Page 1

ПролетарІ всІх краін, єднайтеся І

НЕДІЛЯ

Самовідданою працею в дні весняної сівби закладемо міцну

9 КВІТН!!

1950 М,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ

Славний приклад

москвичІв

у соцІаліСтичному змаган' ні за дострокове виконання

плану

поставок

держаВі

продуктів тваринництва

на

перше місце В районі вий­ шли трудящІ с. ТреБУХQ' ва. План першого кварталу

ТАПА.

РСР).

(Естонська

За

прикладом

~ІОСКОВСЬКИХ

новато-

рів легкої промисло­ вості сере4 машиністів Естонської залізниці розгорнулося

змаган­

по індивідуальному сектору

ня за економію

тут виконаний по м'яс<:)пос­ тавках ва 114,3 процевта,мо­

ва.

100, яй­ 209 про-

Старший

пали-

локопоставках-на цепоставках

нально витрачає пали­

на центів. /{олгосп ім. Сталіна

во і

кожии!!

нідповідна на 18'1, 106, 100 рейс робить на зеко· процентів, колгосп імені номлеuому паливі.

Леніна--на

115про-

134, 161.

*

*

центів. колгосп "Жовтень"-Всі сталевари Диlна 167, 175, 301 процент, пропетровського заво­ колгосп .Переможець"-на ду імені Карла Лlбкне·

процентІв. За

237, 400, 640

хта

вl,ІІКРИЛИ

перед-

рішенням B~KOHKOMY райра~ травневі рахунки над­ ди депутапв тру дящих 1 планової ПРОДУl\ції.

райкому

картоплІ

Дощі на УкраїнІ

Другий день саl(ИМО кар­

топлю. На кожному гекгарі висаджуємо по 23 центне4-7 квітня на Украі- ри, забезпечуємо не менше

ся кінофестиваль художніх і тальних фільмів про В. І.

Киівській, ПолтавськІй

--О

ру джується понад 2.800 впорядкованих бу динкІв. Методом народної будови спо­

РУДЖУF.ться 80 l<лубів і хат-читалень. В~лика увага приділяється будІвниц­ тву господарських і тваринницьких при­

заl\інчується і

будІвництво

ОАеській,

Ізмаїльській.

45

'.

пе­

рехІдний Червоний Прапор. Славний приклад требу­ показує,

яких

прек­

раСRИХ наслІдків можна до­ могтися при умові, коли

сільрада спирається У своїй робиТі на широкий Під керівництвом

допомогою

актив, і за

п-=рвинних парт­

організацій колГОСпів

сіль­

виконком с. Требухова (го­ лова т. Буряк

А.)

райуповмінзагу

і

аГЕ=НТ

т.

Ніць­

кий Г, розгорнули масово-по­

областях

дночасно в

вносимо

перегнІй.

і

на

працює •

120-125

виораний

З5".б.

cxo~i

В полі

Сумської випало опар,ів

їо

вапняних заводів.

і,

част-

1.50

раховуємо на всіх

ково, в Житомирській тарах пропести ЦЮ

-4-11

міліметрів,

8

у

решті східних областей за -до 6 Мlліметрів_

-

10 . _ ДНІВ.

гек­

роботу

.

1\0 .1 10СПIІIІI, М. Гутнин:.

Дощі. Яl(і випаяи,' КО.1госп ім. Ста:lіllа, сприяють розвиткові с. Боб[1IШ. озимини,

появі

** *

ДРУЖ-

Бригади розгортають сосоняшника, чумизи та садку картоплі. І. Ташута. інших ранніх культур. В добре зволожений 1<0:11'0''11 "lIСРВОIІНЙ )f(OBTCIIl,", них сходів колоскових,

грунт сіють буряки.

цукрові

С. Ка .1111і!.

---о--

СІяти тІльки сортовим овочевим

ПЕРЕДТРАВНЕВОГО СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ гектарів-235 процентів норми за

20

годин

насІнням Минулого

року

багато

колгоспІв району сіяли ово­ чІ не

сортовим

наСінням,

внаслідок чого врожай був Бесіда про передтравневе сівбі у відомого мехгнlза- тарів, на другий день засіяв невисокий І малопридатний СОціаJlістичне змагання пе­ тора країни Миколи Басвс- -40 при нормі 27 геюарів. ДЛЯ переробки та зимового ретворилася в активну. того? Все там заздалегідь Ще більш високий виро­ схоронення.Так,н&приклад, творчу виробничу нараду. передбачено, ніколи не бу- біток на тракторі "НА ТІ " колгоспи Ім. Комінтерна, с. ім. Леніна, с. На конкретних прикладах ває ніяких затримок ні на дали комсомолець Микола Світильне, Свивоlди. торік мали до· один з кращих тракторис­ одну хвилину із-за пально- Голець і його напарник Тів-агітатор, комсомолець го, мастила, ВОДИ, або з-за Григорій Грінченко. За 20 сить огірків, але не засо­

ліТИЧНУ роботу.

і організаторську Іван Буряк доводив своТм Патання поставок товаришам по бригаді:

державі

продуктів

тварин­

О

КУЩІВ.

градськііі, Вінницькій. Площа-глибоко

КОМСОМОЛЬЦІ-ТРАКТОРИСТИ-І НІЦІАТОРИ

80

.

СОО

Юрово- кубахи

Чернігівській

МІНСЬК. За новими геНеральними пла­ нами забудовуються села. В дні першо­ травневих торжеств сотні колгоспних с і ­ мей вІдсвяткують новосілля. Зараз спо­

цегельних

теплі ряс-

В

10-20 І більше мілі. КОЛГОСПНИІ<ів 1 колгоспниць. метрів,УМ:іколаївській, Посадили 22 гектари. Роз­

у КОЖНОМУ СЕЛІ-НОВОБУДОВИ

міщень,

ні дощі.

КП(б)У трудящим

Требухова присуджено

хівців

Масова посадка

ні пройшли

докумен­ Леніна і

році.

1950

підготовку до 80-ріЧчя з дня народжеН-1 ня В. І. Леніна. Для відвідувачів музею організу.єть­

Й. В. Сталіна.

стаЛІНСЬКИХ

Е М Л І

Киівськиіі філіал Центрального Му­ зЕ::ю В. І. Леніна розгорнув широку

раціо.

десятий

3

високих

врожаїв в

ДО 80-РIЧЧЯ 3 ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І ЛЕНІНА

машиніст

депо т. Бондар

основу

коп.

РІДНІИ

За прикладом

Требухова

15

'"

по

ТРУДЯЩИХ

Ціна

р.

29 (619)

-Хоч ми і

перейшли на

сорту, посівного матерІалу для сі- годин вони засіяли 80 гек­ лочно-ніжинського валок. Хіба ми не М'Jжемо тарів-235 процентів норми. а тому замість прибутку

так само організувати

ро-

Бригада, яку

очолює

т.

одержали збитки.

Для І<ОЛГОСПіВ,яКі будуть "lук'яненко Ф. достроково погодинний графік, але у боту? Можемо, була відповідь закінчила сівбу ранніх ко­ здавати державі овочі при­ нас ще чимало ДОРОГОЦіН· трактористів. І ділом це во- ласкових, сіє зараз на пов­ датні для зимового схоро­ вих хвилин пропадає мар­ і колгоспних зборах. Актив ни доводять на практиці. ний хід чумизу, горох, го­ нення і з добрими засолоч­ ними якостями, встановле­ села першим розрахувався з но. Нам слід взяти приклад з ництва було обговорено на сіЛЬВИКОНІ<омі, сеСІї сільра­ ди, на відкритих партійних

державою по

кращих трактористів нашоІ

поставк~х.

Набагато також ПОЛlПШИ­

краІни, у ЯКИХ просгої

на

Пе рш за ~ce приклад пока-' тує грунт пІд пізні ку льту­

зав сам а!lтатор IBa~ Буряк. ри. Почато оранку

у першии же день Лlсля бе-

. _ парів. Ін­ технічний ог.1ЯД машин, пе­ сіди ВІН разом зі СВОIМ наших сільських Рзд, агевтів редачу іх під час змін зве­ заступн!!к парником Іваном Грінченком райуповмінзагу, внаслідок дені до мінімуму. Чули ви, на дав трактором ХТЗ 35 гек- [,роварс[,!(а МТС. чого район виконав квар­ як органІзована справа ли СВОЮ роботу

і

ряд

тальний план м'ясопосгавок

на 114,4 процента, яйцепос­ тавок на 291,2 п роце I::Іта. Але наш

район

200- 250

процентІв норми

боржників

димо, на жаль, кІв окремих

!

сіл та

ПО

ПО.1ітчаСТlші.

процентlв,буряк СТОJ!ОВИЙ­

Я

.

М'

1НЧУК,

днректора

Єгипетський,Бордо-20 про­ цеНТіВ,помідори сорту-Спар· ка-Єрліана, Гумберт, Чудо Ринка, Марглоб, Джон-Бер -20 процеНТів, цибулю со­ Збільшується кількІсть лодких сортів (Мадерський, колгоспів, що відпраЕЛЯЮТЬ lcпанський)-20 процентІв. ранні овочІ киянам. Требу­ Несортові овочі, які невід­ хlвська артіль ім. Леніна

зябу по здала 156,' Погребська перед- КУЛЬІИВОВЗНОГО I(j рова -198 кілограМів. колгоспах с. ЗаворИЧі. ОціН­ керівни­ травневе соціалістичне зма­ знахо­

колгос­

рів.Включившись

пів. Це такі, як Л'\аксимен­ норми на

ко П.-голова сільради с. КняжичІ, КупріЄНIiО П. зав.фермою колгоспу Ім.

у

гання, він щозміни ВИКОВУЄ

ка робіт найкраща.

Л. Санпін.

200-250 процентів.

Перевірили якість прове-

ДIІ[1ектор МТС.

с. Бобрик.

ім.

Відправляє цибулю, ре­ ДИСКУ та іншІ овочі КНЯ­ жицьий КОЛГОСП ім. ЛеНіна П. Дмитренко.

ну Н-го

u

М. Євтушенко,

пла­

кварталу постаRОJ<

Це буде

тварин-

один і

наи~ра~их п~даРУАК В

~

На зніМI(У: лаУ[1еати СталіНСI,""Х преміі\ ('J,:JiBa Н3I1ріІВО): поет

РИЛЬСЬКИЙ МіІКСIІМ Тал.сііОВIІЧ,

"PC~liH IІРllсул.;I;сна за переклад на УК[1аїнську МОВУ 1I0e~1I! А. Міцкевнча "Пан Та;J,СУШ"; HapO;lHJli\

зІ ІІІ СТ СРСР ШУМСЬКИЙ (Шомін) Юрій ВаСИЛЬОВIІЧ,

премія

П[1J1судж с на за

І "Стз.lіllїР.1'lсьг.:а бнтва"; письмеННJlК РИБАК Натан СаМОИ.lОВJlЧ, ПрС~flЯ

участь у

1І[1I1СУ .lжена

за

ар­

кінокартині

роман

" ПС[1С-

.lа, Н'.lаВСl.oli3 P;JДa"; ХУДОЖНИК Х 1\1ЕЛЬКО МнхаіІ .10 Івановнч, премія прнсуюкена за ка[1ТИНУ "Т[1іумф не­

теРI- ВIТЧИЗНl до ДНЯ МІ ж-І реМігшої DаТЬКівщїШII"; пост ОЛІЙНИК Степан Іванович, премія ПРJlсуджена за ЦIІКі! саТJlРИЧНIІХ віршів народного свята трудящих.

САДИ

агроном-садово)!..

соцзмагання за

державі продуктів

ництва.

arPOHOM-ОDОЧСВО;J,

раіісі.1ЬГОСlJві;lді . 1 у.

НОВІ

з більшою енергІЄю виконання

не бу дуть.

О. Стебакова,

УВеликодимерському КО:Ігоспі ім. Котовського закладено новий фруктовий сад на площі 3 гектари, у Літківській артілі ім. Калі­ ніна- на 5 гектарах. К. Твердомед,

винен бути прикладом дотри мання державної дисциплІни

дострокове

заІ~ії приймати

-8-

вий актив села, колгоспу по­

Ще

повідають державним стан­

дартам, заготІвельні органl­

УП[1аВЛЛlOч!!іі броваРСI,КОЮ К()JІТОРОЮ "П:IО,l()()ВОIJ".

Леніна, Пуленко О. - ко­ мірник колгоспу ім. Щорса цього ж села. Є боржники І серед керівних праціВНИКів ВигуРіВЩИНИ,Троєщинв. Це неприпустиме явище. Керів­

розгорнемо

на премІальна надбавка на

заготівельні ціНи: за капус­ ту Амагер-75 процентів, моркву сорту Нанська-30

Овочі -- киянам

залишився

Робота Володимира Кузне­ дених т. Кузнецовим роБІт в боргу перед державою цова на тракторі У -2 все -38 гектарів веснооранки, по молокопоставках -квар­ більше приваблює до себе 72 геКТilРИ ПОСІЯВИХ ранніх тальний план виконаний увагу всіх наших механізато- колоскових, 54 гектари за­ тільки на 80 процентів. Серед

раННіХ

"Наші знайомі".

УЧRі редньої

* Тр~бу~івської се­ школи

розширю­

ють площу шкільного саду.

Посаджені яблуні, си,

абрико­

ягідні кущі.

М. Ковбасинськиit,


-------------------------------ко>Кному КОЛГОСПУ--3ЕЛЕниА КОНВЕАєр СТА

2

в первинних партІйних І

Визначили

комсомольських

орrаНlзацlЯХ Під ча<: сІвби ранніх ко­ ЛОСКОВИХ у колгоспі "Чер­ воний

прапор"

заслухали

міСllе

Х

А

Н

О

В

Е

U

няку В лісі, продуктивноТ худоби в полі. Зробл.ені

по усуненню

викри­

тих недолікl в.

косити у

зеленим

безпечене доброю

питною вейєра-чумиза, кукурудза. гаторічних

re!<Tdpis конюшини, 1 гек-

тар люцерни.

кормом

культур.

Т сскрс'! ар

Зелену масу <'. І\іІ.Шlа.

На зелений конвейєр кор· 110 більше

В цьому

€peдeHKo,

КО.1Госпу і \1. l;\-річчя Ж()втня.

Д

Г

*

*

.

а факт.

* роцІ

И

v

Інакше

створили смали~ би

кудьтур

на

вич Хрущов, -який

хіба

він

старим

способом­

кормо- соломою, чи CIH~eM.

зелений

Не наб~гато БІльше Обі~-

буде конвеЙєр. ВидІлені дІлянки наний з ЦІЄЮ ж таки тех НІ­

кормових озимини І багаторІчних трав, кою і ГOJІ~ва Бобрицького

~олгоспу ІМ. Шевченка Т. БіJIогуб. Він також ласий

досала з шкіркою, і таким же способом аж двох ка­ банів осмалив.

Інша спра,ва т. Кудря К.­ зав. фермою Жердівського

молока не має

Сергlйо- базС1РИЛИ і тепер худоба без кості корів тільки

прихо- будь-яких

зовс м

свиню

-я знав одного старика, морозили, поростягали, РОЗ-І' цьому році від такої ж кіль- колгоспу Ім. -говорив Микита

Н

І не оБІзнании. Це не наклеп,

кормодобувну бригаду. Во- прадlд1ВСЬКИМ.

вих

завдання

Хто про корм не дбає, той

семі­

парторганізації

смалlння свиней

ПосІяно як людина ініціативна, але

В. МИШКUРІЗ.

С. І'оголів.

~аВ·фt?Р~1ІІ J(().lГОСПУ

i~l. lї-рі'!"SI ЖОВТІІН.

трав.

на проводить сівбу

партійних зборах. ЦЬО:\ІУ ж нар агітаТОРіВ.

Про технІку

також 1C гектарІв сило~uих ~інс~:аС~~~не-:ех~~кою см/а-

Постанова уряду про пу ім. Сталіна повинна бу- культур-буряка, гарбузів, які заборонованІ і підживла посіяти 19 гектарів од· кукурудзи, чумизи. лені. М. Лисенко. додаткову оплату праців­ норічних трав. План переВ. Топіха, Ko.lГOCII ім. Щорса, . никам тваринництва обго­ виконаний у два рази, З_н_а_ч_-..:.....с_. _P.;..yc_a_l_ib_. _ _ _ _ _ _ _ _ --=-_с_. _КНЯЖllчі. ворена Н1МИ на вІдкритих присвятили

КОDУ

1950

колгоспІ ім. Буарма,що аврило Максидьонного. ПосІяно 2;) гекмович Кириченко, голова загороди, будуємо підна- ка, сівбу якої закінчили. тари однорічних трав, виді- колгоспу Ім. Щорса в Кня­ віси. Тваринництво буде за- Третя черга зеленого кон­ лена ділянка озимини, ба- жичах, відомий в районі,

модuбувна бригада колгос- посіяно і інших

питанню

квітня

КОЛЮЧІ РЯДКИ

Вдосталь буде забезпече-

1'равні. Потім згодовувати­ на лІтом меться худобою виком\шан­ худоба в

Г. Я:lубовський, ССКІН' гар партор!·аllіз,щії. С. КраСIІ.lіВКіІ.

9

~.• *

облад· ЦИХ культур кормодобувна

нання таборіВ-ДJIЯ МОJ10д-16рига д а почне

на партзборах комуніста­ ВО,·ЮЮ. Посіємо також гарбузи, сибригадира т. Тетерука П. На 1елений конвейєр ви- -'Іосні КУЛЬТУРИ. про хід польових робіт. ділено 3 гектари жита, 15 Г. ГаltовиП, НаміченІ були конкреТНі заходи

Ь

кормІв.

І

це

Вниз

ідуть

j

-745.

скористався

Леніна.

Він

движком

вІд

показники кінопересувки, пристосував

див у К.'Іуню і вітався з у КОJІгоспі, де виключно по свинофермl. Досить ска- яКіСЬ-ТО паяльні лампи і СіНОМ, розмовляв з НИМ, як родючі зеМ/Іf, урожаї з ро- зати, що 7 3 21 свиноматки осмалив кабанчика за всі­

С. ТРОЕЩ!lна.

* * *

ку в ріК добрІ, та 250 reK- не Сllаровані. І це щонай- ма вимогами, ним самим виПІСJIЯ обговорення діяль­ з живою істотою -Здрастуй сінце! - гово- тарів прекрасних сіножатей. менше недобір 120 fЮРОСЯТ. найденої, техніки. ності комсомольськоІ орга­ Є в зерносховищі понад у всіх цих кричущих неХоч Т Кудря і удоско­ нізаціі на парт:зборах, по­ рив вlн,-Хто тебе косив, хто тебе збирав?-і сам со:20 тонн зернофуражу, але ПОДОБСТl3аХ,Безумовно, винналив теХНіКу смаЛіНня свикращала виховна робота безрукі, безініціативні, не- нІ Макушненко і Сірик. Але ней, а тт. Кириченко і. ~Iсеред молоді райспожив­ бі відповідав: спілки. Почала

подїтшкола. службовців лав

9 молодих прийнято до

ксмсомолу.

С.

,'.

працювати

Шуточкін.

броваР!I.

*

-Петро Іванови'!. дбайливі керівники Макуш- чи можна обійти мовчан- логуб :;робили це праДІДІВОт як стара людина ста- ненко та Сірик і йому ра- кою секретаря територіаЛЬ-IСЬКИМ СПОСQбом, _пр~те .на

вилася до корму для худо-, ди не дадуть.. Вже

би, яку доглядала. А якби сіно, що У

рицькому колгоспі "ШJ1Я~ і фураж, хоч до млииа сус/д- ській ху дибі І на наступний

Леніна", могло говорити,

·х·

місяць, ної парторгаНізації т. Мов- нашу думку, дяк~ ІМ ВІД вІД­

І як дуvають І н!як не до- чана, який знає, що таку ж ПОВІДНИХ оргаНІВ Боб-. думають, де змолоти зерно. долю готують тут громад- бути однакова. 11

нього колгоспу ім. СтаЛІна рік. Кормодобувна

повинна

3 пошаною

брига-

.КОЛЮЧІ рядки"

ГОЛ09а колгоспу Л'\икита : рукою подати. Навіть січка- да не органІзована, СіВбу ~ Ма куш ненко та зав, фермою' РіЗКИ не спромоглися прид- кормових культур затягуБЕЗ ЗМІН школі, за іНіціативою комсо­ Олександр Сірик надумали бати. Дають худобі зерно, ють. Вже довгий час тривають мольської органlзаціі, піо­ 6 з ни~{ привітатись -:а за- а вона вимагає деРТі, дають Ще одне питання. Че суперечки між керІвником +:.

Шкаво пройшов в

нерський

збір.

нас в

Готуючись питати так саме, ЯК тои чес- солому, а вона просить січ- можна

до збору, піонери прочита­ ний старик-трудівник. ВО·

КИ.

ли ряд нових книжок. Піс­ ни б у ві~ПОВіДЬ почули: А хто про корми не д5ає, ля зб')ру 13 піонерІв стар­ -ПогаНІ, дуже погенl той, Відомо, і молока не ших K,laciB прийняті до госп~дарі мене збирали, та має. За держапним планом І{ОМСОМОЛУ. ще Г1p~1 доглядали. Koc~- мали тут надоїти минулого 11. 3аПцева. ли ТОДІ, коли вж~ ЯК дрІТ року ПО 1600 .'1ітрів молока

С.

--.с::::>---­

жал~, поки

А СІ<1ЛЬКИ

Теоретична конференціЯ

доповіддю

на

--секретар раЙl<ОМУ лксму І

ПРОlIагаll:lIIСТ paiiKO~IY КП(G)У.

-0СЕМІНАР СЕКРЕТ АРІВ

ПАРТОРГАНІЗАЦІЙ І ПРОПАГАНДИСТІВ семінар

секретарів первинних парт­

пропагандис­

Обговорено

шпання:

"Про підготовку до

прове­

дення

занять

підсумкових

в мережі парТіЙНОЇ освіти", протоколів первин­

них па рторганlзацій", "Ор­ вивчення

нови

уряду

ву

ош(ату

про

тваринництва" . БИ 0148і

ІЦе

гірше запевняє, що він

поста­

додатко­

працІвникам

не

знав кІв, видно, критика не воли­

буряк

по- лока, а за цІ

ж

місяці

від госпі 3 худобою. мо-

Може вплине на них ви-

Тим гірше.

У

конком

І. Михайленко.

райради

трудящих.

депутатІв

П. Рогач.

с. КраСIІ.lіВI(а.

КОНКРЕТНЕ ЗАПИТАННЯ

-..-----І

Назва села і колгоспу

Назва села І колгоспу B.-ДlІмерка, ім. Шсвчснка ;Н Ка:lІІта, ім. 17-рі l lЧЯ ЖОВТШІ 35 I'()гo.~iB, ім. ІJУДЬОННОГО :Зб П.юскс. ім. Лсніна

:13

і Трсбухів. "ГіСРСМОіl\е!(I," Трсбухів, "Жовтснь" 3 Г()ГО,lів, ім. МО.ютова

;:)

І. ТИМКО,

організацій і

жали по 1::.і78.

районного віДJlілу сіЛЬСЬJ(ОГО господарства про удій молока на кожну фуражну корову по колгоспах району станом на І квітни 1950 року

пройшла активно.

ганізаці»

електроосвітлення.

Про це було написано в га­

ЗВЕДЕННЯ

т. Горячев Д. Теоретична конференція

.. Аналіз

криває.

-<r

1

вІдбувся

почорнІЛО.

тий 1949 року надоІли

мову картоплю,

тему

Сталінського комсомолу" виступив піонервожатий т. Микал П., .ВКП(б)-орrані­ затор! !{єрівник комсомолу"

тів.

подоб ства знає і. навіть, при- ше без

посмикали, цього року. За Січень і лю- про таке становище в I{ОlI- ває.

І так не тільки сІно. Кор- усІх корів 1269 літрів

.. Бойовий шлях Ленінсько­

Вчора

не

так

поростягали!

56 активісті в районної комсомольськоІ організації були присутні на теоретич­ ній конференціУ, яка Відбу­ пас я в райпарткабінетІ.

1111 алші'і

Матвієнко М.? НІ, не МОЖ' ний прапор". т. Павленком. на, бо вона про всі цІ не- а із-за цього ми здебіЛЬ-

Головний зоотехвік рай· зетl.Стахановець" від 19бе­ стало, після у Ba~Kax . ле- на фуражну корову, а одер- СIЛЬГОСПlЗіДDіЛУ т. Рубанік резня. Але на цих керl~ни­

Ct"\fllfH,.lf\lf.

3

обійти мовчанкою .Сільелектро"т.Рибковським дільничного зоотехніка т. І ГОЛОВОЮ колгоспу .Черво­

,І Требухів, i~l.

7

Лt>ніна

:37 :JH

3аЗIІМ'Я, "Про.1СТ. Ш,lS1Х" P\'cJ.HiB, іч. Ста.lіна

І 10грсбll, i~l. Кірова

42 43 4·.1 45 46 47

ГОГО.lів, "Чсрвона Україна"

Трсбухів. i~l. Ста.lіна 1:2 Русанів, "Жовтснь" 13 CBiТII.lbHC, i~l. КоміІПсрна І-І ЛіТI\ІI, ім. І8·го партз'із:tу I;j Кражснці, ,,30РЯ" Іб ВllгуріВЩlIна, ім. ВОРОШII,10ва 17 КраСII.lів"а, ім. ДIІМlІтр()ва 18 Княжичі, ім. Щорса

19 10 21 22 23 24 25 26 27

Троєщина, ім. 13-річ ' lН ЖОВТІ/51 Бог;r:анівка, i~l. Ста.lіна Богданівка, ім. Jlеніна Жсрдова, ім. Шевчсю,а

В.-Димерка, ім. Кірова В.-Димерка, ім. UОРОШll.lова Бобрик, ім. Ста:liна

ГОГО.lів, i~l. KO~liHT('pHa КIІЯіlшчі, ім. Леніна :2Н Р()жівка, ім. МО.ютова 29 B.-ДlІмсрка, i~l. ПСТРОВСЬJ;ОГ() 30 ироваРIІ, ім. І.l.lіча 31 РУ:J.ня, i~l. :Ю-річчн Ж,.)вТlJН 32 .тнТЮ!, ім. Ка.1ініна

КиІвська

06.11.,

J\cHiHa

КраСIІ.lівка, "Чсрв. прап()р" 3~) ЖСР;t()ва. "ГlcpCДOBIIK" 40 РОЖНІІ, "l)і.1ЬШОВIІК" 41 Красилівка, "Нове життя"

Н B.-ДIІЖ'Рl\а, і\!. Лсніна \) Русанів, ім. І -го Травш!

10 11

ССМllllО.1КIІ, ім.

48 4\) 22;.") 124 2Іб

115 213 202 :ЮО :.ЮО І ~12

1\10 І ,'{б

185

1/j1

50 51 ;)2 53 54 55 56 57

3аВ()Рllчі, ім. І-ої П'ЯПlрічки

B.-ДШlсрка. ім. Котовського Жср:tова, ім. Леніна Бобрик. i~l. Шевчсю(а 3аВОРllчі, ім. Кірова СВIІНОЇди, ім. Леніна Пухівка "Червонс сс.ю" Княжичі, ім. 17-1'0 партз·їз,1.), CBiТIl.lhHC, ім. Кірова ССМIІПО.1ЮI. ім. l-г() Травня СвіТи.1ЬНС. ім. llleB'IeHKa МОКРСЦЬ, "І-Іовс життя" Пухівка, ім. 7-го з'ізду Рад

БеРВIІЦIJ. "Новиli Ш.1ЯХ"

Опанасів. ім. Леніна Гоголів, ім. Петровського 5Н B.-ДlІмсрка, ім. 2-0Ї П'ятиріЧIШ 5\) Семипо.1КН, ім. Ів. Франка БО Ка.шта, "Псреможсць" 61 Ка.lІІта "Червоний ЖовтrНh" 62 Рудня, ім. Ворошилова 63 Бобрик. "Шлях Леніна" 64 РУДНЯ, ім. КагаНОВII'!а

М. Броварв, ВУ.ІІ. Кірова. ДрукаРВ8 раlrазетв

І

Ковбасинському І. - голові колгоспу .Жовтень" с. Тре­ бухова: Хто вам ДОЗВОJIИВ порушувати інструкцію про штучне запліднення кобил? ЗаміСТь ТОГО, щоб взяти сперму у жеребця на мане­

182 17Н

175 175 lїО 16~)

lШJ

167 165 160 159 1:)2 ]~)O

149 І4Ч

14:3 13б

132 118

127 124

122 121 118

115 109 !J1

80 70 64 54

.CTuaBOBeIUt8

жі, Ії беруть у дворІ і

тут

же заплІднюють кобил. Щетньов,

r.

старшиіі зоотсхнік дсржстаііні. -ф-

НА ЗАUИТ АНН Я І ВІДПОВІДЬ ПО ЯКИХ цінах колгосп повинен

відпускати

про-

дукти харчування для трак­

тористів? Тракторист І. Козаченко. GоБРlщька мтс.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Цінн установ­ люють загальні збори колгос­ пу. але вони повиині бути не вищІ державних роздрібних цін. Якщо на ринку ціни внщі дер­ жавних. у колгоспів немае пlА­ став утримувати

тІв

плату

за

з

тракторис­

ПРОJl.укти

вищу

державних роздрібних цін. Ціни на продукти, икі вндаютьси трактористам. не можуть бути також вищими цін. установле­ них для колгоспниКів рільни­ чих бригад.

ВідповІдальний

редактор

с. ПОГРЕБІНСЬКИЙ. З.

142-2500

29 номер 1950 рік  
29 номер 1950 рік  

29 номер 1950 рік

Advertisement