Page 1

r...... oвn. lІ6Т , . ,

СЕРЕДА, 10 КВІТНЯ 1996 РОКУ.. r8Т' ПІРат . . . НIIIUI МІ _ ШJW1l

• l' .....

7

2

І

І

Ва

у

• n

opr

n lдnР8є.мсmво

Код за ЗКПО

ом

-

Адреса:

216

КількІсть робочих мІсць

896 кв. м. 01.03.96 р.:

Обсяг продукЦії млн. крб.

за

об',кта:

Сума застави:

223,3

Плата

за

та

млн. крб.

реєстрацІю

сума

вносяться

код за ЗКПО

застави

16470831.

АУКЦІОН

Прийняття заяв припи. няється за З днІ до по­ чатку аукціону.

на розрахунко.

вий рахунок ом 000467605 ОПЕРУ ПромІнвестбанку м. киів, МФО 300012,

13.

ПРИВАТИЗАЦІИНИП

ВІДБУДЕТЬ-

СЯ

15

ЗА

АДРЕСОЮ:

ІВ,

ТРАВНЯ

ВУЛ.

1996

р.

внробннцтва

кредиторська - 1487655 тис. крб. Обсяг продукції за 1995 рік 18198 млн. крб. Початкова ціна продажу об'єкта -1063 млн. крб.

-

Сума застави

млн. крб.

106,3

Умови продажу: протягом 2.х років збереження спеціалізації, асортимен­ ту, обсягІВ внрооництва та кІлькості

кіль­

ІНСЬКАУНІВЕРСАЛЬ.

представництва

НА ТОВАРНА БІРЖА.

державного майна

Ознайомитися з об'6К. том можна в робочі дні за

УКРА-

Заборгованість станом на 1.03.96 р.: дебіторська 636487 тис. крб.,

-

обочих місць.

КИ.

ГЛУШКОВА,I,

Призначення об'єкта: торгівля. КількіСТЬ робочнх міСць 7. Відомості про земельну ділянку та БУДіВЛЮ: площа приміщення 2Н9,6 кв. м. .

кості робочих місць.

АКАДЕМІКА

м.

та

магазни».

І приміщення 10 років.

Сума застави 66,6 млн. нрб. Умови продажу: протяrом 2.х рокІВ збереження спецІ алІ заці!, асорти_ оосяrів

13732897.

Бровари, вул. Олімпійсьна, 7 а. Предмет продажу: майно та оренда

.

крб.

-

Адреса: 2550~0, Київська обл., м.

Початкова цІна продажу об'єкта

менту,

Код за ЗКПО

Назва _Об'єкта: підприємство «Дріб.

нооптовни

•.

млн.

••

о

МАГАЗИН"

І

Кільність робочих місць 23. Відомості про земельну ділянку та БУДівлю: площа прИміщення 710 нв. М., площа підвалу 520 кв. М., розташоване у вбудованому ПРИМі­ щенні житлового будинку. Обсяг продукЦії за 1995 р. 57435 млн. крб.

666

х

"ДРІБНООПТОВИЙ

"

13738763.

да приміщення 1 О років. Призначення об'єкта: торгівля.

млн. крб. Початкова цІна продажу об'вкта 409З мли. крб. Сума застави 4(}9,3 млн. нрб. УМОВИ прqдажу: протягом 2.х ро­ кІв зберігати спецlUlзаціЮ, асорти. мент, обсяги виробництва та кІль­ кІсть робочих мІсць.

У_ови продажу: протяrом 2.х років з~режеJПIЯ спеціu1ааціl, асорти. менту, обсmв виробинцтва та кІль. кості робочих місць.

заяви

обл. При_

25673

2233

-

Адреса об'єкта: 255020, м. Брова­ ри, вул. Київська, 292. Предмет продажу: майно та орен·

будівлю: площа примІщення 660,3 кв. М., земельна ділянка 1680 кв. м. ЗаборгованІсТЬ станом на 1.03.96 Р.: - дебіторська 447055 тис. крб., - кредиторська 3956380 тис. крб. Обсяг продукЦI~ за 1995 р.

42413

Початкова ціна продажу МЛИ. крб.

товари

а

п ідnРUЄ.AlCm80

І

Назва об'єкта: пІдприємство роз. дpHJНoX торгІВЛі магазин «ГОСПОДі1РЧl

ВІдомості про земельну діЛЯНКУ та

р.

1995

Нод за ЗНПО

1.

-

ТОВАри и

Київська

255020,

м. Бровари, вул . .постишева, значення об'єкта: торгІвля.

деБІторська 210186 тис. крб., кредиторська - 253452 тис. крб.

-

11

р ть

роздрl6ної mераl'АI яаг8ЗUНУ"ГОСПОДАРЧІ

13732822.

11.

р о в а

&

МАЙНО nlдnрuєясmва

Назва об'єкта: пІдприємство роз. дРібно! TOPГiвJJl магазин .Гастроном.

ВІдомостІ про земельну дІлянку та

-

с

ІІГА строном"

обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 7 а. .призначення об'єкта: торгівля. Кількість робочих місць 11.

ЗаборгованІсть станом на

та

МАГАЗИН НІ

НDд за ЗКПО 13734749. Нааваоб'вкта: підпривмство розДРlбноl торгівЛI магазин .Кмосок •. Адреса об'єкта: 255020, КиІвс!>ка

кв. М., земельна дІлянка

роздрібної торгІ.,"

.мadз•• "КОЛОСОКtt

площа примІщення

у

lд"рIІЄAlс.во

ро.дріБНОі 11ІО/1.1.,"

БУдІвлю:

і о н в

ом 28 (8718) Ціна договірна

• •

адРесою об'єкта з дозвму

ФОJfДУ Укра.

Уни В м. Бровари. Служба проведення

м.

Бровари:

м. Бровари,

організації та аукцІону

й

ФДМУ

представництво

в

ностІ,

2,

255020,

б. Незалеж-

тел.

5-10.63,

261.67-43.

Мі

ПОВlдо.леННI

ЯК ТВЕРДЯТЬ спеціа­

них депутатів повідом.

лісти, пік повеНІ на річках Десна, Дніпро очікується

про

проведення

Х сесl! районно! ХХП

Радн.

СКJIИкання,

вІдбудеться

23

яка

квітня

1996

року в сесійному

змІ.

Початок

об

11

ДЕННИИ:

1. ,Про підсумки со­ ЦI8JJЬHO • економІчного розвитку району за рік

програми

та

проект

економІчного

COЦ18JJЬHOГO розвитку

рІк.

1996

Про бюджет райо­ ну на 1008 рІк.

2.

з. Про проекту

обговорення

ново!

Консти­

Т)цІ' УкраІни.

4.

. значна з

-

травня,

ноли

маса води

території

РІзне.

Гмова Ради

Л. В. СЛОБОДЯНЮК.

на

надІйде

Білорусії,

в

лісах якої нагромадженІ запаси СНігу. В господар­

ствах і селах району, що розташованІ поблизу цих річок, готують необхІдні засоби, щоб стихІя не за· стала населення

на. си,

ПОРЯДОК

118

початку

квітня

Напоготові

зненаць­

плавзасо­

БИ, трактори, всякІ

годивІ.

1885

наприкінцІ

де

визначаються люди

можуть

насо­ місця, перече­

кати стихІю. Однак

події

останніх

днів показали, що екстре_ мальні

ситуацІї

ВИНИ1(НУТИ

на

тих' місцях,

можуть

суходолі,

які

в

віддалені

від великих річок. ПОДіб­ не трапилося в Семипол­ нах, де сіЛьський житло­ вий масив розташований нижче тваринницької фер_ ми.

На території тваринни_

вання

води

наявну

залучили

рівники

кою в Семиполках, пони ситуацІя почала якось нормалізуватися. От тепер у селі і замислилися: що

ники районних служб, ГО­ лови ряду сільсьних Рад

ж було дешевше обва· лувати ферму чи залиши.

В якому стані

ти так, як є?

соби, що є на балаНСі під­ приємств. Зовсім недавно

Доречно нагадати, що у вересні через

сьної Нівці

Було

підтопле_

будинки. Довелося

евануювати

домашню

ху­

добу, птицю. До відначу-

ся

мова

радгоспи

сосних станцій,

залила

Нали­ вулиці

на

спільному

засІ­

даННі постійно діючої ко­ мІсії з питань техногенно­ екологІчно!

безпеки

звичайних

і над_

ситуацій

та

rrимч:асової протиповеневої комісії, янІ діють при

райдержадміністрації. У своєму виступі ступник

голови

А.

райдерж_

Г.

зазначив,

складна ситуація

за­ Кру.

що

сьогодні

в Требухові, Великій ДИ_ мерці. Низинні місця мо­ жуть бути затопленими і в інших селах, які розта­ шовані поблизу рІчки Тру­ бiж.

на­

які були

або

виводять

ні

з

ладу

телефон·

лінії.

Не кращі справи із ра· ді()станЦін~IИ,

які раНіше

працюваЛIf

в

радгоспі

кожному

підтримували

зв'нзок 3 ДИСJIетчером раЙсільгоспупра в л і н н я. Тепер у Половині радгос­ пів і колективних сІль­

ко

з експлуатації,

НіХто

знає,

поділися.

Цієї

почистив.

мали чимало

за­

пошкоджені

ємств

вчасно

не

ін­

кабелі

недбало заізольовані спе_ ціалІстами райвузла зв'яз­ ну. Тому дощі або повені

задІяні на зрошенні по­ лів. Виявилося, що дале­

формацію

Про всі ці фанти йшла

та

про ' те,

водоперекачувальні

року

каналізації в

і

знаходять­

сіль_

вода

керів·

депутатів

пішла

минулого

ковський

72

народних Ші,

і пошкодила теплотрасу. І все через те, що каналі_ заційну систему ніхто

мова

сільськогосподар­

підприємств,

несправність

ся багато снігу. А тут ще й ПІшОВ монрий сніг із дощем. Великі маси води будинків.

На засідаНні комісії, куди були запрошені ке­ ських

неї?

ми до

Але це не допомогло. П'ять діб не знали спо­

адміністрації

ринули в НИЗИНУ до жилих

всю

техніку.

цьного номплексу зібрало­

но

Чи готові

ПОВІНЬ.

Районна Рада народ.

JlJIЄ

І

Весняна

не

всі

lЮдарств

керівники

мають

про

гос.

повну

ін­

справність

технІки.

Великі

претензії

висловлені

на

були

адресу

ра­

йоннОго вузла зв'язку, який тепер став, техноло­ гічним

нання

пІДРОЗДіЛОМ

об·єд.

«Укртелекому».

справедливо

Як

зазначив

перший заступник голови райдержадмі ніс тра Ц і ї

А. Т. Косенко, цям

варто

захмарних

зв'язкІв­

опуститися

з

номерційних

небес на грішну землю. НеРіБНИНИ сільськогос­

ськогосподарських

де

вони

знято не

Виявилося, що така радІо_ станція є тільни в рад_ госпі «ЖеРДівський» і, до речі, справна.

Начальник

. вільної

штабу

оборони

ци­

району

В. И. Власюк підкреслив, ЩО

система

зв'язку

та

оповіщення в господар­ ствах і населених пунктах має серйОзні недоліки

оскільки

в багатьох ви~

падках телефони стоять на квартирах окремих лю­

дей, які не завжди міють

усієї

розу­

відповіДаль­

підприємств

НОСті

поставлених

навели чимало фаКТів, ко­

ними

завдаиь.

П9дарсьних

пІдпри­

радіостанції

перед

ли сільсьний зв'язок не працює. ЗдеБІЛьшого це

На заСідаНнІ були прий_ няті нонкретнІ рішення

трапляється

щодо розглянутих питань.

через

те.

що

у багатьох місцях сільські

Г. ПОЛЯКОВА.

ЗАПОРІЖЖЯ. Віднрнт. тя пам'ятника воїнам, що загинули в АфганістаНі та локальних

Вікнах,

визначною

подією.

стало

Ншого з нас не можуть лишити байдужими страш. ні цифри: кожиий четвер­ тий з майже 600 тисяч вІйськовослужбовцІв, які

бралн участь

у

бойових

діях в Афганістані, наш СПіввітчизинк. І нож.

ний четвертий

з тих

15

тися'!, які не повернулися

з Афганістану

-

теж наш

СПіВВітчизник. УСі до кінця виконали

вонн свій

військовий обов'язок. • Пам'ятник воїнам-

афганцям.

Фото Бориса Дворного. (УкрІнфОрм).


І етер..

Середа,

квітня

• •8.01' • • 11.

1996 J)OKY культур при

СIАьсь"огосnеОIlРСЬ8е в.ро68ицmво

Що

припасти необхіДну кість

плану

В цілому план засипки

культур

но. В окремих

викона.

ний запас насіння. Лише

ський.

-

«Заплавний.

хорадгоспі

в

пта:

господарствах

ра.

Низьку

господарствах

«Заплавний •. 934 центнерів

схожість

має

культур

та

нинішнього

НСП «ТребуХіВ. 24 проценти.

«Русанівський:..

центнерів

Шд урожай нинішнього

року

1996

зернових

у

шого

господарствах

урожай

року

видно,

працюють Отож,

на

IJIamOк

жу розбавп:еві

названого

НСП «СеМИПОЛКівське. АТ «Птахофабрика «Ни!вська. «Жердівський. НСП «Нова Україна.

НомбіНат «НалитяНський. АТ «Рудня. «ЛіткІвський. НСП «Нраснлівське. НСП «Требухівське. «ПридеснянськНЙ. НСП «Великодимерське. НСП «ГогОлівське. НСП . «Бобрицьке:. НСП «Зоря. ПР «БогданіВський. «Русанівський.

СГ ГУВП МВС України «Заворичі. Імені Щорса

·«ЗаплавниЙ. Облплемоб'єднання ДПЗ «ПлосківськиЙ. Підсобне господарство По району

ОВОЧІВНИЦТВО

-

чільне

Вона

місце

мисловому

в

ра.

йону. Головне завдання цієї галузі дати віта. мінної продукції більше, раніше і з меншими за·

овочевими

року

під

культурами

господарствах

району

в

бу.

де зайнято площу 1629. гектарів. В умовах само· стійного планування гос· подарства району плану. ють найменш енергоємкі культури, ста,

1230 1267 1358 318 760 480 25981

1230 1676 934 180

такі,

столова

-

26498

кових теплиць буде на. крито десь близько 11 гектарів. Вся· інша площа 44,4 гектара буде вико. ристовуватися без накрит·

як капу·

морква,

тя

ІІ1д ранньою

сто.

капустою,

кабачками.

UЦоб не було знеособ. лення, в кожному госпо· дарстві буде закріплено за кожним робітником площу lIід культурами з

овочевими відповідною

зарплатою і матеріальним заохоченням. З метою ритмічного надходження в торговельну

мережу

ка.

ловий буряк. З інших кабачки, кріп, петрушка,

пусти ВИРОІЦувати УІ бу. дуть згіДно з розробле.

редиска.

ним

В дуже скрутному ста. новищі нині опинився за. критий грунт. Відсутність плівки та її висока .ціна, криза

з

призвели

площі

енергонОсіями до

того,

55,4

що

гектара

Подібні цифри

з

ПЛ ів·

в

господарствах

вейєром: через

ловік.

півень., за ОДНН

Тобто,

се·

ла нашого району. І Ни!вщина в цьому не

1.706

30 50

30 21 4 82 15 12 24 130 8

775 651 465 80

63 51 34 25

15 15

21678

83

46 20 12 8 .70 584

537

-

-

40 58 37 10 18

-

-

-

-

пожеж

Амагер.611.

Цей

Із

висновки.

початком

знову

поси.

лалися повідомлення про виникнення пожеж. А там і до звісток про загибель людей черга дійшла. На· передодні релігійного свя­ та до оселІ ГригорІя Гуд.

20

до

закладки

Ії на зимове зберігання. Непогано продумано пи· вирощування

ово.

чів протягом року В НСП «Нрасилівське., НСП

«Бобрицьке.,

НСП

«Го­

голівське. та в радгоспі імені Щорса. Для над. ходження у більш ранні строки СТОЛОВ0! моркви

та столових буряків ча­ стина цих культур буде ВИРОІЦуватися

в

закрито.

гр'уНті.

Велика проблема з за. безпеченням господарств насінням овочевих куль. тур та засобами захисту

tpt:>слин

від

біур'янів.Але

за допомогою «Укрплодо· овочпрому. та «НиІвпло. які

сприя.

в одержанні пільгових

мовами

-

ку,

суттєву і різницю О О

культур,

ця

ЧастЯПу ПЛОІЦ овочевих договорами

буде закріплено за робіт­ никами з західних обла. стей України. Але неод. цього

доrо.

бути

така

за

ну продукцію.

вироб.

чоловІки

незчу.

1

спочити.

Звісно ж, із за.

вечір настав. прилягти трохи

широким

одна

не

$ІКіСТЬ

тарІв рІЛЛі, з розроблени. ми умовами оплати праці з обов'язковою видачею натуральної оплати.

М. ЛУКАШ, референт. консультант по овочівництву при

втрат збит •

Це те, що стосується безпечної поведінкИ гро. мадян. Але окрім того

працівники пожежної охО­ рони

помітили таку зако· НО'>lірність: eaD'lO лю,цнм

HaBlrb

порушення

в

наймеrr. експлу а·

паленими цигарками. Про.

тації

електроприладів,

снутися обом уже не до. велося... Словом, самІ со· бі смерть запОДіяли, а

лихо

приходить

саме

рок со.

бою. Причому ця причи· на виникнення пожежі

продук·

санеп1ДстаиЦІІ.

ПОцікавилась рооборото~_ три

я 1 те.а­

За

місяці,

остаlПl.l

тоБТо

приватизаціІ,

з

ВіН

АНJI виріс

удвічі і становитlt

fr1ЛР';.

8

крб. Це, погодьтеся, томатичним

ЦіНи не

а.·

збlЛьajtJПISМ

доб'еwєв,

мже

НіХТО ие ПРIІМУСИТl. ./.110,111І. ну

на

купувати

TOBap,I:I1CЦl8

ЙОГО Ціна иабаг,т() IJiJJЦI

заво.

НіЖ У сусі.l\ИЬОМУ ЧlГI'1&' Ні.

'що

була

:іХ

такою

важко

густою,

було

нали.

Са.ме так"".

вати.

мо",

Шсля цього я звериула­ ся до директора· магазину

Н.

Л.

Сергеєво!,

яка

віДповісти

усі запитання та мити

мене

із

згідно

накові, а от щодо аСС)рти­

торговель·

lf:a

право

ла,

.

основні

збіЛьшити

Іх

вартість

на

30-40%.

варщини,

коли

чистоти...

Пор~.

із

А коли уяви.

як незабаром дІвчата

«ДельфІна:.

тимуть

свОІх

фіРМОВИХ

вуатрl.а. покупціВ

У

нскраво.бnакит_

них халатах, НКі вже при.

дбали,

подумала:

«У

W.

сті буде гідний конкурент на

варені

що

трапилася

торік, 49 пов'язані з не­ правильною експлуатацією електрообладнання й еnек· троприладів. Усім нашим землякам уже вІдомі фак. ти,

і

oCTaHHboro.

продтоварів колеК'tив

закупівельну

на

менту

няння явно не на КОРИСТІ.

існуючими

них надбавок Ma~

_же

на

ознайо.

обмеженнями види

те_

lJ1e

по.

Виявилось,

із

гаетр8М ••

«B'PllK'i>,

давно. Навідалась і ТУ.І\І(. Ціни там прибnизно . 0,11.

накладними

документами.

є

приваТI(ЗОВаний,

трапляється майже в по. ловині їх випадків. Зі 101 пожежі на теРИТОРіІ Вро.

сім'ям непоправних і багатомільйонних ків.

ше

роль

асортимен·

. Наприклад,

райдержадміністраціІ.

якість

вона

що

гек­

50-60

на

тів не виникало , иеава. жаючи на жорсткий конт­

задоволе.

яка

та

Вона _а.

зиться із Ниєва. Того дня

ний

Д~)!І~'СТНТИ

cKapr

часто

поскаржилася

3Иlб, сир

певвила, що у НИІ НІКОЛК

і поведінкою До речі, не

см~таии,

годилася

трактор

що

lа.

дітей

сметану,

інші продукти.

послугами

магазину,

ництво овочевоІ продук· ціІ закріплення за кож. ною культурою відпо­ відного механізатора з навантаженням на коліс_

СТІІ lОРОТОIІ

лися, як Вирішили

запевнили,

том товарів персоналу.

кінце·

вим результатом за зібра. стимулює

молоко,

У черзі за сметаною розпитала кІЛькох жіНОк, користуються

сто.

св1тnотехнlчиоrо

харчування

напоІ.

ні

Дуже

ка.

і навпаки), на крупи, кон· сервовану продукціЮ, ковбаси, печиво, цукерки,

які

тепле

покупц1»,

воду, яка одержувала АЛІІ

тисяч карбоваиців. Аса. ме така вона (причому, як у бік зБІЛьшення, Так

придбання

розрахунок

У

до

Поки я 6гnядма ИIA· СОБН1 примІщення, позна­ йомилась Із працівиицеЮ­ дитсадка М 24 сНалJ«R·

«розвил.

ЦіНИ на них однакові усюди. Не вважаю за

проблема вирішується та·

-

на

1

асортимент лення

.почнемо Із ХЛібобуnоч. них' та молочних :виробів.

овочевих

умова

броварчаника В. Я. ПО•• зеля колективу 8а гари"

у двох-трьох із них.

з5

повинна

га. розташованих

а також

цього

вору

пропонуєть·

У трьох

ці:. та у центрі побли. зу місця роботи. Адже щодня буваю як мінімум

гербіцидів, а також одер­ жання в позику насіння

мінна

що

...

маНітиою довідковою іН­ формаціЄю та... сНнигою скарг і пропоаицШ. на видному міGцl (чого 8же давно ви ніДе не побао· те). І, що Цікаво, остaниtI запис датується 29 СlЧЦ 1995 року_ Це ПОдslиа

бут. побnизу мого будиН.

100

за

не

на ~ульваРі НезалежностІ та в універсамі сДоБРО­

О

-

на

тією,

ся зокрема

О

20 205

культур

аж

столі з'явилася пляшка. А там і друга не забари. лася... За хмільними роз·

пеВНі

-

із

32 20 72

-

і кожна

можу

же акуратно, із зручними для покупців написами),

О

12 2 13

селення

чоловІк. ти людям

-

-

.

24 100 42

12 3 17

не

строномах,

-

-

Із вивчеи.

Як

нах і гірках (до речі, ду.

плаи_

78 100

-

-

кож.

му

иаавваТВСIІ

цінників.

дах

Однак і торговельний зал, і підсобки не ааие,;. бані. Навпаки, YQIOAH чи­ сто, затишно. Є KaBiТJo куточок покупця 8 ріано.

рівнювала вартість това· рів, виставлених на .вІтри.

-

39 31;)

54 36

конвейєр дасть змогу за. безпечити продукцією на·

зеватого із ЛЮДВИНіВКИ МакарІвського району за· вітав сусід Володимир Вовченко. Одразу ж на

Здавалося б, пора роби.

-

-

кредитів

обійшлися столичній об. ласті в 19 мІЛьярдів кар­ бованців збитків. Та ще й призвели до загибелі 117

року

є винятком.

820 400 550 2000 1738 530 1760 2420 1460 1065 937 600

'1'1 "ТОІ'

тамІ

середнього

Біло.

82. 37

-

ли

зимова,

. %

-

68а

до

(цит.)

41 10

тання

Kas

знати, що почім. Тож по.

трави

ного

61 10

Харківська

нового

май.

декаді безроз.

реио (цит.)

50 27 20 2 50 3()

доовочпрому.,

Та де

цілого

сипки) (цнт.)

плану

му грунті. Потім піде ка. пуста Слава-1305, далі

«червонИЙ

населення

реалі.

садна капуста у відкрито­

образно кажучи, лише рік «про.

ковтнув» же

вогні й 2.029 чо.

кон·

капуста

для

зації в третій червня, а також

наводи.

но. Але від них нікуди не заховатися, бо вони­ реалії нашого життя. То­ .еік в Укра!ні трапилося понад 47 тисяч пожеж, збитки від яких склали близько 700 мІЛьярдів

рання

розсаду

ти, повірте, просто страш·

карбованців. У диму загинуло

до

100 100 100 100 100 100 100 97 94 90 88 86 85 80 73 64

сніжка,

буде

млн. крб. До

6-7

того ж приміщення гостро потребує ремонту, ПРОТ1·

кореспов дев т

господиня,

Плаи за-І ПереВі. І І(оидицlll І І(ондиц.

%

2690 1075 980

помідорами,

тратами.

Нинішнього

ного

2690 1075 980 680 940 450 620 2500 1848 530 2073 2870 1810 1350 952 1110

ТhСЯ У

,Розпочала я

ня

року

1896

БагаторІчнІ

І(оидиц.

(цит.)

займає агропро.

комплексі

IІ<ОИДИЦіll І

2442 1003 630 342 780 340 . 461 2062 1942 590 2000 2812 1711 1325 1286 942

TopгoвenьBoro

Наш

І це ІІа У"'08,

20%.

коли 8 магаЗИНі и~ає власного трщспорту, а найманий щодня ОСіХОАИ.

сДem.фШ••

ОвочІ IрУГЛИЙ рІк

одна з провідних галузей сільськогосподарського ви.

РОбництва.

(цнт.)

тІЛьки

Н. ЧЕМЕРИЧЕНКО від_ відала вказаний· lІarазвв, SКIIЙ

Ярі зерновІ І зериобобовl

(цит.)

1

вaкnaдy.

Г. ПОЛЯКОВА.

..

томіст. на »єі ці, а такеж інші продукти, на котрі не роаПО»СI8ДЖУ8тJtая .б-о меження, б~Р~ТJoGЯ терre­ sельна надбавка у роамlрl

му пов'язано Із ведав­ ВЬОЮ првватвзаці8Ю ·вище­

прогнозами фахівців, він буде менший від ТОРіш. нього. Землю не обдуриш.

траВ у rосподарствах райоиу під урожай

План за_' ПеревІ. сипки) рено

сметава

40".

lI~paa_8IIKJI

граничних 8бм1tЖ8ІІІо 61дут. IDТРафк. б.. даткоаею 1i:tС:ПeJCці818 жар­ ти, як »іДем., Jior&lll.· На.

до

сир. На 1J.YМкy оодуреввх авторіВ лиСта, це напри­

ІНФОРМАЦІЯ

господарства

вапвcami

борошно ДО акробli

Наcn1ДКОМ

До того ж 'l&сто У прода­

рівні.

Броварськоl районноl державноl васlниевоl lнспекцll про підrотовку васJ.вви ирих зервових

Назва

п1дпВсв

релакцll, що в lIaraaввi .NiI 14, SКIIЙ Іх обсауro· ВУ6, цtви ва усі продукти вищі, ніж будь-де у lIIlстl.

культур та бarаторі1JНllX

(ОСООВСТl

сТорrмаш.,

льну ситуацію іЛюзій у видах на майбутній ура­ жай не плекаємо. За

ярих

ковбаси,

адреса відсутні-'-РЕД.), жвтenl IІ1КрО Р а й о в у

з огляду на реа­

зернобобових

надРJIЮ.ан,,4

300/0, макаронн! ДО 360/0, вщ.-~

1

на.

піД

6,.

І не

Група 1JВТачів~Н. яки­ менко, Наумеико та А.

багаторічних

району

.."ст

ПраВІ вибору З8 nОКУПЦІI

гос·

що не скрізь агрослужби

450

насіння

і

в

зернобобових

цеНТіВ, ське. -

імені

якого

і

трав

урожай

зуміли вчасно

новНх

сіння багаторічних трав у НСП «Зоря. 20 про.

також у радгоспах

Щорса,

трав,

тут

багато.

готовку насінНя ярих зер.

на.

ки 465 центнерів конди. ціЙного. Низьку схожість має посівний матеріал

має

насіння

подарстві 36 центнерів. Аналізуючи інформацію районно! державно! на· сіннєво! інспекціІ про під.

лише 35 про· кондиційного.

Варто відзначити сум­ лінну працю спеціалістів агрослужби акціонерного товариства «Рудня., де головним агрономом В. Г. Фенюк. Тут засипали під

«Богданів.

не

є

в

центнерів центів .

перевіреного насіння тіЛь.

господар.

«Придеснянський.,

зернобобових

радгосІІі Так, із

зерно.

ствах навіть створено пев. в радгоспах

і

кондиційного насіння. Найнижчу схожість має насіння ярих зернових і зернобобових культур у

ниву нинішнього року в господарствах нашого ра. йону_

бобових

схожість

також і

йону засипано 584 цент· нери насіння багаторічних трав. Із перевірених 537

Перевірка показала, що лише 83 проценти до

наСіннєвої Інспекції вид. но, ЧИМ будуть засівати

1

року

культур.

ке й коріння.. Зінформа. цП райОНної державноУ

зернових

кіЛь.

насіння ярових зер·

нових

жнеш., «Яке насіння, та.

ярових

центну річних

У НАРОДІ кажуть: «Що по сієш, те й по.

Хоч.

340

сіння кондиційне. Стопро.

nO_Hew

й

те

ПОСІЄЩ,

плані

центнерів. Усе наявне на.

16 28· (8718)

через

несправ.

ність електромережі й електрообладнання горів сарай В. О. ВаСІОка з

ВеликоІ Димерки, комора І. Г. ВаТІОка з Рожнів, підсобне приміщення ма· газину в Мокреці. А вТім, хІба перелІЧИш подібні примади?

універсаму

jCДобро~т.· .

ОСЬ чому ии звертає· мося до всІх жителів Вро. варщини: не СПОКуШdт. долю, ке шукaRте првroх на власну голову й дотри­ муйтесь визначених корм протипожежноІ безпеки. Пам'ятайте: вогонь, елек·

троенергіЯ. тові

електропобу.

прилади

нашІ

добрІ

й надІЙнІ друзі. Але дру. зими вони є тІЛьки дО ТИХ пір, доки не ВИХОДfl'8 1з.

під КОНТРОЛЮ J':JДИНИ.

О. ЗARЦEВ, інсг-:;ктор

В. іиспек,ор лщ.

СДПЧ-І0,

СЕМЕНЕНКО, ~ержпоЖІІ*.


сВ О·В І

)І( И ТТ І..

ом 28 (8718)'

І

. . . . . Середа, 1О квітня 1996 року

-

До /O-рlч,'ІЯ чорІІ.о68.11Jсыtіi """..сmРОфll

Що

форму

дІлитьсв

дент СЧУ

ЮрІй

установча

ИНlrу

, . n І ІІІ А·Т І Yfер.ofpИJoКІІІ

АІІ8

)'"вPaJвв.

l1n1

шilтlPll'18

ШDДU

ввСІух

Н8аIlВК8lO'ІІІЙ

:wprpnga ШРUl:ва'

AOBUocS

ТВ,·

-

3ІІІІ)'ІО-

ХТО,

fКВТТ8I1

ри.

І

Р08'.,

Jl'-.(8)'888 .1 8'1'Іа1ІО, 1 ТВ.,

НPOJl1luoBaв"

8ДО­

ядер. хто

рад1оак..

'lllВВІІІІІІ 18ОТОВ... IІ1fШВ 1'111 8ТР8ІІІІІоl ICВITHeвol .оЧl. 8.уCUШ8 об'8Д;'

.1J.Iao

п8Сrpucдaтa

Jl8TII88 8Д11111

фомадеьву

З8Ц1JO

-

В

Чорно.

&шь )'"вpdвв. (СП). На.

CY_Hol pl'DIВЦI 1 БOUllВ цьс).

8ередодв1

.,oes.....

ГО об'8двaJ11D1 У бесідІ а • PlСІІІОцер:том :Vкрlим

ськових

ветеранів

сСоюз Чорнобиль., тІсно спІвроБІтничає з мІжна. родним

Червоним

Хре_

ЩU

прv8UIIJ1UIНII

..

аж

е.пРJlll8 пО&uшешпо Іх

~дopOВ'II. І

• цій свтуац1І

У програшІ

З8JIJIШ8lOтьсв

дІ"., ветрl il8 1181ОТЬ ота­ ту.,

~'10PIlOOUЬЦ1В.,

1

8ТOJК,

IID

пШьг,

передоа'lе.

дпа 8аХІІОТУ 8ід ШК1Д_

та

спІЛ­

ками.

захнст

законних

-

Інтере·

сів громадян та ІХНlХ сІ. мей. Для уу здІйснення

СЧУ

іиlціює

створення

ефективних державних за­ KOBtв і програм, спрямо-

ПОЛЮБІМО НАШИХ

AVX-

ДІЛИТ. ,1фей на ка­

-

т,горlІ

118

б1демо, а допо_

магаtимемо

тим,

хто

по­

тр8БУ8 цього З точки зо­

ру фаКТОРІВ це,

соціальних.

насамперед,

із багатодітних, RОЛJЧИИ~,

вирішили

·б.l1агОДІЙного

фоlJДJ ССIІІточ., до прав­ лlllU IJКОГО ввійшли го. ле" обnдеРJК8ДміНістрації .В. д. СІнько, гnави ад­ М181lтрацlЙ МіСТ обласно­

nI . J"uрав.пlI1I1Я,

.окрема,

МІР Броваріа О. М. Іщен­ ко. В8ЛИКУ допомогу на­ ,!taJC)T. районна деРЖ8Дмі­ Містрац1а ва чолі з Л. В. СnОБОДЯНЮКОМ, бровар·

ська ф1JJ1Я СПРОМ1НВест­ банку. (керую'!а н. С. Микола8ЦЬ), гоnова міСьк· ради м. Славутича В. П. УАОВIІЧ8ИКО.

ОtrаинlМIі роками Ліка­ рі б'lОТІІ трнвогу І приво· АУ рІакого погіршення 3АQре>IІ'Я дІтей. НрІм фак. торіІі чорнобильських, на нп

118гатнвно

вмиваю'П,

й іНшІ, котр1 ПОlІ'яаанl J lІ.благополуччям оточую­ чого

с:ередовнща,

харчу­

а8ННЯм,абlдненим на бі. лок та вітаміни. Тому на початку

цього

року

зидент

УкраІни

Пре·

видав

УК8І еДІТИ УнраІНИ •. Ад. ж. беа 8береження пІд· РОСІІтаІОЧОГQ

.~оже

ПОКОЛ1ННЯ

не

бути й МОВИ про іс·

нування держави

УкраІ·

ни як держави взагaJIі.

Свод1ватвемоса, що.' p1вїd держави бу_ Д8 &роблено все МОЖ.JJJIВе дла цьoro. А 8ІС У вас?

-

. -

·Вже на самому по­

чатку цієІ благородноІ справи було зрозуміло, Щ() ~овиоlО проблемою є

• '8П1УК~'аJbiJі RОШТlS, ад.

Ж'МК' м,ж'ме c.e~I.'TK_

всередИИ1

1

мога

встановлено

каси

оргав1.

жертвувань,

і

великІ

при·

сподІватиме­

...

І на ІІКУ суму вам потрІбно сподlватвса цьо. го року, щоб виконати програму..мlв1мум по оз·

-

.

доровлеНВlO дітей?

Чим

БІЛьше,

краще, але реалІстами,

16

тим

якщо бути то у межах

МІЛьярдіВ карбованців,

чи у доларовому

еквіва­

ленті 80 тисяч. Сума не така вже й· велика.

Але це мають бути якіс­ нІ і відпо'ІННОК, і лІкуван­ ня. Адже лІкування у всьому свІтІ обходиться дуже дорого.

·Ми вже зробили першу спробу, досить вдалу звозили

25

броварських

дітей иа болгарський

РОРТ

опе­

лІки

жуть

-

закинути

Ве.пьчнн

ку.

Бані .

,П,реАба'l&1О, що меНі мо.

за

фонду

закуповувалися

контролем громадських

організацій,

зокрема

й

та· нашої. Та й цього замало.

мов­

му

авторитетно

що Лікування було нада­ но виключно тим, хто йо­

втриЧі БІльше дітей. Мо· же й так. NJe я аж ніяк

шести

не

що

дичних

найкраще місце для на­ ших дІтей - це Пуща

()lльше

поділяю

думку,

спрацьовує

принцип

на безриб'І ...

чистих

місцях. вІтря,

го

від радіо­ забруднення

Де прекрасне по­ всесвІтньовіДомі во­

серед

ЧОЛОВіК

нашвсироти,

ОУJlИ

двоє

мені оуло

Женю, котрий таку

вання

на

ся

пігментаЦія

-

нукліди. Та що там гріХа таІти, у білЬШОСТі випад­

мо,

Із

НРІстова, а він

душев.

-

на людина

в

свою

чергу дуже полюбив чннку,

котра

дів·

позбавлена

і баТЬКіВСЬко):, і материн­ ськоІ ласки.

Опікали нас І керіВники СофійськоІ області, котру очолює Олександр Бала­ банов. Ножний працівник бази ВіДПОЧИНКУ вважав за необхідне зробити щось приємне

нашим

Не залишали увагою

і

сольства,

дІткам.

поза своєю

працівники зокрема,

по. посол

ОлексаlЩР Воробйов.

За

буток всім сторонам. ЯК­ що

ця

планах

справа не

пІде,

лише

то

у

споруд­

ження нових комплексів, а

подібних й .віднов,

лення діючих,

насичення

їх новим обладнанням. Представник проекту «Нерч~ пан Вальбот був у нашому фОНДі 1 обіцяв всіляку підтримку. Але ми

ПОВИННі

сподіватися

в

основному на свої сили. Отож, прохання до лю­ дей, котрі мають гроші; включайтеся у діяльність нашого фонду. Вкладати гроші у дітей, навіть чу· жих,

повІрте,

це

вигіДно.

Переконана, що генераль­ ному

директору

«Бровар.

Л.

фірми

П.

Черни­

днІв діти набули ваги вІд двох до 4 кІло· грамІв. І це не на бато. нах Із маслом. У щоден, ному п'ятиразовому хар­

шевичу теж було б куди вкласти грошІ, котрі він витратив на придбання

чуваннІ, окрім м'ясних страв, було вдосталь рІз­ номанІтних фруктІв, кот­

1

15

рих багато

наших

покуштували

Дітей

вперше­

банани, ананаси, РізномаНІтнІ соки вали ие лише

кІвІ ... пода_

у ІдальнІ,

баночки з ними стояли у кІмнатах.

Ірино

ви

сказа.пв,

було

19

Мико.паівно, що

в1дпо'ІИВaJO'ІВХ?

-

у

групІ

сирІт, а ІншІ

6

ми не могли дозво­

лити собі такоІ

розкоші

дискредитувати фоид. То.

квитків для всlєІ

групи ...

Не можу оБІйти увагою нашого консультанта з

економічних питань

Резючека

-

ступника

глави

Б.

першого

І.

за·

Хоч і· на

чилася справу.

нобильські програми. буть, завчасно.

Ма.

Інтерв'JO

Олексіа ЖУРАВЛЯ . .(Укр!Нформ).

на

оапату

говориться:

Працівники ВІдд1.пу житлових субсидій

сПере.

повідом_

l~ призначеннам 'ІН перерахуванням. По закін'lенНі

зазначеного .строку ВН ПОВНlJН1 підтвердитн

право

на отрнманна суОСИД1Й.

ВІДДІЛ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЯ.

Слово про "oдeг~

РіАВіі моВі -- душ! і серце Чверть століття викла_ дає рідну мову та літера. туру в Налитянській се_

редній школІ вчителька ЛІдІя ОлексlIвна Силен­ ко. З них три роки очолює

районне

вона метод_

об'єднання вчителІв укра­ Унсько! мови та літерату _ ри.

Нолеги Броварського району добре знають їУ: були у ЛіДії Олексіївни на уроках,

пи

на

слухали

засіданнях

висту,

метод_

об'єднань, семінарах. у 199З році атестацій_ ною

комісією

сіївні

було

звання

ЛідіІ

Олек,

присвоєно

«старший

вчи-

тель •. За роки, що мину_ ли після атестації, її пе_ дагогічна майстерність зросла.

Обов'язковим для

себе

вона вважає і тісне поєд· нання теорlI з практикою,

і залучення учнів до са­ мостійної роботи, до фор_ мування

узагальнюючих

висновків,

звертається'Й

ференційованих завдань з

у цю благородну НаслІдувати Іх

що

лmoть opo~ap':laНaltl, що суосид1я ПРИЗНil'lаЄТЬСIІ пн_ ше на 6 МІCJЩlв, п о'lИНaJ01JВ З м1CJЩJ1 звернення за

заслуженому

вона також активно вклю·

актуальНіше,

населенню суосидш

держад­

Відпочинку перебуває пе­ дагог з багаторІчним ста_ жем Л. О. Прудка, але

тим

шість МJ.сяцlв. Отож, про автомаТН'lНе ЙОГО проДоь­

ходить

-

Це

в деяких країнах накла­ дено мораторій на Чор·

ЦЕ ВЧАСНО

до міжпредметних зв 'яз· ків. Вчителька творчо під­

мінІстрації.

спільних програм ліквІда­ цІ): наслідків Чорнобиля.

жеННJI мовн бути не може.

контактн

ся він на комерЦійній ос­ нові, повинен давати при­

'зарубіжжЯ.

wreнням: тepMlIIiв надання СУОСИД1й)~. А термін 'lНН_ ності зданих документіВ ВНЗILi'lаtiТЬСЯ CTPOgOM у

ШМЦІІМВ ...

Наведу такий факт. Серед 19 дІтей. сиріт , котрі були у ГРУПІ із 25

дального

давачах поспуг (ИРlltl внпадш, ПОВ'ЯЗitНВХ із зaкlн_

хоч

лекс на базІ знаменитих грязей. Здійснюватиметь­

із

Ми добиватимемося, щоб була, нарешті, підписана Міщурядова угода щодо

на підставІ документІв, шd знаходяrься у cn,ужоах ДЛЯ HilДitННВ. НilсuеНИJO субсидІЙ та ОРГанізаЦіШ-на_

перебу·

ставлен_

учасни­

рахунки суuсидій проводити {іез звернення громадян

ЯlI

- . Так, останні хочуть реалізувати пілот·проект «Нерч., створивши ліку­ вально - оздоровчий комп­

продемонстру­

солідарність

житлово-комуна.пьнвх ПОCnУг ....

ПО'ІИНitєте

cnоваками,

не

чином

ків ліквідаЦії аварії. За. просимо високих гостей

з Ук· країн

РSДИУВIUIНII надання

ме­

шкіри.

BcтaнoBJJJOBaTH

ким

вати

у. розд1.п1 першому Постановн Кабінету мінІстрів Yкpalнн від lU сІ'IИJI цьоro року .NiI 31 «l1ро ВПО_

відновлювати.

вже

їХ

РОБІТЬ

Нас:иі.пькн меві відо_ вн

стацію представників ана­ логічних організаЦій з усіх країн СНД, щоб та·

СНД, щО брали участь в

Най­

Поїхати б йому ще кілька разІв туди ...

до цієї

вручати

Лише ліквІдаторам раїни, а й усіх

мому КУРОРТі ДопоМіг Ао­ почала

1

річниЦІ

всесвітньовідо­

му,

ля~ 26 квітня. Ми хочемо запросити на цю МаНіфе.

на лі­

випус тит и

пам'ятну медаль

псоріаз. Але навіть таК/сіЙ

котра виводить радІо­

чоловІк, одна семирічна дівчинка буквально спри. в'язалася. до управителя проФІЛакторіЮ Петера

позицією

шкода

строк

кошти

тврІ'І'Іа Чорнобв.пьської катастрофи. Якимн захо. дами вн збнраєтеса «ВІд· зна'ІНТН. його? Насамперед СЧУ увійшов до уряду з про­

ДіТИ·

недУГУ,

тиметься... Всього ж на­ мічено близько сотні спе­ Ціальних заходів, як у центрі, так і в областях, де є регіональні ВіДДілен­ ня СЧУ. Завершальним актом має стати хід по Хреща­ тику «Пам'ЯТі Чорноби·

...

чорнобильцям.

скорочувати

хворів на

страшну

ж

кування дітей, вражених радіацією, чи на відсе­ лення людей з того ж Поліського недопустимоl - Наближаєтьса десв_

цих

по

показаннях.

незначний

джерела мінерально! дн,

потреоував.

але

Та коли справа доходить до проблем фінансування, тут і виникає головна перепона на шляху здій.с. нення чорнобильських програм. Але ж ясно, що

заявляю,

ляв, та на гроші, витраче • нІ на поІздку в БолгаРію, можна було б оздоровити

там і бездушне ня буває.

бутки, котрі не завжди потрапл'яли за призначен.

-

складних

кошти

ня організувати. Чомусь у нашІ табори віДпочинку не хочуть дІти Ухати, бо

сафганськИЙ. та іНШі, відмінено. І, напевно, справедливо, бо держав­ ний бюджет багато втра. чав на тому, що без мита ,перемJ.щувалася велика кІлькість товаРІв, що

мося

мате­

кІв не вміємо ми медичие Обслуговування, харчуван.

ся лише на· спонсорськІ пожертвування з боку держави, пІдприємств, представникіВ БІзнесу, ок­ ремих громадян. На жаль, ті пІЛьги, котрі мали фон. ди с'!орноБИЛЬСЬКИЙ.,

Отож,

та

на

активного

БОЛГАРИ

ням.

якorо

ДІти оздоровлЮються у

РОБИТИ

приносили

ТретІй

безпечених сІмей і сирІт, оплачено 140 курсІв лІ­

дійсно

ВМІЮТЬ

ток, І 'lНМ8JJВЙ, 12. відсотковий. Як розподі_ .пmoтьса Н8ДходжеННJI від нього? - ВеличеЗНІ кошти, що зосереджуються в Дер. жавному чорнобильсько. му фОНДІ, можна сказати, просто розбазарюються. Чому? Бо знаходяться по­

у

ріально пІдтримано май­ же чотири тисячі малоза·

кування

по­

да.

- Але ж Існув так зва­ ННІ '10РНобв.пьсьКНЙ пода.

боротьбі з хворобами, ви­

рацій,

ДЛ!І

люди

ки.

допо­

-

доriомогти

вІд

ють, часто, останні кОпій_

взаємюдопомога

рахунок

платити

млн. до З млрд. крб.1

медикам,

рік у рік вона поповнюва­

Гірко Пl!О це говорити, та ще й напередодні чор· нобильсько:': річниці. На словах і Верховна Рада, І Кабмін ладні на все, аби

важ­

Отож, вишукуємо кошти, де можемо. Наприклад, пустили по Ниєву трам­ вай-музей Чорнобиля, де

вижити. І тому на першо­

му планІ в СЧУ

життєво

доводиться

20

Ми об'єдналися, щоб

-

за

BВP1my~

.

зацl'l?

-

малоаабеапече.

ІІІІ3 81Мей. Так засновllИКИ

сироти,

неблаго­

А як1 з8ВД8IIIUI JOТЬСЯ

телям,

у

ливими показниками об­ ходиться вІд зо до 120 млн. крб., а за операції

Це, так би мовнти,

-

що

ТАК, JlК ЦЕ

І: М.

ра­

Водиця та Ворзель. Поки

~8JIТ .О80УТ8ереиоге фон..

~ .С81Т". H~.

зазнали

ги дорожчають кування

ваша зови1mиJI дlв.пьшсть.

за

Основна наша мета

АІТЕЙ

...1".

що

MiєMo' що потрібно повер· тати борги шахтарям, учи­

день

аварійних роботах на ЧАЕС. Плануємо завести Книгу пам'ятІ загиблих чорнобильців. На жаль,

наприкінці ми.

нулого l!0KY, ПО милості МінФіНУ, звідти вилучили 4,2 трлн. крб. МИ розу­

канського центру радІа. ційної медицини, ІнСтиту. ту неЙРОХірургlі, трьох дитячих лІкарень. ЯК ві­ домо, медичні послу·

день. Наприклад, курс лі.

дІаційного забруднення внаСЛІДОк Чорнобильської катастрофи. та наступних змін і доповнень до цих та Інших державних ак­ тів.

рІк прн СЧУ дІє Всеукра. інський добродЩний фонд,

наЦІональними

8WIJIВ1 радlацll, У lІата доаах. 3 'DТa1J8МВ gaшо'! гаае· D а1.пку8ТЬСЯ вІЦ8-Ііреаи.

JlllltOГO

по­

ШИМН

МlжнаЦIОНальнимн

.&;1_

IIUIК

якІ

кликаними лихом.

а дl'r8Й у .пСЩeJI8СТIІК, 8ОТрl' ПШ8 У_ОВІІО M02Кll8 'ІІІетlIIUI,

у

стом, Фондом миру Й Ін·

11888аТ8

громадян,

РИТОРіЙ,

Чорно­

членом між­ органІза Ц І 'l

участь

страждали внаслІдок Чор­ нобильськоІ катастрофи~, сПро правовий режим те­

биля. ЧисельнІсть органІ­ заці'l 420 тисяч чоло­ вІк. СЧУ· в свою чергу є колективним народноу

активну

захист

конференція.

НІ ддя КОl'О lІе сек­ рет,

брали

РОЗРОБЦі закоНів УкраіНИ .Про статус і соцІальний

На сьогодні в складі СЧУ діють 24 обласннх оргаНі­ заціІ, а також в Автоном. ній Республіці Нрим, мі­ єтах Ннєві і Севастополі. До Союзу входять Всеук_ раУнська асоціація іНвалі· дІв Чорнобиля та Всеук­ раУнський комІтет вій.

органі.

ССOJOІ

АНД_

Скажімо,

обладнання для РеспуБЛі'

ваних на пом'якшення на­ слідків аваріІ. Так, ми

РЄЄВ. - .Союз ЧОРНОБНЛь УкраУни~ існує з 27 ли­ стопада 1990 року, коли. в НиєвІ відбулася Його

JIПllсано

в

презв­

до

складання

ди­

різних роздІлів курсу рід_

ної мови та літератури. На ЇУ уроках панує атмос_ фера доброзичливостІ,. а стосунки

з

учнями

базу.

рідно! мови, до знань та праці, турбується про здоров'я дітей, цікаво І!;!)()ВОДИТЬ виховні години.

11

уроки мови та Літера_

тури

-

незабутні.

Відрізняються

Вони

застосуван.

нями різних методів

нав_

чання. Разом зі СВОїми ви­ хованцями

вчигелька

зро_

била значний внесок в обладнання сучасного ка­ бінету . рідно! мови та Літератури,

подбала

про

якнайповніше забезпечен_ ня його науковою та ме­ тодичною

літературою.

Поєднання багаторічно_ го ДОСвіду,

мудрості

свіжістю думки, ністю поглядів рактеРні

Разом

риси

педагога.

з колегами

вивчає І втілює досвід інших, тично

працює

щенням

із

сучас­ ось ха.

над

свого

вона

В життя система_ підви­

фахового

рівня шляхом саМООСвіти, бере активну участь у роботі семінарів по удос. коналенню

педагогічно!

майстерності.

Результати праці тельки

-

знаннях,

вчи­

в учнях:

!хніХ

працездатності

цілеспрямоваНОСті

і Ha~

віть подальшій долі. Ії ви­

хованці беруть участь в олімПіадах, конкурсах, де зарекомендовують

гоrіки спіВРОбітництва.

числі кращих.

нас.

ЛіДія ОлексіІвна справжній наставник уч. нівськоl молоді, уміло

м_е.тодИст районног~ ме.,

формує У неІ любов

Тодичного кабінету.

Іитерв'JO провів

М. ГОМЕНЮК.

до

себе

"

ються на принципах педа.

приклад може І кожний з

Н. ІГНАТЕНКО,


СІ8Р..

Середа,

квітня

року

1996

c.OI • • • ТТІ» •

Спробуйте свої ЗАїбвостl і ...у дачу Відомий київский Інститут економіки,

вуз уп_

-

равління та господарсько­ го права фіРМИ «KpOK~ у

році здійснює при­ йом на дві популярні спе­ ціальності: економіка під_

нів

від

783 право

р.

24.12.93

підготовки

за

иа зга_

даними спеціальностями. Навчання платие. З метою відбору тала_

результатами

спів­

бесіди і безоплатне чання

протягом

нав­

першого

-

за два других .місця

-

вступ ДО вузу без екзаменів за результатами

співбесіди вини

і

оплата поло­

вартості

протягом

-

поновані

в інтервалом

року;

дентів, що

отримали най­

після

першого

та

у

етапи з два тижні.

підводятрся

конкурсу будуть шені до Інституту найомчу зустріч.

Пропонуємо тири

претен­

два

лауреатів

премії що

фундаментального

ри

ВИННі будуть виконати

вступу

ДО

оголошуємо

реможці

Інституту

конкурс,

якого

пе­

матимуть

такі пільги при ВСТУПі і навчанні: - за перше місце­ вступ ДО вузу без екзаме-

Учасники

конкурсу

по­

10

завдань, що загалом від­ повідають змісту шкіль­ ного нурсу «Основи ено­ номіЧНИХ знань». Найви­ щий бал за винонання всіх

завдань

-

100.

вони

цю

(10 баЛіВ). 2. Сформулюйте мічного

з

нагороду?

бесіди.

полег­

Q = 3000 + 100 ринкова

Р.

зміст еконо­

закону

спадної

граничної норисності. (5 балів) . 3. Намалюйте криву ви­ робничих можливостей, поясніть її зміст та те, за яких умов можливий П право СТОРОННіЙ зсув. (1 О

Який

товару буде

реалі­

зовано за цією ціною.

(15

баЛіВ) . Надсилайте відповіді за адресою: 252113, вул: Лагерна, 30-32, ІЕУГП (на конкурс) . Телефони для

ЩИРІ

цього

товару, якщо попит і про­

. обсяг

ВІТАННЯ

Якою

ціна

позиція співпадуть .

НазвіТь Нобелівсьної економіки. За

1.

шення для найбільш ЗДіб­ них абітурієнтів процеду _

та

чо­

28 (8718)

ПРИЙМІТЬ

балів). 4. Відомо, що функціЯ попиту на певний товар описується формулою Q= 19000 - 180 Р, . а функціЯ проп о з и Ц і ї буде

перші

отримали

молоді

запро­ на оз­

завдання:

другого місць б;lЛИ, вступ ДО вузу без екзаме­ нів за результатами спів­

новитої

У

травні. Тоді ж переможці

навчання

першого

для десятьох

вищі

Завдання будуть запро­

Підсумки

року;

1996

приємства, фінанси і кре­ дит. Інститут має дер_ жавну лІцеизію .N2 2_2/1_

за

ом

Колективи управліННЯ соціальиого захисту насе­ леННJI Броварського міськвикоикОМУ та вlдд1леИIIJI соціальної допомоги саиотнім на дому cepдe'IНO вітають завідую'ІУ відДlJIеИШІІІ БАГНЮК Валентн. ну -ЯкіВну з ювtлеЙJIIIМ диеи народжеВВJI.

Будьте Ви здорові, як води ДНіпровІ,

Хай над Вами сяють зорі вечоровІ, І веселі будьте, як весняна дннна

Хай щастя йде до хати вікнами й дверима,

контак ­

Хай любов і ласка буде за плечиr.tа,

тів :

450-71-39, 446-81-89, 452_33-94. Інші

завдання

Хай усе збувається, чого забажається. Хай Вам добре завжди буде,

місти­

ТІ(МУТЬСЯ в оди ому

Хай

З на.

Вас люблять

ступних номерів.

усі люди.

* * *

Бажаємо успіхуl

З ювілеєм тепло вІтаєм нашу дорогу маиу, тещу,

бабусю, прабабусюЧЕРКАСОВ}' Марію ДмитріВну з м. БроваріВ.

п peAf,'e,a рубрu".

'JфlіИ.

ШКОЛА ЗДОРОВ'Я

rОСПОАаР8ЧIІ' , Так

називався

говий ку,

веЧіР

ГомеопатІя у наш 'Іас иабуває все БІльшої попу­

чер­

,відпочин­

оргаюзованиti

пра­

Цівниками

центру

t:o-

ЦlilJlЬНОГО

З<іхиt:ТУ

мо­

JЮДІ ДJ ІЯ членів ТОДІТНИХ t:імеЙ. саме

на

цьому

зосереджено гу

оаГ<і­ Чому

ас пек 1' 1

оУJlО

ува­

uргаНізагорн~

ра?

! е,

ним

що

солодко,

не'ю­

O<iгaTOДlТ­

СІМ ' ЯМ

зараз

ні

не ­

ДJІЯ

1-;01'0 t:eKpeTOM не Є. UТОЖ і доводиться їм заДіЮ­ вати «приховані» ре­ зерви, щоо ДіТИ і смач­ но поїли, нУТі

і UУJJИ зодяг­

не

гірше

Тому

ГJ Iа!Ш

дітних

ІНШИХ . оагато­

родин

важній

у

пере­

ОIЛЬШОt:ті

майстри осооливо

на Bt:i РУІШ, мами . ()рО3У ­

міЛО,

біля

ЩО

гатьом

вам

иих

кориt:НИМ

і

їхні

вони

почасти

йозний,

сер ­

почасти

тівЛивиЙ вміННіІ

жар­

іспит

на

готунати,

ши т и,

н'язати.

у

ході

вечора

БУJl()

представлено

і

ІІІ

котрі

заготовки,

к,ож

[{ий

домаш­

розкривали

світ

та­

широ­

уподооань

ба­

гатодІтних сімей . же

за

Ад­

годину -другу

ниростиш

гірку

прекрасну

кактуt:іВ,

зв ' яжеш кофту. ж

тут

.

торти,

печиво,

рими

нот­

конкурсантки

нригощали

та

не

А де

спечеш

тістечка,

го

не

один

суворе

одно­

журі.

Після

клопітних

чному

дина

--

до

ЦИБУЛЯ

•••••••••

буде

і••••••••

-

чудодійна рослина Цибуля рена

дуже поши­

-

дворічна

рослина .

Вона містить у собі фітон­ циди

-

речовини,

убивати

здатні

хвороботворні

бактерії. У ній

мІститься

багато вітаміну «С», «В», «РР» , мінеральних речо­ вин (сірка, кальцій , ка­ лій, залізо, цинн), а також ефірні масла,

Таний корисних

цибулю човою

багатий

вміст

речовин

робить

ний при ШЛУНКОВО-КJiШКО­ вих

захворюваннях,

катарах, Сік циБУЛі при­ ймають всередину по 1. чайній ложці 3--4 рази день.

Зовнішньо цибулю за­ стосовують при гнійних ранах,

чирках,

ристовує

витяжну з цибу _

хар­

лІ

та лікарсьною

рос_

спиртl під ЧЕП, яку

У наРОДі

знають,

як

цибулю

ІІа

90-процентному назвою АЛІЛ­ реномендують

протицингот­

для

вживання

ний та діетичний засіб . Ії вживають для оздоров _

при

поносах,

лення при хворобливому схудненнІ , водний настій цибулі п'ють від глистів , с віжий сік цибуЛі норис-

бородав_

"ах, облисІННі. Наукова медицина вико­

незамінною

линЬю,

при

ангіні, нежиті та сезонних

на

шок по

всередину

атОНі}:

15.-20

ни­

нрапель

3

рази на день до їжі.

У

гомеопатії

кори_

цибуля

лій кімнаті і зменшува­ тись на свіжому ПОвітрі; якщо виділення із носа будуть дуже їдні і призве­ дуть до

подразнення шКІ­ ри під носом, а виділення з очей, навпаии, не бу­ дуть подразнювати шкіру .

Якщо ж сльози будуть їдкими, а видІлення з но­ са -- Ні, то в такому ви­ падку слід лікуватися очанкою.

Тані тонкощі в про­ явах хвороби цІкавлять лише лікаря- гомеопата і, знаючи їх, він завжди

може підібрати необхІд­ ний препарат і допоможе нам

подолати

недугу.

Будьте спостережливимиl Придивіться до се­ бе 1 проявів своєї хворо_ би,.а потім зверніться до Лікаря-гомеопата і він вам неодмlно допоможе.

Ви зможете обіЙтись дорогих

rroнують

цІ.

заморських

на

3ать Анатолій Іванович, дочка Олек. cauдpa, . СНИ Володимир, . иевlстка Jlюд.

т

СП .ФАКЕЛ AnO. ~ ОФІЦІИНИИ ДИЛЕD. ФІРМИ .моы1.. проионує зі складу 8втоІІооlлыl1 і ПРОМИCJIові маСТlШа в асорт...еВТі. РоафасуваВWI: _ автоиоб1льні - віД 1 Ао 5 л., _ ПРОМИCJIові - віД оо до 200 .!І. Адреса: с. КIUIЖII'І1, тел. 5-54.81, 5_05-35, 5.61-61; факс: (044) 212..25-84.

ФІРМА .АЛЬФА-М. запрошує на конкурсНій ос­

нові осіб для

роботи в якості менедисерtв (рекла_

ма та продаж товаріВ). Оплата прlЩi висока.

Звертатись: м. Бровари, 5.59.30.

Тел.

баль­

кожному

нро­

НЕДІИСНИМ .

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ приватного піДПрИ­ ємця ПД 212-545 від 16.03.1994 року, в,ане Броварським райвиконкомом на іМ'JI ОвиаВJ1Н8 Н.

на Леваєвича, ВВАЖАТИ НЕДІИСНИМ.

ВТРАЧЕНЕ ПЕНСІЯНЕ ПОСВІДЧЕННЯ серlJl М .NII 037221, видане Броварським міеькрайвlАськ­ коматом на ім'я Бердника Віктора Івановича, ВВА­ ЖАТИ НЕДІЯСНИМ.

ТЕРМІНОВО ПРОДАЄТЬСЯ автомобіль ГАЗ.24 (ВOJIга) 1984 року випуску (в хорошому стані). Тел. 5.73.87 •

ПРОДАЄТЬСЯ ДВОПОВЕРХОВИЯ ДІМ

доставляючи

щоб гримати на них?

задоволення майстер­ ним виконанням пі ­ t:eHb, запальних танців. ОрганізаЦіЯ обійшлас я безкоштовно,

але

не

О{)іЙшлося і без витрат

--

завдяки

призи,

лися

Захоплююча

котрі вруча­

екскурсія

Т. КРЕХНО', керівниК

центру

ціального

со-

захисту

молоді.

Пригадуєте

слова

прекрасні

кіногероїні

Поппінс,

котра

МеРі­

вважала,

прекрасному

і

свя­

тому для

представники

ця мІсцІ . Незважаючи

коли

до

центру

ри

запросили у

со­

молоді, поїздку

Ниєво-Печерської лав­ з

тьох

відвідуванням

11

трьох шкіл,

переможцям.

цьому

за таким принципом діяли

ціального захисту

спонсорсь­

кій Підтримці фірми «Бротеп» було придба­ но

вечора

практично

Ось

музеїв

так би мовити, бути

більше

десятків поведінка

бага­ учніВ

нотрих,

бажала б

нращою .

Важко

передати захоп­

що краще дітям придума­

лення дітей,

більшІсть з

ти нову гру заМіСТЬ того,

яких вперше

побувала у

кожного україн­

насичену - програму,

сантІв

як

для

ще вистачило

відвідування

Великої ни.

Необхідно додати,

захід

цей

йшовся

для

сил

учнІв

вій­ що

відділом

у

(чере­

Княжичі,

ОБЛАСНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ОБ'ЄДНАННЮ

«RИІВТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО.

терМіНОВО потрІ­

бен краНівник на автомобіль марки МА3. 3аРПJlата

-

23

млн. крб.

.

За довідками звертатись за адресою: м.

вул. Шевченка, 8-а, тел. 5-35-47 -

справах

І

Б

ровари,

вІдділ кадріВ.

Кол.ективи Броварської друкариі І газети «Нове._ життя­

щиро співчувають ліиоти~!:тці ПРИСТУПКО Над.. ІванІв­ ні

у зв'язку зІ смертю

11

матерІ.

МОЛОДі та спорту .

Н.

р......,,, В,

МИКОЛАЄВА.

JItJIn.. - "''''....в.an..... . . .. , та І'... .-=:-.........,.,. ::п 5JЮ1.DСІокl .......... ... сИОl8

......., r81nL ...... І . . . . . . Р. . . . . . . . . . . &18J"f8'

.....атеоl.

с.

обі_

майже безкоштов­

но, бо автобус бул'о вИДі­ лено

в

Тел. 483.70.32 (КиІв), 5.00-87 (Бровари).

у

музею

Вітчизняної

пашник обкладений білою цеглою)

на

органІзаторів, так і екскур­

11.

ЗАГУБЛЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ іНВаліда 11 гр. Ве­ ликоl ВіТ1JIIЗНJlНOJ війlШ за.NII 641700, видане 25.08.1993 року БроварсьXIDI МіСЬКСОЦза6езОМ H~ ім'я Швеця Михайла Михайловича, ВВАЖАТ

раду ю ч и

батьків,

Кирпоноса,

справ вони ще й повеt:елилися

ВУJl.

24 береЗIIJI в парку . ..перемога. заrуБВВСJl АО­ рослий собака породи копі - с:аиець 13 білою плJl­ мою на носі. НаГОРОАа. Тел, 4.10..80, 4..20-74.

без

замів та без величезних зборів трав, які вам про­

ПА

винорнстову-

оболонон

повсякчас.

МНда, онуки Ігор і Роман та Іх дружи. НИ, правиука Діана.

жов­

посилюватись у теп­

під назвою АЛЛІУМ ЦЕ­ широко

вільно

нення слизових

годннн.

15.01

в

нирнах.

полікує тоді, коли подраз­

Дитячий лІкар-гомеопат приймає у філії дитячої полІклініки по бульвару Незалежності, 12, каб . .N2 8: вівторок - з 10.0Ї до 12.0Ї, четвер з

12-0Ї

наміння

міхурі та

Розглянемо випадок, в якому цибуля, або пре­ парат з неї Алліум цепа буде корисним при ліну­ ванні нежитю або сезонно­ го катару. Алліум цепа

бажаю'l1 можуть отримати KOHCYilь.

йти

та

стуватися . цибулею для лікування? Напевно, ні.

з любов'ю ставнтися до живої при­

pe'li,

захворюваннях

може

щО не знають спочинку, гОТОВі на поміч прn­

серцево-су­

Та чи ножному допомо­ же цибуля при цих захво­ рюваннях? Чи ножна лю­

тацію лікаря У поліклін1цf для дорослих У вівторок - з 12_0Ї до 118-01 год., У четвер - з 10-01 до 13-0Ї у 21.му кабінетІ.

()a~

доньки . Uтже, і трима­ Л!!

дбайливо,

-

при

наявності

а для багатьох -і недоступні, а й тому, що все більше JIЮдей на власному досвіді переконується в 'ІУД0Дійних властивостях лlкарськихрOCJIИН. Про лІкувальні властивостІ Іх розповідатиме на­ шим 'lllТa'laM досвlД'lеRНЙ лікар.гомеопат МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ МАШКІН, JIКИЙ люб'язно погодив­ ся вестн у газеті рубрику «Школа здоров'я.. Він Haв'IНTЬ нас, як зміцнити свій органІзм, позбутнся багатьох недуг, зміцнити імунну снстему, а ще роди. До

танож

динних

ляРНОСтL. І не лнше тому, що ліки занадто дороrl,

t:пра­

навчаютьt:fl

а

,

Спасибі, матусю, спасибі, бабусю, за ЩИpJ.СТ?, сердечність й турБОту про нас, за руки ТВО1,

ється при лінуванні ран, опіків, застудних та алер­ гічних подразненнях сли­ ~)вих оболонон носа,очей,

И8UАТ.

......... І .. aIIU • • . рео. .... мпа: ....... qtwl.

гант

==

ІІ

IІ1ІВРАТ.

СвІдоцтво

про

КІ 16 17. Індекс 81285.

Друк високий . коваиий аркуш.

Обсяг І Тираж

приміриикlв .

Замовлеиия

..... .. ... ~..::!!'~ , . - : &а;ма ........ ~""'.L'

..-,..:а

державну pe~­

страцію

.N! 1397.

- . І.

...

АРУ· '

_

4.213

#28 1996  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you