Page 1

~-----------------------------------------~ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСF/1 ~~=======~'/: .N2 29 (4137)

1

П'ЯТНИЦЯ

20 Ціна

2

ня,

Перший рік десятої п'ятиріч­ ки трудівинии промислових під­ приємств 1 будівельних орга­

лютого

1978

ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ, НАРОЩУВАТИ ТЕМПИ

р.

політичного піднесення, викли­ каного виходом у світ проекту

ЦК КПРС до

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА В

1935

РОЦІ

«Основні напрями розвитку на­

хів на всіх ділян:ках своєї ро­

родного господарства СРСР на 1976-1980 роки». Сповнені

боти.

великої

рішучості

ти відкриття

XXV

Комуністичної

ОРГАН LРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Свовчасно і високоякісво провести господарства за досягнення найвищоr продуктив­ ності праці і ~rаксимальне використання техніч­ них ~!ОЖЛИВОСТеЙ МаШИН. Сільському господарству додатково виділяють­ ся для потреб колгоспів і радгоспів прокат чор­ них металів, труби, запасні частини до автомобі­ лів і сільськогосподарської техніки, а також ши­ ни для траК'rорів і сі.'lЬськоrосподарських машин.

номній республіці, звернувши особливу увагу на

Міністерствам і відомствам, які здійснюють по­

пар­

ставку сільському господарству запасних частин машин, дано вказівку забезпечити дострокове відвантаження іх, звернувши особдиву увагу на рівномірну поставку запасних частин

бліках, краях і областях. Постановою визначені й інші конкретні зав­ дання міністерствам і відомства~!, спрямовані на успішне проведення весняних польових робіт у 1976 році.

ио-тракторних агрегатів, до підвищення кваJrіфі­ каціі кадрів механізаторів, особливо д.'lЯ роботи на нових марках

машин;

ціалістичне змагання

ширше

розгорнути со-

механізаторів

по респу­

сільського

(ТАРС).

ГОТУ€МО МЕХАНІЗАТОРІВ Уже три місяці в радгоспі «РУ­ еа1!івський»

працюють

трактористів.

курси

На них навчаються

та механізми і цим самим дуже допомогли в ремонті машин. Зараз наші курсанти иа прак­

тридцять

тичних заняттях набувають нави­

-

чок водіння

робітників господарства тваринників, рільників; шофе­

трактора,

комплек­

ченка, електрика Михай.'lа Якови­ ча Нестроєвого. Через місяць відбудеться ви­ пуск слухачів курсів. Перед вихо­ дом у поле на весняні роботи у

загін механі~аторів радгоспу ввіл­ лються сзіжі сили. Це дозволить забезпечити

двозмінне

викори­

рів. Заняття проводяться у кім­ тують агрегати до весняно-польо­ стання всіх тракторів і мати не­ иаті відпочинку механічної май­ вих робіт. Слід відзначити сумлін­ обхідний резерв механізатбрських стерні, де курсанти вивчають бу­ ність відмінників теоретичних і кадрів. JІ;ОВУ тракторів і сільгоспмашин, практичних занять зварювальни­ М. KUHAJlJ:<;H<KU, ка Віктора .Яковича Недайборща, їх експлуатацію. завідуючий машинно­ тракторною майстернею. У період напружених робіт по шофера Івана Кононовича Литовре:~~ о нту тракторів слухачі курсів-------------------------­ проходили

виробничу

практику

безпосередньо в майстерні.

Вони

розбирали й складали різні вузли

ДУНАПСЬКА

ВОДА

-

ПОСУШЛИВИМ ЗЕМЛЯМ Сnорудження Дунай-Дністровська! зрошувальна! системи

намічено

nроекто~1

Yr

екскаватор­

можливість зросити

ники вийняли nерші :кубометри

rектарів

грунту. Будівництво зрошуваль-

Буджацького степу.

ЗО

ласушливих

тисяч земель

ЗВЕДЕННЯ про викои~я виробничих планів промисловими

підприємствами району за січе~

1978

.

:і'::

.Е [

nІJІnри(мета

"'о(

СПМН по монтажу теплиць Побут:комбінат

Премкомбінат РСС

Номбікормовий завод Виробниче деревообробне об'єднання Молокозавод Завод залізобетонних виробів Дослідно-ексnериментальний завод Деревообробний :комбінат Шиноремонтний завод Гоrолівська стрічнаткацька

фабрика

Райоб'єднання <~:Сільгосптехні:ка• Хлібозавод Завод nластмас Ремонтно-механічний Друкарня

Комуністка Любов Мусіївна J[инник - одна з кращих фанеру-

гал&ниц& загоду «Торгмаш». Не·

CV,ЧU ударну вахту на честь ХХ V

3 і3ду КПРС, трудівниця щозміни перєвиконує змінні завдання на l0-15 процентів при високій якостl роботи.

На. фото~ Л. М. ЛИННИК. ФQTQ М. Сем.инога.

з.авод

Завод nорошкової металургіІ Завод «Торгмаш• Завод електротехнічних виробіи

~абрика верхньоrо дитячого три:котажу

Цегельний завод ~абрика художніх виробів Завадобудівний :комбінат Завод нестандартного кому•

нального обладианна

Разом

no

району

підрозділи

за

винятком

СПМК-508 не виконали місяч­

бованців. І треба відзначити, що пред­ ставники робітничого кдасу ра­ йону твердо стоять на своєму

чення будматеріалами, що за~ гальмувало дальше зростання

ципліна,

справилясь з

продуктивності праці. А внаслі­

док цього ІІІісячне завдання по виробітку на одного працюючо·

виконанням

го в

січневих завдань і в фонд тру­ дових дарунків лише за місяць випустили надпланової прод~к­ ції на 441 тисячу карбованцІв. район

винонав

надмірно

102,3, по випуску валової 101,4, а ПО продуRТИВНОСТІ nраці на 100,7 процента.

ганізаціях.

економічних

Підсумувавши здобутки і добре

завдаf!НЯ-

інших техюко­

показниr~ах.

Так,

наприклад, заводобудівний ком­ і

завод

нестандартноrо

:комунапьноrо обладнання зірва­ ли місячні плани з усіх трьох найважливіших показншtів, за­

води пластмас, цегельний, фаб­ рика художніх виробів не вико­ нали доведених планів по ви­ пусІіу валової продукції і рос­ ту продуктивності праці, ре­

монтно-механічний,

експериментальний

дослідно­

та

С!ІМК

по монтажу теплиць не виншли на заплановані рубежі по про­

ду:ктнвності

праці.

А вся їх

взята рааом заборгованість

Однак

продуктив­

а це й не дозволяє їм успішно

Але, на жаль, є ще підпри­ ємства, які протягом місяця працювали неритмічно і не своїми

в

виконувати виробничі плани.

гатьох інших підприємств.

чи

штати

ність в них надзвичайно низька,

норемонтного, Гоголівської стрічкоткацькоі фабрики та ба­

з

переповнені

СПМК-509, CliMK-503, укр· мехспецуправлінні та інших ор·

Особливо вагомий внесок у фонд. трудових подаруянів зро­ били колективи заводtв порош­ :кової металургії, <<Торгмаш», Калитянсь:кого комбікормового, деревообробного комбінату, ши­

1\ІН по тих,

району буді•

налу перевищує штатний роз­ пис на 9,7 процента. Особливо

на

на

справилися

ціло~•У по

вельннкн виконали лишє на 91,8 процента, тоді як загальна чисельність виробничого персо­

Січневе завдання по реалізації

продукції

незадовільне забезпе­

не­

гативно позначилась на загаль­

них досягненнях району.

Колективи будівельних організацій теж взяли підвищені со-

своі перші проаналізу­

вавши причини допущених не­ доліків, колективи промислових підприємств 1 будівеJІЬннх орга­ нізацій у лютому значно акти­

візували свою роботу по пе­ ретворенню в життя Ноетанови ЦК КПРС, Ради Міністрів

СРСР, ВЦРПС

і ЦК

BJlKt:M

«Про Всесоюзне соціалістичне змагання за підвищення ефек­

тивності

виробиицтва і якості

роботи, за успішне виконання народногосподарського пдаиу

на

1978 рік», а також рішеш. XXV з'їзду Компартії України. Керівникам пІдпрІІємств, пар­ тійним, профспілковим І комсо­

мольсь:ким організаціям потріб­ но поставити справу так, шоб усі ланки працюваJІИ під лозун­ гом <~Підвищувати ефективність виробництва 1 якість роботи в ім'я дальшого росту е:кономіки

і народного добробуту!». З цією метою иообхідно широко впро· ваджувати у виробиицтво до· свід передовиків І новаторів, переможців соціалістичного

змагання І ударників

дев·ят&І

п'ятирічки, икІ в минулому до­

прагнень у дійсність, значно пе-

Дністра

ний комnлекс гідротехнічних робіт. Дунайська вода дасть

На3ан

його

вони зо­

ЦН НПРС до XXV з'їзду nар­ тН. Треба буде виконати склад­

ної системи в межиріччі Дунаю

1

області. На

діляно:к

будівельних

серед них трест

ц!алістичні зобов'яза.ння. До билися найкращих успіхів, а ни· відкриття XXV з'їзду .ІНН't: 1 ні вже змагаються під девізом вони дали слово виконати дво- «П'ятирІчці икостІ робітничу місячне завдання по обсягу бу-,· гарантію». А це буде надійною дівельно-монтажних робіт. І ті, запорукою досягнення нових ус­ котрі з усією серйозністю взя- пІхlв у змаганнІ за гідну зу­

nочато в Одеській одній з

-

них завдань по ряду важливих показнн:ків. Основними причи­ на~ІИ були низька трудова дис­

бінат

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

чимало

<<Броварис1льбуд», а та:кож усі

з'їзду рідної

партії,

бов'яза.'Іися до цієї знаменної події випустити надпланової продукції на півмільйона кар­

но

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР прийнял~ Постанову «Про додаткові заходи по підготовці і проведенню весняних польових робіт у 1976 році». Постанова зобов'язує партійні, радянсьКІ 1 сільськогосподарські органи розглянути питання, зв'язанні з проведення~! весняної сівби по кожно­ КУ господарству, району, області. краю і авто­

ХУ, забезпечення пальним і мастильними мате­ ріалами, вжити додаткових заходів до укомплек­ тування господарств необхідними кадрами трак­ тористів, комбайнерів, шоферів, машинІСТІВ до­ шувальних машин для двоз~rінноі роботи машин­

Однак,

організацій

ознаменува­

слові. Доклавши старань і вn1іН­ ня, більшість колективів успіш­

весияві поль~ві роботи

піжготовку насіння і машинно-тракторного

використання технічних засобів вони добилися відрадних успі­

з'їзду партії

XXV

РБУ-4,

ШБУ-50, райшляхрембудуправ­ ління. Шляхом широкого впро­ вадження у виробництво пере­ дового досвіду і раціонального

нізацій району розпочали в об­ становці могутнього трудового і

коп.

ПМК-5, госпрозрахунхового

БМУ, мостопоїзда-814,

""' "'"'

е.."

року (в nроцентах)

лися

за

перетворення

ревиконали січневі

-

:колективи

~воїх І стріч XXV з'їзду рідної Кому­

плани.

Дариицького

монтко-будівельного

Це

ністичної

. виконання

pe-j соціалістичних

управ.'ІіН-

:;.

"u "'"",., "'"'" "'с:" = =.. ~~= ф

127,2 113.6 112.8 109.2

129.3 140,7 114,5 110.4

107,7 106.5 104,2 104.0 103,8 103,7

101.2 113.4 100,0 100,8 103.5 102.0

Е

..

:<"-

>"..,

НазRи

організацій

.,:::. ""'

"'" t: ·=

"'"'

<::. ·~

99,8 100,0 ІОО,О

108,5 10І,З

t:i: ПМН-5 СПМ.К580 НСУ-2 (БЗБН)

158.3 166,3

Госпрозрахункове БМУ ПМН-І5

115,0 97.0 102,4

107,6 І 00,0 94.6 101,2

Мостопоїзд-814

ІО0,7

Разом по місту

103,6 102,5 101,7 101,0 100,9 100,7 100,3 100,3 100,0

103,3 100.0 101,7 90.9 100,8 100,7 І 01.4 103,5 102,6

93,3 97,9 103.4 102,8 102,6 100,2

100,0 100,0 102,2 93,0

101,6 90,2 80,6 84,7

101.6 92,0 86,2 86,7

68,7 102,3

75,7 \01,4

75,4

104.1 100,0 10І,7

1UU,7

о,., с: о(

РБУ-4 ШБУ-50 ПДБП-2

Дарниuьке

І07,0

ІОЗ,З 111,І

РВУ

112,5 11U,3 110,0

...'"',. .... ~

;

.

u

"' !Dx "' ,_,.

158.3 118,1 107,0 106.2 104.2

~

~є5

оо"' і-х:2

і0"'!2

""::! .,.,","'

с.

~Х'С

І02.4

153.0 67.8 86,8 104,5 107,8 102,5

103,3 100,0

ІОО,О

94,І

47,6

1U5,4 110,0

102,4

10І.3

~7.1)

СПМН по будівництву теплиць

104.5

Райшляхрембудуправління

І02,3

СПМН-503

97.3 99,4 107,7 88,7 100,0 100,0 100,0 106,4 64,1 99,4 104,9

Трест

<<Броварисільбуд~

В т. ч. СПМН-509 ПМН-24 СПМН-508 ПМН-8 ПМН-9 ПМН-7 Укрмехспецуnравління

Разом по селу

Разом по району

104,5 100,0 1.00,0 92,4 107,7 101,3 100,0 96,8 80,7 80,0 64,1 95,6 100,5

1

зобов'язань пер­

ЗВЕДЕННЯ про виконання виробничих планів будівельними організаЦіяма району за січень 1976 року (в процентах)

~·а

.....

дострокове

шого року десятоУ п'ятиріч:ки.

;, «

партії І

державних завдаr1ь

124.0 104.1 82,4 95,4 68,3 121,4 100,0 98,4 83,0 94,5 45,3 93,4 91,6


...""::8Е· - ·

СФЕРЖОВСЛ7rОВ7ВАИИ·­

ШИРШЕ РОЗВИВАТИ-1

ХО:ИСОМОЛ:ЬС:Ь'В7 Т7РВОТ7

ПРОГРЕСИВНІФОРМНІ ТОРГІВЛІ,

ЗАБЕЗПЕ­ УнІвермаг ІменІ 50-річчя ВЄJІнкого Жовтня - одне з найбільших торговельних пІдприємств райспоживспілки. За роки минулої п'ятирІчки тут проведено реконструкцію, розширено торговельну площу до 1232 квадратних мет­

ЧУВАТИ ДАЛЬШЕ ПІД­

ВИЩЕННЯ

РІВНЯ

СЛУГОБУВАННЯ

ОБ-

рів, запроваджено прогресивні

НА-

СЕЛЕННЯ, СКОРОЧЕН­ НЯ ЗАТРАТ ЧАСУ

п'ятирічки. Ріст продуктивності праці за цей період с~ла­ дає 12,8 процента, прибутку - 1236 тисяч карбованцІв.

За високі показники у праці і вихованні молоді комсо­

мольську організацію універмагу відзначено

НЯ ТОВАРІВ.

(З проекту

ЦК КПРС

~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ЧАСТО запитують, як ми, мо­ лодь, зуміли добитися таких ви­ соких nоказників у працІ. І при цьому чекають якихось особли­ вих <<Секр.етів» , нових форм. А проте відповідь може бути зов­

КОМСОМОЛЬСЬНО-МОЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ УНІВЕРМАГУ

сІм простою :

й ефективності

nрагнучи зробити свій дарунон наступному форуму комуні· стів країни, номсомоліА універмагу рапортує:

План дев'Атої п'Атирічни по товарообігу виконано 26 ли· стопада 1975 року, понад завданнА реалізовано продукції на 1049 тисАч карбованців, товарообіг у порівнАнні з 1970 ро· 11ом становить

155

з'їзду Компартії України і

з ' їзду КПРС, винонано до·

За досАгнуті успіхи в соціалістичному змаганні

-

колентиву

кращому номсомольсьно-моло·

Почесні званнА ударників номуніетичної праці присудже·

сомольці взАли шефство над

52,1

..J,

ж

покуnців. Свого

д о Б у тк и

за дорученням

брала

органІзацІї

шефство

над

я

молодим

продавцем з сусіднього відділу

J

и

часу

комсомольської

ь

О. Пономаренко. Усе, що ;знала і вміла сама,

передавала

за рік , то

редньо на ферми,

хоча б

уже з них

впдно,

оригіна льною

викладкою ністичної праці, багато

їх , а й робю·ю виїздп

безпосе-

їй.

в тракторні ми значкюш значки <<'Ударник

дll

сприйня-

коlІ-r уністичної праці>>. ~езервів удосконалення

колективи ла молодь рішення комсомоль- шо1 роботи є ще чимал~ .

подарункавого

ських зборів взяти культуру об-

усnішного, виконання

останнього року дев ' ятої

п'яти- стало основою

1О інвалідами Велиної ВітчизнА·

ної війни і обслуговують їх вдома.

и

ефектИІ~­

ності необхідно ще _глибше вив­

змагання між

кюІсомольця:-.Іи .

чати запити понупщв, nІдвищу-

ло враховано вс! показники: виконання nлану, нультуру обслу говування, трудов у дисципліну, участь у гро~r а дсьнііі ро-

В. Любенко, Р. Яхно, л. Д:\ШТ· рик, І. Понзіні , В . Сорока , Н . Ро м аненно, О. Литвиненко nоставили своїм завданням <<НО·

му нам би дуже допомогли кан­ курси на звання кращого за професією, зльоти молодих пра­ дівників сф е ри обс.~уго~ув~ння.

комсомольців l молоді .

несеному настрої.

ВЛНСМ

в.

Патук, вати професійний рівень. У цьо­

боті, nідвищення ідейно-nолі- мер один>> - покупець повнтичного та освітнього рівня нен залишати універмаг у nід·

Останній етап Ленінського заліку «РішеннА XXIV з'їзду КПРС - в життА!» успішно склали всі комсомольці.

шдвиш_е·

річки кращиіІІ ви :шано колеюив

нашого відділу. При цьо~rу бу- Члени

тисАчі карбованців; ком­

індивідуального

на-

для

пе_ршого року

клад, при підведенні підсу~шів контроль і відповідальність. Це п'ятир1чки якостІ

року

дівчат

носять поруч з комсомольськи­

та ювелірного відділів. Напри- слугсвування покупців під сві й І них з ~бов язань

виїздів до працівників сільсьнсго господарства,

реалізовано товарів на суму

'J

рів,

галантерейного,

знанами «Молодий гвардієць п'Атирічни».

1975

Однією з умов успішного ви-

nершість. Я к би зібрати вип уски

мольська-молодіжні

но 17 иомсомольцАм універмагу, 4 члени ВЛКСМ відзначені

120

класти товари, а коли й стають nоруч, щоб швидше обслужити

Ців.

що очолюють соЦіалістичне бригади . з:v1аrання серед молоді камсоЯк nрограму

«Літопису номсомоль·

У nеріод веснАних та осінніх польових робіт

то. Так, дівчата ювелірного та подарункавого відділів, працю· ючи поруч, завжди готові nри· йти на по~Ііч: коли nорадою, коли nропозицІєю, як краще ви·

за кожного з сько-молодіжншш колективаіІШ реч·~о. це дуже важлива й ефек­

віта.1ьних <<блискавок»

сьноі &дави».

зроблено

Т. Нарнатова. Цей дружний ко­ лектив виконав завдання п'яти років до 29 жовтня 1975 року 1 реаJІізував понад план товарів на суму 136,4 тисячі карбован­

Останнім часом у нас широко

присуджено перехідний Червоний прапор ЦК ВЛКСМ «Герої діжнаму колективу», його занесено до

взаємодопомоги.

І, звичайно, змагалася з нею.

відповідальність

XXV

о

дружньої

них. Друге - творчий nроцес, є їх постНіна турбота про мак· тивна форма соціалістичного який увесь час видоз:-.Іінюється симальне наближення до покуп- змагання. Ним охоплено всю і вдосноналюється. ців. Ми не лише праrне~ю за- ~шлодь. Трьом ко:І-Ісомольсько­ Для нас стало звпчним на- Цікавити відвідувачів універма- молодіжним бригадам nрисвоє­ nруження постійної боротьби за гу широюв 1 асортнменттr това- но звання колективів кому­

XXV

сrроново.

n'Атирічон, ветерани праці

н

рі

Прикладів можна навести бага·

де

кі nоняття, як відповідальність , конання підвище них соціалі- розгорнувся рух за номуністич­ перед товаришами по роботr етичних ::;обов ' язRнь ко~rсомоль- не ставлення до праці. Безnе­

процентів.

Підвищені соціалістичні зобов' АзаннА, в з Аті на честь

в колек­

мІж

бригада~ш проходить в атмосфе­

групкомсоргом

му відділу,

встановилися та-

м

< \ \ \

органі­

Показово, що змагання

Проте при визначенн! кра­ щої бригади n'ятирІчки перева­ гу було віддано галантерейно­

rАння

змА

виробництва,

вІдпо­

у:\1іла

Перше набувається тиві, де давно

Готуючи гІдну зустріч XXV з'їздові Комуністичної nартІї РадАнсьного Союзу, ставши на трудову вахту десАтої n'АТИ·

Аності

розуміння

вІдальності плюс зація З:\1агання.

XXV З'ЇЗДОВІ КПРС n'Атирічни

t

."""-*""""-*""""""""""""""""""""""~

~~по~~

-

перехідним

Червоним прапором ЦК ВЛКСМ <<fерої п'ятирічок, вете­ рани праці кращому комсомольсько-молодіжному ко­ лективу>>. Право сфотографуватися біля почесної наrоро. ди надано кращим з кращих молодих працівникІв.

~ до XXV з'їзду партії).

річки

обслуговування.

центів складає молодь, зріс із 6819 тисяч карбованців У 1970 роцІ до 10574 тисяч карбо11анців у останньому році

ПО­

КУПЦІВ НА ПРИДБАН­

~

методи

Усе це дозволило значно з.більшитн продаж товарів. Товарооборот універмагу, колектив якого на 60 про­

!J· IVIAl'ЧИtit:ЬKA, старшин продавець ювелірного відділу,

групкомсорг • ~~~-

............................................................

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ Відділ культтоварів один Із найскладні­

-

ших ме

в

тому

цють

La·

універмазі.

В

в

ньому

пра­

ОСНОВНО М У

свІдчені люди . дуюча відділом

ДО·

Заві­ О. С.

все

одразу

набігали

на

відчуття

очі

вІд

своєї невмілості. Хова­ лася з ними:

радилася

кіноапаратури,

дати

пораду

по­

чаткуючому рибалці чи лижнику, обслужити школяра

І

...

ТЮ'! приє~шіше ба­

чити

за

прилавком

лоду людину,

мо­

яка без

особливих тру;tнощів робить усе те, щедро

Тоді йшла 1\югою

за доnо-

до старших,

завідуючої

до

відділом, з

nодругамн

Наталкою Луга в о ю, Оленою Пономаренко, О .1ьгою Литвиненко . І nрацювала багато са­ ~ш: ще й ще раз пере­ читvвала технічні ха­

рактеристики

nрий­

~rачів, вивчала віть напам'ять, ромилася

їх не

на· со­

запитувати

ної

середньої школи .'\f'g 3 без вагань вирі· шила йти nрацювати в торгівлю . Може, це трохи й банально, але

цівнюш

Люда

організаЦія

Багато

в

до­

nоl\югли дівчині і кон­ сультації, що їх регу­ лярно

проводять

телеательє

Тепер

про

пр&

.

Людмилу

Платонову говорять про

досв і дченого

давця,

як

про·

комсо:чоль с ька

доручила

з дитинства. коли най­ улЮбленіоою була гра

їй взяти шефство над <<новеньІШЮ>> - Тетя­ ною Нривошлик. Вона

~

-

рішення визрівало

ще

<<магазин».

Перша провал

невдача

на

заменах до

ного

вступних

кооператив­

технікуму

злякала

ек­

дівчину .

-

не

Піш­

ла до школи- магазину,

о

що

важко.

покупЦів.

що таке

ніхто не

бачити,

обдаровуючи покупців осяйною усмішкою. Людмила Платонова nісля закінчення місь­

вважає,

Не

давалося,

часом сльози

знати

характеристики

стоя­

прилавкQМ.

повинен

вмІти

стор,

незабаром уже

ла за

Гудзь не приховує складності роботи : - Потрібно бІльш­ менш вільно орієнтува­ тися в радіотехніцІ. фото- й

2

а

НОВЕ ЖИТТЯ

одІІН

з організато­

р і в вакального ансамб­ лю універмRгу. Т не за­ буває про тується

технікум.

нRвчання: го­ до

вступу

М. КУ ЛИКІВСЬКИИ.

о

в

, 'і

)

j

Заслужени й праціІІник торгівлі У. Т. Кривошлик підготувала за час своєї роботи 35 .Ію л одих продавців. До неї йдуть за

порадою, у неї вчаться. їй дякують за допомогу.

На фата: У. Т. КРИВОШЛИК серед молоді.

' - ~-..-z: ко побували в сеJІ1 Плоскому.

В ОДІІН А Б;:JАЦ

Товари, що їх привезли .а;ів·

Кожного року після закін­ чення ш ;юли-магазнну в ко· лектив впиваються нові rно­

лоді спеціалісти.

Нац ними

беруть шефство КО!\-Ісомольці універмагу. ~ак, у цьому році Раїса Яхно допомагає освоїти професію продавця

Людмилі Д11-штрик.

fурток ціяльиості

І

*художньоУ * *

давно.

носять

обслуговування

корнетувалиси

великим попитом: їх реалізо­ вано на суму 4,5 тисячі кар­ бованців.

так

* * * Турбота про своєчасне культурне

чата працівникам передового господарства,

самGорганІзовзло не

але

заняття

багато

його активістам . Олена Поно­ маренко,

Алла

трудівників полів і ферм ста­

Ірина Понзіиі та

ла однією з основни:к дпя МО·

ранио

лоді. Нещодавно Олександра Заrоровко та Ніна Романея-

виступу

П'ятниця,

20

лютого

1976

року

при­

задоволення

готуються перед

НнківсьІt­

Інші до

С'І·

першоt.

товаришамь

по роботі.

о


ao&POFO ••еІІІРОІО 11

ГОЛОВНА ТУРБОТА КОМУНІСТІВ Одним з

важливих

завдань

доnомоги,

торгово-економічному

Нерівиицтво

І

:.sмаганням

куль­

за

мовують енергію і запал моло­ дих на досягнення нових успІ­ ХІв у nраці. Ми no nраву може­ мо гордитися, що nідnриємство е

року

в

рік

nеревиконує

пла­

показник зріс за 1,55 раза.

готуємо

nродавців.

радниками

Добрими

вого

се­

укласти договори між молоди­ ми nрацІвникам і їх старшими }(Олегами. Тепер за кожним. хто

розnочинає

універмазі ,

працювати

закріnлюється

змагання нання

в

старт взято усnішно:

виконано

О. І. Юм­

роль

nриділяємо

та­

!<ОЖ nідвищенню ІдеІhю-лол!­ -тичного рівня та кваліфікації , ПІДГОТОВЦі

кадріВ

МОЛОДИХ

спе­

ЦіаліСТіВ. Номуніст

Г. Ф. Лоб­

ко

комсомоль­

керує

школою

процента,

nонад

nлан продано

продукції

на

тисяч карбованців.

В.

ської політосвіти, в якій навча­ ється 26 членів ВЛНСМ. Ряд

нули у своІх

НК ОДНА СІМ'Я о

НАШІ

ІНТЕРВ'Ю

парторrанізаціУ.

старших

nодруг

Надії Стурко та Олександри Заrоровко. - Робота продавців сnеци­ фічна й тим, що накладає, так би мовити, матеріальну відпо­

о

вІдальнІсть на увесь

колектив.

Як це впливає на взаємини між

Комсомольсько • молодіжний продавцями? колектив вІдділу rалантере1 свідчений

працівник

зустрівся

У

з нею і

тих.

11

та

У нашому відділі працює чоловік. За винятком мене

Галини

Олексіївни Ннсельо­

вої. усі :ІІОЛОДі -

років.

Серед

ВІД 18 ДО 30

них

ся

особливо хо­

Надію Стурко, Тетяну Нарна­ тову, Тетяну Іваницьку, Ніну не nерший рік. мають чималий nродовжують

тра­

складався

не

може здатися nриходили

в

так

легко,

теnер.

як по

ли, иамага.'!ися nерш за все nри­

до професії .

лише nісля цього ~южна лристуnати до формування професій·

-

викладкою

само­

трудом

виборола

почесне

ща

звання

«Ударник комуністичної праці». Колектив трико­ тажного відділу, членам якого вона е, достроково виконав завдання п'ятирічки. Нині Т. Алейник зі своєю напарницею по зма­

ганню ко.ІІсомолкою А. Янківською, несе переd· з ' їздівську вахту, показуючи зразки самовіddаноі

праці, примножуючи трудові здабут~и комсомолу універмагу. І

ще Тамара

xo•te

повюстю

опану~а­

ти майстерністю своєї скромної, ал_е такої пОТJ?tб•

ної для людей професії. Після закІнчення технtку­

му вона мріє вступити до вузу. С . Ш" И(.;ТУ HKU.

ІПІІПІІШІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІПІПІПІППІППІІІППІІППШІІІІПІПІJПІІПППІПППППШПППППППППІІПІППППШПІППІШПІІІІПІІІІПІІІ\ІШПІІD

з

комсомольським

Нещодавно

КОМСОМОЛЬЦі

уні­

вермагу райсnоживсnі л ки на зборах підлисали тр удовий ра­ порт своєї організації партій­ ному з'їзду. У цей д е нь дівча­ та,

схвильовані

стро

відчули

і

щасливі,

важливість

го­

nодії

і свою причетність до неї . Для них вона стала, безсумнівно, ве­ ликю1

святом .

А до nочатку зборів хвилю­ вала інша турбота складан­ ня заліку . Члени ат е стаційної комісії Георгій Федорович Лоб­

мольщ вболівають за загальну справу, беруть активну участь в управлінні виробництвом, громадському

житті

колективу.

Рубежів, намічених молодими, досягнуто. А завдання були сnравді наnруженими. Ось, при­ міром. особистий комnлексний nл а н Тетяни Нарнатової. Вона з обов ' язалась виробничу про­ граму дев'ятої n'ятирічки завер­ шити за 4 роки й 11 місяЦів, змінні

завдання

перевиконува­

nагандист ; Ніна Михайлівна Нореннченко, застуnник дирек­ тора nідnриємства: Валентина Миколаївна Ножухівська, сек­

ти на 10 карбованців, лідви­ щувати ідейно-політичний рі­ вень в !'уртку комсомольської по л ітосвіти, брати активну участь в художній самодіяль­ ності. Даного слова комсомолка

ретар парторганізації;

ДОТРЮіаЛа.

ко,

директор

універмагу ,

на Ващен\{о,

про­

Валенти­

секретар

Валентина Ваш"'"-'ІJ

комсо­

мольської органі:зації райело­ живсnілки вели ціка в у бесіду. Дівчата розповідали про те, як

підсумки

викон у вали інднвідуальні соціа­

нінського

лістичні зобов'язання.

40

ни

і

задуми

чим

на

живе

про пла­

майбутнє,

колектив

про зараз,

напередодні фору~ІУ комуністів країни. Уважно вислухавували­ ся

зауваження,

об ' єнтивно

nроnозиції

враховувалось

і

все,

до найменших дрібниць .

Но:v~ісія

відзначила :

ної атестації і

зиЦІї комісії .

зачитала пропо­

45

заліку.

членам

учасникам Ле­ в

ВЛНСМ.

тому

числі

зарахову­

-

трудяться

з

вогником,

rто­

комсомольськи.

Найлрацьовитішим, найактив­

нішим комсомолкам Раїсі Ях.· но, Надії Стурко, Тетян! Кар• натовій,

Галині

Безлюді

вру•

чено знак ЦН ВЛНСМ <<Моло· дий гвардієць п'ятирічки». НомсомольцІ. молодь раrтор•

тували XXV з'їздові НПРС про досягнення в дев' ят!й n' ятиріч· ці

1

взяли підвищені

етичнІ зобов'язання на - перший рік нової, n'ятирічки:

соціал!·

рік десятоD

1976

річний план виконати до rрудни на

1976

року;

28

додатково продати товарІв 90 тисяч карбоваІЩів;

добитися високоУ куаьтурв обслуговування покупців, пра• цюватн без жодноі скарrи;

постlіЬrо підвищувати ідей• но-політичний і професійний рі• вень;

Так, дівчата усnішно склали цей важливий екзамен. Адже

взяти шефство над іивапіда• ми ВеликоУ Вітчизняної війни, перmочерrово виконувати іх за·

всі вони відмінно вчаться в гуртку КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТ­

за місцем проживання.

ється залік.

ОСВіТИ

«Основи

моралі>.>,

камсо-

підбила

громадсько-політич­

запалом

комуністичної

активістки

ського життя,

мовлення і

громад­

а найголовніше

доставляти покупки

П. l.UAXHIOK, секретар міськкому ком. сомолу.

від­

Найважливіше прагнення приносити людям відчуття

річ _

яв.'ІЯ.'Іа інтерес до своєї роботи . була невдоволена здавалося б

Бо

кожна

нова

радість в домі. тим паче,

коли вона лідібрана зі смаком . Звідси починаються 1 високІ

товару,

можна було з уnевненістю

художньої

Та найбільше комсомолка гордиться тим,

те,

nоnросила доnомогти

задоволення.

них навичок . І коли дівчина виідеальною

колектив.

член комітету комсо.ІІолу раисnоживстл·

- І на закінчення - тради­ ційне запитання: які ваші пла. ни на найближче майбутнє?

закінченні школи. І ми, як мог­

щелити їм любов

одного.

відіграє

бере

шукати власника. В гаманЦІ ле­ жала санітарна книжка, з ююї й дізналися ім ' я nокупця, мІсце роботи.

Дівчата

магазин одразу

на

мене,

молодої змІни.

Проте колектив як єдине ці ­ ле

за

роль

лою сумою грошей. Через де­ який час його виявила Олена Романенко, одразу принесла до

Ро~1аненко . Вони nрацюють уже

досвід. у~Ііло

всі

велику

Був якось у нас досить nока­ зовий виnадок . Одна жінка за­ була у відділі гаманець з чима­

тілося б відзначити комсомолок

диЦІї виховання

цьому

nринцип:

взаємодопомога. Проводимо ми, наприклад, ревізію. Ножна одержує свою ділянку роботи. І раптом бачу, захвилювалися дівчата щось негаразд. У цьому випадку важливо збері­ гати сnокій nомилка знай­ деться. У нашому віддІлі ще не було виnадків недостач. Тут я , як матеріально-відnовідальна особа, можу nовністю покласти­

поnросив розnовІсти про те, як складався колектив працьови­

-

основний

один за всіх і

торrівлі,

Ольrа Іванівна Кімнацька , стаж роботи якоі перевищує півтора десятка років. Наш ко­

респондент

Наш

-

за підсумкамь п ятирічки ви­ знано кращим. Очолює Aoro до­

-

суАtлінним

КОЖУХІВ(.;ЬКА,

секретар

дівчина

діяльності.

завдання

Цими днями відбулись уро­ чисті збори nрацівників унІ­ вермагу. З відчуттям гордостІ приймали ми перехіднІ Черво­ Ні праnори рай- та облсnожив­ спілки, присуджені за перемогу у соЦіалістичному змаганні.

нацька.

Велику

Вона

ки, член місцевкому, учасниця

но­

107,7

60

на

ази

.

Поєднуючи роботу з навчання.Іr,

вико­

року

засвоtла

активну участь в громадському життj колекти~у.

ти за січень nідтверджують , що

на­

Нривошлик чи завідуюча галан­

відділом

nершого

«новенька» так легко

кого техніdуму кооперативної торгівлі.

вого п'ятиріччя . Підсумки робо­

ставник, такий як заслужений nраЦівник торгів.1Jі УРСР У. Т. терейним

за дострокове

nлану

що

з навцем своєї професії, - необхідні глибакі знан­ ня. Вона вступила на заочне відділення l(иtвсь·

кандидатами

У спішно слравившись із за­ вершенням завдань дев'ятої п'ятирічки, колектив універма­ гу імені 50-річчя Великого Жовтня розгорнув соціалістичне

допомогла

склавши за­

Однак, Тамара зрозуміла, щоб бути справЖНІАС

мають комсомольські дору­ чення 1 старанно виконують їх.

розробила умови трудо­

наставництва.

вовані,

ві

бе комунІсти В. Д . Щетиніна та Л . І . Остренко . Партійна орга­ нізація

встуnу

і, усnішно

професії.

у члени НПРС кращих молодих продаецlв - Наталію Лугову та Валентину Ванишеву. Обид­

по­

зарекомендували

до

школу-магазин

лік, незабароАt стала за прилавок .. Іf_авtть до• свідчені продавці трикотажного вtддrлу М. М. Іванова, Р. Ю. Пугач, Н. Г. ТрубІшкова бу_ли зди­

Номсомол наш вірний nо­ мічник 1 резерв. Уже зараз ми

~обистим прикладом члени НПРС ведуть за собою моло­

дих

nила в

до

муністів.

ни, нарощує обсяг товарооборо­ ту . Останній n'ятиріччя в

nовнитu, що так може говорити людина, яка пов­ ністю віддана своїй професії. Ще навчаючись в школі, Тамара твердо вирі· шила: буду продавцем. У 1973 році дівчина всту·

праці Ці та багато інших ли­ тань виносилися на обговорення партійних зборів. вони nостійно nеребувають у центрі уваги ко­

спря­

гордістю за нашу промисловrсть, яка

самL переконливо говорять за себе. Хочеться лише до­

боротьби

ставлення

~ю­ наиго·

1

ще: ми - творці доброго настрою людеи. Безперечно, слова Тамари Алейник вже

інституті .

організація

профе­

виробляє для нараду сучасні добротні т._овари. І

соцІалістичним

комуністичне

-

ловніше

комсомольсько-моло­

кументів,

турно,- їх основний обов'язок. Номуністи унІвермагу

дей, приносиш їм користь, задоволення.

діжних колективів, пІдготовка до обміну комсомольських до­

вирішили, що працю­

вати високопродуктивно

На моє запитання чим ій подобається

сія продавця, Тамара Алейник відповіла: - Радістю від того, що ти завжди серед

продавцІв здобуває освІту в тех­ нік·умах, а комуністка Н. М. Норениченко І комсомолка Н . Лугова в Ниївському

ІІашої nартійної організаціІ є робота з молоддю. яка складає більшу частину колективу. За­ уважимо відразу. що комсо­ мольці взяли на себе осnовну турботу npo органІзацію твор­ чої атмосфери дружби ! взаємо­

ПОКЛИКАННЯ

лvказники нашої роботи . у цьо­

го-

му роЦі ми зобов'язалися закін­

ворити, що з неї буде хороший · чити виконання річного завдан­ nрацівник.

-

Очевидно, потім

ді.тrиJПІся

набутим

ня до

дівчата

досвідом зі

тя

Цікаво часом

з ' їзду

спостеріга-

увійти <<новенькій>> у

нашу сім'ю.

маренко

1 Ольга Литвиненко 1 навичок почерп-

чимало знань

П'ятниця,

20

Номсомоль-

колектив від­

на честь XXV

До відкриття виконати

йо-

nлан

двох місяців і реалізувати

по­

сяч карбованців.

що

над завдання товарів на 10 ти­

Часто при цьому

впізнаєш своУ форми , правда. дещо змінені . Так. Олена Пона-

НПРС:.

го дали слово

як вони уміло й тонко допо-

ма'гають

грудня.

ділу несе вахту

своУми молодшими подруrами.. .

-

24

сько-молодіжний

1

У тому,

молодь _дотримає слова, можна не сумюнатися план СІчня

виконано на

6

днів раніше стро­

ку.

пютоrо

1978

року

На

фото:

секретар

.Іtіськкому

П. ІВАХНЮК вручає вштел

ко.Іtсомолу

кращому

НОВЕ ЖИТТЯ

камсо-

І\

' Аtольсько-молодіжному колективу сфери обслуювуван.ня району.

а стор,


На

. .., ClЛbCbKlU

rguІW/NffiHH~I

СЦЄНl

--+-8-+-

ДОБРЕ ПРАЦЮЮТЬ І ВІДПОЧИВАЮТЬ

j

ганні серед ферм радгоспу «.'JіТКіВСЬКИЙ» КО.1еКТИВ МОЛОЧ· натоварної

ферми Літочків­ ського відділка N~ 2. З особли­ вим nі·днесенням розпочали во­ ни перший рік десятої п ·ятирічки. Обговоривши проект ЦК

КПРС до

;

XXV з'їзду

партії

«Основні напрями розвитку на­ ро.1ного

господарства

СРСР

на 1976-1980 роки», пі.1вищені соціалістичні

взя.1и зоба-

в'язання: вирішили надоїти по кілограмів молока .:ожну фуражну корову.

на

4200

Д.1я працівників ферми ство-

~

рені хороші умови роботи, а то~1 у й наслідки - відрадні. у відді.1 ку є чудовий будинок 'І'варинників. Тут приді.1яється увага наочній агітації. На

стенді показано,

як

викону-

~ ПРИНЕСЛИ Нещодавно радгоспу

Вміють відпочивати наші тваринники. А змістовний від· nочинок - це запорука успіху в праці, М. ДАСИК,

та.1и

з

до

концертом

заві­

учасники

ху.

.1ожньої само.1іяльності район­ наго будинку культури. Вони пр·и~езли

справжню

радість

.1юдям. У виконанні хору під керівництвом Василя Киящука прозвучали пісні про партію, про по.1я неозорі, про красу рідного краю. А на закінчен­ ня концерту -- українські на­ РО.1Ні пісні «добрий вечір, су· сі.1онько:. та сОй ти місяцю».

Чо.1овічий вокальний ансамбаь проспівав народні пісні українську сСіяв мужик просо» та російську «Гей, по дорозі!». Щиро дякували

r.1ядачі Миколі

Боцюну

кот­

рий прочитав гуморески 'оста­ па Е·ишні. З оригіна.1ьним жан· ром

виступив

.Михайло

Твер­

дий. Він викликав веселий сміх у заді, коли з кожухів 'І'а ша-

Знайома

приби-

терина Троценко та Антоніна Ковшун співають про любов. Пkні «Тиха вода» та «Біжить

'ріка» зворушили г.1ядачів. То­ му Ще і Ще раз ВИК.1ИКаЛИ діВ· чат на сцену. Євген Селі.ванов проспівав російську народну nісню під ба.1а.1аіікv. Хороши~!

був виступ О.1ексані!ра Грицен-

ка з .1іричною піснею «Трави­ трави» та народною сМав я раз дівчиноньку». Заступник го.1ови сільвикон­ ко~ІУ Петро Іванович Жигало від і"ені ьсіх nрисутніл тепло і щиро подякував самодіяль­ ним митцям за хороший кон­ церт, побажав їм міцного здО· ров'я і нових творчих усnіхів.

Г. ПОЛЯКОВА.

«вулиця Короленка•, винесено

догану. З усіма ВОДіЯМИ проведений допоміжний інструктаж

розпод n прац • Як повідомив директор

відносно дотримання nравиn перевезення пасажирів.

і

приємства І. Г.

під-

Агапон, адмlнl-

страці я заводу здійснила

захо

на підвищення

трудової дисципліни і поnіпшення контролю по дотримав-

Жнтеwt "

* * * uуднl

Шевчен-

кового

с

пропонуваnи

ревІм

17.00 !8.00 18.15 18.30

чий день. Обов'язки між ними розподіnені рівномірно. Цим

автобуса від Броварів до cena Богданінки буде продовжено

наказом попереджено начаnьни- через Шевченкове

ського відділу

за

К. т. К.

Автобуси

почнуть

до

Рудні.

курсувати

оргаиізацію кі організації проведуть

Праці,

капі-

ТаJІЬНИЙ ремонт ШЛЯХУ На діnЬ·

19.00

А

ндрусенко

писав і зроблять на кінцевій

про те, що водії міських

марш-

рутів часом зупиняються не на всіх зупинках. Обсп:уговувания

2! .ОО 2!.30

майданчик для розвороту.

Те.1евізійна

11.40

Шкідьний для учнів

автопідприємства

09034

наводяться

скаржиnися

житмІ Вели-

маршрут .N9 4 (пnоща Шевчеика-промвузоn). Таким чином,

райспоживспілки розгnяиуnо nист на Місці. Продукція, що виготовnяється на

шаться.

харчування, реаnізується з на28

еЧ ас•, хокею:

s

1дачів НДР

екран. Російська мова кл. «Російська 11!08&-

міжнаціонального

12.10

вання

народів

К.

Концерт

14.50

Програма

14.55

Телеальманах

15.40

К.

16.15

•Партії

т.

«Юність

сnілку­

СРСР•.

ансамбJІю

таnцю

Закарnаття».

nередач.

(Чернівці).

т.

Ддя

дітей.

•Гусеня•. ЛЯJІЬ·

бійці•.

Теленарис

мувІsму..

(М.).

\4.20

ДJІІІ

хто

ворізького району С. 1. Шапоаала. (Дніпропетровськ). к. т. •Україна індустріальна•. Для старшокласникіа. сВітриJІО>.

(Одеса).

турбінний

завод

Нурекська

ГЕС. (Харків).

!9.00 Інформаційна nрограма сВІстІ•. 19.30 Телефільми с Перемогти себе•, •Пехлевани•.

Запрошуємо на пісню. (ЛьвІв).

ма. Тележурнал •Старт•.

сМетод

введення

доnоміжного

невідомого

ріанянь

І4.М

ФІзика.

струму>.

І

І

ао. сВода І Ті охорона•.

(М.).

t

19.00 19.30

ТеJІеф!JІЬМ

\9.45

На

К. т. (М.).

І.

муиІстичної

СJІухачам

nраці.

wкln

ко­

сУдоскоиаJІен­

н• органІзацІі аиробництва робо­

20.15 20.30 21.30 23.25

чого мІсца•. (М.). К. т. ВечІрн• казка еЛІсова га­ зета•. (М.). К. Т. сУ будНІІХ аеJІИКНХ будов>. (М.).

К. т. ХудожнІй фіJІЬМ сМама аи­ ЙWJІа заміж•. (М.). т. сМао~~-..оанича УкраУна•. сЧернІацІ•, с6атиJІИМаи>. ІнформацІАннА виnуск сДень sa

К.

21

ЛЮТОГО

ПРОГРАМА

9.00 9.10 9.30

Концерт

Державного

бакського народного хору.

І ІО.4о для учнів 1 кл. Читанн•. Батьківщини».

!

V

з

Телефільм

14.30 !5.00

сСуботнНІ репортаж•. (ХаркІt). Бюлетень •ІнформаuІя та наукео

15.30

во-технічний прогрес». Художній фільм сСин терІв•.

Асютченка.

сТовари

роварс~окому коопун вермаз

процентів згідно

t

ки окремих водіїв, то в кожно- розпорядження обnспоживспіn- І му конкретному виnадку засто- ки. Випадки продажу товарів з

совуються міри покарання. Так, кухні на зміні старшого повара І

і

.,

(Львів).

народу•.

еЛюдина

ДJІІІ

JIЮJLol

двох

16.40

•Важливий

16.55 18.00

Сnіває Марія Бієшу. Кіноогляд сРоки І долІ•.

етап

бу дівництва•.

ма•

комуністичвоrо

15.

Бесіда

Части•

на 4. К. т. ІнформацІІІиа проrрама «Вісті». К. т. Авторськиіі концерт комnо•

зиторів

В.

СоловІІова-Седого

добраніч, діти!•, •Часо. (М.).

Мультфільми

для

над

«У

річкою».

Чемпіонат

СРСР

Чоловіки.

21.00

світІ

з

сПnо

пернатих•.

гандбма.

(Заnоріжжя).

ПРОГРАМА

НА

среціальних

ОБЛАСТЬ

учбових

закJІа•

.,

· - · ••

(М.).

дітей.

МузичниіІ

фіJІ-..м;

річ.

ЛенінськиіІ

18.15 19.10

гідну ауст•

раіІон

cтf!JІHDI

к. т. Чемпіонат СРСР s af!JІel• :J:::бит~~~~·І~~-ер~~·/мущи•.

19.30 к. т. •Клуб кІноnоаорожеіІ•. 20.15 к. т. Вечірня казка сГрнб-тере< мок•. <М.).

20 ·30 •Алло? Будь JІаска!•. 2!.00 •Мамина шкоJІа•. (M.J. 21.30 Художній телефільм сЛеrка аео 22.40

~~=п.~~-~-ору Українськоrо тш• бачення

І

радіо.

Редактор Є. ФЕДЯП. КоJІектив

••

..

00

..

••

повІдомляе

nобутового

... • •

1

j

ТРЕСТУ « УКРСІЛЬІ!:НЕРГОМОНТ АЖ•

rоnовний механік, комірник, машиніст автокрана К-162. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Богунсьна, 2в.

про передчасну смерть

бухга ..тера Дмитрівни nЕтРЕнко висловлює співчуття рідним та близьким nокІАної. Наталії

,,

НА ПОСТПіНУ РОБОТУ ТЕРМІНОВО 11UТРІБНІ: АдміністрацІ.JІ

комбінату

обсJІуговування з глибоким сумом

І

~ол~=~~~бам~таи~~~ринпо ви~~~~~'::~ І

сnівчуття робІтницІ оетстаиuІї А. я. Бондар~-~ко з приводу смерtі

дома~·и мс";:g~нІвни влАсЕнко.

t .. •• .. · - · • , .. .. .. .. .. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ••

~:~~~~~~~~~~~,~~~~~~~#c~~~#Qg8~~~·~~~~~~~~c·~~~#q~4~~~~~~~~c~~~~

І

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

-

орган Броварского горкома

партни Укранньr, """'оммуинстнческой Советов деnутатов трудящихся

городекого в районвого

Киевской области, Газета вьrходнт ва украввском язьrке,

І

НАША АДРЕСМ 255020,

и, БFОВАРИ, вуJІ, Київська, 154,

ТЕЛЕФОНИ: реJІактора - 10-8-8!; ааетуnккка реJІ.актора - 19-4-471 вІдповІдальвого секретари. aluІJJJ еІл•с~окоrо. roenoJІ.apcтaa, соресnов• з дента місцевого рад!омоаІІuвк - 111· -18' ІІ.ІІ.ІІІл!а nромисловостІ, масовоі Dоботн, фотохореепов.аtнта - 10о4.87,

І

Гаsета авхоJІ.ит.

V, вівторок,. середу.• n ятницю суботу, Обсяг 0,5 формаn: rазетв

~~·#~~~~~~~Q#~~--~#DJ·~~~~~gg~~~~~~~~~-~~g~~~~#-·~#~--~~r~~g~~qc~~-~~

ІНДЕКС

&1964,

Бров~рс:ь.ка ,и.рукариа

f

Програма

дорослих

!6.30 17.35 xxv з'їзду кnРС -

І

УПРАВЛІННЮ МЕХАНІЗАUІІ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

r.

водію В. Вnасюку за те, що не кафе Зубконеької трапnяnизупинив машину на зупинці ся. Ії суворо попереджено.

.,

-

•Співають сурми піонерські•. Екран студента-заочника. І курс,

21 ЛЮТОГО 1976 року

.,

дозвілля•.

України.

і

,_,

про

r.тва».

І&!О Для

нІст••·

ДирекціІІ універмагу. - - - · •• •• •• ,, . . . . . . . . . . ,, .. " " . . . . . . " " .,

Теленарис

(Донеuьк).

годину

лекси•.

ЛАСКАВО ПРОСИМО ВІДВІДАТИ ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ!

.,

бійці•.

10.30 КІнофіJІьм. (М.). !1.05 Для студентів.заочникІа.

за участю фірми «Взуття» і взуттєвих фабрик

1. _ . . . _ _ _ . ,

(Ужгород).

делегата XXV з'їзnу КПРС бригадира шахти Ім. ra3tTH •Со• uиалистическиfі Донбасе• А. о.

дів. Астрономія. •Сонце•. (М.).

ФІJІьм-коицерт.

J •

Пра•

Конц_ероr

хорової капели вчитеJІів м. УЖrо•

рода.

ніх

Широкий асортимент взуття дозволить підібрати nокуnку до вподоби.

І

Героя Соціалістичної

9.35 1 ІО-40 Для учнів 10 кл. І сере~·

Ку·

проводитиметься виставка-nродаж взуття

І

дJІІ дІте•

шторм•.

сВ

22.20

13.40 Художній фіJІьм •Красна nJІo. ща•. 14.50 к. т. ЧемnІонат СРСР s хокею: сДинамо• (Мf!скаа) cTopne. до•. (2, 3 nерІf!ди). 18.15 к. т. ТеJІежурнал сСnІвдруж-

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

Б

сПерший

К. т. сПаJІітра•. Репортаж 3 вне• тав ки народного ху дожиика

П. Майбороди, (20.00 К. т. ТеJІе• фільм • Старий І озеро•. 20.45 сНа

........................__.__..,...__. . .,__".......,.________________f

1

УТ

телефільм

12.35 !3.20 13.50

19.30

ками москоаського мектромеха· нІчного заводу. т.

к. т. Чемnіонат світу з ков:tаиІа,

•Партії

ЦТ

Ноаини. К. т. Гімнастика. К. т. сДІтам - про sаірат>, (ЛеиІиrрад).

К.

фільму сМоя справа•. І, 2 серІі,

12.20

10.00 •дJІк аас, бат~ки•. 10.30 К. т. Музична програма сРаико· 22.45 аа nошта•. 11.015 ЗустрічІ nисьмениикіа s робітни12.05

а

художнього TtJІe•

ці В. І. Касіяна. сЩедрІсть талантів•.

1g.oo

днем•.

СУБОТА,

Прем'•ра

!1.50

ми-

с Цементники•. ГаАдн. Соната ремажор.

доnомоrу

т.

СРСР

курс.

сМайстри (М.).

сМ\JІЬЙОН

Інформаційна nрограма сЧас>. к. т. •Театральні зустрічі•.

11.10

Природознааст-

К. т. ДJІІІ дІтей. стецтв дітям•.

Мультфільм

21.00 21.30 23.05

потуж­

Проrрама n~редач. Екран студента-заочника.

JUІ.

т.

мішку•.

к.

ПРОГРАМА

(М.).

17.20 17.25 18.30

учнів

Новини.

К.

10.00 Художні!\

роз­

Д.111

ває м. Огренич. К. т. сУ світі тварин•.

Жінки.

нерівностей•.

сРо.бота

4

при

15.30

ки•.

nporpa-

ВечірнІ новини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

•На сторожі

Математика.

ність

(ТАРС).

18.45

ко­

до вузів.

··•заниІ

1

!2.50 К. т. Програма с3дороа'к•. 10.00 Економіка сільськогосподарєького 13.20 к. т. Р. ЩцрІи. сВитІанІ частІавиробництва. сВІвчарські комn•

•На добраніч. діти!•.

Програма •Час». (М.). •МитцІ-воїни•. Му•ичиа

тих,

сВчитиск

acтynas

npo

18.00 Фільм-концерт •Рідні простори>. 18.30 •Орбіта дружби•. Харківський

Г

ЕкІІан

вистава.

делегата XXV з'їзду КПРС ди· ректора радгосnу с Красі но• Кри·

16.30 !7.10

12.30 13.20

22.50

«Братерство».

Телевистава сПригоди

і !2.40 дJІя учнІв 8 КJІ. ЛІтерату. ра. с ПоезІІ Лермnитоаа•. (М.). ДокумеитuьииА тмефіJІЬМ сНо­

механізатора.

8

17.00 18.00 18.15

(М.).

учитеJІю.

НДР

16.45 К. т. Романси Г. Свирндоаа cnl•

гос­

12.10

-

вчителів

удо­

npe-

народного

аеJІИ таАrи». КІноф\JІьм. (М.).

між

інститутами

СРСР, а також інститутом удосконалення вчителів у Ниєві. ян піднреслює місцева npe-o са, досвід радянських колеr сприяє підвищенню рівня ви• нладання і нваліфінації никла•

kОШ~ИАТМ».

17.11).

від

мова

Інтервали руху автобусів змен· кухні підприємств громадського І

Щодо неправиnьноі поведін- цінкою на

прогресу..

сnівробітництва

сконалення

м. Києва.

товарами за підвищеними цінами,

школа

(Повторення

духо·

з'їзду. РосІй·

-

10.55

* * *

В. п. Прохорчук. З 20 січня коі~имерки. цього року відкрито міський равnіння

•ПерепоJІох•.

Державного

РРФСР.

Інформаційна програма К. т. Чемпіонат СРСР ЦСКА «Хімік•. Новини. ПРОГРАМА УТ

23.!5

У кафе «БарвіноК>> торгують пасажирів дріжджами, рибою й Іншими

поnіпшується, відповідає директор

зупинці

Концерт

оркестр)

к. т. «Від з'їзду до ська Федерація •.

Інвалід в:ли:оІ * Вітчнзняноі =~Ф~л!.J;.~:ь-м~~:ч~~~о~~~ад~~ І

війни в. А.

nропозиЦію про

(ПtціаJІістІа

ДJІІ дітей.

молодих•.

Мультфільм

т.

вого

рейсового

М. І. Наиарlну після того, як шляховобудівель-

незадовіnьиу

частин

nодарства. сРОJІЬ сnецІаJІістІв У nрискоренні наукоао.технІчиого

\1.30

ЦТ

Відповідно до уго-

npe- ругах Лейпціг і Дрезден, обм_і•

висловлювання

ДJІІ

стеnу:.,

К. т. •Адреси Новини.

до їхніх Рудня'ІІ

стеження. Маршрут

адмІнІстративно-господар-

містить

сьогодні

ЛЮТОГО

ПРОГРАМА

відкрити

автобусні маршрути сіл Голова виконком

корпусів працюють увесь робо-

ка

20

П'ЯТНИЦЯ,

20.10 20.45 21.00 21.30 • У • НЮ внутрішнього розпорядку ської сіnьради В. П. •Карабут 22.!5 дни. Прибираnьниці виробни- підтвердив, ЩО необхідність у 23.00 чих, побутових приміщень, ад- цьому існує. Працівники авто. мІністративного та Інженерного підприємства прове"'и певнt' об9.45 •• ди, направлені

ВИКЛАДАЧІ БЕРЛІН.

центральними

10.55

кова

ральКИЦІ Заводу <<ТоргмаШ>> екаржиnися на неправиnьний і

СПІВРОБІТНИЧАЮТЬ

Європейсьного

у місцевій прес!

9.10 К. т. Гімнастика. огортала сотні сердець, навіва- " 9.30 К. т. еВеселі старти~. 10.15 К. т. Багатосерійний художній ла якісь далекі спогади. Зда· телефільм •Строгови•. 8 серік. ва.1ось, що його гра то мо1!.25 К. т. Камерний концерт. ва серця, мова душі людської. 14.25 К. т. Науково-популярний фіJІьм . 14.35 «Російська мова•. І знонv пісня ... Ллється ніж15.20 • Екранізація літературних твона музика, як го.1убий сон. Ка­ рів•. Художній фільм сВ JІазо­

зазначив

чим часом.

співтовариства,

проnонованої угоди.

мелодія

1 РЕВ,

енономічного

першому класі. Фото В. Миговича.

t

тари­

nредстав­

нюються досвідом роботи 13 своїми німецькими колегами. Обмін лекторами в галузі ne-o дагогіки одна з складових:

співтовариств,

якиtі

РАТАУ}.

ЄЕС

між

м'єр-міністра і міністра закордонних справ Люнсембургу Г. Торна і вручив йому лист Ради Еноном!чної Взаємодоnо-

художній школі навчається близь­ ко двохсот дітей. Іх роботи не раз експонувались на республікансь­

(Фотохроніка

Слідами ненадрукованих листів У nистt до редакціі

дитячій

nреференційних

освіти НДР і Міністерством освіти СРСР радянсьні nедаго­ ги виступають з лендіями в ок•

10.00

заворожив присут-

від­

ЄЕС і

він, можуть nочатись найблИЖ·

бригадир моnочиотовар.

ніх у залі.

'!'рудівників

Івано-Франківській

ної ферми.

на сапілці

сЗаворицький»

-

і

Переговори

никами

укладення членами

укладення угоди між РЕВ і країнами членами РЕВ з ких, всесоюзних і І>Ііжнародних одного боку. ЄЕС і нраїнами членами ЄЕС з другого боку, виставках дитячого .11алюнка . На фото: викладач М. А. ПИ­ про оснооо взаємовідносин між а танож nроект РІГ проводить урок коІ>tпозиції в РЕВ і ЄЕС.

Михайло

дерце ~Іідяки. А ніжною грою

угода між

номітетv РЕВ, ди між Міністерством народя.оt

моги на адресу

В

Гайдак. добре зіграв інструментальний анса~Ібль.

nок присутніх витрушував у вІ-

зонрема,

застуnник Голови Ради Мін!стрів НДР Г. Вайс відвідав у Люксембурзі голову Ради євро·

пейсьннх

в захопленні, коли почав

*** •••

фів.

вивченню nро­

ва виконавчого

Бурхливи~ІИ оп­

гуморески

нансів

Як уже nовідомлялось, голо-

р:я Гарду й Леоніда Олешка, які виконували пісні. Сподо­ бався виступ солістки Тетяни Вакуш, Тетяни Татарин, котра дек.1амувала вірші. Глядачі

читати

nрисвячене

ємодоnомоги про угоди з нраїнами сСnlльного ринку».

.1еска~ш зустріли своїх товари­ шів по роботі доярів Григо­

були

Люнсембургу

який,

РЕВ могла б містити розділи, які стосуються торгівлі і сnів­

позицій Ради Еноном!чної Вза­

nрацівники місцевого будинку культури і бібліотеки. Так, в одну із суб от до нас завітали учасники художньої самодіяль­ ності. Е·ідбувся тематичний ве­ чір «Плани партії nлани на­ роду». Потім аматори сцени

ються зобов'язання по надоях

РАДІСТЬ

було

газети, журнали.

дали концерт.

значив, що

БРЮССЕЛЬ. Тут відбулося засідання постійних nредстав­ нин!в ЄЕС на рівні nослів, яне

Щоб краще їм працювалося й відпочивалося, турбуються

З року в рік займає перше місце в соціалістичному з ма­ ~ ~

-

Тарна,

ЗАСІДАНЯ ПРЕДСТАВНИКІВ робітництва, охоnлювати nитан­ .сnшьноrо РИНКУ• ня сільсьного госnодарства, фі­

мо.1ока, яких результатів npar· не досягти кожна доярка. Час­ то виnускають й Календарі тру;rової Сс1а.ви. До nослуг тва­ ринників

м'єр-м!ністра Г.

Київського облуnравліюІя а tправах видавництв, nоліграфіІ і киижко.воІ !!'OprlІJІl, аул. КиІзсьха,

154,

Зам.

і

сПравnо». #~~~~,

1000-11.090.

#29 1976  
#29 1976  
Advertisement