Page 1

ПРОАєrарі всІх краін, вднаuтеся!

Відповідь товариша СТАЛІНА

(lЕТВЕР

3

на запитання групи редакторіВ

КВІТНЯ

1952

американських

р.

Група редакторів американськпх провінціа.1ЬІІИХ газн звер­

N! 28 (827) Орган Броварського райкому І<П(б)У та райради депутатІв трудящих, Київської областІ

Ціна

10

нулась до товариша CTa.liHa від імені 50 редакторів цих газет з ЧОТИР~lа запптанняип, на які товариш Сталін дав наведені нпжче відповіді:

коп.

Запитання: Чи

G третя

світова

тепер, ніж два або трн роки тому

у Раді Міністрів СРСР і Центральному Комітеті ВКП(б)

них РОЗlIрібнпх піп ва ПРОДОВО:ІІ.чі ТОВflРП ма­ сового

СПОіl\ПВаІШЯ.

О.1ія арахісопа

Маргарин

Соуси-маtlоuсзи

Радз, ~liHiCTpiB СРСР і ЦК ВRП(б) поста­ МОРОЗІІВО Яііця новили: 1. 3нuзптп ;~ 1 Ішітпя 195:l р. державні ЦУКОР, роздрібні ціпи на продовольчі товаРІІ в ТаІШХ p()~Mipax:

ХЛІБ ПЕЧЕНИЙ, БОРОШНО І МАКАРОНИ Хліб аШТІІііі на Хліб з пшенпчпого ооойпого UОРОШІІа на Х.1іб ШІТ.1ьова.lшtt на Хліб з пшеІШЧІІОГО сортового uорошпа, БУ.lІШ, буб';ШКІІ та іпші .хліGо-БУ.10чні ВПрОUИ ]1(1, БОРОШІІО ЖИТfIС на Борошно пшеНІІчне ouoftHC на Борошно ЖIlТlIС ПІІтльоване tіяне па Борошно IІШСІІІІчне сортове та інше

борошно ІІа МакаРОІІИ, лаПШll та інші ЛІакаропні пнробll ІІа Дріжджі ва

15 20

проц. Оцтова есепція проц.

15

Крупп ~IalIlli, перлові і вівснпі

ПШОJlО, гречані I\РУ!lИ, рис, саго, інші І\РУПІІ і бобові

Сіль

ЗЕРНО І ФУРАЖ Жпто Пшенпця, ОВСС, ячмінь та інші ШІ;J:И

зерна

П:l 20 про

1О 15

проц. проц.

па

12,

ІІРОЦ. І

на

15

проц.

15

проц.

15 20 20

проц. проц. проц.

ВпсіВЮІ, маІ\уха, ШрОТlI, І\омбікорма, сіно і СО.10ма на

М'ЯСО І М'ЯСОПРОДУКТИ ЯЛОВИ1fШІа, бараПlIна, СВПІшна, ROBбаса, СОСІІСІШ, сардельки, КУРІІ та інші ~['ЯСОПРО,1уктп па Качкп, гусп та іНДll'lI\ІІ на Консерви ~ШСІ{і і ~['ЯСОРОСЛПІші па

ЖИРИ, СИР І МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ МаС.10 неРШI\ове Сазо харчове

ІІа 1~ проц. на 20 проц.

.

Відповідь: Мирне співіснування капіталізму і І\ОИ)llізму

30 15 15

проц. спраВІІ шших держав. проц. проц.

МТС напередодні весняної сівби

1О 20 15 1О 30 15

щ~оц. висту ІШВ заступник ДІІректора проц. ~lTC по ПО.1ітчастпні т. Мін­ проц. чук. проц. У цьому році обсяг робіт в ПРОlt. І\О.:ігоспах, що оБСlУГОВУЄ МТС, ІІ}ЮІ~. збільшується в норівнянні з мп ну лим роком на 13 тисяч гектарів. Особливо зростає роль проц. механізаторів в обробітку про­

на 20 проц.

ні плани агротехнічнпх за­ ходів для одержання ВИСОІ\ОГО врожаю

зернових,

картоплі,

овочів та кормових ХУ.1ЬТУР.

На нараді ВИС.ТУППЛІІ і

IIo;J:i·

ЛИ.1ПСЯ досвідом брпгаДПРІІ трак­ торпих бригад М. Сом, Ф. oJ1ук'я­ ненко, А. ItОНОНЧУІ\, тракто­ РИСТ-КО~[СОМО.1еЦI) І. БурЯl\ та інші.

O;J:HocTattHo

схваЛИВШІІ

пат­

ріотичний заклик працівниКів Канівськоl МТС, механізатори зобов'я~а.lИСЯ широко розгор­ нути соціалістичне· З~lагаНІІЛ за відмінне виконання і ЗНlI­ ження собівартості кожного ВII­ ду ПОЛЬОВИХ робіт, впроваДІІти погодиннп.tl графік 3 першого

сапнпх культур, косовиці трав, ДНЯ виходу в поле. сплосувапні, лущеlші стерні, МТС бореться ~a те, щоб збиранні І\артоплі, механізації ОВОЧЕВІ І ФРУКТОВІ КОНСЕРВИ усі роботи провести в стиелі тру,~омісТІШХ процесів у тва­ строки і на високому рівні, Овочеві HaTypa.lbHi конссрвп: огі рКП, ринництві. П.10ща зGирання зокрема, закрити вологу па зя­ перець, зеленпft горошок, тозернових KY.lbTYP комбаfiнами бу та 03ИІІІші ~a 3-4 дні, мати і заМОРОilіl'пі овочі на 20 проц. ~~біlЬШУСТЬСЯ у дза рази. носіяти ярі зернові за 5 днів, Фруктові hонсерви: компоти, нюре Більшовнцька партія, радян­ посадитп каРТОІІЛЮ за 10 ДHiB~ і паста, овочеві марпнади, то­ сыlft уряд постittно дбають забезпеЧИТIІ вирощення ІІО 18 мат-пасти, томат-пюре, фруктові і томатні соуси HLt 1О проц. про всебі чне забезпечення центнерів зеРНОВІІХ, 2.00 цент­ Ci.1LCLKOГO господарства но­ нерів І\ilртоплі і 180 цеНТІІерів Сокп натуральні: ВІІІІоградпи.tl, ЯU.lГІвою ІІОТУЖНОЮ технікою. Тіль­ овочів з кожного гeKTapa~ ви­ ни.tl, СЛИВОВІІЙ і тоиаТlIпtt на 20 проц. 2. ;)низитп відпові,~НО цінп В ресторанах, ки у ЦЬО}ІУ році МТС одержа­ робити на 15-сильниtl трактор їда.1ЬІІЯХ та інших піДПРИGмствах громадського ла 6 тракторів ДТ - 54, 7 трак­ по 800 гектарів М'ЯhОЇ оранкп, торів У - 2., 6 І\омбаЙІІів С-6, зібрати на 15-фуТовиtl комбайн харчуваннн. 3. 3НИЗИТІІ з 1 квітня 1952 р. роздрібні 20 зерuових сівалок та багато урожай з П.lощі 360 гектарів; зеКОНОМИТІІ за рік 15 тонн ціни на КШІГИ, ВК.Ilючаючи підручнпки, в се­ іншої техніка.

ц. СУХОФРУКТIІ і горіхи

па на

.

Ііаш-

проц. ЦІ.1I\ОМ можливе при наявності обопільного бажання спіВРОбіт-

на 20

Плоди і ягодп заморожені

..

СПlВlснувашІЯ

20

ФРУКТИ

Яб.lУІШ, ГРУШі І впноград

па lS проц.

Харчові І\ОІщеІlТраТIl RРОХ~ILtль

на на па на ІІа на

каЮlО

И О жливе

проц.

у раЙОІШО)IУ будинку куль­ чри відБУЛilСЯ нарада механі­ Цукор пkок і рафінад на 1О проц. заторів, у якifi взяли участь Карамель загорнута, м' ш{і цукерки, понад 300 брпгадирів, тракто­ ШОКО.:Іад та інші цукрпсті КОІІристів, обліковців та прпчіплю­ ДІІтерські вироби на 1О проц. вачів Броварської МТС. Карамель незагорпута на 15 проц. 3 доповіддю про завдання Печення, вафлі,кекси, ТОРТИ, тістечмеханізаторів у поліпшеНІІі ро­ ка, пряники , еухарі та інші кон;щтерські вироби з борошна па 12проц. боти МТС в зв'язку з рішенням Вilрення, джем і же.1е на 10 проц. лютневого Пленуму ЦК КП(б)У

15

12

Відповідь: Так, вважаю. Запитання •. На Я1."І· R ОСНОВІ· 1\ II rалізму і комунізму?

ТОВАРИ

проц. проц. проц. ВіТil}lінп проц. Чай натуральниtt Кофе натуральннtl ПРОІ~. Ііофеttні напої

12

Запитання: Чи вважа()те Ви теперішнiti ~IOMeIlT підХОil\Шd для об'єднання Німеч'шни?

20

1О проц.

КОНДИТЕРСЬКІ І БАКАЛІЙНІ

15

ІІрОЦ.

1О проц. І

ВІдповідь: Можливо, що принесла б КОРlIСТЬ.

па 15 ПРОІ~. при дод?ржанНі ПРИНЦИПУ рів"І10сті і невтручання у внутрішні

на на

проц. проц.

U.'ІИ3ЬІ,ОЮ

па 31) проц. ничати, прп готовності ВИКОlІvватп в:зяті на себе зобов' Я3ilННЯ

па

12 12 15

КРУПИ, РИС, БОБИ І ХАРЧОВІ

КОНЦЕНТРАТИ

КЇСТОЧlіопа

бі.1ЬШ

Запитання: Чи принесла б користь зустріч глав В('.1ИЮIХ

у зп' язку з успіхаШJ, доснгнутюш в МО.10КО, МО.10чні продукти і молочроці в ra.1YJi про~шслового і Cj.1LCbhOfOCні консерви на подарського впробшIItтва,зросташшм ПРО.1rктив­ Сир раДЯНСf)киit, швепuарськпtl, голландськиfi та інші сири на ності праці і 3ІІЮl\СІІНЯМ собівартості продукції на Ра;J:ЯНСЬКllti ~TpHД і Центра.1I)Пll.tl KO~liTeT ВlіIJ(б) Місцеві спри на впзна.1ІІ МОЖJІІВ!ВІ здіtiСНІІТИ 3 1 квітня 1952 Олін ДСРіl\ав­

війна

держав?

1951

ЧИСЛО~l- JІІШRеНШІ

r

Відповідь: Ні, не є.

ПРО НОВЕ ЗНИЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ РОЗДРІБНИХ ЦІН НА ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

року ІІОВС-П' яте

газет

P('ДllЬO~IY па 18 проц. 4. 3низити також:з плату

IS

за помери

в

на 20 ПРОІ~.

1

готелях в

Ішітuя

1952

середньому

3;І.іЙСНЮЮЧІІ постанову лют­ Пленуму ЦІ\ КП(б)У, МТС ;шачпо раніше, ІІіж торік, повністю завершила підготовку до впходу в поле. Відремонто­ вано трактори і причіпниtt ін­ вентар, укладено договори МТС

р. невого на

проц.

пального і

50

тпсяч карбован­

ців державних грошеfi монті машин.

на

ре­

у 1fасники наради приііняли рішення ВІІкликати на соціа· лістичне змагання MexaHi~aTO­ Сердечне спасибі товаришеві Сталіну рів Бобрицької і Києво-Свято .. Тру:щщі Рil;J:ЯНСЬІtoї ~1'країнп, На заВО,1і «Ленінська кузня» пова партії і УРЯ,1у про нове з колгоспами, розроблено спіль· шинської МТС. як і весь раднн('ькпtt народ, з ДУМКИ присутніх на мітингу зниження державнпх роздріб­ веЛПЮІМ задоволенням зустрілu 1I0CTJ,HOBY РсіДІІ Міністрів Союзу РСР і I~[\ BlilI(u) ПРО нове зниження l~iH на продовольчі товаРІІ. В ~liCTax і селах відбуваються мітингп і збори, на ЯІ\ИХ односта.tlно ВІІСЛОВ.:ПО(;ТЬСЯ сердечна подяка рідному РаДЯІІСЬІ\ОМУ рядові, біЛЬШОВІІЦЬКіП партіІ, ве.1Ш{ОМУ Сталіну за uез УПJ.ІІне піклування про добробут трудящо! .1Ю;ЩIІИ, про підвпщення П життєвого рівня.

r

яскраво ВІІС.'ІОВПВ стахановець Т. Гордон. . -В тоП чаС,-сказав віп,коли а~н~риканські людожери ведуть кровопролитну ВШІІУ і застосовують бilІtтеріОJогічну зброю ПРОТИ ипрних люде.tl Кореї і Північно-Східного Китаю, ко,:ш в капіталіСТІІЧНПХ країнах лпшаються без ПРИТУЛку і Х.lіба тисячі робітників, У нашifi країні жпттл трудлщпх з КОЖНШІ днем стає все

І\раЩЮІ і щаСЛІІвішим.

***

НИХ цін-ще одне яскраве свід­ чення сталінського піклування про нароДІШП добробут. Ті ж думки і ПО1fУТТЯ зву­ чали в промовах робітників, iHiI-~eHepiB і техніків, які вис­ тупали на мітппгах, що відбу­ лися на ЮІЇвеькому заводі і(Трансспгнал», на харківсько­ му тракторному заводі імені Орджонікідзе, на шахтах і під­ ПРИЄМСІвах Донбасу, ІІрпдні­ пров'я і інших міст, в колгосПоста- пах і МТС республіки.

Нові надри механізаторів у БобрицьКіЙ MTU закінчи­ ли свою роботу курсп тракто­ ристів колjсних тракторів. Спра­ ву водіння машин опанува­ ли 28 МОЛО,1их колгоспників артілей, що обслуговує МТС. Більшість 3 нпх склали іспити на «відмінно». О)ержаЛIІ від­ мінні оцінкп комсомольці Г. Пи­ саний, Ф. Пашоша, моло)а кол­ госпниця А. Новохацька і інші.

КИ оцінкамп закінчили навчан" ня КОМСО}IО.1ець І. Жук, моло­ ді колгоспники А. Гу .ІИИ та Іі. І\озюба.

3а ПРИКJадом передових ме­ ханізаторів республіки праців­ ники Бобрицької МТС, взяв­ ши машини на соціаліСТІІчне збереження, зобов' язалися з перших днів виходу в поле запроваДИТll погодинниtt графік, широко РОЗГОРНУТІІ соціаліс­ тичне змагаюш за на.tlltраще використання сільськогосподар­ ської техніки, Biд~IЇHHe впко­

ПовеРНУЛІІСЯ такош 3 курсів 3 г .1иБОКШI задоволеННЮI тпнгах, які відбуваються на І невтомне піклування про ПОJіпу МТС 25 трактористів - дизе­ зустріли ТРУllящі району поста- підприємствах, в КО.1Госпах, шення добробуту народу. Вони НОБУ Ради Міністріп Союзу РСР рільничих і тракторних брига- зобов'язуються ще наполегливі­ лістів, що навчалися в Степа­ і Центрального Ііомітету ВRП(б) дах, робіТНИКІІ, колгоспникп та ше ТРУДИТИСЯ, своєю са}lОвідда­ неЦЬІ\ііі школі механізації сіль­ нання і зниження собівартості про нове ЗІШilіеІШЯ дсржавних механізаторп від щирого ссрцл ною працею ще більше ~MiЦHII­ ського господарства. розлрібнпх цін па ПРО;J:ОВОJЬ'lі гаряче дякують біЛЬШОВІІцькій ти СОЦіаlіСТПЧІІУ Батьківщину­ ПіДГОТОВ.lено на курсах 8 кожного виду робіт. товарп масового спожuвашІЯ. ~T І партії. Радянському Уряду і оплот миру в ~'CЬOMY світі. водіІв сююхідних 1 і причіп­ І. Литвиченко. своІх виступах на зборах і мі- особисто ве.1ПКОIІУ Сталіну за них комбайнів. 3 відмін ни-


СТА

2

зації школи з учителями

СІІстеиаТІІЧІІС підвшцсння СВО­ го i;1etlHO-ПО.lітпчного і I\У.1Ь­

турного рівня, ;J.і.10ВОЇ l(валіфі­ І\ації. Bici~1 GіlЬШ ІІЇJ.ГОТОВЛС­ вих УЧІІте:rів ca~lOcTiliHU вив­ чають, за за;~;ха.1сгі:І.Ь СК.1а;хс­ НИМ П.ШІІОМ, твори lиаснків ма PKClI~~fY -.1{'Н іuізчу, інші - в ГУРТКУ по ВІІВЧСІШЮ ,; -іОРОТІіО­ ГО ItypCY історії ВІ\U(б)>>. I~(' навча.1І,-

1І0-ВПХОВНОЇ роботи в школі і :шачно зкеНШИ.10 ki.1b-іість невстигаЮЧІІХ учнів. беруть

П

О

в

Е

Ц

аКТlIIШУ

~'часть у громадсыIо.\Іуy Ж1lтті села і І\ОЛГОС пу. Лнuу ЛОГО ~Ii­

сяпя ВЧИТС.1ЬКtL Е. Рура про­ читала Д.lЯ l\ОJгосшшків .1еl\­ цію «Новобу ДОВП КО~lуніЗ~Iу», Г. Грои-про «Сі~I'Ю і ШКО.lу», Н.ОпапасеНІіО- (Образи деніпа миtlки, кореперізкп, lіормоза- при одночасному поліпшенні і Сталіна в художнШ літерату­ парнпкн, ЖМІІходробарки, уні- якості продукції. рі»). І. Собчеш\о, Н. Собченко, ХарактерниП приклад мож­ В. ДжежеліП і інші вчителі версаJьпі ~1.1ШШ і інші ~IaШИберуть аКТІІВНУ учапь у ви­ ни, зав:щки чому переробка і на навести за роботу двох пуску -іО_'Ігоепноі щоденної приготування KOP~liB д.1Я тва- иапстерень: в КО.lгоспі іиені ришшцтвJ. повністю механізо- Будьонного, с. Мокрець, де є стінгазеТІІ. вані. Це значно ПО.1СГШПЛО лише один ручниП токарний Учителька П. Лисенко. с. СвіТИl1ьне.

Книгу о

-

Ь

в маси ••

року

1952

Міжнародний огляд

у

Перед Міжнародною конфе­

ГЛІІНО}{'Я.10К, навісів Д.1Я про· сушуваНІІЯ сирцю, до печеП.

Однак це тільки почаТОІ\ справи. В цьому виробничому сезоні неQбхідно удосконаЛИТІІ процес формування цег лп. Пот­ рібно також ширше РОЗГОРНУТІІ працю КО_1ГОСПІшків, зросла її станок 110 дереву, і в колгоспі виробництво пісочно-цементної продуктивність; зеlіОПО)11СНО« Червона Україна», с. ГОГО.1ів, черепиці.В цьому році колгоспи тпсячі трудоднів. Тію,ки торік що має пилораиу, ЦИрКУЛЯрКИ, зобов'яза.nися виготовити 5 міль­ У l-іоJгосаі «Червона J'" країна», фрезерниП, стругалыІп,, дов- понів штук цеГ.1П. Це цілкои с. Гоголів, за рахунок ~lexaHiП під силу нам при дальшому

З КОЖИШІ днем зр?ста~ ;К1~Иіl\- зації на тваршшицьких фсрмах ()альппп, токаРІІІІ станки по ковпП ,фОНД, patlOIlII.?l ~IOJIO{Te~ :!меншепо кількість оБСJ)ТОВУЮ- дереву і токарнпfi - по ~Іеталу. КИ,. зБІЛЬШ.~;r.~ься ~l.1ЬК1:~.I> ш чого пrрсона.lУ маПже вдвоє, зе- Якщо столяр колгоспу іиені •

квітня

3

Бі . 1ЬШОШЩЬЮL партія і ра3начпу роботу по иеханіза- себе, і КО.lГОСП має значні прп­ :щнськиft уряд Пt)ВСЯКДеІШО нії трудомістких процесів ва бутки. В ЦІ>ому році вже в 7 дбllЮТЬ про С .1еКТРІІфікацію і фсрмах проведено в русанівсь­ колгоспах працюватимуть ЛІІ­ ~fеханізаllіlO сіЛI>СЬКОГО госпо- кому І\олгоспі іиені Сталіпа, лорами. Виробництво місцевих бу­ дарства. 5Ікщо до ВеЛІІКОї Віт- в РОікнівському «Більшовик», ЧІІЗНШІОЇ віtlни В раПоні було БОБрвцькому i~eHi Сталіна і дівельних матеріалів значно електрпфіl\овано 13 ciJ, то за- іНШІІХ. ВСЬОГО в 86 колгосп­ прпскорпло спорудження гос· і ТВdРИШllЩЬКlIХ раз ЛllIІІС в двох колгоспах з НІІХ феР~I1Х організовано пере­ подарських '2,7 немз, СJектроепергії, але Пробку кормів механізмаМІІ. В приміщень у KO.1rOClltLX. Торік в НІІХ наііБJИil\ЧИХ місяців за- чотирьох колгоспах устаткова­ 16 цегельних заВОJ,ів і 3 ~ldЙС­ сяс ..lаМПОЧІ\а Ілліча. ТеІІСР в ні автонапувалки і ,; e.leKTpo- терні виготовили 3.1 60 ТlIСЯ Ч штук цег ЛИ-СlfРUЮ, з НИХ бу­ }\О.1ГОСIІаХ :ша чао збіЛЬШІІЛОСЬ дої..1ыlї апарати. e.1CI\ТpO~IOTopiB і складних ciJLОснащення технікою кол- ло обпалено 2.002 тисячі ШТУІі. тут механі~ація знаtlшла СLl\огосподарських машин. госпних майстерень має не- І свое місце. 3амість колісшІХ МеханізаціТ трудомістких абияке значення. ЯКЩО в 1951 глином'ялок були встановлені процесів на тваринницьких році в пих працювало 45 елект­ буки. В колгоспі імені ХРУЩО­ фермах приділено особ.1ИВУ ромоторів, ТО вже в першому ва, е. Требухів, працювали го­ увагу. В ГОГО.1іВСІ>КІІХ І\ОЛГОС- кварталі цього року - 67. Іііль· ризонта.llьні rлино.м' ялки на па\. імені ~I0.10TOBa і "Червона кість ПИ.1--ЦИРКУ лярок збіJЬ­ електроприводі. Продуктивність ~Т" Ііраїна»), требухіВСЬКО~1 У імені шилася З 14 до 26, деревооб­ ЇХ в 2,5 pa~a вища, ніж зви­ Хрущова, і РЯ,~і інших у но- робних станків-з 20 до 37, чайних, крім того, відпадас ПОТ­ возБУДОRаНІІХ тварІІнІІІщыихx пилораи - удвос. Внаслідок Цl>o­ рсба в двох конях і погонпчі. ПІJJВІіЩСIІШIХ устатковані ,ШТО- го У 5--6 pa~iB змеНШllлася В колгоспах імені Сталіна, с. ПОЇ:ІКИ, е.1СКТРОДОЇЛЬіІі апараТІІ, потреба в підсобпifi робо­ Русанів, «Більшовик»), С. РОjБ­ ВУЗЬКОКО.1Їfiні дорогн. В кор- чitl СІІлі, BTpOG зрос.;1J. про;rук­ НИ, і іншпх устатковані ВУЗЬІ\О­ моцсхах установлені коренс- тивність, зменшено собівартість колНІні дороги від кар'єрів до

Паша організаціп повсш\.~сп­ но проводить cep('J гште.'1ів­ члеllів п РОфСllі.1КІІ ВНХОВНУ ро­ боту, спрямовуr. їх Івагу на

У ЧІІте.1і

А

• Механізація трудомістких процеСІВ колгоспному виробництві

Робота профоргані­

СПрllЯ.10 поліпшеНIІЮ

Х

ренцією на зааист дітей 3 12 по 16 квітня уВіДllі ві.1бу­ .1еться

МіЖllаРО:1.lІа

КО//фСРСllціl1

на захист дітей. В її роботі візь­ муть участь видатні діЯ'lі наУКIІ і КУ.1ЬТУРIІ.

гічних,

предстаВНIІКИ

Пt;:J.аго­

ме,'ЩЧНИХ зак.1адів і бага­

тьох гr?~lадських організацій різ­

них краш. Конференція, яка ск.Ш­ кається з ініціаТИВІ!

демокраТIІЧIІОЇ

.i\lіЖIlЦ:ОДНОЇ

федерації

жінок.

обговорить питаllНН про те, що треба зробll!И, щоб заХIIСТlIТIІ пра­ во дітеіі в усіх країllах ІІа щас.lИ­ ве

ДHTIIHCT~O.

ие ПllТаннп Х811.1Ю<:: всіх

МИРО­

люБНIlХ .1IОдеЙ, особ.1llВО КО.1И вра­ хувати, що в країнах агресивного

АТ.lантичного б.lО)(У і іНШІІХ капі­ талІстичних країllах становище ді­

тей стає де,1.а.11 тяжчим. Таl\.У Спо­ l1)'чених 111TaTax BOEtIHI Вlfтрати в цьому році становлять майже

80

процентів бюджет)" а асигнуван­ ня на освіту менше 1 процента.

В реЗУі'ьтаті цього. Пllше газета .НЬЮ-ИОІЖ таЙмс". "багато ТІІСЯЧ америкаНСЬКIІХ

дІтей

\'

вчаТhСЯ

напівзру~нованих будинках, ха.1У·­ пах, у Пlдвалах церков

І

похоронних

бl.lьше

бюрu·,

а

навіть у

4

мі.'JьЙонів дітеіі США і зовсім не мають

можливості

відвіJ.увати

школи .. Б~.гато семи-І восьмирІч­ них

Д1Тси

працюють

УМОВ(}Х, які існува.lII

у

ТаКИХ

на 'початку

столІття.

Доля мІльйонів дітей у а.1ЬНИХ

і

за.1ежних

КО.10ні­

країнах

ще

трагічнІша. В окупованШ амери­ канцями ~понії, ІІа приклад. широ­ ко ПРОЦВІТає торгlв.1Я ;:J.іТЬМИ.Ті.1Ь­

ки за

останнІ

півтора

року,

:~a

даними самого японського VРЯДУ,

в

Японії

будо

продано

.бі:!ьШе

7500 дІвчаток. У маршаллізованій Туреччині в. реЗУ.'1ьтаті ГО.10ДУ ди­

тяча смертюсть

50

торІк

стаllОВИ.lа

процентІв і так да.11.

Підготовка американо-англійсь­

ких імперlа.1істів до війни загро­ розгортанні механізації. Поточниіі метод і механіза­ жує жипю і майбутньому ;J.ітеЙ. .НаЙuіннішому надбанню .1юДства тачІВ. В бlО.1l0ТСЦl 3.~Вlli~П С КОІІОМЛСIlО 1,0 15 ТJIСНЧ трудо;щів. Будьопного на виготовлення ція на будІвництві. В колгос­ -дітям повинно бути забезпеч~но СПИСКll рекомендоваНОІ llТcpa-' віконної рами витрачає 10 го- пі іуепі Хрущова на споруд­ щас..lиве ДИТИНСТВО!"-Під ЦИ~І ло­ тури, віТРИІШ ЮШіККОПІІХ ноВ КО.lгоспі «.ІІІ.1ЯХ І.'І.1іча», днн, і поиу за це нараховують женні тваринницьких примі­ зунгом гот~:ється до наСТУПНОl

впнок.

с. 3азпм'я,до обладнання кор- 1,5 трудодня, то

в

колгоспі

щень ВІІкористали глиномJялки

для виготовленпя розчинів, J 10 ГОДІІІІ на приготування ЇЖІ. «Червона У країна» один чоло- крани - для пода,і будівеЛЬНІІХ завідуючої біб.1іотекою т. 30.10. вік за цей же час виготовляє ТУХІІ Т. організовано 16 пере- СВШlНм; тспер праЦЮG лише три рами, з оплатою за зроб- матеріалів. В колгоспі « Бі.1Ь­ mовик», с. Рожни, був запро­ сувних бjб.1іотек J,.1Я КО.1госпів, ,~Ba - і справ.:ІЯЮТЬСЯ з цією

В IlbOIl\r році

а такоіК

З

IIlЩl;.tТИВІІ моцеху

6

чоловік

ВlпрачаЛll

виїзди біG.1іОТСЧПI!Х роботою за 1,5-2 го;щнп. Ще лене по 0,80

прапіВІІиків на піДПРПЄ~lства і в недавно в колгоспі i~leHi Леніна, виготовлення

установи, де ВОІШ в обі,1ІІІО пе- с. Плоскс,

ціла бригада тва- дверсft у

ТРУДОДRЯ.

ДЛЯ

ваджениП поточниft

метод

на

двостворчастих спорудженні двох корівників і

першо~'у

колгоспі

кормоцеху.

Внаслідок

ЦІ>ОГО

рерву чи піСJЯ заl\іIlчешш ро- РlIIlІllIlіів брала воду 3 1О 1\0- витрачасться 30 ГОДІІН, З опла­ ВТр06 зросла продуктивність бочого ДНЯ ПРОВОlЯТЬ об~lіIl .10дязів, щоб наПОЇТll ху~обу; тою-8 трудодпів,В ДРУГОМУ -15 праці, скорочено строки бу дів­ книг. У нашіtl БроварськїП jlTC теІІер один елсктромотор по- годип, 3 оплатою 3,5 трудодня. ництва вдвоє. Необхідно, щоб в цьому ро­ ця робота ПРОВOlІІТЬСЯ щоп'ят- тужністю 1,7 кіловатт,встановВелику економію для кол­ ці колгоспи за допомогою МТС Jшці. РобіТНIІКІІ і СЛУlliбовці леппfi па коло~язі, заміня(; госпів дають пилорами. У «Чер.

мають МОіК..1ивість, не ВIІТРJ,ча- їх працю. ючи часу на поїЗlКУ в

ри, ОДСРіІ\аТІІ нотріGпу

Брова-

механізуваJИ

доярка кол. . ЯI\lЦО м O.loToBa, с. г ого-

госпу l~leНl

ХУДОіІ\- лів, на доїння 8

всі

Міжнародно) конференції на за­ хист дІтей демокраТИЧllа громад­ ськість усього світу.

ПодіТ В Тунісі У ТунісІ, що є фактично

c~oє H~цiOHa.1ЬHe

визволення, ту­

Н)СЬКНИ УРЯД звеРJIУВСЯ

ню, ІІОJіТІІчну,технічну і сіль- ВІпра!ІаJа не менше 1,5 годн- кубометра лісу (кругляку) на­ ськогосподарсыіуy :Іітературу. НИ, то тспер, за допомогою рахову вали пильщикам 5-8

до Орга­

нІзації Об'єднаних Націй з прось­ бою допомогти повернути Тунісові незалежність.

у відповідь на цю вимогу гене­ ра.1ЬНИЙ резидент Франції в Тунісі

трудомісткі де-Отклок пред'Явив

вопій УкраІні» , наприклад, за роботи. Це сприятиме підви­ корів вручну ручне Р03ПИ.:ІюваНІІЯ одного щенню врожайності, росту про­

фран­

цузькою КО.10нією Північної Аф­ рики, французькі властІ поча.1Н нову ХВИ.1Ю репресій. Пїд тиском народних мас, які борються за

25

березня

TYHiCЬKO~IY бею ультиматум-не­ гайно звідьюlТИ у Відставку преМ'єр-мІністра Шеніка і Ч.lенів його каБІнету. Після того, як бей,

дуктивноеті rpOManCbl\oro тва­ ринництва, зміцненню колгос­ враховуючи необхІдність зважити Тільки в МІIІІУЛІІtl ПРИЇЗД було слеКТРО,J:QЇ.IЬНОГО апарату, всти- трудоднів, а на пилорамі-лише пів і піднесенню матеріального на вимогу народних мас, відмо­ вився виконати цю вимогу, фран­ обміняно 1[) КІІІІГ. ІіріУ того, гає за цеП іІ,е час видоїти 20 0,8- 0,9 трудодня. 3а три добробуту колгоспників. цузькі КО.l0нlзатори вда.1ИСЬ до Є. Лемпlцький, 8 працівників )ІТС заппсаЛІІСЯ корів. І на руки легше, а го- місяці Bllie розпилЯІ~О понад насильств. ВОНІІ арештували Ше­

до біб:lіотеКIІ і ТСіl, В3НJИ К.НП- .lOBIIe - на 8 - 10 процентів 600 кубометрів лісу. ПРllдба­ ги. О;l,НочаСІІО З обміном книг ніДВПЩIІЛIIСЯ удої ИО.10ка. па ІIllлорама повністю ОІ\УПІІла

бібліотекар прпti~lає за~lОвлеlIНЯ ва ту чн іншу літсратуру і через дснь-два надсилає її чи­ тачеві поштою або І1РПВ03ИТЬ. Це значно наБJИJИ.10 КНlIГУ

зав.раЙвіддlлом сІльського

і колгоспного будівннцтва.

:~акіІІЧИВСЯ ЗЮlOвпtl СПОРТJIВ- 3~laгaHЬ фізкультурниця К. ТепвнП сезон. У ІШЗОВІІХ колекти- люк виконала норку першого до ЧlIтача. Я особlIСТО вже про­ вах Доброві.'ІЬНОГО сі.1ЬСЬІ\ОГО розряду ВсеСОЮЗIlОЇ класифікачитав TBopn лауреатів lтаJЇПСЬ­ ('портивпогс товариства «НО.1- ції 3 лижного спорту, В. Пу-

ним ПО.1ем, волеflбольпою П:lO­ щадкою і біговиии доріжками. Намічено провести спартакіади

А. ФаД6Gва, «Кавалср 30:ІОТОї ристві «Спартак») підведсні під- РОЗРЯДУ. 1\1. Гераспм~нк~ при· ЗіРКІІ» С. БабаЄВСЬІ\ОГО, «ЖlIва СУ~ІКИ змагаllЬ. В ЛШКНОМУ КРО- CBOЄ~1O звання чемПlОНКИ обвода» А. !іожевнікова, «Сталь сі ВЗЯЛІІ участь 2300 чоловік .nаСІ.l 3 легкоJ атлетики. і шлак» В. Попова і ря~ ін­ ФІЗкультурники рай~ну гоШИХ. Qсоб.1ПВО В1ЯЧНИЙ праці в­ молоді району, 3 яких понад яикам біб.1іотекп за ІШИГУ 1600 юнаків і дівчат склали ТУЮТЬСЯ до веСНЯНО-ЛІТНЬОГО Ф. Трофімовз, «Наша лесная норми на значок ГПО З ЛІІЖ. спортивного сезону .. При IІИ30-

ші

кої

премії

сторона»

«МО.:Ю;Щ

.

гвардія»

Метод роБОТІІ раtiОПІІОЇ

біu­

ГОСПllШ\), В СПОРТI1ВНО~IУ това- РІІК

колгоспної і шкільної молоді, другого товариства «Спартак», розигра·

з волейболу і баскетболу

на першість району. Кращі СПОРТС)fени візьмуть У'IaСТЬ в обласпих змаганнях 3 Jlеглот атлетики, волейболу, баскетбо·

лу, ручного м'яча, вело-та ін-

. 59 вих колеltТlІвах ф13КУ JlЬТУРИ ших видів спорту. ,... . 3 а це ft час ПІдготовлено РОЗРЯДНІІків. Проведені також ДООРОВ1Льного СІЛЬСЬКОГО спорЗа весняно-літній сезон буТІІВНОГО товз,риства «Іtолгосп- де підготовлено 540 значкістів

ліотеЮІ необхідно пас.1ідувати З~ILlгаlШЯ 3 стрілеЦЬІ\ОГО спор­ і праціВІшкам сіЛЬСЬІ\lIХ бібліо­ ту, І\ОIll\УРС шахиатистів. тек- наб.11I3ИТІІ Кlшгу до ВІІ­ Беручи участь в обласних роБНІІЧИХ UpIIra;.t І\О . 1ГОСПУ, трак­ КО~IaIllП нашого ТОРНІІХ брпга;х, до праніВІІиків змаганннх, patloHY заі1НЯЛІІ перші місця в громадського тваринництва. об.1аеті 3 дижного ClIOPTY і о. Балюра, аГРОl1ісоме.lіоратор.

nиконала норму

легкої атлетики.

нпк»,

товариства

«Спартак» ГПО першого та другого ступе­

створюються 2 футбольні, по- нів, 1 ~O розрядників і над 100 волеПбольних, ЗО бас- громадських інструкторів кетБОЛЬНІІХ команд. Силаии мо· суддів

лод і буде об_'Іаднапо близько 50 спортивних площадок, а в Під час цих с. Гоголеві-стадіон з футболь-

3 рі3НІІХ

нісі. У країнІ був

запроваджениіі

стан воєнної об110ГИ. Всю владу зосередив у своїх руках KO~laH­

Назустріч спортивному літу

!

ніка, а також багатьох діячІв на­ ціонально-визвольного руху в Ту­

200 та

видів спорту.

М. Яхно, голова райкому фізкультури І сп')рту.

дуючий Французькими військами генера.1 Гарбе, який здобув собі сумну

С.1аву

ката

КО.10нlа.1ЬНИХ

народів.

Сваволя

французьких

колоні­

заторів ВИКЛИКВ,;lа глибоке обурен· ня всіх туніських патріотів. Не· зважаючи на

жорстокі

репресІї,

рОбітники Тунісу ОГО.10СИЛИ за­ гальний страйк. який пlдтрима.1И широкі верстви насе.1ення.

ЯК указує газета пІд натиском

тей

.Фран-тірер·.

французьких

туніський

бей

На пост преМ'єр-мінІстра був при­ значений французький ставленик Салах-ед-Дін Баккуш. А.1е народ 1'унІсу не СХИ.'1ив ГОІ.ОВУ перед французькими ко.10нїзаторами.Вlн ПОСИ.'1ю€ боротьбу за свою нацlо­

на.'1ЬНУ нсза.1ежність і в цій бо· ротьбі на його боці співч)'Ття і підтримка всіх ВО.1елюбних наро­ дІв.

В. Харьков. Т. в. о. редактора

М. ІВАНИЦЬКИЙ.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської оБJlасті, вул. Кірова

01447

Броварська районна друкарня Киівського обnасного управління в СПРUІ.l поліГРlфlI та lидавництва

В.18С­

капітулював.

Зам.

428-2730

28 номер 1952 рік  

28 номер 1952 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you