Page 1

.

.... .,...

РІК ВИДАННЯ ЗІ-й

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

..,.,.

~

.Ni 28 (3026) СУБОТА

7 БЕРЕЗНЯ р.

11870 Ціна

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОИНОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНО! ПІТРТП УКРАІНИ ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

святковій

коп. -~~

У Центральному Комітеті КПРС

НАШІ НІЖНІ І ЛЮБІ (На

2

...411" . " . . . . . . . . -

xвuJІ.U

4 березня ц. ;р. Генеральний ТО'Ввu>иш НПРС секретар ЦК

Де те 8 березня, а заклопота­ Завтра, мовляв, устигну. Не. завт­ В,ре'Ж'н.єв Л . .І. :мав ,рrомо·ву в подару­ ЦК КПРС з мdніІС11рами сіль­ не чоловіцтво вже мотається по ра, то з недіnі. Зараз союзних •гооподарст.ва «nромислових товарах» і «гаnан­ нок! Та такий, щоб довподоби, ського подарунко­

тереях-парфюмеріях»,

республік у nит,аннях .дальшого

щоб догодити.

Иоротше кажучи, свято є свя­ Mano cena - їде у Бровари. Тіс­ то. Жіночий день. Вся увага жін­ нам!.. Добре, що тане свято іс­ но у броварських магазинах поспішає у Дарницю, Ииїв. Мета: нує, правда? Бо коnи за буденни­ придбати рідній своїй чи близь­ ми діnами іноді не вистачає часу магазинах.

вих й універсальних

-

ній

матері або сестрі, дружи­

сказати своїй миnій

та

•розвитку

господар­

сільського

ства І ·збі-льшення 'Виробництва С1ЛІ>СЬКОГОСПОДар­ nродажу j СЬКНJС лро~уктІ•в.

6уло вислов.лено ряд пропо­ зищіІй про пол.Іпшення пlд'ГОІТОВ­ ки до весняної сі<Вби, ·здійснення

ніжній ·конКІретних •заход!:в по nІідвищен­

подарунок. По­ гарне сnово, то теnер неодмінно ию :врожайност,І зернових, .тех­ ніч.них 1 кОjрМовнх культу)р, к.а·р­ дарунок неодмінно має відповіда­ скажеш. Низько вклонишся доро­ топлі й овоч~в . .а також по збіль­ ти вимогам таної приблизно ан­ гій матусі за те, що шенню ·виробництва і! продажу ІІі чи коханій

-

кети:

щоразу на світанні рано

І

Щоб оригіttаnьний був!

Із далеких і курних доріг

Щоб бажаний був!

Жде своїх синів, моя кохана,

держа•ві

тваринниц­

проду;ктіІв

тва.

У .розмо.в.і •взяли участь: член перший Політбюро ЦК КПРС, На прадавиііІ батьківськиіІ поріг. засту>~tник Голови Міні­ Р.а,ди Гарний І нраєивий! стр!:в СРСР т. Полянсь:юІІй Д. С., nочуттими і секретар ЦК НПРС т. Кулаков поснупишся Не Щоб винnючно жіно•tий був! снажеш дружині або коханій те, Ф. Д., мінlс'цр с~льсІ>кого госпо­ напри­ машиною, (З праnьною МацневИч .т. СРСР дарс1'ва що давно виношував у серці: клад, чи хоnодиnьнином дружина, В. В., мLнl·ст:р мел101рації і вод­ руки на тебе би узяв Я коnи хочете, на поріг не пустить. rного •господ<Зjрства т. АJІексєев­ І поніс, мов дитя, з колиски ський Є. Є . , голова В/0 «Союз­ кине вам дo­ «Це сімеймий, сільгосптех.НІіка>> РЗІди МініІстрів Туди, де ,ранку рожеві звуки А мені... Мені щось тане СРСР т . Єжевський О. 0 ., пре­ Заплелися в небесні блиски! тане, щаб купи... Недороге, Лобанов т. зидент ВАСГНІЛ Подумай і купи!). А якщо тобі за поnуАень віиу, П. П . , зас·тупник голови Союз­ тебе за пnечима дввгі ної Р.ади .нолгооПІів т. Семенов в якщо Отже, й неспоІііваний! І . . М.

-

Юна

ТРУДОВИЙ

ftip. -

...

ane

Такий, яким можна довго ми­ луватись! Яким можна

комусь

похвали­

тись!

трудові будні і тяжкі воєнні доро­ ги, то й ти, шановний Іsетеране,

маєш право сказати подрузі життя сnовами вже іншого митця

поета Миноnи .Упеника:

Яким ...

Завітайте в ці дні до універма­ гу і ви неодмінно звернете увагу:

нуди чоnавіки

і вітрини,

віддіnи

nротягом

364

гnядаnи,

нині

днів року рідно за­ ж,

у

передсвятно­

І

я не той, і ти не та,

РЕ;іЕРВИ В ДІЮ!

Але чуття вогнем палають,

І pa~ocmax УкраїІНи триває об­ rоІЮрекня листа ЦК КПРС, Ра­ Бо для закоханих літа ди МІніс'І\рl!В СРСР, ВЦРПС і Ніколи значення не мають ... ЦК ВЛКСМ n.ЗJр'l'іІйнНІм, радянсь­ Дорогі наші дружини і сестри, ним, лрофапітювим ,j, ,номсомоль­ сьним

qргаиізацLям,

розміри їх сукань, туфеnь ...

У викоІlкомі міської

НОВОБУ ДО ВАМ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ- БІЛЬШЕ УВАГИ Цими днями депутатів

Ради хав

на

сПро

своєму

хід

міської

виконком

трудящих заслу­ питання

засіданні

спорудження

Будинку

торговельного

культури ,на заводі

Доповідачі машинобудування». капітального відділу начальник будівництва заводу т. Міхневич та

, ___________________ ПОВІДОМЛЕННЯ

12 березня, у четвер, об 11 го­ дині в районному Будиику куль­ тури відбудеться засідання сьомої сесії районної Ради депутатів тру­ дящих з порядком денним: «Звіт райради роцІ».

викоtІкому

в

1969

про

роботу

Райвиконком.

гоопQДаJрствІ>>. Збори 11р,удящих ПОІвсюдно проходять в обстанов­ І :ВИ­ ПОЛІіТИЧНОГО Ці ВИСОНОГО робНИЧОГО ІUlднесення, виншrна­

рин

голів ваги тва­

ді ю, ,вносять ІЮИ•нретні п.ропози­ на Ідостро,ко.ве цЬї, спрямовані винона.н;ня завдань ІП'ятирі•чни.

КолектИІв листопрстатносо це­ металургійного JСу До!Нецьного

начальник госпрозрахункової бу­ за!воду ІІ•мені Леmна ВИІрішиІВ ци­ дівельно-монтажної дільниці т. Ба­ конати n'.ятирlчнИІй план до 20 туров повідомили, що будівництво J1РУідНЯ 1970 ІРОКу.

становить

приріст

ловий

Ще вищих показників добилися

групах У. Максимен­ по грамів, 586, Н. Фомі.ної - 575, ко 574, Н. Осипо­ Н. Єфремової 569, М. Млечко - 560. вої громадський

тр~,ДЯЩі НОЛеRТИВLІВ·, 1\Я СІЮЇХ оди~та'Йно СХ!валюють лист, го­ ворять ПіРО шляхи да.льшо:го пlд­ е:феитивності ·сj'ІСІ1'іль­ вищrоІJНЯ

носо ·вИІробниІцтва, цро резерви, в як,j повини·і бутНі ·п.рИІведені

Ради депутатів трудящих

1712

народному

до 1 001Рі,ччя .носо пtдгооовною з дня JНаро.дження В. І. Ле:н.іна. Висловлюючи ·думни і ІІІочут-

рости­

державі но і здано сви.ией, nриріст живої

Так, по групі ~вииарки . окремі середньодобовий Дубниеької О. приріст на голову становить 596

ре спасибі за nаску та ніжність і побажання великого -сімейного сьогодні щастя, веnикої nюбові, побажан­ занnопотаний Т ан, вбік. ня завжди бути поруч з нами. день. Невідкладні справи -

вимірюють в уяві

трудо­ день вона зустріла новою два -За· перші вою перемогою місяці ювілейного року відгодова­

трУJд~щи.'VІ

режИІМу

•в

ня В. І. Леніна в радгоспі імені Кірова першість здобула відгоді­ вельна бригада Броварського від­ .І.ілка, якою керуе Віра Посипівиа Ку3ьмеико. Міжнародний жіночий

862 центнери, ва­ - 884 І\ентиери, а середньодобовий -- по 554 гра­ ми на голову при nла11і 515.

ток, вдихають аромати «Радості» і подарунками nрийміть у цей ра­ «Моєї дісний весняний день від нас, ча­ і «Весни» і «Щастя», nовіків, ще й найцінніший nода­ мрії»; угадують естетичні емани міцний поцілунок, щи­ рунок -

енономі·'і

на В соціалістичному змаганні народжен­ честь 100-річчя з дня

-

На ;пі;~просмствах, ,в нолгоопах

вий 365 день, вони обnіпиnи їх. матері і дочки, наречені і кохані! Ра·дяІІ~ського Союзу «Про по Сюди Ііедоступитись! Тут чоnові­ Шановні наші трудівниці, співро­ ліпшен.ня викорИІстання .резер· з перwоквітами ві:в •виробництва І nосилення ни «ворожать» біnя панчіх і хус­ бітниці! Разом

подруг,

ВКЛАД

Г. ТАРАН, кореспондент .

чя

з дня народження

-

В.

І. Лені­

новобудову здати в експлуа­ на тацію.

од~жаrrи цього ро~у

додатново

на ноЖІному гентарі 4-5 цент­ нерtв зерна сі 10-20 центнерів гастроно­ будівництва хід Про цуt>•РОІВИХ б8'J)ЯНІІВ. му .Ni 19 по вулиці Голоmііі, 14 •(РАТАУ). БМУ-611 начальник доповіли т. Холянко і заступник дирек­ тора змішторгу. т. Лип'янка. Виконком міськради вказав на значні недоробки на обох об'єк­ будівельии·ків зобов'язав і тах 1ВИКоНІКом обла.сн<ІЇ Р.ади де.пу­ вжити всіх заходів, щоб обидві их nідві·& nідеумки

ВИСОКА

3

rв бе­ П()В­

Н()JІ'і'Ш'.mм вФrаtеМ(), тоорчих уоmхів Фото А. КозаІКtа. ба.лсwемо·!

СЛАВА ТРУ ДІВНИUІ ДОіПишу я ще сторінну В оповідь свою Про ща·сливу вільну жінку В Ра~янсІ>нІ·м 1<раю. Ти завжди Іна все готова Ла•СКава, t.ЯСИа. Мов зі·рниця досвL~Іюва, Н:і•жна, як весна. На .тншах і ІНа За!водах Робота ЮІІІШТЬ,

/Н:інна ІР'Ядом з чоловіном

Працює, твqрить. Сла•ва Жі;нЦі-трудL'ВНИЦі І ншзь!J<.і•й уклін, Хай же сяють 1й 'З!Ірниц:і Від ycLx и:ра.їн. Хай живе 'жіноче свято Березень, ·веона! Хай ·лунає, не стихає ПіС.НЯ ГОЛОС'На. МарІя МИРОНЕЦЬ, венсtонерка. м. Бро•ваіІJи.

ПРИПИНИТИ f\ГРЕСІЮ! 4

бе,ре:з.ня в Бу:динну :дружби

з .и.щр01дами

кр.аї.н

за1руб і жних

Ві·дбуv1аСЯ !ПРОС"КОНфе>ренціЯ ДЛЯ ра,ДЯН:СЬІШХ Т·а .Ї'НОЗеМ•НИХ Жу:рна­ ЛJСТі•В ·в пнтан.нях, яwі етосують­

на становища ся Охаді. На ні!Й 6:rло

тенет tЗаіrви г.~упи l1ромадсьних, працівників держаБІних діячі!в, мистец'І'ва ·і лі'Гератури, науно­

Ми

нехтуємо, заяві, в

зон.рема,

У є,вреїв~т.руді•ани­ всіх євреїв. нів, ян І у п·рогреси•вних людей вс.і•х і.нших ;націJй і народностей СВ'іту, немає 1 не може бути нl­ ІЗ СіОНіС'ТСІ>НИМИ чого СПіІЛЬН:ОtГО

Близькому расИІста•ми. Разом з ус.і:ма чесни­ оголошено ми людьми земJDі ми ·заявляємо:

проводиться посиленими Бершадсьн о г о 'ГРІУ,д,і:вашнн обидва колективи докладають всіх ·нолГ<JІСпу імені Кірова на Він­ :вих прruці.в.ниІ!{і'В ['ромадян зусиль, щоб до 22 квітия-НЮ-річ­ НИІЧИні ІМОЖЛИІВОІСТі ев.рейсьної наці·она·льІІюсті. а.НаJЙШЛИ темпами,

п~ете·са, дев'нrnІшасниця

Наташа Шабарова · стрічав 'ре:=ті шkтна~ЦЯ'І'У rве«:.ну.

['ОНQриться, сміховинні

Ізраїль

ПО'БНІНен

баних арабс~>них земе"1ь, 'В цьо­ МІУ 1ра.йоні tЗемлі повинен бути нс.та.нав•лений

rпрете.наі ї ІІ!Раtвите.л і в І ЗіР а .пію та

всіх •держа'В

в ін­ ших •нра·'tнах ІГаворити 'Ві·д імені

н:асвляють.

їх оіоні;с:тсьнИІХ аrпільник.і•в

НАГОРОДА

п,рИ[ІИJІИТИ

Оку­ свою аг.ресИІв:ну nол~тишу. ,пЗІнти неха.й Іідуть rе'Гь з за.гаrр­

ІМіцний

МИ!Р

для

народі;в, ~к1 його

(ТАРС}.

пе1рем· ожцЄІм БротаІJ)ІСЬ'КИЙ 'І)аЙ~н. з присmженням пе<рпюі !'pomm~oi

В соці.алkтичному З\\Nt.rawн1i за •п,реміі .облвшсооиrому роомірі !І кращу 01рrанізацію страtхов· ої ро­ 500 . к.а1рб-ованців. таrrі:в трудmц· новобудови були здані в ексnауа­ !}О· боти, :Ма'С{)'ВУ )"Ч.ЗJС'І'Ь 'ТІJ)У~ЯЩИХ В К. РІЗАНЕНКО, ювілеJО лрома~СЬ'К•ОТО ОІГЛЯД:У •С'І'РаХОІВОЇ знамениого до тацію вождя.

боти ~а

1969

1р.іІс,

державв·ому страху.ва.нні

~иа:на.но

секретар раІівиковкому,


Славна трудівниця і щаслива мати Наближалося надвечір'я . Сергій­ ко з Володею захоплено катались на лижах побли з у своєї домівки і раз-у-.раз поглядали в бік доро­

зі школи . А згодом повернувся з

А Марія Захарівна часто відвІ~

чергового рейсу і татко. Радісний

дує школу, цікавиться успішністю і дисципліною учнів, у своїх бе­

ги,

ренька бабуся вже стіл заставила смачними стравами й вечеряти

якою

завжди

ходить

додому

мама .

- Мама, мама, - першим по ­ бачив Володя і щодуху рушив на­ зустр і ч. За ним Сергійко .

дитячий щебіт ще дужче виповнив

теплу

й затишну

кімнату.

Ста­

просить .

Після лися

вечері

ще трохи

телевізор .

А

коли

подиви­ дикторка

свято всього

сідах з дітьми прищеплює любов до хліборобської праці, розповідає,

Жителі села заздалегідь зна­

як колишні учениці Катерина Со­ ловей, Любов Дяченко, Настя Со­ ловей та багато інших стали пе­ редовими доярками радгоспу «Ру­ санівський» і всього раіІону.

ють, що в не.'І,ілю в сільському клубі відбудеться урочиста реєстрація шлюбу . І ось настає вихідний. До центру поспішає

сказала «На добраніч, діти!», ма­ т и своїх хлоп'ят відправила спа­ Ось така вона наша славна ти . А в самої Марії Захарівни ще сучасниця Марія Захарівна Пиль­ багато роботи громадської й до­ тяй розумна і ніжна мати, при­ машньої. Адже вона член рай­ вітна і чуіІна людина, невичерп­ кому і обкому Компартії України, ної енергії труді·вниця. У соціалі­ депутат обласної Ради депутатів стичному змаганні за rідну зу­ трудящих. До неї звертаються лю­ стріч 100-річчя з дня народження ди за порадами , з заявами, зі Леніна торік заіІняла перше місце скаргамн. Вона розкриває папку з в районі по ви•робництву молока. своїми депутатськими справами, Надоїла йоrо центнерів. Зайшла до світлиці . Сергійко вивчає різні ділові папери. мерщій взяв новеньку книжечку .1 На фото: .ЗJІ• іва Марія Заха­ Завтра у Марії Заха.рівнн робо­ ПОЛИІtі . чий день на фермі починається о р:в.н.а. з с-воtї,ми .синами Володею і Мамочко, почитаіі нам трохи шостій ранку. А об одинадцятій Сергійком, аправ.а вона у rо­ ось тут під цим малюнком. призначила зустріч у сільраді з атях у п'яти•кла~аник.ів. Добре, мої любі, каже ма­ людьми . Потрібно їм дати вичерп­ Фотонарис А. КОЗАКА. ти. А може, давайте разом вір­ ні відповіді, належні поради. шика вивчимо до 8-го березня . У великій дружбі живе Марія ІІППШПІDППІUПІІІІППІІІІІІШІШШІШІІШІПППШІПІШІІППІІІD І ви зробите своїй вчительці при­ Захарівна з вчителями та учнями

Промайttула мить, і мати міutю обнімала й цілувала їх. Того дня Марія Захарівна Пильтяй була у Броварах на пленумі райкому партії . І за цілий деttь еже добре з аскучала за дітьми . А зустрів­ шись зацвіла великим материн­ ським щастям. Хлопчики - близнята навперебій розповідали про свої дитячі діла.

багато люду - і молодь; і літ­ ні . В призначеннА час прибу­

-

ває автобус . З нього виходять молодята, дружки, рідні і бли­ зькі їх. В руках квіти . Пря ­ мують до клубу. Іх зустрічають

-

-

-

дівчата в українських

-

-

За столом ди,

-

Віршика, мамо, віршика, дружно погодилися дошкільнята. І Марія Захарівна почала чита­ ти рядок за рядком , а діти повто­ рюють . Так кілька разів. І вже Сергійко читає напам ' ять першу строфу . Потім Володя. Час ли.нув цікаво і швидко. Вже й п'ятикласник Славик прийшов

лишня учениця,

а нині

-

знатна

нове

людина, Герой Соціалістичної Пра­ ці!

Ії

фотопортрет

красується

на

першій сторіНІІі шкільної «Золо­ тої книги». Як член батьківського комітету

подає велику допомогу школі у справі трудового вихован­

ня. Учителі водять дітей на скурсію на молочну ферму.

ек­

подружжя

вертається

до.глядаючи

го віку (ві:д 1 до 30 д.нів), :пташ­ ниця одеJ}жала ІПРИJ)О.С'f'У живої •ва1 ги .по 7,9 ·гра,ма .при ІПІJІа.ні 6,5, д обилась 96,6 ІПРОЦеtНта збе.ре­

•ніше

Л(}Вертається

,цодому.

71 ОО

3а же•Н<ня пого,lів ' я •ПІРИ завдан~ні 96 нр·о.ценrі.в. МіжнародІІИЙ жіночиіі 1день 8 березня МН'а з~'СТ•і}ічає но ­ вою ТР}1::\О'ВОЮ І Пере~t ого-ю, та.кож ~на ч•но ш<ревю;.о•навши лютневий

го відділ·ка

ВИІ>С<fіІНІrчий 1П.1ан по

працювала

в

•рільнищт ві ІНа Л е.ніжько\Іу 'В'h~:.~·іл-

·ку. І та\! в~з начадась

Не · м•о.жу я і•Rакше,

же Євдо•кі.я ,ва.силrвна.

-

-

по­

відз:начає

заводу

Побажаємо вого сімейного

пластмас

молодим життя.

щасли­

І. ШВАЧКО, громадський

кореспондент.

с. Же·рдовз.

показ­

ника·х.

сумлін.ні-

стю.

всіх

і

Іван Кушка і швея побуткомбі­ нату Галина Половко, слюсар Петро Гришко ,і оператор метрополітету Віра Булах, ар ­ матурни.к Евген Хом~tч і теле­ фоністка Люба Миронець, ін­ женер Борис Логочов та про­ давщиця Марія Кушка .

.курчат , .п~ршо-

f:І•Обросо·в•іt'тність, ,працьо.виті·с·ть еправедливі,сть .п· оважають її в КО\.lе<і(ТИJВі. Ще перед ариходюt в птахівІничий цех Першот:ра'Вrневовона

електрослюсар

Ось .і нинішнього 1рок·у в с-ічні,

Люди на феі])мі Пе<ршотра.вневого •вЦ;~;ілка вже з-викл и до того, що Нвдокія Ва· сИVІ·і·вна раніше за і·нших • ПРИХО!дить .на роботу і ліз-

родиною

ше за два місяці ни.нішнього року за новими обрядами по­ бралося 4 молоді пари. Це

· йшла вона в ц~х по 13И·рощу.ва·н- щнаокових умовах :Во•на д·обиваєть­ :ІГю К }1рчат (а було це 1п' ять ро- ся •:юращих ,пока :JІНиків.

.lа,сь · кдичка ,н· евгамовІfоі.

з

додому

весілля. Хороша традиція! Ли­

Не<спо,кіІЙІRУ • цдачу • має Є~окія Ре<зультати ІЮбО'і'И у 6вдокіі Вwсилі•в:н.а Та:ращ}'К . Ві!ІІколи nри- Ва· силівни зав:ЖІДи хороші. При

ків т<щу), за .не-ю ІМіцно закріпи-

депутат,

ву сім'ю ... Такі дні перетворюються на ~;вято всього села. Від клубу

Руса.нівської середньої школи . Ко­

ємний сюрприз.

голова сільра ­

старий

пишно. Молодожони скріп­ люють своє кохання підписами, їм вручають шлюбні посвідчен­ ня, бажають довгих років у па­ рі жити, створити міцну здоро­

-

-

.....,

секретар,

перев'язаний червоною стріч­ кою. Грає музика. Урочисто ,

-

-

костю- }

мах і віночках, тут їх фотогра­ фують і запрошують до залу.

1106 -

·

села

На ювілейний лені.нський

список

рік

БЕfІ АДРЕС

ЄІІІІдокія Ва· силівна взяла . високе ка- ·;юб(}в' .wз·а.ння - •виJ}остити 56

Пра- тисяч ГOJliB мол·о,~няка, од~рж·ати

Того дня погода не балувала.

На вулицях JІІіста мало було пере-

цюю, як .Пk'І/Ка3УЄ ·совkть . •П'РИІРО'С'Гу живої 'l!arи по 6,8 гра- хожих. Холодний сніг бив Та тУjрібОО'и ро0.іт1 ниці tне виче·р- • ма ІНа гол<Уву, а всього - до 14 лuч•tя, заліплював о'І і.

в об-

пую·тІ>ся однією ф~рм·ою. ДО>:~~а у ценТ!не;рі•в, 3берегrи 97 ПРОЦе!Н'Ііів Неподалік мене ;~rая•tила жіно'tа постать. Легенька хусто•tка на -неі д'ВОЄ школярів , Т<;Ж їм треба поrол.ів' я. Резу.льтати перших двох голові .мало гріла, жінка однією увшгу 'ПРИділити, ;проет·ежити, щоб ')Іі·сяців сtв·ідчать ІП:ро те, що дано- рукою раз окр•іІЗь .П(}ВіНИЙ ІІrор:ядок був . Добре ·го с.•юва робіт:нищя д· ОТ•римає. що в усьо у ДОІПОМагає чоJІов · І

· · . м · · ' ·, · ' • ш Іва.н Я· КИМО· ВИЧ, який працює ніч-

.ЮF:ІІ · в wртовим б-іля птиці.

Л. КОЗУЛЯ, Семиполківської

зоотехнік

1/:lj)ОДІІНМИ

3

месникащ1 з агону

і м ені

Щор­

са, що діяв на тrрпторії Черні­ гівської обл асті, R\Н)варсного та

інших район і в

Київщини,

ха .' Іисr, до лісу з Нової Басані . А.їР і ми не за.1ИІІІІІ.1Ись на ~ІіСІ\Ї . Ва ніч пройш.1и fілизько

50

t; і.1ометрів у район

Коби­

на Горіловська. Після прuйому в

вітря :J.тетів еше.1он 3 живою сюою і тt'хніr\ою ворога. На

ваючисІ•.ТJісом, підривники го­ тува.lись до виконання бойо­

« транспорті»

щанських лісів, і вийш.ш, та­

вого завдання.

ким чином, з оточення .

тому в форму німецького

J( а зу ватr

нощі переходу разом з чолові-

цера і «німецьrtому

1\ами

-

ні

~; інки

-п;нпі

бпііові п одруги.

с а ав­

Прига д ую

Труд­

діш1.1и і жінки,

серед

Мені, одягну­ офі­

солдату»

Иосипу Пильтяю

потрібно

діда І\лима і iioro дnчок Пата­ .ТJію та Пашу, діда Ворнеа :1 дочками Дусею та Га.1сю, (1:-~­

ЯКИХ наші 3\'М.1ЯІШ -

гатьох дружин нашrrх відва ж­

БОЙОВІ ПОДРУГИ

них

партиаанів.

... 7 березня 19J3· рок у. В загоні ві дбу.шся урочис•гі збори, присвячt-ні Мі ж народ­ ному жіночо~rу дню . Вів ~ бори комісар загону М. Г. Ткачен­ ·ко, яюrй зафа;з живе і 111рацює в

Броварах. Тут же бу.1и

при­

сутні 1\очандир загону О. О. 1\риве цr. та начіl ,ІІЬІІІІК штабу Б. В. lіакун . :Іакіпчува.1ась урочиста час­

тина зборів . Раптом наші спостерігачі

повідомили,

Кулаженці

до

що з с.

лісу

пря~rує

велика ко.rr она карателів . учасники зборів

по

бойовіЇІ тривозі.

партизансr,кий свою

Влучний

вогонь

-

справу

втратами

з

rшрате.їі

ли . Ім Не ВДа .'ІОСЯ з

основними

О

зробив

стор.

ні комсомо.1rш Віра Гармаш, Одщша Сол овей, Галина 1\о­ :З Інuа, Євгенія 1\Іакушеrшо та інші. Після виходу з оточен­ ня жіноче свято

було відзна­

'ІРІІе.

Пригадуєтьс я

19Н

11ок у .

тра вею.

Разпм з групою

нідрившшів,

яку очо.пював командир третьої роти А. Бой­

ко, бу.пи Одарка Соловей та Ві,ра Гармаш. Я ще:р•жа· в зав­ давня забезпечити групу під­ ' БО~· ою для 'В'Ї~Х(}ДУ nі•сля ви­ конання аавдання . Належало

нешшими

відстуnи­

ми недал скв від станції

що

О

ру-

бу.ТJо відправитись в с. Дернів-

========= До 26-рі•••

відірвати

з' ЄДНаТИСЯ

си л ами,

2

Всі

були підняті

КО,! ІИІU-

вінка, ра і! оні.

що

еш е .'! он з фашиста­

в

Дер­

Баришівському

Перемоr:к

ку і від імені « властей»

взя­

ти підводу для переїзду німе­ ць к ого «офіцера» .

З нами була Одарка вей

як перск.rrадачка .

ні~tецької

мови

Соло­ Знання

дівчиною-пар­

тизанкою зовсім 3асліпи.rrо очі старості села. Він виді.rrив на~І дві

найкращі

запряжки .

Пробувши в Дерпівці до ве­ чора, ми стежи.пи за тим, щоб подіцаї не пішли до лісу і не нерешкоди.ТJи

виконанню

зав­

дання. Перед вечором п ідводи попрямували на хутір JІ.еми­ дово, де і чекали підривників. О першій годині ночі бойове завдання було виконано. В поНОВЕ

ЖИТТЯ

старости підрив­

ники швидко відбу.ТJи до міс­ ця перебування загону.

По дорозі в седі Ве.чикиіі Крупо.1ь нашій ·Групі довсдось дати бій ПО.'Ііцаям . При сутич­ ці один

3

них був

дrсять взято

в

убитий,

а

по.rrон.

3а мужність і відвагу Гар­ маш, Со.11овей і Макушевко відзнач с ні

високими

урядови­

ми нагородами. Гад ина Козюба загинула в бою з ворогом. Зараз Віра_ Гармаш вчите­ дює у Гоголеві, Одарка Со.lо­ вей в Русанові, а Євгенія 1\Іак.ушенко працює на ст. Боб­ риrс

Напrредодні свята хочеться га ряче

привітати і поздорови­

ти всіх жінок-патріоток. , ю:і в роки мину.rr оі війни аі зброєю в руках відстоюва ,тш честь,

свободу _і неза.ТJежність нашої Батьківщини, побажати їм міцного здоров'я, ведикого особистого щастя, житті •і праці.

успіхів

у

Слава вам, наші вірні бойо­ ві подруги! М.

ТКАЧЕНКО,

вона

на

хворих без адрес.

-

Як ви без адрес відшукуєте?~

Проста, відповіла лікар. Знаю всіх .АІеUІканців своєї дільниці. Багато їх? Дільниця охоплює 24 вули-

-

ці.

Мене вразив цей факт. Очевид­

но, треба добре любити свою про­

фесію і людей, щоб тримати в пам'яті таку велику інфоро~tацію.

В

єдиному

строю

за

здоров'я

радянської людини бореться бага­ то JІtедичних працівників централь­ ної районної лікарні. Серед нuх чимало відмінних фахівців, в

ro~oty чис11і і Ганна.

Давидівна.

Це справжн.я трудівниця з ду­ шею комуніста. Чесна, справедли­ ва . По труду й честі автори­ тет.

Слово лікаря підбадьорююче, ласкаве. Пацієнти за 15 років так зваклІt до неї, що ревниво реагу ­ ють, коли на виклик прибуває хтось інший. Загалом Г. Горілов­ ська працює у нatuo;~ty районі близько 20 років. Після інституту спочатку трудилась у Троєщині, тепер у районному центрі. За сумлінну роботу її неодноgазово відз~:tачали. Портрет Ганни Дави­ дівни не раЗ прикрашав ДошІш ІІОUІанu лікарні і .міста .

Хочеться від дуUІі rюбажати ц ій ~орошій людині доброго здоров'я і творчої снаги в благородній гу­

. манній

праці.

О. БОЖКО, громадський

с. Кулаженці. Субота,

поспішала

виклики. Цікавлюсь аркуще~оt паперу. Ви·явиЛОСЬ Та.ІІ пріЗвІІЩа

колишній партизан.

о

ко-

Це .місцевий лікар Ганна Давuдів-

птахофабрики.

За одну ніч подо.1али від­ да.ТІЬ в 30 кідометрів. Прикри­

:-~ разки м у жності і відваги но­

раз підні;~tала

аркуш паперу. Порівнялась з нею.

•••••••••••••••••••••••••••••••-!••••••••••••••••••••••••••І поліклініці ПЛІЧ-0-ПШЧ

110

мір шубкu . Ko;~tip неслу хняно опускався. У другій pylfi стискала

7

березня

1870

року

кореспондент.


Ії поkлиkання часи. ТяmюІ!ми. були •воєнні З ·П' ЯІТИі дітей .залШІІилося 'Dі.ль­ за.йчинами ни двоє Оля іі сес'І'ра Віра. бі гаються веселими по ,селу, .а Ольга Андрlї.вна Та­ З фронту не ІЛоверну>вся батьно. лаш уже .на .ногах. Ось майже ШістнадцЯІТИіріrчною дівчиною в в отан 1945 році ІПішла працювати вона •рон Ьв п'·ятнадцять .нолгоопу . В норівнина , рі•л&ии:чу брИ!гаду .до щодня :nрямує від­ ,работі ІПомітно виділялась серед н з дверях яного рел'єфно напо­ бив аються слова: <<Б:ригаІда ІЮ­ інших 11РУідів:ниць своєю леглив.t.стю, .ст.арагнністю . Нерів­ муНістичної праці». її заJвзяОльга ;виросла в селі. Зм.алну ники артілі помітили О'Чолити полюбила його Ч!Удооу при1ро~у: 11ість і •за.лрсшону.вали зелені с адю1 .коло хат, ши.роні ла,н:ку. За •вирощення •високого Ще сонячні ,пром·енJ не торн­

нулися

сіножаті.

і

лани в

верхіван

се;рце

своє

все

ро.з­

не

дерев,

увібрала

Вона

врожаю

павторної сільської краси. Ді.в­ 'ІННа .в:дала.сь у батькl.в, . спонон­ ві.чних хлі<бо,робів, пішла їх до­ у ста­ рогою . Ма1ти ''І'Р,у,дилась хан'івсьніІй ланці, сла1вилася пра­

целюбнl•стю.

Оля

уроків ходила на поле, де пра· цювали Ж·іюш, допомагала.

яна

ПИ'Ша.лася .мати . дочІ<аю,

чоти­ встига•ла ·ще й догледіти братиків 1 рьох своїх менших

В[·Д 'НСЬОГО ПереЖИТОГ·О ЗаХJВQ:ріла і •декілька мі.ся.ці.в пролежа•ла в 1іжку. Весь ·тягар сімейни•х ту.р­

ва ·ла,

на

до

Ух

успішно . Отелення пройшло на первtсток Глянеш, було,

.

будь­ спе­

як

співробітників,

Ус­ інспектор відділу кадрів. пішно виконує і громадські до· ручення: редактор стінної газе·

член міс­

ти радrоспробкоопу,

цевого комітету профспілки. 1 З ОСІІОВНОЮ робОТОЮ, і З дорученнями Людмила успішно уміло справльється. Як мати,

виховує своїх двох дітей.

із закликом Ознайомившись Комуністичної партії про опа-

нування жінками і дівчатами спеціально­ механізаторських стей, Людмила Семенівна од­ нією з перших без відриву від навчатися стала виробництва

на курсах шоферів. Зараз про· Механік· ходить стажкровку. викладач задоволений успіхом стала курсантки. Автомашина ~ її руках слухняна.

Не о~rщн :р 1к nр.ацює

Зі.наї.да

п.а І:І.К'Ів , r;о.1н вона серед .ночі, ДО Й 1 де •ПО r;;·,1l<K·3 Кі1011СТ•р і.в, х.ао,рото. І .т нше •nереко·навши•сь, що .небезпека. ·~шнула., з ра.д:.стю д.ає nора..ту д.1я да~lьшо,rо .1:к у ­ до nа.ц:ента· ва%н•я. •Від· в ілує .не того ча·су, доr;и то·іі зо вс і \1

начені

Та ·ось звернулася

нею,

Му-у"у,

Фото А. Коз а,ка .

долинуло з ко­

-

:рівнwка .

брала ~ан.ня. Ніла Оленсії.вна Зараз прНІнесу, ·МОЯ хоро­ участь .і в poбorri ХІІІ Всесоюз­ Ацдріїв­ Ольга мовwл.а ша, ІНого з'їзду профсnілок Номсо­ Красуня до­ .на ·і пояснила: ІМол~у в 1962 •РОДі ·Прийняли до бавки !І'рОСИіТЬ. Виба·чте, nіду ... Полавину .всіх .робіі'І'ни.к.і'в на­ ла1в НПР.С. ціби шого заводу становлять жінки. і Я дивлюсь їй усліщ На GЗJBotдi плжтма:с .во.на пра­ 'l'~Уrдів­ Працюють •сумлінно, nромовляю: шана тобі, з .напру­ цює 6 років. ,Зра,зко;в.а В О•р!ГаніНІ11Це. у.клін .тобі .за те, що спра­ женням . .Мені хочеться ,розпо­ 3аJЦіЇ n:ра.ці. , дисциплінована. В ву овою любиш. Якщо в цілому вістИ' про подруг .пресового з дріб­ до все неї продумано по фермі .першого •відділка рад­ цеху. НИ1Ць. Норми набагаrго nереви­ серед>НЬО­ госпу «Гоголі•ВСЬКИЙ» :Коли ·за:ходи:ш :в цех nід час :~юнує. Ії .пращю і ту1т відзначе­ ДОООВИЙ надій .від коро·ви стано­ зМ:Lни ·м.а.йс11ра А. І . Єрем·енко, зваННЯ ПІРІІСВ00НО ВИСОКО : но вить 6,1 кілограм.а, то т. Талаш мимоволі зв·ертаєш у>вагу на Ні­ ударника кому.ні·СТИЧНОІЇ праJЦі і >Надоює по 9,1. Так Ольга Ан­ лу Олексії'В<ІІУ Новаленко. Хоч значком н а.городжено .вдРУІГе ·своє ї.й трІІДцять рокін, та біш~рафія виконує дріївна Талаш Ві.дм:іннюt соцзма,гаІННЯ >> . << зе.бов' язанн.я на честь сторіччя багата, ЦІка•ва. Працюва:ла ро­ роботу на Зм іна пе,рейшла з дня на.родж·ення В . І. Лен;ін.а. бі·тницею ·в раJДrоспі. За високі Нова­ по •саратовсьнЬй системі. ·звання по·казники удостоїлась М. КОВТУН, .'Іенко працює .без бра.І\іу, н nро­ зма· соціалістичного вlдМІLнника rромадський коресnОJщеит.

ТАКИХ БАГАТО

-

Через місяць я стала

Н.

ЗДОРОВЕЦЬ,

ВА­

А . САЄНКО, СИЛЕНКО, €. КЕУЩ М. КЕУШ.

·Сь·но.м.у житті. На•вча,ється сама .і На'вrч.ає інших у зміні.

J<О, rreж

плану, так

Т. ШИРОНІНА, службовець з~оду.

добре

свято

сл·і джу•ваrти нові

і

ном <ЗІдо,ров'я .циrт.и.ни, ;црИІділяли їй

.ва.. А · За>J"а'з ди.виться

уваіГ)'» .

уJГюблеНІЦЇВ

с под.обався

колекти:в

праці·вни­

.дmримувщт.ись

І .в·а'НЇ·А'на

ІВІІ·ХОІдИJІа ОлеК'сан.д,ра десятИІмkяцн·ого

Юру

своїх

•на

Ле.вчен­ Вову Козлов а·, J.r ~pя ка , Юру За,ГУіР У . Тар а.са. Прщька,

ки п)!ря ·nрwнесла во•на >наш:.й нр ·а­

•і став

по г,ру•аі

Олекса•н.д'ра станом

ручно •НашІІСа,в :їй домашню

адре­

су . А 'поба·ч.ить н.а. ву .lи>ui,

:кидає

,;r,рн., това;ришів ·і· .біІжить ст,р і,ч: 'ЗбуІджени,й, •веселий. І наmов·нюеться •р.а,д :с тю

ІІІазу­

се:р.це 0.1екса.н·дри І вшн·і~ни від то.то, що

березви

1870

П<JІКОЛі'Н.НЯ,

року

л око й,

И

nусть 1ОВОИ ~І •ДеТЯ'\І ОІН,И ІПе:рес-кажут,

К а·к ,fІ,!І:ДО б С!ре;чь зтот кла,;І: золотой:

ОТІЛ о,р ·в·се·м

агрессо;рам дружно діавайrе,

СКРІЗЬ ВСТИГ А6

на.здог,на.в

росте І!ІОВС

ска ,жут,

Ка>к ,rщрот и~~~ М• И•Р, тишива н

Кова.'!ьqу:ка,

са,шу

·і зволожуютЬІСя їі очі. «Хочби вій­

ц і.ка.витЬІСя

ЖС• ІІЩИ'НЬІ

Го.рча.ко­

для на•ння, що необхі;r,но .дитині .діяльності. розумової роз.1шт•ку

але

Пусть ·в • радос1'!НЬІЙ праЗІ;щи:к · в ·се

ха'\)чу­

режиму

ясе.1ЬІНОГО а,доров 'Я •КОЛ НІШНЬОГО в•иховаІНІЦЯ. Не.да,нно л.і ~ар теж за­ ходил•а до РубаІшк і' в. В.ітя вда>сн.о­

7

n·риіроди,

цра .у.ва\ЖІН·і, щоб стежили за ста­

І'Ван і в·на не випускає його з ·nо.1я

Субота,

явища,

ЖИ'ТТЯ бО•ро'ГИІСЬ ЗЗ ІП.рОДОВЖСІНІНЯ JІЮДИІНИ, ВНОСИІ'ГИ ЩО•СЬ СВОЄ у цей црек·ра.сни.й, 'Ча:р5в·н.ий світ.

зо.ру, Іпоат і•йно

Фorro А. Козаr;а .

жіноче

зустрічає

вахті

дитячого

верх-

фабри,ки

в'язальниця

сомолка

КОЛИ мама пе;ршнй раз несда Вітю Ру·баіІ!и:ка, у ,ди;гяч•і я'С.ТІа .N'2 І (а. ХЛОІПЧН~ був •К'ВОЛИІЙ, 'rеН.ДіТІН'НЙ), то •весь ча.с думзл.а: ·«Хоч би •Няні були Х'()Іроші, хоч би лі1<а·р, ме<дсе­

першого ·кла·су,

в рахунок травня.

працею на ленінсьКІн

Уда.рною трудовій нього

'Іюр·м·аль.но .наІбИ!р.ат,и ·ва .гу, 'рости. учень За•рав Вітя Р}'Іба,нн:к -

працює

nродун·

по якост.і

ком·

трикотажу

ТЕТЯНА

ГУБСЬКА.

ІІІШПІПІІUППІІІПОППППІППІПОІШПШІІІПІОІІІПІІПІІІUПІІІІІІDІІОІІІWІШІОІІІОІШШІІШІІІІІІІІІІІПППІПІІПІІІІІІШПППІППППІІІ

Чере·з 111 :ІВ•року хл01nчи·к

виробів

l

г ато.

пенсіонерка.

авої.х :ро:ве.с.ншкФв

електротехнічних

для

Н. Нова­ ції. Таких жінок, ян ленко та Г. Чуняк, на за,воді ба­

до

до престарілих. Щиро дякую ііі за лікування.

ЯІК

заводу

с·л~ІQКИТЬ лрикла!дОМ

пе.реви.конує наJба.га:то і·нших, ·змtLнні з.авдання. Подруги допо· по роботі. маІГають rов.а·рНІШа>м І •пораІЦою, l ділом . Не виладко­ завойо~УІвала во ·зміна .не іРЗ:З ДООИ'Ва· 'У ЗМ31Г31ННЇ, ПерШі•СТЬ лась рекорді•в як по викоRан:ню

к:в я•сел. Всі ста>вились до малю­ ка Л·аО;а.во, ·і •В:,н ШВІИ.дJКО ЗІВИ.К ДО но·вої обст•мювки. Лі•ка'р О. І. Ле­ зава 8fСТа,ІfО!ІЖ1.а за. В·: тею пост,і й­ ни,й медтни·й .наІГляд, ча.сто ходи­ ла •додому до Р]'Ібаюrкі•в, ;ра,диІЛа,

складальниця

вона агі·татор

-

Чотири рони: поряд працює з Га,ЛИНа !П,реСУ'НаЛМІИЦеЮ нею ІваJні'в:на Чун.як. Як •L Новален­

наче знову чути. Як ;кажуть, на світ народилась. Ця людина особливо привітна до хворих,

рі

ФЕДОРІВНА

бере

у тромад­

.аwтивну 'У'Часть та,ко.ж

Та ;пі<сля кількох ві.двідИІН мате­

КАТЕРИНА

nершого

з

'І'рудІівниця

пред'я,влення.

о. ГОЛОМОЗЕНКО,

н. а .годи жіночого свята nроси­ •МО ne:peдarrи через га.зету Зіна­ їд і Федо,р і вні ве.тшr;е оnа.сн6і.

при.ймашься

дук.фя

допомогли.

Ми·, жи.телі х ут ора Зал :·dС Я, з

О

у десятому класі Княжицької середньої школи.

Ліни лікаря район·ної лікарні Яківин Свердлової. Ліки, приз­

а.т у· ж · а€.

уже

фото ви бачите її під час проведення уроку з суспільствознавства

П•і,дхі•д.

-

життя

своє

присвятила

ПЕТРОВА

глухою. Я довгніІ час була не Куди не зверталась, ніхто

11 з нають Тут на Ка,рІnенко. вс і . До ХВQрнх с~а:внться Ч у і"І­ ви­ ІІІО, •Се'Рд<'ІJНО. Б у .1о 6аr·а;то

-

СТЕПАНІВНА

вихован.ню підростаючого покоління будівників комунізму. На цьому

подяки

допоміг.

КЕУШ

ЗІНАІДА

дити 'індн:відуаль:ну годівлю.

Вона чоловіка-меха,нізатора. які одна з тих требухівчанок, успішно році ювілейному в опановують спеціальність меха­ нізатора. Г. ВЛАСЕНКО, голова радгоспробкоопу.

нас

v

Фе;·щр;~:

265. -

що Можна бути впевненим, Людмила Семенівна при необ­ замінить • будь-якого хідності

Сердечні

Ф.

году­

впо~у

випуска.ла

пі~готовл.яла

прогулянку,

ціальністю. Про це й хочу роз­ повісти. В Требухінському рад­ касиром rоспробкоопі працює Людмила Семенівна Зінченко. Разом з ТІІМ вона веде особи­

фе.1ь.;І.ше1ро•м

-

наJпувала,

, отелення .

Настав час такіtй: якщо жи­

справи

Закр'~плених старан;но

дог ля­

нетелі•в

машини-в руках жІнки

веш у селі, то володій механізаторською якою

завданні 2400. По валовому на­ ,річний дою ·вона 'перевиконала план .на 140 цеНІтне:рів. Талаш А. Тепер у г.рJ'ІПl О. 26 корів . Надої молока зро­ QY ло стають. У .сіІчНІі пот,ріІбно надоїти .від кожної ·корови 160 кілоорам.~в молока. факти.ч.но ж ЛЮТОМУ у ВИІЙІШЛО ПО 223,

корови .НО{РІМи, .видані .нею, доярка поїдають охоч.е, бо · ж 'шає смаки кожної з ІНИХ. Має особливий до .нотної тварНінИ

дала

ної Ді'ВЧИ:НІ\И.

при

молока

тисячі >К·Ьло.грамі•в

бояться. Вудь-яке :завдання ви­ конує З ВОГННІКОМ. В ланц.і було JІЕ.ІГШе п.ра•цюва~ти, ніж на феJрмі. Та коли до.вtдалась, що у прав­ л.і.нні мі;р:кують, де б взяти до­ ярк,у, .за·пропону.вала свої nослу­

бот лі•г на плечі одІ~надцятиріч­

тери. Торік Ольга АНІдРії'вна на­ по 3 доїла .в:!;д кож.ної ·корови

Щоб корови да:аали біль­ •каже Ольга Ан­ ше молока, то по11р~бно за.лрова­ дрії:вна, -

ги.

сті

жLнка

;нізми-ав<тонащувалки, елеІ\'11ро­ ·11НОЄ'!1ранспор­ доїльні а:пЗІрати,

на­ творчqї .неспокtйної в.дач.і, люде.й, тих лежить до числа нотрі ГDІря·ть у nраці, роботи не

се.с11ер . А ноли почаJІася війна, Мати ба•токо пішов на фро.нт .

Кермо

т.рудо­

«За

Ольга Андріївна

•Пі·сля

часто

ланкову Най'О­

нЗІртоплі

городже.но медаллю ву доблеать».

не­

роз:v~аїт:rя

свіжа В стLйл.ах замилуєшся. ІL~дстилка,. З'явили•ся тоді •і м.еха­

Я!!rоМу

ДО-

ни •не було,

-

rовори:ть.

-

Ск!ль­

їні і кожн:·й с і,м'ї. Хочеться, ці

щоб

К вершинаІМ на•у ки идите смелей! Все ж.шз.ни заr;оІНЬІ то•чней nозн·авайте

И rлуть ,н.а Лу.ну отк.рьша,йте

малю:кн .були щаслив і» .

скорей.

О. І . Лезова теж >Не дочека.1·ась з фронту

чоловік·а

(боляче,

двох

дн.і'В •Не ДОЖИІВ ДО ЗаіКЇН'ЧеНІН•Я ,в:й­

Н.Н). На ,ру.ках І3аJІІІІШИ·лнсь малень­ кі діт:ки. БеЗІnере•чно., їй .було ду­ же важко, але ВО•НЗ .н:коли не nа­ дала духом. ,і в •і·НШІtх

пі·д.триму­

АІ[рессорьІ

МЩJІНЬІЙ •Наш труд

111а 1руша.ют,

Же.1а•я вrя.нутв .н·ас в 'большую войну­

Ра.кетІНЬІІМ

оружнем всем у.r,рожают,

ЛЮІде·й св.он·х Іна.силь.но шлют на войну .

сьоrо.діі: вала ·ЙОІГо. Ось чому Олекс•а·н:д:ра \.ваІн.і вн·а,, я.к ,j в·сі ма-

Пусть ми:р ,н.ад пла.нетой, :ка·к

т~рі с·віту, хоче, щоб м.ир .над пла­ •НNоІЮ, як сонце сіяв. Свої ба.жа•н­

І<:реnит .нашу дру.жбу

ня ,вона дtруюуємо

8

внеловила у ,ві•рші,

Я•КИЙ

ІСОЛІН• це

НОВЕ

и ,нашу любо.вь.

Пусть ,все человече·ство 1Войн у·ж .не

НИІЖ•Че.

~~------~--~~~--------~~----------~~~~~~--

с.ияет,

Пусть ,радость 'взой.дет ІRад пре:І<Jрасной Землей! Бли1зько ЗО •ро~і·в ві•ддала т. Ле­ - лі·ку­ ЗОІва б ,1аІГорадJн·і>й <Jnpa.вi

о

ВОНа

Зараз .1 : ка ,р О . І. Лезо·ва обсл у­ ·РОІЗТа• го,ву.є 5 ДИТЯЧИХ УСТЗІН.(JІВ, ШОВаІНИІХ у :p·i:З,ff!11 X

К і.НІЦЯХ

ІМ•:.ста.

у ІІ І•деш ра.нко~І .і ;~уст:ріІЧаєш По об іді nе,р.шнх •ди.тя·чи.х яСJІа,х. вона

ІВЖе

о.rляла.є

мале·чу

в

дит·

ко:м•б:.наrrі за.во·ду «То1рг.маш», тро­ будком•бін.ату N2 2. х.и пі·з·н·іше -

Надвеч,:Ір іІде •Н•а .нічне черrувшн.ня в д'РУІГі •дитячі ·ясла. А завтра ро­ дитяч і й в битиме п;рофіла.кти•ку досл.ід.ної Цен.трао1ьно.ї у.с.та.нові· ста;н.ції. І ск:р·і,зь .в,стигає.

М.а,1еча дуже любить сво'rо лі.ка· ря.

юча

А це тому, мkЬІкою

каже

за•віду·

•дmячою .ко:нсульт.а­

ц:єю М. А. РУJДС'Н'КО,

ЩО ВО•На

-

ЗНаЄ ІПОИ)ЮЛОГЇЮ ХЛОП>'ШК'ЇВ і д•і•в·ча­ СІПіЛЬІНу НИІМИ ТОК ·і з·наІХ•ОІдНТЬ З мо·ву, ні•ж,но •і ласка,во nоводиться з Ідітл ах а•ми., В•СЮ се·бе ві ддає ро·

боті.

Ось чому .віІд :vмен•і

маrrер·іІв

де-нь жLноч·осо rсвят·а ~очеться по· дякувати ОлексаІНдрі .І.ва>Н<і'В<Н·і зз ї.й хоро. ЧеіСНИ•Й ~Р'У•д і по•бажат>и

ШОГО >З.ЦОjро•в'я. Н. ГРИЦЬКОВА.

внает

ЖИТТЯ

ІН•ИІЗЬКО Зir.pi­

Ї·Й

За ЩО в шн ню ЛЮ!деЙ, В'К.10НЯЮТЬСЯ ВСЇ, >КОГО ,la СВОЇМ СеJр'Це~І .

О

З стор.

8


==========t

=========:Л:ІТЕРАТ:УРИИ:Й :ВУ'ТОУО:В

СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, життя

Ть1 шла в бой Под огненной лавиной, ЛечИла раиьІ Нежною рукой, Сражалась под Москвою И Берлином И ПОДЬІМаЛа С пепла край родной. Ть1 мажешь все: Пахать, косить и

Жwття моє! .В тобі прекрасне все: чу,дові ,сонячні ;діні й ти.хі мі­ сЯІчні ·ночі, ;ранковий Ігустнй туман

і ,вечі•рні я,скраві ,зор,і, пе:рши.й ·спів солов'я й ОІСТа,н•нє курликання жу­

равлів, в·есела Іпоюмішка матері Ти

прохСJдиш

ліття.

Я

Умеешь ждать и верить, У КОЛЬІбеЛИ Тихо .напевать. Простая, снро:-.t,ная, Бесстрашная и верная ... Наю-Іх же слов Еще мне подь1скать, Чтоб о тебе сказать С любовью светлою СтраньІ советской Женщина и мать.

Я

люблю

те,бе,

Ти

·го·рдість ІМОЯ, ,моя. люб<>в

л:,ні

ледве

Облизня,

От голова тупа рив серпа, а тепер

Одна рибка у ставну заняттлчно Славку.

Один

й

-

рибки

Одну паляницю все'дно розтоплюй у

до

загубив

наче

за

Одбув ·гостей до людей.

Хома,

.двома

5... .з

а

для

...

В МОеЙ ЖІ\ІЗНИ бЬ/.10 Ноrда вспомню о них, И на сердце тепло. Не умею тужить,

карту

ставлять

легше

не

сота

літ ...

ночує.

Оскаржує на: а

внрав,

вирок

гуску-,

ба

юшжну

ж

десь

хлоп'ята

із

до

вИІпадново

через

Жені: по­

кишені,

і

тре­

намацать

місяців

-

двадцять ...

:центр:•в,

оде.ржання

речення:..

Фізика.

ннх плавок, урожа.їв ... Ишли 'ро.ки, 1ми,на.1и десятиріч­ чя. Т:вій спо,кіrй, твою ·нео•зо;ру кра­ су знову юо:руши.rш темні СИ·.1И­ нІ'мецькі а11ресо,ри. Країна з,а·ди­ волі

у

і

вог·няному

сво•боди,

кільці.

!Прагнення

попасти

нишеню.

СУБОТА, Перша

начення ~фіша.

БЕРЕЗНЯ

7

програма

9.05 - Гімнзстика 9.30 - Новини. (lv\.)

для

всіх.

(М.)

тітну:

Так і

бvло

ко.шсь.

Так

:пере-~югло!

У

хто,

ща,стя.

в'';ща,в

Ниrні,

Зе~1-

ІІаукrта­

9.4:; -

популярва програма «Зд"ров'я». 1\.ольорове телебачення 10.15 зична nередача «Як no нотах».

10.45 -

•Палітра».

<Рt>волюція

(М.) Му­ (М.)

в

сер­

:наро•д

ці». (М.) Наша афіша. -•УклІн тобі, жінЕо!» (Харків;-. -~Весняний букет». Концерт для

\1.20 12.00

щж.

тур·

нір

11.15 -

(Львів).

міст.

12.:ю

-

Музичний

(СімферополІ>

-

ж і·

ІрІ<утсьІ<).

!3.30- •Молодь Азербайджану». (М.) !4.30 Народний телеуніверситет. (М.) !6.00 - Літоnис піввіку. Доку­ ментальний телефільм «Рік І92б». (М.) Новини. (М.) Ви· nершого секретаря ЦК КП- Азер­ байджану Г. Алієва. (М.)

!6.50 -

17.00-

ступ

!7.!5 - «Ir· (М.) 17.40 -·

торії

карбований крок». Концерт камерного оркестру

Лзср

байджанськоrо радіо тслС'6ачення Новини. (М.) Теле· нарис «Я баюшсІ>кий робітник».

18.00 18.20 -

!8.05 -

Тележурна ..ГІ

«Країна

(М.)

19.10-

«По

Азербайджану».

•Клуб

вогнів».

кіномандрівникін». (М.)

20.00

-

•Зустріч на весіл."і". Концерт май­ стріJІ мистецтв Азербайджанської РСР. (М.) «Світ соціа.оізму». (М.) Чемпіонат світу. з фігур

20.45 21.00 -

ного

катання.

програма

11.00 піі!

Екран студента-зао•Іннка. Дру­ курс. НімецІ.ка мпва. «Підрядні

•аІІІІІІІІІІІІ

ІІЕДІЛЯ,

8

Перша

дід і

життя

серІLЯХ

за

радян­

•Перше

комар,

слона, бо

як

жене­

сатана!

nоляковА,

.-

боротьба

роз­

ДистанЦія- для

16.55 -

доймищ».

18.00 -

9.30-

12.00 -

\3.00 -

t:J.35 -

8

14.35 -

16.00 -

18.00 -

18.05 -

Друга

програма

18.00 -

Наша афіша. раїнське кольорове телебачення. дожній фільм ~Вільний вітер».

10.

Олеша

-

«Заздрість».

БЕРЕЗНЯ

9

17.00 -

афіша.

Те.~евізійні Державної

)17.40 «Луреати

Ук­ Ху­

19.25-

Телеспек-

вісті премі:

РСР імені Т. Г. Шевче;, ка». (Виступ Голови Комітету по Державних преміях Української РСР ім. Т. Г. Шевченка академіка О. Є. Корнійчука). І8.30 «Мільйонам по.~ум'яні рядки». Репортаж. (М.) Телефільм НДР «Без бороть­ би нема перемоги:.. (І серія). (М.) Програма еЧ ас». (М.) -«Від понеділка до неділі•. •добрий вечір, хліборобе!»

Фільм-концерт Телевізійні

•Весна

м. БРОВАРИ,

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:>

вул. Київська,

154.

трудящихся

-

ТЕЛЕФОНИ: редактора вІддІлІв (партІйного ЖИТТІ!. .....................

-

музичного

Друга

11.00-

лефільм. вини.

•Сторінка

12.15

(М.)

завершальний•.

-

Те­

«П'ятирічка.

рік

І1.10

життя•

-

19-3·82,

Киевской

заст. редактора, промислов~~етІ, масової ро-

\

Совета

области.

(

р

лін). 18.00 Ляльковий

(Лейла

Мууга).

(Тал·

-

Новини. (М.) 18.05 фільм «Ведмежа Вінні· О. Соболєв •Грозо вий стеn•. Телеспектакль. 20.30- •На добраніч, діти!•

депутатов

-=---

19-3-18,

ІНДЕКС

Газета у

четвер

І

стояла

.

англійських

важка

скриня,

заліну

за.в,::t.а,н,ня·м,

її

•вва,жатІ

наІ.':(то

слабкою для виконання обов'яз­ ків хатньої господині, і нарече­ нніі мав право розірвати весіль­ ний договір.

їм

розряди.

Редактор Є. ФЕДЯИ.

. . ... . . ...

.

ТЕРМІНОВО

.... -

ПОТРІБНІ:

контролери

вtддtлу

технtчноrо

контролю,

Ухати автобусом

N2_ 1

до кінцевої зупинки. Дирекція.

.........

о

••••••••••••••

t

. . . . . . . . . . . . .

.

~~-,~~----~-q----о------и----~

І

t~ ~,.РВАРСЬКОМУ ДОЛО~ІЖНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

І-r

на поспину роботу

ПОТРІБНІ

ЕЛ Е К Т Р И К И.

Жwтловою площею гооподщрс.тво забез.печує.

• ..,.

-~.са

-

."...,."..,..,."...,.:..~~.с-~

-,6,. ·

·ь-61

·~•••••••••••••••••••••••••••ь•-----

суботу. сек-

-!9-4-47.

. . . . . . . . . . . . . . . . 11111

Gам.

середньовічних

слюсарі-ремо~тн~ки, сл~сарі-наладчики,

-.....,.~_"..,.."._.

вівторок,

вІдповІдального rоСІІодарства

818ІІІІ8ІІІІІ88ІІІІІІІІІІІІІІІІ'ІІІІІІ811181811ІІІІІІІІІ8t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811818118*ІІІ1

Ііро,sарська друкарня, 1\иївської обла,сті, вул. !КиївсьІ\а, 124, Телефо.н-1.9-4-,57,

61\!64.

виходить

машин­

оператори обчислювальних машин, технологи по переробці пластмас у вироби, слюсарі-сантехніки, інженери-механіки.

12.45

Ilyx•. 19.00 -

боти), фотокQреспон.цеита -І9-4-67, ретари відділу сІльськ.

-

/ '* !J!

Кольорове телебачення. «Приходь, казко•. (М.) 13.15 Концерт лауреа­ тів Всесоюзного_ конкурсу піаністів. 17.00 - Наша афіша. 17.05 - Новини. (М.) 17.15 «Розповіді про наших художників•.

на

справа.

J'~ /.БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

12.10--Но­

(Ташкент).

друкувати

яка була призначена для випро­ Gування молодих наречених. Кан­ дидатка у наречені повинна Gула піщІят·и скрин1ю щн:єю рукою. Якщо во·н·а. не оцра,вля.~а,сь з l\11\I

вчителі:

:;::::о:<............

(М.)

вісті.

спортивні

що

суто чоловіча

церквах

В. ІВRОВ, rоловиий суддя змаrаиь.

програма

Телевізійні

особистому

ЖІНОК

СУВОРЕ ВИnРОБУВАННЯ В

Михайлен­

зайняли

-

пе­ слюса­

нласифікації,

присвоєно

«Сторінки

календаря».

орган Бr.9варского раІІонн:JгоІ

комнт6І'а КП УкраинЬІ и районноГо

11.

спортивної

"21.2:> 21.35 22.15 22.50 -

Іде•.

23.00

вісті.

ці

В. Сидоренна серед чолові­ нів, Н. Бабич серед жінон. Вісім чоловін виконали умови

-

20.40 -

в

перші місця

19.00. -

1811111 ІІІІІІІ 118811 І І 1118 88 ІІІ ... ІІ818.118 І88ІІІІІІ t8ІІІІІІ . . І . . ІІІІ811 ІІС.ІІІІ81118111ІІІІІІ81ІІІІ81ІІІІ8ІІІІІІІІІІ llllllllt•

НАША АДРЕСА:

Зате

Ре.:­

-

жалося,

рі М. Нонопля, В. Полуян. то­ карі Є. Доценко, О. Чаюн, А. Петрушов, нлейниця В. Тиш­ ківська, нарщицl А. но, С. Симеренко.

nрограма

Української

8

11.00 \1.30 -

д Сіра· фільм «Ук­

фізико-математичн.ь. •Багатство наших вс.

17.30 -

БЕРЕЗНЯ

.. 10.00

Наша

nубліканська школа.

9.();) Г'анкона гімнастика для ді­ тей. (М.) Новини (М.) «БудиЛІ,ник». (М.) Година f)атьківщнни. Репортаж. nрисвячений Міжнародному жіночому дню берез­ ня. (М.) еМузичний кіоск». lM.) Для воїнів Радянської ;\рмїі і Флоту. (Рига). Для дітей. «Роби з ··нами, роби як 11.111, potJи краще нас». (Берлін). Ко· льоровс телебачення. Документальний фі:ІІ>М •В небі лише дівчата». (М.) •Октава». Розважальна про· грама, присвячена Дню березня. (ДонеІ(І>К). «ІІа меридіанах України». 15.05 «СnівсцІ) сучасності комnозитор А. Штогаренка•. Ко .,ьороnе телебачення. «КВН-70». Новини. (М.) Показо· ні виступи учасників чемпіонату світу з фігурного катання. (Югославія).

9.15 -

..

22.15 -

-

місця.

представляли

ПРО

Перші курси, що готували жі­ нок-друкарок, були організовані у Нью-йорку в 1881 році. Вони зустріли суворий осуд всіх жіно­ чих організацій того часу. Вва­

У такій послідовності вони й

ремотцlв

ПОСМІШКОЮ

ТАК КОМУ ДРУКУВАТИ?

чоловіків

розподілили між собою

20.35 20.50 -

З

вчи­

нілометрів, для жінок

5

сіль.

-в лісі бі11я

ремонтного та колентиву

-

легше чистити, опустити пальці

Си·р, що rзат,вер.дів, за.1иїпе на годину свіжим молоком він стане м'яким, сма•шн~І.

переможu•

телів.

при

не залива­

. . ..

Торгмашівці

льовничому місці

філе реко·

Картоплю смажать на сильно розігріті!"! еконnроді і солять її, коли скибочки ·з усіх боків за­ ррІ'яияться. Якщо посолити кар­ топлю раніше, сік з неї витече, змішається з жиром, скибочки втратять форму, колір і смак.

комсомолка.

з.

ПІдлІсся.

Перша

К<'

у

ХDІ;J.ОЮ

крокує в світле завтра, ми на весь

ви­

чи

температурі,

Слизьку рибу якщо перед цим

,наше

весь

рнбу

розморожуватн

ючи водою. Варити рибу. слід на малому вогні у мінімальній кіль­ кості води. Зайва вода і бурхли­ ве кипіння погіршують смак ри­ би.

'го.1о·с заявляпю: Ми за мир! Для війни шляхи закриті! Бо ми .1ЮбИ~ІО тебе, ЖІЬТ'ТЯ!

нувати­

не

-

ПОНЕДІЛОК,

nрограма

17.55 -

(Югославія).

Друга

фільм

кімнатній

но,си<мо

,невпинною

Наполеглива

рятуйте

-

'\<J.ІІІІЯ».

.Морожену мепдуєп.,ся

нонтори радгоспу імені Юрова. Того дня змагалися спортсме­ ни заводів «Торгмаш>>, шино­

і властивості». І6.25 Наша Іб.:Ю Рl'Іюртаж «Троявд~·

Художній

"""""·

Молодій господарці

От Дуняша тан Дуняша! Не минеш, либонь, біди. Наже -буду, дядьку, ваша, як не буде... бороди.

(2

родrюму жіночому дню 8 березня. fl< Jакінч~нні nередача «На добраніtt ;(ітн!» j Українське кольорове телеб~

(Ф<>то:ХіРОІНі,к·а РАТАУ)

ета.1ось

•своїх

коли

Федорівна

жити

,молодь 70-их ,років,

ти•х,

Антоніна

Та

світлу па,м'ять 111ро 56 ,комсомоль­ цІ•в-rмолсщог.варді•fщів, 1пам'ять про

заро­

такль. серія). сНа ніч, діти!» Художній <Моя подруга Сібіл.~а». раїнські вечорниці». (Львів),

:~.1я княнок». 17.00 Урочисте засі­ дання і концерт, присвячсні Мі:Жнз

На фото: nрихотько.

.1ю можна ІПОJ\:рити .жарищами і руїнами, а.1е во.1елюбні лю;~.и, ро­ ботЯlці руки знову о·новлять ї>і. І .знову вона зацв:те ніжнн\ІИ барва·\ІИ, зако.1оситься багатими X,liGa\111.

r.

Борис ДЯЧЕНRО.

Мt~трнчної оптики». Теоретична м:еха .. ні1~а. «Розв'язування задач з кінема­ тнкІr ~- ТО'ІКИ N9 343, N2 368». Вища мотематнка. •Подвійний інтеграл, оз­

мію.

горнулася серед лижників в ма­

__ с.

сОснови rео­

ні і експериментальні дослідження ексітонів у кристалах А. Ф. nри­ хотько присуджено Ленінську пре­

рекор>д­

Номанду торгмашівців учовні

лів, охолоджених до температури рідких водню і гелію. За теоретич­

оволо-

ться

nоч. в .Ni.Ni 123, 124, 126, 132, 138, 140, 146, 151 (1969 р.), 8, 11, 15, 27.

ституту фізи.ки АН УРСР акаде­ міка АН УРСР Антоніни Федо­ рі.вни nрнхотько. Однією з пер­ ших вона розгадала таємниці спектральних властивостей криста­

пе.рші, хоч 1нелег~і. але ща,сливі кроки освоєн,ня ,цілинни.х земель, д.ні .в:дкритт.я нових ,родовищ, дні народження нових місr, •промисло­ вих !Г~гантів, культуjших і науко­

як слід.

Ой,

трактористка

Броварського колгоспу іме­ ні Ілліча в 30 роках, нині­ пенсіонерка.

не

із його

Одним махом дієш фахом,

грошенята.

Отаний · читач

чверть

Ось підкується ме

по гу л яти

чужі

нлав

Олімпіада ЛОБАНОВА,

не

гусана.

на ...

лет.

дядьно

мовляв,

Охочі

И целуют меня

вертають Лу- бітну,

Добре відоме ім'я директора Ін­

зако­

ді с~рця ти кликало на нові ІІІО­ <д.виги. Ти нав.ав>Юди ІЗаІпа,м'ятало

довподоби дід Налита

От діла: живе в центрі села, вже не пам'ята ... а новин не чує, бо ... на околиці «Ошунав>> дядьно

Не грущу и о том, Что. украсила жизнь Мне виски серебром; Что состарилась л, Потускнело лицо, Ради жизни, друзья, ВЬІХОЖУ На КрЬІЛЬЦО. А снежинки летпт Нонца нрая им нет.

новими барвами,

...

Одна-однtІсіньІш пІсенька, та й ту

шляхи

ІЦа!р·С'ТВа•.

лосилось аолот,нми житами. ,Моло­

:\Ш,

печі.

Остання надія у Федота мало

,на,род­

Буремні роrки мwнули. І ти зно­ ву ·ожи..1о

.10

печи

ніж у свою ...

в чужу,

ТеМ·НОГО

сІ>ки'Й

штовхеню

крихту

і ·Те>пер. Ст·а,рше Іпокоління ви·стоя­

жарту,

таку

виборювало

серtЩ

є

Отож, мовляв, і кажу, що під

позичками

Ось вам суб'єнт: накреслив проент, та щоб його здійснити ЛІї слІд, потрібно сто з ганом

та,ких

ви­

Оце так робота: загруз посе­ ред болота, ще й спати охота.

берега

Останню

чобіт

С1.Іутиться,

лебедей,

пІт

об:цянни ті. Озеро чи став

Оговта,в-ся прибонтався.

і ...

ме погост­

-

зем­

н:1юли і •нікСJму ,не згасити.

схопив

ступа!

аби

що

душею.

мовляв,

Велетню

но.го ща·стя, шукало світлі

хала·сь

подянувать не вспів.

дядько

Одна н·обила хоч ти і хит­ ,ру.н це ще не табун.

Нак бусинки блестят На одежде моей.

вирвався з

Обі;цяв уснчи:ну дядь1ю си­ роті, та вже віру втJ>ачено в

-

із

м'ятахом:. Обійми такі палкі в неї,

дістав.

КрЬІЛЬЦО

-

друПІІЙ не ро­ •на цьому ру­

по,дужа,є

додому

Одним махом сім книг про­ читахам і... нічогісінько не па-

Свири:ц.

И любуюсь пургой, Мне снежинни в лицо Вьют одна за дру,гой. Они с неба летят,

комсомолка

не

йшов

зарплатою.

то мен­

J

-

коли

крові,

вих

Обминав п'яниць дорогою де­

скрута.

:нія•Ії

А СНЕЖИНКИ ЛЕТЯТ ІІІ

шестьдесят моих

труднощі, ,нев,дачі,

в'1;1. мети, не ·гальмуєш швидкість, а 'впевне.но крокуєш ·вперед, здійс­ нюючи заІмр.іяне. Наш жит-тєв,ий девіз ,слова із відомої 111існі:

і

nри.боями.

вkімнад.цяти,й ,р:к. Ти •потопало в ·г.різних .битв,ах грома,дя.нської в:й­ ни, ,кушалось 'У ріках людської

nе,р·ешкоди. Але ти ;не ·відступаєш

Осто,rидло лежати на спиш. Перевернутись бн !На живіт, та

Не гаснет над нами. Пусть в семье счас'Гливой Видят себя мамь1.

В

;uшях -

ся·юю,

Одна но,га .взу:та

}Ненщинам ПланетьІ. Дарят им колечка, ЦветьІ, сувенирьІ, Тепль1е словечка О любви и мире. ПуСТЬ СОЛНЬІШНО Мира

уж

тий

о 0ДИІН <Не .ВУІіЄ, ЗуМіЄ, а тре'Тій ІіИ грЬє.

зим

СЬКИІМИ

·ни:і'!! Я зве•ртаюсь до тебе, чуєш?! Зтааа•й, будь ла.ска, той дал.екий

Новий сповник-жартівник ша

Сно.1ько

ми ·рі,ка,МИ, rбушуеш СИЛЕІНИМИ МОр­

гах іноді тралляют~:>ся вибоїни і тер•ни. Але легенький вітер з ча­ сом за1юси·ть їх п:ском .. Тернис­

тобою завжди

Отмечают праздник

пух

«Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет!». Життя моє! Ти течеш швИІдки­

якому

лишся •рі-вною стеж.иною •. ,ак,ритою юІ..1ЮІом ,зна,ння. На ,рівних доро­

життяІ

Мужчинь1 и дети

Словно

з·вертаюсь до

моя •радість. Над

В зтот день прекрасньІй

На

сто­

Я люблю 'rе'бе знову і знову ...

МАРТА

ВЬІХОЖУ

'раки,

тебе, велеrr:ню! Ти ,найдорожче у людини. Ти да,но ій СJДИ•Н тільки раз. Во-на. гоРІдиться тобою, коли ти ,м.н:рне, ща,сливе, ,квітуче.

И нак ниюо

небо, 'В

)Киrrтя 'Моє! Доле моя! Ти сте­

че,рез

Ти ,вічне.

ба,чити ,чисте

ною у тебе :роки, в·і'К<И, ери, по­ ІПере,ду нові .виtпробува•ння, но­ ві ;здО!бутки·, нове суапільство кому.нізм.

перші кроки 'Малюка.

сеять,

СадьІ растить И н звездам долетать,

8

й

хочу

·круЖляють •голуби мару. За спи­

890-6958.

І / ~ f відпускає в необмеженій кількості населенню \\

у/

,.)

СЕ,МИЛОЛКІВСЬКА ПТ АХОФАБРИ.КА Д О Б О В И Х П І В Н И ]( І В. Ціна О~Н~ЄЇ ГОЛОНіШ 15 ІКСJПі:ЙО<К.

І

••••••••••••••••••••••••••••••а•••••••••••••••

28 номер 1970 рік  

28 номер 1970 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you