Page 1

Середа

1 квітня 1998 р. N2 28 (8920) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

Протокол

Протокол

окружної виборчої комісії

окружної виборчої комісії про рс·3у.%ПІПІ виборів шtродrшх деnутатів Україииrю багатuмандапюму загальнодержавиому

про результати виборів народних депутатів України по одномандатному виборчому он:руrу

.N!! 96

м. Бровари Київсьн:ої

області. На підставі протоколів дільнич~шх ВІІборчих комісій про результати підрахунку ~-

рад, районної державної адміністрації

1олоL:ів

окружна в116орча комісія вшнач11ла:

-

запнн,ну кі:н,кісл, виборців по окруту

-~ кіт,кісл, внборttів, які отрІІ\НІJІІІ ВІtборчі бю.~tетсні

~

кісн,кісл, ВІІборt!ів, які взяпн у•Іасп, у 1·о;юсуванні кіJІІ,кісл, ВІІбОрЧІІ.'\ ОЮ!ІСІСІІіВ, ВІ!З!ІаІ!ІІ.\ ІІе;[іі\СШІМІІ ~- кіЛІ,кісп, гопосів, nод<ІІІІІ.\ за кожно1·о кандидата у депутатн

.N'!.N'!

Прізвище, ім'я, но-батькові

п/п

кандидатів у депутати

2

Бак!Іан Сергій КостянтшювІІ'І

3

Бар;!ІІІІ ЯросJІав Богданов11ч

-1

ГаршщІ,кІІіі Мнкопа ПетровІІЧ

5

Депяренко Во;ю;ІІНІІІр ГрнгоровІІ'І

70899 121076 116932 -1835 101439

І

Кількість

rшбор•юму округу виборчиїr оr.:руг J"'!! 96 м. Бровари, Кпївської області ВіІ\ІЮвідно до статті 42 Закону Українн "Про ВІІбuрн народних денутатів України" на підставі протоконів діJІІ,НІІЧНІІ\ в11борчнх комісііі окружна вибор•Іа комісія ВІПІІачнла: - загап~ну кіш,кісл. виборців у іНІборчому окрузі -- 170899 -- кіт,кіст~ в11борців, які снрІІмали внборчі бюлетені ~~~ 121076 -~- кіл~кість виборців, які взяли участь у голосуванні І 16893 - кількість в11борчил бюлетенів, вІпнашІх нсдііісІшми - 4235 --- кількісп, і·шюсів, ІЮ)ЩІІІІХ ш СІІІІсок кандидатів у депута тн від кожної політичної іІартії, виборчого блоку вартііі -- І U51 03

Кількість голосів,

Політичні партії, виборчі блоки партій, списки кандидатів у депутати яких зареєстровані

nоданш: за кожен

сnисок кандидатів у деnутати

Внборчиіі блок

1039

"Партія прщі та Ліберальна nартія ~-РАЗОМ"

голосів,

поданих за кандидата у

2

Партія регіонального відродження України

434

депутати

3

ВнборчиЇІ блок "Менше слів"

173

1699

4

ВсеукраІнське об'еднання "Громада"

2627

507

5

РеспубJІіканська -'РІІСПІЯІІеt,ка партія

518

б

Українська Національна Аса~Іблея

471

7

Партія за.\ІІсІІІ-Іків ВігнІЗІш

300

7079

375

5991

6

ЖуравсJІІ, АІщрііі Вікторовнч

2759

7

Іщенко Олексііі Максн~ЮВІІЧ

182-Ю

8

Ко-зJІенко І:)орнс Опанасович

310

9

Курнкін Сер1·ііі І вановнч

10

115

~

Партія мусут,шш України

9

Аграрна партія Українн

3028

10

Партія зеленнх Українн

8085

11

Комуністична nартія України

12

Партія "Союз"

29588 351

2002

ІЗ

Виборчий блок "ВпереJІ, Україно!"

2482

Леоненко Віктор ІвановІІч

115-1

14

Виборчий блок Демократичних nартій НЕП

4992

11

Мн.\аіі.•нок МнхаііJІо Васшн,овнч

1097

15

Виборчий бJІок партій 'Трудова Україна"

5838

12

Новіков 0JІексаІІі!Р ВасІІ.'ІЬОВІІ'І

16

Соціа;1~де~юкратнчна партія України

382

ІЗ

ОстапеІ[І, Сер1·ііІ ЛеоніновІІ'І

17

Виборчиіі бJІок "СвропеіісІ,кий вибір Укр<йни"

242

1-1

Савін Іван ПнJІІІіІОВІІ'І

18

Вибор•шіі бJІок пщпій "НаціоналшиіІ фро11т"

1-170

19

13нборчніі блок

IS

СкІІОСІІКО Іван Васн,н.овІІ'і

830:1

Іь

Xopo.ІCJll, ЛарІІСа Іванівна

2895

20

Народнніі Ру\ Українн

17

Чернікоl! Нс):ІО;tІШІІр ОлексаІІJ!рОВІІ'І

865

21

Всеукраїнська партія трудящнх

І~

Чернюк Вопо;tІІ\ІІір Сері іііовІІ'і

-!50

22

Партія шщіоІІа;н.но~економічного розвнтку України

10889 3938

10902

"СЛ Он~( 'оціалі,JІО~Л ібераJJЬІІС Об' сднаІшя"

9622

19

Шеl!чеІІКО 0JI('C[, Е'вІ·еновнч

9785

23

20

lUнбіко Лнато_,!ііі Во;ющІ\НІJЮВІІЧ

1303

24

ВсеукраЇІІСJ,ка партія жіночІ!.\ ініціатив

21

Я ворівсІ,кІІіі Во:ю;uшнр О:ІскL:аІцJЮВІІ'І

2.5

ХрІІСЛІЯІІСІ,'\О~;Ісмокрал!'ІН<І партія України

.26

Ннбор'ІІІіі б:юк

10~9-!

Кі;н,кісІІ, І-о:юс:ІJ внборІІі!J, які не пі.'ІІ ршtа.ІІІ ЖО.'І:ЮІ о з каІІ.ІІІ,І:t 1ів ' ІіЩЮ.ІНі ;щ1у 1алІ

10(J5X. Окружна внборча КОІІІ<.:ія l!і;щовіщю .:10 пуІІr; ІУ К<ІІІ;[ІІ;щта

6

'ІаслІІІІІ І сІ аТІ і

ЯКІІіі ІІабрав наіібіJІLІІІу КІ!fі,кісл, ІсJJЮСІВ

i:-\2-tO

-IJ ветановІ І. !а особу ІІЦLІІКА О.Ісксія

МакСІШОІ3ІІЧа.

Ві:tпові;tно .'ІО 'І<ІСТІІІІІІ (J статті +З '!акону УкраііІІІ "і і ро ВІІборІІ нарО.!ІІІІХ :tсІ1) І атів УкраЇІІІt окружна внбор•1а ко~1ісія ВІІрішІІJІа: вважал1 обран1:~t ІІаІЮ)[ІІІІ\1 цспу:а1ом Укр<ІЇІііі

673

741

72-1 3357

НародІю~демократи•Іна nартія

72-1 1816

Соніа'ІІСТІІ'ІІ!ОЇ парлїта Сс:ІянсІ.кої партії Українн

9319

СоІtіа.'І~.tе,ІІ<ЖралІчІІа партія (об'сщІана)

4837

ІІар1·ія "i'L'ІjiOjJ\11: і Іюря;(ок"

2336

29

Іlарля ,'!уховІІоt·о, скономічнот і соціального nрогресу

зо

П ро1рсснвна соціа:~істична nартія

2-12

8577

11,J виборчому or;py:y N9 9<J

ІLЦЕНКА О:н:h:сіи М~ШСІІ.\ЮІІІІ'Ш.

Кіт,кісл, 1 ол осів виборців, які не підтрІІмапн вибор'ІОГО сnиску жодної nолітачної пар:ЇІ, внборчо1 о бj]оку nарлІ'І - 755:1. Го;юв<І комісії Секретар комісії

М. Л. РУБАЛЬСЬКИЙ. К. Т. ГРИШКО.

30 березня 1998

року

ГоJІова комісії

М. Л. РУБАЛЬСЬКИЙ.

Секретар комісії

К. Т. ГРИШКО.

JO

березня

1998

року.


НА ЗАСІДАННЯ колегії районної державної адміністрації, яке відбулося

24

березня ц. р., були

проведення робіт по захисту рослин. На жаль, не вся

"Калитянський", ДСГП "Заворичі", "Заліське".

техніка поки що готова до роботи.

Для проведення

керівники

Загрозливий стан з підготовкою техніки склався в

сільськогосподарських nідnриємств, відповідальні

КСП "Кіровське", "Зоря", "Україна", "Оболонь",

"Джі-Сі-ей". КСП

працівники уnравління сільського господарства та

"Прогрес", "Літківське", "Богданівське", ДСГП

300

заnрошені

члени

колегії,

nродовольства, керівники

відповідних

3000 га

передало

майже

200

-

га ріллі в оренду

фермерському господарству "Журавушка".

начальники управлінь.

Восени минулого року господарства району

доnовіддю

"Про

стан

готовності

засипали насіння для сівби ярих плані

агроnромислового комnлексу до роботи у весняно­

літній

"Жердівське"

га ріллі в оренду племзаводу "Плосківський", а

КСП "Великодимерське"

служб,

nрокурор району, окремі завідуючі відділами,

З

веснооранки на площі близько

шість господарств уклали договори з фірмою

період" 'вистуnив

заступник

голови

1976,6

1700 тонн,

тонни при

2511 ,8

-

тонни. Доведено до посівних кондицій

або

процентів до засипаного. У зв'язку

80

адміністрації, начальник управління сільського

з розширенням площ під зерновими району виділено

господарства А. Т. КОСЕНКО.

насіння з державних ресурсів.

Він зазначив, що ситуація в АПК району залишається

складною.

Так,

обсяг

сільськогосnодарського продукту проти зменшився

майже

на

відсотків.

40

1990

року

Знизилася

платоспроможність госnодарств. Дефіцит фінансових

-

тракторів. А в цих господарствах необхідно провести

300

веснооранки на площі майже по Лише

50

га.

добріІва

в

грунт.

райдержадмІнІстр~ЩІІ,

З

допомогою

особисто

її

В. М. Хоменка торік під регіональний

відсотків плугів, культиваторів, сівалок

8

голови

контракт для

господарств району було закуплено

252 тонни 590 тонн

15 млн. гривень. 85 відсотків

полагоджено в КСП "Літківське", "Богданівське",

аміачної селітри,

збиткові. Зменшилося виробництво

"Зоря", "Оболонь", "Україна", "Красилівське",ДСГП

калrймагнезії. Крім цього, згідно з постановою

"Заворичі".

Кабінету міністрів

ресурсів становить майже

госnодарств

Відомо, що для одержання добрих урожаїв необхідно

внести

валового

молока, скоротилося поголів'я ВРХ, свиней. Другий рік не функціонує комбінат "Калитянський" і

Складною залишається ситуація із забезпеченням

птахівнича галузь у КСП "Богданівське". Для

господарств нафтопродуктами. Так, для проведення

1993

тонни суперфосфату,

господарствами району було

укладено договір на поставку селітри,

840 тонн

2380

тонн аміачної

аміачної води. Станом на

17 березня 550 тонн

nоліпшення становища по кожному господарству

весняно-польових робіт необхідно

розроблено відnовідні заходи. Ними передбачено

дизпалива, І 072 тонни бензину,

аміачної води. Порівняно з минулим роком кількість

збільшити виробництво зерна на

масла. Поки що господарства мають

добрив зросла на

рахунок

розширення

площ

6,7

тисячі тонн за

зернових

культур,

дизпалива,

123

тонни

тонни

847

154 тонни дизельного 21 О тонн бензину, 12 тонн масла.

стабілізувати nоголів'я ВРХ, збільшити реалізацію

Укладено договір з ДАК "Хліб України" на поставку

nлодаовочевої продукції на

800 тонн дизпалива.

на І

,2 тис.

.5;2

тис. тонн, молока

-

тонн.

Першим кроком до цього буде усnішне проведення весняно-nольових робіт. Зокрема, необхідно nровести підживлення озимих на площі

9800

га, посіяти ярові

Близько

400 тонн дизпалива і 200

ц. р. поставлено

1920 тонн 650 тонн

аміачної селітри,

у діючій речовині.

Занепокоєний станом справ з підготовкою до весни,

голова районної держадміністрації В. М. Хоменко персонально

запитав

на

засіданні

колегії

про

тонн бензину поставить молзавод. Решту паливно­

відповідальність керівників господарств, які не зуміли

мастильних матеріалів підприємства закуплять

забезпечити своєчасну і якісну підготовку до весни.

децентралізовано.

Серед них

Стан справ із підготовкою техніки, забезпеченням

---,- О. В. Падій (КСП "Заплавне"), М. В.

Шульга (КСП "Літківське), М. П. Миронець (КСП

на nлощі

підприємств паливно-мастильними матеріалами

"Жердівське"),

овочі й картоnлю-

свідчить, що не зможуть самостійно виконати

"Великодимерське"), В. Д. Дя'ІОК (КСП "Богданівське").

22296 га, в тому числі ярі зернові- 7418 га, 1447 га, кормові культури 1230 І га. На nлощі 7219 га слід nровести веснооранку. Для nроведення цих робіт необхідно 650 тракторів, 126 nлугів, 180 культиваторів, 186 сівалок, 62 агрегати для внесення мінеральних добрив, 32 агрегати для За

·

~

комплекс весняно-польових робіт

··зоря",

"Жердівське",

тисяч, чаL-то звертаються до

редакції з проханням розповісти

про nорядок отримання

узгоджень щодо можливості nереобладнання цих засобів в інституті ДержавтотрансНДІnроект. ВідповіснІ на це заnитання редакція nоnросила компетентну в цій справі людину

-

начальника міжрайонного реєстраційно­

екзаменаційного відділення ДАІ полковника міліції М. М. КАРПЕНКА.

- Згідно з Постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 1995 року N2 191 "Про спеціально уповноважену організацію з

питань

погодження

переобладнання

транспортних засобів та їх складових частин" на Держтранс­

НДІпроект покладено повноваження щодо погодження переобладнання транспортних засобів, які виробляються за межами

України.

Для

"Літківське",

Безсмертний

(КСП

З обговореного питання колегія при голові районної держадміністрації прийняла відповідні рішення. Галина ПОЛЯКОВА.

радгосп

·

Власники автотранспортних засобів Броварщшш, а їх, до

118

господарств

І.

"Шевченківське", "Україна", "Прогрес", "Оболонь",

ЦЕЙ ВІЧНО ЮНИЙ КВК!

Ви хочете перео6Ааанати автотранспорт? .. речі, налічується понад

12

району. Це- КСП "Богданівське", "Кіровське",

О.

одержання

висновків

щодо

У нашому місті стало доброю традицією щороку проводити змагання КВК між школами міста. Ось і нещодавно· у міському культурному центрі "Прометей" "схрестили списи" команди-фіналістки середніх шкіл N~ 2, N2 4, N2 5таN29. У першому конкурсі "Якщо хочеш бути щасливим- буДІ, ним" щасливими стали СШ N2 4 та N2 5, які отримали. no шість "nосмІшок", лише однією "посмішкою" поступилася їм СШ NQ 2, три~- дісталося СШ N2 9. У другому конкурсі команди ві;~повідали на цікаві запитання. Наприклад, СШ N2 5 хвилювало таке: чи був Тарас Шевченко у Броварах. За вдалі відповіді усі команди-суперниці одержали максимальну кількість "посмішок".

Найцікавішим був третій конкурс, який мав назву "Ми всі навчилися потроху" ... Ось де був справжній накал

nристрастей. Члени команди перевтілювалися у відомих людей. Були на сцені і Ромео та Джульєтта, і Юлія Меншова з ток-шоу "Я сама" (СШ N2 5), і зірка сучасності Вєрка Сердючка (СШ N2 2), Червона Шапочка (СШ а також літературні класики (СШ N2 9). Після виступу усіх команд юних дотепників привітав мер міста О. М. Іщенко. Приз глядацьких симпатій було присуджено СШ NQ 4.

N2 4),

І ось вердикт жюрі виголошує завідуючий міськво М. М. Скирта: перше місце завоювала у нелегких поєдинках

команда СШ

N2 4,

друге- СШ

N2 5,

третє місце розділили між собою СШ

N2 9 та

можливості переобладнання таких засобів, їх власник

переобладнання, дати технічну характеристику складових

частин, що мають бути використані при переобладнанні. При недостатньому обсязі інформації в заяві інститут

N2 2.

Ірина соломка.

надсилає (або вручає особисто) заяву на адресу інституту.

У ній він повинен докладно описати, з чого складається

СШ

Грошові нагороди nереможцям вручив заступник голови міської ради І. З. Петренко. Гра закінчилася, але в ній немає переможених та переможців, бо всі, хто брав участь у грі, належать до веселих та КМіТJІИВИХ.

СЕРЙОЗНА ЗАЯВКА НА УСПІХ

ЗДОБУТКИІПРОРАХУНКИ

У Києві відбулися nідсумкові конкурси із сnортивно­

Два дні в nланальному басейні "Куnава" nроходила

бальних танців nрофесійної та аматорської ліг, в яких

першість міста Броварів із плавання. У змаганнях взяли участь

вимагає у власника засобу додаткову інформацію або

взяли участь nредставники

понад І ОО юних nлавців.

запрошує його особисто. ДержавтотрансНДІпроект на

танцювальні nари із Броварів.

основі заяви оформляє договір із замовником та надсилає його замовнику (або передає особисто). Замовник підписує договір та разом з документом про оплату послуг за угодою надсилає на адресу інституту (або передає особисто).

Вартість виконання робіт за узгодження можливості

київських клубів та

Перше місце зайняла команда планального клубу "Купав.а",

Участь броварчан у конкурсах стала можливою

завдяки молодому тренеру танцювального клубу "Престиж", що функціонує nри міському культурному

центрі "Прометей", Миколі Олексійовичу Пащенку. На конкурсах вистуnило п'ять танцювальних пар. На міжклубному конкурсі nрофесійної ліги міста Києва на

переобладнання транспортного засобу визначається згідно

Кубок тренера, в якому брало участь

з

пар в категорії І

прейскурантом,

затвердженим

керівництвом

Учасникам Великої Вітчизняної війни, ліквідаторам аварії

11 категорії,

інвалідам І та

11

груп при наявності

підтверджуючих документів надаються пільги по вартості

виконання

робіт.

переобладнання

nідготовлений

висновок

щодо

транспортного засобу надсиласться

замовнику (або передається особисто) не пізніше

15

діб з

моменту укладання договору та оплати рахунку.

Адреса інституту:

252ll3, м. Київ, пр. Перемши, 57. р/р 26007301360052 уЗалізничному відділенні ПІБ України, МФО 322153, ОКПО 01527695, тел.446--43--90,441--48--27,441--48--86,

факс

446-52-24,

кімн.~!

Дні nрийому громадян КОЖНОГО ТИЖНЯ З

40 танцювальних

років, шосте фіналt,нс місце

завоювали броварчани Алла Андрюшевко та Ілля

ДержавтотрансНДІпроект. на ЧАЕС І та

0-12

-

801,803,812. понеділок, вівторок, середа

9 ДО 15 ГОДИНИ.

Пащенко.

15

лютого на міжклубному підсумково~tу конкурсі

аматорської ліги "Зимові зустрічі-98" у категорії

років фінальне шосте місце з

37

9-1 О

пар вибороли юні

броварчани Ярослав Меркатун та Юлія Окроnірідзе. У виступах серед вікової категорії чотирнадцятирічних участь у змаганнях брало

57

пар.

Одинадцяте місце nрисуджене А. Андрюшевко та І. Пащенку, які вистуnали в старшій для своїх літ

Костянтинович Рак. Переможцями в особистій першості стали:

Костя Добровольський, який виграв дистанції І ОО метрів вільш1м стилем, І ОО м батерфляєм і І ОО м на спині, та Ольга Фаріна -~-

100

м брасом.

Треба також відмітити плавців ДЮСШ Броварського

міськво. Дружний колектив тренерів, більш як 10 чоловік, на чолі з кращим директором 1997 року В. І. Манько та завучем О. Н. Єрмоленко майже на рівних змагалися з плавця ми клубу "Купава". Відповідно зайняли І І місце команда "Схід"- 335

очок та "Лідер" -І І І місце- 305 очок. У особистій першості переможницею стала Даша Красна, яка тренується у тренерів Л. Б. Спавінської і В. О. Турчина. Змагання показали, що є в Броварах перспективні юні плавці, котрі можуть добитися високих результатів. Але для цього необхідно систематично та цілий рік тренуватися. У місті

ж, яке має прекрасні басейни, плавці тренуються всього 5-б місяців на рік. Решту часу в зв'язку з відсутністю опалення

категорії. Щиро

яка набрала 385 очок. Команду готував до змагань тренер Ігор

вітаємо

з

усnіхом

тренера

Миколу

Олексійовича Пащенка. Зичимо нових, ще вагомішнх

басейни не працюють, а плавці займаються чим

завгодно,

тільки не плаванням.

усnіхів.

Геннадій ШЕЇН, Інф. "Нового ЖИТІЯ".

головний суддя змагань.


ЗgороВЯ здоров~ Htl

вонu

не враховують

npu

LІьому урбанізаuію СІі..,~с~·~с:. !!ІШnmя, екологію й

іншr несrІрuяmлuві.фі!кmорu, які негаmuвно nt;JHi!'-!J"JrтJl"~" на зАоров"і жінок, Те, шо нормально у uuвілізованuх кvаїч;1х ·~,~xJ~'-Y. не завж11.u може

11.irneu

бyrn!J пptJLJHЯIЛHUM 'і нас.

Так, б березня 22-річна броварчанка nісля с.:·с) І"· :ч..-сmовкu АО nологів

у Кuсві нарсАжувала на 11.ому без лікарської ;,::;C1гo.v.·.)':J. Пуповuну Aumuнu перерізала і перев"я:зала несmерuльнuм матеріало,,· ,..~·.-,

:.

•:нrасліАОК кровотечі

втparnu.~a багато крові, в nологах 11.істала чtклснні pr•:;puвu і настуnного

АНЯ через важкuu сmан змушена була вuклuкamLr шв~tдку АОпомогу. Лікарі зробuЛLr усе необхіАне мя врятування жиmmя і ЗАОров'я матері

ma

D.иmинu.

Кілька Анів провела в реанімаuії у на11.тяжкому стані інша nорОАілля.

Нев11.ала спроба

нapoдumu

вАома коштувала їй жuття D.umuни. Шоб

врятуваrпu жінку. показнuкu крові якої булu нuжчі крumuчної межі, їu

D.овелося влumu кров віА lб Аонорів. Проблема ж крові наювuчаuно склаАна. Якщо раніше у раuоні було nона~~.

4

rnucячi АОНОрів,

тепер

mo

-

менше

rnucячi. Ьуже D.орого обхоD.umися елементарна безграмотність жінок. Шоб прuОмапш гпаке важлuве рішення: ле наро11.жуватu і як, слі11. знатu сmан

свого зD.оров'я, сmан nло11.у, покззнuках

11.уже

ma

вел•JкuО.

й

стуnінь рuзuку навіть

rno

Як,

скажіть,

у

npu

~~.омашніх

позuтuвнuх

умовах

можна

забезпечumu сrлерuльність матеріалів, інструментів? У nологовому бу11.uнку,

or,pi"' сmерuлізаuії інструментарію, мuються стінu nалат, Аезuнфікуюmься. Кожну нову rюро11.іллю вмішуємо у настуnну nалату, вuселені - nycmyюmь,

... :~~~---===~~--------~

аж покu увесь поверх не вuвільнumься АЛЯ санобробкu. А жінок muм часом розмішують на іншому nоверсі.

СВЇТІІАНА АНАТОІ\іЇВНА ПЕТРЕНКQ завідуюча відділенням

ВОІІОДИМИР МИКОІІАЙОВИЧ ТКАЧЕНКО, zоловний акушер-zінеколоz Броварськоzо району: - За мuнулuх nівтора місяuя у Кuївськіu області в nологах загuнуло шість жінок. UetJ

патолоzії ваzітних:

nоказнuк вuщuu, ніж за увесь минулий рік. На щастя, останнім часом у Броварському pauoнr

Т о,чу я каrлегорuчно npoтu так званuх нестанАартнuх пологів. СьогоАні

НароD.жуючu поза сmінамu меАІJЧНОf'О закла11.у, жінка Ауже рuзuкує.

-

не лише збережена, а й розширена мережа акушерсько-гінекологічної D.onoмoгu. Головн•Ju лікар

з11.оров'я вміmнuх та жінок взагалі вселяє серйозну mрuвогу. б1,6 віАсотка

UP/\ іван Павлович Сокур nитанням охорони материнства і D.umuнcmвa на11.ає особлuву увагу

вагіrnнuх і,\уmь в пологu з ане.'Іією,

80 -

з гіперnлазією шuтовuАної залозu.

Першу коnіUку, що з'являється на рахунку раuонної лікарні, він сnрямовує на поr,оговuu бу11.uнок.

СnостеріІ · асться значнuu

на nалату новонаро11.жених. Незважаючu на скла11.ні фінансові

аномdліu nологової D.іяльності, ваА розвumку новонароАженuх. А яка nроблема

11.uтячій nоліклініці вве11.ено

необхіD.нісmь.

Ві11.криmо

noca11.y

11.иmячого гінеколога

-

nроблемu, осrnанні,'І чac<)rV, у

саме жurnrnя про11.икmувало rnaкy

кабінет ме11.ико-генеrnuчного консультування

-

ma планування сі." 'ї,

picm

ексmрагеніmальної та акушерської nатології,

гіnотрофія пло11.у 1 Кожна 11.есята 11.uтuна, ще не нароАuвшuсь, стражАає.

іі rнrуп1річеревнuu розвumок не віD.nовіАає: терміну вагітності.

ВнасліАОК

АЛЯ новонароАженuх з nіАігрівом, nри11.бано наuсучаснішuu апарат ультразвукового обстеження.

12,5 % немовляrn наролжуюrпься із знuженою вагою. Uей nоказнuк у мuнуло,,·,у poui nорівняно з 1987 роком зріс на 300 відсотків! Такuм немовлятам потрібна негаuна .'.опомога. Їх вмішуємо у кювез, Ае зберігається необхіАнuй мі!<роrо;лімат - meiY:nepaтypa, вологість, nо11.ача кuсню. То чu можна вecmu

Тобто, створені усі умовu, абu зберегти ЗАОров'я жінок, Ааmи можлuвісmь їм ві11.чуmu усю

мову про нестанАартні nологu) 1\uше в пологовому буАuнку жінка 011.ержuть

nатологїі шийки матки, оскількu збільшується онкозахворюванісrпь жінок. Вліnжу r1ровелено каnіmальниu

ремонт усіх

віD.Аілень

nолотвого

буАuнку,

замінено

чuмало

сан:nехнікL:,

D.Bepi

тощо. Палати 6.ЛЯ сnільного nеребування матері ma AUmuнu облвАнані фінськимu ліжечкамu

nовногnу щастя "'amepuнcmвa.

uього

вuсококваліфковану допс,могу фахівuів.

Та незважаючи на все ue, АОВОАumься говорumи про прLrкрі речі. Я маю на увазі баuАужісmь жінок АО свого ЗАоров'я. Раніше nраuювалu nіАnриємсmва, лікарі своєчасно npoвo~~.uлu rірофогляАu жінок, вuявлялu онкозахворювання ma іншу nаmологію на ранніх сmаАіях розвumку. Тепер же nі11.nриємства не nраuююmь, а отож nрактuка

nрофогляАів стала неможлuвою. Жінкu ж

звертаються АО гінеколога, колu nроблемu зі зАоров'ям сmаюmь очевu11.нuмu або справа AOXOALІmf,

АО кровотечі. І ue nри різкому рості онколо.гічнuх захворювань, колu на різноманітні nyxлuнu стали xвopimu жінкu молоАого віку. неріАКО 24-27 років. Тому кожна жінка повuнна пам'яmаnш: Авічі на рік вона зобов'язана npoumи онкоогля11..

СьогоАні стоїть питання про nланування вагітності. Тількu за гnакої умовu жінка може наро11.иmu з11.орову Аuтuну. Саме АЛЯ uього існує кабінет nланування сім'ї ma ме11.uко-генстuчного консультування. 1\ікар-генетuк Аоnоможе врахуватu і вuключuтu усі факторu рuзІJку. Якшо жінка своєчасно стає на облік, є можлuвість вчасно вuявuтu ваАu розвurnку nло11.у, якLІХ з

кожнuм роком збільшується. Торік 14 жінкам було nерервано ваїіmнісmь через nатологію ПЛОАу, ше 20 - через захворювання на сuфіліс. Скількох лю11.ськuх rпpaгeAilr і скаліченuх Аоль вдалося унuкнутu. Але слі11. nам'ятатu, що вагітність nереровається на ранніх строках. Та жінкu всо: частіше стають на облік no вагітності в пізніх термінах. Торік 28 вагіmнuх взагалі не обсmежувалuся, бо не стояли на обліку. Вагітні АОпускаються хuбної 11.умкu: якшо вонu не nраuююmь і їм не потрібна Аекретна віАnустка, бо вона нікuм не бу11.е оплачена , то АО лікаря imu не обов 'язково. Лм: сліА знатu, що така легковажність інколu може коштуваmu жumrnя. Так сталося у Кuє:во­

Святошuнському, ВuшгороАському та Білоuерківському раuонах. А все mor-1y, шо з11.оров'я "'.інок погіршується і потребує

постЮної увагu, так само необхіАнuu контроль за розвurnком nло,\,у.

ВОЛОДИМИР

ГРИГОРОВИЧ

ЖИДЕНКQ

начмед

полоzовоzо

будинку:

- ПрuхtJм,н: «:r .'\епюлу Чарковеького , звuчаuно, вuсувають свої аргументu на кopucrnь пс.: ·.or ів у воD.і, але як сnростуватu

тоu факт, шо у ВОАі мікробu

розмножуюmьг:; швtJ.\Ше, ніж у повітрі. А хто зможе вuключuтu можлuвісmь ускла11.нень, с-~ ..:)Еімо, якшо у жінкu ГІереD.лежання плоАу і ві11.крuлася кровотеча,

шо вкраu небезІJсчно для її жumтя)

І взагалі реальна карmuна стану ЗАОров'я жінок, яку ми маємо на сьогоАнішній 11.ень, вш,мочас полт-u поза ме11.uчнuм заклаАом. Звернімося АО uuфp. З rюлогіІ:\ у

1997

з налиr-ш

році

розвtтшу

1332

r-'ідсо:nка булu nере11.часнuмu, б ві11.сотків Аітеu нароАuлося

2,9

і," необхі11.на була невіАКАВАНа АОпомога,

-

віD.соmка

12,5

-

з гіnоrпрсфісю . 80,б відсоnжа жінок-nороАіль .'\алu неакушерські захворювання.

28

BiloinlHІJX не cma~u на облік, не обсmежувалuся. На шастя, всіх їх ВАалася

вр?.rпуватLІ

Олнак

СІJтуаuія,

що

склалася

у

uьому

poui з материнської

смертності у Кuївськіu області, оголошена налзвuчаОною. Uей сuгнал біАU не "юже зaлu1uunш ба;jдужu,'\ нікого. Але nотрібно, щоб не лuше лікарі, а й самі жінкu піклувалuся

npo

своє ЗАОров'я. А11.же саме вонu в усі часu булu берегuнямu

люD.ського роду. Шо ж мu має:мо на сьогоD.ні? ВіА'ємну нароD.жуваність, яка за осrmнІні

j,t:cяmь

років

скороrnuлася

уАвrчі,

а

смертність,

навnакu,

зросла.

І Іоrnомсrшю наро11.жуєrnься слабкuм. Як шо в сере11.ньому по планеті АВа віАсоткu новонаро~~.жснuх з'являються на світ з ваАамu розвuтку,

mo

у нас uей nоказнuк

НаАзвuчайну велuку небезnеку становлять пологu на ~~.ому. Все частіше нам AOBOD.UПluC:-1 стuкёІ:лuся з наслі11.ками такuх пологів. Окрім того, у жінкu буАуmь юрuАuчні проблемu, оскількu їu необхіD.нІJ бу11.е AOBOAuтu своє матерuнство. Ьове11.еться пpoC1mu обстеження, яке має право провесrлu лuше

yrnpuчi більшtrСr. 3aAy.'luumecь наА uuм, жінкu' У нас у раuоні налагоАжена і

акушер-гінеколог пологового буАuнку.

Ct:.'•.iJX

Полоzи на дому досить популярні за кордоном. Останнім часом засоби масової інформації, особливо видання для жінок, популяризують так звані нестандартні безболісні

<шуwерu-гінскологu ве11.уmь прuйом у дві змінu.

-

полоzи у воді. При цьому стверджується, що вода - середовище близьке до тоzо, де дитина перебувала упродовж дев'яти місяців, і малята, народжені таким чином, міцні, здорові. Та давайте послухаємо представників офіційної медицини, які стоять біля

итоків життя, які першими приймають у свої добрі, надійні руки немовлят, допомаzаючи ІМ з'явитися на світ.

ВОЛОдИМИР КУЗЬМОВИЧ МЕдВЕДЧУК завідуючий обсерваційним відділенням полоzовоzо будинку:

- Як фахівеuь з багаторічном стажем poбomu сmверАжую: nологu на ~~.о,..,у неАопусmuмі. Опоненmu можуть

заnеречуваmu,

мовляв,

наші бабусі наро11.жувалu

ВD.ома, на все село була оАна noвumyxa. Та

збережена cucmeмa на.~ання акушерської D.Onoмoгu, nочuнаючu з ФАПу. По праuює: гnакож

вuїзна

брuгаАа спеuіалісmів. У жіночій консультації Не буАьте баuАужuмu АО свого

злоров ·я. Лдже вLr у віD.nовіді за маuбуmнє жuтmя.

ОтжЕ, ХАй стАНУТЬ оБов'язковими мя кожноr жінки ці ПРАВИЛА:

1. 2.

Двічі на рік проходити онкопрофоzляд.

Жінки,

про

які

заzальне

тижнів

планують

ваzітність,

оздоровлення

та

стати

повинні на

подбати

облік

до

12

ваzітності.

З. дбаючи про своє здоров'я, кожна жінка .має одержати

у лікаря консультацію

з питань контрацепції.

НаАія Г АМАЛЇЙ.


--

npuxвaтuлu.

У мене рукu опустuлuся О банка з сировоткою брязнула об nіллогу. Я

BeльмuwaHOlJHl!U пане ПреЗLІLІ.енrпеІ Вuбачте, шо знову л1ерnшюся LІ.О Вас,

Туре·ччuн у

але

розвалився.

uього

вона

разу

сама

не

ві.'>.

імені . нІ

може

сусілкu,

бо

.

нanucamLІ,

поnлuвлu, а

колгосп

ВаС'

тLІt-1ЧaCOBUU,

вuм:r.ш

dt)ll

.~Юі-.ІJ

указ , хочсJ

б

ЇJI>. 1JЛLI

h

не

ХАібО-''•· А хліб, як відомо, у бl:з rpoшeu не дають. Оrлож nонесла я до

гості, rntІM білІ,ше ІtE -JF,,,;,:.

Бо всім відОІ\\0, шо н ..· зu<t•·ІU(І гісm и гірше mатарuна. А JІIOUJi і!'. на :шаного

CLІPOІ:Jamкu.

iJбu

спекла

ні зapnлamu. Та

велш,і, злякані, рукu, на rрулях схреwені,

не тpelJ CJ і розnовілаmu.

."-.•)

Внучка спuть? Чu, ,,юже, захворіла?

говорuмо

-

гос1uну . .:\.ругу.

за

розмова,VІu

не

ло

їжі .

гралася, гралскя, але ГОАОл

та

-

-

nuтcJc ме не голосно: Мамо , i'\U у госmях СLІлuмо ) У rocmяx, - ьілповіt>-аю . А чого на,'\ 'істu u лосі не лаюmь) lштuні я закрtІла poma uукеркою,

u

а nOд?yra змушена була

t'1mu

О

Але я не про сс:бе, я про сусілку. У неї сімеОка, як у rnoгo Ot-\C:\Lкa, і всі безробітні. Бо колгосnні ггн:л>Jта в

бо

лень

хаті,

-

несnрuятлuвuО

сусілчuнuх

гості

з

хлібом

обіОшлося, от

вілбулu

прuїхалu

тількu

лuшuлась і рукu

cepue

усім

і

nляшку

we u

сусілка заїкою

лосі трусяться,

нuє.

Тому О змушена я за неї npocuтu , бо вчора до неї, а завтра можуть ше

до когось гості npuїxaтu. Віл нuх же

rюміmно ворушаться, бо згаАала, шо в ra·Jemi nuc:aлu , абu ОСІnеріr·алuся. - То шо ж rnpanuл ocя ) - не ВUПlрUГ·\аЛа

в

прuдумаємо

npuxoпuлu з собою. Все нібu О лобре

як м:реІ:J'яніюmь мо·і НОГLІ, а губ tІ ледь

на г.ухню.

немає

'ії.-Шось

ГостеО

сама і заперечц,\а. - У вас же і І<расrпu HCJ\\a чо1 · о. /v\оже. маньяк? - відчула,

не n1inжa,

головне. В іншuх ,

ue

картоnлі

nіл ' їзлом. Зносuлu, в кого шо було. Та

Вона мовчкu nо·,uтала головою. - ЗлоліР Може. обікралu) - але ж

донька

.-\

-

Під.

mcJ u

терnлю,

не

сьоголні.

зanumaлa я.

-

О

занuло,

губ.

-

Оксано,

-

гуртом. А тu валер'яночкu накраnаО та noпuO, а гостям скажu, шо cepue

LUO велu ло кімнатu, і nрuклала палеuь

Cut.tJMO

кажу,

засrюкоюю

Шо з тобою? злtrвувалася я. Вона мовчкu nоказала рукою на лвері,

зі <:воєю ,,\:J,\енькою лонькою. грудt,мu смокче, але ж

може,

-

Якось nornp .'i nuлa я в госm! .10 nолругu

махнула рукою.

-

хоч картоnля є, а

ІЮ-'\іmно трясуrпься.

І не в І'd•.І.ЮМУ українському звuчаї npuгoшam: • <ocmeu вumріwка.,ш. Бо про ue і літ:; з caмtJX nелюшок знають.

Ну,

вмuратu ж через гостеО. Слава Богу,

літо!\

,'\ .~t~ нчu•\а. І тількLІ я в лвері "лзuнь", а iJ(>Ha кулеІС• BliCKO'IUЛd 3 хатu В корuдор. ОблtJччя бліде , вuдовжене, очі

BLJ ж r:ar-\i :.>наиnе, про

і все ... -

-

сусідкu

госrnя багато п1реба А за шu сЮІ (J оте "багато" ку1шmь) Ко.\ :.І ні .робопш,

u

А картопля?

магазuні

:,л:,;

пuтаю.

-

Мu-мu-млuнuі вчорашні.

хочуть. Їм даваО карпюплю та we u з

Прошу

та

Хліб є?

колгосnнuкu

віr..ІЮЧLІвають. Але ж і безробітні їстu

НІ

скс::;атu.

ue

співчутливо nолuвuлася на сусідку.

сам

ніхто не застрахованuu. Вuлаuте указ якнаОшвuлше,

шановнuО

nане

Презuленте!

Я.

Не noмupamu ж через гостеО!

Г о-го- гостеО nовна хата, заїкаючись, прошепотіла сусід:\а. -·- Кумів

Віра холошвій.

Іlр<~несло, зл.алеку, ше: О ро.'..uчів з собою

НА ЛЕКЦІЇ

ВІДЧИНИ, ПЕТРЕ!

ІЩЕ РАЗ ПРО ПІЛЬГИ

Бо ніхто не хоче брати

З залу чути хриплий голос:

-Та я була там,- каже Смерть,

"Зайця у законі".

-От нап'юся вволю!

-Узять тебе забула!

Дочка запитує у б;:нька: Тату,

-

* * *

а

тебе

Коли я іду з дружиною в гості, то

б>1ла

коли­

небудь твоя ~/:::: г~1'" -Ні, тільки тsо·~· ..

-

А що, тобі дружина не дозволяє?

-

Та, ні, я одного разу дуже

заnрошує на ко нтr; ·;к:' ,;і~ основі.

-виконробів будівєnс·Н)ГС виробництва, начальника відділу контролю якості

-

залізобетонних вирt)бів;

-

у

заощаджувап1.

дугового

зварювання;

водій автобуса; водій автовишки·

водій-оператор кисневої машини,

Оплата праці - відрядна. З nитань працевлаштування звератися за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова,

131 , відціл кадрів.

НОВЕ ЖІІТТЯ"

ськuх раА,

-

міської

газета Бровар­

ma

необрізну за доступними цінами. Тел.: 5-42-83.

~

районної Аержавної

255020,

РеАакmор:

СПІВ3АСНОВНИЮІ: колектив

І ..J

4-03-76

ВіААілu:

Міняю

ьухгалт~рія. npu :Jo,.., <..'ГО'\Jl1Іенt:..

1

CШli:::l!l bJ-iUX

І. .

, .. І

Редакцін

ІН\П1.:: Н ь.

Іі

••••••

квартиру

(2 -й 8

поверх, розвилка} на однокімнатну на

житловому масиві,

Тел.:

• •

6-30-50.

ПРОДАЮТЬСЯ недорого вулики, р<.tмки, щ;,цогонка , увесь інвРнтар для пас!К>І ; ущільнювальна гума для балконів

1ОО м (білоцерківська). Тел.: 4-07-30. бульв. Ііезалежносmі,

секретар :

,\UC. IІ11tl

4 02-92: 1:,)..:.~ .~·. •. ,·~ -'··Jf':~ХпІІ І .....::;{ i~·:n ~·(J0V :;L, 4 -04-81; 4 -23 -26.

lfe _ ;r~вждн поділщ: nи.7нtр·ю ГІBrtpts

За точmсть внхлад ..::ннх фа.s, гів під11t1tи;дпє dB lйp.

Листування з чиrачL?МН

-· ua с rорі1;кпх газеrн.

2.

цінами віконні та дверні блоки, наличник ,

НАд ВИПУСКОМ

Тел.:

4-13-74,

nідлоги,

Правління та профспілковий

ком:тет

глибоf<о

сумують в зв'яз,,у з перед часною смертю

колишньо'! го лови прзвл;ння Броварська'~ райспоживспІлки Василівни

та

ДРА ЛЮК

висловлюють

Тамари співчуття

рідним і близьким покійноі. ПРАЦЮВАЛИ:

Газета виходить

квітня

5-59-69(крім вихідних) .

Броварської райспоживспілки

Коректор В. Ковалівська. Офсетні форми С. Дзьома. Друкар Л, Шкур011адський

17

для

вул. Будьонного, 14а.

комn'ютерні набір і верстка В . Васянович,О. Каленченко,

з

дошку

3s~ртат]:1_св. з~ g.дpecQІQ: м. Бровари,

• •

CІA:...<.;t.or~ ·.) ; ·~· r .т~ І':,J.'н1ро.._Іо І t..J

йонна ради, районна держадміністрація.

кІ tv 259 від 10. 12 . 1997 р. ІнАекс 61285

••••••••••••••

4-5

ПИЛОМ31ерІаЛИ.

5-04-08, 5-50-01,

ПІДПРИЄМСТВУ

"КОМФОРТ" терміново потрібні на

" вагонку",

п"'ресу:;нІ·1:1

8

БРОВАРСЬКОМУ

Реалізу ємо населенню за достуnними

;.:уб. м.;

10 куб. ~:.·

двокімнатну

знає дружина,

розрядів.

5-65-20.

ВіАповіАальнuu

j

реєстрацію

Довідки за тел.:

не

роботу висококволіфіковані столяри

140 ;ис; км;

10 куб . М. .. _ 2 шт 110 IG

ьзгон·,,побутоuка,. 3х6,

Кuївська обл., м. Броварu,

редакції газети, Броварські міська і ра­

Свідоцтво про державну

пробіг

4-21-34.

аАмінісmраuії.

:lробі:·

••••••••••••••••••••••

г Здаєтьс;- готелькана Обо7.'о-;і,1

ААРЕСА:

районної

р. в.

с мкість для ПМН

Організація проnонує ваги торгоВІ, гирі в асоотименті. Здійснює реrюнт ваг. За довідками звертайтесь за адресL)ю· м. Бровари, вул. Винни·-;енк3. 4. Тел.jфакс: (04494) 4-04-42; тел.: (04494) 4-11-55.

усе

вона знає.

ТІ1С. КМ;

блоr:• 1 запраuо•;ні

·--

нас

дорожчі за тисячу, про яку

доводиться

ЄМКІСТ Ь ДЛЯ цементу

--

6-24-27. і

І станція метро ~<Мінська». L Звертатися за тел,: 4-00-30.

5-05-22, 77-2-45.

час

MAJ · S,\331, 1991 р . в.

1957

про які

зітхнув він важко , -

ГРсtнсформаl орну пі,цстСІнцію 160 кВа; бстоно:нJішувз•І "д r ІІ<:t.> ·

:

Пропонуємо nилометаріали і дошку

-слюсар-моторист.

Тел.:

70

3;.11·130

Якщо ви маєте що віддати людям :

дзвоніть за телефоном:

наш

а в гомобі . н,

проводить акцію по збору речей для і , нужденних. Це можуп, бути . одяг, і

* у

Що ти маєш на увазі?

відвідувач

Організація терміново реалізує:

СОЮЗ УКРАІНОК ~

*

світі

Приміром, сто гривень,

Що зробиш, -

/

-муляри;

-

запропонував

переживу.

-токарі; електрозварювальники

відносно:

не

1 1 --

-теслярі;

-

вам допоможе прибирати зі столу,

дві дружини. Я такого жаху більше

І дитячі книжки та інше.

головного технолога .

*

офіціанту.

і взуття, ліки, іграшки, посуд, б ілизна , :

На постійну роботу потр:бн;:

* У

перебрав і мені здалося, що у мене

ТОВ БРОВАРСЬКИЙ ДБК <~МЕРКУРІЙ»

*

- - З3мість чаС:ювих, моя дружина

п'ю дуже мало .

*

І не відчиню! Іди до біса! Чула:?J

-

алкоголю.

*

*

Петро ,·й:

Жінку втратите заради цього

Хукати в долоні,

*

Ану впусти, гадюко!

підриває.

Довго буде ще старенька

записане

-Я знаю, Петре, що ти там!

- Алкоголь життя подружнє дуже

У рукав ховає.

t

У двері гучно стука:

читає:

Гріє книжечку пенсійну,

.

До наркомана біла Смерть

У сільському клубі лікар лекцію

Мерзне баба на зупинці, Сонно позіхає.

1937

р.

Дні виходу: середа, субота.

ОбоtІ

Друк ОфССЛІІІІЇ. І ,tрукоrзаІІІІЇІ аркуш.

В і, 1, t !J\ ко в а 11 о в З А · і ••І) І' О В \І'

(1,

К .І

:t !'УК А І' 11 Н

КІІJВL'І,г:о; о об .:1асноrо КО\ІіТСТ) ІІІфОр\ІаІІЇl.

3a\r. 1562 2476

Тнрu,.;

ІrрІІ\1.

#28 1998  
#28 1998  
Advertisement