Page 1

СУВОТА,

f'UeIa . . . . • 17 ..... 1837 ро8с1.

5

і997 РОКУ

kвrtня

ваПА I'ІIAРС~ХIIOWIOІ ТІ ,.18ниоl 'ІІ.ІІ&"'ІІХ IЕП'ТАТI8

...

ності

Оро6МАІ. _QШ8Z днів

НедоУмка пекучий. біль у Броварах,

всій

як і

киІJlсысй

пенсій 1996 року. Але, починаючи з rPYAHSI, фі­

допомог.

заборго_

платннкіВ

бартерНі

платежів,

заРОбіТноІ

плати

за рахунок .реалізованоІ продукЦІІ. Так, станом на

області,

року

1.03.1997 сум:а

загальна

простроченоІ

,roванюстl

забор_

CRJIадала

тнс. гривень. Броварах

.зaroCJ'rрюється

Псть ре.в:акціі

росте

операції,

взаємозалік

внплатн

все це й призводить збlnьntення заборгова-

до

та

через

по

ський міськИАвіддiJ1 Пен_ сійного фонду за рахунок власних коштів забезпе­ чив фінансування виплат

Baк1cn,

no_

,

внесків

Прострочен~

економічне становнще по­ кн що не стабілізувалось. Спад виробництва глнблюється, криза не­ пnaтерк1в

nлатlIНків

перед Пенсійиим фондом і несвоєчасного ВНд1nевня коштів на внnлату пенсій

7Н6

По місту налічується

отримувачів

16.436

СіЙ' та допомог.

п~н­

Бровар-

нансування

рою

поліпшити

знедолених,

не­

життя

доведених

до

логуб),

фірма

текс.

«Украм­

(директор

В.

Ф.

7 НВІТНЯ вJдзначавться Всесвітній день здоров'я. В цьому роц1 він присвячений боротьбі з шфекцій_ ннми хворобами, що вниикають або поновлюються. З метою ПіДГОТОВКН до цІєІ под1І Європейське регіо­ нальне бюро ВООЗ, а саме знімальна група. Світові Телевізійні Новини (Лондон) проводила вІдеозйом­ ки

16-22 лютого в м. Инєs1 та НиІвськіЙоблаСТі. Предм'етом уваги знімальноІ групи були певні ус_ піхи 'у контролі за епід~мією дифтерІУ та проблема

Не важко помітити, що і в оопереди1х повідом­

леннях шість

фігурувала

біль­

згадувалися

Бажаними

й

лікарні,

назвaнd тут керівннки ...

С. ГЛАДИШЕВСЬКА,

J;'onовою райдерataдмl. в1етраці! В. М. XOM~НКOM

дlnу Пенсійного фонду.

виДано

про

розпорядження

оголошеИНJl

на

"

~aJ:OYcтpoJOl,

савітарвоІ очистки т. озе­ :певевня. У р8ЙДерЖадмі. н1страці! створено. штаб, який коордввуватиме про. ведеННя робіт .з наВеден­

малlbНОГО ФувкціоН'УВання міського господарства, по­

ділився своІми думками про газету, своІм баченням шляхів підвищення 11 інформаційНОІ насиченості. у ході зацікавленоІ розмови журналісти малн змогу детaJIы:ю з'ясувати пнтання, 'що Іх цікавлять, дізнатися про перспективи розбудовн БроварІв на найближчий період.

ня

ПОр'ядкУ'

в

нас~ених

пунктах району .. Вианаче. вот8КОЖ

комплекс

захо.

що

цікавилися організацією щепл,еННІЯ протн дифтеРІІ, та Інших інфекцій, .проблемами профілактики ін_

фекційних захворювaJtIb, в т. ч. тих, які передають­

проrpамв

ся

дій 1 в сільській та се. nвщн1й Радах вародвнх депутатів. Хід міся'lJlВКa передбачаєтьeJI прoaвanl­ зуватн ва засіданні коле. гіІ' прв го.пові раЙДерж. деТЬСJl квітня.

в

статевим

Q

,К,ВІТНЯ

ЦЬQГО

,Завершений фільм передбачаєт~ся передати для використання на УкраІнське Національне телеба'Чен_

, ня.

Л. НОВГОРОДСЬКА, зав. кабінетом санітарно! освітв.

яке Відбу­

другій

тут

ча Шев'leНК8. А даЛі

будинку унікальні .екс_ понати, які розповідають, про три періоди перебу_

-

Тут, у Броварах, ва пош.

<:> .

:=

==

матІр Костомарова і його

. молоду

наречену,

ЯКІ.

Ухали до Микonв lJIaнoaв. ча, що був заарештовавий

1

перебував у Петербурзі. Шзн1ше у Вірші,

свячено~ поет над

.

мольберт, ці, пенan,

BaBcя

кому

Іде

з

чорноІ

землІ

...

Господи, молюс",!

Хвалить тебе не перестану!

СЕРЦЕМ

Мою ТЮРJ\1У, моІ кайдани!

.. .Із

гамІрливого, кипу_ чого майдану Н~залеж_ ності ліворуЧ повертаємо в тихий провулок Шев­ ченка, де неподалік особ­

. якому ,дошки ~ ІІІ

.•Е Ь:І ~

з меморіальноl довідуєМІОСЯ, ' що

тут. роз~іщено НиІвський меморіальний будинок-му_ зей Т. Г. Шевченка (пров. . Шевченка, Ва),

ДО цьоГ9 будинку хо_

див, постійно жив -1з черв_ ня 1846 р. Тарас Грнго­ рович. Час н.е владний

.над пам'яттВ? людей. Будинок досі зберіг дух, ат­ мосферу

того

часу,

коли

сорочка,

кавН!Ик

та

манець.

люлоька,·

склянМ

ку­

Серед експонатів

п'ять

дорогоцінних

прнміpJUll<ів, '«КQбзаря» вндання 1~60 року з дар_ написами

автора.

Невід'ємна частИна му­

зею

-

його садиба.

садку

росте

виця

сІв,

стаРа

1

як

коnись,

ча­

sесною

квІтнуть

барвіНок

В

шовко­

шевч.енкових

буйно

мальви,

яБЛУНі...

виuiнІ,

Особливо незабутнє свя.

ливу увагу привертає ори-

на

І

його полотняний ко­

стюм,

подІЛЮ

оообняк,

люди,

Шевченка які

були

намагались

знищитн його велич, прн­ низити, зробити «проста_ ка в кожусі., а його пое_ з-1ю називали «п'яною му_ зою. (П. Нуліш). Шев­ ченко

ливу

прочитав

всю

літературу,

мож­

був

ви_

оокоосвіченою

людиною.

Нозачковс~кий

дивувався

декаді

РОЗУМОМ

то

відбувалося

буднночку

9

в

цьому

бере~ цьо­

го року, де перед

вальниками домий

шану­

ВИСТУПИВ

письмеН1НИК,

спідник Шевченка

ві­ до_'

Вале­

ріЙ Шевчук. сТарас

Шевченко

людиною особливого

є

ду­

його знанням,

його

ми.

народ-

добре

його

СОфіЮ. Бо це не просто

поезія».

Дмитро

чаючи

()

З Н а. в е Ц ь

Степовик,

Шевченка,

вив­

довів,

що він просто християнин

Команду Ки!вщввв представnяnв спортсмени, вІ­ д.oМli ве nиme в .Yкpa!вl, а й за кордовом. Май. стер спорту багаторазова чеМnlоика УкраІни, ре. кордсменка'В Manнx басейиах Om.ra Мукомол і иа цей раз довenа, що Ій немає рівних на дистанціях 50 та 100 метрів вlnьним ствлем, а ва вайісоротm1й та найпрестижнішій двстанці! ' BCTaBOввna B6ввit

нщіОНaJJЬНИЙ рекорд

-

І

на

. економісту

«1

-

а

вільними

зробить»,

ПРОМОв.1Іяються нОго

лі

до

відвІдувача,

забуваєш

увесь

той

шився

плин

за

що

ли.

духов_

наших цих

рел,

себе

прилучаймо

невичерпних

розумом

'1

віДкриваючи

нОвого

джЕ:­

серцем для

UПевченка,

зв1JIьнюючи себе' від мир_ ськоУ

суєти,

прагнучи

КJiикає

слово

якоІ кликав Шевченко.

Він був

якоІ

нас

за•

Боже,

до

О. КОЦЮБА,

люди_ безпо­

і

храмом.

тей

вчитеЛ'Ька

СШ.

100, і 200

Л. ОЛЕКСАНДРОВ.

ЩО

часу

цим

cTвneM серед

серед плавців свого віку на двстанціях метрів вlnьним cTВneм.

.Картопляна~ новина

'кож­

Прилуч:айМ1ОСЬ ёамі і дІ­ до

метрів вin.-ьнвм

. Ще один ювий та,паиоввтий плавець Олег Бірса здобув собі путівку доПортугалі! ва Європейські Олімпійські ігрв серед дітей. Ному не було рівних

мимово.

КJ,Iопіт,

десь

200

,вас

і ніколн не був а'Ні рево_

середньо до ВсевнШн:ього.

юнаків.

пізнаєте

правда

люціонером і, БОРОllb Бо_

ВіРУючою

гим на дистанці!

Євангель­

до

же, богоборцем.

участь в ювlореькому ч~мпіоиатl Європи І був дру.

Слухаючи митців, знову спова

Ми. сво!

Вдало ввступив на цих змаганнях і майстер спор. ту Олександр Говоров, JlКИЙ' виконав норматив на

украІНClbкі наРОДНі піс­

правду

УкраІни, генерuьвому директору «Маз.

дні народження.

ні.

ські

і таким 'lВВом ввко.

да.Моторс Укра!на. нашому земляку Ігорю колайовичу Сотулен.ку, акі святкували, саме

закінчення

У

26.26

Цей рекорд Dm.ra подарувала своєму ваставнико­ вІ Заслуженому тренеру УкраІни Леоніду олек. сандровнчу Мангеру та сповсору Заслуженому

I«Jнав«Святий Боже, свя­ тий нрІпкий», «Іже Херу· вими~, кантату ДМИТРіЯ Ростовського «Мати мило_ cepДHa~.

-

нала норматив иа участь у' 'leмпіоват1 Європв.

на артистка' Тетяна Не. грій незабутньо ПОЛОНИ.'lа спухачів «Тополею», «На­ ЩО мені "арі очІ». А '10'лові 'ШЙ ансамбль під ке­

правди,

Звертався

спортсменн з усіх' областей УкраІни.

надо народні ПіСНі. Народ.

щоразу

Мнстец т в

ною.

Такі люди

треб~

25--,-27 БЕРЕЗНЯ ~1дбувся зимовий . чемпіонат Укра!Ни з плававвя, в якому ВЗJLJIJI участь :.194

Шестирічна .Богдана Нарпенко майстерн:о чита­ ла «ЛІлею~. ТріО банду­ ристок Сокольських вико­

Шев.

вивчати, зн'ати його ф1JIо­

ня дІ1Я

роду.

зрозумітн

ченка,

Бо­

Батька-Творця.

Божий.

ним

глнбоко

на­

«Кобзар»

Він не такий, як

Щоб

До

вдумуєшся

ментальність· націІ укра. ІнськоІ.' У нього зовсім інше було життя: 'Не мав сім 'І, дІтей, хати, бо вІн

пророк.

волання творіння

Шевченка знають і як іконописця. Це людина, на . якій спочиває палець

куль­

Юрій Ианигін назвав Шевченка «Хранителем націІ, якого шанують всю­

ху; месійноro' призначен­ украlнаького

-начитано­

сті, штелІгентності, турі, освічеНОСТі •.

ди.

Це

жого

рівництвом народного ар. тиста Олеся Харченка ви_

uiiii&liinliii;-aliiііill-;;ііііііі;Nііііі;ііііііііііііііі;Jiііііі.ііііііі.

ЧИмИ

UЦo я не з ким не

гІнальний

Бlnя

ПРИЛ УЧАЮЧИСЬ

ник,

знята

Молюся!

Шевченко-худож-

що

хреста 'Неначе

ІІІ

користу­

жуються тоді, коли Іх на_ роду стає найважче. Це був час, коли повністю знищили автономію.

пла­

ДИвлюсь: твоя, мІй брате, мати, ЧорнІше

якими

при­

порадІв,

немає

етюдник, олів­ гравійювальне

прнnаддя,

Ностомарову,

сумно ним

вання Шевченка в Укра­ тут зібрано деякІ оооБИСТі .речі поета

IfJl.

кати:

і

поет.

Музей відкрито у 1928 році. У восьмн кІмнатах

товій станці!, вів зустрів

~

жив

JiвповнюєтьeJI 150 років арешту Тараса Григорови­

f.~теРБУРГ і заenaJIНJI пое.

здійснюватнметься за

участю експертів ВООЗ.

GCTL ре.орд!

Кобзаря

року

шляхом;

Обробка BJдOOMaTeplaniB

. і

Ш.д.яzаAlU

наркоманів та .повій.

них проблем, засобів Іх подолання. • Перебувала знімальна група WTN і у .БроваР­ ському районі, а саме в дитячій пonІftлін1ці, іНфек. ційному вІддіденні дитячо! лікарні, СШ N9 10, де

Такі ж створево . шТftбн

адм1ністрац1!,

ч.

цІєнтів, лікарів, ді~й в організованих та неорганІ_ зованих групах, бездомних осіб, так і керівників установ для з'ясування можливих причин еп1демІч-

здійснюватимуть.

визначево

були

Під час зйомок проводилось інтерв'ювання як па­

ника. та

групи

Дlагностично.лікувальНі цеитри, пологові бу_

зику, 'в Т.

ся в райов1 в ході місяч.

терв.

торі! райову в квітні ц. р.

ІФС;~

дів,

венеричних захворювань.

об'єктами віДвідування

ДИНlКИ, будинки для дІтей-сиріт, -школи, • а також робочїмісця, осел1, кишла представників груп ри_

начальник міського від­

Оголошено МіСRЧНИК dЛ8ГОУСТРОЮ

У мані підготовкн до відзначення 60_річчя з дня заснування міськрайонноІ газети «Нове життя. (<<стахановець.) минулоІ середи в редакціІ відбула­ ся зустріч кодективу із мером Броварів О. М. Іщенком. ОлекСіЙ Макснмович розповіВ про ооці_ 'альио-економічНі процеси, які вІдбуваються в місті, зусилля, яких докладає виконком Ради для нор­

KlnbKOC'1li

зростання

цих підnрнємств та

установ,

ВСЕСВІТНІЙ АЕНЬ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Хаменушко), меблева фабрика «ДРужба. (ди­ ректор М. В. Дерій), «Світлотехніка. (дирек­ тор В. М.Зволь).

відчаю людей. НайбlnЬшу заборгова­ и1сть мають такі пlдnри_

мер міста

-

велос$t

своєч.асно у зв'язку З ВіД­ сутністю коштів. Якби борНОіИКИ розрахували_ ся, то ПенСіЙному, фонду було б достатньо Rоштів для виплатн пенсіЙ. А це дозволило б 'певною мі­

7 КВІТНЯ -

ємства: БЗАБК (дирек­ тор С. М. Махновський), ЗПМ (директор В. Н. Бі­

ГОГОЛівськоІ

Асоціаці,.

по ввробии­

присадибній «Аетерlкe.

цтву садИВНОго матеріалу карТОплІ «Десва. пропо. вує два enlтні сортв гол• . Jiандсько! селекцІ! «Асте. рІкс» та «Симфонія •. Гoпnaндцi, ЯКІ визнані майстрами сenекц1йвоІ справи,

постарa.JIВСЯ:

у

бульбах зібрано JЩ,.Є най­ краще,

чого

можна

чек&.

тв від цього овочу. Пре_ красвий зовніШНій вигляд, я б сказав, - базарвий варіант продовгувата, червоного

на

KOm.Opy,

зріз,' що

жOJtта

eвlд1JllТЬ

про

веnвквй вміст каротину, вІчка зверху - звачвть MiвlManьнl витрати прн . очищенні. Обидва сорти иадзввчайво ет1йк1 до

хвороб. ВИРOCТВВlПв

ва

своlй

.

дІЛJDЩі та, «Симфо.

вlю., ви зна'ІНО розширв. те свій ринок збуту. Копи ж врахувати те, що 3-4

сотки доброrо господаря дадуть до 2 тонн БУJlЬБ, то від сп1вробітввцтва ви зanвmитеся Tim.xв у ви.

rpaml. І ще одне. Якщо' ви тимчасово зanвmитееь без

роботи, то Ті запропонуємо вам це перебирав. НJI картопnl. Розраховува. тимемOCJI ва ваш внбір­

ІрlmМВ 'ІН садивним ііа. терlanом.

Де нас знайти? Це о.во. 'lЄва база, на ви!зді з БроварІв у сторону Тре. бухова.

.


-1+1. 18.00 СерІ. . ~~. 18.10 СеРІ8ІІ .n.т..,.....,. tm-..цІо

( ",PWИЙ КАНАІІ УТ

Н8ЦЇОН8ІІІоН8 АІСаДеМіІІІ наук Украінн. EIв~HHa кoмn'lOТepмa - асім·

raзetа .Все

.

17.З5 Мі*народний фонд .відрод1сенн••

....

'Copociвc:wci

обранцj.

18.00 YfН 18.15 3aI\Ott с_ 18.20 TlIOjНIii lІ8ЧіР ансамбlll() ім. П. ВІр. a.кoro.l~

Інформаційно· РО_ програма

__

Т

О

О

.

0

3 .1+ 1.

Вмстааа ДІІА дітeil .Ко3а і ~

11.05 З8с0нє38l<OН 11.10 Дgк.~ .пані с_торо<8. 11.35 rrr_ 38У!СІІ чаріені 11.55 засон є за..... 12.00 від оПерехрес ..... - /1IJ успіху

12.35~ 12.50 Тiвl-шon

..-nяpi8. у1ср8іна,-

оса niтllP81'lP8. О.ГDttЧWJ. оСоборо. ІСТО'

рі8 УооРаІніі. 0СІРа3О1ВОРОе ммcqцТllO 3щ<он є закон

6.'10 Те_

14.Ф нан-cпan lI8IVIВ8Y

.Міст,)

~_ ~OДianOnO~

Хіт-парад·

18.30 ocn..... '_QPACIIМ.o. Т/а 17.00 .м.--а ~. МYIWCIIPian 17.27 .Прмеіт ..• - .'. Мyl8ofClll!lм 17.30 .'fQP\tмA 11118Щ', ...".тc;epIion 17.55.21.56.22.54 м.-n.,a _ _ 18.00 ~T. Г_. К8pIБCo,u 18.30 ДiПocaнan. д..rv!aмiI.... ЇНФOJIМ8ЦЇII. niIn/o:И.. . . . 19.00 Toк-woy ' .. ~ ~ 19.26 Гol108Нi ПCWIl!1IR (ТІА. ..вісма.) 10.ао . - - . . , . . Т/с

Iнфopмaцjii..о·............ nporpaмa

21.00

.11ic:nioмQм.'

21.~ Фvr6on

..........т ,.1іІІ. 0'..... туру

22.40 ~ ~ ОІіОі ~.

23.40 ~ ~ ~

ТEr

"""qJ8

(оН__

IIJ_.

19.56;~F~.КIIin Д1t118iд .Мoo3iIt-Paдio

17.20 ~"'Topr 17.30 ~ oliд кyroм 23.511мtAYca· 18.00 1С'д:+І- o3ancn8 _ .

ТV-T...,.

14.50 Т"",On 15.;10 ........ ricrb 15.40 cr __п.· тhe nabal way 16.00 My...тcepi8n oICottaн·

rocniтMI МASН.

20.00 ............ Т/с 2О.ао ..даа...... Tu,eceplaiJ. 131 ее 21.30 ВеЧІРНі аіСТІ (ТІА 'EIiorнa-) 22.00 .1CentI1 ЛеАСіО. Т/с 23.00 В-НТМН ЩеРСіаЧаВ nptW:ТaanIIЄ ... 23.39 М'IV npeдcт~; Н;oiiq;iioщi )dтм 0,30 MТV npe,qtT!'IIIIII8; му:зощо _ 1.28 Ilporpaмa l18PIIQII'I ма _ра Т__

..

~~ Муз.11POf1)8I8

_.

ао.оо Т__

2О.С15 oМинYJJ' ЦІоОі-о,QIIII'

20.10 4ірма oAroн.: ~ 0:110 _ . рухаміСт", . .

...

~ ..гpallic.

2З.55

•ТВ-І.-.ресаро,

CllY86а

.

.Щоб ...... ·AТanм. ТoprIнфцрм

23.00 23.4(1

14.00 ..с:.. г_ _....... ХІ. 1 С. 15.30 м..стeцo.oиll ........Теритoplll Ао.

;~:18~"':

20.30 Анонс ~ TK.-ГраІІіс. 2020·.31150 ~=.r-

oKa,-.

~ T8М08CIiu

8.00 Аіі-Ті-Ен. ~ 0П1ІІД (...-lІіil.

16.30 Tener_r.

=.c~ дinoIIoI~.IJВ'IЇ .

.Ha~. діТИ'

:::CT~

_.)

~ти.... nporpaмa

20.20

20.40 .КТО....•

22.00 X,..........opтol[lll

АЙ..сI-П-"

(3 нар. депутатом В. Г..-І

20.00

.у нас 8

0.15

1.. .35 .Дqз.o<JIIICЇIC CSetIA. 14.55 1-..рес ТОНІС . 15.00 Teпera:seTa 15.10 Нерухоміс... 15.40 AllТOТopr 15.6Q ~f4IiЛt,м 18.00 Пparpaмa .~.

нту

roc"",.

17.36

18.10 ·Весна. пар0< M~' .1:8.25 .Граціі lІіА .гравісу. 1•• 45 CeplllIІ -д,8нwI. 19.35 .ВiIUta nnooc. .

8.00 .enp.. ~•. T....cepi811 6.30 .ЧорниіІ ПІІ8Щ'. М_тсеріan 7.00 ~eЦWCМiI _ _ .ТеритopiR Ао. Хіт·

" - - - ~~. .

.

.KOмn'OQTep х-

17.20

10.05 Пparрама •... ~. ТІІ tcQPOIC. ~... одеса. .мст.) 10.30611в1Q. (оо. з.napiica. • -.50)

.

.

17·05T~

9.50 Тenecалон Н. JIoc.к080 4!I'1ePeд~.

1".20

1'_35T."......... ~

T"rroraiser.

з,s..й КАНАЛ

17.00 A!tO\tC.• iPOrPaМ

23.55 TeneeкtnP8C ТОНЮ 0.00 х,д. ..........'І(~Иf_Ї п с:естрм.

~_

P03II8r

~.05 ~ ~ .Cto"тi ~".

(M.X8pdв, A/.fВК 0Ф88армт.)

6.35 створи см. О6ІІИЧЧІІ 6.50 Aнтpec:ollloQ 7.05 ат 7.25 ПіСМІІ ;.... а краечук ~ Т_р.... oCaКl8-&ap6apa.

_~

••

. 22.20 T~ -ropeцo.-4.

1~=~~QCI38UC8IIWta -q1Qf'P8М1123.15 .музичний 1С88Ртan.

IЗ.4О

.............11І". ._.. .1.1І... ~

1З.35 х"..-..-..,.. o8oo-ocmoo

17.55

ТEr

11.00 c.rт

.

17.00 0СіОіТНііІ ....... _

.

«ш. І «1ОІ1В»

о.аХІ

12.ЗО Співає народний артнст Усраі_ O.ВOCТf)IIIC08 12.45 Пporкoз погоди 12.50 Му""rфі...... 13.OO~......Гa

_

atЧНi новини

0_.

-'

8.30 хрещатик 8.50 му3ичн8 lІ8У38 ~ ЧoptиА l!,IIIWI8Т

кoзeнtIТ-

з8сон є

Пporнo3 nOrOД,IO Фут6оо. Чeмnoнвт AнrI1ll. ·Чctлci· .Apc:eнan•. У nePIIP8Ї - 23.45 Му.

О'

11.00 Т_ _ т, a.КDID МІІ8ОІО) 11.10 М_тСМ8.30 ВeчiJнi .lІісті (-ОР) 11 20 ~","OO оДаМ8ео. Т_ _ _ _• 130 CePItI 1 '50 n-..-._ tO.oe .ха'................ Т/о 1. •_ - ..це............ 10.10 -r......... ra.oa. •. Т/о ~ Му;".,....... . . 1 і.ОО C'r5ta ~ IЗ.ОО.т~ . 11.30 ТООС-ІІІО\І • ... 3 IЗ.10 ~ nPOrJI8МII ~. 12.00 Ммст_іі 1С8На.1 .ТериторіА А•. ~.~••Т_.I.) Хіт-_ IЗ.36 .........АТОН.; інформ . . . nPQ tI8' 13.00 l\I.eiIICO,U _ ranepeя. ч . .1 (ТК

22.36~

друrий КАНАп УТ

13.30

.....- .... м·.•.~.

-НАРТ~~H.··

21.45 ~.....----................. .n... ~ .• І. "'--'~ ......... """'-." ... нар. дeпyuI''''' Y~ Л. ~oм) 22.00 Т-.:прес . 22.05 f1porpaма ..ракурс.

.

~. (оо. Одес•• 1)( ._т.)

•.

22.50 22.55

...

ІСНЙ (оо. одеса. ТJ( .мocr.)

_

18.:!О за""*-

.

21.00~цJIЦ!o·~ _ _ пaorра-

9.25 Тсж·wov .Арабески•. ю~.

20.45 ВеОІіРО.- _ . 20.15 Т/о .nм,.........,.. 21.50 E~. -зar_ аоріі·.•У мас lІіА ~ IIМWII rapeo. 2 ч.

22.З5 Закон є 38І<ОН

10.05

8.35

~e.30 ",..... ММOДir;I :!О.ОО 1ttфopм. . . . . ~ .ч.с-

22.40 НaцioнanWtИЙ хіт·_ 22.45 ДаіІДІСеС:Т еосономічнмх . . 0 _ 23.00 ХІ••Вont.нl 6ара600нм.. 1. 2 сері' У neII8D8I- 23.50 НацІо­ н...-А .tт.;'8p8A. 23.55 УТН 1.00 K~T капели бaн.qypмcтi8 Уосраінм

УТ-2

рухаміс:т...

.'

9.30 Menopвмa 10.00 Анонс 10.05 П(ІСТСІСрИПТуМ 10.25 Т_ecepIan .ТІм... 17.30 Анонс . 17.UT..........n ' . ".ис..,.

ВeчipнR

.CнjдaНDIC

·nor_ 8.35~

18.45 .1итepвIctI

18.50 -Фiнaнc;(вdI OГIIIIД 19.00 Came-тоіІ 19.25 Н~иА I!iт-napaд 19.30 Т_ .Право. 20.00 ДоІо:. фUи,м .6сrОРОДIIЦ.' 20.40 _ 21.00 У1Н 21.45 Фyтбon вjд У1Н

7.00

'ТРЕТІЙ КАНАІІ УІ

8.00 CnopT-таІІм 8.30 ...........

-Стан С:1рав-

.~'

7.00 Зpaнoty .... С8ЇУІ!НІСУ,оо 7.10 МynьT~ 7.30 A~ nPOrJI8МII OC8In1 ,IP8CJНII. 7 •• Т ---'-- _.......... ..- е._. - - 8.30 .Фірма ·АТОН·; ~ nPQ не·

22.00 ,,,"шоу o3poбit . - . 22.50 тсн 23.00 ~ ·Tp.tItt8n·

14.57-15.57

1

OADmIP ....

20.00 CepЩt

~_ pt;Ж.. фin

А....

·f1cAoI;сж у ка3"У' 2О.зо .Інформaцlilно·aмanітмчна nporpaмr.

20.15

"&&1..

25-й

... . ....--"

.

1$.30 тсн

16.00 Y.JH . 111.15 ХІ. "а сім" •• 1 с.ріоо

...п,,· 0.00 шоу ,Прмс:трас", і ~'..

(ТРК .30noтi 8орО'

.а-)

Тopriнформ

«ІОТАР»

~45~

1:.00 Тб-6

Мое ..... Спорт

. _.

7.зо~ а.ОО •TeIIIIIIНOItc.

а.05 Тб·6 Мос.ва. Тоос·woy .3роСІм qxж.

a.S5 Метео'анонс . . 9.00 ТБ-6 МQc.вa. Му..те",*" ..г_. noмнi /1ІІІ!ГОДИ fiїI\II8 і Т_.

9.45 .ДмIlПllXl> ~ на небо .і fttW.Y ~oo. 9.50 Дм~ сеанс.•НО8ОіІ 8Тpaufoн' .1 1.25 No1a вene! 11.35 Шоу.",,; _"""""""" ~. 12.10 Тб-6 Москва. гуморис f1!OrPa

.......

.ма .На3lК' рекордам. Спорт"вна nporpaмa .Світ профі.о

12.35 12.45

Наша aфiw8 .Дика "

12.50 дlф

'3.30 Ноl Hne 13.40 Наша зустріч

- Aec1panoi.

IЗ.50 .r1peм'вp-вiдeo_

14.15 APrjМeНТ 1".25 НОІ line 1500 3arpaaa 17.00 ДмТINИо1 сеанс 17.45 СаП"lімчннА odнo_ .фі...,.. 17.55 Територія Тб·іІ. !1purрамаА.noФ. 1t000bКOrO

.

...

18.25 Шоу·і,.; .naт.ч" об_. 19.00 Зarраеа . 19.30 ХІ•• Серце ...........

21.З5 E.кc~~

npDrpaмa ОСВІТ J1IICIФIo

21.50 Cnup........

22.00 23.40

ХІ••CnOроікіо·р.315II1I ....р

.

ПріІс.ouoyeS.

.

23.45Зarрава

0.45

Т~.OJека -Пapтiilма 3ОНАО

2.10Т-о.с

~------------------------~--~------------------~--------~----------------. . . . (.... . s :::~~ ~~ =-=:,':;::rs -. :4.~Jr-'*" OOCТYtCO . IЗ.45Т_ _ 13.$0 ~ norQAИ 13.55 ЗіІІОН 38ІІІІІ 14.00 ХІ. 4 ........ 1tP . . . , _•• 1 с. 17.00 З8Іі6Н 17.05 0Q0InМ _1I/f8118CO!11P1в. наам· н" 0CIinI - 1IiIaIIIIIIP8L~ ~мiнIcYpa .

ПЕРШМї;, КАНАІІ УТ

O.car-<o·

~ ЧУРеІІ8 ліни Кос_

6.ООAoOlC

в.05 Доброго Р8*У. Уlфlliнol 8.00 фінаllCOllиA ОГЛІІД 8.10 НвцIoнano.ниil І!іт-napщj 8.15 !\f'poМarаз...

8.25 І ...-и музи.. 8.35 Sі.Фсриваємо 6ібlliю. !lePщIaча 1 9.05 Х/• •Вont"иІ tlaDa6аН.... 1, 2 с. У neIМIII8i - 00.55' за_ • _ . 10~OOYТН 11.00 К_ .М •. Мaлwта 11.30 Т_нал .Право. 12. оо СвіЧЩІО

.а.... 2. 1 чacтw. 14.05" fIj fImi ні пера 14.57-15.57 Н!IЦjOН_

CeaIU ................. 9.10 PRO иКIWNE

8.ао

2~ a:~ ~T iнc.~_' М)'3М'" ХІ. ОІіП сім"

••

ІВ. 15 Закон є закон

n

IВ.2О Т8QPЧИЙ ~ip sнcaм6noo ім. Вір· СІоІСОГО. 2 част"на ІВ. 50 Фittattcotoнй ""ІІІІД . 19.00 еа..ое тоі! 19.25 Національний хіт'парад 19.ЗО Телеканал .Право· 20.00 Муль.фіl1bМ ..-Обережно. ·мaвnoч.".

20.10 Ш""гер - бо WllArep 20.40 Вечірня Ka3l<a 21.00 Y.JH 21."5 Вісн... УРІІІІУ 22.05 З.он є закон 22.10 Націонano.ниill!iт.napaд

22.15 д-*ні --сім'.я-

23.20 ПpoПtoз 23.30 AI:n8nI

.'

частина

0.00

УТН

'іруrий'їXt~ПptA.

V~?ДIЮ1

13.ЗО Зао<он є 38_011 13.35 Теnефіп_ .Поnи. 3 гоцем.

[

,.:

.

ПЕРWИЙ КАНАІІ УТ

6.00 Анонс 6.05 JIoбooro РІІН"У. Україно! В.ОО illiнаНСО8ИіІ OГIIIIД

Нaцioнa/lloнмii хіт-парад Arpaмaгa3мн

;:~Ю~~Г . 9.05 XlФ .80П1.... ~I~. 4 с. У

~YrН !19~':

11.00

канал ·М •. Мamпа

-.

11.ЗО Теneканал .Право. СеI10 і nlOДИ

12.ЗО I1ourре. "Уда-...а

IЗ.ОО УТН

І З. 15 Закон є 38JCOН

13.20 .аи". природа УкраїНИ 13.35 Спогад про _онкурс '4.57·15.57 НaЦjoн""""a AlclWlмія наук У_раї..... Емстронна 1СОІо8І'ІОТерна ,..

зета ·Все 16.00 У1Н

ВСіМ.

-

16.15 МУllloт~ OAniCa B~' 16.45 ДУlІ"торі•. передача 4 17.:!О І '''''"'''' музика 17.30 ВoneilбоЛ. Чемпіонат УIфI!jни. ЖінКМ • •ДМнамо-д.енестра. (0дес8) 18.00-~. (lIyrана.ос) 18.15 змон є 381<01І

1::~=ra

18.50 19.00

Фіманс08llil ОІ'ІІІІД еа- тоіІ

19.30 20.00

Те_

.1Jpeeoo

О/ІаІСО (Гаман-

!t!.,;;~~=-

23.20 ~ xiT'napaд ~ 23.25 УГН-.----. 23.40 ХІ••8_'" ~.... 5 С!8РіІІ 0.30 ieNЛіга чeмn1Oнiв. .Бotм:citI.

)-

.Манчестер 1ОнаіІ,П!JPepIIЇ - І тIiIwcи МУ3ІІІСІІ

А'уrмй КАНАІІ УТ

.1+1. 7.00 IнФс!РМaцjііно-j)D388JКa/1IoН8 . . . . . . . .СніДанок 3 .1+1.

10.00

Тепеанонс

10.05ЩОт.......

l}!Оі'НО3 nOrOД,IO

·XICI.·

8.2O.~ ................... Дом. 9.00 К. Г_у IOI<-IIIDV . . . . . . . 9.35 Фан-tu0y6 . 10.00AoOlC 10.D5Зв~·_

~'.зf~--- .n-

18.20 18.45

Нaцioнano.ннй хіТ'парад 20.30 Т.1I8фInwI oДIuoi'. :!О.4О ВечipмR lС83ІСІІ

І АнГ.....

ІНТЕР lитернави...

8.00 8.15

17.35 Т_.......n-

19.20~T~

21.00 Y.JH 21.20 Фyrбon. lIra -*на.

ТРЕПЙ КАНАІІ УТ

за

...-..- _

Iнтlllfjlicтl

18.55~ ~ 19.30 Вr;WIII МiUiOДIIO

....... дu..

:!О.ОО Інфоpмaцjllнa ~ ·Час· 2O.45~_

20.55 Тe.oiec8PIU ........_~ .ІІТ. . . - - _ . 8 О8ОІІІ 22.20 У lIDIIIP8II .трачeнoro..... \СРІОЧКО8 23.05 lнтepнollllllМ 23.20 noroди 23.30 .......

mOIiIIUII-......,..•.

23.45 ТЕТ

сТИ. І екиlв»

OiCIТ 6, l1СНІІ ДНА. O.T..1Ц8I8CD 7.

МiCWI но-.. AtnPВCaIII,OCa

7.10 lif. TeioecepIu oCahta-&ар&ара. 8.30 &~-інформ 8.45 В.1lIiIoбaчoВ npeдc.9.15 KJ.S.S. СеРАО3НО nPQ 1СОІо8І'lОтери

сенсації і ~ lІеРМІСа

У:vg=-~.·У"';

0.40 Єntner .•~_ місто ~. . 1.00 ~ •. МonoфoIi ........ а

.-

с.·

.

25.-1

I:~~ .. ,:~ .. ~~.~ .

fоШ"'~ ~ Африки. ~

1 0.4 10.55 . 5 = ..... nparpaма 1~.15 . ~,,*,oКaIp. 11.35 Кoн~~. cnieaє М.шу·

·ІР

14.30 1".50 тб tuoy6 .х.М.• 15.20_ПQeтор C_ТltOllClГO

ІІО!ПУСІІУ

Хіт·парад

IЗ.ОО l1его·8!!СПР8С

r..--._a..

14.00 ..сад. 15.30 Mмc1;llЦ......ii

.

~ІІІо,фі_

16.20 дідо!Іоl y~I1оР.фети 16.25 ТIIНQoOCиA ",""n. 16.55 ""ТФЇ/ІЬМИ ."..,.... . . 17.15 rOIIQC·_ .~. 17.45 ~.qt..те:w;Рс;иоі . 1 •. 00 ОФіс бе3...,. 18.15 Н_ ~ ет"'; речі

1CII!Pf8II.

1455 Te.-Icnpec::.··· . . , 16.00 Тепеанонс дмт .... С1УДЇІ1 .Нщоія.

17.15

Гoi:lнaвal1toНa._np0rp8м8

2O.QO~ ••

20.30.

• .(3 _,

19.

Н-Х:en

.

tn ..форум.,

ТJ( .Граllic.

1.28

.

Пg-Т-tтТ"" ГР

ю

~YI\PIIOТТOo; po3Иt'paW nOТePВI

21.4O/1aIii~

.

2145 Тоprінформ 22.00 'U/I!OniI ~, Віт'" rtec:oo.,.OIl)o 22 20 .ФїоI8НCМСТ' . 22.40 .до І nicпя.... B~ 23.25 Нс:іеасел

rj3"T~= УХРТ

0.25 MY-оІІ8 nporpaмa .1CпiWe. 1.00 НО8осen . 1.10 oПporpвo,oa М. (ТК 'ЗМотї 1IQPOТ8.)

25-1 КAНAJI

7.00 3INOНКY на C:8hat8LY ОО' 7.10 Му...т....,., , 7.35 Т8JI~ •. . . . -.. 8.25 .~ "'"ТОН.: Iiiфopмaцiw nPQ не·

8.30~

....... 9.05 .......... ~.~ ІІРІ!СТ. 9.20 ~ ~ OZOOМ JI 12. 9.50 I~ ~ .En8тpoтa· f!!IIIIDY'" . . 10.21) T~ nnaнeти-

.=.-

.

:g:I~~"

Тf.!!1CT__тa

ii:'rc$~I8oT~

11.2O~

13.tOXl....... . 14.25 oQч8вмнe -!ІІм!ІвІрмео 1".50 ~ .АТОН.: ~

~~ __ 15.10

1~:~ :;:::;....

~ не-

Teneaнoнc

Пуб~ фжр.•lIianorм. (3

Н!ІР. ДllПYl'8'ІОМ Укра"'" ·Є.Марчуком)

22.00 ТIІ/ІІіеІоаІре!; 22.05 l1DOrD8I8 .PвavDc22.20 Т......... ооІ'арац..-4. 23.10 .;Joptuta СТ........ 2З.~ Те_ал' . _ . J3ОюсТ...-cnpec .0.00 Xyд:~ O'fOPII8 IWIU·

АЙ-СІ-П-ВІ

..cn_

7.00

а8ІІСір,/І!ІНиІ•• Т.nкеріал -ЧорниІІмаЩ', Муllloтсеріал М..ст_"", ocaнan .Територія А•. Хі.·

8.00

~~. МїжнapoдllиА oГlIIIДiaнrniii·

8.зо=:Ю~)

~.j8Jl8C08PlU.

. с

0.00 132 . . . 10.00 • IlIJpМIIc., Т/с 10.30 oДoitv.t, ..p" •• Т/с 11:00 SiA '~Т8. /1IJ УСПІХУ 11.30 T!IC-wo.r • ...3 а....:-. 12.00 Миc:nIIj.ocиIIIС8ІІ8ІІ .Територія А•. Хіт'/1ІрІІД IЗ.ОО J1oтмi< 1ІР.ІРОдІІ. ~ І D8!IP8 IЗ.3CNIi:iмт. ~. T~. Ч:2

1'.. 00 ..с:..

r_".'CI ...... ХІ•. 3 с.

МмcT8цo.цII·UIIIin .Tepмтoplll А-. Xi'-nвpaД .

15:30

10.И·.enpaaio МКCIPItPII", •• Т/с

1IJ'~'::"'" ФІ.- l1OГO,Qf ono.r-.

19.56. 23.57

101FМ.

. . . . . . oМoaaIIi-PIIДJO T/C

r,:=~~i

.

17.10~ТCМ17.20 AIЇТaТOir

1330. 21.58 lCCIМiWtiR НaIt ~... 22.05 Oe..tA '!fII88_. Т/с 23.00 ~ PIIfI/IIOIIЇC1! 23.30 MТV npeдcт_: НaiIКPaUU хіти 0.30 мтv npeдcт_ м,-а _ан... 1.28 ПPDfPII... ~ на _тра 17.00

17.30 Т/с .38 ....... ра_. '1.1. 2 .

35-М КАНАп

ОІ\НОНС

l1XJI1I808

П:~І~

17.50.~'

6.40 • Тепеанонс· 6."5 9Ох60х90 7.00 Т6-6 Мое.... -Спорт ти_· 7.30 заграва 8.00 Цenтep.peвoo 8.15 l1рес.ocnyб 8.20 Elccпрес·іtoфopм 8.36 Метео-ананс 8.40 Тб-6 Мое.ва. .OCn-с:тrдloo. 9.25 МIWNМЙ ти._ 9.55 .дм_ на небо і fJ{fftiIq ~ .... 10.00 Наша .~. .. 10.05 МysJbtфі_н 10.35 дpryмeнт 10.45 AнaniT".... програма 1'1 30 Nota 8ene! 11.40 ТБ·6 Мое..... .Дмco<·ocaнan. 1205 НDlline . 12.15 Спор ...... nporpaмa oCIoIт~. 12.25 1І/••3."ен. IСlІР8т.. . 1....10 Н..... aфiwа 14.15 нot 6ne 1".25 Те_ 15.00 3arpaвa

.Or-..

17.00.TCI~

17.05 Дит..... С88ІІС 18.00 ·Н ... ·йорс. НЬІО·ЙОРС. 18.30 Т6-6 МоСква. ·кaTac~ '-О 19.00 Заг",'\R8 19.30 Цer>.ep.peвoo 111."5 т"".серіаn .Р.би. н. :а. 20.20 ТАН 20.30 Ток·uюу 'Музика і прес•• ;

.

ne~a.onil'l·!CPYn_

'

21.25 Ек . -інсіюРіІ 21' .40 Cnbpтм_ ''1JD.""",a .Світ профі.' 21.50 11І+ .Іс ....' мlрност;,. 2340 Г1Р8с·кnуб :13.45 3М"""" 0.45 ТБ·6 10,100<" . ' Дис.-канan. 1.30 Teneaн(;Ht: .

18 10

.ГР8ЦІЇ

8'"

.Гравісу.

ІВ.ЗО ·100 чудес сві'У' (ТК 'ФОРУМ_) 18.45 С.ріаllоД,....... 19.30 'lIor-wоу' . 20.00 .УісРl1Oпо. - рО3НГраш лотереї )

2O.10~~ фотorpaфii.

.

20.35 ·KoМn·IOTep Х· 20.50 .На добраоіч. діти. 21.10 Тopriнфopм 21.30 Тсж·uюy .саме таіі. . 22.00 Х'А••"'_ AIuIaIIIQ. 2З.50 Тopriнформ .

.,f(,.....

.ІОТАР.

1eneal1OНC

6.40

6.30

6.00

2O.00~••

16.зо~' 16.4O.1tepyxauicn. Муз.пауза

20.00

m:~==z:eоА~о:'/tФоr-аціЯ прО не-

10.30 аХІ.'=-' .,~. Т/о

16.00rtporpoiмa .~. (OНiМeЦWUI

18.30

~ х/ф 'Жандарм ~T"".'

19.00 toc~woy ... ~

та

J:IePYXIIМICТO.

nporJIIIN'

18.2OJC/. OIIePU ......

IЗ.ООТ~

15.00Т

.

35-И КАНАп

Анонс

17.00 .~ і 11 ~" Мyno.irc;eplan 17.27-I1РооіІт. _ : ~..ТcepIeti 17.30 -~ ~cepian

11.50 My...~.Cвiт~. '1.2

НАРТ

Г\>oqиoма~"'" ма зaвrpa

17.00

21.45

:!О.50 НOВOCen

21.

сері.

.РУ!СОМЇС.... :!О. 15 ~П9дОPD. у ...,.. :!О.ЗО ~ nparpaмa -М" та вnaдa. 21.00I~nporрамa·.НдPТ~'••

",lil~a ДUIO.ВDI YдN 30 AIOtC: ~ 20.35 ТopriнфорМ

132

o8iicHa-)

Т/с

.

~:OO Пубlliцмс!_ nporpaмa :!о

T/O

ПІА. 23.30 мтv npeдcт8МВ: Наііосращі хіти 0.30 MТV· npeдcT_; музика .000><8ННЯ

18'1 B~ А/ІІІ ".-etI оСаІ<ура·шоу. 19. ТoprItiфорМ· НТУ

/ІР успіху

T_К;!PIan.

2З.0О

.ZOOM • 12-

-Міста і стоnиці с.еіту'

•.

22,00.-_•..

(М. ВіННИЦR. тк :.lwтap~1

нo8ocen

..

21.ЗО ~ llicті (1ІА

Ммм...:. ~.~ хрест_

19.10 19.20

..rIIIpupec;...

101FМ·

Му""тфі_

16 2s 17 оо

.;

.

..

1'~~ ~a 'Вea!m<a' (М. Запор\>ooЦl~ ..дneI\c~. ";11>. дt;nyтaTaм YWPiOIНOi Л.

.Єpanвw-

19.00 ТОІ<'ЩОУ • ... 3 ~ 19.26 rOII08iti ПІІІІіі /!НА (ТІА .ВІкна·) 10.10 .Х.....,.. 0,"""011 •• Т/с '9.56. 23.57 КIIin _ lIUf .Моозі.·"'uUo

Тeпaralser·

1.. 40 Пу(\ліцмс. Т_Г4JOr1I.,

16 10

.O<aj)бм ЗIiI8tOrо~. МІС

18.00 KЇttOI<yP!tМ 18.15.8epoti!:Dc

IЗ.50 'ene",~_.~ є8panao 14.:!О ·Фірма ·Дroн·: іНФОРМаЦіІО nPQ не-

.n.-

2 .0.

10.30~'" ~" Т/с

17.00

18.ЗО ВІД

IЗ.ОО Т_cnpec

.Му3м·_іі

••

ХІ

канал .ТермТcJpIII Д •.

.17.55. H:~:= -.ao:~'~=~ 21.56. 22~_ погода

Тeneraзeта

11.:!O~...

13.10

Ао.

XiI-~

~ Мy"".~.Cвir т.......; Ч.1

l!tOДМ дlllllІІІідеИ rfoПiRд 3БDICY'

. . інформація.

11.30 Tok-wD)' .... 3а....:-. 12.00 MмcтeЦt.oмii lС8Н8ІІ .TepмтopiR

....

11.00 11.10

.

11.00nDniТМa

8.15 ~;..mичнa lІ1ІСІЇ'РІМа ·ет c:npм. ..: 9.45 РаВ- _ _ oArs-LonQa' (оо. ВіннИЦ•• тк .liUrаро) 10.05 Гумормст....нв ~a -Хрум. (оо. 10.20~~.:r~ K~I' 10.55 Т_прес

ТOНlC

CePItI

10.ao~

8.30~a_.~

r.r

B:~ ІІІОДИ oorepмII,.&:T'97

лоодеА'

СІОКОІО_)

8.30 ~ 8іст1 (nOtraP) 0.00 OlI8М8C•• J'~ 131 10;00·0)(................. Т/с

7.38.~-r~ а.25 ~ OAtOl:t.; ioIфcIpмIIqIIlJIO не-

8.05Пor~~ 8.25 .. . 8.45 -Х.М .•

Ай-С:І-n-ВІ

8.00~. M~ ОГ_ (...-IІіА· . .

7.00 =.нв саІ...., оо. 7.10 ~

~

=1:8

.

КAIWI

.

•...-тt 1iND.

0.00 ~ ~... Т....серІап 6.30 .'fqjнo,oiI 1ІІІ8ІЦо. Мyl80тcepian 7.00 МмC~ _ .ТеритopiR А •. Хіт-

·НАРТ.

7.45 .. . . .nPOrP8М8 . _ _n. 755 ......... · · ·

"""-=~

x,..

Тopriнформ

.ЮТАР»

х,д: ....... ОДООі Р8АІОО

23.30 МV3.ouin 23.40 ~

.

23.30r.~ 1III8peodI ............ 2 ..

::r....-

0.10

2'.55 А8Т1ітір-

22.05

17.05 Тoprtнфopr,o 17:20 Мyno.тфі_ -Горище arapCIioo. 17.45 Tene"'YPlfall 18.20 .граЦІЇ lІіА .Гpa8lсуоо 18..45 Серіаа оД,....... 19,36 .Тeneфyт6oIi. 19.50 -Міс1а.і сто",,", cehyo IТК.~.~ 20.00 OCeir 1ІІІІДІ!іІ" Медооцмна' 20.30 .кoмn·.,.,ep Х. 20.50 .На ДaбpaнN. діти21.10 Тopnнформ 21.30 Тсж-uюy ·Саме тoil· 22.00 XYA:~ ОДеР '-!Іо 2З.4О Му3мчна програма .Кniwe.

21.25~",

22.15 ТD tuoy6 ;,що 22.45 J1eOUII~

2З.15 все - 7~-КAIWI

~:.~ =~O. уде,.;

10.20 3aI\Ott є 38ІСОН 10.25 ~ noroди 10.30 lIi!cenиiI рооноос 10.45 !МqIмтa віза 11.05 З8ІСОН є_ 11.10 Toc-\IIDY .Tplll<JТНМ"' 11.25 кpyrj НОВ"",, 11.40 WCino.ниii 8І!Р.8Н. Yкpaiнcwia ~. туре. 7 м...... 38"едоса '. Г~· ТІОТ_ 12.10 ICIIICII~......· 12.35 дlф. . одного' ДQМyo. Фі.- 1 IЗ.25 \1IIiU RP ри.., . 13.55 ХІ. 03 88'ІІІР8 ltP ~,_•• 2 с. 17.00 38Ісіін е_ 17.05~_ . . ""!"""I*-~­ "" 1IЇn\I'I8ТJP!I. ~ а M.дy~. РІДНа мОва. ДiaIIIiimO Г~ 17.50 !:IJ)arН03 noroди . 17.55 закон s _он -1+1_ 18.00 «:ep!u .11epwI noц/IIpI. . . 18.10 СеіІі8ІІ ..nmpo~ 19.30 ТСН 20.00 ~ .Е.а8ра. 21.00 Toк:woy .Я" i:aмa~ 21.45 ХІ. oe:м,racnoи реіІс. 23.20 тсн" 23.30 ~ ОПРОТМ 1tO'Ii.

21·.30 21.40

не-

~T-.cnpec 2О.00Т_ _ :!О.10 1:fepyмaмIc... 20.40 AвТoтapr 20.50 М~тфі,.. 21.15 TeJIIII1I38Тa

i:~ 0аз8. CIIIIttД ~

IЗ.~ ~ npoдII8&ТМ 14. ~ ДinOeOI ~дачі

"._",,1.

12.00

сп

.

~

8інНИЦ!l. 11{ ·.huт8P-I·

19.50':"'НY~~ ДНІІ'

rl:gg =-~.c-co

14.1

tboo~n

•...J:

НТУ

IЗ.25 .IIeovIi-iiapuп

с."

10.00 T~ ...... _ 18.45 OCIIIPU8 ·АТОН.; ltiфopмaцhI nPQ

п.~~

I8.00~==~~'

:i:~=~

7.25 .ІІеН.. ,. А8"" ~їМT~ oCahta-lS8p6apa. 8.30 &о1реС:-інформ

"'МІС

lнФotIмauiAJIa

~

18.15 Теll8lqlJН8R'8iдnYннooПll8lienloo.

:!О.30 Анонс ~ ТК оГ",*.

10.55 0БІІІІЧ'іІІ -......... . W8Y 8РОАІІИ•• 20.10 єрммо ~2O му-. lIOf1WI

12.55 мo.s:.=--'

·Иg:-,~

17.45

20.35 Тopriнфc!pм 20.50 lICIiIaC8n

Iti~~·

20.30

_ _а

19.05Itaмep'oнм lОІІості 10.20 E40iP8втoтapr 19.30 tIIiatO у ~

.

і6.:Ю~~ 17.308. ~

12.10

9.05 L·кnyC5 _ 8.45 Xl........ , си-у.. 1 11.05 МYI80Tcepian -конан.

ДЕНІ> УРSЩУ У ВЕРХОВНІЙ PДДl

10.00

УТ·2

norоди

8.45~"

УТ-2

.

!старіl у nporpaмi -МotI

6.35 ClТ 6.55 ГІІСНІІ .... Л.CкaчI<Q

1.05 .1+1. 7.00 1:'S::'.:=.ц,:іІ:~~а фОС'рама

8.10 8.15

.....т­

«ш. І eICМ11b

ТЕТ

2З.05 XlФ .eorм.нi ~ •• 3. 4 сері!. У перерві - 23.55 НaЦjO­ ма_..А xlT'~

CePItO

23.50~.Муіаот...-..,ІІІІІІ ~

0.05

22.ЗО Т1ісенниА вepнlcаж-• . 1Соосурс.

2. 2

.Clмl8AцIlТlo •. 5

.....,_-

!1і!О Т.......... ooCamta-...........

НТУ

23.051~

22.15l1aііджеСт економічних_ .Д!ІНЬ

Дам.

Зonoтi стосМси історіі. .д.wtaмo. (Кмill)ю...... 10.00 АНОНС 10.05 зв DIi8cIoIcим ЧІІССІМ 10.ао T.nICI""- .ТIмItO 17.10 Аноис 17.15~ . 17.15 T8C8a-.nи... 18.20 за ~'Ioacaм 18.451н~ 18.55 СеРІР ~ ... м·. Дом. 19.30 ВrI\Alll М8JIOДЇIO 20.00 lнфОрм;іцІІІна l1POrP8!!I8 ·Час·

20.45 ВечірнІІ _ 20.55_ TouieceDIu ... _

~

ocm.:в..-ot!pм....

21.2OMIct,td ....... 21.35Х,д.'"

9.45

AICIUIeМiII наук

Украі..... Емстpoиttа КOМn'lOтeptta raзeта -Все ..... всі... ' 16.00 У1Н .

10.15

Т",ІЙ КAНAJ1 УТ

8.00P_1J!IIIIO

П~Й вернісаж·• . Конкурс.

.

17.55 ЗаОіаН • _ -1+118.00 ~ ......... JICIIIIIIIНa. 18.10 СІІіІІМ ~ т_. 19.30 тсн . 20.00 l:8РІР ~. 21.00 ТОІ<-WOY .Ta~ 21.10 ХІ. . . . . cii6l11OIIk68A_ _• 23.00 1ctf 23.10Пporpaма ОПРО cnapT. ІНТЕР

IЗ.ОО vrн IЗ.10 закон є закон

13.15

~

12.30 Пoc:.aIIIocr88 •

13.001.......... 0J(a1i08. ~ 4.00 :n';'won

6.45 !ІОХ6О!<9О 7 оо 16·6 МОСІСва .•Ви - ~ 7.30 ЗКРІ\ВА jJIJ 8.00 8.00 Прес.itnyo 8.10 Му""т",,11ЬМ В.З5 Т_анонс тдн

840 850

Метео-анонс

8.55 &сnpeo;-інформ . 9.10 'ДиenIOcь • ма небо і Д'/tI«'I 'I!II!I!D... 9 15 Ток·uюy .Мy.Jиca і преса.: ./IfI.Y",. пера· АнатОІ1ім lCPynoюe . 10.10 Наш" aфiwa 10.15 Шоу;"; 'nan..чм... ~ 10.50 No1a Вene! 11.00 Coцiano.нo·aнann-a ~

.

.rrIДT.CТ_

11.30 ADr1/мeнT

".4О ТВ-В Мocna. -Єpanвw.

12.00 HOIline . 12.10 Cnoo_ I1pOI'j18М8 .с.;т ~. 12.20 Т6·6 Мососва.•ДЖ:а-ocaoituo.

І З.О5 Наша зустріч IЗ.15 Метео·анонс НОІIIne IЗ.30 МyN.тфі...... 13.50 но! line 14.00 Te/lUНOttC 15.00 Заграва

13.20

17.001_ _ 17.05 Т6-6 Мос:аа. oЄpan8w• 17.25 МеДІОЧіОИіІ.17.55Т_ _ ' 18.00 Т/о .НОаІ_

19.55Т_ 19.00 Заграва 10.30T.~

.

......... ....,..

Т6-6 Москва.• П, хііі.... · . :!О.35 Т!ІС'IUОУ .ПрафесІооо: .~.

20.10

21.30 Екcnpec.інфорІо 21.45 ~..,orp.м. OCВfr ~

.IIIW

21.55.. 23.40

.Іва

Прес-клуб

-.Т. . . . . .

.... __• .

2З.45 3arpaвa

0.45 1.30

Т6·6 Москва. Дмсос-кан... Т_анонс


7.00 ~~ nPQrJ!IIМa .. з·1+1. ",

. ".

"'-а

.

10.00Т_

.

10.05~ 10.351f1.,~ НіІса-

fIEPIIIиl КАНАІІ УТ

,

.I:{g ~ xIr-ПIIPIUI

~-1С8іт. . . . . . lC"OНЦIIPr

........ -

N;;8i'."IЇI·~ фес.-110 OIIНfII'IOI Т8ОроІСІСті

9а;з-с_

'CI.ooyrн

. 10.1·ХІ.·..................··5 . . . .

11.00 І -

МV3O!!'8

II!OQМ)' КмаІі·

11.10~_c....

1'12.00 .•

17.55 ЗвIroot s закон

T_-~

.1+1.

()р8нта

1'.00 CeP!м""8pIIIi~",, 1L30 С8іІІМ oneт. rae-цI.

:i:=~B_

ao.OO~.~

13.15.&0·. &onorNнмll тeмaypнan . 13.35 ~. JIr8 -*н8. ~.

21.00 Пoiniтw8oe wow' оЛ'lmIiI кyr. 21.30 ХІ. 03. .....-.. ......- .

~)-.M~~.

. (....,.r·2T....

1•. 25 к-

23.2OJCtf

14.5М5:57 ~ АК8ДВМЇІІ Н8VК Ylpeі.... EIRIDOНМ8

38111 оо8се

- 8СІМ8

17.45УТН

18.00 Фyt6on. ~

-'\ImII1II8 ,..-

lIfIV

..

..w.т8p"

-

1'.45ЗВ-є_

2 Т8ІМ

.n.-

17.30 Aototic 17.S5 ТеМсерІ.1І .-п-. 18.20 за КИЇІІСЬІСИМ ~ 18.45 Iнтepвk:Ti

1

.,OOI_mv-a

1'.51 ~

. 10 веа. світ театру 20.40 а.арно _ 21.00УТН '. 21.45 Alcцeнти

lItiчIptм

22.05 Закон

е: 38ICOIt НaЦIaНaIWt_ xIr-!ІІРМ

22.«IhT..-и

22.55 Пporнoз nOrOДII 23.00 ПіІСЬІІНС: 23.25 3 1ІіРОІО. надієІо. lІІОбову'ОО

0.•• ""..-.1_._ . IWWI

.m.I.КИ В.

0.10 УТН

..,..мА

1Е1'

УТ

8.35 ат 6.55 ПCнtI _ . Є.Вnacoвa ,!IJ+t.· . 7.00_ .МЬІСІ НOIIItНII ......_ _ _ _ _ _ __

(

]

1/'171І1111І " .118· ПЕРШИЙ КАНАІІ УТ

800.Аоо<с

.

,6.05 ~o _у.

Україно!

•.00 ФонансСІ8МЙ ОГМД 8.10 н.цioнanIoнмiIl&ЇT·napaд 8.15 Arpoмarазнн 8 ..25 Футбол. Лirа чемnioнlll. OrПIЩ _ .... 9.25 Вlдкривае:мо 6ібnilo. flвIМUIaO<a 2 9.55. 13.10, 18.15. 22.05 закон е:_ '0.00. 13.00. 16.00. 18.00. 21.00. 23.20 УТН 10.10 -Криса _туе сеіт •. Т_тава 38 листами Ф.дост_ого

Р.Кирмченко

13.45 Закон е: закон 13.~ ХІФ .yllJNWlН8 Щ8С1"8" 2 сері. 17.00 Monoдi..нмr"! 17.55 Закон е: закон

ra·

1845 Інтереісті 18.55 поле чудес 20.00 Інформаційн.. пporрама .Час· 20 45 Вечірн. _а3l<а 20.55 КoRoмtio у детеlП"И8Ї .Стівен

.

)

ПЕРШИЙ КАНАІІ УТ

7.30 Анонс 7.35. 10 ОО. 13 ОО, 16.00. 18.00,21.00 УТН

7.50 Г"'нас,икз 8.00 Фін,'НСOllИЙ orмд 8 10 Телеканал -Прав0' 8.~5 XlФ .Кроомін8ІІ....... Т8ІІ8НТ'. 1 с. Q.50 Ниціона_йхіт./18РЩІ 955. 13.10. 18.15. 22.05 Закон Е закон 10.10 Хочу стати зірос_ 10.25 -Інвестиційне ісТОІІЇІІ' 10.55 MecllМ-....., ••Мвс"и в "'-Іі_ І І 30 ВеселиА ринок Attcамб,. -Чоpttобри·

.

12.00 Канап -М·. 1230 CbOr0д/4i -

Малята ДеНЬ космонавт..... Дj. ти Всосвіту. до 5-річчя УМАКО ОСУ­

зір·я.

Муль,фіІ1Ьм .Казка про чаріан""

<ранат,

13.15 Націонал........ хіт-парад 13.20 CвiчIUIQ , 13.50 Док. фі_ .rar8piH... вас J1ID6мna. 14.45 спочатку 6yno СІІО8О 15.1SI<apyce. . і ~Ta 15.30 Артмаіідан 16.10 ФінatlC()SИ;! зріз 16.35 ДІІІІ .. ~oi _іі .7 05 Пр'-'.. ·~ра док. вUIeoфiI1ьму .8 очitcy· Iо8Н" Cyднoro _ . Ден..... ,вертмй, 17. 15 І тir"",и МУЗИ'. 17.30 1Oн8ЦbI<fJ TpК.WOY .Вм6pнrcи. 18 20 Вікно • """-'" 1850 Мультфільм

YCni>IY

19.30 Teneo:aнaп -Прав0. 20.00 Національний хіт·парад 20 30 Телеф_. ·Сокиринcwca naм'!IТb' 20.40 Вечіри. lС83Іа 21.45 1"ри зanмт_ міністру інформації Украіни

,

«ТЕТ,. І «киУв.

ТЕТ

6.35 6 55

1(~.00 ВІД .\lepexpecтli.- до

T.-.р/8ІІ.Тін...

проrpaмa

12.118

22.10 Націон........ хіт-парад 22.15 АатDIIIOY 224() Муllb'фіЛЬМ ·30лото РеІІНУО 23 10 П. Ka~ .•3 .П!С8НН... не .ар·, тyro'b·. Вистава 'НaЦIOНanWtOrO &ка­ <!ІР"М8ти'lНOl"О театру .ім. І.

-","",,,

10.30

1'1.35 Te~ .Т/Н ... 18.20 За киіас""и.. 'l8CОМ

Т"ncaнон<:

1250

Cn11168р. noc:nIiuи м. ~

22.15 Каламбур 22.50 Інтерновини 23.05 l1porнoз ПОІ"0д/4 , 23.10 Спорт·та.... 23.50 МeROдP8!il. -11ора цвітінНІ' lfДPtPК . 10 ОО. 17.30 АНОНС 10.05 за кOЙIICIoPN '48СОМ

дрvrий КАНАп УТ

CnfJfA'

ре.

,ioнanwм_ Ten8/loмnaнiA

Нorю поколінн.

11.45 СRiтnиt&Я. 1I8IUo'

ТPmЙ КАНAJI УТ

ІНТЕР

8.00 Ранкове _оо 8.30 серіал ~Ha на ім'. До,... 9. 1Ь Час єеропео\cwий 9.45 МуIlbТфіІ1Ьм 10.00 - 18.45 Пporpaми' Обласни_ та

ставnяє: Концерт МСМ

10.00

• С8н-41р8мцис:ко'

22.50 тсн 23.00 f1porpaмa .Teneмaнi.·

kZ3.15 Націонanьнмй JCiт-парад .3.35 Худ. -.....СеР/аІІ ООСУРі8 111060ііі•. Філ_ 10 - о5ІІуд' 1 10 К".. an -Франс EнTepнacioнanb· npeд.

УТ2

серіаа .Петер6ураwП T8CМНнцj.

СМІІІІ

Франка. У перерві - 0.05 Націо· н8І1ЬНИЙ хіт ·паP8ll. 0.10 УТН . Іво Бобул на·.Музичній драбині.

ДРYrий КАНАп УТ

.1+1-

7.00 СеРіаІІ .30Н8 cyтiнrd8. 7.30 Xlф .Cмyrac:тмll petIc. . 9.15 Кабаре,дУВТ .АкадеміЯ' у .nporpaмi .Ранкова ПDWfа­

П-2

10.00 Teneaнoнc 10.05 Сер/811 'с:Ім8l1н1 _ ...и. 11.05 НаціонаІІЬний хіТ·парад Украіни. cнjдaнoic ..еломана 11.35 Пponюз ПОІ"оди 11.40. 13.50, 15.25, 17.55 Закон є закон 11.45 Круті НОІІИНМ 12.00 ремедія Ріхтер 12.10 КЛУб 700 12.40 Телеанонс 12.45 Худ.теneфlnwo оАдам_­ .,.,...... а е_ 1 СеР/ІІ 13.55 .Пepпиtм сезон,.. Гала-.онцерт. 1 ..аcrиН8 14.55 Лroдннa і ..lcто 15.30 LUcona rcnovнia • 15.45 Toк-woy -Трикутни., 16.00 .ЗrIUlМoo ТІ ро..... ·РіІС 1975· 17.00 __

..

Мonoдi_iI

.1+1. 18.00

lrJМ*I

••

woy

.Кnroчi від форту Буа.

19.30 ТСН 20.00 .........

rdнooo npeдcт_ • Іс:тороо>он_у ......... І 8ІрІІІІ'

р.х.,...

./1110n0

22.15 Woy дмroносиrdв 22.45 ТСН 23.00 Пillн. року

трmй КАНАп УТ

'НТЕР

Інтерновинн Пporноз ПОІ"ОДМ Телевізійний тватр моди .•Модна цм.

РУПЬНЯ'

.

10.20 ДjTвopa 10.50 Ранкова пowта 11.25 смак 11.50 PRO иКАAlНЕ 12.20 ХІ. "'"' ДtТeA .3onoт! ,",",о 13.35 Футtioл. =Іа nawтyt1C1118 _піонату світу-98 . 14.00 - 16.30 ПporpllМИ Об_ _ ,а ре. rioнanwtIIX renecoмпаній

16.30

Інтвранонс

.

~1:fs ~=~ тк .Гравіс.

.21.40 T~pм

~~:~~ H~~ стоnиці cвi~. (ТК 'ФОРУМ'І

22.15 Ху#,-._ ооСопдат, COJWlT' 23.10 .СВіТ лоодей: Мeдмчl4на. 23 35 Т priнформ 23:55 ~ 0.05 l100rDaМa УХРТ u.2aa Іnporpaмa .г.,aлarcт..... Рок· 0.35 музичн. 96. Ч.' 25- И

КАНАІІ

7 ....~.~анку ... 7..0010 Зранкут м\w> ..... 7.35 Tlllleceplan .r~. 8.25 .~ -АТОН.: .аЦІО про не·

7-Й КАНAJI

РУХОМІСТЬ'

8.30 IнФоРмаціЙНО'РО3В8JCallbНа програма .НАРТ·вечір·я.

9.15 .СІОт.ін і К. (... Запорі"""А, ТВ·51 9.40 .Allтorpaф ДІІА Вас. кnapa Нoвircoвa· 10.20 Теле"'YPН"J1 ,Рм"",. 10.50 -Анекдоти від 3yєua' ig~~cTe_cnpec . 1'.00.Телегазета 11.10 Мультфільм 11.20 Нерухомість

і~1С1елеекспрес

20.00 Телегазета 20.10 Нерухо..істЬ 20.40 АІІтоторг 20.50 Муnьтфinbм 21.15 Програма оВерніс.... 21.30 Cepjaп~. 20 ceplto 22.30 Тепегазета 22.40 Нерухомість

rз~kОо ~~~~;:;...........1АвІд_.... Ай-а-n"ВІ

-

6.00 .Спр_ 88ОрАСІН1l1о. Тuecepl811 6.30 .ЧорниЙ мащ•. МуПЬтcep/lul 7.00 Мисте~ .........Термторіо А•. 8.00

Хіт-парад

д;;,. Ті-Ен. МiJcнapOд/tиiI ОГnЯД ( _ niiICWOtO .-0001

. 8;30 ~ вicn (ПОІІтарl 9.00 oДannac" Телесеplaп. 133 СеРіІ 10.00 .XнмepнooIIliyдlOНМ" Т/с 10.30 .Д..OU...... Т/С 11.00 У вирі 11.30 Toк·woy .... 3 0 ....010. 12.00 Мнст_иА _ .Т~я Ао. Хіт.парц

13.00 Нееідоме кіно 14.00 .Сад rетси••8Н-а •. ХІ.... 4 с. 1530 М _ •• _... Т .,. Ао . XiT~=- _ . 8JJI!тopnI • 16.30 .Cnp8_ ~_. Т/С 17.00 .Маленwcа Луtr'/'. МУl1Ьтcepian 17.27 .Пр".іТ. М3ІІІОк,. Мультcepian 17.30 -Чорний мащ •. МУ"Тceplaл 17.55,21.56.22.54 ми«олина пoroдa 18.00 Кіножурн8tl -Єpanaw. 19:~ ~~i'is":e _ жінок 19.00 Ток.woу .... 3 О/lWlllO' 19.26 ГOllOllНi подіі _ (ТІА .Вікна-І 19.30 .Хнмермиlllіу_-. Т/О 19.56, 23.57 Кnlп ДНЯ ВіД .Mo3lк·P;Qo

35-Й КAНAJI

17.00 Анонс програм 17.05 -Трамвай бaJCIIНЬ' 17.35 Тopriнфopм 17.50 ,ДомостроІІ. 18.05 .комп'отер Х. 18.25 .Грації • •Гpsвicy. 18.45 серім .дУеИ_ 19.30 .Д_ вapeotня. ' 20.00 .Просто Собака. 20 20 -Міста та сПlllOlцi світу. (ТК

.Фо-

румо)

20.30 'Грац/Ї ~ .Грваісу. 20.50 .На .доБРаніч. діти. 21. І О Тoprінформ 21 30 Ток·woу -саме тоіІ. . 22.00 хУд.фІІІ.... .ДІМ f 23.30 Музична програма .КI1iwe. 0.00 т"",інформ

rocn_.

«ЮТАР.

640 Tenвaнoнc 6.45 9Ох60х90 7.00 ТБ·6 Москва .•Ті, хто ..•• 7.25 Теneaнонс 7.30 Зarpaвa 8.00 Цenтер-ревю 8.10 Прес·кnyб 815 Експрес·інформ 8.30 Ток ·woу .rtpoф8ciя.: OOPer<naМiC1-.

..Д.tanrOQ. • на нобо • д'f!I!!'I_... 99.25 .30 шоу 18_ ~ ООС!О3О 10.20 ХІ. ОМІІІ ",.. - 'l8atpo

12.05 Мвтео-анонс ' 12.10 Арт,афиwa 12.40 Но1а 8ene! 12.50 Тб-6 МосІсва. oЄpanaw. 13.10 Спортивна ПpDr"p8М8 ОСВіТ 13.2O~eнт

профі.

1330 ТЕі-6 Мое......Дис« .......... 13.50 Hawa афіwa 13.55 но! linе 14 05 Т eneaнoнc 15.00 Заграва 17 ОО Ди ......А сеанс 17.40 Тб·6 Москва.•Єpanaw. 18.00 Т6·6 Москва.•Шоу &енні Хіма. 18.05 Т/с .Н'" _ ....... 19.00 3arpaвa 19.30 цerттep-peeoo 19.45 Telleceplan '''''''''.іа8урео 20 ..25 Тб·6 Москва. Ток·woу .я с.... :

11.55 Пані Новин"" 12.00 .ВідІСриті небеса.: 'CniAaми Т!Щ)НН' ~~ Мупьтфіri'" ·БіЙ під ВОДООО-. Ч.1 12.25 Мупьтфinbм .Чll6ypawка. . 13.00 ТeneeКСІ1р8С 12.45 Нооосen 1310 Пyбniцмcтична пnnon_ .. 13.00 .Грає Бepniнc:ькмit оркестр. 1З:4О .Зоряна CTa~'-- • ...и та вnaдa. 13.30 Музична програма .К/Iiwe. ·Зonoта IIМJ:0М8HJC814.00 В;ДООуроки ДІІА дітей .Caкypa·woyo 21.25 Експрес·інформ 13.55 '~a -АТОН·: інформацjol про не· 20.oJ~~~ap"". Т/с ·14.10 .К<НOWня Роста. 21.40 Cnopтивиа nporpaма ОСВіТ npoфi. 14.35 Урок аеробіки .Стре.......... 14.00р'1\'=.......а пporp. '.!IIanonI- (3 20.30 ooДeлn8С'. Teмc:epl8ll. 134 с. 21.50 Ретрокінозал 14.55 .Російськ"" бan 8 Пароасі. '. 23 35 Т eneaнoнc НiIj). депутатuм Украї.... є: М8рЧ)ОІОМ1 21.30 Вечірні 8істі ~ТIA .Вікна·1 15.35 Торінформ 23.40 Прес <nуб 14.~ 'Зщ>enaд. А. ~бу... ~~.&O i:'::::'-':';;,.~ НМ 15.50 M~_ програма .КPOOCCWtn. 23.45 Заrpa8а 16.30 ОСВіТ підводної фотофафо1. 1::00 ~:~ 23.30 M1V npедстаlllКlЄ: Allemative Nalion '0.45 ТБ·6 Моава. Днe«·кaнan Тoprінформ Му!,ьтфільм ПporpaМa 3ІІІІТР8 Т"""""оне ..16.55.•_ ._ _ _ _ _16.10 _ _ _ _ _ _1.28 _ _пepeдjIЧ _ на _ _ _ 1.30 _ _ _ __

ті.

7.00 Моеькі новмни 7.10 Ан'ресon""а

~~~ Телесерlвll oC8HT8-&ар68р•• Експрес·інформ Все про lюдатки

8.30 8.45 8.55

Медичниі\ ти"""",ик

ТЕТ

9.30 Театр на долонях 10 оо РеШСIО ·С.В. AxvcT .... 11.00 С'юртинне сузір'Я 11.35 Псевдоні ...- .Мадонна •. 2 'астина 12.05 Світ електронних розваr 12.40 Мапенькі історії міста, ..oгo~..aє на каР1і Телесеріал .К81н••

14.08 TelНlCepi8JI .з".";'і А _-і. 14.55 Стиль '""".'. The паlural _у 15.15 Д "и са..і з вусами 15.35 -т,,.ріЙські irри·96· предстaвnяють 16.05 МУnЬТСерІan .Конан·

ТЕТ

16.30 Тел"сері811 .Cahta-&.р6аР8' 17.30 СІТ 17.40 офіс без ..... 18.00 ДeIlДi'MapKeT 18 15 Сеіт Апіси 18.35 СЕГД,острів 18.50 Теl1есepiall .Інспектор Фрос... 19.50 це - МИ! . 20.30 СІТ 20.50 Пісня ДНІІ. І Сказіна 21.05 Антресоліока 21.20 Міські НОВИНИ киІв

;>1.35 Хрещатик 21.50 що? /J1>? По""",,у? 21.55 Музична пorода 22.00 IУД.фіll_ .ост.нм. ніч Ш••ере· _ •. 1 cep!to 23.15 Чорниі\ .вадрат 23.45 Чекайте. дивіться ... і пам'ятайте! 23.55 ПрмвіТ ... завтра' Нічниі\ ефір

7-Й КАНАп

1V-T.68..,. 7.00 Анонс 7 05 Аеробі.а 7 25 Док. екран

.Сипа розуму.. .Пірл

Харбор.

8.10 Худ. фtл_ -n.ура. 9.35 Анонс • 9 40 Му'иЧlIO·розва"'an......

програ.. а .Су­

часНИК"

СІТ ПісНR діі.. I.Ска.Зіна

1.25

9.30 9.45 9.55

16.30 Му,.тcepian .Конан, 17.00 lCiнoropocкon 17.30 КiнoowнцepT 17.40 Нawi У. ..істі 18.25 .ТаврійсЬКі ігри·96· npeдставnяоть 19.00 Teпecepl8llo3yxulll 11 8рОАІІНВ!. 20.00 1<.1.5.5. Серйозно про І<ОМП'ООТ_ 20.15 Му3М'Іна пауза , 20.25 Музична погода

13.00

CePIU oПepwl noцlIlУН.И'

18.00

18.30

1V-Т.6ачук 21.00 ОТ ГРАВІС.

~}f Телесеplan .Caotт.-Iillp68p8.

киІв

фі.м

2і/10 Haцioн~ .Іт.парад 2215 J\aйдJoест 8IOМJМЇЧНИX_

• 1 ~ 1. 7.00 І"ф"р.. ~цiilно·pr'_альна .Q,ідшюк 3 ·.111·

10.05 Тмефільм .Крок0д/411 пустелі. 10.20 Закон є закон 10.25 3 _ дітео\ 11.00 ШКОJlа lUIoyНia 11.15 Вс_а ас_ 11.30 Вихід. Інвапіди,,;! рух 8 Украіні 1'.45 Закон е: за.он 11.50 Щасnиea /ІІОДИна· 12.20 МІФ .Дllдечко Ауо. Фinьми І, 2 13.00 Пponюз пoroди 13.05 Cniвaєнapoднa артистка Украіни

.1+1·

20 30 Анонс; тк Г . 20:35 T~ • .-.с. 20.50 Новосеп

Т. ВасИ11Ь8В8

16.30 ·Сцена європа. 17.00 .Дnw lUануІІ8І1ЬНИI<ЇВ пива. 17.20 'Poкconaнa Кузмк • ",итті і на сцені. 18.40 t.\yIlbТфinbм 18.50 Телеекспрес 19.00 Телес........ oМ"';"'neнa. ..,.-. ...19.45;::::;T=~TOН': ~ЦjOI пpQ не19.50 .Минуле ЦbOfV_'

~"'_'C~ -.~._

21.50 С8РіВІІ ооНеш &РІД..К: - ПOlllцей­

16.15 Мультфільм ·біла _ . 1.630 1Jpo. тепефіпЬм .1ІіденсЬІСі ри...". 16.50 НоІІі ....а 17.20 Гуморина . 18.20 .IНll8CтнціАна історін. 1850 Фінансовий оrмд 19.00 Трзмвай ба>каНЬ 19.30 t Р.лаанал .Право. 20.00 HaЦЇ(lНaJlbн,," хіт.парад 20.05 щОТи..... 20 20 М"_",,і icropo1 ..іс'а. lIICOrO ..... . на карті . 20.«1 Ве·<ірн.. Ka3l<a 21 45 AIщeotIИ

i'J. 30

.....••

19.30 ТСН . 20.00 .ю-т.IIW'f•• npeДСТ88ll1/С . ...._ .

11..00 lОНаЦЬКе тоо:.woy .1Імбрмосм. 11.30 Телеканал .ГJpaao. 1~00 Канап .Фр;щс Ентернас:о-. ~T_:~TМCМ 1240 Док. тмефі_ .6ImOII табун. 13.15 Тatщкnyб Д_ зanpowye 1457·1557 Електронна .омп'ООТерна зета -Все .- всіма

~~.,

12.30 дywa рр Д,... 13.00' Тамсер1811 .К8іН8' 14.00 ТIІІі·won 14.15 А':'" пам'.ntнк собі ... 15.20 ат

~l.tcДДpeca діловоі уда.і

n~ T:;r.;:~~ дощів

OДItN_ н8 ..... ДоІІ••

19. • =~woy 20.00 . f1)OrJI8М8 .'Іас. 20.45 _ ао.$l С:.Рі8ІІ .8oдtI... uqpм. 21.45 ВhJjUd .

221.5 .ІІІіІРеСТ lIICIiнoNIчtiнx It08НM 22.30 Мaciriи-ІІІ!!У. ·Масосм • ЯnoнI!. 23.05 ФJт6on. lIra - - . . . Orillul_1'tIa 0,05 НаЦІоналІ.н"" xlt-ri8pU

'20.00 Ilyбniцмст......а пporpaма

ТЕТ

ПtАВІС

часом

10.30 T8Nё8PIМ

НТУ

a:~~:oнaн.

7.00 Анонс nporрам тк ~Гpa8ic• 1.05 Пані Ноєннка 7.10 rlJ8Iii ВІД .Гравіса. 7.35 .C8ir І)ІДВОДНОІ фoтorpaфiі. 8.00 Музична "IIOfJIIIмa оГanвnика Рок-96· 8.55 пані Новинка 9.00 ХУД. Філ_ .Крима AнxelIiкao 10.45 .Becha. ПарІС мрій. 11.00 ~Tpool.

'.30 3vcпIIot І MIIQPIIНCIIO . 10.00 38 АНСіНС 10.05 __

1850 ФіНаНСО8ОІІІ огnяд 19.00 с.ое тоі \9;25 ~нII xiт-~ .30 Te~ .11рвао.

22.10

...... дomoo

ao.~ ОДІ_. н

• .00 Жмml ~ ........

чeмnaнaт YIID8lнм••Чарно-

19.50 нoeocen

10.55 Tn'TOn

20.50 Ilicнo ДНА. Є.8ласова 21.05 AнTpecoJ8oIC8 21.20 МісЬКі новини 21.35 Xyд........ ~.

тPmй КАНАІІ УТ

8.00"~ 8.15 ~ ПDI"OДII

.

.к-n.l xмapмtaoo

1~:~ T~~i:='світу. (ТК .Форум.1

~0.25-_

W30СП'

.

аа.30 С.іРІМ о3ом8 ~

і C8IVCТ8

16.00 УТН 18.15 Мy,.,~ 17.15""'_

. .

19.30 ТQf

'3.103aloн Е

ЕІсщ>ес.інформ Хреща.тИk

9.00~. де? ПОЧОМУ? е.05 ........ у ВU-yo. 2 c:epho

11.«1 ~_H. 3aPYtIOata пітере· Ір. 10 1Ui. А. чехов Яnri 12.10 lJIOПI03 ~ .12.15/11• • ІСТОІ* QIII-IOГO P/I1fIfY". ер;...., 2 13.00 ЗiIIioIt є _ 13.05 мое OPOC8CfP 18.'" ХІ••у......... Щ8С1"8" 1 CePhI 1.4.50 l1poПto3 lUlIIJPI 14.55 ЗіІІОН е - ' 17.00 0CehНIiI ...... _ ЦlI<ОІІАРіВ. YlcpaJн. с_ nlrepatypa. М.КУI1iЦІ . .м_ Ма· 1IIIInoo. Історі. УІсра......У ст_·

1I~_YtcpeIнo! 8.25

8.30 8.45

c:.a.wuu.. РО3СІІlдування.

17.40 'Чутки. 18.10 ~paмa УХРТ 18.40 ·Все ДІІА JCiнoк. 18.55 пані HDllМНlta 19.00 Торгінформ

.

1CИt8

11.05 ЗiIIioIt 11 _ . 11.10:-=.~ IIP1МCТU Ук.

, 1Н8 ~~ .Гра8іса.

1.to~onьca

7.25 'день як денЬ 7.30 T8JlecepIan oC8kt.-Iillp68p8.

10.10 муnыіл.... -Велика карусеnь· 10.50 ДОК.екран .Леви .- цари C<:PeнreT'

16.35 Мультсеріал .Дракова зrрая. 17.00 На лерwн;; пorмд 17.35 Гумормстм..н.... ceplв" .п_ ка- .Tapr8H...i перегон... 111.10 .ЗолО1. сepltl •••При_тн'" де­ те....., .60 ОпеР8цhr ·Koonepa-

..-

цІ8'

20.00 Інформаційна пporpaма ·Час· 20.55 Теllесеpiall .ropдlcn. т. уперед­

....

22.00

Н.·

К.Гнат_о у тсж,woy .ЧорниЙ кіТ

-

ХХІ вік' 22.35 IHTepн~ 22.50 Пporноз ПDr0д/4 23.00 Краща ~TKa 23.40 Ніч а "'но. С. Фрост. r. К_П. О.К8ЙДj1МО8СОоІІиЙ У фіІІ_1 .Ч.рїІІ­ ниА cтpille""" КДРТРК

9.05 за 'киівськ"" .асом 14.00 Тема ти_я 14.15 Єрапаш 14.25 Домашні;; доктор 14.45 ·Ой. летinм диr<і ~И·. TВOI)'IЇCT.. поета·пісняра IО.Рибчинс""оrо . 15.40 Бумерант 16.10 за .иівс....... часом ТЕТ

«ТЕТ,. І «київ.

705 Міс""і НОВИНИ "7. 15 На концертах ТЕТ 7.35 AнTpecoiтl.rca 7.50 Пісня ДН •. Гість ~ 7.55 СІТ 8.15 Створи своє Об""""" киІв

8.30 Ехспрес·інформ . 8.45 Чекайте, ДИ8іТЬС •... і па.. 'ятайте! 9.00 Медичний ти*невик 9.30 Хрещатик' 9.45 Що?' Де? Почому? 9.55 Арт·афоша 10.25 Худ.Філ_ .Нові .азки Шахере38АМ" 1 сері. 11.40 Музичний прил,,_ 12.05 Муnьтсеріan .Конан. ТЕТ

12 30 Зоряна Aopora 13.00 Світ електронних розвar 13.30 І,ри Ікс 14.00 TellecepiaR .Мес_. 14.55 .1 це кіно-. 28МnYCK. Чарлі Чanniн 15.20 СП 15. З!І Телесерlм _Проф.сIoН8ІІИ'

киІв

16.30

Єралаш

21.55 Пубnїцнст....на пporpaм8 .дianorи.

11.15 Анонс ~iP. депутатом Yrcpaiнн О.Моро· .ІОТАР» 11.20 .Світ кіно. (Худ.фіІІ_ .На_ОЛО22.10 Т_спрес 8.«1 Т_ _ cal.тy _ 80 дн... ) 22. 15 Проrpa..а .Ракурс. 11.45 9ОХ6ОК9О 13.40 МУЗИЧНО-РО3В8JC8llloНа пporра..а 22.25 Т."есерІ811 .r~-4. 7.15 Тб-6 Мос:ква.• Ті, ХТО.Музичнии пpнnавок· 23.15 .Музичн.... квартал. Terrorai_. 7.20 Те_ 14.10 Анонс 23.55 Теneeксnpec 7.30 ЗАГРАВА 14.15 На аВТОШІІ.хах ТОНІС 8.00 Цenтep.peвro НТУ 0.00 Худ.філ_ .п... ___ .....с. 8.15 Прес:_.пуб 15.30 Лодн ДІІА людео\ 32 Й КAUA " 8.20 е_ _ ............. ~ 15.50 A.qpeca ділово! удачі 15.55 .Моя британія. 6.00 ooCnpa _ _ ~" Т_Diaл 8.35 Тб·8 Масква. ТОК·WOV·Я сама·: 16.25 Ефіра8ТОТopr 9.00 оД8мвс•• TtIII8C8pI811. 184 c8ph ·ЗоIlOТ8~. 16.35 Тб клуб ·ХМ. 10.00 Т/с .Химерим• .,....... 9.30 ~. на небо і Д'JOМY r/lДlllO.... 17.05 Адреса діловоі удlllЧi 10.30 Т/с .Дн_8рІІ' 9.35 п;.е Мocua. Гумормс11І'ІН8 '1JOI"pa17.1.0 МуЛЬтфіл....и 11.00 Пані. ~e дno "'iнorc ... oНlqIIO P80WU1М' 17.30 Оаза серед хаосу 14.00 .Тиrролови •. Худо_й Te~ 10.00 Apr"yмeнT 18.00 A.qpeca.дinoвoi удачі 15.30 МИСТ&ЦЬ«"й канап .ТериТОІІЇІІ Ао. 10.10 ТS:8 МосІІ8. _11І_ ...... ХІІІІІа. 18.05 Здоров. Хіт,парад -18.35 Камертони ІОН0сті 111.30 Т/О -Cnp• • _ . . . - , . 10.15 Н_ ЗУСТРіОІ . 1845 Людн ДЛ. лодео\ 17.00 МІс .С.арби ЗeIIeнoro 1Іісу. 10.25 Тб-6 МосІсва. -Дис•• _ . 19.05 Дeндi'~P"~T 17.27 .Прмвіт, ма __ •. М,,,тсеріал 11.10 НО\а Вene! 19.20 CeнcaЦlI ! В1ДК!,ИПЯ . 17.30 Чарівний світ ~: .ЧорнміІ 11.20 ТериТОІІЇІІ ТБ-6. Пporp8l8 О.Пoniт19.30 A.qpeca.д,П080.' удач' плащ_. Мультсepial1' KOВCIol<OГO 1935 Мо,ца CbOr0д/41 17.55,21.56,22.54 Мико""на погода 11.50 Спортивна nporpaмa.Cвiт профі. 19.50 Ефіра8ТОТopr 18.00 Л......оее woy .ВесеnИЙ . 12.00 Но'line 20.00 Публlцисти....а програма 8 5 Оф' рмнсж· 20.25 Адреса ді/ІОВ0! удачі 1.1,~ без ме. 12.10 Тб·6 Мocna. Дortyoetт........ сері. rPABIC 18.30 Л~вська картинна r8Пep8ll. Ч.2 (тк ал.~ 1Iceмoryntbc. 20.30 Анонс nporpa.. ТК .ГравіС. .М,ст,) 12.40 Ди......" сеанс: 20.35 Торгінформ 19.00 Тоо·шоу • ... з Onьroro· 13.15 Тб-6 1/І0СК88.•Дис•• _ . 20.50 Новоеел 19.26 Головні ПОДjї ДН" (ТІА .8/rcнe.) 13.35 но! І. . 1V-T.68'1Y" 19.30 Т/с -Хи~риИIl.Iіу~ 13.45 Т_ _ 21.00 СІТ 19.56, 23.57 КI1'" ДІІ. ВІД .M03i.-P-.qjo 1500.17 оо ЗАГРАВА 21.20 СенсаЦІЇ і 8lдкрипя 101FM. 17'00 n":'"""" сеа ПtАВIС 20.00 Т/С .Дин...."... . -, нс 21.30 .Столиці світу. (ТК _Форум'1 20.30 oДмll8C" TIIII8C8pian. 135 СеРІе 17.1' ТВ-8 м_. "'188_"'_рІ21.40 Музична пporра..а ·Кniwe. 2'.30 Вечірні вісті (ТІА .ВiDnI.) ......... _ . 22.10 Tpa....aiH~aJC8Hb 22.00 Т/с .В. _ _ 50 18.05 Тб-6 мocua. Ток-woy .3ро(ін ..... 22.50 Тoprінформ 23.00 Ти.невИЙ Drllllд НБА 19.00 ЗАГРАВА 23.10 Ноносел 23.30 MТV предста....є· вечірка 19.30 Цвnтep-jI8IO' 23.20 Худ.фі,,_ ooConAaт. COJIД8Т' 1.28 f1porpa ..a пере,.....·на 38тра 19.41·Т/с ......_ -ура. 0.15 ТОpriнформ 35-Й КАНАІІ 20.25 Тб·6 Мocua. -Ті. хтоg:~ ~~~~apio. (ТК .Золоті вора" 17.55 .Граціі вiд-.:tpaвrcr 20.50 ~T 10. ПparJI8М8 про ~ і 1.05 Музична nporpa"a .Кирі І канава І 18.15 Концерт Enтoнa д.<омв ,не т......... Бродвеі. 18.45 Сеplan .дyвнw. 50 c:i8ph8 21.20 Eкcnpec-інформ 1.35 Торriнформ 1930 -Відкриті ~беса.: ·По CJWДaX теа21.35 Cnopт_ ПIIIJ'1I8М8 ОСВіТ npoфIo КАН А" РМН·· 5 серІЯ 21.41 ТВ.. М-. .""ФіІІ25- И . . . . . . . 20.00 ,Чутки. Скандanи. Рохlliдyвaння. 23.15 Тб·6 Мocua. Документ.......мІ сері_ 20.30 'ВlДкриТl небеса·: Му""тфіЛЬМ 8tI .CJW- В---"-. .КроlCOДНП reнa. .'20.50 .На добраніч. ді"" 23.40 Прес-кnyб , 18.00 Т/С .За реа_о. .21.10 Тоpriнформ 23.45 ЗАГРАВА рр 00.45 .9 ОО Муз. пpotpaма .Три тенора'. Ч 1 21.30 ТОК·ЦІоу .Са.... тоІ. 0.45 Т6-6 Мocua .•Шоу беllНЇ'Xi!In8' НАРТ 22.00 ХУД.Фill_ -ЧYJrd <JI9WI' 0.55 ~-6 Мocna .•Дмс:ІІ-КIІНІІІІ' 20 ОО Tenea~c 23.50 Тopriнформ 1.40 T8/I88tOIC

-.vou.

. . . . . . . . .-

_10

16.40 Мультсеріал ·Конан. 19.30 Му,.тфіЛЬМ -ма-ІІ.-д-мІ 1.00 мтv JlPlUlCr88ЛII8' T~ 17.05 Таєм _ _ _ ті -:- rCniНIКa ВlР'ТУС rtapOII03И.. 1.58 Пporpвмa ~ н8 _fP8 17.20 .Про _е та rprwнe•. Ф.НерщНТУ А 18.05 Чекайте. дмвiТloCll ... І пам'ятаііте! 20.00 Пyбniцмc_ ~ 35-n КАНАІІ 18.15 Незваний ПсТЬ 20.25 дqpeca дinoвo! yдa'tЇ 10.00 Анонс: nPOrJI8М 18.«1 ХУД. філ_ ооОст.....1 ..... W ....- ПtАВІС . 10.05 від ·Гра8іс,. ре_ •• 2 СеР/ІІ :!О.• Анонс програм "АС .Грв8іс. 10.а5 Ху... . - ...,.. rpoIII" 19.55 Кінoropocкon 20.35 Тopriнфopм 12.15 8Ідеоуроооо дп. .... oC8kypa-wo,. 20.25 Музична пorода 20.50 НО8ОС8л 12.20 Тopriмфopм ТЕТ 1V-Т.68чук 16.00 Анонс rtPOf1I8М 20.30 СП . 21.00 ат катастрофи _ . 16.05 .Гpeцji від .rp88lcyo 21.20 Футбоri. ч.noнaт Aнrll1 16.30 .ВUu<pмт\ НеС5еСе.: .КІНО "'" __ : 20.50 Пісня ДН•. ГІСть nporpaмм 22.50 ООСаіТ odнoo (peIk.:IКaн P8tyap1 .lCIt88тorpeф С:пЬ. 21.05 AнTpecOllbКa 21.20 Міські нови... 0.40 Мyзиorнo·p0зaaJC8l1ЬН8 програма 17.25 ~ _ . . . . oCakypa-woyo 21.35 Худ.ф1I1_ .11oJIro_ння н. нNнo' -Т_·ринди' 17.30 серіал .C/мeAq А/І8МС. ro СТ8Jlllер8' 25 А . , AUA" 18.00 ХІ. oCaItAaт. ~Тo • • С8РІе 23.20 Краща двадцят.а &О·ТІ-Ві • -n~. 18.55 Тopriнфopм ТО оНА..,.. 19 10 "'oмn'roтep Х. О 20 Пост' . 7 ИА" 7.35 Т.IІ8СІІІІіаІІ.rорецо.-4. 19:40 .T~ ~ КАН...... 13:05 X".-иіІІ ...... 0КrI8tUI..... 20.10 'На дoCipaнi'l діти· . H1V ТОН'С • 20.30 .lнтepc:nopт•• 8.00 Лооди ДЛА nюдеМ 21.20 ТІс '~II"Н8 _ . 83"""" 21.00 oCetIpeтмIМ8Т8P/ММo. Ц C8PItI 11·20 Адреса діловоі удачі 21.45 Муз.""'" 21.50 'Міста' і cTonмцi світу. (ТК ~.) 8.25 Голос церкви .П_а. 21.50 Xyд.~ .Три __•• ~.OO Xy.. ~ ........,... м'_ 8.55 Комп'отермаркеr-97 23.30 МУЗ."",п . 23:25 музична '1JOf1IIIМ8 .6011з ту ..... ::~ ~=T:""ооності 23.50 худ.фіІІОомй·8оо8/р ~ 0.00 .rtporpв. . М. (ТРК .3011011 8ОРОтіІ.) 9.40 Ефіраатоторг 32- КАНАІІ 0.20 Тopr1нфopм 950 оаза серед ІІІІОСУ 7.30 ~T~ c:epIan.Нeвiдoмa . .ЮТАР» 10.20 Пornяд 3боку Y~pa,нa.: ФіІІ~ ·IСириІІО-Мeфoдihr-6.4О Т_с • ЦІ' •• П .тий 1*; ~. 6.45 9ОХ6ОХ9О 10.40 Адреса дinoвol удачі 10.45 тб кnyб .)(М. 10.50 Кіножурнал OOЄPan8IIO 7 оо Тб-8 Москва .Ті хто11.15 Му""тфі_ 11.00 Т/С 7'30 ЗАГРАВА . • 12.00 ДiIlrcaнan. дм.-тItI. 1нфopм8цhr. &00 Т_ 11.35 ВчНТOCll продавати 12.05 дqpeca дinoвi Удачі ПOlIти"а 8.10 &cnpec-інформ 12.10 Лоодм _ nOOДeiI 12.30 ~Т:ИН Щep6ao«J8 , . . . . : . -.. : 8.25 Т6-6 Мое.... Toк-woy _3робм 1фОІІ. 12.30 Денді-маркет 13.00 Кpa~ lfIIИ нхл 9.20 .Пpoen-ІО •. Пporpaмa про мv-y і 12.45 Сенсації і відкрипя 14.30 КраЩІ "РИ,!іБА не тїЛЬІСМ ... 15.30 ~т.иннии ти_ 9.50 ХІ• •КIІітм _ _ Р8- . 12.55 Ка ..ертони lОНості 13.05 Адреса ділової удачі 17.00 ОЛI"",ка 11.35 Тсж-way -Мое" Idнo. 3 В Мepsкxo 13.10 Хі'д.Фіll_ -Кінець опер.цlі .Р. 17.30 Суста суст. 12.20 Cnopти_ програма .с..т профі. _ .... 2 серІ. 18.00 До~ментальннй серал.~ 12.30 Тб-& Мое.....Дмс:ІІ-rcaнan. 14.20 Ефіравтотоpr Укра,на.: ~ -М/СТ8 збмраоот" 13.15 МультфіЛЬМи 14.30 Лоди ДЛ" nooДеМ С"lIИ', ·За воnool.. . 14.00 Т_ 14.50 ДetЩi·маркет 18.30 ЩоТИ""'•. Інформaцlііно-nyбniцис· 15.00-17.00 ЗАГРАВА 15.05 Пorлнд збоку ти_на nporpa..а 17 ОО Тб·6 Москва. КЛУб . 15.25 Адреса дinoвoi удачі 18.55 Формула-І. Кnacифil<aц/ll . мару .121СО11і11о1с_ acec:.,TНWlrO <у1V-Т.68ч". 20.00 .Шпнryнcwd !'IIJItCТP8CТI" Ком.- 17.25 ХІ. "'ICIII08ItIМ _ П'" 15.30 Анонс дlйм.... Tell8C8jllall . 19 ОО ЗАГРАВА .....ц15.35 МІФ .Приr0д/4 Фунтика•. 4 сepil 20.30 Л'!?дм. Інформaцillнo:-nvбniциcт....• 18.30 Т8-8 ~. Ху•• 4М16.10 Poau...._ nporpaм••Catтc. НИИ т _ _ (ТІА .Вiaotaol 20 55 Арт.1Iфiw8 lІе JIIМТТ1I. 21.00 Стиль ",ип" ·о-,.·ІІІ!· 21'25 Caц/aI8rнo-8Н1111inм8 16.30 Худ.фlll_.&М ПО8Іе____ 21.30 ........... н8 J!YТ'OIII .... ~ . -П"IДТ1ІІІС.... nporpaмa 17.40 Док. екран .Вулкани" .Пporcnяпя. "И·. Xy~1iI те.......... 21.15 ХІ••1Імрок. 18.25 музи.но·розвaжan..нa програ..а 23 оо Ней~вrpма реальніСть . 23.45 ЗАГРАВА ·Успіх. . :l3.30.СТoprнками фаст.......TaapiIIcwd 0.45.1.55 Теneaнонс 19.25 Анонс .-рн. 0.50 Т!і-6 Мос.ва. -дис.- ....ал.

.rp;Qi

.•

.\(p8cyIn8' ""_'0_


.. C1'OJ. ' .

сВ О 8 Е

Субота, 5 квітн. 1997 року-

.

2500А

-11

ЖИ Т 1"~

UAXJi

_---------~--..., 1005 АатOWOУ . :?і 55 М('noрама . 21.40 ХІ•• Ще ~ ..... ~. 23 O~ спор,·,ай.. предс .. ,~оп.є. Чемn.ч",а· 22 55 'І"""Йт•. і '-WТ!'iTe! .НAPТ~ рі' ~M8pIe-' 10.30 шоу само'нього _Оl1OCтя_а DrA I~~. 10.55.13.35.15.05. 17.55 за_он є :.акон ""'гпіі Огnяд ТУРУ • . . 23.05 _При"'т.~тре!. ефор. ~.40 Телесе .л.....~.1іІОрО POaWY!CY І[ ] П~,#И 11.00 Націонапьн"й хіт,парад Уор•• "", 2345 Фе.-'''' ..о .... Е!С';>$'1 Н О' ПІСНІ В Сан· 7-М DHAJI 13.05 ХУ-"Ій ..... '. _ _ МОі зірк" р""", oCIIe~·CO , ~ " . "_ 11,.30 недільна шкопа розвar О. 15 ПРО' "оз аurоди r'cXJ=~ fOAIC .... _ .д/о_ Іа 5.5.

_,toe....

ом

27 (8817)·

15.35 Тоprtнфopм... . 15.50 вiдeoypoouo _ ді1'ей .сакура:шuу. 16.00 ~ f1IC)rpaМa~lCniwе. 16.30 .a•• _tI небеса.: ."'_'& "~~" -~ ..... ---

&ерто..

17.30 Розооа........ ~ .В компанії 11.45 Україна аграрна КДРТРК . /Jpo1. кacairK" _ аоаки м ,15.00 Xy••...-:n.... МиX8ЙJ18 І Кар".. • KAНAJI УТ 12.00 Ч&Мnioнат Vкраіни із спортивної. ае· 9.10 За ."іас....м часом :.g~ Myni.:':; .Кіт .. чоботях. оря 16.30 Му"тфinbМвсе про подат.... 17.50 .Міста І СТOJlИЦl сеіту. (ТК ..фоРУМ.) робік" . 14.00 Єрапаш.· 16.40 11parp8М8' 18.00 ХІ• ..со..д.т, сОЛА8,.... 10 сeplto 730 А 12.30 Ху•• теАе.іІІ_ .ААам одру. 14.10 .Жадаоо.]QД8IO вес ..... Док.фinbм 9.25 Анонс НАРТ 19.00 .11м_ 735. ;~:OO. 13 ОО. 16.00. 18.00.21.00 .УСТІоС. 3 ЄІІООО" 2 серІ. 14.40 К"іве"'; мініатюри ~o30~·':ro:..~· 18.55 T.1I4ЇcapWt .М............ 19.15.Н_ 19614/1· УТН 13.40 Клуб Сynepкниг" 1510 Музи....ий маршрут о' 15 Х ..- Т 1 _ N 20 40 Пубnlциc_,..юrpaмa .ДIanonI. 20.30 .Рейтинг· 7.45 t ;,,~~еrи.а 14.00,.neрп"нм сезону-. Гаnа-«онцерт. 2 IБ.40 Людина на земпі ~ 1'55 ~ • "С8Ч8 н·· (М8Р. ДІІІ1)'ТІІт YIPIIItм М. Сирота) 21.00 оСекреnri мат........... 24 СеРіІІ 7.55 ХІ • .. Кримінал........ Т8l1ант •• 2 с. чаетина 16.10 Постскpмnтум 12:00 /Jpo1. ...paH .Домові' .•Адоnooф Пт. 21.50 Т/с .Aonина А"'-'. 84 сері. 21.45 КпІ... (ЗeneнкaeoA) 92.5 УlЦlаїнське СnOPТ/ІОто 15.00 Пp0nt03 nOГOД" І .КИ В. nepo 22.15 ·Це ми. На-"22.00 ХУ......_ .Чортом СІІР68 у 9.30 Сеno і "ЮДИ 15.10 ВiдrcpмTB lliаа ТЕТ 12.45 Мy"T~ .Матч.реванш> .• Та. 22.45 Худ.фIn_ .400 УАа"". rOCnIТaIII .МА8Н. 10.10. 13 10. 18.15.22.15 Закон є закон 15.30 cayндnaprc 7.05 Міс"'; """""" А8Нт і ~.... 23.20 Муз.кnI" 23.00 .До І nicIJII.... В.Мо_ 1015 Націоttа......й хіт,парад 16.00 Т/С .M_ _ ~ на -цla. 7.15 ПіСНR тм_. 13.15 МV-.po3IID8IIIoН8 nporpaмa 23.3.5 ХІ.·За ~ lІОІІІцеас--о23.40 .Итоги. . .' ,7+.00 7.25 СІТ .MV-A npиnaвoo:.. . 32-М КАН.АІІ 1.00 f1POrJ*Ia .м. 10.20 СЛV"У HaDйAY Vкраіни! , .Мonцдi>І<НМЙ 10.50 п"ni,ичне шоу .п· ..ий КУТ' з 45 Х .... ОХАІІІАаА ... 120 Тopr1нфopм 1'.2О1,і"",имузика 18ooT/c.TIIP38М·rapo...... ~· 7.45днтресопькз 1. УА.. Вот Дісней npeдcтaanIIЄ. • lOt 11.30 Му.... 'фіП... на аамое_. 18·00 .1_ _ 8"';;' IІР8АС1'_С кмlв . . . _. 15.25 Анонс 9.00 .Pyc3l1OНlol<a-. Му"тсеріаІІ • аР» ~_.. М Малята • А ш--''''''''''''' У . . НТ~ 8.30 Чекайте. _ЬС •... І пам .таите. НТУ 8.30 ХІ. oCnytoap •• 2 СеРіІІ 6.40 Т_ 12. оо """ал'"· .....~-з,:;д;no _. 8.40 Му"тcepian .Конан· 15.30 Лооди _ дюдей 10.ЗО T/c,Wnмryмcwd np8iCYpIICТI.. 6.45!1OJd1Oa9O 1230 Оранта му _. • ТЕТ 15.50 Адреса Ді/ІОІІОІ удачі 11.00 МиСТIЩ/оТСИА rcaнaп .Tepмтopl8 до 700 ТБ 6 u....-_ 1315 Н8ЦIOН3J1bН"Й xiT'"apiUI 21.00 Піс_ JТ8C101U11A _ _ о 9.30 Офіс без мІ!>ІС 1555 Добра еість 11.30 Пані. все _ оа. . ............ клуб IІСВСIІЇТНIоОГО гу. 13.20 Усе ТJPIIKitio 21.45 Т/С 'У08ер - т8 ,.,....... 9.45 Дес.ть хвм""н на nopo _ _ місці 16.25 Ефіраатoтopr 11.55 KoмnaнiR НеК np8ДCT-'.. мору .12 кoniIIoк· 1~.~ hд":,~ уроків 22 ~epI. 10.00 Світ eneКТРО_ розваг 16..35 Камертон.. roнocn 12.00 Візит. A8cтpanill. ФiнmooWII ~:gg ~-m_ nporpeмa .Під. 14.30КaneйдocКOn CFI 23'15 .lunepiJo 1V" представnяє програму (0.30 Ma~ з .ЯНОЮ> 16.45 Оаза серед.хаосу 12.30 Cтopiнt<awr фесТИ8ill8o .ТарІАс"'; Т8Ст, 15.00 вtд.риваємо Бібпію . B.Cкypa~O .Надіl та втрати· 1~:~~ :r~i 1~:~ 13 оо ~:"" '"""" .О.м-ІІІ!!. 8.30 ТБ·IS Мое.... Пporpaмa _ дітей 15.30 Peanr.нio~Tb немоJКllИllOТ'O TPmM КАНАІІ УТ 11.25 Світ _ " . МедицІІна 18.00 Чітко і ТІСНО IЗ·.ЗО .&уіІна•• ХУ.О.... ~ .Це ... 118f1P01CCWU1И' 16.10 Ву.- naнa Савки ІНТЕР 11.50 Театр на ДОЛОН., 18.30 Адреса діІІоеоі yДll'Тi 15.00 ЛbIIi8I:o.rta карт....... raJIIIP8II. Ч.2 (ТХ 9.00 МІ• •Том. Д.еРРі IІх ДРУЗІО :~.gg ~1::::'прем'ЄР 930 Інтеранонс 12.20 Все· 8 дім. асе! 18.35 Вечірні РО31І8ПІ_ """ 16.00 Музично·ittфopМaційН8 f1IOГP8М8 9.55 Арт·афіша 18.20 Фант.noто _надія' . 9'35 Пporнoз ооroди 13.25 д"18т... ·ревю 18.55 Лооди _ lIQДeй -Ом·м, (ТК .МісТ') 10.25 ТБ·6·МосІ8а. CePIan про природу 18.50 /Jpo1. • . . - • Тacwoицо ~CW()IX 9:40 Аатopcwca програма д.Кpиno8a DIB 19.15 Стимуn 16.30 Лего·екcnpec ОДІОІа !1І*РОДІ ofIac:tpмII. ni."...~•. 2 часlИН8 (ТБ францііl (3 10.00 У світі тварин 14.00 Tin·TOn 19.30 Ефipallтотopr . 17.20 Кi~ oЄpaпaw. 11.20 МuмЧнмA_ ...су6 трамм) 10.35 Фан.клуб 14.30 ПОЇ.8І1ІІ. 19.40 Мода СЬОГОДНІ.. вonт Дісней I1рІІАСтUП8Є: 1'.5O,Cnopтмaнa ~ ОСеіТ npoфi. ,=н_ ти 1055 доки 8сі lІдОМа 15.00 Арт-афіша 19.55 АДРеСа ДUК*)I YNН 17.30 .PycaIlOt8oQl'. Мyn.тcepian 12.00 ДИТ8'ІМІ -Кpenиw. ~::~ Сточу~ 11:35 Р..... зірка 15.30 Муnьтсepian ·Конан· 20.00 1ly6niц/Ic- l1JOf1J8М8 18.00 ХІ• • М........ ...."..•• '·1 с. 13.30 .Дисс-- fIII8 дjтeIi. . 20.10 Н8ЦjOНaI8OНМi\ кіт·парад 12.05 Пnвнeта Здоров'. 16.00 Єраnaw 20.25 Адреса ДInOaOI УІІІН 18.55 Фopмyna·I. rpeH·r1JI Apreн_ 14.20 Т....юнс 20.40 ВечіptНl_ 1235 f1iД8OДIta одісс811 ком_ Кусто. 16.20 Музична пауза ПtА81С 21.00 Т/С OКPaCYМtt І а_. 15.00-17.00 ЗАГРАВА 40 Спорт . .Гонка за 3дОС5иччro pимnAН' ТЕТ 20.30 Анонс програм ТК .Граlllc. 21.45 V вирі моди 17.00 ~~~:2O ~ кіт·парад 13.35 Cмfxonaнopaмa.. 18.30 T~_pi811 oJIuap. 20.35 Тopriнфopм 22.15 МаАстри in8Iзioнy 17.15 ХІ. . . . . - " раеарто 2225 CelcpeТИ 8ічнОСn 14.00 - 16.30 Пporpмoи оБJ18C""" та ре. 17.30 І.. • . . 20.50 нoвocen 23.00 Музична nporpeM8 .Хмарочосо 19.00 ЗАГРАВА 2255 М. c.-apIII&WIIOiI ••За ...... ааА· ~. TenecoмnaнiA 18.30 Сynepзrp«И. гостросю_ фinь. ТУ·Т......,. 0.00 НейМОВІрна peanwtlcTIo 19.30 Гyuopиc:-..А lCiНOIqPНan .Фіт...... • . вlІІСТМ8 "",_ м-. 1630 "'>ераНОІІС мів. д.ек Hнconcoн 21.00 сп 0.30 M1V пplЩCт_: ChII OuIlone 18.40'15-8 _ _ о oOCr1-сту..... ::"'':.8\'ру. у перерві - 23.55 Н. 16:35 МyJw.тcep!an .Дpatcoea зrpa.. 19.00 т...есері8ІІ.&нерIll·ХІА_ 21.20 Анонс 1.58 Програма nepqaч на _тре 20.35 .~'qнtдвo. ........ -й хіт,парад, 0.00 уТН 17.00 Yk-_ киІв . нту, 6 КAНAJI 21 оо Т_ І 15 ;-:ЇЇroди Дoni ... М. 6uaн 17.20 дo.-a-'WOV 20.00 Хрещатик 21.30 1ItO,IPI- nOД.eA • -n . ТБ-6 . ДРYrИИ- _ .,ALlAII УТ 17.50 ГJllllOlМlCТII'IH" CePIU .""""'.... у2О ·2О Що? Де? почому'? 21.50 АДРеСа дi/108Ol YNН 10.00 Аноис nporpa" 21.05oOfiOЗ,oМocl8a. Шоу ..... демидоеа _ .WyaчI CUP4iIaO 21.55 6yДlo18 3ДОІІОІІі 10.05 .Граціl ВUI .Грвеісуоо Ті' 1+1 1820":;;. саіту 20.30 СІТ. Тюrдень 22.10 нс84ни про старі речі 10.30 .Трамll8ii ~ 22.00~~. ХУ... . - .Ко7.00 :Згадайм<> ті рОКИ' . • Рік 1975· 19'05 щас-" 8И_ 20.50 Пісня тижня 22.40 д.н,tII-мapceт 11.00 ./I8nooкм. 2340 Т _ •..--8.00 СерІ8ІІ.д-а npotPJ1A8 саІту. 20:00 IнформlЦil1lfo-aнaniтичtIa програма 21.10 M~ історіі міста. А8йГО немає 22.55 ~-irp088 програма .lCaiнта· 11.15 .Н..._ 1961--91. 23'45::;:;:;:С 9.00 Пісня РОСУ' .Вісті T,,*".~ 'на ""РТі 23.25 АДРеСа діпоеоі У/ІІН 12.00 Тopriнфopu 045 Т . УТ.2 20 35 Пporнoз ООГОДМ DIB 23.30 ВчитectI npQД8II8ТИ 12.15 Ху........... нau..,.,.... м'_. 10 оо Teneaнoнe 20.4' ХІ. оКу6а. 21.35 МУ3""Н8 оогода. Taнцj рр ynaдy 0.00 МOnOДiJCНi 8IJЧOPНOIЦIЗ НТУ. ·РеіІ... ,5.30 Аноне nporpaм 0.50 та-е Мосаа ......... rdМOМA

' -_ _'-_~_ _ _ _ _ _ _J

ПЕРШИИ

.m.

-:=

J

..s-.,:::.;p:

=:=

"'''.8

...

35

ЕТ

. -

ПРИВАТНА КЛІНІКА JI1кapи Cuутввеькоro В. М. пропоиує lІедн1Jlli пOCJIYl'В: .' 1. СтомаТ0.І10rlчн1: pecTaвpaцts зубів; безбO.l1lсве ШКУВaRIIJI; ВНAL1Ieнвs; протeзyвaRJUI аа ИОВВІІН

TeL

иqnor1ЯIUL

2. Іридодlarноствка: ВСТ8ИОВlleиwi діагнозів 38хворювань виутрimи1х ОРГulВ ПО зlldиax на райдуж­ НІЙ оболонцІ 01C8. Лlкyв8IIIUL 3. Мануа.пьна· терапlи. 4. Масаж. Працюемо без внхlдивx.

Запне по

Адреса: м. Бровари, вул. КІрова, 8. JlКOCTi, Існує енстема цlИОВИх 3ИJUКок.

ФІРМА .ДЖЕИ_

• •

ЦЕ НЕОБХІДНО!

УСІМ ЮРИДИЧНИМ OCOSAМ

ГарантІІІ'

КАФЕ .ВАЛЕНТИНА. у Броварах запрошує иа

роботу РaJI1фlковаинх кухарів, а· таКож CiapMeнlв та

22,

5-65-31:

ТeJIефОНУ:

4-21-58.

офіціантів (чcmовlкlв). Звертатиса38 адресою: Гaгaplнa, леитниа •• TeJI. 5-33-69.

ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦШНЛ

СОН. запрршує иа роботу ВИСОКOКВL1IlфЬсоваинх спецlaJIlстlв з досвідом роботи у вlддШх lІатеріа.пь. ио-теxиl"lllОro поста1JallJl1І 3L1IізИJI'IIIIНX магістралей УкраІни (без вJдpцжеиь). Оп.ваТа дoгoвlpнa. Звер. таТНСIІ за адресою: вул. ГагаРlиа, 28, гoтeJIЬ .Спорт.; кім. 100. Дзвонити' за ТeJIефонамн: 5-35-99,

кафе .Ва­

треба

подати

статисти'Пli звІти аа 1996 р. та І К8apTL1I 1997 року у Броварський BIддIJI статистики по вул. КІрова, 32.

ВІДДІЛ ПРИВАТИЗ~І! державного житлово_ го фонду проводить прийом rpoма.цаи за адресою: вул. Гагаріна, 22 (приміщеНИJI АТ сТепmщатех_

МОJlТаж.). Надаємо пocлyrн з пита~ь обміну, ку_

і8ТРАЧЕНИИ DХТАЛОН на причіп 2 ПТС.4, иовер 98.23 ТР 034141, виданий' року держтехнагJIJIДОМ иа Ім'в:

1992 року, держ. 28 березИIІ 1993

УГJlача Юріll АиатoJIiйоввча, вважати недійсним.

• •

ПРОДАЮ ВeJIJIКIIЙ капіта.пьННЙ rараж за першим мостом в кооперативІ «Травневий» з погребом, ог_ JlJlДовою JlМою. Розмір 5х 6,5 м. TeJI. 8.31-72 (гос_ подар) або 5-83-73.

ПРОдАЮ терміново автобус ЛАЗ.895 Н на га_

зу в рОбочому стані. . ПОТРІБНІ Д.llIІ роботи на своій машині «,Р АФ­

.

п1CJ1JП'aРIЩТIй ремонт, пOCJIYГИ по KOДYвamuo това­

рів та товарних

НИХ

груп

ЕЛЕКРОННО.КОНТРОЛЬ_

КАСОВИХ АПАРАТІв SUNG-250F, МІ NU600. ЗвертаТИСIІ за адресою:

м. ,Бровари,

TeJI. .5-23_81.

лezиості, в..в,

.

ЕРА-І01,

у МІСТІ БРОВАРАХ по

SAM.

вул. Неза­

вул. Шевченка,

4а,

в приміщeииl райониоІ ветеринарио! JI!кapи[ працює ветеринарна аптека. В широкому асортимеиті пред. СТЦ.llені JJ1ки І супутні товари по дoгJlll,Цy за твари.

иами, бджолами.·

Аптека працюе щоденио з

8 год. до 14 roдини,

крІм нeдIJIl. Фориа ОПmlТИ будь.ика.

Теа.

4-13-03, 4.20-10.

ТЕРМІНОВО

Пройшов

8

• • •

ПРОДАЮ

Гонти,

Колишиі чорнобиляии із сумом у серці сприйняли перед. часну

КУПЛЮ 2_КІМНАТНУ КВАРТИРУ в етарІй ча.

95-71

(у Києві).

• •

4-04.42,4-11-55. .

ПРОДАЄТЬСЯ ХАТА ЦЕГЛЯНА иедa.ueко від Десни всш КрехаєвІ, зeмJIi 0,33 га. Є погріб. ВИКОНАЄМО коМПJIексний ремоит квартири, ма­ газинУ. Тел. 5_58_25. . :

д

.НОВЕ

життя.

-

райовноі

Засновннкн міська

газета

Броll8рсьхих

мlсьхоі

та

Рад народних депутатІв.

колектив

редакціі

газети,

Броварсьхі

І райоииа Радн иаРОДИJa депут.тlв.

Редактор

В.

Газет.. виходить 8

17

НЕБРАТ: хвlТИIІ

1937

роху.

Диl виходу: ce~. субота.

За точиІст.

rl.ll.ки

иа

8RUAA'''.

сторІиках

.апJ.

raaeтв.

aIADo.........Idc:T.

І

вача.. Теа.

Колектив

Броварського

вентаризації

ВИCJIовлює

Горовій

міжміського щире

Світлані

Іванівні

батька КРАВЧЕНКА

TeJI. 5_78.27.

Te.1eto••: ре»пора -

roc:ио»рст.. -

І(иівська облвсn.,

Ps-ac:ia.e воаертаемо.

••

і

внсловлює

щире

ПантеліїВИі та праціВ.!ІНКУ БТ!

з

приводу

Івана

передчаСИОI

смеРТІ

.

АидрlЙовича.

співчуття

рідннм

ти

близьким

покій.

зв'язку с. Літочки КОЦЮБИ ОJlеисlя Івановича співчуття сім'ї покіЙиого.

висловлює

Колектив Броварського райоииого' вузла зе'язку глибоко

сумує зв'язку зі смертю кS'лишиього листоиоші відділеиия зв'язку ст. Бобрив; . ЛУКАШЕНКА МихаАJlа ОМeJlRновича і висловлює співчуття сім'ї покіЙиого.

Редактор В.

154.

4-21-14: .lцІ..l8: d ..кuoro

4-82.81: ПРОll8иоаосТI І c:oцl.....Hx ІІП"', ".сТI. І lІасоаоl РОІОТВ -

іи. иа.

Колектнв Броварського райониого вузла зв'язку гли. боко сумує У зв'язку зі смертю колишиього листоноші відділення

~ро.ари, вул. І(иївська,

4-08-7.; 8I. .o.l....r.вoro "ХрПар. 4-14-81: ...........,.

..,.а_

техиічиої

колишиьому

ного.

.

2&&020,

бюро

співчуття

Колектив Броварського РЕМ глибоко сумує з прнводу смерті ветерана РЕМ. що прицював з перших диів за. снуваиня РЕМ по 1993 рік; ЛОБКА ПИJlипа Герасимовича

6-03-87.

АДРЕСА PEДAI(ЦJI:

Іваиа АндрІйовича

16.

ВИГОТОВЛЯЄМО І ,ВСТАНОВЛЮЄМО в най. коротший теРМIИ броньоваи1 двері за ннзькнми цінами, З внсокою aкlCТlO, з MaTeplaJI1в BНI'OТOВmo_

несе .атор. 'n.CТJ8.....

PeAaIЩ11l не .aUIAВ пQAl.1.. IІО3вцllD автор" пуСІ.кl&ацll.

.

земляка

чальиику Кравчеико Оле!!і

цькоІ .,ц1l1J1Ьиостl, видане мІськвиконкомом иа іМ'1І B1цJOK Вuентнин BO.I1OДНМНPlввв від 25.10.1996 року за .NiI 2043303020, вважати недlйсвнм. .

свого

КРАВЧЕНКА

Іваие.

чмо віка та

ВТРАЧЕНЕ СВІДОЦТВО про право пlДпривмни •

ОРГАНІЗАЦІЯ постійно peaJIlзус торГОВІ· Barк та

гирі. НашІ телефони:

.

Прощай,

року иа ІМ'ІІ Внсоцько! О.lleксавдри АидрIJвии, вва.. жати иедlйсНІІІІІ.

551.

смерть

і висловлюють щире співчуття його дружиИі Олеиі Паи. теліївиі. атакож усій його сім'ї. рідиим та близьким

ЗАГУБЛЕНЕ свІдоцтво прнаатиоro підпривМЦIІ за.Ni 83742843, видане мlСЬКВІІКОНКОIІОМ 4.05.1995

СТІІИ1 Броварів або невеJlll1JКllЙ БУAJIIIОК. Теа.

.

Звертатисs за адресою: м. Бровари, вул. Гагарl· на, 28, roтeJIЬ .Спорт •• кімн. 111. Дзвонити за те. .ІІефоиами: 5-35-99, 5_85-31.

МОТОЦИКЛ .УРАЛ».

тис. КІІ. У хорошому стані.

нІ дa'li.

І.

.БРОВАРСЬКА НЕРУХОМІСТЬ. мав ДJIJI про_ дажу У веJlИКОIІУ виБОРі земeJIЬн1 діJIJПIКН в Бро. варському районі, а також добудовані І недобудова-

БРОВАР.СКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИ_ СТВУ на ПОСТійну роботу потрібеи гаЗOeJIектро.. зварник. Оп.вата зrlдио з mтатlІІІМРОЗМадом. Звер_ вул.

.

Наша адреса: 11. Бровари, ВУ.ll. КОРО.llєика, рниок врмарок., магазин .Госптовари».

•.БроварсьКИЙ

Бровари,

соток без

12 TeJI. -5-37-28.

ри rocподарсько-побутового призиач~.

комісію Д.1IJI peaJI1aaцlI кабeJIЬио..проВідННКОВУ про. дyJЩiIO та eJIектрoтexиl'ІНе об.ll8Дllанни. , Звертатись за адресою: м. Бровари, вул. КиІв. ська, 188, тел. 4..23_29, факс 5-57-05.

М.

ПРОПОНУЄМО В ШИРОКОМУ АСОРТИМЕН­ ТІ: фарби, вкв, меІ, роз'IIIIIIUIКИ, ЦВJIXН, сiJIьгосп­ Інвентар,' добр...а, препарати AJIJI обробіТку і за. хисту POC:.UiIJI від ппclдllJlКiв, вапио, крейду, а.llе­ бастр,' цемент, 3аМ0'ІНо.зulзИі вИроби і iвmi това.

ЮРИДИЧНИМ ТА ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ УкраJиське Підприємство .Юками. приймає на

TaTВCJI З8 адресою:

(уве­

40.212,

ПРОДАЮ дачну земeJIЬ&у ді.llmпty

будшeJIЬ і будматеріалів.

пlвJIl_продажу жити. ТeJIефои ДЛІІ довідок 4-22-88.

ВИРОБНИЧА ФІРМА .ЄЛЕНА. вихонує: ~a. шзaцlЮ, гapaнT~ оБCJIУГОВУВ8.IUIJI, гарантійний' та

..

водіІ AJIJI перевезения пасажирів. Те.ll. чері з 18.00 до 22.00)•

pцlo••top.aцII

-

11-1 .... 1.

І

СвІдоцтво

С1'рацlю

про

НЕБРАТ. державиу

ІНДЕКС

аркуш.

Обсяг

Тираж

примІрникІ •.

Замовлеиия М

........

с,)ф

81285.

Друк· офсетний.

коваинА

рее.

1(1 16 17.

1255.

1

дру.

4,103

88' І

11

#27 1997  
#27 1997  
Advertisement