Page 1

-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

Політ за програмою

ЄДНАйТЕСЯ! М2(4522) СЕРЕДА

ЦЕНТР НЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ. 2. (ТАРС). Троа, робота на орбітальній науновій станціІ «Салют-в. космоиа.зтІв

~

Юрія Романенна

1 Георгія Греч~а. ' 2 січня У еніпажу день медичних енсперименті1l. НосмоиаJo

СІЧНЯ

ти проводять дослідження серцево-судинної снстеми з , викорис·

р.

1978 Ціва

2

танням вакуумного костюма «Чибис.. Заплановано , танож комплексні дослідження системи кровообігу космонавтІв і ряд

иоп.

.~

інших енспериментів.

За даними медичного контролю. стан здоров'я обох '!JteH!a екіпажу добрий. Частота пульсу у командира .-;, 65. у борТін­

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

женера

ТРЕТЬОМУ РОКУ П'ЯТИРІЧКИ

Тільки-но мннув в історІю другнй рік десятої п'ятнрlч­ ки. Він був роком дуже на­

чнх терапевтичннй корпус райлікарні, поліклініка на

сиченнм,

логічна поліклінІка, район­ ний вузол зв'язку, нові ви­ р~бничі потужностІ на під­

важлнвнм

у

політнчному Й економічному вІдношенні, відзначав това­ риш Л. І. Брежнєв на груд­ невому (1977 р.) ПленумІ ЦК КПРС: було прийнято иову Констнтуцію Радян­ ського ,Союзу, урочисто від­

Великого

Жовтня, помітно вперед просунулась наша економіка. Добре, сумлІнно працювали радянські люди над здійсиен­ иям рішень XXV з'їзду:

КПРС.

.

У всенароднІ здобутки зиачний вклад виесJIИ трудя­ щІ нашої республіки, які иапередодиl иового, 1978 року, урочисто вlдзначнJIИ вО-рlчиий ювілей встановлеи­ ии Радянської влади иа Ук­ раїиі 1 утворенни Україи­ ської РСР. За.дання тепер полягає • тому, щоб естафету юві­ lIЄАиого року передати тре­ тьому року десятої п'втирl1f­ КИ, тобто трудовий ритм, ве­ .пике полlтнчне пІднесення, досвІд ініціаторІв змагання аакріпити, примиожити, сло­

вом; ' зробити

все

міліметрів PTYTHOro

120/60

За доповідямн еніпажу і даними телеметрично! ' інформаціУ.

можливе

для дальшого пІдвищення ефективності працІ, а зна- ЧН'І'Ь збільшення випуску

продукції, зростання добро" буту народу. Ознайомнвшись з рішен­ ням грудневого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, матерl­ аламн восьмої' сесії Верхов­ ноУ Ради СРСР, де обгово­

рювався проект Державного ::лану економічного і соці­ ального розвитку СРСР І Державного бюджету СРСР иа 1978 рік, а також з ма­ терlаламн шостої сесії Вер­ ховної Ради Української РСР, трудящі нашого міста .. району на своїх зборах одностайно вирішиJIИ в тре­ тьому роцІ десятої п'ятирІч­ ки боротись за одержаиия ще кращнх показннків.

ПРОМИС.1І0ВОМУ вузлі, стомато­

прнємствах,

в

торгІвлІ

і

по­

бутовому обслуговуваннІ. Ще більш вагомі трудові здобутки, ніж торІк, праг­ нуть одержати трудlВНIfJ'И радгоспІв і птахофабрик ра­ йону. В третьому роцІ де­ сятої п'ятирlчкн вони вирl­ ШНJIИ довестн валове ВИРОб-' иицтво зериа до во тисяч тонн, або внроститн і зlбра­ тн по 29 цеитнерів зерна з кожного гектара, по 160 центнерів картоплІ, по 2()() центнерІв овочІв. Працівннки тварннннцтва І птахівннцтва зобов'яза­ лись продати державі 79 ти­

сяч тонн молока,

23,2

тися­

чі тонн м'яса, 211 мільйо­ нІв штук яєць, иадоїти на фуражну корову по 33()() кі­ лограмів

на

молока,

одержати

kypky-иесуЧ1СУ

110

2315

а

цим

штук_яєць.

завданням,

воии

особливо

велику увагу придІляють по­

лlпшеиню кормовиробництва. Твердо вирішено, виростити· і заготовити в цьому роцІ 429 тисяч тонн кормових однниць,

46,5

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів

СРСР ПРИЙНЯЛИ постанову «Про · перехід на без- ' платне

користування

ra.lbHooCBiTHix у

підручниками

що

складатнме

по

центнера иа кожиу: го­

учнями

за­

віДЗНііЧііЄТЬСЯ,

новою Конституцією СРСР

що

дередбачена

беЗп.lатна

видача

шкі.'1ЬНlIХ підручників ~Iaє ве.'1ике полішчне, со­ ціа.'1ьне і ви~овне значення. Запроваджуване в··

кріІні беЗШliiт!!е корист,'ванняшкільними під' ручниками

В. І. Леніна доручено розробити і здійснити КОН­ кретні заходи щодо поліпmеННJI виховання· , всіх учнів, піонерів і комсомольців бережного стаВ.'1ення до навчальної

шкіл >' .

постанові

сприятиме

поліпшенню

умов

здій-

книги як державного

добра, проводити змагання,

огляди і конкурси

на краще зберігання підручників.

у постанові висунуті завдання дальmогопід­ вищення ідейно-теоретичного рів!ц шкіЛ~НИІ підручників, посилення їх політехнічноі СПРJlМО­ ваност:, удосконалення структури і скорочеННlI

сне,ННЯ зttга.%НОЇ обов'язкової середньої освіти,

обсягів підручників, поліпшення іх художнього

дальІіІому вдоскона.'1енню організаціі навчально­

і поліграфічного виконання.

Перехід

на

'

Зберігається нині діючий порядок доставки і

виховного процесу.

беЗП .'1атне

користування

підруч­

розподілу шкільних підручників у загальноосвіт­

здійснюватиметься

ним -тщтажем для всього контингенту, учнів під­

ні школи, середні прОфесійно-технічні уЧилища і середні спеціальні навчальні заклади через книготорговельну мережу Держкомвид&ву СРСР

р}-чники нада.'lі повинні видаватись, як правило,

і Центроспілки за рознарядками органів народ­

раз

ням необхідної Ki.1JЬKOCTi навчальної літератури.

ної освіти. Передбачено щороку виділяти необ­ хідні кошти з державного бюджету на фінансу­

Буквар вирішено випускати щороку і за.'1ишати його піс ,1Я закінчення 1 к,тІасу школярам. Партійні, радянські, прОфспілкові і комсо­

.'Тенням і використанням бібліотечних фон,и;ів пі4ручників у загальноосвітніх школах.' '

никами

учнів

протягом

на

середніх

1978-1983

чотири

роки,

з

шкі.l

рр. Встановлено, що пов­

нает}'пним

додруковуван­

мольські організації, органи народної освіти по­ кликані підвищити відповідальність педагогіч­

них колективів і сім! за правильне, раціонішь­ не використання шкільних підручників. Міні­ стерству освіти СРСР, ЦК ВЛКСМ, Центральній раді Всесоюзноj піонерської орrаніащії імені 4

Щоб спра'НТIJС.

ПОдіТ орбітально! на·

'укової станціІ «Салют-в. триває.

Шкоnярам-dезпnатнlпідручники

РИТМ ІОВІЛЕЙНОГО­

вО-річчя

Величина артеріального тис­

і

130/65

стан , бортових систем станц1У !І нормі.

МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

зиачено

ударів на хвилину.

стовпа.

ОРгАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

дуже

60

-

ну відповідно дорівнює

вання заходів, зв ' лзаних із

Партійні і радянські,

створеин:Им, онов­

проФспіЛltові і комсо­

мольські органіЗАціі ПОR.~икані забеапепти ор­ ганізований перехід на . безплатне користування підручниками' учнів сере,!,и1х ' загаJIЬиоосві"іJ шкіл відповідно І.. ціві ПОС1&Ж\П. (ТАІ'С).

________________

...

-

--

- -_ _ _ _ _ _ _ _ _

РІШЕННЯ ГРУДНЕВОГО (1977 р.) ПЛЕНУМ У ЦК КПРС-В ЖИТТЯ/

'*

лову.

РубеЖІ внзиачені. Тепер справа за практичннм здІй­ сненням їх. «Необхідно, сказав товариш Л. І. Бреж~ нєв, зберегти, закріпити трудовнй порнв І ритм ювІ­ лейного змагання. СьогоднІ працювати ра, завтра

сьогодні.

краще, иlж - краще,

Таким

є

РОСТУТЬ КАГАТИ В ПОЛІ Трудівники радгоспу імені Щорса цілорічно займаютьс!! удобренням земель. Ось і ' то­

учо­ ніж

рік вони доставнли

на пол!! до­ завданні' 50 тисяч_ із них &несено а

55 тисяч TOIfВ органічхих

JlОЗУНГ

брив при Більшість

промисловнх

дня. А краще це значить упор на якlс'І'Ь, на ефектив­ нІсть, на зростання продук­ тнвностІ праці. Саме тут серце вина соцІалістичних зобов'язань, як і взагалі всІєї нашої господарськоі діяльності» . Партійним, прОфспІлко-

пlдпрнємств на оси ові більш

вим, комсомольським органі­

повного

зацІям слІд вести широку роз'яснювальну роботу з

кришку' І закомпостують. На транспортуванні добрив ВНСО­

тим, щоб взяті соціалІстичнІ зобов'язання буJIИ доведенІ до кожного трудІвника, щоб

лись

Колектнвн

внкорнстання

внут­

рішнІх резервІв, пlдвищения якості продукції, удоскона­ лення органІзації праці та впроваджения досвІду пере­ довикІв внрішиJIИ викоиатн план випуску і реалізації

продукції грудия

достроково,

1978

27

року.

Обсяг випуску валової продукції передбачено збіль­ ПІНТи порівняно з MННYJlНM роком иа 5.2 процента при плані 4,2. Вирішено понад завдання реалІзувати про­ мислових внробів на суму 2,2 мільйона карбоваицlв.

Великнй план

будlвельно­

монржннх роБІт иакресJIНJIИ

виконати в поточному роцІ будІвельнІ організації міста І J'аЙону. Вони заплануваJIИ збудувати і здати в експлуа­ тацІю 10 жнтлових буднн­ кІв загальною площею 38500

квадратних метрІв,

5 дитя·

чих садкІв-ясел иа 740 мІсць. в магазннів. корис­ иою площею 780 квадратних метрІв. Стануть до ладу дlю-

їх знали всі

1fлени

лаиок,

бригад, відділків, щоб за їх внконанням

ннй чіткий

був

встановле­

контроль,

бу лн внкористані ми морального ного

всІ

щоб

фор­

і матеріаль­

стнму JlЮваиня.

, грунт.

У грудні автомобілісти меха. нізованого загону транспорту.

, вали гній з Київського доставлено

увагу

на

створеного економІчного по­ тенцlалу, всемірн()му при­ скоренню прогресу

науково-технічного та інтенсифІкації

внробництва, зростанню про­ дуктнвностl працІ, посилеи­ ню режнму екоиомІї в ' Інте­ ресах дальшого піднесення доtiрОбуту радянських ' JIЮ­

дей.

закагатовано а

НІше сю~и за'везуть ще торфо.

коефективно Трудовий стаж Леоніда

Костянтиновича Поливчука становить

більш як Трll десятки рокіВ. Більшість із них він присвятив шо­ ферСЬКій справі. Скромний трудівник радгоспу і.мені Кірова пра­ цює зараз заправником на бензоколонці. Товариші по роботі І те­ пер часто приходять до нього за порадою чи доnо.могою. І Bilf охо­ че ділиться з ними неабиякими знаннями автосправи, своїм багато­ річним досвідом роботи водія, На фото: Л. К. ПОЛИВЧУК. Фото М. ' Семи нога.

використовува.

автосамоскиди

об'єднання

районного

«Сільгосптехніка:.

і радгоспні. Щодня тут було заfrнято '17-20 машин. 3 КНО

Ївської птахофабрики спеціаль.; ними

аатоцнстернами

лялося добрив.

достав.

ЮНИ

180-200

рідких

3 перших днів нового 1978 року темпи нагромадження ор.

ган!чни~

НАДП.JIАНОВИХ

160

практнЧJlОМУ

розв'язаннІ завдань по під­ внщенню ефектнвностl ви­ робннцтва І якостІ роботи, рацІональному внкорнстанию

і

п?лі понад 12тнсяч тони. Шз­

Внходячи з вимог груд­ невого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, треба зосереди­ ти

м'ясо­

комбінату. За місяць його було

Працівники цеху ХОЛОДИЛЬRИ-

довl бригаДИС1'олярlв І. І. Бо.

ків деревообробного комбlиату І гуславського та В. В. Грицаиа,

по-ударному внйшли на фlиlш верстатннків Д. П. МалоІваиен­ ювілейного року. Додатково до ка І М. П. ПІчка иабагато пере­ рІчного плану внпустилн 160 виконалн змlниl норми. холодильннх камер з державЗлагоджено трудилися у цей

инм Знаком якості. НатхнеиІ

Новорlчннм приві-

день І працlвиики вІддІлу збу-

танням ЦК КПРС, ПрезидІї ту. На адресу замовннкlв міст І Верховної Ради СРСР І Ради Горького, Ярославля, Махачка­ Міністрів СРСР народ1>ві , Ра- лн, Орла, Пскова., КалІНІнграда дянського Союзу, всІ внробиич- і ,,";орська вони вІдвантажили иикн з першого

дня

дружно "10 ХОЛОДИЛЬНJ'J\'lв.

стали на YД~"'II~, вахту T'-~TЬOГO І

POIQ'

lІеСЯТОl п JiтирІЧIiИ.

Пе'ре-

В, КОБl-fJlКО,

майстер цеху.

СТВІ

добрив

у

посилились.

господар. У

роботу

, включається бі.'lьше радгоспно­ го автотранспорту і тракторів . з причепами . Щоденно мехаЩ.

з?ваний :і згін. дОЛаючи велику Відстань -понад

20

рів. перевозить більще

кіломет.

500

тони

гною.

у господарстві є великий за­ пас до~рив у гноєсховищі МОЛОЧ'иотоварній

фермі.

на Туди

завезено також частину торфо­ кришкн

Ух

буде

для

комnостуваИИIІ.

вивезеио· під урожай

третього року п'ятирічки. Г. МАJ<СИМЕНlЩ, С'fil/JI"НЙ диспетчер Р8А­ гОСпу.

,


. ОДНОГО серпневого пня 1969 p~)Кy Й<;>ГQ ЩIЧали раЗl\ва­

відремонтовані його дільницею

ти Михайлом МИколайовичем. То бу,в перший хвилюючий день його дебюту

на

. тнв

посаді

посада

-

nerJlИМ

наРJlДИ,

веде

Успіхн

точний

облік продукціі за кожну ро­ бочу зміну, бачить перспективу ~СПIШНQГО

,нконаНЮI

М. М.

місця.

ПаР'хоменка

соціалістичних

зобов'язань,

піклується про

охоченнями адміністрації заво­

У цеховому колективі М. М. Лархомеlfoка знають усі і як профспілкового аКТИ'віста, ху­

а

та,кож

керівництва

тре­

дожнН'Ка

ХОРОШИХ

орденоносці»,

.nеЙ, відповідає за іх дисциплі·

портретів

«Наш!

що у вестибюлі

заводу, також є І· його фото-

ну, суспільно-політичні якості, здоровий моральний дух. Майстер - це той, хто особисто роз'яснює і показує робітникові, "к уміло, швидко і з до-

графія. Вдумливий погляд серйозної людини CMiJlНBO дн· виться вам у вічі ... А на грудях - урядова нагорода, ме· даль «За трудову доблесть:. і

теХНОЛОГІЧНу

етичного

держанням праВИJl техніки безпеки . виконати 'потрібну операцію

б

знаки «Ударник дев'ятої п'!!· тирічки», «Переможець. соціалі-

певної

ро ати.

змагання».

До успіхів,

до заслуженого

На І!сілякому виробництві, де працюють люди, завжди у

визнання Михайло МиколаЙо· 'вич ішов нелегкими стежина·

ливі й складні.

став

центрі уваги перебуває май· стер. Завдання його важ·

ми. Після семи класів ізакін· чення ремісничого училища

Життя дово·

дить, що інертним, консервативним, байдужим у майстрах довго не протримаєшся.

Михайло

Армії,

на . заВОДІ

ремонтно-механічному

трактористом.

нанням

обов' язків

З

сержантом

час працював

годом вступив

на заочне від.'{ілення

тии рік. І непогано. Діло веде в ·лад. Нещодавно він навіть

і з

ПО'.lічником

повернувся

запасу. Деякий

ходить У майстрах уже дев'я·

УCSIішно справився

працювати

екскаваторника. Потім сумлінно служив у лавах Радянської

Миколайович

Ніжин-

ського технікуму механізації. Тривалий час працював робіт-

вико-

ником

начальника

ремонтно-механічного

заводу. На

посаду

ремонті

будівель-

стінгазети

мудре

поради,

а

На б

ро НІІЧИИК,

ник а,

. випробувача

щиро

по­

Михайло

а

-

дома

чу ДОВИЙ

сім'янин. Він турбується і про сімейиий заТI1ШОК, і про вихо. вання дітей, і про змістовне дозвілля. Вихідні дні у сім'ї ПаРХ(Joменків ніколи не бувають НУllНИМИ. В літню пору Ж. на власних с: ИГУЛЯХ:' уСІ

Не одиІІ, десято/С гань світильників

наймену­ випускає світлотехнічний завод. І одним

" . ВНlжджають до РІЧКИ

гуртом

або у ліс: Разом з дітьми Лю.

иаступ на густу траву, щоб заготовити запашного сіна.

гання

... У швидкому виробничому

В

нестримно

біжать

загальнозаводських

дні.

ренням

і

МИГУЛЬКО, ремоитно-механіч-

підйомних

60-ї

Жовтня.

над

видів

поступить

щоб

нов!

сnодобаЛIlСЯ

ста с:Нового ЖИТТЯ».

ція,

продук­

СВІтильники

ЇМ

го

. РІШЕННЯ р.)

На допомогу пропагандистам і слухачам

грудневого

Пленуму

ЦК

lШРС і восьмої сесії Вер­ ховної Ради СРСР, поло·

ження

і

висновки,

РІШЕННЯ ГРУДНЕВОГО (1977 р.) ПЛЕНУмУ ЦК КПРС, ВОСЬМОІ СЕСІІ ВЕРховноі РАДИ СРСР У ЦЕНТРІ ЧЕРГОВИХ ЗАНЯТЬ У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОІ І ЕКОНОМІЧНОІ ОСВІТИ

викладе·

ні у виступі ,на Пленумі Ге­

не.рального

секретаря

ЦК

чинаються з січня 1978 ра­

ІШРС, Голови Президії Вер­ ховної РаДil СРСР товариша Л. І. БрежиєВ-'l., є бойовою

ку.

111рограмою дІяльності ·Пар.тl!

Iфес.ііКіЄТЬСЯ,

1

У постанові

п' ятнріЧRИ,

XXV

з'їзду ІШРС. Комунlс·

ські

JlІОДИ

Дянських,

накреслеRЬ

ти,комсомольці,

в,сі

глибше

оволодіти цією програмою. чітко визначити свою роль, особистий ВКЛIiД кожного в 60ротьбу за 'її успішну реа­ допомогу

понликана

в

подати

трудовим

районом, облас· і республl.юю

встановлених

на

1978

рік

завдань. у цьому зв'язку спід оБГОїюрити, як викона· ні планові завдання і .:оціа­

цьому

система

лlстичн·1 рону,

грудневого

зобов'язання

яких

рубежІв

1977 тре6а

досягти в 1978 році. Керуючж:ь ПОJIоженнями І висновками ВИСТУПУ Л. І. Брежнєва на Пленумі. необ­

р.) Пленуму ЦК КПРС, сесlI Верховної Ради

(1977

СРСР необхідно органічно ВНЛЮЧИТИ в на,вчальні нурси теоретичвих семінарів, шЮл. fypт.KiB,

кожним

колективом, тю, нраєм

політичної і еНОИОМlчиоl ос,віти трудящих. Вивчення матеріа.тав

ра­

господарських,

виконання

.пізацію. Велику

основне

ПРОфСПіЛКОВИХ і .ком·сомоль­ ських органІзацій полягає в тому ,. щоб забе3ІІечити не тільки виконання, а й пере­

радян­

прагнуть

що'

завдання всіх партійннх,

народу по. здійсненню пла­

нів

Пленуму .під·

хідно зосередити увагу на практичному розв' язавиі

заняття по яких по-

завдань

по

І

-

затратах,

в

усіх

силення

контролю

наиням

планових

няттях

ланках

господар,,:тва,

за

особливу

по·

вико·

завдань,

Політичне

навчання

Питання полІпшення ВИkО­ ристания виробничих фондів,

творчого

щих,

продуктивності

зма­

кварталів

допомогти

сприяти

всім

3

ножним

темпів

днем

набирае

будівництво

авІа­

компленсу. 3а комсомоль­ ськими путівнами сюди при­ їздить молодь з різних ку­ точків країни. Адже Улья­ новський авіаномплекс его­ лошено Всесоюзною удар. ною комсомольсьною будо. ВОЮ. (ТАРС).

XXV

міськкому

:В:ВСІДА .ІІА 1ІІ'z. . .АРо,ц.zr:в• •

цілком

Поблизу буде побудований палац молоді, навчальний корпус з філіалом інститу­ ТУ, стадіоном.

колен­

КоипартlI YKpa'iRВ.

rрудие-

Один з

намічено

одержать ключі від нвартир.

трудя­

Методична рада каБЬвету ПOJI1ТОСJlіти

пересуван­

відвести молоді. Тут будуть зведені висотні норпуси ~ тожитків, а молодІ сlм'l

розвитку

піднесення

методом

кими магістралями.

економічне

й

двопо­

магазинами,

нання будуть устатковані підземними пере Із дами 'В місцях пересічення з мІсь­

звернути

дlвннцт-ва, висунутих з'їздом КПРС.

проnaгандистів і слуха­

рішень

роз.гор­

тивам зробити 1978 р11!, як закликає Центральний Комі­ тет КПРС. роком ударної праці, добитись нових успі­ хl,в у здійсненні історичних завдань номунlстичного бу'

ефеНТИВНОСТіВИробннцтва на кожному робочому місці ма­ ють бути всебічно розгляну­ ті на цих заняттях, постійно перебувати в центрі уваги

Вивчення

і

спор.

ня стане велосипедний. ДЛJl велосипедистів ПрОТЯГНУТІ>­ ся зручні доріжки, з'єднані між собою, причому ці з'єд­

на .макси­

покликане

закріпленню

праці, посилення режиму економі!, реалlзаціІ всіх на­ явних резервів зростакня

всіх чів.

увагу

побудова ними

лярним

мальне внкористання досві­ ду передовиків виробництва.

дальше зміцнення внробни, чої і тру дової днсциnліни.

зростання

важливо

садки,

їдальнями. кафе. Не зважаючи на те, що 11 місті передбачено ввести найсучасніші швидкісні види транспорту, найбільш попу­

гання за під-вищення ефек­ тивності виробництва~ На за­

чення при цьому має пІдви­ щення органІзованостІ і B~Д­ народного

широкому

СОЦіал:стичного

дитячі

верховими

КПРС, восьмої сесії Вер­ ховної Ради СРСР повинно. сприяти активізації бороть­

танню

майбутньо­

В кожному кварталі ново­ мІста передбачені своІ

нально

ства, досягнення найвищих результатІв при найменших

пІдвищенню

електростан­

в

гатоповерхові споруди, які чергуватимуться з оригі­

р.) Пленуму ЦК

(1977

уже

тивні майданчики. На голов­ ній магістралі зводяться 6а­

би за поліпшення якісних показникІв роботи підприєм­

ефентивності виробництва і якостІ роботи. Велине зна·

повідаЛЬИОСТі

вого

теплова

яка

школи,

~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

(1977

по­

му році дасть тепло в нвар. тири нових мікрорайонів.

до nОКУI!-

~--_:::~':~::::: ...

карпо-

крупна

ство­

стара_

авіаційнокомплексу

чалось на березі Волги по­ близу Ульяновсьна. Одночасно зводит ь с $І

річниці

ців У наЙБЛllжчі. pOK~. ється,

Будівництво промислового

Сьогодні

працює

нових

ції, яка

€.

член

честь

Володимир

досяг·

хоменком.

заводу,

на

Великого

неннях ювілейного року є ва· гомий внесок і КО.1ективу лільниці, очолюваноі М. М. Пар·

складаль-

АВІАКОМПЛЕКСУ

у їх створенні. є молодий ін­ женер-конструктор Володимир Тищенко, який працює у відді­ лі головного технолога. Пере­ довий комсомолець став пере· можцем соціалістичного зма·

Козари, що на Чернігівщині. Михайдо Миколайович не вси. Б . дить І там. ере косу І В

рит.мі

ПЕРШІ КРОКИ

з тих, хто бере активну участь

б ОЮ І. В олодимиром вони час. то відвідують рідних в селі

ного

капітально

й

підприємствІ

Інженер

країни

інколи

Мико.,аЙович _ зразковий ви-

слюсаря-ремонтника,

б)tдовах

обст&новці:

СЛОЮ' доброї

жартувати.

Дебре

СІЛЬСЬКИХ

з

«Ремонт­

ку» в напруженій сказатн

них механізмів набув практичноі досконалості професій

на

однієї

ділыl1lь •.

НН'К:', і як чуйного, доброзич­ ЛИIl'Ol'O товариша. В хара'кте­ рі майстра є вмf.Rня внести своєчасно А доречно «роз·ряд.

цеху, ЯКИЙ був у Ві1:'-п.устці. Зараз майстер у розк~lТl сил. працюют!>

майстра

найвідповідальніших

«УкрсільбудмехаНізація:..

У галереї

ввірених лю·

виробничу

Саме тоді йому й запропонува­

МАЙСТЕР І

поєднуючи

діяльиість з иавчанням, тех­ нікум закінчив з відзнакою. ли

сту

ЛЮДЕR

Вміло

соціалістичному

стро­

водія електрокара.

f

на відпов,ідальній посаді май­ стра в>ідзначе.ні багатьма за­ ду,

завдань

ПРО

в

змаганні займає класні

дуже

відповідальна. Він роздає під­

пальника

З місяця в місяць успішно

виконує,

свеРД.1!Ильника,

електроз&а'рюваJlьника,

Планові завдання йоrо колех-

майстра виробll1lчоі дільниці.

Майстер

меХ~l!liзмfв,

.І~анта~опі.llЙомні·а1;lтокрани.

фрахту

11

процентів суден торговельного

флоту.

П О в о РІЧ ПИ М СВ нтк О вим ФАС А ДОМ піт~л~т~0:Н=;:ін~а~ТР:Я=:виВ:Т~f:Л1~~:

hериканського Діда Мороза

-

Санта·

Ілауса У ці дні можна було зустріти на

Якщо послухати розмови, ві стихійно виникають

'І таких чергах, то

постав ви·

порозі будь-.аltого з універмагів Нью-Йор- разна картина турбот і потреб не ситої ка:

він дзвонив

дзвіноЧRОМ, запрошуючи

Америки мільйонерів, а Америки трудової,

торговельного

балансу

MiJlЬJlp,цїB Аоларів.

рійський канцлер Б. І\райський, наприк"

становитиме 30 лад, заявив в інтерв'ю газеті «Прессе», що 1978 рік буде для Австрії «дуже важ«

Труднощі та безвладдя, що іх пережи­ ким роком», особливо' в галузі економіки, вають СПОЛуЧені Штати напередодні змі- через те, що наслідки економічної кризи

дітей зайти в магазини. А в найбільшому обтяженої повсякденними турботами про ни календарних років, аж ніяк не є ви­ на Заході завдали найжорстокішого уда.. !Універмазі «Мейсі'з» Санта-Rлаус си­ шматок хліба, дах над головою, про нові нятковою прерогативою найбільшої імпе­ ру по цій країні. Щодо Західної Європи І ріалістичної держави світу. Іх ділять з нею цілому, то, за прогнозами Організації еко" дить У великому кріслі прямо в центрі штани для своїх дітей.

торговельного

залу. Бородатий здоровань Кожний десятий житель Нью-Йорка зу­ всі країни, в яких править капітал. Захід­ номічного співробітництва і розвитку (до вислуховує на вушко заповітні побажання стрічає Новий рік у рядах безробітних. А но-німецькі економісти назвали минулий неї входять 24 найбільш розвинуті капі.. своїх :маленьких шанувальників і обіцяє в масштабі усієї країни позбавлених пра­ 1977-й «роком триваючої кризи», а їх талістичні країни), справи в цьому регіо­ обов'язково виконати

іх замовлення на

пову красиву іграшку.

Діти можуть жити каЗКОВИМJI надіями. :Лле навч енні життям дорослі давно вже

залищили іх. Тому в

Пєредсвяткові дні

ва на працю

вік

-

за

мільйонів

-

близько

офіційною

-

7

мільйонів чоло­

статистикою

і

10

за даними прОфспілок.

Навіть ті, хто стоїТь у США біля кер­

колеги з Японії «роком серйозних по­ ні у новому році «будуть ще гірші, ніж" трясінь». І не без підстав. У ФРН темпи році 1977-му». зростання виробництва в цьому році ви­

явилися вдвоє

нижчими

... Відпустивши

від передбачува­

переодягнувшись

них, а безробіття збереглося на рівні по­ ма влади, не можуть дозволити собі без­ над мільйон чоловік. В Японії за останні вони юрмляться не в приймальнях Дідів турботной весело святкувати. 3 запамо11 місяців зростання цін на товари пер­ Морозів, а в конторах міського управління по працевлаштуванню. Інакше кажучи, на рочливою швидкістю на валютних рин­ шої потреби становило майже 8 процентів. біржах праці. Запити і побажання у них, ках 3~xoдy падає американськиі долар. 3 Англії надійшло повідомлення про ско­ ЯК легко здогадатися, далеко не святкові: 3а попередніми оцінками, федеральний рочення сільськогосподарського виробницт­ ЯК, нарешті, знайти застосування своім бюджет на 1978 рік буде зведений 3 дефі­ ва в країні за рік майже на 10 процентів, трудовим

цитом у 59 мільярдів ~оларіВI а дефіцит з Данії -

рукам.

2

стор.

о

НОВЕ ЖИТlJl

о

останнього відвідувача і у

з

одяг, по~

нью-йорк ..

ського магазину «МеЙсїз». Він думав про той наступний день, коли закінчитьс. святкова метущня, і він, тимчасово праце« ВJIаштований, знову опиниться на вулиці.

Ю. РОМАНЦОВ.

про пр.остіЙ через відсутність Середа,

штатський

чвалав додому Санта-Клаус

(ТАРС).

4

сі1JВJI

1978

року

о


ГОСПОДА.Р ЗЕМЛІ СПРАВЖНІ люди, яких на­

зиваємо ють

життя

ками,

не

волосин

PIНHO

Трудівниками, вимірю­

на

не

-

днями

кількістю скронях,

а

ро­

си

механізаторів,

які

він

орденом

як

і

багато

Трудовоі

його

підтримку

старших

товари­

вирощуваиню

кому

можна не підведе.

кар­

довірити

ланку:

Два роки очолював !tїoH лан­ ку по вирошува,нню картоплі

на площі 500 гектарів. Садив, обробляв, збирав урожай. По· ряд

з

ним

по-ударному

лися ще шість

РАДЯТЬСЯ

Проте, щоб

труди·

механізаторів.

активізувати ді­

яльність необхідно ще чимало зробити. 3 приводу цього і

БДЖОЛЯРІ

хотілоса б

у нашому районі організо­

висловити кілька

Перш за все, кожен пасіч­ ник

радгоспів

повинен

стати

даватиме

в.они

карткою для

про

також

бджіл.

для

бі.

тому,

У

згодовування

що

господарства

у

знову

на

право

членом

вийти біж.

потрібно прилаАУ

користування

-

сказав

на

200-центнерний

Г.

ще

одна

новинка

заводу

-

60,4

reKTapa.

ми лише поліпшили їх. Зро­ зуміло, радянські сорти бу. .ауть ще довгий час займати на наших полях прові.ані по­

сорт «БУ-10», методом схрещу·

радянських

пшениць

«Аврор'а» і «Миронівська-8О8», приносит~ уже протягом трьох років на .аОСЛI.аних полях ста· більні високі врожаї Bil1 71 до 75 центнерів. В ниніш· ньому році в кооперати,ві Тре· батице зібрано урожай цієї пшениці до 77 центнерів з гек­

зиції:

вони залишаться

нашим

золотим на,сінним фондом. В успіхах селекціонерів ми вбачаємо передусім заслуги

радянської

селекціЙної. IПколи.

РадянсьК'Ї селекціонери щедро ділилися з нами всіма секре­ тами своєї роботи, допомага. лн

тара.

досв,ідом,

порадами,

КОН­

сультаціями.

Сорт «СО·290. народже­ ний від схрещування «Авро, ри» зі словацьким I'iБРIfДОМ

П. ШУМСЬКИЯ, кор. ТАРс. Братіслава.

.............._.......................... «С·98О». Минулого посушливо-

станцію,

плату проводила обробку бджіл.

ти постійю; діючий семінар_ П. КОРНІЄНКО, І. СЕГИДА,

еекцll

бдЖIJ1lt-

RИЦтва.

зразки

його успішно про­

ний для роботи на механізованих токах. Вета­

вання

теплового

режиму

сушильного

Використання одного такого

aгperaty.

вологоміра у ви­

робництві дасть річну економію в тисячу карбо­ ванців. Тепер зав?Д готується до випуску дос­ лідно-промислової партії НМ!ИХ приладів. Г. ТРАНДОФІЛОВ,

рів, а в дальшому ЇХ випуск значно зросте.

І

ських селекціонерів. Маючи прекрасний базовий матеріал - чудові радянські пшениці,

гек·

ПОЛЯКОВА.

нов.чЮ6ТЬСЯ він безпосередньо у зернопроводі зерносушилки і по ходу її роботи повідомляє операторові агрегату дані про ВО.'Іогість просу­ шуваного зерна. :r;e дуже важливо для регулю­

заводу'

Г. Ф. Черненко, добре показали себе вже на нинішніх жнивах у ряді господарств України і Білорусії. До кінця 1977 року завод поставив сільському господарству тисячу таКіІХ вологомі­

А. Марко,- є прямим резуль· татом видатних успіхів радян,

ру­

йшли державні випробування. На відміну від ПВ3-10Д, цей прилад стаціонарний і призначе­

портативні

директор

господа рського виробничого об'єднання по науці і селек­ ції насінництва «СЛОВОСИВО:ll

яка б за встановлену

ПВ3-20Д. Дослідні

пП.

ці зручні д.'1Я

нери Словаччини, говорить геиеральний директор сільсько,

ТУРБОТИ МІСТА

сових КУЛЬТУР безпосереАНЬО в польових УМО­ вах. Серійне виробництво переносних вологомі­ рів, які працюють віА СУХИХ батарей, почалося на Запорізькому АосліАН'ОМУ заВОАі Аефектоско-

-

по

ста­

лями легше боротися із хво" робами бджіл. Було б доціль­ ним· при районній ветлікарні організувати пєресувну сані­

По-друге, спільними зусил-

ПВЗ-1 ОД Аля визначення вологості зерна коло­

експрес-.'шбораторії,

вання

1116

пшениці

картоплі до 160 центнері.в з тим, щоб до кінця п'ятирічки

ВОЛОГОМІР - ПО МІЧНИН РІЛЬНИКА Лише піВТОРИ-Аві хвилини

«Ав,

гібридом

урожай

Нинішній одержаний

нуму ЦК КПРС, сьомої та восьмої сесій Верховної Раl1И СРСР, хлібороби з ланки М. Є. Гутя дали слово в 1978 році довести урожайність

ЧJlени

СІЛЬСЬКІ

дав

центнера з

у відповідь на турботу пар­

пасіку.

ли­ секції.

-

Словаччині на площі 'Тарів і

тії про сільських трудівників, яскраво виявлену в матеріа­ лах грудневого (1977 р.) Пле·

нарно-санітарного паспорта на

Проведений семінар ше початок роботи

схрещування словацьким

урожай

хословацьких селекціонерів, пшениця перспективна і для південних областей Радянсько· го Союзу. - Те, чого досягли селекціо­

лярис» був висіяний в західиій

вирощуватимуть

І останнє. Секція працюва­

ветери­

вивести

твердої ози­

В минулому, несп.риятливому за ПОГОДНИМИ умовами році, «Со-

картоплю.

ла б краще, якби організува..

годівлі бджіл, а

зі

літа

новив 74,1-74,9 центнера з гектара. Вона добре перено, сить не тільки по~уху, а й мо· роз, не вилягає. На думку че·

«С-985» виведено новий сорт «Солярис», який має високі хлібопекарські якості і відзна­ чається більшою врожайністю .

році

квиток. Це

одержання

сорти

Шляхом

худо·

другому

пощастило

нових

рори»

тваринники

користуватися

секції, одержати

було організовано семінар, де захворювань

корми

го

мої пшениці, яка має значні переваги над тими, які висіва· ються в ЧССР.

підготовляє

тарно-профілактичну

думок.

вана секція бджільництва. Не­ щодавно для пасічників-люби­

фермі,

ле,

по

- Енергійний, кмітливий,­ сказав переконливо.- В техні· ці добре розбирається і з людьми вміє працю,вати. Та­

Споча11КУ походНІВ упричіп· Jlювачах. Побачивши, як ста·

на

ланку

людииа старається.

-

топлі, головний інженер Ми· кола Іванович Кривонос на­ звав Миколу Єгоровича Гутя.

поможемо.

цює

І коли постало питання, кому очолити меха,нізовану

Бачили

пшениць

три

... Біжать дні за днями. Ни­ ні механізатор М. Я. Гуть пра­

десятої п'ятирічки добилися більше 600 rpaMoBoї прибавки молока від кожної корови, чимала і його зас.1уга. Решта механізаторів його ланки го­ тує техніку до весни, виво­ зить добрива на поля. Навес· ні вони дружно вийдуть у по­

шів. Де треба, вони підставля­ ли своє плече, допомагали доб· рою порадою і особистим прик­ Jlа.аом. Не боялися доручити &ідповідальні діля·нки роботи.

Підрости ще, хлопче, п()чув голос досвідченого ме· ханізатора Костянтина Омеля­ новича Гаценка. Від тих слів він навіть рОЗ· !'убився. Не знав, що казати далі. Але спасибі бригадирові, заступився, як батько. - Що ж, Миколо, прийме­ мо тебе до свого колективу, ~ сказав ласка,во. І враз на обличчі радість розлилася. - Працюй. Чого не зумієш­ JJЗВЧИМО. Якщо треба буде" до­

кожну

робами.

дру.

зів. Дешо несміливо робив перші кроки. І добре, що в той період завжди відчував

поле,

ефективніше внести мінераль· ну поживу. Знає, як вести бо· ротьбу з шкідниками та хво·

Слави З-го ступеня. та кі.%­ кома медалями. Хліборобська сім'я радгоспу гордиться ним. у тракторній бригаді він зро­ став,

кожне

КРАТН СОЦІАЛІЗМУ

в результаті копіткої робо· ти чеХОС.lоаацьким селекціо­ нерам на основі радянських

заправити майбутню кар­ топляну плантацію і коли най­

За працю М. Є. Гуть наго· роджений

знають

нази­ Доб­

ще

розлучається.

-

лекцію

ре

:3

НА ОСНОВІ РАДЯНСЬКИХ ПШЕНИUЬ

вирощування

його ділянку. Розуміють, коли краще її зорати і почати са· діння. Ca~1 ланковий уміє чи­ тати технологічну карту, роз· повісти, якими добривами кра·

році. Тоді дові·

1960

досвід

ку.1ЬТУРИ, яку в народі вають «другим хлібом».

за­

кінчив у

рвала його від неї. Після за· кінчення школи прийшов у тракторну бригаду. Від;разу ж на т·рактор попросився, щоб орати і засівати ниву.

прослухали

малий

до

рили йому новий трактор МТЗ-80, 3 яким і зараз він не

І немає такої сили, шоб віді­

профілактику

мович Черняк та інші. У кож· ного з них нагромаджений чи­

на кур·

довжи­

... Він змалку полюбив землю.

пасічників

хлопець

срібних

ною пройдених штреків і жнивних загінок, тоннами ви. плавленої сталі і намолочено­ го зерна, сторінками написа· них книг. У кого ж саме та­ кий вимір часу, той ніколи не п·остаріє, не посивіє душею. За тридцять років нин,і ме­ ханізатору радгоспу «Гоголів­ ський» Мик(]лі Єгоровичу Гу· тю. Майже 18 з них він від· д.ав улюбленій праці в рідно­ му господарстві.

телів і

береться

роботи, послали його

ПОВІДОМЛЕННЯ

Сере! них ~лексаНl1Р егоJЮ­ вич Гаценко, Михайло Охрі·

кор. РАТАУ.

вологомір

в минулому році Леонід Кучер закінчив редню школу.

працювати

у

Гоголівську се­ Потім виріtиив

рідному

радгос­

пі. Зараз юнак вчиться на кур-

сах механізаторів, успішно оволодіваючи теоретичними і

ГЕОГР АФІЯ

ДОНЕЦЬКОГО

ЯЧМЕНЮ

nрактични}.m знаннями. Мине небагато часу, і Леонід само-

ПеГ'Uі партії елітного Hac!fto ня відпра,вили працівниии Донецьиої сільсьиогосподарськоl дослідної станції в райони Не-

стійно

чорнозем'я.

працюватиме на ланах

радгоспу, примножуючи труда-

для

Готуються посилии

господарств

Саратовської.

о ві здобутки колективу. Можна бути впевненим. що його від-

Иуйбишевсьиої та інших областеЙ. Ячмені «ДонецьииЙ-4 ••.

мінне навчання на курсах стане запорукою високоnродук-

«ДонецьииЙ-6. уже займають в країнІ площу понад три міль-

) rи/ЗнiJї

роботи в майбутньому.

На фото: Л. КУЧЕР під час практичного

заняття.

йони гектарів. Автори цих сортів І. Д. Прохожай І Т. Є. Тарасенио

Фото М. Семинога.

премії

УДОСТОЄНі

СРСР

Державноl

роиу.

1977

~

(РАТАУ).

e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~eee~e~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~

ВІН ВМИКА€ ЕЛЕКТРОСТАнцll На Харківському заводі Імені КІрова почато виробни­ цтво ТУРlJін для нової чергн найбіль.mої в СРСР Ле.ІОв­ градської аТО1lІНОЇ електростанціі. До 1980 року її потуж­ ність подвоїться і досягне чотнрьох мільйонів кіловат. Завод заздалегідь направив ва майБУТНій моитажний майданчик, де треба буде

встаИОВJlювати агрегатн,

досвідченого інженера А. З. Борового.

Ному

остаточне «рекогносцнрувания' місцевостІ.,

с!'ого

довірено

погоджения

з будівельниками машинного залу ряду робочих питань.

Вибір на Анатолія Заха· ровича припав не випадково

кожна. ПОЄДНУЄ

авторитетного харківського спеціаліста по монтажу добре знають колеги в місті на Неві. Це з його до-

скрупульознlсть при випробовуванні кожного механізму І здатність швидко «схоп· лювати. загальну картину,

пом агою тут були

прийматисмlлив!

но

відлагоджені

майстер·

щасливо граничну

ініціатив·

вІдтоді

ні рішення. Так, наПРИКJIaД;

надійно

свого часу за його пропози-

діють чотири турБІни потужністю по 500 тисяч кіловат

цією на ЛАЕС вперше застосували ЦІвидиісний спосіб

вже кілька

,

І

Боровий в собі

роКів

Середа, '.. e1.u 1978 року

укладання сталевих фунда· ментних плит. ЗамІсть зви· чайного трудомісткого «ви­

рубування»

в товщІ бетон·

ної основи спецІальних ви­ Умок ДЛЯ металевих прокла' дои останні почали просто втискувати в ще не затверді­ лу масу бетону. Зросла точ­ ність операції, строки ви ко­ нання ЇІ скоротилися в кіль­ ка разів.

За творчий вклад у ство· рення форпосту ядерно! енергетики на Балтиці Ана­ толій Захарович нагородже­ ний орденом «Знак поша· ни •. ДІючІ тут агрегати цід­ готовлені на його р!дному заводі і за економІчністю перевершили розрахунковІ поиазники,

що

дало

можли­

вість зберегти державі міль­ йони карбованців. У цьому

- спІльна трудова заслуга, результат висоиоІ професій­ ної майстерності 1 енерго­ машинобудівників, і мон· тажнииів. Однак на рахунку Борово­ го не тlльии ця станція. Харків'янину пощастило, об­ разно

вже

кажучи.

«увімкнути.

п'ятдесят

електростан­

цій ціле суЗір' я РУК0творних сонць У Сибіру І

Заиавказзl,

на

берегах

Волги і Амуру, в Донбасі 1 на Уралі. Серед спеціалістів - енер· гетиків ходить

чимало

за­

хоплюючих розповідей про його винахідливість. Згаду­ ють, як одного разу на удар­

ній новобудові ніяк не мог· ли

зстикувати

патрубки вже

НОВЕ ЖИТТЯ

велетенськІ

турбіни.

повернути

о

їх

Хотtли на

завод

-

для додаткової

обробки.

Але це загрожувало зривом своєчасного

пусиу

І тоді А.

>JРОВИЙ запро­

понував

3.

вста~іlJВИТИ

блока.

метало­

різальний верстат прямо в порожнинl величезної тру­

би! 'Умільці, використовуючи дотепну

оснастку,

обрОбили

торці, після чого наклали міцний шов. В результаті змонтували

Разом сьиими

швидко зварний

турбіну

достроиово

з іншими

...

радян­

спеціалістами

ін­

женер з України брав прак~ тичну

участь

енергетики

ираїн:

у

розвитку

соціалістичних

допомагав

вводити

дІю електростанції

в

Болгарії, РумуніУ, ИНДР. М. ХАБІНСЬКИП, кор. РАТАУ.

о

8 C'l'op.

в

НДР,

о

.. •


видІв

Весела пора кавік,.л Ось і знову за густим apo~aTOM хвої і вогнями но­ ВОРІЧНОГО свята прийшла ве­ Більш як чотири з полови­ ною мільйони дітей респуб.

користати сягнення

вІльний час. До­ в різних видах

технічної

творчості

монструють

на

Іх те,

робота щоб

ПОЧИ .1И знання

добре

від-

І поповнили свої про Батьківщину.

друitiин

стартує новий 'етап Всесоюзного піонерського маршу, присвячений наступ­ ному ва-річчю Ленінсь!\ого комсомолу, «Ми вірна зміна твоя, КОМСОl\10ле!~.

ститутах,

лісництвах,

мис­

господарствах,

кол­

Спортивному

для

цівників ферм. Рік 1977 особливий ювілейний. То­

кілограмів Булах

4127 Юлія

ського

мак­ зни­

зити продуктивності худоби, 'взяти добрий старт у новий

ко, Галина Нириченко, На­ талія Пез, Зінаїда Марчун,

Ольга Москаленко, Тарасенко,. Пелагея

Значна роль у мобілізаЦії робітників, піднесенні їх

ненко,

бійцям, освітніх

З вами

Літочківським

йонної

на»

будинком

партком

та

міс­

Татарин,

теплими,

ну мету і поставили перед «вогником», який був ор.га­ Нізований для тваринників

до

учасниКІВ

звернувся

Ради

ра­

народних

де­

1

Шандибі, Галині Кириченно, Михайлові Турчину, Євдо­ нії Юхименко. Для них во­

марші

радянських

зиторіВ.

Дівчата

ських мах

в

операторів

їння,

костю­

передових

машинного

ке­

«Марш

-

ентузіас­

Згадався

ли

та Михайло Гайдак сердеч­ но вітають гостей вечора, знайОМЛЯТЬ їх з передовИ'Ка-

подарство,

• Н,

в Руд-

ні відбувся волей-'

б6ЛЬНИЙ турнір, присвя­

чений

60-річчю

вста­

новлення Радянської влади на Україні. В ньому взя,тIО участь 12 KO~laHД радгоспів райо­ ну. Ще до початку зма­ гань

вірогідними

можцями

пере­

небезпідставно

вважали

КО}IaНДУ

леЙБО.'lістів

во-

радгоспу-

комбінату «Калитянський», яка ось уже кі.1Ь­ ка років 6 найсильні­ шим

КО.ТJективом

у

ра­

йоні. Тому зовсім і не дивно, що перевага від­

той

створювалося

-

СПОРТ

від-

.

ну.

планами

19.00

В. ХЛІБОРОБ, rромадський кореспоидеит.

госпу

ні

Г.ТJядачі

неодноразово

нагороджували

оплеска­

ми гравців команд, які в складних ситуаціях

за

демонструва.ТJИ

і Плоского, які у півфі-

красиву

і надійну гру. Як

і

передбачалося,

перше місце здобули

волеИБО.ТJіети

з Калити

нальних _ПО6динках пе-

ремогли

суперників

з

через

рад­

«Авангард»

по­ ра­ ска­

останню

травму

спортсменів

радгоспів

литянськими

спортсме-

К.

т.

«Хто

у

лісі

значно виріззагальному

на

лексну фіJIlЮ

волили

ім

гру

одного

Вірменії.

Видавництво

дітям. К.

І.

із

У зустрічі при

3&

Робітникам та інженерно-тех­ нічним працівникам

пїДприєм­

райnобуткомбінату на Черкащи-

ства тут надається близько

Ні, ЯКНЙ створив

рІзних

комп-

послуг.

третє

Dcrевчеик~-

С:ЬІСоl mкоJJИ.

місцевому можливість полагодити

маслосирзавод1.

здобула І

П. НЕБРАТ, учень

Вонн

20

мають

_

НОВИНИ.

ПРОГРАМА

К08а

УТ

вистава.

Жовтню!»

т.

16.30 .Орієнтир •. lї.ОО Маленький

хаз.-

Інформаційна

19.00

опери

18.30 ДЛА

ор-

Хщ

KOM~.:J.. :; .

По

-

23.15

пошити плаття, зробити на власний смак зачІску. Маслосировари задоволені такою турботою про їх побут. (РАТАУ).

програма

,

.Червона sи-

Фільм - концерт

«Коли

зустрlча-

друзі»,

К. т . • На добрані., дітиl. Програма .Час •. (М.). К. т. Художній фільм .Хлопцl музкоманди. . По закlнчеИИI к.

Т.

19.00

т.

НОВИНИ.

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Телетеатр міиіатюр с13 стІл .. ців'.

(М.).

20.15 8ечірня казка. (М.). 20.30 • Київська орбіта', 21.00 Документальний фільм. 21.30 Художній фільм .Що.ечора пІс­

(М.).

Російські народні пісні в обробцІ Прокоф'єва. (М.) • Художній телефільм «Давід Копперфілд'. 5, б серії. (М.). Довідкова служба.

22.40

С.

21.30

Сосюра.

8.

ЮіьСЯ

20.45 21.00 21.30

(М.) .

8ечірня казка. «Киі вщнна •.

ля роботи'. (М.). Довідкова служба.

Редактор Є. ФЕДИН.

~"""'~;:~;;~~~~:~ii~'~P~~~~~~II~T~::~~~;"""'" ... мулярі, столярі-теслярі, оздоблювальннки, caBTexнiIal,

електрики,

вантажннки.

За довІдками вул.

Ниї.вська,

звертатися

за адресою:

відділ

149,

м.

кадрІв.

Бровари,

ІІравJIiння.

t .............................................................~i

і

ЗАГОТІВЕЛЬНА

і контора

.... 1

райспоживспілки

Колектив l(иівсыlгоo ХУДОЖНЬО­ оформлювального комбінату вис­

і

ловлює r либоке спІвчуття секре­ тарlO партійної органІзацІї підпрв­ ємства

о~олошує прийом на роботу: І заготовлювачів

взуття,

20.00

му-

К.

ІнформаЦійна

ма».

t

закінченні

т.

19.30 К. т.

Панночка-селянка'. театру

«Тарас Бульба' . вас, вчителі. .ЕкспериМеит

«8істі..

програма

,,,ського

t

в системі 8ивчення фізики'.

19.00 К.

-

ПРОГРДМА НА ОБЛАСТЬ .БлизькиЙ Схід. Час випробувань'. ДокумеНТ'!IJIЬНИЙ телефільм.

20.15 20.30 21.00

Ковнер.

.

Змага".и.

18.00 К. т. М . Лисенко. УвеРТlОра А"

заводу.

.Веселка.

переклик..

МОЛОДИХ MeTaJlypriB Запоріжжя Дніпропетровська.

До-

естрадннй

концерт.

17.15 «Трудовий

К. т . • На добраніч, діти! •. Програма .Час •. (М.). Пl!.одовження вистави. Панночка­

вони про- І

суддівська колегія, яку

перемогти

плосківчан .

Ае-

.Творчість народІв свІту ••

ні

Со·

цеху

«Авангард», «Плосків- нами у подібних змаган- ОЧО.ТJював суддя І кате- ;4 ~ .... ~;;;~~~;A"" ськии», «fоголівсь- нях, атакуюча гра доз- горіі В. М. Якунін. .ТJективів

трамвай

13,

10.00 У дні шкільних канікул. «к"рабель Із зеленоlO бородоlO •• Л.л ..-

та опудало». Колектнв елек-

Державний

селянка». Новини.

: суперечку за перемогу радгоспів «fоголівсь- вели в .меншості. : повели команди радгос- кии» та «Авангард». Чітко· справлялася із : пу-комбінату «Ка.ТJИТЯНДосвід, здобутий ка- своїми обов'язками і : ський»,

кестр

зичної

20.45 21.00 21.30

командою

що

Героя

тросталеплавильного

8истава

єдинок виграли гоголів­

зати;

Новиин. Мультфільм «Rшов СЯТИЙ номер».

Концерт Із творів Н. Штрауса. (8ідень). По закінчеи-

«Вісті».

19.30

ські спортсмени хунок 2: О. Слід

18.00 18.15

14 серії.

НОВИНИ.

нецького металургійного Передача 1.

'

з

Художній

на'і..

УТ

інституту

їн?», «Лелеченя .Становлення'.

18.30

хлопчаки!» телефІльм сЛессl ••

17.10

! 18.30

ціаЛістичної Праці 8. 1. Корчагі-

«вогника,>,

СПОРТ

Некрасова.

16.10 «Вперед,

одного..

-

закінченні

літехнічного

18.ОО Грає

спортсменів відчувалися впевненість і майстер­ ність. Право БОіОТИСЯ

змагання. ЧИС.ТJен­

Звениrородського свою

гумо­

своїми

СПОРТ

за

М.

11.00 К. т. Новини. 11.15 ХудожнІй телефільм .ХВИJlI чорного мор ••. 5 серія. рис про викладача Одеського по- '12.30 К. т. Для школярІв. «СалІОТ

адже вони не лише цікаво вІдпочили, а й поділилися і мріями.

вете­

ПО

ПI'ОГРДМА

17.30

.1ИСЯ

ПІДПРИЄМСТВІ

ініціатива

«Час.,

дякува­

радощами,

всі

саіт» ,

15.40 , .Москва і 'Москвнчі ••

14.45 ХУДОЖllій телефільм .Хвилі Чорного моря •. 4 серія. 15.45 «Весела карусель». 16.15 До . ВО-річчя з дня .. ародження 8. Сосюри . • На струнах серця.'. 16.50 .Золоті Зірки УкраІНИ'. Кінона-

ла

організаторам

КрНВ8ЮЧИ

14.30 Документальні фільми про спорт. 15.00 .Літературні чнтання'. ПоеИ8

чотирьох трамп(Австрія), програма

лінів..

секрета­

музика, пісні. Тваринники щиро

6

І

17.05 Мультфільми

місце

ПОСЛУГИ

схвалення

ко­

всіх,

ря парторганІзації ферми Г. В. ' Татарина знову лину­

ли

гос­

привІтання

місті>.

перерві-«Турне

«Со­

кілька

фоні, у діях кожного із

нявся

урочистого

хвилю­

Глазового.

криття турніру розпоча­

пора

НА

<tCMyrчас,

П.

теА.

16.50 Художній т.~лефільм «Лессі •. Іи, І 19.00 Міжнародна зустріч з хокеlO: 11, 12 сеРІІ. «Спартак. (Москва) комаВАа 18.00 Новини. НХЛ .CeHT-ЛУЇс •. (США). 18.15 «Зимові пісеньки.. 21.~n Програма «Час'. , 18.30 .ЛенінськиЙ універснтет мільііо- 21.30 8сесоюзні 'змага"ня наilснль.н!нів, . ших фігурнстів. Парне катавн •• 1\1.00 Заключний концерт фестивалю Коротка програма. (Одеса). мистецтв .РосіНська зима·. 8 22.10 .На прекрасному голубому Дr-

Краща воnеИбоnьна року

киИ». Клас гри цих ко-

Загальне

вико­

сказала

давалася саме Йо!.!у. Після підняття пра­ і

ан­

наше

прочитав

Шсля

ран праці П. П. Мироненно. - І радІю сьогоднішнім

СПОРТ

. ЕЩОДАВНО

дак

пісню», ,Один за

сНе-

9.55 Музичиий телефільм сГорlх кра. катук •. 11.05 ДокументальииА ТeJlефlаьм сВIА-

сНе-

союзного зльоту юннх геологів.

лов'їний гай., Михайло Гай­ ресок

Сонячному

мультфільм

19.05 .Зірочка •. КІноальманах АЛ. АІ-

15.~5 .Шахова. школа·. . 15.05 .Щоб СЛІД залишИть иа зеМЛІ'. , Зустріч 3 деJlегатами 1\' 8се- ~

день

ва_'1И пісню Тухманова

лянка».

тів». Ведучі Тетяна Татарин

~

ЦТ

(J1eHi"rpaJI).

дена Трудової Слави ІІІ сту­

Уляні

самбль «Любичани,> нав пісню Новикова

ферми.

Звучить

-

14.40

пеня. Ім аматори сцени ан­ самбль «Любичани. подару­

удостоєним

нагород,

Далі

на

в

Телевізійннй

знаАко в Сонячному мІстІ •. 7 м­

серія.

-

но­

нально-інструментальний

до­

доглядачів худоби,

рІвників

тваринникам,

компо­

на

знайко

ЦТ

Гімнастика.

рія.

9.05 "У Московському зоопаркр. 9.35 Художнііі телефі"ьм .Собака на СІні •. І, 2 сеРlі. 14.30 Документа"ьний фільм ,Створн

Гадина Степанівна за само­ відданість у праці удостоє­ на високої нагороди ор­

висловив щиру по­ самовідданий труд

урядових

україн­

національних зустрічають

плани

ПРОГРАМА

машин­

мрії

60 років.

СІЧНЯ

6

ПРОГРАМА Програма «Час'.

G Сї'lНЯ

8.00 Програма «Чар. 8.30 Гімнастика. 8.50 .ТелевізіЙниЙ мультфільм

юча розповідь про Г. С. Ни­ риченко, ветерана ферми.

КацІон. Він досягнення

господарства,

оператор

роботу,

завтрашнІй.

«вогни­

депутат

ЧЕТВЕР,

, труді,вника.

потІм

лену

сло­

У святковому. залІ, при­ нрашеному лозунгами <tTBaринництво уд&рний фронт п'ятирічки,>, «Ласка­ ВО просимо», звучать піснІ

вий рік, дяку за

П'ЯТНИЦЯ,

ного доїння Уляна Шандиба розповідала про свою у люб­

Андрій

щирими

путатів М . П. розповів про

цевком ПРОфСПіЛКИ радгоспу.

А

Сорокун,

Новицька, Михайло Михайло Омель­

чук. Іван Гайдак.

працівникам культ­ закладів. Саме та­

культури,

Тетяна

Марфа Турчин,

трудової і політичної актив­ ності належить ідеологічним

Марія Миро­

минуло

........................................ 8.00 8.30 8.50

На замовлення Пелагеї ПавлІвни виконується укра­ їнська народна пісня «Чор­ ні очки •. Передовиків ферми віта­ ють юні' піонери восьмиріч­ ної школи.

3~81,

рік.

~

досягненням. Про менш як тритисячні надо! иині і мо­ ви немає. Ручну працю за­ мінили машини. Спасибі партії . за турботу про сіль­

Серед них вона за

-

якій у миНУЛШIУ році

дільничному інспекторові О. М. Знаменському не раз доводилося захшцати мирну працю і спокій радянських людей. Тепер ВО-рі,,­ ний ветеран на заслуженому відпочинку. Але він. часто npuxoaU71l до .\lолодих сnівробітниl{ів А/іліції, ділиться з ними досвідом. На фото: О. М . ЗНАМЕНСЬКИй в гостях у .молоді Ленінсь/(f)oe го РВВС м. Миколаєва. Фото 1<. Дудченка, (Фотохроніка РАТАУ).

тваРИННИКІВ

Катерина Норендюк - 4046 нілограмів, Галина Рябінкіна, Євдокія Юхимен­

му трудівники доклали симум зусиль, щоб не

вати в орга'нах міліції,

ники народної освіти сприй­ няли цей важливнй доку­ мент як бойову програму дій . (РАТАУ).

з зимових

для

ви по молока,

МI/КО~1QЇв. Олександр Миколайович 3на.ченськиЙ вже niBC7'O<l ліття є Ч~lеНШt КомуніСТllЧгЮЇ партії. В 1920 році він почав працю­

нав­

чання, виховання учнів за­ гальноосвітніх шкіл і підго­ товки їх до праці.. Праців­

підсумками минулого року одержала від кожної .коро­

пра­

вдосконалення

ми виробництва. Уляна Шандиба

Тваринники другого від­ ділка радгоспу «Літківсь­ ний» на ударній вахті. Зима завжди була серйоз­ екзаменом

дальше

школярів сприятимуть масові ігри, змагання, скла­

ВОГНИК"

сан­

-

загартуван­

ГПО

на

задоволення

в прийнятій напередодні Но­ вого , року постанові Цент­ рального Комітету КПРС і Ради МіністрІв СРСР <tПро

ню

дання норм

натання

дівників комуністичного су­ спlльства., зазначається

ними.

-

ни.м

H~

ливських

І

велике

но-Франківська дитячі екс­ курсійно-туристські станціУ. Тисячі дітей пройдуть по місцях революційної, бойо­ вої і трудової слави. «... Забезпечити підготовку всебічно розвинутих бу­

проде­

умільцІ

госпах і радгоспах, зустрі­ нуться з передовиками і но­ ваторами виробництва, · вче­

В цІ дні на піонерських лінійках, зборах загонів і

"

юні

дІтей

BaraTo

принесе відпочинон в оздо­ ровчих таборах, що їх від­ крили на час канікул Закар­ патська, Волинська та Іва­

Багато цікавого чекає і юних натуралістІв. Вони пройдуть своєрідну практи­ куу науково-дослідних ін­

спрямована

діти

чатах

виставках своїх робіТ і зма­ ганнях, що пройдуть у рам­ ках Всесоюзного тижня на­ уки, техніки І виробництва для дітей І юнацтва.

ліки побувають на ранках, балах і карнавалах. ДlJанад­ цять днів відпочинку прине­ суть школярам багато ра· дості. Повсюдно в областях, містах і районах створено штаби по проведенню кані-

нул.

переходl·8

У кожного буде можли­ вість найБІльш розумно ви­

села пора шкільних канікул.

спорту .

відпочинуть у n10нерських таборах. Любителям лижних

для

ка

госпробкоопів, старшого за­ бійника 1 'бійника тварнн на бойні,

бухгалтера

......................_..-.. . Дирекція заготконтори. ,

~

Л.

Бойку

ЛЕОНІДА

з

приводу

смерт! його бат,,­

-

ІВАНОВИЧА.

В СПРАВАХ ОБ'ЯВ

для роботи в І

апараті заготконтори.

Р.

тяжкоі' втрати

.рад­

ДО

r АЗЕТИ

ПО

ТЕЛЕФОНУ

ДЗВОНІТЬ

19-3-18.

.,&G.p...:r-"'С" ....;;-~,.;J':О!g~ D..;'t.....,.,~ • • • • _O'.....--_~-.1":О'~lr:C:О~4"..с>gzIQ#О.r:O'"О~""' ... С~Ь . ' irj.fr.,.,.,.,."tO'·,rO''-'-~IО':~rO':О' • • ~

і , ,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

оргав БрО8арскоro

roPKO". Комму!истической партнв ~KpaBBы' rop'OAcKoro в райовво", GOBeToB иародныI Аепутатов Киевской о6nас:та. Газета выоАи" и. УКР.ИИСКОМ .. ",ке,

~~q'~~#P~.~o#~~g

,Індеко

61964.

І

НАША АдРВОАа 2550,20.

.. БРОВАРИ,

І

I1'ВЛЕФОНИ: peAaJCТopa -"1

19-3·82;

.аступника ' редаКтор."-

19-4-478

Г.зеТІ ввlІОAИТIt '

81.11110віАІЛЬВОГО секретаря" вІддІлу сlльського господаРСl'ва, кореспов. ' '. 8IВТОРОК!, се р6еду, ,--,'П ЯТRвцю СУ оту .,.т. IIlcneBor" радlомовлеИИIІ- 19·3-18: Biддln18 _ О;РОIІВСЛоаосrl, Обсяг 0.5 фОРМ'ті касово! роботн, фотокореспондеит. 19-4-67, -, газе". сПравда,., .

І "

.

ІУп. I(BI8CJoКa, !ІН. qс~_~8~_'.##~I~сg"'~,q,сс~~~~сї~'~d~Ь~~~-~о~~._#~~_.

Броварська. друкар.' Київського.обяупраа.ni&

справ...

аquщn. DОJIirрафіl І к.нИЖt(овоі

lI'oprisJli,

вул, Киїаща.lР4.

Зам.

2-11,3§O-s .

2 номер 1978 рік  

2 номер 1978 рік

2 номер 1978 рік  

2 номер 1978 рік

Advertisement