Page 1

СЕРЕДА

6 квітня

р.

2005

N227 (9636)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міс.ької та районної рад, районної державної адміністрації

МІЖНАРОДНА ПРОfРАМА У ДІЇ

НА ПОРІДКУ ДЕННОМУ - РОЗВИТОК

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ fРОМАДИ

1 - J, ,І ІІ,Оі\<ІВНо

f><li\И

С'І'j>t!П'І'І 0 ІІІИЙ

'І'И

дружина

Катерина

!Ощенко,

державний секретар України Олександр Зінченко, секретар РНБО Петро Порошенко, :чі ­ ністр закордонних справ Бо­ рІк Тарасюк, :.tіністр оборони Анатолій Гриценко, :о.Іінісгр еконо~Ііки Сергій ТерьохІН , о Іі­ ністр трансІІОJУІУ Євген Черво-

повнила

неви:човним

сумом

серця українців, які молилися за його здоров'я», йдеться в листі Президента. В особі Іоан­ на Павла 11 ми втратили грома­ дянина

бу,

планетарного

який

поклав

усе

на

~Іасшта­

своє

вівтар

житгя

людства

і

ІІИКШІКО\І)'

ІІ Ло ІІІ

р<> : ІНІПК}'

«}JK

'ІіlІ.кuі

рі

В:ІЯЛИ

\ІіСJ,КІ

І 'ОЛОВИ,

іХ

: .І<ІСТУІІІІИКИ,

талJ,JІИ\І LЛОВО\1

заплановані

шої держави з президентmІ США Джорджем Бушем, а та­ кож виступ Віктора Ющенка перед членюш обох палат кон­ гресу США Наступного дня украінська делегація чає відбу­ ти до Бостона . Дружина Пре­ зидента Катерина Ющенко :здійснює візит до ,'\,\Іерики за са;~юстійн ою програ,,юю

Церкви Христової, 'ІЮ1 заслу­ жив Ласки Всевишнього і ша­ ну усього світу. Український народ схиляє голову перед йо­ велични~t

кими

-

подвигом»,

словами

та ­

зак інч ується

лист глави держави. Посольс­ тво України при Свято:-.1у Престолі передало Державно­ му Секретаріату Ватикану текст співчуття Президента України Віктора Ющенка у

зв'язку із смертю Його Святос­

II[J CДLT<lBIIИKiB ПОЛіТИЧНИХ Партій І І'j)(J \1<1 1\СІ,КИХ фор­ муваНІ,, броварчан з активною жи1тсвою ІЮ JИ І\ісю .

3

\ІіLt.кий t ·о лов<І 1\ікт<>р Лнт<>нl•нко. Він кurютко о:Ш<ІЙО\ІИН СЛУХіІ 'ІіВ :1 UСІЮ ІНІИ\ІИ еКОІІО:.tіЧІІИ\ІИ Та КУЛІ>І')'jJІІИ-ULВі'І'ІІІ\ІИ 1\ОLН І'ІІ СН ІІЯ\ІИ (ipO!Іil[J'Itlll. ІІа

се:.1інарі

ро:ІІ'МІДіІЛися

ПІІТіІІІІІн:

\ютив<Н\іЯ

ДО lliiiiИL il iiiiH C'l'f> < I'I'CІ ' i<tJ -101 ' 0 ІІЛ<lІІУ ро:ІВИТКУ \ Іі С ­ ІJОІ 'О; G<tt ІеНІІЯ :ч і СТ< І >ІК :.~<ІІ'< І Л J,JІ<І :чета :\Л>І І'jНJ:\1<1-

« ІН LТИТУТУ \ІіСЦf'І\01 '0 [Ю:ІНИТК У» СКОНО:> Іі сТа\1, І!р tі · І\іВІІИКіt !\-1 КО-'ІУНіtльних пілнрио1етв Г,роваріп . ТіІК, ІІерші ' І'jН'НіІІІ 'И вже віАGулисн у колt•ктив<Іх КП «lІо­

ли ,

і\<JІ ІІ ЮІІілно-КоІІІ<ІЛ і : І<ІІ\ІЙІІ<'

Тіl; ІІіі\\ІіІІІІіСТІ, CTfJt!Тl'l"i<JJIOI'O I!Лilll)' ВіЛ Тf>іІДИІ\іЙ­ Н:\<1;\11

Т<І

Ui:~/1(\Cy;

ІН1 :~ 11<РН\/І!І}І

К.\\( J Ч () ВИХ

і\ 1.

lljH> (iЛl' .\1 ; :Іо І ЛУ 0 Н'ІІІІ>І І'!' О-'ІоІ "\11 .-\0 П'ІІОjН'ІІІІ>І <_Тро!·

'J'('I'I'IIIOJ'lJ

В_ інwуваnи

ня

уряду

---

створити

сприят ­

ливі ~юви для :чаксимально 1·о насичення вітчизняного ринку м'ясною ш рибною продукці­

У

І!< ' ділю

<..:І)кістІ)

'І'ІШ[J 0 ІоІ С'ЛіТі І \ІіLТіІ Тоі

ІjН J ,\ІоІ ,\­

5U -рі•ІІІИЙ 101\іЛ<:Й .\ іТ('J'•І­

ІІІЛИ

'1' у

ІІИКИ , друJі.

р

О

11

-

~1 И С 'І'

l'

І\ І, К

jJ<l-

Й()JJy . ПриніТоІ 'І' И І Х ІІ!JІ-ІЙ­

ВіЛ:НІ(\ 1 1Н :\іІ

.\1iL'Til

() І' lJ

'ІИ<.:ЛС'І!ІІі

ІІІ<ІІІ УІІі!ЛІо­

о()\:дІІіІІІ ІІЯ

«Кр ІІІІІЩН ».

ІОв ілярів, НКІІХ О 0 Іuлюс

ІЦ О ЛіЄ ІІ[JИ ІІ!Оі І '<ІЗС'ТИ .

ІJl'д<ІКІІ,іЇ ІІ<І ­ У IH'Л IIKl! \IV

(' Ііе[JІ ' іЙІІіІ, ЧУІ\ІJіІ ЛІОДИ11<1, ТіІЛ<lІ-101\ ИТ<І llOC'I'C'Cil і ,\i'l'jH~i\iiKTO(J, LII[Jil!JЖIIH украінка !\J,tpi}J Гриr·о ­ рівн <І Овдіс нк о, ГіNІО ІІОШ<lІІУВ<lЛИ ~ІіСLКИЙ 1'0-

залі

1\- ІКЦ

«Про:.Іс'І'l~ Й;,

:ІіGр.ІЛИСН КОЛИJІІІІіХ К[JИІІИЧіІІІ заїків,

ІІОІІ<ІЛ і

І()()

ІІИІІіlІІJІіХ

IIOl'TiB,

ІІ[Ю·

гу~юристів,

ху­

ЛОВіІ в: О. Антоненко, !'О­

-

лова ріІЙ/\ерЖіІД:'ІіІІіLТ[JіІ -

-

дожників, ~~У~'.ИК<І ІІтів

єю,

наголосила

ду.

Уряд

керівник уря­

також

ухвалив

та

практику

Президе нт Украіни Віктор ІОщенко підписав Указ «Про Всеукраїш:t.,ку акцію «Зеле ­ ний паросток ~Іайбутнього» . Ци:-1 доку::-Іенто~І підтри~Іана ініціатива l\Ііністерств,1 охо­ рони

навколишнього

вища України щодо

середо­

забезпе­

чення

;

широких

uирішені

верств

ХіСТИ

уста нов ,

ЛОДЬ.

у

дань, відродження традицій українського народу щодо шанобливого ставлення та любові до природи . Згідно з

суттєвого поліпшення стану довкілля, по єднання зу­

доку~Іенто~І

силь державних органів, opraнiu місцевого са;-.ювряду-

диться щороку з тягом ~Іісяця.

встанuвлено,

Всеукраїнська

акція

9

р<>~юнту

ЧіСТіІ Ті!

обдіІІЮВіШ<l

ЧО­

Че:.шіоно ~І БроІJаріu СТ<ІВ сту ­

дент

універ ситету

«Україна»,

кйндидат у майстри спорту Се-

<<Ті

квітня про­

у

ДНІ

Yct

Ярослав

r lр одеус,

ІІІ ЧІС-

Ьерезняцький .

вони

вихованці

ДЮСШ

Приошо

відзнйчити,

N2 2.

у

вихованець

N2 2

.

11

~Ііс-

В.

О.

що

Антоненко,

на

який

привітав усіх у чудово:чу об­ новлено~ІУ шахово~ІУ клубі та нагородив пере"южців цих з:ча ­ гань, побажав ї~І подальших ус­ піхів та перемог. А потім провів сеанс

одночасної

гри

Пере:-югла

дружбаІ

відзна•шти .

що

з

шахів.

Приошо

оІіський

голові!

приді.\ЯС зна чн у увагу перспек­

тивній молоді та пі,\три:чує 11. Анатолій СТЕПАНЕЦЬ, ГОЛОВНИЙ СУМЯ З~Іагаш,.

На фото Олексія ГАЛ.ІUИНА: під час сеансу одночасної гри.

·-

народНІИ>>

Валерій Кияниця. Новю1 голо­ вою міського німілення обра­ но Василя Войтка. Обговорено шляхи співпраці з оІі ською

бібАіотекар Любов Василівна Терещенко. У НІЙ

дитячої та юнацької творчостІ. директор ~Іузею

владою,

N2 9

нещодйвно від­

тавку. Хвилююче звучми слова Любові Василів­

голова

план роботи міської організа­ ціі ни пото•ший рік.

спілки

чшлайте в оуному з нас­ туnних номерів «Нового ЖШЛПІЯ»).

дачеч якоt є Володи~шр Іванович Де:-!'яненко керівник краєзнавчих гуртків міського будинку

Під такою наJвою в ЗОШ

ганця"І,

відділення

го обєgнання «Криниця»

булася читацька конференція, яку орr ·аюзувала

пам'ятника в "Іісті воІна,І-аф­

обласного

(Аетальну розповіgь про святкування ювілею .літературно-мистецько­

лова

'

голова

та

«\ -1(-':JІ'ЛИ(іИЧіl

кандидат

nам ятІ

взяли

Антоненко

чісце

Олек­

зйвоював Олег Головков,

же було офор~1лено тематичну книжкову ІШС­

Віктор

ll

ни се р ед :чолоді віко;~t до 14 ІЮ­ ків посів високе б-те :.1 і сце. Ба­ жаою юному шахісту нових ус піхів. Серед юнаків 1-;~tісце

питання встановлення

~Ііський

/\()

(( КрИІІ и І\}!>>.

!\ Іи х. JЙ ,\0

1\!:' це

Ідир ектор Л . С. Ковар­ ський) . До ре­ чі , Артr:.~ був найчолодІІJІВІ УЧ<l(;НИКО:-1 З~ ІаJ'і!ІІЬ Це J-Іі!ДіЯ ~Ііста, адже він неоднораJовий чемпіон області, у фіналі УкраІ­

Цюш двюш відбул<кн звіт ­ н о -виборна конференцін Бро­ варського '>І іського німілення гро:-идської організаціі «Сп іл­ ка ветеранів війни в Афганіс­ тані». У роботі конференції участь

ЛОІ' іJО

ІІОДіІ[JуНоК

1111 ДіІІІУ

ці змагання завітав міський го­

що

прово­

3ВІІУВАJІИ АФfАНЦІ

у

КІ111І 'У·

сандр Грицьков, ІІІ місце -

ля,

шаховому клубі відбувсн •tР:-ші­

зав­

кр~ІНІІЧіІІІІІ ТіІ t·о стІ

НОВУ

СІІІЛКИ

чо.ж­

ДЮСШ

онат :-1 і ста з шахів . У ньо:.1у ВЗЯЛИ учаСТЬ ІJаЙСИЛЬІJіІІІі Ши­

на селення

9

спор­ ту Артем О;~Іе­

оргаНІза ­

еколог і•ших

І 'рс•б<:>ІІЮІ\

оч. із

. майстри

В оновленому після

підприоІств,

<l.\1oi'I'<J[JI1 l'l\l'110 !il'py.

JOBiЛl'ЙII<Ji ДіІ'І'И,- <іІІ'І'(І ­

посів

нішньоекономічної діяльності та забезп е чити стабільність на

цій,

КОЛl'І'И

ві­

\JИТ·

\ІіІІ\іОІІ<ІЛІоІІО.І

,\1-ІВИХ).

контрабандного

гро"Іадських

\І іСІ\l!ІІ і

Yt: i

ІІИСІ>~Н'ІІНИКіВ УК!J< ІЇІІИ НіНі! ГІІ<ПІОК, IJ 'O[J ПоІІІ­ ЛІUК , С: е рt·ій Соловйов. віТоL\11 :. ІіІВідуючі відліл.t­ :>Іи КУЛІ>Т')'j)И !ЧіLТ<1 і роІ­ ЙоІІу 1--ІїІ'І '<ІЛія Gаt-мут '1'<1 Ганна Унг·уряну. Підбулосн наrо[ЮДЖСІІ­ ІІЯ великої І'j>упи крини-

ввезення товарів, встановити прозорі умови здійснення зов­

вання,

ЦІ,

вітали

ІІИ LJ,Чl'ННИКИ,

ОТрІІ:>ІіІЛ И

(8

цих

ПІДТРИМАЙМО 3EnEHI ПАРОСТКИ

І()в і лнрів

І\іі 1\ І. Ф . ,.\ii\l'HKo Ті! J'OЛOII<l jJ<lЙ[Jii/\И .\ . І\ . C\lJбoДJIIIIOK, L<'K JH'Tol рі

оtен

споживчому ринку .

І ли ре КТ<>і>

В ОНОВЛЕНОМУ ШАХОВОМУ ІШУ&І

рифу України з бі.\ЬШ ніж 50 тарифних позицій. На ду:чку урядовців, внесення цих змін до Митного тарифу дозволить пір

0 І.НІ . до\-11

I!И,

направив на ро з гляд Верхов­ НОІ Ради З)І іни до l\ lитного та­

до

І 'ОСІ І <JД< ІІК'І'І Ю"

.. г,pOI І< IjJИH'II ЛO('IIl' j>I '()~ J('IH ' ·

криничан

УМОВИ РИНКУ ПРОЗОРІСТЬ І СТА&ІnЬНІСТЬ

поширен у

КП

T<l

Кор . «Нового життя".

ті Папи Ри;~кького Іоанна Пив­ Лі\ 11. В апостольській столиці тривають траурні зйходи.

припинити

'-ІИІ!оі'І('ІІКО)

10.

Ж<І» (і\ИрРКТор ().[\.КlJрІІ!іІК).

І!ЛіlІІ )' То І іІІІІІі .

ronOBHI

Під головуваІШЮІ І lре:.t'ср­ міюстра України Юл..іі Ти:-ю­ шенко відбулося зис1дання уряду. Розt·лянуго першочер­ гові заходи, спрюювані на ста­ білізацію ситуації на ринку ~!'яси та риби. Головне зивдан­

привіт<Ільним словоІІ<І до присутніх :шернупся :~ас ­

тупник ~Ііс ького голови О.С.Дьяченко. Паралельно такі семіttаrські :~аннтгя, кінцева \ІС'І<І яких НіІдання якісних ко~tунальних послуг І Іі І С<:­ ленню. пrюходятІ, у трІ.uх \Іістах України - Дро· гоби чі , Лубнах та Тернопuлі. Одни~' :1 нунктів ІІрш · ­ ріІ~Іи с тісна співпрацн та допо.,юга тр е нерін

У'ІоІСІІИКіІІ LC\ ІillilfJY :!Вер нувсЯ

NJ

j)ОІВИТКУ» НРІЦО!\<ІВІІ(І ІІіі\\> увс >J l'С\ ІіІІоір ІІf><ІЦІВІІИКіВ КU\ІУІ-І<ІЛJ,НИХ ІІіДІІрИ ОІL'І'ІІ ЧіlТ<І,

/\МІ

ІlОСі\ДОВі

вання за океано~І

зустріч і і переговори глави на­

Іk, •укр.І ІІІсJ,к ої GліІІ'<>і\ІЙІІоЇ <JjJІ '<ІІІі : ІіІІ\іі «І ІІ ститут

.\JILI\< ' 11<>1 '0

T<"jJИTopi<ІЛJ,JIUI

ocuGи структур них tІіА[ JОJАілів чіСІ,ких рад. З ві­

го

Т<І

П' ІЮJНІ­

ненко . У перший день перебу­

ВІКТОР ЮЩЕНКО: «МИ ВТРАТНЯМ fРОМАДЯНИНА ПЯАНЕТАРНОfО МАСWТА&У» Президент Украіни Віктор \Ощенко висловив глибокий с~І з приводу смерті Папи Римського І оанна Павла 11 і щирі співчутгя усім віруючим. «Трагічна звістка про завер ­ шення земного життя Папи Римського Іоанна Павла І! на­

r І і;\ТJНІ :'ІКИ

ІІj) ШН'і\('ІН> l<:\ Іillolj>

І ' [Ю\1<1,\И " . ОjJ І 'о ІІІі :І<Іто р- Ц<•ІІТральнrJуКріІіІІський (JСІ ' іОІІ<ІЛІ,ІІИЙ ІІоlІІ'І<І ЛІ>ІІИЙ 1\CIITj). УЧіІСІ'lо у le\1111il·

П'ЯТИДЕННИЙ ВІЗИТ ЗА ОКЕАН Президент Украіни . Віктор Ющенко перебуває з робочи~t п'ятиденни~І візиТО)І у Cillд... Президента супроводжують

ІtІ

}' J)poBilf>oiX

У рю1ках ~1іжнародної пrюt · ра~tи :1 рефорчуваІІІІJІ 'Г<ІjJИфів Тоі [JРСТfJУКТурИ :\іЩЇі КО~ІУІІоІЛJ,JІІ1Х ІІіі\ІІjНІ­ r:\ ІП 'В в УкріІ.Іні :І<І сприннІ-ІJІ <lІ'f' ІІТСІ'ІІ<І С Ш!\ П!\,.\К<)

а

також

затверджено

(Із засобів ~Іасової інформації та за повідомлення~ІИ "ореспондентів «Нового життя).

юяли участь бібліотекарі шкіл міста та четодист

науково-~Іетодичного центру управління освіти Броварської ~tіськоі ради

В.

П Ярошенко. Тут

ни про велике горе, яке прийшло на нашу зем­ лю

22

червня

1941

року..

З

розповіді

бібліотекаря діти довідалися про подвиги бага­ тьох людей, про книги, в яких описано кровоп­

ролитну жорстоку війну . А далі :vюва пішла про невеличку книгу «Не числом, а вміння~!», укла-

«Дитин ство і юність, обпалені війною>> ЗОШ пись:ч енник, журналіст . Він і став почес­ нюІ гостеч конференції.

N2 2,

Учні 8-Г класу поділилися враженнюш, ад;.ке

напередодні вони перечитали оповідання, юtі­ щені в «книзі солдатської мудрості)). Щиро , не­ ви~Іушено і зацікавлено розповідав письменник про роботу над книгою, хвилюючі зустрічі з людь~ш . які стали ії героюІИ. Ольга БОРЗЕНКОВА. застуnн ик директора ЗОШ N2 9.


6.04

ПІДСУМКИ ВИКОНАННІ &ІОД)КЕП JA 2004 РІК І!! ЮДЖЕТ міста за

2004

gрік в обсягах загального і спеціального фондів з ураху­

вання,

10 І, 1 %.

в тому числі по за­

гальному

фонду

затвердженому

дою

тис. грн.,

виконання

надходження

му

фонду

по

загально­

зменшились

ходах у

порівнянні з плановими показни­

субсидій окремим катего­

допомог сім'ям з дітьми.

2.

Місцевих програм матеріальної_

малозахищеним

тис. грн.,

а також суб­

венції з Державного бюджету тис. грн.,

-

ному фонду та

з

20,0

районного

тис. грн.

бюджету

-

тис. грн. Отримані доходи

першочергово

на

по спеціаль­

198,6

направлялися

фінансування

статей плата,

-

на лікування,

на

-

бюджету:

ним

та

період

нансовано

Основна питома вага видат­

16087,9

по

видатки

на

ду бюджету міста направлена

лому

фінансування

соціального

році.

За

рахунок

програм

коштів утримув~сь

та

15

захисту

соці­

1Q

загальну

тис.

грн.

грн.

більше,

{що

на

цих

роб в ЗОШ

N2

б, дахів місько­

го

та

краєзнавчого

клубу

музею, ДШМ, реконструкцію

та інші заклади освіти. Реалі­

приміщення

зовано Закон України про під­

центрі

вищення

риторіального

-

соціальний захист

26,3 %;

35, 1 %;

освіта

субвенція на утримання

ст.

ня

освіту»,

бібліотека,

редакція

«Нове ЖИТТЯ»)

-

райлікарня,

газети

18,2 %;

8,2 %; культура 2,4 %; фізкультура 2,5 %.

вітніх шкіл ного

По розділу «Соціальний за­

2004

-

-

спіль­

Відповід­

-

на

програму

держадміністрацією

впровадження

про

грн.;

зети <<Нове життя» та район­

-

тис. грн.

ної

бібліотеки

склала

:

648,1

Державних програм. а са­

З

ветеранам

військової

служби та органів внутрішніх гро:-шдянам,

які

їх

8356, І

сума

утримання

-

тис. грн., що на

тис. грн.

більше,

них:

-

ЦРЛ

грн.;

бібліотека

грн.;

редакція

житТя»

-

10,0

8246, І - 100,0

газетц

на

тис.

165,0

сфертів

у

1,З

тисячі

7176,2

з обласного бюджету

зливної

сяч гривень,

-

262,9

тис.

вень,

3032,3

майдану

бульвару вул.

об'єктів

Неза­

Гагаріна та

адмінбудинку

-

на

-

спільного

- 21 ЗЗ,б

на

фінансування

"Ііськвиконко!'>ІУ

Віталій

Кузнєцов, Вона

шиноре:-юнтний фір~Іа

<<Бро­

:завод»,

«Стріла»,

ті у

2004

приватного

підприєl\ІНицтва»

році організували власну спра­

ву як суб'єкти підприємницької діяль­ ності

140

безробітних,

котрі отримали

тою цього заходу була організація зус­

одноразову допомогу по безробіттю для

трічі фізичних осіб

зайняття підприємницькою діяльністю.

БІ\'ІУ-5, підприємство Укоопспілки «Бро­

24

березня відбувся міні-ярмарок ва­

ні-ярмарку на

полягала

робочі

в

місця

тому,

щоб

на

ознайомились

з

умовами проходження практики та май­ бутніми

перспективами

лаштування

на

щодо

працев­

ринкаутворюючих

під­

25

березня

2005

року в

Навчально-виробничого

приміщенні

центру

твор­

чості молоді відбулася презентація про­

продовжують співпрацювати з центром

присутні

фесії

зайнятості та з громадянами, котрі вирі­

котрі навчаються за професією <<елек­

шують питання свого майбутнього пра­

трозварник ручного зварювання», май­

ним прикладом успішної взаємодії цен­

цевлаштування.

стер

тру зайнятості з роботодавцями нашого

центру

зайнятості

клієнти

виробничого

центру

зайнятості,

навчання

СПТУ-4

<<Кухар»

як

складова

з

послуг

служби зайнятості. Вона стала своєрід­

ди­

М. В. Кисюк, начальники відділів кадрів

міста

та

Григорій

ринкаутворюючих підприємств нашого

проведення

навчальним заходу

відділу

профнавчання

директор

закладом.

виступили

Київського

навчально-виробничого

Ірина Ткачук,

директор ТОВ ресторан <<Спорт» Вадим Ставровський.

Серед

представники

роботодавців

присутніх

були

закладів

харчування, а саме директор еліт-клубу <<Я+ ТИ», директори та завідуючі вироб­ ництвом ресторану <<Спорт», кафе <<Ре­ лакс» та <<Тайфун», міні-пекарні, завіду­

ючі виробництвом об'єднання шкільних їдалень тощо.

прио1Ствах міста.

кансій, під час проведення якого були

ректор

будинку

райдержадміністрації.

центру творчості ~юлоді

організувати власну справу і сьогодні

поділилися

районного

совсt,

ти

присутніми

для

культури.

ВАТ

До речі, за підтримки служби зайнятос­

з

тю~щ

.

ВАТ

практично

приводу

прид­

обласного центру зайнятості Ніна Дени­

ВАТ

етапі підготовки безробітних претенден­

цього

відремон­

бібліотеку,

бано апсtра1уру та сценічні кос­

спільних

<<Основи

з

Семиполках,

міську

Тетяна РУДЕВИЧ,

та невдовзі розпочнуть власну справу.

Інформацією

в

товано

капітальний при:_-.,Ііщення

начальник фінансового управління

гу ознайомитися широкому колу клієн­

рі в свій час були безробітними, зуміли

школи

покрівлі

гривень,

тів служби з існуючими послугаии та

підприємців, кот­

Заворичах,

субвенція з сільських, селищних

варський завод торговельного машино­

-

навчального

повнова­

369,3

будування» тощо. Мета проведення мі­

ме­

в

ре:чонт

селищних

котрі пройшли навчання за програмою

Головною

садка

користуван­

була дуже корисна для тих безробітних,

відкритих дверей.

нового

вано. ~роблено капі:rальний р­ монт 1 реконструкцІю дитячоW

гри­

гривень, вилу­

роботодавцями нашого міста, дали змо­

День

початку

року всі школи було відремонто­

бюджету

цієї служби з навчальними закладами та

відбувся

до

ти­

тисячі

І

конструкцій»,

підприємець Сергій Якубовський.

березня

харчування

ник

ОДПІ

трували

22

забезпечено

міста, а са"1е: ВАТ <<Броварський завод

Броварської

Кранабудівна

наприклад,

чання,

та оздоровлення дітей у школах,

будів~льних

податків

варський

Так,

обсязі

вуванню

Люд.чила Мазевич, державний реєстра­

працев­

повному

Пашнюк, начальник відділу по обслуго­

тор

питання

в

ПРАКТИЧНЕ BИPIWEHHR

ли ряд :\1асових заходів, які продемонс­

вирішити

того,

власних

рад,

тру зайнятості. Його працівники прове­

лаштування.

Крім

проплачені послуги енергопоста­

тисячі гривень, суб-

виконання

управління міської ради.

взаємодії

боргованості по заробітній платі.

-

венція з сільських, селищних рад

прямки.

ПРАЦЕВІІАWТУВАННR:

з

сільських,

фінансовано видатки на суму

успішної

нішній рік район зустрів без за­

фінансування

чення рад

тис. грн. та на інші на­

на

1 тисячі

начальник фінансового

приклади

ний. Але незважаючи на це, ни­

2455

1500

тисячі

ня- 8З5Ь, з

-

7496,9

субвенція

му фонду бюджету міста про­

Кінець березня був дуже насиченим

рік був дуже важкий і напруже­

субвенція з Держ­

-

бюджету

ти

для Броварського базового міськрайцен­

Як видно, минулий фінансовий

тисячі гривень, додаткова

-

1

(8%).

дотація вирівню­

дотація з Держбюджету

тис.

жень-

ліку-

---

вання з Державного бюджету

та

Антоніна ЗЕЛЕНСЬКА.

санаторно-курортного

ЗОб:і

cy:v1i

гривень. Це

<<Фізична культура та спорт»

послуг,

від­

тран­

за звітний період по загально­

комунальних

районного

3,7

{2,5 %). фізичної 260,5 тисячі гривень

-

{0,7 %), соціальний захист 7259,8 тисячі гривень (19 %), ор­ гани управління 243,2 тисячі гривень {0,6 %), дотації сільським радам 3010,1 тисячі гривень

тися­

:>Ііжбюджетних

Чорно­

внаслідок

до

склала

гривень

культури

дохо­

7382,9

виглядІ

бильської катастрофи, з спла­

траждали

-

рік

тисячі гривень. На утри­

тисячі

-

ного бЮІ\ЖЕ'ТУ НадіЙШЛИ ДОХОДИ у

тис. грн.;

реконструкцію перетині

будівництво

тис. грн.

надходять

м. Бровари

лежності та

<<Нове

податку з

частина

2004

за

рони здоров'я - 14507,7 тися. гривень {38 %), культури- 952,~

надходжень

риття видаткової частини район­

будівництво приміщення

-

тис.

надходження

бюджету

ми видатків. На утримання охо­

відсотків

відсотки власних доходів

до

Видаткова

11018,2 тисячі гривень, що стано­ 34 відсотки від загальної су­

Крім власних доходів, на пок­

грн.;

По розділах <<Культура» та

пос­

-

по збору сміття

ніж у

суми

4257,4 2307,8

вить

тисячі гри­

20

-

гривень

-

мання закладів освіти витрачено

спеціального

7669,4

тисячі

38238,4

тисяч гривень, додаткова дотація реконструкцію

каналізації

минулому році.

ме мя надання:

пільг ветеранам війни та

на

загальна

979,8

до

надійшло З них

бюджету

4257,4

сотка.

енергозберіга­

охорони здоров'я, редакції га­

947,1

гривень

бюджету, припадає лише

розвитку

-

тому

фонду

тисячі гривень та

що становить

що

тис.

міста

у

бюджету

тисячі гривень. розвитку.

чі гривень. На всі інші податки,

грн.;

12017,6

суму

це

тис.

-- 88,0

гривень,

дів фізичних осіб

на будівництво бюветно­

го водопостачання

надшшло

загального

загальної

96,3

грн.;

рік профінансова­ на

1695,4

теплопостачання

видатків

справ,

влітку,

об'єктів

від

реабілітації

но до укладеної угоди з рай­

Кошти були направлені на фі­

праці,

дітей-інвалідів

по

р. класів.

користування.

більше, ніж у минулому році.

-

1-4

центру

До спеціального фонду район­

до районного бЮджету. Причому

обслу­

гри­

дів охорони здоров'я і культури.

тисяч гри­

фонду. Власні доходи загального

даху те­

центру

ючих технологій

тис. грн., що на

1.

дітей

«Прометей»,

щення

<<Про

прогами

тисячі

до

тисячі

культурному

спільне фінансування закладів

видатки

нансування

України

місцеві

Утримання

хист та соціальне забезпечен­ но

Закону

оздоровленню

подарство

ня» за

57

числі

говування пенсіонерів, примі­

харчуванню учнів загальноос­

житлово-комунальне гос-

-

плати

працівникам освіти, виконано

об'єктів спільного користуван­ (центральна

заробітної

в

2720

бюджету

вень,

дитячий будинок <<Любисток»

культурної сфери, а саме:

42578, 1

З, при­

римання

соціально­

йонного

ка>>,

NQ

тисячі

дано коштів на утримання закла­

доходів

ного

фонду склали

ДіВ,

установ

перевищенням

38238,4

ального забезпечення і на ут­

позашкільних закладів,

з

Протягом "-ІИнулого року до ра­

закладах освіти,

1160, 1

тисячі

селищного

- 718,6 тисячі гривень, з - 582,8 тисячі гривень недо­

них

4257,4 тисячі гривень - 1537,4 тисячі гри­

вень.

будова приміщення під гарде­

шкіл,

-

над видатками на

пла­

1000 з

Жетів

вень

«Купава»,

-

бюджету

тисячі гри­

-

вилучення

тисячі

йонного бюджету відповідно по і видатках

ніж у минулому

в

1292, 1

вень. По спеціальному фонду ра­

спорткомплексу «Світлотехні­ дахів

82,3

гривень,

осіб

вень, субвенції з сільських бюд­

доходах

7538,0 5192,3 тис.

басейну

38320,7 тисячі гри­ видатках 38238,4 тисячі

над видатками на

фонду

реконструкцію

-

ласного бюджету

суму

на

тисячі гривень, f-

вень і

(бюджет роз­

мінікотельні в ЗОШ

ДИТЯЧИХ ДОШКІЛЬНИХ ЗаКЛа­

5

на

-

1700,3

тис. грн., що на

спеціальному

нального

суму

тис. грн. більше, ніж у мину­

тис.

3255,8

фізичних

році), які направлено:

загальному

кової частини загального фон­

на

ки

По розділу «Освіта» за звіт­ фонду бюджету міста профі­

по

200,0

протягом

тому числі податку з доходів

y

гривень з перевищенням доходів

від­

різниці

суму

доотримав

тисячі

що

гривень, додаткової дотації з об­

3200,4 на

2802,3

видно,

року районний бюджет не­

по доходах-

витку) профінансовано видат­

доровлення дітей.

ний

сії, трансферти населенню.

По

справах сім'ї та молоді на оз­

енергоно­

на

бюджету міста

у

заробітна

-

-

видатками

стає

надход­

ному фонду районного бюджету

грн.

територі­

вімілу

суму

тис. грн., на

міста

шкодування

ванню са"Іітних непрацездат­ гр01чадян

359,3

підприємствам

тарифах

ального центру по обслугову­ них

на

На капіталь­

на дотація житлово-комуналь­

газових

уrримання

видатки

тис. грн.

тис. грн. Крім того була нада­

колонок та інші потре­

На

над

проаналізувати

КсНІИ,

2004

гривень з перевищенням доходів гривень, у тому числі по загаль­

благоустрій

безкоштовну видачу

і

фонду бюджету міста профі­

направлено

би.

З.

за

ний ремонт житлового фонду

вій категорії населення; плит,

вень

Якщо

2004 рік по до­ сумі 42578, І тисячі гри­ видатках 39775,8 тисячі

звітний період по загальному

3759,7

хірургічні

встановлення

«Житлово-ко­

господарство»

нансовано

на­

операції та побутові потреби;

захищених

харчування,

допомоги

селення;

по загальному фонду на суму

11141,1

а саме

верствам

розділу

мунальне

мя надання:

мана дотація на загальну суму

5422,6

По

лікарських препаратів пільго­

За звітний період була отри­

тисячі гривень.

проведення заходів міста.

-

ріям населення;

на

10,1 %.

тис. грн., або

3235,5

164,2

ження до районного бюджету в

відним періодом минулого ро­ ку

-

програм

ного бюджету за

стано­

28868,2 тис. грн., або 94,9 %. · Уnорівнянні з відпо­

вить

рада затвердила Р АйОННА звп про виконання район­

тис. грн., що були нап­

культури та фізкультури та на

ра­

30426,9

рік

2255,6

проїзду

му транспорті, інші послуги;

плані

міською

2004

на

при

оплати

равлені на утримання установ

ванням трансфертів виконано на

для

один раз на рік на залізнично­

презентації римали

В результаті

проведення

90 % випускників

запрошення

курсів от­

претендентів

на

вільні робочі місця для подальшого пра­ цевлаштування в закладах громадського

харчування нашого міста.

Григорій ПАШНЮК,

В ході

директор міськрайонного

началь-

центру зайнятості.


ІСЛЯ катастрофи на П . Чорнобильській АЕС

Одним з основних шляхів накопичення інформації

На території Броварської РДЛВМ за 2004 рік було

нині найбільшу біологічну небезпеку мають довгоживучі радіоізотопи цезію-1З7 та стронцію-90, період напіврозпаду яких становить близько ЗО років. Тепер вони активно включились у про-

про радіоактивне забруднення об'єктів нетнагляду є планові дослідження тваринницьких кормів та продукції у контрольних пунктах. Для Броварського району їх визначено три:

пр~;>Ведено 268 замірів гам­ ма-фонів, середня потуж­ ність експозиційної дози гамма-випромінювання за рік складає 12,2 мкР-год., що знаходиться в иежах допус­ тииих нори.

цес біологічної міrра-

.---------,----------------,

речовини потрапля-

Іон·ІзуІОче

ції.

Ці

радіоактивні

Ють до організму лю-

дини головним чином

ходу з rрунту в роса

через

них

їні практично не ви-

рабляється молоко і м'ясо

з

перевищев-

ням встановлених до-

8 виnрОМІНІОВаННІІ

у результаті їх пере-

лини,

З 199З року в Укра-

пустимих рівнів

у

досягнуто

продукти тваринниц-

навкоnо

тва і в першу чергу в молоко і м'ясо. Раді-

оізотопи надзвичайно актив­ но акумулюють гриби, ягоди, лікарські рослини. Контроль на вміст радіонуклідів у м'ясі, маслі, молоці, яйцях, овочах, ягодах здійснюється в повному обсязі районною державною лабораторією ве­ теринарної медицини, а на ринках лабораторіями ветсанекспертизи. Лаборато­ рії забезпечені радіометрич­ ними приладами РУБ. О!Пб, РУХ 91, СЕГ-05 для виміру питомої актив­ ності зразків, визначення вмісту радіоцезію у продук­ тах харчування. За рік в ра­ йоні досліджується понад 40 тис. проб об'єктів нетнагляду і понад З8 тис. проб продук­ ції, що реалізується на рин­

ТОВ

на. с

«Десна-Агро»,

ДПЗ

Це

завдяки

використанню таких ефективних заходів щодо зниження кон-

центрації радіонуклідів в аг­ ропромисловому комплексі,

«Плосківський», ФГ «Жура­ вушка». За 2004 рік Бровар­

як агрохімічні контррадіцій­

ською

ні

районною

лаборато­

рією було досліджено в контрольних пунктах до 200 проб

раціонних

кормів

ренеплоди,

(сі­

концкорми).

контролю

навколишнього

та

щільності

радіоцезієм

за

годівля

до

складу

середовища

і

носниками

роводжується

'\ЮЖУІ"Ь

ге~юра­

гастроентери­

том,

нефрито:ч

загальни:-ш

септицемії:

:\Іетою

забезпечення

і

буt·и

явища:чи

величини

лебічної,

протікає доброякі<.:но і через 7--

що

живляться кров'ю хво­

12

рих тварин.

му

днів при своєчасно­

лікуванні

ється одужанням.

збільшення селезінки. Окрім свиней, можуть хворіти

ється підвищення тем­

хвороби. Частіше це продовження гострої

на

серозних

слизових

оболонках,

ягнята, качки, індики, гризуни. Спри­

ператури

тіла

лад

вжитих

кишкового

заходах хворо­

ни,

боків,

тин

тіла

хвороби--­

:чікроскопічна

бакте­

Через

інших

червоні п'ятна, які пос-. тупово набувають баг­ ряно-червоного відтін­ ку. При надавлюванні

кольорами.

но

відгодовуються,

ховою

знезара­

Підгострий перебіг хвороби порівняно

поєднані

Чорнобиль­

копчення

не

ській АЕС, яку за техноген­ ними масштабами та наслід­

жують

бактерій. Хвороба вва­

легше

ками

жається rрунтовою ін­

кожній формі (кропив­

фекцією,

ниці),

названо

планетарною

бутнє.

м'ясо

як

від

і

цих

сибір­

проходить

·ється

підвищу­

Через

хворих через корм, по­

ше в інших ділянках ті­ ла утворюються тверді

41 'С

1-2 дні

і

і

загаль­

ня не дає ефекту.

спрага.

на шкірі

голови, туловища,

ТИХ

температура

покращується

бах зазначене лікуван­

не хворіють. Заража­ ються здорові свині від

ТІЛЬКИ

у

препарата­

слабкість,

тіла

втрата апетиту,

ВИГІДНО

з

ний стан. При чумі та інших вірусних хворо­

ється до

на

протибеши­

сироваткою

вище,

ратура

Хворіють переважно СВИНі З-12- ).ІіСЯЧНОГО віку. Поросята-сисуни

подряпини

що

ми пеніциліну. У хво­ рих бешихою знижу­

в

ська виразка.

вітря,

Лікують

при якій темпе­

відмічається

шкіри

обумовлює необхід­ ність їх убою.

вони зникають. На З-

на

факторів

і ураженням внутрішніх органів. Тварини пога­

5-ту добу тварина гине.

аварії

до

значним

омертвінням

з'являються

грампозитивна,

новими

проявляються

час­

фарбується всі~Іа анілі­

рія,

(зараження крові мікробами) фор­ ми або кропивниці з ускладненнями, які

дні на шкірі спи­

1--2

високою смертністю.

перебіг

септичної

тракту,

кон'юнктивіт.

супроводжується

Збудник

до

42,5"С. слабкість, роз­ роботи шлунково­

ятлива до бешихи і лю­ дина. При несвоєчасно ба

Хронічний

хвороби рідко є са­ мостійним проявом

Соління і

років

закінчу­

Протікає бешиха надrостро, гостро, під­ гостро і хронічно. При гострій формі відміча­

ва:о.ш

ща і гниття.

19

окруrАої).

Кропивниця

OCIHI!l

середови­

майже

та

фор~ш (квадратної, ро­

ДО~ІаШНі

КО~ІіlрИ,

припухлості,

різної

збудника

~Іухи-жигалки,

крововили­

Відгадовувати

З

:чухи,

запалені

теп­

пере­

зовнішнього

решкод.

вели­

захворювання, що суn­

гічним

в

Стійка

чину гамма-фону (вимірю­ ється в мікроренттенах на годину) за допомогою при­ ладу СРП-88Н на висоті один метр від поверхні зем­ лі та не ближче, ніж 20 м від будівель, узлісся, інших пе­

визначають

частіше

лий період року,

інфекційне

ження.

катастрофою ХХ століття. Радіологічна служба ветери­ нарної мережі району, як і раніше, здійснює надійний контроль за сільгосппродук­ цією, чітко дотримується строків виконання робіт і плекає надію на краще май­

пасовищ

шКІрІ,

назва

Це

сировини тваринного поход­

після

забруднення

полів

введення

Минуло

станом

садиб,

раціональна

раціонів ефективних радіо­ сорбційних препаратів та найпростіших прийомів пер­ винної технічної переробки

Вміст радіонуклідів в пробах раціонних кормів відповідав вимогам ДР-97. Для

дії,

тварин,

но, солома, сінаж, силос, ко­

ках. Випадків перевищення ДР-97 (допустимих рівнів) в районі за 2004 рік не було.

це-

зію та стронцію.

Російська

рожа.

рід­

низьких

но­

поросят, які мають хороший апетИ"J:

гах,

з коротки­

боками

ветеринарного

інспектором ветеринарної медицини Украї­

і швидко ростуть. Ці якості можна

ми

благополуччя бджолиних сімей, згідно із За­

визначати і за зовнішніми ознака­

конами України «Про ветеринарну медици­

ни, а продукція досліджується в Централь­ ній державній лабораторії ветеринарної ме­

ким кістяком рано перестає рости і швидко осалюється. Порося з таки­

ну»,

дицини.

і

тон-

яка

ми. В плечах порося має бути не ширше, ніж у спині, з довгим і пря­

розроблено

підлягає вивезенню з України, повинна ма­

мим тулубом, широкою спиною, що

мається на увазі отримання жирної

порядок реєстрації пасік та порядок видачі

ти сертифікат відповідності, у якому вказу­

пасіки

ється адреса виробника, термін зберігання,

переходить в закруглені глибокі боки. Провисла спина, перехват за

свинини.

ветеринарна-санітарного

аграр­

дата

лопатками,

«Про

бджільництво»,

тивно-правовими

(Затверджені

актами,

наказом

ної політики від

іншими

норма­

паспорта

Міністерства

20.09.2000

року

N2 184/82).

Відповідно до цього пасіка підлягає реєс­

Продукція

виготовлення,

продукції. Ввезення

в

бджільництва,

енергетична

Україну

бджіл

цінність

проводиться

відвислість

ми

можна

куплять,

якщо

Легка голова поросяти з кирпатим профілем

-

·живота

ознаками

також

вказує

на

можли­

ознаки слабкого розвитку мускула­

вість раннього ожиріння. Важка го­ лова і прямий профіль вказують на

трації за місцем проживання власника пасі­

згідно з ветеринарними вимогами щодо ім­

тури. ним,

ки або розташування господарств, які займа­

порту

добре виповненими з боків і заок­

загальну міцність тварини, грубува­ тість його ~r'язовоі тканини. Такі

ються бджільництвом, в ?>Ііських, селищних,

держнетмедицини

дер­

ругленими

свині ростугь повільно.

сільських

жавного інспектора ветеринарної медицини

Важливе

органах

виконавчої

влади.

Реєс­

вантажів,

підконтрольних (Наказ

службі

Головного

Хрестець повинен бути рів­ окости довгими, м'ясНИ;\ІИ, ззаду.

значення

для

відгодівлі

При купівлі поросят потрібно по­

трація проводиться на підставі заяви, де заз­

України від

З9). До ввезення

мають ноги тварини. Порося з міц­

дивитись їх під час годівлі і брати

начаються

ними, здоровими ногами навіть при

тих, які з апетитом «хватом» їдять корм, а не смокчуть його. Вигідніше

ЗО-денний термін районними (міськими) уп­

в Україну допускається бджолиний мед і продукти бджільництва, що виходять з те­ риторій, господарств, вільних від небезпеч­

равліннями

прово­

них заразних хвороб сільськогосподарських

тварин при рихласті суглобів. Висо­

лись навесні. Протягом літнього пе­

диться обстеження пасіки, за результатами

і домашніх тварин, в т. ч. африканської чу­

конагі

ріоду їх можна вволю годувати де­

якого

ми свиней

кість

назва та

бджолосімей.

адреса

Під

ветеринарної

видається

заявника,

час

кіль­

реєстрації

медицини

в

ветеринарна-санітарний

паспорт, що засвідчує факт їі реєстрації. Дані обстеження

-

характеристика, вете­

ринарна-санітарний епізоотичний стан, ла­ бораторні лактичні

дослідження, обробки

лікувально-профі­

заносяться

у

журнал

обліку пасік і відповідно у паспорт. Номер реєстрації в журналі повинен співпадати з но~Іером

паспорту.

головню.!

державню.І

нарної медицини

Паспорт

підписується

інспектором

району і

ветери­

завіряється пе­

20.10.1999

р.

N2

європейського

гнильцю,

вимогу

спеціаліста ветеринарної медицини.

-

мають

зміни

органолептичних

-

ється

сертифікатом

країни

імпортованих

походження. продуктів

бджільництва, бджіл проводиться після про­

при наявності ветеринарного свідоцтва або

відність ввізним документам.

сертифіката, в яких зазначається перелік та дата ветеринарних обробок бджіл або лабо­

На 1 січня 2005 року в Броварському ра­ йоні налічувалось 1285 бджолосімей. Най­

раторних досліджень продукції бджільниц­

більше-

тва,

менше

затверджується

головним

державним

з

дешевих

невеликою Свиня

мувати

в

кормами

легкому,

зеленою

пристосованому

приміщенні.

на

-

114 7 по

по Літківській сільраді, най­ Літочківській.

він не так вже й деше­

птахівники припуститися

ки.

від бджолосі:-.1ей, які отримували корми

ведення лабораторних досліджень на відпо­

бджіл,

кормах

на

концентратів.

пести­

получними

хвороб

кількістю

які містять натуральні або синтетичні

Розмитнення

заразних

відгодівлі

показ­

бджільництва допускається юридичними особами: підприємствами, пасіками, благо­ щодо

для

ників;

Виконання зазначених YJ"IOB підтверджу­

Експорт за межі України бджіл, продукції

народи­

зуючим опроміненням;

ристанням методів генної інженерії.

на

рос­

що

об'ємистих

гнильцю,

нозематозу протягом З місяців. До ввезення в Україну не допускається продукти бджільництва: - оброблені хімічними речовинами, іоні-

з вмістом сировини, ·що вироблена з вико­

пред'являється

довше

поросят,

ського

ка

і

свині

відгадовувати

у

травою, залишками від овочів, утри­

-

дукції бджільництва, зберігається у власни­

пасіки

костисті

спостерігається

шевими

циди;

про­

часто

ні

Паспорт є підставою для видачі ветеринар­ реалізації бджіл,

що

протягом б місяців і акарапідозу, американ­

протягом З років, ящуру

горl\JОН<LЛЬНі речовини, антибіотики,

при

ноги,

туть, краще додають у масі, придат­

-

чаткою управління ветеринарної медицини. них ДОКУJ"Іентів

годівлі вдосталь не скоро «сяде» на

помил­

Виявляється,

бага­

то курей, які не відріз­ няються

Навесні

дбайливі

високою

во. Господарок вируча­

ють саме ті :-rають

дві-три

господині більше уваги

рими

курчат.

приділяють

валися вони в усі часи

Ціну­

що

несу­

чість. Їх і залишають

несучістю, стають доб­ квочка:чи.

кури,

середню

Добре

для

виведення

~Іати

на

пта­

поліпшен­ ню поголів'я домаш­ ньої птиці. Спостеріга­

же

ють

на яйця не сідає і кур­

бентамок. Це малень­ кі, метушливі, непоси­

куркою. Старих та ма­

чат не

дючі,

лопродуктивних

«при­

для поповнення курни­

Вони добрі квочки. Ви­

рікають» на м'ясо. Ось навіть досвідчені

ка молодняк доводить­

сиджують

ся

свої, а й чужі яйця.

тут

за

кожною

,

а зараз і поготів. Ад­ інкубаторна

птиця

виводить.

купув,ати.

Тож

Коштує

шиному

дворі

прудкі

кілька

курочки. не

лише

(3а матеріаnами уnравnіння держнетмедицини сторінку nідrотуваnа rаnина ПОЯRКОВА).


6.04 ~ОСТАННІМИ роками в ~

Україні

великої

ак ­

~ туальності набули проб­ ~ леми • дитячої безпри­

~ ту ль ності,

підліткової

[~ злочинності. Нерідко вo­

l i1 ни

мають соціальні коре­ М~ ні . Існує багато сімей, які

Однак пріоритет ~Іають жи­

автовок зал, проводять робо­ ту з діть:чи і підлітками, які пішли з до:чу 1 живуть у під­ валах , тепло~Іер ежах Підго­ дов уою ІХ бутербродами. нап уває.чо

гарячич

Jйпрошус, t о

до

Вар то цен тр

заз начи т и ,

« П epP.\JO I 'ct »

спtвпр,щюс·

ча є ч .

в

ct>O <'

О. О Ш ев ч ук (вз уrІєв а фаб­ рика « Фаб ер» ) , О . В . Крав­ ЧЄ'НКО ( « Ор И .ЮН.'>) l І ХНЯ Jй< .\\Ті!, Щ<J Ja · [)el J НіШІ фонд JH;ЧlНiilC ГlfJ<l·

телі Броварів та район у.

Те!

сшль н

1

ни :чи

службю Іи

що

Jд і йс нює

t3

проекти

соцюль­

чі ста.

'j

Ц lОВіІТИ

юк­

30K JH" Чel ,

ОД ИНОl\11~1 11

Пl'Н ­

центр Серед наших сьо І ·од­ нішніх волонтерів є колиш­

р е~ І а з віміло'>t у справ<Іх С І '\І,.І та молоді, ЦСС J\ 1 .

сіонера.\ІИ,

1!* ти

ні « діти вулиці", що прой­ шли у на с реабілітацію і

[годуоrо їх, з абеJпеч уою проду ктови~ш набора;..rи), а

(oj освіту, внаслідок чого во-

тепе р

1\Іи н е "Іа ємо державного фінансування. А тому вдН'l· ні за будь-яку допомогу і ду-

~ не спроможні забезпечидітей необхідним, дати !@їм належні виховання та

хочуть

с т<пи

на

вір-

низький

та

<<Перемоrа>>

М1 в підвали, на во1оали. Не

:- 1 е нш

пркою

Те\

КОЮ

а ,\КОl 'ОЛ l З:-1 llll3И ДK lCTIO

ноtшІрюсп.ся

!3ИХUДЯ ЧІ!

З

ОПІП'Уl3і1НІІЯ

у

FНс/Ш­

] Це

серед

від

ний

шлях

інших.

І\Іи

[ЮJ у­

Жt: тіш и ~rос н ,

що

у

'\Іісті

н увйти

ШІ . Лише за офіційюош да­

для

про1 ·р а~ш.

НІВІИ кожний сотий житель Украї ни ВІЛ-шфікований.

Які ж т-·юви реабілітації у ц е нтрі ? Кожен, хто зверта­ ється у «Перемогу» і потр е ­

мо глибоку вдячшсть нашим

ного фонду "Пере:--іога». пе­

бує,

оде р­

товщm»), А В. Базильсько:-rу

редоuсі~І.

зробити та1шх

жати с таціонарн у допоногу,

" Б а з и ль с ь ки й ,, ) ,

літей ченш ур азливи ;~ ш та захистити іх від негативно­

де пер ебуває на повно:-1у за­ безпеченні. Тер'\Іін р еаб ілі­

r ·о

яко~ІУ

та ЦІІ

-

від двох до

також

ш ест и :- tt сяцш

Як ствt> р джу­

до по:-югr11

Т!J і ШІІЛИ

В

які

/\ЮДЯ.\1 ,

110-

алкоt·ольну

' !И

ІІ<Іркотичну Jалсжністи,

по­

вернугисн

до

нор ;~ и ,\ьноt ·о

життн .

і\ Іи

11ровод юю

ПІ'ШУ

роб оту

профілак­

з

пuперед·

нас.

'rає

"южливість

різний

всс.:

за л еж ить

ча є

бути

підхІ д.

шло

ста ціонарно

прой ­

58

осіб,

лік ув ання

Jіlлежних

uід

алкоголю,

наркотиків

чи

постражда­

лих

від на с илля.

!3ажливи;ч

н<шр>вrко"r діяльності є

ро­

бота J «діть~ІІІ вулиці». Щонеділі волонтери фон­ ду ї здять на Київський за­ лізни<ший вокзал, а також

Бті'!, мусимо повідо :ч ити: з

зд ій с ню ємо

ласною

банюк (<<Орбіта

-

електро­

І . Со сНІ

1\ 1.

л ина ») ,

,\

( « Ьро те ІІ » ),

[ :-t ell'i\3

ин

ши

У центрі

не

весняно-літня llill\it . І

Чен

ВІД

ри­

Підстава :

берt->JН Я

3

200S

~rожуть

Опк''·

на 1-.:.иівсько~І У 1 f-\.<шівському во­

досхов ищах

пере­

із

з<покю Іи ,

протокола"!и

в

цей

хто

~ rатеріал,

совськоrо,

<•Ка ·

впадають у згадані водосховища і незаре­ гульова ні дамби (таких, як Десна), заборо­ на діятиме до 24 травня. Щоб було ясніше і точніше, скаже~ю. що

прочитав ­

побачить

нерестил'ища :vш оголошено:

·- ·

11

l"lcl

J'

кордон у з

Чернігівською

--"

правоб е режн у ча стин у

жсt до с

вtд с. :\юте­

Оташева кuлишнього Чорнобиль ­

ського району, тобто до зо ни відчуження;

....

ГO . \ UHil фuнду .

П, ;\и:>оt у б

усю лівобережну частин у Дніпра від

-

с. Лебедівка до областю;

Віталій ВИПВСЬКИЙ,

Гриш уку

рибальський « Піст >> до І З

-

Т[JіІДИЦІйні

;\ОСХОВІІЩІ

фОТО : ,\П И ву.\ІЩІ

---

місця

від

Hit

Кашв си ко"' у

Бортничів

вu­

(включаючи

ка нал) до Канева; річки

Прип'ять,

Д ес на,

Тетер ів ,

Здвиж, С тугна , Ро сь .

Проте

залиш е но

«вімушин у» для

лок-любителів

як

же

без

риба -

в удо чки

жити І ..

практи­

Отож, дозволено рибалити в заборо не­ період лише поза нерестилища:vш, а

ний

д ити

"'\-',

розта­

шованих на uерегах uодой<'І, річок . Причо­

потреб ує,

однією поплавковою с1бо довІюю в уд­

н езалежно від віку (виняток

: :іlЧ И

складають

бляшкою. Н у що ж, спасибі, як І'ажуть, і

яких

чалолітні,

поnинні

до

застосовува­

Jil

тися спеціальні ~Іетодики). Звертаються до нас навіть люди з близького за рубіж­ жя, і 'ш намагаоюся усім їм не від~ювляпІ у допомозі.

дення зборів з

- Пр о легатзаЦІю 25 березнн 2005 року районного осередку Всеукраінського об'єднаннн "Держава "

10.00

до

Юоиди чн а адреса . м 54-Б , кв. 81 .

10.45.

Голова осередку: Кулінич Антоніна Никифорівна .

Звіт генерального директора про результати діяль· ності товариства за 2003-2004 роки та затвердження річного балансу за 2004 рік. 2. Затвердження основних напрямків діяльності това­ риства та кошторису витрат на 2005 рік . З . Затвердження порядку розподілу прибутку , розміру , строків та порядк у виплати дивідендів або покриття збитків товариства . 4 . Про внесення змін і доповнень до стату ту ЗАТ нФ ір· ма Теплицьтехмон та ж п 5. Надання генеральному директору това ри ства пов·

народження .

Бажає.мu Ва.н, дорогиіІ

йруж с , добро го здоров'я, щастя, .миру і зл агоди а родині. успіхіб у

pouomi. довги х

любов'ю - Віктор, батьки, брати Сергій і Олександр.

Бровари . вул . К ороле нка .

К ерів н і о р га ни: збори

1.

з ювілейним днем

це .

&РОВАРСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Миколу Ілліча ЄВЧЕНКА

В г арииіІ день ти народи л ась Н ачl' з іронька з ' явилась, Принесла ml'nлo в цей світ. РозцІJіла. як .м акіб ЦІJіm 1 Нехаі1 б ій рідно г о порогу :Завжйи і1йе лег" а дорога, ХаіІ )/(l//!1/11}/ uapвilfi(O.>l (/ється. А доля щири ус,ніхнет ься'

3

УПРАВЛІННSІ ЮСТИЦІЇ ПОВІДОМЛSІЄ:

що загальні збори акціонерів відбудуться 7 червня 2005 року об 11.00 за адресою: м. Бровари , вул. Гагаріна , 22 . Реє страЦІ я акціонерів пров одит ь ся за МІСцем пр ове ·

України щиро вітає

РЕПІ НУ.

С ПіНіНГО ~І

Михайло ПРИМАК,

Народного Руху

Світлану Олегівну

і

голова Броварської райради УТl\ 'ІР.

організація

як сама весна ,

ГіІЧКО l\1

те і ловить с я .

JJ®~J~®LМ!JJI:;J3"

ювілеєм чарівну кохану, донечку і сестру

ОДІІИ~І

J

Нехай вюr, др уз і, рибка множиться, рос­

міськрайонна

3

І оловрибвод у

будь-якого

рок у

закрите акціонерне товариство ІІФірма ІІТеппицьтехмонтаж"

з юним,

заборона

також у ~Іежах населених п унктів ,

хто

не

квітня об­

5

кування . Роби '\ю нагuлос, п е редовсі~ І . на духо uн е. Реабілітацію "rоже врохо­ к ожен,

як

навіть

-

оголошується

балиства на водой , Іах Київщини

40

надії, просимо за телефоно ~І: 9-37-45 , 5-40-57 або за адре­ сою: м. Бровари, вул. Роко­

1\ і:-І

((('л а в ут и 'l }}

вже

на стац іанар­

ПІЮ~'іінчик звертатись

(JAT

філія

С .

А для тих,

Бара­

( «Торгоnий

П

рибінспекцією

tІерt>б\'Н<ІС

ІІІ Д ИВІ дуа льний

кується "Іедика"rснтозне лі­

де

1\•1.

«Ліза» ),

з аплавах,

у пош уках кльов у риби ..

конкр етн о го випадку та від особистостІ людини -- тут

Уже створений і ус пішно діс ІJІІ[Юдовж р оку антикри­ нок,

О.

А . Г . Фіщ еву

озерах,

рибалки-зимовики ще никают ь про ньому

1\ОПо"огу

постр аждал и

в ід

;.ке ннн нарко ~ І іІНіІ у школах.

зоu ий центр реабс\і таціІ жі­

висловлює­

« КюІаз- У краіна.

TUI'U , Щоб у людІ1ни вирабилися н ов t ЗВ И 'І КИ , ІІОТрІбН О '\ ІІНІ'\І У" І 90 Але

Тож

своі

благодійникюr:

(с ПА

ють ІІа V І,ОВ Цl , Д. \Я

дніu .

виконувати

річках,

дивно, стоїть ще лід. Більше того

червня включно. А от на річках області, які

одна людська доля важливі

і

оолю,

що повер тається додm1у з те плих

на

ського бЛаГОДІЙНОІ'О фонду « ГІ е р еюга» : р/р 260091716 в АППБ «А валь », МФО 32 161 5, код 26473807.

ні внески, аби центр ~rіг іс­

ОГІІ1Ш1ЛИСЯ,

країв ,

:- r еж ах області

люди, котрі роблять посиль­

ВОНИ

хто

НИНіШНЯ

рах увати кошти до Броuар­

чіою, що цього за,Іало, а ле

в

ЖІНОК .

J й!ll JHIOЄTbC H

є

навіти одна в рятована душа,

се р едо вища ,

Т сІКИХ

'Іужоt·о

3Н аЧ -

-

обліку

····

Кі!Jі1ТИ

птах с тво.

же сер це , ,\ЛЯ кспо н е u y вilc

1111Й відсоток учнів уже uжищш наркuтичні речови­

1\·І е та створення благодій­

Зарс1з

ночу

К оже н ,

.\ИХО

ШКUЛіlХ,

котрі

насильства,

ронаж

ен

чолом.

ІІ[ЮВl'ДСІІОГU

рtвень

соціальний супро від та пат­

nром1нець над11

ЖJЮ сусні льства t: нарко:-ІСІ­ нін

-

про бле ­

психологічн у

жінка~І.

Й

ЧЕРВНІ

весна. Хоч у н еб і вже ч ут и й бачити рідне

також надаою конс ультації

11~ ни ідуть з домівок у пo­

fu~ шуках їжі або грошей, @ потрапляють на ву лицю,

llJ,o

що .чаю ть вкрай життєвий

13

ДО

H<l! lpH :-JKc\X,

~ІО В ИХ

J

-

РИ&АJІЬСЬКИЙ <<ПІСТ>>

1.\f-

І l . \І Д Н О

Про те , що у зв'юку зі зміною назви партіі «Народна Аграрна Партін Украіни" на партію нНа·

-

радна партіR» та відповідно до заяви керівника Броварськоі районноі партійноі організаціі На· радно і Аграрно і Парtіі Украіни 29 березнн ц . р. до реєстру районних організацій та інших структур· них утворень політичних партій були внесені від­ повІднІ зміни до і назви .

- Про реєстрацію 28 березнн ц. р. Броварськоі районно і організаціі політично/ парт/і "Всеукраін·

ський патрютичний союз" І свІДоцтво

новажень щодо пщпи са ння з мІн та допов н е нь до с т а туту

Nq 12 ВІД

29.03.2005 року)

ЗАТ «Фірма Т еплицьтехмонтаж».

Юридична адреса

К и tв с ька обл

,

Бровар с ький

рай о н , с . Шев че нкова , вул. Леніна . 5/1

ДО ВІДОМА ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ 3АСО&ІВ!

YBAFA! З метою вдоско нал ен · ня діяльності Державто· інс п ек ції, виконання За· к ону УкраІни н Пр о звернення

У зв ' язку з прий ня ттям 25.03 .2005 року Верховною Радою Укра·tни Зако ну

України « Про внесення з мін до Закону України "Про державний бюджет Укра · їни н а 2005 рік" т а інших законодав чи х актів в н есено зміни ставок податку з вл асни кі в Т З та Інш их самохідн их ма · шин і м еха нІ з мі в Від 2501 см куб . 1 більше . П ри оплат і дорожнього подат · ку необхідно звернути увагу на ЦІ змІ · ни. Та кож подаємо новий розрахунко · вий рахунок для фІзичних осіб -

громадян",

нака зу МВС України від 1О . 10.2004 року NQ 1177 « Про затвердження по ·

· - ~~~~--~·,·· 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Еnектрики; Двірники;

rа303Варюваnьник; Сантехнік; Медичні сестри; Лаборанти. ~aвroc;n.

.Д()~ід@ ~~ t~fl.: i$-Q~~~~; /

Н О

8

Е

Броварськuх

Ж И Т Т Я міської

• -

ma

ложення пр о порядок р о·

боти зі зверне нн ям и гро ­ мадян і орга ні зацій ІХ особистого прийо м у системи МВС Укра·Іни" та підняття tміджу ДА І ке · рівн~щт вом УДАІ област . здtйснюват им етьсР при· йом громадян у Бро­ варському МВ 1З квітня, 7 червня, Бро­ варському РВ -- 25 травня . Початок прийо­ му громадян о 10.00.

міського В І,ІJДІЛення ДАІ , капіта н мілщі t .

газета

ААРЕСА:

V

колекrпuв

ремкuії r· aзe rn u , Броварсь кі "іська і районна радu , раUонна держад,....,ін і с т ра uія .

?.~.~~~·~~~~~~~~)~~

Сuідоцпшо про державну

реєстрацію Кі N 259 uід 10. 12. 1997 р. індекс

Микола КУРАСОВ, стар ш ий державтоІнспектор

районної

раА, раuонної Аержавної dAMiнicmpauїi.

ClliiOACHOBii f1Kf1

33219808500005, для юридичних ос іб - 33210807500005 . МФО - 821 О 18 код 23571923.

61285

.,..

і

00(;)/rilOm®ffi® Ш®WOOOGJ

ВіААЇЛU :

с іль сь к ого г ос n оАарсmва numaнь ,

л u сmів

Редакція

не

заожди

29.03.2005 року).

m~[D]v-~ю~ · -

Юридична адреса: Київська обл ., Броварський район , с . Калинівка , вул . Чекістів 9/77 КерівнІ о рга н и: Політична рада. Голова: Малай Вікт о р Дмитрович .

вод•й 3 КАТЕfОРІЕЮ «Е». Довідк~за тел ~:

5·22,42, 8 (097) ?37·9}-q6·

!і Втрачене п о св ідч ення ве т ерана п раці. серІя А 11 NQ 176 797 в ід 612 .99 р видане управлr н ням со ц і альн о го за· хи с ту насе л ення Броварського району на tм'я ХОДАКІВСЬКОГ О Миколи Ва с и· льооича , вважати недІйсним

1!1 Втрачене свідоцтво про право на спадщину ,

видане Броварською ДНК р. за NQ 2076 на ім'я С І НО · ЗАЦЬ К ОІ Mapi t Федосї1вни. вв ажати неДІЙСНИМИ .

18.02 75

масо в ої poбomu

поділяє позицію авторів.

1•• За точність викладених фактів відповідає автор. і\истуоання

За

з

читачами

- Про реєстрацію 28 березня ц. р. Броварсько і

·· 6!9~!4~~ ~9 Т!RП: : .Jk?Qт§?~ )

4 -02-92 ; n ром uсловосmі 4-04 -81 ; 4-23-26 . і

Керівні органи: Політичн а рада Голова: Збанко Віктор Васильович. міськоі організаціі політи чноі партіі «Всеукраін·

Засmуnнuк реАакmора: 4-21-34.

соuіальнuх

_.·

ПРОДАВЕЦЬ і~ досвідом роботи.

07400 , Кuївська обл .. м. Броварu. бульв. Незалежності, 2.

РеАакmор: 4-03-76.

бухгалтерія: npuuo~' оголоше нь

і мІІісt;•.:,:hІrіІІ:ІІ~r.tf··~&ІnІ··•оаІРІ·~·-•

на сторінках zазети.

зміст реклами відповідальність несе рекламодавець .

ський патріотичний союз" (свідоцтво

Nq 13 від

- Про реєстрацію 28 березня ц . р. Броварськоі МІськоІ

організаЦІі Народно і партіі (свідоцтво від 23.03.2005 року) . Юридична адреса Київська обл . м . Бр овари .

Nq 11

вул . Маяковського, 71-Б. К ерtвні орга ни : збори, виконком . Голова організац іІ : Іваненко Петро П етрови ч .

- Про те , що ВІДПОВІДНО до занви керівника Броварськоі міська/ партійноі організаціі « Всеук· раінське об'єднання « Батьківщина" 29.03.2005 року до ії свідоцтва внесено зміни - зміниласн юридична адреса. Новоо браним головою дана / організа ціі є Анатолій Володимирови Кривонос. друк oфcemнuu. Обсяг І Арукованuu аркуш.

ВіААруковано в ЗАТ "Брова рська Арукарня" уnравління у справах

npecu ma інформаuії Кuївської обЛАержаАмінісmраuїі.

Зам. Тираж

1333 1880 прим.

-4

#27 2005  
Advertisement