Page 1

.~----------------ПРОЛЕТАРІ

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17

1937

року

ІДЕЙВВІ ГАРТ КОМУНІСТА Геніа . 1~ний ,!lенін, створена ним більшовиuька пар­ rІя ніною ве.нtких жертв t<ращих синів і дочок наро· ду -1умі.1и втілити в життя ідеї вождів пролетаріа ту

К. Миркrа і Ф. сІщі;<львої macтg.

Енгельса, вперше створити .суспільствfІ

справед,тив<>сті,

Перемога

стала

І<ами Rо.r1одимира

рув~.lа

ідейна

діненої

свободи, рівності

можливою

тому,

що

1

сорати>І·

Ілліча, членами .1енінської п<tртії ке­

переконаність,

загартована

у

бороть•іі.

!н.•••свня іденно1·о З<tt·артування комуністів в умо­ вах •рі.'ІІН'о соttіалізму, високого динамізму соuіально­ е~он<>~tічних відносин, заt·острення класової, ідео,qогіч· ної ііоrотьби на міжнародній арені не зменшується. а, нак11~ ~и • .1ростає. Потрібно враховувати і те, що КО .>І\· ним ~омуніст -- nровідник ідеіі nартії в трудових ко­ .1ективах. Він -- мірило їх uінностеіі, тому що на ньо· го

рівняються,

з

нього. беруть

nриклад.

марксизму-ленінізму.

Основним джере;юм, де комуніст в нанбільшій мірі

~рпає ці життєдайні знання, є система nартійноrо 'ІІавчання. Воно збагачує •1ленів nартії знаннями рево­ люuінної теорії, внутрішньої і зовнішньої nолітики КПРС, виховує нещшмиренність до буржуазної ід~u­ логії,

nрагнення

жити,

праuювати

і

боротись

по-леНІн·

м

Ве:Іи!іу уваtу зміцненню ідейного гарту комуністів, вдоскона.1енню nартІмного навчання приділив ХХ VI з'і'3д

КПРС.

Постанова

ЦК ,КПРС

о:Про

да.тьше _вдо­

скона:Іення нартійного навчання в світлі рішень ХХ V І зЇJду

КПРL»,

26

прийнята

да.1а відчутні результати

травня

минулого

і в нашій

pot<y,

вже

міській nартііінІЙ

органі.Іаuіі'. Нова структура системи навчання, дифе· ренціііований підхід до різних категорій слухачів, ак­ туалізація змісту занять nідвищмла їх ефективність. Добрий досвіJt nартіііного навчання, зміuнення іі01о вв ' язків із життям, з практичними сnравамн колективів

нагром;щжено на заводах nорошt<ової металургії імені 60-річчя Радянської України, сТоргмаш:о, алюмінієвих будівельних конструкщи, ДОКу, радгоспі-комбінаїі «Калитянськнй» імені 50-річчя СРСР, радгоспах сП,1осківський», імені Щорса, Київсьt<ій птахофабриці. nід час

занять

СУворю€Ться

атмосфера,

і засвоюється такого

при

навчальний

навчання

Х&Ч і в ще є такі

шукають,

дисt<утують,

якій

t<раще

матеріа.І.

І

пропонують.

сnрийма€Ться

результативність

вища.

везначній кількості, партінні організації,

ам, ма жаJІь, ІІК, наприклад,

у 11ас тресту

«·Броваривромжит лобу д», nостіііно.ІІ.іючого бу дівельн01 о ооІзда .1112 2, де ідейному гарту комуністів ще nридіЛІ•· ється мало уваги, їх навчання не досягло nотрібного рівня. Доnускаються nрояви форма.1ізму, механічно• о повторення відомого замість r.1ибокоt·о аналізу питань, rострих нроб.тем, які хвилюють слухачів. Провідна

роль

у

11ііі

важливім

сnраві на.~ежить

nар­

т і йним проnагандист<~м. Іх у нас 230. Це знаючі, авто­ рите т ні комуністи, які nереконують і гартують не тіл'>· ки с.тов;;ми, а И в.~;;сними справами. Бі.~ьшість із """ спеціа.~істи і керівники виробниuтва. Серед кращих CJ1Ї!J. на.;в;;пt А. Ф. Ониська, О. С. Коландирuя, О. М. Чижика,

Ю,

С.

і семінар~х.

Kyu.a, 8.

яhими

вони

В.

Деревинського.

У ·шко.1ах

керують, заняття nрохоnять

на

висоhому ідейно-nолітичному рівні, з високою акти!І­ нkтю ~'спіху ідейного гарту t<омуністів, як not<;вy"' прак­ '!'\о!'~ний досвід, сприяє розумний контроль, добре nро­

КОМІТЕТУ

nолі'І'ичне

\ІУ

Іл.еііністh

тим.

як

за

комуніста,

він

політику

партії

і

аt<тнв­

її здійснення.

втілЮ€

його

ідеї

гарт

партії

якраз

в

визначаютьсq

життя.

Вистуnаючи nеред виборцями Бауманеького виборчоо,, Ot<pyry по.нщі, товариш Леонід Ілліч Брежн€в, зоt<ре· ма. говорив, що бути ідейним ue значить усвідом•1ювати свою nраню яt< частt<у великої спільної спра­ ~и будіннинтва комунізму, иавчитиrя усвіnомлюІJ,І­ !И і fід•Іувати, ЯІ\, kажу•Іи с.,овами поета, «Моя пра­ ЩІ в,ливапься в працю моєї республіки»,

трудове

\1ИРУ на ВО-і рони. Активно пройш.:ш :1борн

~>ів.

та

лютого

20

під;Н"·

r:сім

!

інженерно-т-ехнічних

я-н

У J( Р А

J

трудитися

з

у

Фонд

ВирішІ!в FНіПУСТІНН

:>а.lі.НJОГГJ

,\\,І,

понад

на

Ві1хту

:;<Jвда н.ня

ПO!IOIJII'J'

дві

"'нру

три

тонни

і

внрпfііR, ПРИ'·ІО.\Іу cJII;J'IH~' кі.1Ьність державнІІМ Знаr;о~І якості, HO.ll'oi· ТН R l!CX\' ,;-.,;;, 2.

~3iJrJpІJ віді\у:тся

робітн.'<

і

l[PX<J \

.:ч·ства. на

пранівчч-

rctnrJ;к

.1~ RO,lCЬJ-;IE

в

нкнх вистУп<Jють

Бe.lr<r:oi Нітчн.ІнянrJї '

Під•пр·І

муНіСТіБ у

1\Іоскві

ПРАЦЮВАТИ

лютого

23

БЕЗ

ТИ

І{СJ.

і

('?ОЮ

'ІіJСТНУ В

А.

-

СПраву

за.1ізноrо

но.1ектив

:нriJJHPHHFI

ми

він

вріс

нього чям.

з

вим

Fюму

ІЮЛОССЯМ,

він

людини,

}{убиись~>і др~·зі роз­ про життя на острові Свободи, про те. ЯК 1\VбИНСhІШЙ 1"1-

род борёться :за мир і

соціальний На

Г.

смаrчорн1-

ДЛЯ У ДО

Києва

Він пр;.t­

щирІс· партІЙ­ НОЮ nринципо.вісrю, орrа­ нізаторсь~>ими здібност"­ мн і робітничою діло.вн­ тістю. Відтоді, ян всту­ пив д-о лав НПРС, пішов уже сімнадцятий рі~> ...

з

нув

у

трудові

вироби

ніно.1и

То;Іі

не

бvває;

по чи на:щ

легки,ІІ.

впрова;:<­

жувати на заво,lі брига;І­ иий ~Ієтод організ<Jl!іі праці, і Оленсан;хру Ми­ ~>оnаііnвичу .1ове.1ося .1<> !і.'Іасти

щоб

чимало

ділі

Hd

rтрувати ви,1ьно

старань,

продсмоч-

своє

вміння

застосовувати

У

нирішенні

і

ші ~·сnіхи. Побачивши чq власні очі, що новий ме nргані:;апії праці відчутні

ре;>~".lhТ<ІТИ.

бітни~> ще

:.ІСІ{;

-~

почав

ка

пр.і­

кінцеві

~>о:кний

fj{Ч{!0ВЇ.1<1Є (),1PHC'<!HJJ') :\1инолRйович. --- Перш :н все. нін роіJить r;n ,li'І>T'I ~ Г()(~подарем ('.ПрИ}Т(-;

яої активності і іНіІІіаТИБИ, \ІіЦНіІ тoRyf: ;тає

cnpa3.

стан~·

)'JО:ШИТ!і<>RІ

.\\Оm."ІИВіСТЬ

браТИ

творч!)І .31[РЧІ"•І· сі~!'ю. j>ІІ<)lТНІі

ОЄ.1П<ІССрР;JНfІ1

в

унрав.1інні

участі,

H<J

тру дової

()і.1ьшою від.lачею. Бригадний метод багато переЕаr. -

:J\Ii!lHЄIIH,i

і

lШJ{ГJci<J нcJ,J;rrї ПіДІlИЩСНіJСІ

;н;ості

і

І1іД•ПОRіда,1ЬНОСТі

ІJСо6:Іс1 І і! .\ПfІ.\'

.;;J .\

чену справу. rrJ\'!~ 'hО/tшиіі на>J<Jrап·ьсн 'liJ' ІІЮВЗТІі на соність. н;ні ВІІІЦОЮ Ві .1дачею тру;\ЯТЬ

:>

СЯ

V H<JC

H:J

't:IO llpOІІF'HTiR ІОТЬ

ПО

]

І.

~:порту

СТ{\,'ІИЧНИХ

і :1dliOO.lЯ·

210--220

!іЗ)100-

і,аНЦіВ.

Пр<Jцюючн fІ.1юс ,!ригадd

,,

проненр, 1-іуч~ш v

рnц і

і І.JИН~.1!І,1 -

ПРрUm:И,\'

ТОЇ

fт"ЯТ!1~)іЧ1-\Н

r;у

Ііін.

дr·ві.оІJ'•І

r1i.1

одІІІІ О. :\1.

ПО

ВІіГІ:-·~:-

таких

Бі1,J-<.1ІІF:нх

ЯК

\Jі'Х<-ІНЇ:<•ІhаН'

ІНіРJ­

!Hё'­

.1Hd[JKІRH.lbf-lli'1~1

lliвeнF->, .\н<Jтп:rІr~ 1-іуценnо. !нан Антонr.rР r.. liOC<J]l·C'hЛ:l:ТR.lbНii.h :\Т .~ кола Га.1ич та інші. l\1. CЯ'ffii норми ащюбнку

НЄ

:;шцаннн

ІІі

ранішС'

НеІ

три

.Іrіrя­

стр:>f:у.

І lo-\'.1<1 JlІIO.\l.V гру .!ІНІ, ··н ЦСЙ .J<16:JЯГИіі liO.lt-'ET,<R і у нннішньо\ІV РПІІі. Січ

fH'l;'' ПРПГ/fі!\1\' RННОНЗ!1 II<J 12о ПРОІ!('fІТіІ; \ Шofr І'іJНО :>у<.:Трітн ()() Pi'Il!l!Jf •oFi.lefi \·т;;прення r·rc:' !,:ч ГІі

lr)Оог:'я.\~І~·с;-1

llli!H

\rJR2

.)С1RС'РІІІ;t

РО!{\',]()

2')

гру ,]НЯ.

А. На ф:Jтп:

:зАРІ ':І НИИ. О. М. Нучма.

Фото автора.

Н!1Ч~ль~:

меб.тr<о>І<оrо

цех:v.

ЗА БАГАТОРІЧНУ

25-

тру до

;(f!СШJП."ІіНИ,

робо1н

RH!inHyiOTЬ

lllil'hli Р.\ІУ-2, то іцу11, R<І;JІ)(] 'liCПР'J.1ОЕ<<Е,'Іс: HiJ OO.li!,lllctHIIЯ по.знТІіR'1'І HHX CllO)JY,l. R'JІ;ІІН:·І.l<-1 f1.Ч­

-

ІШ,'JИВаЄ

;->n · :1~1итро

nрацювати

.-i'J·

робництво,І.

Fюї

\'('Ї

Тру ,]11·

робітничу

;; бригадир,

А :Jrодом (ІРНЙШ.lИ пер­

Палацу

ІНШИХ

В.

reROHC!·

В. МИНИТЮJ:

f\r>сфіціснт

підпрнє~І·

муз('ю

З3Ступнн~>

\·часть

)JdДНВСЯ

внутріш­

Д.'ІЯ

об'єктів.

пар·

ства. партійною органі.нІІією, інтенєрно·тсхніч НШН1 Праців:ШІ;Ю1Н, J усім f<О.'ІЕ'!іТИБО\! брИ!'dД.-1

носить

рукц!ї Та

І'ПВі

еІ\JІадНІ~Х

ЗСІВЖДИ

Ін•рівниками

тnд

.Леніна,

пра

ро­

ко­ ви­

різнnманітні

д.~я

рального

пори­

пері'1:J

ІШІrуском

нього об:rа11наннл ново­ го прим'щєння Ннів­ ського фi.тri!J.rty Цент­

будні.

Орг<-~нізаційний

з

готов.ттяє

1974

захоп.1енням

свій

Поряд

ро·ну. OnQчarнy слюсарю­ вав. А через рік призн;­ чилн не.рівнином бриrа.::м слосарів - снлада.1ьників. І Іо;хяfіувавши ю::орівницт·ву :>а ВИЯВ.lЄН€ ДОВір''Т, ново-п ри:>начений бриr<-~дир

міста

основної продукції лектив мебдевиків

На заводі Нl'станда-рт· ного r;<>мунального облад­

з

юві.ттею

роб.'Іять

скромний н11есок працівники меб.'!своrо цеху деревообробного •комбінату вnробничоrо об'єднання << Броварн­ меб.'Іі>>.

Минолайо-

трудиться

сnраву підготовки СВЯТ!і)'ВІІННЯ 1500-

ріЧНОГО

ємно вразив усіх ТЮ СRОЄЇ душі і

нання

НОВОБУДОВ КИЄВА

плечима

комуніст.

-

корес­

пондент.

;тої ве.1ина школа робіт­ ничого гарту і щюфес;й­ ноru дос:ві.ду. вич

ГО·

БУЛЬВІНСЬІШ'А,

громадський

вражє~-

Олександр

прогрєс.

заr{інчепия

стям вручили медалі· сувеніри. виготов,ІІеиі на Заводі.

дуЖИ'v!И

за

зав­

пові.1н

руками

спраf1,1Яв

годовн

В. П. Бондарен­

ко.

облич-

хвилястим

:ІІОЗОЛЯСТИ_\\И

ня

з

П<:ІЧ:VТ­ свої­

народами.

заступник

ВІДСТАЮЧИХ

швид­

привітним

господарі

Океан нас не роз'f:днує, обра;; но сказав 3 ць<>го приводу

Г АВРИЛЕНІ\0.

вищесєрє.J.-

зросту,

.1явим

і

-

трудовий

Сн.вний,

зарdз

ВИСJІОВИ.1И щирі ТЯ дружби між

номуна.1ьного

s

що

порошку.

Гості

Ноли О. М. Нучма nрчйшов на завод нестанобла;:tнання,

заводу по­ мет11аурrії

знайом,11яться із тех­ но.1огієнт виробництва

РОБІТНИЧА АІЛОВИТІСТЬ дартного

обстанов­ :зустріч

спеціалісти,

нrтеранч

BlifHІJ 1 їращ,

миру.

фГJрV'\1\'

ДРУЖБИ

імені 60-річчя Радян­ ської Унраїни, ю;у ор­ ганізува.1И комітет комсомо.1у і кубинські

інш11х

С.l~·;~;бах

коп .

2

дружній проИшаа

працівНИІ{ів рошкової

\ІЕ'Т<J.ІО!;rр;нІ ічних

НІЩі

ВСЛН!іГJГ()

ці

цех~·

~·:tаrннкн ХІ п'ятІtрічки. ПopnшniRiti зп6r.1в'я":·ютм·я Б .l<:'Hb пrртnї ріЧНІJ· Пі С!і.lІіКЯННЯ XXV'! .>"і;",]\' І·іПГ'С П<l тр)·,Jнтнrя rвnpчn. \'дарнn, ІІІ'Іб !Шf'r'·

с;:.1ННnННЯ

У

тонни

J-;O,lЄI\TJ!B

Ціна

ВЕЧІР

чиру.

стати

Н,

новини

шднесеп­

нюІ, перевиnона ти нор~ш виробі ТІ>\', а частину .1ароб.1єннх ·1юшей пере· р;цув;нв

року

1982

МИР

оди.н

ОБЛАСТІ

1\ів неху .\ro 4. на я~>их вист~·пнв на Чі!,1ЬНІ1К цеху Серrій Тнхонович 1-іонn ра тов. го.1ова цехному Наталі я А JJa· то.lіЇRН<І Потеря та інші ~иробнични· ни. Вnни вели J.ілону і нонnретн\' :~-юву про те, щоб в пеrшrиfі дет, р:ч

ІІН'І'<-ІНЬ

боротися

І

П А Р Т І

КИІВСЬКОІ

МІЦНІВ

Радянсь!'ої У!іраїни. ..·tюди жлняні1ї nрофесії fіеруть підвищені сопіа .1·­ стичні зобов·язання ні! честь 60-річ· чя утворення Союзу РСР. готvються vдарною nранею відзначипі пepu1v річницю :1 .'\<НЯ снпнк;,ння XXVI J'ї:цу НПРС, який ПІрийняв llpoгpa·

Партійні організаuії nовинні добиватис11, щоб нав­ чання сформувало у t<омунjста зви•Іку самостійного '1/}·

но

Субота:

порошнової :>Іета.1у,ргії і~1ені 60-річчЯ

думана мстодична допомога слухачам, постійниИ ро~­ виток у них усвідомленого інтересу до самоосвіти.

дono•1ara.1o ГІІибоко розуміти

сення панує в цехах та інших вироб. НИЧИХ .:tі.lЬНИЦЯХ, V Відді.1аХ :;aБOlV

тійну принциповість бітничу ділонитість.

.1ітичного мислення, здатність аналізувати nодії між. народвого і внутрішнього життя нашої кріІіни,

KOMYHICTИI:JHOJ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

29 (5375)

Внеоне

ЄlІ.НАЯТЕСЯ1

KPAm,

ЩОБ

ко.

ськи.

Тут

РАД

.8

Свою історІtчну місію член nартії, на якому б посту чи ді.1ЯНІtі роботи не знаходився, може виt<онати ті.1ь· ки тоді, ко.1и він ідеііно загартованим, озброєнні\ знан­ нями

МІСЬКОГО

РАйОННОУ

квітня

ВСІХ

ПРАЦЮ

І

У

Троєщинськомv

Буднику ку.1ьт~·ри від­

булнея урочисті збори.

. На

Я!іНХ

І дена

ДИр('КТОр

<'Знак

ор­

Пошани»

радrоспу !~ені Нірова. Ч>lеН ВИКОНКОМУ раЙОН·

ної Ради нароДних де

путатів

О. М. Чижчн І

ве.1'!кій rpyni праців­ мию~ радгоспу вручив посв1д Іення

і

меда.rrі

і

прац!в­

<•Ветеран праці>>. Серед них

нинn, які nро,'\овжують ('а~ювіддано :rруднпrся

І У рідному радгосnі, п"'­ редають

досвід ~~~·ніст.

свій

ве.l!ІКИЙ

мо.1оді. Це ко­ робітник цеху

рnс.ІJпнпrщтва

І.

О.

Улещенко, свинарю! Є. П. Дзюбенко, К. П. Хnтра та інші . М. МОЛОЧКО, інспектор ло кадрах.


2

* 20

GТQp.

,lЮТОГО 1982 po~ry

"ОВЕ

У СИСТЕМІ нлnчлннл

1!1

оти

реЛІГІННИХ школі

.vrонтажних

працюють

над

рефера­

rами

·8 Виєтупа~rь вчені~філбс6фм 8 ЛкrиІН!~ учает~ с.~ухачів у гро" ~fдському житті 8 ФорІі-Іу~мо матеf.}іа . ~іспінниі1 с~ітоrляп. В АЖЛИ:ВИ~ завданщр! ного

комувіс1~ч-

виховання трпящих

у

соша­

JІістичному •:успільстві є фор'.!ува нп я Н'fЛ

ІJ;;УКОІ!ОГО,

тура і

){аrеріа.тіс.тичного

re,\1,~\

світ­

тільки

при

умові

rв:Jra

СfІрямована.

прn!ІІ)'ЮЛ·rІІ

іІуrи

.1'І.ЧТ

проти ре,тігіі!нцх забоііоніп.

щtі ще ~Ііцно три~rаються У

-т-

іншюш

на.прямка:о.;и

f/ОЛЇТИЧНЮІ, ТРУ.і!ОВЮ!,

\fnpa.'ТblfiOI,

іІJrернаціона.1ьнюІ,

естеrнчюІ\1.

··ппут,-

н~ііаКТ!!FНіші

.;a.l)

tрmтьrІТ

[fli J;!frг n .1~'І:Іtі!'\ '"'

'-!Їrь•·n!f)

f.'t)HAJaнrтвa fnJi0.1H

[1.1

",~·,

jl:t~~(-1.1-

І:)'.'lkГfr

,~nf)rn

tТPf'TfO

~~

~.ІПИВН'-

ртп:nтл~юТl:о.

··.1) хачі

учап;,

;рпті

і

(1f)r,lнirnн:ii

Т(І\!\'

.п=:·н.::о'І[;

1ТІ'ЇІ'1'1!'!Н!!Ч

!ПП

FІПОГ.аН­

псад­

цікаво. С!fІІ\И

IO!Yf.'Пf'П-1\HP)liii..lirTI!Ч·

fiO·

стіііно запрошуютьея

rІійнnі rтri pe.1irii, rn~~trпвi!r. її rrm:ia-

'4!-

.тьнJ J(nprнi. Пnтpifif!n ~pnnrrтп таІі,

заводrн"ї ftt6ліотек.

Так, нещодавн(І

в нас на

R1H ПPf\PnjlТТI' !ТІ.'ТП\ ПППТПJ11'11Н1" HHX і 'ПП~! Й, І і" іІІ\1і!RП •·rf!Pl

.1ан~пях

виступа;rи С С Кпростова і В. П. По­ ліщУJі. Регуаярнп переrлядаоІо ;ІJа­ фільми ;;;\fат~ріа.льНJr;ть rвіп», «Ку.'!ь-

ЧО.lО.'!Ї.

інШІ).

с

із

чимало

pio,l. що вів

то

8

нед•J·

CПl\fJ.:·.:'I0:3

!!і! ЛІПІ

НАШИХ ВИСТУПJВ

магооині

,,фонди

Голови nраваіІІІІ!І rп: гo,liБcr,•;oro радrоспроІікоопу С. П. ~ук:

R. JЧfcn·н.

Но

меб;~і.

,

110.0 105.2 95,7 67.2

104,8 103,3

100,3

102.2

102,2

51,4

100,0 100,!') 105,0

1()0.(1

94.0

100,0 100.0

102,4 100,0

110,З

112.3 108.1 1о 1 ,!)

105,2

105,2

124.0 95,0 105,2

124,0

105.2 100,3

<<.li~oomт~

Голова правління рай. споживспt.ІІкн В. І. ЛВ. ее нко:

у

гому І 981

І:і,lІПОВі.ІІr:

Пf'QП/1 Г11Jfi'RCT.

120.0 145,3 83,7 101.4

117.7 І О 1.0

Разом no селу Разом по місту

ПДБП·2,

На .Ja.чirJ;y під таJ;ЮІ ~аго~овкn~. опубаІковану у r;исті ІJід 12 січна.

pr.lJГifi­

~OO,S

120.0

.

ссЗа стіnьце~ .•. у БроварИ»

mnil

103,0 77,0 82,0

104,3

Дарюшькс f'БУ Управ.тіння мєхспеuбуJ,у СШІК·l CПl\Ih-2 РайШf'БУ , СпецРБ У •} !ірраwоспрембуд'> РБУ об.1:\Іісцевпро:v~у

очевидним.

СЛІДАМИ

100,0

100,0

СП:VІК-508 СІПІК.SО9

минулорічні :за цей же пе·

них

11:\ІІі 7 Пl\ІК8

до

у бі,1ьшості колентивони значно нижчі.

Серед

•r

т

юс.оrу

lll\Hi-9 II:VIk:24

приміром.

t:танє

66.5

ьровар,t~l.1ьбу:J;%

БМУ

поруч

Так.

порівняти показники

на•·rt.11•''ТRІІ.

ДЛЯ ОГ.'ТЯДУ атеіСТ!ІЧНОЇ .'Тітератури

Н

сісlьсьІ;і будіве.тьники' н ДО:І;аЛИ :10 П.'Іа.Ну 85 ТИ· сяч кароованців. Якщо

ПayкroRtrП я.тРіJч ІІІ'Rі.пі.lt-НІІR 11і.~ КО'І!УІІіrтнчнnї 'НІJ1і!.1і. [{Р ГУ\ІаніrтичнР, f!ПТИ\ІіrТИЧНе, ЖИ'М'ЄПВРр.l;Fуючr ВЧf>Н· н~. Вонn .1ar:: на,-кпвr nпІІrнРннн rrак­

qук опрацьfJвує. тему <<А rеЇс'Тичне вих о~ в~нпи. Фор"fн і 1\fетоди•>. Навчання· в

та

т

.lіІ<ів·.

cTRa .JН~ЧНО f1P[1f'HJЖ~>. \1Пf1,'.'ЧfІ'!Ї J1і­ ВІ'ПЬ ·ві.тьноrn ··віТ)" . .'!r пануF. жпр­ rтn•:;,,тF. і

все

,

Трест

Р

році лопусти:ш в і і1 с т а вання

ГІДБП-2.

с'ІГН\'ТІО1

rrн~c:

ЯНі

..

116,0 l 02,.S 151,8 105.3 100:з 120.0 166,0 85,()

Б і\ ІУ -3.)

Ра.ю:ч по

Ут. ч. в 1асни.мs

Ш.Ш-5 ШьУ-.JО СПі\Іh 580

розпоча.tи

ІЮ

СИдаМ.И

Бзm;

п~­

~JОСТQ-

КОі!ЄНТІІБ11,

ПМІ\-8

:.15,

r~:тt.H]JJ"І Plr"Hf, <'ni!Їё.lirтrpfНnrn rг·oni.lF.­

Неесен працює на21 ТР:мnю «І\.риза rtелігії

Ті

і

ІБЗБЕ.

ШП'і І'RЇТІ1ПІ!.~ <'Тf1Рf\.сЖ~ f: ПТІПНГ!ППТІ RП· rnкni·. 11i\rнn .лп~r;,І>nі І!Пf!~-1і. .\ 'l!n-

Ва.чентина Батечко, О,~ьга са~ІО.1ЮІі та інші. ~араа слухачі працююп. над те­ мами рефератів. Напршшад, .]ариса

рі!<

І

\fl;!,' \f{)f!.1.1!>1i"" j Н\1\1,

Успішно

'"І ну .то,Іу ве:ТІІJ;е

~·~,.,п~·тh

rrnчa тrьr;nІ!І'

:

.цають

}{О.lЄІ;ТНSИ:

інші.

f\O.lІ'r:тиr.Y

r:нf6rн;r;т)•j

прщюють на заво~і. Осоіі:шt~о :~обре се­ бе 3/j,рекомен;rувааи Ірина ОстапенJ.:о,

~:

не

П.1ан

rеншдря­ ду

П:VІК-15 і\Іостопоісзд .~ 814 ПДБП<J Гll\IJi УJ;СJОЛСЛіЛІ!\И РБУ-4

пр~.>

позrшііі

У процентах)

Opr-a нвацtJ

ІІОЇЗ;.! ,'\;, 811. Пі\ІК УІіООПСПііJJ;И. Пі\ІК·~. п:~н;.:и. раНШРБ~г..~

I!R·

r·plf:;~.IЇ!~·гrp-THi

ПnнІf

.;автдн.

J1<:-Іові

н~ ~г~тнІі p:r: п1JПfJ '"П''_., п'1гнrіч1:rr і

ді. Навчання дворічне ~' шко.1і ІІ ос­ НОІІН6МУ навчаютr,сн ч.1енц В.1І\С~1. яоі

ськоі і

Нк

за воііованих

ПJІЛНУ

центру держстатистики.

резер·

.J;.їя підвишення .lУІННВНОС'Ті праці.

r·1tinrп

Ре· і

ПЇ_ІfРffJІ.РНЇ

невІ!І<орнеrаних

Rів

1і Я./І,'!ІН'Ті

із питань атеїстичного виховаRНЯ ~СІло­

працівники

.-Іо

ІІ;),'('

.lnTP'"J:IHff~І

fll)

Hf1"

R:j:l.-1!1

1.1Н

ra

працю·

де~Іагатися

ВИКОНАННЯ

Г:Жl' ti Вl'.1ННИЙ, ВіН СВ!Д· 'ІІНЬ. що в будіведьних nрrанізаuіях .: ше ЧИ.\rа­

R. Г~'\1~·

t)\

ІJІІ:•·· 111

>.]1:\J'II

t'Пli!f~f!H!I

R f,'A\fjrjj'

~

школі проходять жваво і

П)lІІ

!н­

І>:;нrчії

HІJ\f)' r·f;iтi··> . .!rІ:'tіп Пf1"''''·'~'' .: r;t',l!fІ.'Т!\1

19 і ~J

суспі.чьеrві ,, . Ніна

На)'!(

З'ІЮЗі

R

краще.

б~'дl,едьиими організаціями за січень 1982 року (за дани~tи міського інформаційно-обчислювальи0118

~ІіЛЬЙОНН 583 ТИL:ЯЧі кар· ООВаІ'!ЦіБ воНИ ОСВОЇ.1И :J 'І і !lЬЙО!Ш G02 ТНt:ЯЧі КСІ р­ ;)оsанців. І хоча надп:Іd· їОВІfН рахунок не такrtй

)t'nixnlf.

уковоrо атеїз~!Р. в ІrІІіf1 nровод1пьr я з&нятrя згідно з програ"!:ою, po~ponлP.HOif• науково-:~~етодичною радою ПБ ·1КС:\П-

сучасному

за.зна чи ти. 111'1 взяли хоро­ ший старт з першого ~Уі' енця рону. При ІІс1аНІ 3

1:ан-

1'"·1'

fll'

HІ't.1'r~.-

вnни

вати

-- ось їх rо.товнс завдаІІ-' ня. На це і повинні спріf­ \Іовувати робітників ад.w!-. ністрації. партійні прuфспі:шові організацІЇ..

ПриЕ;.ч.но

]I;J\J.'t)RІІЇ\

'f0.10.ith j ftt'.-JЇГ[~I Н І">' 1 [: 1 •'ft(tl!\"

рvці в системі ЕtНІсочо.1ьеькоі по.lіпrч­ ної nевіти створено mкІJav ,,(),,нови н.1-

в

ТІ!!їв•·ьr;"г"

Фn\ІИ'І''ІН;n ПРО'Т!ІПF.

П:ей

п.1аrп:ас у

IJ~IT

ноп:nвnгп

··vrпi.li>HIIX

ЩfХ!ІВИНЙ пронее повинен вестись ni.1 Іtfрівництво\1 партіііних о~rанізаніf\.

У нас на за воді

(foj.l>t<'f>Іh··o.f.'l\\

всі

ну.пьтурно:-'1

<> ... Прав.тіННт1 r>айс~ ·ж.ивспі.l'юr будуть вжиrt

чис.11 й rті.тьці. у р:}Ці бу.1и маііже llOBHkTIO .!НЯТі J Р<іДГОСГ.­ робJ;ООlТУ· Продаж :х сr;онцr·tпровано у Брnвар·

кі

ському

ді"lеНИХ фсmдів>>'.

спеціа.1і.1ованому

.10даткові

Rе.Jсння

:захо;rи

чеб.1ів

.Ітаrас>ІІНИ

для

у

у

ЕКЗАМЕН

Ж}ІТТЯ

межах

Брежнєва.

Hf! профспілковІ зборн rrрацівни­ ЩІ Гоголівської стрічнотнацьної фаб­ РіШИ ррийшли яn на свито звитяж­ ної прсщі. Адже на їх розгляд бул,, винесено

питання

про

винонання

но·

ку перевиконати ванців. Щоб

в'язань.

ВІІВати

соціалістичного змагання за успішне втілеfЩя в життя нан!'ес.1ень XXV'!

тисяч нарбованців випустив продук· ці! в рахунок 3устрічного п.1ану, НСІ

!:Ю тисяч карбованців перекрив зав·

дання по виробництву товарів нарщ· ного

споживання.

Впровадження НОП і вдосноналеtІ­ ия виробництва дало можливість під·

вищцти продуктивність праці nроце!fта і

за

рахунок цього

на

3,5

одержа­

псрс.16аЧl'l!О

внутріфабричнf'

оо

17,4

тисячі

Неруючись

карбованЦів.

рішІСннямн

тктопадо-

ооrо (1981 р.) П"1енуму ЦН НПf'С. ПОіJО*еІІНЯМИ ПрGМОJШ товариша Л. l.

в

~.:анаторіях

Своє

L:Ловп

сь.:азали

першо~~~·

році

··пніа . тіrтнчнє

колентин

добився

,

біт

·

технічних пр;щівНІІКіR .J<J особи СТНМІІ ІІ.lСІНаМІІ Пі::(БІШtС'ННН l'фC'h'TilR ності виробнпцтва. На фабриці трудиться 8 ко.ІеJ;пІ·

щоfі

вів за ~ієтодом бригадної

ін;r;снсрно

І.JрІ·аніJСІЦІЇ

і

страція

,-

М.

нової

хороших

загальних мало

що У

п'ятирічкІІ

~·спіхах

брнгади.

приці.1ЯіІа

Н<JШ

усПІХІВ.

с

ОдІІСІІ\

•rac:J;J ail'VIlHi

уваги

ТОМ.'.

нашо~!'' цеху ,'ІОО[Х' працювСІ:І~

ВСНТІІ.1ІЩіЯ

і

бу.~а

HO..:JctKHa

Т<.!1\ІПС)1С.

тн

поїздКІІ

в

те а три

та

на

нерно-технічних

в:.

бовців

КіНЦеВЮІІ!

ПіДПрИЄМСТВСІ

ряд

ПJJаЦівНІІКі в

ЗаХОДіВ

ПідСУМ!і<JМН

На:<ІіЧСІІО

ІЮ

ти,

категоріІі

преміювання

і

<.:.lуж­

робоТІ!

!НІрОВСІ:!ІіТІІ

J3.1ЬШО~ІУ

вцосІ(оналенню

та

ПО.lіПІІJ(С!І

і зарооітної п.lСІ

нормування

rrраuюючю·. ~Іпpa.lhfiOro

праuі

сІІстс~t" стюІ, ..'ІЮ

вання.

Gслнr;\· .rpol'iJ<i.ІІY ІІ<І'ІІі'ІсНІJ :1JІІІL'· НИ'ТИ ПО ВПроваДіtіСННІО у ВІІІJООНШ{ТІJП Jа.тьшої механізаuїі і авто'ІІ<J ТІІСJаці і. нової прогресивної Т\'Х но.тогі ї. Усі fJOЗJi:I!I KU.їl'!;TІfБl!Ol'J .[01 UHOp\· на н;н·о~їІниіі рік ТІроііняті RС'.1ІІІЮЮ

rwiOO'!'OIO

про

т.рудівникі.

Особли&о

нніі.

то

іі

працюється

flL'Ma.

Г.

:Ч.

:заСJначив.

І•Н оkрс~шх а~.:ортнменті

І.іlІІізовувати

1;ращс.

l\Іе.1ьюrчсш;о. шо

чер~з

товпх

невІІІіОНаН

CJ.

акробtв,

J1.

перевести

ко­

за

з~1іНІІІІМ

принципом.

ПОСИ:ІеННЯ

реЖИМу

Є'НОо

Г.

РуДС:НJ;О, цеху

НСІЧ3іlЬ!ІИ!(

:VI.

Г.

ОЗДОбJТЮ•

Таран.

>-

:ІІУ ;·ІJюфспl:ІКІr ІlJЮ~ІІІс.lовості

с f>d

р$·

:І;ОГОВОР:V,

роботі Jборів в:>я:ш участь І ІНІСПlJІІЮ! 3 !ІрmІОБdМН ГОЛОВі! ОбНО­

ча.1ьНІІК

:sСІв fr<Jчa.lьнrш п;аЦІ,ного цс•х:v l. І. Ста~.:юк. нослуншв бригаднІІіі ~Істод. Поt·о персваги очевидні. Немае нор,-­ шсш, ні трудової. ні внробннчої дис І\ІІІІ.ІіІІJІ :~рос.1~ гтродуr;rІrвніпІ> пра

Яі<k.ть

J'MOB,

В<І.lІ,нuго

i!L'OбXiJHO ІІа НЮ ~{Ї.'JЯН!\V }IOC\iJTif .;FH'}J Іі\'ТІ! Gi.lhШt' Увапr.

nояіншидае.я

КО.l\:'КП!ВНОГО

но~Іії <овори.'ІИ у своїх внступах ін;r;снс'р Г. В. Іваннцьюtіі. операто~

:3ОІ{

договірних гrооавоr; п фабрнна oдєp;f'<J.la і (і

· :ЗСІпорукою ·наших ;tuсНГІІL'ІІІ,,

1

Про н~обхідніоь поліпшення побуо­

тнсяч карбованців :збитJ;і в. Шо б не .ІUІІ~·стНТІІ 110;)\0HJ!X НедО.lіКІВ. ТC'flf':J

щ.

с.тужб

роботу у~.:іх

.їскшви на роботу :Ja єдиним НСІрЯ· ;уо~1 ~ зас:то~.:уванням І;ос:фіціGнrа тру­ :Іової участі. Слід їх :.-І;руІшити. ор­

Ана.lізуючп rосподарсьно фіІшнсо дія:rьніпь піпприЄ'ІtLТва. rоловнніі

G\·хга.нср

~;uординуватн

Тепер стоїть пнrання

кrJHUe1JТE.

і'іо Ilf' збагачує с1Юдеіі JYXOBHO. ТІіДВН щ:.:є їх настрій. А J;0.1f! настрііі ч~'до·

ще крачіткіше

зу.Jьтатн. пі;:щрсс.111.1а нача.lhНИК ві;:t­ :(і:Іу організації прСІці В. Вага.

турСІ. :\ ще скажу. що треба ІІрuво двпt всчорн зустрічей з псрсдоВИJ;<J ~ш і :знатними .lюдьlІш. органі:JОвувСІ­

і стиму:Іюваннн нриці. Нюtі•Існо пrо· доваштн вдосr;она.їєння Іtіr;ї прогрс СИБНОЇ фop:VI!l. 3 :\ІЕ~ТОЮ ІІОl'ІІ.lеНІІЯ заінтсресованооі робітнш:ін. іюЕс

виконувати

:ІаЗНа Ч!!.'lа П\аЛЯ-6аrа ТUВl'\)СТаТНІЩЯ О. !. To.:tІJ(;J;iнa. це' JУІКс ва;кшва. ІІОJіЯ У іt\НТТl !{U.lN;IИBY. :\ІИ радіС:ІІО. що добн:шся ваго~шх успіхів у Gоротьбі .'3а виконання рішень ХХ\'1 :J'їзду І~ПРС. Однак у нас є ІЦС іі Hl'ДO.'lЇKl!. ЯКі t·а,1ЬМУЮТЬ rх>бо­ ту. Дуже ногана якіr.:ть навоїв f uшу:1ь. Потрібно ТСІКОіt> створити на ІJОООЧІІХ :.іісЦЯХ HCOOXi.J;HHii RОЛОГD­ ТС:ІІІІСІJСІТУРНИіі !JСШІІМ. БрtіІ'аднніі ;~rетод :1ас відрадні ре­

Jаявп;Jа

Осьм<~к.

нраше

свою роботу. Шо\1 ;)обнтис<~ щих рсзу,lьтатів. необхідно

УК.і!аДСІННН

ві;(

вщнJГlНІІЧНІІ·

усвідомлювати.

ро.~·

сЄJН'.1

оуцвнІ;ах

ст~.1и

ец.-.

відділів.

}{ff.

н<Jшої

а

та

ТСІ фіз­ оздпрон

ГJОЧ!ІННу.

'

у

,.l:ix

випл.аче

.1сння

тнаая Г.

ІtІJLTlliHo

?)\тники

il(JHO!i, 11)1(3·

ВСІННЯ. к~·.Іьтурно-виховної J;ультурно-масової роботи.

ІІсрсдuва

.н~;о.1І'1І.'І!У

ПО.lІПШеННЮ

ВЦf!ОЧ!іНКУ

нізаuії tро~Іадсьного харчування. п" о~·тового та торгове.1ьного обr.::t~тову­

<tраці

на~.:тавНІІНСІ•>.

Пр!І;ІJ.1еНО

1

.\:~;не

собІвартості і підвищенщ фондов1,1 дачі. Завдання по прибутнах переви· нонана на 52 тнсячі карбованців. що дало. змогу направити більше ноштів на матеріальне стимулювання. Однієї зарплати

кнрбо

УВаГИ ІІj1~Ці

\.\108

!Ірношu

ню організацІї праці

тринадцятої

тиrяч

FШІ\ПНсТ\1

ти 87 процентів всьогG приросту про· ду}{ції. Досягнуто успіхів. у зниже~ні

лише

і"}СІГаТп

~~~tаrання під ,,свіза:І1Іt: ,. Г!:Іюс о.,!! ІІ ПрОЦеНТ~. <<JlрСІЦІОБ3ТІ\ •JC:> ВідПСІЮ· чих'>. «l\Іо.:юдому робіптr;пві -- р~··

XXVI з'їзду Номпар

в обсязі 6 мільйонів 214 тисяч кар­ бованців винонав достроково. на 115

35

на

успішно

програму,

У резуль'ТаТІ широно розгорнутоГ'J

тц України но.тектив фабрнни добив­ ся ~!драдних успіхів з ус.іх техніко­ еко~оміЧ!ІИХ поназни'f<ів. Річний план

Rо:Jе!іrивномІ·

28 грудня, підвищити продуктпвність праці на 1 процент і за рахунm; ш,о­ rо досяпн 90 f!роцентів всього приросту виробництва. план по щтбут-

як кожна із сторін працюва­ винонаннЯ'м договірюІх зобо­

з'їзду ХПРС і

новому

договорі на 1982 рік прац!r;:ІІІЮІ фзv рики намітили значно вищі рубежі: завдання по реалізації з урахуван· НЯМ зустріЧНОl'О ПЛаНу ВІІКОНаТJІ ДО

лективного договору за 1981 рік і унлад~ння нового на 1982 рін. Директор піцприємст~а М. Т. Нроль ї голова фабричного профсnіл­ кового комітету Ф. Т. Головатюк звІ­ тували, ла над

у

ТРУІОВУ АКТИВНІСТЬ

НА

за­

сі.1ьсь..

;g

ПРОФСПІЛКОВЕ

~

"~'

вищих по-казюшів. Не :.;ннтувал; те:~-юпів робі:r

СШ1К1. РБУ о6.1місuевпрому тошо. Рсзу.1ьтатн дія.'Тьносrr .).v·діве"lьнннів району :,а L'lЧень підтвердили. що

CJy :tіве.:rьнюш

ІІІ'"' [1a\t\f ~НТ:>І:.

. -..............................., .....,,.................... , ....., ..........................., ......_...........,,....,"-.........

призначення.

Г:І tі,1ГНн Іf!ПІІІХ.

ГЄЧІІ

~ХОРОШИЙ СТ АРТ :~ &У ДІВЕЛЬНИКІВ і

60

преrреснв-

соціаль н е

~тrі.1чу·.-,

RL!P!Ii-rfoi.тn•·,.,q-1!

епіf'І'"''ітнт;

свіломоrті

певної частини лщей. ЩІJб іх викftре­ НJІТИ, дотрібно ВАСТИ ПОСТЇЙМ~. 1\iЛer·пpя­ MOllaJfe атеїстичне вихnвання. тіrнn по­

в'язуючи йоrо з

і nnряш

на

ного методу брига;:що::r-. підря;rу Основна увага бу.J;е звернута Ні:і об'єкти

! рє.1ІГІІ>>,

чo,·oc:r•r•1

н~ <іі.ТЬШ rF.laJHi

рn~гnртання

атеістично'і роботи, я11а пnвинна

'Cyrпi.тJ,crRfl

робіт

r<пrовадr~;.ення

а Таn"Ж ВИ!\Uр!ІСНоБ~ЛІП .1іа П~.1ІННБП ПО

'

оrлядУ. Ця проб.ііе~rа можr бути розв'я­ зана

pemriJI>>, ·· ОrобиrтІrть

п'Я1'ИРІЧІm Броварщн· буді~дьно

мільйонів 508 тисяч кар· бованuів. Досягти внсо· них рубежів на:'1ічено .за рахунон кращої о~rаніза­ uіУ виробнтщтва. підви­ щення продуктивності пnапі. рівня дисuип:Іію~.

ІЛІОЗІИ

Слухачі

8

н.адцятоі будівельники ни виr;онають

.-

.

-

У нашій дворічній

,

"""".................._ , , llilfm К-<>МЕШАР ..........,.....~~· '

У ДРУГОМУ році <>діі-

Пр

ЦОЛІ'ПІЧНОГО

8

ЖІІІТТSІ

~--------------------------------------~--------------------------~----

правівнпків

;vi.

Є.

:ІеГК(}У

Бі:нсвич

республінанського

та

на­

внробн!fо

ЧОГО об'едНаННЯ <<УКрІІрО~lТЄКСТИJ!Ь' r·а.lСІНтсрся>> А. l"f. Дшобенко. Уч<JLНІІюr збоrів з обговореного ІІІІтання прніінят1 відповідне рішеН< ІіЯ.


----....---------------·JlfOBE

життя

-

··-·- - - - - -

ВеенІ ~

т

.. ,.,..... ни.,.., ••

За промисловою технологією

!.І:АJІІІІІІі

ЛІквідоваво цит

т

.......

на

Норми. намп,

За роботою об­

.1аднання і якісним приготуванням tтежать оператори м. Ф. Фарщук даш, яких ви бачите на знімку.

кормів пюІьно та І. Т. Сабз­

Ту'!'

ремонту

селищі Харків..

j)еМ'і!D­

ваіЕЛИВІ

детал:

з

допомогою порошхів особ­ .lиво міцних '\І!СТа.lіБ. яю

\'

вакуумних

ІТИЛЯЮТЬСЯ

h'а :~>Ісрах

НО!

ні поверхні. обробки.

3а кермо трактора. Новенькнм грейферним наван. тажупачем Олександр Цахло оnеративно доставляt: 11 кормоцех на переробку необхідні корми.

ШВИДКО3НОШJ'ВdННМ

На знімку: звідси готові корми доставляються м 3t'О.Цевування худобі.

температурні

пинам

ні

П іс:Ія таноt НапрнКЛdіl,

днзелів

найвищі

НЯ.

ЇХ

fіЛд·

не

стр.аш·

швндr<існі навdНТ<tmєн~

ДОВГОБі'П1іСТЬ

.].ОВЖУЄТЬСЯ

С~а.

на

ПОШНОДЖЄ ·

пісюІ восьмого класу прийшов працювати у рідне господарство. Після служби в армії він знову сів

М:.

двнгу·

Ні<ВЧН.J!ИС'Ь

руватн

У пьому ж цеху ударно пр<щює і молодий меха­ Rізатор Олександр Цахло (на фото). Юнак ще

lf!eoiO

ре­

енерrонаснченнх

Т}Хlкторів у ШевченК"Ове ської об.'Іасті.

приготов.'Іеиі тут, охоче лоїдаються тварt!­

мають високі поживні якості.

в

підnриf.м­

no

нів

Успішному проведенню зимів.1і. худоби у радгос­ «ТребухІвський•> сприяє чітка робота кормоцеху.

частин

иайбі.'Іьшом.v

спубліці стві

пі

і\Є~

заnасних

І'Ю­

ВТрИЧі.

Порошкова

металургія

- - Н(' t;ДИНа НОВ!ШКа про­ МИСЛОВОЇ ТСХНО.1ОГЇЇ V

ne-

X<I'X ре-ставрицІї. Яf(і "ствr>­

рені при всіх спеціалі.зо­ ваних nідприємствах об .'!-·

l'і.1ьгосптехніюr.

сфє-кт

дають

nn

.1інії

хромуванню.

циннуванню

lCHPІJAJ Й

та

елснтро·

обробаі

'І'і:JЖИ

))('«і

Велиюні

а.втп,\ІdТИЧІО

В

J<>Та.lЄЙ.

ІНІНЇШНЬО~Т'і

ЄК()НОМіЧНІІіі

Єф\'FtТ

від

аастосуваиня · рестав· rюва.fІих JCTa ,lt•i i rтаноюІ­ rnМ"С 11 o6.1acri півм t дьйn· на кЗ'рбованців. :.·ж(' те--­ ІІЄ'Р в Усіх раіі()на.\ 1''!'!31)-ренп ДО В€'СНЯНІіХ )1').~

вих

робіт

за.~их

обмі ffHt ФО<1нд!! 1 в~~"fів.

частни

JIOrц:>

ВІДДАВІСТЬ СПРАВІ

;(~'Hh

'і_і{

J"(

;куt; ро;>повідь Га . 11ша НІіівна. -- Спасибі ї". Тl'ІІер, бачите. тн<JptJ

:;rша

xir;.(·r.r;ІІii--

!НІ

і\О;і\Н(}і

н•· І · f1

a.;,,-;;, . la ссr;рстап na,_;т­ "'" ·'i:V Pdдпx~n:v <•Treб:v­

J'ij.lfc!Hd Яхів· 1-\:ІсnІ-'о. -· llc чпе­

:1'1' J·· lо,lі<Кної .laHX!i те ан •ннць ..lюno;; :ч~.lпн;·­ чrннn і JІ;,ція 1-\~"I!h. 3dХПДЬТЄ. ГЮЦЧ

tta

нашє

госп(,.

зарС'rвп. привітно .. анроси .1и зівчата , n.~ f.'83 '7І0ЧИ f+<1 ро.3ЧИНРt!і

хвоєю.

і!рІН!lЩЄt!НЯ.

умuви

.1Ь€ЇJJ

щойно

готуваннн

вої

годів.1і

ОСІОДИ

щеш-Іям.

че-рr:1·

rє.'Іят.

По·

ріВН{}­

ШСІ[JОМ

IIOK.'Ja-

під<.:rнлку.

Прнмі·

LІ!СННП llJIOBiTpЄHO, ЯС.'Іd

наnовнені ІІахучи.v1 сі­ !'ОМ. Tt'.lЯTHliUi пора­ . Н'УІ'Ьt:н в 6і.1нх халатах.

· При:чіщення

І tі

в

CTC'tl--\11 "1(-1

. ll'Г.llll li\<:1

: jа;.:покоюються

на

.ч~-.

і

<>.\'·""

:vrають.

Т • )­

6отн, ."Іюбн.

.1ОСЯ

:Jюбі

Н'аі\1

h~J

~н~іmоватн

ГІJ

пр11міщеннn

С]\ о1ад

,)і ''{l '

: l'.

\Ін

,J.овс­

H-lЯ.lfiCH

:Ір І ; Н .

. [ННl(І

:ІІИ."1Іі

.1 до:11у

:J

ні B\.llt!:lЯX ~іста і шляхах раfіон у. А тому на.lеmJпь

ropo. !ери

з rюбочн м rJб '<менше 49.8 кубі·І­

мом

нс

ноrо

сантиметра.

·

'Іl'рс·І

11jJ!II'I>.111

водіїв

сніт.ю>І

\111

!1 pa!~I(H ..\!f 1.

Ї.\

S

,){,j і: ,J; ,J~i

.;а

І

:,

lІ1'.1ЇП . 1Е'НН•І

фар,

ІІ<'"''·

\І ІІ .

i[l'ii!,

:JП(J

Bi.1jJCi·I-.'\ IOB<! ' <і

.Ja

!Jl.'l:

1,, Jtl\

i-ld ],()!Іі!fІ)І\,

,-)()

\lt! І (![!111\.1

\!IІJІJ1ptt!l•."lltJpTy.

.JНачсння готовності автомо­

."Ііку

<JБ11J\10()i.1i

: ''

бі.Іьних

освіт:н~ння

.'ІН,

ЯКі

пар!-іу.

nо:Ііnш~:ння

стану

З

автотранспорту,

конання

мс­

технічного

І'ОСІІUдарСТБ

І>И­

ДО

ностав.'Існих

ВИ·

веред

Особ. шву·

спортних

г·н •>ші

РІ'\\".

vci

"антпм.)­

<if.'.TO\tПO! н.ні

прuііт11

тяге:tчі,

г.рнч~nи,

нанівнр-и~&и.

Ж)-

і

зпвнішньо~tу

ними Jавдань д~ржавтоінс­ ІН~Ішія БроварсІ>Еоt · о мtсь­ "ого і раііОІІІІUГО ВЇJді.lІВ ян у 1 · рішні.\ lї!рав згідно 'J ріШl' ІІІІЯ\1 J\ІІЇВСЬ!\01 '0 oб.'IRIIIiO JH;0\1Y ні;t 26 rіЧІІН 1982 )1(}\;\" ~~ І) .'!ЮТО/'() !JO ~!~ ERil ІІЯ !982 )1<JІ,у ПрОВОДІІТі> Т< '\ІІі 'ІІІІtіі оІ.ІЯд. Погп :юбо­ б1.і!,

ува1·v-

сл.і,t

сш·на.І i:rauїi . внr:Іяду

:Jаl·обів,

тран­

їх

ІЮ­

фарбуванню.

праВИ.'ІІ,НОМІ

нанесенню

6uртах

Ті!mІІІІ\ .<юючнх

на

СПрііВНОСТі ІіО."ІІС J'ІіПІІІі\: ТЯІ "О НН.\ іншнх 11(0 ~· о:ою<

ва!І­

авто1tобі.1ін 'tуuІІОІ1rрІІИ.\ JІІі1ЕіJ:,

:tс та.lсІі

і

IUI!fl ІІ р1!.1іІді~ or rн~І·атів.

J<ІОС.JІ!С'ІІ·юп,

nc-:m<'l\1

інстрн.ці Е ю .

автогuсІю.lарств

в'яJані

вривести

ІІС

l' fі<.:п . н: ;нанїі

Іk

1'! 1 ' '

ТDаn.мtються

!'lH

i'Fi

:l! .'ІЯ.\ОВІ

в

JOU!J·

порндо,;

І

\IOTO!l<li

11j11ЦіІТІІі

та

6\'l'ІІ

--

.llp11

k011J\10IO

ІІfJОВІ':lІ' ІІІІЇ

J,ri\1

r~ в І • ·-

fip!-1 1!!'.!

НСІ

І

h:ii;l·

[

І ~

!lt.Liti31.1Y<.І."1l,HOГO

:>

llj10fJOД!ITbCH

i{(JHHH

.ІЮТОІ'о

І ~ІХ~

J,, ._

l·C

110

В.Іаl'НІІКІІ

j1QKI

ti Ч l'J!H.\

CCfJIIH".I ант>

fJ!..;piЧ

.l0!\~·\1l'll ilR,

Д.lН

ІІІІ~ Іі.'і! ІН tJ

ptчнuro

·IuJ;;_JpHL"J Н(1

f , >. і іоГ• JІJ ,· l'(І() J

1

1./C f!l'I.J!\HIJ

\1еt!І! !\JH I T•JJ\

OXaftHO:.ty ТІ·ватІІСЯ

Topit,

JOOOH ~

ІІр<:.'ll'Т(І.RИТ!І

: р.:. нJ~·11оrтні

соби,

І_t..,PJ

IQ

Іі!Н

l'ОСПО;Іа\)СТВа

ІІ<>ВИНен

1::1

{n-. ІJ1Ж·

Н.

VІаючи

Іrаш»

і

f.f:.J

ЇМ

внеоку

І'іJ­ .'ІСІ'·

~uiHh\'

снсuР L:J.-

(на-

іlс~Б).

стані

Іранснорт

нсрсбУ~<І<­

:>аво.1І'

(дІІрt·пор

І.

<<Торг­ Г . . \г1 -

ІІов І.

.\.і(

IJlt: .ІуЛ,l' 111\JI•hil ІсІ J ' ()TtІ!H-Iit.:П) i_!BTfJIІari','

ili 1111CJ

,.

р«іісі.І І . \(}l'\ І.\іІtії. ІІЛ>В\'В<І ІНІЯ

ТсхоГ>-

ІІрОВОдІtТЬl"• І

богато

l'3\ІОН Ї.ІІ,ІІ<>

M.J·

!ICJ1l'Oi).13 t-

)-;(:IHO.

З .;іН1ІІ\·t(іl/!ИН,

ві.'Н>ІЮ

ІваНОВ!!

1t1(І

яереоб.1аднані.

IJH[JiШII ."I!I

Jf)

береJНЯ RI!BЄJTH На 1!0 'Jfi cl5 ТИСЯЧ ТОНН OJ)Гdi l :. И i:J 70 ТИ<.:ЯЧ ТОНН. Я!; і 3::.1ГШаНОВdНі на J rJ8:2 p,h.

те.1ЯТ -

1\.

&ОДl·

І!а.насовнча

юrь іЗ 3Н<:ІЧНІІ.~І IIЄc'fJCB!JI'I>­ IIdHHя:\·1 нор:.t. TpyJiBhHhi-i

Т('\ОГ .. ІПДV

Г.

MІtliO"lY

.1ii!J11!-

m;~·

ВІІГ.ІЯді. .tO

ІіІJі!ЩИХ у ГОС'!1·:)­

.'JИШ!:

!ll' ll<> l liij)CTR <JHT(ITfJ<JfKПO[)i · ні :~асобr1 примуються н

lit'JC:iJ.OBi. Н>ІІО. ',j:);f\ . IIІ ~І, ~ІL'J І

дієве>-·

НасіИВд.ЮТЬ

Осн<J.'Іа. в<іси .lя

І

1111111 і/1 .'1

ї.в

ll'p\1iH. Н(' б\'дС J.()П\'ЩСН'Ііі .10 С'КСІІ."І\'<JТаціЇ. Як нра .вн; ю, 1· <'іі : Іьшщ· 11

, ..

·н

ІХ•·

аrрон•НІ

орг а ніз<J.uіі

С8рt:д

\10.1 )-

nct)filfl,T(I ,

01.\H.l l

і

дарсТВі

p~t\ii.\ ІІ~' Рl', ІіЧl'Ні ~101-.\ ' \tt' t"I­ TH і /1(}\H'jНli JII<JKII. :\BJOІ!'3Hc'I11JpT, ЩО 11<' ІІрОНШ :>А ·Н.ІЯду \' ВСТ3НОВ.'ІСНІІЙ Д:\J

JIJ ГО\1,,-

трС"(~; І

:lr;

&ться

ПОЛЯКОВА.

1\~1.

:·-І(нJр:,

ОЧО,1ЮС

.lюд.\ІВ,lа Іванівно Пonr,. ва. Белина yвar<J ПІ'J іЦі.т~­

'1.1СИ:іt

ланхІІ

•исржа:rо

<J-

~а­

600

ПІJ

ча !Іроконая, трахтор!іt·та Во.1оди.•щра О.rеьсійоt>н· ча Пс .1ехая, які нранк>­

:IH?Hl'

\о рош<JМІ .

'] іl'Іt;І \t

: !):f

таКІНІІІ

ilt'·

RCl

Ky, ,IbT'o'J)

\Ісхані:юваноrо

ДЮ'Юt:Ті

ІІраuя.

!JO."l!H,

l'IJ.I(:IT\'

n.lali

тонн органшн. Кочл ;тскL..нші : ;<1ГІН

зу<.:трілагя

красн.

'І<t.lЬНІrІі

1ijHJ

Hl!

l'1'fiO)JIIПI

ГІ [><'.l l' І і.! ВІ! ГІІ

\ :; !І J'(!Htl i!O

Що­

.ІІаіИ:І'ТНі

hаду.

:Jетс

IHJ-

1\<JC'Bi,t· .'lOBi .l i..\' Пр• ;

rюле

ретів.

НОВОГО

llil'hiІ .І

JJilCI!Oj)llf~

rа.юнів,

ІІІtн

j;.j

на

добрив

ILI."Ja. Не BiДKpi!:Jd ЯКІІХ· nсь ТЄХНО.1QГЇЧНИХ C€n ·

Г.

!;і] \

рад.

В.ВдА\.:1·

·--800

НІЩЬ.

f:ІВІІ.І-

:1 R'J or·п~._'tlr)_'l;І]'C·t

Г С\ НJ11НІі\

Ті.:.\НІЧНИ .\

8

і

JHdi-i·

у

ГО l'ОUіаЛіt:ТИЧНОГО З\·!а­ ГdfіНЯ. Щоденнп ПіJб І!ва­ ютьсн пі.д<::ум.хи рпботи .зз. І!ОПЄ/)Єд'НіІі деНЬ 1"а ,1€·

:tіжнпї

І j) І) \(І.іА\ (' НІІЯ

Rі.'ІЬНОГО lll'j1COO.'\a.111c111!!' автомобі.1ін. 1\оіКІІІІіі а·. 1"0\!ОіJі.ІІ• ІІ<ІВ!ІІіс'ІІ ~ !\()\111 ." Jt· "l ОВС!.НІІіі \1L';lli 1 ll!lІ'I' ()ІІТl'ЧКОІО, авdріііІІІІ\1 :)Ji·J f>aШ."--<H\ri\111.

j1 11l'

.:!!1111 і '' 'ІІІІ Н

"l •

р счон1·

h0\1,

Н l'1С1Г()

виве:Jення

ч .1е1ш

l'J ·

і-І<:І'І<~

!i' l\o\(0 .\ !() .lb l' hfi()

CHІ!.t)TpfiHL'I!fІp!lll!\

() J'.i >J.l ,· !t 't H~ІJI)

\!Оіhн а .1О ІІ)"l'К іІ'ІІІ с'аІІ•• ·

kt'l'iRІIH!-\11

m ЯН\\

.i l r;

ІіС[)ІВІІ!І

TC XOI' ." IH.l yc

т.:хно.1о­

)JОШО~1>' настрої.

.І ІІСЯ

fJlІІ

jQ

- ·-

об.1ік транснортннх засобі" вибракувати і знятІІ з o'J ·

Т(Ж)

ДОСІііН.ТЯЮТЬ

Г.1н;r.•.

~·трНШJННЯ,

Саме

() ;І ]Ii!!/l ' \li > .

nриді.1ити сrІравності І·а;Іьм, рульового управ:Ііння, хо­ дової '18СТІt1111, ПjJJH8.1iH

томобі.Іьного

к.и

!'ОНу

ють

T!iilll,·:,·

І І;]

Н<.І

точно

:<«

ХОJ.І:ІЮВІ!Х

()утн ;,J;І ІІ(І і іІtІ;

ять в Державтоінсnек11:ї на ностіЙІJО~1\' чи тнм•нІсо­ вомv ОО."ІіК\'.

ІІОЧаТІіУ

ТаЦіЇ

nорншнв

ЇХ

роІ><JЧІІІі

Xi.lHO

лрнді .l НІИ якнайбі.1ьше ува­ rм Т (' .\Нічнііі справності ав­

На

і\с:1ІІО\Іічні.

"<·сна

P(.J.:JJOBi;J,(;.(.

nor11.1

денно

і

ІЛml'

:r · ~

J\a,І\,\'Th.

НІІ\1,'

ні

:tІ·хпкної

і>".1ГОl'1 '

.:!НЯ

<'Авангард>>

орrа.ніч.н их

:~а.~;!

}Jt'\:a.

.з · ):

сто­

щu

\lri

Г(J '1 і P.li І І

Іі ;

1!<1!ll'i

:21:):;

Ocf)

і ! cl :\І

ГОСf!І

F+<Іii R<:fЖ ,'t~

,J

J« І>іІщсві реJу.1ь· татн . .\J;J;e тt'.rята. ·в!· І.О.ІІ 10 :~нів :tJ'<fiC ніі-к .

uікавнмн .·rюдпми. А х!ба :~юн;с бупt щпсп 'li -HJtiІJIC. ні;х :J)'CTp:•J ,J IIOJb>lli ІJіХаВН\111 , ОСЯ· тіє·І НН! і.ІНІ fі;<рВа:І-1!1

ІІРОТНІ ' Н.\

І. н ~ J (

1:атн

Одним

·,

:;є

PYIOJ

n;:!

н · :r,І І .

'

1 l fljJ.:• J IІ;J,)! i ....

І! ( '\

;t'}

C!ii.lьh'l t

.с·

го :юс:н

::\)J !(J. llt. 1(;l

)і1 1 ,,

t

ТН1 1 ~

.1,.1;1

ІІ І ( J,! :

IJ і Не: Я

і

;{O!' .lH .ldT H

гn.-юнн. 1і.ІОПОТ 1 Н

і;ІТ

нтрt,ох

]\\'l{h,

ГН J

.1юІ5<J

.\П

lC'i:І )f\~!\ ,

. :І

Пl\

r:p;'IHKl\

cП•JJ\(J .t (~.

,\· 1:J·,j; 1 JC'

ТехогJяд автотранспорту 3 f<IO'ЖHt!~ JIOKON підІ>;і'!!1:\'tтЬСЯ інтенсивність рух1•

і і~

ШНХ . .JaBДdHb

ІІІій роботі. ... :3а:JШІІ<J.'Іа ра.lГ<І('П ,. Трсо~'хін<.:ьхий•> \' хо ·

І!!! І! і ІІІ

не·

: н;; t<Іl t)

Р"

.·:.\! j Jli1;

\ici}t'.

рз.

ііре:ча p<шilm І'ПдіR.lі J~l-' і ;JHiiii. .<;.JХБОр Е:. .-\ .ц'J e pt.'<t;<:'HHH пnro Ііn'я гn.l().пне н Htt·

'! . '

}j

T (' Jl( ;,

11!.

\f;..'HJ 1\·1;; \J: r-; \1 {,· :. 'T ' 1 r:jCTfJ

ГС1СГІОДар,··і І і

І.:>уна:Іо.

;t.\

'.1 r) 7f10

Ні1Іі•'

.tні

J ( . :J

:1аК інчуєп,ся

ніш<>. І!е тnfi. А.1е JX.J · 15пта наша не . н~п;а. Особ . lІІІJО. ко .111 сповн;, І<іJ:tавитнсн їй. вбо.'rі ·

І·і ю

п! Іjj

!f8 Him у

Пі.JНіШl',

і

.tс<.:п

o.·t t ·prJ,· ,!

~' 1).1 •,]!і

і і .; ; р:і.

!ij.

Іr1

.J:.Jнac ·r І>С'>І Тl'.Ілrа

\'Іе.їЬНН'ІЄН~О

:Ja

(~ {і і І

l·,,,,,,p.! іЬ

п~рш і

JJPr ; .t

!Ісt .\І.

: ~ ( І ~· '. ;

:

ll!''fi;!-lii> flt' -\ f·: ('і1ЧОі

район~·· Н<і,\Я

весп

:\ . І

1JО.3 .ІІІ р1-:

нов •,.

закріпаених

'\!І І

.li1Шi:i.l'>C'H

КЇ.їЬfіОХ

lVI<'.lbHiiЧЄri­

;,Іl'!!ot;•.

н<'

долоІІОГ.lа

н

L:IІC!Lir1. тіс ГІ]

с ~·

1 ·1·~r. Іr::;н

г

·

т :.

) ~ ' , , , і. ' І ' : .; ( і j

ll рац;І. Особ ..lвво на;І:r; . ,

са.чс

J·O

т:v·т

грос

!t'

;:ря

8~·нання

харанстру

перехозі

.

) І,

\.

:_{ ;.:.\H tl

~ · (.! І( ':J ! І ], 4' . [0 '-tO I)!

'іІ !

Іі•І · С, фі Я (:;(оріВІІС! nd!i ll І . Вони, в:ІаСН<', 1 fiy:ra її

І

риса

t' Р .\"ІІ І і{·

І'іІ(і'' ;~ r;1J\(),(!

Шибіхо, ;дава.1ос;;1 fi. хращого і ба;sатн не l'peOa. А.1с .lЮ:ІІІ не що

: '

ТО ;t

І 1І і~О

;1 t)(,

і.'~ ' І !І і

\1r1i'fi-t\ (' НСі

IJ - ;{l'iii10ІI:V ()т 'f•).\l\"

Часу

:и ~

!11

POOOTUf<> ДЇВ'ІІІіІ ІІ ІІ ічник брІІrа.lІІРСІ

стар:J·

::1.

t):)!J

H<t

нrн-:: \)JО

на<:тавнико:~І.

nрн

ре~;он·

ЯІ·;і

~-І;С.ІГОЮ

Н.l<іСТИва НаШІНІ \\O.llJJI!M ТЄ."ІЯТННЦЮІ. Трапи:юсн тах. ІН< •

продов·

.1

.\ t .ї t :

Tl1\l\. р: lHI і 11 р11

Са.І!О :\1~-'

Т('.lЛТ.

1: 1 1

них.

P ' '-JІJ a !J'.

rt

1, JUtJ;JC){t)

. ~; ;. 11

;. '· r

LJ;r r;гр·

ІJОІІа

;)tl,: Tiп

J

порівІtЯтн

світ.1є. Снрав;кній пр·)· фі .1акторій д.1н У'ТРИ­ .ча ННЯ TC.l·HT. - Шефи допомоrl!ч провести

їОО гра:ІІ ів .

1 ) •.

Г<';l!'НУ

СІ!') -

\ІО."JІІ,ЛfЛ

1 )(.: ~ 11 ).

'1

' J jc

с·с·

il!J

~

:; ,,. 11!

11 і) ІІ Р· •І.': іІ

Н!іХ

ІІаСТhСН

пахнє

роботи

.~

іІ і

];\

ТОРІ''

n,'(е)JЛіУІ<<І.Іп

.\fy щщміщенні, гr) 80\}НТЬ ГОЛОВНИЙ BE'T.li· 1;ар Вік'rор НховІ1'І

ая

новє.

струкцію,

ТСП

11j)И.і1і·

Тут

Яюдо

-

:JСІКінЧ'!· до

Ч1\<.:ТОТа .

:І1і·рННМ

.1CHO

ТварИННИІ!hХІіМ

ІіараНТИ R НОІ'О

Т:vт ж

Б

А

THCI]JHII.

i)l'.J.III"І,]i)\iOBi

та Jобрі. ,]ій<.:но. Скt .;ь 'ІИСТІІ , <Іn~ї>атно прибрано. навіть повітря не :\Іі1!: ТОРО С.ПЄШіфіЧНОІ-0 . 0 іі naxy, в~истивоrо баг~ Tb())"J .\ІЄХа!Іі~ЮІJ<НІІІ:.J

Іі<НІСО:І!ОЛЬСЬНО-

Р.ите<:я

уТрН.\І~'ЮТhСЯ

Н<'Ю

тc:rчrhfJ

HCJ.fJ(І;(;{Jiif

.l !i:_\ . t<Cii JH5! :

ЗниііО.\Пt.:<.:н,

JtІil!c

Гі1І,: : іІ

РАТ А'У,

ПОЧ!І113«Тh\Я

(;;н.f•І

RPt!

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

т•ревірні Ж>~сrні знакн t),•. .1уть .JНяrі, а І tан, рІd Ііі

;,· .1 ;'l нжІптя нсобхідннх Jаход' j Отже, к~рівннkн. інжс~ ІІ~рН0·1Є:\JІі<JНі ІІР<Ш ЇВНИІШ на

с·я

ВНІ<НИХ

у

НаІІраВ. lЯТН\1\'і

пrокуратур::

І"ОСІІОД<Іj)<' :о .

T[Ji1Hl:110pTHII.\ iH.lltBiдya.JЬHi

Н. 'ІііС НІІ!,іІ

І<JТраНС110рІу

ІІОБНІ·ІНІ

~'-!· JiP ·

Аідн пам'ятати. що часн~· і висоr;пяіІ":нс ,tсння

ТЄ,\НЇ'ІНОІ·о

тотран<.:порту

є

с:і>'>'· ІІрuвє-­ OJ ".'!Я.ly :18·

>аходоч

й.·

.\ftEOI О .'І,СріІ\і!ВІІО І О Jllifi/'.' .1 11Я, ЯhИЙ П<>БІІН~ІІ II[JOii111 !!~ ВНСОІ\ОМУ О[JІ<ІНіJаЦіІІІЮ).!:f рівні. А. ПЕТРЕНКО, 1\С'ржавтоінспектор ваrського місько1о ві;1.· ІlіJІу внутрішніх lІІ[JJB, .~еіітенант міліції. Б. ДЯТ,f!ОІі. інстrуктор міськраіірад>< дnбрnві.'ІІ.ноrп товаrнt­ стttа авто~10 1о.-нобите,

r;ro·

cq8,


НОВЕ

ЖИТТЯ ІКАВІ кииrи до славиого ювілею Києва ваиуе.. кає видавництво ЦК ЛКСМУ .-Молодь•.

ц

С·У·БОТНН СТОРІНКА на Леонідовичі! Боmнс.

Що'і Де'? Коли?

Незаба poJ-1 у госП<> ;Іарств! буде :>ace.lPH<> ше ОJИН 16 HBRpTHJl ний будинок. J." ЦЬОМУ році П.lі!Н~ · ється rпon~· .:1нти ще ;; бу,:jИННіВ. НОjfіНИЙ J.1Я п:~нієї сім'ї. ~· re1i ТарасІвці розппчато

Панорана

по д і

D

І швидко,

будіВНИЦТВО 'шнn.1И

і культурно

М.

обслуговують

М

вони

постійно

нують

перевино­

п.--rвновt

завдан­

ня і :ку,1ьтурно обс.1У­ .rовують пасажирів. Це В. Анісимов. В. Гуц:v­ ЛfІ:К. ::\1 Вя.залов і В. Са.'!і~ІіІнович брига· ДИр І!О;rіїв :'-!і1)'1ШР\'Т:V.

С.

ІЮСМАЧ.

Світло у вікнах Шісrна;щять ct~Weй щнщівннків радгоспу «Жердівськнй» справи­ .m новос!.'Іля у новому будинку з усіма зру>~­

тали

теnло

пе\)€Jового

нізатора :\'lи:ко.'Jу Ана­ тоЛІйовича Сорочана та його дружину Ва­ лентинv ПавлівНУ, яна

пр;щює

у

бу;rів'ельн!й

бригаді rосnо.:Іарства. Задоволена просторою двонімнатною нвартн­ рою і їх .:ІоньІ\а Оля.

Серед новоселів І СLМ: ·я водія \ла рюна Івановича Сма.lЮІ-;а, а таІ\ож

no

()nератора

відгодівлІ худоби

Євге-

- Дмитре Михайлови­ .,, роз.кажіть, б)·дь-ласка, 3 чого поча.1ося ваше за­ хоплення історією?

в

«Гі~Ін

·•.

Ку­

:\1.

•·

БРрЄ':ЗіР',

їнсr,кіІ

на ро,1на

пісня

сfІмі).lь.

на

нкюі

базі

в

співаюп.

темпер;н1енпю'1У пона:оа.~и

внсоІ{V

бався

і

весс~ий

занар­

па тсь~;mі

Ті! неuь

у

вин

:~ра~ІRТІІчннх nодви-г

етюдах,

згаJуються

ченка.

Почав

.1:.·

ІіОНКІ'рсу

нпї

П СНі,

.lЕ'ТЬСЯ

вист,·:н­

Пі,lНС·

в

на

пенсію

няттю

присвячую

СВіЙ БІ.lЬНИіі Час. Ко;нен знайJений х1:вах і nібаіотенах

мент.

факт

за­ весь

в в~ ;Іоку­

народжував

новІ запитання. Янось

я

:зустрівся

з

підготували

Який

веЛНRнй,

сподіваний.

цікавий,

світ

міста.

Неодноразово

нашої

газети

шого

міста.

у

Броварах. :Vlиl\o.1a ІваноНИ'! МаВ НаМіР 1\VПИТІІ TVT

СЗ;ІИn\', ЯНУ Пі;ІШ~'НііВ і~Ому

Шевченко.

Отже.

Та-

на

а·яв:тя.шся

Те1к.

іІРХ ~т;т ІРі!В

.l~RiJH 7 січ

А якн~tи ;~жсрс-1амн

-

користуєтесь

досліджень? ЧІІМі-!.10

.10!(\о'МЕ'НТів

нансьном~-

І'

під

час

ІТРІJЕ'ГШІН'.К

f'rrП\·(i.lr

цєнтn;r.lr,но:-.І.І'

йому цю садибу. або особисто знав її в.lасниІ\ів. Rим же 6у.1н ні .1юди'' Ось уже вісім років три-

НІЙ, Pccп~·ri·тiк;mrьRiJi історичній n'nlioтeJ;:.tx та інших. Пр;щював \ Черніrівсьr;омУ о<і.lі!''ІІ<>-

вають 7\fОЇ пошvии.

му

. моr.'!и fJ пореиоМІ"Н.1УВати Іт'ентра.lІ,ній

3

історіІ

НАША ,:дЛРЕСА

J

На-

архіві.

Т:п

я

яі:r·

'1~тrpi~.l:f\ т; пr·_.,і..,;т

БИЗВО.'ІЬНОЇ ОСJГРТf,ІіТ!

друкар-ня

у

Фанта3ІR

на

І:,1.1І,rrІ-<''

:

оркестру ооорони СРСР,

СимоноR.

::~т:r;а,

\'!\J'c1·

flПHf->BO:f('Hff}{,

1шіі р~-\

~

Всього

на

вяставці

зо.'Іотими

тільки

Т}Юфеїв

47

Сьогодні

-

СВІИ

І ЗНАй

РІДНИИ

«Нового

КР Ай

П['ОТJІ

в

життя,..

хіни. ,1ок~·ментн і єтеся на цікавих

Rax.

чи

на

зупннязнахід-

основ!

БРОВАРИ,

Ниікька,

Киі'всьхоrо

154.

п;иття

·

історнІ\п

певних

знань робите припущеtt ня і вже потім •нукаєте підтвер,,ження їм? Я IJC'j)Ci',lЯHYR ССІТІ!і 11\"fiC>ТIJ!<:HI!X MiiTepia.liR

JIMH

,'\0

в

ня

"п;нуть

Ш\'КІ!.

·на

на

H~ll!tl

С.

.1ЇTepRT~'p0!f).

Bi}tП()Biлa.тьnnrn

ар-

:JвІJче~і"інn.

окремі

:1не1-

до:1ВО.1ЯЮТЬ )'JQOH!JРІ!П)'ІІ!І'ННЯ. Та!\, я

\i;pm

нва;І;FІfо.

щn

ІІосr.lrнпя

Брояари

іl'НУваmІ

Ill"

Я!\ я

rІr>pin;l 1\нївсьнnї Г'пі. ІТrп І!<' cfJi.l'IaTh і ii[JXrn-

I:;p!1':.:.;l1! 1 Г-~

о6.1nо.1іrрафвидаву, }і,

секретаря,

Mic'Пf'Rntn

дарстпа.

Бровари,

вул.

І

Фдоту.

«КРJІоІ

ЩІ-х•.

ТєАе-

фабрики

В.

Н.

ФіJІьм-кnнцерт

над

Борис,..

~!!~\':і lHI: ( R')Ч!І

Сі.1ЬСЬКОІО

2n.4.1

«На

2І.fІ{)

с. Час:..

Вечір

днбрав1ч.

У

1\иівська,

15~.

Дjej'K

QЛ5,

ІІ.Н.::;

~.а.,.

Іn.t.;

Борn,1інн:-.r

пnльця.

МОНО·

побрнтима

Тн~Іпфійnяичіі

ВЧРНn· П.'r"3тоІ~оtн,·

Інтрr,в'JІJ ІІровеJrа Н. ГРИЩ~'К

ЖИ3НЬt>.

B,.:tpC'J<dГO

opr<:!R

І"ОрОдСJ<ОТ'О

КоммvнистичЕ>rкп~ rcntїJI'"KrJГC

Гrч~етn"А

І'f~Т"Іn!'Ін~-.r-х

KH('P.rt.:l'i~

n();~I"'Tf~.

1

~

Бро-

1{0\-ІНТІ:"'Т;:!

•1<1DТИР

Ук.

"'.l{:t.e

мова.

Прирол:ознавство,

к~1.

3

Мон."·мента.:rьнtі

теІ\ТВО

=

"

мне.

СРСР.

10.2::; Наукnяп попу.'Іsрня! фі.1ьм •ЗачарованІ!~ берег~. 11.3.~ Наукоя11 • попу ..1ярниА фі.1ьм

с Мисливці

JІа.ви-с

3-8.

нами•.

IJ.t.::;, tz.:зr-; Ботаніка. 15 к.1. І:! ..}.) Jl. Лєnноя. « Нашес.тя•. і:і.4!1 Ге01·рафія. 8 кл. 14.!0 Фі1ика. І~ кл, 15.Іn док. фі.,ьм • В Інтересз• бою•.

J,J,;;u

Новини.

lfi ..::;.:;

llnкум:ентальrrа

кІ~

ГJ1<t!l4"3,

С.1ужу

Радянському

.1V!

cтap()rn

С()І()о

с.І\4.елодІJ

мднна~.

19.:JO Вf'\Іірня

ка1ка.

«ЧарІвнн.І

f'Kj};.tH)Io,

4(Труд"ва Rama Киїпськr яирnбниче

19.1:)

нання

:?n ..Jn

сtм'.я~ об'є.ц.с

«Маяк•.

Сnорт

за

тиж.п.еиt..

~1.0() "'Час».

21.:1-'і Фі.1ьм: «lІжамі.11я~. Лnвілкова с,чу ж ба. ФІ.1ьм-кnнnеrн сКарпз.N C'hKi ві:~ерунки».

:!'.!.:;:;

2.1.n::;

§

-.----.

ПОГОДА По Києву та передбачається пoro:ra,

3

о6.1аст! хмарна

п.роясненнями,

місцями Fтеве.lІШнй сніr. Riтrp С.1і1бІ\ИЙ. Те~шера· т~·ра 2-7 гра.:~усів мо­

-

розу.

r r..зета СС::ГЕ".J:У •

""хо!!ить

n·ятннпю

v

та

в1вт"г/Ж,

сvботv.

rt::;~()HHO"'t1

1PПYT:=!.TI'"JR

друкований аркуш.

Нови.

наукн •

Pnc:ificьl'l.a

9 ..;.;, 14.40

вро ісН\'Rпння ];рnвіірів rтід іІJпюю на:нюю. а та­ но;~: про.1онжу пош~·нн tірон<ІрЧі!І!, ;J ЯF;НМН :1\'tTІJі•rався Тарас Григорс;·внч

HR

xottf"()o..

-

•Іл:у

19.10 · Фі.1ьм-кпнuерт

!"1.1ИНЬІ

високніі. Обсм

фільм

точкv•.

~-а,;: 1:!,1):; ·жнття

гі пптезі

шнроІ\n

f':.\ll.inмnR.'If'"RRЯ

перерві

пі;:tТВ('JJ;І;J:ення

про

!11Ти!~>.

~Jtаrнчно1'

Іїмнастика.

нv

по­

:1rнS.1и:з\·

ГОСrІО•

викова11вІ

1

/~.20

Ноб:-Jаря. ВіЛОМОГ() го. r·огn.їів•rанинс.

д.'UІ

камера.

працюватимете влітку? -- ;звнчаІ'іно, шуІ\<J.тиму

графією

Пkвн

Ар'<.

21.з.;

8.00

'ІНМ

Н31\

11 ЗАГАЛІ,НОСОЮЗНА ПРОП'АМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ І ОБЛАСТЬ

:зашпан­ юІше

майбутнє,

тн

,1;Я-

ІJ\·.--:r.оннnго. :\1. ii(<>J"'c1 Til ;НІІ!НХ. -- ДюіТрс Михай,1ови­ •ту, JЮJЮ!ЖіТЬ. J'lfi ВИ Пр<!­

19-4-4і:

Jte

домі!

мамо»,

•Комуністи

графії.

А які , у Вас плани

~i;to\1!1\'

переrтщаєте

ф!.1ьм!в

ии.

ROЛt>ЦiHh,

це

:rатн

11рСІЦК1В3ТНМУ

НЯ~

док.

Ра.11янської

с. Пог.1яд у ма.Абут!!е~. Л еrспе.ктиви розвитку бі()оІ

місьІ\ому

ЦИХ

Ri.lrт<mi.1h

Стrrrановпчє•м

Просто

rвІт\,

ніки.

1\рас:Jнавч о м у

rrі.пr,ср;(;~;r·ння їм. в iнtUPX

Т{[f)СТС

закІнчев•

у

I9.:in

наrород­

чузеї). і той фант. що Києво Пєчепсь:ка .і1<1.вра уже в 141 () році 'І!<JЛа СВОЇ НО,lОДІННЯ На .1іВО6е­ ре;r:;ні Дніпра. Про пе сназ<ІFЮ я ~ Описанин Кис !Ю·Пr>черскnй .'li1Rf1hP> 1826 [JПF;J'. ЦіЛІ\07\1 \10;;{ЛНВО, ЩІJ БроварІ! AXO-

;pJ:rpC'.liJX.

'Ііr;

еараи. Р. Ро­

JІ,3віиnчок•.

с:олдАТ,

А.

в. зотов. інженер заводу пJІастмас. На фото: роги, удОСТО€Ні Граид-прі.

ЛЮБИ

нiTit"hh(JRHX

nоб~

УКРАІНСЬКОГО

1~.00 Актуа.1ьна

медалями.

'~'' \!іІ:Ті т. Г. !І]РRЧЕ'ННС'. :\І. І J\rн·томапояа. :\!м> 1\і!. Вончк~. ~~Лr:о;nк1.

.V

R~

По

18.~0 Романси

Норовн;н .

Н€1 рОДН!1Цh

fkpPt)\·n;iHHЯ

«Ми

тобою». Фі..'ІЬМ.

3

J~.l}() «0.•івt'UЬ·Ма~1ЮВ€ЦЬ::t-.

На виставцІ мисливсьних трофеїв за 1981 рік в Бо.'Іrарії найвищої нагороди ,Гранд-прі удосто­ єні роги уссурійсьиого оленя, яиі представив пра­ цівник Заліського МНС.'ІИвського господарства А. І.

IJ';jf!('C('HHH llCRo.l[()Jiii·iHIIX ~>ЧH;J:r,J;. rн:ч'т і m:-·рна.lів. ТІІrвчРннn. Г'азnм :1 шrв­ \!;it' HCJ \iІJf'<JTJ,O:>' ПJ!ОТ:І ~гі ф;.; f;Tif, 11\0 СТОСУЮТЬ І' Я ЧС'Нf><>ЗНЗ ВЦЕ'.\1, .la~·peaTOM l(i!pi<,J:,1:>' l ,):-ІІ'f\ТО іНШі!\. І~rюнСІріr>. я випіrсув;Jн, ·,\Ррі!;авної премії імені '!ІJ\1r<.'1" :;jripitA ~т:пє·ріеt.'ІіН !І 11 ТІ\І НііМііrнвrя :JНRЙТІІ Т. Г. l!Іrлчf'НJ{й RRrІІлсм і1рП·

ва.

Міністерства

тебе•.

;

жені

Не J)poвapщmri

у

nоказово.

сЧас».

ноІ

rm.1o:1iH1, !'\щ:во - Пrчер ,. h!(o';' ,'] п r<J 111 та \Н>Нас:тн­ Сt'.'ІЯН

Окрf'м:оrо

rn

1~.1}.5 1(.

Rke'-

niftнн

коnанні

Ry.

іНН'НСІ!ВНИХ

ВІІС:Л't!Іі

теми

:

= = = 17.4n

HCJ РО:!\' проти - ш.1яхrтr:ьно r о

П!1f!Є'БО.lЕ'Нс!П.

<віт!.

рпзпові.tь npo 11.eлerara XXVI ,·Ї3JIV КПРС, вяза"'""' кицю ФепдОсійської панчіш­

Бо­

читачів

І.

ла•.

t:HtJB<!!Я

11.

ТЕЛЕФОНИ: БDоварська

"'і.l;ЕноCJJ)XІJЧ\.

· ;1І-<іі.1емі'1·

шуІ\аR чнма.1n про Бровари

255020,

. вуn.

СьогОАІІІ

громадянської

17.10

м!стом. Кореспондент газети зуст­ рівся з Д. М. Гама.1ієм і попросив відповісти на кілька запитань д•1Я

мате-

їнu,к• гn

рін.

архіві У!іраіНІІ. МУ та :Іfіськmr\·

докумеНТІВ

\8.45 19.00

«Я

ріалн-енекурси в мнну.1е Броварів, розповіді про відомих діячів .кудьту­ рн, біографії яких пов'язані з нашим

.1юдини.

його

Бровари ла;rуют~>ся в' .1''-

1\УМент<-~х

рас Грнгорович :~>~ав у Броварах прияте,1ів. яні

Протягом пь'огn часУ я :мrайшов чнма.rто uіна'вих

не­

L

України

Військ()вn~Морськпго

кличуть

сторінках

RІІЄ'І>Ш'~

ви

:1 М. І.

nули

часто

захоп.1ень

Ноетамаровим

разом

Компартії

Скиба.

Дня

предr:тав.1сні

Броварчанин Д:<ШТІЮ Михайдович Га­ ма.lій захоп.1юєтьсл історією рідного

І1иєво-ПечєрсьF;о\ Петр<-~ \Іоrи.lн нід ня 1629 роІ{\·.

Шевченкп

КИРИЧЕНКО.

RРОГРАМЛ

дорогу

lfОКу;;rентамн. з яких ста· ві:rо~·1О. шо на різ.1вяні свята 1846 роІ\у Т. Г.

.110

У nepeJІ.a•i бере першиА секретаtJ lвано-Фrанківськоrо обкому

ІІі

В. МУРАВСЬНА. х:vдоашій керівник Бу;ІИНh"У ку.1ьтури.

номери.

в

мз­

ur.oмy

т11•. участь

дествен('ькw-А.

ртн·:т:І,l~

но­

s'Т3~

XXVI

21.~> ДокументальанА Веду•иА поет

ОГ.1Я·

в

беНД» • <ад.

КПРС у життя. с.ЛІсояІІИ KOMПJif'KC ПрикарnаТ•

• :

Ві;JГ:і\'­

квітні

cttS?-8

Дня ресn,·б.•ІкІL оркестру •Ат.>ІаВОо

-

18.Іr. Рішення

: •

питріотич­

ЯЮ!Й

До

Tilt-CTio~l

!

('~ !'>Іnдіяльно<:­ ДО

иаціональноrtt

км~

еРік

16.00 Новини. 16.10 • Срібниіі 16.3n Прnграма

;юнцєрт

ГОТУЮТЬСЯ

('Вітv

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

інстр:-·мен­

Jо;нньСJї

JІИ1КІІО8

17. і.; Ham

трудо­

ти~ьиий ансамбль <•J:Р\'Зі щ_rні». RiH ВИ·

1\оаектн­

Тєлєнарис

TeAetТJ'I

3 5

Гайанн Концерт

киян.

Ф.

17.0n 17.(:;

Бара­

і

Чемпіонат

21.00

-

Пошуви

терrа.1И з історії' БроварІв JЮМ

ратний

Іfі.~О

N.20 д<>к.

в чо­

та про перебування поета у нашо~ІУ місті. 3 вих()­

Лазаря

фі.'ІЬМИ.

шень:.,

§==:

Зав10рШин

ті

Г. Шев­

шуІ\ати

новслах

niciмnecnц 3ЛJІ

го сnорту. Жін,;Н.

RіJr)~ІІІЙ поет Унраїни Тнан }'{рач у ~воїй книзі "Повість 1\иївськнх літ» яскраво змальовує у вір­ шах.

1\омуністи

Концертниіі дії *"ОJ'ІJІЯ».

J(Онанні О.1rга Кпп­ чевсІ,Jіого. А.1ли Дн.1и6о.>nг.lонr >Ї. Ольrн ,'1 е6і.:Іь тя Анатолія Соко,

шефному радгоспі •Русанівський•>. На uей pa:J rамо.tІ·

Колись мою увагу привернув той фант, що

тирьох творах Т.

сто.1іття

,...,.._

Ло

Новини.

1.;,41!

новнча.

-

Бровари

~тo.1n:ri.

ви­

конав нові пісні радян­ ('hІПГХ Н<1:11П03ИТОРЇ В. Зара:о колр~;тивн ху­

нові

ХУ!!

тварин.

-

Докумєнта.'1ьнf

заnо:>нченn у О.1НОЇІменної кни­

поета

IJ31t0K», світі

Новини.

14.30 14.50

ти-м

Спо.:Іn­

ви ХудОЖНЬОЇ СfІ!\10Ді­ МЬНОСТ! Будинку кудь­ турн заводу «Торг· маш•> побува:тн в п'д·

лентиви

ВИЙ

вони

свою

вона.11> н о

всі

Н<І:зву :збірІ\ІІ

сЧас».

!(),;,о У

•Апо;т.'Іонова · .'Іютня» :tрунує твори C<>JIOI01 ннїнсьІ\нх постів :\VII --XVIII стn­

яrrзніічноrо

ЛЮТОГО

здгА.nьносоюзнл ПРОГРАМА ЦТ

:::: ~:::: :::·";tт:і\ б:~:::

і

мол­

тннці

,,аfістерність

програмою

аJ;не

8.00

HapnJHY

.lавсьнn~І:>'

.lnRCioKOГO.

сенням.

ncoб.'Іf!Rn

:

пісню <• TaF;a її JОЛЯ•>. :\Іа.ш успіх і танцю­ rисти R стрі~r~-<ому 1

з новою

артнсти

ги

1\омсnмо.lhІІ

\'КраЇНСhН\'

Б. ЛИСИй. майстер спорту.

oroб.1Jif3IO!

читач:<,

.:ІоF;~'~1NІтів.

1

чеонні

~п.1одува.1и J',lil.1a'!i і СО.'ІіСТЦі Л. .'1нп'явці. янн R!!:К('1Нf!Ла

усі із Ш!\n1J!··i НТеРНсН\'.

З

.1.1я

(}{'Нові

HR

n

ПОftІ:ДІЛОК,

==-

[JfJEC''ТHi \І. ,lр,·жнn

~·часть \' них взяв 71 спорто1ен з р1знах міст і ДСТ. Серед пере'І.1о;нulв бу,--rи названі і бровар­ чани І. Гриню~> 1 «ТРУ·· :rові ре:-Jерви>>). :\І. Ре­ шетов. Е. І.1ьїн. О. НІ· нІтін. О. KYJetJoв --

яльні

цінна

f(HHry

читачам

Ва:Jенпша Гриніна, Антnнlн<~ \Uн.1іна. На­ т~.1ІЯ ХrІ:mнич. Ната­ :тія 1\онцсF~сt. та інші. Тх янсп·п сппдnбався

,,асті.

.'m:

і

.lіть.

ньому

R

HRП\fraн

І'і:rнзьно

створе;.,о

хору,

украІн-

•Київські

Збірннн

:;:кра­

п<ірооці h.1КІєва <<l\li· сяць на небі •> та інші. Онпвняrя і мо.1одіжанН11іі fЮН3.1ЬНИЙ

ІВАНИЦЬІШй.

Нещодавно

пісні­

ту.lпВ'\

відомого

Плачинди

Кннга Н. :\Іатвіііч~·на ~на кручах Славутича,. містить історичні нариси прn гrрпїчнс мнну.1е і тнnрч" с~·чнснс hис:вR, про наііва:.Е,lІ!Rіші ппдіТ в icrnpiї \Тіста, про ;Ііячів. Яf(і СJсоблнnо ві;Ізначилися IJ СТі!НОВ.1Е'ННі Та pn:ЗBI!THV hH~Ra.

[Jt'ІH'PT~'ЩJi нові

Бать!\ і нщ:ші

,1JЮТОГО в Бі.'Іій Церкві завершився дводенний турнір осо­ бистої першості сере;І пайсн,:tьніmих боксерІв­ юнаків Київської об­

.меха­

ROHii

«Top013lii-'

f!nвir<oвa

.-\.

14

приві­

і

:::~зв~·ча.1н

Н~

Автор

\'1<1.10;\ ·

rвіТ.'!ОТС'ХНі'ІНОГО.

Тому

броварчани

ностямн.

Друзі

зaR0.:1iR

та

переможців­

121.

Hil нових "ашинах працюють нраші водії. яні

:!Ю

світ 1\Нига

Сергія

Дарунки

ном·

та

побачить

фрески•>. Ik подарункове. і'і;натоілюетроване ви.:щння ясІ\рави :н1~.1ьvв~·є снвніі Київ. п~ршнх кня­ зів Кия. ІЦеІ\іІ. Хпрнва Tfl їх rсстр~· .'Тнбідь. тру­ ;rовий Ніірод коа;ем'янів. чоnnтарів, ТЕ'с.'Іів та· ін­ ших. Г>оrотьбу р~·rнчів а ворогаюr. ()нрt>чнй рп:з.'\і.1 нннги міr.тнт.ь nmoicтi фресни про .'!'і1.1ЬНісп, r;няrrІні О.1ьrи. ння:1ія Святос.1~ва. Ятю­ с.'!аВf\ l\Iy,'(poro, Володимира ::\І()номаха та інших.

наm·.1і!,

1Ю1ювнн.1~сь

l'(1~1l>.'l ЬІlЯ\1!\

С ере д

са~ш марки «Іка рус,.. Тепер їх стало дев'ять маршрут

нка

4б4 місця.

Автопідприєм с т в о 00034 поповнилося ще двома НQвимн автобу­

І

З:vтін;Івся ро"{ но і хоровпі

НеЗ<Jбаром

сьнпго письж•ннина

1 ;~раж 11.900.

Зам.

711,

29 номер 1982 рік  

29 номер 1982 рік