Page 1

ПРОАIЛlllpJ &Ш "р.аІн, єдн.ailmеся! РІк вндання ХХІІ

СТIІХIlПОВЕ Ь

Слава радянським жінкам­

N!! 29 (1784) НЕДІЛЯ

активним будівникам

8 БЕРЕЗНЯ

Орган Броварського районного комітету Комуністичної

комунізму!

р.

1969

партії України та районної РаАИ Аепутатів ТРУА~ЩИХ Київської області

Міжнародний жіночий день Передостанній

номер

Нова блискуча перемога

Центральна вибарча комісія по виборах до Верхооної Ради Української РСР опублікувала повідомлення про оста­ точні піДСУМIКИ виборів до найвищOlГО органу державної ВJlади України, які відбулися в республіці 1 березня.

лікаНІСЬКОЇ «Літературної газети» кращих тРУді&ниць

-

З

Броварщини

дояр,ки Марії 3ахаріlВНИ Пиль­

ТJlЙ. Натхнена

історичними

Із загальної кількості 28.606.892 вибоJЩi у виборах взяли участь 28.602.579 чоловік, або 99,98 процента. В

рі­

шеннями ХХІ з'їзду Комуністич­

усіх виборчих округах за кандидатів блоку комуні,стів і без­

ної па р'тіі , вона вирішила пере­ вершити у першому

річки

році

свій торішній

пOOt&Зви&

і

дати

п'ять тисяч

н-ародові

тів у депутати голосували

ПOO:lад

резвя,

не,ділю,

зі

ВЩIfОЇ родні

гордос­

рах народного блоку комуніс1'ів і безпартійних.

С'Воіми

ріщlOГО

першог'о

Русанова,

Jt,Вітучої

-

України

до

06ирати

державної

села

Київщини,

процента робітників і колгоспників.

на­

Списки депутатів опубліковано обласних газетах за 6 березня.

В.'Іадll.

району,

(РАТАУ).

оклз:дО!вої і невід'єм­

Союзу

Радян-ських

.1істичних

Рес:пу6лік.

Підсумки виборів до місuевих Pa~

COцja- I

Свій

голое

за кандидатів нерушимого

міських,

1156

по

1959

року &ідбулись вибори до обласних, районних,

сільських і селищних Рад д~путатів трудящих ~'KpaїH­

ської РСР.

перших два мі'сяці семирічки во­ надоїла

бер, езня

1

блоку ;

JtOМYHicriв і бе:mартійних вона, підкріпила трудовим рапортом. 3а на

в ре, спубліканських

Радянської

ної ча'стини великото і МОГУ1'ньо-1 го

про­

Серед обраних 457 депутатів Верховної Ради YK' paїffcb­ кої РСР 33,9 процента жінок, 68,3 процента членів і кан ­ дидатів у члени КПРС, 31,7 процента бе3lIlартіfiних, 49,7

бr­

ПОдl~угами

дільниці

органи

0,13

чол()віка, або

цента до загального числа виборців.

ці дані свідчать про нову блискучу перемогу на вибо­

патріотичної

у

37204

молока

ті, ЖИТ'l'Є])aдіС'На, ішла Марія За­ харівна

процента від загальнот(} ЧИ:СJlа

виборців, які взяли участь у голосуванні. Проти кан,дида­

від ltожної корови. Сповнена

99,87

партійних голосувало

се'ми­

виробничий

ІСіл()грамів

блоку

ПовІдомлення UентральноТ виОорчоТ комісії

реcnуб-І

відкривз,ться портрет(}м однієї

народного

Вибори пройшли в обстановці величєз: ного політичного і тру­

кілограмів

молока на корову і посіла перше

дового піднесення і вилились в я'скраву демонстрацію єднання на­

Mk.oЦe

роду навколо КОМYflістичної партії і Радянського уряду.

у

змаганні

серед

дояро,к

KOJlГOOOy ім. Сталіна .

Обрано депутатіlВ до

І так у кож,ній галузі HapoД'llO­

го

roєпо,царства

радявеькі

жінки

Всюди

ховної Ради республіки, в тому 1 дали

вносять

гідний

чимі

Ольга

Микитіtша

змогу

всім жінкам

ширше

Холод, 1Jикористовувати свої права, зна'н­

BlUlaA УСПpaJВу будівництва кому­ агроном требухі'ВСькото К~'lГОСПУ ня, свій талант на шшрищі ви­ Ht:JMY. Водному тільки нашому раlОНі, вий є невеличкою чаост­

«Ж:ов·тєнь».

Вагаточисельний

за- 'ро6ничої,

гін трулівниць обраний до Mic~ кою неосяжної ВаТЬ'lt~ВЩИНИ, по­ цевих Рад де<путатів трудящих. над тисячу жінOIt з ВИЩОЮ, IW- Серед них від н'ашого району вакінченою вищою і середньою ,50орані депутатами до КиївспеціалИlОЮ

освітою

працюють

агJЮН~ММlИ і зооветcnеціалі-стами, інженерами МИСJlОВИХ ИИRa.ми

і

техніками

піЛПРИGlfствах, бригад,

лапок,

у

сыtїї . обласнClї Ради,

29 -

суспільно корисної ді­

(' яльності.

Розшир,яючи шкіл-і' нтернаті'в, дитячих

сітку садкьв

,і ясел, пі'дприєм'ств грО<Мадського харчуваlfНЯ~ ком}-нально-побутово­

до го обслуговування, ми створюєМ'О

райради і 231-·до ~liCЬKOЇ і сіль- ці умови для всіх жін~к».

про­

ських Рад.

Контрольними цифрами розвит-

IrepiBЗа один тільки минулиирік ку народного гощодар.ства на на­ учителя­ багатодітні та одинокі матері на- ступне семиріччя передбачено

ми, лікарями.

Виховані партією, радянські жіНltи стали величезною сил' ою у ГJЮllа.цсько-поліТИЧ1J(}МУ

жИ'I'l'i Jtраїви. Понад 1600 тисяч жінок - в рядах Комуністичної пар­ тії; 222 були делегатами історич­

BOro . ХХІ з'Ї:JДУ КПРС.

шого району одержали від держави 1553 тисячі карбованЦ'ів~ Збільшилась кількість дитячих ясел і садків. 3аплано'вано cnорудити у 'li:инішньому році у Броварах, колгocnах і радгоспах

ІЮнад 10 ро'дильних. 'Нових

дитячих

ясел

1

ВОСЬМЕ

в вас на Восьме березня пашисто У тешпщі засинів бузок,

І

буд.ИНКі'В, садКІВ.

В день Міжна])одного жіночого

'.

На столі дарунком .ЦдЯ жінок. Шд сltJJявою стелею, духмяний,

Стануть взимку в,оі поля зелені,

f&рДО він суцвіття підійма.

3аквітчаються сади кругом ...

-

Ми Ти

очі,

ніжні,

не бачили знаЙШЛа

сині,

в

журбі.

старенький

зошит,

Учнем писаний диктант: долю мн зустріли рідну Учень той вже лейтенант.

Другий зошит візьмеш в руки,

99

процентів 1Іиборців, які взяли участь у гол()суванні.Всьо­

В числі депутатів

167

тисяч

цента,

тисячі

тисяч

463

чоло­

тисяч

987

257

безпартійних,

жінок, або

35,91 ПРОЦе<Пта, члени КПРС, або 43,83 про­ або 56,17 процента, 252

робітників і IWлгоспників, зайнятих безпосередньо на

виробництві, або

кіНофестиваль. кращі

66,11

створені

п!ЮЦента.

показані

всіх

го кіномистецтва,

письменники,

жанрі!В. композитори .

кіностудіямИ' країни

в

(РАТАУ).

• ••

Останні вісті з колгоспів працюють

Куліш.

у

Наполеглнво

В нас у трудівниць весняні мрії,

100

рамах

В.

очOJlЮЄ

Галнна

ТРУJl.ятьея

У

стільки ще роботи, можеш ти заснуть? давно хотілось вчителькою буты

Варвара ГРИНЬКО, ВЧИтeJlltка.

розпікІрована

БУЛАВКА,

Зобов'язавшись кожнІ

100

змаганнІ

• **

,1Wярок

внробити

гектарІв

подарськнх

угІдь по

рІв

колгосп

м'яса,

на

сільськогос­

100 qeHTIItІм.

СталІна,

с. РусанІв, має вже по 23,б цент­ нера всього

яловичини

і

вироблено

свнннни

895

-

центне­

рІв м'яса.

агроном .

8аnентина ТКАЧЕНКО

Ти завжди в моїй уяві І увесь шумливий клас.

•••

колгоtпницl

лан кн, яку парннковод

Мрії про життя, нову весну!

В тебе ЯК же І мені Тільки

Будуть

кінОФільми

мн,

Третіі\ зошит візьмеш в руки­ Рівні букви на рядку. Інженером Галя буде, Галя вчиться в кду. Скільки зошитів не візьмеш, Ти усІх учила нас,

136

членів і кандидатів у

206

214 188

розсада.

Учениця твоя Алла Вже працює в дШк.

тисяча

па'ртій.них.

Все про смерть говорять, про вlИНУ.

Перегорнеш до листка

381

віка. Всі об'рані депутати є кандидатами блоку к()муністів і без­

парннковl ланки Іншнх городнІх брнгад артІлІ сЧервона Україна-, с. ГоголІв. ЗасІяно 300 рам ран­ ньою капустою, 100 помlдора­

в ч и ТЕЛ Ь ЦІМ О їй ... Твої

над

го обрано депутатів до всіх місцевих Рад

парникової д«відченнА

Що там за кордоном лиходії

як би в світі людям так зробить,

Ти вінком зложила коси, Пишеш план сама собі.

3а кандидаті,в блоку ко,муністів і безпартійних голосувало по­

Добре

Будуть гріти атомним теплом .

А надворі ще гуде зима.

687 районних Рад, містах, 10986 сільських

радгоспів

Щоб весна приходила зим{)ю

пtоб стоять ва зборах урочистих

І жівки говорять між собою:

районних Рад у

76

Рад,

селищних Ра;д депутаті1l трудящих.

677

БЕРЕtJня І не міг її мороз скорить. Певно, скоро землю наші вчені

ТепJ10 тут йому в землі торфяній,

Рад і

обласних

в 1935 році ДClве'сти число уч­ (РАТАУ). нів в школах-інтернатах до 2,5. М'lльиона чоловік. Кількість ді­ ДРУГИЙ Всесоюзний кІнофестиваль вІдбудеться в Кмввl тей у дитячих садках за семи­ 11 к'вітня в столиці України І 1958 році. В жюрі фестивалю річчя збільшитьм з 2280 тимч відкривається другий Всесоюзний І увійшли відомі діячі радянсько­ до 4,2 мільйона.

В доповіді на ХХІ з'їзді партії свята ТРУДІВНИЦЯМ району,Понад 26 проце.нтів депутатів тов. М. С. Хрущов говорив: І. а:ктивним бійцям семирічки, палВерХОlПfOї Ради СРСР складають жінки. 155 жінокоора'Ні до Вер- «Треба створити умови, які б кий привіт!

НА

міської Ради,

331

країни.

26

І. ДОЦЕНКО, зоотехнік.

першого

відді"ення княжнцького радгос­ пу ім. Щорса веде перед Кате­ рнна Царик, яка за станом на 7

**•

УчетвертіА

рlЛbllllчlА

брнгaдl

(брнгаднр В. Кнмкь) nyxiВClt&o­

березня наДОЇ"а покад

600 кіло­ го КNгосп, ім. 8атутіна п(джнв­ грамІв мо"ока вІд кожноі коровн. JlIОІОТЬ сад. МІсцеві добрнва вне­ ПО 500-535 кілограмІв МOJIока одержмн МарІя Куценко І Ка­ сенІ пІд ILIOАовl Jl.epe.a на 11 гектарах. тернна MoeкuellКO. М. ГОНЧАРЕНКО, зоотехнік.

Д. ПОНОМАРЕНКО, заступинк бригадира.


СТАХАНО8ЕЦЬ

2

в с іси л

над ост р о

u-

f(

о8е

u І(, о Н а ft ня

8

сем U річ f( U !

НЕВИЧЕРПНІ ДЖЕРЕЛА НАродноl ІНІЦІАТИВИ ~

Тепер у сільському господарстві, як і в усіх галузях народного господарства, на перший план висуваються

питання

" . --~~ " . . "

."..,...,.

---- -

, -..,..:-.:-..,. .,.."\

З закріпленої землі, але й вести господарство ощадливо, при най­

підвищення

більш розумному використанні

продуктивності праці, скорочення затрат праці і коштів на вироб­

ництво одиниці продукції ... Кожний колгосп

,,,.,,..,,

всіх можливостей

найсуворішому

проведенні режиму економії.

і радгосп повинен не

М. -С. Хрущов,

тільки забезпечувати одержання якнайбільшої кількості продукції

Продуктивність праці зросла в п'ять раз

3а семиріччя продуктивність праці зросте:

площею 200-210 3а останні І РОКИ на полях ' на­ стосуванням колісних тракторів. но ділянку шого Itолl'ОСПУ з'явилооя багато І, навпаки, на міжрядному ооро-, гектарів. Ланки мають 'I'J)alКюри ВИnДПlше за.сТОС()В'увати «Бєларусь», квадратн.о-гнЩові нових, висо~()продуктивних ма­ бітку щаго­ шин. Зросли і кадри механізато­ т'ра.кroри меншої потужнос'ri_ То­ сівз'лки, що устатковані 'Рів, які досконало оволоJciли тех­ му питанням ма'неврування техні­

нальними

нікою. Це дало змогу підвищити кою ми приділяємо ВИНЯ'\'ІКову YJВ8.­

,l!poтy, навіІсні

ріве'нь механізації

сіЛI>СЬЮQГоепо­

q>ОСЛИlfопі~ивлювачі Для сівби, оорооітку і збирання а також ltО'МбаЙни.

ність, скоротити 'за!l1рати lJI}>aцi на

КУКУТРYlдзи таС{)lняшника , C11fI.()рює­

одиницю IIJродукції.

MQ

КОЛИ IWлгосп став господарем по ­

РАЗА

1:1----

----а

Нове перемагає цукрові бу- ква~ратно-гніздо'вим

рики, і зійшли вони, як ряска причому

кwудзи, ·ми звели д() мінімуму за-

рощуван'ня

трати

тур.

ручної

праці

на

щюривці

та п,рo.nолюванні посівів і д.ооили-

роки ТО'МУ. по-І йону БУ:РЯКIІ вирощують

у:рожайність

ея

підвищення

цих ПJ)QCМІних

куль-

КОЖ:IJIОЮ ланкою, що

.

C.ItJIa-

.

~Є'І'ЬСЯ з ~ox ЧОЛI1ВІК, заIфlпле-

ПРОдУRТИВнос'l1i

Треба

_

пр()букетувати, -

Н

rn

Г

. Ч".пА Кири ЛІВна eTBv.. ~HKO. Т

Букетувати.?

-

набагато

акі 'рядочки цуюрО'вих буряків,

парізати машинами? Нізащо! не

погодився

бригадир

б

-

другої

.плаНТЩIl.

' отягом

бриrади

комуніс-

у віДІЮВідь на. іеropИ'ЧНІі рішення ХХІ з'їздУ :КПРС члени нашої б,ригади ~КJlадуть ~ix сил, щоб неухильно mдвищYlВ&.ТИ

проривку

краще вико-

ристати механізми п:р

звання

в праці, але й у пооуті.

можливість

прискорити

носити

тичноі праці. Мехаиіза.ropи Іфа-

Їх рік у

Окрилені досягнутими успіха-

силами.

Букетува.ння дало

в

способuм, но з 1953 р()ком.

гектарів.

алина

Наш ltолєR'l'И'ВВКЛЮЧИВСЯ

соціaJJicтичне зма.гамя за право

гнуть бути Iliрll1tЛад()м не тільки

тіі1ЬКИ праці майже в п'ять 'раз п()р~вня-

на ,воді, гу.сті та зелені. рік зрастає. Торік бfiРЯКОJВОДIІ МИ, механізато:ри зоБОІВ' язалися в. - От бурячки! - раділи кол- аір11ілі зі,брали по 398 цеНТІІ~ріи цьому році обробити 1450 гектагоспники. - Будемо з цукром. коре'нів з ге,ктара на площі 240 рів КУКYlPудзи і ооняшни,м сrвoїми смзала а ... о ОМ колгоспу

Врожай будемо збирати г~упо­

жуть в будь-який ча.с за.мrнити печимо ){ОСтатньою кількістю один oДIIoro. Виоокоякісне вико­ 11ра.нс:портних заообів автоса­ забезпечується тужної сільськ()господatpCької тех­ нання всіх робіт мOOItИlдами і самороовантажними ніки . Впровади!вши ком'плеКоСНУ тим, щО ,наші механізатори ()1ІОЛО­ причепами. агротехll'iки вимеханізацію на вирощува:н'Нli. КУ- ,щли основами

2

В колгоспі

борШки,

нашої (J,риrади в минул()му році,

в КОЛГОСПАХ ПРИБЛИЗI4Q

і

вим ооосООом -- по 'l1Pи комбай­ '1юбота. фікованих механі3аТОРів, Я'ІСі мо­ ни в r.pyni. Кожну групу забез­

Особшmо поліпшилась

Це було три

сім ланок з найбільш квалі­

марного

культиватори­

гу.

дар!Ських робіт, пі~ести врожай­

в

ПЄ<))Є'НОЩИК31ми

Враховуючи

дocsід

року, ми внесли

продукТИ'В'lfiocть праці і ТНІМ са-

мИN вне'СТИ свій посильний 3't1'H .w.....

минулого

деякі

У ~Й'снення ~п.ldlOOН()і П1\М"Nl...... "". І"" ми }ЮЗГ(WJm'YТоro буліВИИЦ'lЧlа ко-

зміни в

організацію праці. Підня'М'я зябу,

мy.Riзмy в нашіА Jq)aIнї.

на ()opOOl'rKY наприклад, провели минулої о' се -

. ЛІта

Т. Шевченко,

тракто- ні тіЛl>Ки ПO'l'Yжними гусенични-

ристи провели чоти.риразове 'роз- ми трактора:ми. 3астосування та-

бригадир тракторної бригади

Скільки не д()В()дила Галина рази впопе:рек PJIдКіІВ. Маііж~ на бітку грунту (підняття зябу, rrt!Кирилівна, що букетування - 30 IFPоценті.в зме:ншилИіСЬ за1'jJа- редпооівна культива.ція тощо) дає це вовий, IІ'рогrpeсивний спосіб ТИ праці на ви,роблe'lШЯ одного значну еконо,мію поpdвияно з за-

КРИlJичанського району, Дніпропетровської області. Герой

pdльничої :ригади.

вирощування

пушування міжрядь вздовж і два ких машин на суцільно,му 06ро-

цукр()вих

б урякі'в

,

центнера

що при ньому і затрати праці на

ООробітOIt посівів менші, і врожай вищий

-

не захотів і слухати

бриrадир.

Хто хоче, хай опробує, а я

-

не До·зволю! .. ПРовести

ТОО'О

букетування

року

на

А влітку,

ПРОРИВМ,

колгоспниці способу

цукрових буряків. 'l1Pетій бритадах, lJI}>оведено

чої бригади. Коли

У

там,

букетування,

радго,спу з '3ила,ся до

- ре- кормових одиниць. Цього дocлrиyоргаНJiзації то зарахун,ок більшої різнova­

поліпшення

відгоJciвлі, скорочення затрат пра- нітності кормів, ці на. догляд за тварина.ми, ство­

ВРН хороший чоловік, слав­ рення міцної коормовоі бази.

ромити

його

пе.rpeд

читачами

:Іа

пЄ!ршШ і IJIOIМиJl!ltу, яку він ІІіРИПУСТИВ кідьде було ка років roмy. колгосп-

Торік ми заготовили П() кукурудЗЛ'Ного

силосу

Я. Рекрут.

кожну

вирощування

велМІИХ

таrIOpaх,

ми розмістили

вих.

куку­

кормових куль­

у відгодівельних відділах вста­ новлено

самокормуш1tИ і а:втопо­

ЇJJXИ. Де та.кoz DОJlerпIВJlО пра­

Для з6ільmеlПlЯ ВЇДГОЮВЄJlЬНt)Г'O ЦЮ 'maриннпів_ C'l!ИНООІоroлїв'я

'радгосп

ВШWIНIІСТ()ВУЄ

тytJЮві

разових свиноматок,

вдвое

ЯltIЦо

широоltо одііа свинаptta.

ОIЮJЮCи і СЄ'реЮlЬOOfY

120

раніше

OOcлyroвувала в

голів IІОJЩ1~Ннха,

які дають то тепер вона ООC..1lуговує в зихо­ вих умовах

ВелиJroї економії np&цi досяг- до

800

а в літніх

375,

-

тварин.

иуто завдяки переходУ на безста­

Тахим чином, збільшивши ви­ значного lЮчне утрИJIання свиней. Знявши роБJПlЦТDO ~шевих кормів і по­ здешевлення ~opмiJB с()біва.р­ ста.нкове обла)tllання в зимових ліпmивши організацію пра.цї тва­ відгоді- рИ'Н'ВиШІ, ора..ЦГОСП зяизив 3а11J)aТИ ті·сть , однієї КОРМОВОЇ одиниці зни- ПРИІМіщеннях і в літніх

тур, радт()сп

Вінницька область.

на

тонн

з<жрема білко-

них качаНЇ'В на свиноматку. Ме­ половину всього приплодУ.

Довелося виконати це прохан- рудзи та інших

за 14-16 ,цнів. Вдвоє швидше була пр()ведена і перевірм на

17

'Корову і по Б тонн ItOHCepMвa­ JUl.нізувавши

ниці справилися з проривкою <!а ня голови колг()CJIУ. 5-6 днів, а в другій бригаді -

34 коохійок. Ми змен­

М'ЯСА

Тимофій но його с()бівартість. Це

пооачили ний 'І1Руженик, і не х()четьсл со­

вирощування

Колектив иашorо

ILРОItопович ФУ'Рма:н попросив не 3'Ультат

JЮ3ll()чалася

Соціалістичної Праці.

кожним роком збільшує вироб- шили і затрату їх на кожний на 'І1іА же площі кайже ництво м'яса, знижуючи одночас- цeнтн~ при,росту ваги на 160 більшу Itiлькість тварин. пИ!салися lIі

ра:

коли

на вла~ні очі переваги к.вадратно­

гніздwого

здового способу. Переконався в цьому і бригадир лругої рільни­

ДЕШЕВОГО

БІЛЬШЕ

Тепер в колгоспі всі перекона­

лиcя у вигідності kba}IJpatho-гні­

всій на.зива'І'И прізвища цього бригади­

площі п()сіву.

Т. А. Шевченко.

_________ .... _ _ _ _ _ _ _ __

буряків.

рядки, голова колгоспу

Тах і не вдалося

колrocлу «Зоря комунізму»

добиовся

праці на виробництво

п,рооукетованій площі.

цен'І'ІІЄ'ра

свинини з

3,98 Ао 1,03 людино­ Та бриrадир другої рільничої ~,.".,. ,., .•. ,. ,."." •..•"."."."•..•, Ось воuu-uаші рєаєрви! ,.,.".".,....,.,.".".".".".".".,~ дня. В 1958 ·році цЄ'нтнер м'яса корІв на спеціальних ! не здавався : В результаті підвищення рякlв, застосований в багатьох І доїиня в живій Ба'ЗЇ обіЙШООtJI В 522 пересувних площадках. Завдя­ • колгоспах Вlннкцької областІ, рівня механізації польових ро­ - Курчат восени 'рахують, щЮованці замreть 565 upбооав­ ки цьому соБІвартість одиого дае можливість кожній КМ­ біт і впровадження госпроз­ Ka3aIВ він. ПОба.чим(), В кого ців за планом. кІлограма молока знизилась

*

}'Il)Oжай буде вищий. Але й осінь не принеtJIа втіхи бурлководам другої бриrади. На ділянках пе~шоі та '!1РЄтьої ріль­ ничих

бlриrад

буряки

ВРОДИ;lИ

веЛИ'кі, як глечики. Колгоспнuці

!

рахунку в усіх бригадах приміських радгоспів Сталінського раднаргоспу продуктивність

!

t

дало

;

оБІйтися в напружений період

!~

~ праці різко !

3()7 !t центиерів коренів з гектара, а ;і і другої - тільки П& 274 центне­

першої бригади накопали по

ри. В цілому по колгоспу було зібрано по 279 центнерів . З того часу в артілі імені 12ріЧЧЛ Жовтня n!tулин~ькоrо ра-

змогу

підвищилась. Це

переглянути

норми

виробітку, скоротити кількість штатних

одиниць У

радгоспах,

сІльськогосподарських

робіт

без залучення сезонних робіт­

никІв. СоБІвартість основноі ПРОДУlЩії

*

знизилась на

20

овочІв радгоспІв

процентів.

Квадратно-гнІздовий спо-

сlб вирощування цукрових бу-

госпницl

прори.ати

щодня

0,12-0,15 гектара чайних 0,05-0,07

замість зви­ гектара_ За­

трати

виробництво

праці

на

одного центнера цукрових бу­ рякlвскоротилися В середньо­ му з 0,44 ЛЮДИНО-ДНЯ др 0,33 ЛЮДИIJО-ДНЯ, тобто на 25 про­ центів.

*

Кожна доярка в колгоспі

Імені Леніна Жовтневоrо ра­ йону, Миколаївськоі області, обс.луговуе 25 корів. Це СТaJlО можливим після того, як було запроваджено меХlUlізоване

*

до

копІйок. Застосува8ШИ грошову оплату праці колгоспникІв (без нарахуваННtI TPY~ДHIB), КМ­ госп «БІльшовик. Шосткинсь­ кого району, Сумської областІ, добився в 1957 роцІ пІдвищен­ ня продуктивностІ праці в ро­ с.лкнництвl на 12 процентІв, а в тваринництвІ на 25 про­ центІв. На ОДИIJ людино-.о.ень вироблено продукцІі на 15 про­ центІв БІльше, ніж у 1956 · ро­ ці.

68

-

Натх'нениА рішеН.lJЛNИ ХХІ з'їз­ 'Ау КПРС, RiOJreltтив радгоспу бо­ ,реться за те, щ.оо уже в цьому

році 'Вирооити по

213

це'lmfе-pjв

м'яса на сто гекТЗІ])ів земельних

утідь DIPOти

125

центнерів у ми­

нул~му році і добитися ,ц3'JIьшого

знWltЄ'ВlНJI й 00'0 tобіва'J)ТOC11i.

І. Титаренко, директор радгоспу «Кегнчlв­

ка:. Харківської oб.rIасті.


СТАХАНОВЕЦЬ

Завтра .минає

145

роКіВ 3 дня народження

Т. г. ШеВrtенка----------------------

ВЄАикого сина українського народу,

Семирічка і робсількори

поета, революційного демократа

Позавчора у Броварах відбула­ помогою преси СІІ

ВЕЛИКИЙ ПОЕТ.РЕВОЛЮЦІОНЕР виховува-

ЛОCJI не

одне по-

коління, постають образи м у ж н і х борців за свободу,

конференцІІІ

робсlль­

корІв. В її ,роботІ ВЗІІЛО

200

понад

активних

в дитинстві,

стати

надбанням

усІх чотирьох районІв, що змага­

участь ються між собою.

дописувачів

районної газети, членів редколегій друкованих І утисків і гноблення в роки доз­ стlнннх газет колгоспів, радгос­ підприємств і рівання і розквіту свого талан­ пів, промислових Взялн також ТУ, Ше;вченко нічим не змінивCJI установ району. участь в роботІ конференції деле­ в ставленні до бойових за.вдань гації редакційних колективІв і свого ча,су, д() вузЛ()вих, проблем. робсількорів Дмитровського райо­

лю Ц і он ера, на д)"вань яких

районна

зазнавши багатотиражних

Історичні рішення ХХІ з 'їзду

-

КПРС,

розповІв агроном кня­

-

жицького радгоспу А.

-

викликапи

А.

високе

Іщенко,

політичне

І

трудове пІднесення у робітничому колективІ радil'ОСПУ. УспІшно про­ ходить пlД'l"отовка до весняної сІвби, зростає продуктивнІсть тваринництва.

Але

ще

багато

у

образи людей, які яItі висувада ЙОГО доба. ні рootи ну, Московської області, І Борнс­ нас недолікІв. СпеціалІзованІ рад­ втілюють націо- за'слання і лере1слідувань, ні пlльського району на Київщині, з госпи, які нещодавно утворені, нальніриси

ха- гіlже

особисте життя не злама­

рактеру наш о г о ли в ньому залі'зної віри 'в народ,

якими

змагаємося,

видатні

укра­

їнські письменники Юрій Олефl­ ровнч Збаиацький, Степаи І&ио­ вич ОлІйник та нещодавно прий ­

потребують особливої уваги дакції районної газети.

ре­

Про свій шлях вІд сількора ра­ здійснення найзаповітніших йонної газети до члена Спілки до СпІлки письменників евітліші прагнен- ідеалів, за які великий співець нятий письменникІв розповів Микола ня, ного с.тіЙкість України віддав всі ' свої сили, колишній сількор районної газети Сом. Він також прочитав ряд

народу, його най~в

і

мужність,

чи-

самого себе.

сто ту дУШі і благороДсТ'во,

тоЙ

Сучасники ТараС<1 Григоровича

еСтахановець:. вич Сом. З

доповІддю

Микола про

Данило­

підсумки

TBOJ)tB торичного позачергового ХХІ в немеркнучому сяйві кр&>су душі з'їзду КПРС І завдання робсіль

вічний, невгасимии вогонь, що народу наШQГО. Поява «Кобзаря»

корів

палав

КП України М. С. Остапець .

'віками у була подібна сонцю, що раптом окриляючи І осяяло вееь край, який мучився

серці, на

нові

й нові в неволі,

подвиги

в

ЩЗlСЛИВОГО

відкрило такі

куд_и

ДОСІ

не

проника'в

виступив

Активно

секретар

пройшло

райкому

обговорення

кутки доповідІ І огляду преси в районІ,

ім'я І ЛJO~ськоі . долі і людського д~xy, май~

іс­

вперше побачили з його

пром'lНЬ,

який пІдготовила редакція район­ ної газети. Виступаючі обмІняли-

віршів,

які

сприйнятІ

були

дуже

тепло

всіма присутніми.

З виключною увагою вислуха­ на була промова Ю. О. Збанаць­ кого, у якій він розповІв про рІст лав письменників Радянської Ук­ раїни, зокрема за рахунок колиш­

ніх робсlлькорів. Значна частина його промови була присвячеиа пІдготовцІ до наступного з'їзду письменникІв

республіки.

Наш агітатор нам часто чи­

-

бутньог(). освітило все підневільне життя ся досвІдом, вказували на недолі­ тав твори т. ОлІйника, - поділи­ Поет уосоолюе ТРУІд()вого українськог() народу, а ки, які заважають розвитку роб­ лася своїми думками Г. Карпова кріпоснlЩЬК()Ї І кращі риси тих, хто своєю без- таЕОЖ його гер()їчну історію. сІлькорівського руху. - ланкова з велико димерського

Серед мор(жу Росіі, кми вее, здавалось, завмер- меж'ною ві'дданkтю, принциnіальRO в хаАданах

ський народ

ПоJtВиг великого поета-револю­

не'волі, україн- ністю, реВ<N1ЮційноJO прис.трастю ціонеора запалив багатьох, і вони висунув із свого допомагав народові порвати кай- пішли його шляхом _ шляхом

середовища натхненного

співця,

дани рабства і неволі.

оборонця люАських прав, борця До останнього п()диху великий вірн()го служіння С'Воєму народоза lЦастя й своб()ду. Це ж він, КD6зар завда'вав нових і нових, ві. Цим шлях()м [дуть і суча.сні веЛИ1tий поет-реВOJIюціонер Тара.с вее разючіших ударів царському раДЯ'lfські Шевчеик(), пrднїlc голос гні'ву і не­ на,висті до царизму та десrпотії,

письменники, поста­ C<'lмодержа'ВСтву. НЗlвіть невдовзі вивши на службу HapaAQ<Bi :Юрою

пере'дсмертю пролунав ЙОГО заклик:

закликаючи:

Поховайте та вставайте,

свого

смва,

кращі

свій натхненний

поривання,

Кайдани порвіте І вражою злою кров'ю

Мрії Шевченка і його еподвижни ків по боротьбі, що вірно

Та й заходиться вже будить!

Волю окропіте.

служили і відстоюваЛJl щастя

Цей заклик буде звучати дІ)- роду, -

здіЙlСНИЛИ'CJI

,ua-

В нашій

ком найзаповітніших мрій і cnо- ти, поки існує на землі НЄ'ІІрав- KJ)aїHi . Радянські народи, окри­ ;6вань трудових мас не тільки да і сва1l0ЛЯ гнобитеJl1Ї'В, доки лені величчю семирічного плану,

тодішньої всіх,

Ук]>аїни, а й Рое:іі, існу'ватимуть гноблені, про ЯКИ] ідуть вперед і вперед. Своїми но­

хто в

часи

жорстокої

не-

думав

і

болів

усім

своїм

полу-

ВИlМИ

велетенськими

досягнення­

волі ГО1'}"Вався піти в рішучий м'янИ1tI серцем наш рідний Тарас ми вани на,ближають те щ~слив~

наступ нальне

за соціальне визволення

й наЦіО-\ Шевченко.

трудящих.

життя, про JШtемогли тільки м'рі­

П]Юйшовши

страхітливу

шко- яти кращі

3 творів великого поета-рево- лу життя, сповненого горя і бі- ва.

Серед величними

Dпенса новицькии.

Га'rocruий зам ,.,

комсомолки Натхнені

пре~стaJВНИКИ людст-

Дружні, працьовиті

перших-

ниць

haK)!eC-' лами і газетами, вникаючи у пе-

J""& & . , . . . .

парнmtової

~воєчаСНQ

nеннями ХХІ з'їзду КПРС, поряд редовий Досві'Д видатних кукуруд- міцну

час

у

вироетити

розсаду ра'Нніх

Синозацькнй, - згуртовано понад 400 робсlлькорlв, aJle передовикІв

промислових підприємств серед них MaJlO. І це не випадково. Не­ достатньо висвІтлюється життя

TpNa

ЗДОРОВj,

ра.цгоспу.

рази за останнІй рік редакція ра­ йонної газети скликала семІнар стІнгазет

броварських

підприємств. Промисловість в ра­ йонІ зростає, І редакціll повинна мати робкорівськl пости на кож­ ному пІдприємстві І будІвництвІ.

тим,

редактор багат~тираж­

-

ної газети рожиlвського колгоспу

-

сБІльшовик:,. нашого

є

села,

допИ'Сувачами

понад

15

колгоспникІв

сказала

вона,

районної

газети,

багатотиражки.

60 -

-

Вва­

коли

вуст

Дуже вони менІ по­ Але

самого

зрІвняти ряд

Збанацькому що

і

Олійиику

.ІІ.умки

конференції. лесками

всі

були

На конференції виступив редак­ тор газети сПуть Ильича», Дмкт­

ровського району, П. І. €pMaKOB.

-

У

ваUJlй

передаю

особі,

-

робсlлькори,

вІд

іменІ

Дмитровського привіт

товаришІ

сказав

інтелігенції Броварщини і найщи­

семирічки.

нашої газети.

секретар і

партlйиої

органІзаціі

І

-

палкий

колгоспникам,

ріше побажання добитися найкра­

вам також вІд

л тківського колгоспу м. Калініна,

віи,трудящих

району

робітникам,

рІв.

-

оп­

виступи

письменників.

дІючий гурток або школу сІлько­

М. К. Федоренко

учасники

вкритІ

щих успІхів у боротьбі

Наша багатотиражна газета,

за

сьогоднІ

Довготривалими

нання

сказав

з

нами.

Такої ж

нІзувати

-

з

них

Вдячиа

вони виступили

жаю, що редакцІя повинна орга­

в иашому селІ постІйно

з

автора.

те,

перед

не

послухала

тт.

Важливе питання пІднесла Г. С.

Пищай

-

добаються.

робітничих ко.. ективlв. Тільки два

-

КOJrГосп-

ланки.

n.

редколегій

тварчий труд.

Громадою обух сталить, Та добре вигострить сокиру-

Т. Г. Шевченко став вирa::mи-

- Навколо районноі газети, сказав робlтиик, редактор стін­ газети райпромкомбінату, М.

за

Палкий

600

вико­ привІт

робсlлькорів

Тов. €pMaKOB висвІтлив хІд пІдготовки до весняної сівби, ріс'!' продуктивностІ

користується великим автори- колгоспах

і

тваринництва

радгоспах

в

району,

тетом серед трудящих села. Вона закликав до посилення соціалlс-

Qвочевю.. допомагає органІзовувати

соціа- тичНого змагання. ХорошиА при­

з чоловіками ахТИІВІЮ працюють зоводів 1 каРТl>плеводів країни. культур на вею площу. Ольга лістичне змагання, гостро крити- клад показують сількори Бровар­ наші славні труд'Ївниці - жінки- ВечорМlИ навчаються у вечірній Приходько, Марія Писаренко, Сn- кує порушникІв ТРУДО&loї дисцип- щини тт. Пильтяй М. З., Галиць­ ХОJ1ГО'СПНиці. Патріотич1Іу і.ніціа- щколі кмгоспної молоді. фін Щиголь та Марія 3агу'ра nї- лІни, викриває иедоліки, які ма- киА А. С., Музиченко Ф. С. тиву ПРОЯВJrЯв

мол()дь,

зокрема

Приклад зачинателів змагання кірують РОЗC<'lду ранньої капусти, Ють мІсце на окремих

КОІМt&мOJIItи. &ни серед перших наслідують інші.

н& YltpaїHi

почин

піАХОПИЛИ

колективу

великий

MOCКOBCbltOЇ

станції С(t]YI'увальна-П

_

в

60

БоротимемOCJI і ми за ви- помі,до-ри. •

-

соке звання ланок комушс.тlAН()l

дІлянках вони виступають не тільки у ва­

парникових рамах посіяли колгоспного виробництва. Прикро шlй

КОЛ1Гоопниці Віра Коваль, Ана-

-

що б виконати

взяте

свов РІчне

зо ОБ язання по надо-

~<!:ов'язання. Дівчата щодня ви- ях молока іМІ

до

_

Ві)ЗЯТЬ на поле по

30-35

тонн

виконати 1 грудня.

достроково

мї'сцевих добрив. Ще декілька. Комсомольсько-молодіжні ланднів, і ця роб()Та буде закінчена . ки, доярки беруть активну участь Одноча'сно пі'дготовляють

ний матеріал сад;кову

посrв- і у художній .

піАГотовлену кукурудзу.

НІ перед

курсах,

де

тex'HЇity висо,косо культур,

вивчають

врожаю

ПРОСИlджують

агро­

В бібліотеці над книгами, журна-

Г. Мере.IННО, агітатор.

цих

годинами

ім.

Батутіна,

с. Пухівка.

раЙоиlв.

Колгосп «Червоиа Україна:., с. Гоголів.

aJle

І в

3 lиlll,'ІТИВИ вlддlJеиия

ро"lтии"ь

u"

paarocny

у нае на ві "Дl' ле Н1Іі

nJllIroooy """"f'I"

•лися

Оле'КC<'lндра

Ганна Неход,

Т6рфо-перегніЙfiих горшечків.

їм премІї

3акишла .

художню літерату-

ру.

Перед учасниками конференції

виступив перший секретар рай ко­ му КП України М. К. Ратушний.

Віи закликав

робсlJlькорlв бути

бойовими помІчниками партійної

зрганlзації в боротьбІ за мобілІзацІю ТРУДJlЩИХ району на успlш-

ки.

Голомозенко,

Наталія ВО.ІЮВИК.

ми

Ланки городньої бригадн,_SitИ­ керують Наталія 1іриходьк(},

До них привдналися інші робіт- Марта нИЦІ.

-

не виконання взятих зобов'язань, Найкращий зокрема на перший рік семирlч-

досвІд передовнкlв повинен з до-

----

"

пlльс:ького

дРужна

б

ро ота.

трудя" щими З великим -ещо відставали з вШ'()Товленням К ожна за ЗМІЯУ . виро б JIЯв по

Вони активні і на агротехніч- концертом.

них

самодіяльності. В

перебирають по- день Міжнародного жіночго ' свята <'(н'й це картоплю, пере'віряють вони виступлять на к Л Y\r 1 С -

Колгосп

газеті,

поми"ки, були випадки перекру- газети сПуть Ильича» вІн вручає

- створи. чення прІзвищ. праЦІ, заявили комсомольськ()- ста.сія Михайленко, Ганна 3али лан,ку комуністичн()ї праці. молодіжні ланки, що їх очолюАгроном великодимерського рад>Ольга Тищенко, Ніна, Галина і ють М. Сymк(), Н. Хан та Л. 3а- гура та інші виг()Товляють торфо- госпу А. С. Галицький говорив Вале-итива Харченки, Євдокія харченко. перегнійні горшечки - по 8- про висвІтлення соцlanlcтичного Пригара, Ольга Дейнека зобов'яШиритьCJI в КОJП'оопі рух за 9 тисяч штук за день, :mачно змагання на сторінках щоденної З&JIIreJI виростити ПО 280 центне- звання ударників комуністичної перевИJtонуючи н()рму. Дружні, стІнної І районної газет. - с.. lд, рів каVГOШІі і по 450 цeН'l'Нe- праЦІ.. Д оярки-комсомOJUtи Г . дя. сказав вІн, - зробити БІльш еп- пра.цьовиті ,наші колг()спнИЦІ. pitв зеленої маси кY'ltYрудзи з не'ка, Г. Приходько, д. ЧаМI}!), І Лоб конкретними змагання мІж холкожного гектара закрinЛЄ1l'оі за О Д ЛГ' • НО, госпами нашого, Дмитровського, . ерхач та . уть ВИРІШИЛИ парникввод. НИМИ площі. Л анка ]>0 б ить все . б' КиеВО-СВJIТОШИНСЬКОГО І Борисне об хідне,

районній

тІльки те, що часто тра.ляються ДмитровськlА. ВІд Імені редакції

750 -800 горшt!чкrв при нормі 700,

- Орга.нізувио роботу у дві а в цілому ЩО,ІЩя за )tВi зміни­ зміни, внесли пропозицію Р()- по 1О тисяч, майже нашm~вину бітниці ГОj)oд'НЬОЇ брШ'ади. більше, ніж раніше вигоroвЛJlЛИ І Так і зро:били. за !:праву ВЗЯ- за день.

Гришко, ранньої

Хр&'новська та Морія розпікірували 92 рами капусти,

і тепер вона

ще краще рос.те, посіяли помідо­ ри

сорту

«маяк».

І. Шва,",О, агіТ&Т'Ор.

со ЖерДОВI.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

РАЙОНУ

ПО

Н.'IІІІ,8 68РІІНІІ 1969_у.

==== І

.

:

Р озводьте КРОЛІВ, друзі мої!

Ось вже декілька рок1в, як ю сь

до

вас

з

закликом:

300 шкірок, а здав лів на PI' K , а є таКІ. кролемат541. Крім того, чимало кроле- ки, які за один окрІл дають маток продав піонерам і уч12 13 І . ням.

В цьому роцІ

лІв.

зобов'язався

по

І

плано в и к і в

/ ,'1:

наВІТЬ більше кро-

сяці

тому

короткохвильовики

почули

в

дять учні

рі новий позивний РБ5КФМ. Це почала діяти радіостанція ра діогуртка Черніївської середньої школи Лисецького району . Те пер учні обмінюються передачаМI з радіолюбителями Владивостока Хабаровська, Акмолінська, міст Середньої Азії, Уралу, Поволжя Недавно був встановлений зв'я зок

міста

Краснотурінська

хідника На

радіО

фото:

О.

члени

С.

І

друзі

мої!

Зверта-

Теплі дні не

на

надходження

і

Минуло

років

40

3 дня

Залізничного

Рево­

люційного комітету Ніжинсько' го району. До комітету входи­

11

Іх

числення собівартості

лі' вський молокозаводи

. Н а Ф ото:

те­ ра-

і

І

І'

практичних

Фото А.

тійний

осередок.

:lОкоп)'нкт нашого

села

відкрИ'l'~Й. Це Пищай

вже

Гоголів .

центра.

ли державі по

200 і Надія кі.'юграмі'в. Серед них -

МиколаlВна чекає ltолroс'Пни-

телеграфне 'розпорядження про

створення РеlВОЛЮЦійного комі­

ків, які продають молокО' дер- пенко

тету, КОМУllіети

жаві . Тут

осере'ДКУ ре­

комендували його склад, а го,

ловний 'Революційний

комітет

Щодня пункт

40-річчя

3 дня стмрення Революційного комітету слаВна річниця. Революційні фактично

40U-500

приймає по

кілограМів

колгоспник

буде посаджено вдвоє більше овочів ,

Ф. Семенець, Револю­

ційного

комітету

Ніжинсь­

р

ніж

Ведике

значення

правил ра -

дянської торгівлі. За продаж ТО-

У ЦІИ

спра.В1иам

НедИіВЛЯЧИСЬ

там по дє-реВОНСІІC3Jдженню і кульло.

радгоспу в

дЛЯ поли' вки овочів. Редколегія щоденної стіигазети.

с. Жердова .

пог.тяд, на- манням магазннами

на значно гіРші ГРУНТ0'8і УМО<ВИ,

Понеділок: 19.00 - останнІ вІс­ ті (Москва); 19.20 - мультиnлі. каційний фільм

19.40 редача

повинні відіграти учні і піонери.

си

наші

школи,

для

почалась:.;

молоді

Т.

В дІІ:.. Пе­ сПеребудова

пісні і роман­

20.10 -

на тексти

концерт;

Бровари.

«Знову двійка»;

сСемир1чка -

20.50 -

В. Матковський. м.

І

9 БЕРЕЗНЯ

Велику роль у перетворен.Ifi Броварів 'в міс'Г()-сад можуть і

Овочі будуть по<саджені на кращих грунтах . для іх своє­

Шлях до кращого взавморозуміння

лю поліпшитн контроль З8 Дотри-

треба брати ПРИКJIад і запозичити ДивІться телепередачі

'Iа<СНОГО обробітку У відділ~ння прибула нова техніка: три трактори «ДТ-54», «ДТ-20», «ДСШ-14» та епец­ машина «ГАЗ-51»

Mic'l'a.

доС'Від у Дарниці,

колгоепі.

кого району.

рані органи громадського контро­

в цій

Ві;дверто кажучи, квіти дО' цьо- варів з складу ССТ зборн упов-

ненню

артілі

минулому

повідомив

них зборах уповноважених пайо­ B~KiB Великодимерського ССТ.

тивува, нню квітів зрООЛffiО ЧlВlа­

в

Боl!няк

що цей лист обговорено на звіт:

мунгос'п приді.тять. u увагу ?зеле-j

«Більшовик» .

Цього року в нашому ВІДДІленні бо6рицького

Радянську владу на залізниці. першого

Ка' _

с. Рожни .

молока.

ЖИВСПІЛКИ т.

1:І

новажених вказали голові прав­ ні у нашому Mkтi. Оподіваємось, ління споживчого товариства тов. ЩО цьоl'O року міСЬК<і Рада і ко- Лизуну Є . Ф .

більше

Ф. ДОВГОАЬко,

І

назвою

го часу не були у великій ноша-

Прибуває нова техніка

затвер,цили

голова

підготовлена хед Іван Тимофійоошч.

тримки.

Платонова .

саlдження дерев і к.вітників.

РХИ<П Степанович, Ме-

тара, щоб не було ніякої за-

залізниці за'І'Вердив.

органи

вже

А.

такою

РІШ~ННЯМ зборів склад ССТ, де в С8'Оі права. збеРІгались товари. ліквідовано. Отже, вже зараз ,CJI1ід подумати Збори зобов'язали правління спо­ про впорядку,вання райО'нно,го живчого товариства і заново 06-

Шоста година ранку, а МО-/ Є такі колгоспники, які прода­

Виконуючи

.

ПІД

Весна вступає

в СІЛЬСЬКОМУ МОЛОКОПУНКТІ

пар­

лис : ТІ

чого ~вариства. Голова раАспо-

ОзелеНИІО наше місто!

сп·ра'ві має, на наш

вузлі був організо,ваний

У

кодимерського сільського спожив-

(Фотохроніка РАТАУ). м

йону.

Приблизно в цей же час на Ніжинському залізничному

"Порочннй метод РОЗПод/лу товарів"

слу-'

-

......"""

с..Jдами В_ІПИЖ ВИСТІ.lв

занят- і

ціі А. М. КабринськиЙ.

"","' _ _ _ _ _""""'_ _

завідуючий молокозаводом .

с.

_---

.........

""~ "'_~"",

хачка курсів Н. Л. Радчук з кол- (<<Стахановець» за 22 лютого госпу імені 17 вересня і викладач ц. ' р.) група робітників с . В.-Ди­ методики обчислення собівартос- меркв ~исала про порочний метод ті Сільськогосподарської продук- РОЗПОДІЛу товарів на складі Вели-

І

самовід-да'на

М. Струневич,

,

на

ня . На передньому плані

Жовтня

на біль-

-

3 тисячі кубічних метрів ше, ніж у 1958 році .

продукції.'

тях по вивченню техюки рахуван - І

праця заслуговує поваги.

готовили Броварський і Гого-

nи-

району.

умовах . lІє-дивлячись

,і завданнями.

.

І об-

'; Навчання слухачів курсів прово- ! [' диться на кошти сільгоспартілей "І!

' 1,1

Крути, в то'му

числі і залізничні станції перішнього Броварського

б І,ІІ: 'ІІ дарського ро Rицтва

[. ще попереду . Отже вже тепер Більш (}рганіЗ0ван,іше пра­ ми готуємося до літньО'го сезо- цю вала в цьому році бригада НУ. Чимало попрацював колек- ' . . . щ~рядчика Лl1'К.І:ВСЬКОГО тив заводу по заготівлі льоду. 11 тисяч кубічних метрів за­ риБКОЛГI)СПУ і'Меfl'і 4О-]}і ччя

ла дільниця від станції Дарни­ ця до станції

:'

інвалід.

на труднощі, ШОфери княжи:ць­

МИНУ.'lому році.

наук:::>в()

:: і обгрунтовано_ ,~ гo плануваННІ! !, : сільськогосло-

ці ,рО<боти велись у неспри-

. ятл!1ВИХ

А період «ве,lИКОГО моло,ка»

С'!1Ворення

І" , " дення

М. НЕЧАЯ, с. В.-Димерка.

спеltіа

І; лістами для ве

.птнього се;:юну

змінюються ХО-І

впливає

са.

артілі

М'IJ-

молока. Иого наш завод прий-,' кої авroко.1ОНИ М. Бахмачев, має зараз на 20 процентів . І. Шостак та І: Криворучко більше, ніж в цей же час в І у,опішнО' справились з своїми

ра ·

СЛАВНА РІЧНИЦЯ

1

.

АО

лодним», морозними, о'днак це

Попова.

діогуртка Б. КlHдJPaT (зліва) Б. Головко на радіостанції.

молодняком.

ГОТУЕ;МОСЯ

вина­

шкільного

І

Молоді

Свердлов­

області-батьківщини

завжди з охотою ділюся з ни-

ми своїм досвІдом догляду за

зультракороткохвильовиками

ської

за порадами, і я збільшенню виробництва

забез

,І печ ити сільсько господарсь к і

до мене кожен день прихо- здll!снення завдань по різкому

ефі·

економістів для

ну. Вони допо

,І можуть

учиlв Гружчанської школи, внесіть свІI! вклад у

наю.

радіолюБИіелі-ультра­

підготовиі

І' колгоспів раїlO 11,'

Ділом,дlти, відповідаl!те на

вен, що це зобов'язання вико-

Три мі­

Кlи . ШКОЛІ оргаНI.зован. о три мІСЯЧНІ курси

" 11 :,' " !:

здати державі 900 кролів і пе- заклики СтанІславська область.

од-

'І:,' І ко.•ГОСПО,Д а. рсь-

роз-

зався здати

-

При

І Острозькій

І і І норічній сільсь.

я заАмаюсь розведенням кро- водьте крол І в. С права ця дулів. І не беЗУСПI·ШНО. В мину-' же ВИГІдна одна кролематлому роцІ, наприклад\ зобов'я. 6 7 ка може дати .11.00 окро-

по

Ровенська об-

л асть.

I1

Г.

Шевчецка'

Кіножурналн; 21.15"': 22.40 - сЛюбителям

шахів:..

Проте правлячі кола заХідних

держав відкидають радянські про-

позиц11..·· в НІмецькому питанНІ,

а

т

і

10 БЕРЕЗНЯ Вівторок: 19.00 - останнІ '· віс-.

(

Москва); 19.20 -

телевіЗІЙНИЙ

"============================='; самі не пропонують нічого, що журнал сЗа здоров'. ",юдини_; десять днів перебували в нашій co"co,co#_.,;-~ ___ ~,47q_q_ ,co",.,. ..... .,;-.,;-~"c'#, сприяло б його розв'язанню. В 20.05 телевізіl!на кінохроніка {раїні

з

візитом-відповіддю

анг

1ійський прем'єр-міністр Макміл

М/Ж'Н' .а РОІ "нни" ог.'Л' о "

1ан і міністр закордонних справ

п

Т1лоЙд. Англійські гості мали ряд Іустрічей з

Головою Ради Міні

~

Л,LI,

вість досягнення угоди про при- зустрічі в Москві заклали добру

цих

умовах

Радянський

звернувся 2 березня

уряд

дО США,

сНовиии

Великобританії, Франції, Польщі випуск,

:rИЖНIІ:'.

Сn.eціальнИЙ

присвячений

відкриттю

та інших країн, що брали участь IV з'їзду письменників України; у віі!нІ ПРОТI1 гІтлерІвської Німеч- 20.20 М. Кропивницький сНе­

:трів СРСР М. С. Хрущовим та пинення ядерних випробувань. основу для дружніх відносин між чини, з нотами, в ~ких зно~~ І вольник.. Спектакль Полтавського ншими членами нашого уряду Хоч сторонн не змогли приl!ти двома країнами. Зарубіжні газе· вказується на важлив~сть ЗУСТРІЧІ театру імені Гоголя. Шд

час

розмов

відбувся

обмін

до угоди з приводу мирного до-

ти разом з тим

відзначають. що

глав урядів з Заходу І Сходу для

tумками в найважливіших між 'Іародних питаннях, результати

говору з Німеччииою і берлін- обмін думками між англійським обговореllНЯ питання про мирний ського питання, вони визнали, що і радянським урядами сприяв оз- договір з Німеччиною і про Захід-

повинно

ІКОГО викладено в опубліковано негайне врегулювання цих питань доровленню .t,/

в

пресі

радянсько-англійсько-

комюніке.

В

ньому, зокрема,

мати

важливе

зна чен·

ня для зміцнення миру та безпе-

lідкреслюється, . що зустрічі ра- ки в Європі і в усьому світі.

lянськихі англіЙських державних

новки.

.tіжнародних переговорів» .

тах

МIРНIІI договір

3Німеччиною бути уиладе •• IІW !

говориться:

якщо

західні

держави не готові до скликання

нарадн глав урядів, то' Радянсь-

••актор С. ПОГРЕ6ІНСЬКИR. :;..;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;:;;;;;, Броварське добровІльне про­ типо_ежне

таиня відносин між обома краї- завданнями міжнародного життя лін можна було б скликати на­ нами. Було досягнуто угоди про є укладення мирного договору з раду міністрів закордонних справ

.замовлеННІ!

ПОВJlнен

розширення

науково-техиlчного

Нині

ду питань про мирниl! договір невідкладнимн з Німеччиною і про Західний Бер-

найбільш

і Німеччиною і врегулювання бер- СРСР,

США,

Великобританії,

Поїздка англійського· прем'є, р - культурного обміну. Сторони виз\lіністра в СРСР знову підтв.ер· нали також за поТрібне розвищла велике значення . особистих вати торгівлю. З цією метою в ,устрічей державних діячів Захо: нашу країну прибуде торговельна lУ і ~Cxoдy. Англійськиl! і радян- делегація Англії. :ький уряди висловили одностайПрагнучи до дружби і співроІУ думку про те, що відміннос- бітництва з англійським народом, ; в поглядах між державами Радянський Союз запропонував JOвинні усуватися ШЛЯХQМ пере- укласти договір про ненапад з

лінського питання. Іх розв'язання усунуло б небезпеку нової агресії з боку нинішніх правителів Західноі Німеччини і ' сприяло б зміцненню миру в Європі. Пропозиціі Радянського Союзу з приводу мирного договору з Німеччиною дісталн цілковите схвалення урядів дев'яти країн, які бралн

'оворів, а не шляхом застосуlання сили. Обидві сторони по-

участь у ВІННІ проти гітлеризму нотн «підбадьорливиt.t моментом:.. і налічують мільярд чоловік на- Західнонімецька газета «Ді вельт»

'одились продовжувати

р

кий уряд вважає, що для розгля-

В ході розмой англійських і ра-

tїячів привели «до кращого взає- дянських держаВ6ИХ діячів було .tорозуміння позицій обох уря- розглянуто . та~ож конкретні пиl.ів:, і були «корисним вкладом ' у :праву проведення наступних

міжнародної обста- ниl! Берлін. Разом з тим у но-

Англією. І хоч питання про такий договір не дістало під час

зусилля перебування Макміллана в СРСР І селення;

1.ЛЯ забезпечення успіху в справі

позитнвного

)оззброєння і вказали на 'важли-

ська

розв'язання,

грсмадськісТЬ

англій-

вважає,

що

Адреса редакції:

--------------------------------~

Підтр"мує і

більшості

радянські також

Франції, Польщі і Чехословачqи­ ни з участю представників Ні­ мецькоі Демократичної Респуб· ліки і Федеративної Республіки Німеччиии. Світова громадськість палко ві­ тає радяЩ:ЬКу пропозицію. На­ віть американська газета «Нью­ l'Іорк та.Амс» називає радянські

пропозиції із свого боку заявляє, що «Захід

громадськість

інших держав.

повинеи ПрИЙНtJТИ радянські пропознції» .

-------

м. Бровари, Київської області, вул. Кнївська,

В. Харьков.

має

від

Еметв,

товариство

організацій,

колгоспів

приА­

піАПРИ­

і ' радгоспІв'

на БУАlвництво нових печеl!, ремонт старих, чистку днмоходів і промис.ю­

вих котлІв вІд сажі, ремонт пожежного інвентаря, зарядку вогнегасникІв. Тут же про­ дається пожежниl! інвентар.

Оплата по згІдно договору.

перерахунку

Адреса товариства: м. Бро­ вари, вул. Кірова, 16 4.

Броварському каалlфікований

БМУ-S потрІбен

пилорамник.

Звертатися: ст. Бровари 6МУ-5 (при будкомбінаті).

N9 138.

Броварська райоина друкарня І<иївського обласного управnіния культури.

Зам.

853-4550

29 номер 1959 рік  

29 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you