Page 1

ПЕРЕМОГ.f\

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАРІТЕСЯІ

В ЗМf\Г .f\HHI

І

СЕРЕДА

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів У•країн­ ської PGP розглянули підсумки соціалістичного змагання обла,с­ тей і районів республіки за збіль­ шення •виробництва і продажу державі молока, .м'яса та інших продукт~в 11варинництва в колгос­ пах і радгоспах у 1974 році і ви­ знали

Достроково!

't

.N2 29 (3933)

19

І

Ціна . ---·· ·-·-·--.

ея

І:!

коn.

2

стрів

України

УРСР

з

Ради

видачею

грошової премії п

ШІ

Міні­

за

:v1етодом

заво­

сяч карбованців.

науково-технічного

прогресу,

же У два з половиною раза. 80 і!Jнщентів приросту виробництва

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТ'У КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІJ УКРАІНИ, МІСЬКО1 І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ти­

15

:з~шгання

трпівниІш заводу за чотири роки зіJі:ІЬІІІИЛИ ВИПУСК ПРОДУІЩіЇ МаЙ­

першої

розмірі

де­

Широко розгорнувши соціаліс­

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

прапор ЦК

і

завданням

;\У «Динамо», вщ:оваджуючи у виробництво найновіші досягнен­

Киї.в·ську область (перший сек­ ретар обкому партії т. Цибулько В. М., голова облвиконко.му т. Лисенко І. П.). Ій присуджено перехідний Червониїr

виробничим

тичне

переможцями:

Компартії

з

в'ятої п'ятирічки.

І

--·

заводу

прюшслових. під­

приємств Хме;lьниччини справив­

І

р.

І\ам' янець-Поділь-

придадобудівного

першим сере,~

,І !І,

лютого

1975

Колектив еи>ого

,(осягнуто за рахуноІ\ підвищення

ІІІJОДУКТИВНОСТЇ праці.

Багато зробдено і в справі по­ .Ііппн•ння

3аверwапьний рік n'ятирічки

якості

виробів.

3

по­

ча·rку п'ятирічки освоєно випуск }ШЙЖе

20

контактної

щ~трії,

* * *

18

нових

приладів без­

пірометрії

та дилато­

виробам

присвоєно

державний 3нак якосrі.

ЗА СЕВЕ І ЗА ТОГО Х.ЛОП:ЦВ

Нині в заводських

цехах ки­

Ішть напружена праця. Ділом від­

На Вахті Перемоги-молодь Гаряче відгукнулися на заклик

мос.ковських

-

со•хюльців

Свої ці

ном­

повернулися молоді ро­

-

підкріплюють

інструментального яку

очолює

цеху,

член

завод­

лу Леонід Ступа;к. Моло­ ді робітники працюють зі

но

значним

підприєм•стві,

СІ,ного

сім

комітету

радянського народу у Ве­

процента

шuкій Ві'Гчизняній війні бригадИІри комсомольсько­

ді номуністи та :комсо­ мольці зобов'язалися зда­ вати з першого пред'яв­ лення. Значно посилився у б,ригаді режим еконо­ мії. На зекономленій си­ ровині робітники зобов' я­ залися відпрацювати дві з.міни.

звання бригад Jюмуніс­ тичної праЦі. Натхненною

молодіжних

нолентивів

цресцеху Людмила Фло­ ринцева, Ганна Базиле­ вич, Валентина Михай­ ленко, г.рупкомсорги Ла­ риса Rоляда, Ганна Загу­ ра та інші.

в

продуІщії

честь

річниці

не

розходяться

ділом

В. МЕЛЬНИН.

Рt\ДИНСЬКО·

вже більш

170

дих комуністів мольців.

і

neperoвopat

ааверmенt

17

моло­ комсо­

Таїсія

В.ВОЛОВАДОВСЬКИИ, СеRретар RОМСОМОЛЬ­ СЬRОі організаціІ за­ воду

Федоренко

нього

дитячого

зараз

-

За

підсумками зма,гання

ква,рталі

бригадами

соціалістич­

у

четверто:му

мину л ого

року

і

оКІремими

робітни­

Привітавши

црисутніх

з

ве-

ликою

яких

Перехідний Че,рвоний прапор тресту << Ук·ррадгоспрембуд>>

доповіддю

чальнин

РВУ

виступив

В.

І.

Бєлік.

відзначив, що колектив

на

власними

118,9

татів

на­

Він

підпри­

:силами

процента,

-

на

стичне

заступник

почином

знатного

зобов'язання та

Вручені прапори

під­

90

по

Наша садова брига­ да виконала п'ятиріч­ ний план продажу

вол

трудової

це

-

перемоги

сим­

нашого

своє прагнення добрими діла­ ми, січневу програму по генnід­ ряду і власними силами •вино­

нали на

109,З

продуктивності

109,4

процента, а по цраці

на

процента.

У лютому змагання набрало

ще

ширшого

розмаху.

Г. ЯРМОЛЕНКО, бульдозерист Дарницького РБУ.

фрунтів державі за чо­ тири рік

роки. ми

Тільки

здали

їх

приймальні пункти сячу

тонн,

що

на

то­ на

ти­ дві­

сті тонн перевищило соціалістичне зобов'я­ зання нолентиву. З

кожного

зібрано рів

гентара

по

80

було

центне­

продуRцlї.

Завершальний п'ятирічки

рік

робітники

бригади вирішили

оз­

наменувати

ус­

піхами дали

по тів

в

новими

праці.

слово

Вони

виростити

центнерів фрун­ на ножному з 90

90

центнерів фруктів

гектарів

плоданоеного

ЯНі

ВЖе

саду.

крони

Боротьба за висо­ кий урожай триває з самої осені. Нолектив садівників дбає про те, щоб сад узимку був дбайливо доглянутий.

гектарах.

Механізатор

а

від­

зміни.

В.

Бендика.

вродила Механізовані ланки радгос­ пу <<Заплавний>>, включившись у Всесоюзне соціалістичне зма­ гання

праЦівників

Іван

Іва­

нович Безсмертний під­ живив дерева калійни­ ми добривами, а тепер вносить у грунт фос­ форні. Міжряддя пов­ ністю оброблено у двох напрямнах -садоними дисновими боронами.

Сумлінно трудяться робітниЦі бригади на обрізуванні сухих і пошкоджених

гілок.

Тут зайнято п'ятдесяти

близько чоловін,

ПіДЧИСТИЛИ

дерев На

на

70

щені, обмотані мішко­ виною. До середини березня цю роботу за­ вершимо.

На догляді саду ви­ сокопродуктивною

ро­

ботою відзначаються Галина Павлівна Тка­ ченко, Ніна Оленеіїв­ на Онашно, Тетяна Іванівна Товстенна, Ольга Миколаївна Ва­ куленко, Галина Пили­ пінна Юхта, Марія Нлимівна Носенко та багато інших. Всі вони винонують

робітну,

норми

ви-

турбуються

про високу якість.

Ягідників

половині

площі саду штамби по­ бІлені, всі дерева очи-

гектара

з

сімнадцять

маємо

ві­

гектарів.

теж старанно догля­ нуто. Восени проведено глибокий обробіток

rx

міжрядь,

у

рядках

полото бур'яни.

ви­

Навес­

сільського

господарства, зобов'язалися у завершальному роЦі п'ятирічки виростити

на

кожному

гектарі

лютого в

Кремлі заверши­

лись переговори між Генеральним секретарем ЦІ\ КПРС Л. І. Бреж­ нєвим, членом Політбюро ЦК

КПРС, Головою Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіним і прем'єр­ міністром Великобританії Г. Біль­ соном і МІНІстром закордонних справ і в справах співробітницт­ ва Дж. Каллагеном.

У той же день в Кремлі відбу­ лося підписання радянсько-анг­ лійських документів. Було підпи­ сано «Спільну радянсько-англій­ ську заяву», «Радянсько-англій­ ський протокол про консульта­ ції», «Спільну радянсько-англій­ ську декларацію про нерозпов­ сюдження ядерної зброї». Ці до­ кументи за Радянський Союз під­ писав Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв; за Сполуче­

не Королівство Ве.'Іикобританії -

200

прем' єр-міністр

ни ще

Г. Вільсон. Потім були підписані: <<Довгострокова програма розвит-

центнерів картоплі. Щоб добитися таких показників, во­ восени

виорали усю

пло­

щу на зяб, а тепер заготовля­ ють і вносять добрива. Брига-

. Великобританії

ку економічного і

промислового

співробітництва між Союзом Ра­ дянських Соціа.ТІістичних Респуб­ - Щоб прискорити цю ро­ лік і Сполученим Королівством боту, створили два загони, за Великобританії і Північної Ір­ якими закріплено вісім транто­ ландії», «Програма співробітнидир Іван Михайлович ський розповідає:

рів МТЗ, два

Дамо

виконує

Щоб картопля

зеконо­

колективу. Ми і надалі будемо змага'Гися, -щоб тримати їх у своїх руках. Підкріплюючи

керуючого

- Наша бригада, - сказав він, .ро3Почала будівництво типового корівника у радгоспі імені Мічуріна. Щоб скоротити ст,ро:ки будівництва, ми вирі-

хід соціалkтично•го .між дільницями,

верх­

швачкою,

організації

Фото

мити чимало матеріалів.

ступив бригадир бригади ному­ ністичної праЦі М. К Печура.

120,5

обов'язки

комсомоJІьської

лить у:спішно вИІконати соціалі­

трестом І. З. Хававчун. Від імені будівельникі·в ви­

а

за

фабриці

мінно. Товариші по роботі обради її заступником секретаря

ли Злобіна перейти на метод бригадного під'Ряду. Це до:зво­

перемогою,

трудящих.

вручив

процента. Голова буді·вельного комітету й. І. Факто,рович проаналізував зма.гання

т.рудовою

дру;гий секретар мі.сьююму Но.мпартії Унраїни М. О. Сер­ гієнко вручив перехідний Чер­ воний прапор міськкому Ном­ партії України і виконно·мів міської та Ірайонної Рад депу­

ємства річний план будівельно­ монтажних робіт по генпід·ряду

виконав

шили

на

одягу

:-лооковного будівельника Мико­

тив Дарницького ремонтно-бу­ дівельного уnравління вийшов переможцем .У соціалі•С'Гичному зма.ганні серед сіль·ських буді­ вельників нашото району і під­ розділі·в тресту << У:кррадгосп­ ре:мбуд». З цієї нагоди нещо­ давно відбулися збори, на з

Свої

пластмас.

ками.

колек­

працювада

трикотажного

контродер.

ЗАКРІПИМО ЗДОБУТУ ПЕРЕМОГУ ного

•а

анrаІІІпСЬRІ

На заводі пластма.с по­ пі·дхопило

господар­

тики.

у

чин москвичів

приладобудів­

ства на 1О мільйонів карбован­ ців приладів контролю і автома-

спецзамовлень,

як

подільські

перемоги

з

ЦІ\

до радянського

п ·ятирічного завдання випустять

що нею зайняті дівчата, винонується бездоганно.

моло­

Звернення

для потреб народного

Надії Нарпенко, Ніни Рогової та багатьох іН­ ших членів ко:nекти~.У· Поліпшилась яюсть 1х роботи. Відповідальна пе­ ревірка

на

НИІШ до кінця року додатково до

над фашизмом. Ножен ко:-лсомолець взяв підви­ щені зобов'язання. Слова

перевиконанням

працею обrцяли відзначи­ ти ЗО-річчя Перемоги

- МОЛОДіЖ­ НИХ колективів зобов'яза­ лися виконувати виробни­ чі завдання на 120-130 процентів, боротися за

народу,

відгук­

на ЗО-денну ударну вахту

комсомо­

змінних норм, борються за звання бригади висо­ кої виробничої куЛЬТJ'ІрИ. Гоиго,рій Бицюра, Олек­ сандр Монятовський, Еду­ ард Ночурін та інші чле­ ни бригади трудяться ни­ ні під лозунгом <<За себе і за ТОГО ХЛОПЦЯ>>. 98,8

КОМСОМОЛЬ•СЬНО

ентузіа·змом

нувся на почин і комсо­ мольсько-молодіжний ІКО­ лектив відділу технічно.го контролю підnриємства. Молодь вирішила стати

трудови­

бітники заводу пла•стнvrас. На номсомоль•сьних збо· рах, що відбулися недав­ на

З

номсомаль­

ми успіхами. Привертає ува<ГУ щ~мплек•сна бригада

працювати

за себе і за тих ровесни­ ків, які не з фронту,

слова

повідаючи

КПРС до партії,

Ліпин­

навантажувачі і

два автосамоскиди. Добре цюють

на

вивезенні

трактористи

комуніст

пра­

добрш:

Олексій

Якович Шипітьно, Іван Ониси­ мович Нот, Микола Семенович Отрох та Василь Іванович Ну­ Цієнко. Ножний з них тракто­ ром МТЗ-5 у агрегаті з гноє­ розкидачем

45-50

вивозить

тонн

у

органічних

поле

цтва в галузі науки і техніки між Союзом Радянських Соціаліс­ тичних Республік і Сполученим Королівством Великобританії і Північної Ірландії на десятиріч­ ний період», «Угода між урядо~І

Союзу

Радянських

Соціа.'Іістич­

них Республік і урядом Сполуче­

доб­ ного Королівства Великобританії і Північної Ірландії про співро­ бітництво в галузі медичної нау­

рив. Безперебійне навантажен­ ня забезпечують механізатори

ні ПіДЖИВИМО ЯГіДНИЮІ і сад азотними добри­

комуністи Микола Пантелійович

ки і охорони здоров' я».

вами.

рович Нот.

Після підписання радянсько­ англійських Д()кументів Л. І. Брежнєв відповів на запитання

Нолектив

бригади

впевнений, що взяте зо­

бов'язання виконає. Він успішно несе тру­ дову Вахту Перемоги. М. СЕЛЮК, бригадир другої бригади Мічурін­ сьRого відділRа радгоспу <<ВелиRо­ днмерський»,

Чередничок та Олександр Пет­ Що й говорити

працюють

-

загони

сумлінно родючості,

очолені бригадиром І. М. Ліпин­ ським.

Щодня

вони

під урожай 400-450 тонн доб-

рив, а усього уже

радянеького телебачення і радіо.

* * *

вивозять

17

лютого з Москви у Лондон

доставлено відбув прем' єр-міністр Великобри-

їх понад десять тисяч тонн. Г. ВЕРОЗУБ, rоловннй інженер.

таніі Г. Більсон його особи.

еупроводжуючі (ТАРС).


Завершальному року п'ятирічки лютого відбулося засідання одинадцятої се­ районної Ради депутатів трудящих (чотирнад­

15 сії

цятого скликання). Сесія заслухала <<Звіт про робо­ ту виконкому районної Ради депутатів трудящих за 1974 рію>. Доповідач, голова винониому П. П. Білокінь ска.зав, що Ради деnутатів 11РУдя­ щих, керуючись рішеннями Партії і Уряду в ми­ нулому, 1974 році, спрямовували зусилля трудів­ ників

сіл

на піднесення

економіки

радгоспів

і пта­

хофабрик, культури і зростання добробуту т,ру­ дящих. Головна увага була зосереджена на вирі­ шенні найважливіших завдань четвертого, визна­ чального року дев'ятої п'ятирічки, успішному вико­ нанні державних бов' я зань.

планів

і

соціалістичних

зо­

Від;\іли райвиконкому, уп,равління, виконноми селищної і сільсь-ких Гад боролись за підвищення рівня організаційної ,роботи, удосконалення стилю і :vrетодів

кері.вництва,

надавали

важливого

значення

аналізу стану справ на виробництві і пра.ктичній до­ помозі на :vrісцях.

В районі п'ятий рік ведеть·ся перспективне пла­ нування роботи Рад і їх виконавчих комітетів. Ці пл<Jни м:стять в собі комплекс організаційних захо­ дів,

спрямованих

на

виконання

народногоспо;\ар­

сь-ких плані·в

На жаль, 'окремі керівники районних

ві·дділів -~

організацій, зокрема, відділи культури, народно! освіти, управління будівництва і експлуатації шля­ хі.в ще не здійснюють належного контролю за ви­ конанням ро·зроблених і затверджених планів. Неухильно:vrу розвиткові і зміцненню демокра­ тичних принципів ·в діяльності Рад депутатів трудя­ щщ: сприяє цілеспрямована робота постійних 'ком:­ сій, до складу яких ВХО;\ИТЬ близьно двох тисяч членів ко:vrісій і активу. Комісії стали більш глибше вникати в екон01:vrі·ку виробництва, посилили конт­ роль за діяльністю відділів і у:правлінь, а·ктивніше органіЗ•ОВУЮТЬ ВИНОіІШННЯ рішень МіІСЦеВИХ Рад.

Члени виконк·о.му, завідуючі відділами, начальни­ ки управлінь, праці,вники апарату райвинонкому по­ дають практичну допомогу на

місцях

виконкомам

сільських Рад. Внаслідо.к цієї допомоги зросла о·рга­ нізаторська роль сілІ>сьних Рад, посилився їх вплив на виробництво, змі;цнилИІся зв··я:жи з широкими ма­ сами трудящих. Добрих нжлідкі,в у роботі за мин,у­ лий ріи домог.лись Налитянська селищна Рада, По­ гребсьІКа, Пухі·вська, Літківсьна, Овітильні.всь:І\а сіль,ські Ради деnутатів т-рудящих. За підІсум,ка,ми соціалі.стичного зма.гання в області виконком Кали­ тянеької селищної Ради зайняв друге ·місце і наго­ роджений Грамотою облвиконкому і лрошовою пре­ мією.

Зросла роль

і а'ктивність

також

депутатських

груп і пості.в. На важливих виробничих ділянках діє 16~ депутатські групи і пости, в яких црацює

696

депутатів. Більш активно діють вони в Потреб­

ській, Літківській сіль,ських і :Калитянсьиій селищ­ ній Радах. Дещо а·ктиві·зувала,сь робота громадських самодіяльних органіІзаЦій вуличних і будинко­ вих комітетів, товарисьних суді.в, добровільних на­ родних дружин.

Виконком районної Ради депутатів метою вирішення

всього комплексу

трудящих з

питань

радян­

сьної роботи важливого значення надавав добору, вихощJ.Нню і розстано.вці надрі.в. Всі голови і секре­ тарі виконком'ів Рад мають вищу або середню певі­ ту і певний досвід організаторсь·иої роботи. В мину­ лому ,році 18 голів винонкомів Рад пройшли пере­ підготовну на постійнодіючих республікансь-ких КУ'Р­ сах. Що.мі,сячно відбу.ваються заняття університету правових знань, яні відвідують відповідальні праців­ ники виконко.мів Рад та керівНИІКИ грома'щських са­

у дар ні темпи!

Однак дея-кі підприє·м.ства міІсцевої про,мислово­ сті, окремі цехи працюють неритмі,ч.но і не забезпе­ чують

виконання

на:родногосІІІодарського

Виконком районної Ради багато ува,ги цриділяв у зв:тному періоді поліпшенню рівня торгавельноса

дев'ятої п'.ятирі·ЧІКИ. Це стосує·ться Літнівсьиої фаб­ рики художніх виробів імені Т. Г. Шевченна (ди­ ректор т. Можилевсьний), цеху безалкогольних на­ поїв про-мІкомбінату райспоживспілки (ди,ренто,р т. Ткаченко), комбі,иормового заводу (директ·ор т. Світець,кий). Протягом минулого року 1райвиконко.м зд1иснював належне керівництво б,удівельними органі,заІЦіями. Своєчасно введено в еи,ш:ІЛуатацію Нра,силtв,сьиу се­

редню школу, добудовані кла,сні німнати в Заво,ри­ цьній, Гоголівській школах, закінчено будівницт.во дитячої лінарні. В цілому виконано план по загаль­

ному о6ся.гу капіталовкладень в районі. На жаль, нижче овоїх ;vrожливостей працювали будівельні ор­ гані:за.ції т·ресту <<Брова,рисільбуд», внаслідок чого не освоєно .кошти по .будівництву окремих об'є,ктів в господарствах району. Причиною цього був низьний рівень о 1 рганіза.ції праці на будівельних майданчиках, недостатня меха­ нізація трудомістких проце,сів, перебої в постачанні будов матеріалами і обладнанням, недостатня кіль­

задовольнятись

ників,

більше увап1 приділяти експлуатації, ПІрове-

виконанням

планових

!

Із сесн районної Ради депутатzв

недол'Lків

у

денню ремонту і озеленення до,рі,г,

'Виробництва,

збільшився в три ра.зи, зоіКрема в 1974 році на 85,4 процента. За роки нинішньої .п'ятирLЧІКИ понад план вигот·овлено рі·зних про;vrислових .виробі·В Н"І суму 3,8 мільйона карбованців, торік - на 1,4 мільйона .карбованфв, На:йк,раще працював ·колек­ тив Гоголів,сь•кої стрічкот·кацької фаб 1рики, який ви­ конав народногосподарсь,кий план дев'ятої п'яти­ річки· з'а чотири роки і працює

зараз

·рахунон

2

стор.

Директор рай:побутко:мбінату депутат В. О. :Ков­ басинський доповів сесії про те, що на,селенню зараз надається 212 виді·в по.слу,г. В даний час, сіКа­ зав він, в побутномбінаті пращює понад 80 ательє і майстерень, 20 .комплексно"прий:мальних пунктів,

поганих пока·зникі,в, дост.роново виконано плани про­

ються

дажу

держа,ві

зерна,

овочів,

-картоплі,

всіх

3

тва1ринницької продукції та цродуuщії птахівництва. Цриемно, що за досягнення цих показників район визнаний пере-м-ожцем у Всесоюзному соціалі,стич­

ному зма:гаJнні за

1974

рік та натороджений

і

одержують

радгоспи

«Великодиме,рський>>, <<За.воІрицький>>, і.мені ДоІКуча­ єва, Пухівсьний племптахорадгосп. Ни:зьною також залишаєть-ся врожайність картоплі. Янщо в цілому по 'Району одержано

по

центнери,

144

то

радгоспи

<<ГоголівсьRИЙ>>,

<<Великодимерсь:кий>>, імені Щорса, Цух!в,сьІшй плеІVDптахОjрадгосп одержали на 17-40 центнерів :vrенше середньорайонного показника. Незважаючи на те, що план црод.ажу державі овоч'!в виконано по району, .Радгоспи <<Гоголівсь­

кий>>, <<Зоря>>, ри

<<ЛіТtКі'ВСЬКИЙ>>, <<ЖердіВСЬ·КИЙ• ЧОТИ­

роки підряд не

виконують

плану

дорLв. Цей прикрий недолік слід

продажу помі­

миритися

мають значно

з

тим,

що

ліквідувати.

окрем·і

Не

нижчі в,рожаї овочевих

середнм~районного.

задовільної

годівлі

господарства

культур

від

·

невиправдано

.знизили

надої

молока проти минуло·го року радгоспи «Завориць­ кий>>, <<НрасилінсьІШЙ>>, <<Заплавний>>, <<Зоря>>, імені Мічу,ріна. Завдання полягає в то,му, щоб в цьому році про­

чоти,ри

Q

з

половиною .рони,

НОВЕ

ЖИТТЯ

несвоєчаюного

винонання

замовлень,

Майстер Бобри:цьного засолзаводу депутат М. М. Кошова наголосила у своєму вистуnі на тому, щоб

пере­

робітника1м створювались більш широні можливості для висо.копроду;ктивної прац'і. Хоч .колектив заводу

торік дав прибутк;у в рад,госnну .к.а:су в су;мі 109 ти­ сяч карбованців, Мі·Г би зробити наба,гато більше. Ча­ сто доводилось простоювати через відсутність необ­ хідної сировини для переробки. Ян член пост1йної комісії по торгівлі,

можливості по підвищен­

нових нультур з року в рін

вИІпадки

нерідко низька їх якіиь. Тому .коле:ктив працювати­ ме над тим, щоб якомо,га к,раще задо:нольняти побу­ тові пот,реби 11рудящих.

видів

ного плану по заго·тівлях цієї проду.кції виконати за

179

це робиться з метою яннайшвидше перетворити На­ литу у селище високопродуктивної праці, високої культури і зразкового г·рома~сЬІКого по:рядку,

авто;vrайстерн:і, які торін прийняли понад 20670 за;vrовлень. Разом з цим побуткомбінат ще мало н.~­ .дає побутових по,слу.г на одного мешканця, траплfІ­

пфвищення продуктивності драці, яка зросла на процентів порівняно з минулою п'ятирічною,

побуту, впоряд,куванню вулиць, озеЛененню їх. Все

Звітний період ха·рактеризується дальшим роз­ витком .сільськогосподарського виробництва, зро­ станням його ефективності, проведенням ІКонцен'І1ра­ ції і спеціалізації. В минулому році до-сягнуто не­

дати державі не .меНІше 70 ·тисяч тонн мо.лока, 19,5 тисячі тонн м'яса, 170 мільйонів штук яєць. Необ­ хідно все з·робити для того, щоб завдання п'ятиріч­

ро,ку. Цих успіхів він домЬгся за рахунон ос­

тирічни в цілому, колективи радгоспу-1комбінату іме­ ні 50-річчя СРСР, рад.юспу <<Калитянський>> взяли високі соціалі,стичні зобов'нзання на 1975 piR і ус­ пішно їх виІ(онують. Виконком селищної Ради пРо· нодить значну роботу по благоу,строю сіл, поліпшенню роботи шкіл, магазиІНі.в, під,приє.мств

не відловідає зрослим вимогам сьогоднішнього дня. Інте,ре,си оправи вима,гають дальшого розвитну елек­ тро.мережі в районі, поліпшення її експлуатації.

воєння нових видів товарів, введення в дІю нових цехів та реконструнції стщрих, а також за рахунок

1976

ціалістичних зобов'язань завершального ,року і п''я­

ОстаннЬм часом значно зменшилась !Кількість скарг на роботу сьомого цеху з.в'нзну. Поліпшила,сь ·робата .в ціло,му телефонної мережі, хоч стан її ще

В деяких господарствах повільно зростає валове виробництво тваринницької продукції. Радгоспи << Бобриц:~щий>>, <<Заплавний>>, <<Велшкодимерський>>, <<'DребухіІвський>> не виконали планів чотирьох років п'ятирічки по продажу молока, · << Бобрицький>>, <<Ве­ ликодимерський>>, <<Гоголівсьиий>>, <<ЗорЯ>>, <<Літків­ ський», імені Щорса по продажу державі м'яса. Внаслідок поганої органі:зації цраці на фе1рмах, не­

о6сягів

го соціалістично.го зма.гання црацівників сіль,сьtRоІГо господарства за дост,ро.кове виконання планів і со­

справедливі на,рікання трудящих.

конання

зростанні

селищної Ради, в мин,улому ,році виконали завдан­ ня по виробницт,ву та продажу mроду,кції тваринни­ цтва і рослинництва державі. Обговоривши Звер­ нення ЦК КПРС до партії, до радянського народу, По.станову ЦК КПРС, Ради Міністрі·в СРСР, ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ про роз:гортання Всесоюзно­

впорядкуванню

·:vrожна

планів,

Налитянсьної селищної Ради В. С. Тавлуй сказав,

місткі,в і обочин. Особливу уваJГу треба звернути на будівництво до,рі,г Мок,рець-Бервиця, Калита-Опа_ на:сів, Погреби 11роещина, Гоголів наеелений пуНІКТ <<ЗорЯ>>. Дещо поліпшилась робота автотранспортних під­ приємств району, які достроково виконали плани :перевезення вантажів і па,сажирів. Проте коефіцієнт ,ви.ко,ристання тран,спорт,у ще низь·кий. Допускають­ ея зриви графі:ків ,руху автобусі,в, що викликає

своїй роботі. В галузі про.мислового виробництва райвиконком спрнмовував ува,гу колективів на забезпеченні випідвищенні продJ11ктивно:сті праці, 'розширенні ви­ пуску нових тона,р:в та вmро'ва·дженні передових фо.рм і метадін ортанізації п,раці. За минулі чатари роки п'ятирічки обсяг про;vrислового ви,робництва

~оповідач докладно аналізує роботу відділів на­ родної освіти, культJ'lрИ, соціальною забезпечення, районної лінарні, відділу внутрішніх справ, піддає критиці недоліки, визначає завдання, які належить виконати Рада,м у за•ве,ршальному році дев'ятої п'я­ тирічки. Виступаючи в обгов01ренні звітної доповіді, голова

трудящих

ню врожайності зернових ~ультур, прод,УJктивності гро,мадсь,кої худоби, нарощуванню темпів механіза­ ції і зростанню рівня економіки. Низь.кі врожаї зер­

оцінки

ставлені перед нею завдання успішно виконувались.

~~~~,~~~~~~~~~~~~,~~#~

вуються наявні ,ре.зерви

єть.ся принципової Партійної

Прикро, що в 1974 році не справила,ся з планом ре:vrонтно-будівельна дільниця. Новому керівництву дільниці потрібно налагодити •роботу так, щоб по­

!'

Здавалося б, всіх цих заходів досить, щоб всюди робота ~ті•сце.вих Рад була Цііllеспря.мованою, постій­ ною, дійовою. Проте стиль і методи, рівень орrані­ з::щійно-;vrасової роботи о.щремих виконком'ів далеко не відповідають поставленим вим.ога.м. В Плооиів­ СhКій (голова І. М. На~ун), Rрасилів,ській (В. М. До­ рошенко), Троєщинській (І. М. Ільєнко), Налинів­ ській (П. М. К,васко) сіль.ських Радах робота не ві·д­ понідає ви:vrогам Закону <<Про сільсь-ку раду депу­ татів трудящих», рішенням. радянсь·ких і партійних органів щодо поліпшення роботи мЬсцевих Рад. В їх практиці переважає поверховий підхід до справ, господарств, не

віддалених селах.

що неі трудові колективи, ,розташовані на терито 1 рії

школах, де проводить.ся заняття один раз на мі,сяць.

еконо,міну

ні. Незадовільно працюють ко~шлексно-приймальні пуннти. Тому дирекції побуткомбінату ·слід білЬ[Пе звертати уваги на роботу побутових майстерень у

....,.....:"'"...".,.....:"'"."~.."..~~..,.~_,.,...

хідним Червоним прапором ЦК ХПРС, Ради Міні­ стрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ. Ця ,висока оцін­ ка ск,ро;vrної праці сільських трудівників району зобов'.язує працювати ще краще, ще наnолеrливіmе, Ми повинні са·мш~ритично визнати, що в радгос­ пах і птахофабриках далеко не повністю вико,ристо­

r,едеться належний НОНТІроль за роботою занладі,в торгівлі, культури, медицини, відсутній належний h:онт,роль з? в1щонанннм прийнятих рішень, не нада­

та ЦК ВЛН1СМ. Але в окремих селах побутове об­ сл,'у"говування знаходиться ще не на належному рів­

показ­

модіяльних організацій. В минулому році проведено 21 ce;vriнap з голова.ми сільських Рад і сенрета,рями. Кожного місяця про,водиться навчання апарату рай­ виконкому і керівників районних організацій, про­ ведено два се;vrінари з голова,ми постійних комісій. Депутати сільських Рад навчаються в деnутатсьіІ\их

недостатнє вникнення в

рік, за що наго,роджений перехідни'м Че,рвоним Пра­ пороІ.І ЦН Н:ПРС, Ради МініІСТрів СРСР, ВЦРПС

кість робітників, До того ж винні і окремі замов­ ники, які. несвоєча,сно оформляють технічну доку­ ментацію, .вирішують питання фінансування та ін­ ше. Прик,ро, що ці недаліни мають місце уже в цьо­ му році. В 'січні, напри,клад, план капіталонкладень освоєно .лише на 80,8 процента. Завдання полягає в тому, щоб встановити су,ворий контроль за дот~и­ :v~анням графі·ків будівництва, які,стю робіт, зосе­ редивши головну у,ва'ГУ на пуе.кових об'єктах. Певна робота проведена у звітному періоді ло дальшому розвитку шляхового будівництва. Райуп­ равління буді,вництва і ек,сплуатації шляхів не по­ винно

і

побутового о6слуговJ71вання населення. Товарообіг раіtспоживс:П'і.лни торі.к становив 40,1 Мільйона нар­ бованців, що на 359 тисяч карбованців більше пла­ нового завдання. Ритмічно працюють Літнівський, Семиполківський рад.госпробкоопи, місь.ке спожиІвче товарист.во. Доповідач гост.ро критикує Бобрицьиий, Гоголівський, Велико::~имерський ,радгосцро6:коошr, які жодного разу за чотири рони п'ятирічки не ви­ нонали плану товарообі:гу. Недовиконав плану і .ко:v~­ бінат громадського харчування. З цьо·rо поТІрібно ~робити належні висновки. В останні рони значно зміцніла матеріально-тех­ нічна база побуткомбі.нату. На-селенню за минулий рік надано побутових послу,г на суму 648,7 тисячі карбованців, що снладає по 8,4 карбованця на душу населення. Колектив комбінату вийшов переможце1м у Всесоюзно:vrу соціалістичному змаrанні за 1974

плану

боту ма,газинів,

неодно·разово

перевіряла ро­

зв1тувала про свою роботу

перед

нибо.рця.;vrи.

·

- Колектив нашого рад.госпу <<ЗорЯ>>, - сказа­ ла тра.кто·ристк.а депутат районної Ради депутатів трудящих Н, І. Чемерес, доІстроко.во виконав на­ родногосподарсьний план по виробництву і црода­ жу держа,ві проду:кції ро,слинництва і тваринницт:ва

в

197 4

році.

Посильний вклад внесли я і мої nод­

ру,ги трактористки Лідія Шелест, Аня Г'ром, які працювали на вирощуваІНІНі овочів. Всьо.го ми вирос­ тили по 194 центне,ри овочів з гекта.ра, ·ЗеІкономили чи:vrало па.1ьного та коштів. В 1975 році ІКалектин

.радгоспу бореться за одержання 34 центне.рів зер­ нових з гектара, 220 центнері.в овочів, 3200 кіло­ грамів

молока на .корову.

Директор радІгоспу «Літ.кінсьІІШЙ>> деп у т а т П. С. Богданов в своєму виступі розповів про те, як колектив бореться за ефективне вИІиористання зе:vrлі, техніни, зміцнення кормової бази для громад­ сько.го тваринництва, підготовку до весняної посів­ ної ка·мпанії. Він запевнив, що трудівники ,раДІгоспу дос11роково виконають величні завдання і взяті со­

ціалі,стичні зобов'язання завершально,го року п''яти­ річни. В обгово,ренні доnовіді таІ!\ож

виступили

началь­

ник відділу внутрішніх справ депутат Д. Г. Козах,

ланкова овочевої ланки радюсnу імені Щорса депу­ тат R. А. ПаІf'Іенко, голова виконкому Зазимсьної

сільсь,кої Ради В. Г. Пасіка, лом нультури В. І. Турськнй.

завідуючий ,райвідді­

Про завдання, які вирішуватимуть трудящі райо­ ну в завершальному році дев'ятої п'ятирі.чии, .на се­ сії ро;зповів перший сенретар місьнскому Компа·рт!ї Унраїни деnутат Ю. М. Соколов. Депутати визнали ·роботу виконкому .районної Ра­ ди деnутатів т·рудящих у звітному періоді задовіль­ ною і по обговореному питанню прийняли в!дпові,дне рішення.

Середа,

19

лютого

1975

року.


Девіз змагання:

даr.и :ародув:ц:lі 6:lл:6zпе~ вращоі Рубежі нвост:l~

з

ЗВЕДЕННЯ про виконання виробничих планів промисловими підприємствами району за січень 1975 року (в процентах). о==

"" "'"' "'~

.~:Назви

=·-

nідприємств

"'" '""' roo ""' P..J;

'liO.

»

&13

щ_g

приємно

І::їіі

Промкомбінат РСС Номбікормовий завод Меблева фабрика Літківська фабрика

132,9 120,2 109,7

120,1 126,8 100,0

100,0 122,0 100,7

художніх виробів СпеЦіалізована експлуатаЦійна дільниця Гоголівська стрічкаткацька фабрика

108,1

106,5

99,4

106,9

115,3

130,3

105,5 103,7 102,7 102,7 102,3 101,6

108,2 103,8 106,6 102,7 108,9 111,6

106,5 104,0 103,8 102,7 106,0 104,5

Завод <<Торгмаш» Завод електротехвиробів Хлібозавод Завод пластмас Молокозавод Завод порошкової

101,0 107,2 102,1 100,5

101,3 101,3 100,7 100,3

металургії

Побуткомбінат Друкарня Ремонтно-механічний завод трикотажного

одягу

техніка»

ІПиноремонтний завод Завод холодильників Завод залізобетонних виробів Дослідно-експериментальний завод Броварський заводобудівний комбінат Разом по району

100,0 100,4

100,0 100,4

100,0 100,7 100,0

100,0 103,6 102,5

100,0 98,8 100,6

100,0

95,8

95,8

79,8

97,1

100,0

65,7 103,2

105,4 107,1

105,8 105,4

що

*

ко-

по

завдан-

продунтивності праЦі

на

заЦії

ви-

процента,

105,4

на

-

порівняно дом

по

процента. А

103,2 з

минулого

цим

же

року

Ці

періопоназни-

ки зросли відповідно на 16,1, 23,3 і 17,3 процента. Це дало можливість

випустити

додатка-

во валової предунЦії на один мільйон 75 тисяч карбованЦів і

реалізувати карбованЦів. Добрий

:r~~ "'""'

що

у

переконливо

відповідь

на

"'"'

"''"

виконання

народногосподар-

працівників

Дарницьке РВУ СпеЦіалізована експлуатаЦійна дільниця

Трест <<Броварисільбуд>> в

т.

СПМR-509 ПМН-9 ПМН-8 ПМН-24 ПМН-7 СПМН-508 СПМН-503

ч.

104,5 80,8

104,5 71,1 102,5 71,5 77,8 78,5 49,0 61,5 78,0 84,2 97,2

187,2 65,0 101,3 74,9 65,2 50,8 47,4 63,1 83,4 85,0 90,9

92,5 87,0 79,1 74,0 44,1 80,0 89,0 103,4

Разом по селу

Разом по району

плану

Гоголів-

завершального

никами, ніж торік.

Це колекти­

ви заводів електротехнічних ви­

о

p:a.,j;!

робів, пластмас, торговельного машинобудування, Налитянсьно­ го комбікормового, промномбі­ нату раЙСПОЖИВСПіЛІШ Та іНШі.

Великим рушієм у досягненні усnіХів є широко розгорнуте соЦіалістичне змагання між

цехами, ми

бригадами

номуніетичної

і

ударника­

праЦі

nід де­

візом «П'ятиденну за чотири дні>>. На наших підприємствах сотні робітників працюють вже за :календарем 1976 року.

Але, на жаль, нерівники до-с­ лідно-енспериментального

ду і

заво­

Броварського заводобудів­

ного номбівату не зуміли за­ безпечити виконання місячних завдань:

перші

по

випуску

ва­

за·кликали збільшувати вироб­ ництво ,молока, наполегливо бо­ рють.ся за підвищення продук­ тивності праці .і економічної ефеІКтивно.сті тва·ринництва.

Днями

колегії

сіль.ського

Міністерства

господарства

і

рад­

5

і

реалізації,

У завершальному році п'я­ тирічни тва.риннини республіІІЩ намітили ще вищі рубежі. По­ над 24 тисячі доярок дали сло­ во одержа'!'и від нарави по 53,5 тисячі кіло,г,рамів молока. із взятими більшос'Ті

С'J',ворили

міцну

госпі.в УРСР, << У.н,рсільгосnтех­ кормову ба.зу, добре нала.годи­ нікИ>>, ЦН ЛНСМ Унраїни та ли племінну роботу, правильно Президія республі,нанського ко­ органі,зували зимівлю худоби. мітету профсnілки працівників -Партійні, профспітюві, ном•со­ сільсмюго господа,рства і заго­ моль-ські .орг,аніз·ації подбали тівель прийняли nостанову про про розго.ртання соціалістично­ ши,рону підтримну почину пе­ го змагання. Це дало можли­ редових доярон ·країни. У ній вість одержувати високі надої відЗІНаЧаЄ'!'Ь.СЯ, ЩО В МИНУЛОМУ мо.лока. Онаж!мо, у радгоооі році тва·ринники нашої респуб­ <<Бортничі>> Бориспільсьно·го ліки збільшили проти 1973 ро­ району на Ниївщині добова ку ви,робництво моло·ка на 666 продуктивні,сть корів переви­ тисяч тонн і заготівлі його щує 11 кілограмів. По 1 О ніло­ на 496 тисяч тонн. Нолгоспи і

радгоспи 33 районів пере.вищи­ ли З-тисячний рубіж по надоях на корову,

у

продуктивні,сть

шила

4

91

господа,рстві

тварин

переве,р-

тисячі кілогра1мів.

344

доярни одержали .в!д но.рови по

Середа,

г,рамів молона на норову одер­ жують в ці дJ:Іі 'Також доярки

колrо•сnу імені Леніна Золото­ ні•сьного район.У на Черкащині. По всій області надої молона від корови снлали в січні 6, 7 кілог·рама, що на 200 грамів

19

moтoro

1975

року.

СПМН-508,

справилися

з

своїми завданнями і план по генпідряду

виконали на 118,5

ПМН-5

спеЦіалі­

і

Ниївського

заваного

генпідряду

винонано

на

процентів. Із шести під•роздІшв

лише по

реалізаЦії.

сільсьні

будівельники

набагато

відстали від міських. генпідряду

вони

План по

виконали

на

процентів, власними силамн на 84,2, а по виробітку на працюючого на 85 процен­ Тів. А це, в свою чергу, нега­

89 -

тивно

позначилося

в

цілому

на підсумках району. Обсяг бу­ дівельно-монтажних робіт влас­ ними

силами

винонано лише

на

процента, а виробіток-на процента. Допущені недо­ ліки в роботі будівельних орга­ нізацій повинні послужити ура­

97,2 90,9 ном

для керівників будівель­ них організаЦій, які з перших днів нового рану не набрали належних виробничих темпів.

рік завершальниі\ рін дев'ятої п'ятирічки. Отже.

1975

керівника'м підприємств, тійним, профспілковим і сомольсьним

пар­ ком­

організаЦівм

по­

трібно весь час наполегливо турбуватися про виконання ви­ робничих планів і взятих соЦіа­ лістичних зобов'язань усіма ко­ лективами

підприємств,

цехів,

Серед будівельників ініціато­

вості працювати ритмічно і ус­ пішно виконувати державні пла­

продукЦії

другі

-

соЦіалістичного

змагання

Q

більше, ніж одержували в цей чае торік_ Непоганих поназни­ н:в добивають.ся та.нож тва,рин­ ники Чернівецьної, Сумської, Вінницької, Донецьної, Полтав­ ської, Тернопільської областей. Однак у ряді нолгосnів і ·рад­ гоепів, в он·ремих районах і об­ ла·стях мають міеце серйозні недаліни в організації

худоби, на'доїв,

допущено

не

(Фотохроніка

ни.

зимівлі

наочну

.

харова

очолює

бригаду

сверд­

лувальників на заводі електро­ технічних виробів. Дружний колектив постійно перевиконує змінні завдання, випускає про­ дукцію без браку. Товариші

по роботі рову

членом

спілки.

З

язками ється

обрали Д. П. цехкому

громадськими трудівниця

Заха­ проф­

обов'­

справля­

Постійну увагу приділяє пи­ політичного і енономіч­ ного навчання робітників та ін­ ;нене.рно-технічних працівників партбюро експериментального танням

:заводу

нестандартного

ному­

нального об:Іаднання: Нещодав­ но на засіданні партійного ак­ тиву було проаналізовано стан політнавчаннн на підприємстві.

Пропаган.дисти Микола Євту­ хавич Бойчук та Микола Нузь­ :vrич

Бондаренко

повіли

про

хід

докладно на,вчаннн

В.

оволодіває

знаннями,

-

токар

Проведена напередодні засі­ дання партбюро перевірка по­ літнавчання показала, що біль­ шіст'ь слухачів мають грунтов­ ні знання у питаннях еконо,міюf

та політики, добре ознайо;;1Лені з партШни:vш донумента~ш. Ак­ тивно пройшло вивчення та об­ говорення Звернення Централь­ ного Номітету НПРС до пар­ тії,

до

радянсь,кого

народу.

Однак є й ряд недолі·ків. Се­ РЄ.:t них особливу увагу зв~р­ тає на себе необхідність поліп­ шити наочну а,гітацію кабінету політосвіти. Брак необхідних пос'ібникіs, плакатів, діа·грам велиною мірою відбиваєтьея на якості занять. Цим, почасти, пояонюється й зниження нав­ чальної дисципліни, система­ пропущення

занять

з·меншили

на

продаж

виступів, увагу

на

зонрема, ширше

пРикладів

із

звернути

використання

життя

заводської

па рторгані.за-ції.

А. секретар

ЛЕМПЩЬКИИ, парторганізації

Бендика.

вста­

державі

мо­

тисячі тонн. На 3,3-2,1 ТИСЯЧі ТОНН ЗНИЗИЛИ зruготівлі Херсонська, Нрим­ ська, Занарпатсьна, Хмельниць­ ка, Львівська області. Отож, щоб виправити стано­

7,5

.вище, нерівники і спеціалісти господарств повинні вжити за­ ходів до поліnшення утримання худоби.

(РАТАУ).

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

окре­

'vш:vrи виробничникюш. Партбю­ р'о зобов'язало комуніста В. І. Вавілова найближчи7>і часо~І по­ новити наочн:сть у кабінеті по­ літосвіти, придбати необхідні посібники тощо. Пропагандистів зобов'язано поліпшити якість

новлені за.вдання по виробницт­ ву молона. Це й :призвело до того, що в цілому по ,республі­ ці у січні його заготовлено на 18,3 тисячі тонн менше, ніж на цей час торін. Найбільше від;стають гоооодарства Воро­ шиловградсь,кої обла·сті, я;ні лоLКа

си­

Іван Іванович Сердюк, елентро­ звапнин Анатолій Тимофійович Па,ршин та інші.

зменшення~

виконуються

ро:J­ в

сте:vrі партійної та ком•сомоль­ сь,кої політосвіти. Заняття про­ ходять змістовно, при високій активності слухачів. Серед тих, хто наполегливо й сумлінно

заводу.

успішно.

Фото

.

аГІТаЦІЮ

тичне

Ударник комуністичної пра­ ці Дарія Пантелеймовівва За­

РАТАУ).

Поліпшити

2

.N'2

управління

виступив колектив Дарницького--------------

тисяч і більше нілограмів мо­

господарств

ком

а

лової

рами

лоІКа.

Щоб справитись зобов'язаннями, в

в цілому усі будівельники міських організаЦій, за винят­

дільниць, бригад і окремими ро­ бітниками. Адже є всі можли­

=П=р=и=к=л=а=д=м=а=я=к=ів=к=л=и=ч=е=! Працівники молочнотоварних ферм і комплек·сів нашої рес­ публіки, підтримавши передо­ вий почин доярок к,раїни, які

.N'2 814

та інших.

ської стрічнаткацької фабрики лише СПМН-509 має позитивні та меблевого цеху заводу холо- показники. Слід відзначити, що

о. о

109,0 38,0 116,0 110,6 127,2 100,0 129,6 91,3 100,3 94,5 104,5 109,4

будівельного

моетопоїзда

.N'2 2,

Продовжує і надалі відстава­ ти нолентив тресту <<Бровари­ сільбуд>>. Місячний план по

Ціативу

1>1 .. 1>'

~Рі !'З

стійнадіючого поїзда

уп­

ремонтно-буді­ управління N2 4, по­

.N'2 50,

ну з велиним ентузіазмом включилися у Всесоюзне соЦіалістичне змагання за достроно-

ла січневу виробничу програ­ му з набагато кращими показ­

112,0 182,4 104,7 110,0 103,3 102,6 112,4 101,9 83,8 110,0 154,1 109,3

равління вельного

(БЗБН) загальний показник по продуктивності праЦі винонано лише на 94,5 процента.

рану п'ятирічки, переважна більшість підприємств заверши­

234,0 182,4 121,0 110,0 108,5 102,5 100,0 101,9 83,8 118,5 154,1 109,3

t::~ ІПБУ-50 ПМН-5 ПМН-15 РБУ-4 Госпрозрахункове БМУ Мостопоїзд-814 ПДБП-2 НСУ-2 (БЗБН) СПМН-580 Разом по місту У крмехспецуправління

кращих ко­

лективи шляхобудівельного

80,8 сьного плану на 1975 рін і п'я- процента, власними силами тирічки в Цілому. на 71,7 процента, а по проПідтримавши патріотичну іні- дунтивності праЦі - на 65

<:>=І-о о.

:крокують у рядах

час від­

Звернення Центрального Номітету НПРС до партії, до радянсьного народу трудящі райо-

ве

.t ~

10

,о: :>і

серед

на 442,4 тисячі процента, а власними силами на 110 процентів. З вини

початон

свіДчить,

конанню

"'""'

бачити

Торік вона тривалий

випусну валової продукції на 107,1 процента, по реалі-

ЗВЕДЕННЯ

о:·-

Приємно

кращих :колектив пересувної механізованої колони .N'2 15. ставала, а нині набрала добрих виробничих темпів. Впевнено

конано

про вююнання виробничих планів будівельними організаціями району за січень 1975 року (в процентах) » "'Q о"'

"'~

цента.

показникІв. В цілому по району

дильникі,в по достроковому ви-

НаJRІІ орrанізаціі'І

управ-

шння. І треба ІМ вщдати на­ лежне вони добрі господарі слова. Січневе завдання як по генпіДряду. так і власними силами виконали на 109,3 про­

рий стар! і добилися відрадних

ня

101,0 100,0 102,4 100,1

100,2 100,0

:констатувати,

БУдЕ споРУджЕно

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ

r р~монтно-будіве~ьно~о

лективи заводів і фабрин з перших днів 1975 року взяли доб-

Фабрика верхнього дитячого Цегельний завод Райоб'єднання <<Сільгосп-

*

мислових підприємств 1 буДlвельних організаЦій району за січень перший місяць завершального рану дев'ятої п'ятирічки. Аналізуючи зведення,

'·~

~= ;: ....

·- »

*

Підбито підеумни робо:и пр~-

"о. "'"' !;і=

.,g_

мевпzими затратамиl

1975-ro

Q

3

стор.

Q


Готуйтеся до техогляду!

Мандруючи по місцях бойової спави радянського

Хвилина мовчання ... Перед обеліском Невідо­ мому

солдату,

чиє

народу.

серце

пломеніє яскравими про­ менями вогню Вічної

Чернігова взяла

участь

слави,

шого

підприємства.

схилились

в

заду­

мі юнаки та дівчата молоді робітники заво­ ду порошкової металур­ гії. Майже кожне місто

чи

село

нашої

В

одній із екскурсій по історичних місц51х міста

в

нещодавно молодь

основному

Більшість

середНІо

щІши, ·що в роки Вели­ кої Вітчизняної війни зазнало фашистської на­

і

вже

освіту,

зараз

та

деякі

у вечірній школі робіт­ ничої молоді. Тому з

вали, встановлює обеліс­

великою

ки та запалює вогні Віч­

ють вони розповіді ек­ скурсоводів про героїч­

ної слави в пам'ять за­ гІ<блих воїнів.

не

всього

лишили

ки,

того,

що

нащадкам

діди

любові

рідного

народжується

гордості

ську

за

заграв.

краю

владу

радЯІІ­

ховної

не

плані

роботи

ду порошкової

чільне

\rають

заі';о­

місце

йової

під

Примакова

баских

зай­

і

від­

Миколи

Кро­

Напували

• коней

вершники

та

команду­

незабутнього Ві-

важного

у

Десні

Миколи

Щор­

Коцюбинського,

трудової слави

віриться

ників,

визво­

нам,

красується

вими

мо­

стати

друживою

чудо­

кож­

Молодь приємства

Велике учасників

чужин­

ця-князя. Іменем не­ зрадливої юної сіверян­ кн, як засвідчено пере­ казами, й назвали місто Чернігів.

нашого

під­

знайомилась

з історією різних міст рідного к р а ю, по­ бувала на батьківщині

гівці бережуть минуле і пишаються ним. Адже в цьому місті були Олек­ сандр Пушкін і Микола Гоголь. Милувались йо­ го красою Тарас Шев­ ченко і Мю<сим Горький. Виношував полум'яні свої твори Михайло Ко­ цюбинський, складав чу­ дові рядки поезії Павло Тичина.

Тимп-

ми­

нулих літ . Не захотіла КНЯЖІІІІ Черва ВИЙТИ за­ між за нелюба. Дівчина обрала смерть, аби не

ний дім і площа гово­ рять про те, що черні­

вулиця,

слу­

торює легенду давно

новобудовами.

Кожна

са і бійці з полк-ів Юрія

по місцях бо­

та

за

самовіддано

пив'янського.

металур­

культпоходи

екскурсії

талія

серед мо­

лодих j;jобітників

військо

ванням

ви­

застали

хвилюванням

Тихого надвечір'я древній курган ніби пов­

сто пишається здобут­ ками хіміків і текстиль-

револю­

Під ку­

прапорами

Рад

ось що

Не

боролось славетне черво­

Батьківщину. в

вогнях

мачевими

почуття

свою

Ось чому

гії

у

ційних

З

хають молоді робітники розповіді про історію міста Чернігова.

лоді 70-х років, що ЗО років тому на Чернігів­ ській землі були одні згарища. Бо зараз мі-

старовинного

тувати

промис­

лителі.

СІJОЮ Чернігів почав гар­

бать­

та прадіди. З

до

-

Заснували Чернігів сіверяни, плем'я горде ЇІ хоробре. Молодість

за-

значний

стала вона для Чернігова. Попіл і руїни

...

ється з любові та поваги до

слуха­

як

літтям

міста .

В народі говорять, патріотизм почина-

.. . що

минуле

зроста­

ня

у ч а т ь с я

увагою

стало

ловий центр Радянської України. Але почалась війна. Страшним лихо­

мають

а

швидко

Це

юнаки

їх

во

справили архітектурні пам'ятники. Багато ціка­ вого розповідають також експонати музеїв міста.

ти після Великого Жовт­

на­

дівчата, що нині освою­ ють першу професію.

Батьків­

фія Черняка та Василя Ьоженка. Місто особли­

З метою контролю за технічним стано.:-r

Олега

Кошового

в мі­

сті Прилуках, в Пере­ яслав-Хмельницькому, в Умані, в Каневі. Основ­

не, що виносила молодь" звідти це глибокі роз­ дум_и

про

довІ

бойові

звершення

ського

тру­

радян­

народу.

О.

враження на екскурс і ї

і

КОРОГОД,

Державні трудові ощадні каси користуються великою пооуля:рністю у населення. Юль-

но.Рарів, страхових сум, пенс~й та інших доходів по безготівко­ вому розрахунку. В ·1974 роЦі

RіІсть

таким чином було переведено в

вЛаrсників

ощадкнижоrк

росте в нашому ·місті і районі з кожни·м днем. Мало не кожний дру.гий

ни.к.

жи1:ель

Тільки за

nроценти

вклад-

-

іминулий рі•к

від ·сум,

внесених н;:~;

ощадні ка•си 2136,5 ти-сячі кар­ бованців. Широкого

розвитку

операЦії по переведенню дів і видачі акредитивів.

набули

вкла­

У ми­

~берігання, ста~овлять 1,5 мі~ нулому році, наприклад, в такий иона .карбованцш. Це . чи~~ спосіб було переведено 235 ти­ прибу'rоR

браваучан ·юд, Щ{JІ{І-

сяч карбованців і видано акре­

ДІВ,_ яких на 1 с1чн_я 197?,_IJi11'Y дюивів на 622 ти.сячі иарбован­ нашчувалося 48_ мtльйоюв 259 ців тисяч ка,рбованцш · . " ОщадНІ каrси також приима· Якщо

тистшш,

говорити

мовою

с1:а-

Т? можна

на~вати

три_ циФРІ!· за чотири р~и п я-

тирІчки

РІСТ

~УМ!;! ·вкладІВ

ста-

Н?вить 13,5 мшьиона иаубованЦІn,

ощадних

7

території районі

,

к.ас

дІють на

Броварів і 22 -

в

·

Радянська держава nроявля~

велику турботу

-~ро

.розвиток о_щадно1 же

г,рошоВІ

дальшин

справи.

заощадження

Ад-

на1се-

ють від населення пла1:у за ко'УІУ•Нальні

послуги,

страхові платежі, а

<<.копилнах>>, _

одне

з

джерел фінансових і кредитних

тСІІКож ви­

плати за утримання дітей у ди­

тячих закладах, _державні

збо­

ри тощо ми

. - . . XXIV з'їзду КПРС

У ВІдлоюдностІ з Директива-

1974

року

з грудня каеи ро·зпо­

ощадні

чали погашення облігацій 2-про-

центної

.

позики

лення. а.комульовані в держав- Тшьки них

-податкові,

.

року.

1948

господарства району в ко,ротко-

лику увагу 1роботі ощаднас, ви­

чувалась

потреба

строкових к:редитах

Значна

частина-

:зберігає свої облігаЦіях

народного

діляють

окремі

Державної

приміщення,

3-про-

19.30 21.45

населення 22.15

роботу ощадних на•с пе~еведе­ 23.15

НО на "ШеСТИДеНІ~у, ПрОДОВЖеНо

гацій у минуло-му році випла- лии р:к 3 а.гентства реоргаюзо­ суму 35,2

з

метою

роз·~и1:ку

. ощадно1

і грошово-речової лоте,реї іду'rь сnрави в .Раною та збшьшення 15.10 на попоВІНеНІНя державного бюд- обсягу послуЕ населенн!О: Було жету.

Значить,

служать

ощадні

дальшому

ІКаси

розвитку

утв~рен.~

ра~шнну иомІ•~Ію,

до

15.15

яко1 увш.шли децута1:и м1сц_евих

економі.ки, піднесенню рівня Рад, .пред~та·~~ини. профс~плко- 15.[)5 життя радянсь.ких людей. в~х оргаюзаІЦJИ, фІНансовІ пра­ Ба-г.ато

внладни.ків на

свої

збереження побудували житло-

16.25

ЦІвни.ки.

..

Колеюив цен'rральноІ ощад:

ві будинни, кооперативні квар- К?·си ,на ~975,

завер!llальни~

тири, придбали ав'fо•мобілі, мо- рш 'п ~тирІ~И взяв' шдвищею

тоцикли та

інші цЬнні

речі, соц.ашстичю. зобов яз~ння

по

з'У!огли побувати в 1:уристсьJшх

в~конанню рІчних ІІІЛаНІв та по­

так і за її .межами. Щоб ста1:и в.кладником,

вання, пропа:гандІ ощадно! сrnрави серед населення.

поїздках як по

обов'язково вносити

гроші го-

тівкою. Можна перераховувати частину зарплати, премій, го-

1

Н. ЛИТВИНЕНКО,

завідуюча ощадкасою.

~-.--:;в:;::::--::в.,.~=:с:о::ркома КоммунистическаЯ nартин !!краииLІ. городекого

8

центральною

районного

Советов депутатов трудящихся Киевской области.

І

ЦТ

жив~ння.

М. АБАКУМОВ, інструктор Д'І'АМ.

19.00

Інформаційна програма «Ві­ сті>>.

19.30

<<Рідний причал моя!». (Одеса). «На добраніч, діти!».

<<Наші гості». нінградського

21.45 22.15 І 23.15

Великою слухачів

ко. Особливо подобається публіці у її виконанні

Фото В. Бендика.

розклад

ра.

з

руху

19.10

К.

т.

«Образ

героя

револю­

ції в українській літературі. Період

пролетарського

вольного руху в М. Коцюбинський

вю­

країні. «Фата

мор гана».

19.55 20.45 21.30

Художній телефільм <<Назад дороги немає» (2 серія). «Телепост ДАІ». Інформаційний випуск «день за

днем».

Редактор Є. ФЕДЯИ.

про

провоАвтвмутьси ввстав«и­

проАа.Жі КОНАВТерських виробів. На виставках в широкому асортименті будуть предс'rав­ ленl вироби з тіста, торти, тістечка. Просимо відвідати виставку-продаж.

Дирекція

об'єднання

громадського

харчування.

КИІВСЬКОМУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ УПРАВЛІННЮ .М 2 БРОВАРСЬКОГО ЗБК ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

на постійну роботу для моитажних робіт на буДівельних об'єк1:ах у м. Бровари:

електрозварники (дипломовані), електрики, геодезист. Одина-ки забезпечуються гуртожитком.

Звертатися на адРесу: м. Бровари, промвузол. Іхати автобусами

N2.N'2 41, 120

до кінцевої зупинки.

Адміністрація.

~~~~~~~,~~~~~~~~~~,~

парфюмерно-

великий .вибір пода-рунків.

Шановні товариші! Ласкаво просимо відвідати вистав­

ку-продаж. Вас чекають цікаві сюрпризи і рідкісні речі. Дирекція

На­

колгоспу

<<Перше Травня» Токмаків­ ського району Дніпропет­ ровської області О. П. Бар­ дукова. (Дніпропетровськ). Реклама. Оголошення.

18.00 18.30 В~ерше на телеекрані. Теле­

товарів.

На виставці буде представлено широкий асорти.мент пар­

фюмерно-ко-сметичних товарів,

ляльок.

голову

року в універмазі

1975

косметичних

гематична школа.

про

лютого

виставка- продаж

К. т. «Таємничий Гіппопо­ там». Вистава Калініського «Герої завершального».

20

БРОВАРСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ ПРОВОДИТИМЕТЬСЯ

Кон­

церт.

універмагу.

~~.,...~~,.....,....,....~~

~--~-;;.~~~:;~;;.;:.::~~~::;,----~ ~

Райвно.

~

~.,....",~.,......,......",..~"..-~"...,.,.,с-~оС" ·.а-І

НАША АдРЕСА: -----:::~:::::::::---:едактора БРОВАРИ.

випадки

В КАФЕ СЕЛА ГОГОЛЕВА І СЕЛИЩА КАЛИТИ

З

піснею>>.

фІльм «Не поле перейти».

м.

Часткові

21 JIIOTOI'O

Наша афіша. <<Ми радянський на­ род>>. (Харків). Республіканська фізико-ма­

вул. КиІвська, 154,

точки

передач_

Новини. «Зустріч

255020,

прискорення

по осях натурального тріЕд­

студента-заочника. курс. Теоретичн:1

<<Теорема

«Поговори

(слова В. Гіна,

музика В. Мігулі).

Концерт Ле­ ансамблю

Наша афіша.

механіка.

пісня

со мною, мама»

передач.

Екран Другий

серед

учасниця

ТОЧКИ».

П:роrрама на Київ і область

18.00 18.05

популярністю

користується

художньої салюдіяльності радгос­ пу імені Кірова Любов Прокопен­

доля

Програма «Час». (М.). Тележурнал <<Старт». Вечірні новини. Програма

нечорноземній

Міжнародний турнір з бок­ су. Півфінал. (Мінськ). По закінченні новини, про­

рис

.рідній -країні, лшшенню нуль·тури_ обслуrову_~ не

За до•від:ками про вивчення про­ грами першої меддопомоги слід звертатися у пер-винні організації ДТ АМ за мі-сuем роботи чи про-

К. т. Чемпіонат СРСР з хо-кея: ЦСКА <<Динамо» (Москва). Інформаційна програма «Час>>. К. т_ «Любителям оперети».

театру

17.45

по­

Атотранспо•рт, власники якого мешкають у Броварах, Калинівці та Димитрові, буде перевірятися в місті на території клубу ДТС..ААФ щосуботи та неділі з 10 ДО 15 ГОДІ!НИ.

Програма УТ

11.15

тимчасове

При проведенні оrляд_у особли­ ва у·вага буде з.вернута на справ­ вість двигуна, системи освітлення та гальм. Машини повинні мати охайний зовнішній вигляд.

зоні РРФСР». К. т. «Творчість народів сві­

грама

вано в каси др~rого розряду. У 19~ 4 .роЦІ проведено гра-

Кошти від продажу облі,гацій мадськии о.гляд роботи ощад·ка~ 11.00

державної З-процентної лозини

меддопомоги,

свідчення члена добро·вільного товариства автплюбитслів.

ту>>.

пози-ки. Власникам таних облі- ро~ОЧJ:ІИ день. Тшьки за ми_ну­ чено .ви·грашів на тисячі карбованців.

ШО!

йонів. «Масштаби росту>>. «Соціально-економічні пере­ в

д~ огляду

та про сплату державного збо·ру, мед~чну ?-ОБідку та доі\умент, якии засІJщчує проходження 16го~ннної програми надання пер­

літератури_

творення

дп перевір­

ції на предста•влевня

16.00 <<Російська мова». 16.45 «Шахова школа». 17.15 К. т. «Веселі старти>>. 18.00 Новини. ' 18.15 К. т. <<В кожному малюнку - сонце>>. 18.30 Ленінський університет міль­

19.00

транспорт

ки, потрІбно забезпечити його ап­ течкою і оформити такі докумен­ ти: посвідчення водія, технічний паспорт і талон до нr,ого к.витан­

фільмів: «Донбас-Караган­ да», «Корабельна сторона». «По рідній країні». «Білоруська РСР». «Аркадій Гайдар». Передача з

•проведенні ре-

в монту_ В ІНтересах

центної внутріШНЬОЇ виграШНОЇ

15.20

татів rрудящих приділяють не­

населення допома.гають в

заощадження

14.50

жовтня.

«Дружба».

9.00 Програма передач. 9.05 К. т. Гімнастика. 9 . 20 Новини. 9.30 «Сильні, сміливі, спритні». 10.00 «Молоді ГОЛОСИ». 11.10 <<В заводській бібліотеці». 13.55 Програма передач. 14.00 Програма документальних

Це велика прибав.ка в сі-мейний

бюджет броварчан. Виконкоми ,районної, мі·сь.кої, сіль.сьних і селиЩІної Рад де.пу­

до

Готую~и

ЛЮТОГО

Програма

за 7. дюв ви:плаче~о близько 200 тисяч -карбованцІВ.

ресурсів держави. У 1974 році за рахунон •заощаджень вкладникіrв забезпе-

тиме

20.45 21.00 20

пе­

руху і запобіганні а.варій. Черго­ вий . о_гляд технічного стану авто­ мобІЛІВ, мотоциклів цього року розпочнеться 20 лютого і трива­

порошкової металургії.

ЧЕТВЕР,

що

ню неспра·вностей, а усунення їх позитивно позначається на безпеці

завод

Переваги ощадної каси

автотранспорту,

ребуває у індкnідуальному кqрис­ туванні, державтоінспекція що­ річно проводить його перевірку. Це сприяє ·овоєча.сному вияrвлен­

19-4-47

вІдповІдального секретаря, вІ.ІІ.ІІІЛУ сІльського господарства. кореспон· дента мІсцевого радІомовленвя 19-3-18. вІддІлІв оромисловостІ масової роботи, фотокореспондента -

19-4-67.

Газета виход~~

~·я~~:~~окj ~;~~: Обсяr о.~ формат)' rазетв сПравда:о

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~,~

ІНдЕКС 61964. Бр-:>варська друкарня Київського ~блуnравління в справах видавництв, nоліграфіі і книжкової торгівлі, вул. Київська, 154.

Зам. 771-11.163.

#29 1975  
#29 1975  
Advertisement