Page 1

ЗУСТРІЧ НОВОГО · РОНУ В КРЕІМЛІ

Рік аІІJ,ания ХХІ

CTЯXAHOBfllb

· У Ве.шкшtу Е:ре1юі.нси;о,)ІІУ nа­ 'і ~ЦОІ~с:vв, ·,JJія:чі юtук:и і .ку"ть­

}6 2 (1604)

тпш, вИІша.Ч!Ні П.РСJ~с.та,вюuши Ра­ ~ян~ьІк.о:ї А:рІ)ІЇЇ і Ф.шту, пере~о­ 'ВИ!!\:Иr ПРЮШСШJІВИХ ПЇ;ІJПІ!}ІООЖС'l1В ПІР'ИІіkt)[. і MoN\'OtBІCIJKI()'Ї ·ОІU•111ІСТЇ, tf{),~~Іii ПpИifШio.l'Jf 'f·ПІВаІЖШЇ )[ІJtСІІ\ІВІИ 11\{J,.rfОІСІПЇІВ J 1J.1~~ГОСІІІ:іВ. 1 Л. І. Бре'Жінев, М. О. Бу.тга нін, В ЧІ~СІ.lJЇ ГOC'l'C'll б'уІ.ТИ: Гoo~l<'IIBll І\. є. Вl!р()ІШИІ.lОВ, м. J,rнamJ,B,

.1<І'Щі У·рц СРІСР

П'ЯТНИЦЯ

3 СІЧНЯ

Орrаи :Вpoaape:r.aoro раІоииоrо воІdтету RоиJПе'!ІЧJІОІ

1958

вартіІ fкраІии та раІоииоІ Ра,в;и депутаm 'fPJ,JІ;a:щ•x

О. І. RИіРJІІ'Н'НК•О,

За ломр~~и >СТОІJаш·:и: Ut~'.lИ цещl'Га.ТИ! В()рхОІВІНИХ

КОМІТЕТУ КПРС, ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Рц СРСР

і ·СОЮ.ЗНИІХ р·еСІЩ1 б.ltК,

І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР

М'ЇН~С'11РtИ,

·К·ерЇІВІНИіІ\ІИ! ЦС'НТрі\.1ЬНJІІХ

р~к. б)1В ІР<JІКЮ\.\1 ~а.тЬІПІото :mіцнеюrя Є;1ІН{)ІСТі .і 3Г}їJУГСІВаJюсrгі .К.'РаJн сюціаjjз.wу, роІІШМ

Д1Л1'.1ЮЮ ТИЧ!J!ИХ

ІllРЩС'fаІВ.НJЩ'І1В,

О. а:Б:рщ.ит<Jа~алі ~ СРСР, а та.кюtж ~[осаюв1 ськи,й і Вем М. шатріар;х Р~~·,сі О.шкtс1іі та і:нші UJ!р·ед'СТWВ­ Е. Г. ни.к.и :~ух·оІве:нства.

Пе·рВ)'Х~н.

НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО

ЛИіХ.ОЇ с·о:ціоа~отіІс·т:ИJЧН()ІЇ Вапш~~ІІЦини!

Ф. Р. ІіАю.тов,

А. І. ~LіІкоян, ~[. А. Сус.Jо:в, К. Ф}Ірщеm.а, ~І. С. ХруЩІJІВ, М. Швеtрни:к., П. }1. П01слє.шв, Л. Ка.тН'бер3ін, О. І. IWteJІІniн, М.

Радянському народові Д'О!рОІГі ТОІООІрИі!Пі! Д·р}їЗі! .f,роІМа,J;сЯJНИ нашо[ !ВtС­

31

'НО'В•о;рЇ'ЧНШЇ

r.

р.

Ціиа Іо коп.

Rиtae:r..ol oб.t:ae'fi

R.1ШІІІТ'}"ІВаІВ

.np)"',J)HЯ 'ЛРЩ.J,ИЦИін:ИІіі

ІПіЦ Ча'С .Ш)ІВ!ОІрЇ 1 ЧН(}ІІ0 ПJрИ:Їl'О(\Іу В

1\іро(і)ЮІі, .ЯІ:КJШІ ПР·О:ХО 1 ;J;111В у Ю~ВИІЖf­

шенШ, • .:ІИ"Жні:іі <JtбстанОfВІЦі, 'В'~ б)lВС:П ІБС.ТИІКІИіі ІІ\і():н:це:рт ІВИЗ'нач­

них НЙ>С'ІІІJ!і·в 'МИІС 'ГШ~'!1В.а.

(ТАРС).

)Т:Іа'НСІВ

1957

Цен11р111..1ЬІНИІЇІ Ko,wiІrer 1\'JІ.\!І}-:ніст•и~нО<і па•рrr1ї РаІХЯНое.ЬІКОr{) Сою3'у, П~реІЗИ\.І!ЇЯ Ве:рх()ІВНОЇ Рw~и

ВЩаТІ!JИХ ІП@eJ)['()tf

СР.ОР і .Ра'Аа МІі.ніІст~в СРСР ла..т•Ію пющІJІр<J!В~1я­

ІJ)ОО~Т.НИІЧОІ]'() ІРУІХ!У' ІШ~РСІМоJІГ СИІ.l М:•И'Р'У' і :ПVOfi'lJ'e'CY Ha;J; еи.1аооИІ ІреаJКЩі.ї та ІВ'~йни. М'ИІро..тюбна ,пю-.·Іі­

ють ІгеfІЮЇЧНИGЇ ~Щ.:І'JШ!іСЬЕИJЙ .Н<ІJрЩ, }'СіХ 'J)'О'бі'ШИ­

'ГУ.ІК·а Ра.~янськ,О!Г()

R~ і :{)О!ULТ,Н:ИЩЬ, 1\~.Н'ОіС'ПНЩЇJв· і :Ко-l:ГО·с.J1НJ!ІЦЬ, Ї'Н­ 'rе\11Lге!Н!ЦЇtЮ наІІП'о;ї .КІра,їни, В!QІЇ'Н<ЇІВІ CL1atB'HQІЇ Ра!-1Я'Н­

•CIBi'l'O'BІ()IJ1()

KO[II!)'iНЇJC.TJI!ItHOIXJ Ї

Нові успіхи радянсЬкого народу ДОІU,ІJИІМ <C.lQВo()[\f lЦJ'()ІВ•С.lИ 'ІJа.J;ЯН­

Jур11ії ')1СПіШНО НИІІШНа.ти ІDСІТWНО'В­

'СЬІКі .1Ю;:(И 1957 рі:к. ilJ:~K. 1І•И,. ,3начних т:р)'~J:'СІВИіХ лс·рююг і :не.ш­

~ІС:НИ!іі ла

kщша.ння .3aJВIOIOВ:t.la .на 'С'В;ІЇІ бі:к ЛСІВІі ~ЇІіlЬіЇІО:НИ

ІК.И:Х

.:rЮІ,J;Іе'Й. Hru:wirrm;ro:cь ~·еІЯ'Ке лом·''ЯІКІШе:ння М':~наро·;І;­

1В нашИ! к:раїні '!Ю:З.ГОІрН)'.lО·СЬ rkантс.ьке ЖІJІІШ<Jіве U}1~::вІJІИЦ11В'О. Л.к пов,:~оІм;и~.ю Це,н'11ра.тьне ста­

виро•б.те.но 40 )!'і.тьіімІ'~В танн прш;д r1y ЧfJірІНІ!іХ )І·с~а.тін, а:бо :на 6 проце.нrі'В · ·6l.тьше, нtж 6)1.1()

Co-ro:Jy,

пю-.uти!К.а м:ИJрного ІСІІLі:в­

З'ЕоС'РШС'НЬ

НаШ()ГО Н:LJ!OI):)'.

19j 7

'J!~Б. л.тан 'В~роб­

Н:ИІІt11ва ПРІJІкату. В І)[ИЩ'.1•ОІ:ІfТ ІЮЦі

СЬІJtОІЇ АрмН і Ф.тоту, нruшу Ч}1~·О'Ву М()іЩJ;ь з на­ с~mа,ючи.м НDІВ'ИІМ ІЮКІСІм·! ЗШК;m'І}"Є'І'ьея 19 57 ,ріІк.. Це Оt}1В хороший 'рік

:н()Ї н.аІЩ[JІ}1ЖеІНос'l1Ї. СИІ.l!И Мll!IPY 'РQС'Г)'ТЬ з uюжююr д:не;м і .д'е~а.1Іі нruп<Jлег.пmіtше ІВИі:І!а.га:ють ПІРИІПИ­

-

"''ООРИІ.'І CJl'OiВQ:К ІпрІОВІJІJJЖЗіЮТЬ tWOIГO ІВбі ,раІ,J;ЯН­ СЬКІі люди. Наш .ншрщ ІLЇІА К·е:рtЇІВІНИІЦ11ООІМ Коос}їНі­

ІМІLl'Їта·р·и~~У, за рОІЗ'і!ІЦроення і заІООІР·~ну а'Г<JІ:ІІІJШЇ

ніс.трі·в ОРСР, у

ІВ:ИІКОНЗ.НО 33іВІ.J;:1НН:Я іЛО ЖИ:Т.Т<JІВЮІ.W}"

оС'Ї..1ЬІСЬКО·Г() Г()ІСІПОЦаtр!С.'ІlВ~

стИІч:ної .ria~riї ЩОІО·ИJВІсJЯ ІВ' цwм•у ,ІЮці нDІВих б!.пuс­

.Збіро.Ї, За 'Р0'2Іj,):Щ])К.'У М'~ЖнарО:.J;ІНОЇ Н.:ІЩJ')"Же'НІJ,С'Гі, .за )!Иір ·і ,цюІВ1р 'я оо~ж н.а•рщаюr.

6)lдівІн:ицт.ву. 3а раХ')іНОІК. ;J;·erpжatв-

Вони ,J;rОІС'Т'lЮІКІJІВО ,ВІИІКІ()ІНа•ти рЇ!Ч!НИІЙ

НОІГО Ж.ИІ'.ТОВОІГО ·Uo)1,J;~J!IHИIЦ11Bra, а та-

J.]j,;11\H r3ШГ'О'Г~В<е.1Ь і ЗШК:)lШЖ ОІВО"ІLВ, ЗаІІХJ•Т~tВС•lЬ фру:КІ'~'В і :іJ•ИІНОТJ)Щ])у.

:К}'ІЧІІ'Х усПJіх~в у ,бПІJЇJвНіИІЦ'ІlВІі R·ОІМ'}lНі!з1 WУ. На Н<J­ ВОІМ'У ІВС.ТИІКІСІ:ну .ІD~НСІСеІІІJНі і!ІО})еОо)'ІВ.а6

ІСІ()ІЦЇ.аІ.lЇ>С­

ТИІЧНа ГП:!)ОО!ИіС"10ІВ6СТЬ, tЯіІ\.а :З'На'ЧНQ ПСІреІВІИІІ\JО:На.lа

:&стruН{)ІВ;.1·еtНІRЙ д•1Я неї

п.тан .на

1957

rрік. 1Щ·е

.в.rору 'НМ!Jе 'сі.тьс·ьІІіІе ГОІСІПіО~аtрспшю, ')'ІСІПІ:шн01 ІР'Оз­ !В'.Я!З)'Ю'ЧИ .ЗШВ,З:аНЛЯ !HЩJ;OIГRarf!ИI і 'В'ИіП€'Р'Е";J!ШГИ Сл()!.Т}'Ч.еtні Шта.ти: А,м.е:rнurои, по :ВИіР<JІбнищ-mу M(}•l'lXК.a, м:аю.;ш і М''.m~. Д()Іс.я;n!Е}"І'О нооюrо пі•;ІJВІИІІЦен­ :ня .м;атеріадЬІН()ІІ1О :;w@оtб,)·ту і ~у..lЬ'Г}lР'Но:го р~в,ня JШІIHJ!J;Y, ІІИ!Іро!ІОО ір013rорН)1.ТОІСЬ Ж.ИІl'.ЮВе 1 б}1.J;ЇІВНИ­ Ц'!1JЮ.

РtЇІR, ЩQ ООИІН}"В, )1BI1JfДJe 'В ЇІ~'ГQІРіЮ .,'IIO;J)Cmвta ЯІR ІІЇ1і. 'ВІе•ТИІКИІХ ~с.Я!Гнень налп()ІЇ ~аЇ'НJІІ ІВ· І})ОІЗ'ВІWJ1К'У RаІ)1!ї.И і 'rеХJНЖ.и. Л.еvІІІІІі рщдянсші ШТ)1ЧНЇ С')'­ ІІJ"І)НИІКМ 3et.'l!l.li, ffl1!110 1pe,нi .Н:ІіІІИ!!.\ІИ тада'НQІВ!ІІІТ:ИІ:І!JИ !ВЧе:нmtИ, fuJJЖe'll€ipaooll, техНЇІRШМИ і рооіТНІІПКаІWИ, є в·е.ТИіКИІ.'І ІІDJЮЯІВШІ •ruюрчого генія Ю1Ш()!го :H31IJ'0-

нс:ння ·ГОІШШ 030ірОЄНЬ,

б<Jtр,JОІГЬІС.Я ·ІDР()ІТИ

Дорогі ТООJаtр;ИШJіЇ! дірузі! РаІ.'І;'яішсЬБ.а

ТШШРЯ

'!\.раїна

.ВІОТ)1JlаЄ в НооИі1Ї 'IJ')& у (!)ОGКІВ'іrгі овюї!Х СІИ.1. Ра­ .,дянськJ люlЗіJІІ •СІП'ОІВJІені •нщ:м на те, Щ<J 1958 ·рі;к. ПрtИіН€1Се 'НОІmЇ ')іСІІІЇJхи; оелраtвІі М!ИІР'У, \.'I;CІMO.KVarriti і ~с·ощіа~l'~ЗІ.'\f)'. У на1с є ВІСі :пі~стаtвИі ІВІПСІВІНС'Н()· ,'!!ИІви­ ти~я 'В :\l!aJiiJб·y-rrнe. lWl't!'}'iН!ЇICmИIЧJI.a; nартJ•я і Рацян­ ІС·ь~к.и:й )'РЯЦ ІЗІрюtб.т.я:ть )1Се, щоб наоет)mаюч:И!Й Но­

:В!JІІЙ :ріtк. Оt}1ВІ ІЮКОМ М!ІІІРНОЇ :ІЩ}Зд~і ~lЯ 'ВІСЇОС .ІІаІРО­ t;і)::в, роашм ІНОІВИІХ і JЮВИіХ ')1СІПЇООіІв н.аиІю;rо .На.'Р,(}д'У в .зJИk:н;с:нні йоrо .зruшJІВІі"І1НQЇ !КЩ1}:ІИЇ3}!')".

')(оС'І1И -

ІП'ОбЯJ;ЮІВІИ

Xruii tВІсе бlі.тЬІІПе :и!іщн~є •і ~ітає, с.тає ще 'МЮІІJ1ТНЇІІІЮю і бrurшrпюю .На[[]а rne~.тmкa ВаrгьмІІЦm­ на •1і'К -

Союз Р:щ.ЯJН!СЬR:ИІХ ООІЦіалuсrr~чн.JІІХ Р·еtсІЛуб­ 001'.1·QІГ :М:'ИІру і бооопеtюІJ ,нщрщ.~і!В!

1.Y, JІІК.ИJИ ще 1ПИІЩе Щ:tнSс аJD'ГОриrгет ·:wра.їни пере­

Xruй ще ібLтЬІІП~ !М!ЇЩНЇІе .не;рушиІN.а ЄІд'НJсть ра­ ~ЯіІ!ІСЬІК:ОІ]1() ~a<PO'.W, ЗГІ'ІJТОІванЮ100 наtвІК(ЮО Кошу­

ІІf~ГШQІГQ ооціаліаwу.

:н;ііСІТІАІюі i!IaJpriї і Pa\Щml1cьJюro; )'!РЯ\])У', :зarno,pyllta

Всі .ра:дяшсЬІКd ..1ю;х:и, а ~аіЗООf ,з л·Іт~и й БІС!іх 1 00ціа,.'DіСІТJІІЧНИіХ 1\ІІ)аІЇН, tВІ~і П'РО'Г,І>еСІИіВІНІЇ І.'ІЮЦМ BffltHQЇ ft')\lЇ )'tp<m!IC!ro ІВЇІД13:н.аЧИ:..1іИІ 11 .19 57 рощі

.Н::ІІШИХ НО:В:ИІХ Jrе..ТИІКІИХ Пе\І)еІМІОІГ і ДІ()ІС:ЛІГНСНЬ.

С.ОІJ'ОІRЗІРі''ИІІ Ве•ТИІRОЇ ЖоіБrГНСJОЇ С.ОЦІ.'l.1ШСТИІЧі!ЮЇ реJВо..тюціі, ЯІRа іБJІдІкtрИІ.1а .нову еІІDОІХ'У' в krгo;pH на.­ ІJ)t(Ц.і!В. ЧЕсйffіІіНЇ rооті, JІІь:d лриї-х.а~ти ДоQ· н111с на

'Ні, іВ )1СЬ0 1:ІІУ Daiiii'O)IJY ЖІИГГГі і l.J;ІЇ.ffі.'ІЬН()І~.ті на •б.lа­ ГО ЮІі!ПОЇ ВіТ"ШJ3НІИ:!

НІІІР1 01~

Bruжatmoo ·ва:м, товарИІІІІ'і і д;ррі, 'Здароо.':я, ЩЗІСТЯ, .НОіВІИіХ ')1си:Шіів 'У '11ВЮфЧ!~Й' ІПJр•ЗЩі, іВ .На'В!ЧаН­

Рада

,лру:!І)НЯ

1957

,р.

LР'О'Ц'і i!IellJ'e-

КОЖ .за :ра'Х')1Н()ІБ, .ІІVИ'Т•lОіВ'()ІГО Ot}l,:(:ІB•НИЩТІВа,

:цuіkнюв.ан<J•ГО·

наtес.тен-

В

1957

·к.ра'Ї'Нl! •

[)ОЦі з·агсrгсшш:JН() і :за<Ш)lП­

н·wм у .)r,:ста.х, р.о.б<ітничих ·се"l'Ища:х, ~ГГС, ра.;JіГО'СІпах і .тk:nро:мГСІСШаХ, у 19 57 РОІІ~Ї .ВІВ('',J;С.НО ІВ

.тс:н<> оJ'В'ОІЧі,в 4 І)!!і.тьЙІ()'НИ тонн, а.бо на 260 т:шс,яч танн б.і.1ьше, ні:ж tJ)".TO за.ГОТGІЮСНО Ї ЗШКІ)1ІІ.1СН{} За

еІКІсІЛ.Т·)·шrа:цію

ІВі;ІJП<J•ві;ІJНИ:Й 'll!l'IJ)io~

жит.l·О·ві

U)І;J:И:НК:И

195 6

.р•оtк:у,

ваг.а.тьною ПJ.lІ()Щею б.тmзько 48 ФР'),к:тів б.шrоь100 800 т.исяч ::vі.1ЬІЙОіНUВ JКіВЩраrJШХ ':We;rpi!i!t, Щ<І Т<ІНН, аб.о Н-1 220 ТИ:СЯЧ: ТО'НіН на 30 лроцшrтіJв б1і.тьше, ніж у бі.тЬІmе, і вІІІню;г.рщду 783 ти1956 рющі. сячі тонн, або на 124 тИІсЯ'чі Лк вка:зтється у пооіда:w.теwі тоон 6.іJ.тьше, ші:ж 'У 1956 ,рощі. ЦСУ, праціІШИІБ.И wрної ·)Іет.а(РАТАУ).

У МІНІСТЕРСТВІ ТОРГІВЛІ СРСР JН:ніІСт·еІРС11В<Jо тrфr1ВІ.ті СРСР за'11іроrn•цп.т() 3 2 'С:ЇЧ'НЯ 1958 .р·О,КУ 'НGІВІі, 1ПЇ)JВІИ!Щеяі ц:ІН.и на rapi.liк:y і В'ИІНа. О~нQча·СІНо 1з :мет01ю ІВІСІтаноаюен·ня більш праtвІИ.1ьноrо tСІЛі1ВІв!Цношення 11 цінаС{ н:а ряц ІПІЮМJІІС.Т()B'IVX товruрів .не пе'ршої •по•rреби

:ротІ>бі з ,СІП&)'\.1іЮЦією ЦИМіИ rоВіа­ '!Jі\і)!ІИ. МllіkтеІІJІС:'ГВо ТОІJJІЛЇІВІ.1'і СРСР •заІІ1'р()ІВІЩ.J;ІИІ.1() 3 2 Сі ЧНJІ 1958 'J!ОІК:у ()ІК:Р~1ГJ·еІНіЇ р013,1ЛJШбні цrни на Ш'Іl}'ІЧНИІЇІ хдіб і Хt.ті:бо-Іб·у.110\ЧНіЇ ·ви.­ роІб.и д.тя за:бе::шеІЧ·е<нля ~гmішrИІХ ІР·ОІ3расrтн:т;Lв з ·по;к. ~mц.я;и. Вка­

заІІЦЮІВ•щ;І!Ж,е.но НОІВЇ, ПЇ,l;!НИ!Ще!Ні ІJЮЗ-

ЗWНе ·ОІКІРІ)1Г.Т·€!ННЯ

ЦLН IЩJOOei,JI;eHQ

•)!аІІІшнного ·ВИІJ!ОІОо.тСІння. Про·неден- :р'О3.1'р.і·бкі ці:Н'И 'На деяк1і вп,з;ІИ те-

Міністрів

'НЯ ЦЬQГQ !Зa:~G[.J;'Y

СРСР

CI1p•Щl'ПD:We б•О-

.'ІЕІВІЇJJІ()ф:ІВ Ї фоІТОа/ІНІфаТіІВ .

Дослідження фотоядерних реаrщіІі

НОВОРІЧНІ ПОСЛАННЯ К. Є. ВОРОШИЛОВА, М. С. ХРУЩОВА І М. О. БУЛГАНІНА 31

19 57

:ВІfІ><J'б.тен{} -пр·о,кату tВІ 19 56 :раці. 3 ра!J::'сІНИІШІ rni;ІJc:p!!KШІrll' вету­ ІІИі.НІ в ROIBІlDЙ рjк, ТРП~Ї!ВІНJ!ІКИ

і,'.\ІІ)Ї'ОНtЇ .ЦЇ'н:И ·на ОІК[!}СІМі JІ•И',Щ ШВТ(}- і!Іе'ІJ'С'В'аЖН() В (}ЇJR З'НИJЖеRНЯ. 1:\І•ОІО·Ї..ТЇ:В, .МQЮЦИ1КІ.'1Ї'В d 'На 1\:И.lШ\ГИ ·3 2 ІСіІЧJІ'Я 1958 ,РОІІ\ІУ ЗНІИІжеІНО

3 Н<!tВІИІМ .р(JІ:&ОІМ, І,'{()ірІ()fІ1Ї ТОІВарИі!Пі!

СіВІЯ'ОО 3 }"CLx ЮЇ•ІЩm Зrot:Jri, На•ОІЧНІ()І МіОІГ.l'И і!І·О:бачи­ ТИ, Ч.ОІJ10 ІМ(JІJЮе В )Чrовах ІСОЦі&Т~ЗМ!У ~І()ІОИ11ИІСЯ ·В~.lЬ­ Центральний Президія НІИІЇІ IRЗIPOI.J;, ВЇІ..1ЬНа .'ИЩИІН3, ЩО 'НШ3ШВ'JІЩИ СІКИІНУ­ Верховноі Номітет .'Іа .я;рмо осwіта.тЮ:wу. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ L_ _ _ _ _ _ _ _НПРС _ _ _ _ _ _ _ _Ради _ ___ СРСР .

'fИ'СТИЧJне ')Шра:в.тінля лри Pa(.J;i )Іі­

К. Є .. НСІННЯ ~р)1ЖІб.И ti ;Миру ~іж нrupo- •'І'Ю <mOtX iJjЇrl'e<Й, СІВО.ЇХ бдИJЗІ/КІИІХ.

В®о[[]и.юв, М. С. Ха>)·щол і М. О. ~Аасwи на (}С:НОІВЇ птриІНЦИІПЇІВ ОСИІJУ евоЇ'Х пос.1.аннях К. Є. ВчЛІГJІНШ нrumраtВІИ.1И! • · •. ~ Bnmo[[]"'~""B М • 'С • АJР)'ЩОО3 v. J • r Гt.1аtв1а:м: fu1ю-. ·но:rо ООИИ'С:Н)'ІВІШННЯ 3 ТИІ.'І, щu.u ' V'.l' ""'"" ' іІ· М . О .

3rofJHИiX ~С!І}Ж<lІВ 1 ;1)1111ЖІНтЇ :Н~ВІОір~ЧІНі

.я.к:ИJХ ~ж.тов:и:ли

.'!ЗШМІ: }1ІJІJЩІІВ . . ПQ.С.1JJІНЯ, 'В І .1Ю~:и; .СІК,рІІ3Ь :WGIГ.liИ ЖИ:11ІL 1 trnpa-

.B}'IJIIra!JiiH сr:rо:баж.а•ЛИ HЗJP<JІ;t;WM Щ<ІіСТЯ

J

)іm:І~Х::В

у ~ОІСЯ:ГНеtНІІІі

ла\,"\.П, що -на-І цювати ·СІПоСІІvіtіі'Но, :не ІІJІОІЧ!)1В\'ІЮЧИ бдatropqJJНOЇ 1м;еrги.

СТ}1Па·ЮЧ:И:Й ~ЇJR 'CT<l!HC р<JІКОІ:\1 3.\tLЦ-

С'Т~і\ІХ!f за ІСІВОЄ !МШЙJб}:ГНЄ, 3а д;О-

цієї

(ТА·РС).

У Rомlтетl по мІЖпародних депІиеьких преміях "3а зхіцненвл м:иру м:Іж народами"

і 11 л·ИІСІІ'О:ІLаJДа 19 57 !Р()ІКІУ :ІJіЩ :ГО•10ІВІ}1В<l:Н­ Н•ЯІ:Іf ака,д<еtМJLка Д. :В. · Окобое~.тьци,на :в:іl.J;Ібу~mся .за­ с.і,цwпLІІ IWІМiтerrry по ІМ·~жнаrJЩJ;ІНШХ Ленdнtе.ЬІК.ШХ

5

ПІРЄООЇJ!!Х «3а ОО!ІіtцнеІfНJІ 'МИІРУ І:Іfіж. Ні!ІРО'~ШМ!И».

:&оооі.теrг tJ)0011.1:1lll')1В 'ІDР•ОІП<JІ3ИІЦіі, ЩО на;дИіаn.1и,

Емманюеnю д'Астьє де Ла ВІЖЕРІ

-

,гр.омаk

смtюму ;JJіІІfчеІВі, ІВіще.,rо.тоІ!ІІЇ Bc.etcrndrrньoї Ра.J;Щ :Ми­

ІРУ ( ФраJІІція). Марії Роса ОЛІВЕР - ПИJСЮІ'е,ннищі і ·лро()!М.З.k с.ЬtКІ:Оіі ,д:~, ч.1•еІІІЮІВЇ JkeІCIJ.!Iimнwї Pai.'IJR' МИІру

Il'JIO ІПІРИJС'}'\."\!Же'Н:НЯ м:•іJж:на:р()І,1!НИJХ Л.е:ніНІсь:к:mх ПJре­

(АvІГеІJІІГ~'на).

мій і ІЛРШіІнunв vішешиr ІВ цwму ;IDИJ'Гa:J.rнi •. НиІжче 'Іl'}"бдt:Ш:уєтЬtСІЯ :ПО!е'ТаН:ОІВІа ltol't!'irreгy rnpo mрИІ~Уt:ІІЖешня ООЇІЖJнарщюnх ЛенtнсЬІкш nр·е~й «3а ~е~н:н.я 1:\UИJPY м;іж :н:а!р(J')JаІМИ.» ,за 19·5·6 :рЇІR. Про присудженНІІ міжнародних Ленінських

Миколі Семеновичу ТИХОНОВУ ІІІИІсш·е:н­ :н.шкО!JІІ:і, rо.шві Ршд'Я!НІеЬІІWГО ltootiтeтy з.а.:шсту .ми­

премій «За зміцнення миру між народами» за 1956 рік ПОСТАНОВА Номітету по міжнародних Ленінських nреміях «За зміцнення миру мІж ~ародами» від 11 листопада 1957 року За ВИІДаrні 31\І~1)1ГИі ІВ tСіІІіраІВІі оо~б.и за ::Jб.e­ peJЖffilllllf і ::nІІЇІЦ:НJеІНІНЯ миру rІ11Рі11Су!д'ИТИ: МіІОЖНаІР•О;;щІі Ле:нінськ:і ІІDРСМЇіЇ «За ,з)І)іщНеІнля M!JiiPY .між на­ .(Юl."І:ЗJМ!И» ТЗООИІ.'\1 OCOOOOf: Чандрасекхару Вениату РАМАНУ - вченооrу­

фіr.шк:у, ІПР~3~еJН'NJІВ,і ІщІ;~ЙІсЬІІWї аІRЗ:Де:ІІ•ії 'На'}'ІК.

ІРУ (С~СР). Удамендавала САРАНАНМАРА Тхеро - бу~­ :дЇіlЇ!с І>КІОМ у DВUІТЩеІН'ИІІW.ВЇ (Цe!ЙJ.lOOI) • Даніnо ДОЛЬЧІ - ПИ!Сffі!е:НJlіИІІWІВі .і гроо~адСЬІКО:ну ДІЇJІ!ч·еІІ!ІЇ (Іт.а.'ІЇ.Я). Генріху БРАНДВАйНЕРУ - 11іР<JфеІ~о:роІВі міжнЗJроl.J;'лосо

і

це:ркооmого

ІІDрwва

}'illЇ!Вetperиr:reтy

м. Гtра•ц (А:віе"ГРDЯ). Голова Комітету Дмитро СКОБЕЛЬЦИН. Заступники Голови Комітету ГО МО-ЖО, Луї АРАГОН. Члени Комітету: Григорій АЛЕКСАНДРОВ, Джон БЕРНАЛ, Ян ДЕМБОВСЬКИЯ, Анна ЗЕГЕРС, Пабло НЕРУДА, Міхаїл САДОВЯНУ, Сахіб Сінr СОКХЕЯ, Ілля ЕРЕНБУРГ.

В лабораторії прискорювачів і фотоядерних реакцій Фізичного інституту імені П. М. Лебедєва Академії наук СРСР, якою керує відомий вче:ний, вин.ахідник сучасних приско·рювачів заряджених часточок, член-кореспондент АН СРСР В. І. Векслер, збудовано кілька прискорювачів електронів на енергію ЗО і 280 мільйонів електрановольт для дослідження фотоядерних реакцій. Крім того, тут було розроблено фі:зичні основи приско·рювачів на надвеликі енергії і збудовано дІіючу модель прискорюв,ача протонів на 10 м.ільярді:в електроно,вольт. ЯІК відо·мо, прискорювач на 10 мілья:р· дів електроновольт неда•вно було пущено в роботу в місті Дубна.

Тепер у лабораторії під керівництвом професорів В. І. Гольдан· ського і П. А. Черенкова та кандидата фізико-матемашчних н"аук Л. Є. Лазаревої проводиться великий цикл досліджень ядер:них реакцій, що викликаються фотонами з енерг.ією від кількох м'і·ль­ йонів елек11роновольт до 280 мільйоні.в електроновольт. На фото: черговий радіоі:нженер лабораторії прискорювач·і~в і

фотоядерних реакцій А. А. Свєтлов готує до запуску прискорю· вач синхротрон на 280 мільйонів елек'І'роновольт. · (Фотохроніка РАТАУ). Фото В. Єгорова і М. Редь~іна.


СТАХАНОВЕЦЬ

2 В сітці партійн.ої освіти

т~кQго

патяту ДQ

з.нашь 'У оооїх СЛу­

3 · ~­

Jl{}.'Ii'I'Иli.И

:&а» Па.нас. ВИІсі!кruн.

1ІfИІ вив'І'И•'І!И Тези

ІВІ~ілу ;ЦІИ) і

В. Поnомарчук.

IIJJI)OOiaraн­

м. Бровари.

3ІГЇТ<ШІ)Й ЦК

ІШРС 'f;a Ішс.т.иту­ ту

Лffilliнi•:J1t'f при ЦК

&ПРС :ц·о 40-ї ріЧІRИІЦЇо Ве-JFИJК.СІГО НN\ІИ!ООІКІИ:Й.'. Д.1.я та:К:ИJХ я в.:ишто­ Жоо!'Іm:ІІІ, матеtріалИ! ювіл·е.Й'НЮІЇ ·ее- :В}1Ю :коон::у.'Іьт~щн, ДQШ)Магаю сії Ве•рхоІВноі Р3;)(и: СРСР, ПQІча.ти 'СІШ.Та~дти :ктrсmект. А <Yr с.1у:ха­ ВіВJВ'чати ДеІК..1аJІ)ащіІю Н<ІJради JDI>eд- ча П. Я. :К.От шrгр:і!бно си~тсСІr.а.­

стапr.н.и;кhв ltООІ!}":НІkтичних і ІРОІбіт- 'І1ИЧІЮ :кюІН!І1ІЮ.1®Вати, б() хоч ,він

пrupт:di

СQІJ)іалі:стИЧІН'ИХ і пі~rотw.1еНИІЙ:,

і((Jра.ін і М:11н~фест ·мИІру, шрийн.ятИІй На·ра~ою ІІІРСІіІJСТа.БІНтtііВ·

~

а.1~ !ЦО

занять •

Тl'И.

ВілІІІПіІСТЬ шrухач.ів

Д(Jtбре за-

т.яіі:, &К.ИJЙ ОЧQо;rЮЄ ОООЧВВУ Ори!Га­ читає додат.к01ВІ)· •ртt.О'!Іещд.'ОО!а-

Н'У .1і'І:е:раТ},ру, ·3разоооо ,ве~е мн-

BИK<Jl)И!C'fOBYIO ДЩаТ:КООІУ

ІІІЕ'ГИІІШУ

уч:11сrrь у

T•)Wf,

СІПівбес.ід,аІХ.

М{}.'ІЩИ'Й

КQму.ніст,

р.а~х.

СІИІС:Г~атичшю читають

Обов''ЯІЗІІОО'ВО

ну, СЇЛЬСЬ:КQІГ()оСІОО~ірСЬІЕ'У ПОrШЇ'Ю'Ж

і ХУ-

К.()ІJ)И'С'І').ЮТЬІСJІ

КІ()ІН-

тамя, Д() я:к.их J1lЮ'ВІОдж:у сtюв­ СЇ.бНИІКИ,

:ЮК.'ІJ'Єі.М3,

ШкільнИИ радіовузол

~иться 'ІLР~іляти ()(}оІО.тоу УІЮІ'У,

Колго.сп с.

[]ІJ)оОІВЄІС:ІІИ \J)JЩ

imp, ЛІЇТ€1РШГ}'1J>НИ:Х ораmів. Ча­

1!DК{}.'Іі рWДІЇQ!ВІ}')ЗІ()ІЛ на

«Зоря»,

Н а

з н і м ку:

Ф.

nропагандист

Шуляк готується до чер­

гового заняття в гуртку

партій­

ної освіти.

Фото М. Горбатенка.

ли .'Іеищію

rnpo ІІJТУІ1Ші СІ)mутни:­

ниц'ІІВОМ

що

людей,

керують

і розподілом

ви'В·

вироб·

матеріаль·

них блаr на соціаліІстичній стадіі розвижу суспільст.ва. Відомо, що ІВ пита:НІНі

чи

буде

номія

Існувати

соціалізму,

про те,

політична у

свій

еко­

час

ве­

лася жорстока боротьба, яка має велике

теоретичне

і

практичне

соціаліз.му,

економІічних

стверджуючи

законів

цим

са­

мим свічНDСТЬ» капі11алізму. К~ім того, це мало також на меті поз· бавити наукової основи політику Комуністичної партії. Погляди

т.

SІ·рошенка,

ви,слов·

лені ним на дИСІКусіі в Москві при

обговоренні

тичн.ій

економії,

чуваласи ціалізму, і

підручника по .в

яrких

полі·

запере·

пмітижmа економія со: також були викри~І

відкинуті,

як

антимаркеистсью.

Соціалістичний спосіб ви·р~бнидт· ва, яюіІ! має дІВі сторони

-

про·

дуктивні сили і :вИІробничі віДjНОСИ·

ни, розвивається не тільки за за·

запевt:~яє

Jі.ОО!ІDООЮ~1ЬІЦі і Н ЄІООЇJІІКІОІВІа R~.1rO>eІILНa ·м{}.т~ь беруть JЮІВі, wоо­ .1ЩИІХ Пetpet,liOIJHIIltЇIВ сL1ЬІеЬІКоОІГ() J'()I~­ кі СQІЦіа.'ІОС'І.'!И!ЧЕ~ ЗОtб.ОІВ''Я1331НІfЯ '!l·a '11РеФЇ.'Й рі:& ШОС'ГО'Ї IIIO\]JaipC'I\Вia :ВЇїJ!З:НаJЧе'Іl•О КQІ)І'СОО\ІО>.1Ь­ 195 8 :рі!к. СЬІКо0ІІ0 QІРІга;ні3а.цією. Лa'!LRQІBa Ваtр­ ІП'.яrг.ИJріl:JІІtИ. Воіни: 3аJІІffіmя:ють Jt.o.~ .'І·енінсЬ!КІИІЙ Ба'Ра Щи>rо.'ІЬ O\WI)Жa:.JI1~ J:IP"IIMQ/Г}1 >}1'}1 НLСІГИІЧrШУ паwrіою, .КИJЇІВІСЬПЮГО ()IOtK·(Щf ЛКСМУ' Ї'З;І;()­ KQ:U<CIOI:\1101.1, ЩQ )!:ОІК~'ІЩ'JІ}"ТЬ В!СJЇ.х е:И:Л: ВИІІЇ: М•ИІІОО.1а

Р ЩJІЧ:еtнию

ОІ;JіеІржа;в

)ІіО ТОГО, ЩQІб .р3130М 3Ї ІВІСЇJ'ІІа. тру-

по~ва.1ьни.И JЕИІСТ pa.iitк·o:)IJ' ЛІ01WУ. і..'JІЇІВІНJИІК;3j)(!]f W.1З. ·В'ИІВWГИІ НИІНlоШ­ Пріз'вИІЩаJ ІІш;rrо:сtшІиці В:'РІИІ Ва­ НЬОІОО ·pOtiOy ,р~.ИJЙ JОО.1ГООІІ у лащеаmю, д;оІЯірІк.и Марьї 3.аєць, кщ­ ІВ'И пере>доm•шх. . S. КО'Впак, Гй'СЛІНJИІ:&Їів В. Т. Щиtrо..1'Я та С. В. секретар КОМСОМQЛЬСЬІКОЇ СЮfЮІНеша з·анеJсооі на ДОІШК:У орга111rзаціі. 'ПІ()Ш3ІНИ! '\)!3JЙJIO)l)f

ЛІЮ.с\1 УІКІрШЇ­

Кмгосп

«Шлях

Ілліча»,

с. Зазим'я.

ни.

rочок.

Відзначення переможців соціалістичного змагання (3ак~нче~ня. Початок в сСта-1 О. С. Геtр)1С, М. М. Во~6к·о (кІ()ІJІхановщ» вщ 29 грудн~ 1957 р.). Г()ІСІП іtм. Ле.ні.на, ~. СежИІІІо().'ІІlt1!1).

Спортивні змагання, екскурсії ОргатіІзоtват:о ~Ізrючш.'fи: зи­ ~»ові :Іt&ніntули }'ІЧНі ~.в;ньоі III!IWJIИ. До іх ПІ()ІС'JІ}'ІГ ІПКІЇЛЬІНа біJбліоQІІ'ОО\,а,, nіонерсша КІіоона­ та, СІПЩУГІfВ'НИІЙ oi'JliOOII''Nl!P. Ву­ \UТІ'Ь :&1аJІІІ'ГОВ&Ні ІСІІІІО'ІУГИІВJLЇ 3:\fМ'~Н.Я, ШаіХІ()іВІИJіі: Т}1J'Н~Р, 1\ІУЛЬ'І1ІІОХ~И, еІКІСІКІ}'!Рс.іJ, ЧИ­ Т3ІЦЬІ:&а кооференщі.я.

С. П. Іі.ор0'1.1кошиєнІІW, О. С. Ф. С. ·М)"ЗИІЧешw, Т. В. МшрТі!J)"ІІП, п. т. Он-ашко, м. Д. Дя- чеІНІ:КО, е. е. :&роіна, т. Ф. Lвчен­ ЧЕШКQ (,КQ~'І!ГОrоІ «3о!РІІІ», ІС. К')Іі1а- !Jt()o, в. До:нщоІВа, в. ДеЕИІСІе'Н-

зоон:ці) · В. Д.

r.

іКО (tКо(}І.'Щ'ООІІ М. д. І Jli'l'lmи).

Мшроmни:чоеІНІRО,

БобОІШlМ, М .А. ТhОіНОНе'ІИШ (ІК.()І.'І­ ГОІСІІІ ЇL'tl •.IOPQ~-a, С. 3аtВОІриіЧЇ).

r.

іJМ. КалініІна,

IOOJII()

В. І. :Ме.хе~, П. С. ДОО!Іrо\.'{ЬІІW, XaJВJIO, І. ПІІІ.Рхоооомо,. Т. К. О;rексієшю, Н. В. Ба:ра.н, І. П. 3аосарчеm;м ('!Ww:rotc!II «tВtль­ ХОМ!ИІЧ, н. с. НреІМе'НІКІ()·, •ПІQІВІИІК»' с. Р<JІЖНИ). ~КМІ'()ІС:П 1~ro Траmня, е. М(Ж­ 1. мІИ\І)ОІШНИІЧ-е.НіІW, м. о .рець).

r. r.

r.

r. r.

r.

В. Фіnь,

.

Х. Д. БатеЧІКо, О. О. Ос.нЗJЧ, Кй':н,wатеІНКQ, Г. А. ltюinnw, І. І. П. Д. Л}'ІЗ.Я, О. Т. Кава.1ь (.к.о.1- Д•.мИfІ'ре'Н:&о, С. С. КнИШІ (ВоІбІрищь­ :&а МТС). ГО/е'ІІ fut:. Ста.о1іна, ·~. Ка.'ІИІТа).

учитель.

с. Літки.

гальн:ими, але і за специфічними люції, що він породжує робіnш· су11ност.і соціалістичного чий клас, який формується полі· господа•рс 11ва,

му-то ПОТ!рібна н.аука, що ·розкри· тично, виховується в кла·совій бо· ває цД заJКо.ни-пмітична економія ротьбі і в союзі з трудовим ее·

=:~~~ат~у:п::ьст~~доои без-

і тому

Лен.іон

вважав,

що

продуктив·

ність 111раці-rоловна умова пеtРемоги нового суспільного ладу,

укладу 1 головне, що П<У~рФбно для повно.і

потрібен І перемоги. комунІЗМУ:

Диктату.р·а

перехідний період від капіталізму ІІІрметар•Іату- не ТІЛЬ:КИ 'н~сИJІля до соціалізму, на протязі якого над експлуататорами І навІть не

·соці.алізму. Вона ставить собі за лянством окидає маду експлуа- •створюється соціа.mі,стич.на еконо· r~ловним чИ>ном н·асилля. Бко~~­

мету: І) ро~рити суть еко.номіч· таторів та прис.тупає до будіmш- м1іка, формуються і розвиваються М·Ічною основою цього ревОJІю.щи­ них законів, що діють при соці•а- цтва безкласового суспільства. соціалістичний базис і його н1ад· ного насИJІля, запорукою И01'0 лізмі, з'ясувати іх вимоги; 2) да- АІнтагон.істичиі формації, яКJі були будови, періо-д винихнення і діі житrt:;восrі і успіху є т~, щ~ про­ ти знання наукової основи полі· до соціалізму, мали однотип111у нових екОІНо.мічних законів лета.р1ат ІІІредставляє 1 Зд'ІИСНіІОЄ тики партії і держави; 3) розкри· економічну основу - порива-гну закон.ї.в соціалізму, період ви- біл~ш ~-исокнй. тип сус:пілЬіНоі ор­

значе~Jня. Бу,ржуаз.н•і економісти ти суть економічних категорій со(Туган-Ба·рановський та інші, а ціа.лізму; 4) показати, як па•ртія піСJІЯ Жо.втня-Бухарі<н та інші) використовує ці економічні з.ако· заперечували :необхідІНість полі· ни і категорії у буді>вництві без· тичної економії соц.rалізму. Вони .класовоrо сусmільс'ІІВа, і тим савважали, що пОJІітична економія мим допомогти nрактикам будіввивчає 7ЇJІЬІКИ стихійні економіч· ницт.ва безкласового сусл:і.льства, ні заJКони, за.перечУ'Вали наявність озброюючи іх знаНІНям мар!Ксист-

об'єкти.вних

Молодь

лекція, нрочитана лектором Київського обкому І<П України. АОцентом І. А. Тетеріним на nершому занятті районної екон•мічної школи)

законами, йому власти.вими. А то-

-(1------

3а )ІіО•СІЯіГJІІУ'11Ї В М!ИІНу.'ІЮМ'У :році

(с корочена

стиною політичної економ:іі в ши­

відносини

20

читачів.

Фото В. Юді:ІІІа.

•.

ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ

Політична а<:ОІНОМЇЯ, до вивчення яко і приступаємо, є СЮІадовою ча­

зако.ни,

Ю'ІІіЇ

учитель.

ВелИІlW,1ІіИІ1І'еJРСЬіК'ОО сер~нwі m:к:о-

чає

б)"!А)'ТЬ

T31lt,

теІХІНіrк:и виріп:пИJІИ ~ rrочатюу трОО'Wі ·чверті ОІбІ.:rа\ЩНа;ти JJ

.1tИІ і а•гітаціJі J)31ЙKOOFY liill Уtк:раі­ к:и Зех.1і. &на ОО!іЛИJК.аі.'Іа жІВа­ ни: В. П~юра. щючитав ~.'І.я в-иJf і:нте-рек: в tІJj].)'ИІе}'ТНі:х. І. Заболотний, !JЧИ'Ге:JІЇІD і ~ 8-10 'К..'Іа•СlВІ

виробничі

Т)"­

rо~ага.НЬ,

І36И!J)а.'J1ИІеЬ 1J"P'l1Кimщi.

РАТАУ).

'tl

с. За.воричі.

Цікава лекція

рокому розумІіІНІні слова. Вона вивчає сусп.ілЬІІю-економічні, тобто

eКJCIКJ)lpeiii:,

ПО!ХОДЇІВ,

ІСТЇШ:е, нhж 3ВІИІЧВ.ЙІІІо,

Кулаженці.

бо у них загал11ноосmіrг.Н:ЇІЙ .рівень

ЗаmЦ.у.Ю'Ч!ИІЙ .вwішш nJІЮІІатан­

'~ ПLitQ.'lcи. 3ашланоІвано

111ропагандист.

П.

:.яким ІДооо-

ІООП .мніІюул уч!ІІі 33!00рИІЦЬІКОі

П. Шуnяк,

В. І. JІе.ніна, «Т:их·ИІіі: Дон» Шо­ еа.

СІІІ!РЗJВ ·з.а­

~~~~ зробиrгь ІІІЇІ;J; Ч<lіс .зИС\fо­

ІJ)'ИІС11СЬІКІИІХ

500

В'ИJl)оІQничі )1СІІІЇІХИі р.яр; наших ~м·о­

Я. Соnомко.

Ба.га'ГО хоірОtШи.х

( Фото:юроніка

3111)1()~

ІООЛИ- •

М. Никифореttко.

В

лохюва, «К нооо:wу б·every» JІшці­

г.еоrрафіІЧJІrУ

:&арту.

НІ\ІС :&НИ'ГИ IJi1)() ЖИ'М'Я і ,.'tіЯ.'ІЬ!fЇІС!ТЬ

,Є ок.рrопі му.хачі,

С[{І.,1ад.аю

мнтро.1ьН:і ~

Ш>ЛЇТИ<ч- б·есі~и. ВиnюрИІстОІВую н:~,uчні іПо­

JІ:ОІЖ:НЮ літера'r)WУ. Ос{}.б.ТИІІЮ веJПLКJro[

Лі'1.1еtр·а-

pe\IWI}reHДQBa.нy 'ІІа ееоо1на-

з~Цуючий ФеJР~()Ю. П. Ф: IWr, .,. с.п:е:кт, на::~~.іча:ю. шших

мате­

.р.іа.1 . .Н:к. ІІ!рави.1(), по .юо·жн~іі: .тєL\ІІЇ

шrмtт, бе-1}6

1 ряц

'ІІій'ЧЗ.'!Лtу

ПОІНад

-

На фото: у сільській бібліотеці.

QСООJІ•ИІІЮ W(ЩЗ.JІQІ іІLІЮЙШОІВ.

РQІб.тю все нео.Ьлі,ІІ)не, Щ{!б }'Ісі

Так., И. ilJt;1Ь- СJІ)їХа.rчі ~бре зас100юва.1•И

М'}•'Іяр М. СООо..1ь

JІІЗ.

ше на абонемен.ті сільської бDбліотеки

.ший ОJ3ІJІt11ІООВІИІЙ В•еч~р ба.1ІМаІСЛі.а'Раt,в: )1'11Riat СТЗJРІІПИІХ :&.13.~ЇІВ. В цьооnу РQІЦі та.:к;ИJіі: :ве'Ё•р

·ватися.

СІD01ює м:атер:а.л.

IIIOit'Y

:ншо

!МІІХ •:&3ІНЇІІtуJІ 1Jjроо!ЮІДИТИ

Г<УГ}'&т:ьн:rя недоо.ІЮООІІІ:JС'ІЮ, п:ь;~; час

64

;ну. До революції тут було менше десятка письмеІІІних, а тепер ли­

В Врова1рс.ЬІRІЇІЙ ООІ>С~н:і!й: ШіК.о­ лі Cfl'З.iJlO :вже тршдищією QООІЖ­

~~унііС'ГИ'ШіИХ і робітничих па.р- І \;:Пmбе.с.і•;:J;'И намагаєтьtс.я вi)IJMOJJ'rY-

ІJІ.У,

Київська область. Великі зм1іни сталися за роки Радянської вла. ди в культурному ЖИТ11і села Луб'яНІКа, Ново-Шепе.лицькоrо райо­

Бал-масІіарад

1ІдрК.СИІЗ)ІJ'­

ННІЧ!ІП

·С€І)l)ИІ!)!:•ч-

Ікого. ВИІс.туп:ить Т}"Т тшІюж аJІІІ­ 'ООР !КІІІ'ИГИ' «І!гсІрЬОІІt М~реж­

.оящі crt 11"P'l~:&y ш>­ 'ЮЧ:Н()Ї

Учні ВрООІІШІJІс.ьtКQ•Ї

ГеІЮЯ • Раt.'Іі.ІFНІСЬІІООГО Со·юзу ·ШИІеІІМ'Є'ННИІК.а Ю. О. 3бающь­

ха ЧІ:ІВ ще оне .mш­

С/11fІРЇ:ГаІВ. 3а

ЛІтературний вечІр

'ІJ)1РНОІГО веч{).ра на тrory: «·Юіі .л!Юб•ИІШІЙ тероіі:». Діти 13aJillP'O·· сили: до себе на. 1н~чі:р 1В .г.о1сті

Не

але

.piJR,

року.

'ІІОЇ ши1и: ·в :щні кан1:К1 }1;r ІІ!о­ сидено І"ОО')"юrьс.я до .1і'Г€ 1ра­

Працюю я ІфО­ ПеtрШИІЙ

1958

Зимові ханіхули в школах

В ГУРТКУ, ЯКИМ КЕРУЮ ПЗJГМFДИ!С.тсІ'!І

П'ятниця, З січня

сько-лені•н,ськоі

ріі.

економічної

ОсновопОJІоЖJНІІІКИ нау.кового ко­

відіІ<ірили

закони

експлуатацію людини людиною. мічних категорій, властавих со- цьому д~ерело _сили І запорука А тому-то капіталістичні елемен- ціалізму, період, де.ржава якого ІН~минучоІ повно! перемоги к~му­

ти rосподарс11ва виникали в над- не може бути нічим, як тільки р.ах феодалізму, і бу,ржуазн:а ре· диктаrурою nрОJІетаріату. волюція здійонюється при наяІВНоMe'Jii

Диктатура

прол~ар1ату

це ~:л.равжня демокрІ!-~ІЯ, деМОКІ\>•аТІЯ народу, демсжратІя т>J>У·

-

cri готових форм кап~талістичн.ого

укладу та мають на

HL3My.

Диктатура прОJІета·ріату - це дящих, демократія більшос'І1і наІІІрИВе· необмежена влада прмета.ріату, селення. Диктатура пролетаріату

тео- сти пмітичну ВJІаду буіржуазіі у що спирається на насилля, коли У являє собою .важли•ву зброю бу­

І. Марксизм-ленінізм про неминучість пролетарської соціалістичної революції І nерехідного nеріоду від иаnітаJізму до соцІалізму муніз•му

власність на засоби виробництва, никнеНІНя і розвитку нових еконо· ганІІзацн nращ. В цьо~у суть. В

роЗІВИТ·

ку людського суспільст.ва, пока· зали, що капі11алізм у своєму роз­

витку неми.нуче створює всі необ­ хідні економіЧНІі, політичні пере· думови для сОІtіалістичноі рево·

відповідність з наяІВ>ною екОІНомі· керіІRництві державою стоіть од- діВJІ.ицтва безкласового суспільст­ .кою капіталізму, і останньому на партія, парrія ро·бітничого .ва. Всі країни прийдуть до соціа­ у СВО€МУ розвитку не потрібен класу, я·ка може діяти і з інши- лізму, - це неминуче. Але кож­ особливий перехідний період. Соціалістичний НИЦ"ГВа

має

не

сп·осіб

ми партіями І'!а базі визн•анІНя ни- на із них 'Ві!Іесе при цьому

вироб·

однотиnну

еконо-

мічну оонову, а цілком протилежну капіталізму •влаоНІість на засо и

б

яка

д

ин

виключає

людиною

.

сусшльну виро ниц"ГВа,

б.

екоплуатащю

лю-

ми марксизму-лен>і•нізму і яка не · · · и' діІЛИТЬ В.'ІадІІ З ІНШИМИ П8ірТІЯМ

особливості,

ріЗІНом.ані11Н•і

своі

фо.рми,

проте суть ЇХ буде ОД'На - дикта""' тv,ра п·ролетарі1ату. · д иктат)ІІра п роле т аріату ' РобІ.'DНИчии" клас, встановивши проnрамІ. ' вла и про означає використаНІНя д · · д:и·к~ат"·Р'У п·.р""етар;ату, спираю· · опо " летарІату для придушення · чись,. на' 3аІКон""'обов'язкової відпоб не ро ить

-м І

поступок

у ~поїй

ру буржуазії, для захисту країни,

Тому-то в над· для змІ·цненн.я з·в'яЗІК·ів з проле· відtнОС"І'і виробничих відносин ха-

и · ,рактеру mродуктИІВних сил, наu.і<>рах капіталізму неможливе сти· та,ріями інших краін, для відри>ву •нал:ізує засоби виробн·ицтв·а, в

хійне виюІІК'НоеІJНЯ соціалізму. Про- 'І'рудящих і експлуатованих

,від союзі.зт>рудящи.м селянством при­

летарська революція почи111ається буржуазії та державного керів:ни- ступає до будоі.вниц"ГВа соціалізму.

nри відсутності

або майже вrд· цтва ними, використаняя

влади

В. І. ЛеJІІін поа<аза:в, що пере-


П'ятниQя, З січня

1958 року.

Вони

Комсомольці у боротьбі за високий урожай 3а;раа оофІиuгг.;r.и;ва n<JІГC~;'l, і .KOL;1-

ні 'ЦІ)И ,JJнi пере;~;

Ноош

ви;ріш:ІШІІ llliЇ;.1;жmnlfi'ИI ОЗИМИ-

.'ІЩJ)Еа !ЩЖИІВІL13

110

DOtm

JЮКІ()ІХ

... ·····

ГШ.ТдІl>ЇІВ

ну rмЇ!нfІР&1ЬІНИООИ ~(jри:ваоои. ПІJЮ це ~ОО·Ї~•ТИІС.Я !ІЮ)!Сr()ІМОІ.1Ь:ЩЇ.

:на 35 reКІГarpdrn біль­ mпе•шщі Ш~ ~ВДЗ.ІUІ.Я. Dч{)Іра ІООІХ!ОО1І'()JfЬІЦЇ

А чи ;не .БІ3J!ТІЮ!і нам за цю

po'зcillf.1И мі:не.ра.1ьні До()Юір.ИJВа ще

-

попереду

завжди

~- -- ~- - -~ -.-

......

.

-~ -~- --~

ПQ 2,5 Це'НТ<JІіj)ОІПОШЩіЮ на 27 Ге•кта.рах ПЩаІВ СПРЗІІJУ, не,ра на коже.н. :&01.1'ГОІСІП ІВир]:п.ив J1риrор~Й Ю:аща. ліtцmрИDІІ&.'Іа ПЦЖМ1ВІИrГИ .Ж.Ifll'o(J і ПШ~ІfИЩЮ ;ле fltр3ІВІИШЬ.НQ, гекта.раох. Цю його е>е;КІреrгоЗІр К.()ІЖСОЖО.1ЬІСЬІІООЇ ор.- :менш 61\К на 600 .роботу ІІЮJІЩі naтpiorrк ообоs'ІЯганіз.:'ІІціі Нц:.я Мел€іЖИІК. JtШCo()- 'l3дІІ.'СЯ ІВ>ИJКІ()Нати за 18-20 ~~:mів. Оmюрми 'СП~Щіальиу

Коl!!Со()~'ІЬ'Ці бер~'ТЬ також ах­

ХО.'ІЬІС'юоу дмmсу, ЯІІtу {)'Чо()JtИІВ Г:ри-

горій Ю~а. Вmоочк.1и, ХТо() Я1tУ '!'Иіі!Ну уч3ІС.ть у заrотів.1J місце­ рООоrгу ВІИWff}1ваІrехое. 3а кер:vо вих ~оорив. ТL'ІЬ&ІІ пі;!; час cy'11paatropa «Х113-7» еЇів МИ11Wо.1а tботНИІка, $ИЙ в.'І3ІШ'І1}1БаІJІИІ ·ми­ Іваониць:к.ий. У:ц•ОІВІЇ

lle"f!PP ІLрос-

:JІІулого

'!1ИІЖН:Я,

вони

Передові люди сільсh!<ого господарства України. Зліва направо: голова колгоспу імені Ленін·а, Чем· ерове.цького району, Хмельницької області, депутат ВерхО'В·ної Ради УРСР, Герой Соціалістич­ Н?і ГLра~і Д .. В •. Бойко~ ланк~ва колгоспу імені Ілліча, Васильк.і.вського району, Київської облас· ТІ,. Гер он С~щалІ:тичноІ ~·ращ О. К. Диптан; ~а нкова · колгоспу імені Куйбишева, Сквирсh!<ого Верхо·вноІ Ради У~СР, Герой _Соціалістичн'ОЇ Праці т. о. раиону,. Кювськ~І обла·~ТІ, депут~:r Швидка, знат.нии мехаюзатор крати, бригадир передово1 тракторІНОІ бригади Мало-Помічнянсь­ Соціалістичної Праці кої МТ~ К·іровосрадськоі області, депутат Верховної Ради СРСР, Герой «Здобуток колгоспу О. В. ГІталов; ~дНІН з зачи~ателів колгоспн_ого руху_ на Украї.н-і, голова ~~'!'Ня:., !альнІ~ькоrо ,раиону, Че~касько1 областІ , депугат Верховної Ради СРСР, Герой Со­ ща~нстич~оІ ПрЗU:І Ф. І. Дубковецькии; ланкова колгоспу і·мені Сталін·а, Чорон'Обильськоrо району,

на

ІВИІВІеі:JІ.ти

ІК:}lРКІО і J;рИІгоорЇІЙ ІОJюда 6-еtmереПЛОЩу, де 61}"1,lie П()(':\д'ЖеІІf:а •К<І.Ір- · у оП()JІ~ о!і.аЇ­ бЇЙІНО ~ОС'МВ.1'ЯЮТЬ ;ніт, Во.'ІО'JІІИООИІР Криnсуп J:I]]lЩ11Jкo ТОІLМ, 50 'OORH .ГІЮЮ і rорфу. В. Стасько, ЗЖИІІ.а!Є АООриоо 'У туаtОВ'}" ОЇDа.'ІІК;у.

Ио:.rу ~ооюха.rаJЄ MИIJOOIJia Ли.1С'rо1Пащ. І

секретар

ПІДЖИВИЛИ

20Q

п·арторrанізаціі

Колгосп с:П~емога>.

ЧіФк.а о.рrа·ніза.ція праці за~­ пе'D}'Є ~рі рюульт.ати. 3а о~н-

с . Гоголів.

..

Кю.вськ~І обла~І, д _І. Пела~еча; доярка кол госп у імені XVII партійної конференіІІ.іЇ, Вінниць­ кого_ раиону, В111~и~ькоІ о~л·астІ, .о. П. Островська; ·комбайнер Бехтерсь'Кої МТС Херсонської об­ ласТІ, Гер.ой ~ощал•:стичнОJ Пращ М. ~· Брага; майстер високих урож·аїв кукурудзи, лан,ковий ·Колгоспу ІМеНІ СталJ.на, Котовського раиону, Одеської області, Герой Соціалістичної Праці €. В.

ГЕКТАРІВ ОЗИМИНИ

іПІІІІffіІ!ИІЦЇ. і ЖИТ.аІ Щоб зшбезпечити виооюиdі }"!Ро­ rекfrа!Р'ЇІВ іх ,!ООре жай жиrrа. і mпеJШЩі, В ХОІ.ЩЦО'М'У' Щ1 HJ. 4 Г8М3'J)а(Х Блажевський. · С}'100Р­ ДJОг.щ~аGмо(). 3а оета.1ІІ!І'ій ~ МJі­ 1)о() 1ЗС'ЇЯ.1'И .граН'}'JІЬОВаІ!ШЙ ~--------------неtраJІЬ'НJИІ)ІИ .ЦООри.вами 'ІІідіЖИІВИ!JІИ 'ф('ІСфаТ. Вн·ооеосо ТЗІІW.ж міне[>&JІЬ­ 200 гект3ірtв азшrини. Н<~. RОж.е<Н ні дООРИІВа 'На 110 reErapax зя­ зимує retlt'ГЗJp внес.ш по 18Q-200 ІІ\.і­ бу, де С3ІДИТUЄ'Ж.О . K4J),YГJ.!L'IIO. ТваорІШІ'НіИ'КІИ K:OJI'I'O!CIIFy іх. Ста­ за Х')",З:ООО'Ю ~ 1\o(JI:I!III•1etKІC:H1ii бри;га­ Дб~ЇL1іІІіJЮ ДQГ.1ЯН}"'І'О Й МО.ю;~­ лоор:wів х&ініту і фоефат-шл.аооу. І. Накаnюжний, ліна '}"СІІІЇ'ІПНО 33/ВеІрШИ.'І'В .ГООПО!Д4ІР­ ;~;і, JІІкою .ке:р}-в т. J[}чtаше:нко. Тут ЮІІЕ. Тl\.1ИЧТІ\к й биЧJБ:к })dзЖ'іщеtші агроном. Доб_ре Цю роботу IJ}>ЩIOO!Ж'YeJto . ~Ь!Іt'ИІЙ ·pfut. 3ооов'язаmшІІСь шщоі­ в 11/ВЦефеір:ІІа, Що 'НЗІ(kі!Х<JІВ1"'Є 400 В 0.!\lj)('J)flf.'( ІІІ!р'И'.WЇЩ€-НІН!ЯІХ. Всj ІВt()­ Колгосп ім. Ленdна, ІІІращюе трз;кторRСт Пrо~ро Волоха . спа'РQВа.но. Їх НИ 'В'ИІЩ~ ееqщ~ньої JВro;w·в<І<JWcтi. ти :в·Ц :ЮОЖНоОЇ J\'~роі!!ІИІ .П~ 3000 J:10ow1ill'. Всі ·:вUвці с. Плоске. 300 оон<Щ ще Шдж.ивих~ о!і.ЇWЮ:І1РМf!іm Ж0•1QІК.а, СІООГО ·CJ;101Ra ~ дооре ,WГ.1Я'.J:д•ЮТЬ j ГО~')"Ю'ІЬ. В 1\()І.И'ОСІПЇ OPf<liHЇ!3ciOO:НQ oКIJ>O"wTe­ За.р111з ce•peІ,JJHW,I,;cбoowii: на~і.іі на фeqJ}I'f. fJ 60 RІP'OI.1im, ЯІКІі '}'I'J'pJII)IIyбуло ; І\JУ)\'(НЯ '!1рИJ)Іаі.'ІІИ. На 3J Сl'ЗІНООИ.ТЬ 7, 5-.8 K-L'l·Oi- IOTI>C.Я у ~обре оrб•1~ЗJНИ'Х ІКІРЇL.'ІЬ­ Нщ:J;ООК~ на ІЮ.\)'аВІ}" tiro 300•5 'Ісі.1о~ ·І\о()Іl)о(JІВ'}"

--------t.r

Худоба

добре

КОЖНОМУ КОЛГОСПУ-КОНДИЩАНЕ НАСІННЯ

·ОЮІИ!JІ з n-eqmmx ІВ райООІ.і за-- тmс~ ЦЕШТНеJРіJв. .'ГІООПШJ!У не буоJІо .J:ll)aooim.

!Гp.a:мm. Пра~ИJ.1ьно с:к.1ад·ені

!Іі.ЇJІЮЧИІВ О•ЧИ:оС.'І1К}" IIOm·OO'()o ІМ'&'rе- mпя!В.і'ІеІЮ Ж10І)JІЮЇ ПЗі(УГЇ[ наІС.іінНJІ П.'Іа.н ро~вИ'І1Іtу '!Іо()ІГО.'ІЇJв'л ІВ•ми­ Tea:rep ріму ~ .веrоrяної сівби ilWJIJroCПI з nонuеІJІІ()Ю ахожі-етю. іКоОЇ pararoi :r}lДООи rпо ІW~1!ГООП'У ~. Гоrо.JЕЇВ. т.іuІЬ'ІtИ' n~б;но oori.'IQ 3/00pelf'l'E. «Ч€fРІВtООІа У~ра~іна», 1!ІИІІ\І()І0і'JІ() ШІ; 130 лроЦеR'І1~В. •Jt.o.{)~,u .в~ Маж'На ООіійти wв­ П€І})еі!іркою .вс:r>ЗІШJІ&.'ІООО, що осе 'l)(j1В31X заІбюпечен~ ТеІІL'І'У і СИІГУ

ІВООЮ' ІJW~rЙ!Не. MJfН'yJI()f() літа Т}"Г .ІmJЮ'С7ІИ!оТИ 300 Ц6Н'І1Н-еtрm ІН(І(>іІШJЯ 'К.О.НЮІПІИіН'И, JIIlte ТЗ.К()а& очmцепю ·оо киLвсьrк.ій 3еРНООЧ'ИІС-

;

На. ІІІЮІВІfУ ПQТ}"ЕСІ'Ь ВІИІІ\ІОІ(Ж­

ста.ли

зернООЧІИІСJНІУ

«BLM» у ЕОоЛІГООІІі с. Itpaкm.ma. На ВОНИ: ~~Ві ДО ~ищ~й 6:лІИІ3МtQ 150 С.1Ц ві(!Q:mачJІГИ

:u

м&шину

:иі 'ХІЗІЙ!Же :В }"Іеі!Х КМГООІІЗ!Х ва­ сінm '11<1€ mmцi лооіпmі ~і, !ІІЇ'Ж В б}'ІДЬ·JІШЙ ІІІОП~НJій іІJЇІК. Н<І/Пl)ИІЮЛ<і~, 17 Із liЄtpeGJЇ'l)etHИIX,

хі:ZUІий період не може не сполу­ чити в собі риси або власти·вості соціалізму і капітІІЛІізму, не може боротьби м;іж не бути періодом уми·раючим

:к;апіталізмом

і кому·

nізмом, який народжується . Еко­ багато· ном·іІка цього періоду у:кладна . В Росіі було 5 суспіль· но-економ1цних укладіе господ~р­ тобто в ства: І) пат:ріаорхалЬІНе, знаtJНій мірі натуральне, селян­ ське господарст.во; 2) дрі.бне то­ варне ви•робИ:Іщт.во (сюди відно­ ситься більшість селя.н із тих, що продають хлі·б; 3) приватногоспо­ дарсЬІКнй к;ап:італізм; 4) держав­ ний кап.італізм;

5)

соціалізм.

найбільш Із воіх цих укладJів вважав три ЛеніІн важл~mимн уклад11: дорібнІе товарне, nрwва"ПІо­ господарськиА капіталізм і соц·і·

голоані і ЧJИ алізм. А звідси кл·асові сили перехідного персіоду: робh'І'Ничий клас, селянспю, бу,р­ жуазія. ·Класи залишились і за· лишаться, писав ЛенLн, на nротя­ зі епохи диктатУ'Ри пролетаріату, але КОЖНИЙ із НИХ ЗМ·ЇНИВСЯ, ЗМі­ НИЛИСЬ їх від,нОСИ'ИИ. Класова бо­

ротьба не 3ннкла

:ка, с.. в.-Диерк.а•.

i.'t

при диктатурі

пролетаріату, але лише п·риймає інші форми. Пролетаріат став піс­ ля· того, я:к ски.ну.в буржуазію, па­ нуючим класом : ві;н тримає в ру­ ках державноу владу, він розпо­

ряджаЄ1'ься уоуспільиеними вже засобами виробницmа, він керує класа· проміжними елементами, ми, ~і хИтаються, він придушує

3рослу енергію експлуататорів.

11-чаmю гщ'}1ЮТЬ і трИічі на д'О'-

6у Н.З.Щ1ВЗ.:ЮТЬ.

• Н:~~йюраще оргаІНі::ЮІв·а'Но ,wr.'IJЩ

0001)ИІЧ3'ІІ.И ООО 0ІВ 'Я3З..'ІJІJС-Я 'У ЦЬІО­

жирність '1І:О.1ОІК.а, ЯІКа ~ташооИІТЬ '}f}' році JІ~()ЇТИ на IWЖI!Jy' фу­ 4,3-4,5 Il'P!()IЦffi!Тia·. раЖ'ну K.o(J[>OВ'f ло 3000 І&і.лоQІІlРа-

·В 'ІШЗІШІеонQІ н.а

Н:~~ ІRсіх феJр:~~а.х

1ІіЇ11 M!().10!R.a, Ю!JРООИТК ПО

45

Цe'JI.'II­

н.я ї·х. ЧітКQ ІІІІNЩЮЄ Щ1ІБт штуч­ яю1ш , за.в·~}-в ноr.о ocirn€1Jilmll'Я, 'І'. Отра:х.

Бобрицької МТС. с. Бобрик.

Ве~ '11РИJООГf й те, ЩQ :в дeJDitИX aJI)'l'L'I:Яx в ще ПЩ(JІrіі на­

іІж. Ждмшва, •сllінн.я з 'ІЮІНИ'Ж€ПЮЮ саю~ІСТю. Не ІJІІWГЯ'Зі :~;е;к.а­ 'ІЮСІівJІИІХ lWIR• ТО:Н'Н: :насі!н;н.я. re, що НИ'-

ча'11НИІКЗІІ.

чмпкою й roro, що .в Оюреt.'dІИХ !ЗИ!J(Ї!в.1ою. На фЩ):.rах заnроіВ'ацоже­ ІВИJ.JJJIOill'y жіJсtці псqю.1 іп;. 300'1'€ІХІН.іч­ Hfiphв 'У' ЯІСа на К.QІж.ні 1ОО rе:кта­ ~'JІГОІС'ЛЗ!Х Ще Й СЬQГ{)ІД•ІDЇ не }'і!Ю.но 00ов'я:uоое •щУІ')'іВЗJІІНЯ. Коро­ 'НИХ за.щ:tіm. Рrоро.б.тено fІРаІфЇІк. 'РЇ•Р ci.1I>CЬKOroctiJ101ДW(JtCЬ1\oiП )"іГЩь • ,ра..ПІ!С'JІ 3 ~.ОЮ НЗ.ОіJІІІІІЯ. Дооі Н. Ганаrа, ви 33ІВЖІ;І!К іІІОЧІИЩІШЇ, :ДОО'.1Я.Н'}"'Гі, (J'Н'.1ів і :ЗаІ!І11СІК·іfв· БtO:pim, лаrр)1Ван­ не QЧіИJС.ТИЛИ ІВЇ!іt б11Р' Я!Іі.ІІІІ ооос, rви­ голов.ннй зоотехнік

.нНі: фаІІіриці ІВІЦ ~ЇіІІЮR, бУІР':Я- 'КІУ, IJ!POIOO У' ІtОІЛІГ{)оСІПі і'И. Шевч.ен-

шm.

Jt.aopo-

· ~OIВ.j tр.аrфши заіб·езпе ч.и.иr ВИіСЮІІtf

•ПIIJII!Wlrrнa ;!).1Я

посіів'у

.кмrоСІІІдtХ :іІж. Оrа.1і: на, с. Кш.тита,

та

Леиі!ноа, с. Сеооmю.'І!Ки, «Жовrrешь», с. Тре!Ііх"Х1в.

iful.

Н. Нремінська,

і

:К.0.1ІЮ!Ш іЇ/ж. ЩОірса ЛО ,n;po<:ro1Кr- В НеІВ>е\.1ИJК.О)!'у, Op}~(JI)Iy і наUЕ.вoJttyлчetH{)· IJJpтiщffii'Нi ТИІВНООІ'і ІІІТИІЦі ооііnІоа'Є {)I;JJНe з ос- 'lmi'HOiжy Ташrі'Х ИЇ'сЦЬ ІВ .ра:ЙОJІЇ, ОО Цi:ft Лo()i}ffi~ 2000 ГО.'ІЇІВ ріІзноі .ПТИЦі. 1,1;()111.1ЩJ; за ooн€\JJ(ia.m ІВИ'})Ооопщтва ООО'б.1иm:о Г.ш.'І'}"ІЗІі Jroдroc:п.нOiro в цьш:у,

Щоо '!ІероовоідчИП1ИІС'.я

досить заглящ1111· ла mraoc.oфetp:.ry.

Клас екопл)'сtтатор~в-поміщиків (НЕП), я·ка допу.акає ороовитО'К со­ капіталістич.нпх і і каnіталістіІІІ •Не з.ник і не може ціаЛістиЧЮІх зюоонути зразу. По відношенІН-ю елементів у г<><;подарств:і пrри збе· до них повикна ПІровадитись полі- реженні командних висот в руках роз.ра· ТИК'а обмежен.н.я, витІ\!С:ІІенІІІя, лік- соц:івлістичноі держ.авн, ХО'ВІІІНУ ·lfa обмеження і витисиенвідаціі . елемен гів каrrіталістичних СеляІНство rrpи диктатурі проле- tІ;r ріст таріату посідає середнє, проміж - rсСІІодарст:ва, на всемірн·ий на Се.лянин-.серед,няк соt,Jіал.істи'іного виробнидrnа, ,не становище. - 11руді.в.ник, і цим самим він nобудовоу фущп.аменту соціаJІіс­ зв'язаний з пролетарі•атом, іде за тичного сус.пільства. " час вів дрібний НІІІМ . У той же

власниrк, і це .наближує його ДО

К}'ІРКульства, ТЯГоНе ДО каrrіталізму . В результаті

цього він хи-

тається між робітнИЧИ•М класом і

буржуазією. Звідси завдання rrpo-

ле.тарі·ату

-

забезпечити

з селянством при керівній

союз

рО\ІІІЇ

11.

ЛенІнський ппан

nобудови соціалізму в СРСР. Н

,

І

І

BOul ДНІСТЬ ІНдустр апіsацІї, КОЛ8КТИВЇ38ЦІЇ

J С JІЬСЬКОГО ГОСПОдарства

п·ролетаріату. Ці три гол06НІі уклади rосподарсmа і три головні класові си-

В. І. Ленін дав план побудови с,ціалізму в СРСР, у якому ви­ f,rішвльне місце посідає соціадіс­

ли властиві J!сі,м краї.н·ам, що бу-

1'/ІЧНа

індустріалізація.

Він

uва­

дують соціалізм, врахувавши ·nри І жав, що соціалізм може бут .і по· істо- будований лише fia базі крупної цьому ті 'ІН інші особлив.і рнчні умови. ооновні В. І . Ленін рмробив пе.рехідного пміти•ки питання п~іоду, визначИІВ полі·тику «воєн.ного КОМ)"Нізму», яка передбача-

ла прискорення націоналізації засобів ви·робництва, зос~дження іх в руках держави, організацію зосеуправ.лj.н,ня господарством, .редження сил і засобі·в у Р'Уках держа.ви для а:ідсічі ворогу, ввс· д<'ННЯ загальної трудової повиниосТІі, продрозверс11Ки, як rимчасового заходу. В. І. Ленrн розро· політику нову економічну бив

Но(), 33ібр'И. 800 ІНЄІС·}""ІОО\. ТІJІІЮf<'lють ])аJ:ЮХ і'З

М;:шинної індусЧJіі, зді·бної реор· ганізувати і землеробстово. Необ· хідність індустріал.ізаціі обумов­ лена,

пе.рш за все,

вимога.ми ос·

новного економічного закону со· ціалізму, а також і mм, що важ­ в кокцентрує ка промисловість собі досягнення науки і тех :tіки, rн:,стачає всі галузі .господарсrва мате­ і являє новою технікою ріадьну основу підвищенчs. ІІJР· д)'КТИвщх:ті праці, ЗМіІІ!НЮt базу фор­ П•рметаріату, диктату.р.и муючи п:ровідн'і групи робітшІ•ІОго класу, ст.ворює техніко-акономіч-

m.'la.lf}'·

1\!)lpei,

самос1ійність, незалежн.!сть і t> '>о·

рону СРСР. Здійс.нення інодустріал~зації проблеми рішувало важливі

ви· бу· соціалізму . А тому-то діІІоНицmа соц-іалістична індуСЧJ•іалізація не технічна, а соціальна проблема, яка вирішує долю соціалізму, бо мова

йде

не

крупну

про всіляку

що

та'Ку,

промисловість,

а

сзоєму розвитку

наоаджує

в

соц-іа·

відносини і виробничі веде З·а собою інші галузі госпо­ ідейна бороть­ дарства. Зовідси ба за ії зд•ійснення проти троць· та інших во· кістів, бухарінців індустріалізаu,іі рогів. Поліmка була !ІJрий.нята на XIV з 'їзді пар· тіі, як генеральІН·а лінія партії в nитаннях буд1і.вництва соuіаліЗt.VІу. зна­ ХХ з'їзд КПРС підкреслив чення переважного росту засобі,в . виробництва і в даний час. плані побудови В ленінському соuіалі•зму важлІІІВе місце посід·ає і соціалістичне перетворення сіль­ .'ІІістичні

ського

господарства .

В.

І.

залучення

СРЛЯНІІ.На ДО СОціал.ізМу Є рація, яка при кап•італізмі

КООПе· ка­

-

піталістична установа, а при дик­

тату,рі пролетаріату, коли команд· екОІНомічиі

Необхідність ребудови села кож

ном

соціалістичної пе­ ВИЗІн·ачається та­

ооно.вним економічним зако­ соціалізму і тим, що дрібне господарство

селя·нсЬJ<е

використати

крупну

розвиваmся

може

не

може

техніку, за

не

законом

розширеного соuіалістичного від­ творення і не може забезnечити поl'р·еби суспільств.а в продоволь­ стві і сировині, вид[ляє із свого середо•вища капіталізм, куркуль­ ство ПОСТіЙНО, ЩОХВИЛИНІНО В Ма­

СОВОМУ ТІІ

з

масштабі .

всім

цим,

Щоб

по~інчи­

необхідно

заміни·

с.оц·іалістичннм ти його крупним Вирішення цього виробництвом . заnдання являло собою найкруп· ІНішу соціальну проблему, нав.коло

боротьба політична якої йшла партії про·ти троцькістів, бухарін­ ців, лівих та правих реставратор•ів і, перш за все, про­ Здійснюючи ле­ куркульства. нінський план, радя.нський .народ,

каnіталізму

ти

керований

Комуністичною

пар­

побудував в шляху, на своєму основному соціалізм . Питома ва­ форм госnо· га соціалістичних дарства в 1937 році становила: в н.аu,іональному доході 99,1 про· порадукції IJtPO· цента, в валовій

ним приватним власником .

ні

ва.

в тому,

Ленін показав, що єди·но простим шляхом

-

тією, подолавши великі труднощі

вирішення цієї проблеми

дохідлІІІВим

одна із виробницт­

ціалістичної держави, фор.м соціалістИчного

Труд,нkть

що партія має тут справу з д~ріб·

і

і'нкубаторноі станції.

то, ЯІІt :ІІІІЩ-

ні передумови для сощіалі::тичнu· ГО Пt>ретворен:ня СіЛЬСЬІКО•ГО ГО·СПО· еконо;>tічн'І .дарстна, забезпечує

Пікуnь,

Д.

Броварської

зоотех.н;і,к

1юrо~т:Ш'я лс.~6а.1и, а щщ\1

про.лктИіВ'но·с·ті

,піотяоои. На lІ'РИШа:ді.Є 90

380

1\<іЧО!і. Т3ЛООІЖ се.теЗ'н:і•в.

100

не при~1ЯІЮ'І'Ь :иа.:Іе.жної }'"іВМІИ. І <Іt}'РІ\а'ж.и. Прw~3, IJ1P<1 !В'И.ІКQ:Нд:ння

зав:ідуюча контролЬІНо-.нае.інною лаборатор.ією.

погано доглядають птицю

У Княжичах

.гр.е!Чlі.а у

висоти в руках со·

М·ИСЛОВОСТі 99,8 Процента і В СіЛЬ· ському господарстві 99,5 процен­ та.

(Закінчення в наступному номері).


4

С Т А Х А Н о· В Е Ц Ь

П'ятниця, З сіЧня 1958 року.

Незалежний Бірмансьний Союз

З передноворічної реда«ційної ПОШТИ

А.тс Ч('JЮз ~:JШN>lmii СІІFір фс().1.1.1Ї:в 'У'Рщ-сrві щJ;а.ю.:.л .1;0 ;rіта кт

195 7

.тшпс

на,ц·іо•на.;rіrJ)1вати

JЮ­

20

І:Іj}СІ!{{'.Н'1і:•в !{ИХ ІІ!.ТОЩ.

Бі.р1НІ•н<еьки.іі: Юфо~ {,псrвне·шrіі Р·:Шишю<е~і ПО.І\інчwги з зru.тшІІка­ '1ІJИ сr.v.тоніа.т~;;~)!lу і фсщ<юі;ш}·, я·кі ·Г<l.1І>:ІІ}'ЮТЬ €0\·G'Н.І)L\І'і"!НИН •Б;раї:ни.

})roВ1Wf<C'II'

ОПІРИЯ'J'.]ІШ!Іі }ЧЮВ.И )!;.,ТЯ ('I!WHI)I)fi:tDH{)!J'O і ·С~)t!~'.а.:тьного •ро':rвиrгку Б~·,~:r.:,и, до.1'я ші~ИіЩl"НН:я ЖИІ'Ш'Єоо­ еr.варено

.rо р.~вня її на~!.'t.тсння

tСВ'Ї'JІСІВОІЇ СО­

З<l!ЕІ,ІІЯІ~И ~СЩ100!НН•Ю

ЦіаJ.:І'jс,т.ИJqІЮЇ

:д!Р'}'ЖRЇJІ

tС.ІІОСІТ'(ЩИ,

ІЕІWІОС:ИІН<Іt." і ~mЬВІІЮбітниц11Ву на

улюблене місце відпочиНІку мо.10ді. Клуб с. Пухівкн Багато_ юнаків і д·івчат беруть актИІ~НІУ участь в гуртках ху­

нача..та·х р·~ВН{)ІС1іі і ~rзає)!!ної виr.о­ \J;И '3 ТаІІ\'ИІМИ 1\е.ТИJІ\'ИІХИ ::\€}УЖ1l'В•а-

Бірма. Рангун. (Фотохроніка РАТАУ) .

-,_,.,====*

дожньо• самодіяльност.і. Гуртківці виступають пе~д колгосп·

')!И, я& Ращиfос:ьrк:юї Со.Уоз і Rи­

Фото С . Пра.вдіна .

1r======

никамн віддалених бригад .

тайсЬІк.а На:J)(ЦНJІ Рс<С!ІІ'}lб.1Ї·Ба.

За р:щя:нсЬІко-,біrрrм."lrне.ьrRою }ТО­ ,wю ІВ:~ 1 д•ИІПН.Я 1955 j}OK'Y СРОР

Дооя.ть роіКЇВ TO)fy, 4 <СЇ<Ч'НЯ НО G3 ІВІИJR:УП ІМ.'ІІЙЖе ·ВСЇ {".1СІR.Т.рО­ 1!);48 lj)O!K'Y, 11< рrоудьта'І'і багато­ станціі, р•і•ЧІNС/ВІІІЙ тра:НІСШ<J'рт, ще­ ІЗаК}ШСІПІ}'tЄ у Бі.рМ!И :р<И!С та іНJІІі річ;н<ОІі Н3JЦЇОІН&1ЬН{)>-ІВИJJВ<О<.1ЬНОЇ 60- ~ме,нт.ну і Dj}1Б,j}GIB'Y П}JtСІ1!ИіСд{)ІВ•Ї:СrrЬ. ПфСІ,]JМ€ТИ Ії €11\іСІПО]УГу J1 ·Oii1)D;;H Н11

Сооо3. Бі'J)М·а -

багаwна.ді()ІНаJІЬІІа Ве'j)Ш}1ЄТЬСЯ

{}р;J;Їrв:НИJЦТІОО

T:JJ.\oii·X

і!!ра'Ї!ІШ. З 20 .xll<1ЬІfioнim пд~се.'Іення /\ІВ'Ї 11РЕІТИІІtИ сrа:ІЮІВІ.l'ЯТЬ бір:ІІ<l!НЩЇ.

,l.f'IP.ЖJiВI!r.И'X noj;jпp.ИJЄІ)!lC111B, ЯJІ\. гі~­ .На •ріці .Ва.ту, РО~~1(ЖТРОІСТ<ІНЩіЯ

ЇН­

;:('Ва Н<ІфТ•О{)·ЧИІС:НtИ'Х 3а.В·О;J;И, •СТа.те­ І!lр(Ж.аТНWЇf JШВЩ, ;J)Жj'TOB:l фа;fіри­

Трr І1'JЮЖИІвмоть тМQо•ж ІКІІіР·е'Н'И, ЧИІНИ,

Ша.ни:,

ооти, ІtаЧИІНИ,

~ЇЙ!Ці, к;и:тшіці т.а і'НіlПІі .нащіо;на.1ь­ 'ІІі ~еН:ШОІСТЇ. В ВіJрІХаІН<СЬІ\ОІ:d:у Со­ ЮІЗ'Ї на

·фе~Сір3;11ИІDНИХ

НЗ:Чі3~1<1."<

об' щнаmі .в.так:.н о Б]рх.а і ашrонш­ ПІа· н­ ні наіЦЇ'ОІН&'!ьні д€1РжаіВИ Jtа,ренсша, Кач:ИJнськ.а, сш.а, Ка~й.я і (]fКІ}JtCI)!liDЙ Чинеьк·ий ОІКІР}~г.

rЗаІwІюдаІВча &'I<r-:ta за .mооrоrи­ Т}'Щією •БІРа.~нИІ на.т€!жить па:р.та­ Іl€'Н'Ю'DЇ, ЩО С.Іt.ТЩJ;а'ЄТЬІСЯ :З Jia.raТII ~etli}тrarr.ilв •і ла.тати .на:~опа.ть­ нос.тей. На ЧІО\.ТЇ rреІСщб.ті'l\rИ tС.Таіrгь п.реІЗІи~~НІТ, ЯІІWГ<І О'бИірають •стро­ ВИJК()ІНаІВІЧа ~~ на 'ІІ'ять Іj)()(К:ЇІВ. rк.абі:неrrові .хrЇ­ ІВІ.Щ(а ЮІL1ЄЖWГЬ

НЇJс'!1РЇВ.

ОгвоrреНІнm.'ІІ: 6:1JNЗІНІСЬІКОІГО СоІЮ­ найси.шніmо·rо ву ~VIo ~ЗІно

w;arpy

ІПО П1\!!і11ВаІНІНІО (І.Н'ГЛ:ЇЙСЬІRИ!Х

"

.

і&()І.'!О"НІІЗа'Юр:JВ,

'В H'ЩЗffi!HIO)!ly

.

ІД(ШffіЮГУ ІВ ір!ОІ3ВИТІКІУ г1рнwЧ:О'ІJ')1Д!НСrЇ rо<m<()ІД.а!рсТІва,

і

'ІЮН:~С'РБ'НОЇ IIP•OO!!ИJC.rO'OOc·ni . .Нк цар :нwр.сЦ<()аJ·і Бі;рІМа.нсмюІГQt СоюJу на

--·

.це

Bi·pHИll Ш.1Я•Х ХО ПОІRНО<Ї Н{'/За.те;к­ ШJСІТі БіР')!ІИ. 11раІВца, в та•ких 'Г11;!1уJлх JJІj)OO!Jиc.тoiOO'crr.i, ~& ,гіrрюІчо­

1955

за•га..тьаw.rо

За б}"ііні схщи, щастя :XOJ(Y;J;-e! І ЗІDі.А}lС і.ть ПР•И<Віт летить Істошщі, Впеrр·еІД на~юр; ІНЗІШ .па:JУІ'ія ~е;;~.е, Щсб СІВііІГлИІіі ;,1е.нь, щоб :РШнок іУ)lВ по.rо.жmї,

:.иоиrр·у.

llip!)la а:ктУJ)!jН{) ~ИJc:r}ma..'!a за. щи­

сі.шс.ькоrмп()Ід.а'J1СМ:а ІШtне ННЯ IВOOН:Hilft.'{ ',JJ~Ї! у В' ЄТНаІХЇ Бірма K.j}arЇ: Ra. -До ~РУГОІЇ СІВІіТОіВОЇ ІВЇІЙНИ і за. .мrиrрне· р{)r;;JІ'Я'Jання ІБоGІр· е,fіІсь­ еі.тьоське "Г(1 1 СІПЩаrреr;оо к.о.тоніа.ть­ ,кQ-і ІІ!j)Оа1{'ІМ·И, 3. ТаІІ\.О'Ж ІІЮСТЇІllІН{) нсї Бірми Gу;.то т!'ІЖ ІІJо :ру.к.ах ан­ R·lfli.'!IГ~ Н.1Цаюш Rи.таІЙосЬІкі:й На- · г."L~ЙіСЬІІ\ІИХ І~IOHOf!I<юifr. На Ї'Ї чruc:r­ • POI,JJw1й Роо111іk1іщі 1'1 . ЗаtК\!ННО'rо

І ~Т{'ІІІ .в "lfliY ІJооrривів .не оеи.нів; Щ{)Іб І)fИJр'Н·ЕІЇ '11Р'УА іа ІПЇСRеJю бу;а 'С..'!:ожий. І .не с.И!ві.та .)f3JПt бrо .с'инw. ,1\Jр}-:ж.тя~ C'Hir, :В€'00.И~Й с:ніr, Ле1'ить :н€fвtn::И!Н:но ,в )іа.ть доріг.

В. Каnюк, с. Гоголів.

ВСІЇ1Іа

бЗІГМ1С'І1В~ ЄІКІ&'JІУЗІГ}lВ•а.т:и 'ІІР')~ЯЩі ІМа~и. В жLтьііони тр}~ЯЩИІХ жи..ти в:прОІN­ И1КЗІІ шНІгдііІJСЬІК·ИІХ І.Монопо.т~fr тщі ;rщь, 'У :З•lИ~НЯХ. Д()JXoQ~ На ~}1ІІІ}" буЛ<И ІВС:Я ТіІР'ІfоИІЧ<ОІj})'І])НЗ.. І!ІрО(\ІІИіС.JО- наrсщ~ння 6~1в у 20 · ра:з : :Іf~ншиJі, БtJС.'ГЬ, R~ИіС:..1'И, ~ біJ.ТЬ!ІПЇ'С:ТЬ ,н.j·ж .в A:Jr,r.т іі. траНСІІІ{),рт, ІІІіооп:m.пшкх змю~;{ів, Шс.тя .ті,кrві~ащії ·R·о.тО'ніа.тьнс.го 001:!'lf:mня і біІ.тьша. чаІС!ІИНа. .внут­ ·режш1у }'Р!Ц ІВЖИІВ ·ряд захщ:1в, ріm•нwі TOIPrillюi, фі.юtНіси ІJVра.ї·ни. NIJPЯ'WOIВilHИ'X на П.(}.те:rшс:н·н~ стаr.Ja І]І;е,СJять рок:іІв лk.1я ІІ!ИІ:шю- ноеuиmца. 'ТIJ'},~rnюro ее~тянства, а

Т3ІRЮІЖ на •по,~о,ташrя ·СІІШЬН:ИІх ще ШІ!}С'Ж·ИІТ·Кі~в фоо:\'а.'іЗ(ІfУ В с.&.1і. В 1948 році 150 тооячаL\f JІІGІ.ІІЇЩІLІК;раІЇ'НJИ і ЮІ·еІШІ•NfНЯ ІВП.ТИІВ'fІ <І'Н­ ·кr:rв на.тuжа~то 2,6 ·~Іі•.тьйона Г€/КДержаrв~ тдрі'в .зешст•і. 3а при,йнJІ1ТИІ}f '31\cr\(}Ік.ашіта.JІУ. ,ГJІЇJЙІСЬ/КJОІГО єrга:.та !ГOCIIICr{."lipet)f :за.т.і3НИJІіНОО'Qо і ·н0111 ПЇ';J;о.l.!Рrдє юІІЦіQ:на~.тіJза:ц~ї rга •ле-

..леНІНЯ '}1j}Я~ ВЇІрІ:ІrЗ!НІСЬіКОГО· Сою(JІ}· щVJООнмв J)ЯЦ ::Щ.ХОІі;в Д.'ІЯ ЗtІV:<ЦНеІІ­ 'Неза.'ІЄ'.Ж.Н1}СТЇ mooнror·Їt<m()fЇ 'НJІ

'ЗаООрону llfi'OI)!lR()IЇ і вщн~вої .зброї, :з.а роозбороення, за ІІJоЇДІВСІІJ'Н{'.ЮІЯ 'Вr:ІІJ!н.и. На ·С!ВЯ.'11К'},вання Дня не·за.'!е~­ Н<СІС.ТЇ . Б.іrрмн 'ЗМІ'JЮ'Ше"JЮ іДСО.1е;га,цію Ве.рхоmюї Рщ:щ СРСР. Пх.танці пе.р·е;J;а~)''ТЬ іJN!~янсЬІКQN нароJ:у' с.шв•ноху •бЬржа.нСІ>"!\JОІ)!l}' нwрщоІІІІі ЩИІрі \!Іобажа.ння }1C'.nlxim. 'У з-міц­ ненні і .рrовнт,к.у ІН.аціснru.тьної

Проти створення баз

llpeJЗ"ІЩfJНil' Іщонrоі•fос ЬІК<J~Ї Рrе­ :ні'зіІЯ, заJІ1ІJ.И!В да.ті ІПРl'!.>ИЦент, І!РО­ щ'б.'!і1КИі О}lК.ЗІрНО, ВІИ!С'Т'}1ІШІQІЧИ .на 'ІІІСІАИ'ТЬ WІ\:Г.ИІВ,ІІ'у, ЗОВ'НWН!Ю 1Ю.lі­ RОІВОІРіЧН~.І!'У ІЩР'ИІЙООЮЇ В <Падаці 'ТИІК}", Я:Ка ОЗ'На'Ча6 Не!JJІJ)ИІЩМ:ННЯ H€traJpa, ООЕНІИJВІС:Я на зашt:J;а:ннях, 'НЇ ,1;0 OI;J;H()'f()l 3 O.l()К.tB. 0}1К'Щj)іНО .Я.КЇ 'С:ТООІТЬ Ш€ІJ)е!:\ ЇІЦО.Н~JіШ:С Ь!l\.И!)f П:Ї;J.'КіР·С:С.ТІ:ІВ, Ща бар{)ТWа за J!ІІ!!З­ на'J)(ЦQ'Х. Тhрощрама ООJЮТWи Іщ~\J~ В<О<.ТеННІЯ За;хі)Н<ОІГО l1piruнy 6 .реа.ть­ НООЇЇ, С:К.3ІЗ•аІВ• <l!i:'H, {'<К<.1Щ.'ІДІ6'ГЬІСЯ 3 НИІМ 1ВІl\.ЩJ;·0•)[ іН~О 1 Н€ІЗІЇоіkЬІК{)Ю на­

атомної і ракетної зброї

еа«mШЇЧІНИІЙ :роовИ!'ГОІК

.Б:ра.і:ни;

Л юб:и~:~юіі Рс;с,с.ии еестр.а.

к 'Н.()ІВ()ІСІ]1j)ОІ~ ІОІ.'ІГ}'Т ПЩЮВООЬІ, Мчат 'І!Ре<ХТО'НІRИ, по '11j)І{)ІПа:м шьпя .... И пр1шст.шв·о машут б<ЕtрсзьІ, Запuшцая ()t'Г зноя nо.тя. к :3/DfЩ{<ll.\1 ІТЯ'Іі1"11СЯ ВІВЬ!JС ь

•СХіВ'а.1·Є 1 Ні М'}':НІЇJЦИІ!Іа.ТЬ'Н!ШІLИ :ра~М!И

в са1:ра·ву )fИJP'Y. .11 kт<1 НQIВ.3Jpa і на:е:юеюr:х пу НіR­ Тl~Р'К~Ію·чжь мі:жmа.ро~ого с:т·а­ тіІв А~тьфооНJСЇ.Н·е (о!І!ро!Вінція Ра­ ·ноr&ища, Су:к.а1J:Но(]< зая•І!ИІВ, що, не­ •в·е.нна), М·оrнт€/не.тіо Се·в.і!ньо 'Ї зва,ж•а,ючи на .вrсі ПОІ.l;'Т.и:Ч!Ні і еІК·О­ Бо.l()Інья) d ЛуІК'.J:~Неї­ (ІІJР'ОrВІЇін,ція номіІ'ЛІ:і е}'ШС!р€І'!ЖJІС1'Ї МЇ'іR 3aJX()iА:к:уі.ш). ~1()11f і G.·нцсrм, сш,:•в·і:сн•)1Dа•юrя .між Ма•рос.і (:щюВІінція

(ТАРС).

И !В /l)авr.І<ІІХЄ ;De.ЛIIIRJ!iX paOOr .

К lW1U.\IJ}"НИJЗI)I!y Jro·ю У(І>:раипrуо НЗІШа ІJІа~ me~1o 'Ве:ц-ет. А. нозnов, робіт.ник.

Бровари.

сім' я

трудова

Земле ти наша, Вкраїно "Квітуча, Крила могучі Розправила тн. Сили здорові

Земл/ родючі, Люди співучі. Все це єднав

Доли одна

Твої розцвіли, Славнії стали Діла трудові. Надра багаті, Ріки моrучі,

сХто

Сім'я трудова. В. ДРАННЯ, КОЛГОСП'ІІИК.

с.

хановець:&

від

була

-------

в газеті «Ста­

23

які

те,

що

жовтня

вміщена

цін з с. Мокрець. про

до

зривають

1957

кореспоидеи­ В ній йшло.ся

деяких .хул.іганів,

роботу

в

клубі,

заходів.

сільської · }·І.іll<рецької Голо.ва Ради т. Білоус В . повідомив ре­ дакцію, що факти, вказані в ко­ респондеації, мали місце. До по­ рушн,нків вжито

г.ром:щського

п-орядку

заходи.

Рерктор С. ПОГРЕБІНСЬКИН.

(ТАРС).

Адреса редакції: 111. Бровари. Київської області, вул. Київська, N2

В.-Димер.ка.

СЛІАд.МИ НАШИХ ВИСТУПІВ під НІіхто порядок? наведе вживає не

таким заголов.ком

рQку

-

Щаслива, радянська

'ООВа.НQГО еТІВОІJ)е'ННЯ В к;раі;ні баз

aTO'JtliOtЇ і ip:IIR-erl'H'()IЇ .зіі:ро<і. Р!"J().ТЮ­ буо.ти ціі - Щ)()ІГИ С'!1ВО!ре1ННЯ 'Оа!З

Сп.Інет РШ€ІЙ на illffl1ВЯjX %а.mнЬІ ...

м.

де.По !Ве]іі: Іт<r.тН триІВають ·}І!о"НС·трruціі ПірОІ'Гесту пrроrги JІрое.к.­

!РОІ.ТУ

боротьrба за іІІЇІJІJВ·і;.:(аІЦі·ю ІКЮО.Т()•ніа.т•ііз'­ мrу іВ '}'і;ЬОІ)!l}" с:н:ті; •Оо()ІJЮТЬІОа за М!І:ІІр іВ УІСЬООІ'У оВJіті, оскі.ТЬІК.И беІЗ ЦЬОіГО Іщо0незія не 'М'()(Же .'\ООіІJИсь :цоііі'сне<н.ня crooioc Щеа.тіm. Іщ:t:о- ІІШМИ М\JЖ.ТИ<ВІе.

Украина

V:rопают no;rя 1!1 д;ьn.\Ш\е оиrнсі· На ІІ!РОО'ЮРЬІ р!ВІаН!УЛІlСЬ поонь ... Т,ді}Р.ИІ В AJJti а.Іlj){'fС'ИІВ:НИ'Н ЛаІІ\.Т ВдІ().1Ь Ш!fj}OIRQГ{) II!.lCIC3 ДH·j!I)oJ3 ... Тошят Л()(> ІІІ() днешJVУ' ·П..ТОО'Оd'ООІЬІ, СЕАТО. У1р~ БіJрм:ан<ешого С\110JI Ц'В€1ГеТ, С'.'І~ВНО са~, f•К!Р3ІИ!Н31- д~тя ТРІО'Я, І\ірЄІ~СІН'FУ'ГС·К·аЯ ГЕС. зу не !рІаЗ ІВІИІС'J1Ш11В за нe.rarftнy

НоворІчна заява Сукwрпо

тш&ш 'ІlРЬО'Х пунк.ті:в: ]11()•1-Ї'І'!ИІЧ:RИ.Й

іКО<Мсомолець.

Цве ти,

•eTІOOIJH'lfHЯ В.О<ЄННИІ.."< 6<1-О<І\С.В, рішу­ че ОоС}\,1;И.Т 1И '}'ТВОІ}Jе'. НИJЙ Ї;)ІОПС'Р'Їа.т k­

'33ІСО6і•в •ре!р'ОІЗШОІ;J;'Lту е('Іl)е<д wі<бнш сrрещаПOO!I;'IllJI&HOro 11РїJ.1ЮШJірту, ЗІВІ'язк.у, ~ОІВІН~ШНЬОоЇ ТО!рГЇВ:.Ті, фі­ fl)iD і :~~а.тозс,хе.ть:них ·сешrн б.;ТІИзь- еконю6Би, в :за:бrопечен'Ні неза3Ci)f.1i. .тежно•с:rі і оС')'!Ве<ренітсrrу Бірми. ВМіООООЇ .elliCТrollк. Нащі.о·на.ті:зОІВа- ,ко 4 мі.тьоfі()tЩв тс,кта.р:rв

і

ІКОЛГОС.ПІНИК.

·С. Зазнм'я.

КЮІJ)!ИJСТ)1Ва.1ИІСJІ

':lliИ'Н'j,_loory

Кремля.

КОВПАК,

Г.

ЇЇ С.lСІВа, .Я:R .ВІЇ<:'НоИоR. 'fОІЙ: .В()оС;НИ,

'KY ЛІрИІІІЩJ;іЮО 37 \ІІ•РОЦе'Н'І'іВ світо­ місця ~ ООН. На:р•оц і '},ряд Шр11ІИ, ,в{)frо е~х. п.офту pwcy. Це ба.гаТІСт­ ВІ~~'tQВІИІВіffіИіСЬ 'В!Ї:~ а:м·е:р!ИІК.1:Н!СЬ'К.(}Ї .юрЗІЇНИ і ЖорсrгоІКО во ·l\іраЇНИ JІІJІІІЮЗИП'И. ;!.а ·KQp"()H, а «~О:ЩJІ)ЮГИ », ІJ:рОТ!И !В·ИС'Т'}1ПИ;.1Иі Я'l\11

червоними

("'то,ять }ЩСІВІЖ І\.ра\!.1і~СЬІКОЇ •mWRИ!. іІ\іруж~ТЯ~ С'НЇІГ, ·ВС'С('.1ІИІЙ: СНЬГ, Лсrrиrь неш:шпrно .в ,1Ііа-.ть l.'(()Іpi.r. - За е,JІНь (У3~Р, за шепіт х,в,:и:.ть ШП€;Н:Іщі,

ІJ'О'­

:рощі cr~o Шр.ит това'jmшЬв )f. С. Х.Р'}1ЩсІІІІа і М. О. Ву:.ттаніна. Бі'Р·)Іа.нсьu;.ий нарср; гаря·ч~ за­ •Сrг.Б•ОІj)Е.ІНИІ..'{ ЛЇое.ТЯ IJ!IjЙHM, Н:І.1еІЖИ'ТЬ сшrр.аrву

зорями

ЛQЗ'ХQ<}ХJ/ВІ.1ЯЄ){ .l!Р')'З~В :з ЇІОІВИІ.\1 JЮКООІ,

ся: зн.а•чна ча:стина мщШ ~іш.з­ НИІХ аНГ.Т()-'Uірмаж~И..І'{ .1\<JІ)~Па<Н.ЇJЇ,

ХИІЩа6

Під

Лис.'То& З't/)'вавшк у R:J.le.wдa:pi. З )i()CІJ\iJJIIJ1 )11 0ІІ'}1ТНЯ H01BO'jJ1LЧІHa ,П~С!НІЯ .шне,

Щ{1 с·ишшmй дооуІІІІна і Н<'l'ФТ·ооо , .ці ·ІІІром'ер~Ж:нkтра .ШJЮІи У Ну в вmипв анг.тііkІ>R.оrго каrІrіта~ту. А.те СРСР і ІВІі..зиrrчв~і])ПОІ&:і];ь у тоІ)fу ж й Т}'1' iJщry дове.т<Оrся .поrrі~нити..

)lpJІJ;J;()IB·i ·реrСІлуб.т·~ки.

Нехай цвіте твоя краса

П.рИІ.ХО)jИІТЬ :PЇffi ПоQІВ1ІЖНИІ1! рЇІВ'ІІ'ИJ)f ІК:РОі.ОО.И В та:НІк}- сніжи.н<:щ.ді<жІІІи.х )1Г()Іj)і.

На tСЛЇ!ЕІр·О•UоЇ'І11LИ:ЦТІВ<l, ОІСНtСІВ3.Н:ИІХ п'яти ЩJ'ИІНЦИ!ПаіХ моИJрН{)Іrо сrпів•:ос­ щша;ння, б·у.та ІІІО"іr;д·ка .в

Новий рік! Ми славимо тебе,

Кружляє сніг, веселий сніг

ДР}1Ж:6И і

б:Ор:ІІа·НеЬІR<О-ІНЦЯ:НСІіІЮЇ

рІК

А з нами вся, уся земля.

І от приходить Новий рік Веде до щасливіших далей, І ми ще більше, ніж торік, Здобудем хліба й сталі.

ІБОо.ІІ.І'ТИі СРСР .в. Ра.нr}'НЇ ·бу~у:ть І35}1~оаанJ •і '}'·С'Т·атк,овані Т€х.н-о.то­ гічниuї: і·нс:тиrгут та rо~.1ь, а ІВ PCCІBiWf•OIJ\. 'Н3ІЦЇО%'!.1ЬіНОЇ С'І\.();Н()І)!іГО'СІпіта~ть. Та 1 уІJІ~жі 1\.И, НЗІС аLІШС'РС!Х tН!;J;ТСТVіЇ, і ІЗІМ~І(­ Серііооним '1!11\і.1а:дом у роооито·к

-

.

Новий

Ка та іІDШі !ПЇ,'I)IIIJJ!lOO.\iJcmв:a.

н-ення д"Рж.'І!ВІНОrо еек.т'()Іра

Га-

Фото М. Горбатенка.

лина Писаренко.

ИІ :маши:н, Хара'И·еrрн{)·Ю рІnс.ою CІRoQ'H{)f)ri.ки щ;ІС!rаІ!ІК.И •ПО'1lрібнИ'Х :WГь:би Н&р·о·~в Шрц .в пЇІВІНІі:ч.но­ Щорік для нас все нові школи, в~Ш ч.аооині lщ9~KmadfeЬ!IOO­ Н{М..1ежної Бі·рм:Jr 6 .JХ;ІJІВwrок. дr:р­ )'\:.Т3ІІІБ'}100ННЯ, II'J)Oi:'el.(\lo()BifL'{ і :n;ро­ Заводи; шахти й відкриття, ro п:DG.етJЮВа 3'ІЯJВіИІ.тася :Н{)<.ОО ж~итого ICCII\TG1pa •В п:рQЖ'ИІСІ.ШООІС\1і. ЦОі00.1Ь'DШХ ТОІВа:р:Ш. Бірм·а ~ЇІс:та6 Ясніша даль на видноколі, Н·е:Jа.JІ·еЖІНЗ. І;tеіl)ЖЗІВ·а-ВірІМ~1ІJСЬІІШЙ 0с·Т3ІН:НіN Чао~QІ)[ 30'}1..\'СІВ1!11~0 3100 за­ •від Рruд'ЯНСЬ'К()ІГ() Со.юзrу тех:ні,ч:ну В піснях і музиці життя. ІСЇ•ТЬое!>КQГ{)

колІtшн·і

самодіяльност.і,

учасниці художньої

На фото:

випускниu,і середньої школи кошоспниці Олена Кабиш і

138.

-2.ut ----------------------------------------------------

БроварсІока районна друкарик Київського обласного управління культури

Зам.~

2 номер 1958 рік  

2 номер 1958 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you