Page 1

СУБОТА

17 квітня р.

2004

N229 (9536)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

:,,;:;"

Сїльськ,оr:осподарське виробництво

"

<

,~.,

НИНІШНЬОГО розва­ ЗА лу агропромислового комплексу

-

ке»

ТОВ

«Бобриць­

своєрідний

Хоч би по центнеру аміачної селітри внести, тоді можна

ють чотири сівалки в агрега­

вчасно зорють свої приватні

тах з тракторами МТЗ-80, два

ділянки.

сподіватися на високі врожаї.

колісні трактори ХТЗ зі спа­

Ярий

острівець,

Кl\Ин

в

400

господарстві

де збереглися належна техно­

становить

логія,

ного виробництва. Про неї на

150 га вівса, 150 га 70 га кукурудзи і 30

полях дбає головний агроном

В. І. Дідик. Отож усі землі, а

культура

1550

це

дбайливо

крупнотовар­

гектарів

ріллі,

обробляються,

удобрюються.

Господарство

упевнено тримається' на бур­

реними

гектарів. Це-

Через

день-другий

госппідприємстві

культиваторами.

у

щуватимуть моркву, капусту і

ки.

Ранні зернові вже посія­

кою площ просто не існує. До

но.

Крім

речі, майже всі поля були зо­

ри

посіяли

того,

механізатори

викосумішки

на

20

рані

насіння.

5

20

буряки

пектарів.

на

Далі

площі

приступлять

до

сівби

пізніх культур, догляду за по­

гек­

сівами. А тим часом тварин­

тарів. Працюють трактори зі

ники

роботи

ви­

зчіпками, боронами, котками.

худобу, виробляють молоко і

без збоїв.

Словом, все робиться так, як

м'ясо.

вимагає агротехніка.

співчутливі люди трудяться в

конуються вчасно,

Техніка

підводить.

Весь

дбайливо

доглядають

Працьовиті,

дружні,

-

це реаllЬИО

по

механізато­

на

го житгя.

не

столові

Веснянооранки

ВІІ.ТКУ

Поточного року виро­

-

гектарах

Польові

зяб.

тут залишилося лише

гектарах на зелений корм для

худоби і на

на

сіль­

га греч­

ячменю,

овочі.

rаряча вода

сіятимуть

Один такий агрегат дає 35 гектарів культивації за день. Отож затримок із підготов­

хливих хвилях сьогоднішньо­

Разом із селянами

Актуально!

Основною ємства

~Іетою діяльності

теплових

мереж

тепломережа»

є

спортування

теплової

виробництво

Колектив

ПТМ

докладає

розвалитися

зусиллями

вони

шукають

покращення якості послуг.

знаходять

свій

шлях,

над

зорею

сві­

тву,

що

залишилося

лишнього

радгоспу.

71 О

утримується

від

НАЗУСТРІЧ

ко­

Тож тут

голів великої

350

.

Поступово

оновлюється

инно-тракторний парк: за

танні

роки

потужні

придбано

трактори,

причіпного

два

дещо

інвентаря.

з

Бере­

посів ний

матеріал

перевіре­

У полі біля агрегатів чергує

ний в районній державній на­

машина

сіннєвій

зерна

інспекції.

свідчить насіння.

Аналіз

про високу якість Сільгосппідприємс­

якої

для

в

завантаження

сівалки,

шофер

за

кермом

техніку, тож вчасно справля­

тво підтримує дружні стосун­

ються з усіма польовими ро­

ки

«Агро-інтер»,

Є машини для підвезення лю­

ботами.

року,

яка вже кілька років поспіль

дей у поле, вивезення обідів

скруту,

надавала свої послуги у виро­

для хліборобів. З усього вид­

частин

щуванні високих урожаїв ку­

но, комплекс весняних польо­

курудзи на зерно і на силос. Під багаторічними травами

вих робіт У ТОВ «Бобрицьке»

хлібороби

Ось

попри

і

і

«застійну»

цього

фінансову

придбали

запасних

для ремонту техніки на

70

ти­

сяч гривень.

Весна

впевнено

сільгоспугімями тва,

додає

крокує

господарс­

клопотів

хліборо­

бам. Ось і сьогодні директор С. Г .. Малюга

раненько

огля­

з

фірмою

400

зайнято

гектарів

заплав­

бали насіння суміші злакових

зазначити, що в полі працює

35

трав на площу підпокривного

гектарів посіву під

техніка виключно свого

овес.

Також планують поно­

полагодити

гектарів

вити

посіви люцерни на за­

зом

гектарів

плавних землях Трубежа.

І. І. Карбаном,

бригадиром

благопо­

Г. т. Чуприною,

завідуючим

лучно. Та все ж вони вимага­

На весняний лад гуркочуть трактори у полі. Пісня мото­

майстернею

ють від хліборобів посилено­

рів веселить душу. Хоч техні­

єм. І тепер вона не підводить

го догляду.

ка

дбайливих господарів.

нув озимий ю\Ин, який радує

хліборобів.

Усі

озимої пшениці жита

150 і 430

перезимували

У господарстві є

тонн нітроамофосу, 6 тонн І іачної селітри. Та ці добри­

здебільшого

нак

вона

не

зупиняється.

-

стара,

та од­

«кашляє»,

Бо

за

кермом

тракторів

Однак керівник господарства

роби

думає над тим, як піДЖивити

В. Х. Фурман, А. Ф. Лилик, К. М. Краснов, В. М. Кравчен­ ко, Р. В.Бородавко, С.А. Ба­ рабаш, А. А. Біленко. Працю-

озимі

культури

до

виходу

рослин у трубку, що дає ви­

сокий

агрономічний

ефект.

-

не

ва призначені для кукурудзи.

із

механізатори

головним

М.

Л.

Через кілька днів,

ворить директор

досвідчені хлібо­

га,

І. М. Накалюжний,

-

люди

-

приступлять

п'ять

плугами.

А

кількість

можемо

Думаю,

як

тракторів

з

потребі

іх

при і

торік,

колективі

-

вімати

відсутня підігріта

з

підігріву

води

У

міжопалювальний

2004

(літній) період. Так, на початку

А коли когось із них спіткало

ку було заплановано подачу підігрітої води на травневі свята та День Пере­

гання

всі

колективом без ва­

'підставляють

ДРУ.ЖНЄ

моги,

до

свят

Незалежності

ро­

України,

плече товаришу, котрий пот­

1 вересня,

Дня міста, та вже сьогодні

ребує співчуття. Адже так не­

прийнято

рішення

легко

безперебійного забезпечення спожива­

у

великому

знайти

складному

підтримку і ви­

нелегкими і

літами

людей.

ТОВ

Зрозуміло,

б

ще

належна

тично

воно

вони

ефективніше увага

кинуто

виживання.

з

боку

на

Чавлять

само­

його,

кому тільки не ліньки: трей­ дери, ці...

комерсанти, Тому

одне

за

й

податків­

розвалюються

одним

дарства.

Пора

наші

госпо­

збагнути,

що

завтра не буде кого рятувати.

селяни

чів

Галина ПОЛЯКОВА

підігрітою

про

водою

відновлення

протягом

всього

літнього (міжопалювального) періоду.

юному сельча­

держави. Але, на жаль, прак­

збільшити.

була

частку свого тепла ювілярам.

була

оранки городів. для цього ми

виділяємо

своєму

традицію

господарювати, якби до села

до

броварчан

режа» збільшує обсяги надання послуг

у

змогли

С. Г. Малю­

як

регли

дих

го­

причин,

Дбаючи про комфорт та добробут на­

землі, але працьовитих і гор­

Жовноді­

ряд

селення міста, ПТМ «Броваритепломе­

Сільгосппідприємство

ра­

через

ніх рядах нема людей байду­

«Бобрицьке» має не найкращі

інженером

років

об'єктивних, так і суб'єктивних, в осе­

жих, дріб'язкових. Вони збе­

нину.

подарства, яку взимку зуміли

та

На жаль, протягом майже п'яти ос­ танніх

вода в літній період.

пенсіонеру,

гос­

макси­

вдосконалення

лях

мореному

Варто

для

зробити, бо, переконана, в їх­

світі

зації праці, з постійною тур­ ботою про хліборобів.

допомогти

зусиль

одне одному. І їм вдається це

горе,

проходить при добрій органі­

них земель. Цього року прид­

бажання

чудову

В. М. Конопля.

Підвозить насіння в мішках шофер В. Г. Зеленський.

жуть

провідною

титься

ВЕСНІІІНОМУ ВІТРУ

рогатої худоби, у тому числі корів, мають свинофер-

1ft.

яким

до

безпечення їх теплом та підігрітою во­

дою. мум

і

тран­

споживачів, якісне та безперебійне за­

ТОВ «Бобрицьке». Спільними

господарс­

і

енергії

директор С. Г. Малюга не дав тому

підпри­

«Бровари­

для

виконання прийнятого рішення

ПТМ «Броваритепломережа» повністю забезпечено кваліфікованими кадрами,

всі

об'єкти

теплопостачання

технічно

справні. Проте

ДК

«Газ

рівень проплати

України»

80 %

-

встановив

від місячного

обсягу для забезпечення безперебійно­ го

та

якісного

тому ПТl\! винно

газопостачання.

своєчасно

проводити

ки з підприємствами

ми

Саме

«Броваритепломережа»

-

по­

розрахун­

постачальника­

паливно-енергетичних

ресурсів

за

рахунок коштів, що сплачують спожи­

вачі.

Однак,

незважаючи

на

постіЙНу

роботу по збору платежів, борги насе­ лення за спожиті послуги залишаються значниии. На сьогодні ця сума складає

більше п'яти мільйонів гривень. Тому, щоб не поставити під загрозу

І ТІЯЬКИ КОНДИЦІЙНИМ НАСІННІМ І Вирощуванням високорепродукційно­ го насіння в районі займаються елітгосп ДПЗ «Плосківський» і насіннєгоспи

урожай

нинішнього

приємства

мають

року

125

сільгосппід­

відсотків

конди­

ційного посівного матеріалу.

СВАТ «Агрокомбінат «Калита», АТОВ «Русанівське», ВАТ «Рудня». Вже кілька

сіння ярої пшениці. Її вирощуваТИ1vlемо

років поспіль у нашому районі повністю

на площі

забезпечується потреба в насінні ранніх

ному році державою додатково стиму­

ярових культур. Так, приміром, для сів­

люється сівба. ярої пшениці.

би маємо ячменю са 107, проса -

районний показник забезпеченості господарств району насінням кукурудзи становить лише 36 відсотків до потреби.

гороху

-

166

146, 4 відсотка, вів­ 178, гречки - 283,

відсотків до потреби. Під

В достатній кількості в районі є і на­

&ожої паски і запашної паски!

3000

гектарів. До речі, в поточ­ Середньо­

Турбує і стан забезпеченості насінням багаторічних трав. Поки що воно вз?-га­ лі відсутнє. Обсяги вирощування бага­ торічних трав в останні роки скорочу­

ються.

Хоч

зламати.

таку тенденцію

Науковці

радять,

щоб багато­

займали

від

45

до

50

ків.

А з

чого

ж

участь

дент університету «Україна» Гребенюк, який набрав сім

рована молодь. Приємно відзначити,

:І!ісці

що на шахові турніри

:чу

дитячі будинки «Любисток» та «Надію> (у Мок­ реці) солодкі паски. Вихованці та їхні наставни­ ки радо зустріли гостю, дякували за смачні по­

дарунки.

Святкової

атмосфери

зустрічам

надавали виступи маленьких виконавців, котрі

залюбки читали вірші і співали пісень, прослав­ ляючи весну і найбільше християнське свято.

Кор. «Нового життя».

кий

голова

Антоненко,

Віктор який

Олександрович щиро

привітав

учасників Зуlагань, побажав їм усьо­

го найкращого, подарував шаховому клубу

4

пари шахових годинників та

фотоапарат. А тепер про самі змагання.

Вони

-

-

юнаків зав

Семен з поло­

на другому

Вадю! j'v'!арченко, на третьо­ 1\/IИКОАа

Сергієнко.

найкращий

Артем

О:lІеля,

Серед

результат пока­ котрий

поділив

ІІІ-ІУ місця. До речі, Артем є чемпіо­ ном

12

регу­

гасіть борги попередніх періодів. Чи бути влітку з гарячою залежить тільки від вйс l

водою­

Михайло ШИБІКО, директор ПТМ

« Броваритепломережа».

До УВАrи ІРОВАР"АМ!

кодня його помічник Н. Й. Захарчук завезла у

завітав місь­

п'роханням:

корм

Інф. «Нового життя».

Юрія Анатолійовича Бойка напередодні Вели­

депутата

наполегливим

відсот­

за.готовлятимемо

виною очок із дев'яти,

народного

35

для худоби?

найсильніші шахісти міста та обда­

ініціативи

з

На жаль, фактично ж структурні обсяги

їх посівів складають десь до

Завершився чемпіонат міста з ша­ У цих змаганнях взяли

ни,

лярно здійснюйте поточну проплату та

відсотків.

ПОПЕРЕДУ В АРТЕМА - ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ хів.

звертаємося до вас, шановні броварча­

річні трави в структурі кормових куль­ тур

України

З

необхідно

подачу підігрітої води у літній період,

області у віковій

категорій до

років, гратиме у фіналі першості

України.

пройшли в гострій безкомпромісній

Анатолій СТЕПАНЕЦЬ,

боротьбі. Чемпіоном став К.М.С сту-

головний суддя змагань.

Узв'язку з підвищенням серед­ ньодобової температури зовніщ­

нього

повітря більше 8 градуСіВ протягом 5 діб, відповідно до· розпорядження голови Київської обласної державної адміністраціі від7.04.2004 року N2 183 «Про за­

.тепла

кіН4ення

опалювального сезону

в

населених пунктах області» та від­ повідно до розпорядження місько­ го голови від 14.04.04 р. Ng 55 за­ кінчити опалювальний сезон 2003-2004 р.р. в місті Бровари з 15 квітня 2004 року беЗ'припинен­ ня надання послуг з підігріву води до початку опалювального сезону 2004-2005 р.р., виключаючи час

перерв на проведення ремонтних і профілактичних робіт.


21

Ng29 (9536) І

ПОНЕДІЛОК, 19 квітня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Украіно' 6.ЗО, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 70S, 8.05 Спорт 720, 8.20 Фінансова погода 7.40 Ера бізнесу 7.40 М/Ф 7.55 Православний календар 8 З5 Мюзик-бокс 9.0U СІЛЬСЬКІ ВІсті 9.30 11 10, 12.05 Для тих. ХТО вдома

9.45 , 2/55 Ситуація 9.50 Муз. теленовини 10.15 Вікнами до весни 10.50, 14.35 Служба розшуку ДІтей

і

1.00,

1500,

2100,

22.00

ВІсті

20.40 20.50 21.40 22.05 22.45 23.00

17.04

Вечірня казка

lЗ.З5 Краса і здоров'я ТІс .. Земля кохання,

.. Кено"

14.00

Світ спорту Наш футбол ТелереЙтинг.uа "Підсумки .. 2З.З5 Вірую 23.40 Укра"на енергетична 0.00 Контролер О.ЗО Огляд матчів Англій­ СЬКОІ прем'єр-ЛІГИ

Хjф "Кохання - смер­

1.25

тельна гра

..

УТ-2

7.00, 8.ЗО СНІДанок 3 ,,1 тІ" 702 ТСН 7.30 Т/с "Ундіна ..

. Земля

Тіс

9.00

кохання,

земля надіІ" 1О. 1О Цей день в ІсторіІ

10.15

Освіта ХХІ ст.

10.З5 П. Куліш. "Чорна Рада .. 11.00 Зірки над зірками 11.05 Нетиповий директор.

II.ЗО Абетка безпеки 11.40 Межа

12.25 Поздоровляю вас .. lЗ.15 Наша пісня Зірки, на сцену! М/с .,Киту16.ЗО Студія .. 5 .. 17.05 Резонанс 17.40 Під егідою Кадуцея 18.00 Укра"на. День за днем 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.35 "Наголос .. 20.20 Експосвіт

15.15 16.00

ВІВТОРОК, 20 квітня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Украіно' 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 7.05. 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.30 БУДІвельний майданчик 7.40 Ера бізнесу 7.45 М/Ф 7.55 Православний календар 8.25 Україна енергетична 8.35 Мюзик-бокс 9.00 Сільські вісті 9.ЗО, 11.10 Для тих, ХТО вдома

О. Бійма II.ЗО Немеркнучі зірки 12.00, lЗ.40 За киівським часом

12.1 О

Крихітка 12.З5 Мед. центр ,Довіра,

"Шлягер..

12.40

представ-

ляє ... 1З.ОО Лікар Довженко реко­ мендує ...

lЗ.05 Театральний Київ

21.30 Футбол. ЛЧ. "Монако, - "Челсі" 2З.40 "Підсумки .. 0.20 Вірую 0.25 Ера гумору 1.25 Служба розшуку ДІтей 1.30 Футбольні ДІалоги УТ-2

7.00, 8.ЗО Сніданок з ,,1 + 1.. 7.02 ТСН 7.30 Т/с "Ундіна .. 9.00 Т/с .. Земля кохання, земля надії .. 10.10 Цей день в історіі 10.15 Французька година 11.00 Укра"'нські болгари 11.05 Архітектурні перлини

9.45 Ситуація 9.50 Зелений коридор 10,,50 Служба розшуку дітей 11.00,21.00,22.00 Вісті

Укра"'ни 11.40 Коли в душі весна 12.00, 13.ЗО За ки"'вським

11.ЗО Перехрестя

12.10 Епоха, ХХІ сТ. 12.30 Мед. центр .. Довіра .. 12.35 Муз. історії 12.50 Лікар Довженко рекомендує .. 12.55 Хіт-базар 13.25 Крас(] І здоров'я 14.00 Т/с "Земля кохання, земля надіІ .. 14.55 Т/с .. За що тебе ко­ хаю .. 15.25, 20.15 Т/с "Бідна Нас-

12.05 Урок німецької мови 12.25 Поздоровляю вас .. 12.55 Абетка безпеки 1З.l0 Форсаж

13.40 ВІкнами до весни 14 00,1600,1905 Важка

ат-

летика. ЧЄ 17.ЗО Художня панорама

17.50 18.25 18.50 20.50

Право Саме той Вісті. Діловий світ "Кено ..

ТЯ»

СЕРЕДА, квітня

21

УТ-1

6.00 Доброго р(]нку, Укра"'но' 6.ЗО, 7.00, 8.00 Новини 6.50 См(]чна родина 705, 8.05 Спорт 7.20. 8.20 Фін(]нсова погода 7.З5 Ера бізнесу

740 М/Ф 7.55 Православний календар 8.35 Мюзик-бокс 9.00 Сільські вісті 9.30, 11 15 Для тих, ХТО вдома

9.50 Т/с "Земля і кров .. 10.50 Служба розшуку дітей 11.00, 1500, 2100, 22.00 Вісті

11.З5 Аудієнція

23.40 "Підсумки .. 0.20 Вірую 0.25 Ера гумору 1.00 Мюзик-бокс 1.25 Служба розшуку 1.30 дlс "Палітра .. 7.00, 8.ЗО 7.02 ТСН

летика. ЧЄ

Т/с

9.00

.. Земля

Зелений КОРИДОР'

"Депортиво»

ЧЕТВЕР, квітня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Укра"'но ' 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна родина 705, 8.05 Спорт 7.20.8.20 Фінансова погода

10.1 О Цей день в Історіі 10.15 НІмецька година 10.50 Культура КИ"'ВСЬКОІ ~yci 11.00 Голос унікально'" краси 11 30 У ПаРИЖІ зранку дощ 11.40 Цвіт папороті 12.00, 1З.ЗО За ки"'вським 12.10 Світ авіації і туризму 12.45 Лікар Довженко реко-

календар

8.З5 Мюзик-бокс

9.00 СіЛЬСЬКІ ВІсті 9.30, 11.10 Для тих, хто вдома

9.50 Крок до зірок 10.20 Хто в домі хазя"'н? 10.50, 22.45 Служба розшуку дпей

2100,

22.00

ВіСТІ

11.30 Бути жінкою 12.00 Урок французько'" мови

12.25 Поздоровляю вас .. 12.55 Абетка безпеки 13.10 Телефортун(] 1400, 16.ЗО, 19.10 Важка

12.50 Люди і долі 1З.25 Краса і здоров'я

летика. ЧЄ

16.00 МІс .. Киту" 16.15 Студія ,,5 .. 18.00 Енергетичне поле 18.ЗО Саме той

18.50 Вісті. Діловий світ 20.45 .. Кено" 21.45 Світ спорту

4.30 Сплеск культури? 600, 7.10, 800. 900, 1200, 16.00, 18.00 Новини 605 Прокинься І співай І 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

Англійський алфавіт для дітей

7.25

7.35 Абетка-маля 7.45 Арифметика-маля 8.20, 15.10 Народна платформа

.. Палітра ..

7.00, 8.30 702 ТСН

УТ-2 СНІданок з

7.ЗО Т/с "Ундіна .. 9.00 Т/с .. Земля кохання, земля надіІ" 10.10 Цей день в історіІ 10.15 Урок англійсько'" мови 10.25 .. Освітянські новини .. 10.35 "Наша мова .. 11.00 дlф "Крапля вічності, чи Сповідь про самого себе .. 11.20 Звучала пісня 11.40 Свідок жипя 12.00, 13.30 За ки"'вським

12.10 Ки"'в діловий 12.40 Естафета lЗ.ОО Добути

мрію з надр

кредиту

ТІс .. Земля кохання, земля надіі" 14.55 Т/с "За що тебе ко­

14.00

хаю

..

15.30,20.15 ТІс "Бідна Настя

..

16.25 Т/с "Усі ЖІНКИ - відьми ..

Петербург-4 ..

23.25 Післязавтра

23.50 ТІс "Чоловіча робота-

2.. 0.55 Перша експеДИЦІЯ" 1.55 Т,'с .. Загнаний'· Т/С

Хочу і буду

18.ЗО Т/с "Ундіна"

1930,0.20 ТСН 20.00 ТСН ПРОСПОРТ 20.1 О Чудесне прання 21 15 Т/с "Т(]ЄМНИЦІ слідс­ тва-З .. 22.20 Подвійний доказ 2З.20 Х/Ф .. Земля обітова­ на", с 1 0.40 Служба розшуку дітей 0.45 Т/с .. Знову шалена Сью­ зен .. ут-з

4.З5 Сплеск культури?

6.00, 710, 800, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05 М/Ф 6.25 Мелорама 7.00 Подробиці. Економ. ог­ ляд

7.25

Англійський алфавіт для

дітей

7.35 Урок географіl 820, 1655 Народна платформа

8.25.21.15

ТІс

.. Дільниця ..

9.З5 Смачно з Б. Бурдою 10 15, 20.40 Кримінал 11 05 КраІна порад 12.15 Т/с "Сімейні узи .. lЗ.20 Планета тварин 14.30 М/с .. Каспер"

20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання 21.15 Т/с "Таємниці слідс­ тва-З .. 22.20 Без табу 2З.l0 Х/Ф "Земля обітова­ на", с. 2 0.30 Служба розшуку дітей 0.35 Т/с "Знову шалена Сью­

.. УТ-З

6 ОО, 7.10. 8.00. 9.00. 1200, 1600, 18.00 Новини 605,9 З5. 15 10 МіФ 6.25 Бадьорого РЗНКУ' 7.00 Подробиці. Економ ог­ ляд

7.25

Англійський алфавіт для

ДІтей 7.35 Уроки обережності 8.20, 16.55 Народна плат-

8.25,21.15 Т/с "Дільниця" 10.00 Шанс Model.ua 11.05 Кра'іна порад 12.15 ТІс "Сімейні узи .. lЗ.20 Планета тварин

нє"

17.25 Хочу і буду 18.ЗО Т/с "УНДІна" 19ЗО. 0.20 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Чудесне прання 21 15 Т/с .. Таємниці слідс­ тва-З ..

Я так думаю 2З.15 Х/Ф .. Земля обітова­ на·" с. 3 О 40 Служба розшуку дітей 045 Т/с ",Знову шалена Сью­ зен

.. ут-з

4.35 Сплеск культури? 6.00, 7.10, 8.00, 900, 12.00, 1600, 18.00 Новини 605,4.15 Мjф 6.30 Камера СМІХУ 7.00 ПодроБИЦІ. Економ. ог­ ляд

7.25 Англійський алфавіт для ДІтей 7.З5 Уроки обережності 820, 16.55 Народна платформа 8.25,21 15 Т/с . Дільниця .. 9.35 Містер Кук 10.25 Усе для тебе 11.05 Країна порад 12 15 Т/с .. Сімейні узи .. lЗ.20 Планета тварин 14.25 МІс "Каспер .. 14.50 МІс "Назад у майбут­ нє

..

15.20 Т/с "Титани ..

19.45

кіборг - сталевий во"н"

.. Карти гроші, два стволи . 1.20 УкраІна енергетична 1.55 Х/Ф "СПОСlеРlГач, 3.30 Х/Ф ., У пошуках капітана ГpaНla, с 4

.. Мутанти-Х,

330 Т/с .. Курортний роман"

СТБ Т/С .. ПристраСТІ ПО-Іта-

7.00

ICТV

Лlйському"

5.00 Ранкова музика 5.40 Т/с "Династія" 6.З5 Служба розшуку дітей 6.40. 8.05 "ЗОО сек/година .. 6.45, 15.30 М/с "Пелсвік .. 7.15, 16.00 М/с .. Кмітлива Шерон'

7.45, 8.45, 1245. 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 900, 19.00, 22.05 По-

М/с ,Назад у м(]йбут-

8.00 8.40 9.05

Бізнес-стуДJЯ

..

11.20 Х/Ф "Здраствуй, це я ' .. 12.30 "Вікна ... Новини 12.50 Т/с "Наш Чарлі" 13.45 Т/с ·'nристрасті по-ітаЛІйському" Хjф .. Єдина на світі" 16.30 "Вікна ... Кримінал 16.40 ПРИНЦИП доміно 17.50 "ВІкна" Столиця 18.00 Т іс "Небесна кара .. 19 ОО ТІс . Команда "А .. 20.00 Т/с .. Амазонка .. 21.00 "Вікна ... Новини 21.ЗО "Вікна". Спорт 21.40 "Вікна.. Бізнес

14.40

9.55, 16.55

Х/Ф

14.00

КІборг

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 22.25. 5.10 Т/с "Бандитський Петербург-4 .. ПодроБИЦІ

Підсумки

ДНЯ

23.55 Служба розшуку дітей 0.00 Т іс 'Чоловіча робота-2 .. 1.05 Перша експедиція 2.05 Т/с "Загнаний ..

2.45 ТІс "Мутанти-Х" 3.40 ТІс "Курортний роман .. ICТV 5.00 Ранкова музика

5.45 Т Іс "Династія" 6.40, 8.05 ,,300 сек/година» 6.45 МІс "Пелсвік" 7.15, 16.00 М/с .. Кмітлива Шерон .. 7.45. 8.45. 12.45. 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55. 855, 22.00 Спорт 800, 900, 1900, 22.05 По­ года

8.10, 19.10 К(]ламбур 9.05 Т/с "Прикрий менеІ"

дня

0.00 Служба розшуку дітей 0.05 Т/с "Чоловіча робота-2 .. 1.10 КИlв-Трофі. Дорога додому

9.00 Репортер Дайджест 9.10,18.05 Т/с .. Клоун .. 10.10 Т/с "Полювання на По­ пелюшку"

19.30 Т/с "Комісар Рекс . 12.10 Шоу І Н(]йди lЗ.l0 Х/Ф .. Мій кузен ВІННІ" 15.20 МІС .. Мисливці за при11.10.

.. Дніпро"

Т/с "Курортний роман .. ICТV

5.00 Ранкова музика 5.40 Т/с ·'Династія" 6.З5 Служба розшуку дітей

6.40, 8.05 ,,300 сек/година .. 6.45 МІс "Пелсвік" 7.15, 16.00 М/с "Кмітлива Шерон .. 7.45, 8.45, 12.45. 1845, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.00, 9.00, 1900, 22.05 Погода

8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Прикрий менеІ .. 9.55, 16.55 ТІс .. Людина-невидимка .. 10.55, 17.50 Дівочі сльози ТІс

20.00

СТ(lлевий воїни

. Пристрасті

по-іта-

Пристр(]сТl по-п(]-

лійському" 14.45 Х/Ф .. Аферисти" 1620 "ВІкна, КРИМІнал 16 30 Принци" доміно 17.40 "Вікна ... Столиця 17.50 Футбол. Кубок УкраІ­ ни. "Динамо.. (Ки'ів)

. Бухта

Доусона,

1620 Дійові особи 17.00 Я усе про вас знаю 1755 Т/с .. Жінка з ароматом кави"

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 2040 Спецпроект "Незакін­ чена ВІйна"

Хjф "Пригоди Марта­ дело і Філімона" 2З. 15 Х/Ф "Ніде сховатися .. 1.10 Х/Ф "Оголена неправ­

..

2.50 Х/Ф "У пошуках капітана Гранта .. , с. 6 Х/Ф .. Ка­ мертон . . , с 2 СТБ

7

ICТV

5.00 Ранкова музика 5.45 Т/с "Династія .. 6.40, 8.05 "ЗОО сек/година .. 6.45 МІс .. Пелсвік" 7.15, 16.00 М/с "Кмітлива Шерон .. 7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8 ОО, 900, 1900, 22.05 По­ года

8.10, 19.10 Каламбур 905 Т:с .. РягувальниЙ пат­ руль,Гав"," 955, 16.55 ТІс .. Людина-невидимка

..

10.55, 17.50 Дівочі СЛьОЗИ ТІс "Бухта Доусона .. lЗ.ОО, 22.15 .. 12 негренят" 14.00 Х/Ф .. Пригоди Морта-

ОО Т/с

.ПристрасТl по-ІТ(]-

ЛІЙСЬКОМУ"

8.00 "ВІкна". БІзнес 8.25 Красива кв"ртира 8.50 ·,Вікна ... Столиця 9.00 Принцип доміно 10.20 Х/Ф .. Африканська ролева ..

. . Амазонка"

23 55 ·В,кна ОПІВНОЧІ О 15 Т с: ·Амазонка' 1 1О Х Ф Пробудження смерТІ

2.45·Вlкна·

КРИМІнал

новий КАНАЛ 730, 8.05, 8.45 ПідйомІ 7.00, 19.00, 2З.50 Репортер 7.05, 14.55 М/с "ПРИГОДИ 6.ЗО,

Джекі Чана"

8.00 Репортер. Бізнес· 8.15 За гроші 9.00 Репортер. Дайджест 9.10, 18.05 Т/с "Клоун" 11.05. 145 Т/с "Полювання на Попел юшку .. 1155. 1930 Т/с .. КОМІсар Рекс· 10 Шоу І. Найди

12 13.10 Х/Ф Миротворець' 1520 М.с МИСЛИВЦІ за приВИДJМИ'

15 45 М'с СеДРIК' 16.10, 5.25 Т/с .. Заколот­ Т/с .. Баффі - пе­ реможниця вампірів»

12.ЗО "Вікна". Новини Х/Ф .. Парі" lЗ.30 Т/с "Пристрасті по-іта­ лійському" 14.30 Х/Ф .. Кілька інтерв'ю з особистих питань ..

.. Пробудження

23.55 "Вікна ... Опівночі Хjф "Попкорн .. 1.15 Х/Ф .. Куб-2 .. 2.55 "Вікна .. Кримінал

0.15

новий КАНАЛ 6.30. 7 30, 805. 845 ПІДйомІ 7 ОО 1900.23.55 Репортер 705. 14.55 М/с .. Пригоди Джекі Чана"

8 ОО Репортер БІзнес 8. 15 З(] ГРОШІ 9 ОО Репортер ДайджеСl 910 18.05 Т/С .. Клоун" 10.10 150 Т/С "Полювання 11

ко-

на 1l0пелюшку" 1О, 1930 ТІс

.. КОМІсар

Рекс· 12.10 Шоу І. Найди

17.50

13.10 Хlф "ОСТРІВ МаККІнсі" 15.20 М/с "МИСЛИВЦІ за привидами .. 1545 М/с ·СеДРIК" 16.10, 5.35 Т/с .. Заколот­ ницький шлях .. 17.10, 2.45 Т/с "Баффі - переможниця вампіРІВ .. 20.25, З 35 Кунсткамера 21.05,4.10 Шоу .. Вікна ..

18.50

22.05

12.50

16.15 "Вікна". Кримінал 1625 Принцип доміно 17.40 "Вікна ... Столиця ТІс "Небесна кара .. Італійський футбол. - "Рому .. 21.00 "Вікна ... Новини Серія А. "Лаціо ..

21.ЗО "Вікна ... Спорт

дело і ФІлімона"

да"

1 05 Х/Ф "Тюремна спека,

245

Х/ф

.. у

пошуках капіт(]на

Гранта ... с

7

Х,Ф

.. Коз(]­

ки-розбійники'· ОО Рс

. ПристрасТІ

ЛІЙСЬКОМУ"

12.ЗО "Вікна". Новини

12.50 Х/Ф .. Попкорн" ТІс "Пристрасті по-іта­ лійському" 14.45 Х/Ф .. Венеція - слово жіночого роду" 16.ЗО .. Вікна ... Кримінал 16.40 Принцип доміно 17.50 .. Вікна". Столиця 18 ОО Т /с .. Небесна кара .. 19.00 Т/с "Команда .. А, 20 ОО Т!с "Амазонка"

21 ОО "ВlКна" Новини 21.30, ВІкна ... Спорт 21.40 .. Вікна ... Бізнес 22.00 Х/Ф "Куб-2" 0.05 "Вікна". ОПІвночі

0.25 Т/с .. Амазонка .. 1.20 Х/Ф "Венеція - слово жі­ ночого роду .. 2.55 .. Вікна'·. КРИМІН(]Л новий КАНАЛ 630, 730, 805, 8.45 ПІдйомІ 700. 1900. 2З.50 Репортер 7.05 14.50 М/с .Пригоди ДжеКI Чан(]"

8 15 ПО-Іта-

8.00 Вікна ... БІзнес 8.25 Новий Старий Світ 8.50 .. Вікна". Столиця 9 ОО Принцип ДОМІНО 10.20 Т/с .. Небесна кара .. 11.15 Х/Ф "Пампушка ..

13.45

.. 025, 125. 240, 3.30. 4.05

800

СТБ

7

Хjф "Сюрприз для та-

туся

Зона ночі

16.25 М/с "КІборг 009" 17.50 Дівочі сльози 19.45 Х/Ф "Під прицілом .. 2З 15 Х/Ф .. Оголена неправ­

ТЕТ 6.З5 Київський регіон

Репортер. Бізнес ПОСМIXlIIТЬСЯ. вас ЗНІма-

ЮТЬ!

9.00 Репортер. Дайджест 910. 1805 Т/С . Клоун' 10.10, 2.45 ТІс "Полювання на Попелюшку" 19.ЗО Т/с "Комісар Рекс .. 12.10 Шоу І. Найди lЗ.05 Х/Ф "Сюрприз для та­

11.10,

туся .. 15.15 М/с "МИСЛИВЦІ за при­ видами .. 15.40 МІс "Седрік" 16.05, 5.45 Т/с "Заколот­

ницький шлях"

17.10

ТІс "Баффі - перемож-

ниця ваМПІрІВ"

20.25 Кунстк(]мера 21 05 Шоу 'ВІкна"

22.05

11.ЗО Т/с "Максима в моєму

7.00. 2З.30 BIZ-ТV. Нон-стоп 7.30 Антресолька 7.45. 20.00 Т/с .. ЖІнка-ПОЛІ­ 8.45. 15.45, 18 9 9

ОО.

23.00

Ди­

вися l ОО 11 ЗО МІф

зо

945. 11

50

Хjф "Віртуальн(] сексу­

аЛЬНІСТЬ

0.10 Швидкий гол 025. 1 20, 2.40. 3.35 Зона НОЧІ

аЗО, 5.05 Т/с "НІкіта"

серці ..

12

13ЗО,

1530, 1630, 1730, 1830. 20.ЗО. 22.30 СТН 13 35 МІс .. ЗаГІН .. Галактика~ 1400,2120 Дозвольте за­ ПИТQН1

НИ", с. 2 Х/фЧотири листи ф(]-

12.00

с.

15

Х/Ф "Горбоконик .. Правовий всеобуч МІс .. АЛІКС" 16.З5 BIZ-ТV. Каприз

17

Х/Ф

.. Люди

І манеке­

3

Хjф "Халепи Альфре­

да"

Кіно і німЦІ BIZ-ТV. Оаl)се Тіте

Даффі

ТЕТ

ський"

8.45, 18.00, 23.00 Дивися ' 9.00, llЗО, 16.00 М/Ф 9.30, 9.45, 11.50 Закон є за­ кон

BIZ-ТV. Новини

Хjф "Люди і манеке­

НИ", с. 3 Хjф "Халепи Альфре-

12.00

да .. 14.05 Х/Ф "Моя любов ..

16.35 BIZ-ТV. Каприз 17 зо Переможний голос

ВІ­

руючого

,

манеке­

4

20 ОО Т/С ,lмпераlОР І ЙОІО убивця

Х/Ф

Без дієт і рецептів Телепрес-клуб

Т/с·Жюлі Леско' Поращи лікаря Пелеха Новини з вітрини ,,5 хвилин з В. Заман-

київ 7.00, 19.00 дlс "На перех­ рестях планети Земля" 13.30. 1530, 16ЗО, 17ЗО, 18ЗО, 2030, 2230 СТН 755, 2055 .. 5 хв~лин з В. 3ЗМ3НСЬКИМ» 8 ОО 19 ЗО Т, с "Жюлі Леско» 9 ОО Х/ф ,Небезпека вибо­

730.

ру

1045

.. Перлини класично'і му­

зики

11.00 М/Ф .. Охоронці історії .. 11.30 Т/с "Мзксимо в моєму серці .. 12.30 Т/с "Провінціалка .. 13.З5 МІс "Загін "галак! 14.00 Дозвольте запита 14.15 Х!ф для дітей "КаНІ ли Кроша .. , с. 2 15.З5 М/с "Пригоди Керро-

15.З5 Правовий всеобуч

с

.. Чарівник ..

Будь те здорові '

ру"

6 35 BIZ - тv НОН-С1UП 7 ОО М сАЛІКС 730 Антресолька 745 Т,С ЖІнка ПОЛІЦей-

Х/Ф ·Люди

18.00 18.35 18.45 19.30 20.20 20.25 2055

0.25 Один У кубі

025.445 Т!с ·НІКІТЗ'"

935, 18.15

ОО дlс "Таємнича Афри-

ським"

20 25. 3.25 Кунсткамера 2105, 4.00 Шоу "ВІкна" 22.05 Х/Ф "ОСТРІВ Маккінсі,· 020, 1 15, 2З5. З20, З.55

21 оо

Керро­

.. Пригоди

21.00 Споживач 21.30 Щасливий дзвоник 22.40 Х/Ф .. Небезпека вибо-

київ 7.00 М/Ф 7.20 Вісник роботодавця 7.30 СТН. Тижневик

ни'

Міс

ка"

руючого

НИ", с.

18 25

.. Пригоди

..

17.З5 Т/с

17.30 Переможний голос ві­

10.00

З5 МіС та

Кроша .. ,

Дака іпоросятка Паркі ..

14.00 15.15 16.00

0.00 0.20

.. КаНІКУЛИ

І

16.З5

нери"

21.00

х;ф

1415

9.35. 1720 BIZ-TV. Новини 10.00 Х/Ф "ЛЮДИ, манеке­

1820

ЗО КИІВ класичний

lЗ.ОО Економічний вісник

Закон є за·

КОН

ницький шлях"

Хjф смерті ..

9.20 Чорний квадрат 9.50 Х/Ф "Цирк ..

"Пuвторний

шлюб ..

17.10, 2.40

22.00

СТН-спорт. Тижневик 8.ЗО ТІс "Кінь білий,

8.00

ТІс "Нікіта"

Зона ночі ситу-

21.40 "Вікна ... Бізнес на

19.40

22.25. 5 10 Т/с "Б(]ндитський Петербург-4 .. 2З.ЗО Футбол, 1;2 розигра­ шу Кубк" УЄФА 1.15 Т/с "Загнаний .. 240 Т/с . . Мутанти-Х"

.. Мисливець

акул .. 16.25 МІс "Кіборг 009 ..

да

ТІС

21.00 "Вікна,· Новини 21.ЗО ··Вікна .. Спорт 21 40 .. ВІкна, БІзнес 22 ОО Х Ф БеЗВИХІДна аЦІЯ

на

8.00 "Вікна ... Бізнес 8.25 Ні пуху, ні пера ' 8.50 "Вікна ... Столиця 9.00 Принцип доміно 10.1 О Т/с "Небесна кара .. 11.05 Х/Ф·ЗдраствуЙ, це я ' , 12.ЗО "Вікна .. Новини 12.50 Т/с .. Команда .,д.

Хjф

(Дніпропет­

ровськ)

СТБ

14.00

перемож-

ниця вампірів"

лійському»

IЗ.45 Т/с

.. Баффl -

20.25 Кунсткамера 2105 Шоу .. Вікна" 22.05 Х/Ф .. Миротворець"

акул·

ТІс

Т/с

О.ЗО ,,25-й каДР"

цейський·

Кримінал

новий КАНАЛ 630. 730. 8.05. 845 ПІДйом' 7.00 19.00 23.55 Репортер 7.05. 14.55 МіС ·Пригоди ДжеКl Чана .. 8.00 Репортер. БІзнес 8.15 ПОСМІХНІТЬСЯ. вас зніма·

17.10

23 15 Х/Ф СпостеРІГач .. 1 10 Х/Ф .. НІДе сховатися . . 2.50 Х/Ф "У пошуках каПlтана Гранта", с. 5. Х/Ф "Ка­ мертон", с. 1

7.00

.. .. Вікна,·

ЦІЯ

З.20

.. Людина-не-

16.25 М/с 'КІборг 009 .. 1950 Х/Ф . Мисливець

1.40 Т/с "Загнаний ..

2.20 ТіС "Мутанти-Х"

11.50

О.ЗО "Вікна ... Опівночі 0.50 Т/с ·Амазонка .. 1.45 Хjф "Безвихідна ситуа­

шлях,·

1300,22.15" 12 негренят"

кави»

19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.40 Справжній детектив 22.25, 5.10 Т/с "Бандитський Петербург-4 .. 23.35 Подробиці. Підсумки

1150

2З.l0 Сквот Автостиль

15.45 М/с .СеДРIК" 16.10 Т;с .. Заколотницький

·АмериканськиЙ

-

1.40 Служба розшуку дітей

видами"

10.55, 17.50 ДІвочі сльози 11.50 Т/с "Бухта Доусона .. 1300, 22.15 .. 12 негренят"

кави"

0.55

ру

0.10

видимка"

15.20 Т/с .. Титани .. 16.20 Дійові особи 17.00 Я усе про вас знаю 17.55 Т/с .. Жінка з ароматом

3.15

ТІс

Італійський футбол. Серія А Огляд матчів ту­

22.00

ють!

Час ··К .. Принцип доміно 10.20 ТІс Володар звірі ...

НЄ'·

2З.30

Галопом по Європах Хjф ·.АмериканськиЙ

2З.15 Х/Ф

14.55

17.25

22.20

.. 1+ 1..

ти"

16.25

21.15 ТІс "Дільниця» 22.25,5.10 ТІс "Бандитський

2.35

13.00. 22.15 "12 негренят" 14.00 Х/Ф "Кривавий кур­ куль-8. Навчений убива­

16.25 ТІС "Усі жінки - відьми"

15.20 Т/с .. Титани .. 16.20 Дійові особи 17.00 Я усе про вас знаю 17.55 Т/с "ЖІнка з ароматом

дlс

18.45 Розиграш 20.00 Подробиці 20.40 Кримінал

года

тя .. 16.25 Т/с "Усі жінки - відьми .. 17.25 Хочу і буду 18.30 Т/с "Ундіна .. 19.30, 0.)0 JCH

1.25

"Кращі

8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Прикрий менеІ .. 9.55, 16.55 Т/с .. Людина-невидимка .. 10.55, 17.50 Дівочі сльози 11.50 Т/с "Бухта Доусона,

15ЗО, 20.15 Т/с "Бідна Нас-

23.З5 Вірую 23.40 у гостях У Гордона. З. Хромаєв 0.40 Золота Фортуна

Кіркоров.

пісні»

8.25 Х/Ф .. Вічно молодий .. 10.ЗО, 4.20 М/Ф 10.55 ВВС. Жива природа 12.15 Т Іс .. Сімейні узи" lЗ.20 Х/Ф .. До мене, Мух­ тарІ ..

14.20 М/с "Каспер .. 14.50 М/с .. Назад у майбут-

часом

ат-

ут-з

форма

мендує.

7.З5 Ер(] бізнесу

7.40 М/Ф 7.55 Православний

О ЗО НБА Краш! ІГри

4.ЗО Сплеск культури?

21.55 Ситуація 22.05 .. Четверта влада,· 23.00 "Підсумки ..

22

хаю"

кохання,

земля надіІ"

хаю"

Вісті. Діловий світ Запитаєте міністра "Суперлото" "Кено .. "Мегалот .. 21.ЗО Футбол. ЛЧ ... Порту .. -

14.55 Т/с "За що тебе ко­ 15.25, 20.15 Т/с .. Бідна Настя .. 16.25 ТІс "Усі жінки - відьми .. 17.20 Поле чудес 18.ЗО Т/с "Ундіна .. 1930,0.10 ТСН 20.00 ТСН. ПРОСПОРТ 20 1О Чудесне прання 21 15 Т/с .. ТаЄМНИЦІ СЛІДС­ тва-З .. 22.20 Документ

зен

730 ТІс "Ундіна ..

земля надіІ" 14.55 ТІс "За що тебе ко­

Саме той

15.00.

,,1+1 ..

14.00 ТІс "Земля кохання,

Подружки

1100,

УТ-2 Сніданок з

дітей

часом

12.10 Урок англійсько'" мови 12.25 Поздоровляю вас .. 12 55 Абетка безпеки 1З. 1О Сільська година 1400, 16.30, 19.10 Важка ат16.00 18.00 18.30 18.50 20.10 20.40 20.50

часом

земля надії ..

15.15 Ф.

та .. 16.35 М/с "ПРИГОДИ Даффі Дака Іпоросятка Паркі .. 17 ОО МеРІЯ 17 25 Без ДІЄТ І рецептів 1735 Т/с ,ЧаРІВНИК" 18 35 ПіСНІ народжені Укра"НОЮ

21.00 21.1 О

Новини З вприни

Парламентський день 21.ЗО Щасливий дзвоник

2З.З5 Планета Боулінг 0.10 BIZ-TV. Тор List

22.40 Х/Ф "Плачу наперед .. 0.25 Х/Ф "Губи в оренду ..

О.ЗО Служба розшуку дітей

7.ЗО,

1З.ЗО,

16.ЗО,

15.30,

0.35, 4.55 Т/с "Нікіта ..

17ЗО,

ТЕТ 6.З5 BIZ-ТV. Нон-стоп

7.55, 20.55 .. 5

7.00, 9.00 М/Ф 7.30 Антресольк" 7 45, 20.00 Т/с .. Імпер(]тор

Заманським" 8.00, 19.ЗО ТІс "Жюлі Леско .. 9.00 Хjф .. Плачу наперед ..

І

ЙОГО убивця" Ди­

вися!

9ЗО. 945. 11 ЗО ЗЗКОН Є за­ кон

Новини

1815 BIZ·TV Х/Ф,Люди І

10.00

НИ". С

манеке­

4

12 оа

ХіФ шлюб ..

,Повторний

14.05 Х/Ф "Дівчин(] поспіш(]є на побачення ..

15.25

Дjф

.. Зодчий

ДУШІ

ЛЮДСЬКОІ

17.ЗО Переможний голос ві­

18.25 Х/Ф "Те"тр", с 1 21.00 Х/Ф .. 587. Велике рабування потяга .. 23.40 Імпрезз 0.15 Прибупя потяга 0.45 BIZ-ТV. Рор Т,те

Т/с "Латинський коха­

нець

..

Х/Ф

.. Віртуальн(]

сексу­

JЛЬНІСТЬ"

ТЕТ 6.З5 BIZ-ТV Disco Т"ле 7 ОО, 9.00 МіФ 7.30 АнтреСОЛЬКJ 745. 20.00 Т/с Імператор' його убивця" 8.45. 11.35. 18 ОО 2З.05 Ди­ вися!

930, 945, 14.05 3(]кан є за­ кон

9.З5,

18.20,

2З.50

BIZ-ТV.

Новини

10.00 Х/Ф "Театр .. , с. 1 12.00 Х/Ф "587. Велике пограбування потяга .. 14.15 Х/Ф .. Блакитні дороги .. 16.00 INSIDE 16.З5 BIZ-ТV. Каприз 17.ЗО Переможний голос ві­ руючого

18.30 Х/Ф .. Театр", с. 2 21 ОО Х/Ф "МІранда з льоДОМ"

2З ЗО BIZ-TV. Нон-стоп О 05 Спец" 0.35 B1Z-TV. НІЧ ЕКСТРИ

київ 7.00, 19.00 дlс .. На

в моєму

сеРЦІ'

12 30 040

Т/с .,Провінціал-

ка"

ІЗ. 1О 13.З5

Споживач

14.00

ХіФ

М;с ,Загін "Галактика ..

.. Біліє

вітрило са-

мотнє"

15.З5 МІС

.. Пригоди

Керро-

та"

М/с

16.35

.·Пригоди Даффі

17.З5 ТІс .·Чарівник"

Перлини класично" му-

зики

пог-

київ 7.00. 19.00 дlс "На перех­ рест"х планети Земля ..

40

10.45 М/Ф 11 10 Мерія 11 ЗО Т/с .. Максима

18.35

руючого

1.50

хвилин з В.

Дака І порос"тка ПаРКІ'. 17.00 Молодіжна ,елеслужба

16.00 Клуб "Здоров'я" 16.35 BIZ-ТV. Каприз

З

2030,

22.ЗО СТН

845. 1140, 18.00. 23.05

9.З5

18ЗО,

перех­ рестях планети Земля" 7ЗО, 1330, 1530, 1630, 17.ЗО, 18ЗО, 2030,

18.45 Шлях до успіху 20.25 Новини з вітрини 21.00 Парламентський день 21.15 Дозвольте запитати 21.ЗО Щасливий дзвоник

Х/Ф "Одружися МНОЮ збо вмри ..... 0.10 Чорний квадрат

22.40

22.30 СТН 7.55. 20.55 ,,5

хвилин з

зІ

В.

3JМJНСЬКИМ"

8.00. 1930 ТІс Жюлі 9.00 Х/фОдружися

Леско' ЗІ мною

або вмри

10.30 МіФ і 045 Телепрес-клу6 : 1.30 Т/С . Максима в

МОЄМУ

сеРЦІ"

,2.30 Т/с .. ПровіНЦІалка" 13.35 МІС .. ЗаГІН "Галактика .. 14.00 Дозвольте запитати

14.15

Хjф

15.З5 М/с та

.. Машенька" .. Пригоди

Керро­

.. Пригоди

Даффі

..

16.35

М/с

Дака іпоросятка ПаРКІ"

17.00 Доброго вечора, кияни!

17.35 Т/с "Чарівник" 18.З5 Хіт-базар

20.20 Вісник роботодавця 21 ОО Новини з вітрини 21 1О ПЩJламентський день 21 30 Щасливий дзвоник 2240 Хlф .. Анкор, ще анкор'·

0.25 Киів класичний 0.55 Х/Ф .. Нед БлеССIНГ"


J:([1:J#8 (1/і ііід

з І N!!29 (9536) І П·ЯТНИЦЯ,

квітня УТ-1

6.00

Доброго ранку, Україно І

6.ЗО,

Новини

7.00. 8.00

6_50 Смачна родина 7.05, 8.05 Спорт 7.20,8.20 Фінансова погода 7_30 Внесок у майбутнє 7 40 Ера бізнесу

745

календар

Для тих,

ХТО вдома

9.45 Ситуація 9.50 "Четверта влада" 1О 40 Абетка безпеки 1050. 1425 Служба розшуку ДІтей

11 ОО.

15 ОО.

2100,

21.55

ВІСТІ

Поздоровляю вас ..

"Кено" Світ спорту Бути жінкою

земля надії" 14.55 ТІс "За щр тебе ко­

Національний інтерес

2З.ЗО Спорт

П'ята чверть

16.25 Т;с "Усі ЖІНКИ - відьми, 17.25 Хочу і буду 18.30 Т/с ,'УНДlна" 1930. О ЗО ТСН 20 ОО ТСН ПРОСПОРТ 21 15 Чекай на мене 22.15 Т,с·Менти"

У СВІТІ єдиноборств

2З.15

20

1 ОО 1 25 1 30 1.55

Ера гумору Мюзик-боке СитуаЦІЯ

з

Бачу землю l

Зірки над зірка­

Справа честі

II.ЗО

М/с "Киту ..

теми Чорнобиля з музи­ КОЮ І після мовою 1200, lЗ.ЗО За київським

19.10

Важка <1тлетика.

ЧЄ

Сумна

ностальгія

на

часом

СУБОТА, квітня

24

УТ-1 Мюзик-бокс У гостях у Гордона. З.

Хромаєв 7.50 Контролер

8.25 Форсайт 8.45 Православний СВІТ 900, 15.00, 19.00, 21.00

Віс-

ТІ

20.10 Вікно в Америку 20.35 Вечірня казка 20.50 "Мегалот-21 З5 Світ спорту 21 45 Імена 22.35 Така мода 2300 АНГЛІйська прем'єр-лі-

7.00

lЗ.ОО Крок до мріі

13.10 Корисна розмова 13.20 Ліки майбутнього 13.40 За киівським часом 14.00 МІс "Веселі мульти-14.ЗО дlф "ПРОІ)ІЛЯНКИ з ди-

тів" 7_30 дlФ

НЕДІЛЯ,

KBiTH~

УТ-1 М юзик-бокс

6.00 6.20 Х/Ф ·,Касабланка-8.10 Золота Фортуна 840 Автоконтинент 9.05 Клуб Суперкниги 9.25 Крок до зірок 9.55 Дитяча лінія 10_ 10 Нова армія 10.40 Територія безпеки 10.55 Муз. теленовини 11.15 Модна лінія 11.40 здоров·я 12.05 Аеросалон . 20 Сільська година .05 Для тих, хто вдома 3 15 Форсаж 13.40 Духовний вІсник 1400, 17.00,19 ОО Важка ат-

~

летика. ЧЄ

16.05 Аудієнція 16.35 Світ. Огляд 18.50 ВІсті 19.20 ·,Тарасова церква-19.50 ДІЛОВИЙ світ. Тиждень 20.05 ФеЄРІЯ жипя 20,45 Вечірня казка 20.50 "Кено-21.00 Вісті тижня 21.55 Спортклуб 22.50 Служба розшуку дітей 23.00 Х/Ф "Касабланка" 0.55 Мюзик-бокс 1_25 ЧС з автогонок Форму­ Сан-Ма­

рино

9.00 Лото-забава 1005 Імена 10.50 Телефортуна 11 ЗО Усього доброго l 12.00 Запитай у влади 12.30 Актуальний тиждень

Прихована камера НаЙРОЗУМНІШИЙ

"Величезний

па-

19.ЗО ТСН

19.55 ТСН. ПРОСПОРТ 20.10 Концерт "Гарні ПІсні .. 22.15 дlФ "Брати до крові .. 0_05 Х/Ф "Смішна леді .. ут-з

8.00 Прихована камера 9.00 Ранок з Кіркоровим 10.05 Оздоровча система

5.00

валеолога Ю_ Зарецько­

6.05

Х/Ф "Не можу сказати

"прощай" Т/С "У пошуках

го

мор-

ських пригоД"

ЧІТКО і ясно ПеНСІйна реформа Людина І ззкон Приймальня СТОЛИЧНОІ

влади

КРИХІтка

7.45 Планета Здоров'я 8.20 Городок 9.00 Бадьорого ранку' 9.40 Смачно 3 Б Бурдою 10.20 Камера сміху 10.55 Розиграш

12,40 Епоха, ХХІ ст. 1300 Крок до мріl 13.10 Новобудова 13.25 Життя без болю 13.35 Світ авіаціі і туризму 13.45 Шлях до успіху 14.00 МІс "Веселі мульти"

8.10 8,40 9.05

14.ЗО Концерт "Гарні пісні--

12.45,18.45Факти lЗ.ОО, 23.05 ,,12 негренят" 14.00 Х/Ф "Наречена, що

16_10

МІс "Планета монстрів" Т/С "Десяте королівс-

10.50 Програй мільйонІ 11.25 Квартирне питання 12.00 Галопом по Європах

Х/Ф ",Весільний пере-

18.15 Поле чудес 19.30 ТСН - Епіцентр 20.15 Х/Ф "Мумія поверта­

втекла"

16.15 Х/Ф "У яблучкоІ" 18.00 Докладно з Д_

Кисе­

ЛЬОВИМ

ЄТЬСЯ"

22.45 Бокс по-справжньому. В. Кличко - К. Сандерс 0.10 Х/Ф "На граНІ безумс­

.. Захоплення .. Х/Ф "Тихий америка­ нець" (У переРВІ - 22.00 Розиграш СМС-призів З3

19.05 21 10

тва"

Х/Ф

тиждень)

ут-з

4 05 МІФ ,БІле Ікло6.30 МІФ "БІле ікло .. 7.25 МІФ 7.40 ВВС 8.45 АкадеМІЯ СМІХУ Краще 9.40 Прокинься і СПlвай l 10,40 Містер Кук 11.20 Караоке на майдаНІ 12.05 Усе для тебе 1240 Мелорама 13.25 LG-еврика 14.35 ввс. Жива природа 15.40 Ювілейний вечір А. Арканова

18.20 Шоу і зірки гумору 19.00 Шанс 20.00 Подробиці тижня 20.55 Творчий вечір І. Ніко­

0.10 Автопарк 040 Спортпрогноз 045 Х/Ф.Карнозавр" 2.10 Х/ф .. У яблучкоІ .. 3,40 Х/Ф "іхали ми.іхали .. СТБ

7.10 vv\wv Європа.Llfе 7 ЗО Т/с "Наш ЧаРЛІ" 8.20 Тіс .. Володар ЗВlрIВ-9.15 Ні хвоста, ні луски 9.35 На перший погляд 10.00 т!с "Наш Чарлі11 ОО Т Іс "Володар ЗВlрів-11.55 Украіна енергетична 12.25 Колія 12.45 Х/Ф "Гардемарини-3-14.55 Світ комп'ютерів 15.25 Новий Старий Світ 15_55 Італійський футбол. Серія

0.40 ЧС з хокею. Росія - Да­ НІЯ

2.З5 Х/Ф "Між любов'ю І нензвистю"

А_

Центральний

матч туру

18.00 Автостиль 18.20 Х/Ф "Джентльмени віддають перевагу блон­

ICTV 525

МІс ,.АргаЙ"

тво"

полох"

1 1О Х;Ф . ОбвинувачуваНІ"

Х/Ф "Три ТОПОЛІ на Плю-

640. 7.40 Погода 6,45 Т/С .. Темний лицар7.45 М;с "Фантометта--

20.15 20,40 21.20

Х/Ф .Охоронець Дlтей-

ЛІЙСЬКОМУ"

Ранкова музика

8.00 "Вікна" БІзнес 8.25 На перший погляд 8.50 "Вікна". Столиця 9.00 Принцип доміно 10.15 Т/с "Небесна кара .. 11.10 Х/Ф "Новий Гуллівер'12.30 "ВІкна". Новини 12.50 Т/с "Команда "А" 13.45 Т/С "Пристрасті по-іта-

Т Іс "Династія ..

Шерон--

7.45, 8.45, 12.45. 18.45, 21,45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8_55, 22_00 Спорт 8_00, 900, 1900, 22.05 По­

14.45 16.40 16_50 18.00 18.1 О 20.00

8_10, 19_10 Каламбур 9.05 ТІс "Рятувальний пат­ руль "Гаваї..

17

тво"

ШансМоdеl_uа ПодроБИЦІ

ЧС з хокею. ФІНЛЯНДІЯ

Х/ Ф ·Таємна люЬов· ХіФ "Тихий "мерик,,­

1 15 2 З5

хав мене"

-

нець,

блон­

5_20 ХjФ "Час Х" 645,7.15 Погода 6.50 Перехрестя 7.20 МІс "Аргай ..

7.45

МІс "Планета монстрів"

8.15

ХjФ "Три тополі на Плю-

lЗ.ОО Х/Ф "Червоний берет"

щисі ..

9.35 Автопарк 10.15 Х/Ф --Небезпечна про-

14.50 Рейс 15.10 П'ять

хвилин здоров'я

З ЄВМІНОВИМ

фесія" 12.05 Коронна страва 12.45, 18.45 Факти lЗ.ОО. 23.25" 12 негренят" 13 55 Т/с "Темний лицар·

ПОДРУЖНІ зради Тіс "Пуаро Агати КРІС­

15.15 16.15 л"

Час ·К

16.25

Шоу І. Найди

lЗ.l0 Х/Ф "Ракетник--

т/с "БаФФі

--Зірка--

(Кіровог­

рад) - "Динамо" (КИІВ) ХjФ "Гардемарини-З-Х/Ф "Чоловік як жінка-Х/Ф "Страсний тиж-

19.00 21.05 23.05 1 10

7.00

Нейтрона"

9.ЗО МІс "Невгамовні" Посміхніться, вас зні­

мають! 10.З5 За гроші 11.15 Світ індійського КІНО (У

перерві

- 12,40 Запитай­

ХjФ "Змовники-Репортер Ціна кохання Х;ф "Службовий

ро-

ман"

21 25 ХІ Ф "Убивця2З 25 Х,,-ф ЛОЛlт,,· 1 50 Х, Ф "АраХНIЯ-

Світ краси Новини з вітрини Парламентський день

Дозвольте запитати Х/Ф "Гувернантка ..

ли Кроша--. С. З іЗ.оо Будьте ЗДОРОВІ І

1З З5 Т/С "Спецефекти" 14 ЗО Парламентський

1

с

8 8

ЗО Музик"

Пr:рлини КЛ3СИЧНОІ му-

15 15

JИКИ

15 35 Сlllеlщ-конфепі 1G ОО Т с Ч"РІВНИК' 1640 Гаряча тема 17.00. 18.00 ЧУ з футболу. "Арсенал" (Київ) - "Чор­ номорець" перерві

(Одеса)

- 17.45

Шлях до

УСПІХУ)

18.50 Споживач 19.15 Телепрес-клуб 20 ОО ХІт-базар 20 55 Новини з ВІТРИНИ 21.00 Доброго вечора,

історіі в деталях

зJмJнсы<r,.1'' ОО М;с ,Пригuди керрот,,-

ВІС­

ник

київ 700, 12.40 МІФ 7.30_ 13.30, 15.ЗО, 1630. 1730, 18.ЗО, 20 ЗО, 2230 СТН 755_ 20555 хвилин з В

те в лікаря)

14.55 17.00 17.20 18.20

Чорний квадрат

11.ЗО Х!ф для дітей "Каніку2З ЗО Ди­

se 1.00

Музик"

8.50 Вісник роботодавця 9.00 Х/Ф "Гувернантка" 11.00 Економічний вІсник

805 МІФ 8 зо 16 ОО ПОЛУНДРJ І 930 І<ВВ Украlllськ ..l )ІІГ3 11.ЗО. 2030 IС10РІІ В І\еталях 12 оо. 21 ОО Реальн" музикз ІЗ ОО. 22 ОО О СЛ -СТУДІЯ 14.00 Х/Ф ,Дуети16.30 Т/С "я кохаю мумію-17.00, ооо Т/с "Моделі .. 18.30 КВВ. Украінська ліга 23.00 Супер-Вася іІІ da lюu-

новий КАНАЛ 8 ОО М l "ПУЧЧИНІ'

Подолання

21.ЗО щасливий дзвоник

ХіФ "Пірати Тихогu оке-

ану-

Кольори туризму Т!С "ЧаРІВНИК"

22.40

вися l

3.40 CDDV

10.00

17 ОО 17 З5 18 35 18.50 19.30 20.00 20.25 21.00 21.15

ТЕТ

хф "ІСТОРІІ про сильних

,Пригоди Даффі

Дака Іпоросятка ПаРКІ"

Решето

630, 9 ОО. 1800,

людей,

Міс

1635

3.25 Х/Ф "Убивця" 5.05 Х/Ф "Лоліта" 7.10 Міс "Гаргуль'l"

16.50 Футбол. Чемпіонат Ук­

МlСПРИГQДИ Керро­

кия-

H~!!

21 ЗО 22.40

Щасливий дзвоник Х. фЖlнка-птеродак­

ГИЛЬ :3 5t:!веРЛI-ХIЛЛЗ"

О

Х Ф

20

МеФісто

16.ЗО Т/с 'я кохаю му­

23.20 Світ комп'ютерів 23.50 Кентавр 0.10 Х/Ф "історії про сильних

мію·,

17.00, 0.00

Поліцейський фінансово-правовий коледж

Т/с,Моде­

лі"

людей" 1.50 італійський футбол. Се­ рія А. Центральний матч

Супер-Вася ІП lюusе

2300

туру

da

Оrолоwує набір--студентів

київ

новий КАНАЛ 7.45 Церква Христова 8.05 МІс "Пуччині .. 8.30 МІс "Скубі-Ду і Скраппі­ - Ду .. 8.55 МІс "Пригоди Джиммі

на

700, 14.10 М/Ф . 7.30, 13ЗО, 15.30, 16.ЗО, 17.30, 18.30, 20.30, 22.30 Муз. програма

Нейтрона--

11 11

пі-Ду--

12.05 Х/Ф "ПіНГВІН Амудсен" 1350 Х/Ф "Службовий ро-

12

ман·)

13

Споживач Хіт-базар Х/Ф "Жінк,,-пте­ родактиль з Бе­ верлі-ХІЛЛЗ 30, 18 50 Музика 50 д"с ,Таємнича Африка-20 Х/Ф ,КаНІКУЛИ Кроша" С. 4 ЗО "Киівська пекто­ раль"

14.ЗО

кон-

КВВ

Киівський

клуб

церт

15.30 Сlпеmа-конфепі 15.45 Подолання 16.00 Візит 16.20 Х/Ф "Загублений

22.00 Фактор страху 23.00 ГолІ 0.00 Х/Ф "Октагон" 1.50 Гумористичний концерт 3.25 Х/Ф "НеСКІнченна Істо-

скарб --Саутус

РІЯ"

острова

ОО Киів класичний 18.ЗО Мерія

18

Х/Ф "ПіНГВІН Амудсен" ТЕТ

Т/С "Кінь б1ЛИЙ-Київські МІніатю-

19.00 20.00

Ди­ вися l 7.00 Х/Ф "Пірати Тихого океану", С. 2 8.15 МІФ 8.30, 16.00 Полундра l 9ЗО,. 18_ЗО КВВ_ Украlнська

6.30, 9_00, 18_00, 23.30

ри

20.ЗО СТН. Тижневик

21.00

СТН-спорт Тиж­

невик

21.ЗО щасливий дзво­ ник

22.ЗО Пісні, народжені Украіною 23 ОО Т/С "Спецефек-

Історіі в

деталях

12.00,21 ОО Реальна музика 1300_ 22.00 О СП-СТУДІЯ 14.00 Х/Ф "Луна грому"

ти"

2З.50

Х/Ф

навчальний рік

2004-2005

Вища освіта

СТН

8.00 9.00 9.20 9.50

9.25 МІс "Невгамовні-9.55 З х 4 1О З5 Божевільний день 11 15 МІФ "Скубі-Ду і Скрап­

17.00 Репортер 17.20 Заборонена зона 18.20 Х/Ф "Відьми .. 20.1 О Гумористичний

0_05

Х:Ф ,Чапаєв"

та

2З.30 Планета Боулінг

- перемож­

ниця вампірів ..

раїни.

Закон є ]а-

18.25 Х/Ф "ЗаГІН "Д" 21.00 Х/Ф "Щит М інерви2З. 15 Мобілізація

ницький шлях"

М,С ,ЗаГІН' Гал"ктика"

35

14 оо 1535

руючого

видами"

17_10

Ди­

17.ЗО Переможний голос ВІ-

за при­

Ду МІС "Пригоди ДЖИММІ

7.00 Х/Ф "'Новий ГУЛЛІвер" 8_15 Т/с "Пуара Агати Крісті" 9.15 Кентавр 9.35 Vv\WV.Європа.Lіfе 10.00 Т/С "Р!аш Чарлі .. 11.00 Т/с "Володар звірів .. 12.00 Нові українці 12.30 Красива квартира

ICТV

19.30 Т/С "КОМІсар

.. Мисливці

сеРЦІ

9.35. 11.50 BIZ-TV Новини 10.00 Х/Ф "Театр· с 2 12.00 Х/Ф ,Фучжоу 1З 50 Клуб" Здоров'я 14 10 Х/Ф "У МИрНІ ДНІ" 16.35 BIZ-ТV. Каприз

Рекс ..

Освітні послуrи: <і Повна загаАьна сереВНIІ освіта <і Піgгоmовhа фаХіВЦів за напрямом

"ElfoHoMllfal

n;вnриЕмницmвоn:

за спеЦіаАьносmямu "Фінанси», "liухгаАтерс..lfиіі

06Ailf,,;

за напрямом "Право»: спеціаАьнісmь ,,8раВО3НіІвсmво» ' 0 .. 0

•• 0

•• 0

•• 0

.. 0

•• 00 .. 0

.. 0

•• 0

.. 0

.. 0

.. 0

.. 0

..

=,,= .. 0

•• 0

.. 0

.. 0

•• 0

•• 0

•• 0

.. 0 ' . 0 , ' 0 •• 0 , · 0 •• 0 .

Денна форма навчання

....!l1 9 IfAilcl. за cneqlaAbIIDt:mJlMU:

'ш.t;;li

1. Фінанси;

Вступні іспити:

2.liухrаАmерсыf;; 06Аіlf. (ТерМіН навчання

- 3 po~и),

3. Nравознав,mво.

фІнанси. 6gхгаАmер,ыfuu

o6AlIf

- маmемаmuІіа (усно), - уІіраїнсьІіа мова (guhmaHm); пра80зна8сm80

-

_ історія УІіраїНU (усно).

(ТерМіН навчання

- 4 роХи). - уІіраїнсьІіа мова (guhmaHm). • •~ШІ~t~@flif!t1.і_1 " IfAat:l. за t:neqiaAbIIDt:mJlMII; <ііЙ­ І. Фінанси;

Вступні іспити

2.liуиаАmерсыf;; 06Аіlf. (ТерМіН навчання

-

г роХи).

(ТерМіН навчання

Фінан,и, 6gхгаJl.mер,ыfuu

o6J1.llf

- маmемаmuІіа (усно). уІіраїнсьІіа мова (guhmaHm). пра80знав,mво

З. Правознав,mво.

- 3 роХи).

-

ОСНОВІІ права (усно). уІіраїнсьІіа мова

(gukmaHm)_

"Мадмуа­

зель"

Заочна форма навчання

•.4ui 11 IfAiJcl. 3іІ t:neqlaAbHDt:mIlMU:

1ІІ1ІЙ;1WШ;в

Навqально-вироОниqий центр творчості молоді orOnOWYE НА&ІР СТУДЕНТІВ НА 2004-2005 НАВЧАЛЬНИЙ РІК на базі

11

класів за спеціальністю

МАСЛО ВЕРШКОВЕ Фасоване від МОНОnlТ від

6,90

1,5 грн!п

кг. Доставка по

Укра1ні

Тел.:

044-539-45-99.

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ

l.фінан,и;

ВОДІїВ ТРАНСПОРТНИХ 3АСО&IВ КАТЕrОРIЇ «В»

2.liухгаАmер'ыf;; 06Аіlf. (ТерМіН навчання З. Правознавсmво (ТерМіН навчання

Нові навчальні автомобілі Обладнані класи ковані фахівці

N2 521200).

Термін навчання

Форма навчання

Група вихідного дня та ве­

- 1 рік. - денна.

Звертатись за адресою: М. Бровари, вул. М. Лагунової, 17-А. Довідки за телеФоном: 6-13-14 (приЙмальня).

чірні заняття. Ми

чекаємо

М_ бровари, ності,

Тел.jфакс:

2-72-44, 2-72-84.

14

вас

за

бульв_

адресою:

Незалеж­

(на території ПТУ-4)

ТелеФон для довідок:

5-02-86.

ПОСПІШАЙТЕ!

.:

ІІІІ !і'

tJ ••

Помірні ціни (ліцензія серія АА

- г роХи).

- 3 рохи)

' 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 " 0 •• 0 " 0 " 0 ' . 0 .. 0 " < : ) " 0 ' · 0 .. 0 '

Досвідчені висококваліфі­

':

,

..

І • , 'Іі

[~

..

• : •. (.) . .•

'Ш"

: [, :[1 : •

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Ліцензії:

Серія АА Серія АА Серія АА

СвІдоцтво

Адреса:

N2097846 N2097847 N2484445

про

Тел.:

Сертифікати про акредитацІю: Серія HI-IN2 107699 Серія HI-IN2 107700

державиу

07400,

В.

12 ЗО. О З5 Т;е'ПРОВIНЦI"Л-

кан

на Попелюшку"

хвилин з

ка

18 00,2250

9_30, 9.45, 11.45

9 ОО Репортер. ДайджеС1 9.10, 1805 Т/с "Клоун .. 10.10, 2.10 Т/С "Полювання

20.30,

8.00. 19 зо Tjc 'ЖЮЛl Леско" 9.00 Х,Ф .Анкор ще анкарІ" 1О ЗО Вlдобр"ження 11 ОО МОЛОДІжна телеслужба 1130 Тс ,Максима в моєму

вися!

ЮТЬ!

М/с

II.ЗО.

8.45,

18.ЗО,

Заманським"

його убивця,

Репортер. Бізнес ПосміХНІТЬСЯ, В,)С 3HIMJ-

12.10

17.ЗО,

ДІтей

перех­

рестях планети Земля" ЗО, lЗ.ЗО, 15.ЗО, 16.ЗО,

22.30 СТН 755. 20.55 ,,5

6 З5 1815 B1Z-ТV. Нон-степ :' ОО 9 ОО і 6 ОО М Ф 7 ЗО Антресолька 745 20.00 Т.'С 1мператор І

7 ЗО 8 05. 845 ПІДЙОМ' 19 ОО. 1 10 Репортер 705 14.55 М-с "ПРИГОДИ

11 10,

7

ТЕТ

новий КАНАЛ 6.ЗО 7 ОО

8.55

СТБ

динка"

КРИМІнал

8.ЗО М с "Скуб І-ДУ і СкраППІ­

Х./ф-Час Х

405 "Справжня

3.10 Служба розшуку 3.20 Х/Ф "Ракетник" 6.55 М/Ф 735 М 'с 'г"ргулы·

тиж-

день

Х/Ф "Мурахи в штанях" 0.З5 СТОРІнками тележурна­ лу ,Плейбой

22.55 ХіФ .. Шпигун. що ко­

11.30, 20.30. 1.00

матч туру

що

2145

канова

Х/ф,Страсний

CDDV

8.00 8.15

Х/Ф "що ховає Лох-

ночі

Х/Ф "Дочка жандарма"

ВІкна ..

ОО

київ 7.00, 19.00 Д/с "На

Несс .. 1.40, 3.15, 5.05, 605 Зон"

"ВІкна". Опівночі

З.50

4

втекла--

20.З5 Ювілейний веЧІР А. Ар­

БІзнеС-СТУДІЯ

IТ3ЛIЙСЬК>'Й футбол Серія А. Центральний

"Вікна". Столиця Х/Ф "Червоний берет .. Т/С "Амазонка ..

18.05 Програй МІльйонІ 190\ Х/Ф ,Наречена.

--прощай ..

Подружні зради

15.40 МІс "Седрік" 16.05, 5.10 Т/С "Заколот­

"Вікна". Кримінал Принцип доміно

14.45 Х/Ф "Неймовірні при­ годи янкі в Африці .. 16.25 Т/с --Десяте королівс­

ВВС Х/Ф "Матильда .. ЧС з хокею. Словаччи­ на - Україна 10 Х/Ф "Не можу сказати

ЛІга

Не час

0.00 0.20 2.15

Х/Ф "Дочка жандарма ..

12.10 13.15 15.15

445

22.00

2З_00 Сквот

15.20

лійському"

года

Х/Ф

2З.20

ДжеКI Чана-

ТІс "ПристрасТІ ПО-lТа-

7.00

6.40, 8.05 ,,300 сек/година" 6.45, 15.ЗО МІс "ПеЛСВIК" 7.15, 16.00 МІс "Кмітлива

1 35

21.ЗО Не час

СТБ

6.З5 Служба розшуку дітей

динкам"

ш,иСI!!

Каламбур

З.ОО Т/с "НІЧНІ бачення--

3.15

20.30 Х/Ф "Змовники' 22.25, 6.10 Кунсткамера

годи янкі в АФРИЦІ"

ДНЯ

19.00 20.00

21.00 --Вlкна--. Новини 21 15 "ВІкна". Спорт

день_'

23 15 Х/Ф "Тюремна спека" 1.05 СТОРІнками тележурна­ лу , Плейбой" 1 45 Х/Ф ,Пр"гнення З 20 Х-ф ,Мурахи в штанях

США

18.ЗО Аншлаг l Аншлзг l

лаєва

УТ-2 7.00 Бокс по-справжньому. В. Кличко - К. Сандерс 8.05 Аншлаг l Аншлаг l

чу­

довиськами

15.45 16,40

зур-

12 30

ТИЖНЯ

МОРСЬКІ

дlФ "Прогулянки 3 чу-

15 10

дlФ --Прогулянки з ди­

10.20 11.00 І 1.30 12.00

Свій регіон

12.50

довиська"

нозаврами. Земля гіган­

ОО Кордон 12.15 Спорт і ми 12,45 Характер 13.15 Край 13.40 Медичний меРИДІан 14.00, 17.30 Важка атлетика. ЧЄ 16.00 Рада 16,45 Для тих. хто вдома 17.00 Перехрестя 19.15 МіжнаРОДНІ вісті 19.40 Футбол ЛЧ Огляд

Гран-прі

7.20 Родина від "А .. до .. я" 8.20 ТІс "Дільниця" 9.30 Справжній детектив 10.15 Караоке на майдані 11.00 Шанс 12.15 ТІс "Сімейні узи ..

нозаврами.

0.50 Ера гумору 1.05 Мюзик-бокс 1.25 Милосердя 1.45 дlс "ПаЛІтра" 2 15 АПВЕ представляє УТ-2

»

ла-І.

600. 7.10, 800, 900, 1200. 16.00_ 18.00 Новини 605, 14.30,5.20 МІФ 6.25 Шоу і зірки гумору 7.00 Подробиці. Економ ог-

га

9.30 ЗІРКИ, на сцену' 9.55 Я здивую світ 10.25 Ситуац.я 10.30 Місце Під сонцем 11.00 Інновація .15 Хто в домі хазяїн? .35 Прописи

25

УТ-З

ляд

11.05 Видатні жінки України

16.ЗО,

НБА Тижневий огляд

кохання

Цей день в ІсторіІ

19.00 Академія сміху. Краще 20.00 Подробиці 20.40 Городок 21.20 ПРИРОДНІЙ відбір 22.20 Х/Ф 'Чек· 0.45 ПодроБИЦІ. Підсумки

5.00 540

Т/С ,Людина-не-

10.55, 17.50 Дівочі сльози 11.50 Т/С "Бухта Доусона" lЗ.ОО, 22_ 15 ,,12 негренят" 14.00 Х/Ф "Під прицілом" 16.25 МІс "Кіборг 009" 1950 Х/Ф "Неймовірні при­

кави,)

3.50

16.55

видимка"

ICТV

зен·

1.15

ми

,,5 ..

"Земля оБІТова­

9.5~,

13.20 LG-еврика 14.50 Т/С "Титани" 16.45 N кілометр 17.00 Я усе про вас знаю 17.55 Т/С "Жінка з ароматом

4

0.50 Т;с "Знову шалена Сью­

,,1 + 1"

Від сузір'я до сузір'я

Студія

Х/Ф

на". С.

УТ-2

700, 8.ЗО СНіданок 7 02 ТСН 7 ЗО Т;с "УНДІна" 9.00 Т;с ,Земля

Т/С "Бідна Нас-

20_15

тя"

2З.45 Темник

О

11.00, 11.55

lЗ.35 Дорога до себе

хаю"

15.ЗО,

10.З5 ГраНІ ПІзнання

lЗ.l0 Така мода

6.00 6,45

Вісті. Діловий світ

"ПідСУМКИ" 2З.25 Абзац

10.10 10.15

-Наша мова ..

14.30 15.25 16_00 16_15

12.10 Конкурент 12.40 На своїй земЛІ 13.10 Домашній лікар 14_00 Т/С "Земля кохання,

Саме той

земля нздї!"

11.З5 Модна ЛІнія

12.05 1225

Фаза

2340 ВІРУЮ

МІФ

7 55 Православний 835 Мюзик-бокс 9.00 СІЛЬСЬКІ ВІСТІ 9 ЗО, 11 10. 14.00

18.00 18.25 18.50 20.50 2145 22.00 22.20 23.00

17.04

атестацІю:

Н2

101091

м. &ровари, BY~. Винни .. енка,

4.

(044-94) 69-642, 69-643.

E-mail: police_college@ukr.net www.policecollege.com.ua


11.04

ВЕР'АЙ'Е ДОДОМУ, ІІЕІІЕКИ!

а любов'ю до природи "

Практично в усіх краї­ нах, де зустрічається білий лелека йщо на­ діляють мало не чарівни­ ми властивостями. В Ук­ раїні ще з язичницьких часів він вважався пта­ хом долі, вісником щастя й достатку. Ну а нас з вами хіба не лелека при­ ніс у дзьобі батькам, пам'ятаєте? Селяни віри­ ли, що в хату, на якій птахи збудували гніздо, прийде щастя і злагода, припиняться сварки, ді­ ти будуть рости здорови­

кість їх збільшувалася від восьми у 1983 році, 17 - У 1997, до 29-и - У 2002 році. Та у 2003 році кількість гнізд скороти-

ми, на полі вродить гар­

хистити

ний урожай. Село, де поселялося багато лелек,

ки,

могло

такому

розраховувати

лася до

Що ж

21.

послужило

ною як

завжди,

людська

кість,

байдужість: ли

електрики

на

кидали

гнізда

електричних

пів.

і залищCjєТ~сl1ВідАаНиМ їй протя­ ГО'J1УС1f?ro, lIfЦ ття;

з

стов­

Хіба могли

себе

' .

~ леrко· приручаєтьdя ,людиною

своїй машині і пос­

за­

леле­

........

.......

тися

товлення

засухи.

виго­

ПРОW<'l.I()ТЬGЯ~Еіат:ькіВЩИН()I(}.

допоміг!

й треба було, що маши­ ну

з

вишкою,

ристуються

якою

ко­

електрики,

щоб обрізати гілки біля

до гнізда: не змогли пта­

гнізда. Як не намагалися птахи дістатися до своєї домівки, так і залишила­

лелекам

хи вільно залітати до нього. Куди тільки не зверталися юні екологи, щоб допомогли їм

спостереження

А всього тільки

шлях

городили

-

гілки

ся пустувати лелеча

за гніздуванням лелек у

зати

ніяк не можна через гос-

самим

осе­

ля. Про це писалося в районній газеті у статті «Чому лелеки плакали» в

обрі­

селі і помітили, що кіль-

повернуться

ну

яв,

ПОДІІ,

здався:

сто-

похнюплений,

на

І lUукають гliіздеч.ко своє.

Прибули до квітучого раю, ВідlUу,Міла Сliіга,Ми зи'ма. А в очах повно сліз

і відчаю, Во Zliіздечка-до,Мівки liе,Ма. ЧО,МУ лелеки плакали,

..

Так РЯСНО сльозu капали .

... Рушають білі лелеки у вирій вдень, дуже ви­ соко над землею, обира­ ючи лише їм відомі по­ вітряні тунелі. Шлях неблизький два з по­ ловиною :vIісяці летітиме

що відбувалися в сі­ мействі лелек по вулиці Щорса, між будинками 68 та 70! Запізнились господарі гнізда, важкою була у них дорога, а ко­ ли прилетіли до своєї оселі там поралася ін­ ша пара. Самиця вже й яйця знесла. Був жор­ стокий бій. Молодий ле­ лека швидко

де весна виграє. Н ащі горді крилаті лелеки

чи встигнуть вони

ку дорогу

наше село? А з якою триво­ гою і співчуттям ми спостерігали торік

'..... .

В рідний край,

набратися сил до відльо­ ту? Виростили вони двох малюків, які разом з батьками зібрались із настанням осені в дале­

дня

на дере­

драматичні

чуйних людей для врятування гнізда на могутній акації в центрі села на базарній площі. Піднялися навесні мо­ гутні пагони дерева, за­

ченят,

назавжди залишили

небіпРfJ:кра<;н{іХОРРВОДИ; .'1Щjи .

й

чи

Прилетіли птахи здалека

парою: чи виведуть леле­

лелеки? А, можли­ во, вражені байду­ жістю людей, вони

.'.

20~()()fJf!tахіВ~щQ'4fIft(і .

штучного

гнізда? Не знайшлося

Можливо, тому, що у нашому селі Семиполки багато добрих та роботя­ щих людей, а чи тому, що наш край багатий на озерця, болота та луки з великою кількістю жив­ ності, тут налічується близько 30 гніздівель ле­ лек. Беручи участь у Всеукраїнській акції «Краю мій лелечий», протягом кількох років

во,

i,:jl~!l~~ .' (>"+ по

випадку

обов'язкове

кожного

заглядаємо

та· '06f5ризку~ ;Х80-.·

CsOel(}·.·.riHHI(} дою;····

статтю закону, що в

на

ми

";'У(;n~КУ11.рикривЕі$щащенflТ

«показавши» ЇМ

багатий урожай і не боя­

ведемо

руйних;'

ПllакаIlИ •••

продовжувала самовіма­ Н0 налітати на господа­ кочував із гнізда яйця. Але і ЇЙ довелося відсту­ пити. Через декілька днів побачили, що вони почали будувати гніздо ЗОВСІМ недалеко. Протя­ гом літа спостерігали за

ле­

прийшли

батько двох дітей, учнів наШОІ школи, та учитель-пенсіо­ нер Борис Дмитро­ вич Федірко. Тепер

~Г101дaє зМЩ у тому числі й ОТ-

приїха­

допомогу

опус­

тивши крила. А самочка

ря, коли той дзьобом ви­

жителі села Сергій Іванович Узелко,

"'-{3инищуєщурів J мишей;

і

на

лекам

~ лелека рятує насе!д сарани;

одна­ жорсто­

недбалість

чи,

А ЧИ~Н~Ете 8Н,що:

Вона,

сусідньому стовпі,

серпні 2003 року. Та знайшлися чуйні люди в селі і врятували гніздо! Не дочекавшись техніч­ ної підтримки, ризикую­

...-------_-------.......,

причи­

цьому?

трі колючки акації добратися до гнізда. Ні сільська рада, ні місцеве господарство, ні районні організації ніхто не

зграя,

доки

Похuлені голівонькu

Н е,Ма у них до,Мівоньки. Знялись за сині обрії, Шукать, де люди добрі є.

дістанеться

Хочуть долю свою

до зим овищ, щоб кожної весни

-

відlИукати,

повернутися додо­

му вдвічі швидше. Знову до людей ...

Збудувати гніздо, як було. Незабаро'м нові лелечата

Тетяна ТЕЛЕ НДІ Й,

Вже с,Міливо стають

керівник екологічного

об'єднання школярів, учитель біології Семиполківської ЗОШ

на крило.

Володимир МОСКВИЧ.

І-ІІІ ст.

Шановні мешканці раЙОНІ!

сп

Капуста

иятливі дні

Полуниця

20, 21 24, 25 20,21,24,25 22, 23, 24 24, 25 22, 23, 25

Квіти

20,21,29,30

Огірок, кабачок, патисон, диня, кавун

Помідори, перець, баклажани го ох, боби,квасоля Малина, смородина, шипшина, агрус

Несприятливі дні для сільськогосподарських робіт

Законом України «Про вне­

неннями,

17, 26, 27.

враховуючи фінан­

України

ління

соціального

розмірів одноразової ДОПОI\Ю­

страхування

ги

втрати працездатності Украї­ ни своєю постановою NQ 11

NQ

при

народженні

972-ІУ

статті

внесено

41-ї

«Про

дитини» зміни

Закону

до

України

загальнообов'язкове

державне

соціальне

страху­

вання у зв'язку з тимчасовою втратою

працездатності

втратами,

зумовленими

родженням

NQ

2240-Ш.

кінцевим

та

ми

з тим,

положенням акта,

встановлено,

виплат,

на­

похованням»

Разом

законодавчого

5

та

при­

цього

пунктом

що

РОЗ:Vlір

передбачених стаття­

41, 43, 46

цього

визначається

Закону,

Верховною

Радою України щороку, вихо­ дячи

з

рівня

забезпечення

прожиткового мінімуму одно­ часно

зі

встановленням

роз­

міру страхових внесків з пос­

туповим наближенням виплат до прожиткового мінімуму.

Таким чином, відповідно до вищезгаданої статті

41

Закону

України зі змінами та допов-

О В Е

Броварськuх

Ж И Т ТЯ' міської

ma

-

з

тимчасової

від з

4.03.2004 року встановило: 1 січня 2004 року одноразо­

ва допомога при народженні визначена у розмірі У

разі

більше

народження

дітей

грн.

684

двох

одноразова

ра(юнна

paAu, pauoHHa

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

квіти.

3

12.00

на

кожну

досяг­

но

з з

постановою тимчасової

правління

втрати

цездатності України

4.03.04

року,

вить з

1 квітня 2004

гривень вання

-

на

400

то

NQ 12

вона

місяць,

пра­ від

стано­

року на

85

похо­

гривень.

теЛёФОНи:6.14-04, 5.:49-07. ~ 8-(067)-7732336.

'. Ю[р®DJ~lX\

РІ_НІОВАЧ ністю

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.

центру

репідготовки та підвищення кваліфікаціі в учбових закладах' регіону та за сприяння служби зайнятості; О можливості стажування на підприємс­

N~

соціального cmрахувaRRЯ з

ДО

твах, установах та організаціях міста і ра­ йону після закінчення професійного нав­

тимчасової втрати працєзgamності.

РЕДАк. тор

~~М)ДЩr\uр

і

6-8 кnaci.

• • • •

кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах. Правонаступником є Ки­

9-ro

Серпова,

на

сторінках

3/14,

тел.

424-05-13, 424-30-72).

ІІІ Втрачений державний акт на право при­ ваТНОI власносТІ на земельну ділянку, виданий

ПУХІВСЬКОЮ

СІЛЬСЬКОЮ

радою

21.05.98 р. за

Ng 962 на ім'я ЗАБРОДСЬКОІ Тетяни АнатолїIВ­ НИ, вважати неДІЙСНИМ

• Загублене свідоцтво пп від 23.07.1997 ро­

до

ку за N297-Ф, видане Броварською райдер­

травня 2004 р. Конкурсні випробування до 6-9 класів відбудуться в період з 8 по 15 червня, до 10-х класів випробування відбудуться з 25 по 28 червня.

жадміністрацією на ім'я ПАНАСЮКА Андрія Ва­

За довідками звертатись за телефоном: 5-00-52.

Савичу з 'приводу смерті його ма­ тері - Секnети Афанасіївни.

Заяви

приймаються

29

сильовича, вважати недійсним.

Плосківська сільська рада і педаго­ гічний колектив Плосківської зош І-ІІІ ст. висловлюють співчуття директору

Плосківської ЗОШ БУ3НИКУ Микоnі

,

···НQМfщНАб~~flO

. " ! 3BtPGTAJ;i(»'

Ll.рук офсетнuU.

•. . "

КО~J:з~r~~МД~::ТРI

4-23-26.

-

Центру державного

України по земельних ресурсах (м. Київ, вул.

кnacy

математичного, суспільно­ гуманітарного та природничого профілів.

. ···і{~з~m~~щф~tJ~р 'з}-7квіm"я19Д р.

За точність викладених фактів відповідає автор. читачами

регіональна філія

земельного кадастру при Державному комітеті

АО 10-х кnacї.

завжди поділяє позицію авторів. з

ївська

суспільно-гуманітарного профілю,

07400. Кuївська обл., М. Броварu. бульв. Незалежності, 2. РеАактор: 4-03-76. Засmупнuк реАактора: 4-21-34. . 8іААілu: сільського rocnoAapcmBa 4·02-92; промuсловосmі соuіальнuх numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04-81;

Листування

кадастру

та природничого

АО

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у заході, який проходитиме у приміщенні

Редакція не

земельного

гіонаnьної філїі Центру державного земельного

профілів,

Олімпіади можливе дострокове зарахуван­

бухгалmерія: прuuом оголошень

Державного

11 від 22.03.2004 року Дочірнє Броварське

суспільно-гуманітарного

АДРЕСА:

8-067-747-54-07.

зовується шляхом приєднання до Київської ре­

(природничо-математичного)

Броварського базового міськрайцентру зайнятості за адресою вул. Кірова, 92 з 12.00 до 16.0022 квітня 2004 року.

потуж­

тониа за годину.

районне земельно-кадастрове бюро реоргані­

ня до цього навчального закладу.

Вuкoнавча guрекція Фонgy

3EPHOnOA~

КДУ-2.1

І Згідно з наказом Киівського регіонального

О можливосіі професійної підготовки, пе­

рямками, може взяти участь і випробувати свої сили в Олімпіаді, організованій для майбутніх абітурієнтів Київським універси· тетом ринкових відносин. За результатами

1

Тел.

Відвідувачі зможуть отримати інформацію щодо:

віту за економічним чи правознавчим нап·

до

.

tpаси2км~

ПРОВОАИТЬ АЛІ незаЙНIТИХ rpOMaAIH, учнів ВИПУСКНИХ класів заrальноосвітніх шкіл міста та району, АЛІ всіх, ХТО планує отримати освіту,

Фонду соціального страхуван­

за дитиною

нення трирічного віку то згід­

С:~nо()меilЯНів.ЧерНіГіВСЬКОї·, об­

J\acтl.q4 км від Броварів по дорозі Не;Чернігіі:!біnя смт. Калит!!. Від

liроварський liаЗ0ВИЙ Міськрайцентр заЙНRтості

ня

Щодо розміру допомоги по

,зе1\ll!1і"сзД, сарай;.' qвердловина.

2004 РОКУ 16.00

дивідуальною формою на підприємствах, установах та організаціях міста і району; О підготовчих курсів, умов навчання. пер· спективних спеціальностей, наявних фа· куль тетів та вартості навчання в учбових закладах регіону; О той, хто бажає отримати повну вищу ос·

дитину.

догляду

АВТОМОВ.nlВ •.

АО

О можливості проходження навчання за ін­

fll;' ··§РА. Т

АержаАмінісmраuія.

22

чання;

призначається

ВОДІЇВ ВАНТАЖНИХ

Заяви

ни

газеmа

колекmuв

і

до­

раА, районної Аержавної аАміністрації.

СПіВЗАСНОВНИКИ.

вих

помога при народженні дити­

районної

peAaKuiї газеmu, Броварські міська і

~

rpyria товарів),

а також

W[;)ilдО(щ)Ш0(l .~[;)${j'0

сові можливості фонду, прав­

Фонду

ТА ПРОдАВЦІВ

(продовольча

Щ~~ &УДИИОКЦIf­ ~.НИИ.3'МАНСАРДQIО.ЗО га

сення змін до деяких законів збільшення

3АВІДVlOчоrо МАrА3ИНОМ

Вимоги: громадянин України, освіта вища, стаж роботи не менше З років, знання ПК не нижче рівня користувача, аналітичні дані. Додаткова інформація щодо основ­ них функціональних обов'язків, розмі­ ру та умов оплати праці надається від­

ділом

І До закону внесено змінн І щодо

торrових ПРЕДСТАВНИКІВ,

СПЕЦІАІІІСТА І КATEfOPl1 BIAдIIlY BHYТPIWHbOЇ ПОnIТИКИ.

Культури

20 квітня 2004 року з 17.00 до 19. ОО буде організовано роботу прямо!' телефонно!' ліні!' з начальником управління ос­ віти і науки Ки!'всько!' обласно!' державної адміністрацїі ЛІ­ КдРЧУКОМ Ігорем Леонідо­ вичем. Якщо вас цікавлять питання, пов'язані з функціо­ нуванням освітніх систем області, району, телефонуйте: 5-41-92, відділ освіти Бровар­ ської райдержадм ін істраціі.

газети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець .

....

А Ні . 6Y?{P<~.Y

cepeдa~cY'Cj~pa.

Обсяг

1 ApYKoBaHUu

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" управління у справах

преси

та інформації Київської облдержаАМіністрацїі.

Зам. Тираж

1480 2210

прим.

#29 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you