Page 1

Виходить

з І

7

КВЇ1"НJІ

1937

року

Газета

Броварських міської та

Ng 27 {9844)

районної рад, районної державної адміністрації

СередСІ 1

"1"1

к.вітня

2007

рс:»к.у

mm

ІПі економіn і кvnь1VPV нашоrо жипн ' І На представницькій нараді в райдержадміністрації, в якій взяли участь начальники відділів та служб району, голови сільсь­ ких та селищних рад, керівники комунальних підприємств, йшло­ ся про виконання соціально-еко­ номічного, культурного і духовно­ го розвитку району за лютий

2007 року,

'

результати опалювального сезо­

ну, ефективність міні-котелень, які масово почали діяти у шко­ лах та інших закладах. Звертає

до Києва вирушає на роботу близько ЗО тисяч людей, і об­

на себе увагу той факт, що 90% районного боргу за спожитий

автозупинок

має

впродовж

тупники, а також заступник го­

ки.

Економічний потенціал району зростає і перевищив міський у 2,4 раза

Сими­

ненко.

Під час роботи наради голова РДА М.Ф. Діденко назвав ціка­

розпорядитися.

До 26 квітня -дня пам'яті чор­ нобильської трагедії - пожеж­ ним командам сіл буде передано 12 нових пожежних автомобілів. Згідно з

Програмою

розвитку

району,

активізується будів­ ництво і облаштування автобус­ них зупинок у населених пунк­

тах району. До

існуючих

65

впродовж 2 років слід побудува­ ти ше 125 нових. І починати не­ обхідно з виготовлення проект­ но-кошторисної документації. Цим займаються голови сільсь­ ких рад, представники ДАІ, до­ рожньої служби, автоперевізниНизку важливих питань

було

винесено на порядок денний за­ сідання комісії з питань

генно-екологічної

техно­

безпеки

квартал

2007

року, доповіла на­

чальник фінансового управ­ ління РДА Т.Е. Рудевич, вико­ наний на 142,5%. Додатково до бюджету надійшло 2,З млн. гри­ вень. Ці показники - набагато кращі, ніж мали у минулому році. Майже всі сільські ради, крім Пухінської і Калитянеької селищної, виконали дохідні ча­ стини своїх бюджетів. Причому, у Пухівці недоїмка склала лише 5,З тис. грн. Це свідчить, серед іншого, що сільрада не має чіт­

значні

кошти

"Відродження",

на

фонду

Шановні

рекульти­

квітня

11

користання енергоносіїв була однією з основних впродовж роботи наради. Начальник фі­ нансового управління Т.Е. Ру­ девич

звернула

увагу

на

таку

обставину: січень 2007 року ви­ явився багато теплішим за то­ рішній, але по деяких сільрадах газу

в

опалюваль­

в централізованих котельнях. Чому? Пояснень цьому феномену поки що немає. На нараді знову

і знову зверталися до "газових боргів". - Невже доведеться їхати в Ка­ литу та інші села і запитувати людей - чому не платите за газ? каже М.Ф. Діденко.- Погляньте списки боржників, хто в них: директори, бухгалтери, вчителі, які мають сталий і не такий вже малий заробіток. А хто ж справ­ но платить? Бабуся, яка одержує 400 грн. пенсії, і боїться, що й відключать від опалення. Со­ ромно,

що декому завжди

вис­

тачає грошей на горілку, а ось на газ - ні. Треба проводити сходки сіл, і обговорювати не­ гідну поведінку земляків. Бо

добалося,- каже М.Ф. Діденко. Перший заступник голови рай­ держадміністрації OJ. Дармог­ рай зауважив, що найближчим часом у районі відмовляться від

гання овочів і фруктів.

тема

раннього

чайних

виявлення

ситуаціііt,

"Правилам

яка

безпеки

надзви­

відповідає при

вироб­

смуг

виростають

нові

го приводу звучить по всій плане­

ті як символ пам'яті "Бухенвальд­ ський набат". Понесені під час війни жертви не дозволяють нам забувати уро­ ки

Українській

Поки що слабка віддача від екологічної міліції, що діє в районі, спеціального управлін­ ня екології. Заступник голови РДА М.В.

життя і крові визволили людство від фашистської чуми. Вітаю наших громадян з святом визволення!

краще

Микола ХОМИЧ, ради ветеранів, голова ради Бро­

варського відділення Українсько: Спілки в'язнів

багатьох селах на вулицях меш­ канці будинків зберігають якісь

від

сміття, знову закидаються різ­ ним непотребом. Все це дуже непокоїть. За культуру наших сіл треба боротися. З розглянутих питань були дані відповідні доручення різ­ ним районним службам. Володимир ЛЯШКО. жежно-небезпечними

міста

та

ним

його

об'єктами

житлово-комуналь­

сектором,

організувати

нав­

·

що відповідно до Закону України "Про

об'єднання

квітня

2007

Броварську

Голова

Дьомін

існує реальна загроза їх виникнен­

виявлено

телефонізована,

підприємств, установ,

днями відбулася під головуван­

71.

організації:

ня і поширення. Постійно реєстру­

безпечної

організацій,

від

мію, бруцельоз. Але все ж у місті

рювання

систе-

партії

Сергій ОлександРович.

ються

оснащена

партійну

NR100

няхівського, 23-в, кв.

ної

недо-

2

Юридична адреса: м. Бровари Київськоі області, вул. Чер­

чання та перевірку знань з пожеж­

суттєвих

міську

"Аграрної

України" (свідоцтво 02.04.2007 року).

ництві, зберіганні, транспортуванні

чимало

громадян"

року зареєстровано:

організацію

та застосовуванні хлору". Дільниця

осіб

жертв нацизму.

Броварське міськрайонне

снила перевірку, під час якої було

відповідальних

-

уnравління юстиціі повідомляє,

хисту та техногенної безпеки здій­

безпеки

родинного

голова Броварської рай<Jнної

сово саджаються дерева. Але в

очищені

неволі

щастя і довгих років життя!

леві, Русанові. По району впо­ рядковано 18 братських могил, три меморіальні комплекси, ма­

були

Бажаю всім жертвам

фашистської

ди Літок, Зазим'я, активно ве­ дуть освітлення вулиць у Гого­

які

по­

Ми щиро вдячні воїнам Великої

нпорядковують свої села грома­

місця,

молоде

Вітчизняної війни, які ціною свого

них пунктів, зазначив, що не­

Красилінці

Хай

коління знає і пам'ятає це.

сячника з благоустрою населе­

Княжичах,

незалежній демокра­

тичній державі.

Шибіко, аналізуючи хід двомі­

бухові,

історіі та ще більше цінувати

свободу і можливість жити у своїй

вариств.

будматеріали, пісок і т.д. У Тре-

громадськість

фашистських таборів подіі, і з цьо­

Пухівці,

огляд засвідчив:

світова

цю дату як Міжнарод­

ницю цієї незабутньої для жертв

поблизу численних садових то­

давній

охорону,

Сьогодні ми святкуємо 62-у річ­

М.Ф. Діденко, - усі вони засмі­ чені побутовими відходами, сміттям. Люди в селі у переваж­ ній більшості живуть заможно, а укласти договір з комунгоспом на вивезення сміття - грошей шкода. Подібна картина в За­ зим'ї в районі дач, у

есесівську

ний день визволення в'язнів фа­

зауважив

-

та що

Броварщини'

року в'язні концта­

вийшли на свободу.

надзвичайних ситуацій і ради з життєдіяльності,

жителі

1945

шистських концтаборів.

Взагалі, тема ефективного ви­

на території сільради, зазначив М.Ф. Діденко. Голова райдержадміністрації закликав економічні служби району ретельно проаналізувати

Державна інспекція цивільного за­

ються

Великої Димерки,

мади району декому дуже спо­

року

сміт­

"Відродження".

ди підприємців, які працюють

минулого

-

ники. На їх ліквідацію витрача­

Відтоді

списання боргів за рахунок гро­

листопада

"'gкенваАhА"

наради.

відзначає

кого уявлення про реальні дохо­

11

учасники

Найпекучіша проблема

гори

них системах зросло, передусім

Зведений бюджет району за І

виступи усі

П3М'ЯТ3ЕМО

свої

сміття. - Погляньте на поля довкола

вироблено і реалізовано в 2,4 раза більше, ніж у Броварах. І справа тут не лише в "Кока-Ко­ лі", яка працює у районі півтора десятка років. Сьогодні на тери­ торії Броваршини успішно діє ЗО бюджетаформуючих підпри­ ємств.

присвячували

здолавши

перспективи

млн. гривень позабюджетних коштів, а впродовж року разом з іншими джерелами фінансуван­ ня на реалізацію Програми надійде близько 50 млн. гри­ вень. І ними треба по-хазяйськи

темі

А минає день-два і на очищених ділянках полів, придорожніх

споживання

будується на Програмі соціаль­ но-економічного, культурного і духовного розвитку району. З початку року освоєно майже 4

Цій

зові боржники" з різних сіл роз­ почали опалювальний сезон з "чистого листа", оскільки їхні борги були погашені за рахунок коштів благодійного фонду

шу населення району продукції

ризував як хороші. З'явилася система у роботі громади, яка

За культуру сіл треба боротися!

бору "Бухенвальд" підняли повс­

на Калиту. І це за умови, що "га­

вий факт. За

охаракте­

ц.р. на ду­

опалювального

тис. грн.) припадає

(306

Перший заступник голови РДА OJ. Дармограй економічні району

2 місяці

Ми

еко­

тання за своє самовизволення і,

Ще один надзвичайно важли­ вий пункт Програми розвитку району, який потребує сталого фінансування і всебічної уваги, завершення підведення газо­ вих магістралей до сіл, які не бу­

рази

вації засмічених площ зайнята

сезону

-

оскільки

2-З

техніка районного комунгоспу.

важливе соціальне значення, за­ значив О. І. Дармограй.

ли газифіковані у попередні ро-

Перспективи хороші. Коштів вистачить іла пожежні машини, іна газифікацію сіл

газ

в

номічніші.

ватися у комплексі з торговим закладом, із залученням коштів інвесторів. Щодня з сіл району

лаштування

котелень,

міні-котельні

ки. Такі зупинки можуть буду­

та виконання бюдже­ ту сільських та селищних рад. Учасники наради обговорили також хід двомісячника з благоу­ строю населених пунктів району. Уроботі наради взяли участь го­ лова РДА М. Ф. Діденко, його заслови районної ради В./.

великих

в

Броварах випадки захво­ людей

Джерелом

на

лептоспіроз.

інфікування

нерідко

є

свині, велика рогата худоба, соба­

ням заступника міського ГQnОВИ

ки, та все ж найчастіше

Григорія Голубовського.

особливо сірі щури. Однією з ос­

Перш за все, була вивчена ситу­ ація

стосовно

безпеки

на

стану

стосовно лептоспірозу є вкрай не­

хімічно-небезпечних

об'єктах міста. Інформацію з цього

ліків на підприємстві. Після трива­

приводу надавали старший інспек­

лого

тор

заслухали головного

обговорення,

під

час

якого

інженера ДП

закладів освіти,

мою оповіщення працівників. Начальник пожежного

сектору нагляду

державного

Броварського

культури, охорони

здоров'я.

Недопущення поширення у місті

кого управління ГУ МНС України в

"Броварський оптовий ринок" Олек­

управління

Київській області Валерій Половко,

сандра Лазаренка, комісія виріши­

Київській області Віталій r'удзь роз­

рин,

головний

ла зобов'язати дирекцію філіі до

20

повів про стан роботи щодо попе­

інформацію

з

року забезпечити злив

епідеміологічним

спеціаліст

управління

ГУ

МНС

України

в

хвороб, спільних для людей і тва­

-

не

менш

праці та соціального захисту насе­

квітня

редження пожеж та загибелі людей

завідуючою

лення з питань охорони праці Оль­

аміаку та його евакуацію. Таким чи­

на них. Так, за

ділом

га

Кашперська

та

інші.

2007

2

місяці поточного

Зокрема,

ном підприємство буде виведене з

року в місті виникло

було наголошено, що на території

реєстру хімічно-небезпечних об'єк­

ки

Броварів розташовані два хімічно­

тів.

небезпечних об'єкти ДП

"Броварський

державного

Київської

своїй для

роботі

охолодження та

20

тисяч

від­

санітарно-епідеміологічної

станціі Броварського району Оле­ ною Левченко та заступником на­

і спеціалісти КП Київоблради "Бро­

ки склали

Володимиром

"Агрос­

вариводоканал".

Основними ж причинами загорянь

сується

підпри­

використовується хлор, який приз­

були

отичної ситуаціІ в місті щодо хво­

начений для знезараження

безпеки

Філія

Усуненням недоліків займаються

ринок"

ради

N212

у

аміак

технологічного

тривалого

пожеж, збит­

надано

медицини у

використовує

промислового

6

становлять

було

чальника

обласної

"Бровариводоканал".

яких

якого

питання,

гривень (проти

оптовий

комунальне

від

важливе

логічний період

N2 12

це філія

підприємства

пецсервіс" та

ємство

-

збері-

гризуни,

новних причин напруженої ситуаціі

техногенної

цивільного захисту Броварсь­

-

води

Підприємством

(метод хлорування).

питної

10 пожеж за ана­ 2006 року, де збит­ понад 57 тисяч гривень).

порушення в

правил

техніки

електрогосподарстві,

з

управління

ветеринарної

Броварському районі Косенком.

Що сто­

епідеміологічної та епізо­

роб, спільних для людей і тварин,

-

задовільне

охоплення

підприємств

міста

ми

заходами.

було

Після

вирішено

керівників

багатьох

дератизаційни­

обговорення

зобов'язати

підприємств,

всіх

установ,

незалежно від форм власності, до травня

2007

1

року укласти угоди на

проведення дезинфекціі та дерати­ заціі рібно

у

приміщеннях. організувати

Також

пот­

проведення

щеплень собак і котів (для профі­

лактики сказу),

буде активізована

робота з ліквідаціі "стихійних" рин­ ків та інші.

Значна приділена

увага

присутніх

заходам,

була

спрямованим

на забезпечення вимог норматив­

Микола

приладами опалення та необереж­

вона є відносно благополучною. У

Чипаченко, керівник підприємства,

не поводження з вогнем. Після об­

минулому і поточному роках не за­

них актів з безпеки дорожнього ру­

доповів,

говорення комісія зобов'язала по­

реєстровано випадків захворювань

ху на залізничних переїздах.

силити контроль за

людей на "сибірку",

що

сьогодні

на

дільниці

"Водоочисні споруди" працює сис-

найбільш по-

сказ, туляре-

Лариса ШАПКА.


2

Середа,

квітня

11

ПОВЕ~Пв--------~~---

року

2007

Заради адоров·в пюдей і

3 конференqіімеаичнихпраqівників районg , У центральній районній лікарні

відбулася них

конференція

працівників

діяльності у районних вачів

за

2006

році за участю ЦРЛ,

та

У

році було придбано ме­

2006

млн.

762

лікарні.

підвищення

його

того ж

року. Участь у їі створенні брали і медичні працівники. Отож усіх че­

хворих стаціонару,

до

безкоштовне,

сприяло

впровад­

женню

методик

лікування,

що

в

нових

свою

чергу позитивно позна­

лікарні,

лабора­

материнства

та

дитинства,

кадровим проблемам був присвя­ чений виступ заступника головного

Доповідач

також

проаналізував

стан надання медичної допомоги

лікаря з дитинства Н.П. Волошиної.

-

У звітному періоді було проведено

стаціонарної та амбулаторно-полі­

ремонт

дитячої

лікарні,

рекон­

Важливим чинником позитивних

клінічної, зупинився на рейтингових

струкцію пологового будинку, зміц­

змін стало поліпшення фінансуван­

показниках, де спостерігається сті­

нено

ністрації В.Є. Шульга.

ня медичної галузі з

йка динаміка позитивних змін, оха­

закладів. У поєднанні з новаторсь­

ного

рактеризував

ким

96 грн. на од­ 2004 році до 189

у

лікаря ЦРЛ, Заслуженого лікаря Ук­

грн. у

раїни І.П. Сокура з доповімю про

датків на охорону здоров'я за цей

медичне

населення

час зросли відповідно від

заступник

грн. до З1,0 млн. грн., збільшується

Так,

головного лікаря Г.І. Павлін. Діяль­

також

природний

ність медичної галузі, зазначив до­

надходжень.

забезпечення

Броварщини

виступив

році, тобто обсяги ви­

2006

кількість

14,4

млн.

позабюджетних

основні

стану здоров'я населення, окреслив

та

показники

захворюваності

структуру

смертності,

демографічну

вперше

за

ситуацію.

останні

приріст

населення

печення реалізації державної полі­

лося будівництво нової поліклініки

Броварська

тики у сфері охорони здоров'я, зок­

(освоєно

місце в області.

рема, на координацію дій щодо ви­

сільські лікарні

медамбулаторії

Серед основних проблем та зав­

конання

та

рейтинговими

займає

дань, що потребують вирішення у

робота

2007

розвитку мережі амбулаторно-полі­

Опанасова та Бервиці,

проведено

дання первинної медичної допомо­

клінічної допомоги, створенні амбу­

реконструкцію пологового ві,DДілен­

ги, зниження рівня захворюваності

латорій загальної практики сімейної

ня, ремонти Калитянеької медамбу­

на

медицини. Для цієї мети всі лікарі

латорії,

кульоз, гіпертонію та інші, подаль­

сільської мережі та філіалу район­

лікарні, шкірвендиспансера, тубер­

ше

ної поліклініки,

кульозного,

логій,

що на

"Торгмаші",

у

Требухівської

ФАПах

дільничної

хірургічного

відділень,

році,

цукровий діабет, впровадження

заходів

СНІД,

новітніх

хірургічний корпус закуплено новий

бази

ливої турботи були питання поліп­

ліфт, сушильну машину та парава­

ження

шення надання медичної допомоги

рочні котли

денним стаціонаром на ЗО ліжок.

та

на харчоблок тощо.

-

поліпшення

медичних

закладів,

будівництва

поліклініки

Про

Ві.DдіЛеННЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ було

служби,

виконання

тивного

використання

придбано

програм

зі

зниження

захворюва­

сурсів,

впровадження

енергозбе­

ності

артеріальну

гіпертензію,

технологій,

ощадливого

рігаючих

використання коштів (встановлення

на

25

автомобілів, переваж­

більшість яких закуплена

держадміністрацією

за

рай­

позабюд­

жетні кошти.

На

сьогоднішній

день

виплати

у

сфері

селах:

Русанів,

Требухів,

Гоголів,

Княжичі, Пухівка, Рожівка, Зазим'я,

мінує національний оператор пош­

Заворичі та у смт.: Калинівка, Ве­

тового зв'язку

"Укрпошта", який

лика Димерка. У смт. Калита існує

має розгалужену мережу відділень

філія банку. По м. Бровари вста­

можливість

виплати

-

пенсій

доставляти

додому

грошові

новлено шість банкоматів "Райф­

у

файзен Банку Аваль". Майже у всіх

Од­

населених пунктах району існують

нак, через зростання розмірів пен­

відділення "Ощадбанку". Пенсіоне­

сій та допомог і обмеження суми

ри також мають можливість корис­

найвімаленіші

пенсіонеру,

села

району.

коштів, які можуть видаватися лис­

туватися послугами інших банків, з

тоноші одночасно, виникають про­

якими укладені відповідні угоди у

блеми

м. Броварах.

щодо дотримання

графіків

виплати пенсій. Разом з цим, Пен­

У

розвинених

країнах

пенсійні

сійний фонд України сплачує зна­

кошти вже давно виплачуються че­

чні

рез банківські установи, що є поту­

кошти "Укрпошті" за доставку

пенсій. У Броварському районі во­

жним ресурсом інвестування еко­

ни щомісяця становлять

номіки.

117,5

тис.

грн.

В

Україні

можливості

банківської системи

використову­

Тому актуальним є питання спів­

ються ще недостатньо. Необхідно

праці Фонду з банківськими уста­

покращувати обслуговування сіль­

новами,

ських пенсіонерів. Для того,

які обслуговують пенсіо­

щоб

нерів безкоштовно. Послугами бан­

зробити одержання пенсій у сіль­

ків

Броварщині

користуються

ській

1З,4 о/о пенсіонерів,

на

кількість яких

ківських

постійно зростає.

Отримання

місцевості,

де

вімілень,

немає

бан­

комфортним,

необхідно організувати роботу ви­

пенсій

через

бан­

завідувач

їзних кас, доставку грошей безпо­

Регіональним

відділенням

Фонду

державного майна України по Ки­

КОДП

"Агросервіс"

є

оптова

банками

є

відсотків

нарахування на

приміщення

всі

та

послугами

листоношу вдома, або самому йти

Фонд України, в свою чергу, мати­

Протягом

ревізувався,

періоду,

фактично

основ­

філія

до На

розміру

призначеної

Людмила ЗУБКОВА,

Броварська

начальник відділу з виплати

Банку Аваль"

пенсій Управління Пенсійного

термінали

у

всіх

розмірі

виплачуватиме

спеціалістам

підйомні

у

тис. грн., а також стипен­

5

діі студентам останніх курсів, які по­ вернуться працювати у рідні села.

буде роком сільської ме­

2007

нащуватися і осучаснюватися сільмедичні

заклади,

і

надалі

фінансування

споруд­

Головний

лікар

ЦРЛ

І.П.

Сокур

ких медичних закладів, придбання

здоров'я подякував адміністрації за

для

увагу до

закладів

охорони

здоров'я

стовідсоткове

фінан­

все це переконли­

-

проблем

медицини,

теріальне забезпечення,

розбудові

галузі,

ма­

сприяння

а медикам

-

во доводить, що медицина поряд з

ними

гідними високого звання лікаря.

серед

найважливіших

районної

влади.

за

сумлінну працю, закликав бути чуй­

освітою

є

r

галузі.

і уважними до людей,

бути

Роз­

Надія ГАМАЛІЙ.

межах терміну позовної давності. В

ності, ВАТ КОДП "Агросервіс" про-·

результаті недоотримано кошти на

тягам

суму 5З6,

тис. грн., тобто підпри­

результатами фінансово-господар­

ємством реалізовано товари, робо­

ської діяльності отримано збитки в

ти і послуги безоплатно.

сумі 60,9 тис. грн., 90,9 тис. грн. та 11 67,0 тис. грн. відповідно.

1

обліковується

за­

кому­

фонду України у

нальних службах м. Броварів та у

Броварському райuні.

2004 - 9

місяців

результаті

невиконання

про

облікову

несвоєчасного

вимог

політику

прийняття

рішень

уп­

завищено

ревізії

встановлено,

місяців

9

2006

мого та нерухомого майна.

Для

Аналіз основних аналітичних по­

казників КОД~

фінансового

підприємство банкрутства, соби

стану

"Агросервіс" засвідчив, перебуває

на

сума

реальності

відповідної

та

креди­

2004 60,9

році

тис.

замість

умовами

заборгованість в сумі Тобто,

пер

по

2,4

млн. грн.

бухгалтерському обліку

вже

знову

завищено

недостовірно кредиторську

Крім того, відповідно до ухвали Господарського суду Київської об,

зобо­

ласті

в'язано керівника підприємства за­

затверджено

реєстр

вимог

кредиторів ВАТ КОДП "Агросервіс",

Поряд з цим, ревізією фінансо­

на загальну суму

Зокрема,

4,8

двадцять

сім зустрічних звірок у дебіторів, в заборгованість,

про

відсутність

що

свід­

складі

якого

рахується

креди­

раїни", НАК "Нафтогаз України" на

що

млн. гривень.

проведено

суму

195,З

якої

підтверджено

зустрічною

·

тис.

грн.,

звіркою.

реальність

проведеною Проте,

дана

заборгованість відсутня за даними бухгалтерського обліку. Ревізією встановлено ряд фінан­ сових

порушень

рядку

ведення

та

порушень

по­

бухгалтерського

претензійної

обліку, а саме: виявлеr;і незаконні

роботи та незабезпечення керівни­

операції, в результаті чого підпри­

ками

ємству завдано матеріальної шко­

вимог

часного

контракту

стягнення

бов'язань,

внаслідок

щодо

своє­

боргових

чого

тис. грн.; за

9

році

2005

завищено

збитки

місяців

року замість збитків на суму

2006 67, 1

зо­

ди (збитків) на загальну суму

борж­

тис. грн.

никзми не виконано зобов'язання в

Згідно

даних

тис. гривень.

Тобто, за результатами проведе­ ної

ревізії

встановлено,

що

ВАТ

КОДП "Агросервіс" не виконано ви­ моги

ст.67

Державний

2006

Закону

України

бюджет

"Про

України

на І

рік" та неправильно відобра- j

жено частину прибутку у вигляді І

заборгованість.

вимоги

діяльності,

тис. грн.; в

121 ,О

Статутом,

якого

54,2

ми не підтверджено кредиторську

Тобто, мети створення підпри­

контракту,

сумі

межі

відображено зобов'язання, але те·­

виконано

26,1

в

тис. грн. отримано прибутку в сумі

підприємства

не

на

збитків

грн. отримано прибуток

шістнадцять зустрічних звірок, яки­

суму дебіторської заборгованості. обумовленої

фінансово­

торської заборгованості проведено

торської заборгованості перевищує

ємства,

та

року неправильно

що

креди­

11111

ВАТ

ВАТ

зокрема відсутні за­

виробництва,

з'ясування

достовірності

що

2004, 2005

результат

підприємством

млн. гривень.

року за

господарської діяльності, а саме: в

на суму

1,5

2006

Проте, за результатами проведе­

ної

вартість активів ВАТ КОДП "Агро­

чить

від­

сьогодні

"Райффайзен

відкрила

ме­

від імені усіх працівників охорони

равлінських

оренду рухо­

збільшення розмірів пенсій.

пенсії.

молодим

сервіс" на

передача в

обліку яких не підтверджено креди­

повідно

випускників

держадміністрація

ним напрямком діяльності підпри­

торську

у зручний

залучити

ємства є

ме можливість заощаджені на дос­

кількості,

Щоб

дичних вузів до праці на селі, рай­

та

що

тавці пенсій кошти, спрямувати на

потрібній

проблеми кадро­

вого забезпечення.

го транспорту.

графіком

у

пра­

нулася гострої, особливо для сіль­ ської медицини,

tІизначено

день та ще й стояти у черзі. Гроші і

медичного

Положення

встановлено фінансових порушень

час

поліклініки,

нерів,

банківських установ, а Пенсійний

тепер можна отримати

кожного

цівника. Валентина Євгенівна торк­

в

будуть

пошту у визначений

практики

мінікотелень для сільсь­

26

в

не треба чекати

на

чуйне,

повинні стати важливою складовою

поліпшуватиметься

райдержадмі­

торська заборгованість ДК "Газ Ук­

користуватися

захворювань,

ництво та діяльність автомобільно­

проводило КРУ в Київській області,

є

філактика

баштанних культур, загальне будів­

системи. І тоді все більше людей

пенсій

здорового

доброзичливе ставлення до людей

за

того,

отримання

Пропаганда

заступник

заборгованості

та

во-господарської

для

коління.

давності якої більше З років. Тобто,

зернових,

і рівень довіри до всієї банківської

карткою

батьківської

способу життя серед молоді, про­

овочевих

картоплі,

урізноманітнюючи послуги, зросте

досить зручним:

виявом

ські

безпечити діяльність підприємства

обслуговуючи

є

нення їі лікувальної бази розповіла голови

1

спор- І

турботи РДА про підростаюче по­

КОДП "Агросервіс" в

залишок

пластикавою

зміц­

та його прибутковість.

їх

для

тивні зали, розвиток туристичної!

боргованість минулих років, термін

торгівля,

коштів на пенсійному рахунку. Крім користування

здоров'я,

банки дбатимуть про своїх пенсіо­ якісно

шкільні

вирощування

роздрібна

сільських чи селищних рад тощо.

Привабливим

облаштовані

діяльності

"Агросервіс" в складі дебіторської

та

використовуючи

ток.

охорони

Крім того, на балансі ВАТ КОДП

Основним видом діяльності ВАТ

заслужений відпочинок і їм зручно

коли

робиться

ництва поліклініки, будуть переос­

ївській області.

довжує працювати після виходу на

проживання,

що

і

роблена і реалізовується Програма

приємство "Агросервіс" засноване

Товариства

зазначити,

багато

ністрації, спрямовану на розбудову

пріоритетів

під­

не досягнуто, а головою правління

Варто

вані

Рік

сування галузі

Відкрите акціонерне товариство "Київське обласне дилерське

або створити виїзні клієнтні місця,

сію з допомогою пластикових кар­

районі

дицини. Окрім продовження будів­

обладнання,

кардіологічного

середньо

отримувати як зарплату, так і пен­

сертифікацію

транспорту та закупівля медичного

національних

ги. Наприклад, частина людей про­

місцем

пройшов

будівництва

терапевтичної

ківські установи має певні перева­

за

заради

··АrРОСЕРВІс··: як не потрібно працювати

до­

і

та

робота

райдержадмі­

ження

цукровий діабет та інші хвороби вів мову

ПЕНСІЙНИЙ ФОНА І &АНКИ доставки

на

ново­

ністрації В.Є. Шульга. Відновлення

з

Для сільських закладів медицини та

ре­

пологів,

захворюваності

діяльність

системи

продов­

вдосконалення і розвиток спе­

діяльність

фізіологічних

і

Про

матеріально-технічної

ціалізованої допомоги дітям, ефек­ наявних

У

раїни.

енергозбереження,

шестимісячних курсах. У полі особ­

У

технології,

Міністерства охорони здоров'я Ук­

техно­

лабораторії,

лікарні.

сімейні та

дитини"

тубер­

пройшли спеціальну підготовку на

дитячої

новітні пе- /

ринатальні

ладу доброзичливого ставлення до

підвищення якості на­

-

це

Колектив бореться за звання "Зак­

третє

переведені на газове опалення, ця

продовжується

медпрацівників

дозволило впровадити

зменшення

по_казниками

силля були зосереджені також на

18

державних програм. Зу­

млн. грн. коштів). Усі

базу

народжених та дитячої смертності.

У минулому році інтенсивно ве­

4,5

пошуком

льшення

у

повідач, була спрямована на забез­

ЦРЛ

матеріально-технічну

партнерські пологи, домогтися збі­

років

10

місті став позитивним. За

наполеглива

зміцнення здоров'я дітей. Оздоров­

вих недуг.

ради взяла участь заступник го­

жителя

кає

201 О

здоров'я населення.

чилося на якості лікування серце­

лови районної державної адмі­ Після вступного слова головного

рік та на період до

2007

дитячої

стаціонарних форм роботи та ство­ медперсоналу,

на

ми

встановлені євровікна, відремонто-

головних

кваліфікаційного рівня.

краще забезпечення медикамента­

рони

будинку,

і

культур­

лення під час канікул, теплі класи,

торій, усіх відділень та підрозділів

завідувачів

бази,

Питанням удосконалення надан­

то у питаннях оптимізації ліжкової

ФАПів. У роботі підсумкової на­

матеріальної

ня медичної допомоги дітям, охо­

та амбулаторної мережі, організаціі рення належних умов для пацієнтів

ного та духовного розвитку району

зміцнення

2

завіду­ ме­

соціально-економічного,

що

тис. грн. для пологового

дичного обладнання більш як на

Позитивних результатів досягну­

сільських лікарень,

дамбулаторій

соким ККД, заміна вікон тощо).

підсумками

спеціалістів,

відділень

лікарів

медич­

котлів автономного опалення з ви­

відділення І.Й. Бабич. Він зазначив,

фінансової

56,8 звіт-

див~дендів, внаслідок чого в роцІ

не

2006

сплачено до Державного

бюджету З6,З тис. гривень.

І

У ході ревізії відкориговані дохо­ ди та видатки підприємства по бух­

г~лтерському обліку,

що

буде І

вІдображено у фінансовій звітності І

за І квартал 2~~7 року, до бюджету І ,

додатково над1идуть кошти.

За допущені порушення,

відпо­

відно до постанови Кабінету Міні­ стрів України

NQ

167З від

Контрольно- ревізійним

29.11.06, управлін-~·

ням в Київській області запропоно­

вано Фонду державного майна по і

області розірвати контракт з голо- І вою правління та звільнити з зай­ маної посади головного бухгалте­ ра. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.

Прес-служба КРУ в Київській області.


ПОВЕ ЖИТТЯ--

Vwкonv- автооvсом Здійснилася

мрія

!І батьків-броварчан

-

багатьох

"Домашній

їхні діти

маршрутом

випічці",

учні

де

згідно

гімназіі

з

ім.

С.

іІ' дістают_ься до своїх ~авчал_ьних

Олійника на завчасно узгоджених і

j

З .рІЗНИХ

зручних для них зупинках сідали в

!! районів нашого міста на шкіль­ і! них автобусах за спеціально

транспортний засіб. Водій В'ячес­

ЗаКЛаДІВ

В

ГОДИНУ nІК

:j

лав розповів, що дітвора слухняна,

!і ретельно розробленими марш-

приходить

j[рутами.

ніяких проблем не виникало.

Перевезення школярів стало ре-

!і альністю

завдячуючи

активному

вчасно,

тому

поки

що

До речі, разом зі школярами на

свої робочі

місця добираються

і

іІ сприянню міського голови Віктора jj Антоненка та депутатського корпу­

педагоги. Вчитель української мо­

іі су. На одній із сесій Броварської !І міської ради було прийнято рішен­

Леся

!і ня про внесення змін до міської

у

ви

і

літератури

цього

Яременко

ж закладу

задоволена

но­

вовведенням: "Стало дуже зручно,

як правило, ми вже в школі,

8.15,

.

!і програми "Обдарованість" і відпо­

тож маємо трохи вільного часу. І

!і відно виділені кошти у розмірі 130 !І тисяч гривень для організаціі пе­

жували своїх дітей, то сьогодні во- І

Н ревезень учнів. Згідно з законода­

!1 вством, управлінням освіти було !і оголошено тендер на перевезен­ d •

Якщо батьки в перші дні супровод- 1

. .. І ни лише пІдводять ІХ на зупинки". 1 Наприклад,

учень першого

класу 1

Денис Новицький мешкає у районі І

;1 ня, переможцем якого в результал

стоматполіклініки і щоранку доби-

іІ ВІдкритих торпв стало товариство

ратись до гімназіі йому було неп­

І "Автопас-К"

росто.

;!

.

.

(директор

В.О.

Біло­

і конь).

і

J

Тож кожного ранку, починаючи з

7 год. 15 хвилин від початкових зу­

і пинок

"Військова

частина'',

"Ав-

11

тошкола", "~омашня випічка" че­

і

рез

старии

окзал,

центр,

розвилку,

Кірова,

Начальник управління освіти Во­ журналістами, годні у місті є

уточнив,

4

що

сьо­

заклади нового ти­

пу, в яких навчається близько

400

Короленка,

різних куточків міста (це дозволе­

Лагунової, Черняхівського, Енгель­

но статутами закладів). Тож і ви­

Незалежності,

автобуси підвозять дітей до

4

акладів нового типу

гімназіі ім.

·

іІІ С. Олійника, навчально-виховного спеціалізованих за­

! комплексу,

І гальноосвітніх шкіл N27 та N25. Як безпосередньо проходить

!

І ~роцес перевезення - мали змогу побачити журналісти місцевих за­

никла потреба в якісному переве­ зенні.

О

8.15

дітлахів

під

...

дзвінкоголоса наглядом

юрба

педагогів

вийшла з автобуса, уважно озир­ нувшись,

перейшла дорогу

-

учні

поспішали до школи, яка стала для них другою домівкою.

собів інформаціі, котрі одного дня

Лариса ШАПКА.

прибули на різні зупинки руху ав­ тобусів.

Я

підсіла

в

автобус

на

·--·АА8Т.С8 КУА.ТR,АQІ8НИКИ _ __

КАоnоти 6уАенні і святкові ПідG:умки роботи у І кварталі на

За планом роботи відділу куль-

нараді у районному будинку куль-

тури на другий квартал, з яким оз-

..

тури

найомила

F

культпрацівники

третього

квітня

підбивали

Броварщини.

'!'і

начальник

управління

їхніх дітей

культури

і

райдержад-

змістовне

туризму Ганна

Унгуряну.

Вона

і

онуків

очікує

дозвілля

щоденних

цікаве

після

селянських

важких

ка з благоустрою було проведено

динні

рейд-перевірку стану клубних зак-

фестиваль дитячої творчості "Де-

скарби

фестиваль

України",

бют", урочисті проводи юнаків до арміі, районний конкурс естрадних

ни,

Соболівка,

Бобрик,

виконавців,

Богданівка,

Плоске,

курс "Пісенні дзвони", фестиваль

-

маленькі

свята,

клуби

у Со-

4

квітня

у

(вул. Кірова,

районній

36)

"Бібліотека

у Літках

чи

Боб-

рику. Проте все залежить саме від

ності".

людей.

відкрила

присутні

наочно,

на

-

словом

директор

ку як центр толерантності, терпи-

порядок,

а

де

попрацювати

їм

ще

(спільно

з

сільською чи селищною радою). неразчищені

І чагарники за фасадом і т.rн.) виявлено не було, все ж елєменти за-

І недбаності в окремих селах, зафіксовані на фото, були красномовнішими за будь-які

це

-

слова.

мості,

культури

повідала

льченко.

Хоч кричущих фактів безгоспо-

. все

Та

справа кількох днів. Рейд,

спілкування

методист

О.П.

'Гі доповнили

кового,

Тарасівки,

Калинівки

Директор науково-просвітницьког() центру "Українознавство" товариства "Знання" А.Г.

від

координаційного

Мартинюк

комітету

ний книжковий фонд Броварської

котлів для клубів і будинків культу-

ЦРБ та сільських бібліотек-філіалів

шести

Найближчим часом, після ви-

підготовчих

робіт,

вони

будуть встановлені у Шевченкова-

Русанові,

Рудні,

Богданівці і Бобрику. театру

радної пісні "Маестро" для

своїх

комплектv.

книг

з

•1

серіі

і прочитав цікаву лекцію з історіі

Української держави та українсьr.ого етносу.

Зі станом пожежної безпеки в бібліотечних закладах ознайомив

дитячого

провів

говує цей маршрут. Він повідо-

еле­

через Дніпро. Тожмати зі стар­

мив, що в "Ікарусі" дійсно не­

ментарних радощів дитинства, більше того - дивом вижили під обстрілами, в холоді та голоді на

шою донечкою їздили до лісу, де у бліндажах також була розмішена військова частина.

має табличок "Місця для інва­ лідів та людей похилого віку", проте водій без обмежень бере

ся

невинними

заручниками

на

усій окупованій території Ук­ раїни - на милість ворога та чу­ жих людей (якщо батьки заги­ нули). Вдивіться в очі наших стареньких бабусь і дідусів, які промовляють незабутньою ту­ гою,

адже

вони

не

знали

понівеченій

землі,

чи

Солдати,

жаліючи

безпорадну

після рабської праці в далекій Німеччині. Не може не озвати­

жінку, заготовили колодки, до­ щечки. Старий сусід-тесля до­

ся болем ця стара фотографія, зроблена німцями: на нинішній "розвилці" у Броварах з усього району зібрано кращий цвіт юнаків і дівчат - для відправки на каторжну працю. З якою гідністю вони прощаються (мо­ же, навік?) із рідною стороною: хлопці у білих сорочках, карту­ зах, дівчата у хустинках, вищи­ тих фартухах, вишиванках ... Який це рік? 1941-й, 1942-й-? Чи не тут, у цій засмученій юрбі, і старший брат Катерини Юрченко з Літок, Віталій? Хлопчина високий, вродливий -весь у батька Кирила Калени­ ковича, що воює на фронті. Але ж дитина ще - 14-ти немає ... У розпачі голосить мама Марія Мелентіївна, пригортаючи до себе 12-тирічну Катрусю та 5річну Олю ... Ще у вересні 1941го забрали прокляті фріци ко­ рову-годувальницю, через рік вигодунану теличку. Як жити? Та найстрашніше лихо довелося

поміг змайструвати хату, в яку

пасажирів-пільговиків усіх ка­

тегорій, тому пенсіонерів, інва- І лідів завжди багато. Натомість у І

трьох маршрутних таксі, шо на-І

згодом повернулися і батько, і брат, дивуючись мужності й справді материнському подвшу літківських мадонн ... Вже у 1943 році у початковій школі (середню школу та церк­

лежать ПП "Левкович" (на цьо­

ву німці спалили), розпочалися заняття. Тільки от Катрусі не

давно К.К. Юрченко виділили матеріальну допомогу), наша

було в що взутися.

читачка просить також поліп­

І тоді вчи­

му ж маршруті) пільговики І практично не їздять - з них ви-І магають платню.

Отож дякуючи районній владі за турботу про ветеранів (нещо­

тель Микита Дем'янович Рожко

шити

десь випросив для дівчинки па­ русинові чоботи - завеликі, але ж і це була радість. Може, через

вання. Повірте, щоб не була та-,

оту батьківську турботу земляка і обрала згодом Катерина Ки­ рилівна саме цю, найшля­ хетнішу професію, і віддала їй не багато - не мало своїх 40 найкращих років. Викладала українську мову та літературу у Новій Каховці та Рожнах, давно вже на пенсії. Виростила сина, має двох онуків. Чимало одно­ сельців вдячні їй за науку та добро, якими щедро ділилася все життя зі своїми учнями.

транспортне

обслугову­

кою гіркою їхня старість, пот­ рібно зовсім небагато: справж..

..

..

І

ньо1, людськ01 уваги до ІХ проб- 1 лем. Хіба вони не заслуговують на те, щоб їм бодай поступалися місцем в автобусі? Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО. Редакція висловлює подяку корінному броварчанмну Воло- і димнру Сергійовичу ХМАРІ за І

надану для публікації фотог- І рафію, яку Еін знайшов ще

!

хлопчиком, під час визьолсння міста.

ест-

заступник

начальника

ППЧ-45 і

Єрмаков

Броварського управління ГУ МНС

вихованцями

України в Київській області В.І. ее-

1.1.

колег

семінар-

і

мененко.

практикум з естрадного вокалу. Валентина КОВАЛІВСЬКА. ·----~~--~----~

Досить тривалий час у нашому

від одІюго до Іtесяти неоподатко-

200 до 300 неоподаткоF!уваних мі- І

посилення відnовідальності за са-

Також посилено відповідальність

бавленням волі на строк д.о двох,~

ваних мінімумів доходів громадян. посадових осіб за логічного

раніше це був штраф від восьми до

<зідповід;::>льністе:. за саr,ювільне б~·- І

державі. Тому

дівництво буді~ель _або спору~ на 'І

nравопорушення.

ана-

!

му вбачали єдиний вихід з тієї си-

Якщо

року

n'ятнадцяти неоподатковуваних мі-

було ухвалено Закон України "Про

німумів, то нині цей штраф стано-

давчих актів України щодо паси-

ковуваних мінімумів доходів гро-

11

січня

вчинення

німумів доходів r!юмадян абс поз-

мовільне захоплення землі, в цьо-

туацїі, що нині склалася в нашій

з

газових

своїми

І.П. Пономаренком, яке обслу­

переправи

суспільстві точились дебати щодо

Науменко, АЛ. Марусик.

кож встановлення

зі

казати про немічних, матерів з

Самовільне захоплення землі і закон !

Пригаровська, В.З. Хвостик, Г.В.

"Бібліотека українознавця" в єди-

разом

дітьми? Я поспілкувалася із ди­ ректором ТОВ "Пас-БрайТ"

___ ._,_____________

Н.Г.

~;~их установах району. На черзі та-

Керівник

ночували втомлені бійці ... Пам'ятає, як місцеві жителі виходжували на пізній паші що не

колеги з

передав

Требухові,

лону автобусу вранці літківча­ нам взагалі проблема, а що вже

годилися для

'

Київ-Літачки. Потрапити до са­

армійських виснажених коней,

бібліотек-філіалів Калити, Шевчен-

допомоги Україні у США безплатно

му,

кроці. Взяти хоча б маршрут

ледве вистачало місця під сто­ лом, на підлозі: тут же, перед вирішальною битвою за Київ,

роз-

бу уніфікувати вивіски на усіх ;(Луб-

ри.

кожному

Дани-

зокрема, виявив іще одне - потре-

1 конання

1

на

його

ЦБС Л.В. Кошелєва. Про бібліоте-

(смітники,

1

ку-сподвижницю

Броварської

моніторі, побачили, як нині вигля-

дарності

рижієм, поневірялися по чу­ жих, вцілілих хатах, де малечі

лоді боляче вражають вчитель-

територія толерант-

Вступним

дають їхні робочі місця: де панує треба

Вижили на мерзлій картоплі З

бібліотеці

бібліотечних працівників на тему:

цілковитий

належного виховання у багать­ ох представників сучасної мо­

кидає.

відбувся семінар

ри,

Усі

дужість, відсутність культури і

кан-

болівці і Пухівці та будинки культунаприклад,

Але до редакції літню, хвору жінку привели не важкі спогади про далекі, обпалені воєнним лихоліттям, події. Людська бай­

молодіжних ВІд та інші заходи).

У різних, як кажуть, "вагових категоріях"

сарай, усе майно. Якимось ди­ вом зберігся самовар, який і досі Катерина Кирилівна без сліз бачити не може, але не ви­

3

року

"Ро-

жівка, Літки, Літачки, Пухівка, Рож-

обрядові

пережити у 1943-му: відступаю­ чи, німці вщент спалили хату,

2007

обласний

ладів та прилеглих територій (РоРусанів,

Чи знаєте ви, шано8ні читаЧІ

квітня

клопотів

(Всеукраїнський

Гоголів, В. Димерка).

.

Чирик,

повідомила, що у рамках місячни-

Шевченкове,

'

Н.Л.

дорослих жителів Броварщини та

провела міністраціі

І

методист

11

найстарішої газети Броварщи­ ни, що у нашолtу районі нині кож­ ний десятий мешканець має статус "дитини війни"? Тобто, 10 тисяч 515 осіб народилися протягом 192б-1945років, і саме Закон Украіни "Про соціальний захист дітей війни·~ прийнятий торік, дає ім пільги в оплаті за комунальні послуги. Отже, у 2006 році усім, хто звернувся до управління праці та соціального захисту населення, з районного бюджету відшкодова­ но за опалення, водокористуван­ ня, електроенергію тощо майже 907 тис. грн. Нарешті держава згадала ~ро цих мучеників, котрі залишили­

рідній,

лодимир Онищенко, спілкуючись з

дітей, котрі приїжджають до шкіл з

а

вулицях

як

кажуть, відпала.

Гага­

ріна,

по

Сьогодні ця проблема,

·

Середа,

2007

внесення змін до деяких законо-

лення

відповідальності

мо вільне

зайняття

за

са-

земельної

вить від двадцяти до ста неоподатмадян.

роІ<ів. Передба•Іена також кримІнальна

самовrльно заv.нятщ земельн1и дІ-

лянці.

Тож будемо сподівати(;ь, що

силенн.я а~міністративноі.

Крім того, передбачено і кримі-

нальноr

вщповrдальносл

ra

no-

І

І

кримі-

за

са-,

ділянки". За самовільне зайняття земельної ділянки законом посиле-

нальну відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки

мо вільне зайняття земельно·r ді- І лянки та будівництво на ній дозво- 1

но

та самовільнР. будівництво.

лить

адміністративну

відповідаль-

ність громадян шляхом збільшення

відно до статті

197-1

Відпо-

Кримінально-

розміру штрафу від деся1 и до n'ят-

го кодексу України особи, винні у

десяти неоподатковуваних мініму-

самовільному

зайнятті

привести

у відповід'іість до

вимог чинного законодавства зем-

лекористуванrся

земельної

Тетяна MAPIVIKO, ! 1

мів доходів громадян. Слід заува-

ділянки. чим завдано З'іачної шко-

жити, що раніше за таке правопо-

ди

або

нач<tльнио< Броr:арськога міськ-

рушення було встановлено штраф

власнику. караються штрафом від

рай()нного управл:.-1нs юстиціі.

їі

законнему

володільцю

1


4

Середа,

квітня

11

2007

року

;~' :ІІро, вне<ення доnовнень до nп ану дінnьноnі з ~"·

іtІдrоtоВкн nроектів реІ'уnаторннх актів на 2007 рік На виконання статті

Закону Ук­

7

раїни "Про засади державної регу­ ляторної політики

у сфері

госпо­

дарської діяльності" та керуючись підпунктом

1

пункту

2

статті

52

За­

_'"_ ....

._.

в

Україні",

міської ради

вирішив

виконком

актів на

проектів

2007

регуляторних

рік (згідно з додат­

27.03.2007 р. NP156)

ДОПОВНЕННЯ

Назва рішення

Строк

~~·;ета ухвалення

2007

Коли вітають рідні й друзі,

Бажаємо миру в душі й над землею,

Коли тобі лиш п'ятдесят.

Хай радість приходить до Вашого дому,

Хай роки летять і душа молодіє,

Розмівши тривогу, негоду і втому.

У малому й великому збувається мрія,

Хай щастя й удача в душі не. минають, Хай діти Вас люблять і поважають.

Щоб усі тебе поважали й жаліли,

рік

та надійності функціону­

утр.-1мання будинків, споруд

вання підприємства, під­

та nрибудинкових територій"

вищення якості житлово­ ком

'"Про погодження тарифу тепло п:;стачання та ПІДІГРІВУ води в

2.

-

шевського,

та підігріву sоди

··

та Декабристів,

Внесенн~ змін в додаток рІшен-

'"Про затвердження тарифІв на

_ 7

Тамара, зяті,

''Меркурій''

Підприємство

11 квартал 2007 року

ТОВ ДБК

8 800 300 8 300

''Меркурій"

з даховими котельнями"

~явиконкому від 27.0.2.07 N!!91

Врегулювання nитання оплати nослуг між КП

11

"Бровариінвестбуд·· та

квартал

КП "Бровар11

2007р.

(д3аІнки в межах УкраТнм бuхоwтовнQ

-

інвест6уд"

ізичними особами

пос~п1 КП "БоовариІнвестбуд"

{294) 4 62 23

Не знавши

АКТУААЬНО!

fipoдv - не nізь v водv! Незабаром розпочнеться ку­

та адреси мшщн, аварійно-ря­

пальний сезон, якого ми, пра­

тувальної служби, найближчо­

цівники системи МНС, завжди чекаємо з пересторогою, бо за­

го медичного закладу.

надто багато людей гине у воді. Причини трагедій, що сталися останніми роками, системати­

купання, обов'язково слід уста­ новити щити з надписами "Ку­ патися заборонено".

зовані і добре відомі.

Нагадаю, що керівники баз відпочинку несуть персональну відповідальність за безпеку ви­ користання водних об'єктів, а також за своєчасність та ефек­ тивність заходів з попереджен­ ня нещасних випадків і надзви­ чайних ситуацій на водних об'єктах (ст. 5 Закону України від 14.12.1999 р. (N2 1281) "Про аварійно-рятувальні служби" та Розпорядження Президента

Як правило, гинуть люди, які перебували у стані алкогольно­ го сп'яніння, або ті, що не зна­ ли особливостей річки у певно­ му місці - це, як правило, при­ їжджі люди. Вони пірнають, не уявляючи, чи безпечне дно, чи немає там каміння, вирів, при­

топлених дерев і т.д. На жаль, на берегах Десни, а тягнуться вони територією ра­ йону впродовж 54 кілометрів, немає жодного місця відпочин­ ку, яке було б обла,д:нане, як то­ го вимагають санітарні прави­ ла. Тим часом на Десні діють

більше 40 баз відпочинку. Їхні

У

місцях,

України від

14.07.2001

р.

(N2

190/2001-рп) "Про невідкладні

заходи щодо запобігання загибелі

людей

тах").

на

водних об'єк-

·

MemЬerof

!IVAВGROUP

19 травня

роз'яснювальну роботу серед молоді. Цьому сприяє і спе­

школи,

куаьтури с. Рожни

ВіА6УАСТЬСЯ черrова ·

І

1

у

свп

Обов'язки: забезпечення ефектив­ ного оперативного зв'язку між офісом і ~ складами.

·

методичні матеріали з основ безпеки жипєдіяльності населення.

старший інспектор з питань

почиваючим, прийоми надан­

цивільного захисту

ня першої медичної допомоги потерпілим, номери телефонів

Броварського управління МНС,

ширенням майнового комплексу під цех по виробництву металоп­

ластикових та алюмінієвих кон­ струкцій по бульвару Незалеж-

•ПОВІ!. ЖИ1ТИ•

-

12, __ 19~7 р• .

=~~r~ep;,~;:;;~ц~tz#~:;

дає підприємству можливості отрима­

алюмінієвого профілю. Згідно зі звітом

ти в установленому порядку дозвіл на

спеціалізується

забруднюючих

гонах, замовлення вагонів, відправка і отримання вантажів залізницею, систе­

матизація завантаження і розвантажен­ ня вагонів. Вимоги: чоловік, до 40 років, досвід роботи на залізниці понад 2 роки, знання ПК, знання металопрокату. Умови праці: - оформлення і оплата праці згідно КЗПП;

викиди з<Ібруднюючих речовин в ат­

рахунками їх розсіювання на прилеглій

Зауваження

та

пропозиціі

щодо

намірів КП "КЗАБК" просимо надсила­

вищує грани'Іно допустимі за санітар­

ти в Управління з надзви'Іайних ситу­

ними нормами для всіх забруднюючих

ацій Броварського району за адресою:

речовин від джерел викидів, розташо­

м.

ваних на те ито іі проммайданчика за-

11

Бровари,

б тел.

вул.

- соціальні

Черняхівського,

Києві:

5-00-56.

Стріла

роІ<у о

15.00

rод.

зо адресою: м.

Реєстрація акціонерів та їі представ­ ників з

14.00

до

14.45

за місцем про­

Порядок денний:

Звіт правління товариства за

Киів, вул. Фрунзе,

!про

86.

рік.

2.

Звіт наглядової ради за

З. Звіт ревізійної комісіі

4.

проектної документації об'єктів містобудування.

2006 рік. за 2006 рік.

ня в новій редакціі.

Затвердження результатів фінан-

сово-господарської діяльності товари­

Управління містобудування та архітектури Броварської міської ради.

ства за

2006

рік (річного звіту та ба­

07400,

що

посвідчує

особу

-

та

довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинно­

.... .,..

+~··.···

. . .,•••.•.•.•.• ,. •!.JJ•.:.

кредиторами

-

два:

93,

прим.

47,

;

тепефон

5-24-08.

приводу реклами та оголошень і телефонуйте до редакції

за тел.:

4-23-26.

2. Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська друкарня"

4·21·34; flРОМИСІЮІ!ОСті і СОtІіалЬНИХ ПІПЗІ!Ь, відnОвlцальноrо ещ>етаря 4-04-81; листіа і масової робоn~ 4-02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26.

управління. у сnравах nреси

з 1 7 квіТВа: Дні

і

г··-----···········

Відділи: громадсько-nоlІіТИЧНОГО ЖИТТЯ

ПРОСИПОВА

повідомляє:

"Добробут".:

Броварською РДА 20.01.1998 р. за реєстраційним номером NQ41 З на ім я Рак Катерини Іванівни, вважати недійсним.

4-03-76.

.,,mliliJ;.< newlife~ІJUJta~!la . ... . ...._.· > > < + Р.,даІЩІ аі~Рідк под,ІлJtс ~Ц/1('1 ааторіВ. ; ..• ·• ..... •.. . . . .· ...... .

пред'явлення претензій

спілка

~Загублений се~писЬікат на земельну частку (nай) серія КВ NQ0240780, видании

Внесення змін та

Редактор:

кредитна

~Втра'Іений сщ)тисЬікат на земельн~ частку (nаи) серія КВ NQ0240604, видании Бро­ варською РДА 20.01.1998 р. за реєстрацій­ ним номером Ng666 на ім'я Тоnіхи Варвари Іванівни, вважати недійсним.

Правління ВАТ

КиїВська обп., м. Бровари, бупьв. Незалежності,

"Добробут"

Звертатись за адресою: м. Бровари, вул. Шо·\

го законодавства.

лансу).

5.

документ,

що посвідчує особу, представникам

сnілка

"Народна

1nом-АІІеііхема,

-

І

j місяці з дня оголошення про ліквідацію.

j

обхідно мати: акціонерам

537-44-79.

ліквідацію Броварської філії громадської ор-!

rТермін статуту товариства, шляхом викладен­

документ,

кредитна

1 ганізаціі

Для реєстраціі учасникам зборів не­

2006

факс:

Броварська філі• громадськОї організаціі "На· 1

І родна

веденням зборів.

1.

537-44·71,

----

!

тровня

25

І

Резюме надсилати на електронну адресу: irazinkina@lemaп.com.ua.

повіАомляє,

що чергоuі 'Загальні збори ОІ<ціонерів віАбуАуться

2007

лежності,2 відділ роботи зі звер­ неннями громадян) в письмовій формі приймає подання фізични­ ми та юридичними особами пропо­ зицій та зауважень щодо розробки

АДРЕСА:

КранобуАівна фірма

гарантіі.

Детальна інформація за телефоном у

Шановний ОІ<ціонере ВАТ "К&Ф ''Стрі·ла"! Правління ВАТ

залізничних ваrонів.

Обов'язки: оформлення всіх суп­ ровідних і необхідних документів по ва­

мосферне повітря.

територіі, рівень забруднення не пере­

V

::··

на

речовин в атмосферне повітря та роз­

лових будинків. Для врахування громадських і приватних інтересів під час плану­ вання і забудови території згідно ст.18 Закону України "Про плану­ вання і забудову територій", прот я­ гом місяця з дати проведення архітектурно- містобудівної ради Броварська міська рада (вул.Неза­

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакції газети, Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

від 10~

випуску

і

інвентаризаціі викидів

28;

газета Броварських

Свідоцтво про дёQЖав/1\1 oeЄcm.tUiЮ ·

• дисnетчера

5) Проекти індивідуальних жит­

районної державної адміністраціі.

Nl259

воду. Оцінка впливу викидів на стан

забруднення атмосферного повітря на­

року

міської та районної рад,

КІ

:

1979

Завод розташований за адресою

щодо nnанів забудови території міста

роям-пожежникам Чорнобиля" на території пожежної частини; 3) Проект автосервісного під­ приємства по вул. Щолківській в районі автобази N2 2; 4) Проект реконструкції з роз­

рактером людьми;

иn "КИївський аавод uюмtнtсвих аvдtввnьних консТРJкцІй"

м. Бровари, промвузол, працює з

Інформуванни rромадськості

2) Скульптурна композиція "Ге­

Вимоги: чоловік, до ЗО років, досвід роботи від 1 року, знання металопро­ кату,_знання ПК, активність, вміння зна­ ходити спільну мову з різними за ха­

nовідомлиє про намір отримати дозвіп на викид забруднюючих речовин у атмосферу

капітан внутрішньої служби.

ності,

сnеціаліста у відділ контролю

nродаж.

зусиллями

спеціалістів МНС, що містить

способи рятування, поради від­

9.00 в кабінеті го­

запрошує на роботу в м. Бровари:

ціальний ~кільн~й підручник, І'

Володимир СОЛОВЕЙ,

ц.р. о

КамnаніІ 101 "СМ "ІЕМАН- Україна"

вчительських

ють бути наочні матеріали про

12 квітня

Іsвітиа С8АОВОАіВ

колективів, які повинні вести

випущении

ц.р.

11·Й fОАИНі В 6УАИНКУ

Великі надії покладаємо на

відпочиваючих.

ловного архітектора міста (м. Бро­ вари, вул.Гагаріна, 15, к.412) відбу­ деться архітектурно-містобудівна рада, на якій будуть розглядатися такі проекти: І) Детальний план території на перетині вулиць Красовського та Кутузова в районі заводу "Торг­ маш"·

::В.А.~І:ЕС. Всеукраїнський Акuіонерний Банк

·

зусилля

Згідно з вимогами "Водного кодексу" України (розділ 11), у місцях масового купання, базах відпочинку, плавальних басей­ нах необхідно обладнати на видиомі місці стенди з відпо­ відними матеріалами. Тут ма­

ПРИВАБЛИВІ КРЕДИТИ НА ЖИТЛО

небезпечних для

керівники мають подбати про безпечні умови перебування

.

аварської райСЕС.

Підвищенн~ ефективностІ та надІйності наданих послуг теплопостачання

17 -в

ТОВ ДБК

r

житлових будинках по вул. Гру­

44 3

нальних посл·

З пошаною­

батько, дочки, брат

Підприємство

11 квартал 2007 року

А доля дарує багато щасливих років!

З повагою­

Підвищен}оІs:; ефективності "Про погодження тарифу з

Хай живуть у серці почуття високі,

Щоб серце співало і пісні дзвеніли.

1:3ідповщальний

nідготовки

55-річним ювілеєм! Вітаємо щиро в день ювілею,

Є одна з найкращих дат,

(Додаток до рішення виконавчого комітету

до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на

епідеміологічної станції з

ї бувають різні.

ком).

від

Броварської санітарно­

50-річним ювілеєм!

доповнення до Плану діяльності з підготовки

лаборанта-бактеріолога

щирі вітання з першим

затвердити

_____________________

кону України "Про місцеве самов-

................................-.................

рядування

Щиро вітаємо

Чирик rанну Петрівну

'р.

виходу:

середа. субота.

TJ'I

інформаціі Київської

_·.облдерЖадміністрацїі.

~~-... iJ425

;J;'Ираж ~Q40 nрИм,

#27 2007