Page 1

ПРОЛБ-ТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯ/

Рік видаНIІЯ

СЕРЕДА

9

з. честю

1955

паРТIІ Украіни та районноі Ради депутатів трудящих

Ціна

Киівськоі області

вико~ають

П1днесе!J~Ю

БЕРЕЗНЯ

Opг~~ Броварського районного комітету Комуністичноі

накази

Запевняємо Центральний Комітет КОМУНіСТИЧНОЇ парт~ї і Уряд Радянського Союзу, що колгоспники, працІВНИКИ МТС і радГОСПів Радянської України

29 (1167)

СТЯХАНОВ[UЬ Неухильно

XVIII

в

р.

KpaIН1

завдання

СІЛьського достатку

по

дальшому

господарства

і

продовольства

крутому

створенню

для

населення

і сировини для промисловості.

15

ноп.

(Із Зверне'!ня учасників республіканської наради передовиКІВ СІЛЬСЬКОГО господарства).

ПЕРЕДОВІ

виконувати

НАШОЇ КРАЇНИ

ЖІНКИ

виборців

В обстановці величезного полі- ти слід звернути особливу увагу тичного піднесення, єдності і на весь комплекс питань, від згуртованості трудящих навколо яких залежить своєчасна і висо­

Комуністичної

партії

і

Радян- коякісна підготовка до весняної

ського уряду, при високій актив-

сівби,

ріст

продуктивності

гро­

ності і організояаНОС'l'і виборців мадського тваринництва. Про ' цс пройшли 27 лютого вибори до слід особливо нагадати депутатам

Рад депутатів трудящих. Як і на сільських Рад Зазим'я, Княжич,

попередніх виборах блок комуні- БогданіВІСИ та деяких інших стів і безпартійних здобув повну сіл, де проду.ктивність худоби і безроздільну перемогу. Про це по ltoлгоспах вкрай низька, і в також красномовно свідчать повідомдення про підсумки виборів до

підготовці до сівби серііозних недоліків.

теж

багато

Рад і по нашому району. Обираючи свої місцеві органи у численних виступах на пс- влади, виборці наказали їм нев­

редвиборних зборах, одностайним томно піклувати~я про всемірне голосуванням за кандидатів блоку

задоволення культурних і побу­

гаряче схвалювали мудру політи-

ся рішуч;оJ,'О покращення роботи

комуністів і безпартійних трудя- .тових потреб населення, про бла­ щі району, як всі радянські люди, гоустрій наших сіл. Слід добити­ ку Комуністичної партії. Виборці кожної школи, клубу, медпункту,

наказали свої}[ обранцям. бути лікарні та всіх інших культурно­ вірними слугами народу-невтом- побутових закладів в районі.

но

боротися

за

успішне

здійс-

нення завдань Партії і Уряду. За останні два ,!Щі по всіх селах району відбулися перші сесії депутатів сільських Рад. Обрані виконавчі комітети сільських Рад, утворені постійні комісіі-сільськогосподарські, фінансово-бюджетні, культурно-освітньої роботи, благоустрію та інші. Днями

Лід час виборчої кампанії до Рад трудящі викрили факти не­ задовільної роботи окремих уста­ нов, нечуйного ставлення до скарг трудящих, які не можна розцінити інакше, як прояви бю­ рократизмУ. Так, наприклад, про­ тягом чотирьох місяців двоє мо­ лодих колгоспників с. Погреби

відбудеться також перша сесія С. Марченко і В. Гузенко не мог­ районної

щих.

Ради депутатів

трудя-

ли

одержати

з

вини

секретаря

сільської Ради т. Марченка цілком

Новообраний cКJIaд депутатів законної. довідки. Довідки були сільських і районної Рад при- видані лише після енергійного ступає до виконання своїх почес-

втручання

них і відповідальних обов'язків ставника

в

цю

справу

колгоспної

пред­

партійної

в умовах всезростаючої актив- орг~аізаціі т. Вреус. Виборці ності трудящих міста і села. Тру- наказали своїм обранцям бути дівники сільського господарства активними в боротьбі за поліпшен­

району, як і всієї країнИ, зоее- ня роботи кожної ланки радян­

Зліва направо: І-й ряд знизу -голова колгоспу імені Хрущова, Черкаської області, Герой Соціалі­ стичиої Праці, депутат Верховної Ради СРСР Г. Є. Буркацька; заступник

. Харківського тракториого заводу імені Орджонікідзе, лауреат

головного

конструктора

Верховиої

Ради

Сталінської премії М. Л.Дідук; член

Радянського Комітету захисту миру, Герой Соціалістичної Праці, депутат

лауреат Сталінської премії П. М. Ангеліна; машиніст прибирального крана

лургічного заводу імені Петровського Н. Т. Кохан; начальник цеху Київського

депутат ВеРХОВIiОЇ

Ради

СРСР,

Дніпропетровського мета­

заводу

«Укр кабель»,

СРСР П. В. Гусятнікова; ланкова колгоспу імені Молотова, Київської об­

ласті, двічі Герой Соціалістичної Праці С. Д. Виштак.

2.Й ряд: заступник голови колгоспу «Закарпатська Правда:., Закарпатської області, депутат Верховної Ради СРСР Т. І. Габовда; ланкова ко'лгоспу' сПерше Травня», Житомирської області, депу­ тат Верховної Ради УРСР М. С. ХУДОJlій; доярка колгоспу імені С-таліна, вінницы<її області, М. Ю. Плахотник; бригадир тракторної бригади Морозліївської МТС, Одеської області, депутат Верховної Ради УРСР М. С. Дротенко; агроном колгоспу імені Леніна, Сумської області, Герой Соціалістичної Праці В. Д. Горбунова; заслужена вчителька школи Української РСР А. Д. Володіна (м. Миколаїв). З-й ряд: художниця, заслужений діяч мистецтв УРСР, депутат Верховної Ради УРСР О. Л. Куль­ чицька (м . Львів); тваринник колгоспу імені Леніна, Харківської області, Герой Соціалістичної Праці Д. Ф. Олійник (Мартиненко); доцент Харківського політехнічного інституту імені Леніна, депу­ тат Верховної Ради УРСР П. І. Михайленко; свинарка колгоспу імені Будьонного, Дніпропетров­

ської області, Герой Соціалістичної Праці

3.

К. Сачава; українська письменниця Ірина Вільде; голов­

ний агроном Браї.ііівської МТС, Вінницької області, депутат Верховної Ради СРСР

В.

мати-героїня, колгоспниця артілі .імені !(ірова, !(іровоградської області, П. Т. ШумеЙко.

------------------*

І. Литвии;

*----------------

Урочисті збори, присвячені Міжнародному жіночому дню

Трудящі Москви, як і весь рареджують всю свою увагу на cыtгoo апарату, бути чуйними до тоху, щоб якнайкраще виконати голосу тру.дJIЩИХ, нещадно боро­ історичні рішення січневого Пле- тися проти проявів бюрокра­ ють МІжнароднии ЖІНочии. день.

В. С. Осетрова,. заслужена вчи- перехід до комунізму, за ослаблен­

дянськ~й народ, ~ир?ко Ві~знача-І телька школи РРФСР Т. Н. Румян- ня міжнаІЮДНОЇ напруженості, за

нуму ЦК КПРС, в яких викладе-

на програма дальшого піднесення соціалістичного землеробства

У щіJIЬНОkУ зв'язку З масами, ходили урочисті збори. H~ урочистих зборах трудящих КИlвського .ІІктому вчить партія-'-запорука

тваринництва.

плодотворної роботи кожної Ради

Всією своєю діяльністю Ра,ll;И Аепутатів трудящих на місцях покликані всемірно допомогти кожному колгоспу здійснити ВЗJIті ним СОЦіадістичні зобов'язання. Вже з перших даів своєї робо-

депутатів тру,в;ящих. Зв'язки ці слід невтомно зміцнювати в пов­ сякденній боротьбі за пере тв орен­ ня в життя політики Комуністич­ ної партії, яка виражає корінні інтереси трудящих.

- - -...........---

Демонстрація ;монолітНОl єдності і згуртованості

ВИБОРИ ДО РАД У П'ЯТИ СОЮ3НИХРЕСПУБЛІКАХ Шостого березня відбулися ви50РИ до Верховиих Рад і місц~вих Рад депутатів трудящих Казах-

вості і сільського господарства, діячі науки і культури, воїни Збройних Сил країни.

ської, Азербайджанської, Киргизської; Вірменської і Карело-Фіиської Радянських Соціалістичних Республік. ЯК і в усіх інших союзних республіках, де вибори відбулися 27 лютого, в депутати тут балотувалися кандидати народного блоку комуністів і безпартійнихкерівники Комуністичної партії і

- Вибори всюди пройщли в ооста­ новц.івелиЧезиоtо політичного під­ несення, монолітної єдності і згур­ тованості народу навколо Кому­ ністичноі партії і Радянського уряду: З думами про могутність Батьківщини, про умноження ма­ теріальних і духовних благ наро­ ду радяиські люди віддали свої го·

Радянськог? уряду, керівники міс-.! лоси за ка,:,дидаТів, які заслужи~и цевих партlИНИХ І радянських ор·

rанізацій,

передовики

НА

.3

березня

18

високе ДОВІР'Я виборців.

промисло-

(ТАРС).

ЦІЛИННІ ЗЕМЛІ

юнаків і дів­

чат Вроварщини виїхали пра­ цювати на цілинні землі в Ку­ станайську область. Серед них трактористи Петро Усик, Олек­ сащр Туренок, Володимир Ка­

Сян, Олехсащр КоТ, Костянтин ДіакаЩ;іті, ВіхТОР Rрицький,

цева, головний редактор журналу колективну безпеку народів.

7 березня в районах СТОЛИЦІ про- «Работница» В. е. Вавиліна. Во-

тизму.

Урочисті збори, ни говорили про активну участь 8 В ' . б

. .

району виступили секретар рай- радянських ЖІНОк. у боротьбІ за лінінському,

п. &онаар, секретар райкому ЛКСМУ.

Желєзнодорожному,

кому КПРС В. А. Костенко! елек- завершення будівництва СОЦ і3лі-1 Вауманському, Ждановському та

трик

машинобудівного

заводу стичного суспільства і поступовий · інших районах столиці.

•••

Листи із столиці Радянської

України

Шевченківські дні в Рік У рік, коли . З'являються перші проліски і все ласкавішим стає вітер з Дніпра, кияни, як і весь радянський народ, любовно відзначають шеа­ ченківські дні_ На порозі весни, в березні-день народження і день смерті великого сина україн­ ського народу, геніального поета-революціонера­ демократа Тараса Григоровича П1евченка.

Шевченківські дні цього року особл~во знамен· ні_ ' В-березні минає також 115 років з дня виходу в світ першого видання «Кобзаря», в якому т. Г. Шевченко І'Нівно виступив проти кріпосництва і

царського самодержавства, національного гніту.

проти

соціального і

В центрі Шевченківського парку, напроти Київ­ ського державного університету iM'~Hi Т_ Г. Шев­ ченка, височить величний пам'ятник поетові_ В ці дні сюди часто приходять кияни і гості столиці України. Подовгу вглядаються вони в знайомі і рідні риси великого Кобзаря, втілені в бронзовій постаті_ Поет, замислившись, стоїть на гранітно­ му постаменті і наче живий звертається до на­ роду:

Про кіп Кирик і інші. Поїха­ ли також молоді подружжя­ комбайнер Микола Оксюта з дружиною Олександрою і тракторист' Григорій Матвієн­ ко 3 дружиною НіІЮю.

.

присвячені К _ ерезня, ВІД улися також у а

«І мене в сім'Ї великій, В сім'Ї вольній; новій, Не забудьте поМ'янути Не злим тихим словом:.. Ці слова, золотом написані на постаменті, зна­ ходять палкий відгук у серцях радянських люде_й.

Під керівництвом Комуністичної партії вони спо· руджують нові фабрики і заводи, нові 'міста і села, успішно розвивають народне. господарство, науку,

культуру, мистецтво. І в новій, дружній сім'Ї на-

Києві

родів, про яку мріяв Тарас Григорович Шевченк_о, вони з великою гордістю і любов'Ю, а глибокою вдячністю згадують свого великого предка.

Багато відвідувачів можна бачити в ці дні і в меморіальному будиночку-музеї в Хрещатицько­ му провулку, де BeCHOIQ і влітку

1846 року жив

Тарас Григорович, і в Державному музеї Т. Г. ШеВЧeJ:jка на маЛЬОВНИQОМУ бульварі, якому пр_и­ СВОЄН0 ім'Я поета.

22

Більше чотирьох тисяч експонатів розміщено в великих залах музею_ Відвідувачі уважно зна­

йомляться з творами Т. Г. Шевченка-геніального поета і талановитого художника. Вони наочно ба­ чать його нерозривні зв'язки і теплу дружбу з пе­ редовими людьми Росіі. Спеціальний відділ музею

показує Т. Г. Шевченка як основоположника нової української літератури. Увагу відвідуваЧів при­ вертає тут перше, пожовкле від часу, видання без. смертного «Кобзаря». Шевченківські дні відзначаютьсSl в театрах, р_о­ бітничих клубах Києва. Телевізійний центр готує передачу: «Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шев­ ченка:.. Музей Т. Г. Шевченка створив пересувну виставку творів великого Кобзаря і літератури про нього. Вона експонується в школах і вузах, на підприємствах і·в установах міста. Радяиський народ свято шанує світлу пам'ять Тараса Григо­ ровича Шевчеика, ПОЛУМ'яного борця за свОбоду і щастя· трудящих.

К. €Вlеиов., (І(ор. РАТАУ). м. І(нів.,


СТАХАНОВЕЦЬ

Сере"а,

9 березня 1955

року

Жінки,- велика сила в соціалістичному сільському господаРСТВі до

*** УСПІХІВ

НОВИХ

Як і мої подруги, що працюють на фермі, я уважно слідкую за

Тепер справи

було ще скрутнувато з кормами. значно кращі-в

Деякі пог.ращення справ на на­ шій феР~lі-це резУЛЬ'l'аткращої

змаганням доярок району. Найкра­

кормовий раціон введено

щих ус'піхів, як бачимо, досяга­

концентрати-по півтора кілогра­ ма дерті на корову і по півкіло­

організації роботи людей, що тут працюють. Цьому сприяло впро­ вадження двопроміжкового розпо­ рядку дня, що введений в нас з січня.

ють переважно там, де всі кол­ про , тваринни­ цтво і зокрема щю корма.

госпники дбають

хороші

грама макухи. Крім того цієї зи­

ми органі;ювано запарювання січ­

От, наприклад, хоча б В' нашо­ ки. Ії даємо двічі на день-всьо­

му колгоспі-взяти ферму М

2,

де я працюю. Корови тут ті ж са­

мі, що й торік, і кількість іх та

cama'---'грохн більше ста.

А.1Іе за

п'ять місяців нового в тварИIDIИ­ цтві РО&у ми надоїJIИ на 28 тонн молока більше, ніж за Bi,umвiд­ ний періОД1lПУJIОГО року. І осо­ бисто, H&1Q8UaJ;, оБСJIУГoвyRJIа роки працює свииаркою " , В ту Ж саму rpJпy корів. Та &ЩО в

24

Дуже добре, що останнім часом хороші бесіди проводяться в нас завідуючим фермою і зоотехчіка­ ми. Знаю, що після тих бесід вже не одна доярка почала мріяти в наііближчі роки поїхати на ви­ ставку в Москву та й хорошу )1;0даткову оплату ltожній з них ін­ тересно було б одержати.

го по 5-6,кілограмів.Здобрюван­ ня січки теплою брагою теж дає хороший ефект. Практика показує, що достави­ ти 113 ферму достатню кількість &орків,це ще не все. Треба -вмі­ хо,

_

~, раціонально їх ви­

JtОV8C'I'ИIL В ЦЬOIff вепку роль 1lЦirpum.!'I8)JJПШ1IП, і І першу

Наслідуючи приклад передовнх А на днях були в нас збори, д~ кукурудзоводів країни, ланка, яку тваринники брали соціалістичні очолює Ячник Тетяна Юхимівна зобов'язання. Наша краща доярка з колгоспу «Більшовик», с. Рож­

чepry, 10ИJ&И. що гохують корів. колгоспі ім. Молотова, с. Гoro.nїв, Проскурко Єфросинія , Василівна. минулому l'OCIЮдарському в ВІ- Ваші 3OO'IПIIНtи '!'Т. Шпула В. По€){нуючи багатющий досвід з,~твіроці за п'ить-1Ііcaчjв і I&pmщь І. ,J II3Q' завідуючим теоретичними знаннями, набути- Jlirою БУ.1l0 ва:.овво по 326 IЇТJ!.ЇВ фepJlO1D ~ І.t&щUlТЬ що­ ми на трирічних зоотехнічimx .ІІЖ~а ва ~POBY, то ЦИМ JЮ&У міе8ца 1'&ЦЇ0JI _ JI8IШ'Y rprпу кокурсах, вона з року в рік доби• •• 71~ . вається від закріплених свинома- D ЦІ а: 1Il~ае по ' v ;111Т­ рів. AUJIНII ~ право вже ток високих опоросів. Торік вона рів. lоч і ке uже ПОU80ві ці ре­ в lIfJZIX rpyпв:роаиОАі.JLИТИ кор­ одержала від 12 свиноматок 246 зуп.ТИ'И, ue нас радУ" кеуlИJIЬ­ П. lце J(YJПI 8&DВo. Раніше, ділових поросят. Кожие з них при не sб"uьшеиия каАОЇВ. :&ОП всім SOPORl( IULD порів­ вІдлученні мало вагу не мевше Зuжип ЧIDIf lЦaJIOCJI добити- ку ВCboro, .,. бyиut DS, JqO 1WIO10 кІлограмів. Цього року Т. Проскурко IfЗЯ-, ся цьоro!Результати ці хай покВ:r ПРО;Q'ЕТИВИЇ 'r8&Р8П &JQIЇП, а ла підвищене соціалістичне зобо- що ие,пzе визвачиі~ наСЛЦОR кращі :корови ху.,.. Тепер ми В'язання-одержати по 25 поросят зкЩвЄИИJI SopJIOBOЇ бази нашого годуємо :корів 'не l8Вle • 3AJIеж­ вІд кожної свиноматки. Зараз вона старанно доглядає iX~ГOTYЄ грокаАСЬЕОro тваринництва, про ності віх &ІПІоі вarи. 1фо~тив­ до весняного опоросу. що ,J;ба.п всі :&олгосlIИИU. ШАе ності ItОЖllоі ItОpnи, а І віх її На фото: ПРОСКУРКО €фро- правди діти, Topi~ ВЗlnIку в нас апетиту. Фото М. Строя.

НАшоr ПРЕКРАСНОІ ДІйСНОСТІ

РаДЯН,ські' .жінки беруть активну

обранІ

райради-20, селищної

сільських

Рад'

депутатів

І

трудя­

щих-178.

Наві'ПІО звільнена І О, жінка-трудівниця,

теринства:..

Торік багатодітним І одиноким матерям в районІ видана державна

карбованці.

Це було рік тому. Початоlt бе­ резня. Погожі сонячні дні віщу­ вали наближення весни. В нашо­

му колгоспі в ті дні відбулося j досі пам'ятне розширене засідан­ ня правління. Иід кінець його слово взяла Марина Олексіївна. - Ми багато тут чули про об­ робіток грунту, про догляд за рос­

завтра,

тижні

післязавтра,

не

подбаємо

якщо ми на

цьому

про

удоб­

ГОРДІСТЮ за сина сповнеиа була. Знову, як колись, ночей ,ие досипала З народом всім Вітчизну берerла.

взятися так як треба за це діло.

А другого дня ще вдосвіта вся данка Марини Лахно--шістнад­

великим

лася

внростити

на

60

кожному

гек­

тарі по центнерів кукурудзи і на гектарах по центнерів картоплі. Відповідно до розробленого комплексу агротехнічннх заходів

6

350

на площу під кукурудзу вивезено тонн торфу і гною-по тон· ин на гектар, під картоплю-l

270

54

тони.

Заготівля

місцевих

60

добрив

продовжується. Посівний матеріал --кукурудза і картопля--добре зберігається.

На фото: ланкова ЯЧНИК T~ТflHa ЮхимІвна. Фото М. Строя.

ЦИФРИ І ФАКТИ

3

НАШОІ ПРЕКРАСНОІ ДІАСНОСТІ

Що щаслива стала у країні Рад.

продуктнвності громадського тва­ рннництва вони нагородженІ ме­

РІ , тепер вона міцна, як криця

Невтомно, мужньо, твердо йшла.

За цея й славлю жінку-трудівницю,

Роками для Вітчизни сина берегла.

РІ тепер ця жінка- за верстатом чll' в , полl

Берегла для подвигів високихДля народу вчила вірно жить. Внріс син твій- сокіл ясноокий,

З народом трудиться на радість наших Анів, Щоб мали машин ми і хліба доволі, Щоб край наш радянськиі щодня багатів.

Став Вітчизну свято БОРонить. с. Русанів. -------------

В. Процько, }'ЧJI1'eJI&.

ТРАКТОРИСТКА Перший промінь сонця Ранньої пори В трапорие вl«онце Глянув з-за гори, І тремтячІ росн Світлої IмJIИ

...... 4=:_ ...........

На дівочі косн 30J10TOM пг JJИ. Час кінчати зміну­ Виорано лан,­ Трактористку Галю К и.е, JUUlче стан.

..

ПОСllіхиетЬCtI Гап, Скаже: еВе xfвeць. Бу..е на ІІашинІ Внмпм-npаnopeцw.. с. Броварв М. Тищ~•

аа_

......ми ВСГВ.,

85 .Івок працlOЮТЬ на відпові­ .....ldIИх АUtявхах колгоспного ви­

,po4SIIицва-arpономами, зоотехні­ КJIJIIf. ветпрацlвннкаМІІ. Понад

'1еОО КОЛГОСПilИЦЬ внсунутl аанко8ІІН, бригадирами, завідуючими феріІ, д,OSIрхаll1l. свниаркаllН та на

,buШ

B~oвlдa.llЬHi

дlпнки

КОоІІ­

rocnнoro виробництва, де внрішує­

n.c:.

,дон

ансокого

врожаю

с:t.lloC""'СІС8ОАарських

.......

ром...,

всІх

.культур

rpoMaд,c:ыі'о

І

TBap"H~

тора кілометри дальше 10 гектарНа .засіданні праuiиня буl1t треба уважно ЯОГJ[ядати""-'в них ній плантації, де мало зовсім вне- внесено багато пропозиціі, щоб вже зеленів редиска, розсада ран­ СЛИАобрив, зібрано було ~e по по~ращити стан справ в ropoxвil ньої . капусти. В найближчі дні

пробуДИВ енергію і в дРуnu: KOJIгоспниць. До потеШlіиия і потім, 181 це.нтнеру-маЙже ВJI;ВІЧlиен­ бригахі. Нк завж,J;И, JIИIIIєнапРи;'

~оли трохи прИморозИJIО, во, ни ви- ше, ~lж виростила ~aHKa Лахно. кінці, вистуnи.Jiа і Марииа "аІВО.

бур;е віJl;Правлено в Киів урожай цибуJIЇ на перо.

везли на поля більше як півтиСліВ немаЄ-ДОСВІД повчаль- СJIухаJlИ її уважно, 3ІІШ, що во­ - Sa І'оботою 1Пt0СЬ,-roворить сячі тонн перегною. ний. Колгоспники зробили з цьо- на ніколи слів на ві'l'ер не КИ,J;ав. М . .IaXHo,~i на останнє засідання

Цілими днями була в полі Марина Олексіївна і то,;і, коли почалось садіння картоплі. СліАltувала за правильиїстю розміщення

го правильні висновки. І вже на Ланкова ПОПРОСНJ(-з,щоб її переве­ початку зими взялися за заготів­ ЛИ в городню бриrаяу. Спочапу лю і ВИВО3КУ ,;обрив. Приклад по­ дехто з~ивувався, Аехто намагав­ казувала ланкова Марина Лахно. ся заперечувати, чи XOЦЇJIЬHO,

ДеНЬ-У-Аень самовіддано працюваквадратів, висівом мінеральних ла вона на навантаженні добрив, добрив. ПраВJI;а, пое~іЛЬЕИ механі­ обслуговуванні самоскидїв. зована посадка проваАилася впер­

мовляв,

залиша'rИ . О,J;иУ з . Q&ЩИX

лаНОltбез AOCB~eHOro ir.tI>ЇвВna.

Але й з цим БУJIОШВЩ&О покін­

чено. Лахно сама ВItaЗaJlа на &аН­ В ланці Марини Лахно добре ,l;цатуру своєї наступниці. Це працює не лише ланкова, а і всі ся квадрати. Багато праці Аове­ була сумлінна :&ОJIГОСПНИЦЙ, хоро­ КИЙ врожай, як нам хотілося б лося ,l;ОКJIасти ханці, ОЧОJlюванш mістнащять ~олгоспниць. На ря­ ІОий організатор f ЛJПIа Прі.а. мати: Дороги ПОRИЩО хороші, ав- Мариною Лахно, щоб вчасно впо­ яових роботах всі вони виробили 3а прикла,J;ОМ JIaH&OBOЇ попро­ томашини є-залишається тіль~и ратися з прополюванням і пі,ll,ЖИВ­ більше як по 300 трудоднів. силися в ГОРОАНЮ брига,J;У і :&ОЛ­ рення полів, то чи буде за ЧИ}! доглядати влітку, чи зберемо та­

тепер

ЯІС часто Т'( ночей не досипала-

Лахно Колгоспниця Марина . '

Але

с. Требухів.

є

Дужа і квітуча, як весняний c~д,

***

линами. Це добре.

Колгосп ім. Хрущова,'

яке

підспір'ЯМ у відгодівлі свиней. у цьому році ланка зобов'яза­

І в чесному труді-його з дитинства знала,

району прнсвоеио по-

чесне звання «Матн-героїня», 1733 )і\.інкн нагороджені орден амн сМа­ ,терннська CJJaBa:J і «МедаJJJJЮ ма­

40

12 .жінок БУJJИ торік учасниками ВсесОJOзноr . сіJJьськогосподарськоі вистав".. в МосквІ. 3а ..осягнутl " сnіхн в пlдиесенні врожайності сl.llьсьхогосподарських КУоІІьтур і

дями.

доярка.

Всю ~ійну ти чесно працюв;іла,

Не буде, ні, безправ'Ю вороття І у тебе серце-чистая і повная криниця, Вітчизні ввірила ти розум і життя.

' 47

Аопомога,I.553.383

,

Так живить водою чнстая криниця, Так красу дає рослині свіжий лист.

жІнок обрані народними за­ сідатеJJЯМИ і 2-народними суд­

14' жінкам

ненко змагаємося. Будемо напо­ легливо щодня, щогодини Jl;обросо­ вісно працювати, щоб не Jlише ви­ конати, а й переви:&Онати взяті зобов' язання. В. Грінченко,

І серце матері могутньо окрилили, Кайдаии царські з нього впали-загули ;

депутатами

Серед них: до Верховної

Ради Української РСР-І, оБJJас­

ної-3,

Я теж зобов'язалася надоїт.и по

стільки. Ми тепер з Івгою Дем'я­

5

ни, зібрала в минулому році на гектарах по центнерів зерна кукурудзи,

кожної корови.

В нього в серці, мати-трудівииIUI,І честь твоя, і совість, і твій хист.

району. жІнки

літрів молока від

Громи «Аврори:. шJ1ЯХ тобі відкрили І силам скованим життя дали,

у.часть в упраВоІІlннl державою. Ми бачимо це на прикладі нашого

,202

2200

СЛОВО ПРО ЖІНКУ.ТРУДІВНИЦЮ

ЦИФРИ І ФАКТИ

до Рад.

доїти по

--------<4 ....--------

синія ВаСНоІІівна.

3

Івга Дем'яненко Jl;ала слово: на­

ше, то не на всій ILIощі збігали­

Не так

ленням.

Коли почали вже 'в иш раз

Jl;aBHO

в колгоспі відбу­

лося засіАаиия правління, що про-

госпниці Романеико Олена, Сщо­ репо Ма.рія, Катерио Хоменко.

правління не пішла. Тепер же жаuую Jtуже. Довгенько вже то­ чаться в нас

розмови про

те,

що

треба обгорояити парники, а ,J;іло не роби',l'ЬСЯ. Про це й хотіло­ ся КОJlRретніше поговорити там.

Турбується щоденно ланка, очолювана Мариною Лахно, не ли-, ше про поживні горшечки і роз­ саАУ. Ниии взято зобов'язання виростити по 200 центнерів ка­ пусти і поиЦорів. Зараз площі, де

мав

бути

вкри.1lИСЯ

городина, темними

вже

густо

кучами

по­

живного торфЯНОГО мулу.

хоAИJIО хуже бурхливо. І найго­ Незабаром організувалася АРУжиа Всі в артілі твердо впевнені, стрїПІе говорилося про хронічне паРНИІ:.ова ланка, що складається що свого слова ланка твердо' до­ 3 світанку і до пізнього вечора віяставання городництва. Причи­ добрив стіль~и. Адже, &ОП .NТО з 15 колгоспниць. Роботи зараз в тримається. Запорука цього--що­ Rиркували старе кошарище. Пере­ на-незадовільна трудова дисцип­ цять колгоспниць-були в зборі.

гній тут же відразу вантажили на

автомашини і відвозили на площі, що були намічені під ~артоплЮ.

хоч поле було розташоване на

ві,J;Ааленій

дільниці пі,ll,

вносити добрива, то ,1!ехто ПО'lав говорити,

чи

не

дарекио

гатять

буде заСУШJlИВе, ТО,МОВІЯВ, ВОНИ

иеі багато.

ШКОДJlТf,.

Осінь показала, що праця да­

приклаА, було виготовлено тут бі­ JIЯ ста тисяч торфо-перегнійних

горшеч~ів. Виготовили іх, а про Войlt~­ рок не пропала. Хоч літо й справ­ ді було не СПРИJlТJIИВе, ue .1IaнRa збереження не ПОАбали. Тому до

вим-аж за 8 кіломЄ'Грів віА села

-все ж за кілька днів на площу

Хоч уже

і зроблено Аенна і наполеглива робота кол­ ТОРфО,-пере­ госпниць, очолюваних невтомною гнійних гоpmечJtів, але пц помі­ трудівницею Мариною Олексіїв­ АОРИ і капусту не вистачить, і за­ ною .JIахн(). раз треба їх виготовляТИ. lількз У. Куnинич, ~олгоспниць щоденно зайняті ви~­ парниковод. лючно па замазуваmri рам. Тільп О. CMAapimKO. нових рам цієї зими засltJlеио бп­

не користь принесуть, а ще й по­ ліна серед овочеводів. Торік, на­ близь&о піllміJtьitона

Лахно все ж зібрала з &osиого гe~Tapa центнерів· на . П'итJtесn,

в~ни З них усіх, у'!'Ворився ОАИВ

та ВeJ:ИШ горщик, ХО якого B~C­ в 12 гектарів було внесено бли­ зько 301> тонн перегною і значну більше ItаРТОПJі, иiz СУСЦиі ною яовеJОСЯ приступати з жома­ зь~о ТІІслчі; аіе треба перегJIЯИУ­ '. і старі. А , . 1 аа PPвuD8 KiJЬKicть торфу. Приuая.оШ '.uuи. А ва Р03Т3ШОJlвil 31 ш- JiВ і ІОIlAТllОІ.

2

бригадир рільничої БРlJгади колгоспу ім. Шеl}ченха.

'. В.·ДІІІІерм.

.


СереАа,

9 березня 1955

СТАХАНОВЕЦЬ

року

Всі сили Перші

з

на здійснення рішень січневого Пленуму ЦК КПРС! •

праКТИЧНІ

В бор.отьбі за перетвореШIJI в нуму ЦК КПРС, які всі ми, як і ~ття рішень вересневого і "ют- весь радянський народ, зустріли "нево-березневого Пленумів ЦК з веJIичеЗRИМ патріотичним підне-

Сількорівські рейди

заходи ти по 25 центнерів свинини на кожні 100 гектарів орної землі і досягти ряду інших високих по­

Про в р о, ж а й а

КПРС про Kpy're піднесенв. всіх сенням. Керуючись ними, а та- каЗ1Іиків по продуктивності тва­ галузей сільського ГОСПО,l;арства кож ріШеннями лютневого Пле- ринництва.

зросла політична і трудова активність комуністів, llilIРОПХ мас колгоспників і колгоспниць нашої артілі. Про це свіАчать ,.еві, хоч, правда, зовсім незначні успіхи

НУМУ ЦК кп України, наша партійна організація, праВJIіння артілї намітили перші конкретні заходи для їх здійснення. На бри'гадних зборах, виробничих нара-

минулого

дах, що провадимо, колгоспники них добрив,

сільськогосподарського

перевірки підготовки до весняної сівби

і проведення зимівлі громадського тваринництва

Щоб урожаї у нас були високими, сталими, нам потрібно, перш за все, добре попрацювати над піднесенням родючості наших поліських грунтів. Крім мінеральяких нам держава

за

Задоволені

наСІННЯ

сього}{ні

роботою

тракторної бригади :М 14 Боб­ рицької МТС колгоспники артілі «Зоря». Механізатори подали їм значну допомогу в заготівлі місце­ вих добрив. По кілька десятків тонн торфу доставляли щодня на

року, який пройшов, як відомо, вносять цінні пропозиції, спрямо- відпускає в міру своїх можливо- поле Кирило Галась та Ва­ при несприятливих погодних умо- вані до піднесення врожайності стей, вирішальне значення для силь Ткаченко. Високопродуктиввах.

всіх сільськогосподарських куль- нас має гній і торф. Вирішили за

З площі в 900 гектарів ми зіб- тур, продуктивності рали на 500 тонн зернових біль- цтва.

но працювали інші трактористи.

г о в о р ять, не дбають

лежить це зерно, протікає, і воно

майже все мокре. Навряд чи зійде горох, коли його висіють в грунт.

Це сталося з вини самого комір­ ника Миколи Соболя. Він кожно­ го разу бачив, коли надворі була негода і сніг або дощ падали на насіння, але не вжив заходів, щоб запобігти цьому. Низької якості і посівна гречка. У колгоспі розширюється нині

тварини!!- прикладом багатьох передових Шдведено підсумки наполегликолгоспів упорядочити гнойове вої роботи. При завданні 1500 площа під кукурудзу. Її буде

65

ше, ніж у 1953 році; картоплі 3 Щоб збільшити валовий збір господарство і посилено взятися тонн під майбутній урожай виве- гектарів, у тому числі на зерно 180 гектарів-на 900 тонн біль- зернових, зміцнити кормову базу, за використання торфу на добри- зено 2200 тонн торфу. Такої кіль- 45 гектарів. Проте керівники не ше, овочів з 75 гектарів-на 1оо поширюємо цього року площу під во. У' нас його є значні поклади. кості цього добрива ще ніколи не поду~ІаЛИ ще над тим, як цю

тонн. По всіх цих культурах, а також по інших видах поставок. достроково виконали свої зобов'язання перед державою. Всі 6 тваринницьких фермвеликої рогатої худоби, СВИНОферма, вівцеферма, птахоферма, ко.аеферма і кролеферма укомплектовані згідно державного плану. Виконаний також план по маточному поголів'ю худоби. . З

1 жовтня 1953

кукурудзу. Торік сіяли 80 гектарів, в тому числі на силос-зо, а цього року підготовили насіння ~ площу для 200 гектарів. З них на зерно буде 150 і на силос 50 гектарів. На наших землях добре родить суданка-дуже цінна кормова культура. Збираємо її звичайно по 100-120 центнерів зеленої маси з ге,ктара. Враховуючи це,

роху по І-ше вирішили замість

20

гехтарів в

Торік ми це робили вперше і в незначних розмірах, а зараз вже вивезли 10 тисяч тонн торфу під картоплю, кукурудзу, овочі і продовжуємо вивозку. Матимемо най· менше по 25 тонн місцевих добрив на кожен гектар цих культур. Торік, як і всі наші колгоспи, ми вперше почали застосовувати квадратно-гніздовий метод посадки картоплі, овочів, вперше

давав своїм полям колго·сп. Заготовлено також понад 2000 тонн гною. Ще кілька днів, і план по вивозці його буде виконаний. Але якими б значними не були успіхи механізаторів, ними не приховати тих недоліків, що виявлено під час перевірки підготовки до весняної сівби в колгоспі. Зупинимось на них. Жодна бригада і лаНlЩ артілі

культуру будуть сіять, щоб забез­ печити високий урожай. Коли б про це вони дбали, то такого не сталося б, що в артілі досі немає жодного кілограма насіння кукурудзи. Невистачає для сівби 40 центнерів люпину, до 8 центнерів конюшини. Досі не викуплені на­ сіння турнепсу, 2 кілограми ка­ пусти, 2,5 кілограмів огірків та іншої городини.

почали користуватися

не починали заготовляти попелу

От так обстоїть справа з під-

торфо-пе-

жовтня 1954 року надоіJIИ ПО минулому році відвести під су- регнійними горшечками для роз- та пташиного послід у, хоч ім до- готовкою до сівби в нашому кол1650 літрів молока на корову; за данку 50 гектарів. Розширюємо сади. Цього року квадратно-гніз- ведені плани по збиранню цих госпі.

перші п'ять місяців пов ого госпо- також площу під картоПJIЮ-Від ДОВИМ способом, який цілком себе цінних добрив. Негаразд з насїНдарського року в тваринництві- 180 до 200 гектарів. Вдвічі збіль- виправдав, будемо садити не тіль- ням зернобобових культур. Горох

по 506 літрів.

шуємо площу під коренеплоди- ки картоплю, овочі, але й куку- сумнівної якості, бо покрівля зер-

Вихід ділових поросятна сви- від 25 гектарів до 50. рудзу. Шдготовили вже 750 ти- носховища номатку складав торік 13,8 штук. Поширення площ під окремі сяч торфо-перегнійних горшечків

над засіком, в .якому

Рейдова бригада: А. Кот, А.Теплюк,

с. І(улаженцL

П. ПриЙмачок.

Відгодовано за рік по 7,2 центне- культури-це тільки одне джере- і продовжуємо ще виготовляти: Причини низькоі продуктивностІ худоби ра свинини на кожні 1 оо гекта- JlO збільшенНJI валових зборів зерНаприкінці минулого літа ми рів ріллі. За перші п'.ять місяців нових, картоплі, кормових куль- побудували три цементовані тран­ З наближенням весни все .п;ійонового господарського року в тва- тур. Але головне-це підвищення шеї для силосу. Зелена маса в них вішим стає соціалістичне змагаІі­ ринництві відгодуваJIИ вже біль- врожайності. прекрасно зберігається, і ми вирі­ ня між рільнИчими бригадами за ше, ніж за весь минулий рік-по Враховуючи пропозиції і мож- llilIЛИ найближчого часу побуду- успішну підготовку до сівби. 10,2 центнера свинини на кожні JlИВості кожної ланки, бригади, вати ще три таких траншеї. У Готовий реманент, доведене до 1оо гектарів ріллі. загальні збори колгоспників на- наііближчі ~Ba роки ~илос, якого кондиції насіння ярих зернобобо~ Загальні прибутки колгоспу від шої артілі прийняли слідуюче со- плануємо мати по 10 тонн на ко- вих культур, завершують виве­ рослинництва і тваринництва ціалістичне зоБО,ll'язання на 1955 рову, буде в :нас тільки вкапі~ зення місцевих ,в;обрив у поле.

складали торік 1 мільйон 256 ти- рік:

тальних спорудах.

В артілі надають серйозного зна­

Чи мав і чи має колгосп мож· ливість, щоб по продуктивності худоби іти хоч би на рівні серед­

ніх артілей району, не говорячи вже за передові? Так. Наведемо факти. Доярки Г. Гладка і Г. Ти­

щeнitо одержали за

5 місяців по 350-400 літрів молова від КОЖ-

ноі з закріплених корів.

сяч :sарбованців. Це AaJl'O нам Виростити по 100 пудів зерно~ Пленум ЦК КПРС звернув особ- чеJIНЯ вирощенню кукурудзи, Уї Що ж привело до того, що про­ можливість виділити Близыto 300 вих, 200 центнерів каРТОПJIі і ливу увагу на боротьбу з втратами сіятимуть 200 гектарів, в тому дуктивністьхудоби в цілому по тисяч карбованців на капітальне овочів з кожного гектара. На цій врожаю. Успішне виконання цьо­ числі 160 гектарів на зерно. колГоспу низька? Перш за все,

будівництво. Збудовано за ці кош- основі забезпечити по 2500 ЛІТ- го завдання, як і всієї нашоі бо­ 100 го- рів MOJlOlta на &орову; Bi,grOAYBa- ротьби за збільшення виробниJIiB, цегляний свинарник на 75 цтва зернових, картоплі, овочів, ти цегляний корівник на

свиноматок,. а також дитячі ясла на 150 місць. .Зросла і оплата трудодня. Видано за рік на кожен трудодень по 1,3 КІлограма зерна, 3 кілограми картоплі, 2,2 кілограма грубих кормів і 2 карбованці грішми. 272 qлена колгоспу одержали крім того додаткову оплату: 595 центнерів картоплі, 12 центнерів зернових, 60QO літрів моло-

обговорюються зараз нами при складанні договору зБобрицькою МТС. Договір цей повинен стати як дЛЯ МТС, так і для колгоспу законом. Найближчих днів рільничі і тракторна бригади Оформ-

ка,

лять остаточно договори на соціа­

4

центнери свинини,

32

продуктів тваринництва, у вирішальній мірі залежить від злагодженості, співдружності колгосп-

ників і механізаторів. Строки і якість польових робіт докладно

по-

лістичне змагання.

росят.

Наведені вище

цифри;

Всемірно поліпшуючи організа­

факти

торську і політичну роботу в ма­

самі по собі говорять, що ми ,в;а­

сах, наш колгосп має всі мож­

лек о стоїмо від передовиків. Але наші люди, очолювані партійною

ливості протягом 3-х років досяг­ нути тих показників, що намічені

організацією, сповнені віри в своі

сили і можливості,. що вже най­ ближчого часу стануть з ними в

рівень. Шлях до цього нам вказують

історичні рішення січневого Пле-

Рільничі

«Червона і

городні

раінськоі РСР.

Фото М. Строя.

в рішеннях січневого Пленуму ЦК КПРС на 1960 рік. т'. Х авро,

член райкому І\П України,

голова колгоспу ім. Леніна. с. Плоске.

Чому припинили виробляти торфо­

KOJlrocni.

ОстаннІ вістІ з Комосп

Т. Н. Хавро-учасник рес­ публіканської наради передови­ ків сільського господарства Ук­

перегнійнІ горшечки

Україна»,

бригади по­

Нею замінюються низьковрожайні безвідповідальне стаВJIення до закормів. культури. Крім цього буде посія­ ГОТІВЛl 1 використання но 35 гектарів в суміші з горо­ Силос був закладений абияк, у хом на зелений конвеЙєр. Всі пло- звичайні ями, в результаті чого щі

під

кукуру,в;зу

закріплені

в

сівби. Але з тваринництвом у кол­

і передали артілі рак.

,•

.J(али1а.

900

парникових

менше

500

тисяч.

ПраВJIіння

артілі пообіцяло привезти з Воб­

інвентар.

І. Швачко,

риц ької МТС автоматичниЙ вер-

стаТ JtJЯ ВJП'OТOв.tеШIJI горmеч&ів,

ае йоrо й "осі вео.

Io.u б .пи-

агітатор.

Кoпrocп ім. Леніна, е. )Кердова,

зіпсувалося.

Але

На < фермах

фактично

не

за­

на 65 літрів молока більше на хонують своі обов'язки. Корови, кожну корову, ніж мали торік що закріплені за до.яркою Л. Сил­ за відповідний період, обур.я­ KtI, брудні, занехаяні. В колгоспі значна кількість ться ltерівниltи артілі-голова правління т. Чудновський Г., се­ агітаторів, але в бесідах, які во­

кретар парторганіЗlЩіі т. Опана­

ни проводять, часто немає належ­

сенко А. Проти цього не скажемо ЖО;!;­ ного слова. Але чи дає це право

ної гостроти і конкретності в бо­ ротьбі 3 недоліками в роботі кол­

0"-

колективи трестів «Укрхарчопром­ буд» і«Автотрансбуд» виготовили

корму

госпі надзвичайно погано, про,в;ук­ проваджено двопроміжковий розпо­ рядок дня, а працюють по-старо­ тивність його дуже низька. - Дозвольте, як. низька, коли му. Доять корів тільки двічі на ми одержали в нинішньому році добу. Не всі доярки сумлінно ви­

Добре йшло Вliготовлення торфо­ ки вручну робили їх, то давно б силено заготоВJIЯЮТЬ місцеві доб­ перегнійних горшечківв горо,в;иій упорались з цією роботою. рива. На поля вивезено понад 14 бригаді. Але за останній час цю Мало також посіяно овочів у заспокоюватися, кохи колгосп по тисяч тонн гною і торфу. роботу припинили. Чому так? парниках. У третій рільничій продуктивності худоби займає с. Гоголів. М. Тимко. Може виконаJIИ план? Ні. Їх є бригаді ще не почали ремонтувати не з передостанніх місць в районі, тільки 135 тисяч, а потрібно не культиватори, борони та інший щодобовий удій МОЛОltа на кожну Колгосп ім. Сталіна. Шефи­

***

багато

натурі за бригадами і лаJШами, і той корм, що можна викори­ стати, погано зго,в;овують твари~ старанно готується насінни. Далеко гірше в городніх брига­ нам. Так, наприклад, в першій дах. В парниках посіяна тільки рільничій бригаді яму відкрили рання капуста, хоч необхідно вже ще в кінці січня і так вона стоя­ було посіяти і редиску та іlппі ла майже до половини лютого. Січку не всюди запарюють. Це ранні овочі. План виготовлення торФо-перегнійних горшечків ви­ роблять лише на одній фермі. На конаний, є 800 тисяч. Проте їх фермах першої, другої і третьої склали просто неба і всі вони бригад є ями, щільно оббиті дошзмерзлися в суцільну масу. Тепер ками, проте вони не використо­ горшечки розбивають ломами і вуються. Тут січку зволожують холодною водою і так дають її майже половина іде в бра&. Так з підготовltою до весняної коровам.

корову за 5 місяців нового гос­ по,l;арсыtгоo PORY в тваринництві

складає в сере,JJНЬОМУ не більше І

півт&ра .1ІЇ'l'р&. Heвme иавіть вв

Аобра JOA .... JIQOIa.

госпу,

окремих

бригад,

лаНОlt,

ферм. Зовсім не відчутне coцia~ лістичне змагання між працівни­ ками ферм, хоч вважають що та­

кі договори складені. Рейдова бригада:

А. Щербак, В. Максименко, А. Петренко, К. Книш.

J(олrocп ім. Маленкова, е. еві fJlJlЬUe.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

Міжнародний жіночий день у країнах народноі демократії ПОЛЬЩА

Трудящі Польської Народної Республіки широко відзначають Міжнародний жіночий день. На святкування Міжнародного жіночого дня в Польщу прибули делегації жінок Франції, Німець­ кої Демократичної Республіки і Чехословаччини . На підприємствах і в установах, в міських і сільських клубах про­

в

народному

трактори

Цими днями колгосп «Біль­ шовик», с. Рожни, придбав на універсальній базі облспожив­ спілки трактор «ХТЗ- 7» з на­ вісним культиватором, плугом і сінокосаркою. Такий же

господарстві

трактор з причіпними машина­

ми купив колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

Новий магазин господарських товарів

Сільське

Телевізори

Для сільського клубу і чер­ кутка 3 рільничої бригади колгосп імені Леніна придбав два телевізори. Полюбили колгоспники ди­ воного

витись телепередачі. Щовечора

Носко Ничипір та ГРабар Кирило.

І. Іваненко.

І

БільшЇС'гь західнонімецького парламенту вчинила 27 лютого нову зраду національних інтересів німецького народу. Главі за-

хіднонімецького уряду Аденауеру

(нижньою палатою парламенту)

паризьких угод.

Проте рішення боннського бун­ дестагу перебуває в кричущій суперечності з волею народу, веJlичезна

частина

якого,

як

заяв­

ляє газета «Трібюне», «відкидає паризькі угоди і не вважає себе зв'язаною ніякими рішеннями, прийнятими в цьому питанні».

веЧІР

ху­

самодіяльності,

враження

справили

гуртка

виразного

на

художнього

читання. Програма його ціка. ва і ·різноманітна - твори

Л. Толстого, А. Чехова, О. Фа­ дєєва, В. Інбер.

Бажаю всім меДЦЧНИIf праців­

никам найкращих успіхів в їх відпові,J;ал-ьній роботі по охороні

.

-

учасникам

44 сек.), В. Петухов посів місце (42 хв. 40 сек,),

-

класному

та

ін-

керівнику

Галині Сергіївні Манто. Іх хо­ роший почин варто наслідува­ ти й іншим класам школи.

В. Стріnецьна.

голосували

рати-

Фікацію паризьких угод, ще біль- Німецької Демократичної Респуб-

ше викрили себе як противників ліки запропонував негайно про­ об'єднання Німеччини на мирній, вести по всій Німеччині народ­

демократичній основі: «Своїм го- ний референдум (опит) з метою

лиеті

під

ставили себе народові, посилили свою політичну ізоляцію, пока­ завши, що для lJИІ інтереси аме·

перед самих німцїв,- пише га­

0145G

в

не використовує

на

розвантажу-

кран ВИ50РИСТОВУ6ТЬСЯ на розвав­

вальних роботах п'ятитонний під- тажува~ьних роботах.

лютого,

закінчилися

мог народу про нормалізацію ві)!;­ носин Японії з СРСР і Китаєм.

«Перемога на виборах демокра­ :rИ'lноі

партії,-заявляє

~(Иоміурі»,--пояснюється

серйозною

газета

голов­

поразкою проамери&анської «лібе­

ним чином тим, що її курс ЩО)!;О

ральної» партії, що протягом шести років була при владі.

значне число виборців».

Політика,

ЯКУПРОВОДИ.1lа

СРСР

американським

обплутати

країну

яп.онського

народу,

КНР привернув

до неї

. З кожними' новими виборами в Японії зміцнюються парламен'r­ очах

уособлювала в японців залежне становище іх країни від Сполучених Шта­ тів. 3 «Ліберальною» партією зв'язане умадення Японією не­ рівноправних угод, що ,в;озволи­

ли

і

ця

ські позиції лівих сил, які ви~ ~тупають

американського

добилася ліва соціалістична пар­ тія, яку в ряді виборчих окру­ гів підтримувала компартія. За­

монополіям

зустріла

проти

засилля, за мирний і незалежний розвиток країни. Особливо знач­ ного. успіху на нинішніх виборах

тЄнеТ8.ми··за­

патріотичні

сили

Японії

~ають зараз .у парламенті більш

в

його рішучий опір. Незадовго як третину місць. Результати виборів наочно до виборів уряд «ліберальної» партії змушений був піти у від­ показують, що в Японії поси­ ставку .. Шд час нинішніх ви­ люється .боротьба проти напів­ борів «ліберальна» паРтія діста­ окупованого становища країни,

зета «Форвертс»,-щоб Німеччи­ риканських і західнонімецьких на стала єдиною, миролюбною і Обговорення бундестагом па­ імперіалістів вище національних демократичною державою.· Наро­ ла на 87 мандатів менше, ніж ризьких угод відбувалося в об­ інтересів Німеччини». стаючий з кожним днем рух на у 1953 році. становці могутнього піднесення Ратифікація бун)!;естагом па­ 3ахо)!;і і Сході Німеччини за в 9ахідній Німеччині наро.а;ного Вибори принесли успіх іншій руху за єдніСть, мир, проти по­ ризьких угод ще більше загост­ єдність свідчить про те, що ця буржуазній партії-таR :шаній літики переозброєння. 3а останні рила політичну оООтанов:су в 9а­ ідея все більше оволодіває широ­ «демократичній». Відгуки япон­ два тижні в боннській фе)!;ераль­ хідній Німеччині. Посилились не- RШlИ масами німецького народу. ської преси показують, що у. СПіній республіці відбулися сотні згоди в рядах самої боннської І ніщо не може заглушити його ху ця партія добилася завдяки шіоїм виступам на підтримку ~икітингів, зборів, факельних ма- прав.иячої верхівки, ОСКЇ.ІЬRИ PJЦ голос».

ВИ

ло зазначено, що ,в;ирекЦЇЯ Бровар- такий факт дійсно мав місце у ського деревообробного комбінзТj' січні 1955 рок)', а у даний час

з'ясувати ставлення мас до па- лежності від США. ЦЯ політика, ризьких УГО)!; і загальнонімець­ що йде в розріз з інтересами галом пише газета «Нейвс Дейчланд»,­ боннські парламентарії проТИПОм

вне ту

заГОЛОВКОIf нізації коМбінату повідомив, що

JlОСУВанно: за паризькі УГОДИ,­

кої єдності. Ця пропозиція зустрі­ ла широкий відгук серед миро­ любних німців. «Справа насам­

П. Ковшун.

с. Рудня.

І «Ліввідувати простої вагонів» бу-

Німеччини відки- партія,

Парламент (Народна палата)

хової бригади Івана Ковшуна .

У вміщеиому в rазеті «Стахам ЙОIfНИЙ кран. Секретар парторга­

новець»

Парлам:ентські вибори в Япо­ нії, які відбулися в не)!;ілю, 27

Має бути проведене ще обговор~ння п~ризьких угод У верхНІЙ палаТІ парламенту (бун­ десратї), де позиції прихильни­ ків Аденауера значно слабші. Головне ж полягає в тому, що дають паризькі угоди, посилюю-

за

турі і спорту.

wнХ

голосував проти паризьких угод.

Ігноруючи ці вимоги німець- чи рух протесту проти них.

кого народу, прихильники Аде-

н а

Що показали паряаlllllтськl вибори в Японll

маси

М.8хно,

-------~-~~~~~-~~~-------

С JI ід а м и

депутатів від ур~!ових партій,

народні

чоло­

голова райради по фізкуль­

району,

не збудували~мабуть забули. А людям щодня, коли настає відлига, доводиться обходити його

І враховуючи настрш мас, також

ших виступів проти озброєння Західної Німеччини. Характерним дія цих виступів є лозунг, проголошений учасниками мітингу в Мангеймі: «Геть паризькі угоди! За негайні переговори про

49

вік вклалися в норми нового ком­ плексу ГПО 11 ступеня і 84 в норми ГПО І ступеня.

Місяців шість пройшло, як ро­ більше як за кілометр. І це не зібрано біля нашого села міСток. турбує ні правління колгоспу іме­ Розібрать то розібрали, а нового ні Кагановича, ІІі бригадира шля­

художньої

службовець.

ніфестацій, демонстрацій

гий розряд і 16-третііі розряд

Всесоюзноі класифікації,

Забутиft місток

само,в;іяльності та організатору вечора

Ф. Лобко,

,и,

що

хв.

Батьки тепло дякували уч­

ням

школи.. 'Переможцям змагання вручено перехідний приз і грамо­

на

присутніх виступи учасників

дини.

науера,

змагалося 80 лижників. Чемпіо­ ном району став В. Макаров

переможцем-чемпіоном

влаштували

(1 год. 6 хв. 15 сек.), В. Горо­

1955 рік. К.'1авдія Гордійчук­ ту районного ·коиітету фізкульту­ друге місце (26 хв. 43· сек.), ри і спорту. Надія Теплюк третє місце В змаганнях брало участь 161 (26 хв. 45 сек.). чоловік, з яких 2 виконали дру­ На дистанції в 1О кілометрів

і матері дітей. Особливо хоро­

голосами представників великих об'єднання Німеччини».

капіталістів і поміщиків, які мріють відплатити за поразку гіт­ лерівської армії, вдалося добити­ ся затвердження бундестагом

(26 хв. 20 сек.). Ій присвоєно

звання чемпіона· району з лиж на

школи

дожньої

став В. Мальський (1 год. 03 хв.), Ю. Лебєдєв посів друге місце

хівський третє місце (1 год. На дис'ганції в 5 кілометрів 7 XB~ 7 сск.). брало участь 50 лижниць. Пер­ . Командну першість завоювали шість посіла Катерина Теплюк лижники Броварської середньої

Минулої неділі учні 9 класу«А» Броварської ce~eДHЬOЇ

ше

МІЖНАРО" ний оглн." Голос німецького народу

ників.

І який були запрошені батьки

лікарю-тера­ певту Г. В.,.СтаросільцевіЙ, мед­ фельдшеру О. В. Клииеако за їх чуйне стаВ.1Іення ~o хворої .1Ію­

',J.I,

На честь Міжнародного жіно­ чого дня-8 Березня в Броварах відбулися раіі:онні змагання лиж­

друге В. Омеля-третє місце (44 хв. 54 сек.). На 15 кілометровій дистанції

Хороший почин

міСJЩів Я В. А. Пономаренко,

Бровари.

Лижні змагання

(39

с. Жердова.

ВІД ВСIЄI ДУШІ ДЯКУЮ

здоров'я трудящих.

будинках

,в;ивляться кінофільми, що пе­ редаються по телебаченню, і з задоволенням обговорюють їх. Придбали власні телевізори колгоспники Хоменко Василь,

Бровари.

жавши і приступивши до ро­ боти, я хочу вдень 8· Березня висловити через газету від всієї ,ll;уші подяку лікарю-хірургу

в

колгоспників

В. ПИНДЮРА.

.

Кримська область. Місто Ялта. Набережна. Фото В. Сичов а (Прескліше РАТАУ).

А. Фойгель.

....----

Твій погляд був на кожному і в кожну мить. Для кожного була близька, як рідна мати, І Батьківщину вчила ти любить. І ми не діти, а_ уже дорослі, Зібрались в гомінкій юрбі, Сто раз газетний знімок розглядали, Де Ворошилов ордена вруча тобі. Будь певна, що твої надії оправдаем­ Нас рідна партія веде. в життя. І де б ми не були, тебе згадаем­ Невтомна і ласкава, вчителько моя.

мушений був лежати BAOlIJa. Оду­

това­

виіі магазин господарських то­ варів. Тут можна придбати всі необхідні господарські речі.

Проходять дні і місяці, роки минають. Змужнілі, вевнено крокуємо в життя І де б ми не були, тебе не забуваем­ Невтомна, хоч старенька. вчителько моя. Ніколи дня того мн не забудем, Коли нам вперше ти вручила олівець, Сказала ніжно: сл тепер писати будем:. І допомогла мені відкрить новий ранець. Нас ВЧIМа труднощі завжди перемагати.

Протягом чотирьох

спожпвче

риство с. Бобрик відкрило но­

моїй УЧИТЕЛЬЦІ

не сходив з ліжка---і>дна хвороба слідувала за ДР}ТОЮ. Консіліум лі­ карів визнав за неможливе транм спортувати ,11;0 лікарні, а тому при~

року

Колгоспи купують.

країни, 36 процентів становлять жінки. Багато з них висунуті на керівну цолітичну і господарську роботу. 80 жінок, вірних ·ДОЧО!; Батьківщини, обрані депутатами Національних Зборів і Словаць:r>ої національної Ради. Трудящі чехословацьких міст і ходять збори і вечори, лекції і сіл широко відзначають Міжна­ доповіді: 6 березня в Пабяніцах відбувся родний жіночий день. У Празі, в Братіславі, Пельзені, Брно та ін­ з'їзд передових жінок Лодзінсько­ ших :містах республіки відбулися го воєводства, в якому взяли участь більше трьох тисяч делега­ зустрічі виливаються в яскраву жіночими делегаціями Радянсько­ ток. З'їзд пройшов під лозунгом го Союзу, Польщі, Франції, Угор­ боротьби за мир, проти реміліта­ щини, НДР та інших країн. ці ризації Західної Німеччини, за зустрічі виливаютьея в яскраву заборону зброї масового зни­ демонстрацію єдності і згуртова­ щення. ності трудящих жінок в їх бо­ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА ротьбі проти планів паліїв нової Народно-демократичний лад до­ війни, за перемогу справи миру. корінно з}{інив життя Чехосло­ (ТАРС). ---~

1955

По району-

-

вацької жінки, надавши їй справ­ жню свободу і рівноправність. Тепер серед трудящих, зайня­ тих

Сере.а,.9 березня

за її'. нац~ональну незалежність,

за дружність, співробітництво з усіма державами, в першу чер­

гу, 3 Китаєм і Радянським Союзом.

1

В.

Харьков.

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИП.

Зам.

110 -2500.

29 номер 1955 рік  

29 номер 1955 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you