Page 1

БР о·в л ·Р.с ь коtо МІСЬКОІ

І

·.

м 1с · ь к

ОМ І

КО

T'f:TY

Д

НАРОДН-ИХ

РАЯОННОІ

Газета вихQдит• з 17 ·квітня 1937 року •

M.f НІСТИЧНО І

ilify ТАТ І В

ПАРТ

1984 ·'

.м · 2 (6665)

0

КИ І ВС Ь К (};f ·

n.

року

Оанам.внувмо 1984-й рін Броварсько!ІУ

міськкому Компартії

Украї~и

:є ·=•ІІГ

СоцІСІnіс;тtt·'ІІІ• зобов'язання

!ВfІ"

ТРУДОВ.ИЙ РАПОРТ

ьр~щвникІв ордена Жовтневої РевО\ІfQції радгоспу «Плосківський»

колективів будівельників, )"оитажнИ'f'ів, проектува..льників і eкcnлy~!(lІ:ti'йJt~i?r

по досТроковому введеиІfю в дію Броварської фабрики верхнього дИJ~~wo':,rJ9.flff>~[fa11{y одинадцятої n'ятирічки проектну потужність.

доПовідаємо, що колективами · бу­ .-івепі.tиіків,

монтажників,

проекту-

ЧЄ!fо бу.ціщfніІ.тво Брщ~арської фабри­ вер~ньаго

потужністю рі і<.

.5

дитяЧого мільйонів

ле них у рішеннях

трикQтажу виробів

Броварської . фабрики

ноr.о спож!{Вання; )Іі_{ . ~rpa'r.ш · ц~р­ шорядиого · економf•Іного ї · nіJЛітиЧ'!!о­

з'їзду І<ПР.С

·

го значення.

на

комітету ко•~. ·r. 1'. КJІИМЕВКО -

брвrади ВМУ-35, в. Ф. ХАМЕІІУПіК~ -

нього дІіТSІ'ІОrо трJ.іКQтажу взяли під-

роцt

<wіНадцятої

36,3

зернОІВих,

у тому

пшеющl

Мех.анlзОвана

диреКТО)) вuіЮа}іс'і.кої

це є

д'$1!- наше головіf&-:, tавд~ння.

цеІІТИ

41,6. ячменю -

бриrадир ;i."O!Кrme:iEЩroi'

з'їзду пар­

XXVI

високих rtoнaЗIOQdв.

озимої

вн~сти гІДІНий

··

, завn яти-

дань

~· р11JКИ,

_ , , :JJ'

пу

по З~.іІ. ·ІіІ

·

щшка:

нолентивЇінуо;м;~У!rІО!щЧ.аТflР~

комітету, О. А~ СІІВQі'ОЛОВКО - секреrарzко'Мі'R'Іу ' kохw:мо­ жу, ·І. ПОО,Іf)ВЄЬКИй· ~ бриrадир ~ів-в.-пчиіfів.

r.

'

.

'.

..тара

.·, РQЗПОВІАЬ ПРО ДЕЛЕГАТІВ

з'їзду креслень

ся в 1983, серцеви.нн~ госnодар~ - -

щен~ до

фа6рвВJІ вер~оrо ~IП'fl'loro трикотаЖу, '1!. ·0. МJVJEIIRUВA 'секретар пар~о. Р;- - Ф. ЧІШІУЛЬКО : ~;.....,..ова ЩІJ)фсІdІлкоіюrо

вищені соціалістичні зобов'язання забезпечитІf : в 1984 році виnуск 3 мільйонів штvк виробів, а до кінця

· .X?{VI ·

НfіРС, робітники 1 спе- тН. Занріnити досягнуте, цlалІсти. радгосnу добиJЦІ~ nІДІВшцувати ~ктив,ність

На _ ц.ожному гектарі·:~. вклад

М. І. САВЛ веруrочий трестом «вtюварипрd-~Jіобуд•, М. М. І'ОМЛІІ- секретар парткому, r. П; • J'ОКО~Н ;__ roiJ:oвa об't.цвавоrе ко•mту : профспІ.JІкІf, О. П. · АРЕВІНА : - ·;ct!rcl)eтap

верх­

_рlwення

. річ.аи

За р;оручеввJQІ кОJJентввів:

У відповідь на ,рішення грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС пра-. ці.винки

XXVI

Ділом вJдnовtдаюТЦІ на народу по виконанню на­

і наступних І.іартШніrR П.Jtfнумів, по збільшеннЮ~- вмn'ускх. ,.J~Ві!~і~ .'н'арод,­

Цпм самим ми зробимо вагомий внесок у виконання завдань, nочав-

в~ннків і, . експлуатаЦійників закін­

ки

вийти· на ·•·~· '

'

XXV

06ЛАСНОі ПАРТНОН.ЄРЕНЦІі

,ЩЦ КQЖНОЇ

,__ _ _ _ _ _ _ _ __

надоєно

по

мtв молока.

собіІВартіста

..

тарІв Земельних рМлено його по

щ

центнерlв. Онремl

о~.)~мвтроnч . Воробйов.

Yf!IO•. ·~у .нwйЩо~~;

: iiRRLВ. ;

кцц ·~ д.ороrамв. За проя~ муЖІІІсть а боJІХ а

3,4- JІЮдино-години;

· ·

досяГли ще Так,

~дег~

· ·.

а затрати праці центнер довести до

. ва основі цілеспрямованоІ. , ,.селекційно . - nлемін-

лаУвна Строкач

н:оІ .,:_роботи

забезпечити

ре~ маточного nогоЩме~~ЩоКВІЦІ щаРбиикаtwи .• пЩ час . форсувавнJі . ноУ' закрlпленоІ ·· ДИ1ара І авЗво.1еJІІІ• С'ІОтІЦ1 Радявськ,ої_ -~~~!~ Нив~· ~ yдo­ н.~~ла минулощс рqху Щ> л:Ів~,J~·в.е менш як на 30 КілограмІВ :: молока, проЦеііJ1в первістками з cMIJtcJІ ~вщеrо зваиии - Героа~ · ~~ ; С,Ою:Jу, 6700 Петро Павловнч >ц~ррма- р!чн.нІі(·:,;_ надоєм LiQ»aд ШcJt~ дeltOбlJ.dз~tЦti ·осе.пввса у Броварах.. ..З: ІЩІІUІІХ · Щс.лявови­ ста ·та Неля Михайлl.вна n'ять тисяч кІлограмів ію­ ИП :РОкІВ І поВВВІ ТJІу.цвтЬся •. ва .деревообробиому комбlиаті. Бондар по 6600 кІло- дона;

За цеІ иерІод вJВ зробив ваrомий внесок у відбудову і _ розвиrо DІ,цприQІсtN. За

визва1JИ1л

s 2 . •·· зОфмоівому :.

вaropo,uc . . еивй . ~е.д~ сЗа ·трудову доб. песть

. .

аяЗJ!!t.-. .,

100.1К..ь з ДВJІ варстжеНИJІ В. І.

вом ЖовuевоІ · Pe•omoцtt.

*'·': ·.: ·:

·

ДосаІдче• . майс'lер, чуйний 1 добро зи

: "4·

~

. '

.,...7.

бере аJmІВИу уuсть. у аІ.йСlоВОІІО-ІІа,-рlОтвчвому вихов 6Ітв:ачоі моло.цt. і ~ипо-масовій. роСіотt. Ветеран .- , · ·. Bi'l'DIВ~oJ · вІЬИ корвстув~ заrа.пьною пошаною серед комувІеrtв пІдариurсnа 1 Rai:JIO" ІІІІста. ВоІІІі обралв йоrо де­ .леrатом на

XXV

обпащ вартІІву коифе~ •.

ІЮ

еі.rьськам труяівввиам

1 нролівНИR

В. Ф. Дей-'

нено, доярка «Авангард• А.

радгосnу Л. Ше­

лест,

радгосnу

Імені

о. н.

доярна

.

ордена

б(}•рtччя

Луцька . І

_СРСР

Жрвтнево~

нагороджено бри-

доярка

З

оцtнною

сдобре'>

будинон для

вироб- спеціалістІв радгосnу «Ве­

Диплома преею_ · -

присуджено инолl арколишн . Ій директор муніетом Василем Іваноніяновичу Пампусі ~- ме- Б ханІзатору радГQспу іменІ роеарсьного племптахо- вичем Афонченном, в

. ·

Золотою

В. В. Фро- коротнии строк -, за 6 лов 1 головний зоотехнІк місяців - виконала обВ . В. Засуха, _бригадир сяг . будівельно-монтажмолочнотоварноУ ферми · них робіт на 132 тисячі

реnродуК'Юра

медаллю

і

Пошани з цІнним . подарунком наго~вто б у с о м · родЖеи1 дояр ЦJ.ОГО ж радгоспу

~Ю.в85 удостоєний но- радгоспу

А.

М.

іменІ

Щорса карбованців.

Остап- А. К. _Гончаренко,. дояр-

Незабаром

в

будинок

.tІеМ1іВ . Бров«рсЬ к о r о чук І технlн по штучному ки цього госnодарства nоліnшеного планування з nneМdraxopa;цrociif • репро- осlмеиlнию тварин Л. П. Г.А. Петренно, Т. в. Мо-, усІма комунальними виДуктора;

· Гончаренко. . диuпомом другого стуСрібною ~едаллю пеня І преМІєю - яабо- вДнг з врученням ціпрОм JаІНГ . для біблlоте- ного . .подару~ка щц•ородкн - . нагороджено нро- жен.і пташпИЦІ J?роварсьлІвиичу ферму ордена ноrо · плеМJflахорадгос-

Трудового ЧерЩ)ного Пра- пу-реnродуНТора

Г.

:К.

пора . радгосnу-комбІнату Нnuмась та А. С. Ящник, -«Капнтянський~ імені завідуюча, кролефермою

5Q-Д::я СРСР. .

. . JIOMOM

радrQспу-комбІиату «1\атрет~оrо JJНТtmСІtКНЙ• Q, П .. 11рRД-

гильна і С. Д. Моснапен- годами

но, -

оператор

переІдуть

радгосnу новосели.

ІменІ 6(}-річчя СРСР Г. Г.

nерші

. ПодІбний будинон

·

но­

Широка та tнwl. А всьо- лентив . нашо І колони го удосто . І1ІИСЬ високих здав в· ексnлуатацІю. 1. в нагород ~ чоловІк. селі РуднІ. Обидва вони

·

-

в. HA~YJ(,

івжепер ао 01*t'ё'f38Цlt соцІ.аJdетІrІвоrь змаrаИ-

ия райсlт.rоспупраВJІІІІ·

U,

спорудженІ додатково до плану.

по 46, кормових но ре­

центнера неІІлодш

дуться роботи

по

nІдви

трав

-

усього

по

-

нурудзи

на

У -радгосnІ nостЦіно ве 600, - сша

ної

легновий автомо- ~ ВДНГ І ціниями .. по- тресту «БроварисІльбуд•. сМосквич-412• м м дарунками. Серед . них очолювана молодим но·

Щорса.

• Ііо 48,3

по

ку­

1300, -

силос

по

багаторlttних центнерів;

50

загото:вити кор­

голову по

50

центнеріВ.

одержано nорІвняно

з

1983 роком на 0,6 про­

· .

ВІд реалІзації щrробле-

РевО- tІРИйняла комісія напере-

56 передовинІІі сІJJЬсь- квартирний

rоспо- гаду дІйного · стада М 1 когосподарсьного

біль

ми власного виробництва. му числі озимої пшениці

нІчних добрив.

•добре•

дарств . 1 аередовІІІdв на- paдrocny імеиі Щорса. иицтва району нагород- лщюдимерсьний•. Ном­ шоrо райщІу бупа затве. J!!:!плом Пошани І пре- жено бронзовими медаля- пленсна бригада · ПМН-8

мІІf> ·-

ху~ на зимовий nерІод одержати з кожного l~;J83-1984 ронtв nов- гектара nосІву по 40 нlстю забезnечена норма- центнерів зернових, у то­

Усього на гектар рІллі Мів 1'3400 тони кормових внесено по 27 . тонн орга- одиниць, або на умовну

за успіхи, AOCJtrJiyтl Встуnеня nремІєю ~. люц1І радгосnу «Пл.ос. ків- додні нового року новий 1982 роцІ. в. ..-""ВВJІТКУ чорно-білим телевlзо- ський• Є. С. Строкач. чо.,.ириповерховий 12• · ··

РАІ!ИJІ8 )"іаСІІІІК8ІІВ Виe'fiiiD ДОСІЦ'ІІеВЬ вароІ'- · СРСР 8іаІ'О І'ОСІІОА8J)СТІЩ · • 3.а ueold ІІІІробвйчt пова!ІІІJІІПІ Го.повивй коІІІІтет ·· · 'ВІІС'І'ІіІаІІ иаrородвв Іх д10L110118МВ 1 меяаuми.

· ·:СобІвартість 1 ти на кожен гектар ріллі ЗІ9'РІVJ'И праці на його ви- по 30 тонн органічних JJ.OI>OfS:ІjJЩтвo. _ Громадська брив;

кормових ·одиниць.

оцівкою

3

внес­

ЗНиЗк.ІІЙtя

щенню родючостІ грунтІВ.

WMeJaл-i BJtBrrpyua

ніfр; .VO~ іh'онн молока. родючість грунтів;

Іх заготовлено . на умовну -

Фото А. kозака.

рQбі18ц'!N,

ДОіВести вихід телят від

ДерЇКіші продано 5020 корів 1 нетелей на сто го· тw.щ ОВQЧЦІ., у тому числі лі-в до · -!05 процентІв; tQ.rf ; DPoznпa стандартпостІйно поліпшуючи

голову

На Фото: l!epoi Радявсько~ ;·Союзу. о.· Д. BPPOБtlOB.

сІ~одарс:ькоrе ви- ром -

грамів.

· ·

Р. ОМЕЛЬЧУК

ВачаJІЬІІИК · ппавовог~ IIJдA1.JJy ПМК-8.

пр<:>дукцtr

ПродуктивН!Ість

1 мІльйон 63 тисяЧІ· кар- nІдвищимо

боВанцІв

nрибутнlв.

табельнІсть

У

проценти. -

34

Рен- цента, знизимо затрати на

виробництва виробиицтво

господарстві

праці

становить оодарської

. Радгосп 4 nроценти.

· сільськогос­

продунцп

на

перевинонав завдання Рівень рентабельності трьох років n'ятирlч.ни по пІдвищимо до 40 процен­ продажу

них видІв

державі

рипиицтва цтва.

основ- -тІВ, У тому числі

nродУкції тва- рннництві • - до

і

рослиІШи- виробництву до

ве ІІ1Днесения

l\ІОлока

55

nроцентІв.

викликали nартІ1

закріnити

·

Нове nолітичне І трудо-

в тва­

5{),

а- по

ВЩ!!о.вtдаючи на заклик

досягну­

У трудІвників радгосnу тІ поназники. докладемо рlшеІШя червневоrб 1 всіх зусиль, щоб 1 дащ груднево.го (1983 р.) Пле- nідвищувати ефективність нуМіlв ЦН КПРС, виступу

господарства,

усп11ино

на них Генерального сек- конати взяті

ви·

соцlалlстич­

ретаря ЦК ІШРС.' Голови н1 зобов'язання; Президії Верховної Ради Зобов'язання обrово- · СРСР товариша Ю. В. реВі і прийнятІ · · на заАндропова, які стали проrальиих зборах трудівграмою

дІй

радянсь.ного

ників радrоспу.

ПАМ'ЯТНА МОНЕТА З січн!'І 19U р. випуска­ ється.. в обіГ· пам'ІІтна моне­ та в<Іртістю . в 1 карбова. нець у зв'язку з 400-річчям з дня смерті першодрукаря

рова

-

російськоrо Івана Федо­

3іІСІ108НМКа

КНИГО•

друкування

· Україні.

На

в

жено

фрагмент

Івану

Федоррву

ві.

Росії

монеті

і

на

з04ра­

пам'ятника

в

м. Моск­ (ТАРСІ.


*

стор.

2

4

січня

1984

року

ЖИТТЯ•

cROBE

Н.аnередодн1 нового роКу ветерани

дисциплінованих

nартdї провеля свої звітно-виборні збори.: . Рр.ощОчалися цони_ з. вручення

пам'ятнИх адрес

І.

С.

мовіддано

·

· ві

виховання

nідростаючого

с ильний

ного

В

cnpa':

У наШІй організацН. г()JІо}ЦЩ.·допо ~

JIPUd.

ЗІІ'rВВВО

впJІВВуло

, ва

хом

·

· Oee6JIJIВO

·

вагомий внесок

ву пІдвищеНІUІ ннцТІІа зробиu

·.

ефеКТЩІвостІ ввроб­ копеІСПІВв . брJІАА

!fiY

J.ццирІдуа.пьвому

-

еQЦі&ІІсТЇІ'ІВО'

ЗМ81'8ІQІІ вdвшв ва ~epuвtl

О~ВІJІЩЦJіТОі вереі'а$ИцІ СтасюІ'<, Н. мак, ф. ИRЦЙ П. · І.

r.

Qd

И'ІІТІІ)ІІ'ІКВ UUI~ О. І. Тщшевtва, 0; .Є. М. ЛвсеІІ'ІІІR, Г. Г. При­ Тищенко, переJІО'І'уваль­ UоІІомаренко.

eoцlaJdeтR'IIIe сПmое

m.-

_.. ·

вроцеит•.

На . ~: . вrорІ ЛИСЕ11ЧИК, ВВВ3у -

&J.

тІWІS ~· в~

•зрячому•

маніпулятор

стане

·

частиною

·

скт1.д9·вою

-

складальних

мисловості. на

зору

Роль орга­

виконує

вІзІйний

теле­

дефентор-анас

· лІзатор .

Робот миттю оЦінюєконфігурацію леталей. Звіряючи зо­ браження 1з за"ладе- . ІІИМ у nам'ять етало­

ном.

вJ.н

nропускає

ня виріб.

відхиляє на

або

складан­

Електронний

контрО лер вивідьнить багато працmнинів вІд ЦlєУ оnераЦЦ , яна вва -'

жається однІєю з най ­

бІльш

1

непродуктивнИх

стомлюючих.

автоматизована

систе­

ма, яка стала до ладу у радгоспі-комбінаті «Сож• на Гомельщині. На найбільшому в рес­ публіцІ свинарському комплексі · електрОнний «кулІнар» · складає ра­ цІон, контролює ви­ трату фуражу . Впро ­

АСУ в тва­

ринництві дає можли­ вість економити кор­ ми. підвищувати про­ дуктимість праці тру­

дНІникІв

фер?.t.

(ТАРС-РАТАУ).

Збори визнали роботу ради вет• раНlв задовільною, обрали 'І'І нGВиJ!І склад . Голо;вою ради ветеранів зно­ ву обрано П. М. ФерІєрt.

Ю. ЛИПКАНЬ, ветеран

aapтtt.

пересувна

·

•хкр.врна

ло

ЗІШИ·

ці люли

злочин?

Та. ·

.с-rому, ЩО В них . немає . нІuо.ї . вІд­ пов!Jtальностt . · переД

наиевие,

сусі'Іfльством ,

бо

втра­

тилп самІ Людську гідНа

черв н е в о м у

Співробітник

ся ,

що

.Qдосконалення

розвинутого

соЦіаліз­

му і виховання нов6У людини невіддільні вІд

активної

боротЬби

· злочинними

із

Інший приклад. Десь . опtвночt 2V листопада старшина мlлlцН М. П. Смирнов 1 старший сержант міліції В. О .

проявами,

nияцтвом

і

хулІган­

ством, дармоїдством і спеКуляцією, розкра ­ данням соцІалістиЧної

.

власностІ

хабарни­

1

цтвом .

ПоступальТJий нашого розвиmу

хід

сусПІльного неможливий

найсуворішого

До­

Велика

·

і

громадян.

сьогодні

органІв

роль

внутрішніх

сnрав у ~ротьбі з ци­ ми потворними ~виіца­ мн нашого соціалістич­

ного .

cnocopy

Ведучи

життя.

з ними без­

номпромісну

боротьбу .

працівники мілЩІУ усві­ домлюютJ> ту дальнІсть, яну nокладено на

лянЦІ

роботи.

для · трудівника

вімові­ на них цій ді­

.

Адже немає

нІчого образюшІшого, чим бачити. що плоди йог9 праці викqристо­ ·вуються не для загаль­ ної

користі.

nорядку і соцtалtстич­ ноУ законності: Про це переконливо свІд ­

Ирюков ПІД час Чергу­

чать і .нашІ будні .

JЩННЯ

НаприклІЩ. вночІ 20 листопада біля серед­ ньої шнолн .Ni1 2 два невідомих пограбували г·ромадянина

Н.,

вt.д­

·

ність.

МІліції

р.) Пленумі ЦИ­ це .~ць . мирнях . КПРС пtдкр~слювало­ днІв , охоронець .f!раво­

(1982

держави

Приготуванням і роз­

.вадження

Вчицнпи

тримання законів , що охороняють інтереси

дачею кормів управляє

СRЛИІШЮІЯ.

'mвсЬІkоrо район.у 'Іеріt~веЦьkоr об­ ластІ .. Вони зs' язали вИрОбничІ :Діль­ ниці з центром села: Yct ро<іІпи' тут

· Наnрошуs~Ьєя

без

НОРМИ ГОТУЄ АВТОМАТ

наполегливості. Широке поле дtяль­ , ності вІдкрилося пере'д ними І 11 ЗВ ' ЯЗКу З ІІІДГОТОВКОЮ ДО ВИборіВ ДО Верховної Ради СРСР одинадцятого

хи fla терwrорІУ тв~риищщьцоГ<) кQtМП­ лек(:у колгоспу іменІ. ЛенJна Засrав­

тання: чowrj

конвейє­

рІв на nідПриємствах елемтротехнічної про­

одно­

НИИ •. друГНЙ-;-- КИЯНИН;

ро­

вч~нt. такий

Але

----nюJІИНА І .МНОtf~ . ----~--'""""--------~

однотипних деталей до­ ручили

це.

часно пtдкрес::Лив , що зараз у роботІ з с молоддю 13етеранам партП необхід­ но виявити ще · більше активності і

П,J)9кладашію та ЩІОр.цдку.ванщо .сtль­ сьних шляхів. СвоУ дІзt~п~ці вона

Фото А. К.а8Ка~

боту .харкltІськІ ;за їх задумом

бЮро . -.Пськкому

за

'ІерНІвцІ . Вдяг лис я в асфальт шля­

вИконала

ннця стрІ'ІКВ П . І . ПОНОМАr.ЕІІКО.

«ЗРАЧ~» РО60ТИ Ионтрол1о за · яІІІ.стю

від ІменІ

НА ОСНОВІ

ЦК КП_І_JС і дев'ятої сееП Bepxonot · Ради СРСР, ткалі 3 високим .евтузl­ азмов ВИJІІ9'ІИЛВСЯ в змагання девІзом

і

партії .подякував

nалких латріотів своєУ Батьківщини, готових стати на ї'f захист . а також

р.) ПаеJІаrиу

(1983

госпах

хочуть ба~ в )І(О.ІІод~му . п&.колінні

Праrвучи зробн'І'Іі uoвora вaro­ мlmвit внесок у втtлеввя в ac~~na ,рі­

шень tруАвевоrо

ді на підприємствах, у школах, рад­

ветерани

БатьЮвщини- і до боротьбИ повинні . бути готовими 1 морально, 1· фІзич­ но. Цього зараз вимагає наnружена міжнеродна обста-новна. Багат() уваги , .ветерани придІляли роботІ з молоддю. Це Іх о.сновне nо­ ле дtяJU>f!OCTl. Старим комуністам є .npo що розповісти Н()меомо.Льцям 80-х років, поділитися своїfd - 6агатнм життєвим багажем . Для · цЬQго ' вони не жалітІ нl часу, нІ · здоров'я, бо­

поиц річне заадавня впвuа 4.~ мІ.п.йова поrоввих кетрів СтрІ'ІКВ, а в

завдання

молодІ. що вони є захис-никами своєї

у спра.

'3,8 мІаьйоJІЗ.

басинсЬІКий. Він відзначив велику роботу ветеранів по вИхо.ванню моло­

nАртІї вбачають у тому. щоб доно ­ сити до свІдомості люДей, особливо

М. І. Смирнова та Г. І. Чоаа. ПеРша дРУІ'а -

·головне

вистущtлн

.. r.

· У ро~тІ зІфно-виборних зборів .3еtеранІв НПРС брав участь завІду­ ючий організаційним відділом мt~ьк­ кому Номпартії УкраІни в . В. Нов·

номсомолу.

Сво-є

прискореввв

виребви"ІІІх _теМПІв І дuо ІІІ'ОЖJІІІ­ вІсть ВІІІ'ОТоввти додатково до зав­ даНІUІ продукцІї ва 237 тися'І кар­

бованців .

ІЩР'ЗХОВJЄТЬСЯ · 5"1 &e'l!e~18 nартІІІним стаакем .по.над 'с5ff .

19

років. Цей невеликий колектив брав і бере активну участь у заходах. які про.водять міськком партії ·1 мtськ­

техвІко-ековомІ'ІІІИХ псwа...-. Зо­ крема, продуктивність арос_ц іфети ,маау ва 3,8 процевта; Це во­

· звіту

ветеранів , критикували недоліни 1 пролонували заходи для Хх усунен­ ня. , - Особливо вказували на необхt.д­ ність обміну досвІдом з виховної ро-­ 'іGтл ветеранів .

. ФерІєрt .

Мивупий рІк д.пя к=~~:f~~=~-

обФв'>реuні .

про велике ~начення виховної роботп

nоколін­

Із звіт:Но.ю . доnовІддІР на зборах вистуnив голова · ради ветеранів П. М .

лівської стрІчкоткацької ув1qчався вІдра,цнвми ycnlx8JIII 3 усІх

внесок у справу комуні~тич­ буД1ВНИЦ1'Ва.

М. ..:1\ ~Щ).ІіJЩуіr . м ~me!J1<o . І і. Jl. "f>amтtatO"В i . Ф •. f;. , ~~(ОІй, r . 1 . ~Ідич та ІншІ . Вони roвo'jj\fли

ня.

~ ~і.Ч , партІї

са­

На закінчення Л . · м. ФерІєрі ~а­

~.) nQбажав

y~xl! у

якІ

загального

зав. що комуністи старшого ПОJСОлlн· ня ·1 надалІ будуть робити свій по­

r~f:~~ . ••.~~~~~'~iJ-•.. ~іt~л~.· .renлo Q66дo.p<}lif~

для

блага .

Я.кубdвському

. та J:, .Д . Ми~Й, ~- ВШІО.ВlШЛО­ СЯ 75 років з дня народження . В урочистій .,Q.бстанQІІцt ~РЄСіІІІ .- .· ~е. терана.м . . !!ручив, ~рши~J" секре~}J" ~ськкому ·;Ім мІцноГо здОров'Я

працівникьв .

трудяться

. - затримали

Гро.ММЯН ,

·

краДіжІ(у

які

на

фабрНии

верхнього три.котажу.

що

_будується .

триманими-

нітофон «Сіменс•. На місце злочину вніхала

1

чолі · зі

група

старшим

на

лей­

територІї

дитячого

нявШи годинник і маг­

оперативна

двох

вчинили

нияни

К.

За­

виявилися

Н.

Васильєв

о~ в. Лукоид1н. Во­

J:ІИ

лосягну ли

бисті

речі

.на

осо­

громадян

і

тенантом мілЩlІ В. д . Трофимовим. Сюди -та­ кож були направлені

отри-иають

наряди

нетерn~мосrt до всіх порушників норм с()ц1алістичного співжиття ,

патрульн<>.•nо-

иіукової служби в складІ командира . вІд­ дІлення сержанта мілі­ цІї В. В. Иооистира, сержантІв міліції А. Г. Шмата , д. Ф. Паноша і старшини М1JJ1ції І. М. Цимбала . В ре ­ зультаті

пошуку

при

доnомозі службової со-

. баки

злочинці бу ли за­

триманІ доказами

тягнені НОЇ

з і

речовими зараз nри ­

ДО

кримІналь­

відповІдальностІ .

суворе

по­

карамия.

·

Створити обстановку

мобідlзувати проти них громадську

залишати ня

нІ

думКу ,

не

без покаран­

одного

порушни­

-

ка зQкону наш обо ­ в'язок перед народом. І соляати правопоряд · Ку докладуть всіх зу­ силь, щоб ч.есні труДІов­ ники МОГ ЛИ СПОКІЙНО вІдnочивати І nрацю­ вати на благо нашої БатьнІ!ВщнніІ.

в

.. -доло.то,в.

Ними виявилися Р . В. ТоЛстИков і О . .в. Су ­

З&е'f)'ІІІІІІ.К · ІІО~а

хано.в ,

3

відбули Один з

якІ

раніше

них

вже

покарання . броварча -

118.1d8С8-.Пс:jІІІІої poicml, КІІІітав . мІлІ­ цІІ.

надходять

приеметва

на

а

ський полігон . Судіть самІ. Про яку органІзацІю

вантажно-розвант~пь·

них

ооерз,цІЙ

не

господарники реагують,- на порушен-

ня - до~.

І

таке

«Не­

моЖе Іти противnення злу» ВИЙШЛО ·

мова. коли· на Станишев- колективу будівеJІьників ськом}т noлitoнt вагон з .боком: . заврд . бу;qtвельних цементом простояв під виробІВ змушений був роовантаженням з 9-ї го- лише останнім часом за­

дини

11 лютого 12

по

13-у платити

г.о.цину лютого. Лише наднормативний проетНі

карбованцІ

572

штрафу. У · програші

заJШщаеть­

цього вагона «nринt~• за- ся і rrt.дприемствО. t дер­ водові 85 карбованЦів Жава , а~е простій ~аго­ штрафу.

ти

не

АналогІчнІ фак-

.

nоодинокі.

Причин такого господа-

нІв

перешкоджає

портуваннЮ

Інших

транс­

народ-

ноrоспо,~tарськнх вантажІв .

рювання довtо шукати не Ось ч.ому керІвники заво­ потрtбно . Вони як на до- Ду не повИнні мовчн»

лонІ . По-.nерше , на· заводІ сп'лачувати не

роороблено

реалізація · яких ла б позбутися

·

штрафИ.

а

заходів , робити все можтrВе. щоб

дозволи- не затримувати ваrони пІд простоїв розвантаженням.

«Пересувносо СКJІ8Ду» . · ОсоблИво незадовільно орган.tзовано пріdіом І розвантаження ваГонів у

нtчний час , виХІдні J - свят-

r.

ВОРОНА, завІдую'ІІІІ -...птІІRМ вtмІам травеіІОр­ ту, .-'ІJЗІСУ 1- еверrети­

ин мІського КНR.

·

ГАРАНТУЮТЬ ПРІІБАВКУ УРОЖАЮ Соліrорсі.к (Мінсьна об- лій» .. Вперше у ві-тчнзня­

ласть). Підвищить род_ючІсть . оновлених . зеldєль

калІйно-мІдн.е

· nерший

Добриво. міДі, якої не вистаЧає в

ешелон_ яного відправлено госnодарст -

.

нЩ црактиц1 . до с1дьв1нІ­ ту додано мікроелементи мелtороJІаних: НовІ туЮf

грунтах . гарантують

вам бІлоруського Іfолlсся прибавку до шести цепт­ з об'еднання «Білорус~- нерів .з гектара . (ТАРС).


с:НОВЕ

І

J!W ВНЯАА

3-М[С.О:К

БІБЛІОТЕКИ

:ВV;ИТ.3Z:В набtіr~ vteь1(()f'O

вІ~дtпу вtн

иародноІ

очолює йшов

о.св1ти

у

розквітІ

рить, -.о за цей час ним дом.

Тому

вІДразу

,не

лах _ міста зримо поліЩnИ· уч.иlв.

лась

Про

роботи.

випадково

ти ж -ие~чнl. У шно- 1 авто.ритет колег,

Тан.

повагу

ки

гооо­

уМ!ЛО,

зІ НОЮ, 1IR I'eHp11t І.ВаИОІnІЧ• .

зиаtmіІМ сnрави втtJІюв в у роботІ на посаді за­ ЖJJ.'М'ІІ ІДеІ; закпадеаl в в!Дую'ЮГО методичщtм ка­

новому

ПолоЖеннІ

п_ро бІветом · м1СЬК8Но найпск·

Ветерани Вепиноі ВІтчизннноУ вІі:інн П. М. ФарІерІ та Г. К. Кримец .. берут .. антив .. у вихованнІ wнопнрІв. На ц ..ому фото ви їх бачите

у ...ст.. у вІйсtоново-патрІотичному ПІІІ час СSесІІІН з nіонерамн міста.

на,

~JСОму

Ідейному дОсвtдfrе!ЩХ.

~JІ1. сnовна

~икорксто· насаІЩ~.

JіІУ:в:&.Тн передовий OCJr11'ЯH. .

Але ycJil:x;

У відnоа\дь на рішення необхіДні знання, вироби­

лише до XXVI з'Ізду КПРС, черв- ти в них 'вмІння проводи· знаючих, а веаого (1983 р.) Плен~му ти рІзнІ види nолІтичного

до

людей; ЦК нашоr партІї .при місь- інформування,

навчити

Наае,цу, здавалось 'tokoro полlтlнформатора. нання (ШJdлWІl чи МІЖ· би. --нJ'ІОГf __ не значущий іііоьним 381ЩаюtJUІ . цtєї шКілЬНІ) визначають най· nриклад. щоб втІлити и~ ~ · е роЗ'ясн~ВІІ уч· ronoвнJ.wy тему. яка 1 ВИНІСУ переяовоrо досв!дУ ~ иаІі$ажливІших : пи· С14'ВИТЬСя в центр всtєl в життв фк1л, Генріх Іва· :'і'Ьь DеJІlтики KOII)'Hlроботи. І якщо ранІше вс1 ковнч· не '· один раз 1 'не ~І . · ·naprtY, МіжнародцІ тeiUj розrлядалися s два~(яКЩ потрібно, то А ниХ . проблем. р6зкрJtМ'я зaxo,ttax, то десять

в обласний чи

зараз методи'Ший набіНет рес спрямовує зусилля вчите-

· нськнй

До проведення

занять

залучаються

лентори

міської організації

Інсти-с ІО'tЬСJІ в нашІй краlн1 1 за дичним кабінетом Нерtаннк

шно- вно,

досвІдчений

това·

місьн-

і тонке віД· 8 rруп. ,цо Jiitиx увІйшли методику

проведення по-

Ми прагнемо працю- чуття методнетом нового. старшокласники . всІх лlтІнформщ~lй. про невати тан, сказав Ген· nporpecи$юro. та й не ш:кtл. Заияrтя прох&дять обхідність поєднувати

-

Іванович,

J>ti

щоб ви·

-

ХОІІу·ватн· учн1в у процесі самого

навчання,

nросто віjчуття, а й у.мІн• за . nрограмою в ПО5ауроч- теорІю з прантиною.

ня передати його Іншим. ний час на базі ШRlJt мІс·

викори-

Саме то~ методист люд-

.

'І:а.

СлухачІ

пають

школи

внету-

з оглядовими по·

стовую"!:ІИ кожну тему, мила МИt<олаївяа Васн- . Наша мета, - го· літlнформаціями, роблять факт, явище, поДІю. І ро- ленна, JJюдина доброУ во~ить Володимир Васи- повtдо.млення про тl чн .биJ,ю все дл11 того: щоб душІ 1 майстер освітян- льович, - дати слухачам 1нші подп на шкільних лі· до.цо.моrтн

у

цьому

r..

разом з

І.

Бобрукеви-

Ввховувмо поваrу .-о державвих символів

Не роии nрацІ, хоча і чем, скаже так: «ГенрІх це важливо, а те, що Іванович 11е т1льнй має зроблено з8 ц1 роки, ХО~шf . орrаи!3а'І'ОрСЬК1 критерІй оцІНКИ жm-rя з,цШностl. ПО!Іно 1 досно­ люДН!fи,

тим бІльше вчи· на.110

во.ІІОДІЄ

сучасною

теля. Тож · хотІлося б методикою, багато уваги бІльше ро.:mов1сти про цю приДІляє вивчеиню переерудовану, працьо.внту, дового педагогІчного до· 1ИlЦ1ативну людину. С1і1.ду. Головне _ те, що вtн

нових

нІйнах, нерують nідготов­ ною до nолtтінфорІ'tІацlй у

своїх .н.ТJасах,

вчать од­

нокласників

ли.

НайбІльш

серед

акт.ивннмп

них є

учнІ школи

N2 1

rвиступи-в

на по

мlтинrу в пІдтриманню

товариша Ю. В. Андроnова. Всього півроку црацює школа юноtо полlтlнфор­ матора,

але

.користь

вІд

-

занять вже nомІтна пtдвиuцується суспlльно­ політич.на і трудова ак­ тивність школярів.

М.

ГРИЩЕНКО .

ПедагогІчний колектив вІйнІ. Нещодавно був промlськоУ середиьоr школи ведений збір загону на те­ .N9 8 сиС'J'ематично 1 ціле- му : <<Г1мн, Герб, Прапор спрямовано разом з ком- СРСР». ОсобЛИво вдало

МиколаІвщинl. у. навчаи· му 1 душІ людям. За це .водить певну 1 поважа- роз'ясненню

працелюбнlстю 1 нano.ner- ють•.

роботу__по О. А.

Мироненко, та в

сутІ 1 зна- 7-Б нласі (керівник А. М.

ченнп державних

симво- Сначен) . Збір проходив у

вt 38елуrи -~nенІ ба· на

гатьма нагородами иЬrциtІн. А чевня

МинолаІвщин1, 1 на му і nролетарського Ін- вІли про людей працІ, геБать- - вроварщииJ баrатьма на- тернацtоналізму. роїв ХІ п'ятирічки .

ПІСЛЯ зак1И- tорбАаМІ{.

JdІнн

· ·

продовжив

..

.

~нп. 1 8 1955 на Снладці завдання внко»ІДМІано aa.Jdн• Херсон- ІІ)'Є JІННі радJІВська шко­

СЬRІІЙ ne,цatoriЧJJИй tисти· ~а. У чж:л1 П цраІІQфлан­ тут , Імені н. R. Нpyncr -:овях йде 1 комувІст БобкоУ.

·

ra

р~евич. Яоrо

·

девіз

унаочнення, технічнІ засо­

би навчання. Тиждень

державної

сим'волlки завершивоя за­ гальношнільними ми. На сцеІ:JІ на

збора­ велино­

стала йоrо

покJ1ИІ(ан-

,

.

а

'

навчяти

··

ням. _у нІй, улюбJtен1й ро· ~амого цІ_ знання здобува-

. (krr1,

черnає в1Н натхиен-

ня. 1 радІсть,

,najtt'Stльщe

.

ти.

сформувати

щастя. Бо рів активних

в

життІ лю- l~eanи

бнть - людину.

я*у

вчить ~ак1

школІ регу .і!ярно

з шиоля-

ли

класНі

nрове­

:комсомольсьні

Пе­ збори «Державні символи Активно ремоги радянського наро­ зобов'язують:~>. вони в lO·A ду у Велиній Вітчизняній вІдбулисЯ приQвяченr

40-рlччю

~,TE!'FP І ДІТИ" Всесоюзний

тиждень

бІйцІв за театралізованих

хомун1зму.

Старшонласники

ор­

заходи,

Саме під

завдання перед вчи-

такою

йшов

у

вистав

назвою

мІській

лро-

середній

1 ІІПQВУ:Є Доаrвй час ~елями поставнв червне- . шнолі .N2 9. Свято вlднри­ Генрlх rв~нО!іЯ'І вчителю- вий (1983 р.) Пленум ЦК ли піонери 4-5 класІв, Jla"Q . на . рІДЩй МннолаІв- КПРС. продовжили його шестиЩннt. Там же став комуВ. МИКО'JІА6НКО. 1 семинласнини.

ЦІкавий спектакль на піонерсьну тематину пона­ зали учні 4-Г класу, у

якому

висміяли

ливого учня

Старші

піонери

оригінально

домі

казки

музиканти» <<Дванадцять

ві-

<<БременськІ

(7 · Г

нлас), місяців»

нарто­

де

зібрані

тератури.

Охорона го

навколишньо­

:-

середовища

основа

вuнокання ПродовольчоХ програми. Тому ми разом з

районною

риства

радою

охорони

nровели

в

..

гуртожитку

заводобудівноrо

. ту

читацьку «КПРС

цію

Това­

природи

номбlна-

конферен­ 1 охорона

nрироди».

Продовженням пропагандистської роботи ста­ ла читацька конференцІя, організована гуртожитку,

в цьому ж під назвою

•Продовольча

програма­

всенародна~.

багато

І не дивно. йшла мова

яка

слухачів.

Адже на ній про те, що

всіх хвилює, близьке кожному . З цікавІстю присутні прослухали ви­ стуn

заступнина

диренто·

ра районного об'єднання плодово овочівннцьк и х

·-

господарств Г. С. ПасІч­ ного «Продовольча

npo·

-

грама

СРСР

ження

ленІнської

ної

продов­

полІтики•.

повів

про

хто

пІде

аграр-

Він

Переваги

роз­

тих,

працювати

сільське

в

господарство.

Спираючись на

конкретні

дані,

Інспентор

головний

роботи, вчителька ІсторІї Т. І. Безугла розповІла

яності

сільгосппродуктів

про Історію Герба СРСР. Учні qроспівали Держав· ний Гdмн СРСР.

про

Тані заходи надо.вго за~ nам'ятаються учням.

довольчоr

позашкільної

1

М. КОВА, працlвJПІІ( мІсЬквно. (7-Д .клас). лили

в

перше

не

й

мІсце

став

тільки

для

Вони

цьому

Тиждень ти»

школи

поставили

Іщнж­

з

ло

недбай­

Uетрушну .

ро~дlлlв

району

класної

Ух

.

1

роздІ­

нонкурсі

«Театр

великим

для

ді­

святом

учнів,

бать.ків,

і

Я.

закупівлі

1

Г. Вороненко розповІв вклад

працlrвни!dв

сІльського

господарства

району . у вюсонання Про· nрограми.

хователька

Ви­

гуртожнтку

Л. С. Мельникова зупини­

-

оЗброюва-ти учня не лише

Нелеs:ш. сnрава педаго- еумою знань

У

ганізовуються

про

тематичні добірки мате­ ріалів. У міській серед· ній школі N11 7 проведе­ но усний журнал ~хлІб­ всьому голова~. на який було запрошено працІв­ никІв ХJІібозаводу . Регу­ лярно nроводимо бесІДи. б1бл1ограф1чн1 огляди Лі·

зібрала

лив!ОhJ у доою-неинІ •е· А ще - l'ekpl.x Іванович, лlв СРСР. Для цього ви- свят.ковІй обстановцІ. му полотниЩ! був розмt­ . тн, допнттtвІстю. Но.пн де б ан -не працюва:в, .норисТ<>вуються різні фор· Урочисто оформлена сце- uцений Державний Герб на радянсьkу землю при· був 1. залишається пропа- ми нав~ально·виховної ді- на, піднесений настрій СРСР. ОрганІзатор поза­

йшпа вtйна, пІшов воюва· rauдиt'I'OM. УспІхи на цtй . яльностl. Вони сприяють школярів . Уч!11 прочита· . ти з во.роrом. Ного бойо· нивІ, як 1 трудовІ, неод- вІІХdванню в · дІтей почут- ли вірші, винонали пІснІ . . · JJQpaaoao ~чапися 1 тя радянсьного nатріотиз- про Бать!dвщину, . розnо·

· Бро1іарщин1, це з cne·

на

виставок,

сnрава

Сабардlна, Юрій ХРИС'І'Н­ ченно, СергІй- Бельський. ЦІнаво пройшли ви»о.а­ нl години в 4-А нласі (класний нерівник Н . І. МусІєнко) та в 7-Г (Н. В. Раус). Учні винористали

ціКавля·

.виионуєтьси

теки статей,

класі . На них по-дІлово­ му виступили учнІ 'rет.яна

Народився Г. І. Бобру- щодня, щогодини вІддав сомо.пьсьннми 1 піонерсь- вІн пройшов у 5·А класі, невич в сІм'І селянина на все C'80f: баrатсмо розу- кн.ми органІзаціями про- · де класним керівнпном

нІ В1дзначавея особтІвою -;~го люблять

· комплек­

якІ

як

ц1альних

вчи· сЬІЮЖ справи, яка працює

.телю.

Читачі,

дІзнаються

педагог школі Г. І. Боб­ Заяви

лі~ І. вихователlв на ЯК· лІв, вtдвЧtує уроки нова• ..пи вчнrель ІсторІІ школи 1 пропагандист найnовніше використання торІв, ту чи Іншу шнолу . .М 9 в. в. Por 1:1'80рив руневич . Він роЗ!товІв про

у цьому _

. шl. ться,

· Анатолій КисІль. ВІта Талалаєва, Ольга риства <<Знання•, партlй­ Стонога. школи М 7 нІ 1 радянські працtвни· Олена МатвІєнко, АпіИа ни. Так, нещодавно пе· Гузlй , Павло Ротар, Ва· Слlnнань. Учень ред слухачами школи ви- лерій зІІflсту подІй. що · Щбува· стуnиІВ завІдуючий мето - ші<оли .М 9 Олег КаверІн

тут удос она.пеннІІ вчн.те- кордоном.

можливостей урону.

К03ака.

. добирати, технічнІ систематизувати ·· матерtа·

досвІд відданих обраній спраВ!. ному Будинку пІонерів та винористовувати . , Таким є 4 Г. І. Бобру.ке- .школярІв вІдкрито шн<;>лу засобі! навчання.

Tenep методичнІ об єд· .виtr.

позакласщrх

А.

10111 ROIIT ІНФОРІІІ ТОРІ

це дає можливІсть ви- Генріху laatio8Rчy знадо­ вlJJьnяrи час. для rрунтов· бились і · досвІд . І баrа~

.ноиmого тІОЩі 3НQІІJІ. ЗАХОАJ 1 ароведенН11 ' Ooro nриходитЬ: не

Фото

НІВ'ІІЮТ6СІ

-rн з nедагогами, ~· вести · · кабtвет в ч.ис· ~ня їУ реrламев1'у. по на~х в областІ;

ІJІДГОТО9КИ

головне

су дннамІчний. збалан · СОВаНИЙ - розВИТО!{>> Й ІН -

програма

методичну . роботу. А ВО· , равІше ПрQ.ftВИВСЯ ЙОГО ни · сttра.мО!іан1 на удоско· талант .а'Ufтеля, орrан1аа· !іа.Rння JІІеТОд'И'ПlQУ робо· тора. =ечІІо , щоб ви­

ноJ

<<:Земля - ~

ропромисловому

ЗавІДуючий вати пору'! з -rакою люди­

м~!Иетом

оформ­

nриродне багатс·• ..,о~. «Аr­

ме'rодичн~ робота з рять тан: «Щастя nрацю·

учнfелями.

постійно

ляються Іщижковl вистав­

любов

нього

СРСР

цівники місь.кої бІблІотс· ки . У своііі дІяЛ~ІJо_стl ми . використовуємо рІзні форми 1 методи біблІотечноІ

І'!ри­

творчих

завоював

Продово·

програми

вносять свій вклад І пра­

ГенрІх Іванович Бобруке- <:нл . уму~рений ЖН'М"Є­ вич. ·І · не ножвнй поВі- вим І пе~гоrtчни.м досвІ· так багато зрQблено. Фан-

виконання

льчої

197.2 року

у Броварах .

-

3 стор.

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА:

Життя І• IDKOdR

уq:в·тв.н-ь Tt>~ ріи метбдич.иий нlстом. А з

*

4 січня 1984 року

ЖИТТЯ:.

лась

на

ноУ

доnомоги

дівного тиву ний1>.

.

-усІх

шефсь ·

заводобу­

иомбtнату

. радгосnу

нолек­

<< 3аплав­

На заиінчення присутнІ

nрослухали

ний

але

питаннях

бібліографіч­

огляд

літератури,

рекомендації.

вчителів.

О. старша

ШЕВЧЕНКО, пІонервожата

С. КОРОСТОВА, З81'11Дуюча мІською бІб· пtотекою.

ШКОJІН.

КСНІ-UА8У~ТР~~======================================================================

3 У

виконує

• ентуЗЮ3МОМ

мexatiltUІЩ майстер·

вІ , іJлемnтахозавРдУ ~Ру.д·

праміще~tні;

на

ремонтнІ

роботи

не перший рік. І нині вnевнений у своїх силах. - Якщо особисто по·

kожному лаг.одиш

машиІ!у,

nере-

P,oбotloirl)t місЦ1. А ~е це .віриш всі вузли , працюва·

ня• пguy.e труАОве пtдие· С;ррнвв пJдвмщенню npo· тиме вона надІйно, без - сеіnІя. Тут тЩо. аатнt1J· ~ІІВІІОСТ1 І якостІ робо· реІfrОнту цілий рік, - заоо,

люди

nМЦІОІОІ'Ь

у

Jrtr.lfбlty о•нІ бІвя ав!()-

М6CSU~a,

тн.

Ось ремонтуt: са1й МТЗ·

являє механізатор .

Поруч

тракторtв. dJDr 80 . тракторвсr В~ є~· При· ний

rосnмашив.

UТ11 ЧJІстоту

Приємно ба· биfюк. ДосвІд у цІй cnpa~ щнл~ники.

1

ІІОРІІJіОR у

81

ІІН має достаТ1і11А, Сl-м

стоять

траl(То.р

янІ

ме~анізатори

гусенич·

Т-74,

лу·

лагодять

1

прац1в1tИ·

ни майстерні. МеханІк С. І . Солянf(ов відзначає особливо хорошу роботу слюсарів В. П. Скока та В. Г. Романченка. Систе­ матичну і .кваліфіковану допомогу

всім

тракторис­

иlв nанує

роиу. Воня вже no· ставили на лІнІйку готов­

там І шоферам подає май­ стер на всі руки О . Я.

1984

Смирнов, яІшй nрацює тут уже n'ятнадцять років

ностІ

наладчиком.

У

колективі

ремоиt-нw-

трудове nіДне·

сення. Робітники трудЯТься з ентузІазмом, прагнуть у норотиl стро· kИ JJlДГОтувати сільсьно­ rосnодарську технІну до весняних nольовuх робІт

чотири

зерновІ

1

стlльни ж нартоплезби· ральних комбайнІв. 12 сі­ :&'алок, куль.rиватори. лу-

щильни.ни, 39 тракторів з 44. ГрафІн ремонту до· тримується ,

ності

а

при

необхіДної

наяв·

нІльнос-

ті запасних 'Іастин, зокре· ма підшипннкlв, його можна було б І. виnеред· жати. Про це свідчать товарнсьна

творчий ків .

П.

взаємодопомога,

пошук ремонтни·

ЦРОkОЦЕНКО.


*

4 стор.

4 січня 1984 року

сНОВЕ

ЖИТТЯ:.

----------~-----------------------------

..................сnоРт ............._.__

Єклали

"п'ять"

на

екзамен

НовозбудовавіІі фабриці верхнього

Георгійовдч Гамов. Попереду зимовий сезон, під час яного, сnодіває­

Цов:обу довtt;;; Лі ток

ІVЮСІ? , nровідні легиоат ле­ ти ВИСТУІ1JІЯТЬ у СКЛаді

дитячого

трикотажу

НЛ: "-mJЄТІА fRl:-pe~:JJ.G.rP-IБKJ

~бірноr :ресдублlки на пер·.СРСР. ВеЛику

. шість

Незвичайний екзамен брозарчанкп Зоя Борщен- 'боту належить ПJК):і!.І!!.~~и ск.11адали цими Днями уч- нова, яка зайняла. · ·JU)уге 1 по nUtгстовцt

ні .Dроварсьиого

тернату.

спорт1Н- місце, І..Наташа ЛИско.

1 складати його

Гострі боротьба

ВсесоюзіЮї

розго- ШJ(О,nярtв.

m~srтraб}!!i ~нині

Jj~=~~~.

1::1

звернутися

довелося не біля класноl рІлася в юнаків ·иа 300- ~~~~· ~·~~·~···:.t,~:~;:~·~~= дошки,

.сектора-х

а

на

доріжках

метрівці.

1

З

перших

мет:-

у ВІддІл

кадрІв .

Міське відділевв.я

·n

по праuеuаштvіаwю.

Киrвського лег- рІв дистанцП П()Щ лі,qи- Т:~~:~/1 ноаrлетичного манежу. рувати, наш зещіЯк ~: Jl

ПомІрятися силамн сюди прибули найсильніші спортсмени області. ·~біг на 15QО-метровlй

ла ОJІОпрієнно•. j. jа~Юnег­ ливо ~веа. з.- · вe~Jotory в ~}'. а(іі~;у : ~rій ОсадЧО · (~СІП --това­ риства «ТрУДовІ . резер­ ри• ). ж nерше мtсце дісталс>(:Ь б)льш досвtд­ ченому ОноІфІSйkу, Сер­

дистанціl з бар' єрами nриніс перемогу павлу Бурлаєнну ( 4 хв. ЗІ,::J сек.), а на 600-метрlвцІ У юнаків кращим був Ро~ гій . зайняв ман Нлих (1 хв. 32,7 програвши

Білоuерківське технічне училище .М ОГОЛОШУ€ ·НАБІР МОJІОДІ

для набуття таких ;С!fеціал~ностеА:.

J3ce

сек.)

обидва

-

варськоr

УсШІШІо

шк<>'-

вистуnила

кандидат . в майстри спор. ту, чемпіонка республlкансьІЮІ сttартакіадн шко-

лярів Тамара Нлимчук. ДосвіДчена . сnортеменна у

віДмінному

бwла

35,5

стилІ

Вдевнено

по

у

має

також

учень школи тренерів

НеЗЩ)арЬм , ащ.ер~щ ·~РУджеJDІЯ

шестикласіПІК

. на 1000

про- вІдзначився

П подруга

лідирував

боти слюсаря по рем91Jту - ащqмобі~Я)', м&Щи­ ніста ; автокріщів, ., формуваЛьника . · J&аЩа.і.іноі формоцки,, ~р.,::ампувальника; іШехтромоктера

.

·.одо­ за '44,2 J"~'~'"'LU• · перспективи

місце.

Сергій За го ру ль к о метрів (ДЮСШ «Трудові резер­ Юрій Горобей. однан на ви>.>), його результат на фінішній nрямій різким 300-метрНщі ~ 44,7 сек. спуртом його обійшов Зараз шкощі-Інтернат Павло Лунько (обидва з має всІ умови для щдго­ БроварськоХ• шкопн-tнт.ер­ товки спортсменів Вясос нату). А на .. 60-.метрівці кого класу . Однак чимало забіrу ·

600 метрів · за 1 хв. .Ni!

сек.

водія (!~тоМобіля (з умі:цням виконувати ро·

переможцю

із Вро- 'n1Всекунди.

сnортивної

ли-Інтернату.

друге

областІ

з

неба­

7 · Віктор Сорока жаню:Ім вступають ·в (спGртклуб '«Полум'я>.>). творчий контакт з трене­

п яти

пQ. об~уrоау11ЗН.ІJІО· електр~ладн~ння; слю­

одноквартирвих

саря•реионтника; •

будинків. Біля вих будуть nІдсобнІ приМ1щеJDІЯ, а також

врнсадибнІ

ділянки.

КОJІе&і'вв ·

радгоспної

СТрок ,навчання ,

2.2

секунди.

тепер від нормативу

1

цер-

які nрацюють з резервом їм збірної команди

області,

можливість

розкрити

J?емовтно ·~ будівельної орвrадв. .

М. ГОМЕНЮК.

На честь ювілею

доби­

fl

досягненнями

llіженера

урочистих

зборах

.чено

вру­

.кубок 1 грамоту, nри­

зерам

-

грамоти

органі­

,м 4, м 6 і .N2 10. меха­ нічного цеху, . будівельно­ nіОЩІМИ моетоnоїзда стали шофер Олександр го двору, контори, енерго­ (кулІ:ІЬва цеху й гаража. Предста- Дем'яненко стрільба) , бригадир ·Іван вили їх каnітани. ·

Спасюк (важка атдетниа). Товариші по роботі мі- Вони нагороджені грамо­

у спортивно-масовій роботІ.

ряпнся силамн в

змаган-

тами, ціuними

подарунка-

.

ми.

.

.

Друга зимова сnа·рта- нях з волейболу, тенасу, кіада. присвячена ювілею, С'І'рільби, ФУ1'болу , шахів. Учасники · змагання й зібрала бІЛьше третини важкої атлетики . суДДі віддали · належне колективу. новна

хоча його ос-

маса працює в різ-

СпорТивна доля

лася

вияви ­

щедрішоzv

до

чіткій організації сnарта­ кіади , за яку в~д!ІовІдали

них куточках республіки. команд . · в яких виступали заступник начальника мое­ у завершальному фіз- броварчанн. До цілкови­ тоnоїзда Богдан Мельник,

культурному

що тої перемоги дійШли фіз­ заступник голови nроф­ вlдбулося у спортивному нультурники механічних спіJікового комітету Ген­ залі заводооудtвного ком- майстерень на чолі із надій ·Трунілов, член орг­ 61Нату. взяпн участь 117 слюсарем Г. СтреЛьчен­ комітету слюсар Грнгорій Зі смаком спортсменів . Нови пред- ком. J:рохи н~ наздогщ~в Стрельченко . ставляпи шість команд, їх колектив ~ортсмеюв оформив наочну агітацію

святі,

ДВ1 з яких були гостями контори , Із Закарпаття та з діль- женером вим. У увійшли

ні, Хмельниччині.

з енергоцеху й гаража під

число nризерів 1 аматори сnорту

Є.

Анатолій

Гор­

rромадський ._ •

Утвердженню стійкої поваги й любові до кни­ ги у колективі . ремонтно­ механічного активно сnри­

Тож

годженням

з

за

nо­

магазином

N2 89

«Ниївкниготоргу>.>

визнано

доцільним на

орга-

ремонтно-ме­

ханічному книжковий кі­ яють ·аматоt:~и заводської оск, Ним реалізовано ху­ nервинної організації дожньої літератури на книголюбів, особливо її 1840 карбQванq1в . голова Е. С. Решет­

Нещодавно. прн':{ОІ'vІУ

Члени

правл'іІПІя

орга­

книголюбів часто вдруге, він . був · удостоє­ нізації ний честі брати участь у проводять лекції про ви­ Проведенні мlсJ>кого свя­ датних майстрів слова. та книги . Активістами в пропаганди

М. ІВАНЧУК.

книги

сНОВА51 ЖИЗНЬ• орrав Бров'Ірского городекого комитета І(оммуниС'І'ІІчесаоІІ партин Укранвьr. город­ ского и райоввого Советов народнЬІХ депутатов Киевской о&асти. (На украинском язЬІке). Редактор Е. ФШ!ЯА. Газета аьrходвт с апреJUІ rода.

Дн!І

ltiOOAAJ

8ТОР8ВК.

17

1:РСА8,

11137

UВТВІІІР,

з.

суббота.

І ТИМЧДС()І$У · РОЩ)ТУ

сент-джорджеса,

· робітників nо . д~реробці ·овочів

~~~~ть н~Р~рі:а~~о п:~~~::

жу• . n•~~~.-.-;r. lljCII .· анрай напру-

ltJeff_Oio. • А!И6Рtі.аСіtнська

оку-

пацrя вrдчувастьс:я букваnrо-

.;:

.

. rншнх- наtе11ених · ' nунктІв

~~е.f.:'нксат':.~~":~а с::~~".:ня:. У повальних обшуках квар-

тир та автомашин,

чмсnен-

них арештах, у псмхомr-Іч·

нІй.

обробці проводмтЬС11 .насемнняа

острова, яка

злобному му дусі,

і

фруктш

дЛя· роботи на Красилівському овочесховищі

:~;~,:ц 1п=~~rст~ '

антнкомуністично-

·

На знімку :s журна11~ «Ньюсуїк•: амернканськнм

окупант ·

обшукус

перехо­

жого.

(Фотохроніка

І

8.00 8.20

ЧЕТВЕР,

Редавтор

5 СІЧНЯ

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ Новини. Концерт уйгурського

молодІжного ансамблю сЯшлик• (Алма-Ата). Документальний ФІльм сБлагоустрІй справа

8.50

-

всенародна•.

9.15 10.00

ВеселІ старти. Художній телефІльм сРосія молода•. серів. МультфІльм сПригоди капітана Врунгеля•. І серії. Новини. Новини. Союз науки І працІ . ДоkументальнІ ФІльми

1

11.10

8, 9 10 11.40 14.30 14.50 · сВІдходи

ТАРС

РАТАУ).

і пл одобазі в КИЄ&j.

·

О

·

·

.·· ·

плата, пр~щі ' -:'-- вrдрядІr!і.

ПриАмаються

особи, Jфолисаlі1' ,в БрорарсьІ\о-му раЦон!. ·

. Зверпі;r1fСЯ на а;:(ресу;, . 2~097, · Кнів-97; вул. · · К.аховська, 64, .тел •• 517-39-45 (віміл кадрів) . І хати від. станції метро «Лівооеj)'ежна:о а в-

б

11.1'..

то усом .,~ .

,

С

, До, зупинки · « · ільrосптехніка» а..бо з.ве~·.,т.атнся_ ·""' n.·••:o . ·п . · рацівннк.ів овочесховища

в се;н

раСИJНВЦІ, ,

БроварсЬкІ~ ·.ІqJукарнІ НА . ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІ&НІ підсобJІий: робітцнк, учень друкаря. розмо­

-

сТранспорт. бутнього•.

І

прибутки•,

Риси

май­

.....,

тувальннк лапеоv.

Є. ФЕДJІR.

Прем'єра

художнього

телефІльму сГра нем•. (Болгарія).

нннголюбів.

t<itЄaa ЗАПРОWУ€ НА ПОСТІЯНУ

~"відоr.іnення, які · надхо-

дять

15.20

Первинна організація заводу налічує чимало

нізувати

..Днinj)o~ro .р,аАону

кЬреспов­

АеВТ

ЖИттєвою необхідністю стали робітниці Г. Сонь­ для більшості заводчан ко. М. Вдовенко , іНже­ стало спілкуваннЯ з кни- нер Л. Костіна, електрик а також гою. З повагою . до неї · С. · Нлерик. ставляться династії робіт­ В. Герасименко і члени ників Хуторних, ОДноро­ його бригади. гlв, Гавриленків, служ­ бовців hриценко, Іtан­ ченко та баі'ато Інших працівників.

Оптово•роЗ.ІtJ>ібннА: n'.ІІоДОовочевнй комбінат

МИГУЛЬКО,

Друзі .книги

справі

Дирекція.

____________ _______ __

очолюваний ін­ художник С. Байбородu­ ля.

ниць, що знаходяться на Житомирщині, Вінниччн-

няк.

ДлЯ. в~ryny необ~4дно. rtoдa~ такі ' .ЦО'кумен­

· ти: : Заяву, документ npo осві)'у; мe,l(~t'Jнy · до­ відку. ( фар~а . J"(!! .~86) · з резу:JІьтатами рентrе­ ·~оскопіі .і .. всіх ~іІ~ізів, характериСтику, 4 фотокарткн :_розмірQм ' ЗХ4 см. Початок- занмь ~я· сі.Чня 19$4. pou.y. Адреса · .у~tиЛищ'tІ: 25&400, ..м, Sі.да · Церква, вул. Горького, 90. Тел. 5-19-34, 5-19-.35 .

ВИІШІКуВаЛИСЯ зації. закарпатських 3 двох видів проведено лютому дільниць, збірної дільниць й особисту першість. Чем ­

nрисвячують свої· звершення трудящі мостоnоїзда N2 814. Здобуток виробничих усnіхів мостобудlвці .нещодавно

поnовнили

Мtt;

лlкаnської категорії.

На

_у~·нлища

направляюr~я. на наsІ{а.ння у &у3И · 1 технжу­

респуб­

команді-лереможниці

40-ріЧЧЮ СТВОреННЯ рідОСЬ ної організації, яке свят- команди

1984 року,

суддя

керlівництвом О. Шумсьного.

моетопоїзда куватиметься

тренер,

До

.тожитQк. 6ирускники за·безпёчуЮtься .Робо­ тоІQ на пfдприємств.ах БІЛої Цер'кви і КиЄва. _.. · ~соби~ .;,ю9, _ 1 закі'пЧил.и учил_ищ~ з .. в~ДЗІJjі~ою,

шого спортивного розряду успішно виконують _зав­ ватися високих . сnортив­ її відокремлює . всьог.о од- дання nідготовчого періо­ них результатів. па мить. · ду. сказав старІШІй Г. КАЦ,

У бігу на 200 метрів -трецер з легкої атлетики цей норматив виконали сnортінтернату Вячеслав

мtсяців..

а Т3.кож ~щ~енr в заnас з ряд1в Радяuсько1 -армії. Приймаються також .. особИ за наnравленням підприемств: . · Уч~-ям · - внпла·чу~т~ся стиnендія' .. р~зміром 72 крб. ·і ft?er»J!~ з:аробітиоі. пп атИ: ; щ.а час .пра~тикн. Тнм;. , хто nотребує, надае-ться rу-р­

Будlв!ПЩТво nроводить

повніше

здібності,

8

'rіР._іій~~~~··.:f:ОН~КИ вщ.>~ 17,~ . р.оку 1 старще.!

спортінтернату Марія ~ Результати змагань рами сnортінтернату. Ме­ Варнава прогgала пере- показали, що тренери, та Інтернату надати

можниці

5

а

ВОГ·

._

Днрекці.я.

16.3~ Респу&І~ ~ сІІЩІ- · 1(.05 llarsa· • жИття . . . ко-математична IDICO.IIL 11.35· .:JдРастуй, мu.ro.; Про Кути у правиЛьldR пІР&·

ЖJІТ.!І'ІІ . І боІовнй

сНе бІйся, я з тобою•: серія.· Новини.

стРУІ&евt,.льноrо

ІUІІХ

16.40 Новини. 16.45 Шахова шкопа. 17.о~~Теремои.. ·вис~ава ·=о~6~'tй9неп~н.:Л"'І:;: 17.15 с ... До шІстнадцяти дитяче:> го телевІзІйного 1:1.05· J:y~ фІльм і8 субстарше• . теа'І'І)У. · · ТJІтраащ . .ПРJЩОрдсщвJІЙ 18.00 Jlенінський увіверев­ 17.45 Екраи пошави У1ф81В· . . . пес Апвй•. . . . . : тет мІльйОнІв . УправлІн­ ськоrо. тепебвч~ . 13.10 Документапьний·фІльм ня соцІалІстичною еконо­ 1.8.00 ТелефІльм сВ На;JаровсДорога на ецев~. . мІкою. ськомУ', у Вепрева•. · . 13.40 .Іспанська мо.._ 18.30 У кожному мащонку 18.30 сВІд пІснІ .до пІс.:вІ• . 14.10 Муn&тФІпьм 'свамсе - сонце . КонЦерт. иайсильнfІіІе · d'едмежа• . 18.45 Сьогодні у світі. 19.00 Актуальна камера. · З ; сеРІL . . . . . · 19.00 ЧемпІонат СРСР з 19.30 Прииарпатськt с~- 1•.45 ДжвЬ.с .ОпдрJдж. C'I'Qo лижного спорту. 20 км. цвІти. рІнки твор'Іjос'rІ. ЖІнки. 20.00 Тележурнал сСтарn . 15.35 Новини. · 19.15 Пісні 30-х І 40-х роКІв. 20.45 На · добраніч, діти! ..15.40 ДОкументмuа . ~ Вико-нує ансамбль елек­ 21.00 Проrрама . сЧаа.. . . про~а. . . , тромузичних Інструмен­ 21.35 ХудожнІй · телОФІльм · 16.55 ' концерт ·воJС&аЬио-tи• тів пІд керуванням В . Мещер/на.

19.55

Прем'єра

художнього

телефільму еРосіл да• . серія. Програма сЧас•.

2

моло­

21.00 21.35

Замючний

16.00 16.10

ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО ТЕЛЕ&АЧЕННЯ Новини. Срібний дзвіночок.

концерт

фестивалю мистецтв сРо­ сІйська зима•. Передача з Кремлівського Лал!Щу • з'іЗдІв. У перервІ Сьо­ годнІ _у світІ.

-

2

авсам"·

... ШО · ~· . 18.00. Roвlhdl. · 11. ЗАГАЛЬНОСОІОЗНА 18.20 ПІси! -та вІршІ М. ДОП~АМА· UT І ПЕРЕДАЧІ різо. . НА НИІВ 1А O&JIACTb 19.15 Документальвий теJІе· 8.00 ГІм~асmка·.. . .. . · -~Ь~ , ·1ЦІІ(Опа ..vжво8.20 Н&укоао • · DOIU'.IIiQJIUdt · •~.~ · j•;.,~-;( · фІльм сФедіР Федорович 19.30 Людина І закон. Федоровський•.· ·· ·· 20.00 Вечірня - каака. сТьотJІ 8.40 Художній телефІаьм . Валя розп:тє ...•. сПи~·· і:" ;··,1 '(· '.3&:ts~ччя . •уаІв. 9.50 с Q ~~ :,r;l.t0111PQ1Pa Час• . тентуJ>4• .. не:журнал.. · '21.35 ХудожнІй ·· телеФІльм 10.00 . ВІДrуkіrітьсіІ,. cypмatdJ, ; '!ІlеРІІІІfй рей.-.. 10.45 Грає заслуж~ арти- 2\t5(} Новиви. · етна РРФСР ·о.· ЕРАёnІ. · Довідкова· епУЖба. . ' . '. ... ·- _. . ' .. . 23.00 '. . . ..

22.45

'

_._

.

~

Адреса редакції: 255020, м . БРОВАРИ І<ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ, ·~ . ів.цщ .6L28s• .·~ ~'!..еооА·. О ІІсм, І АРУкоІіа · · RИІІ apX}'JII. "nnpU.:-12......., JtP•м 1 рuка. Зам. 2 . иІвсь "А 1 ~. ВУЛ. І< ""' "'· БроварсьJtіа APyU\188 КвТіІськоrо.. об.ааС80rо Телефони: редактора - 19-3-82: заступника редактора, від.~tІпу партіАного жвття УІІР~інна У СSІ~ . Р ,. 88,181111Q1?; ;_~а6іі я ·дд·лу сільського rос:подаретва 19-3-18: І аІ!ІJІtКОВОі .: то . А:АРеса APYU,.~ . 2Sir020, і -кореспондента \9-4-47: відпов дального секретар • ВІ ' в•··іпів unомнСJІовостІ, . метів ' •· 8!ЮіІар8 kiti~J oб.uam, мІсцевоrо раАІомоменна - 19·3·05; ._ " . 1...........8 lt.f-a7.· · · · -ro~. l(aJІCWta. І~. І касовоі роботм - 111+67, _..

#2 1984  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you