Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН. ЄДНАPlТЕСЯІ

РІк видаКНIІ ХІХ

в га.1Іузі ідеО.1Іогічноі роботи s'ізд вважає одннм з найваж­ .'lивіших завдань подолання

28 (1321) НЕДІЛЯ

4 партіі Украіни та районноJ Ради депутатіВ трудящих Киівськоl області

Ціна

ВИВЧИТИ І ПОПУЛЯРИЗУВАТИ Jlенінським

пік.луванням

про

дальший ріст могутності любимої Батьк.івщини, про

розвиток всіх

галузеи народного

господарства,

ріст добробуту і культури народу,

Під таким :шёUtOм пройшов не-

пропаганду і

створення

з

15

чужим

агітацію

з

завданнями

творчому

духові

щоб роз'яснювати теорію

ноп.

нашу

матеріа.1ІЬНО­

маРКСИЗМУ-.'lеиінІзму

марксизм'у-ленінізму,

практичному перетворенню їі

догматизмом

11

аде

й

сприяти

жнття.

любимої Батьківщини

славу

На підприємствах, у &олгоспах, радгоспах і МТС країни відбува-

людину ми, тра&торобу)(івники, ВИПУСТИМ0 до 1 травня понад

ні' закінченню роботи ХХ з'їзду КПРС, на яких радянські люди заявляють пр() свою готовність перетворити в життя намічені

русь» і на 300 тисяч к.а.рбован­ ців запасних частин, освоїмо в квітні серійне виробництво трактора «ТДТ-40».

ються мітинги і збори, присвяче-

щодавно семінар агітат()рів первинних партійних організацій колгоспів «Червона Україна», ім. Молотова та територіал.ьної

практики

і начотництвом. Завдання пропаганди полягає не тіДЬІШ втому,

у

РІШЕННЯ ХХ З'lзду КПРС

від

тісніше зв'язати

6.'lаг, зростання комуністичноі свІдомості громадян, ПОRінчивши

р.

1956

пропаганди

виробничоі бази комунізму, достатку матеріа.1ІЬНИХ і ку .'Іьтурних

БЕРЕЗНЯ

О,ган Броварського районного комітету КомуністичноJ

відрнву

комуністнчного будівництва. Необхідно

завдання 1ОО тракторів «Бєла­

приготування

до

за.стосува.внн

кисневого дуття. Нова техніка дасть можливість колективу це­ ху вже в квітні збільшити вип­ лавк.у с'гаді порівняно з четвер' тим

кварталом

минудого

року

H,L

тисячу тонн за добу. На мітингу в колгоспі

с. Гоголів. Щоб допомогти агіта- з'їздом величні завда.ння госпо3 величезним піднееенням імені ТОІЩ)! провеети бесіди по шосто- дарськ.ого і культурного буді в- сприйняли рішення з'їзду мета­ Молотова, Гребінківс'ЬКого райо­ 'Іі рішення історичного ХХ з'їз­ му п'ятирічному плану, щільно ництва. лурги Макіївського заводу імені ну на Київщині, виступила де­ нр'О

щастя

кожної

ра.дянс,ької

людини і всього людства пр ой ня­ ду партії. І тому. так гаряче, а виключним піднесенням весь ра­ дянський народ одностайно схва­ лює мудрі рішення з'їзду партії. неослабною увагою і вели­ чезним інтерееом трудящі райо­

3

ну сдухали в дні роботи ХХ з'їз­ ду па.ртії передачі по радіо, чи­ тали в газетах доповіхі llершого се&ретаря Центрального Комітету КПРС М. С. Хрущова, Гол()ви Ра­ ди Міністрів СРСР М. О. Булганіна, виступи інших керівників

ШЩ'ЯЗаБШИ їх З місцевим жит-

-

Мудрі рішення ХХ з'їзду

тям, перед нпми виступили аг-

ІШРС,-заявила

на

мітингу ро-

тивним планом розвитку громад-

ють волю всього нашого народу.

Кірова .. На мітингу в першому

дегат ХХ з'їцу партії,

мартенівському

арті.'lі, двічі Герой Соціалістичної Праці Степанида Виштак.

цеху

виступили

рnноми тт. Балашова і Булавка. бітницн Мінського тракторног{) сталевар Мартинов, маНС11ер Коре­ Вони ознанuмили їх з перспек- заводу т()в. Добачова,-виража- НЄП, машиніст р(}зливального к.ра­ ськог(} 'господарства к.олгоспів села, розповіли, я& проходить підготовка. до весняної сівби, зимівля худоби. Бесіди, що їх п(>'J-

3 КОЖНИ~І рок.ом зростає добробут радянських людей, поліпшується наше життя;. У відповідь на піклуваюl'Я партії про радянську

вели піСЛh цього агітатори, сприяли даЛьшому

на Бонко та інші ма.ртенівці, які

розповіли про впроваджені захо­ ди, що забезпечать нове зростан­ ня виробництва Аlеталу. 30к.рема, в цеху зак.інчуються останні

да.нкова

- Ми маємо всі можливості, сказала вона., набага'fО раніше виконати !Ідан нової П'ятирічки п(} виробництву зерна і Щнщуктів тваринництва.

(РАТАУ).

росту СОЦlалlСТИЧ-

ного .змагання .,;іж колгоспник,\­ ми. Це особливо відч~'Валося на

Медичні заклади-в кожному селі

8іаправка технічного устаткування в Пакистан В районному центрі Новиіі Нову лік.а.рню відк.рито в селі Комуністичної партії Раднн- неДІ'ЛЬІIИ"," ". по ВJіВОЗЦІ' МІ'сце,вих Відповідні радннс.ькі організа­ ського уряду, рішення з'їзду добрив, де всі комсомол.ьці разо\! МЮІЯТИН (JlьвіВСI,ка область) Прилби'rі, .яворівського району. па.ртії. Нат'хненні ними, тисячі 3 неспілковою молоддю переви- відкрилось медичне мkтечко. ції постав.1ЯЮТЬ в рахунок ра­ робітників,

колгоспників,

інтелі-

ТР'-1'ри лікува;IЬНИХ корпуси і ПО.1іК.'Іініка. Споруджено також

конува.1И норми.

генції, які працюю'Ль по пі?\при-

У княжицькому к.олгоспі імені підсобні і господарські приміщен,

ємствах, колгоспах, в МТС, шко- Щорса,. про як.ий розповідає сьо- нн. На будівництво містечка ви­ лах і установах району, відзна-

.

СІ'" трачено МІЛЬИОН

.

чили дні роБOlJ.'И з'їзду трудови-

годНІ на СТОРІНках

~ подарунками матері-Вітчизні,

інстр}'КТОР раїІ&ОМУ КП Ук.раїни карбованців.

ВЗЯ.'ІИ нові, підвищені

т.

соціаліс-

тичні зобов'язання.

Часников В.,

заклади

дянського внеску в фонд оон по

Велико­

технічній ДIJ!Iо~(()зі різне техніч­

Поморянськ')го,

мостівськ')го 1'11. Іваново-Франюів­

700 тисяч

«тахановця»

РО31IIИРЮrись :rікувальні

в селах

C;r,KOf(} районів. Зараз медичні за­ кдади є в кожному селі оБJlас1'і.

під час підго-

товки і У дні роботи ХХ з'їзду

Цінна

В бі б.'І і отек.а.х , клубах, у книж- партії IlОСИЛИЛОСЬ і більш lWHЦінну ініціативу виявили трук()вому магазині у Броварах :j nvретним стало vеРІ'вництво СОЦ І' " . . . . . о.ДІВники СІЛьського . господарства &(}жним днем все біл'ьше зростає

'школа-десятирічка,

гуртка.х

чі f'адки і ясла, бані. В минулому році сільгоспар­ 'rілі цього району допомогли к.ол­ ГОСlIникам спорудити близько 400 жилих БУ,ІІ;инк,ів.

попит на ма.теріали ХХ з'їз.цу лісти'ІНИМ змаганням серед пра1J'ПРС Д б . е цівників мол(}чно-товарної ферn. . О ІХ ГЛИ окого самостlИного вивчення і до вивчення в ми. Длн проведення бесід з ними прист"пи.1И

у

ці

дні

J

ком}'ністи, комсомольці, значна кількість безпартійних активіс-

тів. Відбу.'ІИСЯ перші бесіди агі­ таторів про Дирек.тиви з'їзду партії по шостому п'ятирічном)' плану.

Але це тільки Пl)чаток

вели­

ХХ

. ма.теРІалах

по

lІ'ПРС

,з ІЗДУ

I~

приходягь найбідьш підготовлені

Але не в підприємствах

забезпечити,

його

проведено ще семінар агіТМOIJ)ів,

активну участь у всенародній б{»ротьбі за їх здійснення. До цьо­

на низькому рівні і організатор­

ських

тії.

У

пі імені

за.вориць&ому

Кірова,

напри&лад,

ництва. тут немає. Партійна ор· ганізація повинна

п'ять

краї

СТВО-, дючих земель, виділяється веди-

радгоспіВ-ТРіі

овоче-молочних і два

ка кільк,ість техніки, буде заВI)-

зернових.

зено шrемінну

Новим господарствам віДВОДИТЬСfJ

худобу 3 Красно­

ЯРCJ,кorо краю та IpKYTdLK{)Ї об-

не

дуктивності громадського тварин-

Вивчаючи рішення ХХ з'їзду

к.олгоспні

колroс- близьк~ 110 тисяч гекта.рів ро- ласті.

лектор-

культурно-освітніх закладів.

на

Хабаровському

рюється

про-

агітколективів,

організації,

груп,

широку

lWMCO-

яльність всієї партійної і

~T

паганду рішень ХХ з'їзду пар-

ська робота. І не дивно тому, що рішучого 3.'Іаму у підготовці до ВОСНЯНіIЇ сівби і піднесенні. про­

го повинна бути спрямована ді­

. ммьської

налагодили

того,

Нові радгоспи на Дале"о.му Сході

усіх колгоспах, партійні органі-

за.ції

Крім

селах

"а нових семирічних шкіл, дитя·

lWшти в селі Байбузи будується

агітатори, в тому числі голов:\ колгоспу к())!уніст т. Павлов­ ський В.

кої і відповідальної роботи. Зав­ дання поляга.є у тому, щоб до­ вести рішення з'їзду партії до свідомості к·ожного трудівника і таким чином,

пах.

)

в

ДY~laHцi, Хутори та інших-кіл.ь­

Че.ркаського району, черкасыwi області. Вони вирішили в цьому році закіНІІИТИ спорудження будинків культури в усіх колгос-

tl

І

2,5

досягнення на всіх ділннках гос-

Широка пр()пага.НД:l іСNРИЧНИХ

умовах бригада, очолювана знат­

подарського і культурного будів·

рішець ХХ З'їзду КПРС, повенк­

ваннн артілі.

комуністичного бу-

Міністерство вищої освіти СРСР вирішило

запровадити в

навчальному

році на всіх

цьому кур­

~ax вищих учбових закладів вив­ чення матеріадів ХХ з'їзду КПРС. ДО кінця навчального року на­ J(їчеilО провести розширені засі-

дання

вчених

рад

наукові сесії і теоретичні к.онфе­ ренції по матеріалах ХХ з'їзду

КПРС. Плани науlWВИХ робіт ву­ зів будуть доповнені проблемами і темам:и, що випливають з рі­

шень ХХ з'їзду паІУІ'ії. (ТАРО).

кування.

Трактори для цілинних зеlель 2 березня з Харківського заво­ -ДОУ імені перший

Ор.~жонікідзе

відійшов

в цьому році маршрут­

ний поїзд з дизельними TpaKTu' рами «ДТ-54)}. Потужні гусенич­ ні машини призначені для меха­

нізаторів, що освоюють цілинні і перелогові землі Узбекистану.

ТЕЛЕЦЕНТР У Ростові Харків.

Конструктори заводу

маши­

«Червоний

конструк­

цію преса CM-ЗОl для напівсу­ хого

пресування

відпресовуе

інститутів,

прееорна станцін та інше yr.TaT-

ростовсь КИЙ

~OBTeHЬ» розробили

У ВИЩИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ

рових верстати і пересувна ком­

нідзе.

нобудівного

ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ХХ З'ЇЗДУ КПРС

вих верстатів. Найближчим ча­ сом будуть відвантажені три бу­

ни!! майстром контори буріння «Андіжаннафт3.» .ясею)м Юрда·

ництва. Раз~~1 3 тим виключно денна, наполеглива боротьба за ясно стає, що у кожному підп ри- перетворення в життя Директив ємстві, к'шгоспі, машинно-трак- І з'Їзду партії по ШОСТІ)МУ п'яти­ торній станції є значні, поки ще річному щану-бои()ве завдання не ВИК~РИСТilJIі резерви. Обов'я- партійної організації, зміст всієї зок пропагандиста, лектора., агі- її Іюб()ТИ. Докладе~1О всі сили і татора ДОlfОМОГТИ труднщим вия- завоює~!() нові успіхи на кож­

нін ділянці дівництва.

ресувні електростанції для буро­

кілометра 2 березня вдарив нафТОВИЙ фонтан.

Розвідувальну свердловину ПРІ}­ бурила у важких геологічни'{.

вити і якнайшвидше пустити в дію ці резерви.

200

вищі «Бостон» (Андіжан, Уз­ бецька РСР) з глибини майже в

1

підннти всіх

діквідацію

відвантажило

тонн труб, інструмент і три пе­

ФОНТАН

відста­

ЛЮДИНil

величезні

Азії. Всесоюзне об'єднання «Техно9к.спорт)} поставило в Пакистан

На новому нафТОНОСНОМу родо­

госпниць на

наші

і прилади для

Південно-Східної

*

потужниіі

яскрав'} бачить

країн

ПОТУЖНИЙ НАФТОВИЙ

працездатних колгоспників і кщ­

КПРС, кожна радянська

устаткування

aBToгpeїlдep,

ініціатива колгоспників а

не

ряду

5000

цегли.

штук цегли на

годину. надійний експлуатації.

Прес

На

і

,зручний цьому

в

пресі

можна також виготовляти 06ли­

цьовувальні

Н а

керамічні

з нім к у:

плити.

новий прес.

(Прескліше РАТАУ). ФОТО Є. Ясекова.

на

Дону

почалось

будівництво телевізійного центра.

Ного

потужність

за.безпечиrь

прийом телепередач в радіусі до

150 кілометрів. Телепере,ll;ачі бу­ дуть дивитися жителі Азова, Та­ ганрога, Новочеркаськ.а., багатьох сільських районів Дону, а також сусідніх міст і районів Кубані. Ростовський телевізійний центр

-будова шостої п'ятирічк.и. На його спорудження ,1І;ержава від­ пустила близько 30 мільйонів мрбов&нців.

Вологодська область РРФСР. З великим цюють

напруженням

будівельники

і

пра­

монтаж­

ники на спорудженні другої до­ менної печі Череповецького ме­ талургійного заводу.

Найближ­

чим часом вона буде і3адута.

Н а гляд

з нім к у:

загальний ви­

споруджуваної

печі Н2

2

доменної

Череповецького мета·

лургійного заводу.

(Прескліше PATA~). Фото Г. удальцова.


СТАХАНО8ЕЦЬ

2

Ir==ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

НеJlіnя,

==="

Наш

з'їзд КПРС

за&JIИ­

зації ширше

розгорнути

всена­

соціалістичне змагaиюr, Jlо;rіпшити керівництво ип, ще вище піднести творчу ініціативу робітник.ів і колгоспllИlt.iв, спря­ мувавши її на здійснення зав· дань, поставлених партією і уря­ pO)l;He

дом.

ЗаItJIик з'їзду партії знайшов гарячу підтримку сере,; '!'РУАЇВ­ ників ІШЯЖИЦЬКОГО Itолгоспу іке· ні Щорса. На бригa.,ll;НИХ мі'l'ИП­ гах, присвячених заItінченню ро­ боти ХХ з'їз,;у КПРС, одпос'l'3Й­ но прийнято зобов'язання в 1956 році, першо~у році шостої п'ятирічки, набагато підвищити, порівнюючи з минулим POItO_, врожайність всіх сільсьJtOCоспо-­ дарських культур

і

проДу&тив­

ність тваринництва. Але прийня'l'И зобов'язamtll це тільки почат(\!t справи. Го­ ловне полягає в тому, щоб аа­ безпечити його виконання. На партійних зборах, ,;е ЙШJlа мова про соціа..1Jіс rичне змагавня серед тваринннків, &Омувісти го­

ворили, що треба. перевіряти ви­

зобов'язання )(0 1 березня. вив перед собою завдання-у бе­ На перше місце у змаганні з/\ резні надоїти по 260, а до 1 J[ЮТИЙ вийшла К. КлимеН&О травня по 1200 кіJ[ограмів мо­ '30бов'яза;rася надоїти від ItOЖ­ Jlока на корову. ної З зак.ріплених за нею корів Колгосп має повну можпюсть по 230 кілограмів МОЛО&а., а одер­ набагато перевиконати зобов'я­ жала по 281. Друге місце посі· зання, бо є вд;осталь ItOрмів і .1Ja Г. Петренк.о-зобов'яззлася приміщення утеплені. Серед ДОЯ· надоїти від кожної корови по рок, с&Отарів після запрова.,цжен­ 200 кілограмів МOJIока, а надої..:а ня нової системи ,Jщаткової оп­ по 226. НаЬолодша доярм, ви­ JIати праці значно зросла. заці­ пускниця семирічної шItOJIЯ, JtaВ..:eHicть в роботі на. фермі. Т. Гонча.ренко переви&онала зо­ Все, так.им чином, тепер за­ бов' язання на 1О процентів. З 13 лежить від організації глибо&Ого доярок, що працюють на фермj, вивчення і втшення на практи­ 11 ви&онали і перевИ&Онали у ці досві,;у передовиків, повслк­ лютому взяте зобов'язання, три­ денного КОНТРOJlЯ і керівництва партійної організації соціалістич­ тільки шrан. УчасниItИ Hap~ КРИТИItували ним змаганням як ~д працівтих, що віДСТaJIИ, і разок з тим ни&ів ТВ<l.ринництва, так і ce(Jeд викрили рц серйозних недолі- всіх інших ItОJIГ()спИИItів. Але тут &ів, я&і мають кісце в роботі слід С&а.зати, що партійна орга­

пра.цівJlИIt.Їв відбивається

на про,;уктивності ХУ400и. Ось, Н&ПРИ&JIал, Гапиа Петреи&О, хоч

_

~

по

24

завідуючих

клубними

лютОГО

сільськими

і

при­

біблі()темми проводи­

лися триденні практикуми. Те­ матика їх роботи була Iroвa і ваЖJlИва-про роботу

з читача­

ми-дітьми.

.як відомо, в сiJiьcьких і кол­ госпних бібдіотек.а.х &ИИжкові фонди рік у рік зроста.ють знач­

но швщше, ніж у шшьвп біб­ лі()теШLX. Тому N.ти ~lВЬoro і осоБJlИВО старш()ГQ mи.iJlЬИОГО ві­ ку стають ме а&'l'llВНimими чи­

тача.кизаГ8oJ[ЬНОСШЬСЬЕИХ бібJIіо­ тек. В цьому иeD6 нічого пога­

ного. Навпа.&И, це ~a. всiJIяко вітати і підтримувати. !Аае в Дирек.'l'Ивах ХХ з'їзду КПРС по

JtaЄ, на жаль, т. Шикула у кож­

Саме на цьому і була загострена увага працівни&ів бібJIі()тек. під час проведення практикумів. Чи­ тання літератури-важливий ви­ ховний факгор. AJI(e та&у роль відіграє УМОВ&Х.

воно лише при певних Головна з них-вмілий,

цілеспрямований піАбір літера­ тури Д.'lЯ школярів. Це, звичай­ но, не слід змішувати з нав'язу­ ванням читачам:-,;ітям книжо&, що їх не цікаВJ[ЯТЬ. В цій спра­ ві 'l1>еба бути осоБJ[ИВО чуйним, обережним, так.товним, треба. зважати на вікові і інші індиві­ дуальні особливості ДИТИНИ, вра­ ховувати рівень її розвитку.

В прищепленні любові Ао книг на ті теми, що особливо В3ЖJ[иві роль відіграють ПJla.r.a.ти

СРСР на

1956--1960

роки з~

лучення ItЛубів" П8J[а.ЦЇв і буюш­

&ів куль'l'УРИ, буДИИRів ТеХВ:і&И та інших KYJIbTYPHO-освіінїх 3&Itда.дів

до

провер;ення

виховної

зору,

велику

і вис­

тавки. Добре, на.прп.в:а.., зробив завідуючий ВМИlWдимерсіьsою с.ільськ.ою бібJIіOO'eltOlO т. Іванов, що силаМИ активу юних читачів виготовив два хор~их

ПJIа.&аТИ:

«Поруч 3 водвм»--про кииrи з

роботи серед ШКОдЯРЇ,В».

8.ВТокобїJIЬНОГО спорту· і «ЗOJIОО'Ї

Одне з найважливіших завА&НЬ у виховній роботі-прищеПJI6JUШ

рук.и»--про КНИГИ

підростаючому ПОЕOJIЇННЮ &Ому­ иістичного став.llеивя ,(0 праці.

Минає 85 рок.ів з дня на­ родження одного із засновни­ ків Комуністичної партії Ні­

меччини,

бітничого кл&Су. Иід ВПJIИВОW: першої російської революц"

1905-1907

рр. Р. Люксем­ бург вела боротьбу з опортуні­ стичними лідерами німецької соціал-демокра.тії і ПРОфспіJIоlt, рішуче відстоюва.п:а масовий страйк, як н()ву форму бороть­ би пролетаріату.

СІУlаііте ПО раАіО

дання молодих виробничників:.

тійноі освіти,

ПРОВЄАено семінар

березия о І програмі.

на

АОПОМОГУ

юним технікам.

Обцва шпати ИТУaJIЬНі, ці­ .ІІеспр.я.мов&Ні.

17

год.

30

-

ХХ з'їзд КПРС.

як

зобов'язав

Економічний нарис «Саратов· ська ГЕС:.-7 березня о 17 годи· ні 40 хвилин по 11 програмі.

В. Часнмнов,

інструктор

райкому

КП України.

шостої

18

п'ятирічки:.-9 березня о

годині по

Лекція

програмі.

11

«ХХ

ідеологічну

BoВII

пропа.гую1'У.

літературу

з питань політехюч­

ного навчання. А це ()ДН6 з най­ важJIивіших ЗI\ВJJ;а.Нь у виховній роботі. Широкого насдідування

з&Слуговув почин С. С&ороба.гать­ ko--завiJJ;уючої RJIубо_ в с. Руд­

ня. Вона ШДl'отува.иа. виставку і огляд літератури на тему «Юним

мі чуріВЦЯJt-l(ай6упім '!'РуN.ВНИ­ RaМ сi.n.еиorо rocПОJJ;lІІСтва». Тут рщ Нa.,ll;3вича.Аво ціКМИХ АЛИ

дітей ІПЇJlьиого ВЇ5У миг: «Сто­ жари» llycaTOВllo, ~la.піта.ви сте­ пових кора.БJIів» 6фреЬорова і «Неспоliйиао JIЮ~IПІ8» Ворон&Ова. Сюди ввіЙшла і ТIOIf.& попуJlЯPН& сере.. шau.spів sигa. як «Бога­ тирі п«Wв» іававцева. В ній Р08повi,цa'lЬeJl ПІЮ C'l'U8Вп ве­

летнів - SIIIeI -- сiJп,cЬJ.Oгоспо­ ~pcыti мamlUlll. ОАНП із таких цeJI8'flliB в траиор. В.пїпу на пмя нашої країни ЩОХНЯ вихо­ дить понад мільйон '!'Риторів. ДJIЯ унаочнення того, яка ц~ величезна &їлькість, в &низі роо­ повідав'tьс.я: «У явиио пцря,; мі. JIЬЙОН тракторів, один поруч 3 другим, гусениця ..О гусениці, lWлесо до колеса. щоб кожний 3 них зайн.я.в, хай, два. метри. Фронт машин простягнеться на дві тисячі шлометрів між Чор­ ним і Білим морями».

А

у своїй революційній ді­ JlJlьності Роза Люксембург не була віл'ьна від серйозних по­ милок, за яItі її ItрИТИКУва.в В. І. Ленін. Більшість з них вона виправила Ка. ділі в пе­ ріо,; після ВеJIИItOЇ Жовтневої соціuістичної революції.

В. І.

ЛюItCeмбург,

свої

писав" що Роза

JleHiH

незважаючи

ПОМИЛItи,

на

«була і лиша­

ється орлом». Пам'ять про неї завжди буде дорогою для всіх комуністів, для всіх трудящих світу.

о 19 годнні 20 хвилин по І про­ грамі.

***

з'їзд. КПРС

про

Відповіді на запитання радіО: слухачів по науці і техніці-5 бе· резня о 18 годині 30 хвилин по І програмі.

Поради лікаря-7 березня о годині

30

Консультація

чаючим мічні

на

допомогу вив·

політекоиомію

кризи

«Еконо'

перевиробництва

капіталізмі»-7 березня о дині

20

хвилин по

при

го·

19

програмі.

11

Консультація на

чаючим

18

хвилин по І програмі.

допомогу вив·

діалектичннй

і

історич,

ний матеріалізм «Роль творчої активності трудящих в будівни­ цтві комунізму:.-9 березня о 19 годині 20 хвмин ПО 11 програмі.

роботу:.-1О березня r~..:_""'... ~ ...""'..:_""'.~-""' ___""' ...... ~ ..""'..:_""'_~...""'..:_"'"_.....

_-=-.. ""'. ."""...... -:. ""'..."""..-:. . ."'.._. . . . "'..... . ..:_. . ."'. ...:_ . . . ."'. ...:_ ........

шин, їх веде а.рмія нових лю,;еп, яких не було раніше на селі. Тра&торист-командир

маши­

ни, механік, він ще й кваліфіко­

~ O#

ItЛад, можна добре навчитися то-­ му,

як

працювати

з

юними

чи­

тачами різного віку.

Звичайно,

краще

всього від­

ваний слюсар, що всю зиму пра­

веети для дітей

цює в майстернях, як на заводі,

або два дні. Так зробив т. Іванов

рем()нтуючи трактори і інші ма­ шини».

Безперечно,

подивившись

на

виставці цю хороше іJIЮС'!'РОВа.н:у книгу Казанцева.

розповідь про

та послухавши

неї

бібліотекаря,

діти прагнуть її почитatГи і об-

г<>ворити.

Тому-то дуже

добре

повністю

один

у Велик.одимерськіЙ біблі()'l'eці. І ще одне-в роботі з ЮНИМИ' читачами уважним,

треба

бути

чуйним,

особливо

коректним.

На жаль, про деяких наших бібліm'екарів цього СК<І.Зати не мож-

на. Так, І. Кожа.нов на прак'l'И-

зробила кум з'явився в не зовсім при­

завідуюча Гогодівською сільсыtoю

бібJIіоте&Ою О. Цурмн, розпочав- стоіному вигляді. Л. Чернявськ& ши спільно з шкіJtьною бібшоте- ~авіJJ;уюча Красилівськ()ю біб­ кою підготовку до читацької ItoН-

ліотеItOю--замість трьох днів, ві)!;­

ференціі по цій книзі.

ведених для практиItуМУ, з'яви-

В зв'язку із зростанням кпиговидач читачам-дітям для сіль-

лася лише на годину

і швидко

ських бібліотеIt постає важлива зllИ.ltЛа. проблема-про ПОНОВJIення фонНаші сільські бібліоТ&rш мо­ дів дитячої літератури. Тут сшь- ж.уть і повинні прийняти наЙа.к­

с.ьким біблі<лекам мають всі по- тивнішу участь У вихованні під­ ,;авати посильну допомогу. Ми, ростаючог() покоління. AJIe, щоб наприItJIа.,ц, виділили з своїх фОН- досягнути цього, їх роботою по­ дів JJ;JlЯ бібліотек К<l.лИТЦ, Кали- винні систематичн() цікавитись нівки, ЗазJD('Я близько 400 ди- партійні і ItОМСОИОJIьські органі· тячих

заціі, сільські Ра.р;и, педколекти·

книг.

Зараз треба. та&ож IrагОJIОСИТИ

на' зміцненні зв'язків

між сіль­

ГОВОРИ'l'Ься: «Та мUrьйон

сыtи)(и бібJtiотеками і [[[lt(}JIами.

11a&TOpib--це ке .nппе заriи ма.-

В mШьиих бібJlі'ОТЄках, на.при-

JJ;aJIi

німецьк()го

одночасно а ін­

шиM видатним діячем німець­ ItOг() революційного руху Кар­ лом Лібк.нехтом по-звірячому вбита контрреволюціонерами.

хвилин по

агітаторів, присвячений Днректи' Бесіда «Велика програма ро­ вам з'їзду па.ртії по ШОСТОМУ біт:.-8 березня о 18 годині 30 п'ятирічному плану. При допоко­ хвилин по І прorрамі. Бесіда «Про можливість мирно· зі групи райкому КП-України по зоні Броварської МТС партійна го шляху розвитку соціалістичної організація вживає зараз заходи революції в окремих країнах:. до того, щоб посиJIИТИ виховну 8 березня о 19 годнні 20 хвилин роБОО'у серед колгоспників, ор­ по 11 програмі. Передача із циклу «Техніка ганізувати між ними соціалістич­ це змагання T8~,

дочIta

була

84 ПО 10 'ере8ИИ бесіАИ І 118ицlr

Бесіда «ХХ з'їзд КПРС і зав-

пила до вивчення і пропагандл 5

ся перші заняття в гурт&у пар­

видатного JJ;iяча. ні­

мецького і польськ:()го робітни­ чого руху Роои ЛюксембурІ\. Все св()є ЖИТ'l'Я Роза Люк­ сембург присвятила револю. ційній боротьбі за справу ро­

тримує щіnний зв'язо& з пра­ цівииItaми ферм:, бригад, Лa.R()It, як, наприклад, голова колгоспу &Омуніст т. Павловсіький.

рішень ХХ з'їзду КПРС. Відбули.

славна

народу

__=".___....__.....__•___. . -_-... . -_-...-_....____

з виховної точrш

ПИсано: «Забезп6ЧИТИ ширше за.­

ку

~"_II'I'-"'="'.II'I-"'=_="'="."'-

витку

ГОСПОА&Рства

За революційну діяльність Р. Люксембург не раз зааре· штовувалн. 15 січня 1919 ро­

ну ді-лянку виробництва, не пі)!;­

Партійна організація присту,

на бо-

війнн. В()на-один з активних організаторів «Спілк.и Спар'l'3K~», на базі якої в грудні 1918 року бул:!. створена Комуні­ стична партія Німеччини.

уваги Неза­

ще свідомість ок.ре_их Донрок, і

шостому п'ятирічноку плану роз­ народного

багато біnше прщіляти цим основним пита.нн.я.к.

чаннЯі. Немає тут систематичної п~вірки роб()lI'Н агітаторів, сла­ бо висвітлюється хід соціалістяч, ного змагання в наочній агітації, щоденній стінній газеті. Не ВНИ­

--== _ ........... «_ . _

з групами

ких соціад-демократів

роТьбу ПРm'И імперіалістичної

і ПОСІла у ЛЮТОМУ переАОВ& місце Х08ШЬНО організовано зоотехнав­

ПРОПАГ АНДА ПОЛІТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ СІЛЬСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ 31

щоб згуртувати лівих німець­

нізацїJI (се&ретар т. Шикула В., він же і ЗООТ6хні&) повинна В'а­

в змаганні, aJIe Itрикла,;ок ';JIЯ всіх доярок вона правити не може тому, щІ) погано C1'eZJl'['Ь за чистотою корів, грубо себе ПОВОАИть з това.ришами по роботі. НИЗЬ&а

конання договорів не тііьки в Іtінці господарського року, а по­ то)му-то Є випа.,ц&ц, &Оли одна у дек<l.ДНО. Це Аасть МОЖJIИВість другої забирають Itра.щі &ОРКИ своєчасно відзначити пере,;овmв, ,l;JIя ХУJJ;оби. У своїх виступах на Hapa.,J;i зробити ЇХ досвід щбанням вс,їх інших працівників ферм і ра- тт. КиричеН'&о і ltacян розповіп 30М З тим усунути недоліки. доярк.ам пр() рішення ХХ з'їзду Ось, наприклаJJ;, ,;нями віJJ;бу­ КПРС відносно Дa.JIЬшого розвитлася виробнича нарада доярок, ку і піднесення продуктивності ск.отарів. Присутні були заступ­ тва~инн~тва в KPa.ї~, ознайоми-І ник секретаря парторганізації JIИ ІХ ЗІ станом иа.дОlВ MOJIOкa ~ т. Кириченко Г., заступник голови передов~х ItOJlГОСПа.х району 1 колгоспу т. Касян М., ГО.1[ова TJD(, сltlnки повинно бути наr.ільради т. Лисенко М. РОЗГJlяда­ доєно молом на Itолгоспній ферлися підсумки змагання за люТ1lЙ. мі у березні. Виступаючі 3 З3.,lJ;0воленням Прагнучи ділом відп()вісти на відзначили, що колектив праців­ історичні рішення з'їзду партії, ників ферми виконав взяте зо­ щоб якнайшвидше вивести ItOJIГOCH бов'язання на честь ХХ з'їзду З відстаючих у передові, ItOжна КПРC'r-на кожну корову БУJIО доярм, врахувавши свої МОЖЛИ:надоєно по 611 Itілогра_ів _0- вості, взяла інхивiJJ;уаш.не золо&&. Після того завідуючий фер­ бов'язання на ItOжну демду бемою ~I. КуценItO ,;оповів, як рооня і до 1 травня. Вихщячи з цих зобов'язань, &оJIГОСП пост&кожна доярка виItOНaJIа вза~

у період першої світової війни 1914-1918 рр. Роза Люксембург ДОКJI8.Ла багато сил,

те

всього колективу ферми. що сильно

року

календар

ПК ТОГО ЗАЖАДАВ ХХ З'ЇЗД КПРС

Двадцятий

1956

Роаа .JIюкеем&урr

ОРГАНІЗУВАТИ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННn хав партійні, ПРОфспіJПWві, гос­ подарські, комсо:мольсыti орга.иі..;

березня

4

ви шк.іл. А. Дубініна-Сnєпцова, завідуюча районною бібліо­ текою для дітей і юнацтва. Бровари.

!


Не.іnи,

березни

4

СТАХАНО8ЕЦЬ

року

1956

ЗВЕДЕННЯ

Виконаємо взяте зобов'язання

району за 5 міСlщів господарського року в тваринництві (з 1 »(ОВТНІІ 1955 року по 1 береЗНIІ 1956 року 8 кг на корову)

про надll мо.ока по ко.госпах

ХХ з'їзд КПРС на&реслив ве­ личну програму дальшог() зміц­ нення

могутності

країни,

зрос­

тання добробуту і культури ра­

дянського народу. Ми сприймає­ мо

мудрі

вк.азівки

партії,

~IK

свою рідну, кровну справу і док­

ладемо всіх зусиль, щоб ,"остро­ ково вик.онати план шостої п'j[­ тирічки .

Країні Д)' IЩії Миколаївська область. Багато м~ханіза т орів МТС, радгоспів і колгоспів обл асті, готуючись до сівби кукурудзи квадратно-гніз­ довим способом, переустатковують складні і прості зерноочисні маш~ни д~я калібровки насінн.я кукурудзи. М е ханізатори Баштан­ ~ЬKOI МТС переустаткували ВlЯлку-сортувалку «ВС-2», механіза1'ори радгоспу «Червона Баштанка,. працюють над переустатку­ ванням вибракуваного комбайна «Сталінець-6», яким будуть об­ рушувати качани кукурудзи і одночасно калібрувати насіния. Діль­ ничний механік Варварівської МТС Г . А. Хрусталь збудував ма­ шину, що дозволяє калібрувати насіння на три фракції. Н а з нім кj у: інженер Варварівської МТС О. Ф. Каміи­

ськиіі (другий справа) пояснює механізаторам Маринівської МТС Доманівського району будову машини конструкції Г. А. Хрустаnя. (Прескліше РАТАУ) . Фото Б . Умбраса .

------а.

~------

Швидше сіяти овочі в парниках (О г л я Д

ЛИС Т І В)

У дні роботи ХХ з'їзду КПРС, повідомляє 3 колгоспу ім. Сталіна.,

підготовдеН0

с. Вобрик, Л. Самохвалова., кол­

госпники г()родньої бригади б :>в'язадися своєчасно

зо­

виростити

розсад}" У парник.ах, якнайрані­ те почати відправку киянам сві­ жих овочів із закритого грунту.

Колгоспниці

15

лютого

працюють

вони

парник.ових

дРужно.

посіяли

рамах

ранню

ту, в 3()-.р~иску

в

капус­

і в стільк.ох

56 ра.мах посадили цибулю

на зелене перо. Вже з'явилися ніж­ ні схо)(И ов()чів. Три дні тому в

30

рамах посіян() іншу городину

і підготовлено ще

50

парник.ових

рам .

Для забивки останніх к.отлова.­ нів заготовлено пона)l; 1400 ТOН1l гною. Крім торішніх, є 1174 но­ вих солом'яних мат. У раl.(()об()РОl'і виростимо

другому розсаду

помідорів і ранніх огірюів на про­ ДУІЩію,

які посадимо

у торфО­

перегнійних горшечках.

Наполегливо працюють в ці дні па.рникоВі ланки, як.ими ке­ рують В . Пшенична і Г. Дячен1.0, сповіщають з к.олгоспу імені Маленк()ва, с. Світильне, В. Рудо­ баба і П. ОпанасеН'Ко. У 160 ра­ мах з 21 О піДГОТОЦдених посіяли і посадили ранні овочі. В

1оо

ньої

ка.пУСТУ,

овочів

парник()вих

рам.

Весна на п ,)розі. А між тим в

ряді колгоспів затягують роботу на парниках. В нашій а. ртілі ім . Сталіна, сигналізує з с. Ка­ .'1ити В. Гайовий, досі посіяно ра,нню

капусту,

а

редиск.и

~жодної рами. Не почато саю.н­ ня і цибулі на зелене перо, хоч стр [Ж. вже МИнaG. Вригадир го­ Р(l.1НИЇ бригади Л . Коваль моти, вує

цС ТИМ,

щО малоеприятливою

буда погода. Але сrrравжня при­

чина в тому, що він не вболі­ вa€ за доручену справу.

12

Тільки в

везено

гною

стачає ше у

на

парники,

неви­

500 с()лом'яних мат. Jlи­ 10-25 па.ршmових рамах

посіяли ранню капусту в Іі.олгос­

пах ім . Вудинн()го, с. Мокрець, ім . Кірова, с . 3аворичі, ім . Кага­ новича, с. Рудня, повідомJI.ЯЮТЬ А. Довгопол, В . Вобошко та. К. К()в­

редиску,

посадила цибулю на зелене перо городня брига~ плоск;івdької ар­

шун.

У

комплексі

агрозаходів

,1(JIЯ

()дсржання високих урожаїв ово­

чів

важливу

рова,

родь

вирощена

у

віщрає

здо­

парниках

роо­

тілі ім. Леніна, сповіщає М. Ві­

са.да. Треба не гаяти часу, на. повний хід розгорнути сівбу у

гун . Для сівби помідорів, серед-

парниках.

-------

Наші комсомольці зобов'язали­ ся протягом лютого--березня ви­ везти 500 тонн добрив і вигото­ вити

10{l

тисяч горшечк;ів. Вже

проведено три KOMC OMOJtьCЬК;O-MO­ JIодіжних недільники. Молоді хлі .. бороби вивезЛИ на Ш)ля 400 тонн

гною і виготовили більше 50 ти­ сяч горпreчк.ів . Хорошою працею

Останні вісті Колгосп

Рііьничі

«Червона

бригади

закінчують

очистку посівного матеріалу зер­ нобобових культур.

600

центне­

·рів насіння вівс& к;ондиційне першого і бур'янини

-

класів. ЖО,JI;НОЇ іншої сторонньої

Apyroro чи

ДОJfїШк.и В насіlmі ячменю, греч­ ки, гороху і люпину.

І. ТИllНо. с . Гоroлів_

Вор()Тьба за виконання почес­ ного зобов ' язання продовжується.

Ф. Юрченко. Колгосп і м . Калініна, с. Літкн.

колгоспів

Колгосп

*** ім. Кarановича.

КОЖНl)Ї

Кол-

ханізаторами вивезли під май· бутній урожай 4200 тонн торфу -майже в чотири рази більше, ніж торік.. В загOlriвлі .в;ООрив значну допомогу

ПО)l;али шефИ­

Itол.ек'l'ИВ Управління газового госп()дарства міета Києва.. О. Процак.

к()рови

п()

Пильтяй, Антоніна Ряба і ДO!IН3 Юрченко.

ІІідведи підсумки роботи за місяців

господар~ькС)го

5

рок.у

Наперед

В

можна

скззати і певні, що своє зобов'я­ зання перевиItон:а..ємо. В цілому по фермі одержали по 1050 літ­ ()Їв молока, що майже напол()ви­

ну більше, ніж за відпові)l;НИЙ період минулого року. Антоніна Ряба на.доїла по 1428 літрів, Марія Пильтяі-по 1442 і Д()М­ на Юрченко--по

літрів мо­

1906

лока від к.ожної к;орови. За.раз продуктивність корів майже рів­ няється літній. У цьому ми побачили перш за

все,

результат створення міцної

кормової бази,

поліпшення дог·

ляду за худобою. для дійних

3араз

раціон

к.орів смадається ::1

к.ілограмів

к.()нсеР8()ваних

ка­

чанів куltурудзи, 1О кілограмів Itaртоплі, 14 к.ілограм:ів силосу, 4 кілограмів сіна. На к.ожен літр МОЛОМ даємо також по 300 гра­ мів концентратів. K~ добре підготовляємо. ГОАівлю к.орів доярки ПРОВО)l;ЯТЬ індиві,паJtьно, зва.жаючи на жи­

ву вагу ItOжиої тварини удої за період лаltiтації. Особливу

увагу

та

їх

придляємо

пцготовці корів до O'l'eлення.

перевели

He)l;aBHO дворазове ранку і о

доїння:

7

НСІ

lQ)piB

о

годині

7

годині вечора. Треба

сказати , що в деког() ВИННІ. СУК­

пів,

що,

мовляв,

це

негативно

вплине на продуктивність . Прав­ да., в перші дні пеJli6ХОДУ на дво­

~o

Назви сіл і КОJlI'OCпів

'"CIC~а':.СІ: ~ Q

М:ІІ:'"

Русанів, ім. Сталіна Літки, ім. Калініна ГОГО.1ів, «Червона Україна:. Рожни, «БільшовиК» Требухів. ім . Хрущова Плоске, ім. Леніна Світильне, ім. Маленкова Красилівка, ім. Жданова В.-Димерка, ім. Кірова Княжичі, ім. Щорса В . -Димерка, ім. Шевченка В . -Днмерка , ім. Димитрова Бобрик, і м . Стадіна Зазнм'я, «Шлях Ілліча» Мокрець, ім. Будьонного Троєщина, ім . Ворошилова Гоголів, ім . Молотова В.-Димерка, ім . Леніна Семиполки, ім. Леніна Жердова, ім. Леніна Богданівка , ім . Андрєєва Погреби, ім. Кірова Пухівка, ім. Ватутіна Кулаженці, «Зоря:. Заворичі, ім. Кірова Рудня, ім. Кагановича Калита, ім . Сталіна

82з

790 748 735 7І1

706 703 675 643 631 622 620 609 585 579 550 539

522 483

384 356 3\0 704 685

ПО Бобрицькій МТС

ПО РАНОНУ

~ЖАQ

"'t:I'"

.. -

~

695

S~

~

Q, С

tC

209 206 171 186 175 204 179 158 165 199 \91 176 178 178 156 159 114 146 134 126 106 164 154 106 110 54 74 163 154 160

1036 975 898 873 824

По БpGВарській МТС

2·!..~ ~ a:I.:tlltQ ('t]"'CJ)I

.., '"'"

о

Ао

456 350 494 381 302 301 560 390 515 529 478 397 261 285 247 312 342 191 396 331 452 151 249 317 171 201 169 347 336 34З

аМАГАнна доярок Підведено пІдсумки соціалістичного змагаиня мІж доярками КOJIгоспlв району за 5 місяцІв господарськorо року в тваринництві. Найкращих показників у роботі добилися такі доярки, одержавши від кожної корови лІтрів молока:

Юрченко Д. М.

ПИJlЬТIІЙ М. 3. Рllба А. А. КОСТИРІІ Г. Д.

Ме.ІЬииченко М. Ю. Ряба У. П . КРИКУН Г. Д.

1906 колгосп ім. СталІна, с. Русанів . 1442 колгосп ім. СталІна, с. РусaиJв • 1428 колгосп ім. Сталіна, с . русаиJв. 1366 комосп Ім. СталІна, с. Русанів. 1343 ксмгосп Ім . Хрущова, с . Требухів. 1333· комосп ім . Сталlн~, с. Русаків. 1314 КWlГОСП «Червона Україир, с. forOllIB. 1279 кoлrосп ім . СталІна, с . Русанів. 1269 колгосп ім . Сталіна, с. Русанів. 1210 ко.'П'осп ім. Хрущова, с. Требухів. 1191 КWlгосп Ім. Хрущова, с. Требухів. 1188 колгосп Ім. Хрущова, с . ТребухІв.

Костюк У. У. Безпала П . Т . Майло В. ·В . Ящеико Г. І. Мельниченко П. Д. Юрченко К- Н . Денисенко М. Г. Днииик Н. С . Коваль Г. Ф. Ковбасииcuа В. П. Зозуля М. П.

1183

КуmtК Ф. Ф . Опанасенко Ф.

1106 1878

1167 1136 1135 1135 1135

кoлrосп колгосп колгосп КOJIгосп ко.агосп колгосп с.

І.

1073

Тищенко Г. К-

1056

ім. Калінlна, с. ЛїТК'И. Ім . Калlиіиа, с . ЛітК1І. ім. Леніна, с . Плоске. ім. Хрущова, с . Требухів. Ім. Хрущова, с. ТребухІв. «Червона Україна:.,

forOJlIB.

KOJU"OCJI ім. Хрущова, с . ТребухІв. колгосп ім. Маленкова, с. СвІтильне. КOJIгосп Ім. Маленкова, со СвіТИ.ІІЬне.

колгосп «Більшовик», с. Рожин. _о.ІГОСП «БI.llЬШОВНК», с. Рожни .

Верченко С. А. Хавро Г. Г. ПOJlях М. О. Ганжа О. Ф. Ворона €. С. Харченко Г. П.

1030 1023 1023

Ко.Ігосп ім. Хрущова, с. Требухів. _e.arocп ім . Калініна, с. ЛlтК'И. колгосп «Червона Україиа:..

Донцова М. М. Упир Г. І . До_roпOJl М. А .

1008 1005 1004

PeДltKO Л . С.

1000

колгосп ім . Калініна, с. ЛlтК'И. колгосп Ім . Калінlна, с , ЛіТК'И. КOJIгосп ім . Будьоинoro, с. Мокрець. ко.посп Ім. Маленкова, с. Світнльне. колгосп «БІльшовик:.. с. Рожин. КOJIгосп Ім . Хрущова, с. Требухів. колгосп «Червона Українр, с. ГоголІв. КOJIГOCJI ім. Маленкова, с. СвIТИJlЬне. КOJIГОСІІ «Більшовик», с. Рожни.

1864 lІМ

IЮoU'OCП Ім. СтаJl.iиа., с. Бобрик.

с.

Гorолів.

Верченко С. С. Ковбасll1l'CЬП В. Ф. Литош М. Л .

988

Гришко Н. П.

984

ДoвroДЬKO М . П. Кондратовець О. І.

98з

972

КOJIгосп Ім. Ворошилова, с. Троєщина.

І ..епо Т. Ф. Шнбlка В. Г.

970 987

ко.агосп Ім. Калlніна, с. ЛlтК1І. колгосп Ім. КалІнІна, с. ЛіТК'И.

Погребняк М . С.

984

Кабиш Г. О. Сааченко €. П. Лorвиненко М. П.

962 961 958

в сезоні, а в к.ормах, умінні )1;0.11ро&, сумлінному ставленні іх д()

Литвинова. М. П.

958

праці.

Ба11ОК С. Г. Булавка М. Б.

957 953

Пригара Н. К.

951

колгосп ім. :ВОРОШ'илова, С. Троєщина. колгосп «БільшовиК», с. Рожни. кO.IU'OCП ім. Каліиіна. с. ЛІТ0. колгосп «Червона Україна:., с. foroлів. КOJIгосп «Червона Україна», с. f ОІ'ОІІ.ів. кo.tгосп «Більшовик:., с . Рожни. колгосп «Червона Україна:., с. ГоголІв. КOJIгосп «Червона Українр,

Кориійхо У. Ф . Якименко М. Ю. Калоша М. Я.

950

разове доїння так і було. Але не Аовг0--3-4 дні.

метою 3,JI;ешевл8ННЯ собівар­ продукції,

ек.ономії

тру­

за к.ожною ~o­

яркою закріпили по

15

мрів. Це

да.в:о МОЖJIивkrь вивільнити де­

&ілька ,ll;оярок. для інших

3

усЬ()го цього ,

робі'г.

про що коротко

рооповів, слі,а: зробити висновок, що високі надої молока М()ЖН1 одержувМ'И не тільки влі'l'к.у, а

й зимою. Справа, як JtaЖуть, не

Випіук.уючи нові

госпники у співдружності з ме­

с. Р'удня.

від

З0ОО дітрів М()ДОІ,а . 3а. 35004500 літрів модок.а від к.орови амагаються кращі доярк.и Марія

Аоднів замість

ч е нко, Олена К03М.

Україна» .

д(}їти

тості

відзначаються комсоммьці Вік;тор Крошка, МихаЙJIО ІJIьченко, Вік­ тор Савченко, Одекса.ндр Шев­

jJ

ні;1вищення удоїв на ()дну корову.

3

Хороші діла комсомольців

про­

зокрема

Працівники молочно - товарної фсрми , якою заві)l;УЮ , зобов'Я­ залися l! нинішньому році на­

5

парни&Ових ра­

мах при пла.ні 50 посіяли ранню капусту в колгоспі ім. Андреєва, с. В()гданівка, пише А . Цьомка. Тут підготовлено 140 рам, але в них нічого не сіють. МaJlО за­

парник.ових рамах по­

сіяла ранню

та інших

200

багато

}ІОJIОЧНОЇ. У Дирекгивах ХХ з'іму КПРС заЗЮlчен(), щn збільшити виробниптво МО.'1І)ка треба ні\­ самперед за рахунок значного

тваринництві.

ltaJIусти

лише

потрібно

тваринництва,

Н.JlОЕНО молока

ліпшуючи працівники

А()ГЛЯі\

резерви, по­

за

худобою,

тваРИННИЦ'l'Ва

к()л­

госпу ДО&Jl3дуть зусиль, щоб ви­ кон&'l'И взяті зобов'язання і внес­ ти свій ск;ромний вмад у здій­ снення н&Itреслень партії п() шостому п'ятирічному плану. В. Петрук, завідуючий

молочно-товар­

ною фермою.

Кoлrocп ім. Сталіна, с. Русанів.

999 995

с.

950

948 948 940

Пархоменко Г. І.

6а&Іч М. К. Гузь М. Н. Цах.lO Г. Г. 1(000асинська п. Хромець Г. О. Щербак М. І.

9з4 І.

928 921 И4

123

Гого",lв.

КOJIгосп Ім. Хрущова, с. ко.lГOCП ім . КалІніна, с. кол·госп Ім . Малеикова, с. СвІтильне. КCLIП'ОСR «БІльшовик:., с . кo.tгосп ім. Хрущова, с. КОJlГОСП «Більшовик:., с. КOJIгосп Ім . Хрущова, С. ксмгосп Ім . Хрущова, с . ХOJlгосп Ім. Хрущова, с. ко.посп ім. Мuеихова,

со Світu"ис.

Требухів. ЛlтJOI.

Рожни. ТребухІв. Рожни. Требухl8. Тре6ухlв. ТребухІв.


4

СТАХАНО8ЕЦЬ

-=

Вище рівень спортивної роботи

виступив голова райради товари-

Не підтримувала райрада зв'язок

ства т. Ка.л:юк В., зазначено, що в рапоні працюють 27 колгоспних фізкультурних ltOJIективів «Itoлгоспник.», які об'єднуть 1279 чоловік. Юридичними членами товариства є 27 колгоспів і 12 сільських споживчих товариe'l'В.

з комсомольськими ()рганізаціями на місцях. Справа однак не тільк.и в

За рік після минулої конференції 470 чоловік здали норми 311. новим комплек.сом rnо, в ТОМУ числі І ступеня 127, другого 18. Підготовлено 42 розря,в:иики. В різноманітних спортивних

1956

року

За висо~ пок.а.зники стаІЩін молодняка птиці, або наполовину

спортивного товариства "Колгоспник")

приїжджали, то тільки в ті ор­ ганізації, звідк.и відбирали спортсменів на обласні змагаІІНЯ.

березня

4

Почато вироОничий сезон на інкубаторнІй станцll,

(На ~аЙОННlй конференцlУ ДобровІльного сІльського Днями відбулася п'ята. районна КОНференція ДССТ «Колгоспник». У звітній доповіді, з якою

Неділя,

два остаННІ роки була уч&Сник.о'l Всесоюзної сільсыwосподарсь&оїї виставки. Цього почесного права

більше проти торішнього. Вдвоє біJIьшео-55 тисяч штук голів молодняка-відпустимо HaceJIeH-

~()билася і нині. Борючис!ь за першість у змаганні з колективами Переяслав-Хмельницької, Бори~пільської, Бердичівської інкуба.TOI}Ho-птахівничих станцій, по-

ню. 3аП,1анували відгодувати 5 тисяч качок на. м'ясо. Щоб

ставили

цьому. Щоб розвинути спортивну

роботу, потрібні спортивний ін­ нентар, майданчики, але в ба.­ гатьох колгоспах району цього немає. Та&, Н'3приклц, в русанів­ woмy lWлгоспі ім. Сталіна, ~e з доходів за минулий рік. виділені значні суми на культурно-масо-

перед

собою

заВJJ;ання

добитися ще вищого ВИХОАУ мо-

'І'а

станціям. Почали виробничий сезон. Пу­

нЯ'Г на

щено інкубатор, в який поклали

та .індичат на

84,5

85,5

лижній

прогулянці

(етюд).

Іванківській

перші

Протягом На

реАамо 100 тисяч штук яєць Ви­ щедубечанській, Чорнобильсь&ій

м;щяка птиці: курчат на 86,5 процента, гусенят на 72, качеIТpoцeHTa.

ву роботу, не знайшлOCJI дек.іль­

збільшити виведення курчат, ка.ченят і гусенят, заготуємо і пе­

2400

інк.убаторним

штук курячих яєць.

ниробни'{ого сезону

В. ЯКНІОНЗС,

переда.мо колгоспам на поповнен-

старшнй зоотехнік Бровар­ ської

інкубаторно-птахівни-

МОЛО;J;і і uбласному фестивалі. 1О спортсменів взяли участь у республіканськ.их змаганнях.

ня птахоферм 100 тисяч штук чої станції. ка сот карбованців, щоб придба­ Фото В. Юдіна. ---~.~--ти спортивний інвентар, форму, ~-----По сторінках щоденнот стінноТ газети ("Радянський патріот", обладнати мЗЙданчик.и. Колектив колгосп ім. Кагановича, с. Рудня) товариства «КолгоспIlИК» тут ма­ ЛИЖНІ ЗМЛГЛННЯ лочисмьний, хоч одних тільки у БJ)оварах ві~булися лижні д р у ж н О, по· к О Л гос п ном У комсомольців близько 200. Комі­ районні змагання, в яких браЛІ) тет комсомо.Щьської організації Дорогу 'так занесло снігом, доставка добрив на поля нала.го~­ -участь 170 кращих спортсменів. колгоспу не цікавиться фізичЩО неможливо ~1'ало проїхати жена. Особливо відзначились на На дистанції в 5 кіломе'J1)ів для до болота" звідки доставляємо ним вихованням молоді.

В КО.поспах ім. Хрущова, с. Требухів, ім. Леніна, с. В.-Димерка, ім. Жда.нова., с. Красилівка, «ЧеРВ1ша Україна», С·. Гоголів, ім. -Теніна, ('. Семиполки., за

Окремі колгоспи, що є юридичними членами 'l'ОБа.риства, ~! P~KY в рік не сплачують член­ ських внесків, і заборгованість становить понад 60 тисяч кар­

звітний період :н!іцніла спортИ1!но-матеріальна база. Завдяки цьо-

бованців. Це гальмує нормЦьну роботу товариства. На 1279 чле­

му

ро-

нів товариства в колгоспах є ли­

лометровій дистанції вийшов пе­

бота. КонФеренція проте показала, щО ДССТ «Колгоспник» ще не

ше 50 пар лиж, 4 штанги ДЛЯ занять важкоатлетів. Обмаль і іншого спортивного інвентаря.

реможцем В. Макаров-40 хв.

змаrаннях в районі взяли учасТь

3475

чолові&. На обласних зма-

ганнях по велоспорту і волеібо-

лу за нами перше місце; 3 і 4 місця-на спартакіаді сільської

пожвавилась

спортивна

------

стало у нас масовою спортивною

Гострій

критиці піддано

було

організацією. В П}'хівському кол- і к.ерівництво обласнtlї ради т()ва­ госпі ім. Ватутіна, русанівсьм- риства. Значне місце в роботі му ім. Сталіна, світильнівськ;оМ:у 'КОНференції посіло питання під­ ім. МалеНlWва фізкультурно- готnвки до Спартак.іади народів спортивна робота зовсім занед- СРСР. Намічено, зок.рема, поно­

бана. Виступаючі цілком вірн() вка-

вити роботу учбових груп при низових М.ТІективах 'NJв&риства,

зували, що райрада товаРИС1!ва ще незадовільно працює. Ч~ени ради, а також т. Калюк рідко &0ли бували на місцях. а якщо й

спорудити в кожному колгоспі спортивні маЙДанчи&И. КОНференція обрала новий склад ра.Йради товариства.

Колективний перегляд кінофільму Колгосп «ШЛЯХ Іnпіча», с. За-

(Прескліше РАТАУ).

жінок переможцем вийшла рахів. ник, райспоживспілки Н. ТеШІЮlі. з результа'NJМ 28 хв. 20 сек., друге місце зайняла А. Бугайова -28 хв. 50 сек., Tpro'Є-B. Кра­ мар-28 хв. 56 сек.

Серед чоловіків

зим'я. всі працівник,и тваринництва. " В клубі відбувся . . колек.тивм н~и ~ер~гляд кІНОРІЛЬ~У « ехаС. Риженко.

стань за

8сесвітньоісторична подія ВеСіЬ світ, якии з неослабною увагою стежив за роБO'NJю ХХ з'їзду КПРС, продовжує вивчати і широко

коментувати

підсумки

його роботп. На земній кулі бук-

вально нема такого куточк~, де

І

42

хв.

32

сек., Г. Буров

44 хв. 23 сек.. 136 учасників змагань налИ норми ГПО. 7 чоловік

нали

норми

ІІ

і

ІІІ

у командному заліку перше місце посі.ТІИ лиж.нИ&И Требухів­ ської середньої школи. Вони на­

городжені грамотою та перехідним кришталевим кубком районного комітету по фізкультурі і

Друге

команда

місце

Броварсыwї

школи.

М . Я ХНО, голова районного комітету

по фізкультурі і спорту.

"

«К.ожнии

р о 3 б.а 3 а Р ю в анн Я Коваль т. БатечltO працює по-

"ЗаЙДіТЬ, будь ласка, до молочарні" Перед самп порогом груди сміття, гною., зі стін давно вже спала обгрузка. і вони чорні, як сажа. Підлога. і біJJ;ОНИ для молока брудні. І у таких аІІТисанітарних умовах

у нас

прийомка молока.

3

проводиться

----

залу суду

І. Мельник" що проживав у Со. Зазим'ї, неодноразово був З3підозрюваний в крадіжках. Він кетував.

Це

його

привело до

до жахливого злочину. 30 грудня минулого

року

І. Мельник прийшов ~o СВОГО віт-

щотижневик «ТРІбюн де насьон». Подібні го.тІОСИ чути і в Сполучених Штатах, де ряд політичних

пак.и, розглядаE-J її як ознаку но­ вої економічної і війclыwоїi МО­ гутності, нової впевненості Р11-

КПРС показує,

діячів

дянського Союзу В своїх силах».

висловився

на

користь

зміни зовнішньої політики США

Така

реакція

пре,дставнИltїВ

і ПРИС'NJсування її до реалыlиx буржуазних кіл тісно зв'язана

Проте ряд впливових ставників правлячих кіл

лів. Важливість з'їзду і його рі-

альну програму зміцнення миру і

талістичних

явним

країн

чинить

провалом

їх

3

попередні"

предкапі-

«пророкувань,} про Радянський Союз. Чверть стuліття тому «Нью­

опір

Йорк таймс» писала, що перша

співробітництва.

таким змінам і не баж~ розста-

радянська п'ятирічка «не є справ·

друзі, так і недруги. Навіть така. газета, як. «Нью-Йорк гера.л:ьд

Вказуючи на це, індійclька газета «Асса.ч трібюн» пише: «Не

тися з по.тtітикою «3 позиції сили». В зв'язку З цим вони ВД11-

ді планом», що вона-«спекуля­ цїя». Тепер та сама газета., .к.о­

КПРС «вимальовується ЯК одна з великих історичних подій післяВОЄННИХ років». Вся прогресивна преса відзна-

к.раїни, зараз багато некомуністичних держав-великих і малих, далеких і близьк.их-твердо стоять на боці Росії, коли Йдет.r,-

би з правдою. Реакційна преса і деяк.і ОФіціальІІі діячі на Заході, в тому числі такі, як державний секретар США Дал-

тирічку, з сум()м визн~: «Росія­ ни, безперечно, доб'ються велико­ го успіху в найближчі п'ять років, і в економічному відношенні

Чa€ величезне теоретичне і прак·-

ся про відвернення спроб імперіа.·

лес,

всупереч

очевидним

вони

тичне значення для

лістичних

там

твердять,

ніби

з'їзд

комуністич-

кажучи вже

і

про

комуністичиі

колоніальних

,в:ер-

ються до старого способу бороть-

фак-

миролюбна

ментуючи шосту раДЯIlСЬКУ п'я­

почина.ють

наздоганяти

нас».

жа.в ввергнути миролюбні 113роди у віНнр. Газета напОЛЯГ·'l6 на тому, щоб капіталістичні к.ра-

зовнішня політика Радянського Союзу це «;Іише маневр», «ТИ.\!часове ЯВШЦ8» і таке інше. Даллес

Прогресивна громадclькість, всі чесні люди світу гаряче схва­ .'1юють рішення ХХ з'їзду КПРС.

рінних питань нинішньої мjжнародної обстановки про мирне співіснування двох систем, про можливість відвернення воєн в сучасну епоху, про форми пере-

їни не відкидали радянських пропозицій про співробітництво на основі принципу мирного співіснування. Такої ж думки додержуютьсз:

пішов навіть далі і заявив, ніби Радянськ.иЙ Союз «змінив свою зовнішню політику під «тиск.ом) америк.а.нсь&ої політики «з позиції сили». Проте навіть у СШІ\.

Виражаючи їх думки, китайська газета «Дагунбао» писала: «Істо­ ричний ХХ з'їзд КПРС є віхою в будівництві ммунізму в СРСР і в боротьбі за загальний мир ...

ходу рі:ших к.раїн до соці3Jlізму. «Глибокий аналіз міжнаро,щої обстановки, даний ХХ з'їздом

Й найбільш далеКОГЛJЦні буржуазні &ола Західної Європи, mti ЗaRЛИкають зробити з матеріалів

це тверджеНІІЯ Даллеса зустріло Слідом за цим з'їздом буде досяг­ к.ритик.у і насміlllltи. «Переважна нут() ще більших успіхів у сира­ більшість спеціалістів у росіі - ві прогресу людства і миру в усьо-

партії,-пиmе

ХХ

~ьких

газета

з'ЇЗАУ

тверооі

ВИСНОВ&И.

наніс

жем. Сам-зник. Згодом його :>атримали і Biд~ ли до суду.

березня виїзна се-

1

справу про вбивство

справаХ,-пиmе

з

цього

му світі».

Адреса редакції: с. Бровари, Київської області, вул. І(иївсьха, М БJЮНрсЬU районна друкарня І(иівського обласиого

Присутні

вирок суду.

зас ити

І. ЛапмцькмЙ.

138.

схва.л:ьно

зустріли

г. СтРatu+tИЙ, слідчнЙ.

--=--

НА КИТВЩИНІ (По сторінках раАонних газет) СМІЛИВИЯ

ВЧИНОК УЧНЯ

в селі Велика Стариця загорі­ лася

хата

тракториста,

що

живе

неподалік від школн. Дома в НЬО­ го нікого не було. В цей час учні вийшли на пе­ рерву. Один з них-п'ятикласник Степан Головко помітив пожар і кннувся ВИНОСИТИ З хати речі.

Майно було врятовано. С. Головку оголошено подяку. «Колективіст». м. Бориспіль.

УСПlХ

3акінчився

ного і робітничого руху розробдених ЦК КПРС і схвалених з'їздом положень, що ст'осуються к.()-

китайська

Тут ж,е Мельник

ОЦІнити з~ачення цьo~o з'lЗДУ ~ ральд ТРlБІ?н»,-не ТІЛьки не вбивцю І. Мельника до розс~~лу.

умов сучасності.

щО ХХ

речку.

остаточного морального падіння, Д . .якуші смертельний удар но-

спробуват~ приводу ~азета «Нью-~орк ге- Д. .якуші, ухвалила:

світі». З'ЇЗ,'J; розробив к.онкретну і ре-

визнає,

члма М. Особи. Разом влаштували п'янку. Сюди Ж Мельник, запро­ еив cyc~a Особи-JIкYillУ Дмитра

• слухавши

повинен

ливості відстояти мир в усьому

трібюн»,

----

3а вбивство--до розстрІлу

«Женьміньжібао», - є величезною запалюючою силою ~ЛJl всіх миролюбних народів. ХХ з'їз~

як. наші .міжнародного

для того, щоб покінчити з так.и

~. ~

тику результатом щн)валу, а нав-

му змаганні двох систем і в мож,

Зайді~ь, будІЬ ласка, до молочарні, т. Пономаренко, адже ви завідуючий фермою, та і ви, зоо­ технік., ветфельдшер. Може, ра­ зом подумаєте, що т'реба зробити неприпустимим становищем.

йог? наслцк,и .І(ЛЯ МlжнаРО~І10! вважає НИНІШНЮ радянську так-

Радянськ.иЙ

ходить до кузні. От таке розба­

гано. Всі про це знають і обуре- зарювання трудоднів заважає нам ні тим, що правління колгоспу боротися за знижеІГНЯ вартості нараховує йому щодня 1,75 тру-одиниці сільськогосподарськ.оі додня тільки за те, що він при- продукції.

ФРaRЦузькии

що

ТРУДОДНів

сія Київського обласного суду, зз-

ПОЛlтики»,-пиш.е

Союз твердо впевнений в мирно-

брат, Шевчук і Нагорна..

посіла також систематично пиячиа, беш- Івановича, з яким заriив супе­

середньої

б матеріали з'їзду так або інакше

відзначають всі,

вико­

розрядів,

не обговорювались - на зборах або на CTopiHK<J.X газет і журнашень

ВИМ­

юнацьких розрядів-18.

~~...............

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД --rl

10

-за

НlзаЦІЯ 1 елек:r'РИфlкаЦlЯ тва.рин-

1

на десятикі·

торф. Бригада на чолі з т. Ков- цій роботі колгоспниці ТГ. Не­

шуном енергійно попрацювала, і

сек., Є. Поляк.ов пройшов цю від­

спор·рУ.

ниЦьк.их ферм». Присутні були

..

МИСЛИВЦІВ

мисливський

севон

на хутрових звірів. В цьому році до конторн «3аготживсировина» надійшло значно більше хутра, ніж торік.

Мисливець І. Чалов з села Сніжкн здав 14 .заячих, лися­ чнх і одну шкірку куннці. Багато мисливців забнли більше як по 10 зайців і лисиць.

3

«Червоний колективіст». с. Ставище.

Редактор

С. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Зам. 1012-2600 управліивя культури.

28 номер 1956 рік  
28 номер 1956 рік  

28 номер 1956 рік

Advertisement