Page 1

ПРОЛlТАРI ІСІХ КРАТН, ~liHA"TlC"f

О'ГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

МІСЬКОГО

РАРІОННОІ

'АД

,Гне78 BtlJiO-,ИТЬ І 17 квіТНЯ 1937 РОКУ.

3·А

' " 29 (6485)

АІЄВІСТЬ_

С Т·І Н Н О 'І

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ

КОМ У НІС ТИЧ НО Т ДЕПУТАТІВ

Субота,

ПАР ТІ'

КИІВСЬКОІ

І( РА

)'

19 "ЛЮТОГО 1983

року

ТРУДОВА ВАХТА

nР Е С И~

справ,

п,nвідом.ления

про

цlяльиlсть

------

виходить

'ДЕЛЕГАЦІЯ середу І четвер ііа "водІ П.lастмас пере­ бувала делегація ке­ рівникІв кубниськоro вRJ!")биичоrо об'єднаи­ ия по IІJfПУСКУ хімічно·

волокна «Районе· ро.. Гості ознайомИли­ CJI з те'x1rО.1юrlєю вщо·

1'0

товлення запасних

цех-!)вих

11

газет.

тин

КубинсьК'l ШИЛИСJl

'B:aroмнx успІхів У тварниинцтвl досягли трудІвники радг.:>спу .Aвaнrapд •. у порівJlJПlи! 8 відповідним періодом минулогО' РОКУ надої від кожкої корови набагато зросJIВ. У ць.зму "едика зас.lуга передових тваринннкlв господарства

~тo

Щоб вро_аТлас •.

IDIX rазгт ях важливу CRЛ8Дову часткну Ідеомгlч.

можна поставити перед колективом конкретиі з8в· 'дання, иазвати тих, хто йде

попереду,

1)ОЗКР~

аміст ЇXRJ:.')ro' досвіду чн розкритикувати тих,rtО 'ягне ,справу назад, заважав нашому поступальиому

УХОВІ вперед. . Як І кожна Жива справа, стіннІ газетв ие терп­ . . ть фОРМ2JIЬИОСТі, казенщини пр~ п~дготовцl Іх иомер!в. Та, на жаль, стало навІть звичним, ,.они • рядІ колектив!в номери стіинlвок 'виходять лише до певних історичних дат чи свпт. Як правило, во·

С

П публІкують загальну передо'Ву, яка містить усім .1А-:>мl фантв, нІкого І нІ ~o чоrо ие зоБОВ'ЯЗУЮЧІ статті

про

успІхи,

вдаються

до

загальної

конста.

~aцlї иедолікlв без вказІвки конкретних винуватців

Не.великиЙ за своїм екл~ом колектив Рожнів· СЬКОгО торфопuприємствн

!ому,

ЩО,

вони

не

мають

чітких

пданів

роботи,

а партІйнІ органІзаціі ие придІляють ць.:шу належ· воІ уваги.

у газетах рІдко зустрінеш рубрики

.втти.,

«РОЗПDвjда€~1О про

~Партjйне

досвід' роботн

ВИКІв., «Як ми еRОНОМИМО

передо·

енергетнчИі ресурсн,),

,.ДНСЦUIIЛ1иа праці. І т. д.

КерІвники

підпрнємств,

органІзацій

ще

рідко

В. :'ІІнхаЙ.lєн"а, Ф. Д.

J-iожури

та

інших

~~TopiB.

3:<ра1

TOP~K

ють тС'хніІ;У робничого

успішно С~РНВ1!rся з усіх техніко­ економічних 'покаЗНИlilн.

,Перевиконнні :lОму

~:J.

вони

першІ

1

два

в ці' р(н;и

п'ятирічки. Пона:r ::<НВ;:Іан­ ня видобуто 70 тисяч тонн

торфу.

"

Цього досягнуто ~;! RДЯ­ ки СУМ.'ІінніЙ прац: мнши· 'н},стів Н3f1lвбрикетної уста­ ИОіЖИ І. Ю. 3а,харченна,

мех;;ні·

ВОНИ

;10'

готу­

~атор'и

mш()з;пи

ааз;:(ал("

ЗClгrнОf',lЄНУ

т()рфо­

,,:Н!ПіКУ, ІЦО.IНЯ с()тні т()нн вИlюаят.,. її нн по.'1я рад·

ГrJrrrи ім. ІЦорса. « Вели· ко:rчмеРСhКИЙ". rлви:\ко H~BaHTai1':YЄ

громадську

дУмку.

ЗовсІм нетерпнмим в те, щ.:> в ряді Ko:reKTHBIB

етlвнівкн

З·ЯВ.'1ЯI9ТЬСЯ

дуже

рІдко,

ніхто

ие

може

2ОЧRО назвати Ч.'1енів редколегії. З подібними фак. довелося

зустрітися

упраВJllннl

торгівлІ,

&)мбінатах побутового о'бслуговувания; громаДСЬJlО.'

ro

харчування

вlзацlЙ.

та

рядІ

інШих

П:ДПр,иємств

;

та

орга-

КОlllУНlсти.

Велику допомогу в Rа.тJагодженні діЯJlЬИо1стl ред· холегlям стінних газет п,:щає журиал «РаБЬче· хрестьянский

корреспоидент~.

У

ньому

регулярно

пуб:Іlкуються п,:>ради щодо організації дlЯ.lьиостl редколегій. планування Іх роботи, висвітлення пев

вих тем. художнього оформлення

ra:JeT,

-цІї. Треба, щоб кожиа редколегія ста,ювами

журиалу,

вчилася

на

їх Ілюстра·

керувалася

кращих

иа-

зразках,

ак оргаиізувати справу.

СТіннІ газетн радянської нува,lИ

:..-

преси.

авангардну

бойовий і випробуваний Треба. роль

щоб не

воии

тільки

завжди

загін вико·

колеКТИВИI

)

ПРО:rJаганднста І колективного агітатора, але так-ж КО.:Jективног·з організатора, до чого apJUl8ltAB В. І. Ленін, говорячн про' зав.цаива газет.

1

тут

механі­

Rирішиди

ШFfh()Ї

рnку

п'ятирічки

r

цьому J1J1ці ТjJу"івни- (,y.lhn.

~a13н~иі­

В;I;е ПП.lilГО,,\;f>('I[О О,,\ИН ЯjJО- 8ІІН!)

високий

\.'I)о;каЙ

бу.lhб, вони в;ке тrпср

Hil-

яrН)fШЩГnР ІІа

200

ГОТУЮТhСЯ

ДО

тонн [lР- щуваншо

1'tI•.!J.OвниЙ

заil.нЯ1'О

TYrtflP

по БИРО-

. КiljJТОПЛl.

роботою нача.1J.ннк

Р і,1,lЮ Іре 3 oreHi.

,

Останні" ЧІІСО'[

.1aCh

Нсзабаро~

К ррує

підгот()вка

1'НИІ;И

пі,lГОТУЮТІ,

Пnt'И.1И- ЯРОRизатnри.

IІj)Юlіщень l\арт()І1і1Ю

,~.lЯ

ще ДН:\

3аВОJJfТЮfР~О ПРО[lОЩУВ:Ш­

-,рл пророщунання насінних !lЯ тако;" у два зrРIІОСК.lil-

:lагону

БроваРів, Києво·СВJIтошннського та Бро­

Ш'flе-

варського

оирання картоплі.

руть

тІй

В. ЗАГУМЕННИІІ,

.. Правда~ 17

лютого ц.

р.

опублікува.lа кореСllОН;1еlщію «Ще по­ вернуться з вlЙии., в яній розпові­ дається про

роботу

клубу

«Слі;10ПИТ,

великого ПО;1ВИГУ~, ЯНИЙ діє при Бро­ варському БУ;1ННКУ п,онеріВ. РОЗПQ­ в:дається про зустріч братів Нохно­ Иосипа, Сlцора і ВОJ'{О;1юшра, яких ро,злучила' війна. '

Ця зустріч результат великої пошукової роботи вожана червоних с.lідопитіR. llерівннна клубу ВО.10;:(И­ мира Івановича Дем'яненка; автора кІлькох нниг про героїз~ юних у

роки

Ве.1ИНОЇ ВіТЧИJНЯНОЇ вІйни,

директор радгоспу.

fa~e.:ra .Радинська YKpaїHa~

18

JlЮ-

J-iоростеНСhliИЙ :rеnrqоо6n()бний к()мб~

..

КиІвсь-

~Коло~

вlковнх категорій. турнІр стартував

позавчора

пі;1ВІІщення ~заf.МНОЇ jJідп()відаЛhносТі за вчасне введС'ння ):10 лнду новnбудо' пи. А пони що на будівництві .фабри­ ки ще бнгато неДО.'1інів затриму!> постаВКУ;1верних полотен Білоцер: ,,"ВСhКИЙ .lБИ, СТ(),lЯРНИХ Rираб:в­

renла..

бе­

вlдкри·

першостІ

шоі Цей

;:(ЯНС},КОЇ У"раїЮI~ і ДержтелерадІО, УРСР ва будіВНИЦТВі };роварсьної фабрнн:! верхнього дитячого трш:отar а;у. у :vIюеріалі «ЧеRайте, пришле­ ·мо ... » ПЩJТнерн 110 6удіlШ!lЦТlJУ закли' каються до З:\<lіцнення сПіВ;1ружності,

чею

у

з гаидболу серед юна· кІв старшої І молод­

пода·

в

спортивно·

му залі заводобудівно­ го КОМбінату.

того ц. р. опуБЛікува.'1а чергове пові-' ДО:vIлсння робноріRСhНОІ'О поста "Ра­

нат, важка ситуація (;К,лалася

раЙОНіВ

участь

мі облрадн

у ДЗЕРКАЛІ ПРЕСИ Газета

команд

з ХмельницькоІ, Чер· нІгlвської, Сумськоі, КІровоградської областей, міст Києва, Сквирн, Мироиівки,

р():шочк~мо

varOlle

У &РОВАРАХ

Дванадцять

ВilСИДЬ Іванови') Дерко, Всі

піДОТUR:Jено СIJ.1Уilтацію. А поті:ll pe~OH- яр()вн~анію і

Інжєнер

фабрики.

мени. На ПО.1Я ВИR()ЗЯТhСЯ т:aГ:HI!O~Y 1І 1 ).lі, чrрrз i\PНf,- ТРУ.l;ЯТьrл. суМ.lінно.

ню каРТОIІ.1Ю

нової

Г. ЛЕБІДЬ,

з:\р:-.з

загону

виготовилв

партІю

·tOU тонн nульб.

0.1НІІ бітників

мrщ,,туєп,гн tJeJIIOCrpe,1Hf,0 на

..

IIPo~yкцiY.

них 100· гектарів Uy"e ;Іаи- ТОП:lі. ~' !lы)yy ВП:1II0В.lf'1іО 12 чолові", пеjн'важ"о ро­ ().'еj)жати ,

вже

першу

~' fijJига,1і по jJP~OMl'Y цих

на 100 тонн ІЩ)- приміщенr. Ще

метрІв

.'1і -трн IIцятпверст аТНІщl

Ячник

ВИJаТОjJ ці"

н,ЯТО jJанні~и С()РТа'оlll. Що(, TCn.lorcHcraTop.

ро­

Г. Г. Смирн-:>ва І Т. Я.

ВНРОЩУваТЮfУТЬ

на П:l!)щі .100 геКТіірів, 3 П:lівкою

барвах

кіИЦJl

НайдосвідченіШІ тка·

З('РНОГК;Jа,~У .1И. Впого буде ПРО4!,рOillllМl­

IІl).lіеТИ.'lt'НОВUJO

До

погоRНИХ

значно

п&ревякояаТR,

ки jJадгогпу імрні :іlічпіна КilРI'ПП;110

УС·іх

ку передбачеио їх ви· готов~ти один мІльйон

аВТО:vIапrnни

г,і:IЯ

два

внпускати·

в

веселки.

торфОПі;1'приємства третього

маС0-

капроиових

вони

муться

що нещодав­

в!;{булися,

О;1НnСТНЙНО .'Інння

них~

wopax.

у

стрічок ДЛJl дитячих бантІв. Окрім біл-:)сиIЖ-

,

Тут забувають вимогу партІї, що редколе~ії по· РИні ОЧО.'Jювати л.юди полІтично грамотиі, з вноо­ ВО розвинутим почуттям громад1lНСЬКОГО обов'я;:':'

,

На

запущено

'l!ирQбня:цт"о

рисункн

Симоненко.

Ш,НОТЬ

ОРJ'анічні :lnnрива, під ран- ,Іва він буде :1/l;itНИИ в ек-,

певну

гають екснаваторник І. М.·

но

IЦИХ,

цього

JJIe

Иор~аченко, йому допома·.

нового ви­ Ячник. 6у.lhдо~ерист Й. Г. ИрпваНh. трактори'Ст І. К.

·ПО.lf'Г.1ИМ

навколо

рицІ

поживою машиніст А. Т.

ТНМ чзс(н! господарства району, ко;mСТУЮЧИСh мо· РО;1Я"ою пого;{ою, поспі­

i"iJ,h

На Гогатвській стрl'ІКмкацькіЙ фаб­

нива

сезону.

IlИступають у стlииих газетах з проблеllПlИМН пнтан­ .ЯМИ, . ка вирішення якн~ треба мобілlзуватн трудя­ створитн

зу­

' CeJURlora.

КаРТОПJlярі готуються.lО весни

ВІд таких газет користІ, зрозумІло, мало." Гол,:>вний І найБІльш поширений иедолік у дlяль.

востl редколегІй це низька їх оперативність у .и~вітлеНнf Жнття КОJІективlв. А це траПJIЯЄТЬСЯ

о.

Із' П.1аном

.

1ПУщень.

JПI.

'IerO віддtJry "водУ.

Е. Радченко,

примиожуЮ'l'Ь

М.

Арузl

задоволенІ

УСІ 5АPlИ ВЕСЕЛКИ

..o~

'амн

lJ.

Г. І. Анцнбори, Т. В. Рекун, Г. Л. Шелест, В. Н. Семенюка,

ЮCJJX ви бачите иа фотознімку. Іх працьовитl руки кожиого дня ~оcsrиеlВlJl колектвву рlдиого радгоспу.

Партійнf органІзацІІ РОЗГJIJlДають діяльнІсть стів.

НОвогО, оргаиlЗ8ТОРОМ M~.B ІІНХ

час·

облаА­

CTpl1f1lJO з колектИВОМ заводу.' Запозu.ениЙ досвід допоможе Ім у роботІ. І. ОКСЮТА, вa.uьmвr пробви­

колективах.

роботи серед трудящих. При вмі.лій постанев­ цІ справи стіниlВRИ стають справжи!м колективним

до. діючою

ианнJl.

Партком

ристуються стІнгазети .ФрикцlОн. з цеху .N9 Ь, ~HOBaTOp. з цеху .N9 3 та iиml: 'Регулярно вподять змІстовнІ IЮмерв СТ1внlвок 8а заводІ .Торгмаш,. Імеиl XXVI з'Ізду КПРС, в радгоспах .ЖердIВСЬКИЙ.j .Л!ткlвcьКИЙ. та в ін­

ироиагандистом

-

)"

мо­

_остІйно ТРИlllає у полі зору дІяльність преси. спрямовує роботу редколегій. На' заводІ стали тра­ JPЩ!.ЙНИми {)Г.'ІІІДИ, стІннІвок. КращІ peAROJJer1Ї вlд­ аиачаються. Серед, них веJIRКОЮ популярністю ко­

ших

~---

-

КУБИНСЬКА

смаК031,.ІІскраво.

rазети,

--- - - -

-

---~

.Металург. шнроко. Інформує трудящих про те, Рі_ колектнв заи,:)ду перетворює в життв рlшeввs ][XVI з'їзду КПРС, листопадового (1982 р.) Пле· 8rYМY ЦК нашої партІї. . На пlдприєм~твІ, крІм загаЛЬНОЗIl.ВOДСЬRоІ сни­

.ої

Ціна 2 КОП.•

-----~-

ІІОДНх рацІоналізаторів. Номер вмІло ІJПOСТРОВaJI1IЙ .нlмками, якl представили редколегІї фотолюбите­ ІІі. На·портретах - перед.nвикн виробництва, кращІ _ди підприємства. Як праВИJIО газета оформлв­ етьс.ll зІ

НІ

НОВИН" - - --- ---

. HelIOдaJIiК від прохlдноІ заводу ПОРОlПRовоІ 1ІІ.е­ уа.лургlI з'явився черговий номер стlниої газети .. Металург •. Тут вміщеио замІтки про еНО1l0мlчне 8ППтя заводу, події остаиніх днІв, ХРОЦlку комсо­ мольських

ОБЛАСТІ

Першого гань

дия

vспlшно

зма·

виступи­

.1!" гандболісти нашого мІста І раЙоиу. Всі 4

комаиди, якІ

. ляють

преJ\стаJl-

Броваршину,

І здобули впевиеиl пере

і моги. Чемпіон віцкрн­ І тої першостІ , КвІвщи­ ,ии

З

і ту

визначиться

: цІлю.

І

цього

виду

спор­ в

не­

В. ДОСВІТНІй."


,"Оl!

)l(ИТТ"

,-------НАIlfАНIffI IW'ТlMI'"' МfrМIY. - - - - - - -

~Оl.и.ати проrреСИ8мІ

ІДЕ"НО-ВИХОВНА РО&ОТА

.МАМ тра.нспорту Рца

В трудовому КОЛЕКТИВІ ІдеолоГічну роооту

НОМ~.!'С·ТИЧІіа

ла

І

розгля;:І-І1Є

.БОРQТьБи

за

як

іаЖЛИllИЙ

КОМУН;ЗJII.

Без

вання lІисокосвlдо:v/Ої,

&1ше мюЦе заll::\іає

фронт

ним

духовно, б rt-

наочна иіТаціІі.

недоЛІком дlнльностlв ць.ому

!t!прямку є те, що на дошках·. показ·

'l'О!, морально 'lИСТОЇ особи,tт~сt!, без

зма,ания,

Ht!K:B

в Gюлетнях,

ііШ!'\Х

'Py~OMr<> еllТУЗ!і\ЗМУ ~AO,IX актив·

Jасобах оперативної наочноl агітацй

ноІ життєвої .!!ОЗИЦfї, а саме на

трудового

,1Ише

це

називаютьёя

Імена

суперництва,

пеiJ>ЄМ6ЖЦ!f!

але

ке

роз-

СnРJ'fмовзкз :дgoлог!чна робота. не· !іри'ваються м€тоди УХ роботи, шля· ~ОЖЩНlі успіхи госп ода рсЬ!юго і' ,.ХИ досягнення успіхІв, il'ак C&>dO, ян К)--.1ЬТУРНОГО буДІвництва, RЄМОЖЛИl' причини невикоиання' відстаючнми

вий дальший

розвиток

ра.ДЯ:ИСЬJ(ОГО

СУСП:,1ЬСТМ.

Це п:д-;реслювалOCD " ..

на

J<івдань,

XXV І

робничому

б'

Х ХУІ З іздах napT:l, в

соц:ал!стичних

У наочній агlтаціІ,

на;}!!)'!:

агатьох до-

станові

«Про

ідеол<>rlчної, боти. Та

дальше

ро-

листопадового

:деолог:чно! аренІ

боротьби

нІ!

вимагаютьвіД

в

жиrтя

пз,рт:І

.

Наше суСПільс1:во. суспІЛ,ьс1'!lО рОЗвИНУТCJго сОЦіаЛіЗМу. M't '~i t-. оБХіДНі пеР~ДУМО1!И дЛЯ PMI'ltиilIi~ важливого'

заJ.ll4itkЯ

вестись

tдеЙНО-БИХОIi­

на рООота. В ЯК1іх ОСН08НИХ наtфям­ нах веде П пept!иf'lн.а паІ1тіltRа оргай!­ зац:я?

'!1 СКJIВД-ОВОЮ

'Ч8lCТНИОЮ

є nолl'tК1f1Iе І еltОROмl'ІІІе

кавчавив

ТРУДJfЩих. У нашому м!стl і раЙОНі ці€ю формою Iдейно,виховноУ, робо· майже

зо

тисяч 'чоло·'

81<\. НавчаНlіЯ допомагає KOМYR:CTa..VL,

безпартійним г.1ИООно

ТРУД:ВНИJ<aМ

вивчати

більш

марнсис'Ї'сько·лен·!'fI-

сьну 'l'еор:ю, ДОКУ~lенти сприяє

кращому

партії. Це Gboto-

розумінню

та'К!А гa~

зетІ

І

немає,

а

BI~Oв!ДHO,

в

радгоопах,

'

бlпьше уваги.

Відпов~дальНМlot JI8.oIlpf!М'КОМ роБМи парТійНО! сфганізац:І в 'І'1>удовому колективІ є бороть()а а пережиками минулого:

рlз'НИМИ

проявами.

трудово

во

І '

антигромаДСЬЮНrrи

ПИЯЦТВОМ,

~

.цИОЦИЩII'llW.

піД\Rреслювалося

П

в

порушенням

-'" ОСuv.1И·

ро.цЄ'

D!Ш€'НRЯХ

ли·

стооадов<>го (1002 р.) ПJlенуму ЦН юіРС. В an.r-ена.іі.1 роооТи na,ртНtнИ'Jt ,.,~

орган!зац:.й по Л;К\'Іідац!ї цИх кедоs б&гаrо форм і методІв. Іх не· ООХ:Д1ІО тІльки T~pд1IPe І посnl~овн1ліків

ше аастосовувати. Жнття ставить Н8С перед необхіn­

на nраktи'!:·

мовників. р:зних сектантів,

p€ліг:йноl

ну

цьому

пропагаКАtr,

lз·за

С.'ІУХ8Чів.

ЗрозУМіло,

що

У

мас

перемонує досв1n рй<50!1І нраЩИх про-

паган;!Ист:в ївсм;оУ

Л. М. МадlilО1!8

-

птахофабрики,

~!0вa.)3 ДОНу,

К

І.

;\ НИ·

Абакv-

О. С. Ноландирпя із

:18ВОДУ «ТОj}Г:ltаШ$ та багатьох :IП1ІИХ

прrmегандист:в.

І

. сп.раву пу·

т

навпа!!и. ам, де ,ЦЮ \деН0 ка самоплив, .. як, наприклад, в ПМН·7.. в .pa.::\.rccn; .Зап.'!авниЙ», РБУ-4. Ta:ll 1 результати н;нудишні. 'ГРМУ Й стоїть пере;! партІЙними нб~rlтетами, бюро, IJарт:lW!ими а.нТИВі· стами

важливе' заВ.1анюt

т:сн,ий

зв' явок

Ч;tRО,

за

П.1ано.м провести заняття. Мlі м&ли б з

потребами,

життям

Rо.;(!ктиtIУ.

ТруДОвий иолeltтнв повинен знати.

чим живе НЗU1А !ІрііЇна,

ЩО д.ієтьСя

ва ру~еЖёМ. Тому ПБJlіТJI1IВУ ІltфоР!lllіЦ1ю н,е6бхlд'Ji6 ставlfти ІІа р~веяТr вИМОг дня. Усне Інформування ТРУІ" д;tЩl!х ведуть вс! 1;'1~ОJ1ОГІч'нl актив!сти: доповідачі, лектори, ПОЛ!11НфОР' м!'І'ори, Проі'Іаtандисти. НР1М того, сt!l()рІ6юtЬСll

спецІальнІ

lнФорМ!торlв. Ot!HOBHt

p{'J~~tJt

мансиll'lУМ

-

КБИкреtності,

велике

дОброго

групи

д1ЛЙ&И;<t')(:rl,

ооерltТИ1!Rостl.

значенНJI

длй

МіJфоклlмату,

пеt>шочерго.вих

дifcЦИ'Плlни колектив!.

.

полlт­

вимоги дО Іх

з-авдань,

ств~ня

розв·язанн.я змІцнення

має робота ariTaToplB в Іх діЯЛЬНіСТЬ точніше

всього можна ви'значити леltll!JсьКв,ми словами: .Жити в гущі tpудЯ:ЩИХ, Знати Ух настро!, розуміТи масу, І:М1· tи пІд!йти до неІ і заа6юtl!'і'и абсо. ,1ЮТ1lе ДовіР'я, вести, лlOД~ за со~Ю$. '

ПРИt<лади

доброУ

-J>9бo'fи поilітіи­

форматорІв. агітаторІ!!

!JOРошиовоУ металургl1

в' ва

завоаl

ІменІ 60·річ­

чя Радяиськоl УкраІНи, у радгоспІ I~~KI Юрова. На жалf;, цього ие clca·

rе.ш про радгосl1и .ме1'!! МІчурІна.

Іме1rl !tокуча$8а,

В арсеналі IдеЙНО·іНfXо!tНОЇ

роботи ..,

"

fОЛIfКaJf() пожвавл€,И\ням

дону. Лю.и

яка

робоТи пер·

ведеться

з і:'ІЮЗОРНИYl

кор·

свlтогля­

110М не можуть бути ак-тивними БУ;1!В'

Н'!tЮ\МИ

комуністичного

СУСП;,'Іьства,

партійнІ орган!зації. кожен ко·

TO;loly

муніст .повинен в€сти

непримиренну

І боротьбу з антинародною, рел:t:й~ою

l;!еолог:є}О. Особ.'ІИВО на це потр:бн6 з.вернути' УВзJУ В партійних орган:за­ цlях радгоспу. «3авориЦьииJf!., дере­

об 06 oro комбінату

во ~ Р

н

світлотехн;чJ

,

но. о заводУ. Велике B'IIXOBH~ з.начеННіІ має ро­ бета

наетавtПUCІв,

ян!

передають

мо­

.'1 одІ свій життєвий дрсвlд, профеСіЙ· Ніl зкання, гартуЮIfЬ УУ 1:tt!Йно. 3араз поряд з шефства

б:льшого

розвитком кадрО!mх

індивlдуаЛЬНОГQ роб;ТJfИ'И!В зее

розповсюдження

КОJIвктивне, КО.ТІИ

набуває

виховну ФУfn\цію

виконує КО.'Іекти!3. Ця po6O'l'a добре

поставл€"На на фа6риul верхнього ди. тяttо1'tt ТРНКОТRЖУ, заводі «ТорrnЗШ$ :~leHi ХХУІ З'ЇЗДУ HnPC. _ ОстаJllliм часом 'поряд з виховною РОООТQЮ В ТРУДОВИХ тивах партІйНІ органlзацlУ все уваги придІляють роботІ за пrюжи~ания, як це рОБИIfЬСЯ,

клад,

на

зава;!!

Ідей,н-о­ КОЛQ­ БІлЬ! е мІсцем напри­

М!6м,!н!євих

бу.ttі­

iteЛЬНИХ конеТРУМЦІЙ:--- ту1' наЦIJtюкm. людей

ВИRорвстовувати

вІльний

для всебі1!ИОГО розвитку

час

Іх ЗДt.бно:

ст~Й. Тому Й пол!пшила'ся

робота в

ГУРТОЖИТКУ, дІЮТь тут спо,РТИ'ВН1 сем· ЦlІ,

ПРОВОДЯТЬСЯ

совІ

заходи.

рІзНІ

культурно-ма­

лентивах

залежаТИ!'1е

наиня виробничих року І пятирlчки

успішне

завдань цIJІОМУ.

s

/ІНК 0-

TpMboro

О. ІЩЕНКО,

зulдYJOЧИ1 відд1лом. пропаtаи.цв І аГlІаЦ1І міськкому Компаptіі Ук. раtви. .

спорту.

(ТАРС).

НаNI'!ІЄИО lІаXj)ДИ по СТІЮ-_

1orl'111oro YCT8тxY.8ВJU(. ВЬ()РИСfGllytO'ііІ

IIOIIII~C

lІе е

наВЧaJIЬвоJ,

...

ховно1 та оргавtзаТОРСЬВОI робоп:, він добався пі!О­

..І ефитВВВОСТl і JПtос'll JIOJIIТII'ВOrО HU'faJIIIJI .0-

••

.11...1.

....

..-т. ароJЩ"

А. ·В. M~Д8B а

мtв.....

Фото В. B~

(~TO~lIIl.J1a РАТАУ) НАШ ~HTAP.·. . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

БУАуватм ШВМАНо, добротно планом у ~MY власа·JlМИ аИJlамн 14. АIЦJЮIIОВ. - 'flreбa ... ОдJIнtAдцйtОІ ІІ·ЙТ';' IkЮГО.ж аа перший мІ· що ми робимо 1 BВP~ рl"И!і будіl!мьнm<и Вро· СlЩЬ 1003 року БУДіВель- лявмо, робити і вJфООЛJl­

h

P6IU

ВіІ.рщИни пdВfnШ! Мінона· иики недовиконали будІ- тн іІа МОЖЛJillВОСтl 3 най­ ти будlвеЛЬRО-МОК1'аlltких вельно·монтажних Робіт 3 меишm.m витр.ата-ми, 3 .к-

роБІТ на

м:Льй6Jr!й

70

тисяч на.р6ованцIВ, на

79 9,5

М!Jl.ЬЙока БІльше, .1'І!ж у 11*12. роцІ. Дося,гги висо·

tеfШilдряду на карбованціВ

340

тисяч ссжою

І понад

tисяч нар60ванц!в влwнн.ми силами.

117

ЯКІстю,

добротнCJ)..

швид:ко.

.

Щоб якомога ШВИДШІ на~олужити прогаяне, бу-

них рубеж:в намічено за З таккм становищем, д:1.вельники повинні ііо.. рАхунок кращої орган:за· 3l1ичаЙІНо. МИРИТИСЯ не сякдеfl1fЮ зміцнювати тру.

ціІ

виробництва,

щення

підВИ'

,продуитwвнСХТі

можна. Треба

ВЖИ1'И роі-

дову 1 в'инонавську дисци-

Шучих

щодо.

пл;,ну,

заход~в

по-

ширше

Вnровадж~

n,pацl, змІцнєиНJlf дисци- Лолання відставання, I!GИплІки. вnровадженняБРи· ти !lУ·РС на п!двmцення

вати бригадний гасПРО3рахунок, поставити засл!в

аграрно

ни'Чих

гцноrо· п:дря;:\у. Основ- ed>ек'lИВНОСТl ну увагу зверну10 на цтвІ.. об'ежти ПРОМИСЛО80rо І .ГОJЮвний rьромиоСлОв о г о

14С

року ВЗЯJіи нм~кrиви

час

-

в

буДIВ'Ни· втратам роб"чого часу, ПО·ГОСПОДарськи, дбай­ шлJtx zt,JIЯ .ТІива ставитися до вироб­

це

-

пІдвищення

ресурс!в.

Це

слу­

пР'iJЗначення. 8фе!іТИВНОСтl ви.рОбн.и. житиме надІйною запоруДобрий старт на почаt- ntBa,' наrОлошував пІд кою успіШного виконаи.ня НУ

ЗУСТРІчі

з

м()Снов· "Рішень

ХХУІ

з'Узду

1ІIОСТОПОіз~·81і-.. S3БН, сЬ'Кими ~РСтат6будівни- НПFС І, листопадОвоrQ ПМН·5, ШБУ·.:щ СПМН- ками Генеральний сенре· (1982 р.) Пл~уму ЦU ynpaв.1:HHSI МЕ!хан!- тар ЦК Ю'ІРС Ю. В. НПРС. ortЕ!uбуду, рай- ~----------'--------t--"

509,

заІЩ

ШРБУ, РВУ !фому та СПМН·580.

ОО."ім!сцев­ спецРБУ,

.~ИКОНАННЯ ПЛАНУ будlве.7lЬRИМИ оргав1ааціllМИ аа СІчень 1983 р_

Не зайіи10t БУJе нагада­ ти, що найвищих ни'Кіli досягли Ті

вельнІ

показ­ буді­

органІзацП,

віфdі!аджений

(:3& .давИМИ MlcbKoro івформаЦlйно-оБЧilСЛJOваn1oж)tQ центру дерtкC'tатиC'l'НКИ.

.

де

У процектах).

бригадний

п:іІ,РЯД; до тбго 2ft ПідкрІп. лений Інженерною пlдrО--.

товк ою об'єкТІВ,

- забезпе· .

чений РИ1'мІчним поста­ ч~нням матерlал!'В І тех­ н!ни, иа.ТІ8гоДженНsu.t чІт· кого ortеративнorо ЛІння.

ynpa'il-

ГІрше за інших працю· вав

у

ПМН·7

січнІ

СІЛЬбуд..

ro

є

kол~!(tив

TpecT~

.Бровзрlf.

Прнчи.иоіО

неДОС'l'атня

робlтнинlв

цьо­

кІЛЬ5іСтЬ

СХНОВRИХ

ПРО­

фес!й. Тут ще погано. ве·

ОргаН!84цlt

Трем

~ БJЮва.рИJn.p~RТ .лобу JII

78.3

БМУ-35 СБМУ·6 l'vIОС'rолоУзд·814 • ПДВn-2

96,8

Бров.

пмк

РБУ·4 БЗБН

nMH-5

веlУьни!(lв.

СПМН·580

І

ян

реЗУJІЬ·

та\' на сьогоднішній день

.

у

КОЛе1{тиві

чоловІк.

85

невистачає

Щоб

полlП·

шити це становище, ад.VLI·

il!Страцlя ПМК· 7 .вир!ши­ ла збільшити бригадн до

ви

сконцентрованІ

1'!1І

важливих o(j'ЄKTa~. 3ви· ча,йно, про реЗУnЬ'l'srн nl>()fO заходу rО80РИТИ ще

рано,

час

покаже.

Нижче своІх можливо· стей працюнзли Н~Л(!l!{Т'и· ви РБУ·4, CnMH·l, СПМН-2 та l!fшl.

Із

граму

АУ

::!6

органІзацІй

МlсifШI

винона.ilи

з

про·

reНП:!JРя,

лише

12,

а

94,4

ПМК·15

В 1. ч.

деться роБО!1І з кацрами, He~aДOBI1.!!lHa орtанlзаЦlя праIU і 8ідпочинку будІ­

30 чоло&lк. ТакІ коm~кти,

ВІд стану lД€ЙНО'ВИХОВНОІ роботи партІйних ОJ)ганlзац:й У ТРУДОВИХ ко'

IЮвих ме­ вИДІв 'rpaJr;

!

Ііа НОВОВОJIiПIСЬКоllf Аво» Clieцl81JЬHOro 'Іехв"

такоЖ

дtють ПilСИВН(), и8 ЩО партtlМtи !!()мітетам. бюро JМЮБJd~о ВN'J)Тати

iFК:CTЬ навчаftМя' вп.rrим€ роботу

вантажів.

1

(истем

!.

11.1'

НlСТЮ посилювати aTeICТJl1Ule внхо· вакм в трудО!шх КОЛ8J{тИвах. Це ви­

завда'нь.

сиmcих

1fля

........ оБJlаС!'ь. п.....

же КIDЬКОЮ. НОфЄспонnентські IIOCTrt мlськрайокиоІ . газети .. ст!!оренl ва ПіДtприем<:твах,

ию серLйного вироони'цтв&

уста1КУвання, ,приладr.

1181'~ Анатоnlй "СВ: J&iOnII Медведвв INф". ~ МОлОдого KOlfyJdo-

резуль­

вмпусЮв бувllt

;!еltoП.і! . та IIСтОРИЧної перспеКТlfВИ 1 а:;:trtовідно ;:10 ць(}Го- П:N\азує шлях!!

реа,1:зац:ї

МАСОВИХ

Шнода, але цьому Пи­

tilТИВН:СТЬ таких

-

формування нової ЛЮДИНИ, гарМонІй. нО розвин~ної осООистості. Усті У цій справ; залежа1'И'М~ від того, на· скі.'IЬкИ tJ!ибокою за зм:стбм І plзно­ маиіт!Юю аа формами в трудових но-

6xonm~HO

1'рубоtt~-

&I~гpae

и'! КРКТWJних матерІаЛіВ У

систем

кн, ВИГОТОвлення І освоєн-

вИд!в тран, безперервних переseзеин" цlаЛlеоваиих

-

І бережливІсть

вимог

я.зова преса.

.

ти

застосування

МАгІстральних

цlалlзованих ~()pтy для

на П:lІsищен.ня иності

ги. НаIlplfклад, СТ:ІПІI газети зде­ біJ!ЬШ()ГО випускаються r!льки на свта. 3рооум,I.'ІО. що ні анаЛltНЧIІИХ,

Важливою

застосування

Мilтер:альJIIIIX.-і екергєтичн,их ресур,СІ!!. .3начну рОль у боРО1'ьбl а& втlлен·

иа

І

1 pOGмlщеи· бе!!перервн'IfX І Н6'і1ИХ ме- матёрlа.1.l1в

ня галузей народнюго гос· подаpt'1'liа 1 rалузей про·

MJleJJOBCXTI

-

єм.ств

РОЗШИ-

пlД;П.рИ·

!

в і'ерозривному 3В'lІЗНУ з !ltИWJIIМ,; В ти~и 8и,мога~и, які ста&и-t) Цент· ра.тІы/'й Хом:тет партІї.

буде

мах -РОЗВ1!1'kу

рону, в схе-

дtЮЧИ!J[

ИИlвськ.и

filННЮ в первинних парr!th!их органІ­ заЦ:JIIХ ще не надають належноІ ува·

.1ективах

1983

80'11І- рення

~Нрас.илlв-

"..

партіАн.их орган;зацій l::\ейно,вихоВІІУ роботу в ТРУ;!О!!ИХ 1\0.1ективl\х вести

,:сtорrЧllО

наючй 11

1

',Р~ОJtструкцJю

ПередбачаЄТhСІІ,

деревоООР.ОБНОМУ .. об'Є,~

прод)'Юit!І, 8КООІ'оmю

Су. часниЙ р:вень рQЗВИТv.у продунтивиИХ СИЛ І продуктивних віДИОСин, ззмІжна,{>одніЙ

руднометa.nур- транСпорту

зобов'я'зань_

«Броваримe<Jл:»,

спрлмоваких

(1982 р.) ЛЛf~IІУМУ ЦИ НПРС.

ГОСТ~С'НІіЯ

вугілл""

IІб

ПОJ1:nшення І СЬll<иЙ» , «Аванга.рд» мало MaTepla.ТI В,

політико· виховної

~Іатер:алах

І.ХОДИ

наприклаn, У /lИ-

п"'аХОфабрU."і, радгоспах

кументах ЦН КПРС. осОбливо в t j ( j . <

про

tiJ8l}!нx систем ДлЯ гідра8- рению 1ІРyбвnpoвiдRого траНСПОРТУВ8J!UiЯ t\онтейиерного цневмо-

п­ лl.qaого

сир~ини, сирQВИ- централІзованого вакуум­ д8.71ьтому P:)1j811fКY f г:йноУ ширшому аПРОВQжен" ни ~ля виробництва мІне- цого збирання пооy-rо'Вих ню безперервних І но· ральних добрив та інших в!дходlвмІст. а в n~ot!KTU .ВстанО8лено завдання вих спецlаnіЗОllruIП ввнтаЖ!,в, иа буд:.внJЩТВО нових, по забезпе'Ченню розробвці. травспорту.

Це можНа пом,lТИІИ на кожному аа· воді; в радгоспІ, орган:зацfХ. Загал~

форму

рі.

t

poernJlHY.7la

тавня

партіЙ'них оргаlflзвцій дедал~ важли·

nа.ртія Радянського СоюGу рмгмда·

МІнІ е

C~CP

ШБУ-50

І

Разом по місту Трест «Броварис:льбуд.

В

Т.

tf.

ПМН·7

ПМН-8 ПМН·9

ПМН·24 СПМН·509 СПМН·503

ДаРНКЦЬ1\(! РВУ УправлІння механізаЦ1І

65,е

110,4 80,3 116,3 79,0 1()2,6 115.0 135,4 324,2 97,7 79.4 58;0 60,4 77,6 67,1 135,1 100,0 91,0

РайШРБУ РБУ облllt:сцев-tt.ро:-.fY Спец РБУ

ез,1

~:g

10~,e

114,9 101,1 324,2 101,6

85,0 48,0 67,9 82,8 53,8 135,1 95,4

87,6

107,7

107,7

92,8

101,3 100,0

спецбуду

СПМН·l СПМl{·2

87,0 93,1 11(),8 65,6 109,1 •

М,!:,!

,1ао,7

100,5 102,6

lМ,7

100,5 102,6

Разом по сепу

85,В

90,9

Разом по 1І11С1У і району

92,1

96.3


НОВІ!

-

І. .-.m'O

ЖИТТ"

*

1"3 рожу

з стор.

.'

СЛАВА тим, ХТО ЙДЕ ПОПErЕДУ

по ПРАЦІ-А ШАНА ......

с."т м, уроч"п"м НІС:ТРОСМ , .........н Т8"'" 1tИК", ІнІ ТIf'I Ilчера пересТУПlnИ поріг БIlНК'ТНМО ,аllУ, ніlО'О 5удинку поlуту

що не так Д81НО IНріо

,

на IИИТllоаому масивІ міста. ПВIСIOIІ" квІ1М, І усІх

--

пlднвсений, СВRТКОІИЙ настРІА. Тут вlАБУnlСR .устрlч ЧІІвніl бюро MIC~KKOMY партіТ :. пвреАВВltМи т.ариttНtttt8мм раАону. люжнн;х

ВЕЧІР відкрив п.ершиЙ _ретар міськкому' Ком­ 'Піртіі України, А. J}.. Фро­ .по.. Він розповів про тру­ А()аІ. досягнення . окремих :ltБЛек'fивів радгосnlВ І- пта­ хофабрик, про те, як вони працюють над виконаиням І1родойОДЬ~ОЇ . програми, в*креслеНОІ паРТІЄЮ. Успішно справився

раАои з планами цr8а І продаж}' м'"а

та

86LrrlolilИnОСЬ МОЛІма.

81rlЛЬНУ

• 01

виробни­ Jiержаві

яєць,

значно

виробннцтво

Вагомий

кQдективи

.

ТОРІК

справу

внесок

У

зробили

ордеиа

~OBTHe­

Революції

радгоспу

«ftлосківСькиl\:. та «Аван­ г.рд». За досягнут! ~спіХИ у

Вс:есоюзноМУ ному змаганні

сошаЛlС'!'ИЧ­

вони

рб.Ажені перехідними .ими прапорами КПРС,

Ради

СРСР,

ВЦРПС

Haг~­

ЧерЦК MihiG-трів

І

ЦК

домоглися

кол~к­

ВЛКСМ. Вагомих трудових 8Аобутків

тиllи радгоспіВ «ПУХІВ­ емий:., імені БО-річчя Сою­ ау РСР, імені Щорса, П.,ем­ пtаХОЗ8ВОд..у *Рудня:" рад­

fоспу,комбінату «Калитяи­ СЬJ(!fЙ. імені 50-ріЧЧЯ Сою­ .у РСР. УспІх

цим

rOCnOAapCTBaM

,абезпеЧИJl.И своею cyMJlIHи6to ~рltnею ЛЮДИ. Т.І ЯК

€вдокія Степанівна Стро­ кач з П,lОского, яка надоІ­ .ла на кожну корову більш. по 6,5 тисячІ кідограЯів молока, ВІра Іванівна Шев-

• .:

rалl!на 3 Русаков'а, МихаЙJlів"а РОГіЧ з Тре­ чеико

бухова

та

багатЬ

багато,

інших.

3

передовиками виробl!И­

цтва,

які зібралися

на

вог­

ник, присутніх знайомлять ведучі. За одним із. СТО.1И­ ків жінка з 30ДОТОЮ Зіркою В иій

Героя на грудях. всі безпомилково

впізнають -Марію Захарівну Пидьтяй бригадира фер­ ми,

радгоспу

«Русанів­

сьkиЙ:,.

Сииlни сlllтанкамн s co~eM

potl

радгоспу .«Боб-

ранковІ І ти иа ферму jlдеш. хустину розоравл •

дlвськнl:.,

pQнelll

ІИТJ!f­

час роБОти у господаРСТВІ вони виробили 3.713 тонн молока! Справжня молочна рІк!!! Такої кільхості його достатньо, щоб протягом року rодуватн дітей понад 400 дитячих садкІв. Шанують І дo~pe ~наю:ь У Требухові сім ю Ро~аЧIВ

госпу «llлoulв<:ь.хиА. П.•. 80ЛОХВ. З теплотою І JIOI8tою !lін ПРeJ(СТIIІИІІ CJIIi8f'8-

_

жуе:

ІЮ

22

МихаЙ.1а ДаНI!.10вича та ІХ-

лоха

иі

корову,

ню доньку Галнну. Всі liонН працюють . у тваринництвl. ГаМІ, незважаючи на

А.

Олександру

ЛW УЧІЮІІИКИ зустрі'll ..~,!,уп директора 'ОРА8ВВ Жовтиевої

торів Г. А.

Реаолюції. "ад­

машинного

~

CrpOKi'l, О. М. То.

ЧЄІІ·IfЖ, 1Ix/t, в .ІАJП

ГРИГОРІВ~У,

свій юниА вІк, -

усtаеш,

По

І

риuький:, -матір Варвару ~fI1' директора з!!м.. у М. -Л. Гордіївну т!! її дочок -_ХJfJIПI. Тетяну, Любу І Марію. 3~ І ВМИХOlQ уааг8lO М)'Н-'

...,

1'e~

13. Ф'есюк. T"to Ве'ІОРІ' ОуJlO . . . . .

гlте

засnуж~-

.~

кілограм.

батато

.не......

..

~T'. І ..... • ких ста­

на JlIOднна у господаРСТВІ. хандидат у члени Вона -

.'10

КПРС,

де-

"" суltаСНИКІ, прехраеиог. _ труді, дую_но бllГIТОГО,

путаtів. ТорІк вони 3 матір'ю одержали більш l1К по 5000 кі.'10гр!!мів молока

щел.рого Ifl душеВНІ тепло. У'ІІСНИКИ художньоІ е .. моJlіяJlы!стl раilониorо 'та

вони' привіта.1И її з щойно прис.~нм званням «3а­

15 років трудиться дояркою на фермі. А за плечим. У неі -, 30 tрудавих

Т81i1'''lmИЦ11l' "УJlОll! ІІІ)М'­ ри ху1tожm,М' с.МОЮІІ"". ' !feCТ1.

раІнської

літ. добра слава Jlине І про Дмитра ІВlІновича

На заl:llІ"',/М іІечоР. Мf. cтymrll /)neplTGp ио вlдt~

,J.Огл",J.У З8 тваринами цьо-

«І(аJlИТ'IІ'l!ькиlt:.

ВІтерець

Jlаrl.ко ХаІ

,

тобі,

смІЮТJ.C:1І

Jl,ли

тебе

очІ

Такими

на ..

01(1111 сеJlОМ

злІта, слава

КРИJlата

T1t01I

rолубl,

SOJlO1'a.

схвильованими

словами

вірша

звернулися

ведучі до МаріІ 3axapi~H~. Від

імені

всіх

СJ1уженого

присутНІХ

наставника Ук­

РСР:..

М.

З.

llильтяй охоче розповіда. про свою гідну зміну, адже переважна більщість пра­

цюючих ЛОАЬ.

на

фермІ

Вона

ставила

молодих

мо­

-

та,кож

пред­ тварин­

Jie'lYTar с:ільської І

paAollltot

Ра:х народних

'H~ К6РОВу. Поряд з династією РогачІв - Марі" Тванlена ММЬ!іичеико, "ха!

СТ"{}8а -

ойерітора

го ж господарства.

по

.!!iltЛI

з ,ЦТМlІу-комf!IВIІТУ

Жtiвнnї n~MI'T УРСР, ДМ.­

передовикамн радго спу

гат XXVI :і'Узду KOMnipTtl УКр.!їни А. д. lIер!!~хв. 1I1н

років

тут скота рем

"еf1е;l~еих

соцlвлістичкрго

ветеран

ноТ

працюе

Більше ~O

Ве,~икоі

аіЙНIІ

СеМИIiОГ.

Вітqизня-

ФедІр

щиру 8)18'1У,

ОГG.IJОС'"

техСТ 3l!e"ulf!Il'I ТВIІРИННItJtIIl_О

ТllllРИНННКtв

IВSнавич

раАону

!І'К­

J3

JlИ!{ОМ успішно ВИКОНІТ" ".ІІа­

людхність,

ни

добросовісне

і

зобо.'Я3&НR!!

~оею

С1'авлеИ1lЯ "О роботи пова-

року,

сywліИІІОJO

ffPan~JQ

пlл;мtТJ! ріДlУ ВітчltI'Иy ИІ

жаЮ1'Ь йоtо у господарствІ.

IМмА

Люди.ою 3 великої ,~ітери

щабeJlь

екокоміЧ'llОГО'

І ~IJth,,()ro розквІту.

.. М. rAMA"rI".

можиа назвати А. О. ШВІІЧ-

,

іменІ 5(1. Лl1уреат д.,.

СРС",

'piq,,!!

Цікавим було знайомство

«ЖердівськнА:..

На.. lю 5езnаJfУ та гаЛИИУ См.еl . . НІ И'fOIIi ~. T~ В."08ИО . . . .".., Нака-

CЇnьcl>XI!X 6Y,lIf!lKiB КУЛЬТУрІ і клубів адресУВ8JIИ n!рем>IІIІМ nРIlIl18""И'М

присутніх З виробництва

НИЦh сес.тер Віру Шевченко переможця раііОКrюrо зиаГВINI!!,

ніби І'ІОВ.1ІІ штрихом А" вмн ... ого иортрету .lUИо­

ХО, Jl'Кi здіlСНИЛі воістину ма~ький 110"""Г: bHXO-,

Ма..,..:

ВІ"'і п'ятьох ОІЮіх І <lOT"J~pм« ,.Itd ееєтр., !!кв п6-

І

ЮL1lЬН1ІМ

САеІММ М тwаfНtИ""IІ" нер.

,aen.м JIOIН811A еек,ет'!)) ..".. І ТJlжm jj!tлЯ8otн-, міс:ьккем,у партlі А. Д­

иnl: 19048 рж. Не!!9l1жаЮЧIІ

.POJf08; про Сllй . .~

. . ТІ, _ АНNи.fн& онопрlУна д_1IItO аже людииа Пе1!еllllONl віку, вонв П1'О,JCollжуе успіШно ТРУДИТИС!! У тваРИlІІПІuтвl, С8МЮ праlИю ВIfОСИIf.Ь ва_о"у "8СТКУ

в ЗJГВАиm! іекткву.

здобуток

,.80т,

ПИЛl>ПIН; ДOJКllьeT no.,ужжя

ко-

Про шефські зв'"зJI.И, яtll

тilхнlчиоrО

з&IІOJtУ

РИffИикl"в

радгоспу

І

ВМО інформування ТРУДЯЩИХ ва i'eМf, сВІЙСЬКОIlO~ важJtИВий засіб піДоотов­

,. аатріQтнчне ВИХQвання; -

ки СТійких заХНСНJПtlв Батьк1вщнвв •• ЗахисТ

соц!ал:стичноУ

сько

-

ленІнського висНОВ-

~аtЬR:ВЩИНИ, постійна І КУ про те, щО ДОКИ lc1l'ye всебічна nt;IГoToBKa до і МlП.еріаліЗм , ДОТИ буде нього трудящих, особли- існуватн 1 аагрова соціа· во моло)!і, є однією з л!стИ'Чним завОюванням. найважливіШИХ функціЙ Ось чому наша БОРОТЬ­ ПО.l;ТИЧНРі" системи соціа- ба з.а мир передбачав І

л'із~lу.

.'

З:vIщиення

,

,

КПРС послідовно, і неухильно п,РОВJlДИТЬ в житТІ! стратегІю миру, п,рого-

лошену

Велиним

сті

З8

1

r.є..1Ю1О n1cмю;

торJ'IreCТJЮ

полягає

23

лютого,

-

номуНlзму

головна

мета

вІйсьново - патрІотичного вИховання. 11 пра,Н'ТнЧliе втІлення передбачав Ц!.lе­ спрямоване формування у радянських людей висо­ ких морально - політич­ НИХ, бойових 1 психологіч­ НИХ якостей, необхідних для

виконання

священно­

по

У баlltltт.

фtн М. Сем .......

....- - - - -. ._ _ _ _ _ _..._-=в_~~.

TPY _ _ -

незалежн!сть,

обороноздаmо- го обов' ЯоЗну

краІни. , РаДЯН-СЬНІ ЗбройнІ СИ­ ли, 65 РОК!В kкй~с вИПОВ­

Жовт-, НЮЄТІзСЯ

УІ 6во(10Д'у

і. учасники ху_ свмодіЯJllo8ClCтl НІка та Олеи-'

ТІа-

011·'10111

2:) JtЮТQГО В оБJtаСТl вlдбудen.e.в: ДеВЬ пu1ТJI1I­

....

нему за" пІд час :t)'CТJtlчl.

«Жер-

МА ДOnoмory ОРГАНІЗАТОРАМ ЕАМНОГО.ня МЛlТН'ІНОІ'О IІ1..мУ8АННfl

ВИХОВУВАТИ

ГePCrA

СІІІАР rРИц'ЕНКИ 11,.ють слаlitttх JPУ.lJ8ників укра.

8ДИllo11о 1py.. i8RflldB ейlт.,о-

P03110tНдaє

to.famt?lmlOf ПРlці І rocny «РусаиIeСЬКИА:. .

поколtиь, J11XY МOJ!oAI 8а sIf!tOиаl\tlя: вяро(!иичих 'ИОРМ з.а товарищ!!!,' якІ ПIР'ОХОДЯ1'it службу в Збройних Силах, Інтвl­ sацП

цlА,

б~lд.

RеЧОР~R,

в

клу­

Тf'~'!'ЯТН"~'ИХ

чиrацьних

ференціЙ, фІльмів

кон­

зустрІчей 3

теранами віЙfШ деМОf!СТрУ'Вання

по

І

ве-

П,радl, к І R ()-.

вlЙСbRово-л,ат­

рIОТИ'ЧН!й тематицІ.

Необхідно

захвсtу що

БаТьнlвщиии. Шд час

провеДl!іІ'Іня

бах, будинках й палацах культури, б:блlоте1lах, червоних КУТОЧКIlХ Jlet(-

сьогодиl

зазначив,

Bte БІльш засобом ко­

ефективни,м ПРОБе,J(ення ви~ання єдиного ПОЛlТднlЯ сЛІд мунІстичного на слав~их рево­ маТIt ІІа УМзl те, що вій­ -МОЛО::\І

нем. Вона знаЙШJІа вті- невід'ємна ч,астина наро­ лення в р:шеннях ХХVІ ду. 13 їх лави країна на­

ськobo-іІа трlотНЧ'Нє

З'Хзду партії, який визна-

правлlЯЄ

чив Програму миру на 80-~ роки. Мирн! '!н!ц!ати-

К~'ЗУЄ Ім нуваТи

напрямкІв, ян Ідейно-по­ л~тичне, TPy:toвe, мораль­ не І фІзичне.

ставництво. БJ1ИЗЬКО 18 тисяч кращих р06tтник:,в

Проведення бесІд по особистоУ Jанlй темІ в трудових ко­ повинно сприяти

пере:tають МOJIоди'м свої знання, \Іайстерн:сть, життєвий досвІд.

розгортанню

у б~с!дах ПОТРібн{) ши·

ВИ СРСР стали найважЛИIJ!tпим 'факторо:vI сучас· ної .св:тової

подІтини.

св,оУх синів, на­ єднаННІ сумлІнно ВИ'КОB!jk ь М о В и й

обов'я,зон. У формуваННі в кожної радянськоУ ,ЛІО­ дини

виеокоХ

3а гост рення м!жнарод- відПОВlдальност!

ного утаНОВИІІ!8,

ВІІННЯ

виклика:. БатькІвщи,ни,

за долю

постlЙ'Но!

не ростом агреСИВНОСТ1 гОТОВНОСТІ в БVJn-ЯКУ хвиlмпер:ал:з,му, стаерджує лиtJу ста1'я на її заХЧ'С1. правильнІсть ма.ркси<:т-, caMOB~aJI0 БЬРОТИ,СIl за

ПРОВО)!и1'ЬСR таких

лективах ІUИРОНОМУ

змагання

вяхо­

в

по­

ключових

!\Іенн!

ПРИЗИ

та реЛ~RВ:У ратної І' тру­ домУ ЗВИ1'я-ги старщих

люцJЙН'ИХ, дових

традиц!ях

СЬКМо

І

народу

РаК0

СПОРТУ,

тру­

р8дян­

на­

06.'lасті

пропагувати

~iaCOBoT

І

стає

МЬЛГОСПНlfl(lв

ток

І

бойових

розв!!·

Ф!ЗКУ,lhТУРИ

його

вІйсь}(ово-

11JIII'IUIВДМ1t

вид! в,

eftJtа,цо!их

частин

.cWCOBQ-патр:откчної

nr..

.

я!к ВіЙ­ робо-

Цікавою формою поси­ лення ~;ЙСЬково - патріа­ ТК'Чноговиховання,

н~ння щ~фсь.юIХ

З\1;Ц­

зп'язн;в

ТРУД<JВИХ КО.lекти'О;з ., ВШСЬКОВИ:lІIІ 'j,,~І;!!Jсі,yjИ може стати пров(';;rн!'!! в НИХ ЄДнних пол:тднlв за участю· парТІйних, проф­

опlJ]J{ОВИХ, ських

KO~ICO:\IO.lb­

праЦ:ВНИq{lв,

пере­

довИ1f{~В виробництва шеф­ сьжих оргаНІзацій, мІст, раЙон~в.

Ленін В.

революції. тв., т. ЗО,

Лен-1н

В.

І.

В;йсьrюва

пролетарськоУ Повне

Т.

Прогрюта ної

п о вне

Рз;;янськоrо

Со'о.зу. :\1 .. 1rJ76. :\1aT('pia.,~

xxvr

~ОНСТJ:Т\"Ц'я

Респу Jпол1пп:е::­

ідео.'юг:чної,

ПО,l;~Ш;()' роБОТЕ». Пс~~;:.

виховної

нова

ІШРС

1979

кв;тня

в;;(:';3

r~:'"

-\'''1; '-:;,;8 10. 1:5_ 60

,1ет

СССР. :\1., ISB2. АН'lУРИН Р. I1rJnr"~~

.1>1

н

І~'·:~:,нИ

~

liilі/...і;;С'lТЧСI: :се

воспитание.

рачес:·;иti

В:х",;() '!"

-:;-

1,'(.2,

а;у;:::;;а:І,

.\11 9. БесцеННЬІЙ апь!т пс:,n­ ,lС[JаЙ. ВСТРС'і" u C:;:;"~­ СНО'І

КО:lllпсте

ВО'ЙНЬІ,

Б"Т(';'~!:(:В

посвлщенная :.!О.10;::е:-ни

ВОЛЮЦИОНl!nІХ

традициях.

Б"С­

на

и

г,е­

боеВf>IJC

ПС,lИТI!t!nс~:rч~

СЮlооор"зова !ше,

19~32,

Xg 5. Воспитьrвать паТР!І("'Т('S­ пнтернационалистсв. СОМО.'Іьская

~C~­

1~1B2,

жизнь,

NQ 24.

r;О',lунlстич-

царт;ї

!-;ПРС.

зJбр.

3авдг.ння

сп~.'!ок МОЛОД:. Зlбр. ТВ., т. 41.

ня

шпанию

ЛІТЕРАТУРА:

ПРРгрюні

СоцJа.'lIСТИ'ЧI!ИХ 'ІІІ{. М., 1977. «Про дальше

.З'ЇЗ:lУ

ДЖУ~lаев

Закон)· СО)о3У Ра;(янсьюrx

ВССП~-

1aH:~e

\юлодежи

Ю,Іх

rштернацпона.,ЬЕ!,!:(

ТРЗ;::JI'l!іFJХ

IОС,ЮЯ<JНЙ

Ш. С. Бсе,,~

по-патриптическое

рода. НИ3:lІ,

на

совеТСі:ОГО

,НаVЧЮ,JfI

1982, ;,'\'2 6.'

ссе_ на­

ко.\шу.


• eorop. ..

і. '

СУБОТНЯ

у ~тиnl«АИСКО» сБ!orpафl"_ бзльноro

тан.цю. назвою

СТОРІНКА

.та

Григор:й

J

1\01'0

иовдять нинІ ціJllcниЙ. неповторний ан­ С/lМБJlЬ. що став архітектурною прикра­

за

проектом

виnатнло

росlЙсь.кого архітектора. ака1l.еміка . В. І. БереТТІ. Проекти університетськоі біблІотеки (Н18І1

академбібліотека)

та

корпусу

наук (нині університетська розроблен! і здІйснені архі­

тектором ~bMaKOM.

Василем ОлексаН1І.ровичем Ось чому центральний бу1l.И-

СоІІіІ, у

soнlllНltoOМY

Киева МJlИШНJlа

ІеК..о,ів

О.

б1І1IiWtote

ва. В.

6.

------3

8. ... •.

ви­

1І.ltlJlЬИЇСть

Кобелєва.

О.

тином

збідні.l0ГО

дворяиииа

вдало

гармоиувати

водними

просторамн

та

.

статського ра;хника Олек, еандра Мойсейовича Осьма· ка в селі ГОГО.'1еві на Вро-

3а його проектами • до- дніпра. 3араз іде розши­ рево.'1Юціі!.ннЙ час в КИІВі рetlия ' Набережної в ЗІІ ' яз, бу.'10 · поБУ110Ва.ио·: КОМП.'1екс ку із зростаючнм потоком

_аршині.

YHiBe~TeTCЬKoi ' ліка'риі' на

хііі.

голееі

за. його

проектом

у десятирічному віці Ва. була побудована Jllкарня.

буД:вносо

торів

міста

Києва»,

живописНІ

гімназії вступали до Київ· інституті з 1913 ' року при. 1і11ІЮТЬ

нМІ,

характеристиці

Ваєи .,я

o

.

ІВСЬКОГО

з

'

YHlbepe-итету .

с

т·оваришами. почато

скрытн,' но УМЬJш.1енноЙ Jlжи себе не позволяет. Во· обще же приличен, скро' мен н пос.~ушен. Прилежа. нием не ОТ.lичается:о.

БУДІВНИЦТВО

У Київському університе. споруджеин.я

б

тер урзького

ІНституту

ци·

РЯД' з

ів.

ШКIIft)­

бv.-о

Жл:ь.а

ПР.ІІ.!

та-

:C:u1fl&8JJ,8. - - ,.. . ;rtJ !tЩ'f. &ар.

ка­

ВИИУСR полlпшеноt JIOO ~..t газової плити ~ЕлЄ8t та. почато на Львівсько­ му заводІ гаЗОlюі ' апара­

PATAJ'.

'ТурІёр

ПР.О~СОР~1

' ! ВlйсьК'Ово- І

наnруженоlй

боротьбІ

ТРудового Червоного Прапора раД;І'оспу,ко~бlнату

СЬіі(иЙ.. Ця перемога доз· JЮ.ІІЮJа І!.! вн6орО'l'и пер­

«НалитяrreькиЙ. !~H!

Шkть.

50-

р~'Ччя CPC~. H~lM гocnоза РІ!

TYPH_.J')y,

ВЗЯJlИ

участь

сти

за.~.!Іу

металуporії

в

иьому

8Qлеl!6oлl·

У lЮЄ.ЦМУ

Mlcцe.

.

за

~pyгe

р.ад,гоооу

«Тру-

де

команди

J,иettl

Се~tИПОЛR}!!ІСькоr

ву

спортсмени

вільних інженерів, який за· ністю Осьмак бере аКТИIІНУ ТIКТОl'а, і невдовзі еін no-

6О·J)'!ч-

КО80І .

.металургlї

птахо- ус.мl~.мсл

кінчує

Калити

3

ctplJrH-СЯ

(фОТОХJX»lжа

,

міста

Імен!

фортуна

К.отеатр

бариш;,вця:м

зу· Кl»1:аН;tя-пере!.!ОЖНИЦl

ПОJ'()Шк!Jвuя-

рошу

,.

гру

Іе .оо Мlжваро".а ·

па.орам..

20.~ На

pIRO. 19.00 Музичва тами'

., пере.....

8етеранl,

ВІТЧИЗВRИОТ

IІIAJtи.

sa

НЕIlIЛЯ.

20

радІ

ЛЮТОГО

ПРОГРАМА

ЦТ

.Часо.

Т8леОГЛА1І,·КО!lКУРС, пав духовнА оркестр п;льськоrо

ВІІСТУ' Терио·

МУ3ИЧНОГО

уч ....

..1ища.

9.15 До.. те.,ефlll.М .Ваlга .... 9.30 Будильник. 10,00 Сл};жу РаА.НС""ОМУ Союзу!

13.ЗО МУ'ИЧllиil

кІоск .

14.00 HaYKOBO-ПОПУ.'ltрн"А фІльм • Наука І бе1пека ' руху •. 14.20 Е,о.уардо де ФІлІппо. .СУ' бота, HeдI~'SI, ФіJlьм-вистава М. €РМОJlов01.

18.20 До..

ПОRе.lt.лок~. театру Ім.

те.,ефl,'ЬМ

.Товариш-. Арбузо.. . .HecllaAI ••ний тlстьо. Вистава.

ви~.

Iб.25 «Село І JlI01I,it... 16:55 СТУАІ. c3'oJlOTMI IUtO"ИК-. ЗустрІч 3 аI7ТАt'т,1І11 ЦИРКУ., . 17.45 Концерт lIЄJ1aa8llOTo.

paT1ICbllOro

граJ1цlо.

Ім.

Г.

8"01."01'<) Верьовк •• ·

19.00 АктуаЛІова 19.30 Те ,~ефlльм

•.

І

серІ...

екой

1J.... B

об.,асти.

ІНа

укргЯRtкОМ

Редактор ГаЗе1"а ВblХОДИТ с

Вblхода:

вторннк.

Е.

R3ЬtKe).

ФЕllЯЙ. 11 апреля 1937 1'0.118.

среАа.

ПIІТНllца,

. ~y~...

ТА

І

yJ:І[ОРУ

•.

11.00 21 .36

10.10 ВІд пІснІ IO.~ В

І

·фонl ••

13.10 Оче8ИАве 14.06 ,,~реможцl.

.

10.15 11.1.; 14.30 14.5':1

Еохаиwit

жаИIUIМ.

21-22 лютого - "е

IІJlаче

16.45 Стцlов 17.16 Ковцерт

1І,Л8

сим·

18.45 ,g.OO 19.25

С.

.р.

,,,мових

lГ1)ах.

«KpHJla ••

тeJtефl ,~ьм

11,0'

М­

• КурганЩ!ила" ••

СЬОГОJ1вl

У

свІті.

МУJlьтфl.~ьм •• !<онцерт А.lчl

ансамблJO

РаllАВСЬКО!

ЧерIlOНО'

а&а1l,емlчвото

nlсвl

.

17.15

І

тавцlO

І...

AlleJt-

.

АрмlТ

Те.~ефlльм серІ •• 21 .00 .Час •• 21.35 Те.,ефlльм

Pop'l'1B

22.40 м.

СЬОГО.ll.иl

у у

БРОВАРИ

киrВСЬКА.

у

2

неділю,

робоп

-

19+67.

.

.

(<<Ленф~ЛЬ!О ).

на пlc"язавтрао. H:tA театр.

С.,ужу зуl

-

s

іма·

ЛІтературі.

Радянському

ПраВИJlа

18.00 •

руху

COIt)o 1..11.

Bclx ~. Передача І• 18.20 ЧемпІонат СРСР

, Пll'" ван"". Чем~і()нат СРСР s легко! ат.,еткки . 19.23 Чемп І онат СРСР, ХОКе!О. .TpaKTOp~ ЦСКА. 3 ~ рІ од. . 20.00 ВечІрня ка'lІа. 20.15 МІжнародна панорама. 21 .00 .Часо. 21.З~ Канцерт маilстрlв мистецТ8 в ·Ко ., ониому за.,1 БУДИІІІІУ спl.l0К . 22.45 .Кіномерндlанио. Ведучи. 18.50

ДО УВАГИ ЛІТСТУДІйЦІВ! 20 .ТJютого 1983 РОКУ, о газети

« Нове

В.

Коротtn..

ГО;J;Инf

12

життя »

ві]!бу..

«Rрини1J,JI».

Рада студ;і.

свІті.

l(иrВСЬКОI

ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА KНJB ТА ОБЛАСТЬ IЗ .5 5 ТворчіСть €. Кибр"ка.

t4.40

редакції

ба..

22.05 ЕпрадниА концерт. 11 злг АЛЬНОСОЮ3!fА

деТЬСJl чергове заняття літературної студії

ОБЛАСТІ.

154.

Те.аефони: реJ1ахтора 19·3·82; .аступник, оедактора . вl.ІІ..1lлу партllІноrа ЖИТТІІ 19 ..-4r; аідповіда.,ьНОГО секретар!! , відділ" CI.'''CbKoro rocПОАарства 19·з·.8; кореС:nОВАента Iflcцевоrо радlомо.леВIІIІ J.&.3-05; BiA.lliJtla " ПРОМИCJI08ОС1"L лнстів

llаCOllOl

жавним.

3&.

2(1.45 • На А06ранlч. .aIтBI. 21 .00 .Часо. 21 .35 Ю. Чорниil-діJl.е8tU1 • • Х"І'

ТРУ1l,ltщl мlст-куСочІ І 1І"ти .

приміщенні

_

І

лютого за власним

~.~_.3_0_K_O_I\д_e_p_T_._ _ _ _ _ _ _ _ _-..._-п-Н-с-ь-М-еНвнк

серІ ••

Ігрн ••

коханий

Редактор Є. Ф!:ДЯП.

серц..

Аружби'.

губі

Е

17.45 · Фlльм·концерт • КримськІ 50pl~. . 18.00 Те.~ефl.~ьм .Лlс рубают. трlс~и... lІе JleTRTb.. (СТУJ1lя .УКртrJtефl.1ЬМО). 18 . ЗО Муз. ф/.,ьм .Ве~елка~. 19.00 Актуаllьиа камера. 19.3(1· РІшення ХХУІ а'І,1І,У КП"С, • р.1!. .Пропагав1І,IІСТО.

• n~.droll •• .no"'I'OII~.

.Орбіти

гаlOТЬСА

JIJO.

-

але не

(Югос.lаВ l я).

21-22

А,вІночок..

r'.~евІ,'Йна 0.,lмпI8да росlАськоl IІlтератури;

са811,роаа.

19.55

головн.

лRлыlllаa

16.40

1I0pe1lCbe

ВсесвІТ!lІх

прапор ного

.Ча"I"81

ВУЛ.

РРФСР

Док.

воду

сПутІlІка

255020.

5ас.~уженого

Наш сц. 18Л Чкть по . праПI. Про свllI роботи колективу

екрав ••

peAaкnlI:

reKTap~.

концерт

НеспокІйнІ

Iб.Іо .СрlбниЙ

о1ІОТОго

17 - 20

11. 16 tелефlJlЬМ • МІсто Го,... ..hA-. 12. 10 Доброго 88.14 '110po.' R. 12.45 Муз . . фlо1ЬМ cM8pllk.lle 13.25

..

(.М6еІ>

.

би. лЮбн.

1І,жерело о •

.

8j),x.

студентських:

18:45 17.45

:Ю·.І~ Мlжиаро.аllf .магаll'. а ' "НжНОГО спорту с KaBTOl808-

цреса

Нооинн.

Koro •

17.50 Тео1ефlJlЬМ .ХОАlив. 110 . муках •• 3 серІ. - .ВІІва •• 19,00 Чемltlоват СРСР • леТll01

ськl

....

T.ap.1I~

НОЄННН.

ткста

всІх.

каака.

СIІ/тl

16.1~ На

авсамБJlЮ nlсвl І тавцю ДатеставськоТ АРСР.

2О.1іо ВечlРВА

у

иа.,ьнмА

15 . .ю

вelмовlрне.

а,,,етикв. До.. теJlефlnм У лІто ••

ПРОГРАМА ЦТ .3jJ.paeтyl І

Топкао.

lвема.

Кінотеатр 1м. Т. Г. Шевче_а

Спорт 5а ТИ1КlIев.. ПРОГРАМА УКРАІНського ТЕЛЕііАЧЕНН" 10.00 Актуальна камера . .Топ І Вllстава.

'

ф:.'lЬМ»).

X~

продемонстру·

22.55

10.35

КомуніСТIІ Аок. фІльми .3вичаАиа ""'І.ни.-. • Варпеі МартІн., • Персо-

К"уб фров, ТО_!lХ ~рузlв. 15 . ~ РозповІдают.. вашІ корес· ПОЮJ.ЄНТИ. 11І.00 ЧемпІонат СРСР s J1.1Ia-

_ани•.

ЛЮТОГО

21

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

щаJlо.

АО танцlO. У ка'КIІ. с Поп

ГОСТАХ

ctмeh«o

&.43 ФІльм

сестри.

б'в ГО1l,IIННИК-. І2.4() Г. Канч~лl. П'.та

cAen

ПОНЕ1І.І.'10К •..

ОБЛАСТЬ

.Двl

.Ча.~ •• ФIJlЬМ

ТOPM~tTU'.

ПЕРЕДАЧІ

19.45

камер.. сМоа '111І .....".

«НОВАЯ. ЖИЗНЬ. оргаи Бра.,рското roРОАе..оro комитета Коммунистической партии УкраиНЬІ, toP04· ского н раАонн"го Советов RароD.ныж аепутато. · Кие.

КИІВ

ЦТ

9.05 ТелефlJlЬМ

10.00 Актуальиа KaM~a. 10.45 ФІльм·аовц~рт .Т. "В.. aI7YB8Jla- · 11.10 Д.,,. ' ~таРШОКо1.С1l8,,1..

11.50 О.

,,1т81

8.20 Н!IЩlІ.нl ме"ОАIТ. 8 . 3~ До". те"ефlЛЬМ .р""по.l· 11,1 про МИС ,'ИВСТ80 0 •

ПРОГРАМА YKPAJHCbKor()· ТЕЛЕБАЧЕННЯ

.СтаJllв.

17. Н ЧемпІонат св/ту :І хокеJO , М'Rчем. Матч за 1-2 мlС­ ц

НА

~_

14.00 .ЗагартуЙте 1І,ИТ!lВУ.. 1Іе. рцача ДІІА 6&,..111..' 14.25 .Сла.а COJlAa'I'CbKa.. 15.25 Му,. фl""м сУ 1[\1"0111/ серці rOIl~ Ба'.IІIВЩIІ·

11.00 «3,o.OPOB'RO. 11.45 .Ранкова пошта-, 12. 15 Наука І техніка. 12.30 СІльська гnдина. \

Виво"ур~. .

ПРОГРАМА

22.25 ЧемпІонат свІту ,. KO"'.~ HllP<bKOI'<) спорту. Жlв}:и.

І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

8.00 8.45

В.

"ВІ\-

ВеIlИКО!

20.00 КJl у б маВ1І,р1ВН818. 21 .00 .Ча<~. 21 .36 ФI"ьм-ви"тава .Ка

"об'8111.,

21.00 .ча(~. . 21-'5 ТеJlефIJl.М сМ.. с.ІІ,.... 2 <epIR. . 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

МУJlьтФI.il.",. .U8IJ!"1'YB І «Страшиа !сто-

машииа~,

~П,рометеl.

лют ого з.. за власннм ба· (<<ЛенФ ! льм»).

17-20

за

18.45

РАТАУ).

На ек,аНI ·

11 1895' році . . . ПіС.'11 участь у створенні а,,~теи. ме" . Лле ЙQl"O твор.чkть, вті-' МИ. ГOCllодврl маf.t!анчи· sали В. Афо!tЬН, С. дубі­ призначенням де· турного компл~кс:у CnOI'YJI перезажа-1lИ супе.рни, иlи. А . Шевч~RО, А. Іса­ якиА час працює архітекто, стадіону «Динамо., у . спо. Jlеиа 11 архітектурні ".м'ят, ка ка в усІх KOMnoHeHTax '!efW«) Т8 А. Де.ргалюк. ром на Вn.,ині та будовах. рудженні театру ' ЮНC>rО rJlЯ. · НИКИ нашого Києва. буде М. ;БАБИЧ. Цівденно.3ахідноіз аJJ із н и' дача. Проекту! набережну с..1УЖ"ТИ б!lгатьом поколін- гри І іа.сДуЖено ne.peMorці. Дніп·ра. будівиицтlІО якеі JtflI раJlЯИСІ>ХИХ людей. ЛИ В· усІх Т}}ЬОХ партІях. lJIe7pyxтop +tucyJlЬТУРИ д.Р:vтий мам звІв павР8дrосиу • IОС)мбlвату З 1899 року веде викла- було завершено в 1940 ро1.. ГАМАЛІЯ. Віх .!t,руз!в-каJrитянцl'В 1 cIЦ.1DI~;Тllc.nl. IмевІ дацьку та наукову ро6оту ці . f1М*a.-,кJJl коресЯОНпредстаВИИRІв . БаришІв- 5O-рl'!Ч. СРСР. в Київському пмітехнічно' V Пе9Спективі 1I~)lCK. "т. ЦЬОГО

плнrу.

Зомагалися

УкраїНИ, 6O'Pl'NJi СРСР,

пе~ба'lе­

Фото В. Пестис••

фабрm<и І кowaхдз рад- 3:2. Вони й 3аЙНЯ.'lН ro~y сТрубіЗЬКИ·Й. Б&І'И' ~тe ~<:цe. Тр>етlми бу­ шt!tCьк~го раЙоНІУ. JI« ПОРОШRlIІЩ! ,' четверт)!­ . У першмry ПОЄД1l1liКУ »и сеЮfПолкlвцl. У

архі·

~

П~~ШRовоІ • б1ЗЬкиЙ. І за-вод'У пор ош·

qя ' РаJ1ЯJtCьної'

fyvaJ!ITI!I'KOfO. Ot.i>MaK відзиаЧ1lВ сзоє сім· 6i~Jl'ЇМeICI! десятиріЧЧ. , aJle початок діяль-

Цього

но ВИ1Іустити 76 тиCJi'J таКІІХ плит. маркірованих державним Знак·:)м ЛКО'стL На знімку: коитроле, ВТК комсомолка ЄBгeнf~ Катовська дeMOВcТJIYЄ ...

дво­

Морс,Ькото ФJrОТУ, про- ВIlЄ!lненlше lЮ'!ува,'1И себе ~OB у С!ЮРТИВlІОМУ залІ ао.цей60л:сти радгсюпубу::!нн~v культ.урн О-Р)lена І<<>~tб:~ату • КаЛНТИН-

до парку:о, прекрасні ескізи

с"ли

)1;_

збlЛЬВJeИе .а­

...

зlЮJloel6oЛУ .. ~i)f'0 раИОНУ'. Це.І

ської A1"i~Y

И&ВКО,lншньоі

наваJlа SJ!!М.!.Jlа

-

.Електи»

ІІJI.

nPН<:Е'JfЧениl Дню . РадИН- '!'А C'l'a~ оорасою турн:ру.

.

nOTi!>l

У

~o духовки т. електричне підсвІчува

НА ЧЕСТЬ СВЯТ А

(нині

педагогічною

~<X'aTH­

норамне

ro. У 1890 році він за ,1И' університету). Великої Вітчимwtиоі війни шаЕ Київ і вступає ДО Пеу радяисІ>ХИ!! nеРЮJ( по- ПРИГОЛОМIIУЄ Йюго, . ворожа .

~

У

o~

пальника.

«Прилежанием не отли· ГРОМflдянськоїбу'ДЇо1!НИЦТВО О.'lііщем з пам'ятників архічается. _ це в майБУТIІЬО' було пе~рван~ і sзверше- тектури та інші високоху· му професор, видатний ар· не .1ише в 1929 році. - У дожні твори. xi:reKTop. 1932 році БУJlО sакіичене У творчому PO~l(lIiTi В. О

ті Осьмак провчиilся недов- корпусу

п:;Х

тури.

сrерИlСТЬ автора. про ЙОГО Ж'иттєрцісніСТЬ і ясхраве

а

універ-

війнн,

гpaмlB.

яка

ситетської бібліотеки (ІІИ. Н! ІІИСТак\ представлені ні центрмьна наукова біб- бврвнстиil етюд південного ліотека .АН УРСР), але міста «ВУ-1ИЦЯ Гурзуфа. в зв'язку з П9чатком пер- живописний пейзаж «Вхід

шої світової

~

n-+

м.шmиo­

заві;ryючий

АО

\

ДОСТОlнства

праці

Осьмака бу.'10 записано: його проектом, !lк ~ез!- СП9иАМЗНIІЯ сГорд и само.lюбив в от· зиача.l0СЯ, ':[1914 рО!ІІ роз- .ІіАсиості» иошениях

Han!~ ,

речІ, що, як ~ло, cJ.МJ.i~a &ага яtlц.ll

сказав пр~

-

сор.

оького YHiBepcI;JTeTY, гімна- знаttається за сумісництвом В .. О. Ocь~aKa. ЦІ пра:Х аж дaBa.~a характеристики. ГО:10ВИИМ . архітектором Ки- СВI:lЧ~ТЬ про неабияку манВ

чfuю.n,.

"Й­

RY-

ві~К9и.lася влітку 1940 ' JЮ'

політе'хиічному ІН

11

РІ( P~"'~ несуть !Уже DЄМJR! иfrЦ!І. Ам ОСЬ TМfe ДBOX-ooТrpaMo­ ве, ~аC!tІJfЬRИ !ід&мо, . . вearaJlI нє ~C'f1>l­

заJЮz!y !.МенІ

'.

зoosете-

~ 5<»!акQ~СТИТk7

ДзеР}f(m!сь.ноrо . Виnа::!ок . YН:UJD.­

саме живопису ВаСИ.1Ь О.1ексзн,ІІ,РОВИЧ ПРИСВЯЧУ' ваа весь свій ві,1ЬНИЙ час. В1ІІ ·бере участь у «3вітно­ творчій виставці архітек­

~a

x.;..tмы<'о

яв'{­

ве.,!!Ке,.а­

зеРУ&аЛЬИИn!

_ _..

~

тас1У МИхаЙ.,!вНи, . фре..

fИ.'1я віддають у другу КиПрофесор Васкіп. Олек. ху · 11 Києві. Тут був ЙОГО {вську гімназію, яку і аа; С8'НДрович Оеьмак rюряд 8 іЖ~иА ~TeH.I. Преса то­ кіичує він в 1888 році. На великою педзгогіч ною г! чat:у Вlдз~ача.lа: ~Велн, тих учнів, які по закінченні діядьністю

....

BJI ••

рочка-рЖіа з п:дс.ООно­ го господарСтва Аиас­

траиc.nорту.

ду, гімназії, " KHЇ~Koro товариства· · rра~о:ти . (!lині театр музкоме.zti-і) та рц інших споруд. В .. цеА же' період в. рідному сМі· Гсі·

а

гою .!ІвІст! . гpa~B , пе. Знесла. його

Початкову ос.віту одер· Байковій Г6рі. (нині . тубін· Тут виsmИ13ся та,1ант і Ж811 в ШКО,lі РІДНОГО сє"lа . СТИТУТ), будинки: лом бар' Осьм!ка-худОЖЮ8{а . Адже

Школа була відкрита в 1873 році земською упр авою і назива.~ася «Народна чоловіча ШКО.lа • . В ній нав· ЧЗЛИСЯ близько 75 Х.l0ПЧИ·

П. IІJ1ШКНК. с:ех-

6.18OНti8'fA ~М8I ТErA---....

махнум,

небачено

культу-

...........вd

"f ~aJll,

змогла..... Так пере­ фразу&а.13 вlдо!.!у Rаз­ ку . харк!в'яинз А. М. Чирко, показавши ко· респондеНіові РАТАУ

,"",1.

вечір

район·

пp&ВJdиии oprавіаа.,IІ тo..~ .Зип-

но з мlспя зрушити не

так зазнача­

аж ,ао 1ІО"8Т-

ии .

'

ре!'ар

М. · Вер­

ОсьМаКа..... -

про

lIdeweot .

Альошина. В. М. Рико­

8 квітня 1870 року в рОДН- ку ВеЛl!ІКоіВітчизнlПtої вій· 3 силуетами Київських гір ІІІ

'.

в

.1

буди.-у

РИ.

.м.кшна бlNа, пк­

аркl­

ett.e. в ck1'Ofl1т Української РСР».

му інстнтуті,

Н<*у

ВІд

..

«Помітний

rHAI

'у­

маиітарних БІБліотека)

Васи.'1Ь Осьмак народився

сою Києва.

B~HHi<Y

lІеч:р

Весело було

РО3lIові.nали

Артисти П:ро!ІеJIИ

стю!; .диско. ось таа<ий ' ztlапазон ·tю3'ПО· B~;!I І показу f'l!Op!B.

3ЕМАIІММ

АНАрІ·

nравн.ла пове.ц1:НКИ у танцюва.JIЬИОоМу заJll.

вальс!в Шo.nена, танго, ру~би !l0 TaH'Ц~~ у

мок уи~тету разом s боковими с8О­ ру,ааик. що R06Y.ll.olaHJ пізніше. ста-

спорудженИІ~

ро.м

Чап·

провели

Григорій

ЙOВИlЧ ' З TOIU<НoМryмo-

JtaypeaTH

. в!::щочинку . моло,!..

наступному роцІ БУ1l.е вl1І.значатнся років з дня відкриття KHЇBCbkOrO

університету. Центральннй буnинок

т&

коннурсу тан.ців Ната-

ба_'1ЬН'ИХ

'.1ія

таною :

будинку

ДnЯ·СIМ·'

НаталІ" lОр1Ьиа

1(411.

а а В о Д у

сТоргмаш. Всесоюзн~го

у ПАМ'ЯТІНАЩААКІВ ]

п:.п

у

КУj1ЬТУРИ

к~си

HAWI

.......JtRPY. -

.

IRIlf'KC &1964. ДРУІІ високий. О()"ЯІ І I1Р"Ко, "аниА аркуш. Типаж 12.040 "римірникін . З а м. 725. БРОkзрська nnvкарня f( иtнс'ы<гоo O()Jjtt4.:HO~ а УflРЗВJ1іння у Cnn;\RrtX "'ИД~RНИU ТВ 1I0J1i, ра , 4,в І

м.

ККИЖkОRОТ

154.

Бро •• ри Телефон

гnr~гlя" I .

КИIlі<hк"J

19·4·37,

.

Ддр,'с.

областІ.

,рукарНі :'

в ул .

25:;0.' Q,

Киі8СЬК"

#29 1983  
#29 1983  
Advertisement