Page 1

І

Га:аета. .ІQ:О,RІІ'ІЬ ВВіІJІІІ 1837 роКJ

.N2 2 (8483)

17

Ціна договірна

ГАЗЕТА ІРОВАРСЬКИХ МІОЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАА HAPOJUIИX АЕПJТАТІВ

Різдвянв послання броварчанам і жителям району Благочинного настоятеля Свято-Ми"олаївсь"оl парафії Київсь"ого nt~mpiapxamy ІlуАІена ФЕОДОСІЯ

«Вселенна, веселися родився>> (колядка).

Бог від Діви

-

рої волі на розбудову нашої Святої церкви. Ми бу­

днесь

дуємо У.краї.нську Православну церкву, яка для нашого на)оду має як релігійне, так і суспільне значення. Бо в кожного .народу, в .-ожної нації є свої церковні традиції духовного життя. Так, свят­ куючи Різдво Христове, ми спі.ваємо колядки, ве­ лнчаиия, nрославляючи. Сина Божого. Це традиція саме нашого народу. Такі звичаї є лочат.ком духов­

Христос Родився, мої дорогі! Різдвяна зірка заяс­ ніла в не!)есах, nочулась в .небесних просторах чу­

дова пісня. <<Слава во вишніх Богу, і на землі мир людям до!)рої волі>>. Народився від Пречистої Діви Сни Божий,

маленький

Іісус,

посланий нам: вла~а

в його ру.ках, а ім'я йому Дивний Порадник, Бог Крt.пкий, Отець Ві.ку Прийдешнього. Прийшов Іісус, щоб заснувати нове царст.во любові

ного

і милосердя.

була

між

Богом

і

людиною,

Наш український народ розкиданий по всьому світу. Часто він малими краплинами влитий між іншими народами. Тільки рідна Христова церква триматиме нас в єдиності і любові. Щастя, злаго-

розламало

дні

свідомості

ди

З

1

січня .всі ці.ни в УкраЦІі будуть кратними до

Спеціалісти вважають це nереду.мовою до запровад­

ження нової національної валюти.

І

України.

У трудових

колективах.

БОЄГОЛОВКИ ЗА УРАН, АЛЕ УРАН-('АНІШЕ Україна готова передати Росії ядерні боєголовки взамін за пальне для атомних реакторів.· Про це заявив напередодні тристоронніх переговорів між

делегац.іями України, Росії і США з пробЛем ядер­

ного роззброєння віце-прем'єр У.країни Валерій Шмаров. Я.кщо обмін першою незначною партією боєголовок на пальне відбудеться, заявив далі Шма­ РОВ то це дасть змогу укласти .nовномасштабну угод:!.

ЩОБ НЕ СТРИМУВАТИ ЕКСПОРТ

організацінх та партіях різного спрямування (від правих Г(О крайніх лівих)

створюються центри, ся

Кабінет мініст.рів України nрийняв nостанову про

ванню, зберігається.

штаби

що

та

займатимуть­

проведеhням

передви·

борної кампанії. Розпочи­ нається чи не найвідпо­ відальніший її етап сунення кандидатів у

родні і\>1

депутати.

дуже

щоб

до

ви· на­

Робота

відповіДальна і

складна.

адже ~еобхідно, нового

ту України достойні й

парламен­

були обрані кваліфіковані

люди. І що особливо важ­ ливо -- істинні патріоти своєї

"\родовжеиня до 1 березня терміну дії ліцензій на .-кспорт товарі.Е, виданих Міністерством зовнішніх економічних зв'язків суб'єктам зовнішньоекономіч­ ної діяльності, дія яких завершилася 31 грудня 1993 .року. Встановлено також, що nерелік то­ варів, ексnорт яких підлягає квотуванню і ліцензу­

громадських

І~

країни. чим же підходять до

виборів

ські

партії

та

громад­

організації

льно

-

націона­

демократич н о г о

спрямування

по країні,

ян у

так

цілому

щині?

ПАМ'ЯТНИК ГЕТЬМАНУ

Перший в Україні nам'ятник гетьману України Івану Виговському відкрито у Львові. Монумент розташований на вулиці, що носить його ім'я. ДО СОЛОМОНОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДОДАВСЯ СЛОВ'ЯНСЬКИй Новий вищий навчально-науковий заклад, орієн­

Нині на всіх рівнях іде формуваtіня

списнів пре-

Знаііомтесь: досtід

тоааний на світові стандарти освіти, відкрито в сто­

лиці України. Це

-

Київський Слов'внський уні­

верситет. Новий вуз освятив настоятеJІІf Свято-Пан­ телеймонівського храму архімандрит Серафим. У Слов'янському

університеті

діЯТИМ)ТЬ.,

~окрема,

факу льтетн екоІtоміки та фінансів, міЖН~nодних від­

носин, слов'янознавства та балканістики, ,,истецт~о­ знавства.

Університет

виnускатиме

бакалс;прів

та

магістрів.

ПРОЩАННЯ З ДОЛАРОМ: січня у Росії припинено ходіння американ­ ських доларів. Це спричинило до деякого nідвищен-

:; 1

ня їх курсу стосовно російського рубля.

Виручають

підсобні промисли

Він нас по­

Богові любові і миру,

нашому,

ж щиру

молитву Спа­ від Різдва

планети,

щоб усі

ни Христової любові, в якій

«Милість і істина зу­

стрілися, правда і мир поцілу.валися. Амінь!>>. (Пс.

84:11). ЗІ СВЯТОМ ВАС, ЛЮБІ МОУ!

до

ХРИСТОС РОДИВСЯ! СЛАБІМО йОГО!

Чи зможуть демократи nеремоrти на виборах? Точ"а зору тендентів

у

кандидати

по

ножному виборчому онру­ гу. Між онремими органі­ заціями йде узгодження дій для того, щоб вису­ нути найбільш сильних, відомих

широному

виборців, ловне

загалу

кандидатів.

завдання

-

му

не

при

Го­

сил.

їни в 1990 році. Тоді, на­ приклад, у Ниєві із 22 онругів

представники

ставник

роз­

сил.

А

для

пар­

тій демократичного блоку зуміли перемогти у 18-ти округах. А в області, на жаль, із 1 7 округів тільки по одному пройшов пред­

цьо­

допустити

порошення

на

демократичних

Тому зараз агітацій· робрта

в округах,

і

цього маємо діяти в одно­

особливо в сільсьних, стає

му

основою

ключі,

можливо,

віть забувши

на

на­

деякий

для

кандидатів,

перемоги

котрі

є

при­

час інтереси своєї органі­

хильниками

зації

них перемін у молодій суверенній державі.

для

досягнення

-

спільної. мети

ги

кандидатів

кратичного важній

і на Ни­

'івщині, у нас на Бровар·

-

чужі

сителю

вас, дорогі брати і сестри, з пастирським благос,ло­ венням, бажаю всього доб.рого, миру, здоров'я, добНАБЛИЖАЄТЬСЯ час виборів до Верховної Ра­

бу ли

вселився в серця людей нашої

справді

звертаюся

ми

Піднесімо

вони, діти Єдиного Отця Небесноtо, дослгаи височи­

місцями виявлення

У ці святі Різдвяні ди~

Він нас оживив,

ве.рнув до Бога!

якого почалася нова ера. Молімося, щоб мир Божий

кличе

для нас

єднання,

-

християнської любові і одностайності, національної

десяти, тобто заокруглюються. Куnони вартістю 1, 3, 5 карбованців посту.пово вилучатимуться з обігу.

великими

да і мир Божий буде в нашій землі. Ми були мертві

що

осередка,ІІи духовного

У НОВИй РІК З НОВИМИ ЦІНАМИ

огорнутого

скелю,

нас до храмів, щоб стали вони

Інформаційна панорама

людини,

науки, життя у всякій премудрості і розумі.

Христос Спаситель в ці святі Різдвяні

В. Петренка

кожної

Які радісні і таємничі хвилини Святої Ночі. Бо ро­ дилася і прийшла висоІtа Любов від Отця Небесного - Іісус. Різдво Христове - це свято Божої любо­ ві, яке з&іщає нам, що всі ми діти Божі, що ми одна велика родина. Різдво Христове розбило загороди, що ділили нарід від нароДу. Різдво Хри­ стове з'єднало нас всіх в одну х;ристиянську сім'ю. От так, браття, і в житті духовному. Різдвяні Свя­ та мусять ознаменувати собою, як в житті кожно! людини, так і в житті цілих народів і всього світу, .перехід від застою до .кращого нового бут.тя.

Плакат художтшІj

життя

тайнами Божої ласки. Христос починає собою нов~ життя народі.в, осяяне світлом його Божественної

від

би

там

але

мусимо

про

успішні,

сумні

демо-

блону у

більшості

Як

до

перемо­

округів.

не

було,

пам'ятати так

наслідки

Верховної

і

Ради

господарське

риство

як про

виборів

Вагатогалузевим тепер

пере­

<<Діброва»

У

Броварському

С't'ворити

демонратячного

ні увійти кансьна

стало

ціально-економічного

витку

Жида·

нення

спілна

його

зі

ному

ро!<у ні

тут

врожаї

па­

кожного

збирали

неnога­

льону,

зерно­

вих і цукрових

буряків,

роз­

господарства,

промисли.

спілни

офіцерів,

матеріальної

Виручили

З

робку уклали

підсобІ-Іі

Спершу

сіл

зміц­

в

ОСВОЇЛИ

піщаного

.

роз­

кар'єру,

взаємовигідні

ди з промисловими дівельними

Підприєм·

ствами

на

і

Потім

переобладнали

чало

все

ж

прибутків

не

виста-

для

со-

уго­

і бу-

виробляли чимало молока

м'яса.

од­

продаж

лораму, яка

не

nіску.

пи-

депутати

але

виста­

одного з

реальною ми

нан­ Ціка­ про­

зможемо

до­

сягти поставленої мети. Робота на нас чекає вели.

ка. А тому вже час забу­ ти про <<прапорову ейфо­ ріЮ>> та <<шароварні на­ строї>>, а йти в народ і ДОВОДИТИ

ЛЮДЯМ,

же

Україні

дати

ЩО

МО·

дійсно

деl\ю-кратичний парла­ мент. Зуміємо так попра­ і

перемога

стане

на

реаль-

ністю.

В.

ЯСЬКО,

заступнин голови міськ­

районної

організаЦії

Народного

<<Просві­

та»,

бази.

Хоча

повин­

Унра-

това·

вою,

грамою,

Республі­

партія,

щині, організоваІ-Іе на баселянської

блок

куди

Рух,

в

виборах

партій

спрямування,

дидата

цювати,

необхідно

що,

навіть

ви-

окрузі

репресова­ Мусимо ус­

відомлювати,

вивши

NQ 209

борчому

чівського району на Львів·

йовинів.

демократич­

<<Товариство них>> та іИІпі.

руху

Унраї­

ни.

стовувалася,

під

вирощування клали

ставин

дення

риби.

з'явилося

цех

для

грибів.

За­

для

розве-

Ян

тільки

більше

грошей,

збудували

майстерню по

Р.€МОНТУ

СіЛЬСЬІ<ОГОСПО·

дарсьІ:\ОЇ ли

техніни,

обладнання

робни

пере·

тваринницької

дунції.

зайнялися

кацією

сіл.

викори- ріг.

nридба·

для

про·

газифі·

ремонтом

до·


5 січня 1994 року

Середа.

2 стор. •

сНОВЕ ЖИТТЯ•

намітив нові рубеж і . Ми свій відкрили ще pa:J молоді

свою

нродем онстру;в али

колег ,

самос тійність.

ч ість ,

і Важл иво з нав . колектив

що

що

від і

УТВЕРДЖЕННЯ

Освіта Атестація

ІІ'їІської

се -

редньої школи

.N'2 10

ста-

поиітною ла освітян житті

подією в Вро&ар-,

Адже

молодий

щннн.

з

чотири

половиною

ро­

школи

зу­

іс~вания

ки

N'o l О

колектив .

при-

СТі НИ

НОВ ОЇ

у

рід­

доf\рою.

вон а

стане

хоподним

чи

оt:слею

ною

:за ;Іежало :

нкої

1\аНців

робОТf! . створен а в иросл а нка dГітбригада . н учительський хор . Ста ­ 11ред · траднційнн:vІн ли семінари . тижн і . м стн і 11 ере !І рdБН:ІО, Hf-<HM , НК МеТОДИ'fНОЇ цін б:-,- ла школі У

домом. Це запитання Бо­ Кузь­ Дмитровичу рису

·-

школи,

директору

менку ,

що

тим . веЛИ!\ ИЙ етнорив свою «С пі вну леr· кн~1

МОВ(JЮ,

неселих і с­ літерат у рі

ро :нюв ів сотні в Яі{і торій .

сп і вомо­

на:шу

:здоб ули

в и тво -

він

Ф а ~-;тнч Ію

власний

що

ЦЬ О М У

В

"-1Іпцн .

ос:обл:І :J і с ть

одна

с тил і сти к у

Ш ев ченк а .

го

і

а,

ду хов ­

у

фе н о м ено\І

.І·кра ї нп. І\0 -

спадщині н а род У .

А.те

СJбі йш :І о­

не

т\' Т

й

Здава­

Л()СЯ б , са м е та кий п ое т по ­ відра :Іу :цобу тн м аs обста ­ Ал е ІІуля рні с ть . Рудансько­ випали вини ;\І У аж т·а кі нес пр ннтшші, зміl' він життн :за що н і ~ь ­ лише н адрукувати

нІ;

неод н ор а ­

Р у данськ о г и

роб и в .

НННПТКОН <!

Ні

СЛаВа,

ЛОІ І.У ЛНрніl:ть

ш ух ­

(і ад р у ­

с проби

поет

кувати ся

Ні

<<·В

І{ а жуть .

ляду •> . хо ч

себе .

дл я'

ні б и

тсн е р

зово

ве.1нк а .

дос ит ь

м аса .

пн сала с н

ОС НО !> ·

а

ВірШ і В ,

С ВОЇХ

на

не

об ійшли.

але зо ни прий шли до нІ.о­ го

Ці!\а Ва

Є на

с'І>! ерті .

ІІі еля

Ні С ТЬ ,

і на

чолі

28

нього

Н.

ГАМАЛІИ.

На фото: українські ве­

чорниці у СШ

.N9 10. КОЗАКА.

А.

Фото

проход ить

нас

у

місяця

зав­

на

з

К М . Бабко , методоб ' єд­ нання пq паралелях. Що­

йо го

с та ­

й

це

З годо~І

с nіво­

длн

ІІід основою

\1 U нок.

:Jум і тн tl or o т во рчу l: амо­ ІІ С>жс>ртн у . Я к н і о;(ин ук-

о n ові­

й

!!ере!\ азн

Пе­

)Jан ит ь

мс>д ~ко-х ірур-

т с>рбу р:Jька

яка

рівні

З аКО Н О'\1\р -

жарту,

пи с ь ­

що

м е нники - гумо ри сти

в

по ­

н аві ть сумні. люди бут і Ру дан сь ко г о У ІІон у рі . су мним . бут и '1ідс тави бул и : n онур им. ~іть ,рожив

та нн о

в а жке

ж и ття.

бор tпч ис ь

і;;

<< Чум ак•>,

( д ив осп ів)

н ап и с ав

вах>> ,

НЮ років

січня

українського

С.

поета

іі

ІІИ С:Ь \І Є ННІ !К ,

ра їВ С ЬКИЙ

ний

..lог

І н енад р у ков а ­

чого

на Та

д і v. ­ І ІО ­

св ого

не

'І>!а в Н d дїі ч итаче м) .

не і :з

пера

все

!!ри

н ев ідо:vю

і

д ру!\ у ватис н) ІІЛЯ

:нн> rи

~І ан - бо

(н е

кого

длн

н е в ід о м о

твор и в

в ін

в и тво рю вав

а

нипу с кав .

те .

цін н ості .

духо вн і

· що й о го твор чіст ь f! e :Jа гнн ула в часі. було т і ль ­ СЛ іПИ М

ки

ДО ­

ПИПаДКОМ

Лі . Чи ж н е са м о п оже р т­ так, хоч ва? Оч евидно. :1 р а· с:к идатн можн а не тнорі н ш ого : хун к у й ;заз н v. ча · у же н~-; 'Іі с п.. JІ()С І,, IIOTpi riHa бу л а аВТО C:<!'I>JO M y ,

ХОВ Н е

М аТИ

ЩОб

Зара ­

ІІ dПОВНЄ Н НН . ДО

l lН C <!JIH ,

ДИ

ТОГО,

Г.

С к оворода.

р евсь кий ,

Я.

І.

сятки

Що голів. і де ­

інш их .

Гля ньмо t :н х

речі,

Нотля­

Мов а -Лим а н сь кий

В.

ду ­

хоч

об ри са х

у На

загаль Іt\ И ТТН

гічн а п ев н о

Мож е мо

сказати .

прич ин а

гії

бу ти ЧУ ТИ і по­

допом а гат и .

їм

Р о­

столиця

і

осві ту

здобути

куль як с фор м ув а тнс н О с віту люд И'ні ту рній соб і тут здо бу 1з . але д ісухоти .

иа в

сво ї ~І

<< горном

J-ІИ М >> .

<< f-:i eMa:JO

I IHCa l.l

Ві Н ,

пе к ель­

СИЛ И,

-рід-

МОЄ Ї

fІО ПаЛ І1Л ОС Н

С ИсlИ,

В

П ет е рбурзі.

гр іх

а

Ш . ).

н еда р е м -

П ете рбу рг

н а ;Jв <.ш

В.

зокре ма

« l\ алер од.в ірс ький-

с ії м а нила й о г о тнм , чим ~южлиШ е вч ен к d: і Т.

тоб і

перекладав

а каде мі н .

Нолишнн

Н ОЇ

п ое­

руко­ п и с•> , бага то с ил и й енер­

силь но

но

чудов у

поетів,

'r у жих

х отів од н а · т ут :1 Ю,1_еЙ , ДО бл НЖЧt' й бачи ти їх , зн ати

в іс тю

с пі­

л і топ и с,

н аш

·тг

...

в

<< Цар•соловей •>. ~І у -казку п е р есп і вува н найдавніший

ві д дня народження РУДАНСЬКОГО В. =

тем и

біблійні с в і товії

<< Б айки

за­

опов і­

народні

на

да нн я

ру

сп рийм а єть с н

Та, х оч й о го « П овій . віт­ співає­ ВкраїН У•> на ре, ~~'> н еі . В ін є авто ром і с­ торични х по е м про П ол у­ Ма­ Вельямін ова, бо тка . М і ніха, А п остола, зе пу , п'єс у в і ршован у створи в в ірш ував

6

як по е­

ліричного

ч у довог о

та

nіс ні

н а родні

н айбільше

Менше · ми

Руданс ь к о г о

зна є м о

за nи­

:1і н :І ьні сть:

я кими

ни сав.

вросл авився.

Що

іН І І Іе.

да ннн.

.1()

з ро­

'VІож е мо

та к

Ті :r ь~-;и

nри ­

бо

м ен і

бу­

т в rJрчіс ть .

с ичн их

і

окр ім

кла­

має.

:здогада тися,

С.

од н е : тів

всн

н е п ер евершених

l:r t і вомов о !\,

на

l

Гом ера.

« І ліади '> цн

п е р ес п ів

на

в иклав

с в оїм

як

мож­

!la

м ет і

Руда н сь кий і

слово м

хо­

твор­

чіс тю впи с ат и Україну в літер атур ний св і то в ий пр о ц ес . Дл я по ета . який

:Ja

житт я

практично

не

бу в

ще

це

д р у к у ва в ся .

один чин Лица р я абсу р­ і шо в у воr о нь ду, л ний запалит исн щоб ч асу, ним

і

:згоріти .

ал е

вже

осві тит и во гн е м с вої іІІ що пі тьм у , довколи ш н ю пеленою

не пр оглядн ою

ло б :Ja тебе забути . С и­ ровим зал і зом і з зе мл е ю

огорнула йо г о н арод . Св я­

до

будила­ rJс яювалася . р ів на сичувас я й духовно

ти

т ебе , ло,

і

тн

т ило >> .

мене і

пер ето пи­ пер еку вало

м е не

с у х им .

я

п опав

і ржею

та

тв ердим

Сухо ти

3

сп івомовки. т ільк и Не б айки та небилиці ві:н на­

виз начилd

доля

і

с ам

пу с ­

rю гнали

поета н Ялту. і в серпні ~· же б ~·в в Ін рокv І FIO l

тим

ла ся

отаких

вогнем

ли ца­

на ша .

з емля

Валерій

ШЕВЧУК , nи с ьм е нник .

! У-крінформ).

І

rу.мореска

холе­ із Рудансь­

заразив с я

кий

св ого,

ро ду

пішов .

:1розо ві

дух.1· .

t: І.юго

д.1н

кості

не

с: ува н

бу­

спо н ової

зі

башту

дував

ніби

пое т

Ві дтак .

нн.

Мав

а;Іе

раць!\ а

самоононлен ­

і

нуваннн

не м ерк н у­

сн без нарадоксу .

К<l

вчителі в

гру па

кладені да нн я .

ро­ і дер­ творча

Працює

за нь.

інш і проблем и , кол е к­ усп і шно вирішує по­

та тив

вчи­

справу

с в ою

у

Ха Ні

теЛі . Середній ві к к ін . Ча с неспо к ою

Н езважаючи на ці

ше 4.

ЗаКО­

МОЛ Од'і ,

ПраЦЮЮТЬ

ли­

організувати

змогли

школи Олена Миколаїв­ Н ав­ на Покидько. чальний п роцес пр и ць о­ му не закін чивсн. У нас

причини

цієї

з

я ких

днл ,

директора

заступник

ня

подовженого

гру пам

вати

запитан­

це

на

ХТО КРАЩИЙ

травн я 1873 р оку п о мер. Н ещасл ива дол н п оет а.

LIC Та!\ , а к т ивн а й о го с в і д чи ть зб ифольклори с тич на .

l:амол і ­

за соб о~<І

:здаєтьс н ,

рон у.

!855

стеж r:ою

ЙО :УІУ

'' нодв rr­

мар НОС JІаВЦіВ ,

гі н»

яку

r Ііти

:з нач е ннн

с пон у-

грі є

семінарії ,

то :v1у

у

жоден

а ле

зал ншил асн

ній

ні,

Звичайн о. в ідпо в і ла

ліка­

в іддатися

бо рючись С. Лікар

тут : ро ю,

й о го н е перевищ и в. Т ож Ру да н сько­ С. творч і с ть ЧИ;\·І

її.

дося г

спаду ?

с Іюк оєн ня ,

рюв анню і не тільки ві д­ дати ся , але й с палитися

д е сят ки

осво юн ат и

го

перед

п оставив

мету .

щоб

там.

Рудансько го . по­ Иідній

п робув а ­

с:т рофіку ·"кого п оеті в.

Т.

до

по ;(ібни й

він

ще

поп улн р­

тн ор чи х

до

1\ аЄ

за ­

:1ишс

не

сво є ї ,

родн

;з ак інчи в

при­

з

~Інтець

ма є

в

д і л ь с ькііі

потребою.

натуральною н !\ у

HJ,aлише

не

бу ти

могла

ні с ть .

ц ьом у

в

І

Франк о .

дпн

Творч і с т ь

гію.

ro

на сліду -

це ·р обити хоч жанрі. п о­ н ав іть такий брався І ван як геній. е тични й

Лідія Олексіївна кожен Адже

н еда гог

Ш а ргородські й бурсі. по­ в ~ам'ян е ць - По­ тому --

н о с талu­

них

з

тяж ч у

здоб у т и

Н ЬОГО

ДО

нятися

Тут

директора

заступник

собою

осві-

І Іін с: ькій родині. З J 843 v навчаве н 1f\4 ~1 - й Jro

ного краю . То 'І1У хворі Е іще й, можливо. на н а й ­

собом

Рудансьr:о­ С. налt>ІІИЮ1 г о так і н е з ~1огл и ,\Ор і н­

С те r1 а на Н а роднвс:н

рід­

м ежю1и

поз а

бу в атн

пере ­

,\Іусив

і

хвrJробами .

110 етич н ий

Пі :.;ніші

ж а нр;

і

. .1 е ­

Вірше ·\'1

СЮЖСТНН:VІ

ТЮ'ІИМ

мо­

її.

на :шан

він

Як

цією

рив

tte б у ла ра­ --- р оз п ові­ п ра цн,

школи Б угай .

іншо·

багато

по ба ч и тн

ЗМОГ.' ІН

скл<tд­

і

вел ика

самоза­

сили ,

всі

зо в ано

мобілі­

б уло

що

женням у дві зміни . Тут у qн і! 2302 навчається Лише перших класів 10 nрацю~ Ніде парал ел ей.

резуль ­

високого

на

наваІНта ­

повним

з

цює

fІІРа­

п ереповнена,

вкрай пі сля

буде

не

чи

т акого

тату .

про пр обл еми. Та вон и є, Шк ол а будь-де. і як

а т естація.

А

~-

ХУ

народн их промислів. день хотіл ося у Не говор ити успіху такого

що nоказала, Практика взаємо­ від такої ефе кт д ії низький. З овс: і и інша с права

ро­

майстРіІІ

юних

дожни к ів,

п і врок у .

через

-

гуртківців

ботами

Повпарос тки хорошого. 1;орні перевірки nроводи­ л ися

оригінальними

шений

непідтрима.ними

=

НІій

вок.

іІ а

б ул а

це

робот а.

дісна

ре :зул ьт а т н .

ц е та

Все J"l)

підrо-

--

неї

прооо

на

дало

trІк ол н рі в

бажані

ІН'дрuдн.

дують

РУ ДАНСЬ-

СТЕПАН

В У •>,

.тенннм

не

ОЗ,\ Оров ­

довіри .

л ефо ну

NQ 10.

А тес та11і я ,

те ­

с л у жби ,

n сн холо гі•Jн ої

і в СШ

до

т онкd

орга ні за цією

разо~

що

потенц іал .

с в ІИ

Так бупо

нкі об"є;~нали сн ~' творчі гр у пи. ;1в·я ~1ку і;; сім ' єю.

органі:Jd­

чітк а

традицій .

~-І еш-

від

ІІІ!\ О.:JИ.

вели кої

народженн я

досвід У.

ин

почи-

чого

З

новлення?

п омогти

керівників.

класни х

бот і

реа-

колекти ву

лі зvва ти

ро-

методичн і й

дуваннн .

на працюван-

колективу.

111 к о.'ІИ. d й ! !Обачи ти та п і д тримати хороше, до-

ті

бу-

само врн-

уч ні нс-ь к о t·о

ню

з вичних

від

внв шис ь

!!еревірок. фрон тат..них nросто не Це доз н ол нє. ви н sи тн н е ;~оліки в р обо-

колек-

у в а га

відмо-

екс:п ернмент ,

цей

впр овадже н-

приді ,1е н u

"lа

фор-

у читель сь ного

~уваннн

ста­

нр оходи ,1о

навен

йшовши

нош ук.

на

надиха є же

Яf:

·--

А дал і

етан .

ший

СШ

з

!\оле г

їхніх

аз м

класах.

О собл ива

т иву.

Це пер ­

закл<tсної робот и .

ентузі ­

що

те ,

про

;1ум ці

старших

у чнів ського

ле н н я

ІЮ ­

баз и

створ с ннн

цесу .

ПрО­

НdВЧаЛІ,НО ГО

рrп а ції

в

о,'!ностайними

були

~lи.

шко­

презентації

на

сутн і

л ітерату-

n ра І{ ЮС ш кола У сп ішно 'І'!О.rrодо го вчител н. В односта новча с відб увалося

необхід­

комп"юте­

ка б і неті~;,

НИ\1

при-

~Іі ста.

П едагоги

в<.:і~І

1-І і!!!_\ення

гічних технологій та ідей.

у

ра

ОС-

F! ЧИТе:ІіВ,

та

\'ЧНіВ

світова

та

кра й

робо­

у:vюв длн

належних ти

шк оли .

б dЗИ

теріальної

педаго­

нових

вадженню

все

ло<.:н

та мі с ь к ий піпюв на

шкіл. осв і ти

с т аці ю ні дді.1

ате-

п ро

nолож е нн я

м ає

н а р одоз на в-

нк:

т акі

стно. i HrJle мнa мова. ети рідний к а. кал ігра фі·н~

ма ­

овореннн

і :І

-~ і.

поча ­

А

етап ів.

кіл ьна

н

заявити

лише

не

мів

про СІJій хороший поте_!!­ ціа.ІJ, а й стати базою nе ­ редовоrо досвіду по впро­

проходила

ві·н ,

одержала

н ка

школи ,

а

непоміченим-и,

;зна чить

ІІН С О!\ У аці нку методкабі відділ у :vІісько го н ету освіти. Х о ч n Україні не-

ін шо го . Бубагато та нведе но нові ·'10 тако;к І\у р с и в rючатк оні й шко-

коле!\тив у .

Станов:rенн н розповів

о:Іі мпіадв 11ії

nредметні

с;Іраву.

за

колектив

вчительський

ор ганізатору :здібном у пюднні, ;>ак о ханій у свою

н ів молодших класів . актовий зал бу в приh J{'

зал и­

н едоліка.ми

за

шали с.:я

ате с.: та-

ході

в

мі с т а

у рокін,тяни

\1ОВі двідУ RdНІІ Н

А це був справж­ Виступал и ній концерт . ансамблі сопілкарів, тан­ цюваль ний та фольклор­ ний , хор и учителів та уч­

що л і нік оли не знал и , с а ~е перев ірятимуть. Ча с_ то

СШ

у

роботою

класною

.N'Q 10.

шко­

У

комr сtя .

цювала

атестації позаз

Прису тн і на познай ом илися

nра­

вважал ос я,

краще ,

вчите­

і

те ми

На

ЛІ>>.

чим тим

І недоліків. їх виявлял и ,

були

ніж

мудріш им и, у чора .

вия.в­

на

сп ря,мувала сь

нас

від

nочути

чуть

- - розnов і в завіду­ цілі, відділом мІським ючий М. Троценко . освіти в, ·--- Пр и фронт альних пе­ робота вс я ре вірка х л енн н бі льше

ми хо­

І завтра ми нове. щось іншими, бути повин н і

чітко

завда ння

свої

розумів

Тільки

Ні.

не це . Адже щодня дітей, лкі ідемо до

те,

том у

хоч ут ь.

н ього

дістала

яка

спокоюват ися ?

твор­

неординарність.

показат и

змо гли

працю,

належну оцінку. Вчител ь­ М і­ А. ка 2 кл асу А . « Самоза­ нець сказала :

і

очах

в

і

очах,

своїх

в

вони

нк

у твердил исн

педагоги,

атестація.

піднесении Зрозумілий педагогів, адже настр ій

спеціаліс­

у твердил ис я

вони

ти,

.N!! 2 (8483)

в.н.у тр ішк іл ьна

лора­

Особливо

колектив. дували

8

мій вік Тільк и йому,

-~ Я на свого ону­ ба­ хвали ться к а, ба С елевета , - · нади­ МОЖу.

не

НіЯК

вити с ь

вже гарний А мій Петя, собі не стр и муєтьс )і не Одарка , баба любить , як зава жають

Та ки й

--

n

читає.

пр о ч от н у

ку

Селенета.

в с яка обнова до л и­

ця .

Т<НІ

мій

тобі

зах в ат і

під

пр иходи ть

)l рийде

чаркою. п адає

враз

на

сном .

мертвим

на

шн урки я кось

с і в к ах

не

щоб

в кр ию ,

л іжко

То

я

Ві ддаємо ,

мій ,

-

лос

добре,

- ·

Лавр ін .

с ію

го-

обидв і . То

к оли

звів

бров и

Бо нема н і-

nринизливішого , ту

н ещасну

силоміць

пен-

у

тебе

під

кош-

відн імають. І

не здаєть-

один

перен І ссІ

на

пораз-

вн у-

ще насуrr­

с и,ІІ,іВ

ча с

пр оспі-вали . в

чого

за сту­

с1

не

-

Лаврі н ,

леним .

кро-

бува . Льон и

ся

і

ковдрою

n лу ту ю,

ди в ся ,

"fм 7

дід

весь в

ви,

Ех

пе н с ії свої хоч ві :

Ни

пів

частеньк о

ди с к оте ки

вже

ка.

в родовжує

Одарка.

м ій

А

мій ...

с п і тк н ул ась бе.

Ос­

П етя.

Мій

вже

стараються!

даєте

молодо ст і.

н

Одна

так

одною

nеред

в и­

Ну

крас е н ь!

н а п dНИЙ

то

ш апку,

н орков у

.

п о чалось .. .

А що вже як одіне

т а кий

в•н уки

Петя .

Льон І ,

Моєму

чок

п оживут ь

не­

то

наші

х оч

А

знає .

його

підхо плює

з

згорьовали ,

вік

хай

на з иваєтьсн.

там

тряс ця

-

воно

як

чи

Дитакти в,

ном у, ТОДі НіКОЛИ було за роботою і чарку в ип оробиш . Що пити . свІй вже Якщо ми

книж­

він

кол и

йом у ,

Оста п . бідолаш­

с х овав

лати ми вицві лі

бровами

свої

оч і.

С еле в ета ,

т< "m

Володимир

Як

чо."І < >·

ЯКУБОВСЬКИП .

в ипи ває .


сН О

8

Е

Ж И ТТ SІ~

N2 2 (8483)

8

України

створила

При необхідності придбання цих установок треба

акціонер­

не товарнетво <<Нетрадиційна енергетика» (316046, м. Харків, вул. Пожарського, 410, тел. 25-95 68),

терІІІіново

яке розробляє, виготовляє і моитує енергетичні установки малої потужності, зокрема: вітроустанов­ кн потужністю 0,5-15 кВт; геліоустановки з ме­

ня

тою

теплопостачакня;

ської

продукції;

сушіння

охолоджекня

про

з-нають,

але

цює

на

rюнну

Тепер,

про ції.

до трьох іноді про­

--

перечитати

цю категорію не IIi,lпадаю. Післн розлученнн з дружиною продав свою

квартиру

і

задумався:

а

що робити мені у Вільню-

сІ, маю'іи кличку емігранта? Приїхав до батьків, які мешкають у Броварах. Порадилися і вирішили, що найкраще буде. коли ми вкладе)!О гроші у якусь справу. Займатис11 торгівлею, вірНіше, nерепродажем, не хотілоС9.. Довідавсн, що в райо· ні немає жодного млина. а

.3СІ

кілька

і

стрів

розуміння

і

з

на-

боку

племптахозано-

ду В. Г. Лещенка. А все інше залежало від мене самого. - Напевно. потрі.бно було потурбуватися, де ж розмістити ц~ обладнання? -- Я забув сказати вам, що моя бабуся проживає у Рожівці. Це і визначило йог<і розташуваннн.

ках. Тож здається,

пуско-наладку.

перспективна

спра-

ва.

Що ж, гроші були, але розв'язати проблему із обладнанням сьогодні не так просто. - Так воно і мало бу· ти в нашій дефіци'Гній

-

це

на

Звичайно,

словах

так

все

швидко робиться, а в реальному житті довелося побігати. -- Тепер все позаду. Чи з'явилися перші клієнти? Поки

що

про

воно

МqЛО

дає

сорту,

чим

від

від­

борошна

сорту,

на

па­

млин

виготовле·

державних

під­

приємствах.

Довелося багато попрацювати, щоб спорудити приміщення, дочекатисн мантажників, які провели

досить

першого

ного

фермери надають увагу зерновим, багато сільських жителів почали його сіяти на своїх ділян-

що це

борошно

вищого

ніть без хабаря. Таке не часто трапляється. Зудиректора

:vriй

різняється

ін·

місяців.

із технічним

спортом але

терн'ю із власником першого у нашому районі при­ ватного млина Антоном КРУЖАЄВИМ із Рожівки. - Наскільки п знаю. у економіці. але мені прогазетах пишуть лише про сто поталанило. Вдалщ:я ЛЮдеЙ ПОЗИТИВНИХ. Я Ж 1{,\'ІІИТИ МЛИН у КС!МПЛеКТі п-ід

продук­

Ціни

Згідно

... запрошую

якість

у мене лояль· НіЖ На НаЙ· млині в Острі ЧернігівсьІ!ої області.

багатство, вірніше, достаток може бути із «ПЛЮС•>. Щоб переконатися у справедли­ тверджекня,

ціну,

будь ласка,

Ні, і'>ІеНШі, ближчо:~Іу

почити на екзотичних островах або годувати собак

цього

змагань

І

з

насті:Іьного

серед

хлопчнків

рр.

983-1984

женнн.

---

-

Починаючи будь-яку справу, бачиш не лише її початок, а й розвиток у майбутньому. --- Заглндати у далt:кv перспективу в нашій краї­

-

Ні

справа

ризикова.

Адже можна й <<переква· ліфікуватисЯ» i~J мірошни­ ка у лісоруба. як це вже було у нашій історії. Но­ ли

ж

все

складатиметьоt

нормально,

то

маю

задум

облаштувати пекарню, ;\t: :vюжна було б випікати і тут

же

продавати

покуп­

цям гарячий хліб. Але час покаже. Бо я не знаю, що буде завтра. Ось ЦИІІІ напівзаnиталь­ ним реченням закІнчила­ ся

моя

розмова

з

НАСНИЛИСЯ

І

--

що

ЦІАЛІСТАМ

В

він

це

Людям

придбати

її

запи­

9- 1 О-річними нашому

смачний,

жий хліб.

Розмову

М.

мене

сві­

Чи не так? записав

завжди

-

Ліг

А

як

стало

Став І

він

поливати.

консервного

фірми

«Зоря»

йону

відкрито

сільський ладнано

ням

із

той,

дома

агрu.

його

селяни

агрофірми

міні.завод

і

одержу-

заnашний

хліб.

якістю

нага­

він

що випікають

німці.

об­

устаткуван­

ПостіІfно

і

ра­

найсучасніший

сучасним

ФРН.

формою

дує

•аноду

Рівненського

смачний

За

терн­

міні-завод..

трудівники ють

На

Щодоби видає

у

себе

сільський кг

600-Sflll

хліба.

*

Хліб

дn

вІдп ра в ки Марія

пекар-оператор

готує Фісян-

чук.

Фото

Павла

Здоровила. І УКР! НФОРМ).

У

вав

першу

Сон

щасливий на віку: Ніби вся його комора Новий рік прийшла

Зекономив

навіть

Газовщик

ДобуваЕ І

чи

усе

в

Вогник

Що

в

сnи rься,

йому

сон

сниться.

він

щастя

сні

У

подавсь

Росію

не

д·о

І

на

вали

В

сни

вже

в

нас

А

Ха й

вам

сон,

як

ж

цю

Ваші

ніченьку

сни

Хай

всі

вам

руку

не

...

спала

заnисала

добре

всім

погане

хай

В.

складним

прийо­

топ-спін.

Небага­

поступаються

йому

як

майстерністю

минеться.

ки

ХОЛОШВІП.

Нолн

Іллючен ко

пластмас

О

Nq 5

В." Г.

В.

І.

доrю· зма­

директор

В. Мажуга та фі:зкул ь тури

Худіяне

В.

ДЕМ'ЯНЕНКО,

керівник ку

оргаін же-

проведенні

вчитель

та

чітко

подали

СШ

одноклубни-

Гончарова.

Велику

у

гань

володіє

вихо-

суддівство

заводу

:vюгу

<<Дружба>>)

таки:\!

тЬ

живеться

А

(клуб

вневнено

С.

Солістий.

Євген

.N2 2

.зосить

мом.

нер

най·

-

настільного

завжди,

візував

володіншr

і Євгена Году-

ІІерші

В

Як

і

міського відповідно

секції

тенісу

<<б рон·

дипломи

Бобровицького

,'\<, 5)

Два

нанЦі

спортсмено:vr

СШ

Годун

наука

кажуть,

R Я

учень

і

також

Сашю.

на.

юні

Визнаний

технічнішим

корови.

вірить

непогане

апарат

подарунки

(СШ

.\О

продемонстру-

ракеткою.

"<ОРОНУ

йому

у

\ІОН\·

що деякі

вруче­

<<Б\НОМ>> виробни­

сІІорткомітету

ран­

і

фірми

<'Срібло» а

цінні

необхідне.

тенісисти

кfсоюзу

впускали,

ГОЛ:JRУ

і

цтва. за»,

тені-

дітl'іі

прі•::

чем­

ІІарамонов

телефонний

варто.

одне:

най­

вибо­

йо:\Іу

американського

зма­

спорту

Відзначу,

Довго ковбасу шукали. Сон директору наснився Президентом він зробився. Одягли

виду

лине,

врятувався,

Ніч на JІюстрі теліпався. Голова наш nрофсоюзу

В

зрозуміло

Дмитро

ний

нкіr:ь

не

прилучення

црого

тоnився.

мабуть,

лі­

третіх

міста

iCUt J\<. 8).

післн

наймолодших

у

визначились

ношого

ров

будинку

офіційних

нє

приснився,

бензині

на

не

Тільки

піона

школярів.

робити

захопили

поєдинки

<<Золоту>> ·медаль

зай·

.1юби­

перших

Але

газ.

чи

синіА

Інженеру Та

полі

при

у

сильніші.

з бок­

висновки

с:истів.

нас

дерів.

організу­

глибокі гань

роки .

для

сnиться.

тенісу

двору.

Снився сон екоt-ІОмісту, Що nрожив він років 300! Наробив собі мороки -

По-справжньому

спортсмен.

секцію

сноїх

кращих

ракетки

болільників партіях

час

Звичайно,

В

до

свій

творчості

комірнику

Вва­

тенісом

у

Ві,:імка

<, схрестила >>

хлоtІ­

відбір-

фінаJ}ЬНіЙ частині змагань.

спорту

паралельно

сом.

телів

nриnікати,

черінь

наснивсь

те­

місті

Са:\Іійлович

різнобічний

мавсн

уночі,

клубу

творчості

будин­

школярів.

Вісім роиів у стані реконструкції Як ви здогадалися, мо­ ва йде про наш міський стадіон <<Спартаю>. Рані­ ше його будували всі підприємства,

заводи,

фабрики,

вносячи

лективну

копилку

трибуни для

торіі

--

змагань

клубах.

маленьких.

Борис

шістнадцять

переможців

нових

скл;•дний.

вид

Н;н:тільним

в

ко­

кошти,

на які підрядник ПМК-5 проводив будівельні робо­ ти. Так були, поставлені

ГОМЕНЮК.

Рівненська область.

сни.

корови,

nоспати

що це

С<ім

Як слони, усі здорові. Річки, повні молока. Дійки виросли в бика ... Агроном наш на печі

моло­

громадяни можливість

длн

зимн

І казкові, й неймовірні, Всім весе.аі й різні-~ізні.

вим. Хочеться, щоб спра­

гірше, коли матимуть

сняться

Зоотехніку

дим мірошником із Ро­ жінки Антоном Кружає­ ви у нього пішли на лад. Адже де-ржаві не буде

ніч

участь

чикін,

таннн не випадково. Доне­

давна :з

}{остенко.

У першості міста взяли

в секцінх є

витончений

РАДГОСПУ

новорічну

кож та Серг'tй

спортсмени такого віку?

жалась.

СПЕ­

Петя ГlJр;1ієнко. Євген Пі·

народ­

подивував:

Поставив

ЯКІ

потужність

і н ІІеремелюю тонн зерна А

стереотипи, які вкорінилися в нашій свідомості, переконують: краще бути рідним, ніж багатим. Так, я цілком згоден з тим, що наживу на ближньому не можна виправдати ніяJ{ою словесною еквілібри­ стикою. А ще ж є показн;І розкіш у вигляді супер­ автомобілів, крикливої реJ{лами, яка запрошує від­

вості

січ­

6

Новорічні сни,

люди

потроху йдуть. Бувають такі дні, коли млин пра­

Вільш ніж переконаний, що це інтерв'ю викличе дратувания у багатьох наших читачів. Адже

знаком

до

131)

Чемпіонат для наймолодших

проханням

майже не займалися. мало

-

консервами

(кіІІІ.

(кім.

ста

уенісу

І 994 року

Спопт

ко­

бути спонсором перших у спортивній біографії мі­

нісистами у

стоюю.

.. .Але

міськвиконком

ЦІЯ

установки

МІРОШНИКОМ

заморськими

це

БРОВАРСЬКИй МІСЬКВИКОНКОМ БРОВАРСЬКА Р АйДЕРЖАДМІНІСТР А-

nОЗНАЙОМТЕСЬ

13

повідомити

105 та райдержадміністрацію 1994 року.

сільськогосподар· молока;

кВт.

5-15

із

січня

5

з

керівник

звернулися

мання біогазу і добрив, а також: мікро ГЕС потуж­ ністю

енергопостачання.

спорту

нині

мерційної фір:vш <<Біном" Б. С. Лисий, до нкого ми

для великих та особистих господарств з метою отри­

Наnружене становище із забезпеченнЯІІІ електро­ енергією вимушує проводити пошук нетрадиційних Інженерна Академія

боксу,

Середа,

8

МАйСТЕР

До відо:иа вврів:в:в~:в:ів :підпр:ив:иств та орrаиіааці:іt джерел

стор.

3

глядачі~ на

15 тисяч місць, зведено чотириповерховий адмІю­ стративннй· будинок, під­ ведено кації.

інженерні На

цьому

припинилися

них

від

якому,

комуні­

з

роботи незалеж­

ПМК-5 і

нику В. вдячні

причин,

зокрема

О. за

началь­

Петренку, ми добросовісну

будову,

такv

потрібну місту. Хай дбають про

цих організацій. Окрім того, на стадіоні

будів­

під трибунами можна по­ будувати 60 гаражі.в для

нансува ти

Останнім

часом

життя

для закінчення

його

торам

в

малих

долю

ся і ставлення організацій до питання виділення коштів для влаштування різноманітних заходів, в

рам

для

дирек­

підприємств,

кооперативним

ція

робіт не­

обхідно 12 мільярдів кар­ бованців або близько 140 тисяч доларів. Можливо, у нашому місті є ·багаті люди чи організації, які б купили стадіон? Можли­ вий і інший варіант: від­

наше змінилося. Змінило­

тому числі і будівництво. Таким чином, реконструк­

може

сказати читач. Господарі - це Київська обласна рада спортивних ор.гані­ заl(ій nрофспілок У.кра­ їни, міська рада цієї ор­ ганізації. Та у цих також немає грошей на будівни­ цтво. Отже, безвихідь? Ні, вихід є. Стадіону

дати

працю.

-

ництва господарі

структу­

закінчення бу­

дівництва

з

представлен­

ням їм неебхідних площ. Адміністрація стадіону готова здати зайві площі - другий і третій повер­ хи (32 кімнати) корис­

стадіону повністю припинилася. Міськвикон­ кому теж не під силу 9:

ною площею них метрів

котрого й було

звідти

420

для

організацій, які увійдуть у долю по будівництву. В майбу-rньому

ймовірне

відкриття платної стоян­ кн на зайвій площі ста­ діону.

Все

це

не

тиме на роботу в

проведенні

вплива­

стадіону

спортивних

та інших заходів. Для йо­ го потреб залишаться пер­ ший та четвертий ЩJвер­

хи й спортивні площі. Зважте, панове! Сп.рава того варта.

Можливо, нам

зможуть

допомогти

вершенні

бу дівиицтва ста­

діону

комерційні

у

за­

стр~·~--

1·ури'! Наш розрахунковим

рахунок

.N2

в

700617

Агропромбанку м. Брова­ рів. Давайте зробимо ?ее можливе, щоб стащон ожив,

запрацював

на пов­

ну силу, приносячи

бро­

варчанам

здо­

радість

ров'я.

М.

квадрат­ потреб

ДУБРОВСЬКИй, директор

стадіону.

КрІІ.«.інаАьна хроні"а СТ ЕРЕЖ /ТЬСЯ, люди, СНИНОКРАДІВ Завчасно, ка

тижнів

Нового

іще до

року,

за

кіль·

настання

почала

за­

пасатися м'ясом до свята окрема категорія наших

співвітчизників. Але не на базарах його купували, не в магазинах споживчої кооперації, а під покро­

вом ночі здобували в са­ раях жителів Броварщи­ ни

і

на

фермах

тваринницьких

радгоспів.

Вісім

няка

крадіжок

великої

молод­

рогатої

ху­

доби і свиней було зафік­ совано в селах району лише за неnовний місяць. Причому злодії знахабні­ ли

вже

настільки,

Заворичах

вони

зарізали,

потім

ли

із

а

ферми

що

по 25 кілограмів кожне. Причому це не єдиний ви­ падок

і

викра­

теля,

вагою

злочинів

сталося

тут

легкою

нокрадів

лят і

стало

триманий

ло грамів

і

двоє

І ОО кіпоросят

ВТіХ!'>Ю

].юзкриття

двоє

Є

ПРИ

од~ІОГІ)

злочинів.

Так,

ку

поросят

трьох

еви­ те­

поросят. Слаб­

19(!)

лися

хліва ка­

кою

здобиччю

:>а

«речові>>

За

кілька

вого

року

ЦЬОМу

мих

тани-.:

ловік.

із

крадіж·

вилучено докази.

у

ною

днів

до

група

розправою

чо­

фізич­

громадн­

у

зем­

був

за­

нинові Молдови В. К Ни­

од-

рику,

працівню-І

на

нієї з будівельних органі­

Семиполках

аацій Броварів О.

ни

П-ко, у

автостоянці

зламала

автофургона

і

прал~них

машин

вартістю

кожна.

по

Заванта­

крадені

пральні

машини в багажники і са·

невідо­

погрожуючи

лей

живши

Но·

6-7

кількості

7

«Ауріка>>,

295

ГРАБУНОК СЕРЕД НОЧІ

чо­

А всього протягом груд­ ня

ляка·калитюfця

викрасти з

подібних

тири.

близьно 80 кілограмів. Можна тільки поспівчу· вати і жителеві Налити В. П-у, в якого любителі дармового м· яса сnромог­

бана вагою понад

живності

8

в

спочатку

крадіжок

в Налиті. Із

живі

в

зам­

викрала

лони

трьох

розбійна

автомобілів,

група

хвилини

зникла

скоєння

злочину.

Потерпів

за

з

лічені

місця

у передново­

річні дні й житель Херсо­

на

М.

ні чної

Добринін, пори

котрий

повертався

із

заробіток

у

Польщі.

У

Броварах недалекоглядний надій

на

ського

ву лиці

ти адресу свого го

у

Нрасов-

наважився

групи

:замість

уточни·

знайомо­

юнаків.

того,

щоб

Ті ж. допо­

могти людині, відібрали у

нього

160 рика.

300 <';()

пальничок

в

доларів

батарейок

темрлві

до

США, ліхта­

одноразових і...

ночі.

за·

розтанули


~

ор.

:

Середа,

8

січня

'5

року

1994

«НОВЕ

ЖИТТЯ».

8

NІІ

2 (8483)

с":Z:,~:~,~--!І!&ІІ!І!!ІШ!!і!.!""й>й>"'=-."...~'"і'!ІІІ!!ІІІІІІ!!_ _ _ _ ,І!!!іІІІ!!!'ІІ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!!!!ІІ!!8---·--------.-------~--------ЕІ-8'!!!!!!!1!!1В!І--І!!І---1---!!!!!!!!ІІ!t ЗАХОnИВШИСЬ

історією

рідного

краю,

я

жr~нь

мож;н

зробити

ви­

знернувся до архівних та друкованих ;"атеріалів, які :Jберіr:нотьсл в Чернігівському обласному ар­ х1щ (Г\О ;Ш23 року Броварщипа ~J<"одила .~.о складу Остt ~рського повіту Чернігівсько~. губерюl), архівів і бі(іліотек Києва та міст УкраІни. Слід сказа тн, що в архівах України зберігаєть­ ся багатющш~ матеріал, який допомагає відкри­ :JаТtІ с"І:орінку за сторінкою історію нашу, минуле рії\ноrо краю. А не вивченого, не дослідженого -

сновок. що на захід НС!шого міста існува.'Іо

і!УЖе

:Jdce:Jeнннv,

с с"с1ення

часів

від по­

неоліту,

а

н І!еріод Ниївської Русі воно було досить укріп­ леРе,

про

що

зал;-Ішки

ровів.

стт:іття

н~tшої

--

с-ри

багато.

хара,,терні не

л,rше

ч;ою

нашого

.lіт.

;от:..

архєо.rrогічн;

JVІi t'T'l'І

так,

І_н<.:т:~~ХІС1ТР[Jно,

:; друго·і пол ітп:

J1івобєреа oni,

РІ'::

і(, кн их

<• ~'JІЕ'.\ЬІ

н

Гіr,r.н•

п•><.lе

да-

:<!-ЧХі;:(ОК.

дреьн ей шен

коrrстап.Іроnа­

~ес1..

Броrо:аров

!Jvxr)!cкн,

Леток ...

,, История

Переяслав­

зеl\І,Ш

с

ших

времен

полови­

і:і

Іі.!•.

н

е.)

, r::рн,

r.

і• J,:І:OtJ::JHH>!'VT.

,·;;іЙСLі(ИХ

в'

cJi,-:(rr ;:.•m'IJX

ІІ·'ГО

.t;,;нш

J;;Іри

<н'язт-~

іІІ!

шерами

;{~іЄТЬС'Я

з

та

!'!1.1

ХІХ

століттн

;;н,(1іілисн

В

.т;евом

берегу

15.

:rB

\'І

.[о

НОНОЇ

;;tJєна

та

ДqВНі>:

огорожі,,.

В при

останні десятиріччя виконанні будівель­

них

робіт

на

'.IY-

:Jr"ї.

Проглядdючи фічну карту

Днепра

геогравиданнн

років.

не

~~вернути

ува­

190.'5--1910

сто,тіттях

не

познСІчені пагорб ів.

Cj)H Н ОfіОЛІЩЯХ на Ліноrjережті

Отже,

І1ЄукріП-

сів

:ІІіСЦЄВИХ

великі

ст.

Hd

осноні

архео.тогічних

лет;,

мав

щщ;о

вітавмо

з

днем

увазі

<'городов>>,

НехаРі

по,1овфв.

У

а

iS І

житті :trJ.'Jн

:Иуваюп.ся tіосИ:Jає

;.Jдсро!і'іІ,

шляху

три

бору,

род,

Чернигову>>.

до

Чернігова.

;;;

роз­

ЗdJІИШКН

тr)рк>в, іншнх

ІЩСТ!1,

біЛий

Не-

і

обу::ів>>.

';ал>

·~

(;;~f'Гі,

й

назву

ь

Іх

.:тиurе

lі;.-tПаДіВ

князів

наВкращі

;rовrих

вііlіІі

с

ших

времен

и

древней­ до

поло­

других

что

все

зти

У

ночь

перегнать

та­

щ5~rгнми

или

местч;,Jмн

нашествия

-

татар>>.

год, ст.

1884

34. лавлю...

цьr,

усльІша

яко

князь,

вмер

то

полов­

Володимир

просунулися

горо:;ов Баруча Бронь~няжа.

до

РусьКJІЙ>>,

<<Літопис

і

до

и

комітет

їх

сіли

nлемпта·

nрацівниці

і

близьким.

в

житті

сам,

(Баруч)

нашел

его

села

сельце

Княжичи ... >> На основі тописів та

иЛи

Гне·

хуто­

вместе

с

аналізу лі­ досліджень

можна

стверджу­

вати, що недалеко від Ба­ руча

був

жатнн,

Городець,

Русотии.

F...,..." ч

мусив бути на роздоріж­ жі двох великих шляхів в період Київської Русі - одного на Чернігів че­ ре3 сучаеві ,Семипо~ки (назва періоду Київської Русі невідома) та на Переяслав через Княжи­

аеро­

а

Максимо­

<<Я

Неrотин...

вчених

які

його назву з Баришівкою.

близь

в

(R.,

рік),

1989

Михайло

дена

«Ки­

ЛіТОПИСУ>>

пише:

ре

заперечу'"

.упорядників

чі.

Всі

ж

входили ського

ці

до

<<города>>

Переяслав­

князівства

і

слу­

гували

захисними

посе­

леннями

на

бере­

лівому

зі Дніпра на підступах; до Києва. Баруч, що був зруйно­ ваний

татарами,

став

предтечею нашого міста Броварів. Та лнше по­ дальші ологів

дослідження можуть

архе­

спросТУFі::"·

тн або підтІІердити ці сновки.

Д. член спілки

самі

обідати

ГАМАЛІИ,

Всеукраїнсь-кої краєзнавців.

міліЦії

ГОЦЮК Світлани Володимиріани ьисловлюють щире сrtІВчут1'Я сім'ї поgіАної.

чуття

йонного

аі,л,ділу

Да•р'ян<>вичу

Колектив

лює

вашим

щире

з

внутріШНіХ

сq,рав

ГОЦЮКУ

nрчооду т:~а-rі·чної смерті СвІтлани ВолодимирІ!!нИ.

Броварського

сnівчуття

споживчого

nро,D;І!вцю

ВІКЮРУ

його

дружини

тоІІариства

М,а.rази~у N•

4 с.

вис.JІов­

Требухів

ОНИШКО Олені Мнке,lаївні з приводу пеІ>едчасної смерті П батька МЕЛЬНИЧЕНКА Миколи Олександровича.

Бажаємо великих успі­

хів у праці. Слава УкраІІtі!

Друзі.

й

вич

сучас­

«боло­

РаіІон~а Державна адмІ·Іііістрація висловлює щире спін· н~ачаль.НІИКУ від.ді.ленн.я діJІьиичних інсп,ектооі~ ра­

святами.

серця, дороrі земляки, нехай щастить

повністю

nокла­

дошки,

дошках

і

на

означає

Керівництво, П•рофспі.>жов-а орrан.і:.ація та в""ь особовий склад від:ділу. ВІfУ'І'nішніх аправ Брова,реьюого І>айону глибоко сумують з приводу трагічної смерті колишньої

з усією щирістю і колектив радгоспу

Різдвяними

на

мову

Та

витік

юrязtВJ.

піД

пе­

що ви­

Саме сло­

перекладі

пов'язують сучасною

<<Літопис Руський>>, «Дніпро>>, Київ 1989 р .• ст. 368. У 1223 році відбулася невдала битва на річці Калці з татарами кня­ зів Київських. Чернігів­ ських, Галицьких, .І{у.рсь­ ких. Літописець свідчить: <<Татаро-монголи ж, за­ хопивши

своїх

свідчнтfj, поселення

<<Дніпро>>,

У 1169 році Ниїв зруйновуs суздальський к.юс~зь Андрій Боголюб­ ський. Це і є початком занепаду Ниївської ·дер­

ли

1

тривожне

Броварів.

в

ївського

жави.

<<Печене­ Половцьх

до

таке

кілька віків>>. Все вище сказане

думку

притока

фотознlмками,

і

ТО>>

Руський>>, Київ

з

сіл,

ну

Всеволод

права

верталися

во

просте­

Згідно

:;нову

біля

р., ст. 210. Русотини, Русопш сучасне село Русанів

---

Miif!1i,,

ник ~еред боліт на горбі

к

1989

Альта

стад

українс

Михайло

реконливо Баруч як

<<Рушив

<<ЛІтопис <<Дніпро»,

іржання

міст

на

же він на (ріІ}У) Альту, а звід­ ти пішов до города .І{ня­ жатина, а од .І{няжатина пішовши, став коло (го­ рода) Русотина полками своими... А брата свого Володимира він зоставив у .І{иєві».

Трубежа.

пз

подкрепить

торков

nрофсnілgовий

наді'і.

не

р.

1147

Ольгович:

звуків

життя було долею баrа: тострадницької України

жується.

ці nодії, народні урочистосrі sІІесуrІІІ nо.nег­

!

Rняжестве

тепер

го­

У тому нt 1125 році: << Яропошс.. иде Переяс­

1994 роком

рtдни~t

одно­

востоку от .І{иева. «Ети­ мологічний словник літо­ писних географічних назв Південнеї Русі», Ниїв-1985 р., доповнює, що Баруч в Переяславській

го­

торков в Переяслав, по крайней мере,

1

від

рів.

залу­

ве­

всі

одну

ГолубовсІшй, ги, Терки н

але

що

З

теж зазначається: <<Ба­ руч (Борочь) город в Пе­

землі

кра­

мович писав: <<Міста села були розграбленІ та·рами і знову будув ся, люди розбіrалисR

-- XXV, М.-Л., 1949 р.) реяслацском

од

Великий

Альти бере початок на схід від сучасних Брова­

торками

від­

один

здивувався

вчений

родки нендалеке от Гїе­ реяславля. так как Яро­ полк (1125 Г.) !УІОГ ИЛИ В

до

здоровиться· і

дітям,

ліТ;

р;J,Цості,

земли

Кмв

кJсть у пanri душі

\фіІ

ской

некоторьrх

хорадгоспу <<Богданівський•> теплотою вітають трудовий

гарно

про•ше>>.

Переяслав­

носи­

за

и

перла­

ЛЮІLЬ:НН».

л ИКОЮ!Яіl\ИЙ СТЇЛ, на .'1іnому боці Дніп­ ра. .·уrrроти Нчєва згаду­ єтьё'·1 ~ороr.ок (Городець)

Новим

гранитньrе,

бhrстр~)

боротьбі та

стеклян­

:VІошних

які

ЗЗОВНі,

:чіжусобній

~·дільних

нанизаньr

<<чор­

для

недалеко

він

І{оней його, і сповнена бу­ ла земля Руська воро­ гами (Там же. ст. 395).

Бранькняжа село .І{няжичі. випливає,

нава­

сі його і величі•>. (Там же, ст. 394). У кінці осені 1240 ро­ ку: << ... прийшов Батий до Ни єва з великою силою ... І обступила ( Ниїв) сила татарська. І не було чути (ні.чого) од ·звуків скри­ піння теліг його, ревіння безлічі верблюдів його.

поселення Горо_дець, Ба­ руч, Нежатин були

из

которой

<<История

юп нли

ПЄ'!ЄНі­

племен,

<<:....бьrло

на

родг:ах

турків-осма­

походження

:;с;r?:Іь!-і,У

Hexalt

с:віт,

в

Нн­

князі

цього

Літописи засвідчують, що: <•Торки жили в Бару­ че, в Бронь-.І{няже и еще

і

обо·

жатин, сучасне

татарська

і став він на тій стороні Дніпра коло Городка іlі­ сочного. Побачивши го­

<<Лі топне Руський>> , <<Дніпро>>, Київ 1989 р., СТ. 188 . Отже, Баруч лежав на

дание ІІ, Кнев-1903 год, ст. 60-61.

існую­

дшt

мину.ю­

виньІ ХІІІ столетию>. В. Ляскоронскнй, из­

~няжін­ ( 1 О 19 --·

пі:зніше

1

у

бо

поднесками

мутровhІе

й

згодом

території

поселення,

аьrе,

доGропі.lІ.но переходили під в.'ІВД\' Київського кшІ­ :Jя. Це рі:шоплем'я rюрк­

ЕІи мd,1I-f добре у жиrті !івітУd

бьrли

но-

розквіт

кордонін

з

Bar· сьогодні і бажаєм,

R&:-.1

к

у

У «Повній збірці ро­ сійськи)( літописіВ>> (том

на

тремя

не

:lЛе

вже

печенігів.

Hi1,li

Щоб нее

'Постоявши

го.

прив.олоки,

чих. Ji(06 :зdХИС:ТИТИ КОр­ ,:.(ОіІИ 1\І-(іВ<.:ЬКОЇ ЗЄМЛі ВіД набігу кочових пле:УІен

народження

друзів Ви !завЖди в пошані, crp!te щире й РУІ<І! іЗОJ!Оті.

с

Святослана

укр\rr.1ення

. . ,,'ШИНА lYIІH:J.'Iy Мих:іllловнча. f3і.т<\ОІ

пошли

бо,

вблизи местечка (Брова­ рів) вьrrьпо три сереб­ ряНhІХ из толстой про­ во.'Іокой серьги. каждая

по

спорудження

вих

І!Н.\

дослід-

ро­

літо­

города

Бол()димнр

.1о

запи­

по

Адміністрація,

:l:c1

..

Городцем

відступи­

скарб

нашого.

67.

сь·кого

площі

в·и­

повести

« .І{иївсьн()му

СЄЛ7':; И

Hd-

крає:;навчому

н

ставити

рони

Вони В

чого

Десне, и по Востри, и по ТрубежРве. н по Су ле, rt по Стугне>>. <<Літопис Київський>>, Київ -1989 р. Ви­ давництво <<Дніnро>>,

Нів

на

У

нача

неоліту.

еfіС!ІОНУЮТЬСП

со­

писі·> читае.г.:о: «И рече 8ОЛО;:(1І:V!Ир (980-1 015): с.Се не дс.бро, еже мало городов около Ниева>>. И

періоду

HJIHi

в

СОНІУНІ ВІТАННІ У

за

почалася

ла на Ниїв. << Менгухан ... прийшов розвідать .І{иїв

Боручь

невдачею

столітті:

Г!В,

!V.

І

пожгоша

и

них

му

ках.

1 054!

міпd

гу, що на ній на захід від Броварін. в районі птахофабриь н << І\иївська >>

Сер:~ечно

пожгоша,

дни

ЛіТОПИСі,

ла за Дунай, але з '1070 року починаєтьсq майже піваіJ:ова боротьuа з по­ л,JІн;ями. И;vrовірно, що в той період був захова­

посту­

ранньо-феоДальна

ївської P.\.Cl. за ;; п Ярослава

території

можна

ДHiiJPd ВИЯНJkНі 1l'Ні !IOCe.:u;HHil

до Десни нале­ Пере·а.:лавському

;vraca

розкопках

знаходисти 3НdрЯДДЯ Прі!ЦЇ

С.-Пе­ 1880 год,

тербург

ст.

3

яких

не :УІа

году•>.

1879

d

ко:ю

моги­

559-662.

предметов периода

знахо­

стародавні

IIlt~MY

хождеиин

західно­

сло­

для

основна

при

:rишє

<<На

Броварів

Інститут фольклору етнографії АН Украї­ ни, фонд 1-6. опис

на­

<<0

УЧІ·;те:rь що пра­

і

« ... излотение

НdШОго

!ІСІСЄЛСННЯ

PHdCJТ і док

uився

се­

ний

Ki!",r'}IHi

поселення.

каменного

В

пю;_rеться

тин

їх•>.

<<Літопис Русr;,ішй•>, <<Дніпро>>, Київ 1989 р.. ст. 381. А далі, у 1239 році

Там же читаємо: << ... rrридеше Ольговичи ( Черниговские князя) и взяша Городок и Нежа­

пере­

Городця,

держава J;иївська Русь. а з R52 року велося

з

боку

Кибальчич,

ка­

століттях

мешканці

временнь1х

знайдено­

су­

міста

поселення

VIII

ери

никла

ще

рови

ЗР.ХИЩJ:ІИ

Т.

біля

На ВИСОКО:УІУ дюнному бе:

писав:

чdсів

НdПСіД~'•>.

iJ[;(

кам· я ної

доби,

бorri

тr.

КіН­

території

об'сднува.тися

:·,)~·,

днтьсн

~о­

тут

ве:Інfіі

схі,\нпго JІКЇ

ПіСКУ.

біля

<<Того ж лєта (1115) устроя мост через Днепр Володимир ... >>. (Там же, ст. 175). Наступ печенtпв на Ни їв у 1 036 роЦі зак!н­

припус­

нашогu

\'!

вович

м:v

насипаних

У нJ.п:оі

цював у Броварській се­ :vшр~чній трудовій школі і нІв етнографчний гур­

СКЛd­

великих

гт:r.счІ~.

ріЧІЮііОГО

]\і

і

на

іСЕ\'Бати

юзи.

р.,

1960

У ті ж роки Григорій Равчук,

декl~'1ька

ДеСЯТИН

том

України.

річка:vrи.

:~ . 1й:чає

·ІТКіВ

Rиєваf>,

біля с. Броварів>>. 10 серпня 1924 року, фонд бібліотеки АН

11;sc Інтш:rи:УІИ. Посе.~ен-­ нн. Щ(1 :JНіtХО;.(ИТЬС:Н бі,lЯ І1рс:каnів. J!сжнть в 10 щ•р:·тах r<i;.t І;урганів Ми­ :-:;.,·т;,: r~;-..:o·i С~'lобі.::r.кн, посе­ .;1еннн

як

r:ео.1іту.

пово

го

н>.rмн

3 і

:vюгло

доби

відr;;,Іі

становища

м'яної

повіту

ро:J,\і.'І ен і

ті.1ЬfііІ

типу

розташоване

решток

1\иї:пськи­

:J

JНаЙ.':;',;1і:за,

БроварщиНі>>.

ПСІ­

.губернії.

що

часного

резі плавнів р. Десни,>. В. Юркевич. <<Опис

Ш · п::•:е.:Jеннн ~1ають пря­ Іт';гі\

цього

С. Бранарів колишньому

Бро­

:11.

під,ставу

пле:УІена

ка:~t'я­

Сkтер<.:J,Іюго

'fЕ'DНігінської

існувати

права

праці

Подніпров'я

поселень

перюду бі.тн

,·а із

'ІИТИ.

:знаряддя

R'янськl

ціха­

:rюднни

муси:;а

Знайдені

реднього

:1еі\т­

oepe-

не

ІІерFЗіскс!і

та

ЛіНЯІJ

Д.ІіІІра

які

ВеСНЯ­

ченнп

доби

жи:rи

з

!'cl.

низинах.

бр"нзи. глиняний tюс~·-'· а також кістки снlйськ;Іх та диких тварин. Посе­

н

<< Поря;1

ЖИТесJ

ни, Київ СТ, 29. << Поселеннн

:зай:налис ~·

:варин

за лиш--

І'&ГіПJСМ·

пред.11ети

<<Історія

рОЗНЄДеННПі\1

.lероrіствп\т. ;,,·г.·сн!!!;Сі\:І:

розкопdн.:•

невеликих

до-

вже

тут

нкі

них

слсь· ян.

1, видання АН Украї­

ТрИПі.1ЬСЬКСоJ

:.:c·:t<t

дают~>

на

ТИl:ЯЧО­

{\'l----\11 ;І')

східню:

іlра­

знаряддн

i!t'·'

ГІредкіf;

1-:(еНі

НЬ! ХІП сто.п:еІ'ИЯ>>; В. Ляс!\ОР'І)ІІСКИЙ, из­ .'\і!Н!Іе І!, Киев--'Jl903 год, ст. 60--61. тнарин hi с· ПОІ 11:t.·.• :-1 того. щ;J

І(ам'яні

.1ПНКОВІП

древней­

до

в

вод;: мн.

скіфів-орачів

ки

•>.

сІю!{

,tі"

НИ\ТИ

племен В

11 :•ала;~;юІ; границе КЕЯ­ ·.:;с•сп<а ( 1І ересrс.'ІавскrІ ;·о) •).~,;;.;

і

озер та бо­

край

подуши;ш

opy-

КЮ!ЄННЬJ.Х

мог н.ї

;:r:ox:r :,rс~

при­

га

;(О НЬОПJ .tJСІЙОЕаХ,

'J',.:K{.Jil\

;<rJii

tiнr.Pi

cJ

.Nглих

пс)чнна.ючи

ХІХ

вк

піщан их

Київ, <<Дніпро», 198~. З 1054 по 1240 рік

БАРУЧ­ ПРЕДТЕЧА БРОВАРІВ

дос:І іЦ-

по:1оЛІ-іЮf

на

:'СІТ!JП!ІЮЯа;:'-!СЯ

Ht'

uро·:jСДИЛИСЯ

;n-:i

шдтверджу­

броварчани? І звідю'f прийшли на

:\pxeo.lori чн і

:;

саме

:;е:І'Ілю?

J'н"'І-11:~~

а

це

J1К

Пdгорбах край

JІШХідки.

Отже, хто ~ш.

І:Jг,

Що

оселя:JИсн

князівству.

Руський>>.

,,дніпро>> Київ 1989 р., ст. 86. У XVI столітті (Горо­ дець) називається «Ми­ лославичі>>, а в 1613 ро­ ці Городець одержує Ни· ївський горо,:J:ничий Сте­ пан Вигура. Отож через Дніпро (хай і тимчасово)

те­

рrпорії Ниєва. а й ліво­ ГQ берєга Дніпра. Люди

родця».

Вид,.

густи~!

Ось '-ОЧ би й цей матеріал, який потршшь мені до рук, і rоворн.ть r.po те, що на за хі~ від. су_~асни~. !> роварів Jснув ало поселення, в перІОд Кювсько1 Ру(:і досить учріплеие. Чи не було во~о предте­

наш жав

<<Літопис

нагадують

глибоких

Перші

вперше у 1026 р., І< оли: «Ярослав приде к Ниеву и сотвори ;vrиp с 5ратом своим Милославом у Го­

Радаnор А.

ВОJІОШИНВНКО.

~~-------~--~------~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~61=285~ <НОВЕ ЖІІТТЯ• ... ган~та Брова]іськІіх ~Jіtької та АДРЕСА РЕДАКЦІУ: 255020, Київська обJІаі:тЬ, м. Бровари, вуJі. Київсьkа, 154. HJI,ekc • ,> . .ііоне<тf

Рад народних деnутатів.

1~.1tфон<~:

:і;.;.\.·новннки -- колектня r-едакцїt газе1·н. Б1юварсnхі ·.r:ct-кa і ра1іонна Роди на подних деnутатів.

rгя

4-<•2•9'!;

Редактор їа;ета

Зи

точнісІї.

rі.1ьк~:

на

РРJt<Іt<;ІІі~

А. ВО.ПОШИНЕНКО. ниходнть з 17 квітня 1937 року. Л.ні виходу: сере.да. суоон. rни.1а1tених

1·1оріака.~

не

ф:нс:ів

відnовідальніетh

рСJІактора

4·04-б!;

-

ІJрОМИСЛ08ССТі

І

пс.•ІРяє

познн.Ію

авторіа

4 03-76;

~астуnннка

секрt-гаря

соUіальІІИХ

ПИТаНЬ,

Нf'т~

автор.

,,.,.,rі;:t!кап,Ій.

Листув~ння Рукоnи,і;1

~ не

чИ""'вчами

-

n.ов~ртчемо.

редаJІтоІІіt,

4•21-34;

-

лнсtіІІ

РіідІЬікформаціі

,·азенс

~=~,· d-. ··~~

--

ІІіJІnовЦальноt!J

-

і

ВіААІлу

в!ддІлІв: маСІ>ВОУ

суthІІІьно-nОЛІ'І'ІічІІоrо

сільtькоrо роботИ

-

NІCnoJІ,ILptтвa

4•04•811

-

Друк вІІ<:окнй. Обсяr

І<Q'Нан.ий аt)куш. н,рнмісрників.

дРУІІаРІІ•

Адrеса

JIP'I<8PIII:

J<ІІЇВСLКОГЬ

полІ.-рафІТ

КиУ•<ьkа

д!ІУ•

3:608

ВІАдіЛУ

Замонленнн

5-13-91.

Бровар<ьІ(а

ТиJАаж

оGлаСК()ГО

уnраа.~ІІІКЯ

і ІІ.НКЖІ<Ь'&ОУ ~oJjriaлl. областh. м 'Бровари.

у

B)'Jf.

crtpasa.;Іr: Кн'(вська.

No 1.

ІІК!І.АВННЦТІ,

154.

#2 1994