Page 1

І

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАін, €ДНАЙТЕС~~

яg

(99)

ГероУчиа Червона Ар\{jя безупинпо ПJJ6уваєть­

НЕДІЛЯ

СН вперед. Ііа ДРЕЗДЕНСЬКОМУ напрямі наші вій

22

ська Ф р(~ували річку НВЙСЕ і ()володіл~ містами ФОРСТ, муск-\у, ВЕЙСВАССЕР та іншими.

КВІТНЯ 19.5 р.

oprAH БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАЙР АДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, київської ОБЛАСТІ

ЦІна

15

коп ..

е IJа·іа, лоб lJестни. вОїна. ЧеРВОНОі А р-.ії!

ПОСАдКА КАРТОПЛІ-ВАЖЛИВА СПРАВА! ЗАКІНЧИВШИ СІВБУ РАННІХ ЗЕРНО. HyH~p~:~~T:~:Г~~~~~~~~~ 4a:~~,~X і ~~~:~B~:pe;~::~~~i ВИХ-розгортати посадку картоплі! вперта

робота.

ЗахопленІ На них

перемогами геРОJчноt

ВОНОЇ АрміТ і

Чер-

повинні

рівнятись

всІ.

пам'ятаючи,

І

.

що вчасна сівба з ДотриманОднак, було б помилкою ням вимог агротехніки ~ пе- замовчувати факти недопу-

редумояз в завоювавн

соких урожаtв

f

СТИМОІ'О затягування

На

20

22

І

. ЗакІнчивши сівбу ранНІХ зер_н~вих . ~ультур, Передова колгоспники Велико-ДимеРСЬКОі apTi.JI1IM. Шев-

квітня І, ченка приступили до маСО130І посадки картоп·

весня-

лі і за

дНі посадили

2-3

30

гектарів.

. . 17 'і партз ІЗду КО.'Jгоспники І}То можуть сказати в своє посадивши 30 гектарів картоплі. ... З'" виправдання голова Рожі вкожним днем КІЛЬКІсть колгосПJВ, б' А .. і

КОJIГОСПНИ-

і

колгосп в.

аРТіЛі ІМ.

ського колгоспу

квітня посіяно 6862 това тов.

ім.

Моло- лю з lЛЬШУЄТЬСЯ.

ле є аРТІЛІ,

як

." "

Леніна тов. ваючи, що затягування посадки

хим способами формаліну і ки. Але вони цього не роб-

Наполегливо

працюють

.

Не

що садять картоп-

.

ПОВИННІ

артілі

. , зважаючи на Пізн~

енша, \ переводячи польові роботи б

вже

І

весну .

ми

УЛИ: ранНІХ

закінчили

зернових

сіltбу

культур j

каРТОПJІ~

~риве~е

до сіву гречки, проса, посадки

t

ВіДlбеТЬСЯ городини. В роботі своею організо­

До групп колгос.П1В, щ.о затягуют.ь п<?садку ~артоплl в ванністю видІляються

кол­

пух- лять, не організовують кол- . першу чергу ПОТРібно ВIДН"ести аРТІЛЬ ІМ. 20~РIЧ:Я Жовт- госпаиці городньоІ бригади

КИЙ грунт, піСJ1Я чого добре ГОСПНИІ<lв на швидке прове- ия, с. Рудня, "Нов: життя

забороновано.

дення

польових робіТ,

зо-

Нр~~~~~л~~~:~:Х прК!.~:~;Jл: жодного клубня ІІ, хоч' пло

. П І ща є. до пос2а7Д1ки картоп.'ll. осадНе приступили до посадгектар.

ки Ішртоплі

с. Мокрець та ІНШІ.

Марн Базир. Вони найрані-

Не гаючи ЖОДНОl години, розгорнути масову посадку Ш~

крема на, посадку картоплі картопл1l Одн~раз~во з с і в б ою зер- Тут не вкинуто в гоун;

жено

Л

аРIlЛl ІМ.

олійних культур. Насіння Хомич. В них є всІ умови затримки проведен~я Інших поль~вих роБІТ 1 протруєно напівсухим та су- прицювати так як передови- також на заниженНІ. врожаЙНОСТІ.

в

кuлгоспv

Разом 3

Омельчук і Бог- почати ці роботи давно, про те чогось· вичікують, забу- підготовляємо площу для по

ранніх зернових та даНіВСько.fО ім.

церезану і висіяно

бригада

ви- НИХ польових робіт рядом ними в цю" роботу вк.rІЮЧи.'ІИСЯ колгоспники КНЯЖИЦЬКОІ КOJІГОСПНИКИ нашоІ

'. КИ бприклайдають ВСІХ пр ЗУСоИвЛеЬс'що якна швидше . . б ти веСНЯНl ПОЛЬОВІ ро ОТИ. гектари

__

B~Д і~~их

виходять в

поле І наИП1зН!ше ють роботу.

ПІдлІтки ве"уть nepell

закінчу-

~,орючись за високий уро-

жан городини бригада своє-

Колгоспники ГоголівськоІ ка Микола, виорюючи по часно пос/яла 2 гектари ци.. l( OMJНTepHY . . 80 соток гектара грунту, б. УЛ~,. 2 ІІ::КТ~РИ ,~ З8ЮНМОРІ<ВИ та

Семиполкlвсь- артІЛІ 1М.

Добре органІзована ця ро- кий І<О.1ГОСП ім.Франка,пло- чили посІв ранніХ. зернових вироб,1ІЯЮЧИ дві норми за ,'Шll ГОРО,'Щl ку.1ЬТУРИ. Бри­ бота у Велико-Димерському сківський ім. Леніна та інші. I<УЛЬТУР на ПЛОЩі 71 гек- день. ВІд них не відста- їада приступила до посадки колгоспі ім. Шевченка. Тут, ГІ' " : тар. Сівба проведена по ють боронувальники Калюк розсади капусти у відкри-

о осзд,<у карl0ПЛ1 не пот- об е пі г ТОВ'Іеному ІРУН Микола та Дикун на поса~ЦІ .картоп.'ll. п~ацю- рібно заПІгувати бо хто Д Р до. Ф . -

Микола. тий грунт в з' АБЕDЕЖ

ють

ВСІ-ВІД

пІдлІТКІВ ДО

стариків. Колгоспники

о

тІ, протруєним

'

.

РЮТЬСЯ за якісне проведен- дить, а розгортат~ УІ посад- і ку на повний ХІД. Потріб-· ня робіт, СТИСJlі

строки, за но

Від димерчан в

роБОТі

не но

"

по 12 гектарІв кожен.

На сівбі відзначилися сіЗакінчивши сівбу ранніх і Д П Тиш зерно их ку ко І

вико р Ас т О В У в ати нач

найкращу посадку картоплі. :кожну годину

. ,

ормаЛlНОМ В один слід вони боронують

бо- ВІДТЯГУЄ ТОИ сам СО?І шко- та церезаном насінням. "

еркач

авл~ та

і-

В.

льтур,

лгосп-

садити якіс-' ковець ГаВ Р ИЛО'6 они з,а~ - ниІ(н Пlдготовляють ГРУНТ

швидко з 'удобреннями

,

.~, rQ.10Ba &о.I!fОСПУ .2-rll

u

НИИ,

П'ятирічка>,

с. И. Димер ка.

ЗАКІНЧИЛИ crвBY

ЗFРНОВИХ

вали в день по ге1КТ50аР1180В' для посадки картоплі та повиконуючи норми но сіву пІзніх культур. вжеl

ВІДстають 1 колгосп ник и В добре підгото в лен и Й. посаджено 3 гектари картопКолг?с~ники Кулаже~сьКняжицьких артілей ім. Ле-. грунт. Працювати в полі з процеНТІВ. лі коУ аРТ1ЛІ "Зоря" 15 КВІТня ніна та ім. 17-го партз'Ізду.·· раРІ.ІЬОГО l)а'л"-у і до П!ЗНЬОДобре працюють ~a і ПО . 'с о З 'І . б а·" .•. льових роботах шдл тки ПОВНІ тю ПОСІЯЛИ ранні ак нчивши СІВ У ~ НЮХ го вечора. ОргаШЗУВ8;И ро- Проскурко МИКОJlа і ПрядНАТАЛКА РАТУШНА культури: 95 ге.ктарів ячмезернових КУ.'Іьтур,княжичани боту так, щоб до 1 1 равня І НЮ, 30 гектарІВ вівса, 17 "1..

розгортають посадку кар- всі колгоспи району пов-І к топлі. Вже посаджено УІ 30. нlcтю закінчили посадку олгоспники гектарів. " картоплі.

гектарів рижію.

перевиконують норми

На

посівнifI

осоБJIИВО

. відзначився 70-річний кол-

Колгоспники артілі ім. Наш район мае всі можOPГ~Hi30BaHO проходять І цюють, виробляючи ПО пів- r~спник Козюба Микола. Шевченка, с. В. Димерка. л\!вості, щоб цього року весняНІ роботи в Красилlв- TOP~ 1 дві норми. Колгосп- ВІН вик~нував норми на 120 та ім. Леніна і 17-го парт-' виростити високий врожай. ському" колгоспі" Червоний НИЦl молодlж:ноr ланки ком процентІВ. Добре працює

З'Узду, с. Княжичі найраПі-lми можемо і повинні пра- прапор .Кожного дня в ПО:х і сомолки Марн JIитвинеНКОIКОЛГОСПНИЦЯ Соболь Вівдя,

ше від всіх інших колгос- цю вати так, щоб пів району закінчили сівбу ціє! мети!

•_ .. _

•• _ •• _ .

добитися працює до 200 КОЛГОСПНИКІВ ВИКОНУІ<?ТЬ завД.ання на 2~0 боронуючи коропами і КО.'lГоспниць. Вони борють процентlВ. Не. ВІДстають BI~ гектари щодня . СЯ з~ найшвидше проведен- НИХ в

р~боТl

Розмова ['олови рпк УРСР

та посадку каРТОШlі. Десятки

·18

квітня

Голова

Ради І

Одночасно в будинку РНК

~rpcp УРСР

відбулася

М. С. Хрущов мав розмову. Заступників

з Го.10ВОЮ Ради Міністрів І УРСР з Міністрами ЮГОС.1авіІ. Мар ш а л о r.~! лавіІ' п.п.

РНК

В. ДЕГТЬЯРОВ.

І боту закінчити до 30 квітня.

Г. ЛОГВИНЕНКО

Но rаяти часу-садити К8DТОПЛІО

розмова

ГО.'Іови

В І,олгоспі приступили до

Вони посадки картоп.лі. Колгосп-

викопують по 0,04 гектара І ники борються, щоб цю ро-

ко.1ГОСПНИЦЬ са- грунту.

М. с. Хрушова 3 Маршалом Й. Броз-ТІто мовіддано і невтомно праНародних Комісарів

КОЛГОСПНИЦІ І

ня СІвби зернових культур ланки ОЛІ ЗІнченко.

по 3

Колгоспами району,

ста- зати про керівників колгос- бригади

ТОВ·.

Лук'яненко,

Югос- пом на 20 квітня посіяно пів с.с. ТребуХів-ім. Ле- Броварської МТС мілко пере

М .. Джіласом, і ярих культур до загально- ніна,

Й. Броз-ТІТО .. О. На розмов!! Н. Печ?овичем І І. Андрее- го плану 45,6

Сталіна, "Жовтень", водить оранку.

процентів. Гоголів-ім. Молотова, Сві

Зараз перед керівниками

був присуТНIИ Народюш І вим, ЯЮ ПРJібу.1ІИ разом з Ярих зернобобОІЩХ посіяно тильне -ім. Кірова, МокКомісар Закордовн.их Справ Маршалом И. Броз-Тіто до 95,1 процента. І рець-"Нове життя", КраУРСР Д. З. МаНУIJІЬСЬКИЙ. Києва. Окремі колгоспи і навіть· силівка-"Нове життя". Ці ~ . ці.'Іі села провели посів В колгоспи затягнули посів

Указ П резидП Верховноі Ради СРСР стислі, державні строки, з. ранніх ярих. В ПРО НАГОРОДЖЕННЯ МАРШАJIА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ВАСИЛЕВСЬКОГО О. М. ОРДЕНОМ ··"ПЕРЕМОГА"

якісним

сел і колгоспів, бригадира­ ми рільниками, поставлені завдання _ приступити до масової посадки картоплі.

колгоспах, Домагатись густоти насад­

передпосівним об-: особливо с. Требухова дос- ження

І робітком грунту. Це кол- і татня KiJIbKiCTb тягла, трак- гектарі. госпи с. С. Княжичі. В.-Ди-; торів--по 2 в кожній артілі, мерка, Гоголів - "Червона але вони особливо затягнуПлощі

куЩІВ

40 тисяч на

картоплі ЗRкріпити УкраТна" та ім. Будьонно- ли роботи. за ланками. Це дасть можЗа уміле виконання зав- І рому німецько-фашистських го, Світильне-ім. Шевченка В окремих колгоспах до- і ливість краще обробити кар­ дань Верховного ГОЛОВНО-j військ-нагородити та ім. Комінтерну, Кула-: пустили порушення прави.'! топлю та в кінці року ви­

командування по кеРіIJШЩТ-,.

БУ бойовими операціями HeJIНKOfO масштабу,в резуль,

женці-,,30РЯ", Требухів- агротехніки. В артілі ім. платити додаткову ОП.1ату "Переможець", Бровари- Кірова, с. Заворичі (голова за одержання високих уро­ Маршала Радянського Со­ ім. IльУча, Семиполки-ім. тов. Єре~,fенко) овес і яч- жаТв.

таті яких ДОСЯГІІено видат-, юзу ВАСИЛЕВСЬКОГО них успіхів У справі розг- Олександра Михайловича. Голова

Секретар

ПрезидП ВерХОВНОІ Ради СРСР

ПреЗllдіІ

Москвn, КреМ:IЬо

19

!

орденом "ПЕРЕМОГА"

М. КАЛІНІН. своєчасного! яюсного пере- p~.c,HЬQl

ВерховнОІ Ради СРСР О. ГОРЮН. квітня 194Б року.

Леніна. Тут керівники сіл та мінь .СіЯ;'ІИ.ПО !",аРТОПЛИ~і, Потрібно М8І,симально на артІлей зрозум~~и завдання бе:;. ор .. н~и І ~aBIТЬ без ~o Іе- пружити всі СИJШ на закін­

.. ульгивацlI.

гр) І:ТУ, \ чення посіву зернових ку,,!Ь­

ведення ПОСІВУ. ЯРИХ ранніх за що Єременко ВIДПОВІДа- тур і

КУЛЬТУР,

моБІшзували все тиме перед судом.

наявне тягло і колгоспників.

Недостатньо

працюють

Але цього не можна ска- мтс. Бригадир траКТОРНОІ І

посадку картоплі.

.., ,

u

В. ТОРГУНСІ)КИИ,

tO.IОВИllIi агроно" рзв.


СТА Х А Н О В Е Ц ·Ь

2

:~._.~~

НЕ ЗАБУДЕМО,

НЕ' ПРОСТИМО!

.....

_.,,~~---~~-""""---"""

ОГЛЯД ПРЕСИ

Акти оовинуваЧDННН

Обламки від будинків, за-ІДО 4.000 штук різної ПТИІl.і

ЛИШКИ недогорілої огорожі, відібрали німці від населен-

купи lJOП'ЛУ, глини, цегли, ня цього ж се.lа. () над цим вСім стоІть оси ро- \ в селі Княжичі гітлерівці тілии димар, в такий жах.:ІИ- забрали понад 120 корів,196 вий пейзаж перетворили' голів молодняка ху доби, 106 німці наші квітучі і багаті 1\ свинеіі, 3010 голів птиці села рідної Украіни. спалили 35.873 ~убометри

Міжнародний огляд

"За стахановський

12

рух"

квітня помер президент забезпечити майбутній мир.

Снолучених Штатів Аме ри- і

Наближається ост анн і й

ки ФраНКЛіН Рузвельт. Чоти' день

гітлерівської

Німеч-

Стінна газета ~За стаха- ри рази американський народ, чини. Червона Армія очисновський рух", Літківського оббирав цього видатного тила від німецьких загарб­ колгоспу ім. 18-го партз'їзду діяча на високий пост голо-' ників територію Угорщини. за час свого існування про- ви держави. . Війська маршала Толбухіна ве.lа значну і корисну ро- І Один З перших кроків і Ма.IІИНОВСЬКОГО визволИJШ боту в справі відродження' Рузвельта після його об ран- столицю АвстріІ місто Ві-

Варвари! Вони не рахують п.10щl жилих б.УДІВель, пр~- КО.1J'ОСП!JOГО господарства, І ня в 1932 році було вста- день. Населення АвстріІ ЗD"І розруйнованого Німецьки-, новлення нормальних, дип- ХОП:lено зустрічає своІх визН а 19 ш ся' ні З чим, ні з яки',\и істо- \ чинивши З б IIТКlВ t . " \ліО,іів карбованців. РІЧНИМИ ЦШНОС1ЯМИ, десят-! В' .,

ками років

творені

людст-

".. вом. Бии, убивав, пали,ЗНИ-

ІДступаючи,

щили

• •

~

r

зни-

ломатичних відносин з Ра- волителів. ПРОДОВЖУЄТЬСЯ і дянським Союзом. Прези- визволення території Чехос-

.,. ' послідовним при,', напрvженій праці розпові- ЛШЬНИКО~І миролюбної поky.1b-" , ,

раЙЦ~IІТР М. Бровари, завоиоваНl колгоспниками в дент був

С'..

щуй-ось яким а,евізом ГіТ- з ИОІ О •

НІМЦІ

МИ окупантаМIІ. Rисвіт:тюючи досягнення

державними,

TYPlo-освітніми і П[юмисло-' даючи !Іра кращих Сlаханов ліТИКІІ

і

мобілізації

,l~ра-.Ію.до)!~ера бкеруваЛИLЬ В'ВІИ об'єктами та цінностя: ців, стінгазета вказує на сил краТни для відсічі НІмецьКІ загар НИЮІ при і •. • " . . ' • , ." ! "Ш. 118602 кvбометри ПЛО-! недоЛІКИ І радить, як швид-, шистським агресорам. СВОЕМ) "господарюваШІ\ на! . " . 34~59 ше і краще ліквідувати їх. ля того "iT'lepiBlLi , а ... • 'ЩІ жилих ПРИМІщень, D ) , , як J

~:M:;~O~O ~:I~~;~I~!~~;I ;~.~~ І кубометрів п:ющі надвірних І Одноразово р Ру' А Р Учною ервоною рМІЄЮ. . . нашого раиону

кіНЧIШИ

СВО:О.

Зосередивши всі сили на

всіх радянсько-ні:.1ецькому

Ф

рон-

фа- ті, гітлерівське командуван

П"

IС-

ня

ПО

з

СУТІ

алишил

о

без

С

на- захисту свій західний фронт.

гос::ро пали на нашу Батьківщину, Іноземні [<Ореспондентн заз-

бvдівель перетворили на ку критикує ледарІВ і HepoolВ, Рузвельт заявив про готов- начають, що організованніі 193 корови, 110 1вміщуючи на них карикка- ність американського наро- опір німецьких військ на пи ПОПlлу. J

. Нещодавно СІЛЬСuЬКl комl- голів

СІЇ сел

B~Ha

ловаччини.

молодняку

великої тури: . . ду доп?могти Радянс~~ому заході припинився. Гіт.'\е170 свиней СТlНгазета ВlДlграла рО.1Ю СОЮЗОВІ в його мужнlИ бо- рівСЬКі солдати десятка:-.ш 2068 голів РіЗ~ОТ птиці ві: в. під~'отовці до ~~сняної ротьбі ПР.?ТИ загарбників. тисяч здаються в полон. дібрали німці від трудящих с~вби 1 проведення II в СТ.ИС Р~дянськии народ високо Так, ,пише за один день 14 райцентру. 47,6 міліонів кар і, Д~ строки, ~a високому PIВ- \ ЦІНИТ~ вклад Сполучених квітня СОЮ~НИl(И взяли Н бованців-така не точна сума, НІ агротехНІКИ. ШтаТІВ Америк~ в. справу ПО:ІОН понад 87.000 німець-

за- рогатої худоби

роб.от~

по

с~ладанню аКГlв?блшу збит КІВ, нанесених ,НlмеЦЬКО-ф.а-

шистсь~.ими бандами. за час В останньому номері стін- і п~ремоги над ГІТлеРІВСЬКОЮ ких солдаТІВ та офіцерів. окупаЦll державним 1 куль- збитків. ЖаХ.1ИВИХ руйнутурно-господарським уста- вань, зроблених на терито- газети, присвяченого почат-; НІмеччиною. :;: .:(. * новам, колгоспам та КО,!- рїі Броварщини німцями- ку сівби в колгоспі вмі-: Смерть пре:идента В~I<.1ИЮ111 квітня У Москві був

госпникам ~РОВ,арщини. Не розбіііниками не перелічити. щено 7 дашків. ПеРI2Дова; ла глибоки.и cy~ у BC~,X воле І піДГlllсаниіі договір про дpy~ можна .не ~lДч~вати глибоЧервона Армія могутньою стінгазети--~За ВИСОКИЙ уро-І любних Kpaї~ax І є сериозн?!?, бу, взаємну допомогу !

КО,ГО ГНІву И ооурення, чи- лавиною іде на захід. Вона жай" грунтовна стаття, яка \ втратою.. uб Еднаних ~ацlИ: r після.воєнне

та,очи акти про РУIlнуваНН51. несе волю, радість й щастя Ізакликає КО/Ігоспників швид-

НОВИI!

'.

президент

'ГаРРі І

сПівробіТниц~­

МІЖ СРСР та ЮгослаВI­

130

Зд,ається,' .ш,J,.нем?в ~Иl-ІИ~~ понево:теним народам Евро- ко [~pOBeCT~1 весняну сівбу: І Т, румен ВИЗ.~13ЧНИ.~! діяч де, -!, єю. ~eii д, ~ГOI3ip, за.кріплю­ ?,

СіІ на деЮ.lика

. СГО"І1ТЬ на І пи. Кожного ДНЯ визволя- ПОТІМ ВМllцено: ~Ве('НЯIl1 мократичнО1 паРТІІ, прихиль-, ЮЧИ IСТОрІІЧНУ дружбу слоз~д, в часи lІаб~lїВ, П~ЛО~-І ються десятки міст і сотні І польові роботи РОЗІІочато", юш поліТНКіI Рузвельта. ВІН в'янськнх. на родів, бу д(' ЦIВ, навали орд lиНІ Іс-хана. насе.1ених пушпів. "Посіємо вчасно-зберемо не раз висловлювався на СЛУ/КИТlІ І П1С,lП розгрому 22 повністю спалених се:], І Ми на порозі бажаноТ пе-! рясно", ~Ланки 2-0Ї та 3-0Ї користь міжнародного СНіВ:; l'IT.lepiB~bKHX i~!i.:epia.liCTiH 66 ГОСПQДЗРСТВ КОЛГОСП1в, ремоги. АРМіЯ-ВИЗВОЛІІте.1Ь-/ бригад за роботою", ~Гo- робітництва. Виступаючи 16 і ІЗ спраr:н загаЛЬ~Юl осзпеки. 12878 БУД<Інків колгоспни- ка громить ні~Іецьких мерзот РОДНЯ бригада", "Парнико- квітня на об'єднаному ззсі- Передбачаючи УЧLlСТЬ обох ків з ДОПОМІЖНИМИ будівля- ників на їхній власній тери- ё ва ланка", "Зривники труд- данні обох палат конгресу, сторіН у

МИ,

такий

страшних

пер е л і к торН, наносячи гітлерівцям і дисципліни",

л;ій н!м.ців

гарбникв.624 МІЛІОНИ

-

за- останні

кар-

смертельні

"Будівельна Трумен

заявив:

у да ри. : бригада", "Ку льтурно-п6бу- ніколи не

Іде грізна розплата за за-, тові

бованців, .така не точна циф под;яні злодіяння

нашому t та

умови

підпишеться

колгоспників" під яким планом

~Назустріч

~Америка 110

міжнаРОДНIІХ Д >ІХ

забезпеченню

ні договір

га рантує

безпеки, взаємну

часткової допомогу в раЗІ нового нз­

1 Травня". перемоги... Ми не

будемо f паду агресора і буде цінним

ра збитКІВ, ,нанесених гос- народові гітлерівськими мер ДОПlІсувачі-бригадири,лан- договорюватися з порушни- ЬКЛ~ДОМ У справу ~.1Иру. подарст~у раИ.0~1. І ЗОТ1![J;<а\ш. Вони нікуди не і кові, колго~пники. к~ми МИРУ про умови МІ.:РУ:., ПI~писання ДO~,OBOPY. вНІ': На 10.),4 Мl.1!Она карбо- в гечуть, нде нє сховаються J Однак, СТІнгазета має не- НІЩО не захитає наШОІ РІ-. лика.ІО . на,ё:,ЗВ~Ч{lt1Не, ІІ1ДН<:­

ванців

мецькі

заВ:J;З'ІИ

збит!( ІЗ

окупаНТІ! с.

ні-

Rо:ш заплатять за ВС<:>, і за І доліки-недостатньо худож-

Ве.1ика спа.Ієні

квітучі

ДШlе[жз. Б'.1ьше 300 КОР'В, ІЗарщини. ГОlів ~10.1О:1.;IЯ!{а вешкої В. КРИВОШЛИК.

225

рогатої худоби, 273 св:шеіі,

Г. АНДРІЄНКО.

It оне У Л Ь Т А Ц І Я

Тиф та

шучості покарати

воєнних і сеііНЯ

І

П3ТРЮПJlІШ

~!alll­

села БРО-ІНЬО оформлена, майже З0В- злочинців". Рззом з ТИМ но-І фест;щії в ІОгослав,ї і шиСім не поміщаються си про тваринництво,

допи- вий президент підкреслив рокі доброзич.1Иl!і в:дгуки г. агіта- необхідність Д.'1я Об'єдна- інших країнах.

ційно-масову роботу.

них Націй зробити все, щоб

В. ГРИШАНІН.

системи-сильні головні болі, І тарна станція);

IiОDОlflь--~-а-3-НИWf U 1 U Ш

робляються СУХЮ! прожару-

СlIлутанність свід о м ост і, І

2. Санітарна обробка вог- ван;шм у печі; обличчя, нища: біJlіЗну хворого [ш4. За ВИСИПНОТИфОЗ!-1IШ

одуте, червоне ВИСИПНИЇІ тиф - ГO~Tpe ін- ше, як через 10 років, малорухомий язик, з6ільше- п'ятяГь або піддають воло- вогнищем треба С:lіДКУВ<1ТН фекціі'Іне заХВОРУВЗrПI1, яке Прп нанвності вошивості нз селезінка, харак тер на: гій дезинфєкції,НОСИЛЬНі ре "РОТЯГО~1 14 днів, з ДlіН запоuшр.оЄТЬСЯ черС'~ ОіJ.ежну і відсутності профі.'Іактичних висипка з четвертого-шос-; чі і верхню одежу-дезкамер- кінченнн санобробКIІ. Треб;l. ВОШУ. Джере:!Ом інфекції заход'В, ВПСИlIlIИЙ тиф може того дня захворювання-так І' ній. В приміщенні (зарази) є хвора на ВИСИП- швидко привести до появи себе почуває хворий ВИСИП- диться волога або

ний тиф людина.

зогнищ і

ВНСИПНОТИфО'ШIІЙ

(збудник) міститьсн в КРОВІ хворого

п ротя ГO~i

ШИООКОГО

охоп- ним тифом, і так

ві py~ ;Іення 'інфекці~ю населення. ти ЦЮ А.'1е поряд з ЦИМ,

усього знає\1О майже

МИ не

РОЗПізна-1 (сірчана) дезинфекція. Осо- вали біля хворого у вогни-

хворобу.

ні однієї ін- бігу хвороби на

гарячкового псріол:у захво- фекції, яка так швидко під- температура падає темпом

11-15 день

Те, що воша не відразу ста<.:: дні, але у багатьох хворих крові хворого

після дає

доходить до НОРМИ

ссання може

за

спостерігатись

МОЖЛИ- ладення

в

легенях,

номоментність

УСК-

saHiTapHa

в

роботі

пр!! lIіталізувати (ізолювати) хво І ба проводити ряд стає рого на 4-5 день захвору- чих заходів при

вання і відразу ж провести І можлива

організовувати,

оздоров- ходять санітарну обробку в І яких не-, пропускІНІКУ (лаЗНі,дезкаме-

І рі).

Особ.1!ІВО наііnі:Іьше ХВО

здатна

кmІ :го

хвороб0/()

нрсще-

J:а,(ьших захворувань.

Г[)УІІи lІасе.'І('lІll,l, ві- uивання вірусу) при

40 років.

Перенесений

тиф :шшає

дезкамер,

ВИСИIl- ські

організації

яких тановок, санітарна

тривалий імму-

--

керівни- і ПІЧ,

а

В типових випадках:

ГІотріб!1О переводити про-І щення

rqcT-

але рий початок хuороби, Вllсо-І

тпепідемічні

обробка

господар-І п~реВОДIІТЬСН так: ТОПlIТЬСЯ

ному тифі дорівнює в серед- ків підприємств та колгоспи. : ВО"10га

впсипний н',ому 12-14 днів.

нітет (незаразливість),

БУДУВШІІІН

Інкубаційний період (РО:1- накладається на

заходи

потім

ПРОВОДИТЬСЯ

дезинфекція

і

примі-

одягу (найкраще:

такі:' co.1ЬBe!1Т0~I).

Сім'я миєтьсн.

1. Негайна госпітаЛізація: в хаті теплою водою, з ми-! повторае захпорюпашІЯ мо- ка температура, раннє урі.1-' хворого і повідо\!.lЄННЯ держ лом. Речі, що ма:ІО Піддаю-j I1

же Г:ОЕТОРЮВ3ТIІСЬ не

Буj

ра ні- ження центральної нервової

саннаглядv

(районна

сані-

J'Rр:tїПСf>ке аеро·геодсзичпе ,під­ при€~етво пп;, при РНК СРСР ОГО.ІОШУС; набір учнів па курси П'д­ ГОТUВІШ техп'к'В: геОlеЗllr.тів. топог­

раф'В і оUЧИf,lюначів.

CT(10r; павчаllUJ! 1 рік. На чrси пр,JiI)lаЮТЬfJ! особи 3 оев'пою, не,' ПlIЖЧОЮ за 7 Іш\сlв сеР('Дl1~ОЇ mКО.IИ.

J'QHi 3:<IJезпечуються

сі ВИСІІПНИЙ тиф через 4---6 обезвошивлювання люде;і, До профілактики відноУ сільських місцевостях, днів післн того, нк нова на- НКЇ були у контакті з ХВО- ситься створення достат- де нє\\зє lIоТрібних дезин­ ПИЛ:lСН крові ХВОРОІ·О. РІО! то можна позбутись ІІЬОЇ сітки лазеrlЬ, пралень і І фекціЙНИХ і лазневих ус-

ріє цією

РУДЕККО

обробка вогнища.\

цент- Ії потрібно

вошивість.

в.

'1'

є

РОї до здорової людини пе- запобігти захворування ото-І Для певної і надійної лік- гом того часу, коли особи' редається тіЛЬЮI черС'з укус ЧУЮЧ!ІХ. СпраВДі, якщо гос відаціІ висипного тифу тре- які оточували хворого, про І

ЗДаТНОЮ передаВ:Н!І при УКУ-

А ... ПЛ.ЮТЦ,

u

; Відповідальний редактор

Надзвичайно важлива од-

2-3

ливі. вість, пр!! ранній ізоляції і раЛЬНllI нервовlИ системі так, щоб дезинфекція при- і Інфекція (зараза) від хво- r:анітарній обробці вогнища, (паралічи, психози). міщення провадилась протя І зара;,кеної ВОШИ або роздушенні її. Воша

.

одежі і! заВ'ДУЮЧИIl БроварrьКОl ПОJlКJ,ШК1r.

приско- білизни, з одночасним стри-! - - - - - - - - - - - -

ратури. інші не зараз-

ку -знеВОШИВ.1ення

(лізисом) і жін ням і МИТТЯ~І У лазні.

і IlроФілактичним

Видіv1ення хворого--сльо- заразливою

оточували хворого, щі.

пере- проходять санітарну оброб-j

днів після зниження темпе-

зи, слина та

заходам.

би, що

При СПРИЯТJІИI30~IУ

рування, і протягом кількох даВLlЛ(\СЯ б протиепідемічним реним

прова- оглядати та мірНТи Te:.JIIC'газова рзтуру людеіі, що перебу­

ться вологііі дезинфекції, об-

та

гуртожитко

СТІІПСЮ'ЄЮ

)1.

До запви пщавати TaRЇ :\QRУJlrIlТИ:

1) довідку

про освіту.

2) ДОПі"")'I'

про ет;(п ЦОРОВ'Я, 3 ) tBi.'OflT~() про паРЩЖСlІlІЛ аl'О паеllОРТ (І;;"'ІІОРТ под:tеть('л OCOfїlI('TO). 4 і 10Blll: J' про В'ДIІOlпrIlПЯ ДІ) віnl'l,навої ПUВІІПІІО~Т • 5) ТрИ фОТОК'РТКИ. ~Jанr.и IІЦI'II.laТII 11;( а.1РССУ: [;'IЇп, Р('і1герськ:< г.J'J., 2 і. ТОПО'і'афі'l ниї1 ТСХ1lіr;yч. Дов! \1;11 ПIl13ЮТr.м ЩО.IНЯ В.1 1 О ДО 16 гщrlll, І.рі)[ вихідн"х ""ЇІ:. ДИl'ЕІЩIJI Ю' l'СШ

о~Гt(г.t-М:-БроjзаіЩК!ІївЕької об.1. вул. K;pob-iJ~--Дру:{ар:;;-jJаііі;азетїЇ "Стахановець" : Телефон-редакц(і"2 дзв. Тираж-ІООО:---

29 номер 1945 рік  

29 номер 1945 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you