Page 1

ЧЕТВЕР, з· СІЧНЯ

Орr•н &ро••рсьноrо 81Сr.нно•• НомпартІІ Унраіни. м1сьноі

Протисаботажні комІС!!, назвемо

їх

так.

президіями діяти. Одна сн

у

воJІьнити

мішкам

депутатів

міської Ради В. М. Ло­ банова. О. О. Яценка, оперуповноваженого відді· лу боротьби з розкрадан­ ням соціалістичної влас­ ності М. В. Відоменка.

lt ·

в

Л.

А.

персвіІІіІТИ

СІ{Лади

н•лад. на складі біля вок­ залу зберігається 600 тонн цукру. Самі праців­ ники

просили

передати

владі, щоб пошвидше дру­ кували

так

шення

і

звані

запро­

роздати

людям

цунор за перший квар­ тал, бо умови для його зберігання не дуже під­ ходять. Є тут і <<страте­ гічний>>, майже на півро­ ку,

запас

сірників.

Порушень

ніяких

солі.

не

ви­

явлено.

11-Іав.

одні

Бо

.

не

господар,

хто

інші

ньо­

не

мог­

склад

також

пі~гових лення. і

рис

категорій

Наприкл1д, лежали

місце

рису,

разом

з

понад

100

насе­ гречка

поряд,

а

коли

його бу ло

рисовою

січкою

мішнів,

у

ма­

газинах.

Увагу

перевіряючих

привернули

три

вагони-

рефрижератори. Попроси­ ли відкрити. Два з них завскладом

зати.

змогла

Асортимент

tкавий,

але

в

малій

ці-

кіль­

кості. Навіть ті сотні_ящи-

При відділі культури місьнвинонкому є клуб. Але про його існування мало хто знає. особливо у старій частині міста.

ти

Клуб почав працювадва роки тому. Осе­

лився хом чим

він з

nід

одним

да­

історико-краєзнав­ музеєм. Протягом

часу, що минув, відві­ дувачі мали МОЖЛИВіСТЬ стати свідками окремих нультурно-масових

дів.

У

захо-

· невеличному

виста­

вочному . залі бу ла влаш­ тована виставка робіт СІародної творчості облас­

N2 52 більше обміну крити

склад,

шча

Зеніна.

Виставна

дильників.

мага­

брав,

Чого

лись.

Сказали,

N2 52.

вже

заходили в редак­

але

мене

не

було.

-

заходили

здога­

давсь (вони не останні):

не першІ і або не писа­

ти,

пом'якше.

або

-

основному

- Ні. Купнла 'у Києві. Вірніше. мені купили.

отримання

Бара­

цію,

У вашому магазині продається? поцінави­

та

завідуючу

зином

-

Ольгу

Титаренко

до

цього

дяться

прохання

діfіних

снтуацінх.

В

зво­

йти .. на

відміну

редніх

перевіряючих

зворотньому

від

у

напрямку:

у

замок. Але вдалося дізна­ що

ключі

є

у

пільговиків. всі

що

в

тому

гон:-холодильнику .~'Іться

ки

два

по

ва­

в

має?

магазині

-

місця

запитав

її

не­

наїв­

но.

Після Члени

своїх

справах.

рішив

ні

відповідь мовчання. Шо ти задаєш див­

-

запитання.

сказав. здається, Лобанов, -- хіба

заїхати

Же

мені

ім'ям лись.

якого Чекав

·

І<онати

Дійсно, за

рознарядкоЮ від 27.12.90 р.

NQ 209

по

накладній

магазин п'ять

ганізували

ще

видів

торговий

в

уточнити,

час одну

час

управління

тор­

чи

може

• • •• ІСТОрІІ

ор­ вис­

творчості

під

через

йшов

у

нас значно більше. Частина виставлених нартин була розпродана аукціоні

три

для

пільгови­

Дня

гуртни дитячої художньої самодіяльності. тут належне слід відда­ ти директору нлубу, справжньому ентузіасту

Н.

І.

Момот.

Але

мова

не

стільни про це.

Хотів би

в

запитати:

першу

чергу

чи є умови для

цьому

лі

нлубі?

І чи взага­

відловідає

сьогоденню,

роботи в

цей чи

нлуб

влашто­

вує він наше місто? І ось тут доречно на­ вести дані з історії. До 1917 року у нас клубів не було. Нультур­ ні

і

ди

духовні

реалізували

церкви. гуртни,

самоді-

драматичні

бібліотеку,

виставки.

лю-

через

шноли,

яльні- хори, сувні

запити

З

nере­

газет

хо­

минулого

Лі.

третьому

Знаю,

і

прикрива­ всього. але Ось

потріб­ Скіль­

торгівлі,

вчора

в

управлін­

казали

кварта­

що цій людині

Я

ДЗВОRИВ

не­

В

равЛіННЯ. в цей зин. Відповіли, що дильника

нема

і

в

уп­

мага­ холо­

цьому

не

буде.

мовляв,

у

році

Отрима­ наступно­

му. Це сказав керуючий справами міськвинонко­ му О. Л. Євдоченко. Так що вибачте, Оле­ Миколаївно, і ви, на Ольго Іванівно, що я не вірю вашому благород­ ству в турботІ про інва­ лідів І потерпілих. А давай}е будемо називати речі своїми іменами. Приховування товару -

по

у

правопорушення.

ньо~о

треба

і

за

відповідати

закону.

холодильник дійсно по­ трібен. І в мене стислося

Другого січня вранці, коли матеріал був гото­ вий до друку, зателефо­

серце.

нував

Міг .образити

цих

О.

Л.

Євдоченко:

30

грудня

приховування

прийшла

листівка

товарів. А вони старали­ ся зробити добро. От І другий холодильник інва­ лідУ залишили. І все ін­

римання

холодильника.

ше

Я

жінок про

також

своїм

їм,

подякував

Цію

і

за

сказав,

Інформа­

що

-

мате­

нещасним.

передплачували

врахую

«Сіль­

з

мені на

от­

Вітаю, отримvйте чистою совістю. Вва­

жайте. що ми допомогли. Подивіться на штемпель, коли листівка пройшла через

пошту.

nроходила

виставка

тин 27 українських та росЩських художників, де ексnонувалося · 76 робіт. Офо12,млення виставки ви­

проживали

вою.

художники

Тихомиров, Богомазов та інші. Лікар Григорій Іва­ нович Квятковський мав колекЦію

картин

російських та українсь­ ~их художників, зонрема

Шишкіна, Левітана, Ге, Нрижицького, Світослав­ ського. Картини з його збірки експонувалися у Києві на виставці, яка була організована на до­ помогу

потерпілим

поля­

кам у війнІ у 1916 році. Частина нартин з ТІЄl коленції і зараз зберіга­ ється у Музеї українсь­ кого образотворчого мис­ тецтва та Музеї росій­ ського

мистецтва.

3 10 по 1904 року

12 у

серпня Броварах

конане

українською

Девізом

її

здається.

Дійсно.

Як

райвузлі

ла

видно.

ця

але

грудня.

28

пояснили

зв'язку

спе­

листівка

вкинута

в

бу­

поштову

скриньку 28 грудня уве­ чері (перевірка бази бу­ ла до обіду}, бо якби це бу ло зроблено до обіду.

аДресат отримав би її

29

грудня.

Як <<Турбуються>> про людей, хотілося б розка­ зати

ще

в

одному

епізо­

ді. Минулого тижня про­ курором міста М. В. Гарником припинено уза­ конену

заступником

голо­

ви міськвиконкому В. М. Гринем снекуляЦію спиртним. Вонавелася кооперативом <<Орбіта». який звив собі гніздо \

дерев'яному

бу;;І;Ію·r: .

·

тереJ\1КУ біля кінотеа·:-ру <<Прометей». його rо.Іо­ ва О. М. Бакрадзе ЕУ· пила в Азербайджані

9000 ПЛЯШОК . КОНЬНІ\\'. 940 ПЛЯШОК ГОРі.'!!·. 150 вина <<Агдам>, і

привезла цей TOlJap у наше Місто, щоб <<ощас­ ливити>> брова,Qчан перед

новим роком. Правда ціна була не дуже щас· лива. Відповідно 25. 15, 5 карбованців :1а пляшку. Але й :Ja І\І1М люди штов~лися. П!J'' тому

з

самого

ранку.

Та хотілося б запита­ ти і В. М. Гриня. наві­ що

дозволили

цю

торгів­

лю. Тільки через те, що ділки пообіцяли 2,5 ти­ сячі карбованців у міський бюджет? Але ж Ті грошІ не варті наслід­

ків

від

перше.

вість

ПРL',,ажv. ви

(.Пеку­

По-друге.

викли­

невдонолення

лення

по­

.vюжли­

збаr<1титися

лянтам. кали

Бо.

дали

насl'-

спекулятивнІОНІ

цінами.

Адже

за

не

товар

10

ревищувати

надбсііJ>«l 11, процен·

повинна

тів, а воші сягла :зо .

40

процентів.

По

незаконних

кооперативу

кримінальна

А.

діJІХ

порушена

справа.

.ВОЛОШИНЕНКО.

:кар­

ський вісник», а також церковний журнал, жур­ нал <<Нива>>. У містечку була іконо­ писна майстерня. Тут

велику

сьогодні

з

як чорнобиль­ писана ще на

лютого

заяву

дуже

звертався

нити

ріалом

два

виділити

якби по­

Я

холодильник.

ня

це

милих

гівлі

тавку робіт художників­ земляків. · Зокрема Олександра Калиниченна, Олександра Пономаренка, Наталії Осовець та, Леоніда ЗенІна. Хоча, до речі. я впевнений, що майстрів пен:мя чи ін­ ших

кам,

.

заяву

чорно­

показали

ки

року. Резолюція М. І. Власенка задоволь­

отрцмав

холодильників

пріз­

лодильник цю. Заява

0410804

ніби

називає показує

початку

отри­

один

проханням

магазин

план.

і

ре­

Наприклад.

них,

від

має_ тієї марки. ПотІм десь загубили заяву. А буквально вчора-поза­

розіс­

на

б

було не а турбота ветеранів,

товаришу,

Мені

для

яким

вони

такого обурення. він розповів. '

ний

Миколаїв­

притримані

не

для

бильської аварії, не од!;!а дрібниця. якого

Ці

два

йшли може

постраждалих

дзвонив

що

листівки

вище

N2 1.

Віктор не зро-

більше На жаль, було не ду·

янийсь

в

бо Ольга Іванівна говорцла, що всі п'ять холодильників <<Снайге», які прийшли. були від­ правлені в цей заклад, щоб допомогти йому ви-

були

з

ви­

зал. Оскільки директора магазину не було, за­

ГУСТО.

:Через

ще

чі

мання.

в

резонно

функціонувала двох МІСЯЦІВ. відвідувачів

Я

розповіла,

лані

аюа

поспіщили

Олена

на

пільговиків,

розмову

підписання

групи

реалізації:

У

на

міркувань·

припинили.

кар­

бованців, 26 електромін­ серів <<Рось» по 31 кар­ бованцю, три пилососи «Витязь» по 65 карбован­ ців. Документів на них у товарознавця не було. Відкрили вагон. Там було у наявності все те. про що говорила О. І. Титаренко. А для чого ви ЇХ тут тримаєте? у вас що

-

Але на цю тему з етич­

них

знахо­

420

дакuії

бага­

то?

холодильни­

«Снайге>>

так

холо­

переконали

мене. що це приховування. про інваЛІдІв,

єш,

чого

І

разом

ре-

това­

Для

але

вони

по­

холодильнику

-

бо

У

не

ми будемо шукати. як відкрити, а хай нас шука­ ють, щоб відкрити. Опеча­ тали, повісили ще й свій

був

п'яти

при

Холодильники ...

попе­

вже

на місці. Він nідтвердив, що дійсно розписався за

Миколаївну

Ольги

вирішили

Тут же енслонувалися твори Сергія І\ривен:ка, Анатолія Луценка. При клубі працюють

живо-

бравар­ Федоро­

зустрів

ре-

Олену

що

Іванівни.

в

Чайка

банюк,

для накачування шин. За­ питали, чиї. Виявилося,

<<Орбіта». Це тим зацікавило. Після думками, як від­

ГІонувалися

шість-

насадки

дорозі

П.

не

міста.

полотен Леоніда

Чотири

ціалісти.

отримується

По

коп .

5

Нечітко

В.

це

А їх за­

-

зрозумів.

магазин

~і та району. На ній екс­ 1исних Іанина

акт.

матеріалу.

на

Іванівну

кабінеті,

написанні

просив у магазин N2 1 зустрітися з директором.

що

ним

• дзеркалІ

у

в

nри

lЦо й виконав.

дакцію

за-

розна­

ристується

пока­

там

її

Склали

тvт,

побачили

а

отримати

разом.

все

Ціна

(8109)

рядку без холодильників чи холодильники без рознарf.Ідки. Нас/{ільки я

управлінню торгівлі, а ко­

розповіла,

щенні не відділено. не огороджено місце для збе­ рігання продукції для

немає.

Правда.

не

що

~

.N2

Рад народни:х дenpan• Ни••сьноf oбnacn

належить

слуговування

ветеранів. багатодітних сімей. Перевіряючі звер­ нули увагу завідуючої силадом Л. П. Ліпіної на те, що у неї в примі­

додати

сказала,

завідуюча,

раз

не

в

не дивно. Тут накопичу­ ється продукція і на обінвалідів.

знає

але

точно

сказати,

нічого

змогла,

отри-

рознавця «Орбіти» О. І. Титаренко. Поїхали, за­ стали в магазині. Не ду­ же обрадували візитом. Все ж Ольга Іванівна

ня

го

на. при-

ли знайти нлюча. Варіан­ тів у цієї <<пісні» багато. Нам вдалося з'ясувати, що цей холодильник­

тися,

Інший склад управлін­ торгівлі був більш ба­ гатим на асортимент. І

а

не

питанням,

ніхто

го

місь­

торгівлі.

Члени рейдової групи побачили, що не в усьо­ му в нас дефіЦит. Напри­

цим

відповіді мосли

намітила

ного "у..rравління

місце

холодильнику,

лися

контролю

Гринчука,

гірчиці

1 раІонноі

магазин

Поїхали в <<Орбіту>>. Огляд нічого не виявив. О. І. Титаренко суттєво-

А що ж у третьому хо­ лодильнику? Багато пере­ віряючих до нас цікави­

Соломка та автора цього матеріа:Іу 28 грудня. зі бравшись у голови комі­ народного

декілька

лавках магазинів. Тим більше, що кава надійшла 14 грудня.

співробітника УКДБ Д. П.

тету

.1ише

тисяч броварчан. Але 18 мішкам нави у зернах, 3

Рад. почали із груп комі­

складі

зуміло? ..

ків тушонни можуть задо­

створені

РОКУ

1991

#

мо­

був

«Не

самим хлібом житиме чоловік». взятий Із Свя­ того Письма від Мефо­ дія. За три дні виставку відвідали 1414 жителів містечка. А в Броварах у тому далекому 1904 роЦі проживало близько п'яти тисяч. Люди ціка­ вилися

мистецтвом.

На виставці ексnонувалися роботи І. РєпІна,

Б.

Нустодієва,

симова

та

Мабуть, видна

Мак­

цілном

тепер

запитання,

О.

інших.

оче-

відповідь

на

поставлене

на

початку замітки. Ниніш­ ній клуб ніяк не влашто­ вує броварчан.

Д.

ГАМАЛІЯ:, нраєзнавець..

Перед Новим роком у Києві став до ладу Південний мостовий пepexr,t

через

На фото міст.

-

Дніпро.

красень­


стор.

2

8 3 січня 1991 р.

с:НОВЕ

с

КІЛ о

к

ки

ь

т

ш

жі постійного проживан­ ня для участі в сесіях Верховної Ради УРСР, в роботі її органів, а також на час винонання їх дору· чень виплачується 15 нарбованців за кожен

·У

є

день

ти

з

урахуванням

проживання

в

опла­

готелях.

внлючаючи і вихідні дні».

Народним

депутат?

депутатам

оnлачуються

в'язані

витрати,

з

по­

депутатською

діяльністю, у розмірі карбованців

які

не

200

щомісяця.

абнладаються

опо­

даткуванням.

Постанова Верховної Ради УРСР <<Прd тнмчасове

про

положерня

забезпечення

яльності

ді­

народних

де-

путатів Української РСР>> прийнята 25 липня 1990 року. Про що там іде мова?

ної Ради УРСР 1 ООО нарбованців, головам по­ стійних номісій Верхов­ ної Ради УРСР 800 нарбованців. заступнинам

-

700

нарбованців, го­ підиомісій і секре­

ІІовам тарям

-

постійних номісій нарбованців, яні

650

підлягають

Народним Українсьної неним

від

депутатам РСР, звІль­

винонання

робничих

чи

ви­

службових

обов'язків, виплачується 600 карбованців заробіт­ ної плати щомісячно, яні підлягають ню

оподатнуван­

...

Голові Верховної Унраїнсьної РСР

Ради уста­

новлюється заробітна плата у сумr 1500 нар­ бованців за місяць. пер­

шому заступвину Голови Верховної Ради УРСР-

нарбованЦів,

1300

ступнику

Голови

за­

Верхов-

оподатнуван­

ню.

Народним нотрим

у

депутатам,

відповідності

зананодавством

ється

робота

дозволя­

на

підnриємствах.

із

нільнох

в організа­

ціях системи народної освіти, охорони здоров'я та інших галузей, не за­ лучених до постійної ро­ боти у Верховній Раді УРСР чи її органах, середня заробітна плата на

період

депутатсьних

nовноважень зберігається на всіх місцях роботи. Народним депутатам УРСР <<При виїзді за ме-

На випадон. ноли на­ родний депутат УРСР є водночас

і

народним

путатом

СРСР.

оплачуються

в'язані

витрати,

з

по­

депутатською

діяльністю,

родному

тільки

як

деnутату

Народним УРСР

де­

йому

на­

СРСР.

депутатам

надається

відпуст­

на у міжсесійний nеріод тривалі-стю 36 робочих днів

із

виплатою

допо:vю­

ги на оздоровлення в мірі

чи

посадового

роз­

окладу

середньомісячного

за­

робітку.

ти- аа

вим

їм

....

переводом

місцем

надає.ться

працевлаштуванні

відно

Працюючі

члени

сім'ї

депутата

но­

допомога

Народним депутатам YPCl-'. звільненим від виконання виробничих чи службових обов'язків, на відповідний період нада­ ються

для

спільного

про·

з

членами

сім "ї

Ниєві

службові

жит­

Живання м.

лові

приміщення

чи

жит­

лові

приміщення

для

по­

стійного проживання. Житлові приміщення, що :займають депутати і чле· ни їх сімей аа місцем nо­ стійного строк

проживання,

на

денутатсьних

новажень

можуть

пов­

б-роню­

ватися.

1Jародні

депутати,

кот­

рі перейшли на постійну роботу у Верховну Раду YPCf', і члени їх ·сімей, які перебувають на облі­ ку

для

поліпшення

лових умов

nередньої стійного обліку

аа місцем роботи чи

рий

по­

по­

nроживання,

не

рааом

жит­

з

знімаються.

із

у

готелі

депутатом,

nостійно

не

кот­

працює

УРСР, залученого до nо­ стійної роботи у виборних органах Верховної Ради

у Верховній Раді УРСР, у період роботи сесій ... дружині (чоловікові)

УРСР,

оплачується

якщо

їжджають

до м.

вони

разом

із

ви­ ним

Ниєва, за їхнім ба­

жанням

звільняються

попереднього

місця

з

за

рахунок

коштів Верховної УРСР ... (<<Что делать»,

!'ади

ЗАВОД

-

для

споживчої

nотреб

кооnерації.

Отож номенклатура ви­ робів більш ніж широка. Звідси

-

й

наші

вважає

коресnондента,

аа~тупник

головного

Жf нера

М.

nроблеми,

співрозмовник

нашого

С.

ін­

підприємства

ДЗЮБА.

-

Посудіть самі,

виго­

товляємо більше 170 на­ йменувань продукції. От­ же. воно дрібносерійне. Наприклад. торговельні меблі займають у загаль­ ному обсяаі 17 процентів, і ми вважаємо, що це ба­ гато. Інші ж вироби від 0,2 до 5 відсотків. Зрозуміло, що це поро­ джує багато труднощів з організацією виробни­ цтва. мехаН'ізацією та ав­ томатизаЩєю всІх про­ цесів.

-

Значить,

вашим

доводиться

ро­

бу­

багатоверстатниками,

майстрамн

на

всі

А якщо

-

досить

руки? ..

додати, що

часто

не

потрібних

виста­

матеріалів,

r;n\tплектуючих.

зведено

при

До

мІніму­

ручну

працю

:завантаженні

та

ви­

вантаженні.

Етапною

можна

ти

роаробку

у

метал

та

назва­

втілення

автоматичного

пляшкоукладача: що

нами

машини. а року на

.4

з наступного nідприємства

харчової

nромисJіовості

республіки щорічно по

Це

-

Поки

виготовлено

надходитиме штук.

10

менше,

одному

ніж

по

плЯІПкоукладачу

на область. А потреба в них повинна бути більша. Адже машина внвільнює людей від важкої, ручної праці.

Так.

-

на nідnриємст­

вах харчової промисло­ востІ в основному працю­ ють жінки. Тому дуже важливо nолегшити їх труд. Але проблема по­ лягає

у

тому,

що

мало

в

рес-

великих

спеціалізованих продовольчих підприємств. То­ му

у

нас

можуть

бути

проблеми іа збутом навіть цих десяти машин. Пере­ давати ж її ааклад,аt1: які не входять у •.:тему Укоопспілки. нам .не до­

дово-

зволяють ...

наших

же вдала. відзначена

тn

1990).

робо-

слуговуванні.

nубліЦі

бітникам ти

му

небагатьох піДпри­ де виготовляється

nродукція

чає

N'Q 1.

торговель­

ного машинобудування

одне з ємств,

8 .N2 2 (8109)

науково- технtчний прогрес

-

відпо­

спеціальності.

в

Курс

в

набутій професії чи

Проживання

народного

за

проживання

ЖИТТЯ»

А

машина

ду·

мости

ІНТЕРНА ЦЮ Н АЛ bHDr ДРУЖБИ

• Броварська

середня

школа

.N2 5.

нів

посланцями

з

цузького

Зустріч

міста

уч-

фран-

Фонтене-

су-Буа.

диться

це,

ясна

річ,

не

ще

більше.

-

На

сучасни"

Мішулий Анатолія

грудень

для

Процана

особ­

де

цану

заnитання

Ана­

тисячі

Васильовичу

Про­

nедаль!

допоміг

технічно

грамотна,

звичайно

лотехнічному

наладчин,

заводу

30, го

-

ж

а новостворемеханічній діль­ 3 місяці. До то­

саме

стабільно, ном,

у

згідно

з графі­

велина

увінчаласt~

Чому на

складна?

дільниці

і

вона

запрацювала.

Складна, та

грудні

робо­

усnіхом.

Тому

що

монтувалася

вироваджувалася

стандартизована

ний

свого до

ко

не

існувало,

ремі . її ваджені

хоч

ок­

елементи вnро­ на 1нших nід­

приємствах.

-

Як

nравити огріхи,

маю.чн

же

можна

ви-

конструиторсьні прантично не

цосвіду?

хто

ру­

Тож

но­

заходили

часто

в

nершим

по

зміню>.

ш..тамnує

лей раз

для

з

заго­

корnусів

світильників, натиснуючи

дета­

раз-nо­

ногою

на

році

вальниці

лядом,

теж

цани

й

штампувальниця,

тому,

що

завжди

дІсть Ді

щось

Це

но вона

ній

нозі

що

зачеnила

Адже всю

за

nрактич­

зміну на од­

просттпє.

Дві

він нама­

:У даекона­

приносить

ро­

справжню

ра­

творчостІ. що

а

nрацює

вдумливо.

гається

Він

людина

зможе

сnравжнім

вва­

лщnе

відчути

то­

себе

госnодарем

на

виробництві, коли ;зможе реалізувати свій потен­ ціал. Бригада nQацює на колективному nідряді. І

кожно:-.tу

-

инопки

бот взяти

Нелегно працювати тут жінці, - зауважую. - Дуже нелег:;о, nідтримує Анатолій, і я розумію.

лише

Це

даЛО

з

9

МОЖЛИВіСТЬ

її

членів

проявити себе.

-тя, -

Складне

нині

ділиться

жит­

думками

Анатолій Васильович. Особливо жінці нелегко доводиться. Дістати. принести.

нагодувати,

ких

ви

освоюєте

домі

затишок. дітьми.

:.1

частину

домашніх

на

себе.

у нас ·постійно

ють

І

дружні,

одне

хоч з

тур­

Діти

під наг­

допомага­

одному.

мешкають трьома

Про­

дітьми

в

гуртожитківській кімнаті, вистачає. в ній усім теп­ ла. доброзичливості і турботи, навіть місця для хом'ячка та рибок, акордеона

і

гармоніки.

На акордеоні Сашко, грає, то любов

Васильовича. дру!fшну монь

-

старший, а гармонь Анатолія

І

Валю

колись

причарувала

гар­

...

У 91-му родина одер­ жить квартиру, Перші вже на чеРзі. Всі жи­

вуть ної

nередЧуттям

nодії.

діють тоді

ІЇроцани

їхні

рибки

найсвітліше на ті.

радіс­

Особливо

Н,

ра­

молодші:

матимуть

місце

у

нім-

ГАМАЛІП.

два-три

продукції. і складні.

Сільських та й місь­ з абу довників повинен

зацікавити

перевірити уроюr. А в нас усі троє школярі. ЮрасиІ\, іrайменший, пер­ шокласник. Нлопотів ви­ стачає. Тому я ІІамагаю­

Ось такий nодарунок пообіцяв Анатолій Про­ цан зробити штамnуваль­ ницям. І не лише тому, що дружина його Валя

саме

живе.

штампу-

в

nоспілкуватисн

ся

nедаль.

-

не­

створити

натискатимуть.

жає.

неї

на

прики­

електриками:

новому

бітнику

nрацюва'Е!

уже

обхідно і можна механі­ аувати цю операЦію. У

лити.

nричетний

натискає

Ми

з

був

Пливе СРібляста стріч­ м~талу. НаДія Дячен­

товки

дали

разів

шкодував. Як і

монтажу.

nівтори

Водночас проводились наладка і доробка. Досі такої лінії по виготовлен­ ню корnусних деталей но

не

усі,

не­

практич­

власними

бачив вирішення nробле­ ми. Ну і, звичайно. часу

ка

світильвиків

як ко­

науковЦі

він

вели­

лінію,

перебрав.

туnик,

над-

Він,

всю

вузол

ками ли

кмітлива,

працелюб.

жен

техніка.

для

відповісти

начальник дільниці Воло­ димир Євгенович Ротань . А сназав він ось що: <<Анатолій людина

ливий. Самому йому ви­ nовнилося 35, його світ-

НІН Ішці

-

дружнІ А сім' і заводській толію

є

У вас на підприєм­ склалася така тради­ що майже кожного

стві ція,

зразки нової Серед них є

Нащ

ніж

тепер.

року

у

сприяє

підвищенню продуктивно­ сті праЦі. Але ми йдемо на це, тому що без на­ ших виробів у споживчої кооперації було б проб­

лем

переводити

робітників з одного виду предунції на інший. А

наш

опалю­

вальний котел потужніс­ тю 25 кіловат. За його допомогою можна обігрі­ ти великий котедж. Ще одна його перевага універсальність

викори­

стовуваного палива. Доб­ ре, коли є природний газ. А якщо він відсутній? Тоді

можна

використову­

вати вугілля. Якщо по­ трібно, то він здатний обігрівати і сільські магазини. Поки що виготовлені nерші дослідні зрааки,

які

зараа

nрохо-

дять виnробування.

З по­

чатком масового виробни­ цтва

жу

у

торговельну

щорічно

їх

мере­

надходи­

тиме до п'Яти тисяч штук.

-

Не

густо.

Виходимо

•аостей

нашого

Вона нав\1'11 срібною ме­ Виставки досяг­

даллю нень

у

народному

- Не менш вийшла у вас і сильна

можли-

виробни­

вдалою тістомі­

машина,

досить

широко

яка

...

Так. Але в тіні nоnудярності дійсно вдалої роаробки головного кон­ структора Олега Сергі­ йовича Ноландирця. яка

-

:захищена

авторським

доцтвом.

менш

Цікаві

машини.

насамперед,

вдосконале­

тістомісиль­ яка буде

втілена

чу,

у

метал

Михайле

вашого

жаєте, цього?

чи

готовІ

дати

судити

про

колективу, цього

дуже

і

проблема

сершності

продукцію. б

ма­

пусну

від­

~tашин

різняється що

шій

від

аналогів,

виготовляються

країні.

ністю.

своєю

простотою

ту

технічно

у

тру дом іст ку, ну

хотілося на

ви­

сІ\ладних

отримувати

справедливу

об-

за­

іншу

крайньому

разі

на­

у

чи

Тому

nотуж­

у

відпо­ які

спеціалізуватися

чи

дуже дрібно­

не

на­

вигідно

до

виробництва,

nрибутки

того ж у нас є багато ін­ овочемийна

бо

змушує

виробництва.

нас

коли

можемо

час

характер

Але

ми

нове,

весь

Якщо

готовність

то

сnриймати

до

відnо-

важко.

ших

Вона

ви

Однозначну

. відь

в

шина.

за­

воду, як і Інших підпри­ ємств республіки, пови­ нен перейти на робоt:у в умовах ринку. Як ви вва­

нладені

приклад.

в

Семенови­

колектив

мета­

Як,

вже

році.

1991 -

лом, комnлектуючими. До замовлень.

не

Це,

ний варіант ної машини,

затратам,

забезnечення

сві­

залишилися

ві;tають

цтва.

вже

використо­

вується на хлібозаводах республіки. І відгуки про неї тільки хороші.

хвилює. з

госnо­

дарстві СРСР.

оплату

за

дрІбносерій­

продукцію.


«НО В Е

ЖИТТЯ»

одне

з

воно

називалося

важлива

містечком. І ще додамо: у перші роки радянської влади

тут

створили

інші

мішковину

вироби

та

народного

вжитку.

У повоєнний час проф­ артіль була перепрофільо­ 'вана на фабрику по ви­ пуску

промислових

бутових метою вили

стрічок.

в

її

ткацькі

і

З

цехах

по­

цією

устано­

верстати

ви­

робницва Шуйського ма­ шинобудівного заводу. Нині це виробництво удосконалюється,

струюється. росли

рекон-

Торік

два

нові.

конструкції

Вони

закуплені

ляндії лену

кої

на

цехи.

у

валюту,

Фін­ виді­

Міністерством

промисловості

У

нових

давно

і

ви-

незви-

чайної

наладку

лег­

УРСР.

цехах

Закінчено

справа

одну

з перших у районі про­ мислових артілей, яна ви­ готовляла

8 .Ni 2 (8109)

Як допомогти селу, або Як нехтується

найстаровинніших сіл Броварщини. В ньому 1шлись бував і творив Т. Г. Шевченко. до рево­ люції

мор.

3

р.

1991

\

-

ОГОЛІВ

г

січня

8 3

нещо­

монтаж

новітніх,

об-

ладнаних електронікою, ШВИДК·ОДіЮЧИХ верстатів

виробництва тайванськаяпонської фірми. Валюту

ребоями постачають сиро· рожа, вину,

діючі

НіЧИМ, бо Нема Ні Лісома­

промисловості республі­ ки. А наладку і випробу­

верстати застарілі і фі­ зично зношені, робітниці

вання

справляються

ють договірні зобов'язан­ ня по поставках виробів.

теріалу, ні цвяхів. І це в той час, коли фабрика, nеребуваючи на території села і одержу­ ючи великі nрибутки, не може навіть невеличку їх

У минулому році .їх виго­ товлено більш як на 11

частку . виділяти сільви­ конкому на соціальний

суму в цей скрутний час мало що зробиш. Тим більше у таІЮму велико­

розвиток

му

високопродуктив­

них агрегатів здійснила група .китайських і япон­ ських спеЦіалістів. Вони працювали на фабриці майже місяць, а тепер виїхали додому. Пуск нових верстатів на

повну

дасть

ним

<<тек­

стильна застібка». Для роботи на нових маши­ нах підготовлені ні кадри ткаль.

що

з

поставле­

викону­

карбованЦів.

ТЖЕ

колектив

фаб-

рики більш-менш за-

рядкування і

бу ли

благоустрою

відремонтова-ні

ще

Працюючи в умовах са­ моокупності і самофінан­ сування, колектив фабри­

після війни, в неприваб-· ливому стані. Такі ж лі­

ки

ємства торгівлі і

не

зменшив,

а

збільшив випуск Ції. Незважаючи що

деякі

карняні

навіть

продук­ на те,

партнери

з

ського

Біля

пе-

заклади,

частини

.

nідпри­

громад­

харчування

ремонтувати

села.

У

її

взагалі

1990

наnриклад.

тощо.

будинків

трудящих обсипалася ого-

поганою

мачухою

для

на

таку

вати на соЦіальний витон Гоголева.

мізерну

На

ція,

рада

трудового

му

спільному

нещодавно цього

ченка

не

звернулися

лівські

до

проханням

діляти

на

Цільову

них

додаткЬво

благоустрій

виділити

кошти.

робітники

теж

хоча

корис­

послугами,

надаються

у

що

Гоголеві.

От і виходить, що ос­ таннім часом ми більше говоримо

про

боргів селу.

гого­

регулярно

кооператив

цілі

туються

питання

виробничники

ці

їх

з

рішення. Надіслацо його -голові виконкому рай­ ради Є. Ф. Томіну та за­ відуючому· райфінвідді­ лом А. І. Сотниченку. А

се­

та

поспішають

на

засіданні

важливого

керівники

<<ОбеліСК>>, які теж роз­ ташовані у цьому селі,

ко­

nрийняли

жаль,

роз­

філіалу, Літківського це­ ху фабрики художніх ви­ робів імені Т. Г. Шев­

лективу фс1брики на своє­

ла. І не з власної вини. З А ДІЮЧИМ положенням фабрика зобов'язана nерераховувати кошти і у бюджет райо­ ну. У відповідності з цим підприємству

на

ку з бюджету перерахову­

селі, як Гоголів. Проаналізувавши діючу практику відрахувань пла­ тежів у бюджет, дирек­

від­

nовідно фінансовому nла­ ну фабрика повинна внес­ ти у державний бюджет 5 мільйонів 646 тисяч карбованЦів відрахувань з прибутку, а у формі по­ датку з обігу 1 міль­ йон 137 тисяч карбован­ Ців. Виходить, фабршrа .є

села. Гоголів досі не га­ зифікований, школи, які

відповід­

а

році,

доволений резул_ьтатами своєї роботи. Але трива­ лий час його турбують наболілі питання іншого характеру. А саме: впо­

підпри­

стрічок

те,

завданням,

-

ємству не тільки збільши­ ти випуск, а й значно поліпшити якість виробів, зокрема

на

мільйонів

Q

потужність

можливість

і

це частково зроблено у минулому році. Зокрема. 5 відсотків грошей від надпланового nрибут­

мету в нинішньому роцІ виділяється тільки 55 ти­ сяч карбованців. Тому вільного залишку коштів на соціальний розвиток села фактично немає. А

на їх nрщ~бання виділило теж Мі·ністерство легкої

з

повернення

НасправДі ж

виходить

інакше.

від

переходити

сл-ів

Пора до

діла.

ви­

кошти

села,

А.

ян

ГАВРИЛЕНКО.

~-=====:-::~~~~~~~~~::::~~~~~~~--::в-1 -

·

ч. ОМУ

КУВЬrАЄ

продуктів. словом. можливості великі. Однак цим nитанням принциnово займається. рицьному

nporpAMA

можемо

продавали

продуктових.

стоять

у

8

себе

годували

харчування.

овОІЧевих

чергах,

1

І

.

продукти як

і

А

магазинах

в

містах,

і

іншим

сьогодні села

аби

в

люди

щось

купи­

ти. От і виходить, що наша програма самоза­ безпечення кульгає. Причому на обидві ноги. У зв'язку з цим у мене виншшо запитання: де знайти резерви, щоб усі ми мали вдосталь

Мешканці

села

За­

зим'я звернулись до редакції міськрайон­

ної газети тя»

з

«Нове жит­

проханням

до­

помогти відновити в селі радіотрансляцію. Близько nівроку то­ му, повідомили вони, в селі по вулиці Лісо­ вій проводилась замі­ на стовпів лінії елек­ тропередачі. Світло підключили, а- про від­ новлення

радіомережі

ніхто не подбав, абонеНТfІУ плату сплатили

до

року. Пенсіонери сової,

хоч всі кінця

1990

вул. Лі­ будинків

.N'2.Ni! 1-100. РедакЦія цього

та

якісних сільгосппродуктів'! Відповісти на нього не складно (набагато складніше з,дійснити це в житті): потрібно сповна використовувати про­ дукЦію, яка виробляється на-селенням району.

тривожного

вузла зв'язку Шевченку для вLдповідних

під

днями

час

Нині

лис­

у

ся

першому

,кварталі

року. На вулиці Лісовій відновлення лінії радіофікації бу­ де закінчене до 1 лю­

Про ві>>

переоформлен­

точки

ченко чав

року».

оnлати

...

за

М.

чомусь

"Плакала коза

її

і nланує завершити

<<мерт­

І.

Шев­

промов­

про

Боqрицького

DOПJ'VKV

V lJ

lJ

Голова

робкоопу

лектив

заводу

мас.

Додатково

терськими виробами. В продовольчих магазинах Рудні. Заварич були відкриті куточки продажу продуктів, які виготовлялись в домашніх умо­ вах. Закупили у сельчан і законсервували пер­

ся

населення своїх сіл овочами, фруктами, конди-

ші

тонни

Люди

із

персиків,

слив,

задоволенням

гру:щ

яблук,

купували

в

Вони

й

зараз

продовжують

до

виготовлено

різ­

працівники

цеху

ПВХ-пластикату,

огірків.

річну

магазинах

квасити

п.ласт­

номанітної продукції на_ 100 тисяч карбо­ ванців. Найкраще трудять­

програму

18

нали ще

консерви. вироблені Т. ,М. Борисенко з Шеsчеи­ кового, Г. П. Перець з Заворич ·та іншими. Заготівельники зробили 200 кілограмів }{ва­ шеної капусти і передали у їдальню Бобриць­ кої середньої школи. продавали її і в магазинах села.

lJ

Річну програму ви­ робництва товарної продукції виконав ко­

плану

до

.кін~я

які вико­

грудня

року

пере­

крили lї на 1 мільйон карбоввиців. Тут ос­ воєно 20 нових ма­ люнків клейонки сто­

на­

лово!,

пу:ту. А ще закупили три тонни помідорів У Миколаївській області, законсервували їх і реа­

а

також

деко­

лізували минулої осені в наших магазинах. Про­

ративний оздоблюваль­ ний матеріал для об­

давали

клеювання

також

кавуни,

робкооnівські

дині,

цибулю,

Звичz.йно, цього ще мало. перші

кроки,

які

продовжувати. живспілки,

потрібно

І

нинішнього

повинні

Нерівники

підтримати

року

вах міста колектив домобудівного комбі­ нату. У цьому році

райспо­

це

почи­

нання і заnровадити досвід Васильківської, рай­

планується

ти укладати

договори

з

на­

-

падає. Наприклад. у. робітнина М. Г. Матвєєва загинуло торік більше тонни груш. І такі nри­

добро, хто не

-

можуть

вже

плачуть,

розповідає М. Г. Мат·вєєв. хоче заготовляти їх влітку.

гине

та

зусиль

госпрозрахунко­

вих бригад цеху, які працюють на єдиний наряд. Іх очолюють

Володимир Федорович Білниець та Микола ВасильоІІИч Аришака. с С. МОЗАЛЬСЬКА, інженер виробничо­

Але ні­

Біда

погон­

новинки. перемога

резуль тат

двох

возити

що

-

виготови­

тисяч

500

них метрів Трудова

закупну сільгосппродУ'кції і дотри­ Адже багато продукції у нас про­

не nоодинокі. - Пенсіонери, які не фрукти на базар, просто

квартир.

Ного вже широко за­ стосовує на новобудо­

це дійсно лише

і

розширювати.

Ради

апельсини

магазини.

й

годі.

П. КУДІН.

інших

невдоволення

закупкою

<<.До

зв'яз­ До

1991

ня

овочів,

Ось що

Зазим'я

·

райвузол

1991

у

лю­

худоби

за­

готівельниками. Редакція одержала відповідь від директора райзаготкон­ тори П. Ю. Пиндюри.

надійшла

приступив

того

продажу

дей

М. І. вжиття

реконструкції

відновлення всі роботи

:Крім того,

вqни часто-густо не знають, куди дівати. Є і база для її nереробки: консервний завод, три склади (їх. правда, треба ще відремонтувати і привести в порядок), кафе, де можна виробля­ ти кулінарні та кондитерські вироби. Можна по

flіби

починають робити перші нроии, щоб забезпечити

клади

1 моло'ко.

продуктами?

загот~вельники

во, виробляється м'ясо

жителів сіл багато лишків сільгосппродукЦії, яку

рай­

лінії електропередач пощІістю зруйнована ЛlНІЯ радіофікації. ку

Втім,

селенням на муватися їх.

ларьок

робкоопі.

час

питання розглянути у вересні миале його.так і не розглянули ...

споживспілки. Для цього необхідно

заходів.

селі

планував це нулого року,

себе

мовнии розповів про .досвід роботи Гребінків­ ського робкоопу, що у Васильківському районі, який створив сільгоспзаготпром. Тані можли­ вості є і в нас, зокрема в Шевченковому та Бобрику. '1 ут добре розвинуто овочівництво, садівницт­

і

в

есь

НіХТО не в Боб-

сільвиконкому О. Д. Савочка

через

від нього відповідь такого змістv:

<<В

забезпечити

IVloю думку підтримав і :З'аступник голови Боб­ рицького радгоспробкоону М. Т. :Кусливий. Він переконаний, що настала пора перебу­ дувати діяльність споживчої коопераЦії. Слід запровадити нові форми закупок сільгосппро­ дуктів, їх nереробки, реалізації. Мій співроз­

відкрити

ні

ні

відділу .

го

надіслала

начальнику

Цими

сільвиконкомах,

Ше13ченківського

·

споконвіку

Шевченківському,

поможе. А хіба ми такі вже бездарні.: що не

· · САМО3А6Е3ПЕЧЕНН · -

Селяни

в

чекають, що манна небесна впаде чи Захід 1до-

.

Без слів. Мал. Б. Горбачевського.

Ні

За

він

прийняття

нови про цін радгосnи

за

здану

щену

стві

у

чи

шкурою" таким

заголовком

в «Новому житті>> .М 189, 7 грудня 1990 р.) бу ло опубліковано корес­ понденцію,

в

якій

йшло-

виро­

госnодар­

закуплену

у

на­

укладеними

договорами, до 1 жовтня 1990 рокv nри розрахун­ ках одержували за відго­ дованих бичків 50-про­ цен.тну надбавку і за мо­ лодняк надбавку

Під

худобу,

за

поста­

nідвищення і но.цгоспи

своєму

селення

СВО€Ю

повідомив:

ної

-

·

35-процентну

до

закупівель­

ціни.

Рада Міністрів УРСР постановою .N'Q 296 від 1 жовтня 1990 року за­ твердила

нові

державні

закуnівельні

ціни.

До

дати

іншим

організаціям.

нових державних Цін Сnоживча кооnерація включені діючі диферен- . могла б з 1 жовтня 1990 ційні надбавки, бюджетні року nідвищити закуnікошти, що виділяються вельні ціни, але тоді ковсільсЬІ;{ОJУ!у господарству басні вироби, що реалі-

на фінансування затрат ло утриманню й ремонту

зуються в районі насе­ ленню, коштували б не

трат.и. Вище згадані. надбавки до закупівельних цін споживчої кооперації не стосуються.

бованців за кілограм (все м'ясо від закуплено! худоби У населення ра­ йону nереробляється на

зрошувальних та осушувальних систем, інші ви-

Ціни, за

живча nпвує

якими

JWonepaцiя у

населення

спо·

закухудо-

10 _ 12 .

а

23 _ 25

кар·

новбасні вироби). Щоб

Із що

на

нов­

контор

ють,

немов

дишло•

-

дійсності у

відровідає

направлений

все

на

населення

рення,

на

не

1

за

нання

скаЗано,

ськогосnодарської про­ дукції реалізуються заго­ тівельним організаціям (а такою є споживча ко-

nоста­ закон,

викли­

обу­

незадоволення,

злоби.

З

УРСР сіль­

дума­

урядову значить

ванням

лишки

заготівель­ чомусь

nовертати,

року

nродажу цих nродуктів на місці, а також виходячи із цін. за якими цю nродукцію можна пере-

а

витікає, матеріалі

можна

NQ 296 від. 1.1.0. 1990 р. що

що

нову,

новлюють nравління райспоживспІлон з ураху-

Міністрів

у

«працівники них

басні роби

Ради

та інші ви­ у nостанові

договірними цінами.

сказаного вислів

бу та іНШі сІльськогосподарські nродукти. вета-

можливостей

вироби м'яса,

Цін

різного

за

вільними

nерш

-уникнути

nідвищення

оnерація) та

1

листоnада закупівельні

худобу

nравління

сnілки

90

р.)

.N.! 102

1990 ціни

(постанова

райспожив-

від

підвищено».

26.10.

·


4

.

8

стор.

З січня

1991

«Н О В Е

р.

:::рад:~~~::І:е::ц;н:ьог:••:::·:::··::ь::: ·:::::•••м::ц:.·~- О6[ р[ JКНО масажистів

при

організаЦії <<Знання»

міській

створені

випадково.

Сергій

товариства

Перш

не

за

Миколайович

природнцй дар. дало

все

можливість

успішно

викликано це необхідністю застосування нетрадиЦійних мстодів оздоровлення й лікування людей. І бажаючих оволодіти різними видами масажу виявилося багато. ВіДразу довелося створювати три групи. Хурсанти першого набору вже відсвяткуваJш випуск. До речі. ними

і

Чн носить цього часу для

Все це

нодаевнржкіавн?ня певних знань,

йому

закінчити

курс

тн теоретично і практич­ но засвоюють програму з усіх видів масажу лікувального. сигментарного, точечного. Але і цим не обмежуємося. Слухачі одержують знання з питань організації здорового способу життя, рекомендації з рухового режиму, харчування, ,вчаться

поєднувати

ма-

саж з тими чи іншими фізіотерапевтичними про­ цедурами у відповідності

· із

віком тощо. А чи н~

-

так,

що

воївши

медичні

різних

працівники

відділень.

тор

(фізіотерапевтичного. сан­ епідстанції) центральної

районної всі

лікарні.

вони

практиці

крім

Зараз

зможуть

своїм

застосовувати.

і

ті

тах тів.

гою.

масажистів

вим

завдяни

змозі

нерівника

спеціаліст

справи.

своєї

Оволодівав

нретами

масажу

в

се­

багаторічний досвід. А

допомагати

і

решта

лише

-

що

вати

курси

захоче

-

Вони

татися

до

були

відвіду­

масажистів? можуть

міської

«Знан­

формують ж

з

звер­

органі­

товариства·

одному

до­

курсів. що порадити

хто

де

осві­

тільки

про те.

Заняття

люди,

медичну

тим,

ня>>,

групи.

проходять

класів

в

міс;ької

середньої школи

N2 10.

А. КВІТНЕВА.

На

медичних

фото:

колайович

Сергій

Ми­

ФЕДОРЕНКО

розповідає слухачам кур­ сів про нові методи реф­ JІексотерапії.

Фото М. СЕМИНОГА

Пухнастий

рошив

триває

сніг

землю,

водойми,

Друзі

припо­

що

вкрилися

народжРння.

Це

сімейної

і

зрозуміло,

ігри

ня

на

на

тому

льоду,

ковзанах,

пеку,

яка

там

чатує,

роз­

народження.

стоКІв

цях

де

промислових

Невелика і в міс­

б'ють

ключі,

Щиро

а

також

під

товстим

по

льоду,

не

ДРУЖИНА, ДІТИ. ОНУІШ.'

кажу­

повинні

огородЖУQJі­

тися попереджувальними знаками котрі зобов' яза­

ШАНОВНі БРОВАРЧАНИ, ·

ні вист~вити органtзації, за

якими

закріплені

во­

дойми.

ЖИТЕЛІ РАЙОНУ!

Коли ж можна людині вийти на лід? Тільки тоді, коли його товщина досяг­

ла

сантиметрів.

7

Кожний з нас щоденно користується теле­ фонним зв'язком. А телефон-автомат -

Для

проведення ігор, для іг­ рових майданчиків і кат­ ків

товщина

льоду

справжній помічник у нашому житті. Протя­

повни­

гом багатьох років у Броварах і Броварсько­ му районі встановлювались і встановлюють­ ся зараз телефони-автомати, їх кількістh досягла 140 штук. На установку і обслу. о­ вування телефонів-автоматів районний вузuл зв'язку витрачає великі кошти. Але, на жаль, багато хто з жителів не цінить працю і тур­

на досягати не менше 25 сантиметрів.

Переходити по річки та водойми

в

де

льоду можна

дозволених

міс­

відповідні

зна­

є

слів

про

допомоги

боту зв'язківців: постійно обрізані телефонні трубки і вкрадені номеронабирачі, а то й увесь телефон-автома-.: разом з копилкою. Завдається велика шкода райвузлу зв'язку,

на­

людині,

яка

провалилась

ду.

Найголовніше

на

льо­

правн­

до

потерпілого

не

ДОПОМОГИ

ДОШКИ,

драбини,

віти

зв'язані

де-

предмети

го,

тримаючи один одного

за

ноги.

просвіт­

ІЦо дають? -- питаю. Та ще нічого. відказують. А що ж даватимуть? допитуПаслушай. дарагой. шивать? Занимай очзредь

за чзм спра­ или проходи.

Я, звісна річ. пройшов. Шунаю відділ іграшками. Холи це біля мене про­

ЗачеІіайте. черевин загубили!

чує.

гукаю

вслід.

-

ви

Побігла.

Беру ще новеньке. але вже ношене взуття (мабуть. із ремонту несла). На­ магаюсь її догнати. А за мною вже чоловік

·-

лізти ·нати.

- марна справа. Вирішив заче· Навноло мене завирував натовп.

Холи

це

десять .сопуть.

Що

дають?!

Не знаю!

l\Толодиця

сНаБаЯ

-

-

ще

зпересердя

пірнула

жнань•

-

в

орган

чергу.

черевик

Броварского

і

та

хтось

сті

провалиться

по

і

таке,

уже

Я

-

зніяковіло Та

це

Але вона, на всі бони очей. не

вихопила

Чиє

з

моїх

вона рук

виробництво?

відповів:

-

Що

мабуть, не черевик,

чула, вертіла підносила до

льоду

городекого

Р~дактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета вьІходит с 17 апреля 1937 года. ВhІХоАа: вторник, среда, пятиица, суббота.

Броварська р,рукарня

вагу тіла на

Потjм,

животі

чи

даними

в

і

без окуля­

люди. Хожен черевин: А за

гунав:

ЗВ'ЯЗКУ.

РУ­ БУДУ ЩИРО ВДЯЧНИй року на автозупинцІ •Стадіон• у "Броварах 18-48 •Ікарус• маршруту •Суми КиТа• о 14-ІіІ годині я втратив «диnJІомат• з цІнними речами. Буду щиро вдячниіІ тому, хто поверне мен! пропажу. Моя

перенес­

лежачи

спині

руками,

як

ЗО

nри

з

на

грудня

виході

адреса:

розкн­

5-20-61.

1990

з

автобуса

29,

м. Бровари, .вул. Гагаріна, Ф!ялка Михайло ІваНІНІИЧ.

213;

кв.

телефон

рухат~;~сь

К.олектив Бt.-'ОВЗІрської са,неп•д·емст.міІції висловлює гли­ боке сnівчуття за·відуючом,у с-анітафно-гіr:єнічною л.або­ ра'Г<>р:.ею ВЛАСЮКУ Петру Олекаа,н~д;роовнчу та ліка<рю­ еІfтомологу ВЛАСЮК Людмилі Гнатівні з п:риводу смер­

кликати

ті

бачите,

їхкьоrо

батька

ВЛАСЮКА

Олександра

Петровича.

їх повнині знати

всі: і дорослі, їх

Колектив nрацівників санітарно-гігієнічної л.абораторії Бро~ва.рської санеп.ід~,ет.а~ніції вИсловлює глибоке співч'\оття

і діти. Не і

завідуючому

завжди

будьте · обережними

з

на

тяжкою

· КОJ1екl'ИВ поїзда N•

КУЧЕРОВСЬКИЦ,

начальник

ВЛАСЮКУ

Петру

ОлексаІндровичу

зв'Язку

- смертю його батька Олександра Петровича.

БроовІ>Jрського nостій·но діючого будівельного тресту сЦе.нтрелев.атормJІннбуд• висловлює

2

глибоке сnівчуття на.чальнн•ку Ан-rон:у Нккифоровичу у зв'язку

державної

у

втратою

ПДБП-2 зі смертю

ДЕРЕВ'ЯНКУ його матерІ.

рятувальної станції об­

Володимир МІЩЕНКО.

ласної

ради

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

ОСВД.

АДРЕСА РЕДАКЦІJ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київс~ка, 154. Телефони: редактора - 4-ОЗ-76; застуnника редактора, відділу ІJартІАиого життя - . 4-04-61: вІдповІдальІІоrо секретарІІ, вІці-'У сільського госnоАарства 4·23-26; вІuІлу nромІІсловостІ І соuІальикх питань 4-02·92; вІцІлу .-стів І масовоТ роботи - 4·04·81; вІцІлу раJІ.іо­ ІнформацІТ 5-13-91. 1\иївськоrо обласного Адреса &РУJІ&раІ:

ста­

АДМІНІСТРАЦІЯ

допомогу.

В.

те­

пошкоджений, його утримання

РАйВУЗЛА

поверхню

одночасJІо

прості і

що

вано.

сторону товстішого льо­

ду

льоду.

хтось

розкинути

намагатися

порушуйте

«фірма>>? Я

дають?!

нею

і

льоду.

на

бачу.

вже

Необхідно ки

так,

не розгубитися.

Правила,

Біля нас снупчились хотів помацати руками

-

що

ваш ...

-А де тут рів

про

виходить

не збитковим, то, згідно з рішенням Міні-. стерства зв'яЗ'ку СРС~, його буде демонто­

необережно­ на

і

і поблизу нікого_ не буде.

тн

розглядає.

комитета Коммуннстнческсй партни УкраинЬІ. город­ скоп> н районного Советов народНЬІХ депутатов киев· ск ой области. (На украинском язьІке).

Дни

пробилась.

зрозумів.

Імпортні?

кинув. За

не

ян

спинами

питають.

молодиця

Це ви тут брали?

Я

молодиця.

-

Не

що

ловне

питає.

!ОСЬ.

з

·

навмисне статися

поломок,

лефон-автомат е, але користі від нього мало. У зв'язку з цим телефони-автомати виявля­ ються збитковими. Вузол зв'язку звертається до всіх жителів Броварів і району і просить бережно стави­ тися до телефонів-автоматів, не ламати їх. Повідомляємо, якщо таксофон двічі буде

МО­

Як бути тоді? І знову го­

видно.

шмигнула

навмисних

використовуючи

Може

J>у

Наприклад, в 1990 році вона вилилась в суму 2086 ·карбованців. Планові ж замовлен­ ня на запчастини не враховують потребу

для надання Обережно на­

одягу (пояси, шарфи). Можна створити живий ланцюжок з людей, під­ nовзаючих до потерпіло-

-

здо-

чи вже про ігри. Такі міс­ ця

тузки,

черга

міцного

нивою.

шаром снігу. Поблизу та­ ких місць небезпечно хо­ дити

бажаєfІ'ІО

ров'я, великого людського щастя, радісного довголіття. Нехай життя ному буде родючою зап-ашною

де

впаДають у водойми річ­ ки,

рев,

же

праці.

ду

піДприємств. товщина льоду

ДЛЯ

А там

успіхів у

Сердечно вітаємо дорогого нам МАКАРЕНКА Володимира Федо­ рович<~ з 50-річчям від дня його

повзком,

110 універмагу малому ігращ­

злагоди,

життя,

кажіть про це дітям. Особливо обережним не­ обхідно бути в зоні вихо­

близитись

Зайшов купити.

щасливого

Але, внрушаю'lи до за­

ти спосіб допомоги.

ІіУ

:щоров'я.

зимова

ло рятувальника без поспіху і метушні вибра­

Бажаємо йому козаць-

мерзлої водойми, згадай­ те про правила поведін­ ки на льоду, про небез­

цях,

да.ють?

днем

лення.

Декілька

Що

з

ловля риби завжди прино­ сять усім велике .задово­

дання

Гу .мор читачів

КУКШИ-

катан­

ки.

наших

вітають

Михайловича

кого

що

щиро

а з нею і

льодяним панцирем. Ба­ гато людей, а особливо дітей, поспішають на лід.

тільки

иурсам.

Навчання

-

ту.

зації

праuівнинів. які закінчи­ ли нурси й одержали по­ свідчення. можуть займа­ ти~я масажем професій­ но. Чимало з них можуть

теоретичні

знання. а й практичний

основному

Сорок

__:

інсти­

туті фізкультури, де нав­ чався. Занінчив і спеці­ альні нурси масажу. На сьогодні має не тільни грунтовні

всіх

групі

фізкультурні працівники. Третя грvпа об'єднає різ­ них за професією . людей. Сергію Мшюлайо­ вичу, а що далі, н пер­ спективі? Варто б цю справу розвивати?

можли-

Сергія Миколайовича Фе­ доренка. Сам він пре­ нрасний

в

мають

слухачами - А

нурси не в

у

які

відну

допомо­

Зараз

практикува­

підкреслити,

одержують

хто

задовольнити

навчаються

ініціативі.

ентузіазму

саме

всіх.

ос­

що посвідчення професійного мас а ж и с т а

можливос­

за

самі

бажаючих.

нурсів

стало

має

приймати

Та й

А тепер про найголов­ Створення

не

звертається

мединаменсправа

неоціненна.

ніше.

про

завдячують

одужанням

просто

лікування масажем. А це при теперішніх дефіцинадрів. здоров'я

Федоренко. які

почне

Tpega

йому. Але ренлама йому сьогодні не потрібна. Він

на

мединаментознQГО,

С.

людей,

не

належним

ти на інших і, безпереч­ но, завдасть шкоди?

тальніше розповісти про те~, ян працює бісопера­

служб

станеться

людина, науку

чином,

стали

ДL

За цей час курсан-

-

навчання у відомого болгарс.Qкого народного цілителя Івана йотова і застосовувати його методику на практиці. Вже десятки броварчан на власному досвіді переконалися в ефективності цих нестандартних методів діагностування і лінування. Можна було б і де-

8/ТАНІJЯ

01 'J.I 11

НІ

8 .N'! 2 ( 81 09)

Ж И Т Т Я»

упраВJІіНІІ.R у справах вмаанн•~тв, по.~іграфіі КІІіаська оО..аС'tЬ, м. Бровари, вул. Квіаська,

і

киІІЖковоі

lk

торrів.пі.

Індекс Друк

61285.

офоет·н.иі!.

коВІан-нА

арк,уш.

Обсяг Тираж

П.рИМ фННК•іВ.

Замовл.еиня

.N'•

І.

і

дру­

18.147

#2 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you