Page 1

8сlх краін, єднайтеся!

Газета. ВИХОДИТIt квітия 1937 року.

СУБОТА,

17

з

ЛЮТОГО

17

РОКУ

1990

ЦІна З КОІІ.

Орган &роварсьного МІСЬН ному НомпаРТlі Унраїни. МІСЬНОЇ І районної Рад народних депутаТІВ НИlвсьноі обпасТІ

-

за }fео6хlдне прихопити із собою свою rrередвиборну платформу. До р<::Сіі, ВИ!!! рену, обгрунтовану, особ­ ливо в тій частині, де йдеться про зміцнення ре­ гіонального розвитку і створення у Броварах центру будівельної інду­ стрії на базі існуючих

НАРОДНА

акцентуючи

-

канського

На зустрічі виборців' із кандидатами

у иародні

депутати

УРСР,

претендентам, за Сизо­ вим не водиться. І, без' перечно,

що

він

приваблює відразу

те,

розкри­

ває всі карти: «Незалеж­ НО від того, оберуть мене в парламент, чи ні, буду наполегливо все

виконувати

робочий

мешкати

де

знаходиться

виявили

~роблю коли

сок

«Так,

недвозначно

наголо·

він

чужинець.

шансів майже думку, рович

тут,

по

Отже,

і

на його обрання ніяких... На мою Сергій Олександ­ відповідав

із

при-

фЕДІР Павлович чага

вався

над

не

раз

тим,

Кор-

задуму­

як

нелег­

ІЮ сільським дівчатам, котрим після закінчення Gередньої школи не вда­ лося поступ'иТИ у вищий ЧИ середній навчальний заклад або влаштуватися на роботу на заводі «Фа­ нел", у будівельні органі­ зації села чи радгоспу імені Щорса, а доводить­ ся Уздити працювати у Дарницю або Київ. Важ­ ко,

дуже

важко.

Чимало митарств у свій час відчув він і на собі, коли навчався у Києві в технікумі, а піз­ ніше на факультеті автоматики t телемехані­ ки Київського політех­ нічного інституту. На поїздки в обидва кінці кОЖНОГО дня на автобусі, елентричці, метро витра­

-

чав майже три години. А внаслідок

вався, ДИМ

цього

хоч

був

СТОМЛIQ­

і

моло­

...

Після служби в Радян­ ській АрМії почав працю­ вати у виробничому об'-

'.

мій

все,

про

першій

хунку,

це

Як випускник Акаде­

мії

суспільних

робо­

я

щоб вони

ні­

ЦК

апаратник! погоджується

-

Сизов.

Але за той час,

відколи

я

тут

працюю,

кількість працівників апа· рату об'єднання скороче­

но на

на 30 чоловік, тобто третину. В системі

наук

КПРС

по

курсу

респуБЛі­

находи

про

основні

фії

Сергія

впровадженню

ком

першу

для

нього

на

заводі.

товок.

ківського

не

Шсля

визнав

закінчення інженерно

ком

ція виробничого нання «Київський

головного

начальника

інженера,

одного

з

це­

хів, начальником його. Щодо заробітної плати, то вона була солідною. Але ж знову ДОВОДИЛОСЯ їздити. І це у певній мі­ рі його не задовольняло.

Федір

Павлович

співчував пускницям лодим

дуже

недавнім школи і

матерям

-

ви­ мо­

одно­

сельчанам, яні працюва­ ли на радіозаводі.

--

А якщо у нашому селі створити цех радіо­ заводу, як це роблять у деяких селах області ін­ ші підприємства Києва?

-

з

цією

пропозицією

звернувся він до ністрації радгоспу

і

адмі­ вис­

завод»

одного ріадміністра-

згодиться

об'єдрадіона

це,

Т0 так тому і бути.

-

Підтримую

пропозицію, Федоре

вашу

Пав-

Перед

тим,

як

відкри-

а на

назв

для

ритор~альн~

внпус-

телеві-

зорів.

У договорі було також

визначено, що в період напружених сільськогос­ подарських робіт вес-­ ною під час перебирання і садіння картоплі і восени, коли збирають ко­ ренеплоди для годівлі громадської худоби та ін' ші культури, виробничники працюватимуть У по­

адміні- лі. Незабаром цех відкри­ ли у побутовому примі­

спільну угоду, яка передбачила обов'язки обох

щенні тепличного дарства радгоспу.

В ній,

ЛОВИВ СВОЇ думки. Разом говорилося, зважилн всі «за" і «про- виділятиме

зокрема,

що

завод

відповідні

нове,

красиве

хове,

двоповер­

просторе

і

світле

приміщення. На першому поверсі розмістився цех, а на другому обладнали побуТіВКИ. кімнати· на­ чальника та інженера цеху. майстрів, бухгалте­ ра та інших служб. З у

пуском

ньому

нового

сіли

за

цеху

монтаж':

ні столики 200 робіт­ ниць, що майже вдвічі більше, ніж працювало у пристосованому. Серед них багато тих, котрі трудились У Києві на радіозаводі. Це молоді

монтажниці тарева,

яка

Оксана очолює

сомольську цеху,

недавня

Ти­ ком­

організацію випускни­

ця середньоl школи,

ком­

сомолка Наталка Петрен­ ко, Марія Голубка, Оле­ на Стогній, яка прийшла

А завод

через і

деякий

радгосп

збудували

госпо-

у

час

цех після закінчення класів 1 працюе у пер­ шій зміні, а ввечері на­ вчається у школі робіт­ ничо'! молоді. Повернулися додому і

8

спільно

почали

працювати

Княжичах

молоді

монтажНИЦі

в

цеху

Таїса

во­

пізнього вечора СУПРОВО' джує начальника ТБО «Київоблбуд. С. О. Сизо­ ва по новобудовах Київ­ щини:

-

Пунктуальний, зав· підтягнутий, lIИСЦИ­

'НіКОЛИ лос,

~имог JJИВКЙ.

не

всІ

підвищує

суперечки

го­

вирі­

шує спокійно. РОЗСУДЛИ­ во. Наполегливий У' до· сягненні знає, чого

Н.

будівель,не

у

страція заводу і радгоспу ВИJ>обила і підписала

сторін.

деПУТ~''.f';\1

правлений на роботу у те­

робітниЦі договірних

підприємством

го­

Кустанайського обл.­

r Иlіt нкому.

його

попросила

у ста~ленні до людей. до­ рожить ЇХ думкою. На будмайданчику перш за все спілкується з робіт­ никами, вміє вщ:лухати, порадити, допомогти. Слів на вітер не кидає. Вдум­ ливий, небагатослівний.

Пошани».

заступником

доповнити я

ПЩНОВalНИЙ'.

двох скликань міської і ЧО" ирьох ск ·1IН{3НЬ облас ної Ради народних депу­ татів... У зв'язку із хво­ робою дружини по пере' воду Мінбуду УРСР на­

бу-

домовленостях виготов­ лятимуть з них деталі ку

ловичу, сказав директор об'єднання Герой Соціалістичної Праці Дмитро Гаврилович Топчій. Це ваЖЛиве питання детально обговорили на парт комі підприємства. Рішення було позитивним і одностайним.

вати у селі цех,

матеріали, радгоспу

кількох

лови

вищеназ'

ЩО високою

Добрий хазяУн. Машину без потреби нікуди не га· няє і для особистих по­ треб не використовує. Доброзичливий. уважний

буді­

Хар­

Соціальні обрії села ти». Дійшли шення: якщо

обирають

А

~ди

Червоного Пра'

«Зиак

також

дія Одексія Євгеновича Редька, який з ранку і до

лау­ Міні­

-

Поверненн. єднанні «Київський. ра­ діозавод». Був заступни­

і

а

1JЄCHOT,

портрет

у 1981-1988 роках комуніста С. О. Сизова

мотороремонтному

зустріч, бо хворів. без будь-яких папірців і заго­

Навіть

пора

Олексадрови­

на

цю,

Трудового

хвилин, при­ не лише віхи біогра­

ному етапі кардинальної економічної реформи». Взагалі. на відміну від інших кандидатів, Сергій Олександрович прийшов

ся.

раЦіЬнаЛіза­ Олексаидро­

галузі

чес~а,

ділова.

мірою притаманні канди­ дату броварських буді­ вельників, тут не обійти­

BeJIbHOЇ індустрії. Він иа­ городжеиий орденами

ча.

сучас­

в

еру'

компетентний, ~ витримана.

знань,

ваних

вич має також чотири ав­ торських свідоцтва на ви­

довідалися

Так, народився він у 1939 році в сім'ї лікарів. Дитинство пройшло у Ле­ бедині Сумської області. Тут же розпочинав свій трудовий шлях робітни­

пріоритетиих на

У ве­

удостоєний звання реата премії Ради стрів СРСР.

хайлової, заступника ди­ ректора Броварського за­ воду будівельних виробіВ.

п'яти

іншу.

грамотний.

Загальновідомо: щоб ви­ вести нашу респуб.1іку з кризи, майбутньому чле­ ну парламенту ой як по­ трібно знати реальний стан справ, особливо в економіці. Без грунтовних

Олек'

кількох

-

принципова.

За участь у комплекс· ній забудові міст і сіл Ку­ станайської області він

судити доаіре­

Сизов

людина

клі­

личезних ГіРНИЧQ-збагачу­ вальних комбінаt'ів, під' приємств хімічно'(, легкої, харчової пром и с Л 0вості, об'єктів житла і соцкультпобуту безпо­ середиій вклад і талано­ ВИ того іиженера та орга­ нізатора С. О. Сизова.

Активний тор, Сергій

менше

взаємовідносин

на

ної особи С. О. Сизова­ Броніславівни Ми­

лі

сприяти

новобудови

HeJ:li

сутні

жите­

сандрович і його дружииа (теж будівельник) кочу­ вали з дітьми з однієї

Хоча на знайомство із біографією кандидата та його кредо в неї пішло

при

СеРГіЙ

спорудженні

фаХівець

О.

Дованиn,

залишилися там

працювати.

керівник

С.

всебічно

неналагоджеиого

rlOбуту

парламенту,

«Економіка господарської Діяльності», який вів Л. І. Абалкін, буду і нада' орендних

пошкоду­

зраділи присут­

один

дру­

гій.

як

Ще

на

та

тресту

їх безпосередній

умовах

для

домобудівно­

« Броварипромжитлобуд.

тим,

смуги

будівельних

комбінату,

обов'яз­

в

середньої

мату

задумаие

обіцянки\. можу вже із розповіді

госпрозра­

-

Але

довіру, не

моделі п'ятий

там,

І якщо саме будівельники

мені

Авжеж,

ні.

що

час.

доводиться

чий кабінет. броварські

Навіть в одній із пере­ даних С. О. Сизову запи­ шувалося,

у ТРЬОХ­

ЧОТИРЬОХ містах області, де будуються наші об'єк' ти. Це займає майже весь

мій

увагу

Про те, що це не прості

«Київоблбуду» із п'яти трестів три перейшли на оренду, четвертий ~ на

вали».

Н2.креслене».

суті,

гідністю:

«Я щодня буваю

лів

весь свій багаторічний до­ свід і можливості сповна рикорИСтоt3уватиму на благо людей. всього укра­ їнського народу».

яка відбулася у кінотеатрі . «Прометей., иачальиику територіальиого будівельиого об'єдиаиия .«Київоблбуд. Сергію Олександровичу СИ­ ЗОВУ було поставлеио иаймеише запитаиь. Воио й закономірио: більшості броварчаи ця людииа ие знайома. Кандидат від колективу Броварського заводу будівельних конструкцій і працює, і живе у Києві.

трьох

років

иесприятливого

в органах дер­ жавної влади людині ро­ бити. мабуть, немає чого. Якщо мені пощастить і я

членом

ГО

спеціалістів

похвалитися

після

кових

яльності

стану

йому

що

Складніше все

молодих

спеціалістів

заводу

конструкцій,

ської РСР. Мабуть, неба­ можуть

«Rиlвоблбуд •.

відгуками

із

«Головкустанайбу' Мінважбуду Казах­

гато

у життя. І ОСЬ тут не­ компетентній, елементар­ но не підготовлеиій до ді­

-

в-

він.

впровадити

ще баrато встиrпути"

там анною

иика ду»

-

жає

За

стану, ):\е пройшов шлях від майстра до началь­

на злободенних питаННf:f); соціального і політичного житт я нашого суспільства річ нехитра, вва­

"Я праrпу

об'єднання

в

році був направле­ hиj:t на новобудови. Казах­

-

граму.

інституту

1962

підприємств з переоріЄ}-l­ тацією їх на житлоь~ 1 соціально культурне бу­ дівництво. «Скласти про­

СИЗОВ:

«А, може, це й на кра­ ще, подумалося мені. - Ніяких старих «грі­ хів», про які без кінця на­ гадували деяким іншим

дівельного

Куценко, ренко,

мети, хоче.

добре

ЧЕМЕРИЧЕ~КО.

Марія

Гонча­

слюсар-наладчик

технологічного обладнан­ ЩІ Григорій Вітер, майст­ ри Григорій Лисенко, Во­ лодимир Тетянич і бага­ то інших односельців.

I{Qлектив комуніст

цеху

Ф.

П.

очолює

Корчага.

Нині колектив цеху виготовляє деталі для. ви­ пуску заводом телевізо­ рів «Славутич Ц-281. третьгоо покоління, в яких висока якість зо­ браження і звучання. Минулого року колек­ тив

цеху

лей на

ванців.

виготовив

800

дета­

тисяч кар60-

Чистий

прибуток

склав для радгоспу тисячу карбованців.

131 Це

дуже вигідно як для за­ воду. так і радгоспу. Але головне те, що ба­ гато сільської молоді

знайшло роботу в ріДНО' му селі. Отже, вирішено, в

основному,

ливе

таке

питання,

як

важ­ праце­

влаштування в селі бага­ тьох недавніх випускни­ ків середньоІ школн.

А. гАВРИЛЕНКО.

І ./


стор . •

:2

лютого

17

Яка

1990

СН О В Е

р.

Ж И Т Т Я~

.N2 28-29 (7937-7938)

праціВНИКіВ парторгаНіВ

зарплата

УКРIЇНИ? «Ми

сьогодні

знаємо,

скільки за місяць одержує М. С. Горбачов. А скіль­ ки одержує перший сек­ ретар обкому чи райкому парт1У... та всі інші, хто перебуває на нижніх схо­ дннах нашої управлінсь­ кої ієрархії?. Впевнений, що цей ма­

теріал

охоче

опублікують

бarато вндань, які одержують інформацію РАТАУ». (З листа в РАТАУ редактора глобинської районної газети «Зоря комунізму» Полтавсь­ кої області В. Поко­ тила). У зв'язку з цим лис­ том кореспондент РАТАУ звернувся

до

справами УкраїНІ!

ЦК Компартії К. К. Продана.

проханням

на

ряд

відповісти

запитань.

- Костянтине Костян­ тнновичу, прокоментуйте, будь ласка, чим виклика­ підвищення

зарплатн

працівників партійного апарату? - Як відомо, відпо­

відно

до

настанов

Всесоюзної ференції,

ХІХ

партійної кон­ липневого

р.) Пленуму ЦК КПРС на докорінну пе" ребудову змісту і мето­ дів роботи партійних ко­

(1988

мітетів

визнано

за

до­

цільне зміцнити їх авто­ ритетними, добре підго­ товленими працівниками, які мають необхідний життєвий і політичний досвід, здатними успіш­ но,

творчо

втілювати

в

життя справу перебудови, Однак добір таких кадрів

серйозно тим,

УТРУДНЮЩ1ВСЯ

що

рівень

оплати

праці партійних праців­ ників був нижчий від рівня зарплати керівни­ ків і спеціалістів підпри­ ємств та організацій. У зв'язку з введенням, від­ повідно до постанОви ЦК КПРС, Ради Мініст­

рів

СРСР і ВЦРПС від 17 вересня 1986 року .М 1115, нових тарифних ставок

дів

і

посадових

окла­

у виробничих галузях

народного

господарства

диспропорції

праці ників

і

ЦК КПРС було прийнято рішення

жовтня

встановити з 1 1989 року поса-

ланок управління, наприклад, у промисловості? Встановлення но­

вих

ло

змогу

наблизити їх

народного

ження

господарства.

в

оплаті

партійних праців­ кадрів у сфері

на

місяць.

Костяитнне

-

КостЯR­

окладів ,J'ииовичу, зараз деякі на­ депутати СРСР, партійних працівників да­ родні

заробіТну п~ату до зарплати кеРівників і спеціалістів народного гос­ пода рства. На підтверд­

І які ж тепер розміри зарплатн різних категорій' сп1вробітників, скажімо, обкомів, міськкомів і райкомів. партії?

900-11 оо карбованців

посадових

дові оклади працівникам партійних комітетів на рівні відповідних категорій працівників галузей

-

досягає більше.

цього

можна

на-

вести такі середні дані за 1989 рік по місячній заробітній платі керівни­ ків десяти підприємств м. Києва -- виробничих

творчі працівники, пра­ цівиики культури і иауки критикують партійиі ор­

гаии за иадмірио ставки заробітної

високі плати. Чи немає у вас відомос­ тей про їх заробіТКИ?

ми

. Звичайно, маємо,

товаришів

жаю тим

такі

але

ний

дані

називати

поіменно,

неетичним. з повною

дальністю лити, що

вва­

Разом з відпові­

хочу підкрес­ середньомісяч­

заробіТОК

працівників

багатьох

цієї

катего­

ріІ істотно перевищує рІ­

керуючого

з

не

виробництва ще більше зросли. Після ретельного вивчЄ,Щ1Я цього питання в

-- Заробітна плата працівників обкомів, міськкомів, райкомів пар­ тії встановлена залежно від категорійності партій­ них комітетів і становить за місяць: перших секретарів об­ комів партії карбованців;

-

750-850

завідуючих відділами обкомів партії --- 500600 карбованців; інструкторів обкомів партії 330-400 кар­ бованців; перших секретарів міськкомів, райкомів пар­ тії- 500-600 карбо-

.

ванців;

інструкторів

міськко-

мів, райкомів паРТll 280-350 карбованЦів. - Щоб, як кажуть, поставити . крапки над «і»,

давайте назвемо посадові оклади і працівників апа­ рату ЦК Компартії Укра­ їнн? -- Сьогодні ставки за­

робітної

плати

НомпартіІ

по

ЦК

України

рактеризуються

ха­

такими

даними:

секретарі

ЦК

-

870

карбованців; завідуючі відділами ЦК 650-700 карбо­ ванців; інструктори ЦК

карбованців. тепер приблиз­

400-450 - Яке не

співвідношення

заро­

бітної плати партійних працівників з заробітною платою керівиикіВ різннх

-об'єднань ім. Корольова, «Комуніст», ім. Артема, «Радіозавод», «Арсе­ нал», науково-виробни­ чих об'єднань реле і

автоматики, вию> ,

«Більшо­

виробничого

тєвого їв»,

взут­

об'єднання «Ки­ промислово-вироб­

ничого будіdельного об'єд­ нання буд»,

«Головкиївміськ­ будівельно-монтаж­

ного тресту

N'9 1:

керівники підприємств, організацій 1125 кар­ бованців; заступники керівників підприємств, організацій - 836 карбованців; начальники відділів,

цехів:

дільниць

карбоваНЦіВ;

-

646

майстри, ВИКОНРОби карбованець. -·А яка заробітна плата в колгоспах і рад­ госпах?

421

--

Аналіз заробітної плати в рентабельних колгоспах

і

радгоспах,

вень'

зарплати

яких

становить

725

карбо­

ванців, керуючих відділ­ ками і фермами від 310 до 360 карбованців, ме­ ханізаторів, доярок, ско­ тарів від 240 до 340 карбованців. У той же час у керівників високо­ рентабельних господарств середня заробітна плата

проведено

зарплати па,­

тійним працівникам?

-

Підвищення

бітної

за

плати

рахунок

тійного криття

заро-

проведецо

коштів

Понад

пар­

них з підвищенням заРQ­ бітної плати, направлено кошти, які вивільнились

У

зв' язку

апара'J:У,

з

скорочення~

викликаного

організацією комітетів. рат

ре­

партійнцх Зокрема,

апа­

відповідальних

пра­

цівників ЦК Компартії України скорочено більш як на 30 процентів, а об­

-

комів

27

на

ється

на

ного

принципах

пов­

господарського

роз­

Моя

точка

зору

працівникам

тійних

комітетів

ше

пар­ така: це

повинно

вирішуватись

з

на

заробітної

плати

ставок

ли

та­

комітети

року­

радгоспу Світлана

одночасно

з реорганіза­ партійних органів.

від

мів.

МІСЬККОМУ ПАРТІІ, МІСЬКРАНВИКОНКОМІВ, І ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ КЕРІВНИКІВ, РОБІТНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІН ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІН ТА РАДГОСПІВ

що

І

І Зарплата до

Посада

Пl.Пlвищенн я

(крб.)

(крб.)

Голова

виконкому

3аступник Секретар

3ав.

вІддІлом

Інструктор

МІСЬККОМ Перший

секретар

вІддІлом

Інструктор

340 290 270 230 200

520 485 450 390-410 315

Голова

виконкому

3астуnник

ГОЛО8И

СекРетар 3ав.

вІддІлом

IНС:ТРУКТОI>

І(ИІВСЬКА МО3АІКА

300 250 250 180 150

520 450 430 320-360 230

навантаження

ВіДкрився регулярний рух на новій лінії Київсь­ кого метрополітену. Голубі

експреси

першій

пішли по

дІлянці,

на

істотно

її

якій

розміщеНі три станції. Вj3едення

360~400

300

му

Іх

знижує

на

гальна

його

цент"

довжина

за

пе­

відділів

універсаму

житься

пити продовольчі і напої. ВИННО-ГОРілчаНі

тьої

яка

лінії

метрополітену,

зв'яже центр міста з

час

товари

відділі

дієтичне

продаються

харчування

за

звичайною

вартістю.

товари

з

20-процентною. Хліб, хлі­ бобулочнІ вироби, дитяче і

(РАТАУ).

ПРИЗ0М

планове

393 від

зав­

кілограми, кожної

ко­

рови по 4936 кілограмів модока. Надія Сидоря'чен­ ко з птахорадгоспу «Се­

реалізують­

універсаму

на

надоївши

До двох годин ноч!. продовжив роботу один з

у

додаток до присуджено у змаганні

комсомолу.

дання

50-процентною націнкою, ковбаса, сири, консерви, безалкогольні напої -~ з

корів.

30

нагороджено

ревиконала

ся

«Олімпійський» на Ліво­ бережжі. Тут можна ку­

тре­

нічний

рї!к

віддаленими районами південного Лівобережжя,

ревищила 35 кілометрів. У цьому' році продов­ будівництво

в

1989

(крб.)

500-750 450-700 300-550 470-850 350-550 250-350 400-500 300-500 600-1200 500-1000 300-500

промисловостІ пІдприємств Директори ГоловнІ lиженери промислових пl,1I.ПРНЄМСТВ РоБІтники основни'!' професІй промисловостІ трестами будІвельними КеруючІ пlдроздlлl8 будІвельних Начальники бур.lвництва РоБІтники ОСНОВНИХ професІІІ промисловостІ спецl8лlсти ГоловнІ будІвництва ГоловнІ спецІалІсти Директори радгоспІв радгоспl8 ГоловнІ спецІалІсти РоБІтники ОСНОВНИХ професІй ра,1l.ГОСПIВ

ральні станції «Хреща­ тик» і «Площа Жовтне­ вої революції». Тепер діє 31 станція метро, за­

групі

Оператор машинного доїння радгоспу« Руса­ нівський» Люба Вірич пе­

заробіТIІі8 плат&

Пооада

МІСЬКВИКОНКОМ

її

кілогра­

врахувати,

імені Героя Соціалістич­ ної Праці М. З. Пиль­ тяй та грамотою міськко­

Середньомісячна

Секретар 3ав.

1

530 450 450

ПАРТ"

секретар

Другий

у

3150

якщо

це вагомий плану. Ій перше місце

340 270 230 180 150

гОЛОВИ

А

то стане зрозумілим, який

РАЯВИКОНКОМ піonя підвищ~н'Ня

комсомолу

«Гоголівський» Малаш надоїла

при плані

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ПРАЦІВНИКІВ БРОВАРСЬКОГО

За.рпл,а-та

зма­

кожної корови по кілограмів молона

4490 . .- - - - - -

у

Учасники трудового суперництва виконали і перевиконали свої плано­ ві завдання. Так, опера­ тор машинного доїння

крайньому разі, нові по­ садові оклади працівни­ ків партійних комІтетів мали бути визначені на­

цією

в

суперництво.

радгоспів «Русанівський», «Великодим е р с ь кий», «Авангард», «Гоголівсь­ кий», імені Юрова.

і посадо­

1988

включається

ганні у минулому році бу­

вих окладів працівників виробничих галузей на­ родного господарства. У

прикінці

молоді

НайаКТИl!нішими

було

нових

операторів доїння на

трудове

одночасно

введенням

Змагання машинного

приз імені Героя Соціалі­ стичної Праці М. З. Пиль­ тяй У нашому районі ста­ ло традиційним. Все біль­

рахунку.

підвищення

Майстерність молодих

процен­

тів. Партійний бюджет Компартії України буду­

років працює на Київській птахофаб­

20

риці Марія ЯКівна Гончаренко. Досвідчену пташни цю четвертої бригади знають на підприємстві як сумлінну, трудолюбиву жінку. Нелегка праця у пташниці, клопітка, потребує і сил, і майстерності, і неабиякого вміиня. Марія Яківна старанно догляда~ птицю, завжди ДОТРИIlJУ­ ється технологічного режиму і добивається хоро­ ших результатів у роботі. На знімку: пташниця М. Я. Гончаренко. Фото М. Семинога.

бюджету. На по­ витрат, пов'яз,­

рифних

до

рахунок

коштів

в

440

останнє

За

підвищення

питання

середньому

партор­

Нарешті,

запитання.

наприклад, Дніпропетров­ ської, Донецької і Хар­ ківської областей пока­ зує, що у. керівників і го­ ловних спеціалістів вона

від

в

ганах.

4865

на корову до грамів молока. ки розділили друге і третє нагороджені

кіло­ Комсомол·

відповідно місця, ВОНИ цінними

110-

дарунками і грамотам", міськкому комсомолу. За активну роботу по організації оголошено

соцзмагання подяку

секре­

тарю комітету комсомолу радгоспу «Авангард»

Світлані

Гайовій.

Вагомі трудові здобут­ ки У Наталі Онищук з радгоспу

імені

Світлани Рижої Юрова, Андрія вича

-

Щорса,

імеllі Лазаре­

-

«Авангард»

та

інших.

Прикро, що комітети комсомолу радгоспів «Зо­ ря», «ЛітківськlІЙ». «Жердівський», «Плос­ ківський. , «Заплавний» взагалі не цікавиnися ро­ ботою молодих операторів машинного

доїння,

їх

проблемами та трудноща­ ми, яких було вдосталь. Вони просто самоусунули­ ся від організації і про­

ведення му

соцзмагання.

секретарям

То­

вищезга­

даних господарств Ф. Ва· силевич «<Зорю», А. Бу· рикіній «<ЖердівськlІЙ»), І. Фесюк (<<Плосківсь­ кий» ), О. Павлюк «<За­ плавний»

оголошено

су­

ворі догани.

С. заступник

КОЗІН,

завідуючого

миполківський» виконала планове завдання на 119

відділом комсомольсь­ ких оргаНізацій міськ­

процентів,

кому

довівши

надій

комсомолу.

з МІН И до рішення виконкому районної Ради народних депутатів від 25 грудня 1989 року Рішенням виконкому районної Ради народних депутатів від 14 лютого 1990 рону внесені змі­ ни в межі Великодимерських виборчих дільниць N'9 31/5 та N'9 33/7. З виборчої дільниЦі N'9 33/7 вилучені, а в межі виборчої дільниЦі N'9 31/5 включені вулиці Ніколаєва, А. Зеленого, Гого­ лівську від буд, N'9 58 до кінця, вул. П. По­ повича від вул. Нlколаєва до будинку Леоненко Д. М,


«Н О В Е

Ж И Т Т Я:t

817 лютого 1990 р.

стор.

3

ом

8

28-29 (7937-7938)

1J ІЙ МИЧ АОЛІ ;;НАЛЕЖИМ жtНОЧ ••• . .

.......1.1 ........O •••••••••• I." •• U ......... _ _......." ••II.n.IIII"UOI •••• lu••• nu....o ............. n ••• ' ••• n •• III"'" •• 11I

.н[В~JLШ1Ш(!)Шlliffi~ м, - сторінка для жінок ,.І

••

І.ІІІІІ ... , ............. ,ІІ"""І

з пошти

.... ,••• ",."" ........................ 11111 ••• 11 •• 1111.11111."11........... 11111111111111.1111 •• 1•• 1.1111. «Годі

-

НагрІлась я

мІж

сиику,

кроквами.

иlби

бо

тут і тут буду · помирати

roB~

на

рlдиlй

землІ,

в

своій

рили, зайвого рота. Ось я сиджу, а в пlчці п~ лум'я так ВlП'рає, так ви-

хаті. Хай у вас буде зла­ года, радІсть! Не сва­ рlться з Катрею. У вас

грає,

своя

нібн

радіє,

дивnя-

сім'я

чись на моє старе облич-

дружбі. будь.

пер полІзу иа теплу піч, погрію старі кості. Тепер, синку, у вашій

з

-

живіть

А я тут

Зоставайтесь

водичкою. Ну що ще тоБІ иапнсати, сину? Прижнлась я

як-ие­

живі-здо-

рові. Пиши, сииу, ие гордуй. М. КОРОЛЬОВА.

ВІД РЕДАНЦІІ: Звичайно, цей лист без докорів совісті редакція могла б. як кажуть, списати в архів. Без адреси, та й прізвище, очевидно, вигадане . І чи відповідають дійсності факти, викладені в листі? Але якось невимовно боляче на душі стає після прочитання сповіді матері. Та й

Ха­

далеко не рідкість

бов, нещасливе

у

нашому сьогоденні

замІжжя,

ось

такі

долі.

негаразди в професійНій

Нерозділена лю­

справі

то все пе­

Нолись, уже давно, на одному з вечорів Надію Василівну Сте­

чаль, горе кожної жінки. А чи може бути що трагічнішим, коли страж­ дає мати?! Так, як і наша авторка М. Норольова . Вміщуючи цей допис у газеті, редакція розраховує на віДГУI5И читачів. Розділене ж горе меншає. І так дорого цінується людська підтримка в біді. Тож напишіть нам про свої думки з цього приводу. Можливо, у кого з вас схожа доля. Напишіть. чи щасливі ви в сім'ї. в дітях своїх. І чому, на ваш погляд, так багато сьогодні нещасливих. Чекаємо.

тут зрослося й скипілося в одне ціле.

в

иалежалась

злагода, часто

ЧЯ. А хліб Із сільвою та-

скаржить­

я

місті,

ви

J(ИЙ добрий, синку! 'Ще й

.ти старІ ЇУ кістки? Все Побувала

в

як

иа ва-

ся иа свою старІсть 1 просить, щоб трохи п~ JlIтu·одили. Але ж як шар­

сиику,

иема,

ШИХ білих ковдрах, а те-

Ось сиджу я, сину, са­ мІтиа в" убогій своУй ха­ тинцІ 1 слухаю, як гуде

моя

сім'ї, мабуть,

дер-

ків",.

ЛИСТ СИНОВІ

тииа

роз'їжджати,

жись, Палажко, свого оБІйстя, держись! Не сироти своІх убогих закут-

,,/(алинонькu·

B~Tep

вже

подумала.

тебе,

иагостювалася.

ценко

нових

Безвихідних ситуаціЙ не б.уваєВВАЖАЮТЬ НА ЗАВОДІ ПЛАСТМАС І РОБЛЯТЬ ВСЕ МОЖЛИВЕ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ І ПОБУТУ ЖІНОК. А ЯК У ВАС?

пустки

до

-

іЩО ж у цьому иапрямІ робнться на згадан~ запитания кореспондента

газети А. Квітневої відповІдає rолова профкому 'заводу пластмас В. П. НІШЕНКО: році

У

завдяки

минулому

розбраковки.

записавши

удоскона­

про це в колдоговорі. Та-

ленню організації вироб­ ництва із шкідливих умов праці виведено 180

ке

Інші

питання

Жінок

ще не вирішені.

І на сьо­

поліпшить

На

-

Але цнм повиістю проблема ие вирішена. Що заважає? І чн є доб­ рі надіі на майбутнє?

--

основыюю

виною,

можна

висло­

якщо

витися,

мічне

є

так

саме

наше

виробництво.

від

цього

ди

не

поки

дінешся.

больовою сьогодні

в

на

нічних

справ.

змінах

жінок,

130

дільницях

із

у

шкІдли­

умовами праці Відмінені 1 так зва­ «чорні суботи».

ні

хі­

-

Звичайно ж, назва­ ний вище не єднниА

ніку­

шлях

полегшення

умов

праці жінки, побуту, створення найсприятливі­

на

ших

умов

цехи ПВХ і пластикату та ливарних виробів. Але, як кажуть, без ви­ "ідних ситуацій немає. Ось, наприклад, планує­

з

мо

чекаючи

для

виховання

дітей... Що можна ти про lишl?

-

дільницю

Насамперед

нинішнього

сказа­ те,

року,

що не

затвердження

плату

такощ

за

дитячому

цього

дітним

матерям .

-

речі,

До

Пе­ вноси­

садну

ти

ємстві існує проблема дитячого садка? Ні.

такої

немає.

Всі

діти

наших

заводчан

те,

що

згодом

вноситиме

плату

за житло багатодітним сім'ям. які наймають приватні квартири . - Валерію Петро­ внчу, жінка це 1 д~ машнн господарка. При нннішніх дефіцитах про­ мисловнх і продовольчих товарІв чи може завод полеrшити П долю? А якщо так, то як?

-

Звичайно,

вості що

наші

можли-

невеликі.

вдається,

то

І як­

за

раху­

нок

надпланової

продук­

ціІ

забезпечуємо

трудІв­

ників тими чи іншими товарами . Так придбали, зокрема,

олію,

гречку,

А· як щодо

відп~

тивнІ

вам

передплачую

редакціє!

тесу

вперше,

«Нове

хоч

жит­

тя» вже багато років.

Ви

робите добру справу, від­ кривши в газеті спеціаль­ ну сторінку для жінок. Хотілось би, щоб на цій сторніці ,хоч Інколи ви знайомили нас з перлина­ ми української радянсь­

і

прекрасну

жінку

-

Ліну Ностенко. Від­ крила, взнала і полюби­

ла. ПОВірте мені, читаєш її поетичні рядки, і душа

Орендуємо спору ди

в

спорсусідів

заводу порошкової металургії. але, на жаль,

світліє, наповнюється якимось іншим, багатшим змістом; тане віДЧУТІЯ,

немовби того

напився

з

чис­

хотілось би,

щоб

кої поезії . Поезія по­ винна бути нашим вір­ ним супутником У житті. Без неї сіро. Хоч мені не так уже

тепер

мало років, але зовсім недавно

тя, поетеси. І газетазро­ бить велику благородну

для

себе

я тільки відкрила

прекрасну

пое-

на сторінках розповіли про

газети ви творчий і

життєвий шлях Ліни Нос­ тенко моєї улюбленої, уже

справу, якщо

на

душі, зараз

таl{ОМУ

~итті

так

стрімкому,

уже

« ... Жінки ти

не

й

багато.

втомились бу­

прекрасними",.

З пошаною до вас І подякою ваша читачка Н. Редакція повністю згод­

джерела.

Дуже

хвилини свята для бо їх у нашому,

не

все

число

жит­

шану-

цієї

Там

по­

чи

робітничому.

І

якому

на з думкою своєї автор­ ки і пропонує уваЗі чита.

чів кілька віршів Ліни Ностенко. В одному з на, ступн их випусків «Нали­ ноньки» обіцяємо ширш~ розповісти про ЖИТ'І'євий і творчий шлях прекрас­ ної поетеси .

Єдина

районі яка

звання

Завждн

найнеобхіД-

брана,

І

тхненна кою

обідню

перерву,

зберегти

І

її

силівна

.

Гукала тиша рупором

Дзвенять у відрах крижані кружальця. Село в сНігах, і стежка ані руш. Старенька груша дихає на пальці, Ій, певно,' сняться повні жмені груш. Ій сняться хмари 1 липневі грози, вікна

сплять,

при

засклив

мороз їм сльози.

і

снігу

і тин упав,

Та­

його

народної

велика пра­

натхнення керівника.

. одно­

це

Н.

МУЗИЧУК,

громадський

каже:

улітку

він

І

хата,

й

і

кияшиння

наковтався

комин,

навіщо городить?

корес­

пондент.

Фото

ПіД

тин,

му­

уміння,

М.

грушею

і

Семинога.

спомин, .

сидить.

груша

чорне

серед

двору,

де-не-де,

все згадує себе в свою найкращу пору. І стежка, по якій вже тільки CHtr іде ...

Послухаю цей дощ. Шдкрався і шумить. Бляшаний звук води, веселих крапель кроки.

Ще

мить,

ще

мить,

ще тільки мить

і

раптом

озирнусь,

а це

і

мить,

вже

роки й роки! А це уже віки. Ніхто уже й не зна, в туманностях дуШі чи, може, . Андромеди я

в

мантіях

приходжу

ДОЩУ,

прозора,

до живих,

і

Цілую Він

всі

добре

ліси. вам

СпасиБІ зіграв

-

яl( . скляна,

згадую про

свічl.

У вирій полетіли рогачі.

Дощу

про

захоп­

сучасною

-

За ним ця,

вокзальним.·

Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказанннм. Світили ночі, вечоріли дні, Не раз хитнула доля терезами. Слова як сонце сходили в мені. Несказане лишилось несказанним.

А

знають

як

Живе в тій хаті сивий-сивий

Мов тихий дзвін гірського кришталю, Несказане лишилось несказанним. Життя ішло, минуло той перон·,

прозора

роботі.

хоч

Хор радгоспу-комбі­ нату «Тепличний» зна· ють' не тільки в Нали­ нівці. І скрізь успіх.

зі­

І

На

А Яn гарно співає Надія Василівна з дочкою Вікторією!

«Так, Я люблю в пра­ ці бути першою, інак-

І

час.

в

хору.

пісні.

на­

і

художньому

укра.їНськоУ

сельці. Сама Надія Ва­

а

для

дорогоцінний

стрімка,

захоплена,

повсяк­

зикою, зрозуміли сер­ цем красу і велич

вихователя-ме­

нанням.

і

люються

має

І

ши- ·

вони,

Ісаєва.

заводом та металургії.

май-

одии з концертів я запросила учнів. І всі

в

тодиста. Старша вихо­ вателька З. В. Гревцо­ ва керує методоб'єд­

товари без черг від­

душа,

В.

чути

похмла

який очо­ Стеценко.

працює,

й

Kepil3R'dKY

дитсадка

Н.

тут

на­

час: « Молодці! Яка краса!.. Це заслужена

кілька

вихователька

Умі­

інструменти.

Тому

портрета

«Сонечко"', лює Н. В.

Очима ти сказав мені: люблю, Душа снладала свій тяжкий екзамен.

чиясь

до

колективу

разу після робочої зміни і

лише

І

купити

отже,

са­

його ра-

зом в цьому році із

сім'ї

лектнв художньої модіяльності. . Ось

дозволить

руджуватимемо

в

ко­

штрихів

підняти мінімальний її розмір до 80-90 кар­ бованців. У найближчих планах і будівництво ма­ газину біля заводу. Спо­

чи

і

композиції.

Виконавська

кілька

працює,

Вдалі

хореог Р 8-

стерність співаків врос­ ла останнІм часом.

в

пам'ять.

уже

його

застосонуються

родні

Одним

добру

ось

ло

чи

залишила

що

дивуєшся

Фічні

років вона живе у На­ линівці. І знову Ж, як і раніше, колектив, D

Можуть, хоча пи­ остаточно не вирі­ у колдоговорі на підвищення цим трудів­ никам зарплати буде за­ кладено І О тисяч карБО­

кам

вчительському.

багата

звучання,

-

ке­

вико­

складні,

настільки

художllЬО

-

селища

які

довершеності.

ансамбль.

слів

вона

КQлектив,

просто

керувала

кілька

яким

Твори,

гама

словом;

-

норемонтним порошкової

нує

вела

Налиті

хор,

рує.

дитя­

але

колективам

категорії?

що

про

Завжди допомагала X~'­ дожнім самодіяльним

Ваше підприємство, будь-яке Інше, має

ванців,

А тепер

ро­

радгоспу­

же

хором,

лю­

вимоги жити Й для себе.

«Налитянсь,

садком

комбінату кий».

тання шено.

ніші

чинку?

--

джерело

завідувала

чим

Це дозволить нашим жін­

цукор.

-

ків

десяти

талановитих

граней таланту люди­ ни, зайнятість у часі, велика душевна відда­ ча справі витіСНЯЮ1Ь

педагогічну

Більше

плануємо спору­

одне

шості

дей. М:ОЖЛf!ВО. той внр творчості. . багатство

освіту. Свого часу працювала разом з ві· домою співачкою Ні­ ною Матвієнко .

нк і і непромислові цехн. Це дитсадок, піонертабір, гуртожиток. І в них в ос­ новному працюють жін­ кн, 1 всі вони мають не­ високу зарплату. Чи мо­ жуть сподіватися на ЇУ підвищення IІрацівники

підприємство

6;,·р ;. И~ · . ПР~~Р.~_l;J Ж";,:;й::П::~::Яж~~х::~ Пишу

-

пев"ого віку забезпечені місцями в дошкільній ус­ танові. Варто сказати й про

ще

і

такого.

А сімейие життя не склалося. Та так вихо­ дить чомусь у біль­

..

музичну

ліпшення забезпечення людей продуктами.

на підпри-

ти

Надія Василівна має

дити свиноферму. Отже. в майбутньому будемо ма­

багато­

ч!tВ;~!~ . ~~~.W~~~1 ~Е±:Я'~1?ііf

Шановна

дарством

в

-

дилася

скори­

послугами.

тимемо таку коло Десни . Вирішимо це питання ра­ зом з підшефним радгос­ пом (, Придеснянський» . До речі, з цим же госпо­

до

виховання

їх

Маємо базу відпочинку на березІ Чорного моря. А в майбутньому будува­

матерям

карбованців.

35

ти

завод

бажаючих

статися

цеху

дітьми

редбачаємо

вими

350.

залишаються

відокремити

дещо

стан

нас трудяться

Найбільш

точкою ·

жаль,

годні

Тож

що

нововведення

років,

виплачує

по

вирішуватн чимало пнтань.

Тільки

трьох

віку

му того чи іншого підприємства під силу самим

-

працівницям

досягнення

лять жінки. Але нині й адміністрації, і профко­

На

мало

ак­

профвід­

ПВХ і пластикату. Тепер вона становитиме 24 дні . Жінкам, які мають дІтей

у суспільному виробництвІ на cboroAHi чи ке найгострІшою серед жіночих проблем є виведеи­ ня жінок 3 . . . . . . змін, Із шкідливих умов пра­ ці. Хвилюють ці-питання 1 трудовJЧi колектив заводу пластмас, БІльше половини якого станов­

му підприємстві?

законодавчих

збільшуємо

в чому

вона вбачає щастя. Мені запам ' яталася її відповідь: «У праЦі, Ulоденній працІ. А ще - в пісні». І так бу ло весь ч~с, де б вона не тру­

Жінка і суспільство тів.

запитали,

ше для чого й роби­ ти». І сказано це не заради вихваляння. У цьому для неІ смисл життя. ВсІм би зичи­

мертвих.

скрипалю ..

колись мою присутність.

Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І , може, це і є моя иайвища сутність. ;U14ііSА22І

І

І І

І


4 crop. •

у

лю,того

.7

.990

Справа в тому, що ма·

році Павло Ен­

1832

гельгардт

законтракту­

вав свого

кріпака Тараса

lПевченка

на

навчання

«Н О В Е

р.

люнки

:ху у Петербурзі Василю lПиряєву. Навчаиня зводи­

до

до

приготування

годину віддавав мистецт-" ву, відвідував класи това­ риства заохочення

худож­

ників.

~вітня

25

одержавши

року,

1838 на

квартирі

Карла Брюллова

відпуск­

ну, став

вільною

вІднині

знову

припиняє'

НЬІ

там

В усіх друкованих тво рах про Тараса Григорови­

поверталися

ча lПевченка вважалося, що він брав участь в ілю­ струванні «Ста русских литераторов» в 1841 році, але повідомлення Смірді­ на стверджує, що це було в 1839 році, а можливо, й р<жом раніше. Звернення видавництва до lПевченка

і

Петербурга. «СЬІН Отечества» в 11 томі (дозвіл цен­ зури на друк від 25 жовтня 1839 року), у шо­ стій частині розділу «Ли­ тературная

томі

известия»,

по-­

відомляв: «А. Ф. Смирдин об1>ЯВИЛ О подписке на 2'й том «Ста русских лите­

як

-

художника

нем

только

Щиро вітаємо дорогого, всіма шаиованого батька' й дідуся Сидора Філатовича 8О-річчям від дия иароджения.

жизни».

J:::::..... " ..u

Ківському малюнку.

Бажаємо міцного здоров'я та щастя. Зичимо йому сонячиих ранків, мирних світанків, AOBroro віку, щастя без ліку.

Тогочасні газети «Се­ верная пчела» від 6 черв­ ня 1841 р., «Литератур­

ная газета», М

р.

84, 1841

повідомили про вихід дру­

ДІТИ, ОНУКИ

гого тому «Ста русских литераторов», а «Художе­

ілюстра'

ственная

газета,>, М

13,

року малюнок lПев­

1841 ченка

назвала

«католиц­

чернецом»,

зазначив'

ши: «Дезарно, Зеленцов и lПевченко так же ВЬІШЛИ ДОВОЛЬИО

счастливо

опасного

(маючи

слухачем Ака­

демії мистецтв у професора Карла вича Брюллова. У ці ж роки в

студії Павло­

Петер­ БУРЗі вийшов іСТОРИКО-ПО­ літичний і літературний журнал «cын Отечества», видавець Олександр Смір­ дін, peдa~TOp Микола Греч. Він же, Смірдін, го­ тував до

КНИЖОf(

видання

серію

під назвою

русских

«Сто

литераторов».

Планувалося видати 10 томів. У кожному томі по­ винні були брати участь 10 Літераторів. До кожно· го тому

готувалося

сять, ілюстрацій

по

дr­

десятьма

художниками.

Перший том видання ви­ йшов 3() вересня 1839 ро­ ку. Журнал «СЬІН Отече­ ства» у восьмому томі

(дозвіл квітня

на

друк від 10 року) пові­

1839

домляв: «Вторая часть

tTa

литераторов гатовится, не­

скольно картинок и ретов

уже

порт­

полученЬІ

из

посту­

августе,

по по­

в

лучению

уже

ВТОРЬІХ от­

І все чере~ отого папу­ гу. Придбала на свою го­ лову для сина .. Думала, хай дитина привчається піклуватися про живу іс­ тоту. Солідний чоловік продавав.

-

Балакає? папугу

тисков картинок с Англии,

«Ста ров».

они

гравируются

и

печатаются».

Подаємо

пись­

менників, про яких розпо­ відалося у другому томі:

«А. С. lПишков, Надеждин, М. Н. кии, В. И. Паиаев, Каменский и Н. И. кин

Ф. В. За гос­ П. П. Верев­

(РахмаИНЬІЙ), сочине­

ния и портреты оныx бу­ дут во 2-м

томе».

«Картинки

І далі:

превосходны:

они рисованы ОПЯТЬ К. П. БРЮЛЛОВЬІМ, А. П. СапоЖ­ НИКОВЬІМ, графОМ Ф. П. ТОЛСТЬІМ, А, П. Брюлло­ ВЬІМ И господами Зеленцо­ ВЬІМ, Дезарно и lПевчен­ ко.

А.

Ф.

вит

уже

Смирдин

гото­

материаЛЬІ

3-й том, для

на

це

я

года».

1841

ВундерКіНД,

для

барником. Чітко вимовив: - Хабар-р-ник. Що тут почалось! Гро­ за. Грім і блискавка. Чо­

-

ловік

грім,

а

я

в

ро­

лі блискавки. Кульової. Бігала по кімнаті з кліт­ кою

в

руках,

поки

не

моє

-

вила

сина

Папуга

тенькнуло. і

є.

не

на

вулицю.

промовляв

ні

слова.

Все йшло добре. Юрась сидів біля клітки і пов­ торював:

туй ...

Здрастуй,

здр-р-рас­

Але папуга уперто мов­

Мовчав,

прийшов

Це

тримаю

-

унаочнення,

оборону.

Все одно шию СКРУ-

Юра­

Про всяк випадок відпра­

чав.

-

Двісті коштує,

Так

доки

з роботи

Саикт - Петербург, год, стр. 422): «У

самого

входа

пещерЬІ

на

краю скамейки сидел мо· нах вІ') всей ЖИВОПИС ной нищете костюма. Он одет бьІЛ в старую серлягу, подпоясанную

толстою

ловатою веревкою. лыe

сандалии

уз­

Тяже­

прикрепля­

лись к боСЬІМ ногам узеиь­ кими

ремешками,

которыe

краснЬІМИ рубцами вьеда­ лись вступни, и без того истрескавшиеся от солнца.

Капюшон кинут

за

монаха бьІЛ плечи

за·

ипотому

не

30,

больше...

ног

таких

Дружно і з глибокою повагою дорогому нам Миколі Трохимовичу МИКАЛУ щирі ві­ тання з нагоди 60-річчя з дня його народження. Бажаємо йому гарного здоров'я, бадьорості, дов­ голіття, щасливого 1 радісного буття.

Ці повідомлення газет І біографіЙ поета. Були і наступні ілю­ страції. На прохання Гри­ горія Квітки - Основ'янеи­ ка lПевченко ілюстрував нарис «Знахар» (видання

1842

року), Сотниківна» 1842 року).

ДРУЖИНА,

не

Петро.

Краще б і не приходив. Папуга обізвав його ха-

-

карбованціВ нагадую.

«Гаина (видання Виконував

І у 1843 році, будучи 'на рідній Україні, Т. lПе~­ ченко виконував великий обсяг робіт по Ілюстру­ ванню книги М. Полєвого «История Суворова» 32 ілюстрації. Отже, ве­ ликий Кобзар України

Щиро вітаємо Миколу 6О-річчям

ня.

краєзиавець.

на постійну роботу потрібні: монтажники стальних та залізобетонних конструкцій;

монтажники сантехнічних систем та об

-

ладнання;

зва рювальники;

мулярі; ШІИточник-облицювальник;

«проти..

І

вирішила

дбати іншого. сина дорожче. папуги

і

при­

Здоров'я Та й не

дурному

склярі; слюса рі -монтажники;

на­

слюсарі по із

бабу­

Птах

-

розумний,

товар старенька. хований ...

Ви­

-

Чоловік на роботі не затримався. Агресивно за­ біг до кімнати. Кинувся до клітки. Але папуга мовчав. Довго. один на одного.

А він

-

дивилнсь Вивчали.

симпатичний,

спокійно мовив

Петро.

моргнув.

переля­

каними очима. Кивав го­ ловою.Що поробиш. створіння ніжне. До стре­ сів не призвичаєне.

Хапаю клітку і на ба­ зар. Продала швидко. За сто п'ятдесят. Молодій парочЦі сподобалось, 'він головою киває.

як

Дресирований, говорю,

а

серце

десь

у

п'ятнах. Проте була задоволена.

сНовая жизнь» орган БlЮварскоro roродского комитета Коммунистической партнн УкраинЬІ, roрод­ ,,кого н районноrо Советев народнЬІХ депутатов Киев­ скоіі области. (На украннском ЯЗЬІке).

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. Газета выоднтT с 11 апред,. 1931 года. Дии выода:: вторвнк, среда, ПІІтница, суббота.

SlЮварська Арув:арн.

Ну, Папуга

-

протяжним

голосом

про­

рік:

-

Броварським

етьс.

20.09. 1943

.Н",

рогий.

Петрове

обличчя

пере­

косилося і він похилився на крісло. Щось, мабуть, із серцем. Зараз у лікар­ ні. І все через папугу.

ВОJJОд.имир

МІЩЕНКО.

р.

ЯІІО­

наро",.СННІІ,

се...

мl"есьаого,

Красноармlйсьаого

раilону, жнаає

у

19.00

поУхав

р.

а.томашнвl

80-83

Д

ко"ьору

Ного

І

КХ)

пропав

ЛІІсте,

.а,

на

80.-0(СIІ

СМУгОIO

шнрнною

чере.нки

знайомнх, аl",омнтн

7

брlOКИ

ІІкl

. по

. ...

ВІДстаНІ

дс

см,

Міський комітет Компартії України. рада ветеранів Т!! з глибоким сумом сповіщають про смерть ветерана

ХВН­

ТlI

і

МІ НЧУКА Яаова Лук'яновнча ВИС ..'10ВЛЮЮТЬ глибоке співчуття рідним і близьким

пар­ пар·

покій­

ного.

А.емпер БІлою

s на

СМ,

Колектнв Броварської середньої школи N. 7 висловлює гли~ке співчуття вчительці, секретарю партійної орга,Ні­

рІвнІ

заЦtl школн ЛОХОВІй см'ерті її батька.

сороч­

кори"невl,

знают.. про просимо

ТСllефону:

(Броварн,

ВІД

о.а­

РОЗlllукуваного або

МlсцезнаходжеВНlІ,

. ..

залежносТІ

АДМІНІСТРАЦІЯ.

.. ориl.

Хто бачнв

в

601l0Hle-

сбllнсаавцl»

роже.а,

51-427

170

"Іще

с.ітllо-б .. аантна,

rрудей,

ка

рІст

куртка

nоперечноlO

зарплати

ВА.3-2106

свIТЛОРУСІІве.

вд.гнутнй:

до

безвlcтн.

поанотн,

смаrЛЯ8е,

вантажник.

оран.евого

npHKMeTH:

сере",ньоУ

тракторист;

об'єкта. Звертатися: м. Бровари, вул. Кутузова, В. і тел. 5-31-39 чи в бюро по працевлаштуванню.

про­

Броварах.

)l.ому

('"

о

об ... ,

м.

8.02. 1990 на

ка

Но.о-Еконо­

Донець"оі

автотранспортної

Середня заробітна плата -- 250 крб СПМК-2 працює 'на об'єктах в м. Бровари, Броварському районі і в м. Києві. За роз'­ їзHий характер роботи виплачується надба~-

розшуку­

ВІктор

YPo",.CHeЦJ.

сннlй

Вір-р-но кажеш. дор­

МВВС

€MeAыІовB

льне,

що? Хабарник? витяг шию і

-

знайти людину

скромно рекламувала свій

ремонту

техніки;

Допоможіть

-

дивився

світ

ОВОЧЕСХОВИЩА.

ма?

«за.

дОВ­

благополуччя

дізнається, що папуги не­ всі

доб­

БРОВАРСЬКІ Я СПМК-2 ТРЕСТУ «ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ»

А моя честь? Папуга ночував у ван­ ній. Шд мішком. Вранці на

життєвого

КОЛЕКТИВ

ілюстратором.

Д. ГАМАЛІЯ,

йому

щасливого

й радості.

ХУДОЖНИКОМ­

раз­

з

його народжен­

знчимо

здоров'я,

голіття,

МИ­

Трохимовича

від дня

Душевно

рого

був не тіЛЬКи геніальиим поетом, мислителем, але й визначним

завідуючого Ка-

овочесховищем

І колЦ поклала до кише­ ні гроші, то тверезо оці­ нила ситуацію. А якої заспіває Юрасик, коли

Зважила

ОНУКИ.

твір

вол·

Хай живе. Коли лягали спати, він ще раз підійшов до кліт­ ки. По-змовницьки під­

-

ДІТИ,

ілюстраЦІю до поеми Кін­ драта Рилєєва «ВойнаРОJj­ ский».

Непод'

он на

бушевавшиеся у

увазі

"удожників, як Толстой, ТіМм).

лягли в основу подальших

сею.

Видай агресора, штурмує Петро балконні двері.

зав'язаний?

Серце

2, 1841

Сторгувалась

чу.

Придивилася.

литераторов»,

том

на

видатних Брюллов,

вчені.

А чо'му В папуги ро­

тик

русских

тво­

lПев­ ( .. Сто

вижно смотрел

призначене

геній. Юрасика

питає:

-

з

дання,

проскочила на балкон. Юра вчасно відкрив.

вплинув позитивно. Я майже переконала його, що ці птахи поганих слів не говорять. Минуло кіль­ сик

уривку

ілюстрував подається

голова его БЬІЛа вся сна­ ружи... Монаху бьІЛО лет

зна-

раптом

литерато-

'-

ру, що ченко,

всі

чить?

1

русских

,Але в 1841 році вийшов лише другий том «Ста русских литераторов». Ви­

ка.

годин,

в ілюструванні

Частина

список

Щ~ молодий. Але в перспективі обов'язково буде говорити. Порода та­

ка

ти участь

где

питаю.

Точно «Геній» на

ма Карл Брюллов впев­ нено запросив Тараса бра­

СОННЧНІ ВІТАННЯ

из

соперничества»

ЧЕРЕЗ ПАПУГУ

І ВСЕ

-

пает она

продажу

широкого кола читачів, на

Лондона».

про

новенную

16 28-29 (7937-7938)

трепетание

присутствие

КИМ

людиною,

перебирающих обнаруживало в

Такий вигляд і має по­ стать ченця на lПевчен'

тора на початковій схо­ динці навчання в Акаде­ мії свідчить про його. ви­ соку майстернІсть. Недар-

раторов». Подписка про' должаєтся только по l-е марта 1840 Г., а в обьІН-

И

пальцев, розарий,

ся.

гравірувалися на металі, а потім

лося

другому

надси­

лалися до АнгліІ

майстровІ живописного це­

фарб, розпису приміщень, але Тарас кожну вільну

художників

Ж И ТТ Я»

ЙОгО­

.

Олені

НИЧlfllОрівкі

з

приводу

РадlацlйниА фон на територlУ БроварІв І райоиу 16 люто­ ГО 1990 року станов ... 0,012-0,014 мІлІрентгена на ГОАИНУ. ДО аварП на АЕС вІн не перевнщу.ав 0,02 мІлІрентгена на годнну.

по­

40-398,

маас).

РеДIiКТОР А. ВОЛОШИНЕНКО.

АДРЕСА РЕДАІ(ЦIJ: 255020, l(иі8СЬ_ о,",асть, М. Бровари, 8Y.ll. І(иівська, 154. ТеJlефовн: реАаатора 4-01-18; ааступввка ре...актора, .1......llІу партllвorо ЖНТТІІ - 4-04-61; .1...по.l...а.. ьноrо секрет.р., .1......llІу сIIlЬС"КО", г~по...арства - 4-21-21; .1......lау преМJIC .. о.ск:гl І соцlаllЬННХ питань 4-02-'2; .1......llІу австІ. І масовоі робот. - 4-04-81; .1......lау раАlо­ Інформац" 5-13-91.

KBJBcbXOro o6.ucHoro упрамl_а. у справах .lf,AaBBaцT8. ПOJlіграфіr ,1 К88.К080Ї ТОРГі8JIl. АА,еса Арукарн!: I(вfвcьca oCI.1rac:1l>. м. 8РО8а,.. .УІІ. Квl8cЬKa. 154

Індекс Друк кований

61285.

офсетний. аркуш.

Обсяг

І дру.

Тнраж

15.587

примірників.

Замовлення

N. 834.

#28 29 1990  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you