Page 1

Громадсько-nолітична Газета

з

виходить

квітня

17

року

1937

СУБОТА,

КВІТНЯ

4

Броварщини

газета

РОКУ

1992

.N2 28 (8271) Ціна

крб.

1

коІі.

50

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІUІUІІІІІІІІІІІІІІІІUІІіІІІІІІІІІІІІUІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІUUІІІІІІUUІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІПІІІUІUІUІІІПІІІІІІІПІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІUUUІІІІІІІUІІІІІІ

УСЕ НАЙКРАЩЕ-КОМУ?

Hoтamktl із сесії райради ttapoдн.ux депутатів •ІІІІіІіІІІІІІШІІІШІІІІ•ІІІШІІІІІІПІІІJІПІІІІІІІПІІІіИіІПІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІ.ІІІІІІІІІІІППІІІ

г

ВАЖНО навіть перелічити проблеми, що накопичилися в

ла

усі ті різних

руки,

дить:

депутатів. Тут і справжнісінький роз!Зал

Ції,

у

генними

економіЦі,

і

глибока

криза

в

СІЛЬ­

хисту

тих,

...

бідності

І

все

хто

ж,

давно

живе

вважаю,

за

не­ за­

межею

районний

орган

·закони щодо

боротьби

зі

r

сферах життя і розв'язання яких потре­ бує втручання районної Ради народних

ськогосподарському виробництві, і обхідність забезпечення соЦіального

а

злочинністю та правопорушеннями прос­ то-на-просто ігноруються. О і вихо­ як

але

не

крутись

самим

справитися

елементами

лу.

Більше

лу

довелося

того,

праЦівників,

що,

ми

просто

скоротити

їх

на

з

хоча

колективами

си­

з

виділення

коштів

гової сесії районної Ради виносив пи­ тання про стан злочинності і заходи щодо посилення боротьби з нею та про­

філактики

ігнорували.

мав

щині.

раЦію,

ця

найгостріших,

бо

на

розгляд

правопорушень

Дійсно,

кання

коли

чи

не

на

Бровар­

-

одна _з

проблема

вона

не

з

чер­

терпить

кожним

звош­

днем

жити

усім ~ам стає все небезпечніше.

Звісно,

жителям якогось відомими

селеного

пункту

правило,

ті

злочини

та

одного

на­ як

стають,

правопорушен·

f:-·ня, що скоєні їх односельцями. Але. ко­ ли врахувати криміногенну обстановку на території всього району, то стає просто страшно від усвідомлення нашої незахищеності

перед

посяганнями

зло­

діїв, насильників, грабіжників... А до­ дайте сюди ще пияцтво, самогоноварін­ ня, наркоманію, хуліганство? Вони сІа­ ли,

як

це

денними

Не

не

нашими

повсяк­

супутниками.

маю

зміст

прикро,

наміру

доповіді

переповідати

начальника

весь

райвідділу

міліЦії В. М. Дзюбана, з якою він ви­ ступив на сесії, але окремі кричущі факти варто усе ж навести. Так от: за останні

п'ять

років

загальна

злочин­

Ність

на території району зросла на процента, а по лінії карного роз­ шуку на 88 процентів. У останні два

36,8

-

роки

колективи

підприємств,

установ,

організаЦій, індивідуальні власники най­ більше потерпають від нрадіжок. Ено­ номічне становище в республіЦі обер­ нулося

тим,

що

зараз

<<тягнуть>>

усе

хоч трохи цінне будматеріали і кор­ ми, запчастини до техніни і худобу, побутові прилади і продовольчі товари ... Лише

цього

рану

1Гt42 нрадіжки тами

нападу

вже

зареєстровано

особистого майна. любителів

поживитися

чужий рахунон стали 32 дачі, 33 гаражі та сараї, ДРуге

зло

землянів ня

вимог

ства. цього

пияцтво.

-

притягнуто

Об'єк­ за

нвартири, 33 11 погребів ...

наших

1433

торік

за

антиалногольного

порушен­ занонодав­

Є всі підстави сподіватися, що року цей показнин буде пере­

крито, адже за три місяЦі в]Ке набра· лося 339 випивох, самогонників, п'яних водіїв.

-

Нуди ж дивиться міліЦія? за­ питає читач, ознайомивщись з такими цифрами. «А від

хіба усієї

Таким

хочеться

міліЦія

здатна

нечисті,

янщо

організованість

і

ти,

а

зупинити

навалу

злочинності

де

були

дружину

самооборони, І

<<гастролерІВ>>.

є

Виходить, бажання?

Але

такого

бажання,

дитися і влади -

цьому варто,

очевидно,

го

правового

ниеланлених

депутатами

присущіми . думок було чимало. Було в них 1 рацюнальне зерно. Але в основ­ ному всі сходилися на тому, що час уже позбуватися ейфорії та порожніх · роз­ мов, а по_ра братися за роботу всією громадою.

Що ж \дО рішення, то

~ентуІ}ати\ увагу читачів

ного nоло~ннях.

хотів би ак­

вопорядоК»,

раJІоииого

фонду

відсоток прибутку. ховуватимуться

цевого

і

бюджету

стягнення

}"

від

штрафів

і

до

сплати зборів,

міс­

послуг, реалізації

конфіскованих цінностей і речей. Ще

є~ства

один і

важливий

момент.

Підпрн­

організації району, незалежно

вщ форми власності, зобов'язані виді­ ляти 1 О відсотків ш кількості одер­ жаних за бартерними

автомобілів оператин

відділу міліції з

фонду <<Правопор ДОК>>

rодами легкових

службам

рай-

за ра'хуиок

чергової

автомашини

М.

По­

ліщун, сторож тракторного стану І. Я. Хитрий. Подібне і на відділках імені Мічуріна, Юрова, Шевченна. Що, і в цьому міліЦія винна? Зараз,

здається,

народного добра, ності займається

питаннями

дотримання соцзанон­ тільки відділ внут-

,....рішніх

справ,

а

ємств,

голови

правлінь

товариств,

охорони

не

виконкоми

керівники

ПіДпри-

садово-дачних

сільських

Рад

народних депутатів. Громадськість у особі ДНД. товариських судів, всіля­ ких комісій і комітетів взагалі опусти-

-

куму,

свату,

куди

члени

ж

див­

виконкому

Ради

народних

до

свого

двору!

живуть

де

першу

ви­

чергу

поважні

rx

ше

всього

ється

.

працювати

-

і

думати,

мен­

що

ді­

-

за-

довкола.

Потерпіть!

спокоює·

голова

виконко­

му сільської Ради на­ родних депутатів М. В. Свірський. Прийде час

Читач ці"авився

Це ваше

вання

тів

в

продовольчих

магазинах

речі,

підлягають

наслідків

варщини

поповнилася

Групі наших земляків них

пунктів було

створення дарств.

на

них

овими

членами.

різних

населе­

нада о ділянки фер

для госп о-

о

одержуваних

аних

)

продуктів.

час

ики

вартості

продуктів.

непоро­

зумінь,

прохання

до

евакуйованих

вають

із

та

пересе­

забруднених

ре­

гіонів України, Білору­ сії, РРФСР, які прожи­ у

населених

тах

ження стійно

лищної Рад путатів. Потерпілі

безумовного (обов'язко­ вого) відселення з мо-

всіх

учасників ліквідаЦії на­ слідків аварії на ЧАЕС,

бильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони відчу­ і особи, які по­ проживали у зоні

на­

уникнути

кож

чорно­

лікв даЦії

Щоб

лених

від

о

лідків аварії у 1988990 роках (категорія 3) оплачують 100 процентів

Учасники ліквідаЦії на­ слідКів аварії на ЧАЕС 1986-1987 років, а та­ потерпілі

_,_.....~.~~.......-.L.r,nння

нн

тись

району, по

категоріях

конкомах

печуються

пунк­

зареєструва­ у

ви­

і

се­

народних

де­

сільських

діти

забез-

продуктамн

і

ВСІХ

крім

ін~

евакуйо­

переселених

безумовного

(категорія

ачуються

1_00

по

знахо­

харчування,

на

дітей,

зон

не

повному дерзабезпеченні.

ржувані

их

на

АЕС,

і

дукти

від­

аварії

до

ШJ,..

жавнт

ві та

обліку

захворюванню дяться

потерпілі,

віднесеним

диспансерному

пунк­

якому

несені до категорій 1, 2 і 3-ї, буде проводитись з 1 по 10 число кожног місяця. Причому інвалідИ з числа учасників лікв~­

Зако­

категорій 1 і 2, потерпілі діти яких перебувають на

району.

Обслуговування,

яких пов'язане з чорно­ бильською катастрофою (категорія 1), оплачують 50 процентів вартості

на

населених

вказаного

29

батькам,

правління райспоживспілки розпочало забезпечення відповідних категорій громадян продуктами харЧу­

ської катастрофи, а та­ кож особи, захворювання

під

тею

ну, що передбачає ком­ пенсаЦію 50 процентів вартості одержуваних про­ дуктів харчування ·шм

У відповідності зі статтями 20 (п. 14), 21 (п. 6), (п. 7) Закону України <<Про статус і соціаль­ ний захист Іромадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофИ>> з 1 квітня 1992 року

Чорнобильській

нок

харчування згідно зі стат­

право

?.2

хворі на променеву хво­ робу внаслідок чорнобиль­

нетвере·

О.

туди

...

туди,

даЦії

зому стані нічний снатар В. М. Роговий,

водій

він

в

<<Пра­

цей фонд перера­

надходження

тому

коопера­

вкладав

-

підпри­

ємств, го~подарств, кооперативів зобо­ в'язані щорічно перераховувати ОдіИН

тут

сипалися

на окремих

керівники

вступ

депу1:атів? Скажу прямо: туди, куди й інші началь­

Вирішено зокрема до

куди

про

років

Скажете,

10 K!firuя ц;Jр. в Агропромбанку від­

крнтиt рахунок

заяву

СВОЇ КОШТИ, ЧИ Ні. НіХТО цього не контролює. Бо всі прагнуть аби швидше газифікувати свій буди­ нон. А тоді вже, як ка­

вчили

і

відповісти:

в

кілька

і «потрібні>> люди. А се­ ляни як же, запитаєте? Та що селяни?! при­

доведено до саме широко­

регулювання.

Виступів,

він

Так було і раніше. Наприклад, дороги

ради А. Г. Бочкарьова про те, що ве 11 . хавною Радою України СJакон про мІс

у

власного

на­

сав

ники

з думкою представника Цієї голови Великодимерської сіль­

цеве самовр~дування не юнця, адже иому бракує

до

пи­

сільської

пого­

про-

цьому

до

ляться

селі,

При

не

жуть,

під­

за­

враховується,

віть

брату

коли

креслив прокурор району В. Т. Гавриленко, якраз і бракує місцевій владі.

Хоча при

будинку.

~

що можемо зробити,

у

їх

газопровід

чергу

тиву,

члени якої за короткий час зуміли за­ тримати дві злочинні групи заїжджих

<<го­

і всі потрібні час люди, які

створеного

і

захистити нас самі потураємо

виявлеНі

.

обійти­

злодіям, випивохам? .. ». Ось результати однієї з перевірок. Опівночі 17 березня на відділку Леніна в радгоспі <<Велико­ димерський>>

·

також

ступники на цей

першу

Так зробили, приміром, у ТарасівЦі, дільничний інспектор В. Ф. Головач

організував

а

<<Перші>>,

кладають

дисципліна,

правоrrорушень. І при цьому не ся без допомоги громадськості.

дізна­

ловні»,

мешкають

вався в думЦі: ніхто за нас порядок у власному домі наводити не буде.

про які в нинішні часи розвалу встигли вже забути, допоможуть хоч не покінчи­

можна

приємства,

Слухав усі Ці факти із доповіді В. М. Дзюбана, і ще більше утверджу­ ТільІШ

ТреОа й самим дОати про захист

Заворичах,

прокла­ труби в

тися, де живе який на­ чальник. Бо кожен керів­ ник господарства чи під­

трудови­

і укладено. Але на заподі <<ФакеЛ>>, у радгоспах «Богданівський>>, <<Великоди­ мерський>>, <<Заворицький>>, в садово­ дачному товаристві <<ТрудовиК>> їх про­

влади

По тому, як даються газові

склад

утримувати

договори

на

під

райвідді­

чисельний адже

Життя наше, господи!..

мілі­

криміно­

не

керівництву

штатних

ні

праЦівникам

в

процентів

із

відсе-

2),

розмірі

їх

вартос­

ТІ.

Забезпечуватись дуктами

повну

і

їх

діти

вартість

району,

дилися

від

які

можуть

мимісячні)

наро­ лік­

аварії (виня­

становити

місяЦів

за

будуть

учасників

відаЦії наслідків на ЧАЕС через 9 ток

про-

харчування

се­

після

26 квітня 1986 року.

Списки громадян, по­ терпілих від наслідків аварії на ЧАЕС по кате­ горіях, виконкоми сіль­ ських і селищної Рад на­ родних

ЮІЬ

в

д путатів про

В.

КАЛ

ги.

І

пода-


2

8

стор.

квітня

4

Добре

прО

C/t080

ДОЛЯ

Васи.'•Р

-

Rириченна

р.

1992

Яковича

./lЮдей не

суд,

щание

е, ажка і ве·

Х0р0ШUХ UІІІІІІІІІІІІІІІІІDІІІІІНІІІІІІІІІІІ

а

«особое

НRВД•

замість

ЛИЧНа, НН і ДОJІЯ ВСі>ОГО нашого ук-р;)їнського на­

очікуваної винесло

рішення: на

роду.

гі

за

Родинне

коріння

Ва-

роки

Вже « велиний вождь усіх часів і народів• ві­

сове­

справедливості

Г'УЛАГу,

колючі

де

дійшов у небуття,

дов­

ви

дроти

все

суди.

що

го знедоленого народу і віра в те. що правда му­

діда-прадіда

і

фізичне знищення. Вижити допомогла не­ переможна любов дЬ сво­

орали

землю, сія.1и хліб, при­ щеплювали дітям любов до свого народу, своєї Вітчизни, буремними ли­ холіттями революЦій, пе-

сить

станову

ди

ТРЕТІй

особливої

відмінити•. У

РІК

КИРИЧЕНКУ сповнилося 80 . років,

промайнуло

н~пу

дитинство.

Малий Василько стдє студентом Ржищівського

педтехнікуму. нього щ~и~шла

/

ська

Тут до гр?мадян-

зріЛІСТЬ,

потреби

слу!Кінн~ід~му , •·: зак·

и

своє

на у

-

трудове

теренах

освіти

школах донеччини. Повний молодості, сил,

енергн,

він

мрій

зустрів

1937

рік

їнської

і

задумів,

сумнозвісний

вчителем

мови

та

укра­

літерату­

ри СШ ,N'Q 4 м. Кремен­ чука Полтавської облас­ ті. Гірка доля багатьох наших · наЦіонально свідо­ мих і акшвних спів.еіт­

чизників не обминула і молодого учителя. Не пі­ дозрюючи

він

нічого

самовіддано

злого,

вчить

свого

до

рідного

слова,

народу.

Чорну

сторінку

життя

розпочав весняний берез­ невий день 1938 року, коли

молодого

повного

сил,

ої і есною

вчителя,,

енергії, свою

за­

коханого

в

справу,

святу

заарештували

t

помістили до темнищ НКВС. Довгі допити ~ тор1ури не давали най­ менших· підстав

для

зон

зви.

нувачення, що ще біль­ ше розлючувало слід~ чих. У жовтні 1938 року

перед

йшов усю Європу, звільняючи п від фашизму. и в Груди · Я. л.ириченна прикрасили медалі за ви-

столиць

Німеч

и.

в·

, Бєлгра а Відмі

міномет н ві~ж

ював, а двох м

о

л

гу•. орден~ пеня та 1

У о

tво-./'

\..~·

Василь

Янович приступив

ро­

вчите­

...

справу. Він ще багато на

громадських

заса-

·а

ним

овог

дописувачем

життя•, одним з

ун~~торі~.

Товари:тва

унраlНськоі мови у МіСТі.

СЬОГОДНІ шановному

Василю нюється·

Яновичу славних

здоров'я

щиро

.

і

сил,

випов80 літ.

ювілеєм, мІЦного

ми _також

здоровимо

його

вірну подругу, дружину, вчительку української мови Ольгу Борисівну, яна

Срою ._трудову сторінну на

підтримувала

1947 роЦі в Заворицьній

жди

середній

життє~их незгодах,

розпочав

школі

української

у

вчителем

мови,

згодом

них

була

його

і

поряд

пqворотах

в

зав-

усіх склад-

долі.

призначає1ься

завучем.

Міський

досвідченого

учителя,

відділи народної освіти.

Тут

його

шанували

мудрого, колегу,

тут

ян

розважливого

Редакція

був

життя•.

ний значкr'м освіти•.

відзпаче-

«Відмінник

та

газети

тане

заnитання

вюшикала новина, на­ роджена в стінах міськ­ виионному. Вона шоку; своєю несподіваністю і

неконструктивністю:

17

березня

ви­

року

1992

конком

зареєстрував

(тобто узаконив) статут добровільного товариства

«Спілка JІЯ• заціі:,

права

<<Діти Чорноби­ смасово'і органі­

яка

захищатиме

що

постраждали

матері

днтини,

(батька)

і

від аварії на ЧАЕС, а також впливу любих (тут і

ми

далі

стиль

зберігаємо

видів

документа

-

РеД.)

іонізуючого

випр~

мІнювання•. А

ще

зазначено

туті,

що

ця

н~

організаЦія

соб'єднати

громадян,

в

покликана

широкі

які

медичними, і другими

ста­

новонародже­

кола

стурбовані соціальними проблемами

внаслідок аварlі на АЕС та екологічного стану в Броварах•, а також сза­ хищатн

інтереси

грома­

дян, що постраждали від Чорнобильсьиоі АЕС та екологічного стану в Бро­ варах•.

Госnоди!

Скільки

різ-

них

фондів,

фондиків,

сНове

r.

спілок,

спілочан та інших <<громадських оргаНіза­ Цій» присмокталося до

чорнобильської і

викачує

власного

трагедії

дивідеити

для

_ благополуччя

організаторів

цих

у'l'ворень! От вам на <<Сnілка

ново­

ще од­ <<Діти

Чорнобиля• ... Ян відомо, на терито­ рії Броварів і району рік тому евакуйованими чор­ нобилянами, прип'ятчана­ ми,

а

також

ліквідації

рії

на

учасниками

наслідків

ЧАЕС

ава­

створена

і

банку.

Ось

її правління в силу своїх можливос­ тей відстоює права «чор­ нобильцІв• на пільги,

гою

знову

ЛНА, понад 550 евакуйо­ ваних, майже 400 дітей. Понад · 10 дітей торік з

нашою допомогою побува­ за

кордоном,

готуються То

інтереси захиLЦати

бі

ди,

Організація «робоче місце•. і розрахунковий

має

своє

печатну рахунок

цього

Ми які

поки

не

що

поїхати

в

...

чиї

структура?..

поповнюються.

ж

відповід-

'Них" державних і громадсь­ ких структур: на медоблік взято 1768 учасників

рається

но

Ук­

того-таки

ління в кільності 25 чо­ ловік. На сьогоднішній день вона об'єднує в со­

тей «чорнобильської• ка­ тегорії, а також 442 ді­ тей, які народилися від учасників ЛНА після аварії. І ці сnиски nостій­

цієї

міськвиконкому,

биль•

1553 евануйЬваних, 2328 учасників ЛНА. Взято на облік 488 ді­

на

nродукцію

молочну

в

І

кварталі

були фіксовані ціни. Тоб­ то,

кілограм

масла

вершкового

зрівняли

по

вар­

із кілограмом тюль­ Тому неважко з га­

Наші?

просили

вваЖдємо, готували

збинова

Ми

...

що

лю­

постано­

ву про так звану «Сnілку <<Діти Чорнобиля», прос­ то-на-просто

кинули

на авторитет його голову

винониому і шановно­

тінь

го Іщенка О. М., який, виступаючи на недавній конференцІї союзу « Чор­ нобиль•, відверто і пря­ мо сказав (і ми з згодні), що сьогодні

цим пев-

теж

ни.

датися,

тани,

що

а

молока,

особливо

м ела,

не вистачає. Якщо .ік ми виготовляли щодня 16 тонн молока, то тепер 35 тонн, і цього мало. На сметану

:щявни

від

тор­

не

колентиву

л

дах

ше

щоб

вони

ства обмежені 6 тоннами. Сиру (2 тонни) вистачає лише

для

постачання

у

дитячі дошкільні заклади,

школи,

лікарні. і

з

Така

ж

вершковим

важною

працею,

до

того

зміни.

Якихось

ручною

ж

у

три

соціаль-

не

те,

їх

що

по

д~

одержа­

затверд­

женому

товаришів

ділу.

Хіба

усі

від

тогG,

до· речі,

ж

беруть

зауважити,

ників

що

не

впра-

продуктами

харчу­

можемо

ми

і

перенести

ларьок. Давати туди біль­ шу кільність продукцІї ми теж не в змозІ. бо повинні насамперед ви­ конувати

заявки

торгівлі.

на

ми .сп~

Єдине, діваємось,

що

що

ви-

ються.

від­

працівників

100

ті

внетою-

вання, яні вони виробля­ ють своУми рунами. Не

пенсіонерам

стане легше

Тепер і

ві відмінити зобов'язан­ ня, яке взяла на себе в достатній кільності за,_, безпечувати своїх праЦів­

на

по

до

споруд­ ження біля прохідної но­ воІ їдальні та фірмового магазину, яні вже буду­

директором,

своїх

і,

адміністраЦія

про­

вона

жи­

ходили

н.

Слід

·

де га­ із ро­

списку,

було,

Нали

стільки, скільки потала­ нить. І цє при тому, що ми ніколи нікому не від­ мовляли, якщо людині по­ трібно масло на весілля, ювілей чи похорон.

хідній буде стверджува­ ти, що придбав у ларну? Те, що одна людина іно­ ді .11есе по 2-3 панунии чи банки, . говорить лише про

спокійно

ють

дукЦію із цеху, а на; про­

ла

па­

rодиRами

за­

винесе

1

Далі.

одні

ларна. на тери­

бітників

шерен­

по

«зайвий•

нварТИРf.

але

одну

магазиНів на геологороз­ відці і не втрачали безЦільно асу, очікуючи

зарплату, і'швид­

тор!І не можна рантія, що хтось

підприєм­

телі

могли ·.б .мати

одержати

в

одерЖ<:іть

цього ларна не

отитИ

іщn

Тепер щодо Розмістити його

і

иунну масла?

на­

•!

на

говельних органІзаЦій до­ ходять до 10-11 ;rонн; потужності

гу

логра-

бо

більшу

шинуються

ела. Це, ривілей,

можем~

и,

,

л

'

щоти н ин а р під-

верш о о су і, иний

й

з

МАКОГОН,,

виріши-

,

приємств

все

про.JІИВаЛВ

'Ради народних '

депутатів.

ла виділяти кожному праці також 20 сі

. ~и

\0.

депутат міської

достатньою

дового

тості

то

це

ні групи ділових людей, кооперативи, спільні під­

із

nриємства

люди працювали, аби ко­ ристь була для усіх бро­ варчац. Але уяві'ІЬ собі

березня «чорнобильЦі• почали обслуговуватись в

таку

чі, правлІння союзу « Чор­ нобиль• настІйно просить

наполегливо

шукають собі ширму, при­ криття в союзі «Чорно­ биль•, бо приналежність ДО ЦіЄЇ МИЛОСеJmНОЇ струнтури

автоматично

звільняє від сплати жаві податків.

...

дер­

нобиля• потенцІйних\ иро­

нинішньому

прав­

що

з

рії громадян. І дещо зу­ міла добитись з допомо­

щодо

17

силадом

розпочати

катего­

раїни

Законом

ло

із

того,

мо­

Ми не можемо брати на себе сміливість· вбача­

ветановлею

тим

узаконена

рік

організація,

же місьнвинонномом Бро­ варська місьнрайонна ор­ ганізацІя союзу <<Чорно­

юридично

уже

Треба

реважно

Товариство сПросвіта• Ім. Т. Шевченка.

в

інженер

маслом. При цьому завод несе колосальні збитки до 4 мільйонів у місяць. ПраЦівники зайняті пе­

ІТО У ЦЬОМУ ЗАЦІКАВJІЕНИЙ? Саме

-

картина

районний

Макогона

локозаводУ М.

личезний досвід і любов дітям. Віддано і безно.JШСЛS служив він осві·

до своєї улюбленої nраці, продовживши навчання у Rиївсьному педінс1Итуті. Броварщині

головний

віддавати свої знання, ве­

іл х півстоліття. Він

душі -го­

звеш. Ось чому рада тру­

Г.

1

хоч

черги. При цьому необхідно вета­ вовити чіткий графік роботи ларка, щоб пенсіонери і lиваяідв даремно не простоювали там, по 4-5 mДВJJ.

С. ЛО­

О.

ЗJІВДШІХ,

труДІІJІИся.

Я хотів би, щоб а.цмlвіетрацІя за­ воду у відповідиості до реальвоі по­ треби своіх працівників (перемножте 2 кІлоrрами масла ва 4 тижні!) упо­ рядкувала відпуск молока, сметани, масла, а решту виділяJІа ДJІJІ живоІ

ПАТЮК та головний економіст В. Є. ДЖУС:

прокоментували

лист

у

це одноразова акцІJІ.

них благ у вигляді житла, дотацій на харчування і проїзд, власних бази від­ починну чи піонертабору, обслуговування пайнами і промтоварами ми не маємо. Заробітну плату

як

дах щодень ішов у СШ Nч 6, де продовжував

ті

ж роз'ятрювати

ЩО Ж ДУМАJ{)ТЬ з цього приводУ керів­ ники підприємства? От

ч не залишив свою свя-

лави ІІІ . Вітаючи його з одян номан- r бажаючи йому

Настав баЖ<=іНИй мир:-1

Навіщо

зараз чесно

: ;

lивалідами. На це я не міг піти, бо

лодних людей, завдавати ім мораль­ но-псиХологічного удару? Нехай кра­ ще забирають цей ларьок на терито­ рію заводу і там торгують.

і, коли призаслуженого Василь Яно-

у,

.

о~н ю а-

дування.

·

інженери,

~~'--.с'ежисери

євро- ; :

пейсьних держав _ та

вимовляють

нІ4<н.

літ

ребуваючи в діючій армії, василь Янович про-

ня, Будапеш

боі'ю

обов'я-

Вітчизною.

слав­

одовжувачів

своєї ави. його ім'я з пов.-tою, вдячністю 1

ви-

. За два рони війни, пе-

звалення

зміну

рмаЦії. І 4:3-го в· яз-

конати синівсьний

ді­

тей не лише грамоти, а й любові

най

ожливість

ння .tпедси ь якович

У

ронЦі й захисники були закуті в колючі дроти ГУJІАГlв, гинули в страшни~ 'Іаб01Jах рана. За три ро ні

_тт

при~ити

ДОВі.

ну

!

нера підприємства з прохаJІІІJІМ прв­ пввити несправедливий розподіл де­ фіцитного продукту. Вів же запропо­ нував мені виписати JІЩІІК масла ДJІJІ розподілу між моіми ввборцими­

працівникам.

ги, що кілька. годив даремно мерзла на вулиці (бо й лавочки поряд не­ має), працівники одержували масло .. Та ще й по кілька пакувкІв вагою 2-3 кілограми.

ЇНСЬКОЇ

кає

депутатові

кров на фронтах Великоі В1т1JІІЗНJІ­ ноІ. Звервувся я до головного інже­

торгують ЩОТИЖНЯ

ваступиого разу трьом по 300 грамів. А на очах у озлоблевоІ чер­

диреитора.

уК

живуть життя

Візьмемо, наприклад, 9, 13 і 16 березня, коли продавали масло. То­ ді Із велетенськоі черги, що чека­ ла тут Із 7 до 12 години, перепало ахс п'яти покупцям по 500 rрамІв, а

очо­

молоді. Та за потеплін­ ням почалася відома «щербИччина•. Рішенням бюро· райкому в кінЦі 60-х ЙQго увільняють від

Нашому шановному землякові Василеві Яковичу

і

ім

найстарішому

міськради, дУже шкода своїх виборцІв. Серед вих чимало иемІчввх, якІ·

відпускають масло. Однак ,1111ше сво·

·

лити міську школу М 1, а далі школу робітничої

посади

голоду

ною спорудJІЛВ кіоск, де МОЛОЧНОЮ продУКціЄЮ і

нара-

Правда

заnрошують

Мені,

ОстаннІм часом на мlськмолокоза­ водl почали виготовляти ще й верш­ кове масло. Та чи ва радість бро­ варчанам? В магазинах його майже не п«Ібачвш. Проте поряд ів прохід­

до

році В. Я. Ки­

1961

риченка

йшла війна, палала зем­ J1Я, а її славні сини, обо-

Спасибі, вчителю! реворотів,

і

перемогла.

перемогти.

... ВЖЕ

не­

переглядати

черга

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

я~зА

справи Кириченка. Ви­ сновои однозначний: <<Не винен. Реабілітувати. По­

спрямоване

духовне

стали

Дійшла

1ft 28 ( 8271)

Точ~а зору----------------------------------------

і спра­

звинуваченню

винних

було

силя Яковича на Пе­ реяславщині. На Цій пі· сенній, благодатній зем­ Лі в сім'ї селян-бідаків.

на

по

ж и т т я.

сН О В Е

ти

у

«СnілЦі

«Діти

хоборів, але рік, ян

чому

уже

союзу вально

Чор­

<< Чорнобиль• ледь

ось

правління не

бук­

за

поли

ПРИТЯГУіі ДО 'Себе ЦИХ ЛЮ­

дей

спільної

благо­

родної,

дія·

безплатної

робо­

тиt але

ті

ля~тьс.:

вперто

<<Ні,

бу~>~е~о». поtф и '-еібе «Бjо рсьним манарі rп.кої

союзу

відмов·

ми хочемо

А

відтак

величати філіалом

організаЦії

Чорнобиль»

(а хі­

ба ми" проти співробітни­

цтва з Рухом і його структурами?), а тепер ось вирішили знайти но­ вий варіант назви -С::пілиа «Діт.и Чорноби­ ля•. Певне забувши, що давно існуючий республі­ кансьиий фонд «Діти Чорнобиля• -- складова ,частина союзу «Чорно~ Скажіть,

ному Для

усе

чого?

це Хто

зацікавлений?

ним,

нехай

картину:

то,

би

нобиль• суму

варськи:Jt!)

а

зго­

тане

ж

про­

одержує

никнуть

у

нього

неважІ\о

це

усяких

продихнути

не

Закінчуючи скажу

Ми про

ось

що.

«

Чорнобиля•

ковим і просили

-

б1

ілни

омил­

міськ­

повідомимо,

що

броварсьиій мІсьирайон­ ній організації союзу « Чорнобиль• і її правлін­ ню не потрібна спілка­ дублер. Ця структура, вважаємо, зайва у Брова­ рах:

вона

ме людей

дезорієнтувати­

-

то випадно­

кілограмом

невідомо нуркою

де

гречки, взятої, то

...

Ми ж nрацюємо віднри-

'

<<Сnілки

закордонними

В

«Діти

організацІя­

и милосердя• ...

І.

виконком переглянути йо­ го. А д.1я широної гро­ мади

ледь не забув.

Чорнобиля• є пункт, який передбачає «зв'язок з

розмо

створення

«Діти

Ага, статуті

...

вважаємо

зробити

не Пізніше

На 'Іравевь. уже запізни­

що,

можна

термlвово,

лися.

тут

;

1

катеГСJ""І!

тимуть змогу обслужити­ ся в магазині. у червні.

емоції

прохачів,

ре­

20 квітня. Тоді вони ма­

здогадатись:

«Понаплоджувалось

До

ЛНА

2-І

міськвиконкому},

хання і від «Спілки «Ді­ ти Чорнобиля•... Які юм­

-

25

вався у вас (406-та кім­ иата на 4-му поверсІ

бро­

дітей,

учасникІв

і

З

pli, хто ще не зареветру­

посильну (і

міста.

евакуйованих

оздоровлення

чорноби,т~ьсьних дом

тих

радянські

органи.

магазинах

одержує

якусь

для

через

державні

нерівщщ якоїсь організа­ ції Щіш лист-nрохання перераJува'Іи броварській органі~Ції союзу « Чор­

вим

бИЛЬ».

потрtбно?

цьому

.Бог з

Скажемо таи:

\

дуже ці-

1t<а й ·пункт. Багатообі­ Іцяю u У нашому ста!ТУТі

~ ,

ого

важає

ак н

не ота

мога,

відомо єть

розбещує

му,

Бо,

яна

ніщо

людей,

гуманітарна

доnо­

приходить

, невідомо

о

нема.

п авління,

ному.

не­

зподіля-

·

ним

Ми

не-

вже

переконались

...


«НО В Е

ЖИТТЯ» 8

4 квітня 1992 р.

а стор.

8 1& 28 {8271)

~--~~-=~~~~~==~~~------------~--------------------------~~~=-~~~~-------

СЕРЕДА,

8

ЧЕТВЕР, 9

-

=============================·=

УТН. СОНІЧНе КОАО. На доnомоrу wкonl; Украін· СІоКІІ nІтеретура. кШеІ'І.еНКО•

t6.00 t6.t5 t6.45

ІУДОЖНИКІt,

.А. Кос-.Анатоn~ос~окміі. Кан· тата wВІд НІаrври до Дніnра». ti.OO Документвnr.ниіі фІn~ом кТрм xpaмtj на моііі доnоні• («УІ<р·

t7.t5

tсІнохроиіІІІІ»

ti.JO 19.00

ДНІПРО.

ІнфОрмаційна про·

Хто мм._

Громадс~око-поnІ·

Не добраніч, дітмІ .Аіі

Пі

Кміа

дожній

' на екренІ УТ.

фІnІом

Ху·

•КринмцІ

cnparnмr• (КІностудія Довж•н11а).

жІнQчкк

дnа

ім.

О.

16.00' 16.15 16.35

t1.05 Ліричний концерт. 11.40 ШкІлr.нміі екран. 9·· кп. ФІ:sм· ка. МеханІчні коnмванна. t1.1o tтн. ·

сурДОП!!рекл~·

·

·

'

0.15 ТеІіе'мІкст. 1•.іІо Но8Инн. . 1•.2.s· Це бупо .. liyno ... 14.45 ~маnенr.ка послуrа•.

16.00 УТН. . t6.10 Дnа дітей. Веселка. t6.40 ~ово-попуnярнмй філІом <cC.Ono дn• собекм• (•Леннаук· ф:л.. м•J .. 16.5 S 1еатр j час. ЗанІ>кІвчакм в

18.30

тумu.

17.00 Новмнм. 17.20 Фvтбоnьнмм ornaд. 17.50 НЕП. . 18.20 Bnepwe на теnеекрані. Ху­ дожній фіn .. м кПаnуrа, щ~· ro· воритr. на ідмw•. Вечір'н• ка:t,ка.

19.4,.

!0.00

.. ноеа

студія•

~р~дст;;•еяс:

асторськє теnебачек~<• мпуб».

.. '1рес·

муз ..

«Цермосна

0.00 0.20

t1.00 t-1.15

·

Д:>3ВЇПІІІ. КоnеІщіонер. Денний

сеанс.

«З

мм не ро3nуча.:ітеся». ній фіnьм.

12.40 13.00 15.00

коха,. ...

Худож·

S.OO 7.35 8.00

rодина

«Пanyra,

що

француз~омої мови).

Щоденник З'їзду. Міжнародна тоеарис~оке 'Jy· с~річ з америІ<анс~окоrо футбо·

•Здрастуй, On•ro. .Ол~оtаа. ·Фіnьм-І<онцерт. 10 30 Фrтбоn•ни14 ornaд. t1.00 Новини 11.2S 1>нтмічна rімнастмка. 11.5S' Інститут zі10дмнм.

13 0:1

Фермата. Прем ера

• теnеф nьму 13.40 fj.нO&<HOT.

31

серІ•.

Рекnама. Вісті. і9,20 Св1110 кожен ден~о. 19.30 П'•те коnесо.

18.S5 t9.DO

на

фіnьму

Xenno, .

мародних деnуtІІтіа Росіііс~окоі Федерації. 13.30 •&енефІс• 3tІ,ІІІу( .., ·

У

11

nр.оrрамн

Yt..

ДО УВАІ Н ТЕЛЕГЛRДАЧІ8І :~в'язку 3 npoфrn;t.K""HHotd Tt'X·

2асnбіе Міністерс1еа Р~l•ни у ·nонf"дtлон. 6

новІ

nf'редачі

т.аниіно• л.1Стnх

та

УТ-1,

канtіалу

ресnубліки

3а·язку Ун­ нвітня, ран­

Н,;)наnу

toPoctя•

в

•Ос.-~

ХО'кей. наn. 2 І

транtлюватись

У ЛіоіОІ

11.45 12.}S 11 55 13.10 13. 1's 14 GO _14 Н

р,окумснтальноrо

«Не~і,с,оме 3ОПОТО».

«11р'>

сnорт т~fе».

не тіn~км». Художній те·

МН

ЛОІІІДОМ11ЄНН,.МИ

пебачення

і

радrо.

ДНИТОJ)ІtІ

номІо,.•а

2t.30

поnІтмна

Герт. «ТР.АСТ-47•, «АРС•,

.

23 ОО 23 1S 23.55 0.2S

/

Художній

,е.

«Працюючи

на

1

хронімаnь·нQ-ДО· фіn~ому «Суд

·

Новини.

кОстанкіно». Ліс·

Художнііі

на

і

:

!

= -= -= а

на відеоnроrрсtмІ*. Ам Пі Ннїк іІІформус,

t2.00 а

ОО Вост і Н.Н ,Му1мчнин

фіn .. м

16.15 16.45

створимо оперу .. •.

ХрмстиІІнока

Дан

8.35

1 -

К·2 nредст..,...,

12.И Sкt..

12.40 t1.00 IS.OI

h:s ...NN31fi.

СеІІ1ІНСІоке nмтаниL ІістL

т,.исРосефІр. кІ вечІрки•.

СЕРЕДА

8

8

10.~0н.Докумен '""ІоНі

reneфiJI.,.

10.2~ •Ляr. .. і<а•. ХУАОЖМін TUe· фІІІЬМ. 3 ~еоія.

11.45 12.15 12.35 12,50 17.110

.Іоче~•·••Ііте._ . Ліричний к.онцер'Іі ДозаіnnІІ. •Авто•• •

ІІроСТІр

+•

•Про що думасw. wама. н~?· Донументальний теле-

Ф1nьм.

Футбоn. '4емnіонат РосІJ.

17.25

•динамо•

ІМосмu)

~Фа·

-

кел-, (ВіІронемс).

СТУДІR

ТЕJ!ЕПРО-

сЩасnн.

вин тон, хто ПОАІбно

Yn,cy •.••

tФранціА} •. Лірична стрічна :а Фернанде­ пем

21.0Q 21.05

головній РОІІі.

'f

Муsнчна n.ay3.a. •ЛІІnWІа•. Художн\н

фІJІ .. М.

3

22.25 Ynoc.

.

Се\>;А,

ЧЕfВЕР

8

Yene·

9

10.00

У н.>с о ру дії А. МеЛІоН >І· к~• (фортепіано).

. '·J',.fе• jJF;і~ І

А8

І= -; .... ; ---= і і

..

І

ПАТ1УГ А,

основу

картини .:ценарнст Ceeena nокпав

режисер

Е;

c•oto nоааст.. •Mar..1~, repot:!WІМof . стаа · tІ<'б'рмЙ. -ітnнвнй,' романтичним

.

---

проrрама.

теnеоrя•д nапу,

друже.

НА П'SІТІИ СЕСІІ ВЕРХООНОІ РАДИ УНРАІНИ*. 19.30 \{нtас.,ка nёІнорама*. 19.53 НА n SI!IH СЕСІІ ВЕРХОВНО! РАДИ у,І{РАІНИ*.

І

§

юнак

-

єаре.и

Rtneenь .naniдyc, який .мріяв статм ечеІJмм.. Та війна 3~У· сиnа його взяти до рук 'І~рою.

:Не маючи.

1

·нахиnу до eittc~КO..

аоі служби, JІннеn., потраnІІR€ А~ no•.w:•кoro •ійс.ьна, а :~ro· АарміІ союзннніе, оюює в Сіцtnії, Аро~ЇІіі, Індок..-rаі. І c:иp;:st. стас «1'8\)ОСІІІІ•· У роnях:

110

.

Р. IOCtAtвkl, А. Jleoнn.ca, 11. Поnщ~ с. Фарада, А. Ма­ туnьонІе'. в ІнwІ •. Вмро6нмцтео

IOJ!ecat

сКіносе~• та сПрмм· ФІtН. · 1110_р. ·(6.ІV, 18.20, І мatНut ~німо•),

OADoa•.

•Opeмtytta· і

Е t5.JI СтуА'- ......,,.,., ·е t6.00 Щоде- 31JAY· і t6. t 5 Т ермІІіМ. 16.45 ТІНКО. tl.DO Відкрнтміі саіт. : t7.40 ДОJІІАПІ •. Т6·ІІТеm.(. а 18.00 НА П'SІТІМ CECtr 8ЕРХОВ· : . НОІ РАДИ УКРАІНИ*. !! 19.30 Кмівс,ка nанораме*. Е 19.50 Н.А П ІІТІМ СЕСІІ ВЕРХО~·

що·.

rОВОРИТ~ НА ІДИШ

---

18.0С

І

f :рІк.

кJнчу10~с• Р~•·

«Да,,еким Схід». до~аІnnІІ

MOU.

7.SO ,АоиІмL Ті-аі.,.,. I.OS ТрамdІос...р. •Там.

МІІІМН КіНО311П. «ІІН ІІ01ІІІІОТ.. Одесі•. КороtкометріІжнмм

ТІННО ОО fрансРосефір:

H.4S

<сДвва;,те

НІмец~окв моаа. t рІн. ДоJвІпnІ. Yaera, :sнІмаtо. Теnетеетр РосІї. uІтІк•чІ•. Важкий аІк. СтудІа «Екстро•. Нетреди-­

16.СО Щодrнник З'їзду.

Гра

11

7.ОО. ІІстІ. 7.20 ІСІІМІС~ІІІІ

12.10 д-з-кnу6. 13.DO ІІстІ. 13 .• 0 Cen11HCioK8 ПМТІІННL 15.00 Економ. 15.30 Д!enor11 дмnетантів.

11

мінІІІУЮрм»,

nанорама.

Іудожній фіn~ом.

.. суnt'рпрм1 uНеді••· ."(r~pOC><HHi

Документаnr.на

ціііна медицина.

. tt.OO Bleti. 19.20 Свато NOII(I!H ден1о. 19.30 КмЇРСІоКа nанорама*. 19 50 Свічадо. Hilyмoeo-niJнaвanr.• H.2S

Вісті.

Чукоккаnа.

8.00 1.30 I.AS ti.SO 1J.2:1

Художній теnе-

~

.1nep~

НІІ

•ЛАn.,на•.

Ф•nьм. 2 серіА. · 22.35 Маистрм сцени. о. Гoro­ ncea.

і а'

Іед.І. чаістмна

сер:я.

7.00 7.20

франц)'ЗІоНОі

perCij,

Му3Кчна nауза.

23.00 HOIIfCMM. І і 23.2J 2. . ·. . . ; 0.05 •Аіі••· Художній теnефІп~ом. _ • _ •• - • - . 2 серІ•. • ·

теnефіn~ом.

ДО3Іілnа. Домаwній кnуІі.

Ди111Ча fОДІІНІІ. 6ina ворона. Танцtонnьнмм марафОн.

КОМіІМДМ 3

ГРАМ •'tET-A·TET•. І19.20 Муn.,тфtn ..м. :нІ.30. Художній. фіяьм

=

22.~: 1В.ді. Частина 1.

до Уем-

~·канаn '' УТ-2

tрансРосефір: «Ypan·T6•. ФранцуЗІома моаа. 1 рік.

Михайnа

Гуд•.

!

Мультфіn~ом.

-

Bictl.

і

проханнями:

сt'о6он

j

Нооннм.

6nі. 0.50 ••Айя•.

12.40 СеnІНСІоК8 ПИТІІНН11, tJ.DO ВістІ. 15.DO Важ11міі вІк. tS 30 Простір +· 16.00 Щоденник З'іsдv. 16.1 S Сват о ПівнСІоІІ, t6.45 ttHKO. 17.00 ТрансРосефІр. t 7.АО До:авІлnІ. Yeara, знІМІІІО. tl ОО Прем'сра худож-оrо tene· фіІІІому ~СІ/ІТІІ·hр6арІІІІ, )) С8•

1\.ЗS

Роц.

peanii

пероод.

'-І :ІrДІJІ ТЕЛЕПРО­ •ТЕІ А·ІЕІ•.

6ontn.,ннu

l1 .ОО 21.05

: І

1

муnьтфtnо.м

!

зірсж

:tнакоІІІ

lliA

. 10.25 .л .. nька•. ХудоЖWіА теnе.: 13.10 Бtіокнот. фільм. 4 серіА. 13.1.S Теnсмікст. !і 12.05 Народні· меnодії. Муn ..т: 14 ОО Новини. і 17.011 сСуnернннrа•. фіПІоМ. 4 серіА. 14.20 «Айя•. Художній теnефіnьм. 17.2S ІХ Міменародмий фестн· ean.. тenenpor рам НеІродної 2 серя. ~= творчості •Весеnка•. 1S.SS «Петько • косм~сі», Ху.ц~ж- .і t 7.5~ •Астра .. ан<Іоні береги•. н·іі фіnьм. : науково-nІJнаааnьнмй фіnІом. \8.25-21.00 CTYD.ІR ТЕЛUІІ-0· і7.00 Іfовмнм. ГРАМ сТЕТ·А-ЇЕТо. і7.25 «Жміі собІ хлопчм.к... Теле· 18.25 Муnьтфіn .. ми. 1!1.45 Спtває група сМаwмна нарис. а часу». 17.SO ... До· wістнадцятн,. І старwІ. і 19.15 Художній фільм сЕііrфут і сім'я Хендерсонів.. (США). 18.30 Муn.,тфіn~ом. . Фантастична кемедІІІ про t8.40 Прем'сра художн~ооrо теле· • ·зусуріч із •сніговою ntодн· ною•. фіnІому ~сократа. 2 сері•. а 21.00 •Лялька•. Художній теnе­ 19.45 ВечірНІ!'•. іtазка. І ФІnьм. 4 серіА. 20.00 Ноа.~~: .. м. 22.40 •ІSоскресіннІІ•. 3устріч :а М. Сnіченном, 20.40 Мовізми Марка Захарова. . 21.55 Грас Р. Керер (фортепІ•· :

теле-ф'nьм.

23 ОО Ноо,мнм. 23.25 Музичний проrноз. 13.SO Фут6оn. На 111nяху

~·· к;;~и.а"'- .. р~с•;. 2 7.00 7.10 8.05 8.35 8.S0 9.50 10.40 11.20

Сьоrодні І тоді.

тичноrо фільму tсt'ефОрмв крові». ЧасткІ!а А.

nефіn .. м.

якмr

те·

. До·

17.Uu Доку.,ентаnt.кі фІJІ.._ · 17.25 х-ен. Чемп.О..ат 'СНД. Ф.наn. •Акнам.... '(М.І 18.05 За вашммм

• :

ми летимо!».

_ 21.20 r.рем'єрв ху.дожн~оо-nуt:n:цмс·

Новини. Лімnоnо. Звукове доріжка.

«До

7

теп_ефtnьм.

До38111.!1R.

Риб.

І

суедоnерекnа-

те.

1 і . .Ю Коноо<vмедія •Ііпер~д. Франц'"'" (Сі>ранціІІІ. • Весещ nрм1 ОАМ о Лондон\

! !

·

науково·попуnар·

фіnьму

12.Н ,Містерії . Ромадмна.

Нови•: н.

ні року.

«Реформа

і nередач• У

Телемікст.

20.Н Хіт-парад

художньо-nубnі·

аПро тебе».

ноrо

19.AS В-:!.Uрня мазка. 20.00

3.

6n '>І;t<Ot,

Прєм'(rа художньоrо тсnеф nьму «Сократ». 1 сері•.

·

«Пере·

11.25 Лрем'rре

~~~ досяrтн успіху!

чсстrn.

11\.ts 18 40

•ре стяв.

фіnьму..

Новмни ~м~

t1.00

куменrальнмй

12.3u

~t.HA.

·:

тепе-

Но­

K~t ель (аn.,т(.

І ~.110 •Unepaцo.tt на .:ерці•.

19.20-21.05

КИЙ СТИПІІЬЧ83.

.

м.

•Лялька.. Ху,АОЖНІй nефоnьм. 2 ceptA,

ГРАМ

-=-= = = = -= = S_

10.15 ІОнний сnорт. Ліверnуnнь·

Під 'знаком «ПІD.

Прем'сра кумеюаr.~оноrо

ка.

21.SS Ф;,рмата. 21.10 Прем ера

фіnьму «Сокр~т•. 2 ёер\11.

сурдоперскn•·

17.ZS

Хоке.<. че ... піонат снд. Фі· Huil. «ДІtиамо» (М) -,. ЦСКА. У nepcpsi 18.50 Вечірня Кі13·

Прем'ср&. художн~ооrо

8

ВІВТОРОК Гр•є

10.00

= --

щоденНк·

ка сучеснмиа.

9.10

звnс».

17.00

рубрмки

Чемпіонат СНД. ФІ· 3 періодм. .Динамо»

,а6о

НеВІКІ8НММJІ••

IU.J"O

18.05-21.05

§=

•9

tмnepti.

ПрМІ'ОДИ

22.2~ П•раnеnь"' с•Ітк.

§

8ІСО•

УкрІІінм.

5.00 «РанОю>. 7.)5 Му,.тфіПІоМ, 7.55 ~перехрест••· 3

сері•.

14 SS «АйІ». Художній 1 ~ер:я.

ДосJ.<. Муn!О~Іnьмн.

20.00 .. Oi'\>tHM. 10.40 Г!рем ~ра

1

Муn .. тфіnьм.

16.С:О Діана

cЬtnhм концерr*.

rtporp.aмax тf>nf"ба•ееоння мож )МіНИ. Сн~ННе 1811 ЩОДЄННН·

2D.AO Аіі ПІ Киів ІнфОрмус. 10.AS Нв ·добранІ.., дІтмІ · 21.01: А--ентм. НацІонаn~оне

6yn1o·

домІ. 11.2$ «Отец .. СсорrІй•.

Н Тгрrоеий рад.

<8 ts

об­

нео будуть.

ХудожнІй 1'еnефІnьм •Чужа дружина та чоnовім nІд nіж·

КОМ»,

«Тарас

«СОІ<рат».

9.40

piR. ПередачІ

*

rрама.

коло. Теnежурнаn дn•

fMJ- ЦСКА. 11.0g Новмнм (3

аТам,: де не6о ne*"'" :sемпі•. ХудожнІй фІ•м.

:Z1.111 Кмївс~ока панорама*. 2t.:ZO Теnе6Іржа Інформус*. 21.40 Маnе~~~окмй концерt*, 2t.55 Рекnама. 22.00 Вісті. 22.10 .Астроnоrічнмм nporмo:s. 22.25 Заіт npo робоtу VI 3'іJду

upo·

19.35

«РаІ!ОК». МуnьтфіПІоМ. ДмТRчмй музичний кnуб. В.ЗS Прам '€ра художн .. оrо теnе·

17.15

кСанте-6арбара•.

ДНІПРО. ІнфОрмаціііна

5.00 7.3S 7.45

ОО Новмнм.

17.2S t1 55

«Зірки Росії» «Грін Тер· рорзu (США). 16.45 ТІНКО. t7.00 Дозаіnnа. КоnекцІонєр.

nефіn~му

Київ Інформус.

демічноrо театру оnери та ба· nету Украіни ім. Т. Г. Шевчен· ка. 'У nерерві 13.3S УТН.

фіnr.м.

9.17

ny.

Інtерв'tо Росііtс .. кому теnебеченнtо. .А. 6разауснас. «Чм допоможе нам ЗахІд!•. · 17.30 ТрІІнсРосефІр. к6лаrовІст..а. ti.DO Прем'сра художм~ооrо те·

України.

t9.DO

а1о Утн. 13.50 Нічна фесрІіІ.

rовормт1о

Художній

на JІРО'Іі». ЧастиКА\

16.00 16.15

еко·

17.20 А3Н н.ар'І:J'Н. 1,,SQ Іttстмту< модним. 18.30-21.10 ClY~IJI ТЕ:ЛЕ:ПРО1 РАМ •TET·A·>t:1•. 18.30 .Муnо.тфіnьмм.· 18.50 Художной фол.,ІІ •Корона Вt,ІІеомуsмн.а. •Ляnо.као. ХуАОJІ(ній nефіл•м. 1 серія.

-і --а

Му3•.

цмст>t.jноrо уроиом

Націонал~он;~

хутора ІJ.\Jtсументапьним

Opnoe s

ТеІІефіІІЬМ.

ВІ

§

раїни.

ба•. Висtева Націонеnьноrо ІкіІ·

«Рано~•. .Муnьtф:льми.

ідмІІІD.

Ссnянське nитання.

Вісті. Дмт11ча

.Амценtм.

жінок. 22.И М. Лисенко.

16.10 д"~·'""" музм.чний клуб. 1 СО НQє .. нм.

Ое·

npo-

На добреніu. діти!

21.30 Ай ПІ 21.35 Hawe

nефі~>~.м.

Російс~кої

фуtбо·

теnе·

спо еом.

(/СІНЬ ЖИТТА.

•ГР•Ф · Моро3І&На•.

Росtм<.ької

-=і= -=

~

14.4S .. n;:o

ннх де~утаnв дерації.

s

ссЗоря•.

-

аІ

Фіn--концерт. ДоsеіnлІІ. Колекціонер.

12.30 12,45 17.00

:

Фіnr.м·концерт •ВернІсаж НіІ АндріїІСЬІСОМУ уио3іа. 18.00 На допомоrу ІІJкоnІ. Укр-1t· іНСІоНа nІтературL п. Kyniw. , •Чорма рада•. tl.30 ВмстуІІ естрадно-сммфОнІч· ноrо. оркестру І соnІстІа Держ• теnерадІомовної компамП :1/к·

17.15

Художній

1

сер;ІІ. Наодмнцt

21 .UO 21.10

!:

РФМШ.

УТН. МузмчАІ :sустрічі.

. 14 2S

7.00 Вісті. 7.20 Година д'nовІ<Х n:одсй. 8.20 Ітаnійська мо~а. 1\.SS Відкритт~ \'І З'їзду ІІіІрО.'\·

Чемnіонат Украіни

комічна nonirикa

..

СТУДІІІ «1 ГРУДНІІ•. На добраніч, дІтиІ

! -=--

Камерні ВОКіІRІоНІ ТВОрИ.

тематичне wмona. До астуnу е

ДНІПРО. ІнформецІйнв rpaмa. ·

npo·

•Іерхоа-.

І ·ханаІL" ocmaHKIIID '

13 14

<13.CQ НО&МІІИ 13.2S 6ilrato музики.

Чехов. «Виw·

ІО.:ЮсЛАn•ка•.

--

•fоnкв•.

12.25 УТН. t6.DO УТН. t6.1S An• дІт~іі. Іесеnне. Е 16.55 Ресnу6nікамс~оиа фЬмко-МІІ· -$

Дnя дітеіі. Скарб. На доnомоrу wкопІ. РосІйсr.·.

20.15 20.45 21.00

..m.м

ФіІІr.м-концерт

JMKII.

УТН.

u.A.

ХудожнІіі

саІтку tlt НІІUІ•. 11.АО ШкІnьнміі енран. 6 нn. Му·

неда).

t2.3S

НО80ІНМ.

~~.~S

~

пу. •динамо•

нііі теnефіл~ом.

Муnьтnенорама. uСnоrвдм про кКроке•. або аПоеткр~к·

серії.

3МКМІІ.

21.35 Художнііі фІnІІм «денr. rнІву•. 22.55 Вікна. · · 23.15 Cnlвar Ліnе• ВоnянсІокіІ ІК•·

Худож·

16.00

t, 2

УТН.

17.05 Теnефіn~ом аДумм мої ... ». 17.15 Поеерненна. ВасмnІо Стус. 18.00 Концер' rурту «lecenl му·

ди Шурмка•.

ДНІПРО. ІнфОрмаційна

аСуто

6

ТеnеЕко.

фtn.,м.

= §=

Дмтаче муJмчме кафе.

8

ПОНЕДІЛОК

10.00 11.45

Е

nporpa·,

ма.

9.00 9.AS 11.00

невмй сад».

Художній фіn~ом «Кавка3r.· КІІ nОПОН1ІНКІІ,' 116о . НоеІ npнrO·

Ай ПІ Киів інфОрмус. .Акценти. Націонаn~она економічне nоnІтмкІІ Украіни.

Нне покоnІнна вн6мрес. Концерт .А. ДнІUІева. . ДокументаІІІоний теnефІnr.м.

Художній теnефіnr.м

ка лІтература.

Канаді. Лісоеа казка.

«Ранок•. МуnьтёрІnьм.

Ескіз. Концерт духовної му·

Теnемарафон ссДЗІОНМ Чорнобиля». ОnІкунсьІ<іІ рІДІ.

нови інформаtмнм і обчмсntо· ваn~оної. техніки. Допоміжні ІП· rормтмм. Розв'яJувення :sадач.

rрема.

ІнфОрмІІІІ,Іііно-му3нчна

анrnійс~оке вбмвсtІО•,

12.10 12.15

t0.35 Шкіп~оннй екран. 10 кл.. Ос·

t9.3S 20.45 2t.OO 21.05

НОІNНІІ дом).

9.)0

!-

а.оо 'J восьмоІ до ДЕВ'ІТОУ.

nporpa·

3MKN.

3ахворtоваНІо.

18.05 19.00

5.00 7.35 8.t5 9;05 10.05 t1.00

9.00

tO.OO Доброrо аам :sдоров'І. Про·

еко·

ДО ДЕВ'SІТОІ.

·

ма.

жмаринкіІ».

фіnактика і nікуванн•

ВОСЬМОТ

Інформвційно·му3мчна

иКnаптмк

12.15

інфОрмус,

.Акцентм. Неціонап~она номічна поnІтнка Украінм. 21.50 КіноJустрічі.

23.05 УТН.· 23.25 Bnepwe

Муn.. тфіnІом

З

1.00

nporpв·

ма.

Музика .А. ВІнn~одІ.

тмІІІнміі аід·еотмжнеамк.

20.45 21.00 2t.OS

ІнфОрмецінно-му:sмчна

J.

rрама.

t9.35

8.00 з восьм~J до дев·ятоf. 9.00

.. :

УТ·І

УТ·І

(освітня)

4

= = -=~і

Rніс [;ЗІІОД!с повертас:та.сІІ. :s Р"гм в рtІ',не ceno. Тут еі.н зу­ ст:>•ча(.тьt:я

Te.nep

тей.

ro,

АйА

11,410"'!. nочуття

Іі своею

ntoбoatю.

,- матн трьох

Аі·

що Rиісу ·до 1'0· до Ані спалаху~: ІJ

l'a

новою смn010

..•

"'енrмсер В. Брас.

па. Сц~нарІй Л. ·лапі"ьwа. У..

rq;

rO.Jttиx

10'~

ролях:

З. Янчеоська..

Жа• іІре. Рм:оо.ма міностудіJО. 198, р. (8, 9.\V, 14.55, 14.21!; 0.50, 0.05, І ка.наn сОстанкіно•І·

~~----~~W&--~~-----·~;·.-~~----~~~---~~~~--~._~~~~~---~-~-~~~--~~-----------~~~-О~І~Р~А~Д~Н~У~К~Р~А~ІН~И~*~·--~~~-~~~~~--~----.-.--.-.-.~


стор.

4 У

8

квітня

4

ПРИМІЩЕННІ ловного

місьного

нлубу

сантнищв

І·о-

норпусу

і

юних

де­

парашутистів

<<ГвардієЦЬ>> нещодавно проведені перші клубні змагання за

з

армреслінгу

участю

ких

команд

1, 2, 3,

ШКіЛ .N'2N2 та СПТУ-4.

6, 8

місь­

А

при­

урочили їх до місячника військово-nатріотичної ро­

боти в місті.

вагових

У

лися

хлоnці,

гових

-

72

восьми

категоріях змага­ у

двох

дівчата,

ва­

всього

школярі. У вагових категоріях nереможцями стали: Ана­ толій Шитілов з команди

СІЛ

Роман

.N'!! 1,

ник з

Броварах

лан

ної

секЦії

ло

з

Особливо горнулися

команди

Цікаво

роз­

змагання

при

визначенні абсолютного чемпіона клубу-92, коли зустрілися nереможці

всіх вагових категорій. Звання <<Абсолю1Ний чемпіон-92» реможець у

горїі йому

виборов пе­ ваговій кате­

70

до

Руслан

кілограмів

Клеменченко. вручили

дипломи

кубок переможця. Серед

ЦЯl\Ш

Дівчат

перемож­

стали

Огер,

Ірина

Світлана Руденко

та

Олена Гуменюк. Всі во­ ни віДвіДують в клубі гурток

ної

медично-санітар.

підготовки.

можЦі

у

РіЯХ У

Всі

вагових

були

пере­

катего­

нагоро~жеНі

дипломами

спорткомІ те ту.

командному

місця

місце

команда

ної

друге

.N'2 2,

заліку

розподілилися

перше

так:

посіла

секЦії

атлетич-

гімнастики

клубу,

команда

-

-

третє

СПТУ-4

команда

-

.N11 1. П'я­

команда

.N'!! 8.

Команда

ниця

нагороджена

мом та

СШ

четверте

команда' СШ

тою була

ників,

-

СШ

ч

того

ча­

тоді

ще

гуртка

при міському будинку щонерів. Що ж змшилося за цей період? 1989 рік. Jі.луб отримує статус віДділу в бу-

рів, штат ється,

його збільшу-

поповнюється

ко-

лишніми воїнами-інтернаЦіоналістами. Питання з приміщенням

ально-технічною залишаються ними... Рік 1990.

йоrо

так

би

клу і

матері-

базою

невирішесамого

почались,

мовити,

саншиків

стає

та

З

початку

зміНИ»:

«КО інні

І

акреми

ист ар

·

динну ЖЕКу вулиЦі Гагаріна

шутистів старе приміщення міськвійськкомату. Кількість займаються зростає,

на

базах:

у

них

де

дітей, клубі,

заняття

дяться

ку,

в

всіх

музей,

закладах

4,

7,

міськвідділу

що все

прово­

можливих

піДвалі у

будин­ спортив­

шкіл

10,

.N'2.N'2

залі

внутрішніх

на отри­ а також

доплат та компенсацій. до

амінюється заробіток.

Далі. З 1971 по 1975 рр. 4,1; з 1976 по 1980 - 3,9; 3,7; з 1986 по 1990 і т. д.

коефіцієнт становить

з таких суттєво збільшених зарплат і в за-

«НОВЕ ЖИТТЯ• громадсько-nолітична газета. Засновники колектив редакції газети, Броварські міська і район,на Ради народних депутатів Київської

ВОЛОШИНЕНКО.

виходу:

хотілося

б.

квітня

середа,

1937

року.

в

йому

це

самих

МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТОНЕР» при орендному під1Іриємстві СКТБ мийного об­ ладнання

надає

послуги

ремонтувалися

заДійними

дноразові

МАЛЕ

системи

не

взагалі.

І

стоками.

монті

ЗАГОТ~ОНТОРІ

терміново потрібні охоронники на будівництво забійного пункту. За довідками звертатися: м. Бровари, вул. Богунського, 22; тел. 4-04-76.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

тивні

зали

необладнаних

що проблеми зараз існують не лише У нас.

не

ну допомогу таким закла-

роздягальнях, · одяг складають на стільцях. Спор-

боро1ьби,

Вкрай

Але ж по мірі можливості пора б надавати реаль-

обладнані

дам, як клуб «Гвардієць». Адже сюди прихадять з~йматися наші з

рукопашного

-.вамІ_І дІти.

необхідно\

.

.

ТІЛь~и тодІ,

коли вс1

прибудувати до nримі- ,-.....?РОСЛІ, а ~е лише пра­ щення клубу санвузол з - .nшники осюти, обличчям душовими щоб

не

реагує. М И РОЗУМІЄМО, в

діти

кімнатами,

не

вибігали

П?вернуІься

на

подвір'я і могли освіжитися піс.'Ія занять не віт-

·

до

ХТО ЗАГУБИВ жіночий іменний годинник,

прохання звернутися в редакцію газети «Но­ ве життя». Телефон 4-04-81.

МІНЯЮ З-кімнатну благоустроєну, телефо­ нізовану квартиру на 4-му поверсі нового

9-поверховоrо будинку в Обухові Київської області на трикімнатну квартиру у Броварах.

про?лем

ПІдростаючого

поколІння,

виховати

справщюх

ро~е ам:~,::: в 0:::::~:~ ~ГР?.:;_дян незалежної Ук· й кімнату психологічного . розвантаження,

кімнаті

в

тренер-

лише

В. ІВАШКОВСЬКИИ,

·

иректор

клубу

есантників

о

иu~

виробничого

і

юних

парашу-

<<Гвар ·єць».

стажу

13

тисяч

купони лютому

варах.

без ж

квартиру

в

Києві

на трикімнатну у Бро­

Телефон для

довідок:

та

5-35-97

212-25-64.

підприємства

«Піраміда» вважати недій­

сною.

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ учасника лік-

відації наслідків аварн на Чорнобильській АЕС А .N'!! 438190 від б травня 1991 року, ви­ дане УВС Київської області на ім'я Семино­

га Миколи Миколайовича, вважати недійсним.

Велике сум'яття fiiІCU!!Joiii!'\.JIILUOiaти пенсій у січні, у

(Залізничний район)

го

пенсІонерів

доодержать належне ім по праву. Тому ми ви­ кликаємо броварчан для ~точнеиь, спі бесід; з, метою охримання додаткової інформ про за­ робіток, стаж і таке Інше. ся

двокімнатну

обсяr роботи. До того ж ми повнині провести цю роботу якісно, бо неврахування навіть несутrєвих моментів може призвести до того, що люди не­

авансо

МІНЯЮ

ЗАГУБЛЕНУ ПЕЧАТКУ малого приватно­

IU!Hcii. понад

18.00: в .Обу(272) 5-64-85, у Броварах - 5-37-28.

І

нараховуються,

та Інших громадян, якІ отримуюtь рІзні види со­ ціальної допомоги. ЗрозумІло, що за один день перерахунок усім не зробиш. Адже це великий

коли

Звертатися по телефону після хові

ми зможемо побудувати нову державу. А голов~;~е

.

БРОВАРСЬКОІ

РАЯСПОЖИВСПІЛКИ

- а

ніхто

Брова­

звернення в

підвалу

м.

ПІДПРИЄМСТВО «ТОНАСТРОй»,

ЕО про допомогу в ре-

ме я ют ся

розмноженню

що знаходиться в м. Броварах по вулиці Чер­ няховського, біля вокзалу (на території га­ ражного кооперативу N2 І), реа.пізує стінові блоки за ціною, встановленою підприємством.

об-

це в той час, коли по кілька ра 1ів на рік приміщевня затоплюється канаНлі-

Р.

по

Звертатися за адресою: 255020, ри, вул. Лісна, 2, тел. 5-32-15.

була

косметична

водапровідна

Залиш

ЛАВРИНОВИЧІ.

'ІІІІІІІmІІіІППІПDІПІППІІІПІПІІІПППІІІПІПІІІІПІПm

пра-

дітей

робка стін, а освітлю­ вальна. каналізаційна та

тися враження, що все в клубі- на належному рівні. Але не все так,

як

силами

проведена

дівчат.

У місті проживає

того ж коригується заробітна плата, по якій на­ раховується виплата пенсій. Наприклад, якщо .іІраціJІНІІК вийшов на пенсію до 1970 року, то за­ робітна плата, із якої призначалася пенсія, пере­ їІ'Іf-ІОЖується на коефіцієнт 4,5, внаслідок чоrо

------------------

та

лежиості від по суті, нові

Не встигли ми ще як слід розібратися у еха­ нізмі виплат пенсій зrідно із новим законодавст­ вом, як виходить Указ Президента Украіни про

області.

валі

З АГАЛОМ може ск.'!ас-

сьній

справ.

·

17

Ців

питання

й

цівників та

сьогод-

1 на сторіччя всіх запроск~'Ми

годині.

договором.

це

але

про філіал клубу, що розташований у підвалі будинку N2 6 по вулиЦі Гагаріна. За останні чотири роки в цьому nід-

нішній день в клубі займається майже 900 хлоп-

бою.

Броварського клубу

деяких інших категорій, у тому числі інва ів війни, rромадян, що постраждали внаслідок чор­ нобильської катасІрофи.

з

На

Бажаємо спокою, миру в родині, Щоб щастя всмІхаJІось при кожній Щоб СНJІИ буЯJІН, усміШКИ ЦВІJІН, Щоб завжди здорові буJІн. Щоб могJІн щасJІнво вік прожить

вирішити

ва клубу та нашої місь­ кої Ради народних депу­ татів до штабу Київсько­ го військового округу за­ лишаються без відповіді. Хотілося б згадати і

за-

юних десантників і пара-

для

галузей промисловості, які мають право мання підвищених соціальних виплат,

виходить

міста.

народження.

вишку й казати нічого. Протягом минулого року наш народний депутат П. Ф. Волоха намагався

не вдадося. А неоднора­ зові звертання керівницт­

дзеркалами а це ж обов'язковий інвентар для атлетизму, шейпінгу,

1, 2,

А.

_ .-

о новий

ження виплат у розмірі двох мінімальних пенсій, за винятком працівників вугільної, металургійної

Редактор

навчальних

Від усІєі душі І щирого се,рця вітаємо МЕЛЬНИКА ОЛЕК­ САНДРА ІВАНОВИЧА та. його синочка ІВАНА з днем

технічної документації організаціям, малим підприємствам, приватним особам, викону­ ються термінові роботи. Оплата здійснюється згідно з рахунком,

Москві,

.

нладах

парашутно-десантних

та смуги пе­ решкод на території клу­ бу продовжує пустувати,

росла мережа гуртКів по

об'єднання

бо відсутні металеві кон­ струкЦії для їх виготов­ дення. А про паратутну

командуючий Київським військовим округом Б. В. Грамов nередає місту

куб­

1985 -

і

1 по 6 стає

,

філіалом кл

дипло­

подвоєння всіх пенсій,

З

клубу

nитання директора

тренажерів

участь в змаганнях такоГо рівня та виборола 7 місце в командному заліку серед 28 команд України.

к·і) по~ш І

безпечення)>, якою передбачається перехід на нову систему пенсійних внплат з 1 січня 1992 року. Разом з тим передумовою Постанови було обме­

Дні

для

шутястів

Формуючи законодавство Украіни, Верховна Рада республіки 5 лис'Іопада минулого року прий­ няла Закон «Про пенсійне забезпечення». Через місяць вийшла постанова Верховноі Ради «llpo порядОІ( введення в дію Закону про пенсійне за­

Газета

їнських змаганнях серед патріотичних клубів. Команда броварських де­ сантників вперше брала

х де-

ним заклад міського відді ної освіти. Підв

грамоти.

по

медичного

обладнання та 1,5 тис. карбованЦів для участі кдубу у перших всеукра­

диику nіонерів та школя-

ПОТЕРПІТЬ!

1981 2,5. От

для

до

8 .N2 28 (8271)

Вітає :мо!

<<Броваримеблі>> А. С. Джуми, але почули у відповідь: <<Нічим допо­ могти Не МОЖУ» (?!). Підготовлений майданчик

Про будні і пробле.ми броварських десантників

ЕРГОВИй захід за­ кінчився, і всі заці-

3

-

цього

виробничого

6

<<Спектр»,

з

звернулися

атлетичних

тренажерів тисяч

року·

просить уваги

перемож­

перехіДним та

з

тисяч кар­ для nридбання

"ГВАР ДІ€ЦЬ"

ком, команди СШ .N'2 2 та СПТУ-4 одержали ди­ плом:и

роки

набуде Мину­

виділив

18

клубу,

СПТУ-4.

та

чотири

з

Роман Незамай з коман­ ди СШ .N'2 2, Олександр Різаненко

позашкільна

су, коли газетою <<Нове життя» в статті <<Не обірвати б польоту>> були висвітлені життєві проб­ леми клубу юних десант­

атлетич­

гімнастики

ж

Ж И ТТ Я:t

старнй сті.'! ва всіх тре­ нерів. Одне слово, проб­ .1ема меблів завнеда в повітрі. Восени минулого

приміщенні.

Міськвинонком

комплекту

коли

робота з дітьми належного рівня?

Рус­

Клеменченко

команди

оновленому

ня:

клубу,

СПТУ-4,

на­

через рік поча.'Іи гуртки клубу в

додатково бованЦів

Олександр Коломієць з команди СШ N2 2, Олек­ сандр Ва ку ла з команди секЦії рукопашного бою клубу, Ігор Текеєв з

команди

проходить

Уже роботу

.1ежним чином. Аде зно­ ву й знову постає питан­

Мель­

бою

«НО В Е

навлені інстанЦії можуть звітувати, що військово­ патріотична робота у

команди секції ру­

копашного

р.

1992

врахування

ще

один

роз­

КоJІектив

рудень, а також доплата по індек­ ли ще не всі випла'lи! У них навіть

Броварської

санепідемстанції

боке співчуття сан•ітарІЮму Анатолію Петровичу у зв'язку

Іалlсту в жко розібратись, не кажучи вже про ержувачів. Тому до нас почали приходити люди, щоб вияснити, що і до чоrо. Але, нагадаю, нам

висловлює

гли-

л•ка-ревt МИКОЛАЄНКУ зі смертю його батька.

сп

потрібно дуже

ретельно

переглянути

13

тисяч

Ко.1еКТИВ радгоспу сПухі-~ЬКИЙ» сrмує З приводу пе­ редчасної смерті колишньо! робtтнищ радгоспу МИХААЛЕНКО СофіТ ОJІексІТвнн . ..

і

ВИСЛОВЛЮЄ

пенсійних справ. А при такому напливі відвідУва­ чів робити це неможливо. Отож ми перейшли на режим «зачинених дверей», ведемо прийом тільки два дні на тиждень. Весь інший час працюємо з

КОJІНШНЬОЇ

документами.

і

Потерпіть, одержите

,-· r- ,

все

будь ласка, сповна,

все,

з

місяць, що

вам

не більше.

Ви

иале~ИІЬ..

,

В. КОСТИНА,

КоЛеКТН·В Броварській

~

сn[ВЧуТТЯ

~

СВОЄЇ праЦіВНИЦІ БОРИСЕНКО

Адреса ,~~;рукарні; Київська об.пасть.

справах

11.

5-13-91.

видавництв, _попіграфії

Бровари, вуп. Кювеька,

0JІЬГН

висловлює співчуття . рідним

субота.

Броварська друкаркя Київського обласного уnравління у

154.

бі!ИЗЬКИМ

ПОКІЙИОІ.

Відд-іЛеННЯ профі.JІактич·ноЇ дезинфекції при СЕС глибоко. сумує у зв'язку зі смертю

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 154. ТеJІефонн: редактора 4-03-76; заступника редактора, віддіJІу суспіJІьно-nоJІітичиого життя -· 4-04-61; вІдповІдаJІьного секретаря 4-21-34; вІ,~~;діJІів:' с1.1ьського господарства 4-23-26; промнсJІовості І соціальних питань 4-02-92; JІнстІв І масовоТ роботи - 4-04-81; радІоінформвuІТ

і

та

Редактор А.

завідуюча міськсоц:забезом.

вІддіJІУ

рідНИМ

книжкової торrімі.

,

ІВаНІВИН

близьким

.

..

поюйио1.

80ЛОШИНЕНКО. Індекс

Друк

кований

В'Исокнй.

аркуш.

61285.

Обсяr

Тираж

примірників.

Замовлення

N•

2109.

дру-

4.150

#28 1992  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you