Page 1

ПРОАетарl всіх країн, єднайтесяl

ЧRТВЕР

перших днів нового

3

4 СІЧНЯ

року

НІ&! р.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ RП(б)У ТА Р АЙР АДИ ДЕІІУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

-більшовицький актив виборчої кампанії меДИЦИПСЬКlIХ

IlOШ1Д

15

100 служ­

бовців 3 спеціальпою освітою, На підставі ст. ст. 39, 40 і 41 .ПО.l0що працюють в сільраді, філіІ женин про вибори ;1;0 ВерховноІ РаДІІ ~'KpaIH:іВ'яsку, коопераціІ, піДПРП6}І­ ськоІ РСР» затвердити Окружні виборчі комісії ствах місцево! промисловості­ по виборах до ВеРХОВlIОІ Ради УкраІнеькоІ такий далеко не повний пеРf:j­ РСР по КИївськіlt області в складі таких представників громадських організацій і товариств лік іптеліГ6нціl одного тільки трудящих: нашого села Літки. Абсолютна БРОВАрськиА ВИБорчиА ОКРУГ Н! 171 більшість 3 нпх працюють агі­ Голова Окружноl виборчоІ комісіІ Леонотаторами по брn:гадах і ланках

укрупнен()го

Олександр Пархоменко (До ЗО-ріЧЧА 3 ДНА заrибелі)

а січня

В8 Віра Якимівна

легендаРНОl'О

Буча Костянтин Арсентійович-від орга-

'1атковоl і середньиї школи. Заступник голови ОкружноJ впбор'lОї 1\0тілеil. Нещодавно З іх іпіціатн­ місії Василенко Тамара Саnична-від Броварвп, зокрема вчителя комуніста ськоІ районно! орг1tнізацir проф~сійноr спідки

1taлініпа, серед членів промар­

діІ працюють по

наших се,лах

Гоголів, Велика Димерка, Тре­ бухів і багатьох інших. Наша рідна, радянська інтелігенція живе, працює на благо Вітчиз­ ни в кожному

з

наших

сел,

колгоспів і підприємств. Вона вірний і найближчий помічник

комуністів в організаціІ

освітньоХ роботи сере;!, трудящих району.

125() агітаторів, які об'­

еднані в

68

гІВ революціl.

і·

прове­

ІнтеJlігенція села - більшо­ вицький актив,ЯКУ виховала і виховує велика партія Леніна­ СтаJlіна. Вона прагне відзначи­

госпах,лікарнях,на підприємст­ ]!ах і в установах, але і брати активну участь у всьому громад­

CbKO-ПОJlітичному Обов'язок заціІ

-

житті

еела.

партійно! органі­

залучити

інтелігенцію

полум'яних

раДЯНСI.ких

патріотів до ще більш актив­ участі у всій підготов­

ноl

З ЮНИХ років і

ВсеводоД ІВАНОВ

ПАРХОМЕНКО У ЛЕНІНА (УРІІВОК 3 книги .Пархоменко") 3 rострим виразом чекан­ НА, 8ахоплеННА І радостІ пе­

ред тІ8Ю 8еличезною І АСНОЮ реllОТОЮ думки, про АКУ він

дlзна8ТЬСА докладно,

ЛенІн

отав розпитувати, АК

opraHI-

80вано захист Цари~нна І чи точно ВИКОНУЮТЬСА 8сl вка-

Новікова Віра Дмитрівна-від колгосппи-

81вки СТІлІна.

Коли Пархоменко 8акІнчив

від Бровар- ків колгоспу імені Ілліча, с. Бровари.

Р08Пllвlдь, ЛенІн WВИДКО ЗНАВ руки 8 стола І промовнв: -у вас 8 всІ передумови перемоrи. При eHeprlT СталІна, при Roro РО8умІ вн не вІд­ ЧУ8те нестачІ сил. Щодо тех­ нІки, то крІпосна стІна 8 IІро­ неПОТ8дlв Д08ВОЛЯ8 ycnlWHO стиснути фронт і на ~100MY

ВИБОРАМ ДО ВЕрховноІ РАДИ УКРАІнськоІ

.

виrрати.

Змагання ковалів

ПЕРЕДОВИКИ ПІДГОТОВКИ ДО

Першість у соціалістичному І собою О. Яцук іМ. Ка.1еничен-

ВЕСНЯНОЇ СІВБИ

змаганні за гідну зустріч ви- ко виконують норми на 125Очистка насіння у нас орга­ борів до Верховної Ради Ук- 130 процентів. ВИСОКОПРОДУК-

за день кожен їздовий

на ви­

БОзці місцевпх добрив. Змага­ ючись між собою, колгоспни­ ки-їздові М. Романенко, Кеуш Т., 3доровець П. роблять щод­ WI по 9-10 ходок. По-стахановському працюють на ремонті реманенту ковалі П. Теплюк, С. Романенко. Нор­ ма відремонтувати один ПЛУГ за день,

а

вони

випускають

ся В колгоспі ім.

праву .

р.

заltмас

Кірова,

Агроном

бригада

ко-

-СПОРАджеННА лежить у вас.

МосквІ, жде

!

-Воно може ждати AOBro.'

-3 ваwими ппечима та не

~дpyгe заЮН~УGМО

Н

ост

ь

ВСІ п У

л гп,

бо о

р ни,

к

ОЧ~СТКУ

y~ь-

овес,

був на диво об'8мниR, І видно

яра

лнвоrо

Агроном П. Жигало.

ся до 20 .1Iоrого-па честь ви- зараз висівай -- підготовлено борів у B~PXOBHY Раду Україн- 70 кілограмів насіння капусти ('ької РСР-посіяти в пар ни- B~ix copTi~, 35 кілогра1rrів на­

гонки зеленого

ви-І

О. Стебакова,

пера.

смlЯВСА

вІн 'Від

роБІтника

послав

Сталlи у Москву. СвІтло, вже вечlРН8, падало 8 вузькоrо вІкна Н8 Roro rолову, золо­ ТАЧИ ТТ. Aoro очІ, смtючись.

у dерезнl- свІжІ овочІ киянам На парниках іде дружна робота. Іtолгоспниці підготовляють для забивки в котловани до б­ РВІ\О, грунт. Готові 700 рам і стільки ж солом'яних мат. Хоч

було:

ПРИ8мності бачити, що саме І от TaKoro ynepToro І настlА-

тиваТnРІІ, вози. Ямащючпсь МІЖ с. 3аворичі.

Щс,б вже у березні почати постачати киянам ранні свіжі овочі, колгоспниці парникової ланки колгоспу « Пролетарський шлях», с.3аЗlIм'н,.зобов'лзали-

or-

ЛАНУВWИ Roro. СмІх у Hboro

ПОСІВНОГО .матеРІалу. ГОТОВІ вже

ваЛІВ. ёМОНТНИКИ дали. слово ДО посіву ячмінь, ДО 1 лю:ого IІривесТІІ в Ісправ- пшеНПЦJl.

рів, посадити цибулю для

с. Богданівка.

!

почав

ЛенІн розсміАВСА,ще раз

по ваЛІ..

ках насіння ранньої і серед- сшин ПОМІДорів, на всю площу ПJlУГИ. ньої капусти, щавлю, пом:ідо- дпбy;rя, щавель. Ф. Стріха.

Колгосп Ім. Андреєва.

_І ІІУ'; ~::::::некн:,я,,, -

раїнс!,кої РСР, яке розгорнуло- тив~1О працюють також інші ко- І внвезти СПОРАджеНИА?1

тись не тіJlЬКИ на своїй безпо­ з кузні щодня по два середній роботі в школах, кол­

талановитий

0-'

Вищедубечанського району,

РСР-ГІДНУ ЗУСТРІЧІ

(jіJIЬШОВИК.

до кінцн життя він залишавсл стійким і послідовним учне~1 Леніна і Сталіна.

Секретар виконкому Киtвськоt обласноt Ради депутатІв трудящих І. ПОПОВИЧ.

рів, агрономів, зоот~хніків, ін­ женерів, бухгалтеРІВ. Силами но за останній час понад 1000 центнерів. Особливо відзнача­ інтелігенції прочитано під час ються в роботі колгоспниці виборчої кампапії до місцевих М. Литовченко, Н. Теплюк, Рад депутатів трудлщих 96 В, Литовченко, 1\1. Бобко. лекцій про Сталінську ІtонстиСім ходок повинен зробити

роботі по підготовці денню виборів.

-

громадян­

х.оменко був грозою ДJЯ воро­

Голова виконкому Ки!всько! обласноt Ради депутатІв трудящих М. БУБНОВСЬКИИ.

агітколективах ра­ нізована у дві зміни, які зма· йону, п()над 500 учителів, ліка­ га.ються .між собою за переви­ конання денних норм. Очище­

туцію, сталінський виборчий закоп. Інтелігенціл браЛ:1 ак­ тивну участь у виборчих ко­ місіях, У всій організаційній

І ВОСІЛКИ на ДесНІ,!

Члени окружно! виборчо! комlсіТ: Платонов Борис Іванович

всієї

агітаnіilно-масовоХ і культурно­

Се,ре;!.

.

герон

ВОflнона'la.J[ЬНИІі ,Олександр Пар­

нак Олександр Степанович - від БроваРСЬRОЇ . B~POHa 6B~eНl~ ФеДОРІвна-ВIJ1 колгоспрайонної комуніСТИЧНОІ організаціІ. І1П~lВ колгоспу ~м:eНl Першого травня с. Но-

.

минуло

ДНЯ загибелі

Луганський робітник, Нf\З:ШМ­

ний

т. Антиненка .н., тут утворено медичних працівників. чанськоІ районноJ .0рга~ізаціІ професійНОІ спідколгоспний лекторій. Секретар ОКРУЖНО! виборчої комісії БоН- ки медичних ~рац\~ниКlВ, . .

Ще більші загонн інтеліген­

року

ськоі війни, начдива Першо! Кінної армії -Олександра Яков­ левича ПаРХ01lІСнка.

нізації професійної спілки працівників МТС і земельних органів БобрицькоІ машинно-трак­ тор но! станції БроваРСЬRОІ'О район}r, Чичиркоаа 6вгенія АнтонівН'), - віІ ВиЩt~дубечанськоІ районпої орга.ніза.І{їІ J1енінськоІ liомуністичноІ Спілкп А-Іолоді УкраІни, Сакада Іван Якимович - від Вищедубе-

- від Броварської patloHHoI

1951

тридцять років з

сыоїї районної організаціІ ДОброві:ІЬІrого това­ 1'IІСТI\;\ сприяння арм:іІ (ДТСАРМ), Костяниif Михаftло Михайлович-від ро­ бітників і СJIYжбовців Броварського будкомбі­ нату ~2 2, Беlвіконниif Павло Стратонович-від робітників і службовців Броварського лісозаводу.

імені організаціІ професійноl спіЛRИ працівників по-

колгоспу

по-стахановському

коп.

Про затвердження складу Окружних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Українськоі РСР по Київській області

працівників,

агрономів і ~юотехніків,

Ціпа.

з рішення виконавчого комітету Київської обласної Ради депутатів трудящих N! 3. 2 січня 19б1 р.

Інтелігенція села

40 У'lитсліl\,

працювати

Nt 2 (697)

так І rрали пІд ~им світпом,

немов кажучи: "А ~e ж чудо­ во, наД8вичаRно чудовоІ". -Ви терміново одержнте

І все неоllхlдне! :і

11

;

ВІн

WBHAKO BHRwOB

рі сказав щось І, повернувwись, повторив: І - ТермІново одержите, не-

11 вІдкладно,

HeraRHo!

-

,

КОЛГОСПНИКИ ЛЬВІВЩИНИ У

ГОГОЛЕВІ

агроном-овочевод.

Нещодавно ваш колгосп

Вивчають Положення про вибоt1и Раз в тиждень,

як

тільки ристовуючи матеріали централь- ка

1\'1.,

у Буді К.

ім.

Молотова відвідала група колАгітаторів ша-

госп ників ім. Шевченка, іІ .

стемнів на дворі, дО БJ'ДИНКУ них газет, агітатор розповів ви- нують, до їх слова прислухаю- рецько.го району,

колгоспника Тимофіл Иосипо- борцям про ту велпчезну різ- ТЬС.ІІ, бо вони старанно готую- облаСТІ: вича Коваля по одинці і групами сходяться сусіДIІ. Тут, ЯК і під час минулих виборів до місцевих Рад, міститься центр

І

8а две-

Ще-

~ ЬВІвськоІ

НИДІО міflі найдемократичніши- ТЬС.ІІ до кожної бесіди. ГОСТІ ознаD:оиилиеь з госпо­ ии в світі виборами в нашій Партійна організація систе- дар ством нашого КОJl~ОСПУ. B~­ кр:йні і виборами, .які нещо- матично проводить семінари 1чором, I~a поширеНІЙ нараДІ, давно відбувалисл в Америці, агітаторів, контролює їх робо- вони ПОДІЛИ,Л,ИСЯ своfми вражен­

.ill роботі до виборів У Верховну деснтихатки, де агітатор Дробо- де TpeТUlla тру ДJiЩОГО наСt'лен- ту. З допомоги агітаторів, а 1'а- няки. Ty~ же виступив голова Раду Украlнськоl РСР. Вона 3 честю виконає покладені на

тун Харлампій

систематично ня була позбаВ.JIена права бра- кож учнів ПОІІовнювмо і ПО нов- колгоспу ІМ. Шевченка. Петро

проводить бесіди з виборцями. ти участь У виборах. Чим далі, ЛЮ6МО зара;~ наочну агітацію. Шаро.вара,. ЯКИЙ Р?ЗПОВІВ . про На першу бесіду, присвяче- тим більшзахоплюючою СТd.вала В агітпункті, в конторі l\O.ilroc- п.е~Шl УСПlХИ СВОб! молодоІ ар·

неІ почесні обов' язки, докла­ ну виборам до ВеРХОВНОІ Ради бесіда, виникли запитання, на пу і сільраді-скрізь в ЛЮДНПХ ТІЛІ... . де всіх сил, щоб забезпечити, Української РСР, прийшло 25 які агітатор давав вичерпуючі місцях ПJlакати, заКЛИI\П ,трапсПІ.Д ГУЧНІ оплес~и ВСІХ при· під керівництвом парторганіза­ колгоспників і колгоспниць. 3 відповіді. Жваво пройшла і дру- парантп, присвячені виборам до сутНІХ прийнято РІшення ВСТ.У­ ціІ,нову блпскучу перемогу ета-

лінського блоку

комуністів

безпартіПних на наступних виборах верховного органу влади

республіки.

увагою ВИСJlухали вони

Указ га бесіда, коли вивчали розділ Верховної

і ІІрсзидіІ ВерховноІ Ради УРСР, з Положення«Списки виборців». РСР.

перші розділи «Положення про

ж,ваво, цікаво проходять бе-

Ра,ди

Української п~и o(jo~[ І\олгоспам у

Т. Вреденко,

секретар парrорганізацП

вибори до ВерховноІ Ради Ук- сіди і на десятихатках агітато- колгоспу ім. ІЗ·річчя Жовтня. раінськоl РСР». Вміло ВИКО- рів тт. Коваля Г., Прокопеи- с. Трощина.

.JПстичне змагd.ННН.

cOЦla-

М. Журавель,

заст. голови КОЛГОСIIУ Ім. Mo..1JOTOBa.


ст!

2

Х

! R

О

В

Е

Ц

Ь

4

січня

1951

року.

ПАРТІЙНЕ життя

Вище рівень організаційно-партійної і масово­ політичної роботи в укрупнених колгоспах ,'r* ** ** Розстановка І виховання кадрІв

Відрадні піДСУМКIІ }'круппеного КОЛГОСПУ ім. Стніна, Г. Р}'санів, за 1950 рік. У ЯІ\)' графу річного звіту не :1;lГ:Шпете-всюдп поміТllпft ріет го!'подарства, пер,'вr.рmеIliШ :ю-

турно-освіtню роботу В колгосІІі і се.1 і. l{омуніетп ро~стаl\.1ені на Вllріш-t :ШIllХ ділянках КОЛГОСПНі)ГО виробництва. Один з ШІХ - -- голова колгоспу, 3 --спеціа·

в бригадах, Ш\ИХ :Іарн і за­ мість 18. ЩО (ІРil до УКРУІІнення )'І)ЛГQСІІУ. У частині бригад YTBOPI~HO червоні кутки, ;ХС агітатuри IІровадять бесіди, голосні ЧИТіІоння газет, впгтуuа­ воєнних ноказників. лісти ci~lbCbKOГO госиодарства, ють :3 доповідями lIiL бригадних Наведемо тіЛЬКlI окремі циф- ()Дlш-БУхгалtерО~I,3-Бригадп- зборах, оргаuізовують колек­

ри і факти. 3 РОІ\}' в рік тут рами. 9-па РЯДОВlIХ роботах, ТllШlе радіос.аухаllUЯ. Всі брига­ у .Jlютому ще модоти.JlИ, а ('ія- 3-в сільраді і школі. 68 КОМ- ди, ЛіШКИ, працівники тварин­ JlИ по веснооранці. Тепср же СОМОЛI)ців працюють ланковими. IІИI{Тва забеЗllечені Іlентральни­ про МОJlОТhбу вже давно забули, на твариннпцьких фермах і ря· ми, об.'Іаснимп і ра.fiОIlНОЮ га­ а на зяб піднята вся . площа. дових роботах . Така розста"ов, зетюш . ВIJХО!1ПТ!) стіllгазета..

ні по ОДНОМУ ВВ;ХУ поставо .. і плате~ів колгосп lІе в боргу перед державою. llлаНIІ розвитку і піднесення ПРОДУКТИВІІОСті всіх видів громадського тваринництва перевиконані, вся худоба в теплі і забезпечена кормами на весь стittЛОВll~ пе~ ріо!. 3а яких-небудь 4: МІСЯЦІ

ліс.ля об'єднання

4

како~чністів та I\ОУСО~tольців дає можливість партШ"Ш організації ОХОПИШ свОїм впливом всі діЛЯIІКІІ роботи в КО.1ГОС!lі. В парторганізації регулярно відбуваютьrя партіfillі :\бори, як ві;J.криті, так і за}\РlІті . Ilро кожнr, з НПХ Gюро ·сповіЩJС заздалегідь . Тому всі ВОНП проli-

Груп. rpOMlдobKMI І КУIlЬТУРНМI дІячІ. К"Т8Асько' н,родкоУ Р8спуО"'КIІ-JЧ8СНМIІI. Apyroro BC8cвlTHboro KOHrpecy ПРIІІМ"ltlUlкla орга­ МІІРУ.-ЩО n8p80,.81 J Моск.l, .lд.IД8111 Д8ржа.ну ТреТЯКО.СЬКJ

іЗ і"іuіатшш партіПної нізації всі .'lаlll\Н, брпга111, пра­ ltiвнuки тваРПННIlЦТва беруть СОI\іаліСТИ'lні .lОбов'язання на 1951 рік.ВисТ}'наючп на раПпарт І· конфrренції fu.108a КО.Jlгоспу коиуніст т. Хазан М. за.яВіІВ: - НаШ укрупнеllult колгосп, якпл. поtllТh ім' я великого

артілей се- шли активно, рішення ІІа lJИХ Ста.:Іінз, зобов'язуєrься зібрати

'8118реlO.

Н. IIIIMIIJ:rOCTI • одному lа а.яl. Держа_ноУ

raa.,.T..

ФОТО Г. ЛнпскеР088.

ТР"11І0.о.,к01

npecKnlwe ТАРС.

ПОДІІ в КОРЕІ ПО81ДОММННА rОПО8ноrОКОМІН",В8ННЯ Н8РОДНОТ 8рмl'

ПХЕНЬЯН,

1. (ТАРС).

ловне командування

1'0-

чинить упертий опір, а н& ок­

На.РО!НОІ ремих ділянках фронту, прори­

ла прll.ltWно тут 46 корів, 2 прийняті l\Опкретні і бюро сис- в 1951 році не менше, ніж по &РllіlltореПської народно-демо- БаЮЧИ лінію оборони противни­ автомашини, споруджено і ус- тематично контролює їх вико- 120 пудів зерновпх з гектара, кратичної респуБJIіКИ повідоми- ка, просуваються впеРАJ(.

таткова.ні

короварні,

2

сви- кання.

2

I1іtДоІти по 2~OO літрів молока

наРНИRИ, пташарнпк, гараж ІН!' Хара'ктерпиfi один факт. На на фуражну корову, подвоїти 10 автомашин, молочнопере- партіІІних зборах було виріше- вартість ТРУlОДНЯ, заверш~ти

робниli пункт,

2 артезіdНСЬКИХ

но побудувати в КОJгоспі

бу- е .іlel\трифікацію і радіоф~каЦlЮ.

колодязі, механізована КОРМО-І ДИ НОК культури . }JіШ('JlIIЛ парт- ДОСТРОКОВО виконаТlI кухня, поча.пи працюват.ІІ 12 оргапіЗ<tЦії бу ло після цього зобов'язання перед

ВСІ

ло 1 січня:

..

Частини НародноІ аРМІЇ

30М 3

час!инами

ПХЕНЬЯН, 2. (ТАРС). ГОЛОВ"-

ра- не командування Народної ар-

~итаИських lІіl

Коре1lСЬКОї

народно-демо­

свої доброво.JlЬЩВ на ВСІХ фронтах кратичноІ республіки повідоми­

державою.

продовжують просуватися

впе~ ло ~ січня:

Війська HaponHo r nplII'r l' .,.и с.пектромоторів, які набагато обговорено H,L відкритих комсоЩоб колгосп успіШIIО вико­ реА. Частини Народної арміІ, що . І. ... ло ПО.Jlегши.JlИ пра.цю колгоспників. модьськпх зборах, на правлінні нав взяті зобов'язання партор- діють У раПоні 38-0ї пара.Jlелі, тапс~Кl добр?во~ьЦl ведуть ак­ Що ж забезпсчило успіх УК- колгоспу. Незабаром 13 один З ганізація має ще більш ПОJlіп­ роБJlЯТЬ міцпиП натиск на по-І ТИВНІ БОЙОВІ ДІІ на ВСЬОМУ рупненого Jtолгоспу? Перш

все і, головним

.за

RlIхі~нп.х ~HiB понад 20~ моло- шит~ _ внутріпартійну

чином, ПОЛlП - дпх

шення роСіоти первинної

J

.

роботу. зиціІ віПськ противника, який фронті.

ЛІТ/ІІХ }\олоспни~1В вип- lIОТРIОНО утворити в РІ.І~НИЧ~Х

парт- ШЛІІ на

проведешш

шдготов-

бригадах і

серед

праЦІВНИКІВ

л: и СТИ

ДО

РЕД А К Ц і Ї

організації. До об'еднання артілей седа в r.ожніfi з них було по 3-- 4:, <t в ОJl.нiIl IJ комуністів. Партійні збори в них відБУВ1.шся рідко, агіткоде~тпв~ та комсо-

']пх робіт і цього року методами народної будови (Іуде споруджено будинок Кy,lhТПП. Понa:J. 150 комуністів, комсомольців, інтr..1ігенці1, безпартіІ1них. членів. пра~JjНІІН, бригll.-

тварпнництва партН\ні rрупи. Слід ще більш ПРП]l.іJlИТИ уваги Правильно провести перепис худоби ~lасово-політпчніП роботі, особ­ .1ИВv серед жінок, яка ще тут Для того, щоб одержати ТОЧ- би CTaHO~ на 1 еіЧIІЯ 19И не на належному рівні. Потріб­ ні дані про кількість худоби, року. но ~<tбезпечптп Г.1пбоке вивч~н­ за розпорядженням уряду СРСР Обов' язок учасників переш:!­

мольські

оргаНІзаЦІІ

ДИрIВ, праЦІВНИКІВ тварпннпцт-

ня І

чиседьні.

1\.І1)'б був

иало-

ті.:ІЬКИ в ва вчаться в

ОJlНОМУ колгоспі. інша c~paB~ зара.з. Первинна парторгаюзаЦ1'.l налIЧ.УЄ 20 членів і кандидаТІВ парпl. Обрано бюро (секретар парторганізаціІ т. ВоПтович М.), яке спрямовує і opгaHi~OBY6 всю. внутріпартійну, IІОЛІтма.еову І

6 гуртках

і комсомольської освіти. ~ропагандистп систе~атпчно ЗВІТУЮ~Ь на бюро, паР.1Зб?рах про ~1,1 навчання, УСПІШНІСТЬ слухаЧІВ. 47 .Н~fiбі.~ЬШ пі~готовлеllИХ КОМУНІСТІВ, оезпарТlЙНИХ активіс.тів. працю!оть агітаТОр<tМП.

ку ль- АГІтащПнарооота

розповсюдження

досвІДУ

п<tртіilНОї переl0впків.

зосереджеНі~

як по всій країні, так і в на- су і всієї громадськості-забез­ шому районі, з допомогою ра- печити правильне

провеnення

у всеУіРIlО!lУ поліпшенні дянських і партійних органі- цієї відповіда.llЬНОї державної паРТlttНО-ПО~lіТlІЧIЮї роботи -за зацій на місцях, органи дер- роботи. М Ходос порука успіху 110 НІІконанню жавної статистики приступили ДО всесою~ного перепису худорайіuспектор ЦСУ СРСР . ВЗJПlІХ ЗІJбов'язаIlЬ. В. КРИ80ШЛИК

.

заВ.ві;щl.lОМ партійних,

---------------СПЕКУ ЛЯНТКА

ПІД ВИВІСКОЮ АРТІЛІ ІНВАЛІДІВ

' кожо-

МО.1ЬСЬКИХ І профспі.1КОВИХ організацliі райко~у КП(б)У.

Комуністи-на вирішальних ділянках колгоспного виробництва

,

Дві посади заПмає у нашому

Наші районні організації сільському споживчому това­ провели певну роботу по оздо- ристві Ольга Рудобаба-заготу­ РОВ.'Іенню

Броварсько!

все

зроблено .

артілі вач, експедитор,

і крім того ...

інвалідів ім. Панфілова, а·.1е не техпрацівни.к R сільському КЛУ-

ще

Під

ви- бї.

комплекс ПОJЬОВПХ робіт мину- на тварuнницьких фермах кол­ вісКОІО артіді тут пра- \ Щоil.О клубу, так тут вона розставлені цюють понад 50 процентів лю- тідьки РQЗПИСУЄТЬСЯ В одержан­ нас стаJlО можливим оргаНіЗУ - лого року і успішно готуємось госиу. Віщовідно 110 брuгадах і КОIlГОМО.1ьці. вати первинну партійну орга­ ло всесняної сівби. деп таких, які ніколи інвалі- ні заРП.Jlати. Більш активно На OtTd.HHix п?ртіtiuих збоШс.аjf цієї розстанов}\u нар- дами не бу.JlИ, а справжнім вона себе проявляє, ЯК заго­ ніза.цію. яка на.1ічуF. 8 членів і кандидатів партії. йа Цf'П рах, які У нас -буди, ми В, тіПнuх і КОМСОМО.1ьських СИЛ інвалідам ВJIаmтуватися на по- тувач, а.1е не на користь ІіОО­ 'Іас у нас регулярно проходять зв'язку З укруиненням бригад, більшість наших комуністів і СИJlЬНИХ дЛЯ НИХ роботах тут перації. Рудобаба скуповує кар­ партійні збори, запяття в гурт­ УКОМllлектування)! І,адрів тва- комсомольців будуть бе:шосе­ дуже важко . При артілі 6 май- ТОП.'lЮ і RОЗПТЬ В Київ для пе­ ку шіртіПної освіти, агіТКО.1е}\­ РИННlІків переглянули розста- редньо працювd.ТИ у КОЛГ(lспі. стерня по ремонту годинників, репродажу, обміНЮ6 всілякі

3

УКР~'ПlIеННjfМ

тиві, почала

к{!дгоси}' у

зростати

І\ОЖО­

ІІОПКУ партійнпх

і

комсомоль- Це дасть нам М()Ж,jJпвість ще працюють тут ЛЮJlИ 110 найму, промтовари ІІа продукти і піс­ тісніше зв'ВЗііШС-Я з усit.;ю ма­ а нікого 3 iIIВaJliniB не поста- ДJl спеку ЛЮ6 НШІП. сою колгоспників, швидше лік­ ВИ.JlИ ДО НИХ В учні, щоб навЧас прибрати до рук ЦЬОГО

ських СИЛ в колгоспі. Партзбо)lольська оргаНі~аціЯ. рекомендувати Робота партійної оргапіза.ції ри виріuшлп лала вже свої перші наС.1іДIШ. комуністів тт. 3ахарчеllltа П., Маємо певне ПО.Jlіпшення тру­ Компанця Ф., Денисенr;а Д . , .дової дисципліни, ліквідува:ш які ~o цього часу праl~юва.лll

відуватп наявні у нас недu.1іки чився цьому р.е~еслу. «майстра на всі руки~ і ПРИВі вивестп КОЛОСІІ у Jlави переРоботою артш мав глибоко зацікавитись раЙвідді.Jl соціаль- чити її чесно прщювати. 10ВИХ. г. ШиБІка,

знеосіfiку у догляді за. тварин­ но РІЗНИХ установах села, на rOJ\OBa колгоспу ім. Кагаковнчз. . ництвом, СВ()f;часпо завершили роботу в рі.1ЬІШЧИХ бригадах і с. Рудня .

ного забезпечення . л. Гутник.

Серііозниіі недопІк в аrlтацlЯно-масовlіі роботІ

КОНКРЕТНІ ЗАПИТАННЯ

Коли в колгоспі «Шлях до ДистопадовпП Пленум ЦК Парторганізація укрупненого І від села, де ра.ніше був дрібкомунізму», с. В.-Димерка, за· ІШ(б)У зобов' язав (3вернути колгоспу ім. ~1eHiHa не ЗРОБИ-, ний колгосп ім. Шевченка, а

особливу увагу на проведення масово-політичної роботи в невеликих населених IIYHK~ax! де раніше містПJШСЯ ДрlБНl колгоспи, не

допускаючи

аГІтпунктах, по

десятихатках,

колгоспники колишніх в основному, регу лнрно

пра- рідке явище, не поновлювтьС8

дрібних колгоспів позбавилися цюю~~

38 агітаторів, б.rва!оть К.Jlубів, хат-читалень, не . де-І Л~КЦll, є вдост~ль наОЧНОІ aГl!aмоиструють'СЯ фіJlЬМИ».

для

них

зараз бригада Н2 .4, всього цьо­ беруть з току рештки памолоТ. Пlкож. го, за винятком стшгазети, маІ­ ченоJ чумизи? • же немає. 3 ча.су укрупнен­ • • Ще минулого року ми праня колгоспу сюди лектори не­

та- ам.оулаторlЯ. }\ооперщlЛ, тут в заг.JlЯНУЛП; бесіди агітаторів­ цюва.JlИ на будівництві Велико­

кого становища, ко.Jlи в деsших

селах

ла щ~ належних виснов~і~ з ці?ї вка,ЗІВКИ П.Jlенуму ЦК КП(б)~. В центрі, де Мі~ТИТЬСЯ прав.nіння ~ колгос.пу, СІJlьра;щ~ шко.nа,

Кlно- Щі, щодня СВlзшfi но.мер стІНноl газети. А в 3 Кl.lOMeTpax

наочна. агітація.

л. БеРКО8ИЧ,

член ВКП(б).

А. Книш.

с. Світильне.

•••

Чому праВJlіння КО.D.госпу Їм. Молотова, с. Гоголів, не роз­ глядав ніколи діяльність це­ ментно-бетонноl бригади (брига­

дир т. Литвин І.) і не відзначить по заС.Jlугах кращих

димерськоІ шкоJlИ. Але нам не ців? нарахували трудоднів і гроші не заПJlатили. КоJlИ s нами бу­

J(e

стаканов­

Н . Мо.сак.

проведено розрахунок?

КомаРО8СЬкиl К., Гарбу.а А., Редактор с. ПОГРЕ61нськиА КомаР08сltкиl 8., "банка А.

с. Жердова. --------------------------------------------------------------------------

Адрес редакції: м. Бровари. Київсьхої області. ВУJI. Кірова

--------------~----~~------~~

БИ

07752

Броварська районна друкарн" Кнївського оБJ\асного упра8J\іНIfЯ в справах ПОJ\lграфlї. lидаВНИЦТ8а та КRИЖКО80і ТОРГівлі

Зам.

17-2723

2 номер 1951 рік  

2 номер 1951 рік