Page 1

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОІ

Гавие ІНПсtдить а

17

І

квіmи

МІСЬКОГО

РАПОННОІ

року

1937

РАД

Н

Вівторок,

27 (6900) •

.Любов до Бать:кІвщини... З моло:ком

Робітинки з заводу пороm:ково'і ме­ талургії члени педзагону взяли­ ся вести різноманітні гуртки в серед­

-

трудІвнн:ком,

воїном,

мрійнн:ком,

пІд:корювачем космосу! Це одне з най­ глибших громадянських почуттів.

Сьогодні вирішуються грандІознІ завдання по прис:коренню економІчно­ го розвитку країни, що дозволить -~ам піднести народний добробут, зміцнити могутність і обороноздатність кРаїни. У

трудових

колективах

шириться

рух за дострокове виконання ХІ ·п'я­ тирічки, гідну зустрі'І наступиого з'їзду КПРС. У перших рядах учас­ ників всенародного змагання нду'І'Ь

комУністи, комсомольці. Серед них­ робітники, працівники радгоспів, пред­

ставники трудової добре

знаємо

інтелігенції.

Ми.

їхні Імена.

Ткаля-багатоверстатниця з Гоголів­ ської стрІчкоткацької фабрики Г.

Смирнова дала слово

виконати

за

п'ятирічку 10 річних норм; Герой Со· цІалістнчної Праці 1\1. Павленко з по­ стійно діючого будівельного поїзда

.N9 2 таж>>

тресту «Укрелеватормлннмон­ очолює бригаду, яка споруджує

по всій республіці об'єкти, цюють

на

Продовольчу

Завдяки зразковій впровадженню

що

пра­

програму.

організації праці,

підряду

її колектив

ній школі .N9 5. Подібні зв'язки будуть зміцнювати ся і надалі, особливо з реалізацією шкідьної рефЬрми, організацією про· дуктивної праці учнів на заводах, фабриках, в радгоспах. Робота в цьо­ му

напрямку ведеться велика.

Вдалою формою підвищення ідей­ ного гарту учнівської молоді виявив· ся суспільно - політичний клуб «Свіr :аавколо нас», засідання якого друrий рік відвідують старшокласники міста. Юнаки І дівчата слухають змістовнІ лекції, переглядають хронікально-до­ кументальнІ чи художнІ стрІ•ши, що допомагає гJІИбше осмислити питання розвитку суспільства, мІжнародноrо життя.

Ведике значения в справІ патріОТИЧ·

усіх наших щколах.

Добре, ЩО КОМСОМ()ЛЬЦІ берутЬ шеф­ СТВО над сім'ями фронтовиків, допо­

магають Ї~1 у внрІшенИІ різних r.ооутових

ки нещодавно висунули її кандидатом

· ності,

у депутати до Верховної Ради УРСР. Тільки натхненною,

високопродук­

тивною працею примножуються наші багатства, джерело народного добро· буту.

Вона

-

теж

вияв

радянських людей,

патріотизму

їхньої любові до

Вітчизни. СьогоднІ в

самостійне

життя всту­

пає нове покоління радянських людей

-

найбільш грамотне, культурне, тех­

нічно підготовлене. І саме воно стало об'єктом Q:ебаченого за масштабами, витонченістю ідеологічного тиску з боку імперіалізму. Десятки антира­ дянських радіостанцій, ідеологи r сіх мастей злобливо обб~іхують наш :-:ад, не рахуючись з бу дь-юшми реальни ми фактами. Не маючи життєвого до­ свіду, певного класового, Ідейного гарту,

молода

людина

може

стати

жертвою цього тотального обману. А він тільки на це І розрахований!

слави, зби­

рання, оформления рукописних спога­ дів учасників ВІтчизняної війни, ви­ вчення бойового шляху військових з'єднань, що визволяJІИ Бровари і села району від нІмецько-фашистських за­ гарбників. Така робота ведеться в

успішно виконує завдання п'ятирічки. Комсомолка Катерина Коротенко· з радгоспу <<Плосківський» одержує в ці дні більш ніж пудові надої. Землл­

· -·

справ.

молоді зустрічаються прояви безідей· ігнорування суспільних

lИтере­

захоплення

бур­

жуазним способом життя. Нещодавно проведене міськкомом партії соціологічне дослідження ее· ред старшокласнИRів міста показало, що наша виховна робота далеко не завжди досягає мети. Дехто з школЯ'"

рів не знав Імен Героїв Радянського Союзу І Героїв СоцІалістичної Праці, що проживають у місті та районІ, ·до­

сії.

пов'язані

ництвом. ють

з ма:rеріальним вироб­

Глибокі

дані

анкет

роздуми І!ро

те.

виклика·

як

молодь

проводить вільний час. Занадто баrа· то йоrо відводиться заняттям, які нІ­ чого не можуть дати ні фізичному, ні культурному розвитковІ особи.

ідеологічної роботи. Тут повинні под­ воїти,

ти. по патріотичиоrІІу вихованшо мо.•ю­

симум

уваги

усім

потроїти

лаю;ам

свої

виховної,

зусилля

комсо­

мольські організації.

дІ, надання їй стрункості

Особливою увагою слід оточитq шкільну молодь, старшокласників завтрашніх воїнів, робітників, студен· тів. Адже сьогодні в 3-10 класах в місті і районі, в міському ПТУ нав­ чається понад 6 тИсяч юнаків 1 дівчат. Партійні, комсомольські організаціі

шкіл,

шефських заводів,

фабрик

по

стійко удосконалюють форми і мето

слід би бу­

ло при міськкомі Rомсомолу створити раду ветеранів спілки, розпочати ро-

коn1со~ю.'rьської

із

Централь­ ВЛКСМ

юзну

розглянули підсум:ки Все­ союзиого соціалістичного

ТИІ'Jів nів,

змагання

органІзац1й

мІськкому

комсомолу

Виховання соціалістичного

тичне виховання молоді.

тизму-

Приміром, хороші зв'язки устано вилися між комсоrІІольцями заводу алю­

мінієвих будконструкцій і середньою школою .N9 9. Тут змагаються r.tiж ~о бою класи і цехи.

важлива

складова

пІв ия

успішне

го

резвитку

1984

ми

ЦН

і

В суботу, р.,

9

лютого

вІдnулось

уергов.·

заняття в р<Jйонній nартШно

·

ШІЮ.nJ

rосподареt.коr:;

активу.

Пого

віднриІ'

!!СТуПНЮІ

СЛОВОМ

перІJІ!їІ

секрета-р

місьІшому

пар

тії А. Д. Фролов. Перед

нрисутніми

rІартійн.ої школи !\омпартії

УкраїнІt

!Vl. А

Дудченко, який прочитан .сІеІщію на тему: <<Акту· альні питання теорU І практики

ви

при ЦН

розвинутого

Округів, районів.

в

Пі.с.1я лекції від бу лис я сенційні заняття.

М.

3 коп.

СЕМЕНЕНКО.

соцІа..'Іі­

Мі·

можців.

Добитися

·своє­

часного

усунення

наяв­

І

.'1ивіших видів nро;~укції. товарів народноrо спожИ­ ІЩння. · ЗtJсер~дити )ЗУСИ.'І­ .пя на розв'11занні зав­

місь­

автономних

СіЛЬСЬ}{Ю~

228 .

дань

nереможцями

. rio. : прис:r:rоренню

науково-технІчного

про·

сті, краї, ресnубліці фонд надп.1анової економі!.

Заnроnоновано ти

увагу

до

лективів,

nосили­

трудових

япі

ко­

відстають,

і до тих. які працюють на середньо~~У рівні, :ю­ давати їм дійову допомо­

гу

в

ДосЯгненні

високих'

бі.1ьш

результатів

змаганні.

у

Ефеюнвніше

·

використовувати

передо­

вий досві;~ господарюван­ ня, заходи мсра.'!ьного і маrеріального стимулю­

вання ків,

ініціативи

робітни­

ко::госnників

і

спе­

ціалістів.

Центра.1Ьний Номітет НПРС. ·Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС ЦН ~ЛНСМ: гаряче пО'здоро·

ви.1и

rіеремо}gців

юзного

Всесо­

СОЦіа.'ІіСТИЧІЮГО

змаГання бітників,

І запликали ро­ колгоспнинів,

інженерно-технічних пра­ uівнинів, .трудящих усіх галузей народного госпо­

дарства пІшне

забезпечити

винонання

ус­

завдань

1 нагороДжено ~iJUI· ;:.ре\іу, рац!Qнальном:v. ве­ 1!?85 ро ну і одинадЦятої

ми

Червоними nраnорами

ЦН

НПРС,.

Ради

денню

Міні-

госnІ?дІірства.

мірній

економа

льннх.

ФІнансових

І'!с~­

матер:а­

п'ятирічF.и, сягненнями

трудови:vш до­ відзна чипІ

стрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ: 880 нолен­ тивів об'єднань, підnри­ ємств, організацій І уста­

де,ржавноУ -- -1 _ TPV1JOВO! JТИС'"І<rт ліни. Повсюдно nо­

.Вітчизняній .війні,

нов

ширити

кра­

гідно

-

з'Ізд

nромисловості,

ших

будів­

pecypttв,

та

Ін­

змІцненню

nочинання

ництва, транспорту та Ін­ ших rа.'!у.:ей народного

L. их но.!Іективів краУни відпрацювати два днІ

господарства,

році на зеноном.'Іених ма-

науново-

У/ІСІ/

у

Всесоюзному

соціалістичному

зма­

Ганні, \'СПішне виконання Державного ІІ.'!ану екОНО~.fіЧНОГО і СОЦіаЛЬНОГО ро~ витку СРСР на

рі:к nерехідним

1984

Червоним пра;юром ЦН НПРС, Рад!-! Міністрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦІ-і в.rrнсм:

нагороджено

40-річчя сьного чя

Броварський

район. ПерехідНJІМИ Червоними nрапорами

иародиих

депутати

депутатів

жені

пропаганди і агітації міського

парт

Ії у

··

кра Іни

в

·

м

занесе\!ням

на

колектиsи:

трест

автоmJІJІховоrо

будівництва

~кнївmл.вхбуд» (м. Бровари): завод

порошкової металургії

держплемптахозавод

міської

«Рудnя>>.

Оперативні дані дис:nетчерсьноТ

середньодобові

мопока

Ради

у

Л. О.· Пруд-

за 10 ·пютого ц. р. (Перша. графа - надоєно

'1".-rока

1 ;,~ів); . абО

на

>:арову

друга

М<;ІНШе

-

(-)

Р ).

·

СРСР

управпlнн.в · raЗOJ!(Iro •оспоДарсrВа ППЗ «.Рудня: · · «Русаювськии:о · · ім~ні Щор-са ви­

Довірені особИ розnовlступив на.ндндат у депу- ли про життєвий і трудо1ати В. М. Хрипун. Він Еий шлях кандидатІв. Ух розповів виборцям прс re. громадсьну ~іяльнімь 1 як у місті йде nідготовна заклинали броварчан ' від,':\О виборів у органи наро­ дати :!іа них свої голоси у

зу­

Т. БЕЗУГЛА, се:кретар парторrавіза­ пії сереJІИЬО1 ПІКОЛИ

шення.

.N!!

останнім

часом.

«Бобрицький:. «Жердівський:. «Краси.1івський:. «!Зедикодимер.:. «ЗорЯ:. «Літківський:о

день виборів до органів імені Мічуріна Радянської влади. «Гоголівськи.%:.

пинився на nроблемах. FІОтрІ потребують .вИD1-

s.

надої

господарствах

. райо.ну

М. М. Г.'Іазуиовим.

варах

служби

райсіпьгосnуnравпіння

npo

. :віддіJІОМ: Із 10.02.1984 комітету. НомП .

5

іменf

ЄО-рtччя Радвнеької України;

кою, оператором ШВУ-50 О, П. ПавJіевком. імені Кірова

дов.'Іаддя. проінформуван жителів мікрорайону про зміни. що сталися в Бро­

партії.

Всесnюзн\

Х · · . АТП « .1осювський:. · · риnуиом, вод1вм «Пухівський:о

ректором середиьоУ ІПКОJІИ .М

nрисутнІми

ххv·п

ленінсьної

.N2 31014 О. Ф. Прокоицем, :коцувмром: «Авангард:. цього ж підnриємства R. А. Згуровець~ ди- імені бО,річч~

слюсарем

p:vxv,

зустріти

дошку пошани на ВДНГ СРСР тюі!

завlцую;mм

-

50-річ­

стахановсьного

ЦК ІШРС, Ради Міністрів СРСР ВЦРПС І ЦН ВЛ:hСМ також нагород­

у nри!V'Jщ~нм:І а:ктового заJІу мlсь:коУ ·середнr.сї шко:r~и .М В відбулась ·з'\·стріЧ виборцІв · • · у

радян­ Великій

(ТАРС).

Зустріч з кандидатами кандидатами

у

в

----йДЕМО ДО ВИБОРІВ - - - - •

3

пере:.rоги

наро;Іу

DEPENOJК/liB

За досягнення внеоних результатІв

v

патрІо

удQ(:кона.ленн<І

соціалізму

міст

районів.

частина

Fryтoro соцІаліз~ІУ».

підсумІ;tи.

с:rич.ноrо змагання. в· 1984 роЦі,· узага;иьнити І ·nоШи­ рити .досвід йоГо· пере­

перехід­ прапора­

Ради

І госnодарсьним доручено г либо-

н~ .І всебіч~о nроаналізу­

переможцями

НПРС,

Перед

ц.

льським органам

на

вати

областей,

них

<<Накази

світлі положень І висноs­ Rів. викладених в статтІ товариша К У. Черненна «На рівень ви:~юг розви

плану

ністрlв СРСР. ВЦРПС 1 них неzхмінів. .• Чlтr:oro ЦН ВЛНСМ десять союз­ них респуб.'!іК, ряд авто· виконання- -з-авдань Ш) Би­ номних республік. країв пусну і nсtставнах найваж:

~>омуністичноrо виховання. Тут дріб· ниць немає, воно не терпить шабло ну, формалізму. Про це треба завжди· пам'ятати, займаючись вихованням мо лод!.

ступив нандидат еконо~ІіУ· них на-vн. доцент Вищиі

Партійним. радянсьним. профспілковим, комсомо­

і ·соціально­

нагороджено ними Червоними

міжгосnода рсь­

Із занесенням· · на Все~оюзнv дошну Пошани на ВДНГ СРСР.

рl.к.

Визнано

1

KOЛl'OrJiiB, радrОС· агроnромщ:ловнх

250

радгос­

СРСР

Всесо-

них та інших сільськогос­ nодареьких пiдrrptff:~cтв і органІзаЦій, у тому числІ

викоиаи­

державного

економічного

на

.nошани на 750 кмек­

дошку

об· є;інань,

країв;

1

колгоспів

за

міста,

ЗАНЯТТЯ. В РАЙПАРТШКОЛІ

авто­

сільських районів, коле:к­ тивІв об'єднань, підпри­ ємств, організацій ·t уста­ нов,

занесенням

ВДНГ· СРСР.

областей, міст, автоном­ них округів, міських 1

прнзовникам>>.

ди своєї роботи, спрямовані на патріо

1

союзних

JІОМИНх республік,

району, установити тісні зв'язки з війсм:овими частинами, де служать броварчани, які одержали в свій "Іас

від

Рада

Спілок 1 Комітет

боту по написанню Історії піонерської та

12 лютого 1985 року , ~ . Ціва

Професій-

них НИЙ

сить своєрідно частина школярів уявляє своє майбутнє: найбільш ае­ престнжниміІ: вони називають профе-

Нових форм роботи, засобІв впливу на молодь слід Ш)'Кати І мІськкому комсомолу. Треба знати інтереси мо· .'юді, впливати на їх формування. Очевидно, для ведення широкої роЕо­

За таких умов с~ід приділяти мак­

ральна

Визнано

І все ж ми не можемо закривати очі на те, що серед певної частини

сів, культу речей,

ОБЛАСТІ

Центральний Комітет до~лідних, nроектних: теріа.'Іах, сировині і па­ КПРС, Рада Міністрів конструкторських ·органІ­ '1ИВ1. Створити на кожно­ СРСР, Всесоюзна Цент­ заЦій, у тому числі 518 му nідприємстві, в обла-

ного вихонапня молоді має створення

німнат І музеїв бойової

УК РА ІНИ,

КИІВС~КОТ

ПереможцІ Всесоюаноrо соціаnІстичноrо амаrання

матерІ приходить до нас· це священне

Союзом, нашою радянсь:кою людиною

АЕП~ТАТІВ

НАРОДИ ИХ

ВИХОВУВАТИ ПАТРІОТІВ! почуття. Ми з. повним правом гогди­ мосн нашою державою Радянсь:ким

КОМУНІСТИЧНОІ. ПАРУІТ

КОМІТЕТУ

імені Докучаєва

сЗаворицький> «3аnлаsннй>

(юлоrра-

б:лмпе

(-+-)

ПОРІВНЯНО

15,6 О 11 ,5 -О 1 11,3 +О 8 10.5 +07 10.2 -0,7 9.1 +1.0 8,9

+OQ

8,3 8,3 7,5 6,9

+12

6,7 6,4

·о

+ОР

+04 +Об

+0.1 6,2 +0.1 5,3 +О, І 5,3 -07 5,2 +1.3 4,5 -0.5 3,9 -1.fi

7,23 +0,31


~ стор-.

~

Jrютoro 1985 року'

't2

сП О 1і І!

Ж И ТТ

----------------------------------------------------ЗІІай~:

:-.-..

дат у P~fr.ra'І'В PaJDir

1оиної

У систЕМІ полпосвпи-----------1111

""~

ЗАНЯТТЯ, ЩО 3БАГА ЧУЄ

·~ ._.роднІІZ

~епутатtв

8uев'І'ВІІ8

C1Uff1PЧ111.

Начальник відділу технічно­ го контролю ДОНу В. О. Лоrу·

одІІоеею.•а·

НИ BИJIJIJIJПO'O» Ій 118 ВИ·

тов не

с умлінна

роб1ТІІВІІІІ

' rшемптахозаводу !І Я~,

завжди

велиного

життєвого

таких

ycпtJDиo

eeJdaJd· сТИ'Іиі зобов'ваавм. ГоспоДарство вироби· ЛО

"!

ЦЬОМУ

б іJІЬше яєць.

і

роцІ

останніх

...

нував

на тема в

У цьому заспуrа

В.

Тбілісі. ров'я

В.

му

центрі

тінистому

рії

здо·

у

Тбілісі

гаю

на

У

в

-

терито­

жиркомбінату.

нар

Але

його господарями стали і труд!вни:ки сусідніх під­ приємств керамічного комбінату і макаронної

~брики.

профспілок, ли кошти пайовиків

інlцlатиии

яні об'єдна­ підприємств­

50

вlдnо· сте.ціовІ.ддl·

матеріалу,

ца.JJШП

його з раніще nройденим.

rовує всілякого же він дозволяє

ки, каб!І'Іети r!rІєня і пеи­ холог!чноrо розвантажеи·

лише

nроф!ла~тичио­

спілковим:и

nутlвнамJі

за допомогою

повторити

бітнюш nрохолять nеред зміною або n1сля неL

дист

використав

Наприклад.

Н.

сів,

фронтовиків

Володимир

чам

ад· не

_________

rr.

цитатою

з

також

ставилися

Хід заняття

ське

марк­

вчення

Важливу роль

в

терес

тури,

самостійноУ

працІ

приміщення,

яка

е При

мінус двадцяти

Уз січневими планами по випус­ ку товарної та нормативно чисто! продукції

завод

будівельних

нон­

струнцій тресту «Броварисільбуд» справився лише наполовину. При­ тому

ста.'1а

нестача

на

цьо­

му підприємстві теплової енергі!. Що ж призвело до кризової ситуяна

лихоманила

ство буквально

весь

підприєм­

місяць?

На

це запитання на заводі відповіли: все

почалося

тодІ.

коли

ударили

тріскучі морози. Такі морози, яких не було торік ...

Траса,

якою

приємства

надходить. до

технологічна

. пара.

під­ по­

чинає свій шлях здалеку -: з ко­ тельні Jli'Q 1 заводу порошкової металургії (ЗПМ). Ця траса забез· печує парою мостазагін .N~ 112. потім виробниче деревообробне об'єднання і аж опісля завод зазначеного

тресту.

Попередньої помірної зими. під час відлиг. тиск пари на виході з деревообробного об'єднання стано-

вив

одну

словами

атмосферу.

адміністрації

Цього. заводу

за тре­

сту. було не зовсім достатньо. Все ж підприємство продукцію да­ вало, хоч і _не без певних труднощів. Не

1 така

картина

нішньої зими.

У

склалася

останньому

ни·

квар

талі мину лот рон у почали діяти ліміти на паливо. У зв'язну з цим енергетичними службами ЗПМ за плановане було вдвічі зменшити тиск

під·

рекомендується

nари

«H()'fP 'ТЬНЯ

щ1

початку

теnлотраси

МОСТО:'{аГіН - . ВИрОб ниче деревообробне об'єднання -

завод тресту:~>. А ноли в січнІ вда }JИЛИ двадцяти-двадцятиn'ятигра

за

церш

все,

У цей момепт

про

1

т.

житло­

ін.

на виробничому

виробництві за.'Іізобетону за раху­

нон інших цеХів. Якщо в нормаль· них умовах за добу тут виnуска­

50-70

не виробництво. обмежили надход­

то

Прогнозуючи найближче май­ бутнє підприємства, йоrо головний інженер С. О. Євсюнов сказав:

ження пари на завод тресту «Бро­

варисільбуд:а.. На виході з вироб­ ничого об'єднаиия тиск пари уже

складав пише

0.4

дня. на

атмосфери.

заводі

ебмежили

зовеtм

тресту

до

споживання

вІдключили

розчин­

ний вузол, склади. електромай­ стернl. майстерні відділу головного механіка. Пара використовувалася тільки для періодичного обігріван­ ни побутовях nриміщень робітни­ ків та· для виробництва бетону 1 за.'Іізобетоиу. Проте й для цих по­ треб УІ виявилося недостатньо: система n1діrр1вання nіску та ще­ беню перестала сnрацьовувати. що , nозначн.nося

на

техно,,о­

r1У виробництва бетону та залізо· бетону. Завод практично було па­ ралізовано.

Частково доnомогло зазоду тресту сБроварисільбуд• відносне nотепління. Тепер тиск пари на виході з котельні становить 2.52.7 атмосфери. а на виході з ви­ робничого деревообробного об'єд нання 0.6 атмосфери. ':\.'1Я

на

жаль.

нормального

виробів.

недостатньо

випуску

Тому

залізо­

згадану

11родунцію доводиться тримати у ГІропарюват.них намерах вдвІчі

::tовше.

що

14.0·

й

уникнуtи

а

це,

зрештою,

nозначнтьс:ІІ

результативності теоретичних

1

при

політосвіти.

·нас

рішення

Пленуму

На

ЦК

за,нять у

семІнарах

це

й

на

шкопах системи

сnрямовують

червневого

КПРС.

р,)

(1983

набагато

анижує

про­

ду:ктивн!сть nраці. Не дуже допомогло 1 впровад­ ження третьо! зміни, яку більше

Нинішия п'ятирічка п'ятирічка Іmеиев­ фікації виробництва. Про це говорилnсь 1 ва XXVI ·з'їзді КПРС, на цьому наголошувалось 1 на Пленумах, що проходяли після а'Ізду. Тому в усіх галузях народного rосподаретва потрібно сповна використовувати наявІІі по­

десяти днів тому орrан1зов~но на

ну,

бетонних

молодим, але

полІтбійцям,

РЕЗЕРВИ ••.

ли

Цього.

лише

"ЕКОНОМЛЯТЬ"

об'єднанні відчували «тепловий rолод•, і, щоб не. зупинити влас­

ж

не

ПОВНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

ві будинки, дитсадни

зразу

цІка.

ІММА ЕКЗАМЕНУЄ -----------~.---•ВИРОБНИЧИМ ПОТУЖНОСТRМ- - - •

думати.

теп.nа,

досвіду,

газети усіх бійців ідеологічної ро­ боти, секретарів парторганізацій. Користь від цього буде відчутною,

викори­ літера­

не було б, якби торtк реконструювалИ тепJІотрасу.

Того

nередового

форм і методів навчання дозво­ досягти високої дієвостІ :Іа·

можливих nрорахунків. Тож закnи. наємо до розмови на сторінках

Не обійшлося і без недоліків.

необхідно бу ло по­

_

паганда

вих nить нять

вивченні цієІ теми.

ними.

ду сні морози.

мlи!муму

nорушив важливу nроблему, яна стосується nідвищення майстерно­ сті молодих nроnагандистІв. Про.

наявність

вІJробниL~тво сзаморозиJІося» ..

Катастрофічного становJtща

8

ації,

й

ГОВОРУШКО,

ВІД .РЕДАКЦІТ. На нашу думку, цим матеріалом М. А. Говорушко

що

МісячинА nлан недовиконано крибли;,ио ІІаnоJІовину.

8

М.

успішному мала

марксистсько­

керівник секції райоиноrо семінару пропагандистів по курсу «Основи марксист­ сьІю-ленінської філософП».

свідченим

проведенні заняття

спрямо:

проnагандистом

ленінської теорії.

«Роз­

матеріалу,

у слухачів конспектів, стання пропагандистом

над

і

вивчався.

ЧОМУ СТОЯВ ,ЗАВОД?

чиною

запитан­

тільки загострював увагу ауди­ торії на тих чu інших моментах. але й викликав у присутніх ін­

вував Іх до

сусnі.'ІЬ­ немину­

класи:~>,

щому 'Засвоєнню

готовка

nроцесу.

nожвавлювало і

про

·цо

нав­

А загалом присутнім заняття сподобалося. Воно переконливо засвідчило, що при систематич­ ній роботі над собою номуніст В. О. Лагутов стане справжнім організатором політjjчноУ освіти

виток соцlально-нласової струн­ тури в зрілому соціалістичному суспІльстві•. Це сприяло кра­

Rла­

занотува·

першоджерел,

чального

закономірна і цьому слуха­

При

викладання,

підвищи5ю б ефективність

БІіКОристанля схем, таблиць, ін­ ших яаочних посібників, а та­ нож технічних засобів навчання. Були, зокрема, продемонстрова­ ні і nрокоментовані кадри діа­ фільмів <~:Марксистсько-ленін­

ти І так політбоєць робив неодноразово. Цим самим він не

до

тивні методи

працІ

м. яні змущували присутніх розмірковувати, аналізувати.

Олександрович

слухачам

ряду. Варто було б політбійце­ ві ши:рше використовувати ак­

світі.

Маркса.

ча. Вона об'єктивна.

ту з праці ~великий почин•. за· nропонував

вати соціально-класові стосун­ ки на приклад! деревообробного ко~1бінату, стосунии робітників і службовців при організаціІ соціалістичного змагання, nри впровадженні бригадного під-

були під­

щп в антагоністичному ствl нласщщ боротьба

навів знамениту ленінську цита­

знаки з'яtrJ!J/ТЬСЯ на J\PCP) .. На міДній пла­ будивнах усіх учасників стпні із зображенням ор­ мину лої війни з Буряті І. дена Вітчизняної війни В містах вони прикрасять золотом горять ' слова: двері квартир ·ветеранів. «Тут живе ветеран Вели­ Найкращим карбувальни­ викоиан:ня ноУ В!тчизняноУ війни:~>. кам доручен" Цей пам'ятний знак nри­ nочесноrо замовлення. кріплено на будинку Геор· (ТАРС·- РАТАУ). гія Івановича Гуслякова.

ли вони, спробувати проаналізу­

класову

капіталістичному

консуль­

ціалізмі• з місцевим мате­ ріалом. Цінаво було б, говори­

Підкреслив проnагандист і те,

першоджерела.

поняття

в

кріплені

заслу·

розкриваючи

бq,ротьби,

Ці пояснення також

положення

систсько-ленінське

буржуазіп відсутність

ство•

Перейшовши до винладу nер­ шого питання теми ленінське визначення класів, пропаган­

ро­

яких

-

тура і класові стосунки при со·

rармонію і «соціальне партнер·

поєд­

схвалення, слухачам

визна­

намагається довести

політичноУ

пройдених тем, але іІІ дає змогу простежити логічний зв'язок од· нієІ теми з іншою.

(Бурятська Тані

--ІІІ!ІііІІ-1!!8

нового

Цей методичний прийом

Знаки на будинках Тарбаrатай

кладу

записати

Пояснюючи суть останнього nитання. В. О. Лоrутов піддав різній критиці буржуазні теорії,

марксистсько­

ленн.я: відновної тераn!У, зал лінувальної r!Миа~ти­

Нурс

ви·

Одним сJІовом, тема важ.-,ива складна. Але пропагандист зу­ ~1в правильно підІйти до ви·

бyдJiHft'Y'

місць,

з

1

го лікуваннJІІ за бе:'!плат­ ними і n1льrовими проф­

комплекс

з

на

ня.

Оздоровчий

мlжв!домчий

створено

простор~му

для лікування й чинну обладнано

само­

слухачам

Ось деякі з них. За якими оз­ наками визначаються класи? Чи є закономірною класова бороть­ ба?

магає осмислити і зрозуміти історичні процеси, відкрити за­ кономірність історичного роз­ витку. роль різних класів.

nайових заса.аах

Місте'Пtо

відкрилось

курсі

теми,

ян соціальнз

ня.

ленінської філософіІ вважаєть­ ся однією з найважливіших І­ найскладніших, адже вона допо­

Фото М. Cei!НIIIf!ra.

на

на якому

положень

понять,

чення в конспекти, ставив перед присутнІми проблемні запитан­

JІчалися положення теми «Кла­ си і клаj:ова боротьба:~>. Назва­

мІ.Jrьйова ШПJС

птаmmщі

занять,

одне

Присутні на занятті

тант будинку політосвіти НиІв­ сьних міськкому і обкому nар­ тії Л. П. Нолеснин, завідуючий відділом пропаганди і агітацП міськкому партії В. М. Хриnун, секретар парторганізації ДОНу М. д. Чумаtrенко nорекоменду· вали В. О. Логутову глибше 1 тісніше пов'язувати зміст теми і, зокрема, останнього П питан­ ня <<Соціально-класова струн­

структура, клас, класовий ін· терес, класові стосунки, nропо­

чами.

Це підтвердило

основних

категорій,

ніяк не заважає молодому про­ пагандистові, який тільки дру­ гий рік очолює школу системи · політосвіти, організовувати 1 проводити цінаві заняття. Допо· _магають йому в цьому висока сумлінн1сть, ерудованість, умін­ ня знаходити нонтакт із с.1уха­

«Ру~~;­

дорожить

своїм словом,

має

Пожвавити хід заняття дозво­ ля.•rо і те, що боєцЬ ідеологіч­ ного фронту nри роз'ясненні

досвіду. Та й трудовий стаж у }{ЬОГО незначний. Однак це аж

Адже вова­

Курорт

f•

кубометрів залізобето­

тепер

-

удвічі

Якщо знову ударять двадця­

·-

тиградусні морози, то не надто складні конструкц!У зможемо ви­ готовляти лише тоді. коли на ви­ ході з котельні тиск nари досяrне

атмосфер. Продуктивність праці, звичайно. при цьому залишиться вдвічі меншою. Із березня nланує

3

мо

реконструювати теплотрасу

умові

виділення

трестом

nри

відповід·

них коштів.

Трест відомо,

«Броварисlльбуд•. лише

торік

як

недобудував·

на, 2 мільйони 21 тисячу нарбо­ ванців (загальний обсяг будівель­ но-монтажних робіт). Значною мі· рою

це

сталося

через

недостатню

матеріально-технічну базу, а та­ кож через відставання своrо дос·

с1ІднСf-енспериментального

заводу

будівельних конструкцій. Не сnрав­ .1явся

він

торік,

не

справляється.

як бачимо. і зараз ...

ділянки

теnлотраси,

встано­

вили nрилади для обліку витра­ чання пари, передбачили люту зи­ му.

На налендарі

-

Перевірною но,

що на

рік завершаль­

ний. На будовах тре:rу чекаюп конструкцій, бетОІ-І)' розчину ...

В. ГОНЧАРУК.

встановле· амортизаційні

заводі

. пласт·

вЩрахуван·

ня на нього склали

8804

мас nлан будівельно-мои- карбованцІ. Більше чоти­ тажних робіт за 1984 рін рьох роRів не винористо­

виконаний ю;ше наполови- вуються

ну. Через відсутність бу- верстати

у

виробництві

для

1

виготовлен­

дівельної nідготовни об'єн- ня сітки, два тонарно-ре· тів не виконано тут і вольверні верстати. З плану-графіка здачі об- J 979 рону спочиває без ладнання

у

монтаж.

На

діУ

горизонтальний

пре~

оі.чень ц. р. на підприєм- вагою· 250 тонн. Ремонт­ ств! не встановлено об- но-механічний завод від· ладнання по каnітальному

будівництву на суму 199 тисяч карбованців. Частина його зберігається ще із 1979 року на силаді. На ремонтно-механlчному

заводі

рахQвує

щороку

тисячІ

карбованців на понритт!І амортизаційних витрат, але нерівиицтво пони що навіть не збирається вживати необхідні заходи, щоб завантажити роботою

невстановле- вказане обладнання.

ного обладнання не виявТака «економія• наяв­ лемо. Але тут і змонто- них резервів на за,юдах ване обладнання довгий пластмас та ремонтно-ме· час

не

вводиться

плуатацію.

Становище його. звичайно. не було б цього року таким катастро­ фічним. якби торік заводчани на­ дІйно ренанетруювали певні зов· нішні

тужності, вводити в дію резерви. Однак фак­ ПІ свідчать, що не всюди зрозуміли цей важ· _ ливий напрямок розвитк~ економіJtи.

менше.

з

1979

стві

Тан.

в

енс-

рону на nідприєм­

простоює стругальний

верс:rат.

За

ханічному,

ЗО{{рема. не хвилює.

чотири

рони

схоже,

нікого

Т. ОРОБІП,

П'>зашта rчий Інспектор МІСЬКОГО KHJ\.

СЕВАН-ЗОНА ВІДПОЧИНКУ Севан

(В!рме н с ь ка його до ладу тут

РСР). ЛюбитедІв зимового

завер-

шено спорудження trepшol

відпочинку з багатьох мІст черги велиного турис'JІ нраУни прийняв новий 1u· сьного комплексу. тель « Цовінар» на б~резІ озера Севан. З введенняА~ (ТАРС-РАТА~).


__________________________________

Т2 л!_Отоrо 19S5 ро~-=--~-З стор.

_.------------------------------------~------

~-----13

ЗИМОВІ ТУР&ОТИ ОВОЧІВНИКІВ НадворІ

зима.

Поли дочну 8І?«Л1 овочtвниці робл.11ть час від часу пере­ nереберуть своУми ру~ами, становку pocmm. Так, rор­ росли­ nере:rруть, вигріють, nід­ щи~Щ із більшими Бобрицьний•. ян зав­ живлять. Усе роблять так, нами nеремtщають на бо­

жди. зелено, свіжо, затиш-

но. Все це створюють дбайливі руки трудівниць. серед

яких

Ніна Антонів­

на Кирин і Мотрона Мар­ .ківиа Смалько. Кожного

ранку

ЧастІ

шають вони до сьомої еn­ личноУ бригади. Тут Іх мі~це роботи. Іхні друзі . щують

розсаду

Більш

ян

рослин

уже

виро·

ного

nомідорів.

сте,

швидко

тягнеться до грунт

висіву

у

світла .

становища. усе . роб-

Тут

високовро­

~ортів

nомідоРіВ.

иець•. який добре зарено­ м~щував себе в умовах госnодарства. Кожну гру-

наnриклад .

рози

nеревИІЦували

коли мо­ двад·

трудівницІ

рослину.

того .

Чимала заслуга в цьому

які навіть вночі відвідува­ ли

теплицю

стежили

за

рослинами. У спеціально­ му

щоденнику

ведуться

усі заnиси no технологіІ вирощування розсади. По ньому можна nростежити

nлан

час У! сівби і пі:кtруваиня, nідживленпя та Хід lнmих робіт.

овоч1вmщ1

Віриться:, ~о

-

nродажу

вались

XXVII

з'Ізд КПРС.

nідряд

ремонт­

зустріти

по

дент.

. чатись.

ше ж ми лагодили лише трактори

1s

Tenep маємо Іншу сnеціалізацію. Вона вимагала дещо нового техноло· гічного обладнання. Але його нtде не виготовляють. Тому довелося приємстві . Вони на прохання.

ділом

·

no

в цьому старшого інженера

вадженню

t~oвor

техніки

Льва

1\ІУ

Яко-

нІ

вича Санкlна . Під йогQ керівництвом було обладнано в майстерні с.ІІеціа­ льнt nристроУ майже ~ля всіх Bfl· робничих nроцесів. Вони значно nо­ легшують nрацю ремонтників. nідви­ щують

ІУ

Багато цІнних nропозицій внесJJИ тонар БІталій Дмитрович Власенно, електрогазозварник Валерій Макси­ мович Бліндер. слюсар Мико.1а Ар­ хиn()вич Остаnець та інші. Нині на ремонті трансnортерів за-

.

Так. nрикро бачити на лаві пІдсудни х юна­ ків, у яких усе життя ще nопереду. Знаю, що стискалися від болю і серця суддів . Адже 'в цьо ~1у винні не тільки ті, хто притягнутий до відповідальності . Як могли

це

Чериlrlвсьна

обЛасть.

М. ФОМЧЕНКОВ,

у нав·

юрист.

· ЖІІJедІ ~. Княжич: про­ ляти по 1 кілогра~1у ко~f­

t

ІІQІ

форми

прндбания

~topiWiв д.ІІJІ худоби, що є

в особистому користуваи­ иt rJ)о?«~ІІВ.

· надіслав

застуn­

ник голови райвиконкому

А. Г. Круковсьw..rй.

лишилося

грама

в

грувтtв.

М. КОВБАСИНСЬКИП, аавlдую'ІВЙ майстернею. 6ЕСІДА

пробах

МІЖНАРОДНІ

ТЕМИ

м'JІса

nеративноУ

Фото Ю. Олtйника. (Фотохроніка РАТАУ).

НА

метою

шило

за

живоУ

пІдвищення

системі

коо­

торгІвлІ

ножен

вирі­

ра.Д-

комбі·

Починаючи

року ,

1985 району

і

з

сІчня

також будуть ви-

лише

nівкІ ло­

no

комбікорму

за

1 no 1 кіло­

грам забІйноУ ваrи.

виді-

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f\

ЗІРВАТИ НЕБЕ3ПЕЧНІ ПЛАНИ Щодня з рІзних захtдноєвропеttс:ь­ них столиць надходять nовідомлеинJІ.

які свідчать npo твердий намір ми­ ролюбної громадськості не допусти­ ти здІйснення небезnечних дл11 сnра­

ви

миру nланІв США

дальІ,ІІому

рцу

і

ро змjщенн ю

краІн

ЗахідноУ

америкаtІських

на

гo удару. Демонстрації

no

територlІ

Євроnи

ядерних

тинги і збори , миру• nоблизv

НАТО

ракет

ИОІІИХ net:~mo­

протесту .

мі-

органі зацІя •таборів військових баз свід­

чать про ,рішимість учасникіІІ воєнного руху боротися проти

анти­ nере­

встановлення: там америнансьноJ идерноr зброr nершого удару. борці ~а мир дають відсіч nосиленню сnроб Пентагону і натовсько! верхівки в

доnом01·оіо шантажУ. і тисну добити­ ся

беззаnеречного

ченого радою

тання

•nершінгів -2•

36

нрилатих раі<ет вс:тановлено в Ан­

тону

доводиться

сnриянн.f! тим

ганнях

ворів щйдо броєнь.

nерего­

космІчних і ядерних оз­

туація ускладнюват иметься. Більше того , такого . родv діІ nоставили б nід знак nитання канськІ переговори ,

тися

12

в ІталіУ. Правда . Вашінr· стикатися

радянсько·а меf.ІИ· які мають nоча­

березня в :Женеві.

Ось чому, враховуючи цей фttft l ту небезпеку. яку таїть у ес'-! Для населения західноєвропейс.-ІR~ ІІІІ&ІІІ

із

значно

більшими труднощами у своІх нама­ Бельгії

розгорнути

та

крилаті

ГолландіІ.

ракети

Величезна

в

бІ­

льшІстЬ населення в цих малих краї­ нах . багато nолітичних

Радяt~ський Союз nоnереджав. що ноли США 1 далі розrортатимуть свої ядернІ ракети в Євроnі . то си ·

ра­

Ціалістичні краІни . вже nриведено в бойову готовнІсть на територН ФРН.

16 -

самим усnіхові настуn­

крилатих

Ян вІдомо, не менше 54 спершlн­ rів•, націлених на СРСР та інші со­

rліУ,

радянсько-американських

і

визна­

розгор­

кет.

творення нраУн ЗахідноУ Євроnи в •JІІДерних заложників~ США. за 3f\ИВ nалійських замірІВ Мілітарис:тіІ!І і них

винонання

НАТО графіка

діячів,

церновникІв

1

громадських

вистумють

nро­

-

ГолландІІ від ;,дtйсненн.ІІ натовсьни:х ракетних

nланів,

як

nоtІоюються

льним

Вашінгтоні, могла б винликали лан­

ники

цюгову реакцію в інших нраІнах.

них

до

ракетних

стра тегІв

такі нраrви.

замірів

атлантяч­

висловлюють

де

не

та

теnер і

ноУ зброІ з території країни, було розміщено свого часу,

де ІУ

шl­

Пр ед с тав­

організацій

ракет

і · виве зти

розміщену._ зброю

по­

з

масового

н еї

зни·

/

У

наступний

тивоєнного

льше

Одночасно уряд Греціr твер­ виве­ ядер­

оточена

щення.

міщенНJJ ракет середньоJ дальності. Греція 1 Данія відмовились nідписа­ ти від повідні розділи донументів , прийнятих на останніх сесіях ради

НАТО .

бvла

J;а!щюrо ~, .

демократичю·:х

крилатих

вже

nлануєтьс.ІІ роз-

до заявив npo намір добитися дення америнанської тактичноУ

ранети.

У.швим:

ставили nідnиси nід «Хайльброннсь­ кою віДозвою.- із занликом сnинити розгортання у'' ФРН << nерш!нrlв -2»

Показово, що рІзно негативне став­ лення

.

руху

nеріод мають

активізувати

учас rшни намір

ан­

ще

боротьбу

бі-

nроти

здійснення nланів розгортання «nepшінгіВ-2• і крила тих раRет v ЗахІд­

ній

Євроnі. 'Прийнято

вecтlf з тесту

20 no 23

від

рІшення

tWO-

лютого марш qро­

бази бельгІйських

ВПС

у

ГрІзним nопередженням про не­ безnечнІ наслідки розгортання амери­

Флоренні до центру Брюсселя, де відбудеться антивоєнни й мІтинг. В

канської ракетної удару стала aвapl.f!

усіх країнах намІчено загальнонаціо ­

з

зброУ nершого ранетою •nep-

т~ виконання nланів ради НАТО. Пер ед . лицем та кого широкого руху протесту уряди Бельгії І Голландії

шlнr-2~ на ба зі nоблизу західноніме­ цького мІста Хайльбронн, яна nри­

досі не дали · офlційноr згоди на роз · rорт&Шlя на своїй території крила­ "... ракет.

дія

Не доводиться дивуватись, що на цІ д-і~ "rаїни Вашtнгтон і НАТО чи· юrn м~ більш сильний і неприкри­ l'fІЙ тиск. Адже відмова Бельгії або

ринансьні

у

зв ела до людських жертв.

буквально

Ця траге­

приголомшила

лення ФРН. БІльш ян

12

насе­

тисяч чо­

,1JОвік. 11кі nрибули з усіх кНщів країни, nровели в цьому місті «Марш ·мовчання•

вІд

ськової бази

центру

США

v

міста

до

вІй­

Вальдхайді .

ТериторІя бази. де снладовано

аме-

нальні

дні

протесту.

д емонстрації

1

мітинги nроти розміщення аме риная­ ських

ракет

nершого

удару,

Люди

добро! волІ сnовнен і рішимост І зІр­ вати небезn ечні nлани мl лlтаристtв США І НАТО. здійснення яnих при­ зведе

до

в

кооператори

кілограм живоІ і кіло граму за 1

кІлограм

ваги . тварин

nід·

є

діючим

році.

1984

з.цачt

иtсть фосфору

з

і

кілограма

0 ,5

вlдремонтованнми.

Н1І

наяв­

яким

норму, Поло ження це за·

дІляти

визначав

роках

облсnоживспід­

тварини

державні

rосп іменІ Кірова. на 1 нілограм м'яса виділяєть­

:!!ІЩІнавленості громадян в

області одержали своєчасно, надійно · rельчук

1982 ~, 1983

в

nриємства ,

nравління:

У

Коли

здаються

ся

На цей лист відnовідь редакціІ

бікорму.

Колектив ремонтноУ майстерні ристания добрив. райсільгосnтехніки · усе робить для На знІмку: 8 .ваборато­ тоrо. щоб необхІднІ для 3биральпих І РіІ анцізів rруи\1в. Аrро­ . маmин трансnортери господарства Хімік-авалі!ВR · Г. Ф. Ко­

______________

·

ські с ть?

с:ІІ.Ц роаповlств про вор­

ЩОДО ра»JОИ8ЛІ>ВОГО ВИКО·

..-~_..111J!81

доnустити

батьки , школа, громад-

переви!$ОНали всt планові тtоказники. Т!іХ, дають реко?«еВдІЩН · ПомІтно nідвищилася nродуктивність колrоспа?« 1 радгоспам

продуктивність .

після

ненадрукованих JІИСТІВ

595 тисяч нарбованців nри Пла- кв визначають наJІВнlсть 533 тисячі карбованців. Значно поживних речовин у rруи:

n:PaЦl.

nеда­

Шnолі

Слідами

Зонрема, виробили продукціУ на су-1 боратор1У. ІУ сmвробlтии-

вnро­

л~гше

nрацювати

цього. Але не легше стало батьнам школR­

Л. Солод­

1

м іл іціІ, nросили

Можливо .

гогам у

рів

усією

НІfй відстають

мо Ух щомісяця в середньому 240 · род.ючостt полів подають штук. працівни:?' Чериtrlвськоі Усnішно завершили минупий рік . зопально1 аrрохімІчиоІ п:а­

Так, за короткий час безnосеред­ ньо в майстерні було змонтовано nо­ трібне обладнання. Чимала засJJуга

нав-

серйозністю nідійшов до nрохання: Т. Ф. :Же­ ребец& . У школі знали . що · і, М. Верес, 1 М.

~роІІдіЛ11'1 райсільгосnтехніни. При Велику допомогу хлlборо­ ппанl 220 транспортерів ми лагоди- бам облаеті у пlдвищеннt

відгукнулися

.

сина. Але nедагогІчний

:Жеребець.

телефонува­

органи

стало

доnомогою у вихованнІ

соцtал1стичному змаганні виробничих

Іх чимало трудиться на 11ашому nід­

да.

nраців­

з

в

ВЖИТІ! не о бхіДНІІХ за­ ХОДіВ . І ось , нарешті, М. Вереса, М . :Жереб­ ця. Л. Солодкого сп і й­ мали на крадіжці моnе­

недосnа­

не

ти м ,

nрокура ту ри,

грубІянив. та­

колектив

зава­

nідоnічних

у ctм'r

технічним

не

працювати

встигає.

ли

став

виставля.1и

Бі.1ьше того . nедаго­ ги пі сля кожного не­ гідного вчинку своїх

ником у Требухівській середній школі . Сюди вона і зверталась за

трудитьсJІ а nовною віддачею . Він усnіШНо винокує виробнJІЧі завдан­ ня. займає одне з nерших мІсць у

звернутися за доnомогою до умільцІв.

хто

мара Федорівна nрацю­

дом. Порu · з Іншими справжніми майстрами зареІ(ом:ен){У!ІІ.JІИ себе НОІ\fСОМольц! ГеннадІй Козацьхий та Олександр Артюх. Продукція. котру ми виrотовляе­ мо, nотрібна в ножному rосподар­ ствІ. ІІ чекають хлібороби району 1 обJ!асті. Тому нолентив майстернІ

господарств свого та сусідніх районІв.

погано

просто

двері, щоб

жали

:Жеребець,

тривожних

дому,

ко. До У! · складу вхQДить сім чоло- І

СК-2 .6. а також картоnлезбираль­ них комбайнів. Крім того. ремонтув­ мо двигуни «Дружба• для дощуиз­ льних установок сВолжанка•. Рані­

за

них ночей. ноли Михайло не приходив до­

вік. Вони nрацюють за єдиним наря- '

1

Іх

чужим май­

наnриклад . ріс

ЙНJ!Т8 СпеЦіальна КОМСОМОЛЬСЬJ<О-'МО· подіжив бри•·ада. колентяв якоr очо­ JUОЄ аленеандр Іванович Михайлен­

на майстерня райсільгосnтехнtни спеціалізується на ремонті тран­ сnортерів зернозбиральних комбайнів •Колос•. силосозбиральн~іх сВИхрь•

у школ і баіідуже стави­ лися до таки х уч нів.

без батька . СкІльни турбот виnало на nлечі його матері Т . Ф. :Же­ ребець, щоб виростити сина. Скільки у неї бу­

З ПОВНОЮ ВІДДАЧЕЮ рокІв

додатковІ заняття? Але

на очах матер Ів.

вала

кІлька

ти для відстаючих шко­ лярів навчання ? Мож­ :шво. У~І потрібні бу.1и

незаконном у

Михайло

вчител ям

над тюt , як організува­

ном (автотрансnортом), а танож у нрадІжнах. Усім трьом суд виніс сувору на ру. Хлоnці будуть nозбавлені волІ. Зрозумілими є сльози

ПЕРЕД ВИХОДОМ У ПОЛЕ

Вже

у

володінні

державі

гІдно

мислитися

сnраву

no n'ятнадцять, шіст­ надцять, вісімнадця ть років . Бони звинувачу­

В. У. понри­

овочів,

чанні. Чому було не за­

районний

розглянув

жителів села Требухо­ ва Михоли Вереса. Ми­ хайла :Жеребця. Леоні­ да Солодкого. Ім -

П. КУДІН, rромадсЬJІВЙ кореспон­

цьо·

1

Недавио суд

го­

то nлівною 25 теnлиць. Будівельники дали слово до нІнця місяця nідготува­ ти до вирощування овочів всі 40 теnлиць. Трудівники госuодарства роблять усе для то­ го, щоб у завершальному році одинадцятоІ n 'яти­ річки усnішно виконати

для

. режим.

Так ,

Крім

користю

славних .трудІвниць Н. А. Кирик і М. М. Смалько ,

встановлювали в теnлицІ дві додатхов1 металеві груби. cnamoвaJU! в них дрова 1 вугілля. Це й до­ nомогJJо ;,берегти кожНу

Серед них~ сорт сукраІ­

з

Іх роботою керує Сулковський . Уже

госuодарства.

дотримати

мінраклімат

теnлицях.

цять градусів,

для

насіння

жайних

за nлівкою, тріщать моро­

скрут­ вуєtьс.я:

Із

темnературний

ро-

ящики

вихід

ти nотрібний у

Одночасно робітниці го· тують

темnе­

лять для того. щоб зберег­

заfuкірувано

розсада

nерелади

знаходять

в rорщики. За ними до­ глядають овочівниці. Зе­ лена

3анпадено

до на­ та А nрацівники радгосnноУ бу­ дівельно! бригади нанри· вають nлівкою карнаси .

теnло, рози пещо заважають теn· же nо-домашньому .КВ!ідратний личницям усnІшно госnо- чисто, ножен теnлиці використо­ дарювати. Але і тут вони метр

тисяч штук

50

мент для цього

no

НЕ &УТН

Фунда­

-

кові стелажі,

nосnі­ ратури nовітря, сильні мо­ зи , сиnлються сніги.

Нині теnличниці

Дир Т. І. Риба.

а з менши­ добрий. У ці ДНі овочівники залишають nосере­ рощування розсади раннІх М!! тують nлощі теnлиць дині. де tеnліше. сортів . Вони знають: доб­ висадки розсади. Вони. ра розсада - заnорука Ідеш теnлицею 1 не ві­ громаджують органічні ВИСОІШХ урожаУВ. риться, що зовсім рядом, мінеральні добрива. як вимагає агротехніка ви­

_ _ _ __

СУДУ

цього мог

го рону ми будемо з оао­ чами, говориn. брига­

вириті ~иігом. А в теnлич­ ному госnодарстві радгос­

ЗАЛУ

nосил е ння · загрози

ядерн ої

війни, nідірве мир і сnівробітющтво .

U

ВОЛІЮВ. ( ТА РС ).


1 '"'fl. " -.-{1.-о ЛЮДЕА - -

ан~мбто ТІнцю Лнтов­ с!~RОТ РСР «ІІатува•. И.15 Ленінський унІверс ... тет міn~ойонів. «ПрацІ'! -

ХОРОШИ.Х

сусnІльство

Праця, ~о

дарує

11.45 До

радІСТЬ Усього дев'ять і

· · цює

СЕРЕДА,

місяців

листоношею

·"на

встигла

r·- "fІИЙ т·

завоювати

авторитет у :колек­

та

r1i

1' t

одержати

подяки

числен-

населення.

З її приходом у на­ lП'' невелику організацію СТ'1 3.'1еННЯ ЛИСТОНОШ ДО рО·

зР''!ЗКу Валентина Боле­ СJ'? вівна Поліно. Стали с~·.'У!ліннішими, чуйнtши· ми

... Приєднується

1

слів

МУ

до

секретар

сільської

цих

виконко­

Ради

ніІХ депутатів

народ­

Зоя Григо­

рівна Нороль:

Віра

-

июдного

ХарламnіУвна

разу

не

,

допусти­

ла несвоєчасної доставки пошти, телеграм. А то­ му протяг~м останніх двох

кварташв

минулого

року перемагала в соціа­ лістичному змаганні від­

ділення зв'язку. Листоноша обслуговує Lt07 дворів. Щодня до

17-18 години передnлат­ ники з її дільниці мають змогу ознайомитися із но­ винами

листа.

преси,

nрочитати

А випадають же

1

·

дощові дні...

Додам, що Віра Харлам­ nіївна - чудова мати 1

дружина. А також турбот· Jіива 1 чуйна дочка: до­ глядає хвору маму. Діти В. Х. Щипоно.г гарно ви­ ховані, добре вчаться. Сім'я І'! дружна,

працьо·

вита, тут усе роблять ра­ зом. Тому діти, нерідко й чоловік,

активно

гають

Вірі

допома­

ХарлампіУвнt

FПравлятися

з

денцією. СІ.

коресnон­

В. ВЕРЕС.

Троєщина.

_1118!11/f'_для домУ.­

для СІМ'І

МАЙСТРОВІ -

ПІДХОДИТЬ

не на Па­

ЛеЦЬ від старої рукавички. nовітряна нуnька, що non-

нyna. Витоку не буде. Дуже

важко

відмити

rазо­

ву плиту. Щоб nоnегwнти роботу, застосовують сn.е­

ціаnьну суміw, якою nотІ"'! змазуютІо nоверхню nлити І

nіддон. З її допомогою бу~Іо­

яний

бруд

змиваєт~ос:я

_ез

зуснnь. Ось рецепт: у ПІВ· літрову банку всипати З сто: лові

ложки

каnьцинованоІ

СОДИ, 0,5 СТОІІОВОІ ЛОЖКИ будь-яного прал~оноrо ПО· рошну і одну столову no~Kf нанцеnярсьного клею, з nи­

ти все снnянною води і РО3· бовтати. Суміш може збері­ гатися тривалий час. Тринотажні

речі,

на

пnічках.

Краще

nрання· нnаст.и чайну

сітку ванною, щоб

1

nотім

суwити

ному

вигляді.

поки

Р!!ЧІ

nІСІІІІ

в :ави­

розnравІІе·

пропусиаєw

через

м'ясорубку хрін, удос:таn .. наплачеwся. Цього MO!fCHa униИнути, якщt' .на реІJ.!ІТКу м'ясорубки н<~;дІтt;~ nоnІ~ти. ЛеІІОВНЙ

naHeT

І

ЩІЛЬНО НОГО

зав'-язати.

--

визволен­

НІ'! Будапеwта від німец~о. ко-фаwистських заrарб­ ників. Кінопрограма.

16.40 Ф. Шуберт. Фортепіан­ ний квінтет сФореп~о•.

17.25 .....до

щістнадцІІтИ

старwі•.

Московс~окоТ циклу

І

16.1 О 16.30

Новини. Срібний дзвІночок. Респубnіканс~ока фІзи.

но-математична

Ради.

«Сторінки

І:а

icт6Jtli•,

wкona.

«Як

розв'язувати контрольні задачі з фізики•. 17.00 Назустріч ХІІ Всесвіт­ ньому фестивалю моnоді та студентів у Москві. «Інтеркnуб». 18.00 УторопськІ співаночии. '18.30 Старти надІй. 19.00 Антуальма камера. 19.30 «Автограф». Народний

• артист СРСР А. Мокренко.

20АО На добранІч, дІтнІ

21.00 Час. деnутат 21.45 Телефільм

18.10 В. І. ЛенІн -

миттєвостей ріІІ. U.O'O Новини.

«СімнадЦRТІо весни•. 7 ее.

18.45 С~оогоднІ у свІтІ. 23.1 О Світ nоезії. На здоt!'ут­ 19.05 Муп~отфіп~ом. тя Державної премі1 19.20 .Q.o 40-річчІІ ВепиноТ Перемоги.

ФіnІом

..Доп"

людини•.

УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Н. Тихий. «Понад озимим

21.00 Час. 21.45 ТворчиА вечІр ГероJІ 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА СоціалІстичної ПоацІ . ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ Сергія Михалкова в ~ерНА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ жавному

театрІ

естради.

22.45 С~оогоднІ у свІтІ>

фІл~омн «Шостий незри. мий океан•. «Фокус•. 18.30 Муз. фіnьм «Преnю_дІя•. 19.00 АктуалІона камера. 19.30 Теnефіn~ом. 19.50 Твоя життєва nозицІя. «довір'я».

20.30 · Естрадин І! нонцеrт·

~0.45 На добраніч, діти 21.00 Час. 21.45 ТепефІnІом сСІмнадцятІо миттєвостей весни•. 8 се­

9.05, 12.40 НІмец~оиа мова. 10.05 Учням ПТУ. ФІ;sнка. 1 0.35, 11.40 За гаn ~она біоnоГіІ'І. 9 кn. 11.05 Мамина wкona, 12.1 О ІсторіІ'!. 7 кn. 13.10 Чи знаєw ти ;sаион? 14.00 Життя О. Островс~оного.

15.10 16.10 17.30 18.50

Док. фіn~омн. ФіnІом «Георгій Ссдов». Док. телефільм «Зу.

стріч».

Грає гітарист І!· КІм. Тележурнал «СПІвдруж-

нІст., ...

20.00 20.15 21.00 21.45 2 23.00

Вечірня

казка.

Концерт. Час.

«АревІк•.

Теnефіп~ом серія. Новини.

ЧЕТВЕР, І

не.

Концерт майстрІ!~ мис:

тецтв

К_аракапnац~окоІ

АРСР. 16.65 Новини. • 16.10 Агропромнеnовни nлекс

16.40 17.10

ном­

Підмосков'ІІ,

Російс~оиа мова. Роби з нами, роби, І'ІИ роби

краще

за

нас.

18.1 О. Тележурнал «Сnівдруж. ність)).

цертній

теnепро-

студії

Останніно.

сійсьного

ру.

народного

хо-

23.1 о Новини.

неймовІр- ПРОГРАТЕМЛАЕБУАКЧРЕАНJННЯСЬКОГО

-

·Ка», «Св11то (МонгоnІоС~оиа

носарів•. Народна

Ресnубліка).

14.30 14.45 15.15 15.25

Новини. «Сім'я і wкona•. Муn~отфІn~ом.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

11

8.00 8.15

А.

Іващенка.

Док.

«Становлення»,

1-й; 2-й.

«Борот~оба•.

фІІІІоМ,

ФіІІІоМ ФІn~ом

17.55 У свІтІ твар!\н. 18.55 Бесіда Ю. Жукова. 19.55 Пісня-85. 21.00 Час. 21.35 Фіn~ом «МІА АРУ!" Меr­ ре».

23.00 Чемnіонат свІту :аанярсьиого ловІки.

s

сnорту.

ров'я». 12.00 «ПризначаєтІоСІІ

чення».

Естрадна

ное.

Чо­

жальна

nередача.

nоба-

розва.

12.30 Haw друг - сnорт. 13.30 Телефільм «СИбІРСІоНа жива

старовина•.

13.40 Співає народна

артнетна СРСР Н. Брегвадзе. 14.30 Наука і час.

15.15

кус.

15.55 Новини. 16.00 Шахова wкona. 16.30 В концертному

wкоnярІ. 17.10 «Лісовий

залі комnnекс

серії.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ба... Вистуnає Кубанс~оннА козачий народний хор,

:tдо-

за

Москву»,

НЕДІЛЯ,

11.15 cCeno і люди•. 11.45 «Вnеред, орn11таІ•. Зу• І

стрІч wиоnярІв з контр. адміралам В. П. Некрасо· ВИМ,

12.35 На :адобуття Держ~:~внqf

премії УРСР Ім. Т. 1\ Шевченка. Народний ху".

дожник УРСР М, Бєn..,. сьииА. 13.05 «Дивосвіт•. JІи sCieper. ти Карnатм?

14.00 Сnава СОІІДВТСІоКа. 15.00 Катрусин иІнозаn. 16.00 Кубок свропейсьннх

чемnіонів з гандболу, Жінки. ПІвфінап. «Cn!~-P. так•. (Киів) СК Лемn· цІг !НДР). 17.20 «'Говариw•. Недіn~оннА випуск

дпІІ

старwоклас­

ниtfіВ. ТеnефІnьм «3упнннс~о, nрнсnухайс,. ..... 18.15 Концерт духовоТ мvsи­

18.00

кн.

АктуалІона намера. до 40-річчя ВеликоТ Літературкий театр. «У серці і в nам'ІІ• ТІ». 20.30 Теnефіn~ом «ПоnІт•.

19.00 19.30

Перемоrн.

20.45 На добраніч, дітиІ 21.00 Час. • 21.35 г. Mycpenoa. «Пое"'а npo любов•. Вистава За­ карпатського

,..уЗИЧНО

театру. В

обласного

,ІJРаМаТМЧНОГО

nерерві

Но­

-

вини.

11 ЗАГАЛ .. НОСОІQЗНА ПРОГРАМА ЦТ І П!РЕДАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

8.00 На зарядну єтавайІ $.15 ВесеІІі НО'І'НН, 8.30 Ритмічна гімнастика.

~.ОО

РосІйс~оиа

мова.

9.30 Дон. тепефіn~ом. 10;00 Концерт. 10.55 Очевндне неймавІр.

17 ЛЮТОГО

ЗАГ АЛ ЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

11.5Se. Програма телебаченн" 8.00 Час. 8-ІрменськоТ РСР. 8.35 Вистуn хорсвоТ наnепн 1S.15 Чемnіонат СРСР s 1\.8,.. хлопчиків. коі атлетики; 9.00 Док. фільм. . 9.20 7;й тираж «Сnортnоте•. 14.00 Світ і МОІІОоІІІо. 9.30 Будиn~оник. 14.35 ТеnефІп~ом «Назад до­ 10.00 Спужу РадямсІоному рqгн немае•. 2 серія. Союзу! 15.45 РозповІдаютІо наwІ но• 11.00 «Здоров'я.• ресnонденти. 11.45 «Ранкова поwта•. 16.15 Знаменні еіхн Перемо­ 12.15 «Хочу все зн~ти•, rн. 12.30 Сіnьс~ока година. 17.20 ЧемnІоНІІТ еРСР s ha• 13.30 Музичний кІоск. кетбопу. Жінки. ЦСКА ттт. 14.00 Прем'єра фільму-внета­ ви «Анчу'І'Ка»; · 18.00 «ВидатнІ раДІІНСІоНІ 15.10 Концерт. номпозитори nаурвати Ленінськот премп ... д. д. 15.45 «Неру». Док~ Фільм. Шостаковнч. «Свобода», Фіn~ом 3-!11, 16.45 Новини. 18.50 «Дослідник Антаритм. 16.50 Мультфільм. ди•. Теленарис. 17.00 «ПрОДОВЖеННІ'! ПОДВИ· 19.15 Чемпіонат cвlrv ~ біот­ гу», Із ц~кnу «ВИріwу. лону. ~тафета 4 х 7,5 им. ЄТЬСЯ

на

МІСЦІ»,

Чоловіки.

18.00 Міжнародна nанорама. 20.00 ВечірнІ'! казка. 18.45 Прем'єра теnефІn~ому 20.15 Науково • nопуnІІрниА «Будинок на дЮН<!JС»,

фіnІом

20.00 Кnуб мандрІвнИків. 21.00 Час. 21.35 Прем'єра док. теле.

ба,.,

20.25

фіnьму «Бесіди з Мравин.

сьним)).

с&удннои

VI

дпІ'І ХІІІ·

МіжнародннІІ

фе­

стиваn~о

телеnрограм

11РО

наро/ІНУ

творчІст~о

еве.

сеп на•.

22.30 Чемпіонат світу з ков­ 21.00 Час. занярс~окого сnорту. Чо­ 21.35 ФіnІом ловіки.

«ЧettaHHR

новнина ШаnигІна•.

Учбово-курсовий

комбінат

ПОІІ•

Київоблпромбуду

машиністів баштових

бульдьзерів

-

кранів, екскаваторft,

трубоукладачів,

малярів-мон-

тажників, теслярів, штукатурів-малярів,

Строк навчання

б місяців. На період ка•

-

вчання учням· (одинакам) надаються гурто• житки в Борисполі, Броварах, Обухові, Пере~

яслав-Хмельницькому та виплачується стипен'f

дія у розмірі 76 крб. на місяць.

По закінченні курсів виnускникам надаЕ.тJь• cst робота в спеціалізованому упра13лінні ехо• кавації на будівельних об'єктах Київської об·

Л8.сті: в Броварах, Борисполі, Яготині, Обу· хові, Іва'Нкові, І)ереяслав-Хмельницькому, Вишгороді.

З питань вступу звертатися за адресою; м. Київ-92, вул. Довбуша, 18, віддіJ1 кадрів. Телефон 552-22-56. ТеJІефон учбово-курсового комбінату 556-60-03,

-

ДирекцІя.

Камерні твори україн-

с~оких комnозиторІв.

Теnефіл~ом «СімнадцІІть миттєвостей весни,., 6 І 7

11.05

бути

ровнм.

Фіn~ом «Доnя людини•>. 10 •00 Новини. 16.10 ТеnефІn~ом для дІтей. Новини. і «Верwники ... 2 серІя. Новини. 10.20 Виробнича г мнастика. 17.25 Вечір nоnІтнчноі noe. 10.35 Шкільний екран. 9 кn. док. теле ф ільм. Фізика. зії.

Сnіває народний_ артист РРФСР С, Леифер

Гімнастика. Янщо хочеw

'-

УКРАІНСЬКОГО

10.00 Новини. 10.15 Концертний заn «АРУЖt

22.25 Новини.

БесІда поnітнчноrо or-

nя,naчa

15.55 Новини. 16.00 «Неру•.

ПРОГРАМА

ЗАПРОШУ€ НА КУРСИ ПО .ПІДГОТОВЦІ

18.40 Муn~отфіnьм. 16.45 Сьогодні у світІ. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 19.05 Маленький концерт. ТЕЛЕБАНЕННЯ 19.20 XXVII з'їзду КПРС гідну зустріч. . 10.00 Новини. 19.50 Прем'єра телефІльму 10.20 Теnе.фіnьм «Сімнадцять «Третій у n'ятому ряду», миттєвостей весни». 8 ее. 21.00 Час. рія. 21.45 Відкриття VI Міжнарод- 11.:.0 «Доброго вам ЗДО· фестивалю

На добраніч, дІтиІ Час. Концерт ГуцулІосІоного ансамблю nІснІ І танцю.

-

23.15 Новини.

Іспанії•,

15.40 М іжнародннй огляд. 15.55 Стадіон дпя всіх. 1 0.35, 11.40 В. Ка,.асв. «Binlc 16.25 Л. Бетховен. Симфонія · парvс одинокий•. 5 мn. Но 5 у виконанні Берлін. 11.05 Фізика. ського симфонічного ор­ 12.10 Природознавство. З ип. кестру. 13.00 Сторінки ІсторІі. «Єд- 17.00 «Здоров'я», ність заради Перемоги, 17.45 Чемпіонат СРСР 3 хо­ заради миру•. До 40-річ­ кею. «Хімік» «Динамо» ЧІ'І Кримсьиоі (Яnтин­ (Москва). 2 І З періоди. ської) конференцІї гnав 18.20 Янщо хочеw бути здоурядів СРСР, CUJA, Веnн­ ровим. нобритакІТ. · 19.15 Чемпіонат СРСР з бас­ 14.00 Життя О. ОсТJtОВСІокого. кетболу. Жінки. ЦСКА 15,00 Новини. «Динамо» (Новосибірськ). 17.30 До 40-рІччІІ Веnииот 20.00 Вечірня казна. Перемоги. «Киів: рони І 20.15 Чемпіонат.світу з біат­ лону. 10 км. ЧоловІки. nюдн•. Пам'ят~о. 18.00 На землІ КИіВСІоКіА. Ін. 21.00 Час. 21.35 Москва. Великий заn формацІйний виnуск. консерваторії. Концерт 18.30 Від з'їзду до з'Узду. 19.00 М;~nенький концерт. Державного камерного 19.10 Довідкова сnужба. орнеетру «ВІртуо:sи Моск­ 19.20 «Завжди в строю•. ви» nід керуванням В. Співакова. 19.40 Грає духовий орнестр

23AS Новини.

Виступ Державного анадемІчного Північного ро.

14 ЛЮТОГО

О~~"вндне

нафтового

грам про народнув творчість •Веселка» Кон.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ

9.35 11.10 14.30 14.45 15.15

15.35

ного

8 ОО Ч 8:35

«Біnя

континенту».

ми,

Новини.

19.15 ·19.30

Тюмені

небо

20.40 21.00 21.35

на,родів,., Велика ВІтчиз­ няна війна в радRНСІоКій літературІ.

8

ровинно·І музики «Концертино». 11.05 Прем'єра дон. фІІІІоМУ

не

8.30 Док. фільми. 2,2.55 Новини. . 9.00 «Ра11нова поwта•, 23.10 «П'ЯТІо ХВНІІНН на роз. 9.30 Haw сад. думи•. Молодіжна. розва­ 10.00 Клуб мандрІвникІв. жаn~она nередача. 11.00 Чемnіонат СРСР з ner' ної ат.nетини. 11 зАгАnьносоюзнА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕдАЧІ 11.45 Кіноnанорама. 13.30 «Шnях, обраний сдноrо НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ · разу», • 14.00 До 40-рІччя ВеnииоІ 8.00 Гімнастика. Перемоги. _ КІноеnоnеІІ 8.15 Дон. тепефіІІІоМ. «Велика Вітчизняна,., 8.35, 9.35 ІсторІR. 4 КІІ, Фільм 1. «22 червнІ'! 9.05, 12.30 АнглійсІона мова. 1941». Фільм 2. «Битва 10.05 Учням ПТУ. «Подвиr

ріІІ. 23.00 Норнни. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

німо•. РозnовІдІо npo но­ вий .qок. фільм «Тривож­

рія.

8.00 Гімнастина. 8.15 Док. тепефІпьм. ПРОГРАМА УКРАІНСЬКОГО 8.35 О. М. Горький. «Пісня ТЕЛЕБАЧЕННЯ про Сокола•. «ПіснІІ про &уднниу иуn~отурн ІменІ 10.00 Новини. Буревісника•. 7 нп. С. Зуєва м. Москви. 10.20 Концерт сопІстІв та 1.05, 12.10 Ісnанс~она МС?ва. 20.00 Вечірня казна. симфонічноrо· оркестру 10.05 Учням ПТУ. Суспtnь· 20.15 Ритмічна гімнастика. Державного академічноrо 1 о.зс5':в~~~4~вс;_в~опстой. «Вій· 20.45 Прем'єра дон. телетеатру опери та бапе,.У на і мир•. 9 нп. фільму «Барви rІрськнх УРСР ім. т. Г. Шевченка. 11 •05 «Сім'я і wнona•, пісів». 11.15 ТепефІпІом «Є така 2~.00 Час, можпивіст~о•. 12.40 В. Маяковс~окий - ХУ· 21.45 ТепефІn~ом «КіНІо, JtYW· 11.40 ШкіІІІоНИЙ екран. !І МІ!, АОЖНИК. НИЦІ'І І вІnІоНИЙ вІтер ... Уираїнс~оиа література. 13.25 Фіп~ом з субтнтрами 22.50 Новини. 12.10 Компас туриста. «Приватне життя•. 12.40 Новини. 15.05 Новини. 12.55 ТепежурнаІІ «Футбоп- 18.15 Дон. тепефіп~ом сЗима І хокей... весна 45-го,., 3 серІя. СУБОТА, НІ nютого 13.25 «Орієнтир•, 17.15 Камерний концерт. 1 зАгАпьносоюзнд 16.00 Новини. 17.50 «Своєю допею nиwaa. ПРОГРАМА ЦТ 16.10 Срібний дзвІночок, мосЯ ми», ДQИ, фІп~ом. 16.30 Грают~о юнІ му:амианти. 18.00 Новини. 8.00 Час. 17.00 На аренІ цирку. 18.15 Сіп~осьиа година. , 8.35 Геає К1Іартет соnістІв 17.25 «Назустріч виборам•. 19.15 Чемпіонат світу; з бІатРосІисьного народного у nередачі бере участ~о пону. 20 нм. Чоловіки. орнестру ім. М. Осиnова. голова винониому КрИІІІІ· 20.00 Вечірня казка. 8.5:J АБВГДейиа. ·с~оиої обпасноі Ради на· 20.15 Світ рослин. 9.25 Прем'єра дон. теnе­ родних деnутатів Ю. r. 21.00 Час. фіп~ому с ... І не тіn~оин ІІІ­ БахтІн. 21.45 ФІпьм «Я прийwпа на. тати•. 18.00 КориснІ nоради. завжди», 9.55 А. Скуn1е. С~оома сим. 18.30 Грає оркестр народних 23.60 Новиt'Іи. Фонія. інс~рументІв ХарківсІоно10.35 РозnовідІ npo художни. го Інституту мистецтв. · кІв. 19.00 Антуап~она камера, . 11.20 ВсесоюзимА тепекон19.30 До 90-рІччІІ від дн 11 ~~~П'ЯТНИЦЯ, 15 ЛЮТОГО курс. «Товариw nicHfl•· родження. «НезабутнІ•. 1 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА 12.10 Прем'єра дон. 'rene. Народний художник СРСР ПРОГРАМА ЦТ фільму •ФІзиуnІоТ·УРа•. · А. Петриц~окий. 12.25 До 40-рІчч" Вепнкоі 20.30 Концерт рад..нс~окоі 8.00 Час. .І. Перемоги. Кnуб -фронто­ nІснІ. 8.35 В концертному запІ вих друзІв . «Перемож­ 20.40 На добранІч, дІти! wкопярі. ці•. 21.00 Час, 9.15 Фіпьм «Я nрийwпа на· 13.50 VI МІжкародинА фес:тн­ 21.45 ТепефІп~ом «СІмнадцRТІо завжди», ваnь телеnрограм про на. миттєвостей весни•, 6 ее- 10.30 Концерт ансамблю СІТа· родну творчістІо «Весеп-

сукні,

в1wати над вода стекла, а в

морІ.

16.10 Новини. 16.20 До 40-річчІІ

нуртин, нофто~ни дуже де­ формуються П.ІСЛЯ f'!РаН,НЯ 1 ЯИЩО суШИТИ 'ІХ на ВІрІо~ВЦІ

чи

тепефіпьми.

15.40 На земпі, в небесах І

клас.

Янщо пробна у ванні автримує воду, !'ІатягнітІо гуму

no. 16.00

10.15 Кnуб мандрІвникІв. 11.15 Новини. 14.30 Новини. 14.50 Сільські rоризонтм. Док.

Веnнноі

ПРОГРАМА УКРАУНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ЦТ

сЗапізниА

тік)tо.

40-рІчч"

ПРОГРАМА ЦТ І МЕР"'"АЧІ «Я наw народ усім сер"'*" цем пюбпю ...», НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ 11.25 Новини. 14.30 Новини. 8.00 Гімнастика. 8.15 Док. теnефіnІом. 14.50 Науково • поnупярнмй 8.35, 9.35 АстрономіІІ. 10 фІпьм про нафтовиків

ДОМАШНЬОМУ

НеЇ

ПРОГРАМА

покращало

б"П, розповідає про Е. Х. Щипоног начальник C.l 'І',СЬКОГО Відділе Н Н Я

13 ЛЮТОГО

8.00 Час. 8.35 Фіпьм

на

-,

ме> ·:о-помалу

nюднна•,

Перемоги. «Соnдатс~окі мемуари». ФІльм 2. Док. телефільм. 12.45 Сьогодні у свІті.

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

у

' · r єщинському відділен· J ~;в'язку В. Х. Щипоног. ·. •. '.с й за такий короткий J, ·:'і од Віра Хар.лам­

rr

-

Сьогодні у світІ. Світ і моnод1о. Муn~отфіnІом. Назустріч вибора~. «І жартома, І всерио3"', Кіноконцерт. 11.00 Час.

18.45 19.00 19.35 19.45 20.05

17.05 НесnокІАнІ серцк, 18.00 Мауково • nonyІІR р н І

Школа І час. «Скарби музеїв Укра. їнИ», С. Свєтосnавс~оиий. «Москва. Мос:иворец~оиий міст... . 19.00 Актуаn~ока камера.

Адміністрація, nартійна та nрофсnІпкова орга­ нізації тресту «БроварисІn~обуд» висnовnюют~о гІІи. боке сnівчуття працівникові тресту В. Т. Фурсі :1 приводу

18.20 18.45

. 13.30 Новини. 13.45 людина 1 море. • Новини. 16 00 16.10 «Срібний дзвіночок•. 19.40 На здобутт" 16.30 «Зустріч з романсом». премІї УРСР

Держаеноі Ім. т. Г.

смерті

його

батька

ТАРАСА ГАВРИЛОВИЧА.

~ •.

Коnекl'ив Броварс~окого деревообробноrо комбІ­

нату

висловлює

ти

смерті енна

глибоке

співчуття

працівникові

иомбінату Г. С. Шевченку з приводу тяжкої втра­

-

ДМИТрА.

~~::~~~~~~~~~--~~~Б:а:w~и:и~р~і-~І•:·~~;:::~::~~~;Ф~і~n~Іо~м~-~к~о~н:ц~е~р~т~.~~~~~~~:UJ:е:в:ч:е~н~к~а:·::~·~З:н~і~м~а:є:т:~о:с:ІІ~-=::~~~::::~~~==~~========~:::;::~~~====~ 255020, 154.

5 Редактор

Є. ФЕ

.17.45 Концерт

Державного

• нов ля жизнь.-орган Вроварского rорадско.

го комитета

коммунистической nарти.и УкраинЬІ

ropo'tcкoro и районноrо Советов

·

народнЬІХ neny.

тато~ Киеяской 'области (На украинском RЗЬІКе). Газета

Редактор Е. аnреля ФЕДЯй вьІХОдит с 17

1937 года.

__ _

АДРЕСА РЕДАНЦІі:

Телефони: редактора -

,Ниівська об nасть, м. Бровар о~, вуn. Ни~8ська,

19-3-82; заступнина редактора, в:дРіnу nартімного життя _ 19 _4- 47 ; відnовідального сенретаря, відділу сtл~ос:~оного господарства 19-3-18: норесnондента місцевого радіомовлення _ 19-3-05; вtддіnів промнсnовостІ, листіа і масової роботи 19-4-67.

Індекr 612R5.

Друк високий

друкований 13.380

0/\('яr l

арку.n.

nримірникІв.

Замовленн.н

Тира,.

,N'g 848.

ДнІ1 вьrхода: вторник. среда nяІ1т~н~и~ц:а:-~с~у~б~б~от~а~_:_--::-~~=::;..;;~:;~::-=::::~:::""':::-;;-:::::;:;-;:;;:;:;;-:::;;;,;;;;:-;;;ї;:-0~~і\І~~;,;~;;;;у-;;;~І;:;;{."-"7"--------.----

·

я Київського обласного управлІння у сnравах вндаьн1щтв. п~лІrр_афії І .книжкової торгівлІ.

Броварська друк~реса ю:>укарнІ:

255020,

кИївська область, м. Бровари, вул. Кювська.

154..

·

27 номер 1985 рік  

27 номер 1985 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you