Page 1

Газета Броварських міської та районної рад , районної державно ї адміністрації

Виходить

з

17 квітнн 1937 року

Ng 27 (9943)

СередСІІ,.

~~~~~~~~q~~~~~~~Ж~&-~ЧH~:;*i:""'~····•Mff:i!"~?'~-"'w~'""""'~~.::~·!!!!!W~v:Ч&~w--g, F ~-·~-~~-=ЩiJШ1E:P'%7<1t:Ш'i"ШfJ.illlfJ':Пilllli:JEillill~b7?i:mr.?.~Ш::~y&t:t.Шi.]]§llik;;k:~:}:~,j~~=:=: :=:ш;;;:/-:=='='-:=:=:=:o::t:JJfГ~г :~-;~__::__п ___

:_: ,=:_:... ._ =·_: t

-nОАІТИ'ІИА IYAitTY·A·

[;)В(!!)@с::ш:ш:J 0[;)0rn~[;)<З!Ьoott ІРШ~0r::ш:к:)tt ~ afu:JttrncзGJoott ~

Що може очікувати Vкраїиv V разі BCTVПV

державної адміністрації npo виконанн• районноrо 6 10 джету &роварськоrо району за 2007 рік

ДО НАТО

Заслухавши та обговоривши звіт

ми в сумі

6326,9

тис. грн., в тому

насnідки:

фінансового управління районної державної адміністрації про вико-

- Одержання для України міцних гарантій їі національної безпеки, не­ залежності, суверенітету і тери­ торіальної цілісності .

нання районного бюджету за 2007 рік, відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та пункту 17 частини І статті 43 Закону

109552,8 тис. грн . і по видатках у сумі 109124,8 тис . грн. з переви шен­ ням доходів над видатками у сумі

України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада

428,0 тис. грн. 2. По спеціальному фонду ра йон-

·

Вихід із сфери геополітичного

нею

Росіі

і

досягнення

рівноправних

з

міждержавних

відносин.

·

Створення вагомих передумов

інтеграції

в

Європу,

у

західні

політичні і економічні структури .

· Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України . Ви ­ користання досвіду і підтримки країн - членів НАТО в підвищенні ефектИвності

оборонного

сектора

України.

·

Створення вагомих передумов

для ліквідації російської військової присутності на територіі України .

·

Покр ащен ня

міжнародного

іміджу України.

·

Посилення

консо лідації

ук­

раїнської націі.

·

Зміцнення

інститутів

грома­

дянського суспільства.

· Посилення прозорості влади. - Реальне забезпечення nрав свобод

громадян,

і верховенство

права .

-

Зменшення впливу російського

бізнесу на вітчизняну економіку і внутрішню політику в Україні.

·

Стимулювання економічних ре­

форм.

Водночас необхідно врахувати й можливі негативні наслідки вступу України до НАТО :

-

Збільшення соціальної напруги

с еред військовослужбовців, зумов ­ леної значним скороченням чисель­

ності збройних сил.

·

Скорочення

(часткова

втрата)

підприємствами українського ОПК російських оборонних замовлень. - Деяке обмеження самостійності 8 прийняпі ключових рішень в га · лузі зовнішньої та оборонної політи­ ки .

- Посилення розбіжностей гео ­ політичних інтересів України і Росіі та збільшення вірогідності на цьому тлі конфліктагенних проблем в російсько -українських відносинах . Еnеонард ДАДАМУХАМЄДОВ.

00~00®00 СSШ~

Oc:J6®CPQil'\7@

ШАНОВНІ

fРОМААЯНИ! Про

корупційні

дії

з

боку

пра цівників податкової служби

Державної податкової адмі­ н істрації в Ки ївській області, а також інформацію щодо підго­

товки або скоєння злочинів відносно працівників податко ­ вої служби громадяни та поса­ дові особи підпр и є мств можуть повідомити:

- Управління по боротьбі з ко ­

ВИРІШИЛА: Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2007 рік по доходах у сумі 125508,2 тис. грн. і по видатках у сумі 119181 ,3 тис . грн . з перевищенням доходів над видатка-

числі: І. По загальному фонду районно­ го бюджету по доходах у сумі

ного бюджету по доходах у сумі 15955,4 тис. грн. і по видатках у сумі 10056,5 тис. грн. з перевишенням доходів над видатками у сумі 5898,9 тис . грн . Голова ради Ю.І. КУШНІРЕНКО.

АОІК.ІАА.

Триває двомісвqник з onarovcтpoю насевених пvнктів Як ми уже повідомляли, з 17.03. по 19.05.2008 р. згідно з Розпоряд­ женням голови райдержадмініст­ рації М385 від 14.03.08 р. на Бро­ ·варщині оголошено двомісячник з благоустрою та санітарної очистки населених пунктів району. Надворі весна, а з нею завжди стає нагальною щорічн а пробле ­ ма прибирання сміття. Проблеми цієї, до речі, немає там, де в nро­ довж року регулярно

вивозилось

побутове сміття. Проїжджаючи околицями міс­ та , сільськими дорогами , вкотре сам себе запитуєш: невже ми дійсно такі невігласи, темна, без­ культурна нація, яка сама не відає, що творить? Та ні, ми освічені, розумні лю­ ди, чудово розуміємо, що викида ­ ти сміття будь-де не можна. Ро­ зуміємо, що не можна його вивозити до лісу - бо в л іс люди ідуть за здоров'ям. Не можна ви­ кидати в лісосмузі, на поля - бо це, по - nерше, чиясь власність, а по-друге- комусь доведеться його прибрати . Розуміємо, що не мож­

на викидати біля річки - бо до­ щові води його змиють в річку, у якій люди купаються і з якої п'ють воду жителі Броварів , Ки єва. Можн а назвати десятки адрес у місті і сел ах району, де жителі творять безза конн я. Нерідко ви ­ возять см іття за село, але сьогодн і корегуванням генплану межі жит­ лової забудови розширено . Може , колись н а місці незаконного зва­ лища буде криниця ваших дітей чи онуків. Окремо хочу сказати про утри­ мання об'є ктів підвищеного епі­ демічного ризику- щкіл, д итячих д ощкільних заклад і в, об' є кті в тор гівлі , ринкі в , охоронних зо н свердЛовин. Відсутн ість договору з комунальним підприємством на вивезення сміття - це непряме підтвердже ння того, що саме з цих об'є ктів сміття вивозиться в ліс, лі сосмугу, на поля. Відсут­ н і сть та ко го договору - підстава дл я склада нн я nротокол і в про

адміністративне правопорушення н а кер і вника, власника. Нерідко , щоб не тратитись на вивезення сміття - його спалю­

Спалювати сміття

ка

площа ,8,

телефон

до віри

(044) 212-24-89. Управління по боротьбі з корупцією в органах

де ржавної податкової служби ДПА в Київській області.

то найбіль­

декс і про адміністративні право­

га ні зму. Їх кумуляція призводить

до хронічних отруєнь, змін і му­ нітету , з меншення опору орга­ ні з му іншим захворюванням . Крім того ді о ксини - це канцеро­

генн і речовини, я кі здатні викли ­ кати рак . А поті м киває мо на Чор ­ нобиль, екологію . Єд иний цивілі зован ий спосіб захороне ння побутово го сміття це утилізація йо го н а с пеціал і зо­

ром

грунту,

попереджен ню

пот­

рапл ян ня в грунтові води і н а н ав­

колишн і п оля. Тим б ільше, що коштує

ця

п ослуга

дЛЯ

кож н ого

хазя їн а не так уже й дорого. Давайте ж якн айшвидше зроби ­

мо наше м істо і наші села чи сти­ ми,прибранимиікрасивими .

Віталій ПРОКОПЕНКО, ГОЛОВНИЙ ЛІКар

Броварської сан е підста ції.

ПІАНОВНІОдНОСЕЛЬЧАНИ! повинні

знати

про

стан

свого

вічного дому . його збереження

·

в

наших руках !

уч а сть

у

н аведе нні

поря дку

на

внутрішньоква ртальних та прибудин ­ кових територіях,

офор мити квітники, по садити нові де ­ рева.

Давайте благоустроїмо, озеленим о та поліпшимо санітарний стан с во іх

Запрошує мо всіх небайдужих взяти

відновити

газо ни,

Третього берез ня купив пакет томатного соку . Не звер н ув ува­ гу, що термін придатності бу в

0 .0 . Юрчен ку ,

прострочений аж на два місяці .

лодшому n е рс о н алу , які вде н ь і

Вдом а вве ч е рі випив чашку со ­

вночі бо рол и сн J<l моє ж и ттн .

ку , а з годом

і другу . Вн очі ста­

-

ло зле . Висока темп е ратура, л и ­ хоманка, втрата свідомості. П е ршим рятівником буладру ­

жина Н аталя, котра понад ЗО років пр ацювала завідуючою Погребською медамбулаторі єю . "Швид кою" доставили в інфе к­ ційне відділе ння районн ої л ікар ­ ні. Сильн е отруєння органі з му .

Рудницькій , за відую·ю~t у роентерологічнІІ\І

гао ­

відд і лс нн н ~І

медсестра ~! і м о ­

Гли бо кv вд нчність за мopu.'t t, ­ нy і матері ;uн, н у п ідтр им ку хо ч у

висл ов ити голо в і раііде р жад ~tі ­

ністр ацїі М.Ф. Д іденку, котрІІіі н е однора зо во

відв ідував

мен е

при в кра й н а пр уже ном у робо­ чом у д ні , а також голові раііон ­

ної рад и Ю . 1 . К у ш н іре нк у, зас ­ тупник у

ГОЛОІНІ

р аі"t р адІІ

8 .1.

Сими н е нку, дс:п утата м П . І . Б а ­

Десять д нів боролис я за мо є Ж ІІ ТТЯ зав іду юча інфек ційним

б ичу , А Л .

відділенням Н.В . Ба раннікова, лікар Л.В. Вис о цька . Було п е ре ­

бе реже ци х добр и х, ч у ііних , хо ­

ли то пон ад

50

літрів рід ини

і

введе но багато лікі в . Тоді п е ре ­ вели ме н е в кардіологічн е в ід ­ д іл е ння , де вання.

вдячний

В ос: ­

Hexali Бог

роши х людеІt .

Серде •tно ВШІ' Іни іі

-

л іку ­

Костянтин ГАЙОВИЙ,

зав іду ­

стар ший л ік ар ш в и:tко t

продовж или

Щиро

Куд:tа й , ОЛ.

вуцьком у, 1 . Й. Го ш.

ючому кард іологічним відп іле н ­

м ед ичн ої до п омог и ,

ням І .Й . Бабичу , лікарю ! . А

де r1 утат раііонн о і ради.

ваних полігон ах, де згідно з про ­

комітету <<Дозвілля>> та екологічного загону учнівського

Природа вимагає відновле ння ! Лю­

Сердечно вдячний

ектом викон ан і всі екологічні в и­ моги по його укладанню в бурти, ущільненню , пересипанню ш а ­

самоврядування Калитянеької ЗОШ до жителів селища Калита

ди

НАМ nИWYTit

порушення є стаття, за якою пе­

редбачено покарання за сп ал ю ­ вання см іття. Інод і чує ш : що ви там вигадуєте? В Україні спо­ конвіку на городах спалювалось сміття. Дійсно, так було. Але да­ вайте поглянемо, що сьогодні го ­ рить разом з торішнім бадиллям? Це не тільки папірці, від яких не така уже велика шкода екології. Сьогодні побутове сміття - це різного роду пакувальн ий мате ­ ріал, (целофан, пластикові пляш­ ки, пінопласт, тара з-під по буто­ вої хімії) . При згоранні пласт­ мас, крім канцерогенної сажі, виділяються діоксини . Це надзви­ чайно отруйні речовини, як і при вдиханні осідають у різних орга ­ нах і майже не виводяться з ор ­

адміністрації Калитянеької ЗОШ І-ІІІ ступенів, організаційного

рупцією в органах де ржа вної по ­ даткової служби Державної по ­ даткової адміністрац ії України за адресою : м . Київ вул . Львівсь ­

-

ший злочИн. Не випадково в Ко­

Звернення

по боротьбі з ко ­

Святкове богослужіння у храмі Покрови Пресвятої БогородицІ. Фото Ваnентини КОВАЛІВСЬКОї.

ють.

рупцією в органах держав ної по­

даткової служб и ДПА в Київ­ ській області за адресою: м . Київ, вул. Н ародного ополчення, 5- а, телефон довіри (044) 246-23-55.

- Управління

рс:>к:у

2008

Про затвердженн• звіту &роварської районної

Можна очікувати такі позитивні

домінування

к:вітня

9

: ._~_п___ ::::_:-_.:Т _ ___;__~:_.·:__.:__~ ______________________________________._ .......................................................................:::::··.::·:-·:·-_·· ·-_:· .·:····_·_·-···- · ·._:··-··:···::· ·::::::•

__h........ __ =>-_=_=__:;.__-;_:_._=-_-__

вулиць, селища, підготує мось до В е ­

ликодня, Дня Пере м ог и. Пам"ятайте : чисто не там, де приб ира ють, чи сто та м, де не смітять!

Повернулися з медалями В останні дні берез ня в Гре ­ В ас ильків сь кого р айону

До складу

коман д и вхошtл и Бабко і Лісничиіі,

бінці

два Андрії :

заве ршилася вже п'ята за л іком пе р шість з міні - футболу се ред

два Се ргії: П ерш ин і М елюк , д ва Ол екса ндр и : М ос кал е нко і Стро-

вихов а нці в дитячих

кач .

будинків

У

Київської області . Як і мин ул ої осе ні , команда

виїз ни х

ком андою

зустрічах

разо м

з

був і н а ш д иректор

дитячого буд инку "Н ад ія" нашо­

Олег Анатол ійович Бєлнков. Його

го , Бро варського району , п овер~ нул ас ьдодо му з м едаля ми , хо ч а 1 не вдалося п ереграти в фін ал і команду з Вас илькова, але друге

досв ід, ~t а іістер ні сть та n ідтрим ­

місце

-

це ще крок вп е ред, адже

ка і при вел и н ас до п е ре м о ги .

Опік уєт ьс н ту рн ір ом бла го ­ д іііний фонд "П л ан ета в ру ках д ітей ",

през и де нт

якого

Юрій

минулорічн е третє місце вияви ­

В ас ильов и•t Грошове нко

лось сенсаці й ним.

ні й друг вс і х д ітей - сир і т обл аст і ,

Перегр а вши

-

дав ­

на

кож н ого з н ає особ и сто і вбол і ­

ви їзд і ком а нди Я готи н а 6: І , Греб інки 13:4 та Красилінки в

ває за кож ну д итя ч у долю . Дн к у­ юч и ту рнір у , ми п обу в<L1 И в м іс ­

дом ашні й

цях Київшннн , по з н аііт. tи л щ: ь з

послідовно

зустр і ч і

з

рахунком

5:4,

ж и ття~І

пини л и н ас н а шл яху до п ере м о ­

при ймал и гостей в себе . Тож до нови х п е рс\ю r і н ов и х

ги .

ц ікав и х зустрі•t сі і.

у ф ін ал і ми зустр іл и ся з од ­ н ол ітками з В асилькова, які і зу ­ Вони і бул и пр е м і йовані поїзд кою н а лімузині до свого

д итячого буд ин ку . А лім уз 11н міг поїхати і до Мо кре ця !

наши х

Олександр

од н ол і тк і в

та

I\10CKA.JIEHKO, ка пі тан ко м анд и .


fРОМААСЬКА ПРИЙМААЬН.

Призначення тимчасової допомоrи лення волі, визнано в установле­ ному порядку недієздатним, а та­ кож персбувас на строковій війсь­ ковій службі); - місце проживання одного з батьків не встановлено, (знахо­ диться в розшуку).

ідентифікаційний но­ мер заявника та копії; - свідоцтво про народження ди­ тини та копію; - довідку про реєстрацію місця

- копію рішення суду про стяг­ нення аліментів. Залежно від підстав, на яких

законО\! ~южс бути звернено стяг­

Звертаємо Вашу увагу, що .ІШ= відка державної виконавчої служ­ би про не\южливість стягнення аліментів внаслідок ухилення від їх сплати замінена на довідку дер­ жавної виконавчої служби. шо підтверджує Факт несплати алімен­ тів одню1 з батьків протягом шес­ ти місяців. шо передують місяцю

нення:

звернення.

якшо немае можливості утри­ ~Іувати дитину (перебуває під арештом, слідством, на примусо­ вому лікуванні, у місцях позбав-

Для призначення тимчасової до­ помоги одержувачу необхідно пода­ ти до управління праці такі доку­

З метою спрощення призначення тимчасової допомоги на дітей, батьки яких ухиляються від спла­ ти аліментів, тобто не мають

.~tожливості утримувати дитину або місце проживання і:Х иевідоме, в зш\Онодавстві прийняті зміни до порядку приша'Іення та виплати цієї допомоги. Уто'Інено причини иевикоиання рішення суду щодо сплати алі;иентів: - ухилення від сплати аліментів

(не Працює і добровільно не спла­

чує)

і

відсутність

у

боржника

коштів та іншого майна, на які за

-

менти:

- паспорт,

проживання

одержувача

та

. -

на д1теи

не встановлено.

передують місяцю звернення; б) якщо один з батьків не має можливості утримувати дитину (перебуває під арештом, слідст­ вом, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, психіат­ ричному закладі, проходить судо­ во-медичну експертизу і визнаний в установленому порядку недіє­ здатним, перебуває на строковій військовій службі): - довідку відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на приму­ совому лікуванні, у місцях позбав­ лення волі, визнання його не в ус­ тановленому порядку дієздатним, а також перебування на строковій військовій службі; в) якщо місце проживання од­ ного з батьків не встановлено:

дити­

ни;

призначається тимчасова допомога,

додатково подаються такі докумен­ ти:

а) якщо один з батьків ухиляєть­ ся від сплати аліментів і рішення суду про стягнення аліментів з од­ ного з батьків не виконується: - довідку державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з бать­ ків протягом шести місяців, що

- повідомлення органу внут­ рішніх справ про те, що місце про­ живання одного з батьків дитини Розміри тимчасової допомоги на дітей з 01.01.08 становлять: на дітей до шести років - 157 грн. 80 коп.; на дітей від шести до 18 років 198 грн. 90 коп. в місяць. З 01.04.08 розміри допомоги: на дітей до шести років - \61 грн. 40 коп.; на дітей від шести до 18 років 203 грн. 40 коп. в місяць. Тимчасова допомога призна­ чається на шість місяців, для про­ довження виплати необхідно по­ новляти довідки про несплату аліментів. Наша адреса: м. Бровари, бульв. Незалежності, 11, тел.: 5-45-47, 4-

01-47. Лариса ЯІЦЬКА, начальник управління праці та соціального захисту населення.

----~----------------------------------------------,----------------------

Щоб украінці Шороку до інших держав на роботу та навчання виїжпжають сотні тисяч ук­

раїнців. І багато з них, особливо мол.оді

жінки, зникають безвісти, потрапляють у тенета сучасних работоргівців і стають жертвами .. сексуальної та трудової експлуатацн.

У групі ризику й трудові мігранти, які нелегально працюють за кордоном. Ад­ же більшість виїжджає за туристичними чи приватними візами, працює без не­ обхідних документів. А відтак ук­ раїнські заробітчани постійно наража­ ються на небезпеку, вступають у конфлікт із законами іноземних дер­ жав, позбавлені не лише елементарного соціального захисту, але й нерідко ста­ ють жертвами торгівлі людьми. Загалом у світі число постраждалих від торгівлі людьми становить, щонай­ \Іенше, 2,5 млн. Осіб (у т.ч - 200 тис. у країнах з перехідною економікою), стверджують експерти Міжнародної організації прщі (МОП). За даними ООН, цсй бізнес приносить шороку 32 млрд. дол. прибутку - нарівні з торгівлею зброєю, наркотиками, краде­ ними автомобілями. Україна вже зробила перші кроки в протистоянні цьому злу: прийнято за­ кон, шо забороняє торгівлю людь­ ми(\998 р.), а через рік - Державну програ\1У запобігання торгівлі жінками та дітьми, створено відповідні відділи в органах внутрішніх справ.

А в прийнятому у 2007 р. Кабінетом \1 іністрів України Плані дій з реалізації в 2007 -200Х роках Основних напрямків дсржаІІІІ<'І політики зайнятості серед урядоtшх ІІриорітстів - питання за­ побігання вимивання трудового по­ тенціалу та посилення правового і соціального захисту трудових мігрантів Майже на \80 вітчизняних телекана­ лах, в тому числі і на місцевому КП" Те­ лестудія "Наше місто"(Екта), транс-

18

не шукали щастя на чужинІ люється відеоролик "Рожеві окуляри". Uю соціальну рекламу виготовлено державним центром зайнятості спільно з проектом Міжнародної організації праці "Протидія торгівлі людьми за до­ помогою інструментів ринку праці". Але якщо ви все-таки збираєтесь

ня громадянина в іноземного робото­ давця.

Поради, які будуть корисними перед поїздкою за кордон: - Нікому не довіряйте ваш паспорт. Документи, що засвідчують вашу особу, завжди повинні знаходитись тільки у

влаштувати свою долю за кордоном, пс­

вас.

рсконайтесь, що це БЕЗПЕЧНО. Ви їдете працювати за кордон: - Псрсконайтесь, що фірма, яка про­ понує роботу, має ліцензію на працев­ лаштування українських грамадян за кордоном, видану Міністерством праці та соцільної політики України. - Вимагайте оформлення спеціальної робочої візи - туристична та гостьова візи не дають права на роботу. - Пам'ятайте: підписання контракту з

- Залиште вдома, своїм друзям чи близьким детальну інформацію про своє перебування за кордоном з адре­ сою та контактними телефонами, а та­ кож копію свого закордонного паспор­ ту і контракту. - Не забудьте з'ясувати номери теле­ фонів українських посольств та кон­ сульських представництв у країні, до якої ви виїжджаєте, або в сусідній дер­ жаві. Якщо ви опинилися в скрутній ситуації, залишилися без паспорта або

посередником

про

надання

послуг

у

працевлаштуванні за кордоном є обов'язковою умовою працевлаштуван­ ня. Контракт підписується у 2 примір­ никах (для кожної із сторін). - Перевірте, чи міститься у контракті повна інформація про умови роботи (термін дії контракту, тривалість робо­ чого дня, робота у святкові та вихідні дні, оплата праці, умови проживання, меди•1не страхування, повне ім'я та ад­ реса роботодавця, умови розірвання контракту), написана зрозумілою для вас мовою. Уникайте фраз на зразок: "та інші види робіт", "усі роботи на вимогу роботодавця". - Зареєструйтесь у посольстві Ук­ раїни в державі, де ви будете працюва­ ти, відразу після прибуття - інформація про ваше перебування допоможе дип­ ломатичним представникам України захистити ваші інтереси в разі не­ обхідності - Майте на увазі, що згідно з чинним законодавством України заборонена оплата послуг посередника (у будь-якій формі) до фактичного працевлаштуван-

вам

хтось

загрожує,

звертайтесь

до

представників посольств своєї країни, які допоможуть вам. - Зверніть увагу на те, що термін пе­ ребування на території іноземної дер­ жави зазначений у вашій візі. Порушен­ ня візового режиму унеможливлює Ваш наступний виїзд за кордон - Не забувайте, що знання хоча б еле­ ментарних слів іноземної мови значно полегшить ваше перебування за кордо­ ном.

- Скористайтесь послугами неурядо­ вих служб та організацій, котрі активно працюють у зарубіжних країнах, надаю­ чи допомогу особам, які опинились у скрутному становищі: Міжпородний правозахисний центр "La Strada Україна" (тел. (044 )205 -3 7-36, 205 -36-94), "Карітас Європа"( (044)444-75-65, 45211-20). Григорій ПАШНЮК, директор Броварського базового міськрайцентру зайнятості.

Реестрація шлюбу • з Іноземцем

Сім'я - це первинний та основний осередок суспільства, який охороняється державою. Іноземці користуються в Україні тими ж правами і у них ті ж обов'язки в сімейних стосунках, що й у грома­ дян України. Вони мають право реєструвати шлюби у відділах реєстрації актів цивільного стану України, що регулюється Сімейним кодексом України. Таким чи­ ном, як умови вступу в шлюб, так і порядок його реєстрації регулюється статтями 23-26 Сімейного ко дексу України. З кожним роком розширюється географія шлюбів з іноземними громадянами - це Італія, США, Молдова, Канада, Росія, Азербайджан, Перу, Білорусь та інші країни. Реєстрація шлюбів з громадянами СНД - це вже звичайне явище, хоч процедура реєстрації така ж сама, як і для далекого зарубіжжя - довідка про сімей­ ний стан. Іноземні громадяни для реєстрації шлюбу в Україні повинні пред'явити національний паспорт з відміткою про законне його перебування в нашій країні, з перек­ ладом на українську мову. Переклад паспорта, якшо він зроблений в Україні, завіряється нотаріусом. Також іноземний громадянин повинен пред'явити документ про свій сімейний стан, який підтверджує, що іноземний громадянин не перебуває в шлюбі. Законодавство України не має будь-яких обмежень та винятків стосовно реєстрації шлюбів громадян Ук­

раїнИ з іноземцями. Відділом реєстрації актів цивільного стану за­ реєстровано 1211 шлюбів, з них 24 шлюби громадян України з іноземними громадянами держав-членів СНД та 9- громадян України з іноземними громадяна­ ми інших держав. Хотілося б відмітити той факт, що буквально всі іно­ земці, які реєструють шлюб в Україні, приємно здиво­ вані нашими традиціями та обрядами. У них 1-1 батьківщині шлюби проходять більш буденно, на

частіше у міській мерії. Більшість з тих, хто звертається до відділу, має бажання зареєструвати шлюб та відсвят­ кувати весілля саме в Україні. Лідія МАJІЬЧЕНКО, заступник начальника Броварського міськрайонного управління юстиції начальник відділу реєстрації актів цивільного стану.

ОІІРІfИ

СПОРТ. АИ.І

JУСТР/'1 У 'ІКТІІІІІJНОМУ 311111 давніх часів.

Темою було

нинішнього

"Національне

засідання

вбрання

ук­

раїнців -як вияв самобутності на­ роду". У попередньому слові завідуюча відділом обслуговування В.М.Ко­ вальчук наголосила на необхід­ ності будити у нас почуття націо­ нальної гідності, бажання донсети до нинішнього і прийдешніх по­ колінь красу і велич народно-тра­ диційної культури. У своїй доповіді О.А. Чуняк

розкрила тонкощі народного (чо­ ловічого і жіночого) вбрання ук­ раїнців різних регіонів, проілюст­ рувавши оповідь яскравими ма­ люнками.

Бібліотека як осередок культури

ській

центральній районній біб­

покликана, крім іншого, пробуд­

ліотеці.

жувати

Голова любительського клубу, бібліотекар І категорії Оксана Анатоліївна Чуняк ознайомила його •тенів з тематикою роботи

національну

самосвідо­

\1ість, нести знання, істинних патріотів.

виховувати

У цій місії бібліотеки можна бу­ по перссвідчитись на засіданні клубу "Неопалима купина", яке відбулося

нещодавно

у

Бровар-

клубу на поточний рік. Вона пов'язана з побутом, звичаями ук­ раїнського народу,

починаючи з

Родзинкою цієї зустрічі була участь у ній юних учасників - чи­ тачів-активістів Плосківської сіль­ ської бібліотеки Олі Лоєвської та Миколки Волохи, які приїхали ра­ зом із завідуючою Плосківською сільською бібліотекою Наталією Григорівною Зброжик (на фото). Діти були у народному вбранні, характерному

саме

для

нашого

краю, розповідали про призначен­ ня предметів одягу, шо демонстру-

вались окремо. Дівчинка була вбрана в автентичний одяг моло­ дої, яка в ньому віддавалась заміж близько 40 років тому. Задушевно прозвучала пісня "Вишиванка" у виконанні праців­ ниці бібліотеки Л.І. Чебіної. Уквітчав зустріч наймолодший читач бібліотеки Віталй Яременко віршиком Г.Когана "Вишиванка". Зустріч проходила у залі, прик­ рашеному українськими рушни­ ками, що їх привезла Н.Г. Збро­ жик. Вона розповіла про те, що з власної ініціативи взялась за ство­ рення музею народного побуту, назбиравши чимало експонатів у своєму селі. Тепло, невимушено учасники зустрічі обмінялися думками, роз­ повіли про своє бачення шляхів наближення до наших витоків. Укінні учасники привітали пра­ цівників культури, побажали успі­ хів і натхнення у їх просвітницькій роботі, подякували за цікаву і змістовну зустріч в центральній районній бібліотеці, що на сьо­ годнішній. день є методичним та координаційним центром Бро­ варської централізованої бібліо­ течної системи, до складу якої входить 33 книгозбірні. Віра ДВОРОВА, одна з учасниць зібрання.

І знову з nepeмoro10

4

березня вихованці Бобриць­

кого лижного спортивного клубу

ім. М. Корзюка повернулися з Туреччини, де проходили Бал­ канські Кубки Європи ум. Гіріде (горах Алудах). Наші спортсмени з честю за­ хистили стяги України. Адже здобули перемогу як серед чо­ ловіків, так і серед жінок. Пере­ можцем

у

жіночій

групі

стала

Зоя Обіух, а у чоловічій - Мико­ ла Кривчен ко, бронзу ж виборов його колега по клубу Олексій Швидкий. Завдяки цим персмо­ гам наші лижники набрали не­ обхідні залікові бали для участі у наступному сезоні в Чемпіонаті Світу. Вітаємо переможців із гідним завершенням сезону. Бажаємо нових перемог і сподіваємось, що

ви

представлятимете

нашу

державу на Олімпіаді 2010 року. Вихованці спортклубу дяку­ ють за надану фінансову допо­ могу районній владі і сподіва­ ються на їі підтримку і у нас­ тупному році.

Світлана ОБОДОВСЬКА.


8

НА сnо•тивних •••иАІАНАХ

ПОСТІЙНА ПРОПИСКА КУ&КА

дяться рейтингові обласні турніри. Колишні вихованці ДЮСШ-2 склали основу збірної міста, яка

систи зуміли переважити вишго­ родських однолітків і nіднятися на найвищий щабель. Отож, Кубок АТ "Ліза" одержав постійну nро­ писку в нашому місті. Готували команду

до

змагань

кандидати

у

майстри спорту В . І. Дем'яненко і М. А. Казаченко. Відмінну тех­ нічну nідготовку продемонструва­

ли їхні вихованці Ігор Ненько (ЗОШ N22), Анжела Боковенко (гімназія ім. С. Олійника) і зовсім юна Валя Шалтаєва (ЗОШ N27), не зазнавши як у попередніх, так й у фінальних поєдинках жодної по­ разки, безсумнівно, сприявши цим досягненню блискучого nідсумкового результату. Варто зазначити, шо юні бро­ варські тенісисти ось уже кілька років підряд постійно - серед при­ зерів змагань найрізноманітніших рівнів . Такими успіхами не може похвалитися

Вчетверте розігрувався в нашо­ му місті Кубок АТ "Ліза" серед ко­ манд - призерів області останніх років з популярного виду спорту тільного тенісу. Двічі ним во­ лоділи юні майстри "малої ракет­ ки" Броварської ДЮСШ-2 відділу

фізкультури і спорту при міській раді та Будинку дитячої та юнаць­ кої творчості (останні тренуються в лілліткавому клубі "Дружба"),

fl

але торік він дістався знаній на Київшині команді Вишгородської спеціалізованої тенісної школи (головний тренер В . В. Сидорчук). Як і передбачалося, саме ці спортивні колективи і схрестили зброю у фіналі чергового двобою за почесний приз. Усі без винятку поєдинки

сою

в

ньому

змагань.

женій

У

боротьбі

стали

впертій

прикра­

напру­

броварські тені-

жоден

колектив

юних тенісистів Київщини. В ре­ зультаті трьох останніх міжнарод­ них зустрічей на терені України саме вихованець нашої спортшко­ ли І . Ненько здобув досить висо­ кий заліковий рейтинг, увійшов­ ши до десятки краших тенісистів держави у своїй віковій категорії. Зрозуміло ж, таких здобутків юні спортсмени не досягли б без постійної підтримки керівництва відділу фізкультури і спорту й без­ посередньо ДЮСШ NQ2. Зна•1ну nідтримку одержують вони й від ветерана спорту, спонсора, nрези­

дента АТ "Ліза" Андрія Геннадійо­ вича Фіщева, який надав мож­ ливість готувати тенісистів на спортивній базі свого торговель­ ного центру. Саме на ній і право-

регіональній лізі майстрів "малої ракетки" України минулого року. Незважаючи на брак досвіду участі в таких змаганнях, броварські тенісисти одержали ряд перемог над

Нещодавно у МКЦ "Прометей"

раїна і Євросоюз"- спільний проект

Київського міжнародного універси­ тету та управління освіти Бро­ варської міськради. Уже втретє всі школи ~1іста бе­ руть участь у цьому фестивалі, ме­ та якого розглянути ряд важливих

питань вступу України до ЄС. Гра складалась з двох турів, перший домашнє завдання. Команди поні були nредставити країну члена Євросоюзу, розповісти про національну культуру та історію держави. Другий - дискусійний клуб, учасники розмірковують над такими питаннями: "Ідея об'єд­ нання Європи: утопія чи засіб створення ідеальної держави", "Членство в ЄС: загроза націо­ нальному суверенітету чи високий рівень економічної інтеграції?". Гравці висловлюють свою думку ra наводять аргументи на й ко­ ристь, дають відповідь на запитан­

до

командами,

складу

яких

ня команди-суперника на ту ж те­ матику.

На грі були nрисутні міський го­ В. А. Антоненко , депутати лова міської ради та відомі люди нашо­

го міста . Засоби масової інфор­ мацїі nредставляли газети "Нове життя", "Обрії Батьківщини", Постскриптум плюс" та ін., студія гелебачення "Наше місто" та "Пер-

Сон

СОН

-

од ин з небагатьох "при­

-

родних" засобів, здатних відно­ втрачені

повністю

майже

вити

сили і здоров'я .

Дієтолог Поль Брегг виділив дев'ять законів nрирод и, дотри­

тин Марченки, Андрій Борисен­ ко, Олександр Хан ко. Результати є 1 Та чи створена на­

дев'ятку , окрім законів фізичних

лежна база, щоб їх не втратити вже у найближчому майбутньому? На

прямої постави та по з итивного

жаль,

доводиться

констатувати,

шо бачиться воно у тьмяному світлі. Беззаперечно, все впи­ рається в спортивну базу. Скільки ведеться розмов навколо nідваль­ ного nриміщення підліткового клубу "Дружба" в районі заводу

"Торгмаш"' Підгнила піллога, сяк­ так

застелена,

десятком

килим­

чиків, відсутність належної венти­ ляції. Та чи й не найголовніше: діти тренуються на старих- "допо­ топних"

-

столах.

Представники

команд тенісистів з інших районів дивуються , як на такому облад­ нанні

ше

якась

"формується

й

техніка" у спортсменів. Сподіваюсь, що цього разу наш голос таки почує міська влада' Володимир ДЕМ'ЯНЕНКО, тре­ нер збірної міста, кандидат у майстри спорту.

На знімку: на ювілейному святі ДЮСШ-2 начальник відділу фіз­ культури і спорту міськради П. І. Лавср вручає відзнаки неоднора­ зовому чемпіону Київшини Ігорю Неньку.

можна зберегти

муючись яких,

води ,

повітря,

сонця,

щення,

очи­

харчування,

навантажень ,

цю

У

здоров'я.

відновити

або

настрою, входить і закон відпо­ чинку.

достатнього

одержуючи

Не

відпочинку, ви сприяєте нако­ пиченню токсинів у організмі, а це веде до хвороб. Медики всіх

лля

висновку:

до

дійшли

країн

щодня ,

nотрібно

відпочивати

від­

необхідно

відпочинку

вести мінімум один день у тиж­ в році.

3-4 тижні

день і чинку

сон. Індивідуальна пот ­

-

коливається у досить

реба у сні

широких межах дин

відпо­

вид

Найважливіший

від

-

4

до

10

го­

вона

того,

Крім

на добу.

зміню ється в залежності від віку. Багато спить немовля, майже не

спить студент, любить подрімати літня людина. Як би там не було, за даними вчених , із загального впливу річних факторів на стан

припадає

сон

на

здоров'я

30

відсотків. Тому настійливо реко­ мендується: перед сном не збуд­ жуйтесь, не обдумуйте хвилюючі події і проблеми , не сваріться з шкідливо та­

близькими. Дуже

кож переїдати (снитимуться жа­

ший Національний " канал. Вис­ туп за десятибальною шкалою оцінювало паважне журі. Школи представляли країн-членів Євро­ пейського Союзу. Гра розпочала­ ся з подорожі до Угорщини, яку змалювала ЗОШ NQ 2. Разом із ЗОШ NQ 5 ми перемістилися до Люксембургу. Виступ був анг­ лійською мовою , глядачі порину­

ли в атмосферу Середньовіччя спогляданням рицарських боїв. Виступ ЗОШ NQ 7 розпочав чарів­ ний вальс

-

ми побували на ко­

ролівському балу Гімназія показала панську

СТарІННЯ

входили відомі кандидати у майстри спорту. Добре заявили се­ бе на них брати Сергій і Костян­

СВІТ ОЧИМА МОАОАИХ

відбулась інтелектуальна гра "Ук­

Кращі nіки від

захищала його спортивну честь в

хи), проте не варто лягати й го­

rrVкраїна і Евровейський Союз•• .

AIU' 'ААИТІІt

кориду

та

в Швейцарії справжню іс­ пристрасний

танець фламенко . З НВК завітали в гості до графа Дракули (ця неор­ динарна особа символізувала Ру­ мунію) . Із ЗОШ NQ 9 милувалися краєвидами Італії у супроводі чарівної дівчини, котра гомоніла італійською. Також школа предс­ тавила розкішні середньовічні жі­ ночі туалети. Із ЗОШ NQ 10 танцю­ вали запальні ірландські танці. Завершили виступ ЗОШ NQ 3 та ЗОШ NQ І, які nредставляли Авст­ рію та Польшу. Всі команди від­ творили nрекрасну подорож Євро­ пою, розповіли історію країн та

почастували смачними національ­ ними стравами.

Після домашнього завдання розпочалася дискусія . Команди

свіже повітря, nрио1ні арО\Іати троянди або герані, шавлії , Х~Іс­ ник). Одне слово подобається і у

тихі звуки улюбленої мелодії і навіть світло нічної ла\Іnи (наn­

римала диnлом

та знижки

20%

першого

ступеня

в оплаті на нав­

чання в Київському міжнародно ­ му університеті . Друге місце - у

ЗОШ NQ 10та знижка в 15%. Третє місце- ЗОШ N2 2 та знижка в 10%. Нагородження проводив ректор Київського міжнародного універ­ ситету Х.В . Хачатурян. Він від­ мітив гру команд, їхні аргументи та цитати, оригінальність виступів та nравильність думок . Він зазна­ чив, що тільки зі вступом в Євро­ союз Україна подолає корупцію та відтворить економічну інтеграцію. Усі залишились задоволені грою та собою. Команди виправдали надії вболівальників, котрі від сплеску емоцій іноді заглушували виступи учасників . 17 травня в Києві відбудеться конкурс "Молодий дипломат", де відбуватиметься подібне дійство. Туди запрошено усіх учасників гри .

Ольга ГОНЧАР, учениця 9-А ЗОШ NQ І.

акваріуча) .

освітл ення

риклад,

Кожналюд ина повиннадослішt- ,

ти і заnа\t'ятати . шо сприяє

винною базою Євросоюзу та ринком збуту товарів . Ми повинні

не залишився без нагороди . Всі отримали сертифікати на безкон­ курсний вступ до Київського міжнародного університету з ура­ хуванням nроходження курсів. Відзначили усіх керівників-ор­ ганізаторів, школам подарували відеокасети зі спеціальною nрог­ рамою вивчення англійської мо­ ви. Перемогла ЗОШ NQ 9. Вона от­

- ~южжевель­ - кому шодо кого шо є . А ше -

лю, ялівцю (рос.

ли на каверзні запитання супер­ ників. Ми почули багато розумних думок . Загальна думка була такою: "Якщо Україна вступить до ЄС, то вона повинна добре nродумати всі умови вступу. Зберегти суве­ ренітет та культуру . Не можна до­ пустити, щоб Україна стала сиро­

вийшли на сцену, жоден учасник

не

завадить . Сnрияють засинанню

висловлювали свої думки шодо вступу України в ЄС та відповіда­

відтворювати державність та зуnи­ нити корупцію" . Після наполегливої, виснажли­ вої гри нас чекав міні-концерт, на якому нам дарували хороший настрій вихованці БДЮТ - ан­ самблі 'Талатея", Каприз" та тріо "КІМенджелс". Потім всі команди

ва\І

вечеря

Легка

лодНИ\І.

it

з а­

синанню.

Міцний сон

ве ,шке б.' Іаго і

-

варто себе ·,-і

насолода. Тож не

позбавляти. Тільки не просnіть

найцікавіше

-

життя . Сон збе­

Броварський об'єднаний міський військовий комісаріат повідомляє,

домість до тонкого світу , ослаб­

що згідно з Державною nрогра­

органам і нервовій системі, розг­ ладжує зморшки, прибирає

мою переходу Збройних до

України

військ

комплектування

військовослужбовцями, які nро­ ходять військову службу за конт­ рактом, затвердженою Указом Президента України від

2002

року

NQ348/2002,

17

квітня

Броварсь­

кий об'єднаний міський військо­ вий комісаріат продовжує відбір

життєву

поповнює

та

рігає

енергію, підключаючи вашу сві­ лює

дає

відпочинок

м'яза\-!,

внутрішні\!

напругу,

стомленим

синці під очю1а та повертає здо­

ровий колір обличчя. Регул яр­ ний глибокий сон - хороші ліки проти передчасної старості . Найдешевший косметичний засіб лля збереження свіжості іі

еластичності шкіри. Досвід nо­ казує,

шо

звичайні

8 годин

люди

nо­

на добу. Сон

на військову службу за контрак­ том чоловіків (також тих, хто не

винні спати

служив в армії) та жінок віком від 18 до 40 років, які мають вищу або nрофесійно-технічну освіту.

надниркових, з'являються проб­ леми у всій гормональній сис­

Повідомляємо,

шо

на

даний

момент в Збройних Силах Ук­ раїни є понад 100 вільних ва­ з військовослужбовців кансій грошовим

забезпеченням

від

по

годин

4-5

роботу

nорушує

темі організму та наших емоціях. А ше важливіше, ніж три­ час

в який

валість сну, те, спите.

Краший час для сну

22-ОЇ ГОДИНИ ДО причому

5

кожна

ви

-

з

ГОДИНИ ранку , сну

година

до

гривень. За додатковою інформацією Броварського звертатись до

опівночі корисніша за дві годи­

об'єднаного міського військово­

ляється нашим організмо\І сю1е

1000

ни після півно•Іі . Гор~юн гарно­

го настрою

-

мелатанін

-

вироб­

го комісаріату, який знаходиться

під впливом ранніх- світанкових

за адресою : вул. Грушевського, 2, тел.: 5-45-33, каб.NQ ІІЗ, NQ313.

-

Володимир НОЖЕНКО, військовий комісар Броварського об'єднаного міського військового комісаріату , підполковник.

сонячних променів . До того ж , він уnовільнює процес старіння і навіть

з\-!еншує

ризик

онко­

логічних захворювань.

Олександр ЛИТВИНЕНКО, лікар-санолог Броварської санітарно-епідеміологічної станції .


• нам nи•Ут• -

Акціонеоv ВАТ

ВіААУННЯ

·-

"Ііроварський paйarponocтaq"

ВІИНИ

Повідомляємо, що згідно з рішенuям виконавчого органу чергові загальні збо­ ри акціонерів товариства відбудуться З червІІЯ 2008 року о 12-00 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Кутузова, 127-а.

Велика Вітчизняна війна в кож­ ному населеному пункті залишила страшну спадщину: цвинтарі, братські могили та залиш~и мін, артилерійських снарядів та інше.

Є така спадщина і в Семиполках:

Як ми уже повідомляли, 25 бе­ резня у Броварах відбувся другий міський фестиваль поетичної творчості "КриштfІЛеве перо". Як і попередній, проходив він у ди-

на невеликій площі в центрі села розташовані цвинтар, де спочива­ ють закатовані німецькими оку­ пантами, та символічна братська могила, на якій викарбовано 485 прізвищ односельців, що не по­ вернулися з фронту. Це - святі місця... Вони освячені кров'ю жертв страшної війни. Щорічно тут проводяться велелюдні мітин­ ги, присвячені Дню Перемоrи. На цій території завжди чисто, охай­ но, підгребемо, підметено. Упро­ довж весни, літа і осені цвітуть квіти, висаджені дбайливими ру­ ками учнів місцевої школи під керівництвом заступника дирек­ тора з виховної роботи Лідії Ва­ силівни Заципанюк, класних ке­ рівників старших класів та вчи­ телів трудового навчання. Щоро­ ку в дні визволення села від німецьких окупантів запрощують­ ся та виступають перед учнями зі своїми спогадами ветерани війни та праці Н.Ю. Зайцева, В.А. Москвич, автор цих рядків та інші односельці. Варто спостерігати, з якою цікавістю слухає молодь розповіді про пережите сивочоли­ ми ветеранами, як світяться ди­ тячі та юнацькі очі, скільки в них бажання почути з перших вуст історію страхітливої війни, знати, якою ціною дісталась Перемога. Адже статистика свідчить, що з кожних 100 бійців, котрі брали участь у боях на початку війни, зустріли День Перемоги лише

кої культури, лауреат премій імені М. Рильського, І. Нечуя­ Левицького та ін., відомий радіо­ журналіст Станіслав Шевченко, а також наша землячка, колишній керівник літературно-мистець­ кого об'єднання "Криниця" Ма­

рія Воробей. Після їхнього на­ путнього слова учасникам турнір розпочався.

Змагання проходило у трьох вікових номінаціях: діти, молодь і дорослі учасники. Звання ла уре-

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

(їх представників) в загальних зборах при собі необхідно мати доку­ мент, що посвідчує осо­ бу. Початок реєстрації - З червня 2008 р. об 11-20, закінчення об 11-50. Якщо до порядку денного будуть внесені змі­ ни, то остаточний поря­

·нованого

док денний буде надру-

тячій школі мистецтв і зібрав 40 учасників від дев'ятирічного віку - до поважного з міста і району. Фестиваль відкрила ініціатор йо­ го проведення - начальник місь­ кого відділу культури Наталія Багмут. Л ітературний збірник "Кришталеве перо" (випуск\), до якого увійшли твори минулоріч­ них лауреатів та дипломантів, представила

редактор

цього

ви­

дання Марія Овдієнко. Пере­ можці першого і учасники друго­ го фестивалів отримали збірник у нагороду.

Серед членів журі - відомі в Ук­ раїні поети, члени Національної Спілки письменників України: Заслужений працівник культури України, лауреат премій імені П. Тичини, А Малишка, ФондуТ.Г. Шевченка, голова приймальної комісії Національної Спілки письменників України. Петро За­ сенко (голова журі), Заслужений діяч мистецтв України і польсь-

ата фестивалю здобули: Ольга Пожар, Анна Гурбич, Катерина Єгорушкіна, Олена Каплун, Ва­ лентина Бовкун, Олексій Лука­ шенко, Олена Новак, Володимир Якубовський, Людмила Галіци­ на, а дипломантами стали: Окса­ на Паламарчук, Ірина Монька, Юлія Верета, Ірина Ковальова, Дарина Вербило, Павло Хай, Павло Зуб'юк, Анна Остапенко, Олена Єгорушкіна, Ярослав Бельков, Володимир Москвич, Наталія Чемериченко, Ірина Юшенко. Вітаємо переможців і зичимо всім учасникам фестивалю твор­ чих успіхів у майбутніх турнірах. Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото автора.

14

квітня

прибутку

за

2008 рік. Внесення змін до Статуту та положень АТ.

5.

Вибори директора

6. АТ.

Вибори членів Спо-

7.

Jа11ва

наміри

npo

варський

"-

підприємство, розта­

відповідно до Закону України "Про.

Бобрицький

-

"Промінь"

25

2008

лютого

2008

рокj зареєстровано із

наданн~м статусу юридичної особи:

-

Броварський

міський

благодійний

І фонд "Зерна добра" (свідоцтво

125.02. 2008

1Бровари, ' тор

вул. Білодубравна,

фонду:

N216

с. Рожівка, що для нього розроб· лено

документи

на

отримання

дозволу на викиди забруднюючих

Підnриємство займається виро· щуванням індиків на м'ясо. Теплозабезпечення газу.

Потенційний обсяг викидів заб­ руднюючих речовин· 72,951 т/рік.

нормативи

допустимих викидів

-

гранично­

нижче затве·

рджених нормативів відповідно до законодавства.

Відгуки

громадськості

направ­

ляти до місцевої адміністрації.

в ЗОШ

N21

Ліждвой

8.

Дирек­

Людмила

Мико­

-

відповідно до Закону України "Про

благодійництво та благодійні організаціГ

25

лютого

2008

року зареєстровано із

наданн~м статусу юридичної особи:

•НОВЕ житrн.

-

Юридична адреса:

-

за адресою

27

лютого

до

2008

ня:

Димитрівський осередок Броварсь­

кої районної організації Народного Руху (підтвердженн~

27.02.2008

року).

Голова

N2

154

від

організацІі:

Кисіль Юрій Іванович.

АДРЕСА:

газета Броварських

міської та районної рад,

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакціі газети, j i•••••••ijf······;fr) {і~ )j)j ]~·· Броварські міська і районна ради, районна

держадміністрація.

Свідоцтво пvо державну vеєстаиію КІ Ng 259 вЩ 10. 12. 1997.р. Індекс 35064,

дл,. .• відомчоі' передплат~ 7 61~85.

складі сучасного багатоповерхового житлового будинку по вул. Постише­ ва, 1-В у м. Бровари, Київської об­ ласті для розташування магазинів, офісів тощо. На цих площах ви змо­ жете

розпочати чи

07400,

Редактор:

• за

2,

за адресою бульв.

Броварської міської ради, тел.

Тел.:

15,

(294) 5-10-62.

500

у.о.

8-097-627-21-63.

I..LI СІІ ... ~.::. .... і ...... ...-СІІ .... і!

Ви хочете привпати з ювшеєм чи днем народження рщних, близьких або знайо­ мих? Таке поздоровлення (без фото) кош­

тує 50 гривень дJ!Я о~ремих ос1б і 100 гри­ вень Д)ІЯ оргаюзащи. Оголошення про загублений документ приватної особи

20 гривень.

[:і) Втрачене свідоцтво про право власності_ на житло,

видане

Фондом

комунального

маина

10.01.1994 року згі[1НО з розпоря,D,Женням N254

на

ІМ я

Ка'!ана

Володимира

Васильовича,

вважати нед1исним.

2. Друк офсетний.

Обс~г

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

"Броварська друкарня".

3

17

КRЇЇТFІІІ

-

Довідки за тел.: 4-23-26.

newlife@meta.ua

·

Гагаріна,

Броварська міська рада, управління

Обрізування плодових

91-42, www.ibk-misto.com.ua

"••~ ~~~Іаr реклвмІf•·sіД.пq.tІІдА!.ІІ!'Н!#tІІо.~р!РІ!~~Іо;(•

вул.

(294)

дерев. спилювання дерев.

здібностей шляхом облаштування приміщень на свій смак. Кожне приміщення знаходиться на першому поверсі, має окремий вхід, простаре планування з можливістю вільного перепланування. За більш детальною інформацією звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 11, поверх 7, к. 706, тел. 8-(044)-537-04-22, 492-

точність виrrладених ФВ/<Ті• вІдrювідвє ввтор.

м. Бровари, вул. Незалежнос;ті,

віРділ зі зверненнями громадян

5-32-47; - м. Бровари,

4-03-76.

•· Л..стуввннв з ....,.ач• ..,. - н~ cтop/Jfl(aJ( газ11тн.

гро·

окремих

Ten.: 8-067-243-00-35, 331-94-36, м. Бровари.

5-34-35.

• РедаІЩів не зввжди поділи позицію ввторів.

та

ми:

буде проводити прямий

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

пропозиції

громадян nриймаються за адреса·

Відділи: громадсько-політичного жипя 4·21-34; nрамислоеості і соціальних питань, відnовідального оо:ретаря 4·04·81; листів і масової роботи 4-02·92; бухгалтерія, nрийом оrОJЮшень 4-23-26.

e-mail:

ПРОС.ЯПОВА

розширити свою

справу. Зручне та раціональне пла­ нування надасть вам можливість для реалізації своїх підприємницьких

та

організацій

металопластикових вікон.

ТОВ Інвестиційно-будівна корпорація "Місто"

V

районної державної адміністрацІі.

Зауваження

rриrорій Павnови .. rОnУ&ОВСЬКИИ

пропонує до прода~у комер~йні приміщення від 85м до 247м у

- 0,96 (т/рік); - 0,96 (тfрік).

сполуки азоту

мадських

телефонний зв'язок з жителями міста заступник міського голов~

Боб­

оксиди азоту (в перерахунку на

Оплата відр11дна від

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·17 2008 10:00 12:00

року легалізовано шл~хом повідомлен­

України

·

заступник міського голови

25.02. с.

·

діоксид азоту)

Потрібні на роботу складачі

Васи.nь О.nексаидрови .. АНДРЕЕВ.

відповідно до Закону України "Про

об'єднанн~ громад~н·

-

~ ла1вна;

року).

джерелами. Обсяг викидів забруд·

економіки, тел.- факс:

виїзний прийом громадян

години в ЖЕК

на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними

підпри­

ємства від топкової, що nрацює на

Фактичні

м. Бровари, Промвузол

нюючих речовин становить:

речовин в атмосферу.

Незалежності, 9а буде проводити виїзний прийом громадян

фонд

від

N217

07400,

КЗПМ, має намір отримати дозвіл

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·16 2008 16 N25

рик, вул. Шевченка, 4. Директор фонду: Предко Віра Семенівна;

від

року). Юридична адреса м.

благодійний

(свідоцтво

'"Жу­

равочка", що знаходиться за адре­ сою:

Воnодимир Воnодимирови .. РУДЕНКО.

року з

наміри

підприємство

району, повідомляє громадськість

заступник міського голови

квітня

npo

Державне

шоване в с. Рожівка Броварського

Броварське міськрайонне управліннSІ юстиції повідомлSІє: -

Jа11ва

ВАТ "Племптахорадrосп Бро­

за телефоном:

благодійництво та благодійні організацІІ"

Правління ВАТ "Броварський райагропостач".

ворш.

2008 року з 16 години 153 буде проводити

року з

(04494) 6-68-59, 4-69-63

8. Вибори членів Реві­ зійної комісії. 9. Затвердження дого­

вул. Київська,

квітня

ковано в газеті "Відомості ДКЦПФР" не менше, ніж за 1О днів до початку зборів. Тел. для довідок

стережної ради.

троє.

Після кожної зустрічі у вете­ ранів росте впевненість, що кро­ кують їм на зміну гідні громадяни вільної держави - козачата, пат­ ріоти, сміливці, лицарі, волонте­ ри. Вони позбавлені почуття раб­ ства, залежності від "старшого брата", відчуття другорядності нації. Ростуть українські Кожеду­ би, Ковпаки, Руднєви, Федорови, Стуси, Куліші, Драгоманови ... Можна з впевненістю стверджу­ вати: якщо, не дай Боже, настане час випробувань, вони, без сумніву, повторять і примножать славні подвиги своїх поперед­ ників у боротьбі за свободу і неза­ лежність своєї Батьківщини, ім'я якій - Україна. Микола МЕНЖЕГ А, голова ради ветеранів. с. Семиполки.

Для участі акціонерів

Звіт про діяльність АТ за 2007 рік. 2. Звіт Ревізійної комісії та затвердження річного балансу АТ за 2007 р1к. З. Про порядок покриття збитків за 2007 рік. 4. Затвердження порядку розподілу запла-

1.

1

Дні виходу: середа. субота.

#27 2008  
#27 2008  
Advertisement