Page 1

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОІ

Газета виходить з

РАИОННОJ

квітня

17

МІСЬКОГО РАД

ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

Середа,

t 937 рок~· • .М 28 (6691)

КОМУНІСТИЧНОІ

КОМІТЕТУ

ПАРТІІ

КИІ_ВСЬКОJ

Костянтин Устинович

х о Р о н

ЧЕРНЕНКО

Траурний мітинг на Красній площі

CPCJ:'.

... Нолонний

лок. ля

зал

Будинку

прийшли сюди на траурпий мі­ тиш. У чітному строю частини

військ Над їх

труни

щжійного

Номуніетичної

дянсьuої

нерін­

партlІ

І

держави.

година. У залі залишаються ·нt 1 близькі Ю. В. Андропова.

11

t:Jtтанщ

хвилюш

прощання.

Звучать траурні мелодії; Труну з тілом Ю. В. Андропова вино­ сять з Нолонного залу і встанов­ люють

на

артилерійський

на· ПQстамент.

варднадзе, М. · В. ЗимянІи, І. В. Ка"Пітонов, Є~ R. Лиrачов, К. В. Русаков, М. І. Ри~ков, члени ко­

лафеr.

Нортеж прямуЄ на Нрасну площу.

місії

У скорботиому мовчанні за· тру­ ною Ю,. В. Андропова в траурній процесії йдуть нерівники Номуні­

На трибунах члени і нанди­ дати в члени ЦН НПРС, члени

стичної жави,

партії

члени

1 Радянської

комІсlі

по

дер­

організа­

Тут

.стоєний · за великі Батьківщиною.

Нрасна

мовчаннІ

Андропов

заслуги

Потім виступили члени Політ­ бюро ЦН НПРС, перший заступ­ нии Голови Ради Міністрів СРСР,

міністр закордонних справ. СРСР А. А. Громико, коваль-штампу­ вал)>нии Московського автозаводу імені І. О. Лихачова Герой Соціа­ лістичної Праці К. М. Малін, член Політбюро ЦН НПРС, ·мі­ нісtр оборойл СРСР Маршал Ра-

перед

У

тисячІ

москвичІв,

скорботиому яRl

Тесь

ського

година

45

покіїнюго

салют

хвилин.

труною

на­ сті­

Труну

опуснають

пров&дитьсл

у

у

столицях

полі,

Петрозаводсьну.

Нраїна завмерла у траурній скорботі: на п'ять хвилин зупини­ лась робота підприємств і органі­ зацій. На фабриках 1 заводах, на 2алізницях. суднах морського і річнового флоту було дана гудиа­ ми

і

трихвилинний

салют.

Неріввини Номуніетичної партії Радянської держави знову під­

дають останню . військову нерівнинові Номуніетичної

1 Радянської держави. ди Оборони СРСР.

Світлий образ

шану партії Голові Ра­

Юрія Володими­

ровича Андропова, яний віддав усі свої сили справі партії і на­ роду, назавжди. збер~жеться в сер­ цях номунlстlв, усіх радянських людей. (ТАРС).

завадо- мунізму

ясираво

Сповнені

вияви- лій пам'яті стійного бор·

уnрав~ння. інженерно- лись його риси ян нерів- ця за ідеали номунізму, технічному корnусІ, в це-~ нина ленінської школи, номуніет-робітник дlльни­ хах

експериментального

заводу торгового машино-

який

умів

поєднувати ці по виnусtНу цвяхів І. С.

перспективні плани з ви- Бужениця,

ветеран

рішимості Звістка про те, що об!-

війни рвалося

життя

видатного

будування ІменІ XXVI рішенням конкретних і nраці в. м. Нрайніс го- діяча ленінської партії та з'У~у НПРС присnущені практичних завдань, ворили про багатогранну Радянської держави. вtр­ nрсшори. Заводчани зосе- сказав на мітингу сенре- діяльність Ю. В. Андро- ного сина соцlалістичноІ

редженl. на їх обличчях тар бюро парторганізації пава, відзначали його ви- Вітчизни Юрія Володимипечать смутку. заводу В. П. Лохов. датну роль у розробці -1 Слюсарно-снладальний

Один за

однИм висту- здійсненні

еноно:м.tчної і ровича

Андроnова, тяж-

цех М З. Тут відбувся пають бригадири елентро- соціал ь н о ·_ енономtчної ною скорботою відгунну­ траурний мітинг, приу.ро- зварни~ів А. 1\1. Бреус 1 стратегії nартії, реалІза- лася в серці кожного тручений світлій nам'Я1·і А. Н. Каретнинов_. Юрія Володимировича - Для радянсь:кої моАндроnова. ··Мітинг від- лод! життєвий шля_х Юрія крив секретар цехової ВолодимировИча Андропо-.

ц1··1· иурсу на ліднесенuя "' · Під• дівнина тресту <<Броваринародного добробуту. нреслювались заслуги сільбуд». Юрія Володимировича в у ці скорботні дні но­

партійної організації ва завжди буде яскравим неухильному проведенні леюив нашої комплеuсної Е. Ф. Голь. Настає снор- принладом безмежного зовнjшньої nолітики на- бригади мулярlв-монтаж­

ботна хвилина мовчання. служіння інтересам· пар- шої nартії - nолІтини ників обіцяє досягти ви- Не віриться, що на- тії і народу, - сназав У миру і розрядuи. рівно- соних :показників у праці, завжди Ііішов від нас ·,ВІ-і- своєму виступі . сеuр~тар пра~ного співробітництва. мобілізувати для цього

датниИ

діяч

ленінської цехової

номсомоЛьсь'І\ої

У траурному мітингу в всі резерви 1 творчу евер­

партії 1 Радянської дер- організації М. Л. Здоро- цеху .NQ З брав участь гію. Ми ще тісніше згур­ жави, невтомний борець вецІ>. Нерівнии ленін- голова винанному мlсьної туємо свої ряди навколо за мир 1 :комунізм Юрій ського типу, він ПРJ'!діляв Ради народних депутатів НомунІст_ичної nартії, від­

Володимир3вич Андро- велину увагу номунlстич- Л. Х. Черненко. 1 дамо всі сили для того, пов. ВІн_ до 1\і·НЩІ присвя- ному .вихованню ·підростаТраурні мітинги, при- щоб успішно винонати

тив сВоє життя служінню ючого покоління, 'виявляв урачені :пам'яті Ю. ~. щщни одинадцятої n'ЯтиІнтересам · робітничого nостійну турботу про під- Андропова. відбулися в річки. класу,

Цій

всьdго

повній

безмежнtй

·

на1>9ду.

У виіцення

самовідда'1і, в житті

вІдданості с•nілЬСтва.

сf!Рав1 Леніна, Ідеа.ТJам но-

ролі

комсомолу ус1х цехах та

радянс:Ьноrо

Віддаючи

су- робничrnс

данину світ-

воду. ·

Інших ви­

підрозділах за-

А. ГАВРИЛЕНКО.

М. РИБАК, бриrадир комплексноУ бриrади ПМК-7, 'IJJeH парткому

тресту.

завідую­

відділом

загальним

ЦН НПРС. У роках

занІн­ інститут

років

життя почав

працюючи

му у куркулів.

К У.

з

раннІх

по

най­

Уся його

дальша трудова дІяльнІсть

ні

НПРС.

з'їзді

партії

р.)

1971

мітету

Трудове

кандидат

ЦН

XXIV зень

1966-1971

-

він

членом

Черненко

У

затверджується

заторів при ЦН ВНП(б).

у

На

(бере­

обирається

Центрального

КПРС,

Но­

а в берез­

рону на Пленумі

1976

ЦН НПРС. який відбу.вся після

-

з'їзду

XXV

партії.

секретарем ЦН НПРС.

З

року

1977

він

-

зв' язана з керівною робо­ нанд.идат у члени Політ­ бюро, а з 1978 рану тою в номсомольсьиих. а потім

у

партійних

орга­

нах. У 1929-19Зр роках К

У.

Ч€рненко

завідував

член

Політбюро

НПРС.

ЦН

Деnутат

Верхов­

ної Ради СРСР

7-10-го

відділом пропаганди і агі­

снликань..

тацн

ховної Ради РРФСР 10-го

Новоселовсьноrо

райному

ВЛНСМ

ярсьRоrо

краю.

Депутат

Нрасно­

снлинання.

У

ко· був членом радянської

19ЗО

К

У.

Вер•

Чернен­

році він пІшов доброволь­

делегації на

цем у Червону Армію. До

нараді з питань-безпеки і

Міжпародній

19З3 року служив у nри­

співробітництва

нардонних

військах,

був

(Хельсінкі,

секретарем

партійної

ор­

в

Європі ,рІн),

1975

брав участь у

перегово­

ганізації прикордонної за­

рах у Відні З nитань роз­

стави.

зброєння

німаються на центральну трибуну.

ІJеред Мавзолеєм у чітному строю проходятЬ частини вІйсь"k Моеновеького гарнізону. Вони від­

-

СРСР.

чим

і Вищу школу парторгані­

з

мо­

союзних республік, у містах-ге­ роях Ленінграді. Волгограді, Оде­ сі, Севастополі, Новоросійську, Нерчі, Тулі. у фортеці-герої Бре·­ сті. а також у містах Налінінгра­ ді,. Львові, Ростові-на-Дону, Нуй­ бишеві, Свердловсьну, Новосибір­ ську. Читі, Хабаровську, Влади­ востоці, Сєвєроморсьну, Ставро­

ЖИТТЯ, ВІАААНЕ НАРОАУ будинну

Нраснояр­

Ради

роцІ Н. У. Черненко

Член НПРС з 19З1 ро­ члени

Після закінчення служ­ би в армії К

У.

но працював у сьному

краї:

Чермен­

Нраснояр­ завідуючим

відділом пропаганди і агІ­

тації

Новоселовсьного

Уярсьного тії.

й

райкомів пар­

директором

Нраснсr­

ярсьного крайового будин­

ну партійної ступником

завідуючого

секретарем

ноярсьного

Нрас­

нрайа<ому пар­

Черненко

З

1943

рану К У. Чер·

навчається

Устинович

визначний діяч

Номуніетичної партії і Ра­ дянсьної

держави.

всіх r.юстах,

йому

На

які доручала

партія,. він

виявив

високі

організаторсьRі

здібності,

партійну

циnовість, лам

ІЧJИН­

відданість

номунізму.

Черненко

ве­

у

Ви-

К

автор

-

У.

ряду

науновнх праць з актуаль­

них

питань

нерівної

тії.

ненко

рін).

(1979

Ноетявтин

з.а­ ликій справі ЛеНіна, Іде:.~­

освіти,

відділом пропаганди і агі­

тації,

На

Новоселав­

району

хавної

24 1965

рану в селі

чив педагог! чний

з

Під :шуюІ Державного Гімну СРСР гримлять гарматні залпи. У ці ж хвилини артилерійський

зарубіжні

Траурний мітинг відкрив Генеральний секретар ЦН НПРС К. "У.. Чер~енко.

удо­

площа.

численні

1911

Велика

ну. Освіта вища

постаменту

гилу.

лістичних країн, нерівники кому­ ністичних і робітничих партій, гла­ ви держав і урядів, представники міжнародних ор!'анізацій.

'Ua червоних ат.і!асІШх подушечнесуть радянсьuі ордени 1 ме­ В.

-

вересня

підходять до

12

Ю. В. Андропова. Серед них партійно-державні делегації соціа­

гацій.

Ю.

же

Устинович

народився

Траурний мітинг оголошується закритим. Нерівники Номуністич­ ної партії і Радянської держави

тілом

делегації. яні прибули на похорон

Громадськості.

яких

похорону.

Черненко

сьного краю, росіянин.

ни.

партійних, радянсьних і громадсь­ них організацій, воєначальнини, передовніш виробництва.

Попереду процесії безліч вінків, покладених в Будинку спілок від . ЦН НПРС, Президії ВерховноІ Ради СРСР, Ради Мі­ ністрів СРСР, союзних і авто­ номних республік, країв 1 обла­ стей. міністерств 1 відомств, пар­ тІйних. радянських і громадських ор1'анlзацій, від трудових колекти­ вІв країни. від зарубіжних деле­

далІ,

органlзацН

Центральної ревізійної комісії НПРС, депутати Верховних Рад СРСР і РРФСР. представники

ції похорону, рідні і близькі по­ uійнш:о, нерівники міністерств і відомств, відповідальні працівни­ ІШ ЦН НПРС, ММН НПРС і ви­ Rонному МосRовсьноУ Ради, пред­ ставвnни

по

Карельського

Ю. В. Андропова. Процесія правляється до Нремлівсьиої

Гришин, А. А. Громико, Д. А. Нуна~ •. Г. В. Романов, М. С. Со­ ломенцев, М. О. Тихонов, Д. Ф. Устинов, В. В. Щербицький, П. Н. ДемІчев, В. І. Долrих, В. В. Кузнецов, Б. М. Понома- · рьов, В. М. Чебриков, Е. А. Ше~

Ра­

секретар

обкому КПРС І. І. СенькІн.

На центральну трибуну Мавзо­ лею піднімаються товариші К. "У. Черненко, Г. А. Алієв, В. І. Во­ ротннков, М. С. Горбачов, В. В.

Спі­

стають

перший

Траурна процесія наближаєть­ ся до Мавзолею. Труна з лафета переноситься

Ностяптин

дянсьиого Союзу Д. Ф. УстиІІов,_ перший секретар правління Спілки письменників СРСР Г. М. Марков,

прапори.

В останню почесну варту бі­

ники

Московського гарнізону. колонами схилені бойові

ОБЛАСТІ

15 лютого 1984 року • Ціна 2 коп.

ІОРІІ ІОВОАНМИРОВИЧА АНАРОПОВА З почуттям глибокої сІюрuотrr радянський народ 14 лютого про­ вів в останню путь Юрія Володн­ мировича Андропова видатного діяча Номуніетичної партії і Ра­ дянської держави, міжнародного номуніетичного 1 робітІшчого руху, Генерального секретаря ЦН НПРС. Голову Презндії Верховної Ради

УК РА ІНИ,

підвищення

ролі

житті

nартії

радянсь:кого

спільства.

в су·

вдосконалення

щій школі парторганізато-. стилю і методів партійної рів при ЦН ВНП(б). Піс- і державної роботи. роз­ ля

закінчення навчаннЯ з

року

1945 тарем

му

сенре­

Пензенського

партії.

був

працює

У

обко­

1948

направлений

у

році

Мол­

давсьну РСР і затвеmже­

ний

завідуючим

витку

соЦіалістичної

монратії.

На

р.)

(1983

де-

червневому

Пленумі

ЦН

НПРС Н. У. Черненно ви­ стуnив

з

доповіддю,

в

якій визначено голов.ні на­

відділом прями nоліпшення Ідеоло­

1 агітації ЦН гічної діяль:ності НПРС в НомnартІї Молдавії. 'пра­ сучасних умовах.

про'!Іаганди

цюючи

на цій посаді,

він

За великі

заслуги пе­

Батьківщиною Ное­ багато сил і знань віддав РЕЩ економічному і нультурно­ тявтин Устинович Чернен­ му будівництву в ресnуб­

ко двічі удостоєний зван­

ліці,

ня Героя

номунІетичному

хованню

У

Праці

трудящих.

1956

ненко

ви­

році К У. Чер­

висувається

на

ро­

боту в аПарат ЦН НПРС, де він відділі

-очолив сектор у пропаганди. й од­ ночасно був затвердже­ ний членом реданційної нолегlї журналу

тор». З nрацює

<<Агита­

року

він

начальвином

Сек·

1960

ретарІату

Президії

Вер-

і

трьома

нагороджений

орденами

трьома

вого

СоЦІалІстичної

Червоного

багатьма

Леніна.

орденами

Трудо­

Прапора,

медалями

Ра­

дя:нсьного Союзу. Він є лауреатом Ленінсьноr пре­ мІї.

К У.

роджений городами

uраїн.

Черненко

наго­

найвищими

на­

соціалістичних


*

2 стор

лютого

15

«НО

року

1984

РІШЕННЯ ГРУднЕВОГО

р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

(1983

Е

8

ЖИТТЯ» елавляться своїми тру­

В ЖИТТЯ!

-

.цовИМJІ .цосяrвеввямв rtр­

BИ·tjBOBRИ ЗРОВJІЕПО кий

аналіз рішень

р.) Плеауму ЦН nозбавлені прогресивної КПРС зробили на своїх доплати 75 'іОловік. nідкритих партійних зб('­ Це в минулому роцІ. рах комуністи і безпартlй­ На жаль. кільна пору­ Еі міського комбінату шень правил радянської

( 1983

громадсьного

харчування.

Грунтовними і коннретни­ ~ш були виступи секрета­

організац 1 ї Ф. Єрмо­

ря партійної }·омбінату О.

:rенно та дирентора Н. О. Войтової,

які

дали

на­

.•rежну оцінку- роботі ко­ :rеІ~тиву в 1983 році, а та­ І:ож розповіли про завдан­ ня, яні стоять перед хар­ човюшми

у

нинішньому

poui. Фанти

тонн

свідчать

про

те.

торгівлі

і

нього

жу,

дитячого

заводу

1 до

трикота- дять

алюмlніє.вих

добули

допущено

вже

як було це, наnриклад, з зус л по

економному

на заПІзнилася на роботу, витрачанню хліба. вантажник В. П. Нонон­ ма, в ·їдальні .N2

У

Зонре- сутній хліб ючий

2

на

торговим

завіду­

відділом

шо колектив в цілому чун 1 водій І. В. Семеня­ зберігається в шафі, яка Ниївського обласного ко­ для цього. Мітету Номпартl'і Унраїни добре справився з завдан­ ко пиячили і зробили-про­ не годиться Немає. тут куточка з ре- Г. І. Бондаренко піднрес­ нями третього рону п'я­ гули... Принрі факти. тирічки. Перевинонано план това•рообороту" на

Завдання,

які

стоять

номендаціями по приготу-

лив,

комбі­ ванню і • відпові­ хліба.

що

.

рішення грудне­

страв з черствого вого (1983 р.) Пленуму В кафе ·.з:Верби- ЦН НПРС та січневого 115 тисяч нарбованцlв, нату, важливі Пленуму ЦН по одержанню прибутків даЛьні. Необхідно додат­ ченьна» хліб зберігається (1984 р.) - на 11 тисяч нарбован­ ново до плану підвищити в антисанітарних умовах. Номпартl'і України повинні перед нолентивом

:.(ів. Виготовлено власної продуктивність праці на r1родукції на 36,6 тисячі 1 процент і знизити собі­ карбованців більше пла­ вартість продукції на 0,5 ну. ПроДунтивність праці процента, виконати річний досягла 105,8 процента. план товарообороту в об­ І все ж загальну благо­ сязі 6 млн. 310 тисяч получну

мірою

нартину

псують

надни

деяною

окремі

неянісного

нарбованців

ви­ ти

приготу­

вання їжі, низьної куль­ тури обслуговування від­

3

та

власної

млн.

830

ванців.

на

можна

лише

до­

завдяни

відувачів. Тан, за рік бу­ сумлінній. чесній, самовІд­ ножного на :ю проведено 1211 .тrабо­ даній роботі раторних аналізів якості сво€му робочому місці. В приготовлених страв. З нолективі не повинно бу­ трудової них 7 процентів виявили ти порушників недовкладення Як

продуктів.

результат,

92

одержали

суворі

догани

працівники,

догани

-

10,

дисциnліни, яні своєю не­ гідною повєдінною шно­

дять загальній

справі. В

складних умовах, коли не

----НАЗУСТРІЧ ВИБОРАМ----~

В/13/ІАУАЮТЬСІ ЕНТУ311311011

ТроєщипсьІ(ого

ордена

«Знак

радгоспу роб.lЯТЬ ЩОО

усе

нього

~ІОЖ;1ИВ<'.

і

ниніш­ оператор

Сидоренко. Вона на­ доїла по 329 кілограмів

зав­

кварталу

року ХІ-ої Особдивим

lІ!олока

па

1:\ОЖН)'

коро­

ву.

l\Ііцна трудова дисци­

ентузіазмо~І відзначаю­ ться тваринники, які торік· зроби.1и вагомий внесок у реалізацію

п,lіна,

правильl!а

роз­

становка кадрів на фер­

)!Ї,

цілеспрямований

радгоспом п.1анів і соц­

настрій

зобов' я зань ництву

місяця

року

по

вироб­

лили

~~·яса.

Січень

ділка

на

діла

їх

дозво­

тваринникам не

лише

від­ вийти

вони

переможцями внутрірад­

зновУ

ознаменували

ударпою

працею.

госпного виробництва за підсумками роботи в січні, але й збільши­

нинішнього

року

місяць працівники ферм

одержали 39 тонн м'я­ са при_плані 34. Особ­

ти свій внесuк у вико­

ливої

програми.

тоnують

похваr:и

нання

заслу­

оператори

снага

вирощуванню великої рогатої худоби М. О. Хомич, Є. Г. Гнатенко, М. А. Лопух, С. В. Дро­ ботун. Вони довели се­ редньодобові прирости тварин nідпо;Jідщ ДJ

862, 800, 800

і

що

па­

тваринників

зу­

тримувати

ва

-

ще

й

прагнуть

свого

,підвищити

тим, до­

слu­

про­

дуктивність праці на один процент і знизити собівартість всієї сіль­ ськогосподарської про­ дукції на 0,5 процента. Ці рубежі rra.1и поло­

грамів.

Rисокr l'РУдове під­ несення, викликане під­

у

женнями соціалістич­ них зобов'язань, а їх

найвищий орган дер-· жавної юади, панує і серед операторіn 'dатшш­

ного доїння. Перед тут веде пенсіонерка Г. Д.

трудова·

вони

Rолектив звик

.

господарства

nиконувати

пов-

ністю.

JJ.

харчування

ються

nоставлених

викону- на безумовне

рекомендації

по

ініціативою

доби­

надпланового

збіль­

продуктивності на

один

процент

дільниці

і

звиження

собівартості

продукції на

півпроцента.

біт

nідготовчих

А.

.N.1 3

головний

технолог

управління лов

і

ро

М. Губаноа, В.

шахто­

О.

бригадир

Сок_о­

· nрохідин­

впровадження ків М. З. Істратов; вни­ передового досвіду, нової зу <<Бути шахтарсько­ техи1кн й прогрееивиої му проценту!» так вва­ технології це дасть мож­ пввість _ видобути понад жає і бригадир компЛекс­ завдання біJІЬш JІК 15 ти­ ної бриrади комунІстич­ сяч тони nалива і зеконо­ ної nраці заслужений мити соти1 тисяч карбошахтар УРСР В. В. Зем­

ванців.

На

зи1мках:

диспетчерська

ляк (крайній зліва) і йо­

-

вгорі

го

шахтоуп­

равJІіиия сКуйбишевське~. Зміние завдання утоЧІПОють

диспетчер

А.

начаJІЬиик

Я.

Єрмак,

товариші

(зліва

по

праці

направо)

А.

,

Г.

Приходько, В. С. Ромаии­ шии, В. С. МускатІньєв і Ю. Б. Мартинов.

.виконання

.завдань,

дбайливо·му ставленню до чого необхідно в

для

найно­

хліба. ротші строни позбутися Чому тан сталося? Від- виявлених недолlнlв.

шун~ти 1 в Працівнии :комбінату суавлеННl ДО СВОІХ обо- І. П. Горбаха ВИСТУПИВ на в ~знів полlтінформаторів, зборах з інформацією про а~1татор1в та пропагандис- проект т~в,

вплив

яних на

слуха-

новні

ЦН

МИКОЛАЄНКО.

НПРС

напрями

важливим

дається того

питанням

мало

ж

на-

трапляються

падки

зриву

школах

ривши

це

ви-

занять

і про­ Обгово­

питання,

уваги. До одноголосно

«Ос­

реформи

чш ще явно недостатній: загальноосвітньої на заняттях і ленцlях цим фесійної wколи».

збори

схвалили

і

підтримали проект рефор-

у

ми.

комсомольсьної

Н.

ЧЕМЕРИЧЕНКО.

Фото

І.

Бруя.

(Фотохроніка

РАТАУ).

г----------------------------------------ВСЬОГО про

в

обговоренні

реформу

немає

про­

школи

практично

яку

б не

хвилювала

взя­

доля

таної

цікавила, нашої

лю­

не

шноли.

Це і· зрозуміло. Адже ножному з нас, молодому батьку сімей­ ства чи дІдусю-nенсІонеру, хо­

лося,

що

пішла

вона

в

шнолу

з шести років. І бать.ки не шко­ дують. З програмою справля­ ється успішно.

З шестирічного віну планує віддати в wнолу свого другого сина і заступник начальнина

виробничого

відділу

В.

О.

Си­

мановський.

стат, nідвищують оцінну

з фіз­

нультури

розви­

інтелектуально

нутому, але фізично ненультур­ ному юнану. І не випадково на червневому (1983 р.) Пленумі

ЦК НПРС тов. Ю. В. Андропов піднреслнв: <<Треба, щоб люди­ на змолоду знала свій організм і вміла підтримувати його в

~ться бачити своrх дітей, вну­

юв

здоровими,

· патріотами

освіченими,

Батьківщини.

Ось

тому тан- живо, наnриклад, реа­

гували збори nресового цеху на виступ

завІДуючого

Мlсьним

віддіЛО!\1 народноУ освіти В. М. Троценка, який змістовно від­ nовів після долоgtді на числен­ ні запитання защнавленоУ ау­ диторії.

Протоколи зборів нолентивів виробничих пlлрозділlв підпри­ заводчанами ємства, бесіди із свідчать, наснlльни різноманіт­ ні порушувались питання. На деяких

з них зупинюся

них програм говорили робітни­ юІ заводу А. С. Харченко,

Г.

М.

Лисогор,

С .. Р.

Мозаль­

сьна, В. Т. І)'бенко. Це справді так. Справа Інколи доходить до :курйозу.: як спІвається в піс­ ні, що й кандидат наун над за­ дачею плаче. Тож не випадново

лроентом ється

реформи

«усунути

передбача­

nеревантаження

навчальних програм

звільнивши

уснладненого,

1

їх

ОБГОВОРИЛИ 13. 3АЦІИАВЛЕВВЯМ На заводі пластмас ·завершилося обговорення проекту ЦК КПРС «Основні напрями реформи загальноосвітньої і професійної шко­

ли». Обговорення проходиnо

в

nідручни­

від

надто

другорядного

ма­

Проент про реформу шноли враховує здібності учнів до тих чи інших предметів, їх творчі нахили. Напринлад, учням VIII -ХІ .класІв надаватиметься можливість поглибленого ви­ вчення за їх вибором онремих nредметів з допомогою факуль­ тативних занять. І це важливо. Пам'ятаю, скільни неприємнос­ тей мені, вчителям, бать.кам

принесло nоглиблене вивчення біології. Пройшли роки. ДЛя мене так 1 не знадобилися ці

теріалу)).

знання,

Окремих бать.ків, особливо матерів, хвилює питання: «А чи не рано віддавати дітей в школу з шестирІчного віку?•. Що ж можна на це відnовІсти? У nроекті nереконливо обгрун­

від:правним nунктом в науку.

тованІ основні ви,мо·ги до нав­ чання дітей з шестирічного вІ­

ку. Сназали

щодо

вагоме слово

1

заnитанням

шиніста

цього своє

медики.

«Чи не рано?•.

-

звернувся

енструдера,

цехах,

діnьницях, від.діnах. Під­

сумком його етаnи загаnьні~ збори працівнинів підприємства.

окремо.

Про перевантаження навчаль­

ків,

мовлюється

785

готовкоЮ до виборів

Продовольчої

Висока

І!О

громадського

<<Пролісок•

дини,

машинногu доїння С. І.

завер­

виконання перJU()ГО

четвертого п' ятирічІШ.

першого

1\ipona

ДОСТРОІ\ОВО

ШИТИ дапь

імені

харчування лише в ресто-

ки

вона одержа,lа від кож­

Пошани))

:комбінату

рані

з

тися

колентив

Броварського

ли участь 934 чоловІка. Гадаю, що ця цифра неповна, оскіль­

ної корови більше 350 Ііілограмів молока. Ус­ пішно подолала рубежі

вщдшка

весь

громадського

енту

Єреденко. При зобов' я­ занні 300 кілограмів

Гuтуючись зустріти день виоорІВ до Верхов­ ної Ради СРСР новими здобутками, трудівники

перевірених nід- націлити

минулому

тисяч :карбо­ повідь т~еба

Цього

могтися

виготови­

продунції

З п'яти

приємст.в

ви­

в

рахунок

вистуnі при­

зборах

до­

завдання

Так, лише в шахтоуправ­ .лівиі сКуйбишевське~ за

всь го к л нтив

своому

вони

змота

пили

праці

в

Нікітіну. Номірниця тар­ ного силаду Г. Г. Лозиць­ наназами

до

шення

сnілкова і комсомольська Зонрема, несправності в четвертому році п'ятнріч­ організації повинні ще су- роботі холодильних на­ ни. Сам~ з цих причин ворlwе спитати з тих, хто мер, вантажних ліфrів, звільнено з роботи nро­ недобросовісно ставиться інших механізмів і облад­ давця магазину <<Нулlна­ до своїх обов'язнів. нання. Ще одна проблема рія» Н. Д. Лубенецt: і за­ Заходи, спрямовані на _ плинність надрів. Ви­ суджено товарисьним су­ ІПОлlпшення справ У. ко- рішення цього питання дом кухаря-бригадира ка­ лективі, не повинні зали- також потребує великих на пшері, и ь у фе <<Вербиченьна» Г. С. шатнея лише 0 0 е циnліни

мільйова

·1 ,3

році. Нині шахтарі висту­

трудової ·дисципліни, пра­

будівельних .нонструкцій вил радянсьщ>ї торгівлі. та завадобудівного комб!Поряд з цими недолі­ вату, які ·незабаром від- ками виступаючі на збо­ дис­ нриються, партійна, проф- рах назвали й ряд інших.

трудової

JІК

чорного

датково

Інших порушень:

об' ц­

с.ЦоиецьквугіJІJІD~

Вlаш

гmrбо­ звіт.нено з робети трьох, .вJtСТачає

і

вмробнвчоrо

иаввя

f<JЗaJJ!фЩoвaqx nоліtосвlти. Слід пам'ята­ діяльностІ в товариський суд засІдав кадрів для роботи в ти, що недаліни у політи­ грудневого з nриводу цього 5 разів, їдальнях фабрики верх- но-виховній роботі приво­

·

ВСЕБІЧНИй світлі

'ІІІІКи

з я

таким до

ма­

ударника

комуністично! праці В. І. Януш­ на.

<<Не рано», тан вважає ця життєрадІсна людина, батько трьох дітей. Старша дочна йоrо навчаєть­ ся в сьомому класІ. Тан скл9.-

а

дл,я

товариша

стали

Очевидне і те, що без глИбо­ ких знань і твердих практичних навинів з медичної підготовки

вважати себе всебічно nідготов­ леними

до

життя

несерйозно.

Ян часто наші випускники, впевнено розв'язуючи інтеграль­ ні і диференціальНІ рівняння,

порядну». основу

в порядку

вого

зустрічі

з

людиною,

в

про­

це сnрава не тіль­

а

виховання,

чання

з

й державна.

поєднання нав­

продуктивною

nрацею.

Ці положення проенту виступа­ ючі,

зонрема

заступник началь­

ника відділу збуту Г. но,

начальник

П. Полі­

пресового

цеху

В. Ф. Осилов, старший інженер виробничо.го ~ідділу А. А. Шматон, підтримали одностай­ но. Чесне, до праці

-

свідоме

ставлення

першооснова

соці­

алістичного способу життя. При­ щеплювати його потрібно з ди­ тинства, nослідовно 1 наполег­ ливо. Цінаві 1 проnозиції що­

базові

при

положень

Белину увагу nриділяли пластмасlвЦі 1 питанням трудо­

до цього:

ними

-

ки особиста,

Заходу,

безпорад­

з

екту про реформу шноли. Ад­ же підтримувати свій організм

знаючи різні; літературні течп виявляються

Ці вказівки лягли

одного

шнолах,

які мають

. nідприємства,

у

навчальні

з якою стався серцевий при­ ступ чи сонячний удар. Звичай­ но, можна себе засnокоїти тим,

про·грами будувати з урахуван­ ням сnецифІки цих підпри­ ємств. Заnроnонували таІ\ОЖ в бюджеті виробничих колективів

що

передбачити

є

«швидка

доnомога~.

але

її може не виявитися поруч. Тан, це невтішні фанти. НепрШІустиме й те, коли,

щоб не зіnсувати відмінний ате-

дання

витрати

допомо·ги

для

nо­

підшефним

школам.

Б. ХАРЧЕНКО, rромадськвй: коресповдевт.


сН О В Е

-------зА ВИСОКИй УРОЖАй

15

ЖИТТЯ»

Картоnnярі Нинішнього року в

радгоспі Імені

МІ.чурІна картоrілю на площt 400 г~к­ тарІв · Вирощуватиме механізований заГІн.

Працюватиме він на бригадно­

му пІдряДі з акордно-nремІальною сис.темоіо оплати праці і почасовим авансуванням .

.Зараз

у господарстві йде лідготон­

t<а до вес н и . Уже- відремон_товано д!За плІвновІ приміщення мІсткістю

400

тонн

для

прогрівання

щування бульб . закІнчили І

1

проро­

МеханІзатори

загону

ремонт

приступили

картоплесаджалок

до

виготовлення

агре­

гатів для протруювання картоплІ.

Добре

лідготували до роботи свої

трактори та причІпні знаряддя члени

мехзагону по вирощуванню нартоплІ Василь Опанасович Вольвач І Григо­ рій . Іванович Ва силенно. Майстер­

наладчик пункту хІмІзацІї Василь Миколайович Дворник полагодив п'ять штангових обприснуІЗачів ОВТ-1 для внесення гербІцидІв 1 боротьби з фітофторо ю

та

ко лорадським

жу~

ном.

Головний

І нженер

Васильович Нулинич взяли на себе

на

праці

ціях.

Тут

картопляних

ведеться

водії

raтy

нагромадження

в

змаrавня на приа іме·

державних

на

гаторІчних

мІсяць

то­

ведеться очи­

щення насіння вівса. Тут працює nостійна ланка робітниць, що обслу­ говує машину СМ-4. Галwпа Зотівн а Драна, Катерина ІллІвна Иузьмик І Галина .ЦементІІ.вн а Нузьмик щодня очищащть ло 12 і бІльше тонн зерна, винонують І перевинонують норми

трав,

яне

доведене

до

першого нласу . Лише дві тонни ко­ нюшини будемо очищати на мtжра· йонному очисному nyюrri у м. Виш­ невому .

біт усе насІнн я ярих доведемо до ви­ соких nосІвних кондицІй.

аrропом-васtпвоо~ ра,цrоспу ликодимерський•. ·

све­

возпачиJІП

лютий. у· цей час

особливо багато турбот у садlвкикlв ~~дгоспу

Імені

.ц11г лядають

ного

саду

60-рІччя

350 гентарів та 60 гентарів

СРСР,

якt·

nподонос­

молодого .

У нинІшн ьому році тут заnлановано

зІбрати 2570 тонн

фрукті-в, ПО· 73

Цент-н ерИ З гентара. лепщх,

зараз дом.

З,~вдаННЯ НЕ!' 3

і то му трудівники

найретельніший Вони провел-и

п лощі

168

nроводять

догляд

за

са ­

обрізку дерев на

гектарів.

Бригада , яку очолює В . Г. Піши й,

доглядає

136

гентарів

саду.

На

95

гентарах уже проведено обрізку де­ рев. На · вс ю nлощу внесено ло 6 центнерів фосфорна-налІйних добрив , на 60 гектарах проведено боротьбу з гризу н ам и

Весною курячий

отруєними

в

nринадами.

міжряддя

п осл ід

І

буде

Бригада

М

·5

доглядає танож

10

гектарів яrlдниіdв малини та полу1Іи'ц1, планується посадити ще 10 гек­ тарів nолуниць.

Старанно працюють члени цього нолективу О. М. Овдієнко, Н. О. Ком­ .nанець, С. М. Иузьменно, яні на об­ рІзуванні дерев денні норми виробіт­ ку вюrонують на 110-120 процен­

відстають

вLд

.них

і

члени

бригади М. Ф . Польової В . Г. Сом, М. О . Сом, И. С . Рогач, К. И. Нор­ н Ійко та О. М. Иорній.ко. Старанно готуються садоводи до весни . На силади завезено необхІдну :кількість

. дення

no

отрутохімікатів

обприскуванн я

для

лрове-

дерев весною ,

завозиться тара , відремонтовані п'ять

обпрйскувачІв,

ведеться

nіДготовка

транторІв дл:я закриття вологи.

Н. КОЛЬЦОВА, громадський корееиопдевт.

дисну­

вання.

нілограма

18.4

цlввого

nродовжують

зростати.

пер­

ву в цілому усnішно ви· найвиЩі у .колективІ. Тру· нонати план січня по ви· дlsниця від занрlnленоr .робництву -молока, якоrо

139 одержали 163 тонни за·

Іх

успlшИо

справма­

си з узJІ'1'ІІМІІ аобов' ІІ· 38ВВІІІІІВ, ПOAOJiaJia 18· ПJWІО8ав1 рубежІ.

Сnова дотримаємо

Так, молода тваринниця В. Голованова

з

Значно nерекрив вироб" двох

радгоспу ничу nрограМу

фермах

радгосnу

січня но- «Гоголівський•

брпгада

заваноУ колони .N2 5. Про- nотрудилася на сnоруд­ доїла ві,в; КОЖJІОЇ коровм ведено рІзноманітних мон- щеннl санітарного про­ nо 362 кілограми мопоu тажних робіт · на новобу- лускпика у радгосnІ сЖу­

280

кіл&- довах _сJ.льсьного господар- І<ШІський•.

СЄредньо,~;о6оввІ ства майЖе на

ow корову по нарбоВ&ИЦlВ.

її групі становив

11 7 '

лorpau.

аі-

wирІІТься

пlДВІRЦения про-

дунтивностІ

ПЕРЕД Bl'JXOДOM УІІОЛЕ

8

Одеса. Весняну естаДля забезпечення роз- ресnубліці завершено Ух фету в області nершими садою ранніх плантаЦІй створенн я в рЕ!Гіонах, най­ прийняли землероби агро- змІЦнено матеріальну ба­ більш сприятливих для за­ nромислового об'єднання зу господарств. Площі стосування авіаціІ в сіль­ « Одесаллодоовочго сп » . Во - парників І теплиць розши­ с ькому rосІJ()дарствІ. Во­ обладнані мІсткими ни почали сі вбу в пар- ·рен і на ві сімдесят тисяч ни

мінераль­ нинах 1 теnли цях ранн іх квадратних метрів і ста­ складами для овочІв для розсади. новлять .теnер -nонад сто них добрив та . Інших хі­ мікатів. Трудоміст.кJ. тех­ В об'єднанні взято курс гентарlв. нологічні сшераціІ тут ме­ на · вирощування ра нніх Київ. Знизити собІ­ ханLзовано й автоматизо­ томатІв . каnусти, перцю, вартість обробки полів з вано . На .комплексах та­ баклажанів, ЯНі . займуть повітря на nоловину да­ нож створені всі умови понад дві тисячі геЮарІв дуть можливість україн­ для відпочинку екіnажів n'яту частину гQроду t:ь.ким землеробам · авlа· літакІв.

ово1евоr фірми.

аrрох1м1чн1

комплекси.

В

у

Вишго­

да В. С. ПавJІова.

.

У нoлermnd

рух за

що

100 тисяч родсь.ному районі, брига-

nраці прОти

На черзі -

цtи

реконструк-

nотужностей

миnолнlвській

на

Ce-

лтахофаб-

Сумлінністю,

наполеrли- планQовоІ на 1 nроцент І риц!, ллемптахnзаводі . зниження собівартості на сРудня•. в радгоспах вістю в роботІ, nраrненн.вм 0,5 nроцента. ТІльки за- << Плоснівеький•. Імені 60бути в рядах nравофлан- рахунон внутрішнІх резер- рІччя СРСР та Інших. го вих виконавців Продо- вlв плану_ється виконати Всього ж nрот ягом ро­ воль чої

програми

відзна- додатново до плану буді- ну колектив

чається . оператор машинно- вельно-монтажних вої

Революції

ва

ка К.

ший

Даного ело- на 1 мtльйон

м()нтажнини

дотрнму-

комсомол- ються з честю.

Коротепко. За

місяць

пер- янlсно

четвертого струнцію

року ХІ-і п'ятирічки вона nри зобов'язанні 340 кі-

кшограмtв на кожну корову. Середньодобовий щій ~ па одпу корову по її групі

18 5

·

Внеоко-

nровела

рекон-

З

великим

nіДНесенням

О. ПИРІЖОК,

иачаJІЬвик ПМК-5.

ЛО.,., ТОК

трудовим одержали

nрацюють

робіт

300 тисяч

карбованців .

обладнання на

IIJ11rp/l'il8

л?грамів. надоїла понад 500

ПМК5 ле­

винонати буді­

nонад 10 тисяч вельно-монтажних

радгоспу карбованців.

« Плосківський »

робіт редбачає

у

365, 354

і

вІдnовІдно

345

по

нІлограмів

становив .' кtлогра~а, І четвертому році ХІ-оУ п'я- молона на норову. що значно бшьше зобов я- тирічин тваринники плем·

зан.ня.

Такі

трудові

ад~ птахозаводу сРудня•. Во-

Підвищенню nродунти.в-

ностl

по голів ' я

бутки дозволили К. Коро- · нп успішно справилися 3 раЦІональна

8

корму.

молока, що на nІвпуда Наnолеглива nраця кож­ більше, ніж в середньо- н~го на своєму робочому ·му на фермІ. Ir nоназни- місЦІ дозволила коленти­

го доїння ордеІtа Жовтне- на суму

тів .

Не

цього

центнерів молока, надЦt мlсть передбачених 147 Пвm.td мододІ опера· на корову становить 578 тонн. тори *8шнпвоrо доІІІ­ нlлограмlв. В. СУРЖАВСЬКА, БІльш як ло 370 кІлодиспетчер. ВJІ району. Більшість

надій на

внесено

проведено

рову

ві Героа Соц1ааtсТІі'І­ групи корів одержала. во1 ПрацІ М. З.

rрамів.

ІЦоб PICRO ПЛОДОИОСВВ СІА -

двох

осt.впьо·

шпй етап цьоrорІчпоrо ин роботи за сІчень тАкож

при зобов'язанні

На иалендdрl

до

за

імені Щорса за січень ва;. лектпв пересувноІ механі- В. І. Фещенка, · вІдмІнно

В. БЕЗКОРОВАЯНИЯ,

У січн і в госnодарстві доведено до першого кЛасу 30 тонн зерна вівса

відправляється

тонн

на одержує .на кожну ко-

До дачатку весняних nолЬових ро­

виробітку.

Ц!озмtни

радrос~у сАвангард• І.ІІІІ1ильч:ина та інші. На­ В. А. Ноеок. Щодоби ВО· доі молона у Ухніх груnах

результа­

тину насіння ресурсів.

ку

центральному

Вагомими тами

насіннєсховищl

продуктивно.

лютого добилися опера- роботі М. В . Абанумова, ll'Op машинного доІНий О. І. Ночутен.ко, В. А.

майже третину наявноУ кількості. Ще стільки ж буде пІдготовлено пер­ шонласного насіння у лютому. Час­

Особливу увагу приділяємо дове­ денню нас іння Ярих зернових куль~ тур до внеоних nосІвних кондицJй. У вже другий

ВІ СОТ А.

-

Першокласного насіння ячменю ма­ ємо недостатню кільність. Для nо­ повненн я його за,пасІв плануємо сор­ тообмін з іншими господарствами. Повністю засиnано у ,нас насіння ба­

матерІалу.

arpe-

ввечерІ,

Найвищих у госnодарст- грамів молона на корову вt надоУв у nершій денадl одержали УУ подруги по

KOPO!ERRO

ДО ВИСОКИХ КОНДИЦІЙ

посівного

пізно

UАДОІ ЗРОСТАЮТЬ

номсомоnьсьний

ТЕЛЕТАйП

- Катерини

НАСІННЯ ЯРИХ--~

1

диреКТОра

з

починається

Фото М. Семвпога.

радгоспу.

завеземо

закінчується

сховище

.

четвертого доставлено

обов' JІЗRП

1

десяток

В. РЯВЧВНКО, ВИRОПуtОЧНЙ

за­

зимовий перІод впготовлено не один

поживи . Непогано працюють і трак­ тористи Михайло Федорович Нлимен­

Минала Іва нович Влезько і завідую­ чи/і механІчною майстернею Минола

рано

топк бороmва, а всього

Іван Степанови ч Норнlєвсьний , які щоденно вивозять по 30-40.. тонн

12600

сумлі.ППій

тварВ1ПІНцтво

Дуже

ристовується

автосамоскидів

урожай картоплі л' ятирічки вже тонн органіни.

його

обо­

фаRТІІ'ІПо весь світловий день вико­

Віктор Володимирович Василенко та

Під року

справJІJІє-

нього

робо'ІВЙ день у обс.луrи цього

планта­

-чук та Григорій Іванович Миронець, які транспортують добрива тракторами Т-150К з причепами.

громадсьне

кормами.

органічних добрив . За перший тиж­ день лютого їх доставлено в поле 1300 тонн. Особливо відзначились

на цій роботІ

ЗавдІІНи

на

безпечується додатковими поживними

розгортаються роботи

майбутніх

де

ТеревтІйови'І

успlmво

з покладеними

в'язКами.

ню нартоплІ виконувались · у вtдnо­ відностt з прийнятою технологією . І

АВМ-0,65,

Михайло

дів цей робітmік

. ться

тим, щоб усі операц1І по вирощуван­

ширше

3 стор.

Васюк. На переробці харчових відхо­

ням агрегатів для nідготQвки насін­ ного матерІалу картоплі до садіння І догляду посівів. Вони стежать за

Все

уставовка

оператором

організацію І контроль за виготовлен­

господарства

Хлібороби · нашого радгоспу з кож­ нИм днем розгортають все активнішу боротьбу за високий урожай у чет­ вертому роЦі одинадцятоУ п'ятирІч­ ІШ. -посилюються темnи вивезення добрив на nоля, пІдготовки техніни

дівськвй•

з ферм

весни

*

року

1984

Ритмі'ІИо працює у радгоспі 4Жер­

Вісті

1984-ro--------t

rотуються · до

лютого

тенко стати районного

сnрияла

годІвля, по·

переможцем І инцтву завданням молока, січня по вир()бліnшЕ!fІня догляду !3а ху, . . JU<OГO

.

соцtалlстичного одержали

змагання і власником пе- при nлані

194 центнери добою, збільшещrя кіль175 центнерів. кості розтелень.

рехІдноrо

призу кубка На кожну корову надоІли Нещодавно рацІони тва­ імені Героя Соціалістичної no 259 нілограмів молока, рин збагатилися сінажем Праці М. 3. Пильтd. що також більше, нІЖ то- із зланових трав, який

Подібні приклади непо-

одинокі. :МолоАі

plR. Середньодобові

тваринни· на корову

був занонсервований у ся-

нада! лосній

баштІ

містністю

фуражу

транторис-

сягають нИНі 800 тонн. Тварини охоче ки Броварщипи ДОКJІа- 8,1 кілограма ..... на · 0,6 · nоїдають цей корм. Ста­ дають всіх зусИJІЬ, щоб кілограма вищі, ніж ва .равно nрацюють на лідве­ успішно справитися з DJI&- відловІдну даТУ. У минуло- зенні

нами

1984

і

аобов'язанuми му роцІ.

року.

r.

lвструвтор комсомсту.

СЄРІКОВА,

міськкому

ти Віктор

Давидок, Ми-

В авангардІ соuіалkrиЧ~ хайло Артюх

та

Петро

ного змаrаlінsІ ~·вари.JіІ,Щf- І{овшун, яний навантажує

ків ·ідуть Ю. м. Павлен, корми. ко. • м. с. комnанець, н. м. Ромаиченко, mct

тn'u

в. ко в~.~.~..., Н, аооте:шІк.


*

4 стор.

15 лютого 1984 року

років тому

40

17

«НОВЕ

.лютого радSІнські _війська

заверши.ли .ліквІдацію

фашистських

«ЯІU

військ

у районі Корсунь-Шевченківського. На

nочаток

нового

для

року фрою: далеко відкотився від Києва . Од­ нак зімниутн фланги на захІд від ДнІnра наші вlйсьна не могли за· важав Корсунь-Шевчен­ нlвсьний вистуn.

1944

Вnертість. з лерlвцl

Зима на УнраІнl --видалася

вони

стуnи лись

дротяними

лринрива­ полями 1

загородження­

ми.

Численні

в

цих

міс·

цях

струмки.

річки.

гли­

бокі

Ли

яри

також

серйозну

станови­

перешкоду

встановили тут

норnус nанладалося зав· танкІв з'являються гарма­ дротяних дання: настуnаючи, nри­ ти ворога. ,\Зони вже зов­ загороджень 1 nосилено нривати лівий фланг на· сім близьно. Ведемо во­ мінують пІдстуnи до них. ШОЇ армІї. гонь по фашистах майже Знаючи тзнтику ворога, . ..24 сІчня передові ба­ впритул. Артилерійсьна можна було. nрипустити. тальйони 2·го УнраІнсьно­ обслуга гІтлерІвцІв у na· що саме тут він відчуває го фронту почали роз­ нІЦі залишає nозиц1У. бl·

wителями. Ворога вдало­ ся настlльни · збити з nан-

смугу

_t . _t · a . c

завдання з

-х~

завдати

бокІВ

бардувапн

. сильн~~ y,Qplв редження ПіД Ot:HOBy ВИ~'І'JП)' 1 8"'8д· ВіЙСЬН.

розрахову­

до неї мінними

фашисти

суцільну

себе не зовсім ·уnевнено відну боєм 1 на н!нець гає по nолю, nадаючи nід лося, Ставна~ ·.. .·... Головиономан . · · · -' .·n(\-. фашисти тр .. .., · . ... своІ t сnодівається унритися дня внлинилися в оборо­ згубним вогнем радянсь­ ставила пере,і .. · -~. ~.м tанковl д1щ1з1У ІЩ ~рово­ за Інженерними споруда­ ну nротивнина, оволодів­ них танків. Тtльнu вnе­ УнраІнсьними фронuми гра,цсьноМу наnf:ЯмІ. бом­ ми. ши кlльнома населеними ред! І через нІльна хви­

тут

вали снинути нашІ війсь­ ка з nравобережних плац­ дармів Дніпра 1- вlднови­ т.и тут фронт оборони. Головна смуга оборони на виступі бyJJa 5-6 нl· лометрів глибиною. Під·

~с як .в несnравжнlх ра­

І все ж, nроан~ телину відносно наnряму ши становище · twn ~-- ltJa01Шoro ----~ :JМО аж ' ~-: ~ ·до другого _ ·. . ... тупу

своУ nозиц!У, не була ви­ nадковою. Спираючись на вщ;туп,

наших

BOPOf НЕ ЗААЄJЬСІ)) ...

Розраховувалц · l\Qiiax nосиленQ- Працюва­ 1 на nогоду. ЩІ тягачі Із ЗRІІтИми глу­

м'яною, шляхи розгрузли.

якою гіт·

змІцнювали

nросуваннJ}

вlйсьн. гlтлерlвцl

ЖИТТЯ»

.

натися в paй<J1d Шпо.вf.

удаван~ зосе­ радЯНських

..·_. .·.

Вийшовши

/t.; .!Щ4t0н на

Підготовна до &epaцtt м'янни, пІвденнийнаІЩ Ш? ·ilf.( · ··.•._ ·· Кі!о' no·

відбувалася ]J ІЩЬrоро~ шl строки. ПерехІд наІІІИХ

військ

у

новий·

nроводився

в

райОн

глибокІй

таємницІ. Танни вноЧ!, додержую'Jи дІв маснування. приховати

шум

за

від лінії

·

йшли захо-: Щоб

JЩC!Jt ~Ідкою 1 реКtl­ ~цвруJіаІщям, щ()б ви­ ІІВИТИ слабні мІ.::ця в обо­

двигунІв,

нілометрів

20-30

tailtн в

..

~рь,

·

команАИРJІ1 ~ аайня·

маршрути руху вибирали-

ся

чали приво

бойову

роні

противника.

· місце

було

знайдено · на

південь від

фронту, у той

.Цине.

Тане

села

Стало

Балан­

відомо, що

Після вдалих лин нашІ танки вривають· Завершувалась підго· nуннтами. батальйо­ ся на околицю гаю << Дов­ товна до операцІУ. Один дІй передових нів перейшJІи в настуn 1 гий» . з авторів -цlєІ статті' сили наших командУвав тодІ взводом головні

1-го таннового батальйо­ ну 18-го таянового норnу· су. Пам'ятаю, nеред ве­ черею бу ло зібрано весь

нас

з

результатами

пам'sттю полеrлнм

~

170-ю

талась

роз­

нерних

харантер

ла,

вtдбудQвавнй

споруд

таннових

· За муЖВість і від1181')',

~рбннкамн

·

1

nерешкод.

На

сsrнуті успІхи в господарському й ку.пьтурному будDинцтві місто иаrо

ВІт·

На знімках: вrорі rевераллейтевавт у вІдставЦІ М. П. Чувихtв

живе в КиєвІ.

За

Кореувь-Шевчен·

ківську битву,

де

вів

КІровоrрадсь)(ою

Корсунь­

вогонь

І наша

Таиністи

артилерія.

знову

завели

мотори,

на

бронІ

розмІс­

тилися

десантники.

Бій

наші рив танкІв противнина , а

зміцнив

вельєва. руючи,

СмІливо загІн

манев·

з'єднався

в

ний

здійснити

-.

марШ

ніч­

заступити

1

шлях вороговІ, який рвав­ ся

з

оточення.

.Просуваючись уперед. вlйсьна двох фронrtв від­ Корсуиь·Шевченнlв­

ЗвенигородцІ з 20~м тан- сІили

«Ввввщуваь,

новнм

корпусом,

відрІ- сьне угруnовання ворога! тилові почали стиснати itoro до Корсунь-Шевчен- центру оточення. лю­

заваш

основні

шляхи нlвсьному

14

угруnованню того бу ло визволено Кор­ сунь - Шевченнівс ь ни й.

ворога.

.. . Над ми

нашими

щось

голова­ ВночІ

прошелестІло.

Наступної

тишу

миті

розірвав

t

з

ВИДИХНУВ

РАТАУ) .

ПОруч

ХТОСЬ

бійців.

вогонь

лютого

16

снІгова

розІ·

хуртови­

снороти· лась до п'ятнадцяти ме~ рІв. У фашистів з'явилась надія просночитИ на з'єд·

Артилерійсьний нання з своїми. Але ця наростав. Ревучи сnроба прориву, як 1 всІ

моторами,

обліnленІ авто­

матнинами,

пронеслись

в

атаку танки, вІялом роз· гортаючись на широному

полі.

гралася

раннову на І видимість

артилерій­

ський гурнlт . «Почалося!» -

(Фотохроніна

-вогняний шнвал. Через хвилин віднрила

містом Шполою.

родни сильним передовим загоном пtд номандуван­ ням генерала М. І. Са­

Фото В. Соловйова, І. Вол'ІКова.

комавдував

просуваючись тієї ж ночі ово­

ВатутІн

битви бІла музею направо: командир загону

· Однан

пІ­

Зуnи­ почали

тlльни взялися за ложю1

корпуси 5-І нlл~на корnус,

вечір.

оглядати танни, а тут 1 автонухня nlдоспlла. Та

війсьна в районІ Звениго­ потім

орденів Суворова

учасники

Наближався

шов моирий сніг. нившись. бійЦІ

тривав. Ми мали ще від­ Командуючий l·м Унра­ воювати села КаnlтанІвна Інсьним фронтом М. Ф. 1 Журавна, відбити про­

.

ви.

утворений

танковий

лодів

го з'єднання «Рудого•, П. Н. Моrи­ JІЬІІНЙ, розвJдВІЩя з'єднання Є. Н. ПвJІJОчевко (внвt Нестеренко), О. Ф. Колокощ.цев, підполковвнJt запасу Д. І. Прудчевко, О. І. Хи.пьченко, вlдвt.пьвнця «Комітету-103• В. О. МарсеНІОк, М. Я. Гайдай; право­ руч- фраrмеит дІорами в музеї історії Корсунь-Шевченківської бит-

в

закрити

швидІю уперед,

проти­

аквІ входив До складу партваанськ~

))()КН ВеJІнкоі ВітчизІІЯВоJ вІйвн, до­

роджене в 1981 роцІ орденом чиЗНJІJІоІ вІйви І ступеВJІ.

ЛІворуч

варuзавеькоrо

внu.леиt

труд~ми міста в бороtьбі з німе­

цько-фашнсТсі.КІІІUІ

танковою

Шевчевківської історІі. ЗЛІва

Корсувь-Шев,.еи­

кІвськнй:

.

зу

січня контрудар з ме·

20-іі

Інже­

І Кутуаова брвrадою, ваrороджевнй оменов Олексuдра Невського~ ввн­

Батьківщину

лІнвІдувати

організував

він

завдан­ 20-й І 29-й

на

опір.

прорив.

відни 1 бойовим ням. Особлива увага звер· гвардІйсьної армії.

ЧервонопрапQрною

стали мнриt попа, квітучІ міста й сс..'­

.

прохІд 1 вlдсlнти передові

-------------------------------~--------------------------------------Там, де проходила Корсуиь-Шев­ чевкІвська битва, бuоато братських могил 1 пам'sтІІІІКів. AJ~e найкращою

противнии

Намагаючись тою

замполіт nознайомив

1

Однак

серйозний

27

особовий снлад батальйо· ну

вlйсь!(.

чиюш

Противнии

мовчав .

хоча

повірити.

важно

було

що в

nроцесІ

нам

вдалося

артнальоту

повні стю

зловісно

подавити

його

вогневі точки.

іАле ось у перисноnах

Заступвнк редактора

попередні,

17

була

лютого з

вІдбита.

угруnован·

ням ворога було покінче­ но.

В.

САЗОНОВ,

генерал-майор

запасу,

А. КУЗЬМІН, полковник

у

вІдставцІ,

учасІІJІКІІ Корсувь-Шев· ченкtвськоУ батви. (РАТАУ).

А. ВОЛОШИНЕНКО.

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

ЗАКАРБОВАНІ МИТТЄВОСТІ Нова виставка робіт фотокО!Ресnонден.та тресту «Укрорrтехсіль· буд• Олексія Мілька 4Наш · Радянсьний спосіб життя• вІдкрилася нещодавно на розвилцІ біля скве~ ру іменІ Т. Г. Шевченна. На степ-

дах

вМіщені

велинl,

ч1тн1 фото-

ті . в

Інших

краях.

щоб

nона·зати

бровар<щнам красу природи 1 ар­ хlтентури рІзноманІтних куточків .нашої БатьІd.вщІmи. · Особливо вдало виходить у О. М!льна uейзюf(на 1 жанрова

зйомна. Рідні, nам'ятні

з дитин­

графlУ, які nовно, багатогранно, на-

ства місця нага.nаІО.ть ножному та­

·Вlть з несподіваними творчими знахІднами фотохудожинна 1 зав· жди з любов'ю 1 уважністю до людини розкривають обрану тему.

кі роботи, ян «Морозний ранок•. сНародження дня• ; «Зимови-й пей­ заж•. •На нанlнулах~. Незважаю­ чи , на те, що ~ографlІ чорно·

«Старожил районр, <<Життя npoжити ие nоле nерейти• не nросто фотоrрафlУ. Це цІла розпо·

шими фарбами виграють «Ярма· рок• та -«Народне гуляння•. Не всі групові зн'lмии вийшли у

вtдь, яку вміщено в одному надр!.

автора

не тут своїх знайомих, товаришІв по роботі а6е ж самих себе;

номпозиціях сТрудовий семестр•. «Орлята вчаться літати•. Інших знl·миах дітей!

ТанІ

роботи.

як

«Ветеран•.

Можливо. дехто з глядачl.в зустрі-

-

Основою цієї -виставни етапи

знlмни,

зроблені

районі,

в

білІ,

автор.

-

Включено сюди танож .кадри, зня-

ус(ма най.яскравl­

однаково

вдало,

але

до

чого ж цриродці tіОзи і .жести в

Броварсьному

пояснює

з.цається,

Випадново

підслухав

хлопцlв-старwокласнинів ного

розмову

біля од­

з стендів:

Фиографlї гарнІ, нічого не скажеш . Але б 1 я танІ зробив, якби у мене був хороший аnарат. Дуже поширена nомнлна. Адже будь-хто м<>же придбати пензл1 і фа(\ри, але не кожний намалює нартнну. Вnіймати у видошунач потрІбний об'єкт, натиснути квоо­

-

ку. в!{ЦАJ>укувати знімок

-

догание за винооанням. Для тосо,

що6 фотограф став фотохудожни· одного

ремесла

: :! :

S

:

ЯКОМу В цІ ДвІ ВИDОВІПОЄ'fЬСЯ 70 років, зі 388· менвою подІєю •- днем иароджеВRJІ. Баж810ТЬ

ювіJІиру мІцвоrо ,здоров'я, уепІхІв, щастя, довгоЛІтта,_ теплоrо соRЦJІ та мирного неба!

:;ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІUІІНІІІUІtІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІНІІІІІІ•';

це ще

не мистецтво. Це всього-на-всього ремесло, навіть коли воно без·

ном,

Діти, рІдвl, близьКІ та товарнш1 поздо,ов· nJІЮть ЛеонІда ЛеоВТійоввча Сердюка, вете· рана вlйии, доuвсувача rазетн «Нове ЖІП'ТJІ»,

: :

недостатньо.

НеобхІдна висоRа загал·ьна куль­ тура, вміння вибрати ту єдину. точну, звtдни треба знімати. А головне любити свою роботу і

ДО ВІДОМА ЖИТЕЛІВ

МІСТА

З метою безпеки руху транспорту та піwо · - ходів з

5

лютого ц. р. зупинка автобусів «Роз­

виJІка» по вул. Киівській в напрямку м. Кн·

єва ліквідується, а· з . протилежного боку в на­ прямку жилмасиву переноснться на

50

метріч

бюrжче до підземного пішохідного переходу.

мати талант художнина. А він. мені здається, у Оленсія Мlльна є. Про це свідчать його нращl знlмни. Є. КРУПНО, інженер заводу будвиробІв.

Міськкомунrосп.

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА

У будинку побуту «Ювілейний» приймають­ Диренцlю радгосnу

Слідами иеиадруковав-вх JIBcriв Мо.лодь скаржипасs, ському

с.

Димитрова що

кпубі

·

в

сіль·

занедбана

ку.пьтосвітня робота.

Завідуючий

районним

вІдділом культури Л.

Ф.

Дехтяре~но

надіслав

ре·

данцlі таку вІдnовідь:

•У

вароАJ{ЬІХ деJіу­

татов Киевской области. (На уира,ииоком язЬІке). Редактор Е. ФЕДЯІJ. · - ·· Газета вЬІходит с 17 апрепя 193'7 года. Дни вьІХода: вторник, среда, пяmиЦа, суббота.

1983

роцІ в нлубІ nрове·

дено

ремонт,

ностю·ми. ТУ.,

зануплено

були вияв­

лені порушення nожежної безпени. 1 . нлуб закрито.

зобов'язано

ся замовлення на пошиття : кожухів (з сиро­ вини замовника). Тут же ·можна покрити іх

в найноротшt строки усу· нути недоліки з nожежної

тканиною.

новлена

шованніt по вул. Гагаріна,

безпени. Буде також вста­ апаратура

демонстрації мlв•.

для

нінофtль­

Зве ртатися у будинок побу~у. який розта ·

АДреса_ редакцІУ: 255020, м. БРОВАРИ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ,

-

сНОВАЯ ЖИЗНЬ• орган Брова,рского городеко­ го комитета Коммунистической П&Р'І'ІЩ У.кравнЬl,

городекого и районного Советов

силtвський•

<~Кра·

. ВУЛ.

КИІВСЬКА,

154. 19-З-82; застуnника редактора, вІддІлу партійного

Тепефоки: редактора - 19·4·47; відповІдаЛьного секретаря, віддІлу сільського господар­ - 19-3-18; кореспондента мІсцевого радІQМОІІJJення - 19·3-05; вІддІлів nромисло~остІ, листJв і масовоІ роботи 19-4-67.

життя ства

26.

Тел.

5-45-27.

Дирекція. Індекс 61.285. Друи високий. Обсяг І друнова• ний аркуш. Тираж 12.582 nримІрники. Зам. 634.

Броварська

уnравлІння

у

друкарня " Киtвського

сnравах, видавництв,

Обласного

nonlгpaФIJ

І киижковоУ торгІвлІ. Адреса друиариІ: 255020, м. Бровари· КиІвськоТ областІ, вул. Київська, 154. Телефон

19·4·37.

#28 1984  
#28 1984  
Advertisement