Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯ!

ОРГАН

6РОВАРСЬКОГО

МІСЬКОТ Газета виходить з

17

квітня

І

МІСЬКОГО

РАЯОННОТ

1937

РАД

*

року

.N9 29

*

(7316)

Субота, 21 лютого 1987 року

НА ВАРТІ мирно' ПРАЦІ Основою

масова,

регулярна,

строго

сили

ідеї

дис­

миру.

Радянський ,народ І його доблеснІ ,ЗбройнІ Сили відІграли вирІшальну роль у розгромі гІтлерівської Німеччини. Пе­ ремога у Великій Вітчизняній війні ста­ ла історичним рубежем у долі людства . Виконуючи ленінськІ заповіти, Ному­ ністична партія постійно дбає про зміц­ нення І розвиток Армії та Флоту.

ЗБРОЙRі Сили СРСР здатні будь-якІ завдання . Для цього

бойової

АВТОРИТЕТ

: Радян-:

ВПС,

у профгрупах тресту «Теплицятехмонтаж", спеціалізо­ стратеГіЧНОГО: ВМФ і 8 ваної проекtної майстерні Інституту «Дlпрепромtеплиця», постійній го- 8 управліннях механізації та виробничо-технІчної комплек­

які

стратегічні сили

знаходяться

в

говності до негайного заподіяння у дару : у

:

відповідь.

у

межах,

розвиваються значення :

необхІдних

і сили

СухопутНі

ППО, Авіація

для

війська

і Флот. У

і

тації тресту, а тако>lt у СПМК-I, СПМК-2 тресту «Теплиця­ техмонтаж» проходять збори по обговореНRЮ проекту

оборони , 8

CTa'rYTY профспілок СРСР . Тх учасники ВИСЛОВЛЮЮТЬ Аіло" ві й конкретні пропозиції, наголошують на необхіАності

Війська 8

написання окремих положень документа в іншій редак­ ції, діляться думками щодо активізації профспілкової ро­

загального при-: Післявоєнні:

боти.

роки донорінно змінилась і звичайна 8 Так, учасники розмови запропонували проводити при­ зброя. Багатократно зросли вогневІ й: йом нових працівників у члени профспілки не одразу по маневрені можливості з'єднань усіх ви-. приходу їх на роботу, а після шестимісячного кандидат­ дів збройних сил. 8 ського стажу . Профквитки новим членам профорганізацій 8 ЗігрІті піклуванням партії й народу, 8 варто вручати в урочистій обстановці на загальних збо­

радянські воїни гідно патріотичний

та

ВИКОНУЮТЬ свІй:

інтернаціональний

обо- 8

в'язок, пильно стоять на варті миру , за-

воювань

соціалізму.

(Матеріали,

Радянської

8 8 Дию 8

присвячені

Армії І

Військово-:

Морського Флоту, читайте иа

виконати вони ма-

2-

стор . ).

3

:

рах

колективу.

у новому Статуті, говорили виступаючі, · треба позбу­ тися положень, за якими кошторис витрат ПРОфспілко­ вих коштів нав'язується профкомові вищестоячими інстан­ ціями.

Проф ком

повинен

одержувати

лише

загальну

су­

му витрат, а на що будуть' використані кошти, краще зна­ ти

8

:

самому

колективові.

На думку М. Л. Олексієнка, всі профспілкові стягнен­ ня необхідно записувати в облікову картку і знімати

їх

8 тільки на загальних зборах. Це дозволить підвищити ав­ 8 8 торитет профспілкової організації, бо на сьогодні, як не 8 прикро, профспілкові стягнення втратили своє виховне 8

8 8

• ••• •• 8• •• 8 8

8

8

••• • ••• •

значення .

Заступник начальника спеціалізованої

проектної

май­

стерні Інституту «Дlпропромтеплиця» Е. Д. Москаленко вніс пропозицію. про необхідність перегляду строків про­ ведення звітів і виборів у профспілках, адже восени во­

ни співпадають із звітно-виборною кампанією в партійних і

комсомольських організаціях. На думку голови профкому тресту «Теплицятехмонтаж» В. І . Сингаївського, ііі новому Статуті варто закріпи­ ти такий порядок, щоб профкоми звітували перед вище­

СТОЯЧИМИ профспілковими органами один раз на рік­ за місяць перед звітно-виборною кампанією. Такий по­ рядок відповідав би вимогам ХУІ з'їзду профспілок і сприяв би скороченню кількості звітної документації. Свої пропозиції щодо доповнень проекту Статуту профспілок СРСР висловили також І. К. Сидоренко, Г. Т. Могилянець,

r.

М.

Сідий

та

інші

члени

профгруп.

Г.

8 8

•• ••• • 8

8 якогО ви бачите' на знімку . Раніше він транспортував корми дАЯ годівлі гро­ 8 мадської худоби, а нині зайнятий на 8 підготовці техніки до весняних польо­ вих робіт. ЯК і інші ремонтники, В. М. 8 ГОРБАЧ виконує доведені завдання на

Успішно завершили перший рік два­ надцятої п'ятирічки хлібороби радгоспу імені докучаєва.' Та вони не влаштову­ ють собі nереnочинку. Механізатори ви­ возять органічні добрива на поля, на­ nолегАиво ремонтують техніку. Зразки ударної праці показує молодий кому­ ніст Валентин Миколайович Горбач,

• ••

• • • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- : • . Збирають ранні

Похмура,

холодна,

насичена

ВJlАСНИМИ СUJlАМИ

1/0-1/5

ОВОЧІ

вологою

стоїть

нинt

погода. А в теплицях радгоспу ІменІ вО-рІччя СРСР

теп-ло, затишно, зелено. РоБІтниЦІ бригади, яку очо­ лює Л. Ф. Ромашевська, збирають рая нІ овочі. Вони вже відправили до столу трудящих 4 тонни зеленої цибулі і петрушки,

ТрудІвнИЦІ вже БІльше місяця господарюють у теп­ лицях. В полІетиленових живильних горщиках одно­ разового використання вони виростили майже 60 ти­ СЯЧ штук розсади поміДорів, які вже мають по 5-6 справжніх листочКІв. Через три-чотири днІ теплични­ ці висаджуватимуть розсаду на солом'яно-гнойовl по­ ДУІШ(И на ПОСтІЙRе місце . Розсади раннІх огірків у пІвтора раза більше, ніж планували. Висаджувати її почнуть на початку березня.

Заготовлено солом'ЯНО-ГНОЙОві подушни на площі понад 4 гектари. Сумлінно виконують свої обов'язни робітницІ М. М. Нобно, М. І. Бабич, які доглядають розсаду, В. Р. Харченно, Г. Н. Мельниченно, Н. Н. Харченко та інші. Вони ПіДготовляли солом'яно-гно­ йові ПОдУшки, а тепер винонують інші роботи для за­ безпечення дорІдного врожаю раННіх овочІв.

Г. АНДРІЄНКО.

процентів . Фото Г.

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

котру очолив СТУ'І1НИ1<

Р АПО Ю. Д. ставила

перший

голови

оцінни.

ннм

.с.liі

приймаn~­

-

пункт,

CYTHiCT~

.оНи

1987 ро­

сriЬруднти

комЬnексно

адже йоrо

.ід­

помітно

познача~т~с. на рі.ні поБУТ080ГО обсnуго­ .у.анн. бобрнчан. Тож

і

поста. нп..

nlO-

дн перед собою мету методом народної бу­ ДОІН cnopYAHTH примі­ щенн.

КПП.

Свій

внесок

зацію

у

реалі­

соціальної

про­

грами ХІІ п'ятирічки ма­ ють намір зробити й трудівники радгоспу

«Зоря»,

При

мешкаНЦІВ

ці

допомозі

КулажинГребельки вони

і

СІЛ

будуватимуть селах

у

акушерські

ПУНk rи .

Розглянувши му

на

засіданні

жlotтелів лективу ря»

про

сними

своє­

ІНІЦІативи

Бобрика та ко­ радгоспу «Зо­ спорудження

соціальних ком

цих

фельдшерсько­

об'єктів

силами,

районної

Ради

П. за.ідуlOЧИЙ

вла­

викон­

родних депутатів ЛИВ ці починання.

на­

схва­

"ЛИК,

організа­

цінно - iHCTPYКТOPC~­ мим .іАдіnом раМІН­

Послуги автолЮбителя. Но.иН

дрібннн

вид

"осnуг

-

ремонт особис­

a.TOTpaHCnOpTY nponoHYC БР08ар .. анам

ТОго

рампобуткомбінат.

ці, зарекоменду.а. одним 3 краЩИI на

норми виробітку. минулого місяця

присмсnі. кри.ши

Успішно за.данн.

себе "ід­ "~pe­ СІЧН.,

ткапl дбаlOТ~ .одно .. ас про .нсоку

.KICT~

ОСНОІне

продукцІі.

ядро

колеКТИlУ

змагання, яка

панує

взає­ І

Людмила

Валентина но

Дмитрієва,

перекриває

виготовила

більше стрічки,

Тільки бригада

яка

план

тисяч метрів широко вико­ В

вості і побуті. Включившись нання

доведені

понад

300

ристовуєтьс,.

стичне

знач­

промисло­

в

соціалі­

змаганн,.

планів

за

ІИКО­

ДІОХ

років

п'ятирічки до 70-річчя Ве­ ликого ЖОІТНЯ, більше 20 ткаль фабрики трудяться нині в рахунок березня -

пеРНИЦТlilі молки.

задають

РіlilНЯЮЧИСЬ

на

ної

якості.

r. _ФЕДОРЕНКО. тичниХ безчовникових вер_ ________________ _ _ _ __

БІлин, ви-:

ДЛЯ Ташауз.

ЦІЛИННИХ

Прискорити

ром буде праведеН0 ате-: комплексну забудов,.у цілин­ стацlю всіх головних спе- 8 них селищ на півночі Турк­

=

ціалl.cтІв, нерlвнинів семенії допоможе продукціЯ реднlх ланон господарств і введеного в дію заводу за­ району. . 8 лізобетонних виробів. його

~ потужність -

50 тисяч ку-

Другий

БУДОВ

бометрів залізобетонних виробів за рік дасть змо­ гу повністю забезпечити потреби міжколгоспних бу­ дівельиих Підрозділ,ів. (ТАРС),

такий

пав;ль­

ЙОН незабаром lідкри­ ється у Семиполках на­ впроти кафе «Лелека". гОnОIНИ"

В. ДВОРНИК, Інженер ран­

побуткомбінату.

в ХВПЛИНU ДОЗВІЛЛЯ

ко­

СІОЮ здають тільки відмін-

ав­ в

одержати консультацію у кваліфікованих майст­ рів.

комсо­

МУНIСТIIіІ О. І. Толпекіну, Г. Г.· Примак, О. С. Ста­ сюк, ІіІОНИ і продукцію

паlільйон відкрито

колеса, Іулканізувати автопокришки і камери,

квітня. Тон І ТРУДОІОМУ су­

за- 8

Г. ІВАНОВ.

ці

в

районі старого ринку. Тут можна відрегулюва­ ти двигун, збалансувати

ради 8

Незаба-

запnану.аnн

Науменко,

колективі, сприяють тому, зернових культур. У рад- 8 що Віра Строкач успішно гослі імені Щорса вони: ТРУДИТЬClI нині на підвище­ склали екзамени по агро- 8 ній зоні обслуговування, номії, регулюванню ма-. працюючи на 10 автома­

:

канці &обрнка. На С.ОСМУ сході

ко,

озимих:

НОМіСІЯ,:

Н8-

меш­

Перший тосервісу

промислового об'єднаЮ!я. ціалістичне по ІНте.нсивних технологі- 8 мовиручка,

Ензаменацlйна

ceneHoro пункту

і подруги Логвинен­

колишні Іипускниці міс­ цеlОЇ середньої школи. Ще Вперше було проведе-: будучи учнями, ІОНИ про­ но атестацІю диренторlВ, 8 ходили на підприсмстві ви­ головних агрономів, Інже-: робничу практику, а після нерів та агрохімlнlв госп о- 8 закінчення школи прийшли дарств районного агро-: СЮДи праЦЮlати. Дієве со­

шин, охорОНі праці.

прискорИ1'и со­

nеребудо.у

статах. ,Вона, як по роботі Ніна

Атестує комісія і -

ях вирощування

цian~HY

KOMCOMOn~C~KO - моnо­ діжнин коnектН8 під ке­ рі.ницnом В. М. Зорки, .киН працlOС на Гoгoni.c~­ кін CTpi"KOTKaЦ~KIH фабри-

8

Полякової .

.ирішиnи

конкому.

МИКИТЕНКО,

: =========================================

••• •

коп.

3

ПІДВИЩИТИ

народо- 8

могутності

ракетні війська

-

призначення,

циплінована армія з єдиним централізо­ ваним управлінням. Вона відстоювала благородні й справедливі цілі СОЦіаліз­ му,

віддані

Ц·іна

сьних Збройних Сил є стратегічні ядерні 8

ненню оборонної могут.ності СРСР, го­ товностІ Збройних Сил до розгрому будь-якого агресора. у надЗ1!Ичайно важких умовах грома­ дянської війни та іноземної воєнної Ін­ тервенції була створена арміЯ нового

-

беззавітно

ві командні й політичні надри .

на захист миру. Але партІя завжди при­ дІляла І придІляє неослабну увагу зміц­

типу

8

технІку, добре навчений особовий склад, : підготовлені,

*

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ СТАТУТУ ПРОФСПІЛОК СРСР

~

••

ють усе необхідне: сучасне озброєння і

День Радянської Армії і Військово­ Морського Флоту наш яарод вІдзначає в період пІдготовки до знаменної події - 70-річчя Великого Жовтня . Першим Декретом Радянської влади, як відомо, був леніНСький Декрет про мир. Наша держава рІшуче виступила проти вІйни,

КОМ У НІС ТИЧ НО, ПАР Т 11 УКР А ІН Н, ДЕПУТАТІВ КИІВСЬ КОІ ОБЛАСТІ

КОМІТЕТУ НАРОДНИХ

У

фОНЄ

НОгО

но акі

n.rкоатnети,,­

манежу

встано.n.­

іГрО.ИХ автоматІв, РО38и.аIOТ~ сприт­

9

HiCT~, у.ажніст~ і спо­ стер.жnи.іСт~ .одночас. Це «Морськlotй бій»,

«Полювання», «TifP» та іJ'lші. І юні спортсмени, підлітки із задоволен­ ням перевіряють себе, набувають влучності. Л. &УЛАХ, момlрниц •.


* 21 лютого 1981 /JO"~ •••

2 епюр.

в ІН

ЧАСТИй

10Н14Х

23

Н О В Е Ж И Т Т Я·

888.8 ••••• •

гість

чер-

сліДОПl4тіl

та і райсжу. ..я ж бо й сам досnідннк., не прихоаує Влас ПНЛИПОIИЧ Миwко

ДЕНЬ

"причини.

РАдянськоl

ксжтактіl

Сlоіх

з

постійних

юними

знааЦІІМИ.

І

крає-

це

спраlді

так, бо lін накопичив ба-. гато цікс1ІВИХ матеріаліl про бойовий WЛІІХ парти­

АРМІ!

І ВІЙСЬКОВО­

занського

з'єднаННІІ

гендарного

ле­

ватажка

М.

ФЛОТУ

Якось Влас Пилипович розповів червоним слідо­ питам

про

свого

юного

боЙОІОГО побратима Приходькс1І.

ЯК ВЕЛИТЬ СОВІСТЬ

го

радJIJIСЬКВХ moдей

У наші воінн-1нтернацlоналістн ~

Колю

З думками йо­

раХУlc1lЛИСIІ

бо

й

дорослі,

аідзначаВСІІ

КОЛІІ

БИІІКИМ природннм - кміТЛИlістю.

неа­

даром'

... ПартизанськиЙ імені Дзержинського

===============НАШІ ІНТЕРВ'Ю:

загін за

Великої

землі

передислоковуваВСIІ

наказом

з

на

БРІІНЩИНУ. Саме. територі­ єю ці"ї області фаwисти напраВЛІІЛИ в район Курсь­ ко - Орловської дуги .біл .. -

частину військ і озбро­ ЄНН'ІІ. Наступній битві гіт­ лерівці відводили особливу рол ... Вони мріllЛИ саме

wy

тут доБИТИСIІ перелому у війні і знову спр"муваТI4 своі· збройні СI4ЛИ на Москву.

Протн

паРТl4занів,

що переwкоджаЛI4 втілен­ ню в ЖI4ТТІІ їхніх задумів, аони кидали цілі дивізії. А от проти месників-дзеl'":' жинців вороги повели бо­

ротьбу по - iHWOMY: застосували

підступну

Загін скритно ЖУlале"

хитрість.

«супровод-

групе

агентів,

ворожих

оснещена

редіо-

Нещодавно в Броварах створено раду ветеранів війни

ПРОJlllJUllOТЬ Іі і праці. Багатотисячний загін представників старшого

Афганістані де: покоління ,

імперlалістн СШАнамагаються створитн ще один

творцІв трудових і ратних подвигів

: Наш кореспондент зустр1вcJl з ВоJlОДИМНРОМ КА- : СЯНОМ, AнaТOJllєM ЖЕРЕБЦЕМ, ВІталієм иАn-:

приймачами. починку

Під

загону

час чи

від­

підпільника Олегc1l горно го. Цікаво, що

корот­

кочесних привалів вони на­ водили на партизанів во­ гон.. далекобійної артиле­ рії. Саме заВДІІКИ спосте­ режливості піонера - пар­ ТИ:.'!!Нс1І Колі Приходька вда­ ЛОСІІ

розкрити

wистіl і ників •.

задум

знищити

НОlлеННIІ

фc1l­

«СИГНс1Іль­

ТИСІІ,

міста.

Hc1IWOrO

Згодом матеріc1lЛИ про ньо­ го Зc1lЙНІІЛИ місце зиції Музею

юного

щО

в

недалекому

Мс1Ійбутн"ому вдеСТЬСIІ ор­ генізувети зустріч двох бойових побретимів. 23 лютого, в день 69-і річниці РаДІІНСЬКОЇ Арміі й Військово - Морського Флоту члени клубу щиро привітеють свого добро­

НС1І зліт червоних

слідопитів

цього

БОРЦІІ проти феwистської навали lідБУВс1ІЛОСІІ зc1l уче­ стю й під впnивом В. П. Миwка. ПОВО.-r4НОЇ долі свого колиwнього УЧНІІ він не знс1Іє. Тож і виріwили червоні слідопити просте­ жити іі. Будемо сподіва­

Колиwній юний месник М. Г. Приходько був зc1l­ проwений

Під­ ста­

в експо­ героїзму

юних.

НещодаlНО члени Hawoго клубу Нс1Ітрапили в «Іс­ торії міст і сіл Української РСР. по Чернігіlській об­ ласті на прізвище юного

вільного настевникс1І й по­ мічника з великою подією в його житті 70-ріЧЧІІМ від Atlll Нс1Іродженн". І знову

ж,

заТс1Імувевwи

по-

життя Є прикладом для наслідування молоддю. Зліва направо : Любов Миколаївна ШАТРОВА, Микола

Федорович ОНАШКО, Марія Василівна КАРПЕЦЬ,

представляли понад чотириста заслужених людей

ПЛ8ЦАарм дп боротьбн проти СIUI соц1аШзlily.

,

М.

ПопудреНl<а, про героічних nюдей Чернігівщини й БРОlарщини.

МОРСЬКОГО

ЧУКОМ

РОВЕСНИК

на-

woro клубу, аКТНlістіl по­ WYKOIOi роботи wкіл міс­

лютого­

Найкращі риси

.888• • 8 • • • • • • • • • • • • • • • 88.8.8 • • • • • • • • • • • • • 8 • • • 8.88

Броварщини. ,хню роль у вихованні підростаючого

Андрій Сергійович ГАЛИЦЬКИй, Марія

бачите групу учасників ~онфеl!енціі з Великої ди.мерки.

Миколайович КУШКА.

покоління важко переоцінити. На цьо.му знімку ви

Савеліівна

ЧЕРНЯЄВА, Павло Тихонович ЗА БЕРЕЖНИй, Кузьма

Нелегке, але багате nодlя.ми ІХНЄ фронтове й трудове

Фото М. Семииогв.

-

ці в рІзНі роки CJIYЖВJIН У смаді обме-_ .

ж.щого контНІП'енту 3броЙВІІХ ~IUI

У Афганістані 8

і з честю внкон8JIИ свій 1н'l'ернац10наJIЬВНЙ обов'Я- : 3011. Всі вони удостоєНі УРЯДОВНХ нaroррд.

=

8 В. Панчук: АгресіЯ проти сУС1ДНьоІ краІНи готува- 8

nасп чине з перших дк1в після - КВ.1тневоІ реВОЛЮЦlI. : Імперіалістам не

подобапося, що

з

сфери їхнього 8

~пливу виходить ще одна країна. ДО ТОГ0 ж із втра- :

тою Ірану американській вояччині хотіЛОСЯ б мати 8 щос~ на заміну. Ось ВОНИ й шУкають можливість роз- .: ташувати свої бази поблизу

-

наших КОРДОНіВ.

_ _ :

В. Касян: Ситуація у цій KpalК1 дуже складна. по-

руч

IJ.Q:Tb

сьогодення ,і середньовіччя, прогреснвні ідеї

і рeJtігlйне мракQ61ССЯ. Все це надзвичайно ускладню- 8 ється широкомасштабною агресією, яку імперіалісти : ведуть ' руками зрадників афrанськоro народу. 8 8 За роки народної влади бідняки одержали землю, 8 право на користування водою. Всі вони добре розуМі- •

=

ють, що з поверненням старих порядків втратять все: свободу, наДію на забезпечене майбутнє. я служив у

1983-1985

роках. І в цей час уже в 8

багатьох кишла,ках ст~рювалщ:я загони самооборони. : Людей обурювало, що ~шмаин

могли безкарно гра- 8

бу,ватинаселення, палкти школи, мечеті, забирати в

: : _

полон молодь .

А. Жере4ець: Нам не раз доводИJIОСЯ бачити вброю,

яка постачається душманам з Пакистану, що став: своєрідною перевал очною базою. Чого там тільки нео- • ================================================має: і мінн, І кулемети, і гранати. На всьом'У цьому: стоїть клеЙl\10 сВиготовлено в США.. •

В. Касян: І що найстрашніше то

:

• 28(15) сlЧВJI року на засідавн1

Діти часто потрапля- 8

ють на таку принаду і стають безвинними жертвами.

:

Ось вам і відповіДь на нашіптування радіОГОЛОСіВ про 8 Народвнх

ссвободу., свільне жи1"l'я. на Заході.

1918

Ради

КомІсаРіВ

8 ГOJlOByв&ВВJlM

під

В. І. Лені-

А Жеребець: Нещодавно уряд Афганістану запро- : на був ПРIIЙIIJIТНЙ Декрет

понував широкомасштабну примирення. Я думаю, без

програму наЦІонального: про організа~lю Робітни­ розуміння ворогамн того, _ ЧО-СUЯНСЬКОІ Червоноі

= _

що народ стоУть на боці революЦії, !юни б не пого-

Арміl. 11 JlЮТОГО

дилися на нього. Хоч керівники, які окопалися в Па-

(29 січ­

ин) Рада Народних Комl­

кистані, відкидають пропозиції законного уряду, вірю:

: сар1в

ПРRЙRJlJlа

Декрет

прнйде час, і на цій багатостраждаnьній землі почнеть- 8 про організацІю Робlтня­ ся будівництво нового ЖИ1"l'я, Адже з преси ми дізна- 8 чq-Сemmського Червоного

ємося, що багато ворогів революції складають зброю. Той, хто воює проти влас.ного народу, завжди зали-

шається переможеним.

= 8 = Ленів.

ФJlОТУ, 13 JIJОТОro (31 січ­ ни) йоro підпнсав В. І.

Бажаємо хлопцям, які йдуть служити до лав Радян-:

ської Армії, БУТІ!

справжнl.ми синами

roідно нести традицlI старших поколіНь.

ПАМ'ЯТЬ КЛИЧЕ У ПО'Шук

ПРОХОАІІТ" . роки, де­ сll1'ирl...... усе 6111"we .lдAlllllО"' НІС .Ід Не­ з.5у," ..ого nодеигу р8A.МC"Koro НІРОДУ У"­ lІикlіі ВI'''ИЗН'Нlіі .ііінl. Т. не С,ИР.ІО",С. • n.м'атl едl НИІІ н.щед­ кl. Імен. nО_ГIlИХ ге­

..

роl..

1д."НІ

кпи... ба",кl.

naм'l"'

на пошук І рІдни ..

Іхнlх

. $І Р03ШУКУlO plДНIO І 6I1И3.. ИИІІ .ІШОГО ИМІІІ­ КІ ДІНNJlI rер8СИМОIІИ­ ча rер8СименlС8, котриl1

На

ознаменування

КраїНИ Рад, 8 масового пІдйому нашого

: 8 БесІДу аров1вМ. ГОМЕНЮК. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- , :• : •

народу на .захист соцlалl-

стичноl

Віт'lRЗНВ і муж­

иього опору зaroнів МОJlО-

доІ

Червоної

lIIецькнм день 23

АрмІї

Захищати

-

це

дально.

'.'''К'',

6р8ТН, сес,рн, діти, не­ х.й нмиш,", менІ. $І Р03n08lм ім, Ае, КОІІИ )а­ гинуа І nOI088H"" Стар­ шин. Д. r. r.РІсимен­ ко. Мо. адреса: 51110рус.. ка РСР, мо rpOAHO027, .У"ИЦІ поnо.и ..а, Н, иnртир8 6, ДОЩ."~ нии_Ііі ОneКСІндрl ()neIСС8мдpl.нl.

-

••

можна

справжніми кою

є

і

ваш

земляк молодший сержант Анатолій Л06ко. Наго ВіД­ значає велина працелюб­ ність, дисциплінованість, іН'1ціатива у вирішенні складних

житгєва

питань,

актнвна

До служби в ній Армії він

Радянсь­ працював

слюсарем-ремонтником

на

Броварському деревооб­ робному комбінаті в цеху .кухонних меблів. Ного на-

Флоту.

На 'Іас утворении

АрмlJ у

Дня

куnьтури

ду

був

13

У

будинку

проведений патрlотичноТ

присвячениі4

ВЛКСМ.

участь

Радянської

раі40ННОМУ

ХХ

ньому

а'Та­ АЯnО '

учитеnьсьних ком­

СР'СР воіни неросійСЬКИх

сомоnьських

ставпли БJlНЗЬКО 47 процeН'tiB всього HaCeneННJI,

ли Пісні, обпалені війною,

національностей, цІ пред-

СКJIад8JIИ TiJIькв 25 від­ сотків ЧИСeJIЬиостl армІІ. Тепер в П· ридах служать представники понад ста

народностей, І

він чуйний товариш і Ці-І

кавий

сrtlвбесідник,

то

стає зрозумілим, на чому І грунтується авторитет

рів

і

його

високий

серед

товаришів

команди­

по

служ­

бі.

тичної підготовки, спеці­ аліст підвищеної класнос­

Тож хочеться сказати сердечне спасибі матері Анатолія Ганні Іванівні, учителям Красилівської школи, комсомольській

тІ,

організації деревообробно­

то

розповіДає

про

нього

друзям по служБІ. вlдмІннин бойової і

проводнть

ВІн полі­

велику

по­

роботу

в

піДрозділі.

Нещодавно в його ЖИТ­ ті відбулася важлива по­ дія . Анатолій став канди­ датом в члени КПРС. А якщо ще додати, що

го комбінату за вихован­ ня хорошого сина, достой­ ного

громадянина

нашої

Ба тьківщини. Н. ВАСИЛЕВСЬКИП, секретар сомолу

комітету

ком­

частиин.

КО"КУРС ПА ТРlотичuоl ПІС"І За IнlцlативоlO мlськоі ра­ ди молодих учите;'lв мІста напередоднІ

з nJOтoгo 194в року

цlоН8JIЬНИХ J'!»fП·

І

ні-

І мівю.

=-8 націЙ, - - -___- -.....-_-______...l::

вики і знання, здобуті в робітничому колективі, знадобилися в армії, ДО­ помогли ОВОЛОДіТИ війсь­ ковою спеціальністю. АнатолІй гордиться своїм селом КрасилІвкою, бага­

лІтико-виховну

позиЦія.

пІснІ,

назвати

людьми. Та­

людиною

оrляд-конкурс

: : • : • : • •

відпові­

но виконує ' цю місію, по

праву

Червона ApllliJI почаnа на8 зиватнси РадJIНСЬКОЮ Ар­

:

і

І тих, хто відмін­

8 святкуватнся ц день Ра­

8 во-Морського

Батьківщину

почесно

загарбникам тотого почав .

: дянськоі Армlі І' Йійсько-

ДО аll1ми О.... мднО про­ ;:!..... .... "рмторli Ве­ lІиlФ~Нмерс.. иоі clllltC.. коІ РІ,.::. SlIСЩО ТІМ І.­

ІІИШНІІИСІ ЙО~О

СП РА ВЖ Н І А во,н

І ФАКТИ

8

призначенням не служити людині, а вбивати. Коли дорослим можна це пояснити,

ЦИФРИ

=

душмани розкида-

ють біля будинк1В годинники, ручки, радіоприймачі із

на-

етнllJИВХ

органіааціЙ.

На конкурсі прозвуча­

пісні,

які

боротьби

закликають

за

мир

неті, осПівують ційну романтику

на

до

пла-

револю­ та тру-

ше

15

хвилин.

Молоді

вчителі винесли на суд жюрі цікаві MY~Hi но­ мери в літературному

оформленні

Особливо

цікавим був

конкурсний номер пред­ ставників міської серед­

НОЮ'

гітарою.

СеМИnОЛКіВСЬКОЇ СШ, які свій HQMep

у

вигляді

музичного За

них

нраще

Ція», «Встаньте, людиІ» (солістка Ірина Бабич) .

коТ СШ

колектив

і

став

ла­

довий героїзм радянськоІ молоді. Характерно, що на виступ відводилося ди-

ПИ,

а

таl<ОЖ

Ше<;ТИСТРУН-

мотами

та

приаами

соnь­

rpa-

секре­

8аБНч

значемl

3

opraHIН. 5 opraHlaaTOp ПО­

вчитеnів та

аакласноТ

Н.

виионання

комсомоnьської

зації І.

літературно­

СПЄ1(таклю.

пІсень наrороджені

тар

Цей

w.

представили

ньої школи М 5 . На сце­ ну вийшла агітбригада. Вона виконала пісні «Комсомольці - доброволь­ ці», «Ми твої. револю­

уреатом конкурсу, він був на<городжений Грамотою міськкому ЛКСМ Украї­

Такого

призу удостоїлися Fчитєлі

СШ

роботи 1ІітКіВсь­ Н. омеnьчун. ВІд­

також ансамб/ll

та Н.

СШ

8. Л. СЕРГЄЄВА,

секретар комсомолу.

МіСЬККОlllУ


О В Е

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • /1

жовтня ДИХ,

слухатимуть

ветерана

війни

і

(,.10гади

праці.

... Вже

в перші місяці окупації він став у лави борців проти фашистсько­ го режиму й організував у місті Любечі підпільну комсомольську організацію. Паралельно очолював В. П. Мишко й підпільний райком

комсомолу.

засвідчують це хі,ні відомості:

.. Під

Ось як

скупі

ар­

керівництвом підпільники

В. П. вста­

зв'язок

орга­

Мишка новлюють

з

нізаціями, що діяли на станції Неданчичі (тут бо­ ротьбу очолив рідний брат Власа Пилиповича Ники­ фор прим. автора) та машинно - тракторній стан­ ції. Збирали зброю на міс­ цях боїв. Дістали радіо-

приймач,

виготовили

са­

моробні батарейки. Прий­ мали зведення Радінформ­ бюро, виготовляли листів­ ки,

розповсюджували

Їх

серед були і

населення. Роздо­ передали партиза­ нам бланки німецьких па­ спортів і перепусток. Скориставшись ними, розвід­

ники загону без перешкод пересувалися територією Чернігівщини... В .листопаді 1942 року підпільна орга­ нізація у повному складі перейшла до загону імені Дзержинського. Партизанський політрук В. П. Мишко особисто відзна-

чився при розгромі ні­ мецького гарнізону міста Любеча в березні 1943 ро­ ку. Він перший увірвався в приміщення

комендатури,

взяв у полон фашиста. При розгромі поліційного ста­ ну в селі Трудовому поло­ нив шістьох поліU,аїв. Пра­ цюючи в загоні секрета­ рем комсомольської орга­

фронтовими

пізовував молодь на чітке виконання бойових завдань загону». За участь у пар­ тизанському русі нинішній соких

-

нагород

Це було в Ці,

стрімко

ни

на ЗахіД.

ступеня».

Близько півстоліття від­ дав Влас Пилипович Миш­ ко педагогічній праці. Ро­ весник Великого Н<овтня, він словом і ділом під­ тверджував і підтверджує відданість інтересам Ра­ дянської держави.

В.

керівник

кпубу

ються всією повнотою прав і свобод, гарантова· ннх Rоиституцією,' в тому

Армійська служба ВіК­ тора Мельниченка здру­ жила з багатьма ровесни­

числі правом обирати і бути обраиими в усі орга­ ни державної владн. В

ками з Росії, Грузії, На­ захстану, Литви, Білору­ сії... Сам він народився і

.ний час 55 Іх представ· JJИКів

-

но'1 Радн

депутати Верхов­

СРСР,

162 -

Верховних Рад союзних республік, 43 автоном­ ннх республік, більше 14 тнсяч місцевнх Рад. • В період дрyrої сві­ тової війни на./lічува./lОСЬ б.ІІНЗЬКО 160 військових спеціа./lьностеЙ,на

почат,

ку 50-х років б./lНЗЬКО зараз майже 2 тис. Якщо технічні спеці· a.ll1CTH в 1945 році скла· да.ІІН./ІНШе 15 процеитів особового складу Зброй· ннх Снл, то В 1983 р. 40,1 процента.

:400,

В 1941 р. комуністи і КОМСОМО./lьці СК./Іадали 76,7 процеита особового складу Збройних Си./l, в 1967р. більше ОО, а иа початку 8О·их рр. понад 90 процентів.

Перед війиою, в р., віЙСЬКОВОСJlУЖ, бовців З внщою і серед·

• 1939

ньою

освітою

налічувало·

ся близько

12

з

середньою

неповиою

27,

з

процентів,

початковою

-

60

процентів. Зараз практнч, но всі молоді воїнн ма­ ють середню і неповну се· редню освіту, а багато приходить в армію з вн­ щою освітою.

бойовоro

листка,

до­

випускати

Віктору

Мельниченку.

НОМіСомолець ниченно

В.

його

Мель­

користується

по­

ваroю серед воїнів части­ ни. Він майстер військо-

вої справи. Охоче допома­ гає

молодим

солдатам

оволодІти ,віЙСЬКОВИМИ на­ винами. За успІшне вико­ нання

нелегких

неодноразово

подяки

віД

завдань одержував

командирів

части.НИ. Недавно В. Мельниченку присвоїли звання «єфреЙтор~.

Розмовляючи

з

Вікто­

ром, зрозумІв, що У вІль­ ний віД служби час він

тилу

не

.серед тих, хто пі­ шов на фронт, була і броварчанка Зінаїда Гороховська. Одразу ж після визволення Бро­ варів від німецько-фа­ шистських загарбників разом

у

Серед

них

керівника

Н. І. Стасюк, учи~еля фіз­

Зінаїда

-

в

го-

Васи­

трапився

ВИJIIаДОК.

та­

хом і рухалися нескін­ ченним

потоком

авто­

культури М. І. Антонюка,

машини, тягачі й тан­ ки. РегулюваJ'ЬНИЦі

інших.

витримували

Чимало земляків В. Мельниченка загинуло на фронтах Великої Вітчиз-

ний

няної війни. Серед них - і ДіДУСі його Данило і

Никанор.

ми

Разом· Із

ровесниками

С'80Ї­

Віктор

гідно продовжує традиції ветеранів, фронтовиків.

Сином по праву гордять­ ся НадІЯ Данилівна та Валерій

Никанорович

Мельниченки. нені:

Віктор

,Л.

Вони не

впев­

підведеl

RРАСНОЩОR,

позаштатний

кореспон,

«На боЙо·

посту.,

Збройних Снл.

ветеран

роз-

киїВському

де

наступ

вели

Воронезького командуванням

потріб­

Інтервал,

чергу

у першу

пропускаючи тя·

гачі й танки.

Погода ви­

далася нікудишня: дощ

лив наче лічені

з

відра.

години

За

дорога

розкисла. Загрузали навІть тягачі й танки. А тут ще в повітрі з'явився розвІдувальний

лІтак

гітлерівців.

становна лась,

Об­

ускладнюва­

адже

через

де­

який час треба було ченати «візиту» БОМе бардувальників. І вони не 'забарили­ ся. Із-за густих і тем­ них

хмар

виринули

во­

'рожІ літаки. Хоч наша 'зенітна артилерія й за­ :важала нІмецьким пі­ лотам робити приЦіль­ ні удари, але вони віД­ бомбилися. Та місце скупчення нашої техні­ не

за

покинули:

бомб,

про­

стрільбу з Ноли ж бомбарду-

сховалися

за

вирушивши

новим

запасом

командир

взводу

регулювальниць

молод,

ший лейтенант Е. Хар­ ченко, порадившись зі мною, црийняв сміливе

рішення: пустити ,ран­

спорт, що зІбрався, по полю,

і

справа

пішла.

«Пр06ка~ швидко була лІквІдована.

Після війни Зінаїда ВасилІвна Гороховсьна повернулася

в

рідне

місто. Після закінчен­ ня інституту довгий час працювала бухгал­ тером на молокозавоДІ,

В

спеціалізованій

про­

ектній майстерні інсти­ туту

«ДІпропромтепли­

ця..

Тепер

на

перебуває

заслуженому

ВіДПО­

ЧИlШу.

Г.

ГУЛЯНИЦЬКИИ,

rромаДСЬКНЙ пС)ндент.

ному

армії

М.

напрямку

районі

Ф.

фронту

Букринського першими

Дніпра

ходу

з

до

подолали

його

передові

і

гвардійської

3-ї

в

виги­

ну вийшли

і

Ва­

загони

40-і

танкової

армій. Відразу ж були за­ хоплені невеликі плацдар­ ми на правому березі в районі Григорівки, Зару­ бинців, Великс~о Букрина, Балико - Щучин ки, Мона­ стирка, Гребенів, які зго­ дом розширювались і зли­ лись в єдиний Букринський плацдарм.

ПАМ'ЯТНИRИ RИІВЩИНИ

ГЕРОЯМ

БИТВИ

Наш

розмістився по­

вальники

дворникова.

-

Пригадую,

хмарами,

Є.

армію

транспорту

довжували кулеметів. зрештою

Фото

подруга­

близу села Баранівка на шляху. що вів до Новоград - Волинського. Одразу за селом була низина. Саме цим шля­

ки

Трохи більше року служить в рядах Збройних Сил СРСР молодий педагог Броварської дитячої музичної школи М 1 дьогтяр Олексій Степанович. Відмінник бойової і політичної підготовки, він, крім виконання основних службових обов'язків воїна, зберігаючи вірність вибраній спеціальності. продовжує заняття музикою в армійському музколективі, виступи якого завжди ждуть з нецрnінням воіни-сослуживці і в хвилини короткого відпочинку, і в дні солдатських свят.

з

дІючу

рух

кий

вому

.

залишав

всі вірили в наближали

її.

пуикт

селом,

динком. Часто згадує дру-

в

лівна,

учителів.

події

на

генерала

-

нласного

радянсько­

тутіна. В ніч з 20 на 21 ве­ ресня 1943 року на голов­

ворить

зІв,

зі-

войовників з рідної землі. Ніхто на фронтІ

вали

дент газетн

бу­

як­

потрібному напрямі. А напрям тоДІ був один - вперед, на ЗахІд.

душею і мріями з рідним

батькІвським

-

метрю

Першого УкраїНСЬКОГО фронту. Іх направили в пІдроздІл регулю­ вальниць. У будь-яку пору дня 1 нощ, при БУДЬ-ЯКіЙ погоді регу­ лювальниці забезпечу­

добре п'IДготувався і ус· пlшно склав екзамен. Лю­ бопитнlсть, творчу актив-

ручили

об'єднанІ

в

не

найшвидше вигнати за­

йшла

В армІї став ракетни­ ком. Ному довірили снладну техніку. Віктор швидко оволодІв нею.

тор

війська фронту під

вона

заводі.

ність солдата швидко за· мlтнли командири. І коли звІльнився в запас редак­

напрямку,

їна,

ми Нлавою Найдан і Раїсою Кравцовою при­

виростав у селі Гоголів. До служби в армії пра­ цював у Ниєві на раДІо­

Вирішальні

нерала до рядового во­

І

.CniAo-

подвиг

стор_

деся-

НІКОЛИ

людській

горнулись

були

р~ки,

та

від .ге­

цієї мрії, перемогу,

пит Вепикоrо поДвиrу.· Mlc~Koro будинку піонерів і wKon.piB.

ТРАДИЦІЯМ

Воїнн Радянської і Флоту користу­

ша­

просувалися

спільною

ДЕМ'ЯНЕНКО,

ТИЛІТТЯ,

*3

рОIlУ

/987

го воїна у Великій Вітчиз­ няній війні. З гордістю ми називаємо великі перемо­ ги Радянської Армії в бит­ вах під Москвою і Сталін­ градом, на Курській дузі і під Корсунь - Шевченків­ ським. Значне місце в цих перемогах займає битва за Дніпро.

гітлерівсь­

Всі,

РОХ?ДЯТЬ

треться

кої вояччини, наші вій~ ськаздобули кілька яскравих перемог і

ордена

лютого

21

rам'яті

ро­

1943

долаючи

лений опір

ви­

ВІРНІСТЬ Армії

коли,

Червоної Зірки, медалі «Партизану Вітчизняної вій­ першого

n

дорогами

нізації, В. П. Мишко мобі­

наш земляк удостоєний

•••••••• .......

Ж И Т Т я«

ворес·

ЗА

ДНІПРО

45 днів

і

ночей

точився

тут жорстокий бій, не при­ пиняючись ні на хвилину.

Букринський -це

лі

плацдарм

невелика

на

ділянка зем­

Правобережжі,

який

вздовж Дніпра по фронту займав всього 55 кіло­ метрів, а в глибину дохо­ див до 10 кілометрів, та

бої, які тут розгорілися,. були небаченими по своїй

поборна віра 8 перемогу, безмежна Bip~iCTb Батьківщині втілені в ЦI>О/'l1)' центральному

сування Дніпра і боїв на плацдармі, скульnтурна композиці я "А така» яскра­ во

нути

в

передають

Дорогою

фашисти за старалися ски­

воду

радянських во­

напругу бит'

ви, неСТРИМНI1Й ПОрl1В дянських воїнів.

запеклості.

Озвірілі всяку ціну

монументі

меморіалу. Горельєфи, що відтворюють епізоди фор­

лась

ціною

перемога що

діста­

на

Про це свідчить могила,

і

р".

Дніпрі.

братсь v <,

знаХОДI1ТЬСЯ на

їнів, що закріпились на вузенькій придніпровській смузі. Лише ворожа авіа­ ція робила щоденно до 2,5 тисячі вильотів на за­ хисників Букринеького

меморіальному комплексі. В ній покоїться прах більш як З тисяч радянських вої­ нів, кров'ю яких густо по­ лита земля Букринського

плацдарму.

ко

лось

Тут

не

жодного

залиши­

живого

п' я­

тачка землі, вона густо по­

лита

кров'ю

її

захисників.

плацдарму

в

А

-

зових плитах

на,

районі

Щучинки.

-

Бали­

на

брон­

імена,

іме­

імена ...

захисників

Про Букринську битву розповідає також еКСПОЗI1ція музею "Героїв Букрин­

Букринеького плацдарму. 366 воїнів були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, тисячі нагородже­ ні орденами і медалями.

відкритий в Балико - Щу­ чинці. Тут широко показа­ ні матеріали учасників бо­ ів. Музей продовжує роз­

Батьківщина нила

високо

подвиг

оці-

В пам'ять про відомих і невідомих героїв, які вели

битву на берегах восени 1943 року,

подвигу

шук го

радянських

плацдарму»,

ветеранів

який

Буt<ринсько­

плацдарму,

Дніпра і спо­

руджений в селі Балико­ Щучинка Кагарлицького району Київської області меморіальний комплекс на честь

ського

Меморіальний музей стали центром

комппекс значним

військове

ріотичного дянського

в 1985 Щучинці

-

вихоsання народу.

пат­

ра­ Тільки

році в Балико­ побувало біл"ше

воїнів при форсуванні Дніпра та на Букринському плацдармі. Відкритий він

приїздять

був

дян~ького Союзу і з вели­

в

урочистій

ці З ТР/lВНЯ тори

оБСТ/lНОВ­

1985 року. Ав­

меморіального

лексу:

скульптор

родний

художник

В.

І.

Зноба,

Заслужении

комп­

-

на­

УРСР

премїї СРСР

С.

А.

Ю,

ким

кручі

інтересом

ми,

які

мужністlо

і

воїнів,

свого

жl1ТТЯ

П. ПЛ/lТО­

В.

залежність

експозиція­

котрі

рідної

"іДНЯЛIС"

33-метро­

lоїна

Перемоги.

3

Прапором

Хоробріст .. ,

не-

ціною не­

Батьків­

щини.

О.

AHi,,~QIIC"KiH

про

радян­

відстояли

М. директор

Іисокін

Ра­

знайомлять­

героїзм

ських

З/lхаРОІ,

кінців

розповідають

/lрхітектор

ва БРОН30lа фіrура радян­ ського

усіх

ся з багатьма

КорнЄІ. Н/І

з

/lрхітектори

РРФСР, лауреат Державної

НСІ,

50 тисяч відвідувачів, Вони

На

зні.чку:

н.у,иент

БЕРЕСТ, музею.

~ОЛО8':uiJ .Щ)"

,иеМ(JріаЛI,NО.'О кимп­

лексу.

Фоте) М.

(Прес - ~i"PD

Котляренка.

~По.\I'ЯТ"_).


* 21 лютого 1987 року

4 стор.

••••••••• ••••••

"Н О В Е Ж И Т Т Я"

................................................;

ВЕЛИКИМ нонцертом Великодимерсьному бу­

у

динну

нультури

ТВЛЕБАЧЕННЯ

заверши­

ПОНЕ',ДlnОК,

лися НуЩові огляди ко­ лективів художньої само­

І

lіяль~ості за програмою Н Всесоюзного фестива­ :110 народної творчості.

самодІяльні

7.00

Учасником таких подій І

того

не

покида­

T~ . Бо С'кІльки б не слуха­ виступи

відомого

БроварщинІ «Калинонька» Димерки

чи

на

право

ти

у

цього ж села, здається, то

ті.

А

завжди ніби вперше. Так

одному з членів жюрі. художньому керівникові

й Інших колективі'в. ЗвІд­ ки це? Від нової пІсні? ну.

дерзання,

яке

слухачам

знахідку? ті

щораз

творчу

Безперечно.

почуттів,

що

прино­

нам самодІяльне

стецтво,

яне

йде

ми-

від

са­

мого народу. Тож і сприй­

лІ з дитинства поля. І річка, і тихий вечір над І

разом

з

сшвака­

ми милуєшся красою рід­ ного

нраю,

схиляєш

ся

ще

про

сказати,

одне

вде­

варська

земля.

. Зал

з

13,55 14.25 15.10

райОННій

сцені.

Натерина Варени­ Та, виявляється,

вона

не

із

цеху

,одна .

Хор­

приходом

ІншІ

тиви

представили

теж

колек­

птахофабрики Новаленко. До художньої цього гос­

день

підвищує майстерНіСТЬ.

від

дня

виконавську Та коли

духовий

традиціями

виступи

А

ось

художнього

собою

цікаву

16.10

із ке­

Ці,

ВІдгуннІться, сурмач!! СьогоднІ День Ра· дянської АрмІї І ВІйсько­

народного

вО-Морського Флоту . Ви­ ступ заступннка мІнІстра

Димерки (директор Н. К. Са'вчук). Основним орга­ нІзатором і ,натхненним керівником рІзноманітних за формами художніх KQ-

жІночі вокаль­

лективів є талановитий хормейстер Василь Сте­ па,нович Ниящук . Нерова­

вокаль­

драматичнІ.

вальні

та,

іншІ

ний

Пlдсумовуючи побаче­ можнiЗJ

сказати,

що

продемонст­

компонентами

виконавсь-

доско­ всіма

вокально

-

хорової техніки. Цілком природно, що незамром

в

район.! ведеться змІстов­ на і цІлеспрямована робота по розвитку худож-

Irnнцертну

хор

високу

ку майстерність, нале володіння

колекти­

не.

ним

рував

танцю­

ви.

вІн

відстоюватиме

носити

звання

Разом

з

право

народного.

тим

треба

за-

програму.

оборони СРСР генера· ла армІї І. Третьяка. СьогоднІ у свІтІ.

18.30 18.40

труднощам,

йдеться

шукає­

про

сІльськознань ,

системи

матерІального

стимулю,

вання.

19.35

ФІльм еПравда лейте­ нанта Клнмова •. 2-1.00 Час. 21,40 Вас запрошує Окре­ мий показовий ОРкестр МІнІстерства Оборони СРСР. 23.15 СьогоднІ у свІтІ . 2З.30 По пушкінг, ,,ких мІс­ цях Пlдмосков·я.

ПРОГРАМА

УКРА'НСЬКОГО' ТЕnЕБАЧЕННЯ Муз. фільм «Спогади

10.10

'ПРО вІйськовий оркестр •. І1,0() ТелефІльм «МужнІсть •.

4

серія .

Концерт дуХОВОї музи·

12.05 ки.

12.35 16.40 17.0,0

Слава солдатська. СрІбний дзвіночок , "Ви нам пнсали.. Му·

зична

програма

за

тами

ветеранІв

Великої

лис­

Вітчизняної вІйни. 18,00 сВарІант. , СаМОСТIЙ. нІсть юних : якою їй бу­ ти?

мо причини беЗД1ЯЛЬНОСТі . Це ж саме стосується ро­ боти клубних заклаДів. Ноли

УнІверситет

господарських

Удосконалення

Варто сказати й про ін·

ше. Нерідко ми, не бажа­ ючи працювати, йти напе · 'рекІр

Інструмеи·

БатькІвщини

•.

17.415 18.15

но - і HCTPYMeHTaUJbHi ан­ самблі. хори - ланки . чо­ ловІчі квартети. жІночі І мішані тріо , соліс'ти, чит­

на

народних

ТюменІ.

3ахист

священний обов'язок людинн. ФІльм сПо вовчому слІду

слово

орнестр,

КОмпо,

радянської

ні аНС<J.,мблі, фольклорний ансамбль «Налинонька»,

рівника Олени Терещен­ ко і концертмейстера Олекса,ндра Терещенка робота тут пожвавилась. І цього разу при,везли з

закритого ·

Безсмертної.

культури),

на

вершено. ВсІ вже знають, що автором багатьох пі­ сень, які співає «Кали­

прекрасними

ких

концер­

-

Поетична

РосІйська мова. Тележурнал . Грає секстет росlйсь ,

тІв

15.30 -

(єдиний з них чоловічий ГОГОЛіВСЬКИЙ будинок

давнІми

його

подарства

завмирав у тишІ, то довго не вщухав Від оплесків,

Хор

ми були

речі, колентив самодіял&ності

то

перепа,дало

горіхи.

непере-

Київської БрОНІслава

бро­

зро­

виконанні звучить

Десну», 'музику і вірші якої написала пташниця

кожний переконався: щедра й багата на-

про

здавав позиції. Все рідши­

твори своїх авторів. Гар­ но прозвучала «ПІсня про

ступів самодіяльних ар­ тистІв сільських колекти­

о;-алантами

пам'я­

з яких пір на сце­

грунту виконав частівки на слова учасницІ Галини

за жанрами, змІстовну і барвисту програму ви-

родними

не

говорити

стання, не можна обійти і самодіяльний колектив радгоспу імені Юрова. ОРё;ннім часом йому, як

ні великодимерчанка На­ дія Нишенко. Гумор у її

ланка

сяте або й сотий раз. Пе­ редивившись різноманітну

ВіВ, яка

кажуть,

односельчани

тут

хочеть­

можливо

й

садком ченко .

то саме життя .

І

вже

нонька», є завідуюча ДИТ­

голо­

ву в пошані перед ЙОГО знатними людьми, любиш, страждаєш... Бо пісня їх

-

коли співали самодіяльні артисти з Великої Димер­ ки Надія Тукало та Ірина Кобижча з Димитрова. І скільки таких імен! -··Вже тать,

маються сценічні виступи всім серцем. І ось вже нІби поруч ті ;Іалекі і ми-

селом.

сьогодНі

самодІяльного

Але найбільше вІд щирос­ сить

заключному

Цен­

Радян ­

АрмІї. ·

дарна.. зицlя.

хору районного будинку культури Ю. К. Чмілю: у кущових оглядах взяли участь більше де­ сяти хорових колективів

Чи від того вічного пошударує

ської

театру

lЗ.ОО СпІває О. Іванов. еНепереможна І леген ­

виступи­

хору-ланки з

Фlльм,вистава

13.215

Завершилися кущові огляди. КраЩІ. колективи одерж<ЗіТЬ

І. Стаднюк. е1>lлий иа­

мет..

трального

тогар.

ансамблю з' Великої

СимфонІчнІ мІнІатюри ГлІнки. ФІльм еСомбреро • . еПереможцl ...

М.

9.25 10.30 11.15

ни з Димитрова, де заві­ дуючою клубом з недав­ нього часу працює А. Пус­

,110 віДЧУ1'ТЯ першовlдкрит­

ла

80.55

слуговують і аматори сце­

бути не раз.

дня

ми.

І клубу. 'до речі, немає. Але знайшлися тут справжні люБИ1'елі цієї справи і ор­ ганІзували її не гірш, ніж в інших. Теплих слів за­

Гоголева, U]евченкового, Димитрова, Пухівни, рад­ госпу ІменІ Юро ва.

Та

Ранкова зарядка. МультфІльм. Музика . Час. 8.О5 ДО Дня Радянської Армії 1 ВІйськово-Мор ­ ського Флоту . Док. філь·

СН б Н<І:~Н<lТИ іНlllі ди. У U]е13ченковому

ар­

тисти з Великої Димерки. КИїзсьної птахофабрики.

доводилося

nЮТОГО

7.30

ПГИСВЯt{еного 70-РIЧЧю Ве­ л''Кого Жовтня. Тут ви­ ступили

23

ЗАГАnЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

еГоловна ланка., Обго­

18.30

ворюємо

срср

про

проект

приємство

ство­

16.45

Закону

Державне

пІд­

(об'єднання).

Ф. Пуленк. Соната для флейти І ФортепІано . 19.00 Актуальна камера. 19.35 еУ майстернІ худож­

рення самодіяльних колек·

тивів, а точнІше про їх нестворення. клубні пра ­ ц~вники пояснюють від ­ сутнІстю художнІх керІв­ ників. на це їм хотlло -

ника. .

еДва

воєнного

обличчя

портрета

•.

з

Док. фІльм еЛьвlвське віЙськ.ово-полlтичне • . На дОбранІч, діти! Час. сІ любов, І шана • . Зу­ стрІч майстрІв мистецтв УкраІни з курсантами І

20.25

r

20.45 ?>1.00 211.40

викладачами Київського вищого вІйськово-морсь­ Кого полІтичного учили­ ща.

IJЬОЇ самодіяльності. збільшенню кількості ху­

лективи

виступили

дожніх

своїх

можливостей,

колективів,

зна,чити.

підви­

крема

щенню їх виконавсьної майстерностІ, за,лученню до

художньої

3разновий дожньою І

разом

ню

приклад

сталося

тим

високої

зо-

по

будинку що

це

репер­

складності. у Цілому ж більшІсть колективів у творчо­ му ЗРОСТШІні. І ,це радує.

ху­

ДD':ягнен,

виконавської

А. КВІТНЕВА.

майстерностІ подає буди­ НОК КУЛЬТУРИ с. Великої

тальна

капела

Можливо,

тому,

НО­

нижче

туар хору був підвищеної

самодІяльнІстю з

хорова

культури.

народної

охопленню

деякі

ТребуХіВСЬКОГО

творчості нових аматорів. масовому

що

2З.І0 Актуальна камера. 11 ЗАГАnЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРElLAЧI НА КИ,В ТА OSnActb 8.35, 9.35 Волелюбна лІри­ ка М. Л'ермонтова .' 8 кл . 9.05 Радянська монумен·

Фото М. Семииога.

Іпортретна

скульптура.

Учням СПТУ. Осиови Інформатики і обчислю·

10.05

вальної техніки .. 1(},35, 11.50 Музика. 5 кл. 11,05 Університет сІльсько­ господарських

знань.

ФІльм еЖили соБІ ста·

12·20

рий Із старою •. 1415 По сторІнках творІв В. Панової 11",15 Б. Дlєв. еБlля роз'УздУ Дубосєково.. Поема для духового

18.35

оркестру.

СЛуЖу

Радянському

Союзу!

19.35

ВсесвІтнІ зимовІ сту­ дентськІ Ігри. 20.00 Вечlрия казка. 20.15 МІжнародна панорама.

21.00 21.40

Час. В'. КОнОвалов, Д. Аса­ нова еДіти чвар.. Теле­

'

вистава.

ПраВJIlння споживчого

ВИсловлює

мІського ТОвариства

щире

сПІвчут­

тя завІдУючІй промисло­ вим магазином М 4 Тре. бухова ГРІНЧЕНКО МарlІ ІванІвнІ з приводУ смер· тІ

іl

.

матерІ.

ltолеltТив спецІалІзова­ НОї ПРОеltТної майстернІ Інституту сГlпропром­ теплиця.

висловлює

гли­

боке спІвчуття інженеру ГРИНОВЕцьКlЯ катеринІ МиколаївнІ з приводу пе­ редчасної рІ

HaдlТ

еНОВАЯ го

ЖИЗНЬ.-<>'РгаlН

комитета

ВРО'ВЗJpCН'О'ГО

Коммун.нстяческоЙ

па'РТИИ

roРОДсКО· укра;ииы.

roродского и раЙlOЮroго Со-=в на1родныx деп,у­ Ta'llOB КIl'eВСКОЙ 06.ластН1. (На У'К'Р&НІНоком ЯЗЬLке) . РедаіКТОр Е . ФЕДЯИ. Газета 3Ь1ХОДИТ с 17 8JПрео:!:ІІ 19'37 года.

Дни

вых.ца::

ВТОР-.

С\РМЗ.

ПЛ'І'ІНнца.

Брова'РС1>ка

суббота.

друка;рня

АДРЕСА РЕдд.КЦIJ: ТелефОНИ: сенретаря,

відділу

діомовлення воі КНіївського

роботи

- 4-03-76;

сlльсьного

- 5-13-91; - 4-04-81.

обласного

Адреса Д1p~8.ipнi:

255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154.

редантора

господарства

заступника

-

редактора,

4-02-92; віддІлІв

- 4-04-61;

вlдповlдал~ного

нореспондента

мІсцевого

промисловостІ, nистlв

І

ра.

маС0-

у

справах

QOlllIICTb,

видавнИ'Цтв.

М. 1>ровари.

Brn.

поліг,раф!ї

Київська,

І

\54.

IШИЖJ«)iВOЇ

'І'ОІрМвn.і.

її мате­

Павnlвнн.

(ндекс

61285.

ДрYft oфceтяиit. Обсяг 1 дру,КOIВeiНJИIЙ 8JIЖУШ. 'І'ираж 14.34З

примІрники.

Замовлення М

упраВЛ!!нНJI

ки~щ:ька

відділУ партійного життя

смертІ

850.

#29 1987