Page 1

СУБОТА

зо береЗНSІ

2002 р. N!! 28 (9330)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

ЗАВТРА- ВСІ НА ВИ&ОРИ!

У ЖИПІ кожної держави є подіі, що їх із повним правом можна

назвати

доленосними.

Маю на увазі завтрашній день, коли прийдемо на виборчі

дільниці, аби віддати свої голо­ си за людей, котрі визначати­

муть

Завершується виборчий марафон. Попереду найвідповідальніший момент: голосування. Тож, ша­ новні читачі-виборці, завтра ми повинні активно прий­ ти на виборчі дільниці і в11конати свій громадянський обов'язок. І в ніякому разі не пропустити можливості скористатися цим конституційним правом. Наша доля, життя у наших руках. Давайте шанувати одне одного, любити рідну Україну. Ми повинні чесно і відверто вис­ ловити особисте волевиявлення і, найважливіше, не

помилитися у своєму виборі. Варто добре помізкува­ ти, проаналізувати, хто сьогодні в спромозі зробити наше життя заможним, а державу - цивілізованою. Безперечно, правильний вибір зробити непросто. Спробуй з такої величезної когорти кандидатів до вла­ ди всіх рівнів обрати найдостойніших. Лише по багато­ мандатному загальнодержавному виборчому округу включено ЗЗ партії та блоки, а по Броварському одно­ мандатному виборчому округу NQ97 17 кандидатів до найвищого законодавчого органу держави. Що­ правда, цими днями два претенденти зняли свої кан­ дидатури з подальшої участі у виборчому перегоні. Зовсім несподіванкою став високий конкурс до міської ради. На сорок мандатів претендує 274 канди­ дати. Майже по сім чоловік на місце, немов до пре­ стижного навчального закладу. На посаду міського го­ лови конкурс склав шість чоловік на місце. Неабиякий інтерес викликала і обласна рада. По міському багато­

мандатному виборчому округу

NQ4

на два мандати за­

реєструвалося 19 кандидатів, не рахуючи одного, кот­ рий уже призупинив свій виборчий марафон. Дещо спокійніше поставились до органів влади жителі райо­

ну. На 78 мандатів районної ради виявило бажання 157 кандидатів, а на 484 мандати селищних, сільських рад - 69З. За 26 мандатів селищних та сільських голів включились у виборчий процес 8З чол. Пальму пер­ шості тут «утримує» посада Требухівського сільського голови- аж дев'ять кандидатів. Як не складно, але ми змушені серед такої кількості кандидатів обрати тих, хто нам до вподоби, до серця, розуміє наші запити, буде дбати про нас, наших дітей і найголовніше

-

людей старшого покоління. Ще раз

уважно прочитайте їхні передвиборні програми, все зважте, співставте і зробіть остаточний вибір. Право на помилку- виключається. Думайте, шановні читачі­ виборці, і ще раз думайте. Ми варті кращого життя! Коротко про сам процес голосування. Він нічим не відрізняється від минулих виборів 1998 року. Хочеться нагадати, що з двох бюлетенів по виборах народних депутатів України бюлетень по багатомандатному за­ гальнодержавному округу буде єдиного зразка по всій державі. Тож під час голосування у кожному бюлетені (міський виборець отримає по п'ять бюлетенів, а насе­ лених пунктів району- по шість) слід поставити будь­ яку позначку, яка засвідчуватиме ваше волевиявлення до конкретної партії, блоку чи кандидата. У бюлетені можна

поставити лише одну позначку в

одному квад­

раті, за винятком бюлетенів по виборах до районної та обласної рад. Окремо від міста і району до обласної ради визначено по два мандати. У цьому бюлетені тре­ ба поставити позначки проти прізвищ двох кандидатів, яким ви віддаєте перевагу. Подібна ситуація у виборах до районної ради по кожному виборчому округу визначено по три мандати. Тож у цьому бюлетені слід ставити позначки проти трьох кандидатів у депутати, котрі вами до вподоби. Хочемо нагадати, якщо ви не підтримуєте нікого, зробіть позначку у квадраті проти слів «Не підтримую жодного з кандидатів ... політичної партіі, блоку». Якщо ви зробите більше відміток в ква­ дратах, ніж передбачено правилами виборчих законів, бюлетені вважатимуться недійсними. У цьому випадку ваш вибір не буде враховано. Шановні виборці! Прийдіть завтра на виборчі дільниці і віддайте свої голоси за гідних представників до нашої влади. Вас тут чекатимуть з восьмої години ранку до восьмої години вечора. Вибір за вами ви­ користайте його.

Сергій ПРИСТУПКО.

По нашому місту час від часу по-. ширюються

чутки,

що

ссчорно­

бильські• гроші кимось «прокручу­ ються»,

І 1

тому,

мовляв,

невчасно

потрапляють до ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Зазвичай такі розмови виникають тоді, коли є затримки з отриманням «Чорнобильських». Ми попросили прокоментувати цю ситуацію завідуючого відділом у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС Броварсь­ кої міської ради МИКОЛУ СКРИП­ ЧЕНКА. - Чорнобильські кошти - це ко-

подальшу

розбудову

не

тільки України загалом, але й кожних області, міста, району, селища чи села. Якими мають бути ці розбудовчі процеси? На що,

в

першу

звертати

чергу,

увагу

повинен

новообраний

депутатський корпус? Про це й·

була наша розмова із головою райдержадміністрації Леонідом Арановичем Вайсфельдом. - Справді, із завтрашнім днем, визначальним у житті кожного гро­ мадянина України, ми пов'язуємо дуже багато надій і сподівань. І на­ самперед вони стосуються змін у

економічній галузі, бо саме вона відігравала і відіграватиме можли­ вості подальшого поступу. Чотири роки, що минули від попередніх виборів, аж ніяк не назвеш nро­

стими. Але, аналізуючи зроблене, можу

сказати

однозначно:

вико­

навчій владі Броварщини при підтримці депутатів районного та місцевих рівнів, селищних і сільських голів вдалося розв'язати цілий ряд актуальних проблем. І досягалося це спільними зусилля­ ми. Тільки за останні два роки промисловий потенціал нашого району зріс майже у два рази. Не буду переобтяжувати цифрами, але декілька із них усе ж хотів би навести. Торік обсяги виnуску промислової продукції склали су­ му в З07 мільйонів гривень. За два місяці року 2002-го З7 мільйонів. Це знову ж таки на 40 відсотків більше, ніж за цей період минулого року. І то не випад­ ковість. Сnільно із депутатами райради ми прийняли ряд цільо­ вих nрограм. Одні із них уже дали результат, інші «Вистрілять» у май­ бутньому. Відроджуються nідприємства, а з ними відрод­ жується і віра в людей на краще життя. Тільки торік ми створили понад дві тисячі нових робочих місць. Ще півтори тисячі їх буде додатково створено в році нинішньому. У стадії спорудження знаходиться 4 підприємства. Уже найближчими днями буде відкрито першу лінію заводу продтоварів у Шевченковому. Тобто, є напрацю­ вання,

що

вже

починають давати

результати.

Але ми свідомі того, що можли­ вості вичерпано не всі. І тут дуже багато залежить від депутатського корnусу. Якщо парламентарії на­ ступного скликання мають подба­ ти

про удосконалення законодав­

чої бази, то депутати обласного рівня першочергову увагу повинні звернути на соціально-еко­ номічний розвиток пристоличного регіону і насамперед на конструк­ тивну співnрацю із районами. На сьогодні на місцях ми займаємося в основному розв'язанням поточ­ них проблем. Обласний же орган самоврядування, на моє глибоке переконання,

повинен

працювати

на перспективу, створювати свого

роду програму розвитку. Слово «розвитку» вживаю не випадково і вкладаю в нього не тільки поняття фінансової підтримки програм на місцях, але й організаційної. Так,

наші представники у обласній раді

шти Державного бюджету цільово­ го призначення. У Держбюджеті на 2002 рік передбачено, що гроші в міське казначейство надходять су­ воро по кодах, для відповідних компенсацій. У бюджеті також пе­ редбачено рядок для погашення заборгованості за минулі роки. Ці гроші також надходять за відповідними кодами. У Державно­ му бюджеті Укра·Іни для цієї мети закладено 200 мільйонів гривень. Для прикладу можна сказати, що 15 березня 2002 року на рахунки, відкриті у Броварському відділенні

Державного

нинішнього скликання А.Д.Фролов та С. І. Лукашевич nровели велику роботу. Спасибі їм за це! Але від новообраного складу обласної ра­ ди хотів би очікувати глибшої взаємодії обласної гілки влади з районною, розуміння наших nро­ блем на місцях. А їх іще чимало.

повертаються на робочі місця, от­ римують зарплату. А, значить, їхні сім'ї можуть поповнювати свій до­ бробут, виховувати, вчити дітей, купувати nродукти і товари. Повірте, те, що зараз звучить із вуст окремих nретендентів на де­ путатські мандати: «Ми знаємо, як

лежними пільгами, гарантованими чинним законодавством. І, зреш­ тою, під справжнім патронатом держави і влади мають завжди бу­ ти діти. Не тільки діти-сироти, інваліди, ІЗ неблагополучних сімей, але й обдаровані особи майбутні науковці, аматори сцени, спортсмени

ІІ.А. ВАЙСФЕІІЬД:

rrПраrнемо амін

підкреслюю, регулярно отримують

на краще.

І ВОНИ ОVДVТЬІІІ відродити село за лічені дні!», не варте й мильної бульки. У футболі і сільському господарстві «фахівцями" є вся. На словах тільки, а не на ділі. І гпаголять це у першу чергу ті, хто розвалював це село. Зазіхаючи на пости в орга­ нах влади різних рівнів, вони го­ тові критикувати всіх і вся. Але це до виборів, після них вони забу­ дуть дорогу до тих же сіл, аби зно­ ву збирати компромат на владу до наступних виборів. А нам же, зем­ ляки, робити свою справу - сіяти, доглядати, збирати. Торік, приміром, виростили і зібрали 47 тисяч тонн зерна. Старожили

Що нас хвилює? Насамперед за­ вершення будівництва об'єктів соціальної інфраструктури. І тієї ж школи в Княжичах, і дільничної лікарні в Требухова, і газифікації тих же Світильного, Гребельок, Кулажинців, Літачок. Та й транс­ портне сполучення, торгівля това­ рами першої необхідності у відда­ лених селах теж потребують уваги.. Вирішити все це за раху­

нок районного бюджету немає змоги. Ось тут і повинні допомогти наші майбутні представники в об­ ласному ешелоні влади. - Леоніде Ароновичу! Гово­ рячи про реалії і перспективи майбутніх очікуваних змін у економічній сфері, ми не може­ мо обійти наш агропромисло­ вий комплекс. Тим більше, що в останні роки тут намітився ряд позитивних тенденцій. А це вже підстави говорити, що га­ лузь сільського господарства в районі поступово «nідводиться з колін». - Ми свідомі того, що життя людей району залежить у першу чергу від того, як ефективно пра­ цюватимуть наші сільгосппід­ приємства. У галузі АПК нагрома­ дилося чимало серйозних проблем. Але розв'язання їх - не безнадійна справа. Ще два роки тому на Броварщині було тільки три nідприємства - АТ «Рудня", держплемзавод «Плосківський», ВАТ «Комбінат «Тепличний", яю працювали стабільно. Щира вдячність за це В. В. Фролову, П. Ф. Волосі, В. І. Чернишенку. І

тільки згадують один-два роки, ко­

ли було його отримано більше. Назву такий цікавий факт. Біло­ русія куnує щороку в Молдові до 25 тисяч тонн овочів. Ми ж у році 2001 ВИрОСТИЛИ ЇХ 29 ТИСЯЧ ТОНН. Тобто один наш район, nри укла­ данні взаємовигідних угод, спро­ можний забезпечити цілу держа­ ву. Погодьтеся, це про щось· говорить

рядній nроблемі, хотілося б заго­ стрити вагу. Із попередніх років нам дістався у спадщину майже б­ мільйонний борг із виплати за­ робітної плати сільським трудівни­ кам. На сьогодні вдалося його зменшити до 2 мільйонів 800 ти­ сяч гривень. Процес погашення цієї заборгованості постійно пере­ буває у нашому полі зору, бо ро­ зуміємо: для окремих сімей - це можливість хоч якось поповнити свій сімейний· бюджет. Сподіваємося і робитимемо усе можливе для того, аби максимум до кінця нинішнього року ця за­ боргованість була ліквідована. - Погодьтеся, Леоніде Аро­ новичу, для більшості наших земляків авторитет органів влади та місцевого самовряду­

високу марку. Торік до них дода­ лося ще 9 господарств, чиї колек­ тиви спрацювали з прибутком. Ра­ дує нас і те, що відроджується Калитянський комплекс, де вже на сьогодні є понад 70 тисяч голів свиней. Набирає «обертів» Київська птахофабрика. Тут на кінець року буде 1 мільйон 200 ти­ сяч поголів'я курей. Не назвеш малозначущим і той факт, що на названих підприємствах відновле­ но робочі місця для 700 чоловік. Назву такий факт. Ще півтора року тому на Калитянському заводі комбіркомів і преміксів залишило­ ся працювати тільки більше двох десятків чоловік. Сьогодні nідnриємство ожило. І зараз тут трудиться понад 180 калитянців. Мені приємно усвідомлювати: села наші оживають. Люди знову

казначейства, на­ дійшли кошти на погашення забор­ гованості за минулі роки відповідно на коди: З2010ЗО (за роботу на радіоактивно забрудненій територіі - 68 тис.610 грн.), З201040 (ком­ пенсація сім'ям з дітьми - 28 тис. 180 грн.), З201050 (грошова допо­ мога у зв'язку з обмеженням спо­ живання продуктів харчування місцевого виробництва) - З 12 тис. 780 грн. Загальна сума становить 409 тис. 570 грн. 18-19 березня 2002 р ..ці кошти вже були перераховані на

...

Іще на одній, далеко не друго­

зараз вони продовжують тримати

вання

визначається

тим,

може

владних структур

працювати,

повинен

мати

роботу і своєчасну зарплату. Лю­ ди старшого віку, котрі перебува­ ють на пенсії, повинні їі регулярно отримувати і користуватися на-

грн.

відповідно

на

коди

32010ЗО в сумі

10 тис. 590 грн., 320 1040 11 тис. 690 грн., З201050 1З6 тис. 840 грн., З201060 54 тис. 740 грн. , З201070 - 20 тис. 910 грн. Не ви­ стачило

у

є забезпечення соціальної захи­ щеності жителів району.. Поняття «Захищеність» я особисто розкла­ даю на кілька площин. Той, хто

відповідні рахунки установ і ор­ ганізацій міста, хоч 16 і 17 березня згідно календаря були вихідні дні. 15 березня також надійшли кош­ ти на поточні платежі, тобто за січень 2002 р. в сумі 2З4 тис. грн.

700

як

населених пунктах вирішуються питання соціального захисту... - Вважав і вважаю ·для себе, вимагаю від підлеглих, що голо­ вним завданням

коштів

згідно

з

кодом

З201050 пенсіонерам та непрацю­ ючим, які отримують кошти в

...

Що робиться у цьому плані? Ро­ биться багато. І того тільки сліпий не побачить. На сьогодні на Бро­ варщині налічується понад 23 ти­ сячі пенсіонерів, котрі щомісяця і, пенсії на загальну суму понад 27 мільйонів гривень. Окрім того во­ ни користуються цілим рядом пільг і видів підтримки. Це і суб­ сидії, і надання матеріальної допо­ моги найбільш незахищеним на ремонт житла, nридбання. ліків, лікування. Мені дуже імпонують слова, сказані мудрою людиною: «Наше майбутнє сидить сьогодні за шкільними партами". І то справед­ ливо, адже від того, кого вихо­ ваємо сьогодні, залежить наше завтра. Я свідомий цього. Тому і сам, і працівників служб райдер­ жадміністрації ·спрямовую на всіляку nідтримку молоді. І форми цієї підтримки найрізноманітніші. Це і відзначення медалістів та об­ дарованих дітей, і оплата їх на­ вчання

-

хунок

повна чи часткова за ра­

районного

бюджету.

І

створення умов для прояву моло­

дим поколінням своїх талантів, у чому б вони не проявлялися. А ще удосконалення систем шкільної і позашкільно'І освіти, відкриття но­ вих гуртків, студій, театрів. Таких, приміром, як театр пісні «Маест­ ро» в Калинівці. Так, у освітянській галузі є свої проблеми. Але ми з повним пра­ вом можемо гордитися тим,

що в

районі створено потужний педа­ гогічний потенціал. Наші освітяни, попри ті мізерні зарплати, роблять усе, аби підростаюче покоління росло освіченим, духовно бага­ тим. Зрозуміло, коштів на все бра­ кує. Але щороку за підтримки тру­ дових колективів, батьків ми проводимо ремонти шкіл, розши­ рюємо комп'ютерну мережу, ме­ тодичну базу. Не можу не згадати і про про­ блеми медицини. Попри всі труд­ нощі намагаємося постійно фінан­ сувати цю галузь. На жаль, на сьогодні

першочергово

нама­

гаємося забезпечити хірургічне, терапевтичне відділення цент­ ральної райлікарні, відділення «ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ", ПОЛОГОВИЙ будинок. Але поступово й інші проблеми розв'язуються. І то за­ вдяки дійсно-таки еподвижницькій nраці наших медиків. Низький їм уклін за це! У одній газетній публікаціі не­ можливо згадати про всі пробле­ ми, напрацювання і наміри. Голо­ вне, мабуть, що ми їх бачимо, знаємо шляхи розв'язання. І шля­ хи ці реальні, якщо об'єднаємо зу­ силля і зуміємо мобілізувати всі ресурси і виконавчі влади, і ор­ ганів

самоврядування

різних

рівнів. Головне тільки, щоб nрий­ шли

до

владних

структур

люди

справді достойнІ, готові ставити спільні інтереси вище за власні. Розмову записав

Володимир НЕБРАТ.

ощадних банках міста 1З, З2, ЗЗ і АППБ "Аваль" та працюючим в ус­ тановах і організаціях Броварів. Як бачимо, кошти надходять не в по­ вному обсязі, а частинами. Тож виплачуються неодночасно.

Ці кошти також були перерахо­ вані в ощадбанки

18-19 березня,

тобто без затримки. З наступним надходженням коштів заборго­ ваність та поточні платежі будуть відшкодовуватися.

Записала Надія ГРИЦЬКОВА, депутат міської ради.


30.03 ПОНЕДІЛОК,

07.35 08. ОО

квітня

1

УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку, Ук­ раїно!" Ранок після ви­ борів. Підсумки, аналіз, коментарі

Об.О5 Околиця Об.30, 07.00, 07.30, ОВ.ОО Но­ вини

Об.З5, 07.10, ОВ.10 Погода Об.З7, 07.15, 07.35, 08.15 Спорт Об.40. 07.40 Огляд преси ОВ.25 Економіст 09.00 Новини 09.10 Погода 09.20 Фільм-концерт "Ніка" 09.45 Х/Ф "Хочу вашого чоловіка"

11.00 Новини 11.10 Погода 11.20 М/с "Книга джунглів", бе.

11.50 Телеслужба розшуку 12.00 М. В. Гоголь. Початок творчого шляху. д/Ф "Краіна свят", 10с. "Спад­ на

коємцям

пам'ять".

Період Данила Галицько· го

Парад-алле. Зол ло

13.00

Династія

13.20 Ретро-альбом 13.21 "На кому світ

Маленький кон­

мається" церт

три­

великому

на

узбе­

режжі

14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Абетка безпеки 15.15 М/с "Книга джунглів", 15с. 15.45 Гумор.

"Від

програма

вуха до вуха"

1б.20 Надзви'Gайна ситуація 1б.50 Закон є закон

17.00 Новини 17.1 О "Студія "5" на "Золотій НОТІ

17.40 Бізнес-простір 1В.10 "Милосердя" 1В.30 "Саме Той"

19.00 19.10 20.40 20.55 21.00 21.30 21.35 21.45 21.50

Новини

Х/ф "Дуенья" Вечірня казка Вечірня молитва Новини Питання дня Світ спорту Погода Футбол. Ліга чемпіонів. Тижневий огляд 22.55 Телеслужба розшуку 23.00 "Підсумки" 23.30 Х/ф "Серця трьох", 1с. 00.35 Музика на каналі "ЕРА" УТ-2

07.00 Сніданок з "1

+ 1".

Підсумки виборів 10.05 Хроніка ХХ століття. Л. Курбас 10.50 У світі добрих новин

11.20 "Зірки, на сцену'" 11.55 Т/Ф "Мертві дУші Олек­ сандра Агіна"

12.10 Х/Ф "Останній довід королів", 1с.

13.25 Діловий канал. Тиждень 14.00 Т/с "Прибулець", 11с. 14.40 Т/с "Район Сансет", 502с.

"Зоряні

дороги",

15с. 1б.40 Т jc

"Район

Беверлі

Хіллз", 115с.

17.35 Т/с "Район Мелроуз", 1б5с. 1В.ЗО Т /с "Московські вікна", 9с. 19.30 ТСН 20.00 ТСН. "Проспорт" 20.15 Аншлаг' Аншлаг' 21.20 Т Іс "Ідеальна пара", 4с. 22.20 Т/с "Повна безпека", 3с. 23.20 "Парк автомобільного періоду"

00.00 тсн 00.30 Телеслужба "Ситуація". 00.45 Телеслужба розшуку УТ-З

07.00 "Точка відліку" 10.00 Дефіцит-шоу

"Хто

Новини Т/с "Заборонена жінка"

14.05 Телемагазин 14.1 О "Шлягер" предста в-

..

Телемагазин Муз. історіі. М. Лисенко "Карусель· Телеслужба розшуку Мед. центр '"Довіра·· На ранковому прийомі

Лікар Р. Довженко Т jc "Життя спочатку",

93с.

17.25 Торговий ряд 17.30 За киівським часом 1В.ОО Новини 1В.1 О Т jc "Земля кохання"

сім'я". "Нікому не можу відмови­

19.05 Ток-шоу "Моя ти"

"Подробиці" Криминал-шоу "Афера" Т ;с "Ахіллесова п'ята" "Кримінал"

"Подробиці".

Підсумки

дня. Нічний "Час"

23.45

Т jc

"Інспектор

Ши-

манський"

О 1.25 Погода 01.30 "Телефортуна"

02.00 Т/с "Загін спеціального призначення"

ТЕТ

()7

бе.

17.10 т;с "Баффі- знищувачка вампірів-11", 13с. 1В.05 Т/с "Клоун"

19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Т/с "Дикий янгол" 20.45 Х/ф "Весілля в

раїни"

13.00 13.20 13.40 13.55 14.00 14.30 15.00 16.30 17.30 17.45

Мультфільм

"Томпо" Сократ-Свінг Закон є закон Економічний вісник "Київ класичний" Х/Ф "Дівчина з гітарою" "ХХ століття. Вибране" "Архітектурна галерея" "Томпо" 1В.ОО "Земля і небо Києва" 1В.30 "Ім'я" 19.00 Т/с "Шалені гроші", 104с. 20.00 "Сміхоностальгія" 20.30 стн 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 "Музичний інтервал" 21.25 Погода 21.30 "Вісті тижня" 22.30 стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Киівські ділові новини 22.55 Х/ф "Зигзаг невдачі" 00.30 "Киів класичний"

22.30 22.50 23.00 00.45 01.20 О 1. ЗО 01.35 01.50

5 вип. 1В.ОО "Життя без влади діабету"

1В.20 Торгінформ 1В.40 "Ноосфера" 19.00 "Заглянь у майбутнє" ров'я"

19.15 "Шлях до успіху" 19.30 "М-стиль" 20. ОО Торгінформ 20.15 "Заглянь у майбутнє" 20.30 "Зоряна дорога" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.30 т;с "Легенда про Вільгельма Телnя", 13с. 22.1 О Музика на ТVТ

тив Магнум"

><Гаряча сімка" "Факти" Телеслужба розшуку

- цар звірів" М/с "Вуді Вудпеккер і

М/с "Сімба

його друзі"

07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус"

()t; Mvnhтrhinhми

Погода

"Американський

Х/ф

19.40

21.25 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Італійський футбол.

23.30 "Вікна. ОnІвночі" Спец­ випуск. Вибори-2002

ОВ.45 "Факти"

ВІВТОРОК, 2 квітня УТ-1 "Доброго

06.00

ранку,

Ук­

раїно!" Об.О5 Околиця

14.00,

вини

10.50 т;с "Чорна перлина", 70с. Т/с "Приватний детек-

13.00 Х/ф "Земля мінус нуль" 14.35 Т/с "Школа моделей" 15. ОО М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі"

15.35 М/с "Сімба - цар звірів" 16.00 М/с "Джиммі-супер· 16.25 М/с "Черепашки-ніндзя" 16.50 М/с "Сnравжнє життя

бок"

18.45 "Факти" 19.10 Нейтральна смуга 19.35 Погода 19.40 Х/Ф "Крильце або ніжка" 21.45 "Докладно" 22.30 Погода 22.35 Х/ф "Стрілець" 00.20 "Гаряча сімка" 00.45 Штрафний удар 00.55 Футбол. Чемпіонат ІсnанІІ. Центральний матч туру

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом 06.30 Репортер 06.35 Підйом 06.50 М/с "Друппі-детектив", бе. Підйом Репортер. Бізнес Підйом М/с "Том і Джеррі", 5с. ОВ.10 Підйом ОВ.30 Репортер ОВ.35 Підйом ОВ.40 Знай наших ОВ. 50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.15 Мультфільм

М/Ф "Книга джунглів",

туберкульоз,

до­

мирський

кафедральний

собор" Ретро-альбом "Зірки, що не гаснуть".

"Федір Стригун". Фільм

1.

14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Абетка безnеки 15.15 М/Ф "Книга джУНГлів", 16с.

15.45 ВІд "Кобза". Маленька ретроспекція

1б.ОО д/ф "Едем у Сахарі" 1б.50 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 "Студія "5" на "Золотій ноті"

17.40 Казна Держави 1В.10 Енергетичне поле 1В.ЗО "Саме Той" 19.00 19.10

Новини Щоденник сесіі ВР Ук·

раїни

19.20 Х/ф "Дівчина З ВОГНИ· ком"

20.40 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.00 Новини 21.25 Питання дня 21.30 Погода 21.35 Футбол. Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу. "Байєр" (Ліверкузен, Німеччина) "Реал" (Мадрид, Іспанія)

"Підсумки" Х/ф "Серця трьох", 2с.

Музика на каналі "ЕРА" Футбол. Ліга чемпіонів.

Огляд матчів

УТ-2

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.30 Т/с "Ідеальна пара", 4с. ОВ.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.10 Tjc "Московські вікна", 9с.

10.05 Штрихи до портрета.

у

пошуках загубленого ков­ чега" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт"

14.20 Т/с "Кете і пес", 20с. 14 SO Міс "Каотvш". Зс.

Погода

лаючи бідність. д/ф "Усе на орбіту", 40-41с. скарби Ук­ д/Ф "Володи­ раїни"

23.00 23.30 00.35 О 1.20

07.20 07.30 07.35 07.45

09.30 Т Іс "Кобра" 10.25 "Жіночий погляд" 10.55 "Напередодні. 1967" 12.05 Х/ф "Індіана Джонс

07.10, ОВ.10 Погода 07.15, 07.35, ОВ.15

13.00 "Духовні

13.25 13.30

тив Магнум" 12.45 "Факти"

дня. Нічний "Час"

Чвертьфінал. Ліга Чемпіонів. "Депортиво" ·

01.45 Погода 01.50 Т jc "Загін

спеціального

07.00 07.55

ТЕТ "Вісті тижні" Погода

ОВ.ОО Християнська програма СТН ОВ.50 "П'ять хвилин" ОВ.55 Глобальні nоради 09.00 Т/с "І завтра кохання" 09.30 "Чорний квадрат"

08.30

Сnорт Об.40, 07.40 Огляд преси Об. 50, 07.50 Автоновини ОВ.25 Економіст ОВ.35 СВЄТАнок 09.00 Вічні істини 09.10 "Стара колекція" 09.25 Х/ф "Дуенья" 11.00 Новини

пинити

1В.ОО "Факти". Гарячі но­

21.35 Т/с "Ахіллесова п'ята" 22.40 "Камера сміху" 23.20 "Подробиці". Підсумки

призначення"

7с. 12.00 Цей таємничий світ. Зу­

ОВ.55 Погода 09.00 Т/с "Висока хвиля" 09.55 Т/с "Мілагрос". 195с.

1В.ОО Новини 1В.1 О Т jc "Земля кохання" 19.05 "Велике прання" 20.00 "Подробиці" 20.40 Ігрове шоу "Слабка лан-

"Манчестер Юнайтед"

00.20 "Автостиль" 00.40 Астрологічний прогноз

Об.З5,

21с. 13.40 Телемагазин 13.45 "Хіт-базар" 14.20 Телемагазин 14.25 "Забута державність" 15.00 Молодіжна телеслужба 15.30 Телемагазин 15.35 "Інтер'єр" 15.50 Мед. центр "Довіра" 15.55 "Недільні зустрічі" 1б.З5 Доктор Р. Довженко 1б.40 Т/с "Життя спочатку", 94с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За киівським часом

23.55

ру

06.37,

11.20 "Вікенд" 12.00 Новини 12.15 Т Іс "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 1З. 1О Телемагазин 13.15 Т/с "Сnрави сімейні",

ка"

дідусь"

11. 1О 11.20

ОВ.15 Tjc "Приватна міліція"

11.45

італійськи"

1В.10 "Вікна. Столиця" 1В.20 Т/с "Пристрасті по­ італійськи" 19.00 "Вікна. Новини". Спорт.

вини

05.40 Т Іс "Приват~ий детек-

12.00,

ПО·

06.30. 07.00. 07.30, ОВ.ОО Но­

ІСТV

11.00,

1б.10 Т/с "Спрут-111", 5с. 17.25 "Вікна. Кримінал"

Серія "А". Огляд матчів ту­

19.1 О Кпініка "Чоловіче здо-

10.00,

Беверлі Хіллз-3"

"ДеньОК"

"Пристрасті

"Мелорама"

ОВ.ОО Новини ОВ.20 Т/с "Ахіллесова п'ята"

10.55 "Ви практично здорові" 11.45 "Зворотний бік медалі" 12.15 Х/ф "Мурахи в штанях" 14.00 "Вікна. Новини" 14.20 Муз. департамент.

17.35 Tjc

Новини

09.00 Новини 09.25 Х/ф "Поліцейський із

ІСкриться"

"Кобзар" в ілюстраціях В. Гарбуза 10.25 Мультфільм 10.40 Струм-ринг 11.15 Модний час 11.55 "Перехрестя"

12.35 Х/Ф "Останній довід ко­ ролів", 2с.

14.00 Т/с "Прибулець", 12с. 14.40 Т/с "Район Сансет",

10.00 11.00 11.25 12.30 12.35 12.50 13.20 15.00 15. 15 15.30

"Золота Фортуна" "Ква-Кваша" М/Ф "Аліса в Парижі" Закон є закон "Влада факту" "ІDЕЕА-студія" Х/ф "Дванадцята ніч" Сократ-Свінг Закон є закон "Академіки. Життя в ми-

стецтві"

1б.ОО "Томnо" 1б.10 Сократ-Свінг

1б.25 Закон є закон 1б.30 стн 1б.50 "Киянин" 17.20 Телепресклуб 18.10 "Шлях до успіху"

1В.25 Х/ф "Без свідків" Дозвольте заnитати

20.00 20.15 20.25 20.30 20.50 20.55 21.00 21.25 21.30 21.55 22.00 22.40 22 50 00.35

Вечірня казка

Новини з вітрини стн "П'ять хвилин" Глобальні nоради "Музичний інтервал" Погода "Вісті" "Мас-медіа" "Команда + ТУ" "Томnо" Х/Ф "Пацани" Кіноконцерт КАНАЛ Граціі від "Гравісу"

7

09.05 09.20 Вистава "Баядера", 1 ч. 10.30 Новини Європи 11.00 Торгінформ 11.30 "Саме Той" про себе 12.00 "Доживемо до понеділка"

12.30 Торгінформ 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.30 Телегра "Наш острів" 1В.20 "Заглянь у майбутньє" 1В.30 "Актуально · насущна"

19.00 "Стимул" 19.15 Торгінформ 19.45 "Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини". 20.30 "Амазонка" перемагає час"

21.00 21.15 21.25 21.30 22.00 22.15 22.30 23.00

СІТ "Казка лірника Сашка" Тлобальні nоради" Торгінформ "Престиж" Світ здоров'я - "Бі-Киів" "Актуально - насущна" Молодіжний канал "М" ІСТV

05.40 Т/с "Приватний детектив Магнум"

06.35 06.45 06.55 07.30

ОВ.55 Погода Т/с "Квантовий

09.00

Вс. стри­

бок"

09.55 Т/с "Мілагрос", 19бс. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 1В.ОО "Факти". Гарячі но­ Т ;с

"Чорна

nерлина",

71с. Т jc "Приватний детек-

11.45

тив Магнум"

12.45 "Факти" 13.00 Х/Ф "Крильце або ніжка" 14.45 т;с "Школа моделей" 15.10' М/ф "Вуді Вудпеккер і його друзі"

15.30

М/Ф "Сімба- цар звірів" М/ф

1б.ОО

"Джиммі-супер­

><Гаряча сімка" "Факти"

М/Ф "С1мба - цар звірів" М/ф "Вуді Вудпеккер і

ЙОГО друзі"

07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус" ОВ. 1О Погода ОВ.15 М/Ф "Джинджер" ОВ.45 "Факти"

"Черепашки­

М/Ф

16.25

ніндзя"

16.50

М/Ф "Справжнє життя

Рок ко"

17.20 17.45

Т/с "Кенан і Кел"

Т/с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/Ф "Швидкість світла" 21.15 Т/с "Сnрави Кеnських" 21.45 "Докладно" 22.30 Погода 22.35 Х/Ф "Розправа" 00.25 Футбольний огляд чемпіонату Іспаніі 00.55 ДКТ представляє. "Світ

Computera" 01.20 .. гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ Об.25 Підйом Об.30 Репортер Об.З5 Підйом 06.50 М/ф "Друппі-детектив", 7с. 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/Ф "Том і Джеррі", бе. ОВ. 1О Підйом

ОВ.30 Реnортер ОВ.35 Підйом ОВ.40 Знай наших

"Денні, поясни мені",

23 -

линівці" Реnортер Дом. фітнес "Хауз фіт" Т/с "Кете і пес", 21с. М/ф "Картуш", 4с.

М/ф "Пеппі ДовгаПан­

чоха", 24с.

16.00 МіФ "Том і Джеррі", 7с. 16.20 М/Ф "Друппи-детектив", 7с.

1б.45 М/Ф "Норман Нормал", 7с. 17.10 Т/с "Баффі- знищувачка вамnірів-11", 14с. 1В.О5 Т/с "Клоун" Реnортер Погода Т/с "Дикий янгол" Х/ф "Більше чим життя" Репортер Погода Х/Ф "Горіховий

стру-

мок"

01.00 Реnортер 01.10 Т/с "Кобра" 02.00 Зона ночі 02.50 Х/Ф "Кощій Безсмерт­ ний"

nам'ять".

Володимир

Телеслужба розшуку Погода

1б.ЗО "Всесвіт на ім'я Гідон".

Закон є закон Новини Погода М/с "Книга джунглів", 17с. 15.45 "Крок до зірок" 1б.20 "Слово про Кісіна" 1б.50 Закон є закон 17.00 Новини 17. 1О "Студія "5" на "Золотій ноті"

Маршрут ХХ 1В.О5 Експосвіт 1В.30 "Саме Той" 19.00 Новини 19.10 Щоденник сесіі ВР України 19.20 Х/ф "Крадіжка", 1с. 20.40 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Мегалот 21.00 Новини 21.30 Питання дня 21.35 Світ сnорту 21.45 Погода 22.00 Т ;с "Клан" 22.30 "Майстри кіно". А. Тарковський. Передача 1-а 23.00 "Підсумки" 23.30 Х/Ф "Серця трьох", Зс. 00.35 Музика на каналі "ЕРА" 01.20 Футбол. Ліга чемnіонів. 1/4 фіналу. "Панатінаікос" (Греція) - "Барселона" (Іспанія). По закінченні:

17.45

Футбол.

Т ;с "Сімейні узи"

СТБ Т ;с "Пристрасті

nо-

італійськи"

ОВ.ОО "Вікна. Бізнес" ОВ.20 Прогноз nогоди

ОВ.25 Астрологічний прогноз

08.30 "Вікна. Оnівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09.1 О Прогноз nогоди 09.15.Астрологічний nрогноз 09.50 Т jc "Кохання, що іскриться"

11.20 "Маски-шоу" 12.15 Х/ф "Американський дідусь"

14.00 "Вікна. 14.20 Муз.

Новини" департамент.

"ДеньОК"

16.00 Т/с "Спрут-111", бе. 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.35 Т Іс "Пристрасті

по­

італійськи"

1В.1 О "Вікна. Столиця" Т Іс "Пристрасті

1В.20

Ліга

чемnіонів.

07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.30 Т/с "Громадянин

на­

чальник", 1с. ОВ.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.10 Tjc "Московські вікна", 10с.

10.05 Дитяча лінія 10.35 Бізнес-простір 11.15 Від сузір'я до сузір'я 11.40 Сільська година 12.40 Х/Ф "Останній довід ко­ ролів", Зс.

14.00 Tjc "Прибулець", 13с. 14.40 Т/с "Район Сансет", 504с.

15.30 ТСН 15.45 Т jc

"Зоряні

дороги",

"Район

Беверлі

17с.

Т jc

1б.40

Хіллз", 117с.

17.35 Т/с "Район Мелроуз", 167с.

1В.30 Т /с "Московські вікна", 11с.

19.30 тсн 20.00 ТСН. 20.15 Т/с

"Проспорт" "Громадянин

на-

чальник", 2с.

21.20 22.25 23.35 00.05 00.20 00.25

Х/Ф "Сталін", 2с. "Втеча містера Солтіса" тсн Телеслужба "Ситуація" Телеслужба розшуку Інтелект. клуб "Остання

барикада"

01.10

Телеслужба "Ситуація" УТ-З Новини

nо­

ІТЗЛІйськи "Вікна. Новини". Спорт.

19.00

Погода

19.40 Х/Ф "Сnустошливий" 21.40 "Маски-шоу" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Лист з камери смертників"

00.00 "Вікна. Опівночі" 00.30 М/ф "Усе не як у людей" 00.35 "Вікна. Сnорт" 01.05 Астрологічний прогноз СЕРЕДА, З квітня УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку, Ук­ раїно'" Об.О5 Околиця Об.30, 07 ОО. 07.30, ОВ.ОО Но­ вини

Об.З5, 07.10, ОВ.10 Погода Об.37, 07.15, 07.35, ОВ.15 Сnорт Об.40, 07.40 Огляд преси ОВ. 25 Економіст ОВ.35 СВЄТАнок 09.00 Вічні істини 09.05 Казна Держави 09.35 Х/Ф "Дівчина з вогником" 11.00 Новини 11.10 Погода 11.15 Телеслужба розшуку 11.20 М/с "Книга джунглів",

ОВ.ОО Новини ОВ.20 Т /с "Ахіллесова n'ята" 09.00 Новини 09.25 "Велике прання" 10.20 Ігрове шоу "Слабка ланка"

11.05 11.35 12.00 12.15 13.00 13.10 13.15

"Кримінал" т;с "Алондра"

Новини Т Іс "Заборонена жінка" За киівським часом Телемагазин Т/с "Справи сімейні", 22с. 13.40 Телемагазин 13.45 Муз. час

14.30 Телемагазин 14.35 "Крила" 15.05 Телемагазин 15.10 "Естафета" 15.25 Телеслужба розшуку 15.30 "Люди і долі" 1б.ОО Мед. центр "Довіра" 1б.О5 "Київ діловий" 16.40 Т/с "Життя спочатку", 95с. 17.25 Торговий ряд 17.30 За киівським часом 1В.ОО Новини 1В.О5 Погода 1В.10 т;с "Земля кохання" 19.00 "Велике nрання"

19.55 Суперлото 20.00 "Подробиці" 20.40 "Кохання з першого по­ гляду"

Чвертьфінал. Ліга Чемnіонів. "Ліверnуль" "Байєр" (Леверкузен) 23.50 "Божевільний світ" 00.40 "Подробиці". Підсумки дня. Нічний "Час" 01.15 Погода 01.20 Т Іс "Загін спеціального

21.30

призначення"

ТЕТ

07.00 Мультфільми 07.30 "Вісті" 07.55 Погода ОВ.ОО ОВ.ЗО ОВ.50 ОВ.55

Християнська nрограма СТН "П'ять хвилин" Глобальні поради Т Іс "І завтра кохання"

09.00 09.30 Закон є закон 09.35 "Планета Боулінг'' 10.00 Сократ-Свінг 10.15 "Команда +ТУ"

СТБ Увага! Профілактика 1б.15 Т/с "Сnрут-111", 7с. 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.35 Т jc "Пристрасті італійськи" 1В.10 "Вікна. Столиця" 1В.20 Т/с "Пристрасті

Мультфільми "Томпо"

1В.ОО "Мій Ермітаж" 1В.ЗО Ток-шоу "Навмання"

19.00

"Шалені

Т/с

Х/Ф "Король повітря"

Репортер Погода Х/Ф "Поклик" Реnортер Телеслужба розшуку т;с "Кобра" Зона ночі Х/Ф "Чоловічі тривоги", 1с. 04.1 О Х/Ф "Поклик" 05.35 Т Іс "Сімейні узи"

Передача 3-я

17.20 17.35

Погода Т/с "Дикий янгол"

19.25 19.30 20.45 22.30 22.50 23.00 00.40 ОО. 50 00.55 01.45 02.50

раїни"

й

14.00 14.05 14.10 15.00 15.10 15.15

10.45 "ІDЕЕА-студіо" 11.15 Х/Ф "Дім на Трубній" 12.20 Закон є закон 12.25 "Земля і небо Києва" 12.55 "Томпо" 13.15 "Безсмертні скарби Ук13.40 Сократ-Свінг 13.55 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14. 15 "Киівські мініатюри" 14.45 "Шлях до успіху" 15.00 Х/Ф "Без свідків"

07.00 07.15 Мультфільм 07.30 "Планета Здоров'я"

мок

07.00

"Як

13.00 "Логос". Фільм 1-й 13.20 Ретро-альбом 13.30 "Зірки, що не гаснуть". "Федір Стригун". Фільм 2-

03.50 ~/Ф "Горіховий стру­ 05.35

на

"Спадкоємцям

24с.

УТ-2

09.00 Киівський реnортер 09.05 Підйом 09.20 Т/с "Кобра" 10.10 т;с "Кете і пес", 2Ос. 10.40 Т/с "Клоун" 11.35 "Тетянин полудень" 12.25 Х/Ф "Весілля в Ма-

19.00 19.25 19.30 20.45 22.30 22.50 23.00

д/с

Огляд матчів

ОВ.50 Підйом

14.00 14.10 14.20 14.50 15.20

11.50 Абетка безпеки 12.00 "Грані пізнання".

віру вибирав"

вини

10.50

черв'як"

УТ-З

07.00 07.25

Спецвипуск ОВ.ЗО Прогноз погоди ОВ.35 Астрологічний прогноз 08.40 "Ні пуху ні пера!" 09.00 "Вікна". Вибори-2002 09.20 Астрологічний прогноз 09.25 Прогноз погоди 10.00 Т/с "Кохання, що

КАНАЛ 10.05 "Казка Лірника Сашка" 1О. 15 Глобальні поради 10.25 Т/с "Легенда про Вільгельма Телля", 12с. 11.25 "Сократ-Свінг" 11.35 Музика на WТ 11.45 "Сократ-Свінг" 12.05 Торгінформ 12.20 "Добрі новини" 12.30 Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.30 Нім. мова "AIIes Gute 1",

17.35 Т/с "Район Мелроуз", 1б6с. 1В.ЗО Т/с "Московські вікна", 10с. 19.30 тсн 20.00 "ТСН. Просnорт" 20.15 т;с "Громадянин начальник", 1с. 21.15 Х/Ф "Сталін", 1с. 22.1 О д/ф "Брудна війна"

00.40 Телеслужба "Ситуація"

Вибори-2002.

"Вікна".

Хіллз", 116с.

барикада"

СТБ

ОВ.ОО

50Зс.

15.30 тсн 15.45 Т/с "Зоряні шляхи", 1бс. 16.40 Т jc "Район Беверлі

23.05 тсн 23.35 Телеслужба "Ситуація" 23.50 Інтелект. клуб "Остання

Репортер Погода Х/ф "Погані манери" "Напередодні. 1967" Репортер Телеслужба розшуку Спецрепортер Спорт. огляд "Жіллетт"

07.00 "Вікна". Вибори-2002 07.20 Прогноз погоди 07.25 Астрологічний прогноз 07.30 "Навколо спорту"

7

06.35 06.45 06.55 07.00 07.30

Ма-

ЛИНІВЦІ

17.20 м;с "Джинджер" 17.45 Т/с "Квантовий стри-

За київським часом Телемагазин Т jc "Справи сімейні", 20с. 13.40 Телемагазин 13.45 "Киів театральний"

20.00 20.40 21.35 22.40 23.15

1б.ОО М/с "Том і Джеррі", бе. 1б.20 М/с "Друппі-детектив", бе. 1б.40 М/с "Норман Нормал",

ОВ.30 СТН-тижневик ОВ.55 Глобальні поради 09.00 "Бард-салон" 09.30 Закон є закон 09.35 "Мій цирк" 10.00 Х/Ф "Свинарка і пастух" 11.25 "ІDЕЕА-студіо" 11.55 "Балет - любов моя" 12.20 Сократ-Свінг 12.25 Закон є закон 12.30 "Безсмертні скарби Ук-

Рок ко"

"Джентльмен-шоу" т;с "Алондра"

ляє

ха", 2Зс.

черв'як"

крайній?"

14.55 15.00 -15.15 15.35 15.40 15.50 16.35 16.40

Християнська програма

ОВ.1 О Погода

15.30 ТСН 15.45 Т/с

10.25 11.05 12.00 12.15 13.00 13.1 О 13.15

15.20 М/с "Пеппі Довгапанчо­

"Магія кіно"

гроші",

105с. 20.00 "Сенсація"

20.30 СТН 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 "Музичний інтервал" 21.25 Погода 21.30 "Вісті" 21.55 "Мас-медіа" 22.00 "Дворцеві таємниці" 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини 22.55 Х/Ф "Гріхи Доріана

Погода

19.40 Х/Ф "Скелелаз" 22.00 "Вікна. Бізнес" 22.20 Х/Ф "Здобуток диявола" 00.00 "Вікна. Оnівночі" 00.30 М/с "Все не як у людей" 00.35 "Імпреза" 01.05 Астрологічний прогноз ЧЕТВЕР,

Грея"

4

КАНАЛ

06.05 Околиця Об.ЗО, 07.00, 07.30, 08.00

Сnорт Об.40, 07.40 Огляд nреси

Об. 50, 07.50 Ні- Tech ОВ.25 Економіст ОВ.35 СВЄТАнок 09.00 Вічні істини 09. 1О "Не все так погано ... " 09.45 Х/Ф "Крадіжка", 1с. 11.00 Новини 11.10 Погода 11.20 М/ф "Книга джунглів", 9с. 12.00 "Грані пізнання". Історія української державності. Шестидесятники. Переда­

13.00

22.1 О Кабачок "Щас споем!" 23.10 Молодіжна телеслужба ІСТV

дача 2-а

тив Магнум"

Об.35 "Гаряча сімка" Об.45 "Факти" Об.55 Телеслужба розшуку 07.00 МІс "Сімба- цар звірів" 07.30 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус" ОВ.10 Погода ОВ.15 Т Іс "Кенан і Кел" ОВ.45 "Факти" ОВ.55 Погода 09.00 Т/с "Квантовий стри­ бок"

09.55 Т/с "Мілагрос", 197с. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 1В.ОО "Факти". Гарячі но­ вини

10.50 Т/с "Чорна перлина", 72с.

11.45 Т Іс "Приватний детектив Магнум"

і

його друзі"

15.30 М/с "Сімба - цар звірів" "Джиммі-супер­

черв'як"

1б.25 М/с "Черепашки-ніндзя"

1б.50 М/с "Сnравжнє життя Ро кк о" 17.20 Т Іс "Кен он і Ке л" 17.45 Т jc "Квантовий стрибок" 1В.45 "Факти" 19.10 Погода 19.20 Х/ф "Роллер-бритва-7" 21.1 О Т jc "Справи Кепських" 21.45 "Докладно" 22.30 Погода 22.35 Х/ф "Операція "Пандо­ ра"

00.30 ДКТ nредставляє. "Світ Computera" 00.50 Нейтральна смуга 01.15 "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ Об.25 Підйом Об.30 Репортер Об.З5 Підйом

Об.50 М/с. "Друпnі-детектив", Вс. 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с "Том і Джеррі", 7с. ОВ.10 Підйом ОВ.ЗО Репортер ОВ.З5 Підйом ОВ.40 Знай наших ОВ.50 Підйом 09.00 Киівський репортер 09.05 Підйом 09.25 Т/с "Кобра" 10.10 Т/с "Кете і пес", 21с. 10.45 т;с "Клоун" 11.35 "Тетянин nолудень" Х/Ф "Більше, ніж життя" Реnортер Дом. фітнес "Хауз фіт" Т jc "Кете і пес", 22с.

М/с "Картуш", 5с. М/с "Пеnпі Довгапанчо­ ха", 25с. 1б.ОО М/с "Том і Джеррі", Вс. 16.20 М/с "Друnпі-детектив",

Вс.

16.45 М/с "Норман Нормал", Вс.

17.10 Т/с "Баффі - знищувач­ ка вампірів-І!", 15с. 1В.О5 Т jc "Клоун" Реnортер

"Логов". Фільм 2-й. "Ве­

жа"

13.20 Ретро-альбом 13.35 Фуете "Артека". Пере-

05.40 Т jc "Приватний детек-

19.00

на

"Усе

1-а. д/Ф ча орбіту", 42с.

шенко

12.25 14.00 14.10 14.20 14.50 15.20

Но­

вини

Вільгельма Телля", 13с.

м;с

Ук­

06.35, 07.10, ОВ.10 Погода Об.37, 07.15, 07.35, ОВ.15

11.30 "Моя зірка". І. Делієв 12.10 "Сократ-Свінг" 12.30 Музика на ТVТ 12.40 "Сократ-Свінг" 12.45 Музика на ТVТ 12.50 "Сократ-Свінг" 17.00 Мовна вітальня 17.30 Музика на ТVТ 19.00 "Один на один з .. 19.45 Музика на ТVТ 20.00 "Ескулап" 20.35 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.35 "Моя зірка". А. Євту-

1б.ОО

квітня

УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку, раїно!"

09.00 "Хліб наш насущний" 09.05 Музика на ТVТ 10.00 "Казка лірника Сашка" 10.15 Музика на ТVТ 10.30 Т jc "Легенда про

12.45 "Факти" 13.00 Х/Ф "Швидкість світу" 14.45 Т jc "Школа моделей" 15. 15 М/с "Вуді Вудnеккер

по­

італійськи ..

19.00 "Вікна. Новини". Спорт.

00.30 Молодіжна телеслужба 01.00 Художній блок "Pro-Art"

7

по­

14.00 Погода 14.05 Закон є закон 15.00 Новини 15. 1О Резонанс 15.30 ·студія "5" на

"Золотій

ноті"

1б.ОО Футбол. Кубок України. Півфінал. "Металург" (До­ нецьк) - "Динамо" (Київ). У перерві: Новини 1В.О5 У світі добрих новин 1В.30 "Саме Той"

19.00 Новини 19.10 Щоденник

сесїі ВР Ук-

раїни

Х/Ф "Крадіжка", 2с. Вечірня казка Вечірня молитва

19.20 20.40 20.55 21.00 Новини 21.30 Питання дня 21.35 Світ спорту 21.45 Погода 22.00 В. Кличко в програмі В. Молчанова "До і після ... " 22.30 "Майстри кіно". А. Тарковський. Передача 2-а

23.00 "Підсумки" 23.25 Класичне натхнення 23.30 Х/ф "Серця трьох", 4с. 00.30 Класичне натхнення 00.40 Музика на каналі "ЕРА" 01.1 О Класичне натхнення 07.00 07.30

УТ-2 Сніданок з "1 т;с

+ 1"

"Громадянин

на­

чальник", 2с. ОВ.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.10 Т/с "Московські вікна", 11с. 10.00 Підсумкове пленарне засідання ВР України. Пряма трансляція 12. 1О Абетка безпеки 12.20 Мультфільм 12.40 Х/Ф "Останній довід ко· ролів", 4с.

14. ОО Т jc "Згадати все", Зс. 14.40 Т Іс "Район Сансет", 505с.

15.30 тсн 15.45 Т Іс "Зоряні шляхи", 1Вс. 16.40 Т /с "Район Беверлі Хіллз", 11Вс.

17.35

Т/с

"Район

Мелроуз",

1бВс. 1В.ЗО Т/с "Московські вікна",

12с.

19.30 ТСН 20.00 "ТСН. Проспорт" 20.15 Т Іс "Громадянин

на-

чальник", 3с. 21.20 Х/Ф "Сталін", Зс. 22.15 д/ф "Брудна війна" 23.10 тсн 23.40 Телеслужба "Ситуація"

23.55 Інтелект. клуб "Остання барикада"

00.45 Телеслужба "Ситуація" УТ-З

07. ОО Новини 07.15 Мультфільм 07.25 "Камера сміху" ОВ.ОО Новини. ОВ.20 Кримінал-шоу "Афера" 09.00 Новини 09.20 "Велике прання" 1О. 1О "Родина від А до Я" 10.20 "Кохання з першого погляду"

11.05 Т/с "Алондра" 12.00 Новини 12. 15 Т Іс "Заборонена жінка" 13.00 За київським часом 13.10 Телемагазин 13.15 Т/с "Справи сімейні",


30.03 2Зс. 1З.40 Телемагазин 1З.45 "Хіт-базар"

14.20

··курорт у місті

14.ЗО "Родом з України". Пам'яті Р. Бикова, 1 ч.

15.00 "Ексклюзив М" 15.40 Телемагазин 15.45 "Оnлески, оnлески ... " 16.15 Мед. центр "Довіра" 16.20 "Архигород" Іб.З5 Телемагазин

16.40

Т (с "Жипя сnочатку", 96с. Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18. 1О Т (с "Земля кохання" 19.05 "Велике nрання" 20.00 "Подробиці" 20.40 Ігрове шоу "Слабка ланка" 21.40 Т/с "Ахіллесова n'ята" 22.50 Клуб "Золотий гусак" 2З.ЗО "Подробиці". Підсумки дня. Нічний "Час" 00.05 Футбол. "Дорога до Чемnіонату світу" ОО.ЗО Х/Ф "Високі ставки" 02.15 Т/с "Загін сnеціального nризначення"

17.25

ТЕТ Мультфільм 07.ЗО "Вісті" 07.55 Погода 08.00 Християнська nрограма ОВ.ЗО СТН 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні nоради 09.00 Т (с "І завтра кохання" 09.40 Молодіжна телеслужба 10.10 "Золота Фортуна" 11.15 М/Ф "Подорожі Гулліве-

07.00

ра"

12.ЗО Закон є закон 12.З5 "Планета Боулінг'' 12.55 "ІDЕЕА-студіо" 1З.25 "І все-таки романс .. 1З.50 "Томnо" 14.00 "Кути манежу" 14.ЗО "Душа до душі" 15.05 "Балет - любов моя" 15.З5 "Влада факту" 15.50 Сократ-Свінг

16.05 Закон є закон 16.10 Сократ-Свінг 16.25 Закон є закон 16.ЗО СТН 16.50 "Київські мініатюри" 17.20 "Тік" 17.50 Х/Ф "Уіллоу" 20.00 Дозвольте запитати 20. 15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 "Музичний інтервал" 21.25 Погода 21.30 "Вісті" 21.55 "Мас-медіа" 22.00 Клуб "Здоров'я" 22.20 "Томпо" 22.З5 Х/Ф "Смертельне про­ >,.Цання"

00.4 О

"ХХ століття. Обране"

КАНАЛ 09.05 Вистава "Баядера", 2 ч. 1О.ЗО Торгінформ 11.00 "Хіт-базар" 12.10 Торгінформ 12.40 Тележурнал "Тиждень". Телекомпанія "Німецька хвиля"

7

17.05 Торгінформ 17.20 "Добрі новини" 17.ЗО "Заглянь у майбутнє"

17.40 18.20

"Ексклюзив "М"

"Заглянь у майбутнє" 18.ЗО "Актуально - н9сущно" 19.00 "Стимул" 19. 15 Торгінформ 19.З5 "Ділові люди" 19.50 "Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 "Добрі новини" 20.ЗО "Мелодром" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 Тлобальні поради" 21.ЗО Торгінформ 22.00 "Престиж" 22.1 О "Ваше здоров'я" 12.ЗО "Актуально - насущна" 1З.1 О Молодіжний канал "М" ІСТV 15.40 Т (с "Приватний детектив Магнум"

.. гаряча

Іб.З5

сімка" "Факти" М/Ф "Сімба - цар звірів" М/Ф "Вуді Вудпеккер і його друзі" 17.45 "Факти" 17.55 "ПлюсLМінус" 18. 1О Погода •8. 15 Т (с "Ке нон і Кел" ·8.45 "Факти" ·8.55 Погода 9.00 Т (с "Квантовий стри­ бок" 9.55 Т(с "Мілагрос", 198с.

16.45 16.55 17.30

0.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 "Факти". Гарячі но­ вини

0.50

Т(с

"Чорна

перлина",

7Зс.

Т(с "Приватний детек-

1.45

тив Магнум" 2.45 "Факти"

З.ОО Х/Ф "Роллер-бритва-7"

4.45 5. 1О

Т(с "Школа моделей"

М/Ф "Вуді Вудпеккер і його друзі" ).ЗО М/ф "Сімба - цар звірів"

М/Ф

3.00

"Джиммі-супер­

черв'як"

М/ф ніндзя"

5.25 3.50

"Черепашки­

М/Ф "Сnравжнє жипя

Ракка"

Т(с "Кенан і Кел" Т(с "Квантовий бок" 1.45 "Факти"

'.20 '.45

1.10 Погода 1.20 Т. Уільямс

стри-

у х(ф "Кри­

тична маса"

.1 О .45

Т (с "Справи Кепських" "Докладно"

22. ЗО 22.35 00.25 00.50 01.1 О

Погода Х/ф "Убивчий вечір" Муз. файли "М-файли" "Особливі прикмети" •Гаряча сімка•

НОВИЙ КАНАЛ Підйом 06.ЗО Репортер 06.З5 Підйом 06.50 М/Ф "Друппи-детектив", 9с. 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/Ф "Том і Джеррі", Вс. 08.10 Підйом ОВ.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09. ОО Київський реnортер 09.05 Підйом 09.20 Т(с "Кобра" 1О. 1О Т (с "Кете і пес", 22с. 10.40 Т (с "Клоун" 11.35 "Тетянин полудень" 12.20 Х/Ф "Король повітря" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т(с "Кете і пес", 2Зс. 14.50 М/Ф "Картуш", бе. 15.20 М/Ф "Пеппі ДовгаПан­ чоха", 26с. 15.55 М/Ф "Том і Джеррі", 9с. 16.20 М/Ф "Друппи-детектив", 9с. 16.40 М/Ф "Норман Нормал", 9с. 17.10 Т(с "Баффі- знищувачка вампірів-І/", 1бс. 18.05 Т(с "Клоун" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Т(с "Дикий янгол" 20.40 Х/Ф "У відкритому морі" 22.30 Репортер 22.50 Погода 23.00 Х/ф "Непрощенна" 00.45 Репортер 00.55 Т (с "Кобра" О 1.45 Зона ночі 02.40 Х/ф "Чоловічі тривоги", 2с. 04.05 Х/Ф "Непрощенна" 05.35 Т/с "Сімейні узи"

06.25

СТБ 07.00 Т(с "Пристрасті італійськи" 08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз погоди

nо-

іскриться"

11.20 "Маски-шоу" 12. ОО Х/Ф "Скелелаз" 14.00 "Вікна. Новини" 14.20 Муз. департамент. "ДеньОК"

16.10 Т(с "Спрут-ІV", 1с. 17.25 "Вікна. Кримінал" 17.35 Т (с "Пристрасті

по­

італійськи··

18.10 "Вікна. Столиця" 18.20 Т/с "Пристрасті

по­

італійськи··

"Вікна. Новини". Спорт.

Х/ф "Гребля страху" "Маски-шоу" "Вікна. Бізнес" Х/ф "Павуки" "Вікна. Опівночі" М/Ф "Усе не як у людей" Астрологічний прогноз П'ЯТНИЦЯ,

5

квітня

УТ-1 06.00 "Доброго ранку, раїно!"

Ук­

06.05 Околиця 06.30, 07.00, 07.30, 08.00

Но­

вини

06.35, 07.10, 08.10 Погода 06.37, 07.15, 07.35, 08.15 Спорт

06.40, 07.40 Огляд преси 08.25 Економіст 08.35 СВЄТАнок 09.00 Вічні істини 09.10 Класик-nрем'єр 09.40 Х/Ф "Крадіжка", 2с. 11.00 Новини 11.10 Погода 11.20 М/с "Книга джунглів", 10с.

12.00

"Бачу землю". "Штрихи

до портрета". "Кобзар" в ілюстраціях В. Гарбуза. дІс "Денні, поясни мені",

25- 26с. 13.00 "Логос".

Фільм

З-й.

"Піраміда"

13.20

Ретро-альбом

1З.ЗО "Знімалося кіно". "Людина, що біжить"

14.00 Телеслужба розшуку 14.05 Погода 14. 1О Закон є закон 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 М/с "Книга джунглів", 18с. 15.40 Регіон. Схід 16.00 д/ф "Марсіаль Солаль" 16.55 Закон є закон 17.00 Новини 17.10 "Студія "5". Закрипя 1го Міжнародного дитячо­ юнацького фестивалю "Золота нота" 18. 1О "Надвечір'я" Грін-зона Новини "Зірка, що випромінює тепло". Л. Орлова 19.45 Телешоу "Диканька" 20.40 Вечірня казка

18.40 19.00 19.15

Вечірня молитва Новини 21.ЗО Питання дня 21.35 Світ спорту

20.55 21.00

21 .45 21.55 22.50 23.00

Класичне натхнення Музика на каналі "ЕРА" Класичне натхнення

дона·. І. Аллегрова

ОО. 1О "Полтарьов-Джаз"

УТ-2 07.00 Сніданок з "1 + 1" 07.30 Т(с "Громадянин на­ чальник", Зс. ОВ.ЗО Сніданок з "1 + 1" 09.10 Т(с "Московські вікна", 12с. 10.05 Мультфільм на замовлення

10.40 "Крок до зірок" 11.15 "Хто в домі хазяїн?" 11.50 Т (ф-вистава "Закон" 1З.20 Абетка безпеки

13.25 14.00 14.50

"Право" Т(с "Згадати все", 4с.

"Парк

автомобільного

періоду" 15.ЗО ТСН

Т/с "Зоряні 19с. Т (с "Район Хіллз", 119с.

15.45

дороги",

16.40

Беверлі

Т (с "Район Мелроуз", 169с. 18.ЗО Супершоу "Останній американський герой" 19.ЗО тсн 20.00 ТСН. "Проспорт" 20.15 "Прихована камера" 21.10 Х/Ф "Сталін", 4с. 22. 15 Х/Ф "Акт помсти" 2З.55 тсн 00.25 Телеслужба "Ситуація"

17.35

УТ-З Новини "Смачно" з Б. Бурдою Новини Т(с "Ахіллесова п'ята" Новини Ігрове шоу "Слабка ланка" 10.20 "Сім'я від А до Я" 10.ЗО Клуб "Золотий гусак" 11.10 Т(с "Алондра" 12.00 Новини 12.15 Т(с "Заборонена жінка" 1З.ОО За київським часом 1З.10 Телемагазин 1З.15 Т(с "Сnрави сімейні",

07.00 07 .ЗО 08.00 08.20 09.00 09.25

24с. 1З.40 Телемагазин 1З.45 Муз. час 14.15 д/ф "Зіна·,да Дехтярьо-

14.50 15.10 15.15

"Автографи" Телемагазин Муз.

історіі.

Останній

романтик

15.45 Телеслужба розшуку 15.50 "Конкурент" 16.20 "Ліки майбутнього" 16.35 Телемагазин 16.40 Т/с "Життя спочатку", 97с.

Торговий ряд За київським часом Новини Т/с "Земля кохання" Капітал-шоу "Поле чудес" 20.00 "Подробиці" 20.З5 Весняні ігри "Що? Де?

17.25 17.30 18 .ОО 18.15 19.05

22.00 23.40

·

Х(ф "Колесо кохання" Церемонія нагороджен­

ня

02.25

"Grammy Awaгds-2002" Погода. ТЕТ

07.00 07 .ЗО 07.55 08.00

Мультфільм "Вісті"

Погода Християнська програма ОВ.ЗО СТН 08.50 "П'ять хвилин" 08.55 Глобальні поради 09.00 Т (с '1 завтра кохання" 09.ЗО Закон є закон 09.З5 "Мій Ермітаж" 10.00 Сократ-Свінг 10.20 Закон є закон 10.25 Х/Ф "Кутузов" 12.00 "ІDЕЕА-студіо" 12.30 Ток-шоу "Навмання" 1З.ОО Мультфільм 1З.10 'Телеенциклопедія" 1З.ЗО Сократ-Свінг 1З.45 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14. 15 "Сnоживач" 14.25 Х/Ф "Уіллоу" 16.ЗО "Всесвіт на ім'я Гщон". Передача 4-а 17.20 Мультфільм 17.30 "Влада факту" 18.00 "Душа до душі" 18.25 "35 хвилин джазу" 19.00 Т/с "Шалені гроші", 106с. 20.00 "Сфери" 20.ЗО стн 20.50 "П'ять хвилин" 20.55 Глобальні поради 21.00 "Музичний інтервал" 21.25 Погода 21.ЗО "Вісті" 21.55 "Мас-медіа" 22.00 д/с "Дзеркало історіІ"' 22.ЗО стн 22.40 Новини з вітрини 22.45 Київські ділові новини 22.55 "Шлях до успіху" 2З.1 О "Бард-салон" 2З.З5 Х/ф "Віртуальна зброя" 01.10 "Зустрінемося ввечері"

7

КАНАЛ

09.05 Музика на ТУТ 10.00 "Казка лірника Сашка" 10.15 Музика на ТУТ 10.30 Т(с "Легенда про Вільгельма Телля", 14с. 11.ЗО "Сократ-Свінг·

11.40 11.50 12.00 17.00 17.25 18.00 19.00 19.45

09.55 Т(с "Мілагрос", 199с. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 "Факти·. Га­ рячі новини

Музика на ТУТ "Сократ-Свінг· Музика на ТУТ Мовна вітальня

Погода

"Аnтека для душі" Музика на ТУТ "Один на один з .. Музика на ТУТ 20.З5 Торгінформ

"В ніч на суботу" Телеслужба розшуку "Підсумки"

20.50 21.00 21. 15

Т(с

"Чорна

перлина",

74с. Т (с "Приватний детектив Магнум"

11.45

12.45 "Факти" 13.00 Х/Ф "Критична маса" 14.45 Т (с "Школа моделей" 15. 10 М/с "Вуді Вудпеккер його друзі"

15.40 16.1 О

М/с "Сімба - цар звірів" Х/ф "Мерлін. Перші ча­

ри"

Т (с "Квантовий стрибок" 18.45 "Факти" 19.10 "Особливі прикмети" 19.З5 Погода 19.45 Х/Ф "Розпачливі

09.З5 "Зірки, на сцену!"

1З.ЗО Час розваг

10.05 10.30

14.00 14.30 15.15

Створи себе

М/Ф "Коала на ім'я Ар· чибальд", 1-2с. д/Ф "Де заховане щас-

11.05

тя"

11.45 12.00 12.20

Х/ф "Принцеса на бобах" 14.00 Хроніка ХХ сторіччя. Н. Вороний 14.30 Класік-прем'єр 15.00 Новини 15.1 О Погода

15.15 15.45 16.1

"Не все так погано ..

Регіон. Захід О Бокс. Клубний

чемпіонат Украіни

Кубок Стелли Захара­ вої. Міжнародний турнір по спортивній гімнастиці 17.40 Світ. Огляд 18. 1О Вікно в Америку 18.40 Муз. калейдоскоп 18.50 Погода 19.00 Новини 21. ЗО Погода 21.35 Світ спорту 21.45 Мультфільм для дорос-

16.40

лих

22.00 22.45

сміливці кунг-фу"

21.45 22.05

"Факти"

Ток-шоу "Моя професія"

Погода 2З.ОО Х/Ф "Бережіть жінок", 1с. 00.10 Класичне натхнення 00.15 "Добраніч, Україна'" 01.1 О Класичне натхнення

Погода

ство "Місячне світло" 2З.1 О Тележурнал "Кентавр·

2З.ЗО Х/Ф "Ворота пекла"

дець"

"Медовий місяць" д/ф ''Іларіон Свінциць-

11.20 12.00 12.35

Надзвичайна ситуація "Чітко і ясно" Телеслужба "Милосер­

дя"

1З.ЗО "Людина і закон"

СТБ

08.00 "Вікна. Бізнес" 08.20 Прогноз погоди 08.25 Астрологічний прогноз 08.30 "Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз погоди 09. 15 Астрологічний прогноз 09.50 Т (с "Пристрасті поіталійськи"

11.20 "Маски-шоу" 12.00 Х/Ф "Гребля страху" 14.00 "Вікна. Новини" 14.20 Муз. деnартамент. "ДеньОК"

16.25

Т(с

"Поліцейські-вер-

толітники", 10с.

17.25 17.35 18.10 18.20 19.00

"Вікна. Кримінал"

Клуб "Білий папуга" "Вікна. Столиця"

Клуб "Білий папуга" "Вікна. Новини". Спорт. Погода 19.З5 Т (с "Космічні рейн­ джери", 5с. 20.40 Х/Ф "Жандарм й інопланетяни" 22.ЗО "Вікна. Опівночі" 23.20 Х/ф "Бункер" 01.20 Астрологічний прогноз СУБОТА,

б квітня

06.00 07.00

УТ-1 Музика на каналі "ЕРА" д/Ф "Туризм у Велико­

британіІ-

"Добрі новини" СІТ

07.50

"Казка лірника Сашка"

09.00

Т(с

"Сімнадцять

мипєвостей весни", 11с.

У гостях у Дрьоми

ІСТV

07.00

"Перехрестя"

07.З5 Погода

07.40

Т (с бок"

"Квантовий

Вибори-2002.

Прямий

ефір

М/Ф "Король-лев. Ти­ мон і Пумба", 1Зс. 14.ЗО М/Ф "Аладдін", 1Зс. 15.00 Т(с "Уокер - техаський рейнджер", 11 Ос. 15.50 д/Ф "Прогулянки з ди­ нозаврами", 7с. 16.50 Х/Ф "Боги, напевно, збожеволіли-З" 18.ЗО Аншлаг! Аншлаг! 19.30 тсн 20.00 "Медовий місяць" 21. 1О Х/Ф "Поліцейська ака­

14.00

демія"

Х/Ф "Як жінка любить жінку"

22.55

УТ-З За київським часом 07.З5 д/Ф "Василь Бородай" 07.55 "Пані, панночка, панянка" 08.10 "Шлях до успіху" 08.25 Торговий ряд 08.30 На ранковому прийомі 09. ОО Погода 09.05 "Городок" 09.40 "Бадьорого ранку!" 10.20 Дефіцит-шоу "Хто крайній?" 10.45 "Поки всі дома" 11.25 "Смачно" з Б. Бурдою 12.00 "Планета тварин" 1З. 1О Х/Ф "Ділові люди" 14.40 Інтеллект-шоу LG "Ев-

07.00

рика"

Х/Ф "Золото Югри" 17.З5 "Сміхопанорама"

15.35

18. 15 19.55 20.00 20.30 20.45 20.50 21.25

Х/Ф "Битва драконів" Суперлото "Подробиці" "N-кілометр"

Погода "Городок"

Х/ф "Бумеранг" 2З.З5 Х/Ф "Амістад" ОЗ. 1О Погода

ТЕТ "Вісті" Погода 07.ЗО "Київський регіон" 08.00 Християнська програма ов.зо стн

07.00 07.25

08.50 08.55 09.00 09.20

"П'ять хвилин"

Глобальні nоради ·створи себе" Х/Ф "Біля чортового лігвища" 10.50 "Подорож у минуле" 11.20 "Подолання"

11.40 12.00 12.40

"Спочатку було Слово" Економічний вісник Кінопанорама

1З.З5 Х/ф "Весілля"

14.40 15. 1О 15.40 16.10

Ток-шоу "Наобум" "ІDЕЕА-студіо" "Право" Сократ-Свінг

16.ЗО СТН

16.50

Концертна програма А. Рєзникової "Назавжди"

18.00

"Чорний квадрат"

18.ЗО Парламентський вісник

19.15 Телепресклуб 20.00 "Киянин" 20.ЗО СТН 20.55 Глобальні поради 21.00 "Музичний інтервал" 21. 25 Погода 21.ЗО "Вісті" 22.00 "Старий патефон" 22.З5 т (с "Місце злочину: Франкфурт"

00.05 "35

хвилин джазу"

КАНАЛ Музика на ТУТ "Казка лірника Сашка" "Сократ-Свінг· Музика на ТУТ "Сократ-Свінг"

7

09.05 10.00 10.15 10.25 10.50 11. 15 11.45 12.00 12. 1О 12.30

Молодіжна телеслужба

Світ науки ·сократ-Свінг" "Погляд з Америки" Музика на ТУТ 1З.ОО Мовна вітальня

стри­

Погода 08.З5 М/ф "Вуді Вудпеккер і його друзі" 09.10 Т(с "Легенда про Загуб­ лене місто" 09.40 Т (с "Чудесна наука"

08.30

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15 ОО, 16.00, 17.00, 18.00 "Факти"

1З.ОО МультфіЛьм

"Парк автомобільного періоду" Х/Ф "Сумка, повна сер·

ОЗ.О5 Т (с "Альф" 03.25 Х/Ф "Підозрюваний" 05.25 Х/ф "Ворота пекла" Підйом Репортер 06.З5 Підйом 06.50 МІс "Друппі-детектив", 10с. 07.20 Підйом 07.30 Репортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с "Том і Джеррі", 9с. 08.1 О Підйом 08.30 Репортер 08. З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.20 Т (с "Кобра" 10.05 Т (с "Кете і пес", 2Зс. 1О.З5 Т(с "Клоун" 11.ЗО 'Тетянин полудень" 12.15 Х/ф "У відкритому морі" 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес "Хауз фіт" 14.20 Т(с "Кете і пес", 24с. 14.50 М/с "Картуш", 7с. 15.20 М/с "Лабораторія Декс­ тера", 1с. 16.00 М(с "Том і Джеррі", 10с. 16.20 М/с "Друппі-детектив", 10с. 16.40 М/с "Норман Нормал", 10с. 17. 1О Т(с "Баффі - знищувачка вампірів-/І", 17с. 18.05 Т(с "Пума", 5с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.ЗО Т (с "Дикий янгол" 21.00 Х/Ф "Сім няньок" 22.ЗО Репортер 22.50 Погода 2З.ОО Х/ф "Кузина Бепі" 00.55 Телеслужба розшуку 01.00 "Якобз" представляє зірок "Червоної рути" 01.15 Зона ночі 02.05 "Бівіс і Бапхед" 02.ЗО Т (с "Кобра" 03.15 Х/Ф "Кузина Бепі" 04.55 Т/с "Пума", 5с. 05.45 Т (с "Сімейні узи" 06.З5 Х/Ф "Лев Гурич Синічкін"

16.ЗО "Ескулап" Музика на ТУТ Вікно в Америку 18.ЗО Музика на ТУТ 19.00 Аптека для душі 19.ЗО Музика на ТУТ 20.З5 Торгінформ 20.50 "Добрі новини" 21.00 СІТ 21.15 "Казка лірника Сашка" 21.25 Музика на ТУТ 21.45 "У гостях у Дмитра Гор­ дона". С. Пенкін 22.45 Музика на ТУТ 23.15 "Полтарев-Джаз". О. Войченко, С. Капелюшок 2З.45 Музика на ТУТ

17 .ОО 18.00

07.00

09.00 10.00

Євту-

Музика на ТУТ

07.30

1З.ОО

06.25 06.30

16.00

Х/Ф "Майже історія" 12.45 "Факти"

01.05 .. гаряча сімка• О 1. 1О Х/Ф "Янгол бажання"

НОВИЙ КАНАЛ

Музика на ТУТ "Моя зірка". А.

10.1 О

УТ-2

кий у поході віків" 10.40 Польова пошта пам'яті

22.~0 Т(с "Детективне агент-

15.ЗО

"Хто в домі хазяїн?" д/ф "Національний художній музей України" 11.45 "Модний час" 12. 15 Сільська година 13.10 Формула З6,6 1З.40 "Саме Той" про себе 14. 1О Мультфільм на за мов·

10.30 11.05

Музика на ТУТ "Один на один з ..

шенко

"Подорож у дитинство" "Від сузір'я до сузір'я"

17.45

Телеслужба розшуку

00.40

ІСТV 05.40 Т(с "Приватний детектив Магнум" 06.35 •Гаряча сімка• 06.45 "Факти" 06.55 Телеслужба розшуку 07 .ОО М/с "Сім ба - цар звірів" 07.30 М/с "Вуді Вудпеккер і його друзі" 07.45 "Факти" 07.55 "Плюс/Мінус" 08. 1О Погода 08. 15 Т(с "Кенан і Кел" 08.45 "Факти" 08.55 Погода 09.00 Т (с ·квантовий стри­ бок"

10.50

Коли?"

Погода

19.35 21.20 22.00 22.20 00.00 00.30 00.35

21.20 "Погляд з Америки" 22.00 "Рrо(сопtга" 23.00 ·в гостях у Дмитра Гор-·

Класичне натхнення Погляд

ва"

08.25 Астрологічний прогноз 08.30 "Вікна. Опівночі" 09.00 "Вікна. Столиця" 09.10 Прогноз погоди 09. 15 Астрологічний прогноз 09.50 Т (с "Кохання, що

19.00

23.25 23.30 00.35 00.40 01.10

смішна

1З.О5 Т/с "Вашингтон. Округ Колумбія" 1З.55 Т/с "Детективне агент­ ство "Місячне світло" 14.50 Х/ф "Розпачливі сміливці кунг-фу" 16.45 Т/с "Альф" 17.15 Т/с "Висока хвиля" 18.05 Телегра "Галопом по Євро пах" 18.45 "Факти" 19.00 Х/ф "Сержант Билко" 20.55 "Шоу Є. Степаненко" 21.55 "Насправді"

лення

15.00 Новини 15. 1О Погода 15. 15 Духовний вісник 15.30 Я. Григоров. Виставка творів

Т (с "Альф"

Т/с "Війни майбутнього" смішна

Мультфільми М/Ф "Дикі Тонбери", 18с. 08.25 М/Ф "Боб Губко", 14с. 09.00 М/Ф "Пітер у Кра·Іні чу­ дес", 2с. 09.25 Т(с "Плем'я-11", 20с. 10.00 "З х 4". Найкумедніше домашнє відео

10.40 Дом. фітнес "Хауз фіт" 10.50 Посміхніться, вас зніма­ ють! Т (с

"Нові

пригоди

сімейки Аддамсів", 17с.

11.50 Х/Ф "Пригоди Піноккіо" 13.40 Репортер 13.50 Погода 14.00 Х/Ф "Сім няньок" 15.25 Х/Ф "Нові пригоди не­ вловимих"

Футбол. Англійська прем'єр-ліга. "Лесістер" "Манчестер Юнайтед". У перерві: Футбольний ог­ ляд 'Тол!" 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.30 Х/Ф "Портрет доскона-

16.55

лості"

21.30 23.50 01.30

Х/Ф "На грані" Х/ф "Стид і сором"

Х/Ф "Гриль-бар "Порох" ОЗ.20 "Бівіс і Бапхед" ОЗ.45 Зона ночі 04.З5 Х/Ф "На грані" 06.25 Х/ф "Нові пригоди не­ вловимих" СТБ

07.00 Астрологічний прогноз 07.05 Прогноз погоди 07.10 Муз. департамент. "Non-stop" 08.40 Астрологічний прогноз 08.45 Прогноз погоди 08.50 "Імпреза" 09.20 "Домовик" 09.З5 "Комп'ютерна манія"

09.50

"Лабораторія

малого

бізнесу"

Т/с "Космічні рейндже­ ри", 5с. 11.00 Т (с "Поліцейські-вер­ толітники", 10с. 12.00 Клуб "Білий папуга" 12.50 Х/Ф "Жандарм і інопла-

10.00

нетяни"

18.30 19.00 19.10

"Новація"

Футбол. Ліга чемпіонів. Тижневий огляд 2З.ОО Х/Ф "Бережіть жінок",

22.00

2с.

00.15

Медіа-клуб особливого

призначення", 5с.

19.00

"Вікна. Новини". Спорт.

Погода

19.15 21.25

Х/Ф "Сеньйор Робінзон" Х/Ф "Щупальця"

2З.20 Х/Ф "Серце Янгола" Астрологічний прогноз

01.30

НЕДІЛЯ,

7

квітня

УТ-2 07.00 Бокс nо-справжньому. Дж.-Дж. Лейха- М. Уорд 08.00 "Перше побачення" 08.20 "Прихована камера" 09.1 О "Лото-забава" 10.00 Ток-шоу "Моя професія" 10.50 Реальний сектор 11.25 Резонанс

11.50 12.30

Му­

зика на каналі "ЕРА"

06.15, 06.35, 06.55, 07.15

Кла­

сичне натхнення

07.20 Околиця 07.50 Т/с "Сімнадцять

Бізнес за правилами

1З.О5 Телешоу "Диканька" 14.00 М(с "Цар-лев. Тимон і Пумба", 14с. 14.ЗО М/с "Аладдін", 14с.

15.05 д/с

"Прогулянки з дино­

заврами", 7с.

16.05

Х/Ф "Поліцейська ака-

демія"

Х/Ф "Містер няня" 19.ЗО "ТСН - Епіцентр" 20.15 Т (с "Агентство "Місячне світло", 5с.

17.50

Х/Ф "Бетмен і Робін"

Бокс по-справжньому. П. Аяла • К. Адамс ОО.ЗО Футбольний огляд від "Жіллеп"

УТ-З

07.00 Молодіжна телеслужба 07.30 Пісні про кохання. 07.45 08.00 08.40 08.45 09.00 09.05 09.40 10.35 11. 1О 11 .45 12.20 13.05 1З.З5 14.00 14.40

"Кіоск" без дрібниць .. "Недільні зустрічі" Торговий ряд "Інтер'єр"

Погода 'Телефортуна" "Прокинься і співай!" "Вікенд"

"Караоке на майдані" "Показуха"

17.45

"Мелорама" Реальне ТV. "Весілля" М(с "Покемон" "Дискаверї'

"Пісня року. Весна". Ф.

Кіркоров, О. Газманов, група "Любе" та інші

19.15 20.00 20.45 20.50 22.40

"Джентльмен-шоу" "Подробиці тижня" Погода

Х/Ф "Спостерігач"

"Спорт-тайм" 2З.15 Х/Ф М. Михалкова "Ур­ га. Територія кохання" 01.15 Концерт Scorpions у Києві 02.05 Погода ТЕТ "Старий патефон" "Вісті" Погода Християнська програма ОВ.ЗО СТН 08.55 Глобальні поради 09.00 "Ква-Кваша"

06.50 07.25 07.55 08.00

09.ЗО д/с "Дзеркало історіІ"' 10.00 'Телеенциклопедія" 10.30 Сократ-Свінг

10.45 11.45 12.15 12.45 12.55

"Решето"

"Київ класичний" "Сnоживач"

"Жінка на все

100?"

"Вікно в містику"

22. 15 22.45

"Шлях до успіху"

2З.ОО "Хіт-базар"

ІСТV

07.20 07.40 07.45 08.35 08.40

Мультфільм

Погода Т (с "Висока хвиля" Погода М(с "Вуді Вудпеккер і

ЙОГО друзі"

Т(с "Легенда про Загуб-

08.55

лене місто"

09.25 Т(с "Чудесна наука" 09.55 Х/ф "Нуки" 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Факти". Га­ рячі новини

11.45

Телевізійний центр мо-

ди

12. 15 12.45 13.00

"Особливі прикмети"

"Факти" Мультфільм

13.ЗО

Телегра

Талопом

14.05 "Шоу О. Степаненко" 15.00 Х/Ф "Сержант Білко" 16.40 Т (с "Альф" 17. 15 Т (с "Висока хвиля" 18.05 "Угадай і Ко" 18.45 "Факти" 19.00 "Свобода слова" 20.00 Х/ф "Любити поросійськи"

21.45 Т/с "Приватна міліція" 22.20 Х/Ф "Почерк вбивці" 00.00 Штрафний удар 00.1 О Футбол. Чемпіонат Ісnаніі. Центральний матч туру

01.45

Муз. програма "М-фай­

НОВИЙ КАНАЛ "Церква Христова"

07.45 08.00

М/Ф

"Дикі

Тонбери",

19с.

М/Ф "Боб Губко", 15с.

08.30 09.00

М/ф "Пітер у Краіні чу­

дес", Зс. Т/с "Плем'я-11", 21с.

09.25 10.00

"З х

4".

Найкумедніше

домашнє відео

10.45 12.00 12.25

Світ індійського кіно Запитаєте в доктора Світ індійського кіно

1З.45 Репортер 1З.55 Погода

14.10

Х/Ф "Портрет доскона-

лості"

16.05 Х/ф "Турборейнджери" 17.45 "Село Глухівка" 18.10 Т(с "Рятувальники", 11с. 19.00 Репортер 19.20 Погода 19.ЗО

Х/Ф

"Індіана Джонс

Х/Ф "Жипя гірше зви­

21.45

чайного"

23.55

Футбольний

огляд

Тол!"

Футбол.

Англійська

прем'єр-ліга.

"Лидз"

"Сандерленд"

Огляд

англійськоі

02.05 04.20

Світ індійського кіно ХІФ "Жипя гірше зви­

чайного"

06.00

Мультфільми

07.00

Муз. департамент

СТБ

07.ЗО Т (с "Загін

особливого

призначення", 5с.

09.ЗО "Ні пуху ні пера'"

09.50

Новини з вітрини Уроки історіі

7 КАНАЛ Грації від "Гравісу" 09.ЗО Торгінформ 09.50 "Шлягери ХХ тисячоліття" 11.00 "Шлях до успіху" 11. 15 "Ексклюзив "М" 12.00 "Зоряна дорога" перемагає

час"

12.45 Торгінформ 13.00 "Мелодром" 1З.ЗО Граціі від "Гравісу" TnnriІ.иhf"'nLA

і

храм долі"

"Музичний інтервал"

"Амазонка"

по

Європах"

"Влада факту"

2З.О5 Х/Ф ·вогненний дракон" "Ексклюзив М"

()()

"Жипя без влади діабе-

ту"

"Планета Боулінr''

00.40

1А.

21.ЗО Торгінформ

22.00

08.40 08.45 08.50 09.1 О

"Магія кіно"

"Це модно!" 22.ЗО СТН-спорт. Тижневик

12.ЗО

"Казка лірника Сашка" Тлобальні поради"

прем'єр-ліги

18.ЗО Блеф-клуб

22.50 22.55

СІТ

01.50

"Золота Фортуна"

"Один у кубі" "Зустрінемося ввечері" 1б.ЗО "ХХ століпя. Вибране" 17.ЗО Клуб "Здоров'я" 18.00 "Дітвора"

21.00 21.15 21.55 22.1 О

"Заглянь у майбутнє" Торгінформ

00.20

"Влада факту" "Людина і закон"

Мультфільм "ІDЕЕА-студіо" 13.ЗО "Ім'я"

14.00 15.00 15.20 15.30 16.00

Київ"

20.35 20.40 21.00 21.15 21.25

ли

Весняні ігри "Що? Де? Коли?" 15.55 Х/ф "Золото Югри"

мипєвостей весни·, 12с.

09.00 "Клуб Суперкниги" 09.20 "Крок до зірок" 09.45 Дитяча лінія 10.00 "Наше військо"

Щасти вам!

09.05

УТ-1

06.00, 06.20, 06.40, 07.00

"Добої ночі, Украіно!"

20.ЗО СТН-тижневик 20.55 Глобальні поради

Х/ф "Бункер" Т(с "Загін

Ток-ринг Новини

Х/Ф "Божевільне кохання" 20.50 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.00 "Панорама" 21.45 Погода

19.10 20.00

14.ЗО "Маски-шоу"

15.10 15.20 16.00 18.00

В

Співає О. Василенко

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 08.00

11.20

"Поліграф­

перерві: Анонс. Погода

2З.ЗО

ОЗ.15 Х/Ф "Чечітка" 05.05 Х/Ф "Майже історія"

-

техніка" (Олександрія).

туру

Х/ф "Янгол бажання" Тележурнал "Кентавр"

Футбол. Чемnіонат Ук­

раіни. Вища ліга. "Ворск­

21.15

00.15 01.50 02. 1О 02.30

ху­

"Перехрестя"

ла" (Полтава)

Футбол. Чемпіонат Іспаніі. Центральний матч

22.25

украінського

дожника

16.00 16.ЗО

14.20 "Добрі новини" 14.30 "Тинди-ринди" 15.00 "Шлях до успіху" 15.15 "Лікування хребта" 15.30 "Доживем до понеділка" 16.00 Торгінформ 16.30 ·саме Той" про себе 17.00 "Шлягер" представляє .. 18.00 "Таїланд. Сезон дощів", 1 ч. 18.15 "Ділові люди" 18.30 Торгінформ 18.50 "Добрі новини" 19.00 "Заглянь у майбутнє" 19.15 "Ваше здоров'я" 19.30 Телегра "Наш острів" 20.20 Світ здоров'я - "Бік-

Астрологічний прогноз Прогноз погоди "Пропису" "Ви практично здорові"

"Лабораторія

малого

бізнесу"

10.00 Т (с "Шоу Бенні Хілла" 10.20 Х/Ф "Сеньйор Робінзон" 12.20 "Вікна у світ" 12.50 "М-стиль" 13.20 Муз. департамент. "На­ ша двадцятка"

15.20 "Зворотний бік 15.55 Італійський Серія А. "Інтер"

медалі"

футбол.

-

"Атлан­

та"

18.00 "Автостиль" 18.20 Бізнес-студія 19.00 Х/Ф "Сіра Сова" 21.25 Італійський футбол. Серія А. "Кьєво" - "Мілан" 2З.ЗО Х/Ф "Гамлет·

n1 ?n

д,.т

... ,.,,. .....;, ........ ................ ~


30.03 ---------------'~'OUUfji:f:tcsfilg:r)miti7 У КІМ НА ТІ бабуня і двоє внучат. Тато і мама, як частенько це буває, пішли десь на іменини. Старшенькому чотири роки, а меншенькому третій іде. Прямо принишк­ ли біля телевізора, а там все про підгузни­

творами.

-

Пора спати, мої золотенькі, запро­ шує бабуся. Не дивіться на цю гидоту ...

-

Тоді

я

по

пульта? - Я цього, дитино, не знаю. - ~и краще розкажіть казку про звірів. - Ишли лісом якось ведмідь, тигр, лисиця і заєць, продовжує бабуня свою тяж­ ку службу. От дійшли вони до озера та й посідали відпочити ...

1.А

-

-

n

1-1

n

«Банк»,

! ДО ПРОДАЖУ І НА ПРИЛЮДНИХ ТОРГАХ

ДОВІДКА

ані .миті,

Що справедливим був: і Вівч-і ч-ілі, заможпо-ситі.

Всі ж зпали: віп любитель спу, Як пагуляє лою - зразу спати. Барлогу мав, і ne одпу, А шубу мав розкішну, що й казати! Та Зграя лісова приймає постанову:

Бурмилові - всіляку допомогу. І ne барлогу збудувати пову, а світлицю. Бо віп - каліка. Клишоногий.

А щоб скоріше поповити сили, Трудитися З.І!еліли Мурашкам, Іж.ак:;м; Сипицям.

і

АРЕШТОВАНЕ МАЙНО:

J

ноУ квартири за адресою:

і

1/3 частина 4-кімнат­

і вул.

:' типаверхового

І тири -

панельного

99,4 кв.м. Житл. квартири 69,3

І площа і кв,м ) ! Стартова ціна -

8693,00

і грн.

І

і

Гарантійний

1434,65 грн. , Стягувач:

Всім

. Ломаюна О.М.,

11/8, кв.

і

17, м. Київ. І Боржник: Зотов А.О., вул. і Драгоманова, 5, кв.12 ; м. ! Київ.

! 17

-

ЩЕНЯТА

півтори

нула

банківських днів після про-І ведення прилюдних торгів. і

Кінцевий термін прийняття і заяв

та сплати грошових І внесків 12 квітня 2002 р. і

Ознайомитись

з

майном

ра торгів з

9.00

до

виконувати

дуться 16 квітня 2002 р. об j 11.00 за адресою;! Київська обл., м.Бровари, і вул. Незалежності, З.

! реквізити

вносяться

СДП

на

«Укр-

!!

Організатор прилюпних j торгів: СДП «Укрспецюст», І

12,

кімн.314.

Довідки за тел.:

(044) 205-31-88, (295) 5-21-55,

і спецюст» в АКБ «Правекс~---····················--································································-···············································

АЗІАТСЬКО·І­

під питну воду.

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА

0,25

га під забудову. Ділянка в хо­ місці.

Є

електро­

водойма, сад, магазин.

6

від Броварів, до автотраси

км

-

м. Ділянка доглянута. Ціна

договірна. Звертатися: с. Красилівка

Броварського р-ну, вул. Са­ дова,

Тел.:

17. 7-43-12.

7-63-38,

(294J ..f!...:.f!....!:~:'!.:. . . . . . . . . . . . !

Товариство

з

ВІІ

обмеженою

«Зодіак»,

ідентифікаційний

13710223,

nовідомляє

про

код змен­

райвідділом соціального захисту на­ рисівни, вважати недійсним.

1!1

Втрачене

гривень. Претензіі кредиторів nрий­ маються nротягом трьох місяців із дня оnублікування цього оголошен­

nосвідчення

за

видане

N2234214,

ОВСЯНІКОВА

на

Олександра

Вікторовича, вважати недійсним.

1!!1

Втрачену

колову

nечатку

ПП

«Мілленіум" вважати недійсною. Код ЄДРПОУ

І

31 033811.

Втрачене свідоцтво

npo nраво

власності на житло, видане фондом

комунального майна 09.10.1997р. за

N280S на ім'я КЛЮКІНОЇ Людмили Василівни, вважати недійсним.

ня.

1!!1

1!!1 Втрачене nосвідчення ветерана nраці серіІ АВ видане

лінням

05.10.98

Броварським

уnрав­

соціального

населення Ганни

від

N2 155097

на

ім'я

захисту

ХМЕЛЬОВОЇ

Антонівни,

вважати

недійсним.

Втрачене

війни

І

nосвідчення

груnи

20.12.2000р.,

Б

інваліда

N2371712

видане

від

Броварським

міським уnравлінням соцзахисту на­

селення онтія

на

ім'я

БАЛИЦЬКОГО Ле­

Володимировича,

вважати

недійсним.

www.brovary.kiev.ua, де можна

знайти

інформацію від Броварської міськради та баrато інших повідомлень із жиnя Броварщини. Надсилайте ваші листи на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua

Н О В Е Ж И Т Т Я • Броварськuх міської ma

-

raзema районної

ра&, районної Аержавної а.амінісmраuії.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuії газеmu, Броварські міська і

paAu, раіюнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

від 10. 12. 1997р.

дитини,

nотерnілої внаслідок аваріі на ЧАЕС

шення статутного фонду до восьми­

десяти n'яти тисяч ста n'ятнадцяти

Броварським

селення на ім'я СКИДАН Метрі Бо­

Тел. для довідок:

6-65-21

~~~ ннн до мережі Інтернет а різноманітними варіантами ofiniкv

реєстрацію Кі

сплес­

видане

N2632895,

06.01.1999р.

""' 11 ~ Інтернет-nровайдер ІІ&РАВОПОРТІІ надає nocnvrи з nідкnюqе­

раіюнна

казочки

-

1!!1 Втрачене nосвідчення учасника війни

відnовідальністю мале nідnриємство

р.,

тобі

- Ппосківський осередок Броварсь­ кої районної територіальної партійної організації політичної партії «Всеук­ раїнське об'єднання «Батьківщина", свідоцтво Ng/32 від 21.03.2002р. Юридична адреса: с. Плоске Бро­ варського району Київської області, вул. Першотравнева, 50. Керівні органи: Бюро. Голова осередку - Святенко Мико­ ла Миколайович.

ім'я

.1!!1

Хіба

- Русанівський осередок Броварсь­ кої районної територіальної партійної організації політичної партії «Всеук­ раїнське об'єднання «Батьківщина", свідоцтво NP/31 від 21.03.2002р. Юоидична адреса: с. Русанів Бро­ варського району Київської області, вул. Садова, 32. Керівні органи: Бюро. Голова осередку- Матяш Віра Кос­ тянтинівна;

серіі "Д"

Броварську міськрайонну rазету ''Нове жиm» віднині можна читати в електронному виrляді на сайті компанії ''Бравопорт»

~ ~~

години?

наряд онука.

енергія, поруч природний газ,

300

бо вам рано потрібно

Броварським районним управлінням юстиції Ки"івсько"і області, згідно зі ст. 11 Закону Укра"іни ссПро політ.ичні партії в Укра"іні» зареєстровано:

6-47-70.

рошому

людською

Андрій БАБИЧ.

17.00.

го,

jторгах

!

Тел.:

лисиця

долонями старенька і пішла до кухні

СТАЛІ форми ресивер. Вико­ ристовувався

що

потрібні? Ну, й діти тепер пішли!

ВІВЧАРКИ віком 2 місяці. - БАК. ІЗ НЕРЖАВІЮЧО_І_

2600600001959, МФО! 321983, код зкпо! 30551713. Остаточний роз- і рахунок протягом 10-и І

можливо через організато-

відомо,

Так чого ж ти оце мені голову моро­

чив

R

Р/Рі

Реєстра~йний

І сок для участі у прилюдних І

М.Київ,

м. Київ, вул. Коцюбинсько­

внесок

сподо­

вставати. Я і без казочки засну.

на будІвельно-монтажні та ремонтні роботи.

25.

Інші дані не відомі.

грн. та гарантійний вне­

тобі

бабуню, до кухні та приготуйтесь до завт­

зі скла~ання кошторисів

245-55-54

казочка

Та це вже я чую цю брехню багато

ВАТ ес Теплиць техмонтаж••

Поилюпні тооги вілбу-І

внесок

І вул. А.Бубнова,

Турботу й захист соціальний. здоровань, поклав би й бугая, Машипа в пього імпортно-своя, Сповідує мораль: що паше, моє.

10-А,

і будинку, заг. площа квар­

1

Усе у пього є: Подбав про себе своєчасно. А згідпо довідки - пещаспий.

Олімпійська,

і кв.81, м.Бровари, Київська ! область ( 1-ий поверх деся-

У паш пепевпий час ~JJрмил чимало серед пас. Ному субсидії і пільги спщіальпі,

Bin

Тел.:

м. Ки"ів, вул. Урицького,

оця

рашнього сніданку,

правда, тому вона й зветься казкою. Я кра­ ще розкажу тобі про чорну ворону. -Так ворони усі чорні! вигукнув ма­ лий. Хіба й інші бувають? - Бувають, дитино, й іншого кольору. - Так то вже не ворона, а метис ... Я про це не буду слухати.

···························-····--··

ПРОПОНУЄТЬСЯ

вигук­

мовою говорити не буде. Ви краще йдіть,

-

~--··-····

!

-

Підвезіть, будь ласка, мене, дядечку!

разів.

погодився Іванко.

МОЖЛИВИЙ БАРТЕР НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ

!

показати

і може розірвати будь-якого

може,

Постачання зі складів у Києві та регіонах.

(044) 561-14-40, 561-14-41, 561-14-42, 561-14-43.

вирішила

свого чоловіка, а його звали

Раптом на дорогу вибігла лисичка:

-

хай добріхує,

Ну,

Тел. для довідок:

САЛОН-МАГАЗИН "ААЕКО"' м. Ки"ів, Бортничі, вул. 1 Травня,

Лисичка

бається. Один чоловік зимою їхав саньми.

5-33-74, 5-33-68.

Ведмідь - Бурмило Клишопоzий Потрібну довідку дістав, Що буч-імто позбувсь барлоги, Що голий віп - од вух аж до хвоста, Що вік трудивсь, н.е згаяв

~

'-І А с т

-

-Ой, Боже ж мій, щq мені робити? Ну, Я тобі розкажу про солом'яного бичка ...

В ПОВНОМУ АСОРТИМЕНТІ ВІД ВИРОБНИКА

Якби яєчко Гущі пе підклали, То й zonopy вопа б ne мала.

то-

n

от

-Та хіба кіт з'їсть цілу курку?

добре.

ГАЗ, ГАЗЕЛЬ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, А ТАКОЖ ДО ТРАКТОРІВ ТА С/Г ТЕХНІКИ

А вже старал~сь.--;: як могла!

-

А

3

во­

нув хлопець.

Не втерпіла стара. Хіба я коли-небудь вам брехала? ображено озвалася. У казці не завжди

онука

вона погла­

без

жену курку.

валь, великий майстер своєї справи. Він викував собі гарного сина із заліза ... - Робот! - зрадів Іванко. - А який же він був? Чи могли ним управляти із

дила

-

коротко,

звіра. Тому йому потрібно принести сма­

білявому чубчику, роз­ повім тобі зараз казочку. Жив колись ко­

Люлі-люлі, дитиночко,

Так

же сердитий

Не слухай бабусі! озвався із свого ліжечка Толя. Це все брехня. Такого в житті не буває. - Ти мовчи! Я знаю, що це брехня. Не­

-

-

тільки

як каже тато.

своїм друзям

нv й діти niwnи!

питиму

Бабуня вкриває внука теплою ковдрою і

-

Співч-я па копкурс запросили. Хоч віп співав лише впівсили, Журі розчулив аж до сліз. Диплом, медаль звідтіль привіз! Тож Гуска крила розпустила: - Талапт я першою відкрила, Jle зводила з nьozo очей, Не жаль педоспапих почей. Леліяла і берегла,

И Вовки

і

починає колихати.

На диво вдався zолосистrім!

-

гулі

горілку? з радістю промовляє малий. - Ходитимеш, тільки горілки не пити­ меш, щоб не втрачати розуму.

Раз Гущі зоtІсім випадково Підклали куряче яйцеЧас пролетів, пастало свято, У Гуски радість ув очах; На світ з"явились Гусенята, А ще - малесен.ьке Курча. 3 Курчати Півпик підростав. Незчулись, як Солістом став. У Гусепят проблем пемає, Аби скубпути щось та з"їсти, А Півпик зрапку вже співає -

ВЕЛИКЕ ДІЯО

ходитиму на

Ну, давайте,

Пан Коцький. Вона їм розповіла, що він ду­

як татко.

і

-

дички,

снути.

що дітки під час сну гарно ростуть, вирос­

rУСКА І ПІВНИК Буває ж так! Зпайшов підкову І щастям світиться лице.

ра? У лісі лев не міг бути, бо він живе в пу­ стелях. Та і зразу ж задушив би зайця і ли­ сицю і тут би їх і схрумкав! Ви мені

Ходи, Іванку, до мене. Я тебе вкрию, гарну казочку розкажу і заколихаю. Не забувай, теш таким,

-А про Пана Коцького ти будеш слуха­ ти~

розкажіть справжню казку, щоб я міг за­

ки та прокладки.

Лише кількох балів не вистачи­ ло Володимиру Якубовському майстру веселого цеху з Кра­ силівки і давньому другу нашої редакціі до визнання його лауре­ атом Всеукраїнського конкурсу «Байка 2001 "· Про це йому особисто nовідомив Петро Ребро - добре знаний nоет-лірик, гу­ морист і сатирик, громадський і культурний діяч, лауреат Всеук­ раїнських nремій та фестивалів, засновник і nостійний учасник ба­ гатьох літературно-мистецьких свят та альманахів, зокрема «Ве­ села Січ». Бо саме тут, у Ng9 за минулий рік надруковано аж 8 байок нашого земляка. «Тож даремно ви замовили Ми­ колі Сому еnітафію на себе», жартує заnорізький nересмішник, надсилаючи Володимиру Омеля­ новичу Диnлом Всеукраїнського конкурсу «Байка 2001». А нам тільки залишається у черговий раз nривітати шанованого і nло­ довитого автора з усnіхом і nо­ знайомити читачів із його новими

- Ну й що ви оце мені розказуєте? Чи могли вони, йдучи лісом, дійти аж до озе­

N 259

індекс

61285

АдРЕСА:

07400, Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності, 2. Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34ВіААілu: сільського госnоАарсmва 4-02-92; nромuсловосmі і соuіальнuх numaнь. лuсmів і масової poбomu 4-04-81; бухrалmерія; npuuoм оголошень 4-23-26. • Редакція не завжди поділяє позицію авторів. • За точність викладених фактів відповідає автор. • Листування з читачами - на сторінках zазети. • За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

НОМЕР НАБРАНО

І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ

Арук oфcemнuu. Обсяг

1

t.рукованuu аркуш.

Віt.t.руковано в ЗАТ "Броварська Арукарня" •НОВОГО ЖИТТЯ> .,......_._,_~..._.~~--~~"'""1 уnравління у сnравах npecu

З

Г~Зеmа auxoA.\.ltiH"> 17 ~JІіІП~JІ1~~7" R·

Ані. вj..Іі(РА-У

с~рела, субоЩ~r

ma інформаuїі Київської облt.ержаt.мінісmраuіі.

Зам.

1143

Тираж 2355 прим.

#28 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you