Page 1

ЧЕСТЬ І С.ЛАВА ЖІНКА:МІ Рік видання 29-А

Пролетарі всіх жраїн, єіJпайтеся!

.N'2 29 ( 2723) П'ЯТНИЦЯ

8 БЕРЕЗНЯ

1968 Ціна

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО РдЯОННОГО

2

р. КО8,

КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАЯОННОІ

РАДИ

ДЕППАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КОМЮНІКЕ ПРО КОНСУЛЬТАТИВНУ ЗУСТРІЧ

КОМУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИЧИХ ПАРТІЙ З 26 ,1ютого по 5 березня u. р. в Будапешті відбу­ лась Консулота,пuв.на зустріч пред-:їавннкі,в КО\Іуністич­ ннх і робіт.ничих партій. В опублікова.но:.Іу ко.vrюніке про цю зустріч говориться, що її учасники в апюсфері ві.тьнnї товарнеької днскусії об:vІіня.шсь дулІКЮІИ в rш­ танні про ск,1и·кання і підто.тав,ку 'Ііжна-родної наради КD\І)ІІіпичннх і робітничих партій. Після всебічного обговоренн·я вони вн.словил;кя за СК.1икання такої на­

'Ради у листопаді

-

грудні

1968

року

у Москві.

Кстсус1ьтатнвна зустріч вих.одить з того, що :11ета на­ ра;tн -- з:vІіІtНІПІІ є:тність ко:-.rу.ністнчного руху. сприяти луртуван·~ю усіх СІІ.Т соціаліз:~Іу і де:-.юкратії в боротьбі

ІІрОТІІ і:vrпер:а.т•ізчу, за національне і соціа.1ьне і.!!ІЗво­ .теІІня народ·ів і :ІІІІр в усьо:.Іу світі. Обговоривши про­ позиції щодо поряд·ку денного майбутньої нарадІ!, вона прІІЙШ.1а до внсновку, що на поря.док денний слід по­ ставити од110 питання: завдаІІ:Ія боротьби протн ічпс­ ріа . lіЗ\1\' на сучасно:-.rу етапі і єдн:•сть дій кому,Іістич­ них і робітничих партій, всіх антиі~шеріалістичшІх си.1.

ТІJ:ЧНІ1Х і робітничих парті·й, в тому чн:слі й до тих, які з тих чн і:ншнх причин не взяли учжті s буда,пештській зуст,р:чі, з закликом В'ЗЯТИ уча,сть у май-бут.н~·й нараді. Вона закликає їх включ;пнсь на повнопраrв.f!'ій ос·нові у Підготовчу роботу.

Уча·сннки зустрічі одностайно прийняли посланіІя со­ .lідарності в'єтна:~~сько:~~у на.родові, в я-кому висливили спі.1ьне для В>сіх ко\Іуні.отів по:чуття захоплення його героїчною боротьбою і за,певнилн, що допомога, яку по­ дають боротьбі В'єтна:vrу соціа.lі,стичні країни, всі тру­ дЯІді світу, наростаТІІ\1е аж до повного вигнання а·:.~е­ рнкан•сьюІ:ос ar-pecopi1B з в'єтна~Іської землі. Делегації, нкі брали участь в будапештській зустрічі, .переконані, що на·СТ)~пна між,народна на:рада КО\Іуніс­ тичщІх і робітничнх па·р.тій б)Лде важливим етаном на шляху згуртування кому.ністів усього світу на принцн­ піа,тьній

ос1юві \Іарксиз:~~у-ленініз~rу, пролета·;:Jського інтернаціонал·із:-.1у, великим кроком у справі дальшого об'еднання всіх антиlі:~~:періалі:сти'JІних сил.

На о:Lrіостайну ду:v1·ку учаснІІкіrв зустрічі, підготовка нараш1 повинна проsа·дитись на основі послідовного

до.lержаншІ принципу колективності і товариського спів­ робі тшщтва, рівного права для всіх комуні·стичних і ро­ бітюJЧІІХ ПартіЙ 6рати учаСТЬ у ПіДГОТОВЦі Й [JОботі

rr ар а;щ. ІІа IIepio:L

нідготовки на,радІІ учашшки Консультатив­

ної зустрічі до:vюви.1ися створитн ко:~~ісію з предсивни­

кіа \ТЇХ КО:ІІУНі•СТИЧНИХ і робіТ•НІ!ЧИХ ПарrіЙ, ЯКі поба­ жають В3НТІІ в ній участь. Ко:-.r•ісії по підготовці нара.J<! доручено розг.1янутн і узагапьшпн всі пропо.знції брат­ ніх ІІЩJТіЇІ та інші :-.rатер•іали, які зв'язані з нарадою,

ЗАКІНЧИЛАСЬ Б У ДАПЕШТСЬКА КОНСУЛЬТАТИВНА ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ

підотуваТІІ п·ровктн її до!\!у>rентів і подати нараді. Ко­ :ІІісін б\·де також підтрн"увати ЗІВ'язки з братніМІІ пар­ тіп:vІІІ в ЦІІХ пнтаннях. Такий підхід дасть можл,шість ,ІаксІІ\Іа.lІ,но врахувати воі ко.нстр'}1КТИВ'Н·і ду>ІКИ і по­ бажаrІІІЯ братніх партій і колекпІВоно підготувата між­

КОМУНІСТИЧНИХ І РОБІТНИЧИХ ПАРТІЙ

нарGд·НУ нараду. Місце перебування коміс-ії

БУДАПЕШТ. Тут заК'і'нчила овою роботу Ко!Ісульта­ тивна зустріч пред,стаІІникі·в комуні·отнчних і робіІІ!ІІЧІІХ парт.ій. Учасники зустрічі одностайно прийняли ко~І!оні­ 'ке про Консультативну зуст.річ предста,вни.ків комуніс­ тич,них і

На

пешт.

ка rї! заоі•да,ння пі·дготовчої комі•сії 24 к,вітня 1968 року і .lО.РУ'Іає ЦентральІю>rу Ком•rтетові Угор·сько~ соціаліс­ тнчної

робітни:чих партій.

заключному

засіданні

глава

делегації

ня

що

наірада

ВІд­

\'С·іх сил для боротьби

проти ІМ<Пtор!а.шзму.

комуні.с-

Будинку

«Зоря» К. Т. Дяченко, дон-

культурн відбулися урочнеті збори, присвячені Між-на-

В

районно~rу

рок Галини Васюри з рад­ гоапу імені Щорса і Софії

родно~Іу жіночо:му дню. Ви-

ВАРАДА В СОФІЇ СОФІЯ.

6

березня у столиці Болгарії відкрилась на­

рада Політичного Консультативного комітету держав­

ли

483

кращих

овоїх

пред-

секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв.

комушстн·ч,ного. руху.

(ТАРС).

(ТАРС).

Харла,мов,

За видатзі досягнення в галузі літератури і мистецт­ ва Урядовий республікансь­ кий комітет по Шевченків­ ських преміях присудив пре­

мії імені року.

ТаІєм.ним голGсуванням де­

легати

обрали новий

склад

В.сесоюзної Центральної Ра­ ди Професійних Опі,1ок і склад Центральної рев·ізій­ ·НОЇ комісії. З'ї'Зд одностайно прийняв резолюцію на звітн'У допо­ відь ВЦРПС і постанову про часткові зміни в ста­ туті професійних спілок СРСР.

XIV З'ЇЗД ПРОФСПІЛОН ЗАНІНЧИВ

організа-торами мас у бо­ ротьбі за здійснення Про­ грамн партії, історИ'!іШХ рі­ шень ХХІІІ з'ї:зду КПРС,

СВОЮ РОБОТУ Від

і\Іені

з'їзду

його

де­

,1егатн на.1,іслалн віта.1ьний .шст ЦснтральІЮ\ІУ Ком·іте­ тоВІі КПРС.

XIV спілок

з'їзд СРСР,

прИІвітанні,

професійних говор1нься в

·Від

імені

86

М'ільйонів чле!fіВ профспілок і всіх трудящих нашої краї­ ни шле по.1ум'.яннй, сердеч­ ·НИЙ привіт рідній КоvІуніс-

тичній

партії і

її

бойово:~~у

штабові-ле.н.інському Llент­ ральному Ко\Іітетові. З'їзд запе&нив ЦК КПРС у то>rу, що

раtдянські

профсв:лкн

з

честю :вшюнають

Іюкла,lен·і

на

завдання,

шн

парт1ією

будуть і далі її надійною опорою, активними помічни­ ками, вірними провідникамн політнки партії, боі\овимн

за велику шраву побудови комуні:стичного суспі.1ьства 11 нашій к;раї.ні. В1і:дбувся нленум Все~оюз­

Т.

Г. Шевченка

ВиІСокої на,городи удостоє­

ний

відомий

крипж

і

український

.1ітературознаtвець

Леон,ід Ми.кола:йоІВич Нови· ченко за книгу літературно­ критичних •1арисів і портре­ тів «Не ілюстрація від­ криття!». Шевченківською премією 1968 року tJіцзначєні за цикл

ної Центральної Ради Про­ фесійних Опі.лок, обраної на XIV з'їзді профспілок СРСР. Головою ВЦРПС плену:м обрав О. М. Шеле­

українських народних

піна.

ки

(ТАРС).

секретар

по­

Є.

О.

рай·ко-

Лауреати ШевченІ<івсьІ<их премій

1968 У Кремлі 4 берез,ш закін­ чився XIV в'їзд професій­ ,них спілок СРСР.

заІВоду

метаЛ]"ргії

~----.:---~--

Угорщини, НДР, Польщі, Румунії, СРСР, ЧехословачРаАянсьну делегацію на нараді очолює Генеральний

пар·11кому

Добра слава лине про ·му пЗІртії В. Г. Лемницький грудовІ у,опіхи доярки рад- та інші. rоспу «Ру.са.нівський» М. З. І На закінчення відбувся Пильтяй, ланкової радгоспу великий концерт.

У роботі наради беруть участь делегації: Болгарії, чини.

рет.ЗІр

ст.авннць депута,тами місце-· рошкавої

учасниць Варшавського договору.

ЗакінченНІя зустрічі пройшло ·в обст аношці великого піднесення, .вилилось ·в ноwраву демонст.рац,ію готовності братніх партій продовжувати_ у.спішно почату роботу

Цьомюі з Богданінської пта­

стуnаючи з доповіддю, голо- хофабрики, пташниць Тетя­ •Ва районної ж-іночої ради ни Бурди з Ру дня·н:сь.кого Г. В: Касіч в·ідзначила, що племІПтахоза,воду і Антоніни ж-і.н·ки Броваршини пока- Макарен·ко з Київс~:~кої пта­ зують приклад самовідданої хофабрики, лікарів Галини пращ на виробництві, бе- СтЗІросельцевої і Марії Ру­ руть активну уча·сть у гра- .а,енко, майстра зміни завод'У :~rадсь:ко-політичному житті. пластмас Марії Щетиніної, В місті й селах райопу тру- 'В'Чительки школи Ng І щиться 890 медичних праців- м. Броварів Лідії Тупало­ ниwів, і серед •НИХ 482 жі1н- вої, заІВідуючої ГоголіВІСь­ кн стоять на сторожі здоро- кою бібліотекою Олексаадри в'я трудящих. 788 вчите- Цурка1н і багатьох інших. льок (з 968 педагогів райоУчасниць зборіrв при3іта­ 'ну) навчають наших дітей. ли директор Погре5~ької Виборці Броваршини абра- школи А. М. Пасіченко, сек­

вих Рад.

оплесками.

єдносп

цього засщан.ня ..

переконанІ,

Консу.1ьташ,вна зустріч звертається до воіх

скві, то ЦК КПРС ВІважатиме для себе честю прийнятІ! в Мосюв'і в6х уча.оників на1ращи; - ЦК КПРС зробить все необхідІІе, щоб створити ·найюпrриятливіші умови для роботи наради і виявить делегащіям братніх партій сердечну гостинність». у,часникн зустрі·чі зустріли цю заяву бурх:швюІи

справи

скликання

:nвердо

:-.1іжнародного комуністичного руху, інт_ер~сам згуртува'І­

тивна з)"стріч визнає доцільним провести нараду в Мо­

велн·кої

партії

зv·стрічі

пові.Jає і,нтересюІ кожної коуrу·ністич.ної па:ртії і всього

тій у МооК'ві делегаlІ!іЯ КПРС повідомила про це овій Центральний Комі·тет і ді·стала від нього таку вказі-вку: - Висловити щиру по).!,яку делегацію! брат,ніх партій за виявлене дові,р'я і повідо:11йти, що коли Ко!ІС)'Льта­

ім'н

робітни-чої

:,·часюжи

КПРС

тов. М. А. Суслов зробив та·КУ заяву: «дорогі товариші! У зв'язку з пропознцією делегацій багатьох брп.ніх .партій провести нараду ком)"ністичн.их і робітинчих па.р­

в

-:- м. Буда­

Консультапшна зустріч вваtЖає необхщним скли­

Урочисті збори

тка­

них

рушників, створених у 1965-1967 рр., представни­ народного

мист~цТІва

Ганна В<юІлівна Васнлащук

із села Шешери Косівського району Івано-Франківської області і Ганна Іванівна Ве­ рес із села Обуховичі Іван­ кіrв•сІ>кого райану Киї·всЬІкої області. Лауреатами Шевченківс.'>­ кої премії стали засновник і колишній художній керів­ ник Державного заслужено­ го українrського народного хору Григорій Гурійович Верьовка (посмертно) і ху­ дожній кері:аник та головний диригент Державного заслуженого україж::n.коrо хору імені Г. Г. Верьов'іш Анатолій Тимофійович Ав­ дієвський за створення ви­ сакоху дожн•іх

конце.рl'них

програм.

(РАТАУ).


ШАНА І ЛЮБОВ ТОБІ, МА ТИ, Герої Соціалістичної Праці доярка радгосnу «Русанівсь~ий» МарІя За­ харівна Пильтяй і .1анкова paдrocny << З r;ря» Катерина Те~·ентіївна Дячен­ ко краса і І· ордісп, ІІЗШОГО раЙо­ ну. Ці неnтемні трудівниці ЗJ\ОбумІ

Шд.ІІІІ ДІИШJ~ft~ С.ЛОВО ПРО АКТИВІСТКУ

-

добру

славу

стичного

Ш<:•Іу

!

краї бс р он.би

на

передньому

за с·твореншl

~<омуні­

достатку сі JІьсt.к о :оспо;іа/

..

ських проду~<тіn. Та ~.pir.1 того, ВО!І!І бер·уть а:п:tІ;ну учисть у ридяІІСІ.кому будівющтr::і. Марія Захарівна Іlилh­ тяй_ є деnуп:том обл асної Радн 1\епу­ т~_пв трудv.щи:<, а Кате!Jина Тtрен­ тн.~на Дя•Jrико ~ денутатом район­ НО! Ради.

На ф:но: М. З. ІlИЛЬТЯИ таК. Т. ДЯЧЕНКО

розмовляють

з

передо­

патрІОТКИ Б У ЛО ЦЕ у 1941 року.

вересні І Листопад, Ф. С. МрачковсьПід час І ка, А. А. Оробій.

героїчної оборони столиці Вони виходили поране­ у країни від фашис·rських них червоноармійців і !\О­ загарбників жорстоІ\і дов- ман,'(ирів, спорядили в годенні бої точилися і біля партизансьІ\ і ;щгони, :Jабез­ нашого села. Ціною

ких втрат німцям Jа:\;опити втрати

вели-

вдалося гом. Ніна І\арпівна

Требухів. і

наші

печившп продуктами,

Мали

частини.

віддала

ризикпочи

в.1ас ню1

НОі\1)' з при~Ііще нь. Їх л і11у-

ТИМ ,

..

Натхненна праця Тру;(ову вахту на честь пі вв і1:ового юві.1 сю

Ленін­

табору

Він надавав

B(';lJ,[Ji

-

Сі ( J.іітс, u)',\Ь

mtcr:a,-

ГОС'Г ІШНО :><lllj)OCИ.'Ja

матеріа.1 11,

Не могла миритися ;J ц нм гo.'lona вул ичного

І; омітету

Г01аІ мnї вІІЇІ llПІІ . Па Ольга Пил ипе н ко .

Г;,:!О М з

тернною Ол еr;с іївною

таючись з роfіотп, депутат Ольга Пилипінна завітала в сільвиконком. Розп итал а,

Слю сар та

l1

натхненна прnця, люGов до профес і ї сл ужать взір­

цем для молодих ш;шrющь раПону .

На фото : пер едо ва пташшщя рай ону Т. Ф. Бурда. Ф ото

В.

Ііолиш-

посад или

те нко . В той же де нь і від- дерева і кущі. Зараз вуливїдала прохачку . ці не впізнати.

П о.1 о тнпк а .

. ,1,0 .

Горнуться люди

тата р айонно-І

де n·у-

"

· '

Рад Ош,гн Пнлипею;о . н а іі іі.'І ІІ;І;ч ііі ЮТІ> С R І"•Ї

.1ІІЦШІі ,

Актив ну участь б ере де-

..

І СІ " ЬСЬІ' Оl

Як

1пу·rат Пишш е нко і в робоТІ· товариського с уду. Вона

:;в іря-

уважно

,1)'\ІН , :шrр їі\ЮТЬ­

СJІ :!а ,\OUjJIВI

r.11JJ{0\I.

му не ві.1,'tІ ОR !ІТЬ об ранець.

глщу

до

ро з­

принципово

вирішує п ита ння .

J!ii\0-

нарпд нніі

Завжди

ставитьс я с п ра в ,

Важ І;о

прпііде

Іцома

в ц і д ні застати

Ольгу

Пилип-івну .

на допом()гу , .1асть хоро шу Зранк у до вечора лаю; о ва в

пораду. В

І п?лі роJнидає добрива, готус

П

, " .. 0

мщний фу нДам е нт пі.ї май-

о сь~.ии рІк д ь~а илиПІВНа ОЧОЛЮЄ ОВОЧІВНІІЦЬКУ

.

ланку ТроєщинсьІ;ого

ВРЯТУ-

·

.

.

бутній

vрожай .

.

Порщ

·

\

показують

1•

8

н подр) ги

П

ливо о ро ляє землю , виоорю є високі врожаї . По 275

П

0

тv н, . . с умшнна трудІВНИЦЯ д аи- мt O д' ~ . . с и ~ n рею,.о б б

· раМС НІ\ О .

'

но1 площІ виростила

n. :\ .

ТіНі ~pn

вона Ольгу Пшшпещ о. СамоІщ­

даною працею, щедри:-.~ сер­

ц е нт н е рів

засл уж ил а

році.

бід ьш е,

На 25

ніж пе -

це м не втомна

ців, одягали іх в цивільний чаюп 0,\ аР~<У Іванівну! одяг, годувашr, . :~огля.1аш~ ІМ. КОВБАСИНСЬКИИ,

боті. Як часто

сільр<Іди.

А в-'

сво !м и роботящими руками

в минулому

:J устрі­

. .

е рего н

центнерів коренеплоді в з « Наш .Іепутаr>:· г:о:.кного . гектара закріпле-І говоряп, 1'РОЄІ~шщі

з них за­

:; .

- '

від- нею зразки -~умшн~оr ~ГраПцІ

(J''

д ш ка ра:~гос щ; Ім е ю ІtІр о ва. б u

дипівн о !

деnутат

впоря;(­

ній колгоспниці Т. С. Гна- кували подвір'я,

Пилипівна громадській

нашІ

nон а

очистили вулицю,

сл ів.

до л шша

іншюш

пронеда нед шьн ик.

ред ба чалос ь n-ланом . Багато часу . віддає Ольга

прюtутих

Гна-

,'\НЯ , повер- тенко , Ольгою Мих;Ііі.•rівною

мешканці

вw.сько­

воїни

pnaax,

Г l'C l!O- ВСІО,~Н Dі.І.'ІЯЛ ОСЯ О!ЇПS!.

допоr.;о~у пораненш!, діста: раз , ~~нву~J, _і п~аІІІМ?ть_ у ВаВ ЛІКИ , перев ЯЗОЧНИН І, ьо ,.Іу Сf~ЛІ ..~ ЯJ, ОЮ J,,Ц ІСТІО

матеріал. Переховували 6ій-І колишні

ШШ! \

був ве с ь у в иііоЯ'\ і

офор~шення пенсії

Києво-СнятошІІНСЬІ\ого

кваліфіковану І раиону . Багато

ІІ!JІІJішла.

які документи потрібно для керівництвом

штук яєць ві.~ кожної курки-не.~учки.

27 5

мед Богданович Маго~.Іедов. 1 :~~вщш-JІ,ител ш с. Шппть­ u

НаМИ :t l' ;Ka.Ш .\ РО Па і ііу ,І, і ­

МІІІ' ОІО

?.~ср жала по

утік ншськовий лікар Ах-І в.?~.І·о.:онен~х 2_fi червоноар­ йоrо теж n·риютили у селі. І •а1

iit':! ваіі;ІІІІJі1 fі ІJІІ ГіІ JЦ . Но!Іі ;І т и ­

O;l i,ro,

ського комсомолу с умлінно І-І есе. пташниця Руд нян е ь кого племптахозавод Тетяна Бурда. В минул ому році вона

чею;о. · j гомС.іОВ а Дагестану. Зrодо:-1 :j дарницького та0.1арка Іванінна Пронько ;j

:t•'

нt~ t :р и -

Під їх

вав сільськ~ІЙ фсш,_'(шер nав нощ· ~ ит_т я. ТакІ ж поСтепан Трохюrоннч 11а.1ен- ,lЯЕ П шле І лшар А. Б. Мабору · військовополr,нених І ннрвала

~! а:Іа

.

rвогn

.

.~ е n у та т ,

ВІ~ Я І; І!Х і(('р е моні Й. ;! ;і ,\Of!O-

Наступного

Божко

ХТО

Л . \ІІ ва (;,

---

нн-

Трш;алн іі чnс Б)' :ІІ"Іff , ~:.;иве

ді...

ГJ)()ЧНІJ фашистів ,\О І\іtщя rз ійнн . :japaa він жи ве в А •• lі.'ІТаисьЕОіІІУ кр аї і с ер:~еч;1,ЛКУ Є

І t Сс'.~ ;,

.!:t П І Пін

:to

пенсію пора . Та" ви ;:; п о- активісщми Оле к с ієм С турГ.уйтеся в сіш,ській Ра- гійович см Шевче ю;nм, Ііа ­

чоловіка пораненому 1\О~Іан­

НО

r тy !l !i T II !іиріг f'Н ОІ·:Ї Л !і IJ ;t ІJ Ppi Jj (rC T )'f; a.1 1!.

-

жит- но перейшов .1ін!ю фронту і

піді б рал и і ПЮІіСПШИ В ОД-

ііорцін , В І і !;Он)' Є ЇХ J!.l ;;:t Ш.

nJ;r

Що там у ва с?

району

Окупанти суворо заборони- дирові РадянсьІ;ої Армії ли переховувати ч~ рnоно- Д . Д. Попову, який ліку­ армійців і кюшн,щрі п, ш;і вавсл і жив пі.~ nrіавнщсм потрапиш! в оточе ння. Але, ї! чn.;!nв; Ііа . Він благополуч­ тлм, наші о.~носет,ч ани робили своє . Бі.'Іhшс .; ссятп поранених червоно армійці в

слухаt-:ТІ.ся

П І'р е -

!і"

,щня Тетяну l:тепан івн у . ---

Києво-Святошинського

о.~я­

.\ОІ\рІентн

с :.: ер -

іlСТШ'.1:1

J ; а .ї І ; СіJ .

ва

Фото д. К озака .

Славні

:rаІн;ова по верну-І еільrІм•Ї Га;щ чуіін о н ри­

0.1!1

:J а с п :to.~ o~;y ,

вою дояркою радгосnу імені Васильє­

П . Г. ШАРИКОВОЮ.

тре!ІухівсьІ\і жію;и. Серед них О . І . Пронько, Н . R. Божко, У. І . Оксюта, ~~- l\l. І~овбаса, Г. Л. Ковбаса, П. 10. Лук'яненко, l\I. К.

Н

член

вm; онує

ро-

труд івниця

ци х

пох на :Іьн и х

:1 с вятом Вас , Олмо Пн-

вю;онкощ· І

В.

дОJ)учеиня

с . Троє щина .

ПОЛОТНЯК .

Добрий денЬ, вчиmелЬkо .моя1 -ДОБРИИ ДЕНЬ, добри й де нь, l\І арі є Н уз ь ~Іі в­

-

но! ч ул ос я з учн ів сh!ШХ уст . Три дн і не бу.1а вон а з свої :>ІИ у ч н я юt -ч от ири ­

кл ас нІШ<іі\І ІІ Брова рсь кої се ре дн ь ої

Ш І-\ОЛ ІІ

а їй здалося, що во на н е ба чи ла ї х ці л и й

.]\;у

2,

м і сяц t•.

Щой но во н а п овер н ул а ся з .обл ас но го се !ІІі н а р у вчн­ Н н їnсьІ·:ої обла с т і .

тсл і в

Се рце пе р с п ов н е н е рі з н и ми ~Ірі юt!И , ду м а~ш . Ос І, вона з айде в нл а с, ро з почн е робот у л о ново:-,І у, ще

.кра що ~ІУ ~1е т оду . І за р аз т рад и ційн і у чнівс І,н і << доб­ р н й де н ь» зда взл и ся ще зnичн іш юІИ і ми л і шими.

-

До б рий де н ь,

люб і д і т и,

-

говори л а

вч ите льІ,а . Але вій на nop y шИ.ld всі пл а ни .

ІІІ а рі я

Ку зь мівн а іде nра цюв ат и в гос п і таш ,. Е ва куюєт ь с я з Гt)СПі та .:І С:І-І в Ал тай ський кра й . << ТО бул и н юн н і. т ри во ;ю Іі дні . :тщує !\! а р ія Н у з І .:І!і внз . -- ~lе н І , і н іч п р и був а л а п ор dн е ні >> .

с.1ова , ув аг и ,

Н 3 ШЮ1

і

l\Iapiii ,

m;

Нож ний ч е н ав в т і ш но го

т і ль І; н

мо г л а , до п nш!га .'1 а

б і Й Ц Я~1 .

:За н ін ч и лася n і й н а. l n о на знову на У І(рзї ні Пра ­ цює вч Іп сЛJ, ІЮЮ в Н ре м с н е ц J, к о;о,ї у район і Те р н о­ н і ЛІ ..С І> І\ о ї обл аст і . В 1955 ро ці в з в ' яз ку з ;ю в шІ при зн ачешІя~І чол о n ік а п р и ї зд и т ь у Б ров ар І!. Бу ла МО J К .'І ІІВ і СТІ> п е рс Й Т И ДО іНШО Ї ШКОШ ! ,

в ин а у

пр а ­

в ідn ов ідь , а са м а думал а , як к р а ще їх н а вч ит и , щоб дій с но в них, учнів, сього дн і, завт р а , п і сл я-

Ц Ю ВаТИ б.l !І Ж Че ДО р іДН ОЇ ДО :ІІ і В Н Н, ал е ЗВИ К ЛСі ДО коле к т и ву, до с вої х у чн і в і н е х отіла ро з~'Іу•І ат и ся

2 авт ра

З

і кожн и й де н ь бу в доб риг.І' Нла совод-вчите ль п е рши х ч е т ве р т и х

-

закл аДає фундаме н т у с і х з н ан ь ,

на вичо к

І{Л асів на

все

ж иття ко ж н о:\Іу з нас. Від т ого, я ки й фунда м ент закл аде но, і зал ежати ме міцн ість вс іх н адбудов . Ось са м е оце основ не в свої й робот і добре з ро­ зу м і л а Мар ія Кузь м і в н а Ко тлярона і т ому з у с іє ю в ідпо в іда л ьн і ст ю

стави т ьс я до своїх

у чит ел ьськи х

обов ' я з ків .

Ще коли н а вчалас ь в школ і рідного села Зітни , Зм іїn с ького району Х арків ської області, М арії при­ п ал а до душ і п рофес ія вчи теля . Ій подобалось т е , з яною цінавістю зуст річают ь учні вчителя, ян вс моl\­

НИ і\!Н .

23 рою! - rаюІ Й педа гогі ч н и й ста ж М. к Нотл я­ рової. З ро І-\У в рі к вон а добиваєт ься глибоних і м іцн их зн ань с вої х вихов а н ці в . Н а вчаюч и с ь у с е ред­

ні х і с та рш и х нл асах , учн і М а р ії Кузь мів ни n ід зн а­ ч аютьс я св ідо м ою ди с ципл і н о ю , п рацьо вит істю , в и ­ хова ні стю . Уроки в

неї

проходят ь

н а в и с оком у

нау­

при постій-

ні й акт и вно сті у чні в . Учит есlька в е с ь ч ас п е рt:в і р яє н аслі дк и

своєї

роботи,

вс.І і л о

з а стосов ує

п рин цип и

зnоротн ого з в 'язку з учн ям и.

Фо р ).~ !! з воротного з в'я з ку ва рт і у ва ги в с і х в ч и те ­

тують в с е б е вс і н а вички, рух и, м ане ри і навіть по­ ведін ку вчите ля . Все це мимо с воєї волі , не n оміча­

л і в ра й он у .

ю ч и того , уч ні пе реймаю т ь у с вого вихов ате л я . Мрі ї , споді ва ння , нав чання і ось вон а вже

з в ' я зок уч и тел я

-

ці каво ,

новому, ідей ному і методичному рівні ,

Учит ель хоче бачи т и н а ко жном у уро­

ці якість засвоєнн я прямої інформа ції. Зворотний

-

це є в ідп о в іді учнів, ї х ви сл о-

БJ_r , поведінн а, п ись м о ві роботи і т. ін. Ма рія Н у зь­ М !Вн а говорит ь, що зворотни й зв'язо н з у '!н ямн ч ере з І :он т рольн і роботи і ус н і в і дповіді є в і ;;да лР ­ Jш и , а тр е ба з н ат и , я н засв оїл и у ч ІJ і t.Іате р і а.l що­

Х ІJ И ЛИН: І і щогод ин и . Вон а ш у к ає свої х шл ях і н , що G д о сягт и

ц ь ого .

l Іапр!!І;лад,

пропо н ує

к оропюч ас ні

к онтрольн і

робот и, н а я ких учні н а окрем и х ли ст к ах за пнсуюп ,

лише в ідп ові ді , і в ч нт ельн а за 10 - 15 хвил ин ба­ ЧІ !ТЬ я н і с ть засв оє н ня дан ого мате рі ал у . Ці Іс:ш і с н­ спсрІ ш е нт и п роводит ь во н а на урок ах мов и, зриф­ ~Іе т и н и .

П ос тійни й зворотн ий зв ' язон на уро ці дає можл н­ в і с ть учи т ельці бач и ти ефе ктивні сть кожного у ро­ ку ,

р а ці он а льн о

винори сто вуват и

ча с

на

вивче нн я

п рогра 'V!ов о го м ате ріалу , пом іча ти п рогалини в з н а ннях у ч н і в, індивідуалі зувати проце с навча ння .

Зв ичайно , щоб все це робити в кла с і , треба

не

одну н і ч не дос п а ти, щоб добре підготув ат ис я до уро ків, н е одн у годину nросидіти н ад у чн і в с ью-Іми

зош ита ми , ал е вся ця п ра ця дає доб рі н асл ідни . І l\І арія Кузьмів на н е шкоду є н і с ил, н і здоров 'я .

То ж недарм а Марія :Кузьмівна нагораджеіІа ме­

дал л ю «За т рудовую доблесть >> , зн ач !Ю М << В ідмін ­ ни н н а родної освітИ>> , Грам ото ю l\Іін іс те рства осві­ ти У І{раї нської Р С Р .

І разом з цюш

вона береже , як пам'ять про війну,

наго родам н

медаль

<< За

пе ре м о гу н ад Нім еччиною>> .

Доб рого ж д ня вам , Маріє :Нузь ~І івн о ! О. БОЖКО , громадський

кореспондент.


ТРУДІВНИЦЕ І ПОДРУГО! ПОДРУЖКИ МОІ А г~~;~~~:ь т~::ш;~с;,~~ ЧОрНОброві пі дс трибнула ,

к омсомu:rу

Ніхт о н е л ;о­

-

<< lі о м с о-

Gит ь. А редактор

про л : е 1 ~ гора »

мол ь е ького

пд аrтя-Іш-І т е , С!ШІЬК~І IiJ_JilCІI mн ; ачшш нері;н; о в н~мило с ті

оfіхошш

Вітер

пр о

,l.і в, п~о ноnн х ,\РУЗ і і: ;

д о неба.

РУІШ

простягда

фабрики.

сеІі­

запитує

-

комітету

ретар

і

в долоні

зачерпни

ки,

пий. Дівчина

"ритику?

воtJ!І :щ ЦІ ,\НІ в це х ·;·

расодьку навколо струю:их,

c rpe,~

хщитJ, .

тпн ар ншіn

Tt'::rp - Ііоли в мене (,путІ, 'ШІJус ;; а є " ЕП » Шr : а . f ні­ загорілих ніг . :Зап .1Ющує , о чі, коси падають лос 1 ;от- ;(іти, ·оі)ои 'язково І:уплю i\r Х ТtІ ІН' Сі:<і. !\ Н ТІ.С Я :J:\ і' ]Нl­

н а ші Ііо етюм •Іикн. У:1rця F:т е, ' '!'1 ; ;: . На н е ї пр о с ; , J іН' Ііf' !JТ!) Іf­ м п ;;;н а uбразитrн·J . . яке чудо буде ? Tar;a ки вистачить снаги, стільки мa.laCJ, Таня. Пр и Gі;:шть: н:1:с д іuчина. ливо на шию . Rона може отак іти все життя, скіш,-

Отак

невf'лич- в о на , ві.Ііrріється ...

Посере,lИНі Ніна,

а чарівнюr

рухлива,

ка,

ла її з Полтавщини до Бро­

сяйвом в очах. Поруч Та-

варів.

Щс• tіr:чс , щrіі 2 ч е ... Хоч

ш: на дшї погап п, nі :1тане

х од и:ш

і

МОЇ 'I Oj)IIOUj)O-

rщ:py ;;: pfJЬfiИ

Hi ...

ли с ь п о други .

приве­

шляху

нехоженого

П()ГО,\1!-

У ЯВЛЯЄМО, -

--

іі тягтиметься стежка юно­ сті. І вона привела дівчи­ ну на дорпгу. А там звабою неосяжністю звіданого,

І nжr своєї спеціалhності Поліну

навчити

встигла

f~o- Матвієнко. Та дуже

ня Стельмах і Галина

дяку­

вперше Біля прохідної ноненко. Хто ~устріне , пп- вада п пдррі, бо нині сама стрілися. Троє. Ніна, Гали­ думає: « Пішли подружень- працює самостійно. на і Таня. Рос.'!и вони в звітно-виНа останніх ки чорноброві. Такі вже, України. різних куточках комсомольських борних що водою не розіллєш » . несміливо вперше А тут На роботі дівчата . швид- зборах Ніну вибрали чле­ привітались, побралися ді­ ко освоїлись. Майстер змівочою дружбою . Вдень пра­ ном бюро. Заступником сеІ\Ш . П к фанговщицsши

цювали

цокотливих,

радію. Осоfіливо Ніна По- здала д івчина першу сесію.

ких м а шин. Ввечері, після зміни, йшли втрьох напів­ Ніні хосонною вулицrю .

гребнЯ!\.

ка д•1Я

степу , ааспівати нович под-

швидко .

всі. За її щиру в,(ачу,

аа

пісні, які вона чудово спі­

стрункі о~;окори узбіч доро-

вала в себе

і в районному за те ,

Будинку культури,

Весною, дівчата, по- щп справжня комс о мол к а.

-

же ,

Ji

С І>ОГО,\Ні діВ 1 ІИІІа рідного

с цені с вого

пахне 1; пло ;(ою

:запаморочливе

де

свята;

весною, хати

перш е

сел а,

напе р едодні

поїхала

куд и

на

де

ходить

сол;щт с ьfіою

хо­

Г.

мовчанку.

варіт

Bi.l

центральнпго

ю: ол ІІІІІРОІ\а ПРЮІа ,\ О]JОГа,

птахофабрики.

т е рит орія

простяглась Галерея д овиr; ів

худож­

велюшх

s

-

пташпиця з третьої

-

Єв ,(ОІ\ЮІівна Іг­

Шt Т t'!ІІ\11.

робітниця.

;((jііро с овісна

Та

й інші часни брига,\ !! пра­

майстро!\І

В ся uригада працює в од-

щомісяцн хороших

·

тут не.'!еrкі , :r. іnчатам і ж ін­

зустріч

та

- 8

За

Міжна­

Березня

завоювала

-

вона

!ІЬо :.Іу СJ~,!Оробні.

І ос ь

вимпел під­ червоний Дружний приємства. колектив докладає усіх цтві, і в побуті бутн хо­ рошим взірцем для ін­

ших . Адже він бореться за високе і почесне

звання

бригади

кому-

на

фото ·.

ГаJІина

Багато хороших справ на біт виконують і по ремон-

Іванівна Дзюбенко

за

роботою.

Фото А. І(о.зака.

ських

нових

Відрадно, що поряд 3 чо-

зросли ловіками активно працюють

господар-

і жіш;и, лкі набувають будів ельІІі спеціальності або

і житлових прпмі- вже трудяться

за

фахом.

щень, з ведених їхні~ш ру- Особливо відзначаютьея ро-

rtами .

Великий

.~ РУЖІІИЙ

П. А. Божук,

об сяг ро- бітниці:

М.

П. Соловей,

П.

Х.

конують змінні завдання на 110-115 процентів.

бригади.

порт­

Сумеющ

сандрівна

--

А :1 В]Jахуванн.нм

будівельної

і1

о;(С]JЖіl.'ІИ

ЩО

Гt! ,

то-

ві.~

uиrу~ь­

ної птиці , сер е ,(ній

н:1ное

на н ее у'Іfіу в нас е т ,шовив

яйця,

202

вносить по-

-

правку бригадир.

До Міжнародного жіночо­ го дня

і.; Бер е аня

-

-

ко­

ііригци

пі ;(rотував

НОВІІіі Т]JУ , \ОВІІіі

ПО д аруНОJ;.

.1еfітив

та

погnпів'я,

:Jбер е жrнню інші .

труд ять ся

У нас тут молодь,

й

ком с омольці

перева ж но

та

несучок

чnлодих

має найкращі поr;а з наки по

штуr:

Н~ С )"ЧІ\)".

-

каже

парторганізації,

-

сещJетар

а і;ерує

бригадою комуністка .

Ду­

маю, що цей комсом о ш.~ькnмолодіжний ко.ттеr;тив і на-

.(алі йтиме в авангар,~і соціалістичного змагання.

З цією думкою не можн:t не пого д итись. Пі ,(тв е рджен­ ня їй - с.1авні т рпові ді-

За минрий місяць н а кож­ ла пташннцr,, ЯІ<і не ІШЩ1У­ ну

н е суч1;у

о,(сржанІJ

пп

1R,2 яйця при п.1ані І (і. fi пере дуМОВИ наіJага Г() перевиконати

ють сил, щоб і в тре·rмщ·

році

п'ятпрічrт

3,\0UYTH

пср е мnгу.

п . пnлюк.

fiB a pГJ.lbH:'

.....____.___ _ _ ,..,. _____ ".

rnJ®OOOO rnJ [р00~\[р ~lliW~U®IJ~ ~~~JJlJU® Гідними трудовими пода­

р·унками зустрічав

колектив

будівельного поїзда }& 2 50річчя Великого Жовтнп. До­ ввели

в

дію

жит­

ловий будинок, зерносхови­

птахо­ ще в Калитинській ВІСІмнадцять фабриці. На місяців раніше строку збу­ елеватор

в

місті

ті.

Вони ви-

д. СОЛОВЕИ,

на

маЙЖ('

і

ва а у На

тн rя•1і штук

4!)2

Жашкові Черкаської облас­

СоJlовей, :К. Т. Маркуця та

Л. О. Ііарпенко.

бригадир

П;lану на

дували

О . Ю. Соло­

вей, М . А. Хамбір,

рахунку будівельників рад- ту .

десятки

а.'!е

яііая. Ц е іііт.ше

S:J ,7

строково р!Овах

будівельниці

Русанівські госпу « Русанівський » . Тіль-

таких

в

lІ С В С ЛИІ\ІІіі ,

кИ за останні роки

ністичної праці.

роадавати

пристосованиіt, не типовий, ()атареї в навіть 1\Літкові

перехідний

сил, щоб і на виробни­

-

во:sити яйця, прибирати в ЩІШІіщенні. Тільки візюІ й в иручають. Бо пташник цей

жіночого свя­

родного

вручну

r;ормн і во;(у, :Jбирати іі ви­

У соціалі­

стичному ЗМаГ<НІНі

гідну

f:ач ;; uво;щться май;·ке все

раu1rти

добивається виробничих

показників.

тисяч ку­

Умови роботи

р с іі-нс с учок.

послуг

будинку

lR

щено бдизько

нею

верхнього одягу у ;,.rісь­

кому

де розмі­

ному пташнику,

пошптю

по

ПЇ.\

е ашш л ісом.

лина Іванівна Дзюбен­

бригада

Марією

дар l тво , розташоване_

реко ~ІС'ІІ J~увала себе Га­

Очолювана

бригадиром

:1

Стенанівною СніцаруІ\. Вона іі ІІJJІШ С ;lа нас в своє госпо­

і справи кравецької вмі л им керіВІІИІ\ОМ З[!­

ко .

aycтjJ iчa є -

JІ е с і :щів а н о

Mt ;c J,

І

по

Тру ;jr ::ноГJива,

-

комуніеrнчної

колективу

2 мільйони 570 ти ся ' І штуt: на Дмитрівна Гусак, !\отра

цю rп т ь с ушІінно , від ;r уші.

Хорошим

ІІрикла;І

яєць, а на Ііурку-несучІ\у-

вJ;а;Jує на пор т рrт ;t;інки

ції Т е тяна

МАйСТЕР КРАВЕЦЬКОІ СПРАВИ

показників .

ть ся одним з кращих, серед І ких

т;раща

с е Ііретар партііі н о ї органі:щ­

Щебетали про все: про за­ про сусі-

ви-

Gрига­

тиша

лишені домівки,

продуктивно

праці . В минудом у ~~вілей- рет якої теж красуєть­ Тимо­ ному р о ці uрига,"(а О,(ержала ся на Дошці пошани, Тетя-

ось Раї са

Or(e

-

фіївна Пихтерєва

полохається їхнь о го голосу.

працюють

Лю;щ

багатьох інших бореться за в роботі показують стар­ пере­ здобуття почесного 1 вання ша пташпиця Галина ()лек­

д н цеху 1\літкових н ~ сучОJ;.,

Хай

сумлінно,

Праворуч дороги в далечінь

Подружки й собі з агово­ рили. Не мовчатп ж оцієї пізньої пори!

доuн- завдання.

pir;

Київській J(ори стовують робочий час, вважає- тому й добиваються висо-

показ ників. На аж ,\О л і r у , :~е з акінчуиься птахофабриці він

БРАРІУН.

\

1\олеиив :з року в

вається висотшх виробничих

в с,Іе

о б с а ,\ жена ,\еревами ,

ніх портретів.

кохання.

нарешті

порушила

На передньому краї

Ппдю()плп Ніну няк с ільські ТІJУ.lівюши :Ja « Місяню « ТополЯ», пісні яснюї і> у її вш;онанні. Мо­

Скажіть, хто· любить

осоко-

садимо на Фабриці ри,

по-

полюбили па фабр~щі

Ніну

стежку,

Згадала

... -

--

кпстюмчика

Рік промайнув

пі с ні:

в Котель в і

с кіль1аr простору довкола її

ги

я r:

які милу є шся, та й го.1і » .

ружкам: хай знають,

седа .

а nж е

рі~ному виІід е ~-під її pYJ.; ~аготпв­

тілося, як та,1 , в

гарні

стал а,

щиц е ю

ф а нгов-

Недав1ю

Фото А. Козака .

ких верстати, дівчина щозміни

У спішно

1 заочне навчання.

на них

ВІСН! .. . Дивлюсь

швид­

На фото: Н. Кажан.

жан. Обслуговуючи три ткаць-

л~~ся: «Такі роботящі, со~ І п·оступиш в інститут на

дили в цех, боязко підсту­ до

ку-

етршна

ропадська прямо не нахва- ретаря тепер. Встигла вона

трикотажній фабриці. Захо­ пали

·

лавдrя

ни

на

при відмінній я кості п родукцн перевиконує занвиробничі дання.

на

трудиться

По-ударному

стрічково-ткацьГоголівсьІ<ій кій фабриці ткаля На д ія Ка-

В цьому немала

заслуга

наших жінок-трудівниць, які

нарівні з чоловіками

спо­

руджують нові потужності, рідну Jемлю прикрашають світлими пр'()сторими будів­ лями,

принося·ть

.людям

В день жіночого р·адісно­ весняного

свята

мулярів

Л.

Стрільцову,

Н. Гриб, штукатурів В. Дід­ К. Заянчуківську, А. Пашинську і такелаж­ Коновалову,

ківську, 'маляр-ів

К.

ниць О. Сапуру і €. Острен­ баштового ко, машиністів Герасименко Р. крану

М. Ушаківську. На урочистому вечорі ад­ міністрація, партійна і проф­ тепло спілкова організації роздоровили

трудівниць з

святом і вручили

тепло і радість. го

нацьку, інженера Л. Бербе­ нець, робітницю С. Лисенко,

хочеть­

ся привітати бригадира ко­ муністичної праці Н. Кім-

їм цінні

подарунки.

Л. ЗАГОРОДІІЯ, секретар партійної ор­ ганізаціі,


Радісні вісті

ЦЕГЕЛЬНИЙ завод збитковий. По-друге, він постійно недовиконує

ВИБУХ СТВОРИТЬ

на

Почалося зарядження !\а­ мер вибухівкою останній підготовки

гіркі

недоліки

1\олосаль-

нас новобудов

в місті і ІЗ

райпну!

Всі\І потріГІ-

cr:rax

же перекрити Вахш.

наполегливо

грунту

свою продукцію.

греблю.

ці третього кІЗарталу,

дою прийме на себе колосальний тиск гірського мо­ утвориться

яке

в

лановано повністю кувати

ре­

зультаті перекриття ріют.

опор,

друга

черга

Для

прокласти

та

якого

Зf\BTPf\

опори

потужність

від

якої сягне

вантаження

МІі•доріІВ і

160 400

пус1И

кожнш1у

і розвантажен­

ня. цієї печі провадитиметь­ ся

механічним

питаІп,

зросте

роспІТІІ

цих двох

На

випробному

Брянського

ТИС.ЯІЧаХ

на праця печових і вантаж­

директор

ників,

воду.

яким

ЛЯЮТЬ•СІЯ

доводиться

цегельного

тимуть

Як ішла я в місто на навчання.

кові, вага його-420 тонн.

Спорудження

перевалочної бази почалося в пустелі на правому бере­

Каракумського

каналу,

який уже судноплавний на

протязі

кілометрів. Він

500

не тільки напоїв віками не­ оброблювані землі, відро­ дивши

до

життя

десятки

тисяч гектарів цілини, але й став транспортною арте­ рією, яка з'єднала ряд віі(­

Ти прийди, мш коханий, приЙ,\И,

*

наук, професори.

У місцевих

депутатів -

Радах

і

мага­

Набридло людям за кожною дрібницею до Рожнів або в Літни ходи­ ти в усяну погоду. <<Хоч би якийс& ларьон збуду­

-

валИ>>,

жились

часто

мешнанці

снар­

особливо жіноцтво. кому,

*

Радянські

жінки

беруть

організаціями

усіх континентів.

на

лиць

3 с:

рокі·в.

Тепер

вона

про­

І. МИХАйЛЕНКО . На фото: Г. Ф. Куліш.

працює

лер

відділу

технічного

заводі контролю інструменталь-

ного цеху В. Маслюнов, а на третьому - начальнин

ри підприємства снлала і затвердила

сьної лабораторії Ю.

положення

кій.

Переможці

зимової жені грамотами

шіст& юнаків та дівч1т.

ради

Бо-

нагород-

заводсь-

фізнультури

і

подаруннами.

Найнращий час у лиж-

змагання з

ників ремонтно-механічно-

лижних гонон на першість

го цеху. Цей дружний ко-

заводу. На старт вийшло лентив посів

першість в

70 лижників. Першим на командному заліку. На дистанції 10 нілометрів другому місці спортфінішував нращий фіз- смени центральної завод-

нультурнии начальник ре- с&ної монтно-механічного цеху тьому

В. Роднін.

Він став чем- рамши.

піоном заводу

лабораторії, трецеху метзлоне-

з лижного І

Старанням Ради,

В. ЗОТОВ,

сільсьної

Бо ж

рів

широного

Тепер селяни

від

в

дов­

ше,· бо є що тут придбати. Г. ГРИГОРЕНКО.

. .

Друга програма. В

П'ЯТНИЦЯ,

10.05 -

8

м. Бровари, вул. Київська, 154.

БЕРЕЗНЯ

Перша програма

10.15 10.30 15.00 15.3()-

Телевізійні новини. (М.). звірят». (Ленінград).

14.55 -

16.15 -

розважальна

Телевізійні

22.30

ців».

19.30

~

(Москва)

•добрий

21.15 -

новин. (М.). ~ Телевізійний

-

вечір,

(Заnоріжжя).

хліборобе!».

61964.

17.55 19.0020.30 -

«Пошта «Голубого вогника». театр мініатюр. «Тринадцять стіль­

(М.).

18.00

дат

вісті.

програма.

Друга

~

No ... ».

9.00-:

«Нсзакінчена

програма.

пqвість». Художній

20.35 -

фільм.

19.35

~ «Сол­

Телевізійна вистава. «На добраніч, діти!». СУБОТА, 9 БЕРЕЗНЯ Перша nрограма

Гімнастика

для

всіх.

(М.).

9.45 -

. ·.:·. -~~

Телевізійні

комитета КП УкраиНІ>І и районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, заступника редактора, відділів: партійного жнт­ тя, масової роботи та промисловості 4-67, сільськогосподарського відділу і rpo_ 111адської приймальні «Київської правди:. 4-47, відповідального секретаря, редак· ції районного радіомовлення та фотокореспондента 3-18.

ІНДЕКС

жіночому дню.

Для школярів. «ді· про •Куховарка». ХудомніІ\ фільм. (М.). Наша афіша. Для молодших шко­ лярів. «Веселе містечко». (М.). «Ними nишаєтьС>І краї­ на». Передача nрисвячується Мі_жнародному жіночому дню. (М.) «Приборкання неnокірної». Художній фільм. - Програма nередач. 18.00 - «Посмішка по п'ятницях» . .Му­ тям

Естафета (М.).

і

(Харків).

~ Програма. nрисвячена Міжнародному перерві ~ «На добраніч. діти».

това­

хороше,

програма.

18.00

мага­

вжитку.

н&ому

Естрадна

зична

задов.Jлені:

приміщення

БЕРЕЗНЯ

7

10 15 - •Життя сnочатку». для школярів з Ч~хо­ 16.1.1 - Наша афіша. 16.20 ~ Для дітей. <Олівець-малювець». 17.00 -~'рочисте засідання і hонцерт, присвячені міжнародному жіночому дню. (ТранслЯІtін " Москви). 20.30 - Інформаційна nрограма «Час». (М.). 21.15«Український музичний театр». (Передача n'ята). 21.55 Першість СРСР з хокея: «Спартак» ~ «Динамо». (М.). 22.15 - Міжнародний огляд. 22.45 - «Єдиний сnравжній мужчин.1».

з

припа­

нонтралерів

спорту

програма.

-~··········~·~~~··~~ ;;~- =::::-;и=:::···~~·~:·~~~=:::~~~:~·~~~ :s::

20

11.30 -

12.15 -

передню

пустувала,

Перша

10.05 -

пилом.

затримаєшся

t-

ше

одертує пенІсію, але .довжує працювати.

Телевізійні новини. (М.), Художній фільм. (М.). Передача Телевізійні вісті. словаччини.

стіну. І все-таки довгий час людям не особливо було радісно. J?іл&шість свіжопофарбованих по­ даючи

ЧЕТВЕР,

країн

119

потіснітав

мину-

Надія ДАВИДЕНКО.

кальними І міжнародними

нинів бігти за _ніл.ьна кі-, юнц1

Ти прийди, мій коханий, прийди.

активну

роботу Галина

1968 року. На інструктор по фізжlночому русі. Вони підтримують дружм. Бровари. другому місці контрокультурі. ні контакти з 229 націо- ..................~........................................................................... .

і

в

твоє назавжди.

участь у міжнародному демократичному

ся навіть за норобною сір­ ло метрів. Нарешті,

Ти прийди, мій коханий, прийди.

Я тебе так чекаю давно! Вже замерзло й відтало віюtо...

ПрацІ.

трудиться, ;міло

НИ1ковому господарству біль-

металургії. займатися

Відбулися

орденами і медалями. 3828 з них носять високе звання Героя Соціалістичної

зин

ян не їм, доводить­

І\оли місяць промінням срібляви~І

Моє серце -

закрн­

огіокі·в.

спортом. Рада фізнульту- відділу центральної завод-

Ти прийди, мш коханий, прийди.

а

села,

Багато молоді

порашнавої Вона любить

Заливає луги і отави.

'{( За заслуги перед Батьківщиною більш як 1 мільйон жінок нагороджено

у

ранніх

\ споРті! па першому місці

Зашуміли, соромлячись, листям,

татами Верховної Ради СРСР.

всю

шнола,

тисяч

во-

~~""~

на Броварсмшму

Коли небо вдЯГ 11 У 110 намисто.

процента

42,8

віннами

і

скло

загляну-

кінець пере"Гворююгься в краплини вологи.

І\оли верби побіля вnдн

Ти прийди, мій коханий, прий,~и.

жінки, 425 жінок є депу-

пос~ленню,

зин.

на

цінними

просторий,

пошта,

хочуть

ме участь переважна біль-

40 -

по

Лижники ремонтного-

ПРИЙДИ

1000 чоловік акадечлени-кореспонденти Академій

Хороший,

і

осідають

немов

кої

лого року виріс новий, місьного типу, магазин.

потрібна

Сла•вно

про проведення

Свиноїди село неве­ лине. Проте, ян і всяному малому,

робі гниці.

спартакіади, в якій брати-

ЖИТЕЛІ СЕЛА ЗАДОВОЛЕНІ

чи

вирощення

Коли трави встеляють сліди,

(ТАРС).

велиному

для

Ти прийди, мій коханий, прийди,

як

11ід

ві'д розсади

то~ІУ грунті

дидата наук мають більш

далених районів пустині.

чи

ся

жінки. Вчений стуnінь доктора або кан-

мІки,

річкового порту і вантажо­

-

Внrурів!ІlІІІ:а.

центів робітників і службовців у країні. '{( В охороні здоров'я працює 85 про-

рю1

Ім не заважає . бе~езнева О•рганіІзовує

легенько

Алла КОГУТ.

'{( Радянські жіНRи становлять 50 про-

яку внсаджІ•·-~­ теплицях

пороша. Пvх:наост1 сн1жинки Федорівна, ЯІКа відДала пар­

.Мій низький уклін тобі, єдина.

Ц1-lфри і фаиmи

жінок, а. понад

великого

~ИЙ» пораються

тн туди, що та~І робf!т&ся, і відразу ж знаходять овій

*

В КАРАКУМАХ

_вІд-

«Гого.,нвсь-

За тепло і ласку повсякденну?

Почалися заводські випро-І центів жінок, в освіті - 72 проценти. 58 процентів загальної чисельності бування цього велетня. дипломованих спеціалістів в СРСР ТЕПЛОХОДИ

першого

радгоспу

рам,

За міцну любов, моя рідненька,

у

ІЗ ~1іру зв.ільнення паrнн­ кових

Чим віддячу тобі, рідна неньІ\о,

могла стрічать я ранки в росах.

дизедь нової марю-т потуж­

р3\І

парниково~ІУ І ни 6у1дуть використову~атн­

г?сподар-сrвІ

А в очах

го заводу з' явився судновий

зі

Ранок. ·. ~а

Срібне павутиння спить на скронях,

с.

трьох

л•іетнле.новою плі,вюJю.

В СТРОЮ

Чом не йду з роботи до смеркання.

весняне чисте неб~.

Б

парІШКО'ВИХ

ма огіркін,

за­

В зажурі схилилась до одвірку,

-

непогано.

уже зеленіє розсада, зокр''­

О. ШКАGАРОВ,

стенді

будин­

кі.1ь­

роз-садн

ся умови праці.

першочергової пробле­

машинобудівно­

чотириповерховому

прагнуть ІНІ­

достатнііі

кості добронкі•<:ної

продуrtтиІЗ­

ХвилюваласJ,, .~ивлячись за хвіртІ\у:

ністю 12 тисяч кінських сил. Висотою він дорівнює

·В

цієї

Щоб

ПОТУЖНИй ДИЗЕЛЬ

ка­

гекгарі.

і З ОВОЇМ ЗЗІВ.ДаННЯ':\·1 справ­

Ти вплітала банти мені в коси, Жаром серця напувала хвору,

систем.

по­

центнерів

ність праці, здешевіє наша продукція,. вигідно змінятІ,­

Пам'ятаєш, мамо, наче вчора

бп великих діаметрів для каналізацій і зрошувальних

на

ІІ'ятн-

центнrріз

то важливим. З вирішенням

Я держу лице твоє в долонях.

а також низьконапірні тру­

ІlО

Парниководи

способом.

З вирішенням

зобо­

ньому, т.ретьо~1у pm~i

14

річки,

Тонкі ниточІ\и чоло мережать,

500 до 1200 міліметрів,

це

майЖе

ві·д.1:ілка

мільйонів цегли на рік. За­

дІлка

для

:,· с~

дружної

гоопо;:щрсгві

Колектив

виготовляти

9-17-метрові

помідорів. робітниць

в'язався вироютІни в ІІІІніш­

j

ліній електропередач, висо­ конапірні труби діаметром

•Капусти,

'ваютьоя ВІJІСОКИХ ПОКаЗіІІІ•КіВ.

заводу

підприємству

можливість

вирує

розсада

по ЗО років і завжд11 JОU1І­

Нове технологічне устатдає

вже

зеленіє

за•слуга

вому

нашого

введена в дію. кування

склом

-

ла·нки Галини Ф~дор·івни Куліш. Багато з них таких, як Ганна Оле~сії'вна Хан, Ольга Маокарі·вна Шеве.1ь, Ганна Я1ким•івна ГІтJр та інші, працюють у парнико­

печі,

тунелевої

ми, зникне назавжди бруд-

ну щороку вироблятшн~ За­

труб

потрібно

Цей захід стає для нас над­

Майже 50 тисяч кубо­ метрів виробів із залізобето­ завод

газифі­

1500 метрів трубопроводУ·

ТРУБНИй ГІГАНТ

порізький

зап­

підприємство.

1\ЬОГО

роз­

всш>у

В нинішньо~rу році, в кін­

спору­

печі

під

жиrrя

будівництно по-

тужної

можливість, щоб здешевити

Вона разом із залізобетон­

ря,

вишуr\ує

газової

почнстІ,ся

на І(ег.lа. І 1\О.lектив заводу

Вибух «відірве» у хребта І\аратау більш як два міль­ йони кубометрів скельного

ною водорегулюючою

роб.о-

ті, завод повинен працювати. Погдяньте, скі.т~ьки в

ного вибуху, ЯІ\ИЙ допомо­

і створить

в

А

Відразу ж після спалаху

зав­

незважаючи першої

дання. Однак,

ГРЕБЛЮ

етап

планові

UІІШІUШUШІUШШІІІІІІШUІІІІUUІІІІІІІІІІUШІІІІІІІІІІІІІІІІШUІІІІШІІІІШІШUU

важко під час зарядки пе­ чей.

новини.

Телефон

-

4-57.

з~м.

10 БЕРЕЗНЯ

Перша програма

9.15 -

Ранкова гімнастика для дітей. (М.). «БудиЛІ,­ ник». (М.). 9.45~Телевізійні новини. (М.). 1О.ОО~«Зроблено в Moc-

Репортаж з виставочного залу Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР. (М.). Для юнацтва. Відnовіді на зnпи­ тання 11 туру математичної олімпіади. (М.). ~ Для вої­ нів Радянської Армії і Флоту. «Ми служимо на Уралі». (Сверд-­

J<BI».

10.30 -

11.30

12.00 -

12.05

12.35

ловськj. Наша афіша. ~ «ТЕК-68». ~ Для школярів. «Вони залишилися молодими». Телевізійний фільм. Телевізійний журнал <Для вас, жінки». (Одеса). ~ Програма кольорового телебачення. (М.). І5.00 Вікторина

13.00 -

-

«Цілий

13.30

рік». (М.). І5.30- «Березневі сюрnризи». Концерт. Першість СРСР з хокея: «С п а р т а к» «Крила Рад». (М.). І7.30 •Музичний кіоск>>. (М.). Програма nередач. Для юнацтва. «Скажи мені, хто твій друг». 18.55 «Ми нганасани». TL'·

16.10

18.00

-

18.05 -

19.05 19.55 -

І:С

о

Друга nрограма.

............................................................................................................................................................... 154.

НЕДІЛЯ,

9.00 -

левізійний нарис. «Циркова повозка>. Вистава за уча­ стю nольських і зарубіжних артистів. (Польща). ~ Ііро-· грама передач. Поезія молодих_ ~ телевізійна рек­ лама. ~ •Сім днів», Міжнародна nрограма. (М.). Програма УТ. •Камертон доброго н~трою». (Чернівці).

Газета виходить у вівторок, четвер І суботу.

БfіІСІІарська друкарня, Київської області, вул. Київська,

10.00- •З днем народження». Мvзична оозважальна nр<;>­ 10.30 11.00 12.00 -13.55 14.00 15.30 17.30 17.5.5 18.00 19.00 20.3Q22.35 ляд». 23.35 «Танцювальний зал». (Таллін). Друга програма. 18.00. ~ «Назар Стодол я•. Художній фільм. 19.30 - Конц~рт. nрисвячений великому українському поету Т. Г. Шевченку. В nерерві «На добраніч, діти!» (М.).

грама. (М.). ~ «Здоров'я• Наукоію-nоnу.Лярна програма. (Перм). -«Зустріч з майстрами театру». (Рига). «Розповіді про героїзм». Виступ письменника С. Смирнова. (М.). Наша афіша. Програма кольор,>вого те­ лебачення. (М.). Телевізійний театр для дітеі'І. С. Ми· х,алков.- «Сміх і сльози». Телевізійний спектакль. (М.). 17.00-· СуботнІй репортаж. «Мальовнича Україна». Програма передач. ~ •Клуб кіномандрівників». (М.). «КВН-68». (М.). «На меридіанах Уt."])аїни». 21.00 «Сон». Художній фільм. Молодіжна програма «Пог·

944-6450.

20.45

18.00

«Наша Батьківщина».

20.55

19.55

19.50

21.30 -

-<Сурімоно». Фільм-концерт.

Наступний номер газети «Нове життя» вийде у вівто­ рок,

12

березня •

Редактор

€.

ФЕДЯИ.


29 номер 1968 рік  

29 номер 1968 рік

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you