Issuu on Google+

8сlх краін, єднайтеся!

Газета. ВИХОДИТIt квітия 1937 року.

СУБОТА,

17

з

ЛЮТОГО

17

РОКУ

1990

ЦІна З КОІІ.

Орган &роварсьного МІСЬН ному НомпаРТlі Унраїни. МІСЬНОЇ І районної Рад народних депутаТІВ НИlвсьноі обпасТІ

-

за }fео6хlдне прихопити із собою свою rrередвиборну платформу. До р<::Сіі, ВИ!!! рену, обгрунтовану, особ­ ливо в тій частині, де йдеться про зміцнення ре­ гіонального розвитку і створення у Броварах центру будівельної інду­ стрії на базі існуючих

НАРОДНА

акцентуючи

-

канського

На зустрічі виборців' із кандидатами

у иародні

депутати

УРСР,

претендентам, за Сизо­ вим не водиться. І, без' перечно,

що

він

приваблює відразу

те,

розкри­

ває всі карти: «Незалеж­ НО від того, оберуть мене в парламент, чи ні, буду наполегливо все

виконувати

робочий

мешкати

де

знаходиться

виявили

~роблю коли

сок

«Так,

недвозначно

наголо·

він

чужинець.

шансів майже думку, рович

тут,

по

Отже,

і

на його обрання ніяких... На мою Сергій Олександ­ відповідав

із

при-

фЕДІР Павлович чага

вався

над

не

раз

тим,

Кор-

задуму­

як

нелег­

ІЮ сільським дівчатам, котрим після закінчення Gередньої школи не вда­ лося поступ'иТИ у вищий ЧИ середній навчальний заклад або влаштуватися на роботу на заводі «Фа­ нел", у будівельні органі­ зації села чи радгоспу імені Щорса, а доводить­ ся Уздити працювати у Дарницю або Київ. Важ­ ко,

дуже

важко.

Чимало митарств у свій час відчув він і на собі, коли навчався у Києві в технікумі, а піз­ ніше на факультеті автоматики t телемехані­ ки Київського політех­ нічного інституту. На поїздки в обидва кінці кОЖНОГО дня на автобусі, елентричці, метро витра­

-

чав майже три години. А внаслідок

вався, ДИМ

цього

хоч

був

СТОМЛIQ­

і

моло­

...

Після служби в Радян­ ській АрМії почав працю­ вати у виробничому об'-

'.

мій

все,

про

першій

хунку,

це

Як випускник Акаде­

мії

суспільних

робо­

я

щоб вони

ні­

ЦК

апаратник! погоджується

-

Сизов.

Але за той час,

відколи

я

тут

працюю,

кількість працівників апа· рату об'єднання скороче­

но на

на 30 чоловік, тобто третину. В системі

наук

КПРС

по

курсу

респуБЛі­

находи

про

основні

фії

Сергія

впровадженню

ком

першу

для

нього

на

заводі.

товок.

ківського

не

Шсля

визнав

закінчення інженерно

ком

ція виробничого нання «Київський

головного

начальника

інженера,

одного

з

це­

хів, начальником його. Щодо заробітної плати, то вона була солідною. Але ж знову ДОВОДИЛОСЯ їздити. І це у певній мі­ рі його не задовольняло.

Федір

Павлович

співчував пускницям лодим

дуже

недавнім школи і

матерям

-

ви­ мо­

одно­

сельчанам, яні працюва­ ли на радіозаводі.

--

А якщо у нашому селі створити цех радіо­ заводу, як це роблять у деяких селах області ін­ ші підприємства Києва?

-

з

цією

пропозицією

звернувся він до ністрації радгоспу

і

адмі­ вис­

завод»

одного ріадміністра-

згодиться

об'єдрадіона

це,

Т0 так тому і бути.

-

Підтримую

пропозицію, Федоре

вашу

Пав-

Перед

тим,

як

відкри-

а на

назв

для

ритор~альн~

внпус-

телеві-

зорів.

У договорі було також

визначено, що в період напружених сільськогос­ подарських робіт вес-­ ною під час перебирання і садіння картоплі і восени, коли збирають ко­ ренеплоди для годівлі громадської худоби та ін' ші культури, виробничники працюватимуть У по­

адміні- лі. Незабаром цех відкри­ ли у побутовому примі­

спільну угоду, яка передбачила обов'язки обох

щенні тепличного дарства радгоспу.

В ній,

ЛОВИВ СВОЇ думки. Разом говорилося, зважилн всі «за" і «про- виділятиме

зокрема,

що

завод

відповідні

нове,

красиве

хове,

двоповер­

просторе

і

світле

приміщення. На першому поверсі розмістився цех, а на другому обладнали побуТіВКИ. кімнати· на­ чальника та інженера цеху. майстрів, бухгалте­ ра та інших служб. З у

пуском

ньому

нового

сіли

за

цеху

монтаж':

ні столики 200 робіт­ ниць, що майже вдвічі більше, ніж працювало у пристосованому. Серед них багато тих, котрі трудились У Києві на радіозаводі. Це молоді

монтажниці тарева,

яка

Оксана очолює

сомольську цеху,

недавня

Ти­ ком­

організацію випускни­

ця середньоl школи,

ком­

сомолка Наталка Петрен­ ко, Марія Голубка, Оле­ на Стогній, яка прийшла

А завод

через і

деякий

радгосп

збудували

госпо-

у

час

цех після закінчення класів 1 працюе у пер­ шій зміні, а ввечері на­ вчається у школі робіт­ ничо'! молоді. Повернулися додому і

8

спільно

почали

працювати

Княжичах

молоді

монтажНИЦі

в

цеху

Таїса

во­

пізнього вечора СУПРОВО' джує начальника ТБО «Київоблбуд. С. О. Сизо­ ва по новобудовах Київ­ щини:

-

Пунктуальний, зав· підтягнутий, lIИСЦИ­

'НіКОЛИ лос,

~имог JJИВКЙ.

не

всІ

підвищує

суперечки

го­

вирі­

шує спокійно. РОЗСУДЛИ­ во. Наполегливий У' до· сягненні знає, чого

Н.

будівель,не

у

страція заводу і радгоспу ВИJ>обила і підписала

сторін.

деПУТ~''.f';\1

правлений на роботу у те­

робітниЦі договірних

підприємством

го­

Кустанайського обл.­

r Иlіt нкому.

його

попросила

у ста~ленні до людей. до­ рожить ЇХ думкою. На будмайданчику перш за все спілкується з робіт­ никами, вміє вщ:лухати, порадити, допомогти. Слів на вітер не кидає. Вдум­ ливий, небагатослівний.

Пошани».

заступником

доповнити я

ПЩНОВalНИЙ'.

двох скликань міської і ЧО" ирьох ск ·1IН{3НЬ облас ної Ради народних депу­ татів... У зв'язку із хво­ робою дружини по пере' воду Мінбуду УРСР на­

бу-

домовленостях виготов­ лятимуть з них деталі ку

ловичу, сказав директор об'єднання Герой Соціалістичної Праці Дмитро Гаврилович Топчій. Це ваЖЛиве питання детально обговорили на парт комі підприємства. Рішення було позитивним і одностайним.

вати у селі цех,

матеріали, радгоспу

кількох

лови

вищеназ'

ЩО високою

Добрий хазяУн. Машину без потреби нікуди не га· няє і для особистих по­ треб не використовує. Доброзичливий. уважний

буді­

Хар­

Соціальні обрії села ти». Дійшли шення: якщо

обирають

А

~ди

Червоного Пра'

«Зиак

також

дія Одексія Євгеновича Редька, який з ранку і до

лау­ Міні­

-

Поверненн. єднанні «Київський. ра­ діозавод». Був заступни­

і

а

1JЄCHOT,

портрет

у 1981-1988 роках комуніста С. О. Сизова

мотороремонтному

зустріч, бо хворів. без будь-яких папірців і заго­

Навіть

пора

Олексадрови­

на

цю,

Трудового

хвилин, при­ не лише віхи біогра­

ному етапі кардинальної економічної реформи». Взагалі. на відміну від інших кандидатів, Сергій Олександрович прийшов

ся.

раЦіЬнаЛіза­ Олексаидро­

галузі

чес~а,

ділова.

мірою притаманні канди­ дату броварських буді­ вельників, тут не обійти­

BeJIbHOЇ індустрії. Він иа­ городжеиий орденами

ча.

сучас­

в

еру'

компетентний, ~ витримана.

знань,

ваних

вич має також чотири ав­ торських свідоцтва на ви­

довідалися

Так, народився він у 1939 році в сім'ї лікарів. Дитинство пройшло у Ле­ бедині Сумської області. Тут же розпочинав свій трудовий шлях робітни­

пріоритетиих на

У ве­

удостоєний звання реата премії Ради стрів СРСР.

хайлової, заступника ди­ ректора Броварського за­ воду будівельних виробіВ.

п'яти

іншу.

грамотний.

Загальновідомо: щоб ви­ вести нашу респуб.1іку з кризи, майбутньому чле­ ну парламенту ой як по­ трібно знати реальний стан справ, особливо в економіці. Без грунтовних

Олек'

кількох

-

принципова.

За участь у комплекс· ній забудові міст і сіл Ку­ станайської області він

судити доаіре­

Сизов

людина

клі­

личезних ГіРНИЧQ-збагачу­ вальних комбінаt'ів, під' приємств хімічно'(, легкої, харчової пром и с Л 0вості, об'єктів житла і соцкультпобуту безпо­ середиій вклад і талано­ ВИ того іиженера та орга­ нізатора С. О. Сизова.

Активний тор, Сергій

менше

взаємовідносин

на

ної особи С. О. Сизова­ Броніславівни Ми­

лі

сприяти

новобудови

HeJ:li

сутні

жите­

сандрович і його дружииа (теж будівельник) кочу­ вали з дітьми з однієї

Хоча на знайомство із біографією кандидата та його кредо в неї пішло

при

СеРГіЙ

спорудженні

фаХівець

О.

Дованиn,

залишилися там

працювати.

керівник

С.

всебічно

неналагоджеиого

rlOбуту

парламенту,

«Економіка господарської Діяльності», який вів Л. І. Абалкін, буду і нада' орендних

пошкоду­

зраділи присут­

один

дру­

гій.

як

Ще

на

та

тресту

їх безпосередній

умовах

для

домобудівно­

« Броварипромжитлобуд.

тим,

смуги

будівельних

комбінату,

обов'яз­

в

середньої

мату

задумаие

обіцянки\. можу вже із розповіді

госпрозра­

-

Але

довіру, не

моделі п'ятий

там,

І якщо саме будівельники

мені

Авжеж,

ні.

що

час.

доводиться

чий кабінет. броварські

Навіть в одній із пере­ даних С. О. Сизову запи­ шувалося,

у ТРЬОХ­

ЧОТИРЬОХ містах області, де будуються наші об'єк' ти. Це займає майже весь

мій

увагу

Про те, що це не прості

«Київоблбуду» із п'яти трестів три перейшли на оренду, четвертий ~ на

вали».

Н2.креслене».

суті,

гідністю:

«Я щодня буваю

лів

весь свій багаторічний до­ свід і можливості сповна рикорИСтоt3уватиму на благо людей. всього укра­ їнського народу».

яка відбулася у кінотеатрі . «Прометей., иачальиику територіальиого будівельиого об'єдиаиия .«Київоблбуд. Сергію Олександровичу СИ­ ЗОВУ було поставлеио иаймеише запитаиь. Воио й закономірио: більшості броварчаи ця людииа ие знайома. Кандидат від колективу Броварського заводу будівельних конструкцій і працює, і живе у Києві.

трьох

років

иесприятливого

в органах дер­ жавної влади людині ро­ бити. мабуть, немає чого. Якщо мені пощастить і я

членом

ГО

спеціалістів

похвалитися

після

кових

яльності

стану

йому

що

Складніше все

молодих

спеціалістів

заводу

конструкцій,

ської РСР. Мабуть, неба­ можуть

«Rиlвоблбуд •.

відгуками

із

«Головкустанайбу' Мінважбуду Казах­

гато

у життя. І ОСЬ тут не­ компетентній, елементар­ но не підготовлеиій до ді­

-

в-

він.

впровадити

ще баrато встиrпути"

там анною

иика ду»

-

жає

За

стану, ):\е пройшов шлях від майстра до началь­

на злободенних питаННf:f); соціального і політичного житт я нашого суспільства річ нехитра, вва­

"Я праrпу

об'єднання

в

році був направле­ hиj:t на новобудови. Казах­

-

граму.

інституту

1962

підприємств з переоріЄ}-l­ тацією їх на житлоь~ 1 соціально культурне бу­ дівництво. «Скласти про­

СИЗОВ:

«А, може, це й на кра­ ще, подумалося мені. - Ніяких старих «грі­ хів», про які без кінця на­ гадували деяким іншим

дівельного

Куценко, ренко,

мети, хоче.

добре

ЧЕМЕРИЧЕ~КО.

Марія

Гонча­

слюсар-наладчик

технологічного обладнан­ ЩІ Григорій Вітер, майст­ ри Григорій Лисенко, Во­ лодимир Тетянич і бага­ то інших односельців.

I{Qлектив комуніст

цеху

Ф.

П.

очолює

Корчага.

Нині колектив цеху виготовляє деталі для. ви­ пуску заводом телевізо­ рів «Славутич Ц-281. третьгоо покоління, в яких висока якість зо­ браження і звучання. Минулого року колек­ тив

цеху

лей на

ванців.

виготовив

800

дета­

тисяч кар60-

Чистий

прибуток

склав для радгоспу тисячу карбованців.

131 Це

дуже вигідно як для за­ воду. так і радгоспу. Але головне те, що ба­ гато сільської молоді

знайшло роботу в ріДНО' му селі. Отже, вирішено, в

основному,

ливе

таке

питання,

як

важ­ праце­

влаштування в селі бага­ тьох недавніх випускни­ ків середньоІ школн.

А. гАВРИЛЕНКО.

І ./


стор . •

:2

лютого

17

Яка

1990

СН О В Е

р.

Ж И Т Т Я~

.N2 28-29 (7937-7938)

праціВНИКіВ парторгаНіВ

зарплата

УКРIЇНИ? «Ми

сьогодні

знаємо,

скільки за місяць одержує М. С. Горбачов. А скіль­ ки одержує перший сек­ ретар обкому чи райкому парт1У... та всі інші, хто перебуває на нижніх схо­ дннах нашої управлінсь­ кої ієрархії?. Впевнений, що цей ма­

теріал

охоче

опублікують

бarато вндань, які одержують інформацію РАТАУ». (З листа в РАТАУ редактора глобинської районної газети «Зоря комунізму» Полтавсь­ кої області В. Поко­ тила). У зв'язку з цим лис­ том кореспондент РАТАУ звернувся

до

справами УкраїНІ!

ЦК Компартії К. К. Продана.

проханням

на

ряд

відповісти

запитань.

- Костянтине Костян­ тнновичу, прокоментуйте, будь ласка, чим виклика­ підвищення

зарплатн

працівників партійного апарату? - Як відомо, відпо­

відно

до

настанов

Всесоюзної ференції,

ХІХ

партійної кон­ липневого

р.) Пленуму ЦК КПРС на докорінну пе" ребудову змісту і мето­ дів роботи партійних ко­

(1988

мітетів

визнано

за

до­

цільне зміцнити їх авто­ ритетними, добре підго­ товленими працівниками, які мають необхідний життєвий і політичний досвід, здатними успіш­ но,

творчо

втілювати

в

життя справу перебудови, Однак добір таких кадрів

серйозно тим,

УТРУДНЮЩ1ВСЯ

що

рівень

оплати

праці партійних праців­ ників був нижчий від рівня зарплати керівни­ ків і спеціалістів підпри­ ємств та організацій. У зв'язку з введенням, від­ повідно до постанОви ЦК КПРС, Ради Мініст­

рів

СРСР і ВЦРПС від 17 вересня 1986 року .М 1115, нових тарифних ставок

дів

і

посадових

окла­

у виробничих галузях

народного

господарства

диспропорції

праці ників

і

ЦК КПРС було прийнято рішення

жовтня

встановити з 1 1989 року поса-

ланок управління, наприклад, у промисловості? Встановлення но­

вих

ло

змогу

наблизити їх

народного

ження

господарства.

в

оплаті

партійних праців­ кадрів у сфері

на

місяць.

Костяитнне

-

КостЯR­

окладів ,J'ииовичу, зараз деякі на­ депутати СРСР, партійних працівників да­ родні

заробіТну п~ату до зарплати кеРівників і спеціалістів народного гос­ пода рства. На підтверд­

І які ж тепер розміри зарплатн різних категорій' сп1вробітників, скажімо, обкомів, міськкомів і райкомів. партії?

900-11 оо карбованців

посадових

дові оклади працівникам партійних комітетів на рівні відповідних категорій працівників галузей

-

досягає більше.

цього

можна

на-

вести такі середні дані за 1989 рік по місячній заробітній платі керівни­ ків десяти підприємств м. Києва -- виробничих

творчі працівники, пра­ цівиики культури і иауки критикують партійиі ор­

гаии за иадмірио ставки заробітної

високі плати. Чи немає у вас відомос­ тей про їх заробіТКИ?

ми

. Звичайно, маємо,

товаришів

жаю тим

такі

але

ний

дані

називати

поіменно,

неетичним. з повною

дальністю лити, що

вва­

Разом з відпові­

хочу підкрес­ середньомісяч­

заробіТОК

працівників

багатьох

цієї

катего­

ріІ істотно перевищує рІ­

керуючого

з

не

виробництва ще більше зросли. Після ретельного вивчЄ,Щ1Я цього питання в

-- Заробітна плата працівників обкомів, міськкомів, райкомів пар­ тії встановлена залежно від категорійності партій­ них комітетів і становить за місяць: перших секретарів об­ комів партії карбованців;

-

750-850

завідуючих відділами обкомів партії --- 500600 карбованців; інструкторів обкомів партії 330-400 кар­ бованців; перших секретарів міськкомів, райкомів пар­ тії- 500-600 карбо-

.

ванців;

інструкторів

міськко-

мів, райкомів паРТll 280-350 карбованЦів. - Щоб, як кажуть, поставити . крапки над «і»,

давайте назвемо посадові оклади і працівників апа­ рату ЦК Компартії Укра­ їнн? -- Сьогодні ставки за­

робітної

плати

НомпартіІ

по

ЦК

України

рактеризуються

ха­

такими

даними:

секретарі

ЦК

-

870

карбованців; завідуючі відділами ЦК 650-700 карбо­ ванців; інструктори ЦК

карбованців. тепер приблиз­

400-450 - Яке не

співвідношення

заро­

бітної плати партійних працівників з заробітною платою керівиикіВ різннх

-об'єднань ім. Корольова, «Комуніст», ім. Артема, «Радіозавод», «Арсе­ нал», науково-виробни­ чих об'єднань реле і

автоматики, вию> ,

«Більшо­

виробничого

тєвого їв»,

взут­

об'єднання «Ки­ промислово-вироб­

ничого будіdельного об'єд­ нання буд»,

«Головкиївміськ­ будівельно-монтаж­

ного тресту

N'9 1:

керівники підприємств, організацій 1125 кар­ бованців; заступники керівників підприємств, організацій - 836 карбованців; начальники відділів,

цехів:

дільниць

карбоваНЦіВ;

-

646

майстри, ВИКОНРОби карбованець. -·А яка заробітна плата в колгоспах і рад­ госпах?

421

--

Аналіз заробітної плати в рентабельних колгоспах

і

радгоспах,

вень'

зарплати

яких

становить

725

карбо­

ванців, керуючих відділ­ ками і фермами від 310 до 360 карбованців, ме­ ханізаторів, доярок, ско­ тарів від 240 до 340 карбованців. У той же час у керівників високо­ рентабельних господарств середня заробітна плата

проведено

зарплати па,­

тійним працівникам?

-

Підвищення

бітної

за

плати

рахунок

тійного криття

заро-

проведецо

коштів

Понад

пар­

них з підвищенням заРQ­ бітної плати, направлено кошти, які вивільнились

У

зв' язку

апара'J:У,

з

скорочення~

викликаного

організацією комітетів. рат

ре­

партійнцх Зокрема,

апа­

відповідальних

пра­

цівників ЦК Компартії України скорочено більш як на 30 процентів, а об­

-

комів

27

на

ється

на

ного

принципах

пов­

господарського

роз­

Моя

точка

зору

працівникам

тійних

комітетів

ше

пар­ така: це

повинно

вирішуватись

з

на

заробітної

плати

ставок

ли

та­

комітети

року­

радгоспу Світлана

одночасно

з реорганіза­ партійних органів.

від

мів.

МІСЬККОМУ ПАРТІІ, МІСЬКРАНВИКОНКОМІВ, І ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ КЕРІВНИКІВ, РОБІТНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІН ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІН ТА РАДГОСПІВ

що

І

І Зарплата до

Посада

Пl.Пlвищенн я

(крб.)

(крб.)

Голова

виконкому

3аступник Секретар

3ав.

вІддІлом

Інструктор

МІСЬККОМ Перший

секретар

вІддІлом

Інструктор

340 290 270 230 200

520 485 450 390-410 315

Голова

виконкому

3астуnник

ГОЛО8И

СекРетар 3ав.

вІддІлом

IНС:ТРУКТОI>

І(ИІВСЬКА МО3АІКА

300 250 250 180 150

520 450 430 320-360 230

навантаження

ВіДкрився регулярний рух на новій лінії Київсь­ кого метрополітену. Голубі

експреси

першій

пішли по

дІлянці,

на

істотно

її

якій

розміщеНі три станції. Вj3едення

360~400

300

му

Іх

знижує

на

гальна

його

цент"

довжина

за

пе­

відділів

універсаму

житься

пити продовольчі і напої. ВИННО-ГОРілчаНі

тьої

яка

лінії

метрополітену,

зв'яже центр міста з

час

товари

відділі

дієтичне

продаються

харчування

за

звичайною

вартістю.

товари

з

20-процентною. Хліб, хлі­ бобулочнІ вироби, дитяче і

(РАТАУ).

ПРИЗ0М

планове

393 від

зав­

кілограми, кожної

ко­

рови по 4936 кілограмів модока. Надія Сидоря'чен­ ко з птахорадгоспу «Се­

реалізують­

універсаму

на

надоївши

До двох годин ноч!. продовжив роботу один з

у

додаток до присуджено у змаганні

комсомолу.

дання

50-процентною націнкою, ковбаса, сири, консерви, безалкогольні напої -~ з

корів.

30

нагороджено

ревиконала

ся

«Олімпійський» на Ліво­ бережжі. Тут можна ку­

тре­

нічний

рї!к

віддаленими районами південного Лівобережжя,

ревищила 35 кілометрів. У цьому' році продов­ будівництво

в

1989

(крб.)

500-750 450-700 300-550 470-850 350-550 250-350 400-500 300-500 600-1200 500-1000 300-500

промисловостІ пІдприємств Директори ГоловнІ lиженери промислових пl,1I.ПРНЄМСТВ РоБІтники основни'!' професІй промисловостІ трестами будІвельними КеруючІ пlдроздlлl8 будІвельних Начальники бур.lвництва РоБІтники ОСНОВНИХ професІІІ промис��овостІ спецl8лlсти ГоловнІ будІвництва ГоловнІ спецІалІсти Директори радгоспІв радгоспl8 ГоловнІ спецІалІсти РоБІтники ОСНОВНИХ професІй ра,1l.ГОСПIВ

ральні станції «Хреща­ тик» і «Площа Жовтне­ вої революції». Тепер діє 31 станція метро, за­

групі

Оператор машинного доїння радгоспу« Руса­ нівський» Люба Вірич пе­

заробіТIІі8 плат&

Пооада

МІСЬКВИКОНКОМ

її

кілогра­

врахувати,

імені Героя Соціалістич­ ної Праці М. З. Пиль­ тяй та грамотою міськко­

Середньомісячна

Секретар 3ав.

1

530 450 450

ПАРТ"

секретар

Другий

у

3150

якщо

це вагомий плану. Ій перше місце

340 270 230 180 150

гОЛОВИ

А

то стане зрозумілим, який

РАЯВИКОНКОМ піonя підвищ~н'Ня

комсомолу

«Гоголівський» Малаш надоїла

при плані

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ БРОВАРСЬКОГО

За.рпл,а-та

зма­

кожної корови по кілограмів молона

4490 . .- - - - - -

у

Учасники трудового суперництва виконали і перевиконали свої плано­ ві завдання. Так, опера­ тор машинного доїння

крайньому разі, нові по­ садові оклади працівни­ ків партійних комІтетів мали бути визначені на­

цією

в

суперництво.

радгоспів «Русанівський», «Великодим е р с ь кий», «Авангард», «Гоголівсь­ кий», імені Юрова.

і посадо­

1988

включається

ганні у минулому році бу­

вих окладів працівників виробничих галузей на­ родного господарства. У

прикінці

молоді

НайаКТИl!нішими

було

нових

операторів доїння на

трудове

одночасно

введенням

Змагання машинного

приз імені Героя Соціалі­ стичної Праці М. З. Пиль­ тяй У нашому районі ста­ ло традиційним. Все біль­

рахунку.

підвищення

Майстерність молодих

процен­

тів. Партійний бюджет Компартії України буду­

років працює на Київській птахофаб­

20

риці Марія ЯКівна Гончаренко. Досвідчену пташни цю четвертої бригади знають на підприємстві як сумлінну, трудолюбиву жінку. Нелегка праця у пташниці, клопітка, потребує і сил, і майстерності, і неабиякого вміиня. Марія Яківна старанно догляда~ птицю, завжди ДОТРИIlJУ­ ється технологічного режиму і добивається хоро­ ших результатів у роботі. На знімку: пташниця М. Я. Гончаренко. Фото М. Семинога.

бюджету. На по­ витрат, пов'яз,­

рифних

до

рахунок

коштів

в

440

останнє

За

підвищення

питання

середньому

партор­

Нарешті,

запитання.

наприклад, Дніпропетров­ ської, Донецької і Хар­ ківської областей пока­ зує, що у. керівників і го­ ловних спеціалістів вона

від

в

ганах.

4865

на корову до грамів молока. ки розділили друге і третє нагороджені

кіло­ Комсомол·

відповідно місця, ВОНИ цінними

110-

дарунками і грамотам", міськкому комсомолу. За активну роботу по організації оголошено

соцзмагання подяку

секре­

тарю комітету комсомолу радгоспу «Авангард»

Світлані

Гайовій.

Вагомі трудові здобут­ ки У Наталі Онищук з радгоспу

імені

Світлани Рижої Юрова, Андрія вича

-

Щорса,

імеllі Лазаре­

-

«Авангард»

та

інших.

Прикро, що комітети комсомолу радгоспів «Зо­ ря», «ЛітківськlІЙ». «Жердівський», «Плос­ ківський. , «Заплавний» взагалі не цікавиnися ро­ ботою молодих операторів машинного

доїння,

їх

проблемами та трудноща­ ми, яких було вдосталь. Вони просто самоусунули­ ся від організації і про­

ведення му

соцзмагання.

секретарям

То­

вищезга­

даних господарств Ф. Ва· силевич «<Зорю», А. Бу· рикіній «<ЖердівськlІЙ»), І. Фесюк (<<Плосківсь­ кий» ), О. Павлюк «<За­ плавний»

оголошено

су­

ворі догани.

С. заступник

КОЗІН,

завідуючого

миполківський» виконала планове завдання на 119

відділом комсомольсь­ ких оргаНізацій міськ­

процентів,

кому

довівши

надій

комсомолу.

з МІН И до рішення виконкому районної Ради народних депутатів від 25 грудня 1989 року Рішенням виконкому районної Ради народних депутатів від 14 лютого 1990 рону внесені змі­ ни в межі Великодимерських виборчих дільниць N'9 31/5 та N'9 33/7. З виборчої дільниЦі N'9 33/7 вилучені, а в межі виборчої дільниЦі N'9 31/5 включені вулиці Ніколаєва, А. Зеленого, Гого­ лівську від буд, N'9 58 до кінця, вул. П. По­ повича від вул. Нlколаєва до будинку Леоненко Д. М,


«Н О В Е

Ж И Т Т Я:t

817 лютого 1990 р.

стор.

3

ом

8

28-29 (7937-7938)

1J ІЙ МИЧ АОЛІ ;;НАЛЕЖИМ жtНОЧ ••• . .

.......1.1 ........O •••••••••• I." •• U ......... _ _......." ••II.n.IIII"UOI •••• lu••• nu....o ............. n ••• ' ••• n •• III"'" •• 11I

.н[В~JLШ1Ш(!)Шlliffi~ м, - сторінка для жінок ,.І

••

І.ІІІІІ ... , ............. ,ІІ"""І

з пошти

.... ,••• ",."" ........................ 11111 ••• 11 •• 1111.11111."11........... 11111111111111.1111 •• 1•• 1.1111. «Годі

-

НагрІлась я

мІж

сиику,

кроквами.

иlби

бо

тут і тут буду · помирати

roB~

на

рlдиlй

землІ,

в

своій

рили, зайвого рота. Ось я сиджу, а в пlчці п~ лум'я так ВlП'рає, так ви-

хаті. Хай у вас буде зла­ года, радІсть! Не сва­ рlться з Катрею. У вас

грає,

своя

нібн

радіє,

дивnя-

сім'я

чись на моє старе облич-

дружбі. будь.

пер полІзу иа теплу піч, погрію старі кості. Тепер, синку, у вашій

з

-

живіть

А я тут

Зоставайтесь

водичкою. Ну що ще тоБІ иапнсати, сину? Прижнлась я

як-ие­

живі-здо-

рові. Пиши, сииу, ие гордуй. М. КОРОЛЬОВА.

ВІД РЕДАНЦІІ: Звичайно, цей лист без докорів совісті редакція могла б. як кажуть, списати в архів. Без адреси, та й прізвище, очевидно, вигадане . І чи відповідають дійсності факти, викладені в листі? Але якось невимовно боляче на душі стає після прочитання сповіді матері. Та й

Ха­

далеко не рідкість

бов, нещасливе

у

нашому сьогоденні

замІжжя,

ось

такі

долі.

негаразди в професійНій

Нерозділена лю­

справі

то все пе­

Нолись, уже давно, на одному з вечорів Надію Василівну Сте­

чаль, горе кожної жінки. А чи може бути що трагічнішим, коли страж­ дає мати?! Так, як і наша авторка М. Норольова . Вміщуючи цей допис у газеті, редакція розраховує на віДГУI5И читачів. Розділене ж горе меншає. І так дорого цінується людська підтримка в біді. Тож напишіть нам про свої думки з цього приводу. Можливо, у кого з вас схожа доля. Напишіть. чи щасливі ви в сім'ї. в дітях своїх. І чому, на ваш погляд, так багато сьогодні нещасливих. Чекаємо.

тут зрослося й скипілося в одне ціле.

в

иалежалась

злагода, часто

ЧЯ. А хліб Із сільвою та-

скаржить­

я

місті,

ви

J(ИЙ добрий, синку! 'Ще й

.ти старІ ЇУ кістки? Все Побувала

в

як

иа ва-

ся иа свою старІсть 1 просить, щоб трохи п~ JlIтu·одили. Але ж як шар­

сиику,

иема,

ШИХ білих ковдрах, а те-

Ось сиджу я, сину, са­ мІтиа в" убогій своУй ха­ тинцІ 1 слухаю, як гуде

моя

сім'ї, мабуть,

дер-

ків",.

ЛИСТ СИНОВІ

тииа

роз'їжджати,

жись, Палажко, свого оБІйстя, держись! Не сироти своІх убогих закут-

,,/(алинонькu·

B~Tep

вже

подумала.

тебе,

иагостювалася.

ценко

нових

Безвихідних ситуаціЙ не б.уваєВВАЖАЮТЬ НА ЗАВОДІ ПЛАСТМАС І РОБЛЯТЬ ВСЕ МОЖЛИВЕ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ І ПОБУТУ ЖІНОК. А ЯК У ВАС?

пустки

до

-

іЩО ж у цьому иапрямІ робнться на згадан~ запитания кореспондента

газети А. Квітневої відповІдає rолова профкому 'заводу пластмас В. П. НІШЕНКО: році

У

завдяки

минулому

розбраковки.

записавши

удоскона­

про це в колдоговорі. Та-

ленню організації вироб­ ництва із шкідливих умов праці виведено 180

ке

Інші

питання

Жінок

ще не вирішені.

І на сьо­

поліпшить

На

-

Але цнм повиістю проблема ие вирішена. Що заважає? І чн є доб­ рі надіі на майбутнє?

--

основыюю

виною,

можна

висло­

якщо

витися,

мічне

є

так

саме

наше

виробництво.

від

цього

ди

не

поки

дінешся.

больовою сьогодні

в

на

нічних

справ.

змінах

жінок,

130

дільницях

із

у

шкІдли­

умовами праці Відмінені 1 так зва­ «чорні суботи».

ні

хі­

-

Звичайно ж, назва­ ний вище не єднниА

ніку­

шлях

полегшення

умов

праці жінки, побуту, створення найсприятливі­

на

ших

умов

цехи ПВХ і пластикату та ливарних виробів. Але, як кажуть, без ви­ "ідних ситуацій немає. Ось, наприклад, планує­

з

мо

чекаючи

для

виховання

дітей... Що можна ти про lишl?

-

дільницю

Насамперед

нинішнього

сказа­ те,

року,

що не

затвердження

плату

такощ

за

дитячому

цього

дітним

матерям .

-

речі,

До

Пе­ вноси­

садну

ти

ємстві існує проблема дитячого садка? Ні.

такої

немає.

Всі

діти

наших

заводчан

те,

що

згодом

вноситиме

плату

за житло багатодітним сім'ям. які наймають приватні квартири . - Валерію Петро­ внчу, жінка це 1 д~ машнн господарка. При нннішніх дефіцитах про­ мисловнх і продовольчих товарІв чи може завод полеrшити П долю? А якщо так, то як?

-

Звичайно,

вості що

наші

можли-

невеликі.

вдається,

то

І як­

за

раху­

нок

надпланової

продук­

ціІ

забезпечуємо

трудІв­

ників тими чи іншими товарами . Так придбали, зокрема,

олію,

гречку,

А· як щодо

відп~

тивнІ

вам

передплачую

редакціє!

тесу

вперше,

«Нове

хоч

жит­

тя» вже багато років.

Ви

робите добру справу, від­ кривши в газеті спеціаль­ ну сторінку для жінок. Хотілось би, щоб на цій сторніці ,хоч Інколи ви знайомили нас з перлина­ ми української радянсь­

і

прекрасну

жінку

-

Ліну Ностенко. Від­ крила, взнала і полюби­

ла. ПОВірте мені, читаєш її поетичні рядки, і душа

Орендуємо спору ди

в

спорсусідів

заводу порошкової металургії. але, на жаль,

світліє, наповнюється якимось іншим, багатшим змістом; тане віДЧУТІЯ,

немовби того

напився

з

чис­

хотілось би,

щоб

кої поезії . Поезія по­ винна бути нашим вір­ ним супутником У житті. Без неї сіро. Хоч мені не так уже

тепер

мало років, але зовсім недавно

тя, поетеси. І газетазро­ бить велику благородну

для

себе

я тільки відкрила

прекрасну

пое-

на сторінках розповіли про

газети ви творчий і

життєвий шлях Ліни Нос­ тенко моєї улюбленої, уже

спра��у, якщо

на

душі, зараз

таl{ОМУ

~итті

так

стрімкому,

уже

« ... Жінки ти

не

й

багато.

втомились бу­

прекрасними",.

З пошаною до вас І подякою ваша читачка Н. Редакція повністю згод­

джерела.

Дуже

хвилини свята для бо їх у нашому,

не

все

число

жит­

шану-

цієї

Там

по­

чи

робітничому.

І

якому

на з думкою своєї автор­ ки і пропонує уваЗі чита.

чів кілька віршів Ліни Ностенко. В одному з на, ступн их випусків «Нали­ ноньки» обіцяємо ширш~ розповісти про ЖИТ'І'євий і творчий шлях прекрас­ ної поетеси .

Єдина

районі яка

звання

Завждн

найнеобхіД-

брана,

І

тхненна кою

обідню

перерву,

зберегти

І

її

силівна

.

Гукала тиша рупором

Дзвенять у відрах крижані кружальця. Село в сНігах, і стежка ані руш. Старенька груша дихає на пальці, Ій, певно,' сняться повні жмені груш. Ій сняться хмари 1 липневі грози, вікна

сплять,

при

засклив

мороз їм сльози.

і

снігу

і тин упав,

Та­

його

народної

велика пра­

натхнення керівника.

. одно­

це

Н.

МУЗИЧУК,

громадський

каже:

улітку

він

І

хата,

й

і

кияшиння

наковтався

комин,

навіщо городить?

корес­

пондент.

Фото

ПіД

тин,

му­

уміння,

М.

грушею

і

Семинога.

спомин, .

сидить.

груша

чорне

серед

двору,

де-не-де,

все згадує себе в свою найкращу пору. І стежка, по якій вже тільки CHtr іде ...

Послухаю цей дощ. Шдкрався і шумить. Бляшаний звук води, веселих крапель кроки.

Ще

мить,

ще

мить,

ще тільки мить

і

раптом

озирнусь,

а це

і

мить,

вже

роки й роки! А це уже віки. Ніхто уже й не зна, в туманностях дуШі чи, може, . Андромеди я

в

мантіях

приходжу

ДОЩУ,

прозора,

до живих,

і

Цілую Він

всі

добре

ліси. вам

СпасиБІ зіграв

-

яl( . скляна,

згадую про

свічl.

У вирій полетіли рогачі.

Дощу

про

захоп­

сучасною

-

За ним ця,

вокзальним.·

Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказанннм. Світили ночі, вечоріли дні, Не раз хитнула доля терезами. Слова як сонце сходили в мені. Несказане лишилось несказанним.

А

знають

як

Живе в тій хаті сивий-сивий

Мов тихий дзвін гірського кришталю, Несказане лишилось несказанним. Життя ішло, минуло той перон·,

прозора

роботі.

хоч

Хор радгоспу-комбі­ нату «Тепличний» зна· ють' не тільки в Нали­ нівці. І скрізь успіх.

зі­

І

На

А Яn гарно співає Надія Василівна з дочкою Вікторією!

«Так, Я люблю в пра­ ці бути першою, інак-

І

час.

в

хору.

пісні.

на­

і

художньому

укра.їНськоУ

сельці. Сама Надія Ва­

а

для

дорогоцінний

стрімка,

захоплена,

повсяк­

зикою, зрозуміли сер­ цем красу і велич

вихователя-ме­

нанням.

і

люються

має

І

ши- ·

вони,

Ісаєва.

заводом та металургії.

май-

одии з концертів я запросила учнів. І всі

в

тодиста. Старша вихо­ вателька З. В. Гревцо­ ва керує методоб'єд­

товари без черг від­

душа,

В.

чути

похмла

який очо­ Стеценко.

працює,

й

Kepil3R'dKY

дитсадка

Н.

тут

на­

час: « Молодці! Яка краса!.. Це заслужена

кілька

вихователька

Умі­

інструменти.

Тому

портрета

«Сонечко"', лює Н. В.

Очима ти сказав мені: люблю, Душа снладала свій тяжкий екзамен.

чиясь

до

колективу

разу після робочої зміни і

лише

І

купити

отже,

са­

його ра-

зом в цьому році із

сім'ї

лектнв художньої модіяльності. . Ось

дозволить

руджуватимемо

в

ко­

штрихів

підняти мінімальний її розмір до 80-90 кар­ бованців. У найближчих планах і будівництво ма­ газину біля заводу. Спо­

чи

і

композиції.

Виконавська

кілька

працює,

Вдалі

хореог Р 8-

стерність співаків врос­ ла останнІм часом.

в

пам'ять.

уже

його

застосонуються

родні

Одним

добру

ось

ло

чи

залишила

що

дивуєшся

Фічні

років вона живе у На­ линівці. І знову Ж, як і раніше, колектив, D

Можуть, хоча пи­ остаточно не вирі­ у колдоговорі на підвищення цим трудів­ никам зарплати буде за­ кладено І О тисяч карБО­

кам

вчительському.

багата

звучання,

-

ке­

вико­

складні,

настільки

художllЬО

-

селища

які

довершеності.

ансамбль.

слів

вона

КQлектив,

просто

керувала

кілька

яким

Твори,

гама

словом;

-

норемонтним порошкової

нує

вела

Налиті

хор,

рує.

дитя­

але

колективам

категорії?

що

про

Завжди допомагала X~'­ дожнім самодіяльним

Ваше підприємство, будь-яке Інше, має

ванців,

А тепер

ро­

радгоспу­

же

хором,

лю­

вимоги жити Й для себе.

«Налитянсь,

садком

комбінату кий».

тання шено.

ніші

чинку?

--

джерело

завідувала

чим

Це дозволить нашим жін­

цукор.

-

ків

десяти

талановитих

граней таланту люди­ ни, зайнятість у часі, велика душевна відда­ ча справі витіСНЯЮ1Ь

педагогічну

Більше

плануємо спору­

одне

шості

дей. М:ОЖЛf!ВО. той внр творчості. . багатство

освіту. Свого часу працювала разом з ві· домою співачкою Ні­ ною Матвієнко .

нк і і непромислові цехн. Це дитсадок, піонертабір, гуртожиток. І в них в ос­ новному працюють жін­ кн, 1 всі вони мають не­ високу зарплату. Чи мо­ жуть сподіватися на ЇУ підвищення IІрацівники

підприємство

6;,·р ;. И~ · . ПР~~Р.~_l;J Ж";,:;й::П::~::Яж~~х::~ Пишу

-

пев"ого віку забезпечені місцями в дошкільній ус­ танові. Варто сказати й про

ще

і

такого.

А сімейие життя не склалося. Та так вихо­ дить чомусь у біль­

..

музичну

ліпшення забезпечення людей продуктами.

на підпри-

ти

Надія Василівна має

дити свиноферму. Отже. в майбутньому будемо ма­

багато­

ч!tВ;~!~ . ~~~.W~~~1 ~Е±:Я'~1?ііf

Шановна

дарством

в

-

дилася

скори­

послугами.

тимемо таку коло Десни . Вирішимо це питання ра­ зом з підшефним радгос­ пом (, Придеснянський» . До речі, з цим же госпо­

до

виховання

їх

Маємо базу відпочинку на березІ Чорного моря. А в майбутньому будува­

матерям

карбованців.

35

ти

завод

бажаючих

статися

цеху

дітьми

редбачаємо

вими

350.

залишаються

відокремити

дещо

стан

нас трудяться

Найбільш

точкою ·

жаль,

годні

Тож

що

нововведення

років,

виплачує

по

вирішуватн чимало пнтань.

Тільки

трьох

віку

му того чи іншого підприємства під силу самим

-

працівницям

досягнення

лять жінки. Але нині й адміністрації, і профко­

На

мало

ак­

профвід­

ПВХ і пластикату. Тепер вона становитиме 24 дні . Жінкам, які мають дІтей

у суспільному виробництвІ на cboroAHi чи ке найгострІшою серед жіночих проблем є виведеи­ ня жінок 3 . . . . . . змін, Із шкідливих умов пра­ ці. Хвилюють ці-питання 1 трудовJЧi колектив заводу пластмас, БІльше половини якого станов­

му підприємстві?

законодавчих

збільшуємо

в чому

вона вбачає щастя. Мені запам ' яталася її відповідь: «У праЦі, Ulоденній працІ. А ще - в пісні». І так бу ло весь ч~с, де б вона не тру­

Жінка і суспільство тів.

запитали,

ше для чого й роби­ ти». І сказано це не заради вихваляння. У цьому для неІ смисл життя. ВсІм би зичи­

мертвих.

скрипалю ..

колись мою присутність.

Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І , може, це і є моя иайвища сутність. ;U14ііSА22І

І

І І

І


4 crop. •

у

лю,того

.7

.990

Справа в тому, що ма·

році Павло Ен­

1832

гельгардт

законтракту­

вав свого

кріпака Тараса

lПевченка

на

навчання

«Н О В Е

р.

люнки

:ху у Петербурзі Василю lПиряєву. Навчаиня зводи­

до

до

приготування

годину віддавав мистецт-" ву, відвідував класи това­ риства заохочення

худож­

ників.

~вітня

25

одержавши

року,

1838 на

квартирі

Карла Брюллова

відпуск­

ну, став

вільною

вІднині

знову

припиняє'

НЬІ

там

В усіх друкованих тво рах про Тараса Григорови­

поверталися

ча lПевченка вважалося, що він брав участь в ілю­ струванні «Ста русских литераторов» в 1841 році, але повідомлення Смірді­ на стверджує, що це було в 1839 році, а можливо, й р<жом раніше. Звернення видавництва до lПевченка

і

Петербурга. «СЬІН Отечества» в 11 томі (дозвіл цен­ зури на друк від 25 жовтня 1839 року), у шо­ стій частині розділу «Ли­ тературная

томі

известия»,

по-­

відомляв: «А. Ф. Смирдин об1>ЯВИЛ О подписке на 2'й том «Ста русских лите­

як

-

художника

нем

только

Щиро вітаємо дорогого, всіма шаиованого батька' й дідуся Сидора Філатовича 8О-річчям від дия иароджения.

жизни».

J:::::..... " ..u

Ківському малюнку.

Бажаємо міцного здоров'я та щастя. Зичимо йому сонячиих ранків, мирних світанків, AOBroro віку, щастя без ліку.

Тогочасні газети «Се­ верная пчела» від 6 черв­ ня 1841 р., «Литератур­

ная газета», М

р.

84, 1841

повідомили про вихід дру­

ДІТИ, ОНУКИ

гого тому «Ста русских литераторов», а «Художе­

ілюстра'

ственная

газета,>, М

13,

року малюнок lПев­

1841 ченка

назвала

«католиц­

чернецом»,

зазначив'

ши: «Дезарно, Зеленцов и lПевченко так же ВЬІШЛИ ДОВОЛЬИО

счастливо

опасного

(маючи

слухачем Ака­

демії мистецтв у професора Карла вича Брюллова. У ці ж роки в

студії Павло­

Петер­ БУРЗі вийшов іСТОРИКО-ПО­ літичний і літературний журнал «cын Отечества», видавець Олександр Смір­ дін, peдa~TOp Микола Греч. Він же, Смірдін, го­ тував до

КНИЖОf(

видання

серію

під назвою

русских

«Сто

литераторов».

Планувалося видати 10 томів. У кожному томі по­ винні були брати участь 10 Літераторів. До кожно· го тому

готувалося

сять, ілюстрацій

по

дr­

десятьма

художниками.

Перший том видання ви­ йшов 3() вересня 1839 ро­ ку. Журнал «СЬІН Отече­ ства» у восьмому томі

(дозвіл квітня

на

друк від 10 року) пові­

1839

домляв: «Вторая часть

tTa

литераторов гатовится, не­

скольно картинок и ретов

уже

порт­

полученЬІ

из

посту­

августе,

по по­

в

лучению

уже

ВТОРЬІХ от­

І все чере~ отого папу­ гу. Придбала на свою го­ лову для сина .. Думала, хай дитина привчається піклуватися про живу іс­ тоту. Солідний чоловік продавав.

-

Балакає? папугу

тисков картинок с Англии,

«Ста ров».

они

гравируются

и

печатаю��ся».

Подаємо

пись­

менників, про яких розпо­ відалося у другому томі:

«А. С. lПишков, Надеждин, М. Н. кии, В. И. Паиаев, Каменский и Н. И. кин

Ф. В. За гос­ П. П. Верев­

(РахмаИНЬІЙ), сочине­

ния и портреты оныx бу­ дут во 2-м

томе».

«Картинки

І далі:

превосходны:

они рисованы ОПЯТЬ К. П. БРЮЛЛОВЬІМ, А. П. СапоЖ­ НИКОВЬІМ, графОМ Ф. П. ТОЛСТЬІМ, А, П. Брюлло­ ВЬІМ И господами Зеленцо­ ВЬІМ, Дезарно и lПевчен­ ко.

А.

Ф.

вит

уже

Смирдин

гото­

материаЛЬІ

3-й том, для

на

це

я

года».

1841

ВундерКіНД,

для

барником. Чітко вимовив: - Хабар-р-ник. Що тут почалось! Гро­ за. Грім і блискавка. Чо­

-

ловік

грім,

а

я

в

ро­

лі блискавки. Кульової. Бігала по кімнаті з кліт­ кою

в

руках,

поки

не

моє

-

вила

сина

Папуга

тенькнуло. і

є.

не

на

вулицю.

промовляв

ні

слова.

Все йшло добре. Юрась сидів біля клітки і пов­ торював:

туй ...

Здрастуй,

здр-р-рас­

Але папуга уперто мов­

Мовчав,

прийшов

Це

тримаю

-

унаочнення,

оборону.

Все одно шию СКРУ-

Юра­

Про всяк випадок відпра­

чав.

-

Двісті коштує,

Так

доки

з роботи

Саикт - Петербург, год, стр. 422): «У

самого

входа

пещерЬІ

на

краю скамейки сидел мо· нах вІ') всей ЖИВОПИС ной нищете костюма. Он одет бьІЛ в старую серлягу, подпоясанную

толстою

ловатою веревкою. лыe

сандалии

уз­

Тяже­

прикрепля­

лись к боСЬІМ ногам узеиь­ кими

ремешками,

которыe

краснЬІМИ рубцами вьеда­ лись вступни, и без того истрескавшиеся от солнца.

Капюшон кинут

за

монаха бьІЛ плечи

за·

ипотому

не

30,

больше...

ног

таких

Дружно і з глибокою повагою дорогому нам Миколі Трохимовичу МИКАЛУ щирі ві­ тання з нагоди 60-річчя з дня його народження. Бажаємо йому гарного здоров'я, бадьорості, дов­ голіття, щасливого 1 радісного буття.

Ці повідомлення газет І біографіЙ поета. Були і наступні ілю­ страції. На прохання Гри­ горія Квітки - Основ'янеи­ ка lПевченко ілюстрував нарис «Знахар» (видання

1842

року), Сотниківна» 1842 року).

ДРУЖИНА,

не

Петро.

Краще б і не приходив. Папуга обізвав його ха-

-

карбованціВ нагадую.

«Гаина (видання Виконував

І у 1843 році, будучи 'на рідній Україні, Т. lПе~­ ченко виконував великий обсяг робіт по Ілюстру­ ванню книги М. Полєвого «История Суворова» 32 ілюстрації. Отже, ве­ ликий Кобзар України

Щиро вітаємо Миколу 6О-річчям

ня.

краєзиавець.

на постійну роботу потрібні: монтажники стальних та залізобетонних конструкцій;

монтажники сантехнічних систем та об

-

ладнання;

зва рювальники;

мулярі; ШІИточник-облицювальник;

«проти..

І

вирішила

дбати іншого. сина дорожче. папуги

і

при­

Здоров'я Та й не

дурному

склярі; слюса рі -монтажники;

на­

слюсарі по із

бабу­

Птах

-

розумний,

товар старенька. хований ...

Ви­

-

Чоловік на роботі не затримався. Агресивно за­ біг до кімнати. Кинувся до клітки. Але папуга мовчав. Довго. один на одного.

А він

-

дивилнсь Вивчали.

симпатичний,

спокійно мовив

Петро.

моргнув.

переля­

каними очима. Кивав го­ ловою.Що поробиш. створіння ніжне. До стре­ сів не призвичаєне.

Хапаю клітку і на ба­ зар. Продала швидко. За сто п'ятдесят. Молодій парочЦі сподобалось, 'він головою киває.

як

Дресирований, говорю,

а

серце

десь

у

п'ятнах. Проте була задоволена.

сНовая жизнь» орган БlЮварскоro roродского комитета Коммунистической партнн УкраинЬІ, roрод­ ,,кого н районноrо Советев народнЬІХ депутатов Киев­ скоіі области. (На украннском ЯЗЬІке).

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета выоднтT с 11 апред,. 1931 года. Дии выода:: вторвнк, среда, ПІІтница, суббота.

SlЮварська Арув:арн.

Ну, Папуга

-

протяжним

голосом

про­

рік:

-

Броварським

етьс.

20.09. 1943

.Н",

рогий.

Петрове

обличчя

пере­

косилося і він похилився на крісло. Щось, мабуть, із серцем. Зараз у лікар­ ні. І все через папугу.

ВОJJОд.имир

МІЩЕНКО.

р.

ЯІІО­

наро",.СННІІ,

се...

мl"есьаого,

Красноармlйсьаого

раilону, жнаає

у

19.00

поУхав

р.

а.томашнвl

80-83

Д

ко"ьору

Ного

І

КХ)

пропав

ЛІІсте,

.а,

на

80.-0(СIІ

СМУгОIO

шнрнною

чере.нки

знайомнх, аl",омнтн

7

брlOКИ

ІІкl

. по

. ...

ВІДстаНІ

дс

см,

Міський комітет Компартії України. рада ветеранів Т!! з глибоким сумом сповіщають про смерть ветерана

ХВН­

ТlI

і

МІ НЧУКА Яаова Лук'яновнча ВИС ..'10ВЛЮЮТЬ глибоке співчуття рідним і близьким

пар­ пар·

покій­

ного.

А.емпер БІлою

s на

СМ,

Колектнв Броварської середньої школи N. 7 висловлює гли~ке співчуття вчительці, секретарю партійної орга,Ні­

рІвнІ

заЦtl школн ЛОХОВІй см'ерті її батька.

сороч­

кори"невl,

знают.. про просимо

ТСllефону:

(Броварн,

ВІД

о.а­

РОЗlllукуваного або

МlсцезнаходжеВНlІ,

. ..

залежносТІ

АДМІНІСТРАЦІЯ.

.. ориl.

Хто бачнв

в

601l0Hle-

сбllнсаавцl»

роже.а,

51-427

170

"Іще

с.ітllо-б .. аантна,

rрудей,

ка

рІст

куртка

nоперечноlO

зарплати

ВА.3-2106

свIТЛОРУСІІве.

вд.гнутнй:

до

безвlcтн.

поанотн,

смаrЛЯ8е,

вантажник.

оран.евого

npHKMeTH:

сере",ньоУ

тракторист;

об'єкта. Звертатися: м. Бровари, вул. Кутузова, В. і тел. 5-31-39 чи в бюро по працевлаштуванню.

про­

Броварах.

)l.ому

('"

о

об ... ,

м.

8.02. 1990 на

ка

Но.о-Еконо­

Донець"оі

автотранспортної

Середня заробітна плата -- 250 крб СПМК-2 працює 'на об'єктах в м. Бровари, Броварському районі і в м. Києві. За роз'­ їзHий характер роботи виплачується надба~-

розшуку­

ВІктор

YPo",.CHeЦJ.

сннlй

Вір-р-но кажеш. дор­

МВВС

€MeAыІовB

льне,

що? Хабарник? витяг шию і

-

знайти людину

скромно рекламувала свій

ремонту

техніки;

Допоможіть

-

дивився

світ

ОВОЧЕСХОВИЩА.

ма?

«за.

дОВ­

благополуччя

дізнається, що папуги не­ всі

доб­

БРОВАРСЬКІ Я СПМК-2 ТРЕСТУ «ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ»

А моя честь? Папуга ночував у ван­ ній. Шд мішком. Вранці на

життєвого

КОЛЕКТИВ

ілюстратором.

Д. ГАМАЛІЯ,

йому

щасливого

й радості.

ХУДОЖНИКОМ­

раз­

з

його народжен­

знчимо

здоров'я,

голіття,

МИ­

Трохимовича

від дня

Душевно

рого

був не тіЛЬКи геніальиим поетом, мислителем, але й визначним

завідуючого Ка-

овочесховищем

І колЦ поклала до кише­ ні гроші, то тверезо оці­ нила ситуацію. А якої заспіває Юрасик, коли

Зважила

ОНУКИ.

твір

вол·

Хай живе. Коли лягали спати, він ще раз підійшов до кліт­ ки. По-змовницьки під­

-

ДІТИ,

ілюстраЦІю до поеми Кін­ драта Рилєєва «ВойнаРОJj­ ский».

Непод'

он на

бушевавшиеся у

увазі

"удожників, як Толстой, ТіМм).

лягли в основу подальших

сею.

Видай агресора, штурмує Петро балконні двері.

зав'язаний?

Серце

2, 1841

Сторгувалась

чу.

Придивилася.

литераторов»,

том

на

видатних Брюллов,

вчені.

А чо'му В папуги ро­

тик

русских

тво­

lПев­ ( .. Сто

вижно смотрел

призначене

геній. Юрасика

питає:

-

з

дання,

проскочила на балкон. Юра вчасно відкрив.

вплинув позитивно. Я майже переконала його, що ці птахи поганих слів не говорять. Минуло кіль­ сик

уривку

ілюстрував подається

голова его БЬІЛа вся сна­ ружи... Монаху бьІЛО лет

зна-

раптом

литерато-

'-

ру, що ченко,

всі

чить?

1

русских

,Але в 1841 році вийшов лише другий том «Ста русских литераторов». Ви­

ка.

годин,

в ілюструванні

Частина

список

Щ~ молодий. Але в перспективі обов'язково буде говорити. Порода та­

ка

ти участь

где

питаю.

Точно «Геній» на

ма Карл Брюллов впев­ нено запросив Тараса бра­

СОННЧНІ ВІТАННЯ

из

соперничества»

ЧЕРЕЗ ПАПУГУ

І ВСЕ

-

пает она

продажу

широкого кола читачів, на

Лондона».

про

новенную

16 28-29 (7937-7938)

трепетание

присутствие

КИМ

людиною,

перебирающих обнаруживало в

Такий вигляд і має по­ стать ченця на lПевчен'

тора на початковій схо­ динці навчання в Акаде­ мії свідчить про його. ви­ соку майстернІсть. Недар-

раторов». Подписка про' должаєтся только по l-е марта 1840 Г., а в обьІН-

И

пальцев, розарий,

ся.

гравірувалися на металі, а потім

лося

другому

надси­

лалися до АнгліІ

майстровІ живописного це­

фарб, розпису приміщень, але Тарас кожну вільну

художників

Ж И ТТ Я»

ЙОгО­

.

Олені

НИЧlfllОрівкі

з

приводу

РадlацlйниА фон на територlУ БроварІв І райоиу 16 люто­ ГО 1990 року станов ... 0,012-0,014 мІлІрентгена на ГОАИНУ. ДО аварП на АЕС вІн не перевнщу.ав 0,02 мІлІрентгена на годнну.

по­

40-398,

маас).

РеДIiКТОР А. ВОЛОШИНЕНКО.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦIJ: 255020, l(иі8СЬ_ о,",асть, М. Бровари, 8Y.ll. І(иівська, 154. ТеJlефовн: реАаатора 4-01-18; ааступввка ре...актора, .1......llІу партllвorо ЖНТТІІ - 4-04-61; .1...по.l...а.. ьноrо секрет.р., .1......llІу сIIlЬС"КО", г~по...арства - 4-21-21; .1......lау преМJIC .. о.ск:гl І соцlаllЬННХ питань 4-02-'2; .1......llІу австІ. І масовоі робот. - 4-04-81; .1......lау раАlо­ Інформац" 5-13-91.

KBJBcbXOro o6.ucHoro упрамl_а. у справах .lf,AaBBaцT8. ПOJlіграфіr ,1 К88.К080Ї ТОРГі8JIl. АА,еса Арукарн!: I(вfвcьca oCI.1rac:1l>. м. 8РО8а,.. .УІІ. Квl8cЬKa. 154

Індекс Друк кований

61285.

офсетний. аркуш.

Обсяг

І дру.

Тнраж

15.587

примірників.

Замовлення

N. 834.


#28 29 1990