Page 1

...

ОрГАН

& · рО В АР С ЬКОГО

МІСЬКОІ

Газета виходить з

17

І

квітня

МІСЬКОГО

РАЯОННОІ

1937

РАД

*

року

лютого в Москві відкрився рал~ного Комітету КПРС.

€.

28 (7521)

ПРО

Пленум Цент­

Н ІСТИ Ч НО І

V

П'ятниця,

*

ПІДСУМКИ ЗА

ПЕРШІ

У nершому кварталі зимово-стІйлОі!Юго утри· .маJІІН'я худоби господар· ства району услlшно ви· J<ооали пла·нові завдання виробництва цродажу держазі твари·нницькоІ продукціІ. Та.к . показник

К. Лигачов.

1

(tAPC).

продату

молоJ<а

стано·

116.7 црС>Цента. м ' я ­ --'- 122,2. яєць-107.6

вить

са

процента.

Розглянувши

пІ.дсу.мки

трудового

перництва

дарств,

бщро

су-

- га<:по­

серед

РОБОТИ ТРИ

,

З доnовіддю «Про хід перебудови середньої і вищої школи та завдання· партії по її здійснен" ню» на Пленумі виступив член Політбюро ЦК

КПРС, секретар ЦК КПРС

І( ОМ

V

ПАРТ

лютого

19

11 УКР А ІН Н, 1(01 ОБЛАСТІ

І(ИІ8СЬ

*

року

1988

ЦІна З коn.

ПРАЦЮВАТИ .БЕЗ В1ДСТ АІQЧИХ

Пnенум ЦК КПРС . 17

І( ОМ І ТЕТ

НАРОДНИХ . ДЕПVТАТІВ

міськкому

КОЛЕКТИВІВ РАДГОСПІВ, ПТАХОФАБРИК РАЯОНУ

МІСЯЦІ ЗИМІВЛІ

за пе.ршИ'Й ·КВартал зи· м1вл1 худоби реалізував державі 833,6 тооои м ' я· са , що вдвічі більше, ніж за

цей

час

минуло.го

леІКТив ана.но

господарства кращим

серед

чини.

:Переможцем змагання серед тахорадгоспів ви­

знано

сСЕМИПОЛКJВ·

СЬКИИ•.

Тут

родних депутатl!в, п;ре.зи· дія райкСІМу профспілки прац1внІІІК1в аrр-апромис~

за•Н'НЯ

по

-валових

pOC'raX 104.8

П'ГИЦ1

.лово го

комплексу.

значили

ЛКСМУ

переможців

.колеК'ТивLВ.

спецІалІзуються

робН1ЩТВ1 щим

визн.ано

початJ<у

які ви·

Кра·

Тут

утримання

з

гро­

м~оrо стада вІftРОбле­ но 658 ТОІН.Н МОЛОJ<а, ЩО

171

на ТИ

ТОІН'Ну більше про·

ВІ.дпО'ВіднОГО

.минулого -тонни

періоду

178,6

На

·po,fiy.

молока

перекрито

зобоо'JЮаЮІя по йоrо про·

дажу .

На

167'

кілограмів

зріс На;{LЙ ВLд 'КОЖНО! КО· рови.

Ра.цrосп

ІменІ

на

вище минулорічного рів· НЯ ВИХіД ТОІВа'РНОГО МОЛОД·

зимово-стlйловогс

перІоду

ВИJ<ОНаНО

зма·

ВИ·

ра.цrосп

сЗАПЛАВНИИ• .

при·

бюро

на

.МОЛОJ<а,

зобов'я·

tП,рОЦента. збе-ре· ЖеЮІЯ 11 С'І'аНОВИ'rЬ 97,1 процента. На 2 ~оценти

r8ВRJI.

CE!dJeд

ви· рад·

rоспlв, які спеціалІзують­ ся на виробництвІ ялови.

~омпарт1У УнраІни. ви· кокком районноУ Ради на.

І МіСЬІККОІМ:У

ро­

ку. На 303 rонни пере· J<рито 1 зобов 'sюання по . Й'ОГо цродажу. Тому ко·

КІРОВА

ня.ка . При плані 10 гра· м1ІВ сер~ьодобовий nри· plC'I' J<ожноІ mицl стано­ вкв 10.4 грама .

3rtдво

. поставови

ви·

комплексу

та

мІськкому комсомолу. ВLдзна,чено також хо· ·РОШУ .ро6оту за ми·нулий neptм ·wax.opaдrocny

сСе!'JИПО.ІІКіВСЬКВЙ•

-

1987-1988 .виробниц1'.ВІу молока

РОКІВ та

ра.ц-госnу-ком61нату «Ка· .ІІИТІІНСЬКНЙ• ПО ВИроб· <Ництву м'яса. Серед ІКолентивlв мо­ л<RНотоварних ферм кра· щим:и визнано б,риrади . які очолюють М. М. Лис· тооащ з ра.дгоспу ~Го го· лІвський• . В . П. Шеіічук з рщцгоспу сВелико­

-

ДИІМеіJСЬІ<Ий•.

Названі

ко·

лектиІВи удостоєні nочес· них грамот міськкому

партії. райкому

райвиконкому, ІJІрофспІлки . пра­

·

цІІвникІв ап,роцромислово· комплексу, мІськкому

.

йону, що

слід

підкреслити .

завдякн

ц1леспряме>­

ван1й poбorrl аДМ.інlстра· ц1І, ПаІр1'1йних Ojpraн'lзa· ЦіЙ КОЛеJ<ТИВИ ГОСПО· ~дарств, які яедаа:но були серед вl;дстаючих , зроби· ли значний ·крок вnеред. Це ЗОіК•ре,~а стосується радгоспу сЗаплавнн·А• . .ко­ лиwщ,ого

радгосnу

іменІ

МlчурІ.на. який об'єднано з СемиnоЛJ<lвськеж> тахо ­ фабрикою . Отже. є всІ під. стави

твердити.

що

при

належній tРоботl вlдсrаю­ чих господарств бути не ПОВИНІНО .

комсомару. Такі ж наrоро­ ди •в-руЧено . колективам бригад Г. М . Ворони з ра"ДГоспу «Авангар.д• та Г. І. Таран з КиівськоІ mахофабрІfl(и, я:кІ в-изна·

Пporre нерwrм1чн1сть у виробництві сlльськогос­

ні

кращими серед спорІд·

нених бригад .по вироб­ ництву м'яса 1 яєць. Най.кращи'м серед ком­

молодіжних

:колективів визна.но брига­ пІд ·коерівництвом І. Ф .

.113

:ra

Солов'я груnкомсорга Шамрай . з радга<:пу сРусанІвсЬJ<ий•. Колек·

JJ.

ТИІВ

:також

нагороджено

Почесною Dрамотою мlСЬ'К· tКОІМу па:ртІІ. райвиконко­ му. раАJ<О!Му n,рофспlтш працівників агропромисло­ вого комплексу. міськко­ му

комсомолу.

Аналізуючи здобутки тва·

ПО

'

го

СОМ()ЛЬ{:ЬJ<о

щеназванl копектввн на· rороджеио .ttерехІ.цвнмв Червовими праnорами міськкому .компартІ1 Ук­ раіив, ввкоакому район· вої Ра.цн иаро.цнвх депу­ татІв, райкому профспlп~ кн працІвинкІв аrропро.. мнсповоrо

ХУДОБИ

ринникlв.

-птахівників

ра·

подарськоІ

nродухц1У.

слаблеН'Ня

ор·

цризвело

до

ганlзатО!рсЬf<оІ колективах

по­

1

виховно1

робmи

в

того, що бІльшість рад· гослів знизила темпи рос· ту 1 nродажу '11'р0дУКЦ11 державі

noplвнosmo

з

вlд­

пові'днИІМ періодом мину­ лоrо .року. Так. молока реалІзовано менше на 773 ТО!fни. яє~ на 4 міль­ йони 758 тисяч штук.

Тому секретарів партій­ них організацій. керlвни· ·кJg 1 СЛЄЦlаЛ1С'І'1В ГОСПО· дарс'І1В зобов'яза·но д<Жо· рІнно

полLnшити

роботу.

спря.муmати УІ на подолан· ня

в~ставання.

домогти­

ся

безУІМОВ.Н.Ого

виконан­

ня зобов'язань року п'Я'Гирlчки.

третього

червоною

ниткою

дити думка:

прохо­

успіх у спра·

ві утвердження тверезоrо способу життя можливий

НЕ О&МИНАТІ .rОСТРИХ КУТІВ XXVII значив

з'Ізд КПРС від·

винятково

важли.

ве значення роботи по ут. вердженню

.

Два З ПОJЮВВНОЮ деся'dІJІІТТІІ ВИПОВИВЛОСІІ з ТИХ пІр, ІІJС Вмеитвва

ТрохимІвна

Горобей

прВЙІWІа

працювати на МОЛО'ІRотоВарну ферму радrоспу ІмеЩ

сnо­

пияцтВо, самогоноваріння. алкоголізм. За,два з поао· виною роки після прий· няття постанови ЦК КПРС «Про заходи по подолан· ню пияцтва 1 алкоголю. му• силь

немало докладено зу· для

досягнення

та·

ноІ мети. ЗдІйснюється ці·

Щорса. Прізвище оператор,а машвввоrо .цоІива ва­ ЗВВ810ТЬ у чвсJd RР&ЩИХ тру.цІввmdв rоспо.царства. От І зараз, доrJЩЦІUО'ІІІ rрупу кетедей разом Із

лий комплекс організацій· них , соціально економ11.J· них, виховних, адм1н1ст· .

АнастасІєю Івавіввою Оинщеико, вона домаrавТЬСІІ бІпьш ІІК пу.цоввх вадоів мопока вІд коавоі корови.

дів, спрямованих на подо-

І

МОВІДОМЛЕННЯ 1 березu 1988 року о 15-ій rодввІ у залІ засідань вІ,цбу.цеться

ІJетверта

сесія

мІськоі

Ради наро,циих депутатІв ХХ СКJDІКавва.

На poarJUІД

cecli ввносяться ІІНТІUІИІІ «Про зав.цаВНJІ

ІНКОН8В'Іоrо в.омІтету, йоrо вІ.ц.цtnІв

1

уврамІвь, пІ,ц.

првсмств, устаноа І орrаиІзацtй міста по у,цосковапеа.

ВІО роботи

з

.Ьстамв

1

екарrамв та своєІJ&свому

уважному розrпа,цу звернень. rромадJІВ в свІтлІ вн­

.,.о; XXVII ІШРС•.

з'ізд7

иартІі,

ратнано

лання пtзму.

васТУПВ'ВХ

менумІв

правових

захо·

1

пИяцтва апкого­ В реап1зац1І Іх

активну

участь

трудОВі КО.ІІеКТИВИ, КОМу· кісти. жінки. ветерани

Фото М. Семввоrа.

МІСЬКВJD(онкому

беруть

На звlмку: В. Т. Горобей.

._t

тверезоrо

собу життя. викоріненню такоrо соціального зла. я~

ЦК

nартІУ. праці, ВlтчнзняноІ війни. І змІни на краще стають nомітнІшими: по­ ліnшується моральний кпімат у колективах 1 сІ· м'ях, підвищується про­ дуктивність

праці, міцні· шою стає дисципліна . Ак· тивнlше стали nрацювати мJська 1 районна комісІУ

ПО борсльбl З ПНЯЦ'І\ВО.М. Непогано зарекомендува­ ло себе використання та· коУ форми виховного впnи· ву. як спільне nроведення сільських сходів L внІз·

них засІдань

наро.цноrо

суду . ПроведенРя заходів усе

тикується

таких

винесено

частіше прак·

в

питання

че утверджувати

населених

«РІшу­

тверезий

пунктах району. Для цlка· вого й змlстовноrо до­ звілля для жителів Бро­ варщипи створена й вико­

спосіб життя•. Важливо. щоб у ході його прове­ дення було зроблено ак­ цент на, необхідності по· силення · профілактики пи·

ристовується хороша спор·

яцтва

тивна база. В місті 1 ра­ йоні діють дев'ять безал. когопьних нафе. На базі

вання

,

трьох Із них функціону­ ють мопод1жн1 клуби.

І все ж навіть повер­ ховий аналіз показує , що і докладені

зусилля

ІЦе

не дали очікуваних

зультатів. СТ·Ва

ре-

до­

притягнуто

до

за

мадських

появу

вІ.д·

у

ro

д~·рману.

Словом,

проблема

до­

тримання антналкоrопьно­ го

законодавства

запиша­

ється . Тому-то на черrо­ вий день поnlтичноrо ін· формування трудящих 1

колективу.

впливає

на

МатерІапн XXVII з'Із­ ду КПРС, К, Попlтвндав Украіни, 1986 рІк. «Про хІ.ц ВВКОНаНИІІ Оо­ СТаНОВИ ЦК КПРС щодо ПОДQ./lаИНЯ

ПНІІЦТВ8

1

а.ІІ·

цІвї роботи•. Постанова ЦК КПРС. Газета «Киів·

1987

рік,

.2

червИІІ.

сПроти пвха всією rромадою», «Киівська правда», 1987 рік, 12.VI.

С. Шевердів

•АктивІ· фактора

також звернути

тверезий сКому·

як організо­

дозвілля

праців·

rосподарства.

сnортивна

Через усю

Й

актнвІзацІІ

І боротьба за спосіб житта•, вІст•, 1986, .N9

··

приємства.

турна

та­

зацІІІ .ІІЮДСЬК()rО

як використовуються куль·

.

скористатися

продуктивності

ників того чи 1ншоrо під·

пи медвитверезник. МІцне коріння пустило й самого­ но~арlння. У минулому

році виявлено 772 осередки виrотовлення сивушно·

роль

підготовки

лІтературою:

ська правда»,

вується

не·

радимо

кою

звучав аналіз того, як у боротtобі з випивохамн. самогонииками підвищу­

Варто

тверезому стані, 169 на роботі. СотнІ жителІв Броварів 1 району в!Двlда.

кращо1

коrопlзму та

увагу на те,

в rро­

мІсцях

громадян.

зростання nрацІ .

повідальності 3.676 чо· повІк. 1739 громадян за· тримано

колек·

nрожи­

Для

своїх виступів доповідачам

Було б правильним, якби в ході розмови на єдиному політдні про·

пропаганди

сить-такн часто. Тільки торік за порушення йоrо .вимог

місцем

сільських сходів, як по· силепня антиалкогольноУ

законодав­

трапляються

трудових

за

ється

Порушення ан·

тиапкогопьного

в

тивах.

лише тоді, коли всі заlн· тересованl сторони -nар­ тійні, радянські, адм1н1стративнl органи , найширші кола громадськості об'єд­ нають своІ зусилля.

база .

розмову має

сКудн

мось? .. •

1988 «3

ж

бо

«Нове

12.

ми

коти­

життя•,

рік, .N9 18. членів КПРС ви­ ключевІ», сНове життя•; 1988 рік, .N9 25.

ПРИЗНАЧЕННЯ Друrнй секретар мІськкому КомпартіІ УкраІвв А. Г. МуТІUІо перейшов працювати на rосподарс.ьку

роботу. Roro призначено засrупин.ком директора з капІтuьиоrо будІвництва констрУ'торсько.технО.. .nori'IRoro бюро Інституту проблем матеріапозвав. ~а АН УРСР.

·


с.НОВЕ

сторінка.

2

ЖИТТЯ»

19 JІЮТОГО 1988 року

:МИНУЛОГО року будl­ вельниtКИ місrа та рай~ ну

спромоглися

план

введення

tа•цlю об'єюl.в соцкуль'NІобуту

житла та лише на

процента. Через не­ розп.орядливість будtвель­

ННіКІв ПМІН-15 тресту <~:БроварИ'Щ)ОМЖІИТЛоб у д• !Не

тожmок фабрики

чого

У ІtІІСЬКОМУ КОМІТЕТІ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ

сnрава

рук

самих

потопа­

ючих! Ноли у добре вlдо. мому

мані

кожному

це

з

нас

р~

сприймається

як

дотепний жарт, то захід, який з першого дня функціонування

радгоспу-ком-

бінату сТепличний», вра. жає с~оєю безвІдповідаль­ ністю. У господарстві пе­ реважно nрацюють жінки, принаj:tмнl на вирощуван­

ні

продукції.

Отож

саме

-

них

прання

тепличниць.

Це вони роб­

лять вдома, зайвий раз контактуючи з отрутохі­ мікатами. Не діють 1 са­ шовими,

знаходяться

замку кімнати

... нок...

·

то заборгувала адмініст­ рація комбінату перед

стання

дити 'хімічну боротьбу

має таку динаміку: з

помідррів. чому

·

огірків.

іноді

n'ять

з

хворобами

При­

захворюваності

тепЛичниць, За

1

на зро­

рок1J;І

останні

цей

nоказник

45,9

випадків на 100 чоловік до 121. За даними спец1-

викрристову­

отрутохімікати, . яні заборонено застосовувати у закритому. грунті .

танніх роки ' серед жінок зросли

2-4

у

ускладнення

сприяє

навчилися

Який

же

вихід,

адже

без Пестицидів не MQШQa nоки що обійтися? Але

Та~.

.

рахуватися

.

Із

за

листками

здатності становлять біль­

ше ців.

765

тисяч

карбован­

людей.

лення до виконання своїх

ланка

Отож їм. як-то. !(ажуть. і карти в руки. Але до по­

обов'язків

керівників.

становки і вирішеНня важ­

нення. Агроному по захи­

ливого виробничого

сту рослин С. Г. Юхнен-

тання саме

пи-

у такому

кон­

· оголошено

.ку

структивному ключі у ди­ ректора .господарства В. І.

гану.

Чернишенна

ще

по

захисту

та

агронома

рослин

С.

Г.

Юхденка ру_ки не дох~ дять. Як не доходять во­ ни до речей елементар-

сувору

по­

винна

змінитися

справа

на

кра ­

охорони

здо­

ров'я працюючих. безперебійна робота

Це і сан­

пропускникІв.

прання

Це

!ВИМОГЛИВІСТЬ

Май­

тоді

важливе

,

Необ-

у

час .

Це,' Як вІ­ пІдви­

споруджеІ!ІJІ\

на.

керtвннкам.

стають

можливі

різ­

стоІть з 22 грудня 1981 року. FІого колега Н. І. Масленянкова написала заяву

трьома

роками

піз­

ніше. Не лише закон , а й логіка свідчить, що першому необхідно виді­ лити квартнру Г. Е. сножону,

п~

іКОнтролем

<Всім

і

оnорядження

обліку працівник об'єд­ нання Г. Е . Нрасиожон

.

адже

nретендент

у·

Нра­

другий

цьому жит-

. rєво

важливому nитанні ніяких пільг не має -не нагороджений, не вете­

В цілому слІ.д зрозумі­ ти

призвело

ня, що й викликає спра­ ведливі нарІкання людей. Наnриклад, у НиУвському племоб'єднанві, як пока­ зала перевірка, допуска­ ють соцІальну несправед­ ливість при розподілі житла. На квартирному

питання

родних дозорцІв.

дбати дей -

що

rраф1ІКЗ. :робіт

номанітнІ йоГо порушен­

елемен-

знаходитися

· дальшим

сушилок,

спецодягу.

ків .

що

ран - війни І т. д.

про здоров'я лю­ їх прямий обов'я­

Але своя рука влади­ ка. 1 керівннІUІ . колективу

зок.

бувалося про встановлення на вантажному дворі авт~

. «ІА ОКО»

мобІ)Іьних

вагl.в,

лускало

неправильного

Оформлення

'Гак вІдnускають щебінь на вантажному дворі за­ лізничної станціt Брова­

не

до.

товарно-тран­

1 пИІСаною

вагою .

ри. Оскільки своя сорочка до тіла ближче, то, зрозуміло,

на

око

пояснити

те,

що

не

го, що на вантажному дв~

напевне. виявили б зразу?

рі залізничноt станції

за

Р1к ЙОГО СКОПИЛОСЯ 1800 rrонн. Вже не раді такІй економії

ні

начальник

станці-ї О, О. Янко. Ні за­ відуюча . двором Н. І. Опа. насенно. вою

А~е

з держа.

розраховуватися

ведеться. щебінь по

до­

реалІзувавши другому колу,

а його вартість в суімl J4арбованцL , пере. ,рахУ'вати в місцевий бюд­

6894

жет.

6 1

ні .

А

якби

мог­

не бути. якби

t>1~ництео

станцІУ

ке­

noтrp-

ше

на

Цей

й покарані,

залізничноr вІДпускати

щебінь «11а ОІКО~> означає ОПРИЯТИ ЙОГО розбазарю. ІВанmо,

безгосподарності,

у:С.Кладнює ;р~оту. cupmвl

111.

помоги

мен­

КОМу!НаЛЬНИ·

1 хочу роз.

у

гетика

п~

.

заво:ду

В.

експлуату­ опалення

у

на

кімнатах

будівництва,

об-

ладнация, матеріальнотехнlч:ного забезпечення та іншІ заводські служби,

!дуЖе жарко. У кабІНетах майже до 40 градусів! Постійно перегріваємося, тому змушені аі.дчнняти Rваrrнрни. А через це час­ то JСІВОІріЄМО.

ТіЛЬіКН не думайте, що з

цього

куди·

nриводу не

вказано на JЮ()оту по будtвництва,

дм

1'юценерних теплотраси,

водопроводу.

канапіmщі1,

електроме­

невиконання

них

не

1

введення

е'ІОСплуатацію

вкладень

о6'ЄктІв

соu,культпобуту та побуто­ при3Начення,

низьку

виконуваних робіт началь­ н~щу ПМН~15 В. Б. . Фе­

.рет. Зараз праюично не­ можливо .ПрО'ВОДИТИ робо­ ТИ, адже rві·кна не за­ склені,

державних

план1в освоєнНя кап\-rаnь­

д.орцю,

началь н и к у

ПМН-8

ректор;у

nІ.дrотовпено

фронт робІт субпіДрядним оргЗІНізаціям. До остан­

.

А.

ри·ць.:к:ий•

Іх

1

нього часу замовником, 1 генп~ядником не вирі­ шено календарних стрсжів затершення робіт.

В. І.

І.

зобов'язано

ротшt

Галю, ди­

:ра-дгоспу

стро.ки

•Боб-

Стасюку.

в

(1

:найм~

закІнчити

бУJдlВЮЩТ80 об'~в.

')

·

В. МИХНЕВИЧ, завІдуючий позаштат­ вим віддіпоІІІ будlвввцтва ~ оІСІОмунаJІЬвого rос­ подарства КПК.

Було ·робіт І

порушено графік на спорудженнІ· бУLЦИНІІQу ку.льтури у се­ лІ Шевченкове. Напри-

.

ми

нІ­

оверталИ<:я.

Вже не формальну, а ре­ альну. Така вона, сила начальницької волlІ Надано житло В. А . Ношкарову, О. І. Матюкі­ ну, які взагалі не стояли на квартирному обліку 1 були nрописані у Нраси­ лівцl на житловій площі .···; своїх батьків. До того ж

легко вирішують питання на користь Н. І. Маслен­ никово'і. У організацІІ не­ має протоколів спільних засідань адм1ністрац1У та

профспілкового Все це дає стверджувати,

що

у

Вищезгаданий прицлад мотна було б Квалі.фtку. як

непорозуміння.

Але факти річ уперта 1 свідчать про безцере­ монне трактування закону

у своїх інтересах. Н. І. Масленянкова разом з членами сім'І (всього три чоловІки) перепролису­ ється із згоди адмініст­ рації

у

гуртожиток,

жит­

ловІ. умQВи штучно погір. шуються. що дає nідста­

ви. прЗЛІда, поста•витн УІ

ТИРНИЙ вона

формальнІ. на квар. облік. І ОСЬ

одержує

квартиру.

перевірок

житлових

умов складаються мально. без виУзду місце.

роз­

поділІ житла не те що гласність, а й елементарний порядок відсутній.

вати

акти

комітету . підстави

·

Своя

рука

-

форна

-владика.

Такий висновок спадає на думку

ня

. після

житлового у ні.

ознайомлен­

з фактамн

'Ниївоблплемоб'єднан. Цікаво тільки, коли

начальник

А.

поруш~нь

законодавства

В.

об'єднанні

Маєвський спромо­

жеться,

зрешtою,

поклас­

тн 'край усІм тим числен­ ним недолікам. яких так багато у питаннях пере­ прописки,

постановки

на

оолlк підлеглих йому пра­ цівників, видІленнІ Ум житла?

Г. КИР'ЯН,

завідуючий позаштат­ ИВІІІ бюро скарr 1 про­ позицІй труДJІІЦІП RHK.

енер­

Г.

Ла.в­

руrся, мавJІJШ, потурбуйrеся про нас, вІдрегулюйте систему

опалення.

адже.

мабуть, не ,дешево сгрlтн• ПО'ВLтря. Прислали після цього

JJP

нас

за

слюсаря .

ВСТИГЛИ ІВідпОЧ·ИТИ Від своєt спарноУ•, а. nотім знову у приміщеНІНі стало

систему

дого­

для

зірвано ~

просили до­

ГОЛОВІІЮГО

г.осподарсЬІКИ

-нашого примlщеНІНя, де ЗНЗХОДЯ'І'ЬСЯ :ВІ.діrфІИ КОМу­

.

Перш за все

Цравда,

контролер-ре­

візор МФ УРСР по Б~варн.

ШЮПОТу

НаЛЬНОГо

уже зрозумLтНІ

значmь.

Наnриклад.

ються. Ваги-то немає . б

А це

морозна

завОДІ арюмінієвих буді­ веJІІЬних конструкцій.

го, що в майбутньому п~ рушень не буде, залиша­

Пора

.недовго

повісти •про те, як не по• ють

але сумніви з приводу т~

керівництву станцLї, що

.нинішня

навпаки. От я

маши­

щебінь

везли додому, то недолі·к.

Хоч винні

нас зо.всt•м

ка!М. діуІМаю. скарг на те. що у примІщенн.ях холод­ но, нині немає~ Скоріше

відсутності

вантажу

Ф. ЦИМБАЛЕНКО,

Цього поnvшення

ло

помічали·

года .

ВОН'Н

щебню нікому не переда­ вали. На кожній машинІ секономнлн• майже по тонні. Це призвело до то­

тонни

-

протрималася

Дивна позицІя І водПв, які перевозили щебінь. ТіЛЬ!(И байдУЖіСТЮ МОЖ­

навіть на

БАЛУЄ зима

Номітетом нецд.овІJІІЬН~ організаціІ

генпідрядник

важливого

об'є!(та

ФОТООБ'ЄК'rП~ ЗІНІВУ ВА ЧУЄ

Хворі~мо ... від. переrріву

спортних документів, роз­ ходження між фактичною

своєчасно

у.к.лав

Коли закон ·пі.о.мінюється б а жання м,

тарні у~ови: для }>Qбітни­

до­

-

Головне ж

орга.нtзацІєю,

ВартІсть

не змінився на краще. Тут

буде

ген­

недОСТаТНЯ

домо, не сприяє щенню якостІ.

нічний стан складу для зберігання отрутохімікатів в радгоспі сБобрицький»

.

.недСІВик~ є !Не·задо­

П~оНОю

протруювання

відсутні

пр~

будівниЦтва

ЗИІМОвий

поліетиленовою

навіть

·що

кrварталу.

виконЗІНоНя

плівкою або торфом. У 1'0й же час санітарно-тех.

За

а

не

зведекия

викона~~~еьку дисцИпліну, а також ІНИзюсу якість

пра­

та «Жердlвський». Тут вони збуртоваиl по видах,

це на них накладено стяг­

ладнання,

1987

вого

до зриву

механізованих робіт.

вкриті

села

Вчасно не завезе- ·• та -

елорудження

вннят·

кварталу,

тому,

замовнИІКа,

Впорядковано збережен­ ня мінеральних добрив на відкритих, без твердого покриття майданчиках у радгоспах «Бобрицький•

непраце­

екіпірованих

ne

ня

не заявлено необхідне об­

логи.

но обладнання сцени .меблі. Як ,результат

комуvfікац,!Jй,

за

першого

ЧЄ!Н'НЮ

насіннєвого матеріалу вІд­ повІдає нормам проведен­

ків, то нехай хоч порахують прямі збитки. Внпла­ ти

їх зберігання. для

сантех:нІч-

заходlrв

що дало мож­

дотримувати

данчик

здоров'ям своїх працівни-

навче­

шукати

rвила

не

спеціально

1

ротрібно. Просто у штат­ kому розкладі має . бути них ,

Якщо на комбінатІ

На останньому засідан­ ні комітету народного кон­ тролю було розкрито при­ чини такого становища І безвІдповІдального став-

його

ливість

в

ДQродовий період і під час родів.

говорf{ти npo абсолютну безвІ.({nовІдальність.

·

та

в

в експлуатацію. ' склад для

рази

покрІвеJіь.нl

ні роботи, настилання під-

госпо­

міндобрив,

Налинlвки

сма-

останньому

дарстві. В радгоспі ввели

Так би мовити. зброя nодвЦtноУ небезпеки шкідлива ддя здоров' .я персоналу і аж ніяк не полІпшенню

в

ал1стJJв цологовог,о віддІ­ лення райлікарні за ос-

3

,ються

!(ОВИХ якостей продукціІ. А якіцо передатй куті меду?.. Тут вже можемо

лено

На­

са.МІПере.д .непідготовпе­ н.ість його до будІвницт­ ва. Документація замов­ ННІКом видана лише у сLч­ нl року, заздалегІ.дь

ноУ qрганtзац11 будІВель­ них робіт: Не було вжmо

що,

вІ.rnь:на робота по забезпе­

ді повторної іІеревірки виявилося, що найбільш правильні висновки зроб­

половину.

причина?

переконує,

Причинами нання планів

засі­

ж

вори !з субпlдря.днями ор· ганізац~ями. До того ж лідрядник БМУ-35 не прОІВІ.в належ­

жодного

стан зберігання мінераль. них добрив у радгоспах «Бобрицький» , сЖердів­ rський». !.мені 60-річчя СРСР, «Авангард'>. В хо-

·

І що ж ми маємо сьогодні? Невпинне

ЗВОДИЛИ

грама бу ла зменшена май­ же у JІJВа. рази, ніж зви­ чайно, не виконано планів

ви на краще. Торік, у ли­ стопаді, було обговорено

трудівниками.

ЯКИЙ

м()ЖJ]и.во,

данні комітету. І це до­ помагає вирішувати спра­

Багато, дуже баГа­

107

лише

чО!Му

клад! зат,ри.мки подачі тепла потягли за собою проблеми з опоряджуваль­ НН•МИ роб<Уrа!МИ, З велиКИМ вІдставанням велись

члени колектицу ПМН-8 тресту •БрО'ВарисІльбу-д•. Аналіз виконання буді­ вельно-монтажних робіт ком

до респіра~

раз розглядалося на

ж!-

також зі­

Доведеться заче­ вlдв~анням за­

чеНкОВОГО,

Питання використання добрив, отрутохімікатів не

на

гігієни

патронів

У

l()ЩДУ куль.тури .на 200 МіСЦЬ ЖИ"ГеJІЯМ СеЛСІ. Ше.в­

торів .

нітарні пропускнИки з ду­

щ1. ц~ робочу «силу» з Уї слабщtми руками по­ t<ладЄ'JfО обов'язки пров~

шкідниками,

чнх

освоєно

дитя­

новосілля

сім'ям. кати з

житлового 107 -кrвартирн~ го будинку становить 1 мІль.йОtН 113 тисяч _ ·кар­ бованців. У 1987 роцІ

місць

БМУ -35

трикотажу.

цього ~ тресту

хідно навести облік ви· дачі І списання фІ.льтрую­

спецодягу

гур­

535

верnІЬого

рвало

Про здоров'я людей з абу ли Ряту.вання nотоnаючих­

заселено

на

ЗАЧЕКАЙТЕ!

експпуа­

85,5

.вчасно

З НОВООІЛЛЯМ ...

викооати

в

два-т,рн

дні

жарко.

1

ЗверталисЯ з цього 1 до головного ін­

приводу женера

В.

Т.

,

підприємства

Kp~o.iiana, . і у . за­

ІВод'СЬКий ІКОМІТет проф­ сnІлJСИ . Але питання так і не внрlшуєrься. Що ж,

згоднІ. що спарилка» Це добре, ТІЛЬКИ· Не 8 годин щодня.

ПО

І. КУКСА, вача.пьвик

пlтальвоrо

вІд.цІлу

~

~у.цІвввцтва

заводу алюмЩІавх бу­

дtвет.ввх конструкцІй.

Другий

рік (точніше

зиму) моЮІе

під

дощамн

1 сиtrамн, qброста·є бур'янами обладнання дЛJІ вовоІ

ваrовоі ва по.цвtр'і молочвотовариоt ферми .Ni 2 радгоспу сЛlтківськвй• . Частина його вже безслІ.ц­ в.о зивкла Із цього звалища. Це зиачио утруДИЮ6 монтаж цих ваr, хоча дЛJІ вих СВОІ'о часу й фуида. мент змуровано. Та, в вВJІВІІJІося, пo'I8JDI це •бУ-. дІвввц'nЮ• не На тому місцІ... От тlпькв безгоспо­ дариtсть має тут постtйве місце.

Фото В. Онопр1611Rа.

~


3

сторІнка.

НОТАТКИ

План у діІ. Так можна сказати про роботу ко­

.,-

контингенті

Запам'ятається

військ в Афганістані. А гостями десятиклас­

лективу ПлоскІвськоІ се­ редньо! школи по підго­ товці до славного ювілею

ників був

Збройних Сил СРСР . Ось 1 нещодавно відбулася зустріч учнів сьо­

готовці командуваннЯ

мого класу з випускником

школи,

лі

ником ВеликоУ · Вітчизня­ ноУ війни Д. С. Микола­ єнком. Він восени 1943 року брав участь у фор­ суванні Дніпра. визволен­ ні Києва, дійшов до Бер­ ліна. за· ратний подвиг удостоєний · Даннло Сано­ вич бойових нагород. Радісно зустріли учні

Миколу

Малюгу,

в

За традицією учні від­

на­

проходять

. дня

го

Одного

перед

Там

який

обмеженому

похований

односе­

колишній

фронто­

лець,

дні

переполох:

ви­

проведені

конкурси

гроза

Л<ЯЄ,

.

У

та

жителів

-

ми

села

віДкрили

«СамОJ~іддана ратна праця, зразкова служба 1 висока

ні перерахують в дитячий

військова дисципліна»

фонд Імені

Jx

рузі

ни. А в nереддень свята відбудеться ярмарок.

В.

І.

Червонопрапорний Прикарпа".qСЬкий військовий окруr.

Ви-

Леніна.

змагання,

під таким девізом йде в ок­

-

приавячене

СРОР. Серед лідерів

А. ГАВРИЛЕНКО. і

70-річ.чю

льотчини Н.ської орденонос­

-

ний

fІ)мlтету комсомолу Світ­

nана Качан та ВолодимИр

Мозговий. зики

на

Під

звуки

сцену

вич Оснач,

запрошу­

ли

·

вручені

Ім

. живі

бу­

городжений Анатолій Же­

ребець.

Б'агато

цікавого

Петрашко, Олександр Мельниченко та Анатолій Оснач. Слова гордості за юних

квіти.

Ведучі вечора від імені всіх присутніх привітали воУнів -інтернаціоналістів ,

...

Ч~рвоноІ

поранений,

розповіли про службу в ДР А, про зустрІчІ з міс­ цевим населенням Андрій

Андрій Япо­

Петрашко.

Сам

він врJUував пораненого командира. Медаллю •За бойові заслуги~> та Гра­ мотою ЦК ВЛКСМ на-

му­

ються Анатолій Васильо­ вич Жеребець, Олександр Іванович Мельниченко, Микола Григорович Моз­ говий, Анатолій Васильо­

шович

орденом

Зірки.

землякІв прозвучали у ви­

а учасники художньоУ са­ модіяльності nрочитали вірші на Іх честь та ви­ конали пісні. Затамувавши подих, слухали присутні в залі спогади Миколи Мозгово­ го про армійську службу, який за мужність і геро­ Ізм, виявлені nри виконанні інтерІ'fаціонального

ступі ветерана парт!І, Ве­ ликоУ ВІтчизняної війни· та праці, Т. Н. Хавра. А потім завідуюча біб­ ліотекою М. П . Крисько прочитала кілька нарисів про Афганістан, зробила бібліографічний огляд те­ матично!

літератури.

ВоУнів - інтернаціоналі­ стів привітав начальник

обов'язку, був нагородже-

.

до

1 дідів прагнуть

планування

1

проведення

залнея не мати передумов до льотних

п.ор

ностей.

на

молодих

льотчиків

роботою;

він

перед

поєднує

з

навчальним

Фото В . Песляка.

батьків більшого почуття

-

рух

щастя, за

«Перurlінг-2•.

знищення

агроnромислового

лексу.

(

Яних же

комп­

змtн

мо-

жна

сподmатися

того, буде

як роботу ОРПК координувати вже

не

nІсля

КиІвоблnлодоовоqторг,

~ а своя,

n-рилавок

.

в

усі

для

пори

броварчан

жителям Требухова.

Та чи все зробив ко­ леІКтив плодоовочевоІ ба­ зи для того , щоб урізно­ манітнити ЗИМ{)ВИЙ стіл трудівнІНК'іІв мІста добро­

якісними . <УВОчами?

Якщо

mяrrи за основу цифри, то nланові поююники ви­ гля:цають таtк . На збері-

мІсцева «влада•?

там,

дІЛІН ·ttою

«наверху:.,

чи·к

в

єдин!J'Й

зберітали~я

хибній

п~ктицІ. біл·ьш

забезпе-

всlєІ

роздрібноУ

мережі

з

щоб

тим,

прилавки

на

надходила

про.

дуІКЦія не тіІЛЬки в необІ' ХJідНІ'Й КіЛІ.ІКОСТі (ЗГ~ДНО • з асортиментом), а й вlд­ мІІнноІ якості .

За

ходити

прИІКЛадом

не треба .

далеко Були

ВJШаІД'КИ, коли в магазини завозили

.рів

за-мість

суц1льне

датне

хіба

помlдо­

місиво, при·

що для

товлення

виго­

томатного

cQ-

Зрозуміпо, що вреш­ тІ-решт вони й потрапля-

·KY.

ли на переробку.

Але часу

скіІл.ЬКИ

на

Іх

вже

та·ялося

про

не

ка­

витрату

пального. Ми за таке СПі'ВробіТНИЦТІВО З радгоІ спами, де кінцевий результат це щедрий

!Кагатах.

овоче·схо,вища-Jюлодильни-

'Ка

місткістю

тисячі

3

стосунки

у

нас

на

нашнх

зелень:

племптахозаводу

« Рудня•

від.hовідає

новленому

Населення

·Ще більшу у.вагу слід надавати якості нашого «другого , хліба• кар­

ється ,

отже .

ги .

з

чи.ли

виконання

договІ,р-

них поставок . Тобто замість 240 ТОІНН на з6ер1гання

закладено

лише

було заивашено.

Більше

половИІНи цієІ

вже

реалізова·нО.

Популярністю

них

І<ількостl у

насе-

rronлi. Нею ми повинні забезпечити городян аж до · ЧервнІЯ . Дл.я цього на .nлодоовочевl:й базі зроб­

лено чимало: сховища об­ ладиані

сrроями,

необхідними

при-

ведеться техно­

логічний ІІ(І()Нтроль за ре­

жимом

зберіга-кия

всіх

\ овочJІв. ВрахО'Вує-мо 1 по· .годні

умови .

Якщо·

на

лення RОрІІСТуІО'l'ЬСЯ КВа· шенt огірки та !Капуста·.

J110Ча'І1Ку НИІНіШНЬОІ ЗИМИ не бу1110 низьких темпе.ра­

То.му хочу зауважити на.ших постачальн-имів: для

тур, то вже в дРуГій де­ каді січня J'ТУТНИ.Й стОйn·

Всі ми ТМ<іу ча

.. .

Знаемо і про

проблему,

т·о.рговельних

особливо- на масиві (84

а

вста­

стандарту

травня.

треби міста . А от за·готІІвля яблуІК У минулому році не · вдалася. Че.рез н~приятливl погодні умо· ви ~дгоспи 1re забезп~-

цибу.

теnлиці

ІВИННа

ПО-

:прилав­

ЛІЯ, салат, петрушка. До того ж в недостатній кіль­ кості . Якість ІІ часто-гу­ сто доброго слова не вар­ та. ХІба що продуІКЦія з

вІодповLднІ смакові якостІ. На жал ь, трудіІІники ла· ніІв про це не nодбали. Т<ІІК само капуста не будь-пкосо сорту може збеРІгатися до квітня -

заІДОВОЛЬНИТІJ

останн!JМ

з радгоспом-комб!· «ТеплиЧний•. Піз­ ніж хотілося, з'я­

гання закладено 1786 T!JHH ОІВОЧ•І'В, що на 223 тонни більше завдакня. Картоцлі, як 1 передбачалося, . - ІЗаІ(Ладено 960 то.нн . Така Кількість по-

48 тонн. П'ять . з

. роз:вантащен­

ия-наватаження,

жучи

'

в

ках - свіжа

.

риrrмічяу

роботу

які

Ду;маю, що та~<их nроб­ лем значно помЄ"Ншає із ВІ*ЦЄННЯМ В д'іЮ Н•ОВОГО

вилася

Прилавок?/

Бровар­

mDОІJЙ районний агропро­ мисловий комплекс по. винно покласти· край цій чува'І'и

опустив­

площі,

'звільняються в сучасно­ му сховищІ, nоnовнюємо за рахунок овочів. що

часом натом ніше,

Чим порадує.

. за­

цро­ ду,кціІ без у·рахування на­ явних nотреб. Введення

ОМК

чому

склалися

одоводили

нам nланові цифри готівлі вІrrамІнно·І

Ось

Неnрості

реальною обстанов ­ справ у районі.

'J1рапляuюся,

.

ШВИ;ДКО

ся .

тонн .

воло­

американських

. купити

ня

Ну, по-перше, не завж­ ди

і

яК'Ий доnус-гив, щоб · місь­ ка рада nрийняла рішен­

·

ТОГО, Щоб ЦЯ Пр<J\Цу'КЦіЯ не }Юзчаровуsала людей , слід врахОІВувати такий /ВаоЖЛИВИ:Й фа•КТОр, ЯК сорт сІВочІв. Так, на при­ лаваш надходять квашені огІ·рки сортів «ЗОлотий пів:fШК•, «джерельце». А пот.рібно було б закваси­ ти «НіЖИН'СЬКі•. ЩІ:і кра­ ще зберігаються, мають

раку.

сам

общинна настуnне

мерних ракет . Ще далі пІшов бургомістр Хаіtль­ .бронна М . ВайН!Манн, теж ХІриети.янс·ький демократ,

зи

З 15 СІЧНЯ цього року Броварський оптоворООдрібний плодоовоче­ sий комбін~т (ОРПЩ nриЄДІНано д6 районного

миру.

Він

очолюваша ним рада вітають

запам'яwється

В. ШЕВЕЛЬ, депутат с1льсько1 Ради народних деuутатІв.

прихильників

теnер аІмери-канські раке­ ти середньо! дальності

Присутні на вечорі за­ давали багато запитань йолишнlм воІнам - інтер­ націоналістам . Зустріч бу­ ла · цікавою, хвилюючою,

.

правл.ячоr

Bзsr.rи, наприкла!д. П. Зай­ фріоца бургомістра Мутлангена, де розміщено

своІх д~тейІ

надовго

Адже офіцерів й багато

пavrii християнських де· мOIКparrltв , не кажучи вже про ооооиційні шфт!І й

слав­

гордості

сил•.

ФУ'нкціонерів

(ФотохронІка РАТАУ).

сто-ять

намагаються «ПІ ударну міць

Щ>ім згаданих цим займаються

них традицій , нашого на­ роду. Ви виконали цей наказ з честю . Немає для як

що

«недемо.кратичному•

збррйних

пар­

польо­

сухо­

журнал

(«Сухопутні вій-

сили,

грУ'НТі, Дірвати

том.

бути гідни­

продовжувачами

військ

«Хеєр»

виховання

офіцІ!й:ний ру­

командув.анн<Я

ська») .

тійно-політичною

са,могуб­

демонстраці·я-

ІІІ'у.тних

nригод, на один

ти,

ми

Такими

ступінь підняти класність з усіх військових спеціаль­

ятаю, як. виряджаючи вас

до-

ми, вважає

льотноІ підго­

На знімках: льотчик другого класу капітан І. І . Нозлов. Добра слава йде про нього в частині польо­

Батьківщині,

веде

ства.

бути

вІ.jіськово - облікового сто­ лу М. І. Ковбасинський. який сказав: --:- Дорогі друзі! Пам'­

амери'Кансьока

НАТО ян офіцІйна, прак­ тично

товки. В ювілейно.му році льотчики і техніки зобов'я·

в армію, від імені бать­ ків 1 односельчан зачиту­ вав наказ чесно ' служити

ду~Мку.

,стратегія «гну••uюго · ре­ агування•, прийня:rа в

Сил

молоДі льотчики'. В підрозділах по-новому, комплексно nідходять

інтернаціоналістами

во'іна­

Збройних

ноІ авіаційноУ частини .

Зустріч з воїнами­

секретар

ви­

великої

ручені на ньому гроші уч­

інтернаціоналістами.

:Яого

nереполох

вистуn

ІЦиро дякували 1 не­ давньому випускиику Оле­ гу Біді, Він прикордон. ник. Під час відпустки за-

молоді

з

влас·

дарний крейсер '4:Аврора».

відбув-

• ся вечір зустрічі

з

групи офіцерів проти гон­ ки озqроєнь, за розумне гараНІТування безnеки . На

ТРЕБУХІНСЬКОМУ культури

що

кликав

Гідними слави своІх батьків ~будинку

виходить...

них рядів. Газета «Бер­ лінер Цайтунг» nовlдом­

стро­

йовоІ nісні, nісень періоду Великої ВітчизняноІ вій­

бундесверу

заІJІожує небезпена. При­ чому не зі Сходу І на­ віть не від ко·муністlв . За-

вик І.. Д. Дяченко. Юні плосківці свято шанують пам'ять свого земляка. У школі також будуть

тако­

учням!'!

У західнонІмецькому військовому відомствІ ,-·

відуют.ь село Бортничі Бориспільського району.

ступав колишній випуск­ ник школи Петро Міщен­ ко, котрий служив на Бал­ тиці. З інтересом слуха­ ·ли Юні його розповідь про місто на Неві, леген­

перших . сьомих класів воІна - інтернаціоналіста

служив

цікаво

юнармlйців.

Загроза від... poзyrny

дню юного Учні співа­

життя.

городило його короткочас­ ною відпусткоЮ додому. КожноУ п'ятниці в шко­

учас­

і

ли nісні про мир, друж­ бу , про своє щасливе

моряк Сергій .

КасІЯн. За значні успіхи у бойовій і політичній під­

довоєнним

всім

збір піонерської друЖини. присвячений антифашиста .

радянських

ПРИВОДУ

3

вітав і до школи.

НЕЗАБУТНІ ДНІ

неста ­ nлощ,

жmлооому мікрорайон).

там

збІльшу­

ростуrrь

ними

1

чер­

не-вдово­

лення nокупців . з іншого боку.

один

сезон

мастового

rородньоІ пускає

в

продавець

в

завезення

продукцІІ

від­

середньому

до

тонн овочів за змlиу. А це ж жінка! Тож на­ став час подбати 1 про

6

рооwирення роздрібноУ мереж•і та створення ~Кра­ щих умов для працівни·

ІКtв ЮРf'І.влl.

ма

-

магазин•

своІ

пе.ре.ваги,

«Поле

хоч

і

але

..Jle

сувати

має

до

кінця:

овочі

систе­

розфа­

на цФН

Пра!К'l'ИЧНО

т.и

НЄМОЖЛНІВО.

радгосnів за·вqасно

реглянуrrи

КУ'ЛІЬ1Jр,

ЯІІ<і

вони

тами, ють

кет.

перцю

аrів,

ІЯ1ВНо

цибулі

:недо-

баклажанів

ромно

яrJtд,

яких

але

1

завезено

:торік лише n'ять тонн. іНІЄ вистачило навіть для забезпечення дитячих за· .клаJДШ . І хоч в цілому план товарообороту за

1987 113,7

процеІНта, на

Як

заr;nоко·

цьому

не

ма­

фруІНrrами

можна

чити ,

що

настав

організувати:

час

суворий

ІКОН!І'ро.ІІь за наЯвністю овочах

хІ!мічних

·

в

речовин,

З'СЩреІМа нітратів. СвоєІ лаборатор!І на плодаово­ чевій базі немає, а по­ стачальники

не

дотриму.ються

Завжди встановле­

них ють

nравил, .вІдва.нтажу­ продуащlю без довІ­

док.

Варто було б

1

сан­

ооІ.ІЦстаНІЦі'і: більше ціка­ витися цим набоl,Іілим пи­ танням .

О. ЛАЗАРЕНКО, 38сt'у1ППІК

щ·~~·-

директора

далЬll!е

відомо,

уrо.ди

не

ФРН

мати

нивши

тільки

І наостанок хочу зазна­

за

раху.

поси-

па,ризькі дезволяють

армію

більш

ЯІК 500 ТИСЯЧ ІВіЙСЬІКОоВО­ СЛужбовцlв . ОднЗІК вояч­ чяна знайшла вихід, змі­

емо права . Насити:ти п.ри­ лавок рlзнаманІтними і вщ:окоякісними овочами і при у;мові наді!йного, вза є.мовигідн'ого партнерства з місцевими радгоспами.

н

західнонімецького

чоловік.

.рІік ми · шшонали на

юватися

ра-

намагаються

шення' про

тощо. Со­

було

крилатих

й

лення моці бундесверу. Зокрема. планується з6ілЬІШИти запаси зброІ та бОІЙовоІ техніки, довести кількість надрових офіце ­ р1в і унтер-офІцерів з 87 тисяч до 98,5 тисячі

патисо­

зІ. знатися,

са ­

платника · податкІ·в. Згlд· ·НО з офіцІйними пові­ домленнями, прийнято рі­

рLП'ЧастоІ ,

солодкого,

вважають

і

а

нок

нЗІМ найбільше потрібні. Адже влLт'Ку на наших

статньо

ра.кет .

не тілЬІRи вимага­ компенсаціІ «Пер­

одержати

саме тих сортів, ~кі

цР.илавках

я.кі

шІнrів-2•

виро­

завчасно nодбати про на.

· - сtння

ба­

зв1д­

ме себе спражніми патріо­

· року,

цього

америнаяських

нерали,

не пе­

асортимент

ІЦУІВаТИіМуть

територію

виведення

І це в той час. коли ге­

Ще один важливий ас­ пект. НапеЕІНе. дея.ким' колективам заваДІНЛо б

пІсля

·

систему

г.отовки пер вони дити

Іх

ІІ

пе·реnlд­

резервістів; Те­ nовнині прохо­ ножні

кlльК'ість

два

рони.

становит·име

тисяч на рік замість тисяч, як було рані· ше . В результаті бунде­

400 180

свер змlг перевищити

біж у

півмільйона

ру­

солда ­

тів.

•Крамола•

в офіцерсь­

ких р.я,дах найбільше стра­ шить црибічнИRІів до-ктри­ ни

залякування,

які

впер­

то не бажають бачити на­ сущн·оr й розумноУ необ­ хІЩності змін у міжнарод­ ному тІ .

палh'ичному

клІма ­

О. СОЛОДУХІН, полІтичний оrлядач

РАТАУ.


, сторінка.

4

сНОВЕ

ЖИТТЯ»

тон) Широкого

Незабутньою

на

все

З/lЛИШИТЬСR-

ДЛЯ

3умІ ...,.м. що

легендарною

ВІдбулася

та Ще Й

людиною.

вона

на

церті в одному

ВІдrРИмІnи бої,

кон­

з санато­

ріїв м. Одеси, де давно вІдпочивала.

нещо­

дnя

ВночІ, дnя

Зайцева

одна

ноnн

не

ньоrо

одно10.

сnав

(нІччоо

перевестн

в-клас

. Не

чення

музичного

Бо­ закін­

училища

Московського

Інституту

Створю­ настіль­

ки переконливІ. а естетич­ не враження від компози­ цН таке сильне, що вся аудиторІя слухає співця.

затамувавши подих. І го

бурхливІ, дов­ стихаючі оплески.

не

1

Я. як залІ.

всІ слухачі

зачарована

в

почутим

нених

1 побаченим. поспішила теж узяти автограф 1 по· просила згоди зустрІтися з артистом 1 його друж»­ ною

вав вІн

рисом Петровмчем 1 Па­ ною Я:кІвною я Д1зналася ntю Ухню пелегну 1 все ж

11

чина

s

роцІ

у

своУ

тав

f'УІІ

доnІ·

rуркоту

c:nlwttв

ЩО

мене

ОА•

14oro

ма фрсжт. Аnв там йоrо А сnуха1'И не. хотІnи. ПІамІwе вІн nІІ)траnив до . nonнoaoi

житті,

ав'ІІ3КІвцІе У Краско­

ІІрську, Де 14 nоанаЙОМИ8СІІ S бІІІІ!І8010 ВеСеІІООКОІО СМ• 61РІІЧМОІО ПаНОІО, ІІІІа вІрно А

'48Kana

терnІІІІ'48

на

plr. Перwа. боІ4овв аІд6УІІОСІІ

nІд

ІІМ

s

раsом

sІІММ

вІн

·

ньо­

у думках ІІннуа до рІднОІ:о дому, до ноханоr АІв'4ннм, ХІба nотрІбен вІн

Ко­

боІ4оамми nривІв

аnв

sаnиwнвсІІ

«ІІ:tмна•.

в

стр010.

І

Так

38~ІІ3КІвець

ІОНКІ4

Awoa

аамскммн

дороrамм

до

КвІтень до

nepwиA

І

ro 3

· нами. 8 сберr

nід

ському

жорсто-

КенІr·

·

nере­

раавСJІ :ав'ІІ3ОМ. Серисант В. Зайцев 3 двома бІйЦJІІММ ММ•

1

нувся навnростец~ аІкеІдо­ ауаати nOWHOДIКeHHRo ІЦе ІСІnька нрокІіІ ний

вибух.

Qnам'ІІтавСJІ

cniтanl

чере3

&орне

22

в

музичному

ro-

вував. На це

днІ, не ро-

пwотузали

5

та

всіх народLв

мІськИІЙ будшrок nіонерІв. Учасюmи вечора провели прш:у-mІх

дорог.ами

за

тя

щастя людей. Юні ВеликоУ ВІтчизня· ноі п.Іднялися, щоб прос·

--

1 repol

руку

ТИМ

·

учили­

це

танцював.

-

виступ

на

сценІ

одного

того дня

його

пісні

з

дружини,

пю­

церт.

звернула

непюдсь­

СИЛИ ВОЛІ кожен кон­

зокрема

кадриль.

Адже щоразу йде, як

у

.

бій.

Н. ГРИГОРЕНКО,

.

заслужено·

го артиста УРСР. У ньо­ го яскравий, своєрІдний талант. голос (бас-бари-

яких

ких зусиль 1 коштує йому

Ось уже ЗО років Бо­ рне Зайцев -- еопіст ОдесьноУ філармон1І. У 1977-ому йому присвоєно звання

поране­

танцЮє Борис. Петрович Зайцев. здивувався: еВи ж на протезах?• ... Та ніхто не зJІає, крім

д.ІJМ.

високе

з

1

вІн зрозумів:

потрІ6нІ

один

друж(іу

1

ІНа планетІ,

учасники

щастя всіх

Уми

вІ,ршами

J'ОІ!ОРЯТЬ

учасники

ЮНИМ,

зараз бЄJ)е активну участь в бороо:ьбj за ми·р. за рі.DиІсть 1 братерство

Товеме .нам.

зпим

сНІ!•

лerrop об.DасвоІ

товарисnа На

' ЦЕВ.

.ІWІКІІ

c31181D18••

фото:

В.

П.

ЗАВ·

-

_

Aeny·

Редантор А. ВОЛОWИНВНКО. ГАЗІІ'І'а ВЬІХОДИТ с 17 аареля 1813'7 ГQДа, еwхода: иоринк, среда, · мтиица, суббма.

Врон"рсІtІСа друкарка

бом. Учаса·ини вечора за·

СВО·

пІснями .

.клккапи.

нерІ.іІ показапн сво-Уми стилlзова'НН'Ми танцювапь·

ве·

ІНІfМИ

1

КОМПQ3ИцІ.ЯМ.И

всіх

щтсутн'lх

СТа'І'И В ряди борціВ за н!Щдорожче ;Цля всього

го а.нса.мбпю будинку пІо·

людства

--

.мн;р на землі.

А

1С·

1

·

щасливе дитин­

А.

ство nід син.І·м мирним не·

АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: ТеІІефонн:

редактора

вІдnов1даnьноrо

ПОДОРОЖі ПО ПРИКАРПАТТЮ ся з пам'ятнкком lcТqpll

4-03-7е:

семретаРJІІ

-

XVI-XVII

тво,рен·ня

РУ3 JІ'ІQАСЬКИХ -- Orapy фортецю Ка· м'янець-ПодІпьська, почують орган XVIII В'І.ку в ка·

·

федральному коrстьопІ.

КрасивІ в будь-мий день. у бУіЦЬ·-m<у пору року Нарrатн защ>ООJУЮТЬ вас. ВартІс'l'ь путІвки 90 крб.

·

(5

днt.в), зап1зничка поІздка в березнІ. травні, ве·

ресн1.

ЗАПРОШУ€ ПОЛТАВЩИНА

перемоги

снепереМО?КноІ.-

армlІ

шведсь.кого

короля Карда Х вІ.RСЬІКами ПЄІІІРа І. Ного по праву назмають маленЬЮtм Петербургом , Це місто му. зеІв, яке свідчить про житrя І д1япьн1сть відомих пRсьменникtв І. П. Котляревського, В. Г. Королен­

ка, Панjіса

Мирного, М.

r.t.lcТO,

знаходиться

яке

В.

Гого.пя та lнших.

недалеко

від

Це

знаменитоІ

ДикаяЬЮІ, описано! Гоголем. В містІ 19 1сторико­ архJ.теwrурни.х пам'srrннкІіВ. МІсто, що зберІгає па· м'ть про Попт•сЬІКу ~н'l'Ву, а Jм'$1 йому -Поптава. Вартість путІ.вКи 48 ~рб. Тркден.на авто­ бусяа nодорож (березень "'=" лис-rооа:д).

ДРЕВНІ МІСТА РУСІ ПодQРОЖ по древньорусЬЮІх містах 1 в Татар1ю знайомить туристіВ з :визначними мlсця.ми Іх, з Історією, еко.ном1'КОЮ, культ)'ІРою 1 природою Брян- .

щнни, півночІ Повопжя.

·

Туристи ознайоМJUfІ'ься також з древнІм росlй­ ськИІМ мk:том Волоrдою рGвесницею Москви.~ вІЛВІщають Великий Устюг центр худож.нІх про­ ·мислl.в, а ТЗІКОЖ мІста я,рославль, Кострому. Горький,

·

Казань.

·

·

З усіх питань ~ртатися в бюро за адресою: м. 13tровари, :вул. КиІвсЬІКа, 296а, те-л . 5-45-81,

545-73.

Кооператив побуто•ого обслуговування населення «Ремонтник» приймає від власників автомобілів замов­ лення на ремонт генераторів, стартерів, помп, пайку радіаторів, регулювання і ремонт двигунів. ·

Адреса кооперативу: nромвузол, колишня автобусна диспетчерська, тел. 5-15-70. Прийом і видача замовлень: понеділок, п'ятниця- 17.00...;..19.00, субота;..;,. 9.00-:-17.00.

,

Peдurop

/ВОЛОШИН:ВНКО.

ПравлІння І комІтет nрофсnІіІкк Вро-.рськоІ'Q MIC ..KOI'Q СПОЖНВЧОІ'Q ТОВариства ВНСЛОМІОІОТЬ щире сnІвчутоrІJ ревІаору л . Я. Кравченко в nриводу смертІ п матерІ.

uстуnнима

......_.1:

вІддІnу

редактора.

аІддІnу

nартІАноrо

сІnьс-. rосnодарства

-

Друк

мсМТТІІ,

nромнсnовостІ І соцІаnьиМ;с nитань - 4-02-VZ: вІддІІІІf nистІв ІмасомІ рОСІотм 4-М-Іt: коресnондента мІсцемrо р&АІомоuеннІІ- l·tl-11.

кsrаськоrо OC5nacнoro ~уnраuІвиа у сарааах аи.цавивqта, nonlrpaфІf І Адреса друкарнІ: i(H•·tc~•~• оОпе.сть, м. Вро~н. ayn. КНtас ..ка, 54,

Ін.u.екс 81285. офсетний.

дРукоаакий

._23·21:

вІАдіnу

-

архітектури

1

стопlть. З хот.ииською фортецею. з унікальним па'М'ЯТНИ'КОіМ при.роди Кривчанським заповІднином. Туристи вІДвІдають обласний цен.тр Радянської Буновини -- місто ЧернівцІ, побачать неповторне

255020, І(иrк.,ка об.tас,..., м. &роаари. аул. І(иіаса.ка, i.S4. -

:Броварське бюро во­

Маршрут n·роход..,.ь через qцие lз найдревніших мІст У'К}>аУни ·-- мlcro Хотин. Туристи ознайомлять·

ЛІСОВА.

1

:Цружби,

екскурс1й.

1

8'1Втет.ва.

торію ООротьби нашоІ держави. nрагнення на· шого народу дР миру і

заявля·

сНовая жизнь• орrаи ВРоварскоrQ городеко­ го комитета Коммунистичвской nартии Украинw. ropqдcкoro н рв,Іtоиноrо Соаето• иароднwх та'rоа Киевской обяаоти. (На украниеком яаwке).

1

с:вlІ .с:в1тоr.ІІJІД, звертайтесь дороzей

8'111теJІЬІС8.

А уч'аСНИ:КІf такцю.вапWІо·

всІ·м вІ..й­

силам

вечора

Якщо ви захочете вІдпо'111'1'11. зІІ1ц1DrrВ свое здо- ~

ров'я, дІзнатись прь щось иове! цікаве, розширити

них І. почувши, що співає

го прийняли дуже радо. І

::.

Хто це танцює?

запитав

1

кому радІокомІтетІ те· пестудІУ: не насмІлювався виходити на сцену. ІЦас· ливим став його перший

подорожей та екскурсій

ПІСJІЯ

глазами.

S.

І

Одне Із найдащ~Ішнх І найкраси:вl'ШИх .міст на р1чц1 Ворскпа запрошує вас. МІсто стало вlдо.мим

Но сердцем вижу, вижу · сердцем вас! На прощання засnівав про веселу кадриль 1 за·

·

Відділ кадрів.

Броварс..;коrо бюро

роб­

раз,

заводських клубів, де йо­

чора Царюк 1 Шер~мет, МасН'Ий 1 Пужевич. Бу• ;р,як І ХмелLвська. Мас· ловсЬІ«а і Герай.моаич .

xtro

Дни

як

Хотя не анжу вас

Зайцева у мистецтво. Спо­ чатку працював в Одесь·

nJWteй. сНам мир пот.рІ· бен на землі. Тобі й ме· нІ 1 всім ·на свІтІ дІтям•.

ЛЮД·

СЬІКИХ траrедLй 1 repOJЧ· ІНИХ ПОДВИ·ГІВ заради ЖИТ·

'lЯГнуІ'И

1

День юного антифашиста

учні

7-х JUJaclв школи М

бути

суспільству

БатьК'!kщииl,

на

Нелегким був шлях

нотопис ; Т~жко дава_пася

Вечір, присвячений ц1А даті.

всі

щоб

вами

деміка Ф. П. Фlлатоаа.

Бори­ совІ наука. ПІсля поранен­ ня. рука боліла, не слу­ халась. Але він, тамуючи біль, ще часто й nідсп1·

І страwен·

-

б

щі · набирається група незрячих, t БорJІС :rеж змо­ же там навчатись по кла~ су баяна. Навчання вело­ ся за системою французь­ кого тифпо-педагога Луї Брайля, ЯКИЙ, нрІМ ПИСЬ· ма для сліпих, розробив

14o-

3

атаки

Що

на, то. може, .1 не став би арт51стом. Це ж вона ді· зналася, що в Краснояр­

ру•

мІсто. час

•ПрміІКДІКай.

ністю говорить, що коли б не його люби,ма дружи.

ОДНОnОІІ'48•

.одному

мих боїв

застосувати

здІбностІ,

О жизни. что дается

НеждановоУ, щоб мати змогу лікувати очІ в ака·

не СТаІІОСІІ, Ч8Н810, ЯІОбІІІО•.

А

року. Уже А

зверта·

И Я ПОЮ, ПОЮ пред

навчання до ОдеськоІ консерваторІІ ІменІ А. В.

робити

npo-

в1ДС:ВІІТКУ8а1'Н

дРУ3ІІММ

не

Борис Петрович з вдяч­

nlrвa

радили перевестись

ХО'4а бать­

умовnяв

орден.

но10 nодати, уисе 14 де!fь доаrоІІСАаноІ вІкоnомноі nе­ ремоrн 3аймастьс11.... Та не

СУАМІІОСІІ

А

цьоrо:

фронтовими

фаwмстськоrо

теnеrрафуваnа,

мо

КекІrсберrа.

tM5

анову,

корИСJІИМ

рез півроку хвороба очей ускладнилася. 1 йому по­

ІА СІІІnнА І на nроте3аХ7 Па· на сама po3wyнana &орнса

АРУ•

ПотІм СмомнсІІок, форсу· ааннІІ днІnра. ПІА час ата· км був nerкo nоранений, нембаром

своІ

ІменІ Гнєсіних. Проте че­

день), вІн

· хреЩ...кtІІ

8ІІSЬМОІО,

І

лю я•.

ao-

Іf'О а даnекмх фронтових

...».

...

до

юЧнсь до всіх пора,нених, сказав: «Головне, не па· дати духом, а знайти ее· бе 1 реалізувати себе в

раау "оwn10ть дQбровоnьцем

WKOII.,

вилікують

139.

Користуйтесь послугами

го­

Пишіть. приІжджайте

вІ14ськкомату,

сnодІІІ310ЧМСЬ,

З питань трудовлаштування зве'рта1и<.я за адресою: вулиця Київська,

зняв­

подарував

дай духом...

no-

канонадм,

до

руки.

«Бери, браток ... А потім, коли одужаєш, передай іншому незрячому. Не па­

вантажем

І не чути буnо беsnерерамо·

ro

з

динник, спеціально ви­ готовлений для незрячих.

!'!1,-.мІв ·

СМ#РТОНОСНИМ

l:t

ши

До

пlдба­

дьорював. а одному,

не­

не

воромсих

Ба'l'}.·

кожного пІДходив,

Красио..р­

ськоrо кра10, куди

про

ще ніколи не сnівав.

nІт clntoeltf(ИA ХІІоn­

дам.соrо

експедитор.

І спІ·

кІвщиnу. здається. так, #tк

ДОЛЮ.

V tl42

НА ПОСТІ Я НУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: водії в гараж, · . продавці в магазин «Госптоварн:.,

про своІх друзtа­

фронто.внкlв,

.

міськвик'Онкому

ОЧІ·. РозповІіВши

ст~рший побратим.

ША час дружньоУ бесІ·

ди за чашною чаю з Бо­

nоемІ

Управлінню торгівлі Броварського

про свою біду. сказав Ім: сЯкщо я зумів знайти місце в життІ. то зумІєте 1 ви•. І пораненІ зрозумі· пи. що перед ними Іхнlй

вдома.

ЩаСЛ1fВУ

в

1 пра.

цІ, рІДивм 1 бтІзьквм з 70-Р1'ІЧІІІІ ЗброІввх Cu СРСР та МlжиародІІІІІІ ztвочим днем -- 8 Березня.

заставах, а й у медсанба· тах та госпіталях. Скрізь йому були радІ. Та одно­ -го разу його зустріли в папатІ мовчанкою: там бу· по кІпька сопдатLв. пора.

в

-

нагороду

лося виступати не тільки у військових частинах, на

брова~І ІІІ1сьврайонвоІ · rазетв 8 аеобмежевій .кІт.костІ п:рвАмав

всІх rромаДІЦІ поадороuевия ветеранам війви

розпо­

відІ Бориса Петровича про його незвичайну мі· ·сІю в АфганІстанІ. Ного вІдмовляпи від цІєІ поІзд­ ки. На те він вІдповІв су· воро : •Я там потрібен. Тягарем для колег не бу· ду.. Серцем відчув, що воІнам • ІнтернацІонапІс· там потрІбнІ його мораль­ на · nІдтримка. впасний життєвий приклад. І не помилився . Ному доводи­

Борис склав екзамени до

і J'СННЙ

слухати

SВТТ8•

.цu оuубяtкувавва в rазетt вІд пІдпрввмств, орrавІ­ зацІй, rоспо.царств, уставов 1 вІдомс'І'В, а такоас вІд

можна було без хви­

лювання

вокалу.

Після успішного

та

sa

став

риса

тіnьни

3МІн10ва-ся

оnерацІї

сячний концерт спІвця. Артнет звертається до глядачів вІд ІменІ тих. хто «обелиском стал и

пе~ней чистой» . вані ним образи

&орнса

вирішено

А

І Ре.цакцІJJ

«Нове

рІльська.

ших виклаДачів. Так було

nонрта·

фронту соnдати.

rocnlтanl

понад 2-тн. ·

Поч"нався

s

nися

.

нафтовикамн ТюменІ, Но­

сельова 1 попросила його заспівати в присутностІ Ін·

Ме3РІІЧИМ.

ДОВІДКОВИЙ ВІДДІЛ

мІстах усіх союзних ресnублІк, тричі був на БАМІ, внетупав перед

увагу вчителька Н. Л. Ки­

ni·

карІ: жнтМме... ane бе:а нІr,

мене зустріч з цією справ-

, ді

ним траnиnо­

3

СІІ. СnІвчутnиво 3ітхнуnи

no

лютого І 988 року

дІапазону,

приємного тембру. Він з успІхом гастролює

<<БА ЧУ . СЕРЦЕМ>> ЖИТТЯ

19

аркуш.

nримірникІв. Замовлення М

ОбсІІr

15.380

ICJf....Oaor toprlant.

·

1

ТІrраж

937.

#28 1988  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you