Page 1

ПРОАгrарl всіх ІСраін. єднаd1'есяl НЕДІЛЯ

6

в усіх центральних, 'респуБлїl{ансы{хx ї обласній

КВІТНЯ

1952 Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатІв трудящих, Київськоі областІ

Ім.

Передтравневе

ві:шовідь

Нll

у

розгорнулося

містах і селах

-

Ціпа

вождю і вчителю народів товаришеві й. В. Сталіну.

10

коп.

Парторгові ЦК ВКП(б) товаришеві КАРПОВУ Голові завкому товаришеві ПІСТЕХІНУ

HOBO~IY ЗllИffiенні цін

ве соціа.лістичне

сільсь«ого господарства РадянськоУ У I{раУин велиному

Головному інженерові комбінату товаришеві ЄРМОЛАЄВУ

піJ\луваннSI

партії біль­

Комсоргові ЦК ВЛКСМ товаришеві

шt продовольчі товари, по в сНі нашій llео("яжнііі npaї­ ні 3 ще більшою СlIЛОЮ ШIlРО­ ко

N! 29 (828)

Директорові комбінату товаришеві БЄЛАНУ

ШОВП\іів і РаДЯІІСЬІ\ОГО уряду. Шіl' знаt1ШJО свіп ЯСJ\раВІІП

вияв

березня опуБЛЇl{овано листа праціВНИl{ів

Кузнецький металургійний комбінат

змагання ~:

5

Сталінсьи

соціалістичне

великого СТйJїпа,

газетах від

р.

Вітаю і поздоровляю робітників, робітШЩЬ, інженерів, техніків і службовців Ky~нецького металургіііного КО~tбінату і тресту псрrдтравне­ «Сталінськпромбуд» З двадцятиріччям з ДНЯ змагання. В введення в дію комбінату - потужного і техніч-

БI!lС1ЮЧНС тру­

но

передового

дове пі;Lнесешш. Робітники, країНІІ. колгоспнш\и беруть нові соціа­ лістич ІІі зобов' нзання па '{есть великого міiliнародпого свята

мета.1ургіЙНОГО

РЄЗНІКОВУ

Кузнецькі металурги f]дуть у перших рядах героІ(1ІІ0ГО робітничого класу Радянського Союзу, 3 честю виконували і виконують ~aB­ дання Партії і Уряду по :забезпечеНIlЮ народ­ ного гоеподаретва металом.

пі,J,приємства І

Від усієї душі бажаю Вам, товариші, нових успіхів у Вашій роботі.

v

и.

СТА Л І Н.

Спасибі паРТl!, УРЯДУ,

трудящих.

На знімку: краща

Успішно ~lаВСРШІІВШІІ підго­ великому рідному Сталіну товку до ВССШШОї сівби, меха· ПовіJ.омлення про нове, п' яте llIОВИЦЬІЩЇ партії jнтереси на­ ті всіх сільськогосподарських пізаТl'РIl, ІИ.1ГОСПІШІШ рй!10НУ ЧПСЛО)I, ЗНІІження цін на роду вище всього. 3;(їnсшою­ культур і розвпток громадсько­ зобов'язуються не Ilрогаяти продовольчі товари масового чи сталінську ІІО.1іТИ!іУ ~шру, го тваринництва. жодної годшш, провести вес­ споnшвання ВІІl\ликало серед паша БатыIівщшІа ПСВШIIlНО ІНші польові роБОТІІ У наЙСТИС­ На мітингу також ВИСТУПИЛИ КОЛГОСПІшків артілі ім('ні Ма­ Нде по ШЛЯХУ дальшого піДВllщен аГрОНЮI колгоспу Г. ліші СТрОlіlI і ІІа BIlCOI\O~lY рів­ 3аїка, ні агрот{'хпіКІІ. Н(,ві підвищені ленкова, с. Світильнс, ПО1lУТТЯ пя матеріального і ку льтур­ бригадир другоі рільничої брига­ ного рівня радянського народу, ;Іоuов'нзаппя взялп колеІ\ТИВИ глибокого задоволення. ДІІ А. Щербак, зоотехнік Г. Як тільки радіо принесло ПО шляху дальшого росту ЙОГО деревообробного КО~lбіпа ту, про­ Шевченко. мпслових артілеtl іусні Сталін­ р'адісну звістку, В колгоспі від­ добробуту. У відповідь на пік­ 'УчаСНlIКИ міlИНГУ, колгосп­ лування партії, Уряду, великого ської ІіОIlСТІ!ТУ ції, i~leIli 14 з 'їз­ бyBcя иітппг. ники і механізатори, взяли но­ мп, І\ОЛГОСПНПКИ, -Нове зниження держаВНІІХ Ста_Ііна ДУ [{II(б)У і ряду інших під­ самовідданою працею будемо ві, підвищені зобов'язання по цін,-заяпив годова I\О.1ГОСПУ приємств раПову. підготовці і проведенню польо­ Основне зар13 -Jабе;шечити тов. ЧУДНОВСЬІшfi Г.,-ще одне ще бі.1ьше зм\цпюваПІ наше ЯСІ\раве сві,J,чення того, що для rpOMa;rCbKe господарство, боро­ вих робіт. успішне виконання взятих зо­

бов'язань.

Це у

ппріша_lьнill

Радннського Уряду, для

біль- тися за підвищеНШІ врожаПнос-

госпу Імсні

няи

'lCJ\tHOTb

lI01IaTI\Y весшшпх

ПОРАДА АГРОНОМА

3500

Високий і ста_1ИЙ урожай зернових ку.1ЬТУР у значній мІрі заJ.Сжить від якості насіння. Воно повинно бути чисте, кондиційне і обов'язково знезаражене від головні. Протраn.'1ення насіння про-

сантиметрів. Беруть одну часТJIНУ 40-процентного форма.lіну на 80 частин води. Змочене РОЗ'ІІІНОМ і псре.lОпачене зерно згортають у купу і накривають знезараженим брезентом на 4 ГО;ЩНІІ. На про-

киянам Близько 180 кі.погрз,мів ран· пьої свіжої редиски відпраВИ8 наш колгосп в овочеві магази ни Києва. Через ДBa-Tp~ дні

ще буде зібранип урожай в GO парникових рамах. Здано та­ кож 188 кілограмів зеленої ци.­ булі. 30бов' язавшись постачити киянаll вдосталь ранньої го­ родини і виростити доброякіс­

ВО;J.ЯТЬ трьома способами: МОКрllМ, труєння ТОІПШ вівса

напівсухим і сухим.

витра'lають

30 лІтрів РОЗЧИНУ, а на тонну НЧМокрим способом протраВ.1ЮІОТЬ меllю-15 ;1ітрів. І

польових робіт, Щ!!U ,l,ілои flід­ При яровюації lІасіllIlН протравкріПlIТІІ юнтї СОIUа.lістпчві ;10- овсс і ПРОСО проти ТВСр:tої та ПИЛЬНОЇ головні за два-три дні до лення проводиться під час другоUов'нзашш. посіву. Беруть одну частину 40- го змочуваН'IЯ. Розчин-одна часО,l.пак,

на

;І:аЛІ),

НС

так

процентного формаліну на 31)0 час- ПІНа 40-процентного формаліну на

300 час-ин води Зволож~не зеРIЮ обстоїП) сп ра ва 11 І{ОЛГОСllі іие­ тии води. Розчин приготовляють у lІакрива~IТЬ на і години. ні lЦор('(l., с. І\пml\ІІllі. Дарма, дерев'Яних І{адках. Насіння у МіШ-. СухиА СПОСІб протрав.1~Н,НЯ застощо до виходу в ПО.1е залиши­ ках ЧН 8срсі'Іках, обшllТИХ маР·1ею, ЛIlСЯ :ІЇ qепі ГО;ЩIlП, а агітаціі1- занурюють у розчин і тримають со~уєт.ься ПрОТI! T~e'p~~1 1 стсб.1С3-5 ХВll.1ИН, помішуючи його. Сміт- B()~ са~ки П~Іе~Ш~І, 1 A.'llТa, ,.:е r~ПО-}laсова робота в llрllгадах, тя і сажкові мішечки, що спл ШIll , ЧОІ сажки к) к) р) Д.НІ, 1 веРДОІ саж:rаПКilХ тут :1aJ!еДUlшit. Ш.'lьше ]бирають і спалюють або закопу- кн ячменю та г~ибf{а гельматотого. ;to щ)ого часу навіть пе ють в землю на г.1ибину не мен- споріума (почорнlННЯ зародка). Протравлення кукурудзи прово­ всі І\ОЛІ'О<' ППШШ ОllіЗПilН і ~I Ше півметра. Потім насіння ВІІСИпають і накривають знезараже- дять препаратом АБ-на 1 тонну п:rаном весняної сівбп та вза­ ним у фОР~lа.1інl (одна чаt.:ПІНа насіЮіЯ 2 кілограми його, пшенигалі :1 ВИРОUІІичо-фінаНСОВШІ 40-процентного формаліну на 100 ці-препаратом Давидова (ПД)-1 планом J1;L 19S2 ріl\. lІемає в частин води) брезентом чи мішко- кілограм на одну тонну насіння. КОЛГОСJIі );ОШJШ покаЗІІІІків хо­ виною на 2-~ ГОДННІІ Д.1Я томлін- Гранозаном протравлюють ячмінь, ня. Піс.1Я цього посівматеріал про- просо, овес, пшеницю, а також і ду соціалістичного :І~laгання, сушують у тіні. кукурудзу.

ну

ратура насіння не бу.'1а вище встановленої для яровизації.

розсаду

овочевих

культур,

парникова ланка заклала 650 парникових рам, у 430 ра,\ІаХ ро~пікірувала, розсаду ка,пустп,

І

сlння яровизують. то протравлення роблять до цього. Під час яро­ визації С:lід стежити, щоб темпе­

.тІітрів.

Ранні овочі­

В. Проценко.

Протруювання посівного матеріалу

кол­

Русанів,

корів одержала по 3081 .1ітру мо­ лока, а в цьому році бореться за

***

i~leIIi МалеНІ{ова, С. СніТІІ.'ІЬНС, j~н~пі .lсніна, с. П ЛОСЮ'. ЦЬОМУ ПІІТilПШО ПРІІ­ ('вячсні зБОРІ! в перпшших паРТШllllХ ОРІ'авізацінх, прове­ дені І)с('іди в БРIll'dдах, вміше­ ні матеріали в ЩО,l,еНІШХ стін­ ІШХ газетах. ІtОЖf'Н механіза­ тор і І{О.1ГОСIlIШІ\ 3 нстrрпін­

с.

Ф. К. ПИЛЬТЯИ, яка торік на кожну з 10 закріплених за нею

мірі 3(Lле;ІШТ/J від рівня орга­ нізаціПпо-партitlІІОї і політма­ На міТШІГУ робітників, інже­ КОіІШИМ днем стає в('е кращим тії, Уряду, рідному і любимому сової РОЙОТІІ в КОЖIlО~ІУ кол­ перно-техні чних праціВНІІків та і радіснішим. Нове 38JIження Сталіну! госпі і піДПРlJf;~rстві. ]іолеltТJIВ робітників заводу МеханізаТОРІІ l)обрицької МТС службовців заліськоrо цегель­ цін на продовольчі товари­ зобов'язався достроково завер­ офор~шли ДОГОПОРН на соціаліс­ ного заводу ОДПЮІ з перШІІХ ЯСКр1ве свідчеНШІ піклування шити підготовку до нового ви­ РОбіТПІІК т. ТО.Нlшп. тичне ЛlitГ(l.Jl[!Я з рі.1ЬНИЧИ­ ВІІСТУПИВ - В І1ашїП країні ,\шрпої llартії і урнду про добробут роБJШЧОГО сезону. ~lИ іірпгадаи)[ J~олгоr.ІІів імені В. Бобко. Сталіна, с. Русанів, «аоря>, с. ТІ~орчої праці іl\IІТТЯ пароду :і трудящих. ВС_l11ке ('па~пuі пар·

]ty Лйіlіепці,

доярка

Счліна,

в 120 РЮlах-розсаду ІІомідорів. Д. Какун, паРНlIКОВОД

І{ОЛГОСПУ

імені Лсніна. с. Плоске.

* данка *

Парнпкова

КО.1Госпу

імені Кірова посіяла в 40 пар­ никових рамах цибулю, в 50Об еззараження ГОРОХУ проти редиску, 14-капусту, 50-по­ брухусу проводять 7-процентним дустом гек~ахлорана. НасІння го- мідори. У 166 паРНИК081IХ l)а­ р?ху переБМІШУЮТЬ з дустом у спе­ мах розпікірувана РОЗl:ада І{а­ Ц1альних очках, як і для сухого пусти, в теплиці ростуть ран­ протравлення; воно по~инно мати ні огірки. не БІльше 15 преценТіВ ВО.l0ГОСВ. Загура. ті. На 1 тонну гороху беруть 1

кіл~грам гексахлорану. Протруєне с. Погреби. насІННЯ насипають у тару, яку щільно можна закрити або на­ крити брезентом, і так тримають

5-7 днів. бути 18-20

...

• ...

Виготовлено вже 43 тисячі Температура повинна торфо-перегнійпих горщиків. У градусів

протрав.лення гороху негайно.

тепла. До них пікіруємо розсаду капусти, приступити помідорів, ВІІсіваG~Ю огірки.

г. Савченко.

Заходи застереження. Сухе про­ труюваиня проводять обов'язково

Колгосп імені КаЛіІІіІІа, с. Літки.

на відкритому повітрі, подалі від житлових будинкіВ та тварин­ ницьких приміщень. Згодовувати

..

*

Парникова ланка ІїОЛГОСПУ імені деніна, с. В.-Ди.u:ерка, таке насіння ху добі і зберігати у мала вже посіяти в 1UO пар­ продуктових коморах не можна. вже ряд місяців, як НС онов­ На 1 ТОННУ зерна ВlІтрачають На один центнер пшеницІ, проПід час сухого ,lIротравлення НИКОВІJХ рамах редиску і цибу­ са або кукурудзи витрачають 100 колгоспники повинні одягати мас­ лю, але досі нічого не зробле­ лена llt1uчва агілщія, пезаJ.О­ 100 літрів розчину. Протравлюють насіння також на грамів гранозану, ЯЧ~Іеню - 150, ки або розпіратори. А коли таких віЛІ)НО працює ЩОJ.(IІІна стін­ но. 3атягнуто сівбу ранньої газета.

Подіuпі педоліІШ ~IaIOTЬ иіс­ де і в ряді інших колгоспів. ]х слід пегаtlно УСУПУТІІ. Спра­ ва честі і обов' Я;ЮІ\ всієї па р­ TЇfiHOї

органі3йl\іІ

-

дереВ'яній під.10зі чи брезенті. Длп цього його насипають шаром до 30 сантимеТріВ і поливають розчином З лійки або обприскува-

вівса-20С гpa~liB. Насіння ПОВlIН­ но мати вогкість не вище 15-16 процентів. Насіння з підвищсною вологІстю протраВ.1ЮЮТЬ за 2-3

його така ж, як і при попередньому протравленнІ. Перелопачене

роблене азотогеном, то цього РОбиТІ! не можна.

ча. Концентрація розчину і норма І дні перед посівом. Якщо nоно об­

lIIПрО!{О насіння накривають знезараженим рОЗГОрlI~ТІІ псрсдтравнепе со­ брезентом на 2-3 години. НапІвсухим спосqбом протравлюціалістичне ЗJІill'(ШIIЯ. 8упрі­ немо Псршотравеш> НОВІнш ТРУ­ ють овес і ячмінь за 2-3 дні перед пuсівом. На знезараженій фордовшш нере~lогаJШ НiL всіх ді­ ~lаліном піД.10зі чи брезенті насін-

лянках боротьби за КО)ІуніЗм! ня насипають товщиною 25 -

Протруювати насіння сухим спо-

немає, то слІд закрити

пов'язкою з марлі

потрібн~ щодия

та

рот

яку

переміняти.

роботу не можна виконувати під­ літкам, вагІтним

кам, що мають

жінкам та

малих

ваються. Насіннн весь час мІшують з отрутами. В

перс­ купах

ЗО протруювати не можна. Якщо на-

жін-

дітей. Під

час протравлення їсти і курити не

собом треба тількн у спеціальних дозволяf.ТЬСЯ. Не можна машинах або бочках, пристосова­ ннх для цього, і які щільно закри­

і ніс

вати,

рот

капусти і іпших овочів. Пар­ никовод т. Лебединець мало що робить, щоб надо.lУЖИТИ прогаянип час.

Такиfi же стан і в красилів­ СЬКОІІУ колгоспі імені Жданова.

К. Твердомед,

Треба,щоб вже у паРНИК(lХ роела редиска, цибуля, огіРКIl і інші ранні овочі, а нічого не посія­

агроном райсіль­

НО.

брати в

гороху.

госпвідділу •

о. Стебакова.


СТА

2

Днями відбулися яких обговорено

patloIlHi збо­ активу,

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

на

ДОПОЕіJ:і

Н

О

В

Е

Ц

Ь

6

про

І. Ковбасинськии,

Більшовицька партія, РаДШІ­ ський уряд і особисто великий

завдання комсомольських орга­

голова колгоспу

ге

імені

Хрущова. с. Требухів,

нізацitl у веснянifi сівбі та рі­ Сталін поставили перед праців­ О. Холод, шення І\иївсыогоo обкомуКП(б)jТ <іГРОНОМ депутат НИЮНІИ соціалістичного сільсь­ Верхов ної Ради У РСР. «Про роботу таращlLпсы\гоo раіl­ I~OГO гuсподарства як головне зав КОIlУ лксму». дашш - да.1ьше значне підвп­ 3 доповіддю по першо~rу пи­ ЩСПІШ врошаl1ності всіх сіль­ одержано понад 800 тисяч кар­ танню виступив секретар раП­ ськогосподарських культур і бованців прибутку. За успіш­ кому ЛІtСМУ т. ЧеСНОІ\ОВ В., швидке збільшення громадсь­ ний розвиток тваринництва Мі­ по другому-завідуючий відді­ кого поголів'я худоби при од­ ністерство сільського господар­ лом партійних, профспілкових ночасному зростанні її продук­ ства Союзу РСР преміюваЛ0 кол­ і КОМСОМОЛЬСЬКИХ організацій ТІІвності. Над виконапням цьо­ госп аВТО~ІаШИНОЮ.

комсо­

tt

в нашому

культур, закупити багато мінеральних В 19~ 1 і в цьому збільшсння поголів'я громадсь­ добрив. Секретар l\омсомольrької ор­ кої худоБІІ при одночаСНО~IУ році споруджено ряд будівель, ганізації колгоспу i~leHi Сталіна, зростанні її продуктшшості. В запроваджено електродоїння с. Русанів, т. СоловеЙ А. кри­ порівнянні з }948 РОКОJl вро­ корів, збудовано нову водона­

«Комсомольський контроль».

ськогоrпо~арських

тикував бюро раnкому

жайність

.:1 KCMj1"

зернових

культур,

пірну

башту,

прокладено

до

картоплі і овочів збільшилась 3 кілометрів водопроводу, вста­ МОЛЬСЬБШІ організаціям в орга- у два-три р13И; прибутки з новлено на фермах понад 200 гектара орної землі зросли аВТОПОЇJОК. нізаційпitt роботі. ~Іl'хапізаторп маt1же в п'ять разів~ механі­ Бобрицької l\ITC тт. ІІІлапаІ\ В. і Наші ко.пГОСШIИКИ пам' я­ 5а недостатню допо:иогу KO~ICO­

заl1ія в 1)~.IlЬfIицтві і тварин­ про НІІцтві-майже в чотири раЗІІ. тають, що с,диниtl шлях до по­ ліпшеюІЛ їх матеріального доб­ свШ досвід підготовки до весняробуту-це зміцнення і зрос­ В 1951 році після об'єднання ної сівби, як ВОІІИ ВПКОПУЮТЬ тання громадського господар­ чотпрьох дрібних артілей села взяті зобов'язання. В обговов одип веЛІІкиl1 І\ОЛГОСП СТВО- ства, 110го багатства. Торік, крім ренні доповідеп взяли також основної натуральної і грошо­ участь тт. А. РtlдчеlПіО, 1. Іва- РИЛIIСЬ умови для ще IlIВllДШО­ го розвптку всіх галузей КОЛ­ вої оплати HLt трудодні, кол­ І.

розповіЛІІ

ницький, С. Rомпанець, О. ГОСПІІОГО Стрельченко) Р. IlОJіщук,І.Су-

Стадо ГОСПІІикам

впробництва.

видано

додаткової

оплати 370 центнерів зерна, МОЖ.lllВШI більш п РОДУКТl1В"­ чок і секретар pal1I\o~IY КIl(б)У понад 3000 центнерів картоп­ но використати могутню ра­ т. ІІІУJьга І. лі та овочів і багато іншої дяIIсыуy техніку, яку так щед-

По обговоренпх пптаннях ро ІІостачас сіЛЬСЬКО~IУ госпо­ збори активу приПпяли розгор­ дарству держава,но~досягнен­ нуте рішення. ня мічурінської" агробіологіч-

ної наУКІІ. Торік на площі гсктари зібрали

Зв'язок школи з

по

центнерів

15

в

362

продукції, а також

36700 кар­

бованців.

ПОЛІПШЕННЯ КУЛЬТУРИ ЗЕМЛЕРОБСТВА

середньому

ОЗШlOї

ниці, а на ділянці в

КОЛГОСПОМ

205

Грунти в нашому колгоспі пше- дерново-підзолисті, піщані та гек- супіскові, бідні на поживні

lIораДІІВШИСЬ з aгpOHO~IO~1 тарів-по 24,4 центнера з КОЖ- речовини. Ще кілька років токолгоспу імені ~[(L.1еІшова т. ного гектара. Добре також уро- му на них збирали дуже НllЗf)3аїІ{01O Г., ми впріШll.1П на Дllла ка РТОІІЛЯ, овочів 5 145 ~i врожа!, особ.1ИВО пшениці. 0,18 га шкіJЬНОЇ діЛЯНКІІ 1[е- гектарів зібрано по 208 цент­ Ії родило по 5-6 центнерів на гектарі,а в іншиП piI~ лише

ревіРllТИ агротехніку

впрощу- перів

з кожного гектара.

вання окре~шх сіЛЬСЬІ\ОГОСПОЩе ВlllЦОГО врожаю добилися дарськпх КУЛЬТУР, які даlИ то- передові бригади і ланки.

ріК у колгоспі НІІЗЬКИЙ урожаtl, як, наприклад, просо « ВеселоІІодолянси~е 367», ярої пшенпці (Дютесцепс 62». Посадимо

Бригада Ф. Ігнатенка з 53 гек­ тарів зібра.1а по 26 центнерів

ОЗІІМОЇ пшениці, а з насінної ділянки - по 29,4 пентне­ також картоплю сортів «Можес- ра з КОilШОГО гектара. БРІІга­

тик'> та

«Корпеа»,

що

гано ВРОДІІЛИ у колгоспі,

МІІ хочемо встаНОВИТІІ,

найвищий урожай рати.

непо- да О. Бабича одержала по 234 алецентнерп картопЛІ на

можна зіб- ПJ'таlа Київської обласн01 ра­

-

о~има

пшениця,

третє­

Після укрупнення ли

схеми

ще

ДВОХ

розроби­

польових­

допоможуп)

УЧНЯМ

.

...

'..

з 01О10Гl1 та

прпнесуть

певну КОРІІСТЬ колгоспу.

Н. Григоренко, ВИК.lадач біологІЇ семирічної школи.

С. СвіТИJJьне.

300-400 центнерів овочів.

Значно

·

худоби

,

тивність.

зросла

кількість

вjд громадського

нюшини

трав.

машиною

регулюванням

,,31\1С-)

подачі

-

у нас стало правплоу сіяти МТС В. Т. Кузнецов. ярі культури тільки по зябу, якиП піднімаємо траКТОРНИІІИ СЕМІНАР вихо­ плугами 3 передплужниками ВАТЕЛЬОJ{ ДИТЯЧИХ на повну гдибину орного ша­ САДКІВ ру. Щороку поглиблюємо ор­ Аі\ТИВІІО проПшов деСЯТlIден­ ний шар Ta~l, де вносимо під зяб гнШ, і заорюємо люпин на ний семінар 13ихова,тельок 1\0.1-

ОсоБЛІІВУ ува­ ГОСПІІИХ ДИТЯЧllХ садків раl1о­ гу приділяємо такому ваЖЛІІВО­ ну. Крім леКl~іn, ПР1КТІІЧІШХ учаСПИКll C~MiHapy му агротехнічному заходу, як з~н~ть, лущення стерні. На ОЗИІІИХ по­ ВІДВІДали один з IJйfIкращих

зелене добриво.

ЮlХ і навіть па ярих, не зайня­ тих багаторічнИlШ траваМИ,стер­ ню ЗЛУЩУЄІІО Biдpa~y ж піс.ля збирання зернових культур. Цим не ті.JIЬКИ ;}апобігається випаровувапня вологи, а fi ціл­ ком знищуються бур'яни. По­ ля, виділені під ІІар, оремо також перева.жпо 3 осені, а весною засіваємо їх люпином па зелене добрпво. Це вабез­ печує кращі умови для впро­ щуваннн озимини і піДВllщен­ ня її врожаПності. Зяб боро­ нуємо рано навесні, щоб за&­ рпти вологу в грунті, обов' яз­ ково підживлюємо та боронує-

110

О:ШІІИПУ.

Д~ТЯЧИХ саДІІів СТОЛІщі респуб­ ЛІКІІ.

Аде, на а.:аль, 3 ряду кол­ госпів, зокрема {' .С. Гоголів

Княжичі, СвіТllльпе, Рудпл і ряду іНШІІХ на семінарі lІіl\О­ го не БУ.ІО. Це МОіке відбптиея на організації роботи в ДlIТJI­ чих садках цих колгоспів. Л. БілоnіПО8а, заВідуюча районним мето;шабінетом.

Бібліотека в непридат­ ному приміщенні Кімната J:ЛЯ нашої Ci.lbCbI\Or бібліотеltи дуже маJеПЬІіа tt, ,10 того, без світ.Ш та меблів. у невеличкіП Шйфі ледве вміщається тільки ХУДОЖНЯ лі­ тература, а всі інші книги ле­ жать на підлозі, де І1СУЮп,ся. Попит на нові rшигп ВС.lИlшtl,

lіо.:ІГОСП перейшов на сорто­ ві посіви ~ернових, овочевих і кориових культур. Сіємо на­ сіаням раПонованих сортів, вирощеним на в.пасних насін­ але іх у нас дуже мало. НИХ .діл~нках в кращі агро­

Дехто

з теХНІЧНІ

строки

ДІЯ

_ Для наших грунтів треба сіву як ярих, так

і

нашого

озимих

С. Княжичі.

сіння иротруюємо ядохіміката- Слідами неопублікова­ Але де tlor о стільки взяти, ми, частину його яровизуємо і них листів щоб вдосталь внести на поля. прогріваємо. Насінні ділянки До редакцlТ "Стахановець" на­ Ту кількість гпою, що давало доглядає ко старанно, і вони, дlАшов лист про те,щО гр. ГаєвнА С. тварпнництво, вистачало тіль­ незаконно користується мисnивсь­ як правило, З3RЖДИ дають найки для парникового

господар­

Добре вивчивши особливість своіх грунтів, pa~OM з активом тень'>,

до

артілі

укрупнення,

«Жов­ розро­

наприклад, били схему восьмипі.пьноІ сітваринництва возкіНІІ і пильно

почали ('те-

кою зброєю.

Факт пІдтвердився.

вищий урожай. Всі посіви зер­ Мисливська рушниця у Гаєвого ви­ нових культур, особливо на на- лучена до представлення вІдпо­ сінних ділянках, прополюємо від бур'янів, а також проводимо видову пропо.пку,

коли

картоп.l1Ю

(*продовжеИНR в наступних но- жити ~a додержаllНЯМ правиль· і овочі збираємо в найкращі мерах) ного чергування к ультур. П ер- для нашого ко,nгоспу строки, ше поле-пар люпиновий, дру- швидко, без втрат.

на

ПРІВО

01449

БООlарська районна дpYKapНJI Киі.вського облаСllOгв увра8JIШНЯ

8

еврцаl ВОJllграФlї та IЦІВНИЦТlа

ко­

ристування нею.

це

потрібно.

Урожай зеРНОВIІХ,

вІдних документІв

Редактор

с. ПОГРЕБІНСЬКИЙ. ЗагуС5леиу круглу печатку Семивва-

полкlВСhКОТ сlльськоТ Ради

жати недіАсною.

Адреса редакції: м. Бровари. Київської області. вул. Кірова БИ

За

".

механІк

багато гною, тоді й будуть родити культур. Перед висівом все на­

піДВІш~илась її продук- ще в колишній

TOlJiK,

Сільське господарство Радянсь­

кого Союзу все більше озброюєть­

Сільська Рада і партitiна ор­ ганізація І\ОЛГОСПУ імені Щорса колгоспнш\ів вважав, що сіяти. колгоспу, виключно сівал­ не при)ілшоть уваГІІ роботі пшеНИЦІ?, гречку або кукурудзу ками. 3 кожним роком :збільбібліотеКІІ. -неЮІГІДІІО. ш}'ємо площу перехресного поГруп~ читачів. поверта лося насіння.

ди депутат~g трудящих О. Хуц ства та під овочі.

краще ;ІаСВОЇТІІ програмовий матеРlал

кожно­

ЯІшfi му з 130 геІ\тарів; ланка де­ -по

Досліди

року

ягідництва і кормодобувною бригадами в ся пер~-,!:ово,? технікою. В Лзер­ полях сівозміни закріплено ок­ жннськ1И 1\11 С (Мінської об.12сті) ремі ділянки. Внаслідок цього недавно пущена е.'Іектромагнітна в кожній бригаді почали біJЬ­ машина ,,3МС-I" дЛЯ очищен­ Hq багаторічних трав. Цн машина ше цікавитись якістю обробіт­ очищає більше тонни посівного ку иолів) угноєнням і люпині­ матеріалу за день. На знімку: очистка насіння ко­ зацією їх, посівом багатолітніх

одер­ від садівництва та

які

patlOHi,

МОЛЬСЬКИХ оргапізацitl колгоспів жують ще нпзькі ВРОіІіаї, від­ 525 тисяч ·карбованців. імені Леніна, с. В.-Ди~ерка, стають у розвитку громадсько­ а року в рік мп збільшуємо імені Жданова, е. КраСИ.1івка. го тваринництва. неподільний фонд. Якщо в 1950 Тут за остннній час занздбали році було відраховано 444.652 Дбаючи про l.ІОЗВИТОК рільниц­ виховну роботу, організації не ка.рбованцї,то торік 537.764кар­ тва, тваРИННІІцтва, городництва зростають за рахунок кращоі колгоспної МОJоді. Комсомольці та інших галузей Вllробництва, бованці. Це дало нам можливість не розставлені на виріша.:ІЬНИХ наш RОJГОСП за останні роки ШИРОКО розгорнути будівництво, ділянках колгоспного вироб­ добився певних УСІІіхів у під­ механізацію трудомістких робіт ництва, пе етворено БРllгад вишенні врожайності всіх сіль­ у рільшщтві і тваринництві,

l{)хименко

1952

картопля, четверте-ярі колос­ кові 3 підсівом багаторічних трав, п' нте і шосте - багато­ річні траВІІ, сьоме-ЖІІТО, вось­ ме-ярі зернові lіУЛЬТ}'РИ.

дев'ятипільних сівозмін, в кож­ ній - по два поля бага торі ЧНllХ трав і одне люпинове по­ ле; двох городніх, одної кор­ мовоl і прифермської сівозмін. райкому КП(б)Ут.Кривошлик В. го завдання працюють те!1ер На основі розвитку всіх га­ Запровадження нових сівозяін усі еі.1ьські партifiuі організа­ дасть можливість розміщувати Доповіда чі та ВІІступаючі в ції, радянські і сільськогоспо­ лузей колгоспного виробницrва В 1951 кожну культуру після найкра­ дебата~ зазнаЧIlЛИ, що в цьому дарські органи, колгоспи, МТС, зростають прибутки. щого попередника, точно вико­ році ВОНІІ склаЛII 2 мільйони році більшіС1 ь комсомольських всі колгоспники Й механізатори. нувати державні плаНІІпосіву 689 тисяч карбованців маl1же оргапізаuНt patloHY значно кра­ всіх ку ЛhТУР і неухильно під­ на пjвмільtlона більше проти у ціП справі значна частина ще, ніж торік, беруть участь у Ці КОJгоспів добилася чпмалих 1950 року. 30крема від ріль­ вищувати їх урожайність. підготовці до весняної сівбн. успіхів. Але є ще артілі, зок­ ництва одержано 466 тисяч, сівозміНІІ успішно освоюємо. 3а Разом з тим гостріti критиці рема ІІа lIоліссі, в тому числі від овочівництва-780 тисяч, кожною рільничою, городньою

була піддана діяльність

квітня

досвіду нашої боротьби за більшовицьке • ВИРІшення головного завдання колгоспу*)

активу

ри КОМСОІІОЛЬСЬКОГО

А

3

Збори комсомоль­

CLKoro

Х

Зам. 439-~730

29 номер 1952 рік  

29 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you