Page 1

СЕМИРІЧКУ-ЗД

В пресі опубліковані зооов'язання колгоспни­

ків і колгоспниць, робітників 'ра.ДГоcnів і РТС, спеціаліетів, всіх працівників сільськGro гоопо­

партії Україн. та районної РаАИ Аепутатів ТРУАJlЩИХ

П'Я11lllЦІІ,

6

березня

1959

довести виробництво м'яса 3амість передбаче­ них семирічним планом 91,5 центнера на 100

деній недавlЮ в Києві республіканській на.раді

гектарів земельних угідь, в середньому по рес­

передовиків сільсыroоo гоеподарcmва.

публіці, до

1959

села республіки в розвитку всіх галузей сіль­

101 центнера 150 центнерів у живій 620 центнерів . В республіці в 1959

ськогоепода.J)СЬК()ro виро&ництва.

по всіх катеroJ)liях гocnода.ретв по

В ЗООOlВ'язаннях розпоВlїдається щю ВlІЗНач~

Київської області

року. Іl Ціна

ні

коп.

15

успіхи,

здооутів

році 'l1Pудівниками

1958

Натхнені рішеннями ХХІ з'ї:цу КПРС, трудів­ ~;;"n сільського ГОСПОД3lроства України СПQвпені

« .. .пРЕСА -

ГОЛОВНА НАША ІДЕйНА ЗБРОЯ. ЯК АРМІЯ НЕ МОЖЕ ВОЮВАТИ БЕЗ ЗБроr, ТАК І ПАРТІЯ НЕ МОЖЕ УСПІШНО

раці семирічки

ТАКОІ ГОСТРОІ І БОйОВОІ ЗБРОІ, ЯК ПРЕСА».

ПJ)ОДУКтів сільсьJtого госпО'дарсТБа. Перед сільським господарством

ВЕСТИ

СВОЮ

ІДЕОЛОГІЧНУ

рішимості достр&ково, за п'ять років, виконати

завдання еемиріЧJЮГО плану і вже

РОБОТУ БЕЗ

в

М. с. ХРУЩОВ.

-

до

схвалена

народом,

лока Ми

тивними 'l1ВОрЦJUlи іраЙОНВlОї газе­

домlШРС веJlИ1fИ& сеМlфічltа всту­

пила у ової ПраіВа. Боротьба за її викава:ния

TopiJ( редакція одержала від них 3590 лие ті в , у січні і лю­ roмy 1959 року 511. Зросла

О~ИМ з наЙі:Cltра:віших про.я­

у ці радісні і

ХВМJ)ючі дні по мilCТaх і ,селах

Батьвївщини, 6 зоБОВ'ЯЗ&mlЯ тру­ дівнИItiї~

сільсь~ОІ'О

господа.рства

Украіни. У відповідь на рішення

ХХІ j'ЇЗДУ паJ)'l1iї,

Зміцніла та'юож еітка

преси. Близько

села бере активну

участь у

5

6

КОЛГОООіНих друкованих ба.г&lroТИ­

ражиихгазетах, понад

500 -

у

завдання

років.

вже

в

вро­

наАважливіший

ПОР'МИ ВИlPобітку при високій якості робіт. В усіх колго-епах, бритадах і фермах провадити госп,розраху:нок.

структури мадського

культур,

посівних

В кінці зобов'н3а'НЬ говориться:

ки,

мільйонів гектарів, а в най­

7

-

закликали

всіх працівників

ловину ,площі всіх зернових культУ'Р.

п'ятироосів. Від імені всіх колтоспників і кол­ госпниць, рооітників РТС і рад'ГОСIrів,епеціа~

семирічки по сільському господарству на протязі

во цукрових бурЯКІЇ'В, соняшника, льону-доВlГ'YН­

лістів і працівників

ЦЯ, конопель, Kapтoomi, овочевих та інших куль­

ки

тим самИІМ BHereMO ·свій гідний вклад у rлра.ву пооудови комунізму

Радянський уряд, що не пошко.ДУЄМО ClВОЇх сил і енергії для ДOCJIТнення ці ві благOlJ)ОДНОЇ мети і

трудящих­

(РАТАУ).

в ЦК влксм

обов' язок редак­

женню брухту чорних та кольOlj)О-

1959

П'ята гідротурбіна для Кременчуцької

році. п.риЙ.

жин

і збирачів

брухту,

ГЕС 8а!ВОДУ

імені

ЯІКі до-

місце в "обori районної ..

КОНфе-

ревціі роDШькорів.

н,істю

58

вигот()в­

тисяч кіловат ДЛЯ

l\ipe-

менчуцької ГЕС. Тепер у виробництві гідротурбіна

для

робітниюів і тивного іmreнтаря і так далО та

цівї

-

шоста

ГiдpocTaJН­

строково.

sвач&ння ltолгоопнИ'R],В, службо-вцїв і сту- інші.

"..

11/

.,...

с. Зазим'я, ім. Кіроова, с. Погре-

Броварську

завершив

кого Союзу. Центральний Комі- тисячі карбованців кожна (теленемало К . б ції, яку вирішено випустити до­ зв' язку тет ВЛ СМ закликав усіх roHaKi'B ВІЗОІЩ акордеони, на ори спор-

на уВазі колгоопи. «Шлях Ілліча», Р1'1І і ШRОЛЯ"j)tв активно включнби,

Кіро,ва

б илися за підсумками року кра- лення п'ятої гідротурбіни потуж­

18 моrroциклів, 4 tомольських організацій Радянсь- юінопересувки; 25 премій по 2

ЩIф()ItlDlи масами і дівчат, молодих

........-

країні.

----------------~.~----------------

до r~"4mU Ма.""'о, З0""р""&, дентів, армійську молодь, nЮне-

....'V...

в нашій

рйзвитку гpOMa~CЬKOГO тваринництва в колгоспах

повсяюденна

і t'l'іииі га.зе!1L Обговорення цьо- ТРУ'!{ящих, недооцінки <ЮНовне

Hay~

шення виробництва м'яса на основі прискореного

Є ще, lJ1)O'1'e, у нас відirрати' роб- фa.ктm незадовільного

го ПІІ'І'іИНЯ мав посіс'І'И

сільськогосподарської

ми запевняємо Центральний Комітет КПРС і

громадсько­

ти соціалістичне змarання fлас-

m.-

ши.рше

розгорпуТИ соціалістичне змагання за виконання

виро6иицтва,

Велику роль у тому, щоб зро6и- КУЛЬТУРІЮГ0 будівництва.

сіJIIIltори, раlоииа, баra.'І'ОТИРажні peДМJJeгiї з

села

ближчі роки збільшити Їх до 9-10 мільйонів гектарів, щоо КУКfll)удза займала приблизно по­

Р'Їзних ділянках господареького і піонерів і школярів, до всіх ком- автомобілей,

покликані

гро­

почин передових колгос:пів і радгоспів республі­

вамв.оro

Головне - з дня У день самОІ8ЇД- них за·вдань, ІЮзгортанні дїловО'ї нЯ'J1O звернення до IWМеомольців щих результа'l1ЇJв У цій роооті, дано боротися за Аого неУХИJIьне Кіритики наявних недоліків на і ко'М,сомолО'к, юнаків і дівчат, встановлено додаткові премії: 12

ним,

поліпшенню

піднесенню

площі посrву кукурудзи в колгоспах іраДГОClПах

тільки початок СП""IDИ. ....... уcпimномурозв'.яза.нні поставле- вих металі,в у

виtroВІНRJI.

по

РОЗШИJ)ИТИ площі саі!Їв і виноградників, підвищити культуру землеробства. ПершочерговИJМ завданням є всемірне :Ю1ЛЬ­

шого району. Але взяти зооов'я- тійноі організації, допомогти ій в

-

дальшому

площ,

тваринництва.

Ввсок\ 3обов'язания, ЗОІОрема ційносо IPpaJЦiввика, кожної редко­ радіоЦеН'J1l}aJIЬ'НИЙ K01liтeT ВЛКСМ І годинники, веЛОСlliПеди, на перший рік семирічки, взяли легії. ТіJIЬки при цій умові газета розгл.янУ'В питання про посилЄ'н- приймачі. "Іnу"івви"и П""IІИСЛОВИХ пі RПJ\ИДля заохочення ком-е~мольсь­ ..... /\' а .. _ ~... 8може бути бойовим О'рганом пар- ня рООоти КОМС01l0ЛЬСЬКИХ О'ргавмств, колгоспів, :радгоспів і нанізацій по збираН!Ню і відванта- ких OpJ'Мlізацій, піонерських дру­

заННJI

благоус'l1j}ОЮ

сіл з тим, щоб ПОСТУПOlJJО пе'ретворити ЇХ у на­

не менш як до

1,8-1,9

одержання

тур.

Залучення до ТООР'ЮЇ участі в

робота з листа'ми

продукції,

ХХ з'їзд К()муністиЧJIОЇ партії Уlt'Pаіни, січневий Пленум ЦК КП України, підтримуючи

З/lJбе':шечити

На·мічено також різко збільшити ВИ!рО6ницт­

щоденних, щотижневих та інших

сільськогосподарської

мільярда ПУ~ІВ. ДО'ВЄсти

j збору .зерна

НИЗI)ВОЇ

cQ{)iBapтicTb

щодня виконувати і перевиконувати встаНОІВлені

гоооода.рсbJtИX

зобов'язуються

році добитись значного підвищення

і 'радroспі

труitївників

300

ГOOnОАа.J)CТвa за.певнили ПаlYI'ЇЮ і політичного ЖИ'l'l'Я, що виконають

України

жайності зернових культур в кожн' ОМУ колгоспі

і IWМomиицi, ро(іітииltи P&N'OC- га.зеті передовик],в

семирічки за

госпо­

неопу(ілікованих

пів і РТС, спеціашсти сільемtorо аltТИ'Вних учасників У J)JfД,

CillbCbKoro

1959

було

різко підвищити rnрОДУКТifiВність праці, знизити

В опублікованому документі викладено КО'НК­ ретні зобов'язання областей, районів, Itолгоспів, ланок по піДlВищенню врожайності всіх сільсько­

Хлібороби

н&ІРОд с1liнгазетах КОЛГООО'tв, піД1IJpИЄ~СТВ з'їздом бу- і у,ста1Юв району.

ліввикtв JtОМУIІЇЗМУ, КОЛГОOnIНМltи

зобов'язаннях,

вироолено

62 цен1'НЄ'РИ 365 центне­

рів на 100 геК'Тl(І;рі'в угідь. Буде BЇдraдo'Baнo не менш як 9-10 мільйонів голів свиней, зрос­ те поголів'я велико'ї рогатої худоби, птиці, знач­ но РОЗШИlриться ІЇІормова база. Сільські трудівники України дають СЛОВО

ВелИJ\У у·вагу буде приділеlНО в

ми наших виступів» та «Слідами

лис1'ів»

році буде

селені IJY'НItти МЕСЬКОГО типу.

семирічнorо Пllану по розвитку

який

H&mI&B

еnpaвеАЛИВО

раза і мо­

або вазі і молока 1ІО'Н3Д

м'яса в забійній вазі і молока до

2

дарства Н8 З8 сім, 8 З8 п'ять років.

мв небуівалого полitrичного і 1ІРу­ ВМііщено 145 матеріа:лів, за ;tвa 39. дооого піднесення раДИВСЬКItХ місяці нинішнього року -

людей, ае панув

1,9

в забійній вазі,

нати ці завдання достроково, і беремо на себе соціалістичне зобов'язання виконати завдання

стала tOJЮВВИМ заВ'Дання)( ,па.р1'ії зети. Торік під рубрикою «Сліда­ і И8IJЮдУ.

рази. говориться

МІЛьиоюв тонн.

до

що у нас в всі м'ожливості для того, щоо вико­

перевИltОНёfННЯ діlЮвість КРИТИ'ІІНих виступів га­

і

в 1,9 в.важавмо,

мільярда пу­

2,1 40

Виробництво м'яса збільшити в

ОДlЮe'mйно

республіки

зерна треба довести в най­

ближчі роки не IІІffifШ як до

за'J1Вeрдаена історИЧJIИJI ХХІ з'їз­ ти.

вир06ниц'JIВО

сеМИlрічному плані ПОставлено великі завдан­

дів, цукрових буря· ків

МІЦНІШЕ ЗВ'ЯЗОК З життям

в першОІМУ

'Різко збільшити

ня. Валовий збір

Сь()zодн.і-раЙонна кон.ферен.ція робсількорів

і радгоспах. Трудівники сільського господарст­ ва Уюраїни зоо()в'язуються вже в 1963 році

рік, взяті на щюве­

дарства УкраІни на

Орган Броварського районного комітету КомунІстичної

11

РОКІВ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ХЛІБОРОБІВ УКРАЇНИ

стаХIlПОВЕПЬ • 28 (1783)

П'ЯТЬ

РТС.

......сь у цю

p~· /(oтy , U\I

...

(РАТАУ).

tI------

-----Q

НОВИ В маnога'арит"и ll ГУС8НlЧИИ В трактор

'''''''''1'ювати ИD\Т. . ·

..

u

11

11

Неза- rдафні брШ'а,Jtи і загони по вияв-

«Робі'lИИКИ і селяни-коpe.aJОО- довільний ще є також 3'В'я~ ре_ ленню і збиранню брухту. денти, говорив у свій час одии 3 ви~твих ДJJIЧ1В нашої Ila>P'l'Il І дepoJta.ви М. І. Калінін, - це ... ті живі СИЛИ 3 робітнич~го uacy і сеЛІІнства, JlRі гостріше, беlпосере~ше peaгyroть на

Аакціі районної газети з окре-мими ltоШ'()сna.ми, вj'дділЄ'Ннями радгоспів і промиCJIО'ВИ'МИ підnриємtтвaIIи. Викрити ці недоліки обов'язок учаснИJci'В районної КОНфереНЦЇЇ ро6сілыwJ)i..

Поставлено завдання силами IroМсО'мольціВ і молоді в 1959 ро­ ці 'зібрати не менше трьох міль­

йотв тонн брухТ'У. ЦК ВЛКСМ оголосив всесоюзне ооціaJciстичне

ЗМ&r3lННЯ

комсо-

Н8ІВКOJIИIDll6. хочуТЬ сильніше Наша рай,онна па.ртіЙна op'raнi- мольських і піонерських органі­ вплнВ&'І'ІІ на нього, які не МОЖуТЬ за.ція нагромадила значний доовід зацій, КОІМсоМ'ольців і молоді, пітільu в еООі внутрішньо пережи-

ти ту чи іншу подію або випа- керівнИЦ'І'Ва

місцевою

онерів і ШКОЛЯР'Ї'в за кращу ро-

пресою. боту по збиранню і відва'НТажен-

док, а праМlfТЬ зробити його Haд~ В(ша по!tлиltaна за.безпечити даль- ню брухту. банни. суспільства через пресу». ,ший ро3ВитоIt рООсількоpiJвськог~ ВлИ9ЬJto "ОО робітнИ1tїВ, госпників,

представнин.ів

reвцiї, в тому числі

,1І;ля заохочеН'Ня комсомольських

кол- руху, СIJpJlМyБаТИ діяльніеть кож- O'J}ганізацій інтелі- ної газети на активну

понад

170

-

переможців у 3М&­

Дl(}ПОМОГУ raHHi встановлено

щоквартальні

трудящИifol У ви1tона'нні іетоірИЧНИХ грошові премії для обласних, кра­

комуністів і комеомOJIЬців, в ак- рішень ХХІ з'їзду КПРС.

йових, реопубліканських, мkьких, районних, первинних комсомоль­

До Biдo.lta

pofJci./I/bnopiB

Початок районної конференцlt робсlJlЬКЬрl1 о 10

ранку

організацій

і піонерських

рачів брухту встановлено заохо­

palонному 6уАКНКУ ку~ьтури.

Реестрацhl прибу~их ка конференцІю з

rОАинl

ських

дружин. Для індивідуальних зби­

9 rОАИНИ.

qyвa~ЬІЙ премії

-

фотоапарати,

.

Харків. В період між ХХ і ХХІ з'їздами І<ЛРС колектив Хар.

ювеького тракторного заводу Сl<онструював і виготовив дев'ять ти­

пів гусеничних і колісних машин.

Новий малогабаритний гусеничний трактор «Т-ІВ» призначе­ ний для механізації робіт у садах, на виноградннках. у лісових rocnoдapcTBax. На машині встановлено дизельний двигун з повіт­ ряним охonоджеииям. liIого потужність 20-24 кінськнх сили. Трактор має ВНСОКУ прохідність і велику маневреиість. На фото: новиА трактор сТ· ІВ:..

(Фотохроніка РАТАУ). Фото Є. Андрєєва.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

n·ІІТНИЦЯ. 6 6ераня 1959 року.

в &риrаді

НАКАЗ ВИБОРЦІВ-ЗАКОН ДЛЯ РАДИ

в обстановці виключно високо- катному за!Воді був ві:дкритии ме- дящим в індив.ідуалЬ>ному житло-

го політичного і трудомго під- дичиии

пункт.

Закінчити брукування

ВІР я, яке ви меНІ виявили, -

депутатІВ

трудящих. РУДЯЩІ нями правил саніта.рії. У liiвітні НІ. К'lрова та К иівській до буБроварів, як і всі радянські лю- п"'ове, сти' місячник санітарної ;шнку цравлjll'НЯ ра.йспожwвепілl' МІ'ста. . Д И, одностайно го,лосували . за очистки . ки. Спорудити 4 lfIPоїжджих та кандидатів блоку комуніетів і Не пі:шіше 10 се<рпня закін- пішохідних містка вздовж ВУбезпа,ртійних. . б

КОІІИС'Г(}ВУЮЧИ ранкові ПРИІІО"!ІЗ., ки, бригада ВИ1!ооить в поле по 140·-150 тонн гною. На площі вже закагатовано 2300 ""'ПП МІ',,.v 'цевих добр"в - ПО 25 тонн на

."'" ЛІ С- . . ОВОl сили і знання віддам кожний ге'Ктар проеапних кульК . 'й J)lДЮИ ОоМУlflеmчю партії, 3'j)об- """р. .. лю все, щоб наша КОМПJreІКсна - Першість у змаганні не брига:да посіла першkть в к(щ- здамо, - запеВНJlЛИ Ч.'Іени брига-

удинків лиць ім. KiIНJBa та ім. АНДРЄЄйа. ГОІооі. В цьому році зобов'язує- ДИ, яку очолює В. Негода. Парна В 1959 Р<Jці піДГО'l'OВИТИ техніч- мося виростити по 15 центнерів тій на організація певна, що так IfО'ВО'ro скликання, яка відбулаея о~і' нньо-зимавий час. З допомО'гою ну документаЦІ'ю, mnое'кт ВО"" "., "v- зернових, 30 - кукурудзи, 120 воно і буде. На пеrpшіИ сеоії

ремонт

закїнчувтЬ>Ся ре-

монт інвентаря. ltоакног() ДНІ, ВИ-

зав:ви;в бриrа"ll,lІj) ВасИЛЬ Нet'Oда, коли на партійних зборах, які 'дб ВІ улися в дні роботи ХХІ з'ізду КПРС, ми прииОмали його у кандидати веЛ""'О-1 парn'-І ЛеНІ·на.

вулиці

іс'l'OРИЧНОГО ХХІ з'їзду КПРС, дію іро;зпочати буді'ВЮЩГВО диім. ОсіпО'1Ю. та за6ру,ку, вати ПЛf)Щі П'ройшли вибори до Верховної тячих ясел на 50 ліжок. ··· Р в центрі MkTa. Закінчити 11'1>0Радиреслу б ЛІки І МІсцевих ад Посилити боротьбу з порушен. Т' кладку 11Ротуару на вулицях іме-

чити

комуніста

. ~ Спе.сибі, 1'О~РИШі, за ДО-І піAfOТ88лений,

Протятом року вому будіВНИЦ1'Ві.

несення, викликаного 'Рішеннями підготовити технічну документа-

.o.-O,ll.oro

міської Ради і забезпечити

ШКІльних їх

паливом

вчора, депутати розглянули нака- громадських І)рганізацій залучити постачання і кзналізщії у БІЮ- центнерів зи виборці' в

на

пеР.едвиборних

зборах. Основні

до навчання у вечі, рнJх

школах варах .

пун~ти 'наказу І р,о(}ітничу МОilОДЬ, яка не має сеІ

елідуючі:

Всемірно під11Римувати пз:тріо-

редньаї ос'віти.

Роооо чати

на даС'l1рок(}ве

будівництво

4-

і СПОРУДИТИ

не впізнати. Посівний

Закінчити

епOlрудження

виконання семи- державних кредитів будівництво І р(}зпочати спорудження ще o~o-

В'ЯЗа'ння, з(}~рема на

1959

рік.

()ІНщкоштrв

.,

-

'

танцювальну тІО-

Воіляко сприяти таму, щоб у ща.дку,

першому році семирічки вступила

З Ве<рнути

б

осо ливу

увагу

на

~. працює він механіШдгоrroвити технічну докумен- ЦLГ8.тороюв

Взяти під

елеК'l1J)ооітки.

оеобливий

ро.боту ТОІр<Говельних

Кірова.

нагляд

З влаС'І'ИВИм й~му запаЛ()lМ, 'ВШ

ВОJЮдїє кількома спе- ВЗЯіВСЯ за рОООО'У. Вже через де-

По- ціаЛЬНОСТJDlИ.

п~ред відповідними ставити перед віДJПовідними

пле,ктної середньої школи.

ім.

Погребн.

один з тих, по І ром. Вкрїшили ПОС'ГаlВИТИ тов. якому ЛЮДИ рівняються вроООті. Везомертнoro фуражиром.

тацію і розпоча.ти у 1959 іроці ре_ затором -

торемонтного заво'ду; J)l)зпочато орга'ніз:а.ціями про те, щоб у нибуло будівництво заводу ПОJ)ОШ- нішньому 'році розпочато було у кової метаЛУJ)Тії і закінчена була Броварах буді'Вництво реКОН'С11Рукція будї'вельноro КОоМбідвокомв:ату

с.

ДІЛА ЄlЩенович І ва'рної ферми кращим організато-

Комуніст Дмитро

ДОМ.

Вважа.ти за овоєчасне поста'ви- КОНСТРУІЩію

в екоплуатацію перша чЄ'рга а,в- ти питання

Колгосп

матеріал.

парторганізаціі.

ЛЮДИНА

HbQMy році ро;шочати за р,ахунок ооера У парку ім. Ш(}не:рЇв та ..

І. Оисютенио, секретар

Неба.гаТ(І минvло часу, і бригаду

водо

річки. Забезпечити, щоб кожен з міського кінотеатру а за рахунок го озера за Княжицьким пере\з - Б езсмертний '

них успішно виконав взяті зобо-

150

кіноо'б- воД(}розбірних КОЛОНКИ В центрі

тичну ініціативу робітничих ко- служуваRНЯ населення. У ниніш- міста.

леКТИ1!ів підщшєм,ств, СПРЯМ()ІВану

і по

центнерів О<В{)ч'ів з гектара.

провідної башти

Налагодити зра3КQве

карт(}плі

Доручену

роботу IQЇлька днів худQбiJ стаЛИ Шдвоои-

ор- виконує завж.ди з мгником.

ти необх,il,!щу

кіЛf>кість

декоративних

закладів і 5000

го пз-vriйним

організатором

на поча,в правадити серед IJpaціIВНИ-

1 фРУКТООІих дерев, О агре'гати. Він практично допоміг !сів ТВaJРИННИЦ'l1Ва виховну ~~-

;{альшу механізацію 'l1РУДОМ1їстких закладів гpOMa~CЬKOГO ха,рчуван- ім. Піонері' кущів. городити па'рк в. Розрівняти вулиці м,олодим

ро6іт на підприєметвах, еІСономне витрачання ШРООJИНИ і коштів . Завдяки цьому добитися переви-

конання

планових

завдань;по

водіям відрегулювати ту. Він вивчає з ними вели'llfї ПЯ. Забезпечити, щоб 'Річний план .ім. Леніна, ім. Гог(}ля, ім. ПетрOlВ- механізми, організувати безпере- і:еторичні рішЄ'Нпя ХХІ З'ЇЗдУ това1роо60'РОТУ споживча кoonе- CI:IKoro, ім. Тургенєва та Вок- бійну роботу і в т{)й же час ра- КПРС, оprа,нїООВуЄ соціuiстичне рація виконала до 20 І1}}У,lVlЯ. '3а'льну. зOlМ з помічнИltОО( зібрав самохід- змarз.ння за ДОСТРОІООВе виtонанНегайно ро:mочати будівництво ним кО'Мбайном ЗЄІРІЮвих з 400 ня завдань першого року еемисп"'руди и ма зини Міськраді, зоюрема11 ВИКООІ'КО- ге.ктарів. "І·'''''И. УНІ·во.р"агу ". '" , '" т га ., .....

росту продуктивності праці і зии- ПРОД()ІВОЛЬЧИХ 1'оварів на Першо- му, поеилитиoprанізаційно-ма-еожеН'ню co(}tBa'pTo'cтi "У ттодукції.

к:ормів,

ганізаціямипитання про-tа.зифіОвіжий в пам'яті такийupи- стали IОраще згодовувати їх. Ор­ кацію Броварів, а до 1-го травня Rла:д. Торік Дмитро ЄвмеН()lВИЧ пра- ганізовано облік кормів, молоха. пот(}чоого ,року поБУдУвати с:клад ЦЮВ3JВ шоф~ром. На ПQча'l1КУ зби- Слі,д САJ.&дШатиея, що продy;JtТИВдля газобаЛОНів.ральної почали виходити з ладу ні'сть корів ,різко І1'Їде вгору. Р-_. В ИPlшили . О Д 11]. ком б au:nn. послати ио-митро ",вменович як ariTaTon Посадити протягом року 25000 r

l'p,a!ВHeBQlМY виселку та залізнич-

ву .,У nIIoб оту. З а~з /(-, п е ч ити

jIU'VV

Нещода.вно па.]У1'ЇЙні збори обго-

'"' ворили причини а "" ..ТИ'ВиJ

Про Дмитра 6вменовича Без-

. Вlдета,вання по

смертиoro ча.сто можна почути: це

ВИlКонати річний план по над- ній СТііІНції, магазини ДЛЯ gомі-роботу постійних комісій, хва)>- наІД'ОЯХ !tолOlta. Прийшли до ви- людина JtЇла. Цілком вірна хаходженню місцевих податків до сіЙlIОЇ торгівлі та моло'І'НИХ про- тальних комітетів, залучити до сно'Вку, що це наслідиt неза- рахreристика. А. Гаllицькиіі. 15 травня, а по всіх інших по- дуктів. учасri в них,~рім депутатів, ро- доmльнога постачання ХУдООи член кпрс. датках _ до 10 грудня 1959 року. Пе<ревиконати бюджет по-

бітииків,

В третьому кварта.'lі 1959 рогосп~дарок. ку закінчити бу~івництво 16-

інтелігенцію,

хатніх ко.рмами . П()'Г))li6но посилити колектив працівників МОJЮчно-1'О-

точног-о року на 75 тисяч ка~бо- КВwp'Гиrpного комунального будинНаказ виборців - закон для ванЦЇ1! і витратити надпланові ку і розпочати будівництв'о дру_ Ради. ВОРЮЧИіСЬ за ЙОГо виконанкошти на спорупwе' """о ння шкіJ!ЬJroї

виробничої маЙете,рні.

До 1 ве<рееня

гого

пунктІ

1959 року за- РО>КУ. Встановити пиль'ний кон- ня іст(}ричних ІМшень ХХІ з'їзду

вершити устаткування па.р{)'Во'го 'l1роль за 'раціональним витрачан- КПРС.

ПЕРІОД РОЗГОРНУТОГО БУДІВНИЦТВА КОМУНІЗМУ більш

я'к двох:еотміль­ йо,нного

ду:

Канун,

міськради.

Бровари.

наро­

лавили близько 55 мільйонів тонн сталі. В 1965 Р(}ЦЇ мни дадуть 86-91 мільйон TOII'Н, у п'ять раз більше, ніж у JtOBOW-

ному

1940

класних

наукових

Ф.

році! Скільки першо­

машин,

наЙ'склаД'ffіших

веростатів і приладів, таких пот­

знань,

зокрема

Кукшин, провадять тут за­

раз бесід.н серед колгоспників по матеріалах ХХІ з'їзду

'році наші металурги виn-

1958

провад.н­

J

КПРС. Хоровнй і струнний гуртки сільського клубу виступаlOТЬ перед ТРУ,lJ,llщими~ Нещодавио

це

тисячі

зз,воюв, тl)вих

н{)вих

фабрик,

веЛе'Тенеьхих

рудників,

ове,~дловин,

наф­

електростан­

цій, це реконструкція тисяч дію­

Радянська рібних для створення

де'ржава

пає од

голова

м.

систематнчно

лись .JIекцlї і бесІди. АгІтатори Ф. Андрух, В. Савенко, членн сільського відділення Тов'ари­ ства д,JIя пошнрення політичних

Якою буде наша індустрія? В

На допомогу пропагандиетам і агітаторам

роботи

К.

аГІтпунктах

с. 3АВОРИЧI. Шд час ви­ борчої кампанІї дО Рад. в агІт­

кінчити у першій половині 1960 веена'lЮДНУ боротьбу за :щійснен-

опалення в лікарні. ПOJrіпшити ням державних і коопе.ративних роботу медичних закладів і за- КОШ'l1ів на житлаве б уді'ВIНицтва. бе3ІІечити, щоб на лива'Р'll'О-пр'о- Надавати дійову ДOllI()ІМОГУ т'ру-

.

в

О ня внесем "",.,. У ЯКИЙ за-' . о с'8'1'и ГІ'"",ий ', .., . .......,alд

24-КВI,РТИРНОГО,

всту­

в

пері­

'1)()ОО'ОРНУТО-

матеріаль­ чих піДІП~ИЄМСТВ. 3а се'мирічку в ІЮ-технічної бази комунізму, буде Народне господарство буд~ вкла­ зроблено 3 цієї сталі! Життя ба- дено стільки коштів, скільки бу­ гатьом

з

цих

машин

дасть

наф­

го будівництва

та, видоб}'Т()ІК як.ої за сім років

комунізму.

з6ільшиться до

НОІВий

230-240

етап йонів тонн на рік

у житті нашо- мільйонів тонн у

го су'спільсТlВa

міль-

проти

113

Центральне відділення ВeJlнкодимерськоro радгослу.

І

вони Д8JIИ концерт у сусідньо­ му с. Бобрик. о. ІВАНОВ, голова сільради.

•••

с. РОЖНИ. Щодня в агітпункті збираlOТЬС. молодь і літні КOJIгоспники, щоб послу­ хати бесіду агітатора, прочи­ тати газету, журнал, пограти в

шахи чи АОМіно. В приміщен­ ні оновлено наочну агітацію. Г. ПИЩАR, редактор багатотиражної газеТІ!.

теплових e-ле&ТJl'O'CТ&нціА, споруд­ ження НОІВИХ пЇ',цп,>ивметв У райо­ нах, багатих на СИРOlВину. В про­ мисловості,

нюватиме'ТЬСЯ

бере

ськоІ

тизація,

Розгорнуте нізму

-

це

будівництВ{) таке

&ОМУ­

розширення

еільсь­

комплексна

меха­

нізація виробничих процесів. На­

ло 'затрачено за всі РОКИ Радян­ влади.

будівництві,

КООІУ господа'IJCТВі Шlф()ко з:дійс­

великого

розвиТltу

ХІМІзація

aBroMa-

вирООництва.

В країні буде С'1'вoqIЄlЮ єдині енер­ гетичні си~и.

Сільеь.ке ГООП()lда:рств.о в срср у найближчі роки стане настіль­ яке має підготу,вати умови для прогресу Jtи інтенсивним, що зм,ожеповніс­ здійснення КQlМунkтичного прин­

році.

1958

ОСНОВОЮ тех'нічного

ма,сштабів

і

обсягу

виробництва,

-це етап БУ'])Х- в у.сіх галузях народного госпо­ ЛИlВого

'РOOlвит- дар;ства

є

ffilергетика.

потреби насе­ ципу «від КІ)ЖНОГО по його з]Щб­ тю зад{)вольнити а Щ)()­ ностях, кожному ПО потребі». лен:ня в ПРОДffllQльстві, оде'р.жуємо В СИ!ровинІ. ЦЬОГО Перейти до цього принципу мож­ МИCJ10В()Ст1 Тепер

ку його ПРО- тільки за три дні дуктивних і ду- електроенеprії стільки,

ми

скільки

на буде тільки при ДОіСЯГнеll'ні бу'де ДОСЯ'І'ИУТО зарахунOIt підви­ врожа-йності зеРlЮвих. дoeтaТltY матеvіальних бла.г, ко~и, щення ріод створення Росії за рік. У 1965 році виробговорячи словами Маркса, еу­ KYJIЬТYP, різкого з6ільшешщ по­ Чи давно люди говорили про .матеріальних культурних пере- ,лення елеКТРDeнергії збільшиться спільні багатства поллються пов­ голів'я всіх видів худоби І 'пти­ комунізм, як про далеке май- думов комунізму. Вирішальна в два з ЛИ1ПК()ІМ рази. Буде спо­ ним потоком. ці та І1'ЇДlВищення Їх продуктив­ ховних сил, пе-

бутив? І (}сь

вироблялось її

в

дореволюціЙ'Ній

ХХІ з'їзд Кому- роль У здійсненні цих завдань руджено 200 тисяч

кілометрі.в

Н~вий етап - це і якіснО' но­ вий ступінь у розвитку еоціа­ ток - ними маж'на п'ять раз опелістичного виро6вИЦ'l'ва. Велихий Союзу еповістив світ, що те, ІФО ІЮЗВИ'I'Itу на.родного rODIIQlitapcTBa, резати земну кулю по екватору. виграш АЗДУТЬ високі темпи РО3що так пристрасно і з такою на- який передбачає велетенський Та хіба вее перелічиш! Разгор­ витку нафТОВОЇ і газової про­ дією мріяли люди, віднИ!ні стає розмах і небачені темпи ТE(}pqOЇ МИlCJIовоcri, широке буДlівництво Нуте будівництво комунізму -

ністнчної

партії

радянсыtlгоo вlДВQiДиться семирічн(}М)' планові високовальтних електричних сі­

справою пов~яltденнorо жИ'М'я і роботи.

ності. Новий період у розвитку нашого

еільськооо

віДЗНа.чаТИllеться

господаретва

також і вели­

Че3ною і,нiцjативою ~ел&. Багаro

TpyдiBHwкiB

з них вже

тепер

~міJlИВО ВИЯВJIJlЮТЬ внутріпші ре-


П'''fНIІЦІІ, 6 ......" 1959 року.

СТАХАНОВЕЦЬ

3

ХОЧ СЬОГОДНІ В ПО.rtЕ Мине небага.то днів, і треба 6уде вих<tдити в поле. Перша рільнича бригщца центр.альВ'Ого BiдitЇлення pai~oooy, що після укомплеКтуБаlllНЯ стала ЗlfiaЧНО більшою

Кожному визначено завдання Тракторна БРИГ<lда калит,яжь- СВQЇМи силами

нерів веленої м3Jси з качан3іМИМО­

IООго відділення

ЛОЧНО·МCIWВої СТШ'лості з коок­ ного reKTapa. За ще вищий уро­ жай :JмагаютliCЯ ланки. Щоб за­ бе:mеtlити виконання з~БОВ'JFзан­

радгоспу закінчує.

за:reмельнИlМИ

угі)І,Дпи,

хоч

статку удобрене

торік кар!ГОПЛИ­

сьогодні готова почативecшmу ще. В&сиою внесемо тут на ro<tжен

сівбу. На.еіння JfPИХ ранніх є на геКТ1ІІР по 30 тонн Т<tрфу і гною. всю мощу, воно кондиційне. Ра­

ніше в "на:с не було кукурудзи,

зараз і її ма.ємо. Шдремонтовані БОРQНИ,

сівалки,

0~оч8,lено

з

к.ультинатIJPИ.

трактарами

на

по­

ль()Ви~ роботах використовувати­

І'ій

Крі'м

і

ранніх

зернобобових

садити

28

на дру­

нізаторів в перші дні закривати­

TQНH. Сюди про-

ме вологу на зябу, 60ронуваТШdе ОЗИМИНУ,

культур,

будЄ'мо ціон та Іван Опанасенко безпе­

зобов'язанНЯ на перший рік

мирічки

зібрати 11'0

-

неРІ{ картоплі і по

35

зерв:а куку'РУ.цзи 'га по

132

ніт, якого на кожен гекта'р даємо

се­ по

3

центнери.

М.

цент­

350 цент- І

Коnоша, бригадир.

центнерів

грунту

Т,ракторист Фед~р Теплюк щодня

ду, по мерело-тало.му f1PУ1ІТУ під­ вивозцв по 65-70 тонн торфу. живили 150 гelКT3ipiB конюшини ПереВJJItонують норми на заготів­ і люцерни. На кожен гектЗJI) лі добрив робітнИlКИ Микола ХИТ­ внесли Ц() 3 цевт.нери кaIНITY. рий, Марія Кулинич, КостЯflТИН ФедopQнко, Уляна Руба'нка, КаРоосівио мінеральні д06рИ'lla ще

reKT3IJ)aX

бага'roрічиих

TlNIIВ.

нач,

~

яку

передова

«Жовтень», с.

в

колгоспі

Требухів.

вона зібрала по

Ос­

Торік

центнерів

257

овочів з кожного гектара, а нині зобов'язалася одержати по 300 центнерів. На площу вивезено 1200 тонн гною і 300 торфу,

частину

яких

за­

ДpyJtlНo працюють

овочеводи.

3а останні ~i вони р&Зпікї,рува-

гонки

розсади

на

гектари.

4

Ланка підготовляє парникові рами д.lIЯ сівби інших овоче­ вих

культур.

На знімку: бригаднр

М. Я.

Фото

В.

очолює О. Матвійчук.

А. Сорока, .. б б Й керуючи ВІДДІленням о-

Перерва та Левко лооицький. На І

2,5-3

..

гєктамх

.........Ївають

...~V

,вруч-

рицького радгоспу.

М. Самойnенко,

ну мінераJПJні добрива, пере'вИltонуючи

H()J)Мy,

. П елаля

В'

lTpOBa~

МаріJl Шиnтa та інші робітниці.

ША картоплю, ОJЮчі і кукуруд8.000

З'у,вивезли у поле більше

агроном.

с. Жердова.

• •

*

30

гектарах каїніт і фОСфlJPитне бо~

2

центне-

)J;lpyгa і 'І\ретя бригади почали

верви apoora.JRlЯ вирООlПЩ'ІЧІ& про- рону

здоров'я,

с.оціальне

солі та

доБІРИВ, ча-

стину яких залишимо для ІШесен-

ня під картоплю, овочі та куку-

всіх

першого

об-

відділен­

ня радгоспу ім. Щорса. с. Княжичі.

забез- ненні миру,

відЩ>а.є

важливу

Тепер, коли з'їзд партії виро­

І бив Яlсну програму руху нашої до

комуні'зму,

все

КQJТГоcпtв, продукти:вmь праці трудівникі-в міста і села шшов- залежить від ТРУДОВ<tго е'НТfзіаз­ в них зр()сте приблизно вдооє. няться за 'рахунок випускників му труді,вників міста й села, від

місцевостях близько

7

буде мільйонів

Стануть до ладу

бригад

з пр<tдУКТИ:Вною бе:mосetpедньо

на

90 тисяч нових тивів -

такий шлях l1реба буде

тракторної бригади.

Виробництво м:'яеа в Rолrоепах і радгоепах району за етаном: на І 'березня (8 центнерах на Назви сі"

100

га сільськогосподарських угідь)

і колгсх:пів

Назви радгоспів

23,0 Княжицький ім. Щорса 17,6 Богданівський 17,2

Рожнн, «Більшовик» Літки, ім. Калініна

Гоголів,

«Червона

Пухівка,

ім.

6,7 5,8

14,8 Семиполківський

Україна»

5,0

13,7 Бобрицький 12,2 9,6 Великодимерський

Ватутіна

3азим'я, «Шлях

Ілліча»

3аворичі, ім. Кірова

4,8

4,3

8,3 Світильнівський «3оря»

Погреби, ім. Кірова Мокрець, ім. І-го Травня

7,8 0,3

.3,8

По району

8,9

------ВОНИ посіJИ пере~ові місl.lЯ

1156 1104 834 833 664 612 567

ПнльтяА М. 3. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. БеЗЩlJlа П. Т. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Ряба А. А. колгосп ім. CTuiHa, с. Русанів.

Кваша В. К. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Юрченко В. М. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів. Постол М. С. велнкодимерськиА радгосп. Кудря О. В. бобрнцький радгосп. 567 Шита €. Г. бобрицький радгосп. 563 Наліс Р. В. колгосп ім. Калініна, с. Jlітки. 561 Jlуста Г. О. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 561 Гарбуза Г. М. великодимерський радгосп.

536 Кузьмик Х. Ф. бобрицький радгосп. ' 529 Щербина Н. К. колгосп ім. КалІніна, с. Jlітки.

524

Бобко М. М. семиполкіВ4СЬКИЙ радгосп.

513 Ворона €. С. колгосп ім. КалІніна, с. Jlітки. 496 Топіха А. І. КОЛГОСП ім. Сталіна, с. Русанів. 490 Стафіенко О. Г. колгосп ім. Сталіна, с. Русанів.

r.

442 Пиндюра €. К. колгосп «Більшовик», с. Рожни. 437 Приходько О. С. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 435 Таран М. А. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 434 Сахно Н. 3. колгосп ім. Калініна, с. Jliтки. 431 деркач О. Т. колгосп «Червона Україна», с. ГоголІв. 426 Батечко Х. д. семиполківський радгосп. 423 Харченко Г. П. колгосп «Червоиа Україна:», с. Гоголів. 419 Лисенко О. Я. колгосп «Червона Україиа», с. Гоголів. 3д()ровець К. Н. богданівський радгосп. Теплюк Г. І. богдаиівськиli радгосп. 404 Теплюк Г. І. богдаиlвський радгосп. 399 Верченко С. С. колгосп «Більшовик», с. Рожни.

414 412

381 Хоменко Г: О. кощосп «Більшовик», с. Рожни. 340 Кукшин Г. Г. семиполківсьииА радгосп. 309 Коваленко У. М. семиполкlвськиА радгосп. •

118

Наполегливо трудиться молода ла ІЮ 563 кілограми -

підприємствах семирічки

Ф. Петренко. На знімку другої сторію!:н: сек­

найбіJlЬ­

доярка Раїса Налk, і це забез- ше по колгоспу.

комунісТичної всього нашо,го народУ.

споруджено. праці ~o висо-косвідомої і високобудинків. продук.тивної праці цілих колек-

ми

ВИlРОЩУБ_а_т_им_·_у_т_ь__с_,_К_алита.

по

С. Савченко, секретар комсомольської

roілт-рамів

4000

pimroГ'O підвищеН'Ня рівня ЖИ'l"I'Я. працею. Широкого j)()З'IIитку на- і буд()Вах, у колгоспах і ра.дго.с­ молока від кожн~ї з за,юріплених ПРОТЯТОМ семи p~KiB в'ступить В беруть комуlfiСТИЧН1 фор!Ми пра- пах, в наукnвих закладах. Вели­ корів, вона за два місяці надоїексплуатацію близько 15 міль- ці і ОРГ1llніз&tції 'Виробництва. Від ка мета вимагає великої енертії

йонів нових ювартир. У сільських окреіМИХ

ЦЬОму

Г. Пінчук, бригадир

IWнтрольні цифри пройняті cepeДIНix і В():сьмирічних шкіл, по- їх зусиль і с,вїдомості. У спіх се- печує їй успіх в роботі. 30бов'я­ найглибшим пі'lUIува'Н'Ням ЩЮ бла- будованих за принципом поєд- мирічнorо плану вирішуватиметься за.вшись одержати в першому 'Році освіти

У

427 Донцова М. М. колгосп ім. Калініна, с. Jlітки. 426 Трохименко П. П. колгосп ім. Калініна, с. Jlіткн.

у наступному семир.іччі ряди Батьківщини

го на.роду, про те, Щ'об добитися нання

ШВWДІІІе.

443 Упир Н. І. колгосп ім. Калініна, с. Літки.

ривами під час міжрядного

Д3t])С'І1ВО ()Держить біЛЬЦІе мільй()- КПРС ТОО. М. С. !ф,ущов, можна ський Союз 3В' язаний тісними m 'l'P&1tТO'piB, близько 400 ТJreЯЧ буде повністю заДQ:ВОЛЬНИТИ пот- узами друж,биі братЄ'рсьюої ооає­ зернових КОІІІб&Йнm, вєJППtY хіль- реби всіх радянr},ких людей у модоп~моги.

завершено е'JIeltтрифікацію

краще,

робітку.

ці культУ'РИ підживлюва-

дУктів. печення. В недалЄ'кому майБУТ7 роль у роовитку всіх соціаЗа С8киріччя сільське rocпo- ньOOLy, як сказав на ХХІ з'їзді лістичних країн, з якими Радян­

уста.ткуваШlJl, буде в ОС'В'ОВНОМУ хідних і розумних межах.

ні. Роботи в нас підуть набагато

тимемо таmож мінеральними дооб-

68

Ісість :різних машин, мt!ханіЗ!Мів і ~а.РЧУ'~ННі, житлі, одягу в нмб-

ropiK,

ВИ~ОІКому аг'ротехнічному рів­

487 СоловеА А. колгосп Ім. Сталіна, с. РусанІв. 475 Пригара Г. В. колгосп «Червона Україна», с. Гоголів. 464 Кваша д. Г. колгосп ім. CTaJliHa, с. Русанів. 464 Петренко Г. С. колгосп ім. Каліиіиа, с. Jlітки.

рудзу.

А. Іщенко,

тонн- гною і '1ІОрфу. Найбільше за- гe1tТapiB КОНюшини, в T~MY числі

СТроки, ніж

у

від закріплених корІв за два місяцІ)

РОЗJсіяли ту·ковою еїlВалкою на

агроном

У к.інці лют~го підживили

сівбу

(Доярки, які найБІльше одержали молока

Без 3&- .горшеЧковою рооса:дою, що забєз- супЄІРФосфату, калійної

ніт і калійну сіль їздооі Федір

І леюсної лаН'К}І,

Шміловича.

інших мінеральних

весняну

дак, які увійшли в склад комп-

Оснач.

100 Внесемо мі'неральні до6рива на 150 гектарах жита і 200 Гfжт'а,тільки рах пшениці. Маємо 200 тонн

'l1римки ~оста:вляють у поле каї- печить значно 'вищип уро'жаЙ.

садити.ме

на

Іван АндJ)liященко та Микола Ше­ лест і комбаинер Олексан)Щ) Вре­

Русанів, ім. Сталіна

кінчИNО. Найкраще opraнізооано ТИlсяч горшечкі'в, а буде ще ПЇIДЖИВJreННЯ бага'ООріч'них трав і тисяч.

Ранні овочі [J1осадимо

силос.

трактористн впевнені.

Требухів, «Жовтень»

ли мінеральні добрива на 50. перегнійних горшечків, ,роботу ПЇ'ДЖИ'В.JIювати жИ'ОО. У полі праЧе.рез два-три дні цю робlYl'Y за- орга,ні'зували у дві зміни. е 40 цює 25 ро-бітникі'в і робітниць.

у перщій бригаді, ЯItу

Наприклад,

Парникова ланка бригади роз­ пікірувала у 200 парникових ра­ мах розсаду ранньої капусти, а в 50-посі яла помідори для ви­

Шдживлюємо також озимину ли p~aAY ранньої капусти у рошно з розрахунку по даємо на K()JItЄiН гекТ&'Р ІЮ 3 180 парник()вих рамах, ав 30 центнери калійної оолі і каїніту. _ п~іяли ранні помідlJPИ. Щоб ри на mожен гектар.

виготовити ТО'РФО-

чи

тар.

-

озимини

боти.

.'_ _ _~~-___' _

ТЄIJ)ина Селюх.

З н_че,них 130 геК'l'a:рівр()зсія- яmайбільше

очо­

йосипович

-

I'ОТОВИ/13 місцевих добрив по­ Н3Ід 3()00 то-нн 'l1ретя бригада, відділення б06рицького радгоспу. ЯIOOЮ керує д. KOНJ~paTeHKo.

100

Михайло

компостовано по 30 то,нн місцевих добрив на кожен гек­

Людно зараз на IЮJlЯХ наШf}ГО

ВИКQIPlЮООВуючи оориятливу пого­

бригада,

лює

тонн

с. Світильне.

По мерзлоталому

на

Городня

140 гектарів картоплі і ре6ійно ДОСТIliВЛЯЮТЬ у поле каї-І

сіяти стільки ж КУКУ'Рудзи. На:ше

сіятиме

картоплю, виконуватиме інші ро­

у ці Д'Ніроосіваємо мінеральні

добрива на площі, де садитиме­ зернових мо каproплю. Іздові Микма Ка­

ярих

та

ральний.

ПРQ:ведемо 3ара:з 'визначаемо, хто з меха­ б~льш стислі

довжуемОВИіВозити добрива.

мемо ItонеЙ. Для них полагодили

хомутн та іншу збрую.

по

-

гектарів КУ-

115

зерно

сівалки, плуги, культиваroри.

76 гelКTlllpiB 3М'отовили по 32

тонни місцевих добрив,

на

підгоroв,ку до

ні .j н&!Ві<:пі машини до тракторів:

Иід к4prroWlЮ ва f}дній з д'ілянок

в

курудзи

О~н'оча.сно з завершенням ро­ ве~ни першого року сеIМИj}ічки. біт до виходу в поле roryeм~cь 9 11ракторів з 10 вже Bit1\peMOH- до зБИJpаНIfЯ врожаю. Комбайнери товані. Надходить HOOJa технііка. Олександр &редак, Іван Дмитрен­ ОдеІЮКали два нових трактори ко та. f'РИГОР1Й ДмИТреНКо відре­ «ДТ -54» і ОДИН просаrrний МQнтували зернові комбайни, а «ДТ-20». Справні також причіп­ В3.lСИЛЬ Панченко силосозби­

як за кількістю робітниmів, так І ня, під КУКУ'Рудзу відвели в до­ і

семиполк~ыroоo

органІзаціі.

Колтосп ім. С.

Калініна,

Літкн.

Перші виводки молодняка птиці Для поповнення

nтахоферми 2020.

Всюди

молодняк птиці

требухівсыtмуy колгоспу «Жов- розміщений в хороших брудерах. ма.газині'В, 64 тисячі ПЇДЩ)ИЄМСТВ пройти. Праця для людини деда­ госпу ві~ра!Вили понад 2900 Вчора понад 2000 курчат «Україна», Баштанського тень» rpoма,цськorо ха·РЧf\ВamlЯ. В кра- ~i більше СТalВатиме першою району, Миколаївської області, голів МОJ!lодняка птиці. fоголів- одержli'В княжицький ,радгосп іме­ М. Ф. Ковальчук (справа) про­ ська артіль «Червона Україна» ні Щорса. іні буде 120 тисяч кіноуетано- .1КИТТЄВОЮ потребою. водить чергову бесіду про ХХІ вок, і 15 мілЬЙj)НЇВ телє<візорШ. fcШmне ВИIt01lання семирічноодержала на інкубаторно-nтаlів­ Т. IrнaT8НKo, КОІН'11Рольні ють да.льше

ретар

з'їзд

партійної

КПРС

з

організаціі

доярка~и

ЦИфри neредб!ча- го плаtlу матиие ви,ішальне зна­ молочно-товарної фер.. и. зростаНН:ІІ витрат чення в економіЧНf}МУ змаганні (Фотохроніка РАТАУ).

Аержа:ви !На lJIа.родну освіту, 010- соціaJFiзllу 3 капітаJIЇЗМОМ у зміц-

Фото

К.

кол­

третьої

дченка.

ничіА стаНЦії

иіJlська

2148

курчат, рож­

«Більшовик»

великодимерський

-

2223, радтocn -

зоотехнік

інкубаторно-пта-

хівничоі станції семнпмківськoro

радгоспу.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

ТВОРЧІСТЬ

Н1\ШИХ

П'8Т11111U1.

ЗЕМЛЯКІВ

а

!

--------------------~~.

Пере.двеснн

Читачам

Ще

каламутне

ші;

В броню холодну весь ... Але, прислухайсь, чуги Гуде, вирує десь!

-

Гуртує

міць,

мов

гнІв;

се-

П,

тери.ни Кеуш.

луки

мулом

Наснажить д,ля ДнІпро

отав ...

СВИНО'фelpмі . Та§(

но

зв'яз ани Й

ми, Це

знає їх запити і прагнення. допомагає йому в літе­

З

художній

Василь прийшов додому

-

розколовши навпіл хмари,

ПострІлом гарматним ранній грім; крапель дошкульиl

удари

весиянІм.

Скажи, п'янюжище

благодатним

виром

Грім І

за

вражий

зараз

виднокругом,

снігах, захованих

в

розкис,

руки

склав,

-

І каже: Ти

розвішав мов

мене

Гине зима

Чуеться

м.

клекІт

СНІГИ

струмочків

весна,

скоро

весна.

дихне таємничим із заквітнуть луги ...

Скоро Де ж ти,

горілці.

Іван

тонни

торфу»

своєму

листі

ТаНУіЬ снІги ... НЕМИРОВИЧ.

м. Бровари.

на САуж6у семuрічці

С.

валОС!l,

що

раДlІнс:ьке

розподіл

обмежений Збори

бу­ са­ для ти­

ССТ

ківського

наказали

звітні

торгівлю

Нижче

публікується

стаття

про напІвпроВідники як перет­ ворювачІв еиергlї.

НаПі, впрові'дНИКИ

ширО'ко

повсюдже-ні в природі. Це

-

роз­ май­

та

ло

І

апарат.

успішно

оволодів технікою цієї справи. і тепер вулканізація автокамер

ні

проводиться

зазначили,

при

поліпшило викрили

свою

і

недоліки .

вказували

, . "q ••

роботу.

"",и

Вони,

на

гаражі.

П. Жук,

але

шофер.

зо-

Колгосп ім. с.

нерівно-

Сталіна.

на.півпровідники

різКJО' енергіюсО'нячного

змінюють свій QПір еле,к'!1рИЧНО"МУ ретворити в

було

ся в

20

Особливий

інтерес

являють

прилади же весь неорганічний сві1, що 'напівпрО'віднико'ві безпооере~і перетвО', рювачі нас отО'чує. До них належать на­ и.ого виду енергії в інший, самперед такі хімічні елементи,

як од-

на­

БЕРЕЗНЯ

Міжнародиого жіночого дня; - остаинl .Істі (Москва);

-мультиплікаційний

19.00 19.20

германій,

кремній,

1'а бага1'О інших речовин. Відкіт­

джерелом

теп-

зроБИJIИ

!

! ! і

Учєииці

MaIWeT

! ~

сінО'косаркИ. І

Проня Чмир,

Галя

і

батько учениці 5 класу.

І !

с. Бобрик.

• !

садка; 19.40 телевізійиа кіно­ хроніка сНо.ини тианя~; 20.00передача, nPIІС•• '1єна МI.народ­ ному .lиOllОМУ АНЮ 8 березИIІ.

8

6ЕРЕЗНЯ

Неділя: 13.00 с«дуб зиаме­ 19.30 - передача на на­ уково-атеїстичні теми; 19.45- нитих капlтанlв~. Спектакль Мое· кіножурнал; 20.00 - Липкович ковського театру іменіЄрмолової; - сНезиосний xapaKTep~. Спек­ 15.ЗО - передача д,ля праціВ· сільського господарстаа такль Московського театру імені ииків сСемирlчку за 5 poкl.~. Теае­ Єрмолової. візіАиий журнал cPaдJlHCЬXe се­ 7 БЕРЕЗНЯ JlO~; 16.ЗО передача д,лR BOЇlliB Субота: 19.00-останнl вісті (Мо­ РадяиськоІ Армії с40-річч. .УР­ їжак~;

19.20-сСлухаАте Виступ

виховаиців

нас, ма­ дитячого

'O'~oC" _

_

ЕНЕРГІІ

Н"'У

сРаАІІнс.."иА

-останнІ

вlаl

вoiH~;

(Москва);

19.00 19.20-

документально·біограФічниЙ фільм «Н.

К.

Кp)'IIC.ItU»;

18.40 _

ури.

вок а роману Г. HiKO.JIaєвol «)КаТ.... Читає заCJIужена ар­ тнстха РРФСР Васильєва; 20.00

При певних умовах здійснюв- -

концерт;

21.ЗО -

кінообірка

пе­ ,ться TaJOOК пере'l1ВО'Рення механіч- сЗаОуті ПJlівки •. Як ві- ної е-нергії fI електричну і нав- !!!!!!!!!ІІ!!!!!!І!!!І!!!!!!!!!!!!!ІІ!!І!_ІІ!В_ __

прО'міння

електричну.

на.півпро­ тьому штучному супутнику 3ем- зустрічей здійснюють відники. Перетворюючи механічну лі.

Р.....ТОІІ С. ПОГРЕ&ІНСЬКИІІ. Труба Олександра Анааасіів­ на, яка живе в м. l(иєві -27, бу ­ динок N! 3. КВ. 31, порушує спра­ ву про розлучення з чоловіком Трубою Іваном Опанасовнчем,

ШирокО'гО' РО3ІІовсюджеlИlЯ на­ енерriю Уд.\рШ в електричні сиг­ який живе в С. Пухівка. Справа слухатиметься в нарсу ­ термоелектрогенератори, нали, вони ЧЩ)еЗ J)a.Aiооерещнач

бирають які

перетвО'рюють

теплО'ву

ооер­ посилають їх на Землю.

Застосуван,ня

нamвп·ровFдникШ

селен,

Не1ІичерпнИ1l

Ковшу:н -

фільм сЗлий

гію в електричну. Джерелом теп­ а приклад, тепловоі в еле, ктричну, лової енергії мО'же бути звичайна не обмежувться лиmероллю пе­ також сполуки сфки з металами електричнО'ї в овітлО'ву і т. д. ретворювачів енергії. Радіотехні­ як

цікавоro

керує учитель А. А. Мовчан.

ПРИJIа-

домО',

сучасній техніці.

ЧималО'

учні технічногО' rypткa, Я1tИМ

еюспО'Наті,в художньої

50

вишИ'Вки і понад

напівпрові,JtНикові прила.ди, ра.КИ. ОСЬ Оди'Н з численних · прикОсь ці властИ'ВОсті і лягли в які ,перетвО'рюють оонячну енер- ладів: коли третій штучний су­ Землі ЗУC1'J)ічається з (}Снову нanіооровідникО'вих при­ гію в елеJtТрич. ну, живлять радіо­ путник міItрометеорами, то «реєстра.цію» передавач, встаноолений на тре­ ладів, яJciвсе більше поширюють­ струмО'ві.

!

! !

~ Увагу батьків ПРlПlернула зроблені НИМИ під керівницт- ! ~ велика виста.вка дитячих po6i'll вом вчительки О. Єреке-нко, і ~ на уроках ручної праці. Тут •• Мат.lсни..!

".q"-Q,,#,~.

мінвя, ра.діоахтивнихвищюміню- кремнійових фО'roелементів можна

-

!

не ціка;вл.яться ТИ1І, як вови БО'гдан()вич та O.'IJI Білoгyti себе Jroводять, вчаться. представили художні вишивки, і

ми~.

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ вань

!

із дерева .

КРИТИ'ItУ­

дітей не при,вчають до праці,

сква);

Русанів.

• • - • • __ QoC.;o". _ _ _ oC~_.'.

гостро

П'ятниця: 18.ЗО сПро дІ.чат хороших~. Репортаж на честь

придба-

Смовей

:•

вИlПtЛЯвих

ДИВІТЬСЯ ТЕЛЕПЕРЕДІ\ЧІ

сільського споживчо­

пайовики

тим,

6

Рожни .

вулканізаційний

маке.,

!

І(олгосп «Більшовик».

Механік

батькі,вських зборів

Мехед,

колгоспу

! ! !

0··' .•'.• 1'.'......'.1 .".'1.'''' ."....'.• II.,I.I'.,........... II....~ .......,...........,.....o••II.".,..1І.".".,,,".,...а

Вулканlsацlя камер

Літ-

з

паАовик .

с.

інтерес.

І. Ка'ЛЄlllченка, в сім'ях яких

нала­

хлібом. І.

і

і

Богдаиівка.

толій ОнищЄ!lfItО' - ПІкаТУJlltу, вали Г. Стріху, М . Ходоса та ВолО'димир Степура та Федір разом

завершити

пекарні

Правління

збори

правлінню

якнайшвидше

годити

.

с.

Уче.вь Іван Пї;uубииА виroто.. і чальнО'-виховІЮЇро6оти. ВО'ни, вив Ч>ОРНИЛИJе прила,!WI, Ана- ~

!

та

класу.

кО'лективу по пміпшевню нав­

~

товарів

великий

гарлче схвалювали заходи пед­

р.) КМ­ Ілліча».

го товариства. При обговорен­ звіту

Учасники

так пи ­

(еСт ахано­

асортимеит

будівництво

СуБОТО8ська,

Наказ паЙОВlІкlІ

машино­

будування забезпечить у семи­ рІчці створення І виробництво машин на базі застосування напІвпровІдникІв, ультразвуку та інших відкриттів науки І технІки.

-

викликала

полі

колгоспних багатотирааивх газет

секретар сільради.

Відбулися

дове ВИХl>вання дітей в сім'ї

!

Зазим'я.

крема,

Н. ХХІ з'Уздl КПРС вказу­

в

і ! !

Семирічна школа.

нашої дів та

школи т. Степури Г. про тру­

про механічне добування торфу.

що в минулому році ССТ дещо

Досяzнення науки і mеХНіКU=

а

і

Н. Цьомиа, староста

ДОПОВЇ1ДЬ ДB;J)Єxтopa

Зазим'я, Г. Ковпак. Лист 01'1на засіданні правління. домовлено з Броварською РТС

мірний

: !

Виставка дитичих робіт.

сіль­

говорено

карбованців. медичного пункту 3190 карбованців. клубу 2 тисячі карбованців.

С.

ми ,

с.

ДИННИК, інженер .

На сесії сільської Ради ли розподілеНі кошти від мообкладания . Вирішено ремонту школи виділити 6

любов моя? Жду,

сніги ...

у

АО І

нас сви-

ОБО'в'язково прийдемо,- ~

-

Ростіть, )!;іти, сильнибадьорими, О'ВОЛОодівай1'е

-

заходів

ремонту

вець» за 25 лютого ц. госпник артілі сШлях

Бровари .

гаю,

виглядаю.

Тануть

жодної

приходьте

защюсили

сказала:

«Шлях

вжило

весна,

сяч

Хочеться вийти і пІсню спІвати, Щоб аж лунало кругом! Хочеться ... хочеться так покохати! ТІльки кого? Тільки кого? .. Скоро

колгоспу

арriлі

«Незабаром сав

На ремонт культурно­ побутових закладів

навісна.

про

ремонту

••

.

грайливих: Скоро

в

По сторінках

Тануть

соплі,

голуб

яруги,

Тануть сніги по широких долинах,

писав

для

забезпечення

Ча.стіше

-

ВО'на закликала учениць прий- мою.

"ЖОДНОЇ тонни торфу"

Щоб були коноплі,

вимочи

нас хорошО' ниці 'J)aiДГО'Cl.Пy К. Зась.

ти ЇЙ на зміну. ПО'тім Кеуш

Ілліча»,

Ілліча» т . Павелко повідомив. що

сину,

крильця,

Била артилерія весии!

Заєць

заліза

Голова

правління

натіпаю!

Андрій

Перwих бруньок ждали .сени.

... По

поганий,

І.

сШлях

госпінвентаря необхідним залізом.

гримІв!

десь,

Зазим·я.

відсутність плугів.

Я з тебе, каже,

Злива в наступ ринула згори. І брудні шматки полотен сірих, Танучи, сповзли в глухі !ІРИ.

колгоспу

Л я роблю, недосипаю...

Василь

любима пісня нашого за- і

lt&J(

!

для

А

!

Виступ її СХіВилював усіх Н&іС. ВЗJiти шефС'l1Вонад СВИНофер- !

у дописі під такою назвою (<<Стахановець» за 18 січня ц . р . )

В горІлцІ киснеш кожиу днину.

Конопель

ПО'-

уш palПО'рт, обрали її 'П(rЧес-

залІзо!!

с.

п·яний.

Ти довго будеш душу краять?!

Гримнув,

Закінчився з6ір коицерт(}М.

НО'Ю піонеркою свогО' заГI>НУ. ві,lЩОЮЛИ піонери . ~ Слово взяла Гa1lНa Силівна. Ми вирішили всіх за.roном !

"Швидше придбати

коваль

Аого ДРужина стала лаять:

Наступ

С.І(l)l;ами наших виступіu

діяльносri .

ЛОГІКА АЛНОГОЛІКА

Стрічать 8есну почав.

Ке-

Осооливо "подобалась сВИ!Нар- :

кува.'1ИСЬ на пі()нерську лі'ній- на.с, ку, віддали Ганні Силівн4 Ке - парки.

колгоспника ­

--------------~a

гулом

!

уш і Оля Кеуш.

зустрЇ'ли . Спочатку ми виши-

На фото: колгоспник П. Ф. Кузьменко. Фото О. Хруща (шофера).

Зломить на тріски, Заллє піщанІ коси Я самотиі островки,

Цікава спра.ва, -

-

Ф.

і

!

над

годишreь присутні. гону, яку МИ РОЗУЧИЛИ під IWe- і І ось ми, всім загоном, на р.внlЩТВО)( вожатоі робіт­

Кузьменко · тіс­

ратурній

суспільсТ'Ва.

цю!; мати нашО'ї niонерки Ка-

при ре­

Beць~,

КJraey.

6 «6»

пропоНував хтось,- там пра-

газе­ сСтахано­

ти

Що стоголосо Лід

Брязнули в стодзвоні

!

Д а к Ці ї

Ту міць,

Нехолодиим,

з

.......'_ ..,,_ .........0

А що як нам всім зібОглянули ми пО'росят, ратися на ООИНофефмі, за- якими шефствують Катя

Вигурівщи­

єднання

ДнІпровських ГЕС усІх;

Ситих

Кузь-

лися піонери

! ! ! !

ни . Член літе­ ратурного об'­

Стрімку, неспинну, Якої хвиль розБІг Приводить в рух турБІни

Шдлlдним

Федо-

ровича менка

міць,

Колгоспні

Петра

Х О РОШ І

~ Якому питанню ПРИСВЯ-І знаннями, щоб стати гідним,и ' і тити черговий зБІР? - ради- будівниками ItО'муністичнОІ'() ~

і

шаржі

ла

ВОда волІє простІр ... Я, ждучи по гожих диіll, У підльодовій млостІ Ту

!

малюнки,

дружні

1./1. А

Збір аагову ва свивофермі

.

на·

тознімки

Д

!

!

карикатури , фо­

ссало~

Не дерло береги. Іще ДнІпро закутий

ПРО

і

шої газети доб· ре зиайомі вір·

Ще крига не скресала, Не танули сніги,

.....,........,..".".І..,

,.у.

6 ....... fIU

гасова лампа

-

«молиия» З вит­

ді І-ої району.

дільниці

Броварського

Приходько Никаиор вич, який живе у М.

Васильо­ Бровари,

ратО'ю пального 50-70 грамів ка, електроніu, авто_а.тика і те­ гуртожиток заводу холодильии­ є СО'нце, яке за за ГОДИНУ. Від ТI1КОГО' термоелект- лємеХМlіка та інші галу:Ji тех­ ків, порушує справу про розлу­ чення з дружиною ЖорииOlO Аи­ посилає на Землю poгeHepa'l'Opa Мі()ж,на живити ра­ ніки не-можливі без НlПівщювід­ тоніною Іваиівною. яка живе у СТИ'іМ гірше, ніж метaJIИ, алеIW])а­ е,нергії більше, ніж наГ]Юмадила діоприймачі «Р()дина», «Искра», нихів. Ім, безсумнівнО', належить М. Бровари, вул. Маяковського ще, Ініж ізолятори. ТО'му ЇХ і наз­ її наша планета за мільярди РО'­ Nt 61. радіостанцію «Урожай», яка ши- веЛJfКЄ майбутнє. у вигляді вали напівпровідниками. ІІЦ ків свого існування Справа слухатиметься в нарсу­

на їх оообливkть полягає в тому, ЛI>ВОЇ енергії що вони ЩЮlЮдять електриЧIIRЙ кілька днів

ВПЛИ'ІЮМ зО'внішніх УМmI світ­ вугілля, нафти, сланцю, торфу. рокО' використовується ла, тепла, ре1l'l'Геншськoro DilО'- За ДОПОlЮГOю наШвПРl>ві'дииків- ських районах.

--------------------------------

Адреса редакції:

в

сіль-

В . •урсеНИО,

інженер.

м . Бровари. І(иївської області. вул. Київська,

Аі І·оі дільниці Броварського ра· йону.

138. ---------------------------------821-4850. Nt

Броварська районна друкарня Київського обласиого упраміння КУJlЬТУРИ.

Зам.

28 номер 1959 рік  

28 номер 1959 рік

28 номер 1959 рік  

28 номер 1959 рік

Advertisement