Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,. €ДНАПТЕСЯІ

();p.f;AH

Б-.~ОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОТ ПАРТf-.1 І РАПОННОТ .РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ

УК РА ІНИ,

МІСЬКО-1

ОБЛАСТІ

------------------------------------~----~------------------.··------------------------------~Газета аходи• а 17 квітня 1937 року • N! 27 (6690) • Ві~торок, 1·4 лютого 1984 року • Ціна 2 коп.

ЗВЕ·РНЕн·ня Цент:раnьноrо Ком.ітету КПРС, Президії Верховноі Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР до Комуністичної партії, яо

радянського

тету паро:іУ, Попtтбюро ЦR КПР·С. ТрудяЩі Радннськоrо Союзу бачать у КомуИіс"J;Ичиій

ДOJj()rl· 'f.OІЦIJfD111

}tt,I'IJ)!ИlcТП811

UJD'liJІ

YaJJUІCькoro t:оюзу,

'ВЄ~tо }'іа.дЩІсЬКИJt· lt~

'3a3JWUI ТJІЖRОЇ втрз­

партії своrо ввпробуваиоrо колектввиоrо вож­

'дн,

rи•. ,()бtрва.ІІQС·а. иіИ'tТк ~1ruaтвoro діяча . певіп­ ~ЬКоІ·

Jiapn1 ·1

аоrt . пtтріОоrа

сповнеНі

рішимості

беззавітво

боротися

за nтtпевия в життя її ввутрlmиьої 1 зоввіш­ ньої попітвкн, яка виражає корівв1 інтереси народу. Левінський курс партії непохитний. Партія озброєна яси~ю і чіткою проrрамою дій, виробпевою XXVI з'їздом КПРС, на­ стуІІВИ:\ш Пленумамн її Цевтрапьноrо Комі­

rq.-еьхоІ· . держави, поJІ)'-м'л­

..;оЦ18JПСТИ'ЩОІ . Батьківщивн,

кqrомвоrо борцс аа .··JPIP' 1 . l(OJtJyBfзи Юрів

Во.QАJDІвроакч:а. АндрОпова. Иоr~ :іІСИrтJІ араатс ~азівітвоrо сJІУжіи­ ІІt ІJІ1ересам цартН. 1 Jіароду, ·ве.mпdй справі

тету.

КПРС

1

дant ваполеrлвво

й цілеспрямова­

JJ~Jdц. На. ·-х постц:, де з вопі партії пра­

но проводитиме лівію ва всемірну івт~нсифl­

віддавав своі ·сили, 3ваиия, веJІИчезвий жит­ тєвий J{Otaiд в~уDJІЬВqму · адІйсвеввю по.nі'@К'И.Dарті.І, ~.1 ~~~оржество комуиt-

1

кацію виробництва, прискорення пауково-тех­ вічвоrо проrрес~·. посИJІешш орrавізоваttості

ЦІОВп · ЮрІІ· ·ВмодимНрович · Авдропdв, ·віа

.

народу

.

.~ -~~еь а fСій баrато­

._

rр8JІВ1й дtііавостІ Ю.

кемсоІJО~wdй Робеті

.. ~nова

в

1

-:

ва

в opJ'8Jil:Jaцli парти-

--~ Pt•f ~. · tcJ~t а ~· .. ~оі ~·~t '~· ~і,ровtда.пьН1шИХ .ді·

.

~ .~t· і· A~atв'JIIOI діапьвос­ ~1 •. Sa.-aro ~ •'вІtлu :вІВ ) 31Іі1пВеввя· без­ пеu -~·](e,'жdJJ. з уёЩо. ~іо ивдатВІ адібвостJ ·1 орrавіза­

ТС)JІе'ІСJІЙ .~ii48JIT'; тоаарвща Андропова· .....~. ке­ рlаІІВJСа~ aeJiiRCI.ItOro ·тВЬt.;.... ро:жріІтІся в йо­ rо poб.«J:t1 'ва п~тах ГевеJ»аnьВоrо секретаря

ца. .RttkC СР"СР.

1

ГоnоІВ ПреаВдіІ ВёрховвоІ Радu

KopOJ'DI: строк

~·UOQ, ·ю.

D.

Андропову

MCNDORh' :Ц~· ЮІІІІJ.тет КЩ?С. Але аа. ~...с: uаР'ЩІ~ -·~ ·.~ОІІJ .XXVI з'їЗ· ие~е JIPC1CYJ181ЩS JJP$IJDІ ва .·всіх напрямах еко­ ИDМІ'іlіоtо 1 coцtam.иoro uporpecy.

з..*--··,~,·· ЖвrіІ· napnt, і. народу,

. •

в :sмJvent ~ в~орушвої ед)і:осn етаnи JІИс­ тощадорй.(1~2 р.), ·~ерввевий .1 rрудвеви\1:

(19&1 Р•) JХ~.ЦК КІІРС.

11.

ва

неухипьие

духоввоrо

зростання

рівня

мате­

життя народу.

У рі;шеDІUІХ А8дропова було

робіт­

ничого класу, колгосnиоrо селянства й іителі­ rенції, братерську дружбу народів СРСР, розвиватиме соціалістичну демократію, вихо­ вуватнме JІЮдей в дусі радянського патріотиз·. ІІіу 1 пролетарського інтериаціонапізму, від­ даності веJІИким ідеалам комунізму.

У нинішиlй складній мІжиароднІ.іі обстаRоз· цt, яка нєбезпечио заrострипася, КПРС, Ра· дявська держава вважають своїм найпершим обов'язком посJJідовно віцетоювати справу

Іtу,

пипьиість, рішу­ заміри lмперіаліз­

зміцнювати оборонну моrутність

РадJІВський народ

·

ник ·вирішення

країни.

перекований против­

-

сnірвих

сипою. Світ без воєн наш ідеал. У бороть­ бІ. за иіцmІй мир разом з иаr.ш братні країни ·соціалізму, Бомуніетичні і робітничі партії, борці за націонапьне ·і соцІапьне виз­ вопеиия, mвpDІ>l кароднІ маси, щtl .висту­ nають за відвернення терІ)ІОядерної катастро-

.

ухильно

проводитимуть

ІІІврного

співі'снування. держав

у

життя

· з.

сус-

ІІІИ урядамн і· організаціями, хто Готовий чес­ во

1

ковстр~rктивво працювати

Рад.ІІВський

народ

в

твердо

Ім'я

партія,

ВеJІИКоrо · Жовтня.

Партія

довір'ям вароду

вважає. ~айвищою метою

трудовоі '.AJІCЦJQrЛhtи, -D1дввщевв1 вtдповІ­ дШиості EЦJJJi, .ва poqвncy творчої актм­ вост1. мас. ·

·.

вЖитt и.apttm ~·auo•• nідпорцковаві.·· о.цвііt

меті. ~ apott8JIIIIO·~дo6p'O(iyтy· р8,1t.ІІВеьквХ .по­ дей, . uосип.,ЮПО itloryцocn Рад.ІІВської держа­ ви. В. усь-оМу Ц&ому ~аепвкІDІВ· є aacnyrв Юрія Вопо~имвроJІВ:ча Ац,роnова.

Зва'ІВІі!!І е вttnц

fc).

в~ Андропова у роз­

виток •ct!бi'JDOro с.ЩSробtтввцтва ·країн со­ цІаmс~о~. е!рвдружиостІ, у змtцвевия єд· ностІ''' ·arypтo~tu:ocтl м~жвародвоrо комуиІ­

стnвоtо І робі~чоrо руху,·· у пІдтримку tо­

віриl

певінсІ-кому

і

рад.ІІВських . JІЮдей. Єдвість

щастя

1

партії

і

кароду

була, є і буде джерепом нашої сиJІИ. У пам' яті комуві стІв,

:іаJІИШИтьсЯ вчеввю

ципова

чуйна

як

Маркса

1

до

EвreJJi.ca'

скромна, бJІИзька

іх потреб 1 ·турбот,

вмtла підnорядкувати

все

· тодей

први-

праці,

JІЮДина, яка

ів<rересам coцiant·

Цеитрапьвий Комі:J'еТ КомуиtстичиоІ партії

віппQ.епоmі'ИчвіІй куре.

Президія Верховноі Ра-.

Рада МlЩстрів

СРСР

висповJІЮ­

ють rлнбоку впев~еЩсть у тому, що. комуні­ сти, ВСі раДJІВСЬКі JПОДИ З НОВоЮ СИJІОЮ. ВИЯВ·

- .. курс . ва

усуиеJПІ.ІІ

пять св.ою кпасову свідомість

аrреёввіІиМ иtдсТ,.жtам l~пер~апtзму,

на змlц·

иість, свої високі копектввlстські якостІ, ці·

~:JR "ёрмq.ІІдервоі вtlhщ, ва тверду відсІч

неJІВJІ миру та бе3(Іекн иародtа.

'f. цІ. «;Іор.б~тІd ·• дві··· KOMytdC'fR, ·весь р3ДJІП·

· і · орrаиtзова­

леспрямованоіо самовідданою працею ·забез­ печать

виконавих

народвоrоеподарськнх

ськИй ва}іод ще. тІс111mе··3rу.р,lовуютЬ своі ря·

п~авів і с~ціаJJістичиих зобов'язань, дапьШІІЙ

ди

розквіт нашої великої БатьківЩJDПІ.

вавкопо

nевІіІськоtо

ІІевтрапьноrо

Кемі-

.

У зв'язку з кон"\ІІ· Генерал~:>ного секре·

цк· НПРС. · Голови

ловську. Новосибірську, Читі, :Хаб.аровську, Влади­ востоці, Сєвероморсьну,

на

Петрозаводсь-

В цей же час зупинити n'ять хвилин роботу

всіх nіДnриємств і органt·

ПреЗидії Верховної Ради задій :no всій території СРСР І9рія Володимиро· Радянського Союзу за ви· вича Андроnова рголосп· нятком nідnрuємств без­ тн tt країні траур 11. 12. перервного- виробництва; 13. 14 Лютого 1984 р. провести nротягом трьох

у день похорону в

чаткови:к, середніх

стичиоІ ·Вітчизни.

ди СРСР,

ку.

.таря

віддана

_". Левіна, · до

СтавроnоJіі.

вили:

1.

усіх радивських JJIO·

JІЮдвва · ~езмежяо

-

Центральний Номітет НПРС, Президія . Верхов-. ної Ради СРСР 1 рада Міністрів СРСР nостано-

ною

дей Юрій Володимирович Андропов назавжди

Радянськоrо СоЮзу,

cJЦOjao1Df·:.иa мІ•JЧ&родтА. ареві пеиtвський зов­

СРСР І РАДІ ~ІІНІСТРІВ СРСР

справі

дорожить

своєї діяльн~сті турботу про бnaro

1 везалежвість. Під йоrо керtІівицтвом· Д'К КПРС 1 Радяв­ еька . дeparua иоепtдовво І. ·ваnолеrJІИВо здій·

ботьбн . вародів .за. св06о.ІU'

прапорові,

свято

У ЦК КІІРС, ПРЕ3ПДІІ ·ВЕРХОВНОІ РАДИ

миру.

знає:

ековцщроаЦІ .lla,.QP&eкope11iJ1 розвитку еко­

1

·

усіма країнами, аІ\тивно співробітничати з ти­

Центрапьиий Комітет, йоrо керІвне Ядро не­

rocnoдaptnoм, амl}VІевЩ nарТійвої, держави~~ ·

людей, усьоГо !фогресивного людства.

nіпьннм падом. 1\Jи бажаємо жити в мирі з

похитно

вомtки. Ва :ttoЩmii,- уnра8п1вВя . народвим

видат­

-

ного діяча Номуніетичної nартії 1 Радянської дер­ жави, стlйr.ого борця за ідеали комунізму, за мнр - назавжди збережеться в серцях радянських

принципи

різним

coцtutaмy.

U,. .'•p10.1t: аусМтІ партtІ 1 ~ароду буJІИ

І:11'я Юрія вь.1одимировича Андроnова

Наша партія І .цержава і дапі твердо й не­

роЗІІJІВnО 1· ІtОDf'.'ТВЗОааао еуuсву стратеrію nартіІ ~ ' ~тр•теrЬо ' .JдосковалеВВJІ · зpinoro

У

Ценrральний Номітет Номуністично~ nартії Р3.· дянського Союзу. Президія Верховної Ради СРСР 1 Ра;щ 1\Іін!стрів СРСР з глибокою скорботою спо­ віщають партію 1 весь · радянський народ. що 9 дютого 1984 рону о 16 год. 50 хв. nісля тривалої хвороби помер Генеральний сеJ-іретар Центра.1ьного Ном!тету НПРС, Голова ·Президії Верховної Радн · СРСР Юрій Володимирович Андропов. .

міжнародних питань

ф~

Від Цеитральио~о .Ном і тет у Комувіствчвоі партії Радsиськоrо Союзу, Президії Верховвої Ради СРСР, Ради Мі·вістрів СРСР

1

миру, вилвJІJІти витримку че зривати авантюрнетичні

J,l,; 'J:~pio ~а~чИ йоrо, забезпечвпа впев­

ІІавумВ, у -в~жупаХ . Ю.

1

Вона зміцшоватиме непор~·uшнй союз

ё.,_.... Р'- ~- unпoto иоmтичвоrо

___..

двсциппtии,

рІапьноrо

nol

восьмирічних· школах

навчаль·

них занять не проводити.

2.

У момент nоховання

тіла Юрія ВолодимирQJ3ича Андроnова провести

гарматні залnи в Москві. столицях союзних республін, у містах-героях Ленінграді. Волгоград!, Одесі, СевастоnолІ. Новоросійсь:ку,

Нерчі,

ТулІ.~ у

хвилин салют гудками на фабриках,

заводах,

ницях.

на

ного

річRового

і

суднах

* * *

заліз­ марсь­

флоту.

Центральний Номlтет !{ПРС. Президія Верхов­ ноУ Ради СРСР 1 Рада МІнІстрів СРСР утвори­ ли комісію по організації похорону Юрія Володи­ мировнча Андроnова nід головуванням т. Чернен·

фортеці·rерої БрестІ. а ка· R. У. також у містах . КалінінПостановJJено nоховати граді. ЛьвовІ, Ростові-на- Ю. В. Андроnова на Нра· Дону,· НуйбишевІ, Сверд~ енНі ·nлощі.


'а,..,_*

~4 ~ JШ fliiJoY

«НО В 'Є

Юрій ВоJІодимирович АНДРОПОВ Щі

1'3 ІЮТОГ0 1t~4 J)OitY 1!Ї.fiY•tJt M3\'4!pmd Ь~11УіІІ 1teВ'J'PUЬlniA 'RМri!tтY IJIFC.

rосnодарства, цеху ро~;~ftні'пщтва. МІтинг віднрила се:кре. цр гарткому радгосnу

!11,..

r. я. Клеnка. Вона зачита.тта nовІдом~ення ЦІ{ ttnPC. Пре:зидп BepxnFІ·

11ЦІ~

loNYJt'efltЧHOi МfТІ.і і ra,ap~•et

lfP1AІJt, поJІуІІ'ІUd патріtт, ~-tJ~ц., st•to~.., Jиі 6~t~ЦЬ 118. Міф і JО'ІІУНіІІІІ.

ноУ РадІ-І СРС'Р. Ради МІнІстрtв СРСР про смерть

at.J~6fЩ6ЧIJ .. ~м{ Jlpтif. ·І(· I'ЙМJl.1f~{IJW:J 1•1 •p\ilfroi і ltP*JJ.JІ6t робІІ~~· ЮрtІ В.• · 4J!IIU.,O~Ч A1Щ!tJIOB .t,w..-8 rc1 cr:ot. t•'IJ, . . .1'\JI і ІМRЩиd IJJJТ'I'CRIIЙ ЖОСJіА t~ІitnJ· ,,. *JЦТJ(jf! Цр'І'ЇЇ, ~міЦ~І!Нf/ІD if tii'I81tJI 8 .,. fРЧ'• •ІічмtНІJІІ uоиеІПІІіІоt " оІореиІJоі ••· pte'Ji rаАІИСьttІ!ГО С6Ю3У.

tене~а.ттнrогn сенnетаря Щі І(ПрС, ГІ'І.'Ю!Щ П!"'ези~tY Вt-~'~ОІІІGІ Ради СРСР ТОJІ. Ю. !J. Андрацо·~· ВсІ

'''.ІІатноrо

rІйноtо

8 ІtІТ'І'• .Щ!е6МИ0і l,XVJ 8 ~·~!· Jlfft . { J&~Т}1ІНПІІ Плеиумtми ЦК ІtПРС :~шщ _. •~·

м' tiтt · k'J

,цtбvвсJІІ у

'"'''~іииа

м"ого

иt.J!о~н~~~ rосnо,~;а~ством, ~о~JЩЮІ•

Н>

і духовного рівня житtіІ нв.роду.

Імmrиі J1ЩІ\ вІrіе Ю. В. АМІІІ'І'Іtt{}• У pt~atlf•

t!ЩЇІІЇ·

Н•ша

sмiUII@t(!l• 4~Інщ·і і

! ,•.

3~ЙС'ИІО'В&'ІСЯ . tr&· !ІІіЖИ&J!ОД'!іЙ !!'ЄНЇ JІ~~ЇJІСІ.КИЙ .,,ІІіmньоnмітичний курс ІщnоІ партП і ~tp• . .,. - КУ\')е 111 уеунеНfІІ І&ГРОSІІ ~\)КО,дtр .. аРі рійни, на TPt'J!~Y відсіч агре~ивниr.~ піцс~т­

іrІіw iмnєpiJniaкr, ,аа а•іцпєmt• 'КИРУ

• m

-еnовнепі ріщимоеті бе~аа~іТНІІ ~t'!р0'r\І~ІІ 8 е?ілІІНІ!Я В ЖИТТ.І JI~H(H~J.ItOЇ ІНУ'І'РіІURЬІІЇ · і

iiJPC,

.

r......."~""" ЦІ!РJТІІІІ'М ч·~tp~нlrt КомІ~ теtу КПРС · Пnенум одноrwnосно обраа тоа. 'чер-

pf'ftJІ Ц1і .\ШРС тов К.

)t•e

ЙtНІУ Це!ГІ'ральниь. Jtoмioretoм

CIJ'"

,,..,.

nap'l'ii.

to,. R. V.

Чериеихо мnевнив ЦектраJЦ.ІІt Іо~111 КПРС, КомуиІстІАJіУ, rtap'l'iJO, що . .ІІКJ!t·

,. tcix своіх сил, анаиь і аиттJаоrо Д(Щtіtу ~ЛІ УСІ'lішІ1ОГО IIIIROИII'IIfl 1111ДІІf. IOMYIIЇCf!JtfПiФ· бу~івнлцn~ в · нашій країні, аа6еtп~tеп~ Q- . tТУrіноеті в poatІ'n&f!lfi пос~амеии~ XXVI а 1 fв jом RПРС ••~~•нt. о~~а,JІьЩtІtІІ ІЩіФttии• е~овтІч·

ilt~1 та об~tnомноі моrУтІfоеті СРСР, І'І~JІJЩфпн: .aь'-r~8yry рцяксt.кого народу, зІІіцr,екІJІ МИІІ~

J

fДЇ.<"НЄ8Кі JIЄHiKC~ІtoJ .ИУ'І!ЇШН.(!і і lllfrtlщ·

nІІ'ї мліtІІІІ'и, '!~У nрt'!йІІА•~• Іо»УІJістиuа ІіаJІ· ті~- і Рад$!пська

Af!pJtafa,

(ТАРС!.

Nt

трау}'иіdt

• · ием'І'Оеt JІІtс"

теріt.

r•

!'!~ту,

,, Jdrмиr

pa~roeny ~1\?а­ ПJ'<tt.Н.ІJЩ1іІС 6Y.rtJІ·· теп.ттичного

ІнстІJу:ктар

:r~I,

npJt<.

zrtвники yclti нраУни щ~ тІсІ>Іtше ІІrуmv'(('Іт~осІІ 11•3: коло · pinwoi НсМvнІс'І'н 1 І· цоІ nарт!~ І будуtЬ HI{Mif npoi'\J'ir•п:;;,Mч

тй ~урсу Ю. ~~·

J3.

11

.Ір·

ЖJi't~

АNАрФца·

ня

ПІ'нтrtальноrо

строфи.

Pal'H

МІніс1'І:Іf& ~РСР

тІf І НІ~ФІУ,

·

В

трудовоt

вистуnа~

ВІРІ!. ·

nартІю,

!f

nовна

t

ІtІІтримка УІ зовнІшньоr :внутрІшньоІ nолlтцни. бt· ~анІія · своєю самовlд~•· kol() nрацею 1 над11.л1 з:міц·

нювати e~te>tФ:.tl~HY ~· оСіо~ рониv

Ради

меrутнІсть

,а& !'!"• ю~.щицп.

Еат.-

. 1\!

.

aocm~ в. 'М:І.~ nрт~~tому ае ерІ'}tебёі.

~.

Н~ ТРіУРІіОмv мІтпчrу вцстуnлЛи f()J'JO§f!И~ Єf!<)·

.

1

Ух

.'ftнІнсьну

:Мом!те­

СРСР.

nap-

nлановоІ.

nро~вучала тан~?ж

ту. КПРС, ПРезилtr Вер­ ховноУ

житт іі

дисциnлtнІJ. його дІяль· нJc'f1!, .. еlfрsмовану на ві.ц· :верненн.s ядерноУ ката·

.

r.

в

а~Щнення

сецlалІ~nrчноУ

вtrrпІ.rтv

n.

r.

nеретворенні

енономІчноУ nолІтики

цеху

Інцшх сдущб. На мІтинr~ були

сут,нІ

в

комб!·

:консервного

ниjf

народ

nереЖІ4!'М

Rt~мІ·нtcp'Цl~nY

tщ1!Щ, 10

Ю.

T:I!JtCXY . В.Т~іfУ. . СІІІ3<і' !'"дянеt."\9"'9 !ІіРО.!ІУ· :vчитеJІь м, м. Поr-рІбн~Іt.

Шшсв Із ~ttlffT.II ІJІДiTtttJ~

АІJІІЧ ЮlРС

1

Ре.д•нс,,шІ

.а:ержаан. Mi)f(~JQpнort} ROM\1PfCTif"f'I()Г() 1 pq{;t!ft-IИ·

ЧОГО ру~у. ~''Щ1't~·

з··~~ен"-

$a'!JfT4f

Центр~л~н~rп

JіомІтету Hn_i'C. ПP.e:J!fNi St-JЩ)fttor· PaA!f срср

Ра~п Mtнf~:tpla С:РСР .де

Ми, учнt.

r.rtJІ~OtJ~

S. AKI ..~!'J~fl!.

nроЦОііЩІ,Т\ІСІJ

Ji:~tй

ty.

м:vємо

ра;,ом а усtмі\ Р&·

ТЦИГУ,

.rteeятиt-tJІacниl\fl

{11Я

,UJІHJI

йшли

cefie

Aнaтo.rrtA Rузьмик. еІпеи­

·

npaц~j

ctnapa-

:t!,~.ІІьнМ бrтrми. .. • · Вlдкриіши мітииr, сек­ n~рткому

paдrOC!JY

В. ~. Сім~ук зп~риуJсn 4о nрисутніх :! ~ороткою $tт:vnнe~e nром~вщо. г~ибеие с~орОота І

на

іиІІІсt1!НИЙ · бl,ІJЬ TЯ'tlt<tJY в~а'І'И, що сnіткала napo

т110 t ИІРОд, ~

веtі. буJtИ

"С>роТІСИ~

ttteтyn!),)t

і'А4ИнІ!Ьffkй 'ВИС./ІОJJІЄНІ

схви.пьов•иих

.а~теран~

nраці, .

•пена КПРС С. й. Чисr~

аа,

мaft~tli&·бyдl•tJtt.Иkкa М. Бtленно та ilfiШtX,

l(y~ ecl~ пр~сутнlх н• 111ТИІІГУ · ВИtJ!!'>ІИВ ІИJСОо IIYJOUI оdов' ••ка rоло.. liOro !R8tJrepa ~•Rt aua, 'JJI8R КІІРС І.

"ir ··

,t;овtодІІRО,

-

~ama

napmr

І "'Р"

ІСІ МИ 8!p&!'lrnl IU~HOfO ПР1ІИИІІІ! ~­

JPD., IJ7

1

душевну

ІІРноrо

тоДJ{ИУ,

nродовжу§ача

справи· itJiикoro Леиt• ва цсазаІ .~.-1\(11

...,.

!'J~ИВН1

fil'UJ~TИ

.Qro

114111'ять ].(aJ!ьumм з~ф!&н­

И~t.! трудово! днецЩ!Jd:іш.

ІJ$биватИсІІ ноаих yen:txtF у праці. що етане гідним

ІJнеском у еІІdцненнJJ обu ~іІиоt 1 ~кОномІчвоУ мо

r1'fHOtt1

V' -

!фаУНИ, вбережt•І:

МИРУ МІ lfMJI!.

. IQ.

. JЧ~t~c_, . .1!0 np,цt

на б.rraro рІд~оt Вітчизни, lfO УІ захисту.

'ty управління. робІтники реr.fонтиеУ ме.fttтерні. бу-· })етар

JW~Jf.

АJІІСИ_о) рщасщ.

Іt'е

~~-~­

еьоrdІ(ні~· rец:СІРJіn'И

Одне)стаАніс:ть і зrуртованІста.

-

nраuІвнини

Наще

.1'.\~НСЬІ'(ІjМ!і JЧ911~MJ;!. , 3~11'­ '"ф"и.- JІдмfнно І'НМИ. tiliCTYIJ,tф•Щ . Н( Мl­ rІ'ТУ~ати с•ндра RІіН'ШУК та п'JПJІ• 1/.!'а(.'НJЩІ Q.,,н, Руб~І4J\'· Не ёtало е!рноrо .ценІ!іцJt

А JІА

~ll#!Цtt.

\'фИ~JІйfИ'

(!:fJOІJ ЖИ'І''!'.І!~

щі!ітра.'~\Інlй саІІибі іІа.:жrьсцу «ЛІткІІІС~кИ;й• минуло~ суботи 31бpa.JtaC~ ~агаtо людей. С!Оди УфИ·

k.

'1. ЧермtІ>Ікt. Ііи pc.~G,.

JІЦІ cPp,se1tнy )Д.ІІ'ІІнісn. аа висе~tе ,аоІір'І,

ІtІй

tta

'fJIJ,JJ!І,. Bin JІНіе проnвакцію р'рати Геиерf~· etІif ct!IJtтapeІC ЦК КПРС тоt. І. 'f. ЧtJвtЩ.

r...pan""

По Зlt\iHЧetuІf ~ОбФЧ!j)ГО

'f~P.I'I ЦН ІЩРС. Гмов!( Дре~идП Зер>;оJІн6І .Ради 'tPCP ІО. В. Аядроnова

щ,іJ&У n•n•нi JИcтyttІJ ._пеи Пміт611ро Q,i Rntc, Tomta Ради Міиістріаs СРСР тов. ~L О.

Іоdм І& ІЬехумі JИСТJПИJ

r. r.

17fнlfr ·. ~ Ш~tІиа. робlrниця консервноrо цеху Р. І. Іrнатенно. Во­ ни rоворили про в~лик! заслуги Ю. В. Андроnова

тзаоинництва.

Н• . Tf>t"'fiHHЙ MltlfHt' S nрнвt~ду передч~ею~1 ~оц· ';ІНИН ГfИ~H\1.-l!ЬHOfQ Сіі\РІі!·

roi1JimньQi nолітики партіt. УчасникИ Пленуму n~ !'!ft!4t!BIIJII f.!lt41ote епі&чуття ріднИм та близьким покійного. йлЄнум ·ЦК розглянув nитання npo об:РаJ:Іи~ Fеи•v~ьнвrо с•~tІІетаря ЦК КПРС. 81 АОІІУЧtНІШІ ПвпІtбJОро. ЦІ І OJ!Ф!'fO!!t'l" f

мttіме Ко~t7JІн'rмме У•тиноаича.

щnt'i

рамнсl!•

n•PYlt 1

ударна

'ta 6e,nt• . ..

П!Іеиrм пі,и;крее.тrив, !І{& • cttopб!IT!It Jlf\ J!'kYиi~tи, 1tc~ І'&~хксьІІ'!Й trapoJ ще rісиішІІ 'typto!IYJOT\> C!l()f t!UJ И&!!t\OJI!I цetfiStbiOl'll n~Цfр&JІЬНОГО Rомітєту иірtіі, ПмІ.t6ЮJО пк

Н~

4-

вчктt!'ІІ.

$;дnоаrд

Іtері11НtЩТІ!І!М \tf!eЛIД4llliO І И8.JlО.ЧйГJЩі•1

•• иаро,аіе.

RtликІ'ІдимеJ'·

Наша

р-~тьби ИІ~одів 'sa своJО с~~ду · і .нещr~жиіе!ь. loro

rа­

.~<мЛТJсІФв•

J.

ПJ:Іи'йш.rти учні

м.ттаtІа.

jrурт~анос'І'і мiatнapo~tror'\'1· Іt'І'!муиіети'fн&rе біТНИ!!Оr'\'1 J!Y1Y !!& ПІ~ИККУ іЩ~ІfІ!АЛИВІІl ft!. ПіІ

мІ-rинr

І!Ідпати }lІHІOfv r.nцtioxnї nоваги nам· ятІ nо.11ум· ,.. ноrо rrатріота соцlалtстич· t!ФУ :ВltЧН~НИ. И.І'І'ОМJІОГО бopтr.st 118 МИР 1 JІОМУН13М.

.~Jri1m, !!& тухи.11Ьне sр~ТАННІІ матерlu~овоrо

у

. цар-

СЬRІЙ ct!pe~:tмllt ШКО."І.

іі'іІіІ'Ііl~ально~тl кад11ів, орrаюsоваи0rтІ.І ,~;ме•

".. ~. ~~ИІ81Фtt; l!iJ)нruиp тепJІнЧнQr~;~ · tr9М:·

3..\ЛИШИТЬСІ В ПАМ'ЯТІ НА!АВЖДИ 'f~'Q,·t)ч~~

іиffііснфіццію JІtробн•щnа, npи~кoptlll!lf М\'ІОJО·Тt1Нічпоrо nрогресу, Qoctto!I&Jf@dJ

. . .,.

~!Иt~~еі ~nіидр~нос'rі,

I!I•Pttt. ••••

ИФ!JІ~

TaNI Ж М1Т'-ИІ"!f RJІQA·· ~ли· а aaтorapaad~ а ца;qо

І. І. І'иб/(t. . a~r.tJls~r.tlf\116 • .rтap~ІtІttY · У ~иступ~х слюсар! -роботfі обкемv Jtoмna:Pтl! І. <:ресеFка. aгt~owo~~" 'УІфtJни. Ф. Нрот. 1tl· садово;:rа JI. І. НfІіІЛУJИ. tтру~Ор Optвi!I'Jфrv МІСЬН• f0.'10fHOr6 ІРжене~•·rtдро­ F<!lмv Номnартії УкрtІни техпtне J. Д. JІазареяща с. '!"'. rowч•fJ:vtr. n!'озвуча.•ш сло!!а rли!'\1)­ Секрета)) napтtftн(JJ oPноJ сJІорботи. Sqни с~­ tJ!ii:S$цlX N~t:ocnv я за~JІ. що ХСМfІіІети; 'fiPY· и~еnко заvиtала ~~~~н·•­

дерЖііЦіQГQ

MfO Y111ГJf ПfІQІJІІ. 10. J. iwgetto. R,o~

1tJІ&ЇИ

вtрноrа СИН$

вщ:щу~Іf,.тщ

nPifCYTHI

P:tм'SJт.,

"~ІІІ

СJ'Іі13робі'І'НМЦ'М!І

а.

at-

?,,~~~нсь~.tоrо Сщоау, t~et. рамне1>кк• n~x

,_1 $Се~ЇЧНQГО

fO.

· За ЗО хвилин до по- томногр npQJJOJtn<yJa~І ч•тну робочого дня у бу- С'Пра~и ве.пикого Леиtна. ІИННУ механіза"І'орtв бщщя; 3а мир в усьому ~рал11сь трактористи, ном• ·свtтt розноа11 .JІMpei~TOJII fі~йнери. слюсарІ-ремЬнf- r"cnottapcтв•. дenyta\' ю~ни, робітнини газогоrо ВещщвноІ ·Ради УРСР

~ом. tJІQІ.иною с~tорбм·ноrо мовчаннІ.

W ain

лемttщ.•

Андроnова хвилиною мСІв­ чання. Пf.Іо жцтт~ І лt•.'ІЬ~~сn..

nройщ.rrи траурні мітинги.

•taUY.~t.ІІJ nам'ять Юрія ВолоАИNМJ!9ВИЧ& ли.-.о·

...тт.

kІ!Рі~~ик•

I!QГQ ТlіЛУ 1'91-·'ІіІ.ІоІ~

п1,11роз,!Щ'!1в радгосnу !ме60-рtччя СРСР. ян 'І ne tJciй нашІй :краІн!.

" ЦІ ІПРС, ГоJІовJ Пр~аціі Jєрховu~і hцt tf~ Ю. В. іИАРОІ'ІОВа уЧаснІПtи ПJІеИу1JУ Ul

~ІР· 'I'U:Іtoi JТNТІІ. Пнвоа.'

~tАча.

JI(I)Jty t1 ІИJО6ІШЧІІ3

N1

ІJІ'ІІJtУ а кончиною feueptm.иoгo секр@П•

llaeиyw UR •ІАзпачн:а, що Іомуиіtт~

ЗІМКНЕМО РІДИ

TICHIWE

Н .,_l'~·tte4

XOJi8XtKUI .

В. ~npyчen.- J1111i1itJpe Ці Ц-JІtiYJJ ~p.n PUI По.ІІітбюро, секр~тар цк кnrc 'I'Ot. І. у. ~~енко. ·

lfiJ

.

~------~--~----------~--------------------------

ПІВНУМ ЦК КПРС ·f

Ж ИТТіа

МРАЦЮІАТИМ!N\0 КРАЩ~

·


сн·о В Е

ЖИТТЯ»

*

'14 лютого 1984 року

3 стоо.

:Наро.пrуаатж :s•poбBЖlfT•o •

твв.ржнви..І.fт.ва1

проду87'.І.В •

ПІДСУМКИ .РОБОТИ ТВАРИННlНПВ У СІЧІІІ

НІ

ЗАВДАВВВ ВА JЮ'І'ІІ JIIQm ....,. acr_.

РІІІІІТЕСІІ

Hll

мtc:mu. цми, 3а црrод­

іІЩЦ умЩІUЩ; що ІJdбІЛЬШ ,Jip()rtднo. JJIH ІуАе а:айе~tЯІ1АВІШим 1 ваАтаж'!Jим nерІодом

~ худоба. ОстащІ!м чаоом проіtщдр 11е· . ~ .repap,· ЩО ~е ~Тр)'Р,ІІ.И-'10 АОСТЦВІ\У І ..epepo~lf JtoJ;aМla . 'f(ЩС JЩтрtбно nott1QДH СТВОJЖ'Ц · ііІ ft()JJtl('tJЦIIX JeoCi~JAЦe ТР~АІJІе ffa-

i'IPY*eJJШI,

аабезnеч~ ІІер~уИрв\f

мп

ta

Прізв цще,

r.

nо­

аоаавни ТJU'А,С)щЬ беЗ~·мсцs_.оrо ІІІfttоацн­ аи це)І_.. Щ) ІЩЮ(ІІІІЩ1'8У it RЄІЧIJ;JaUlt. taapqнiiЦ{IRQt QOдY!tцlt.

. 'f

юotq.y

.

DОІІИВІІ!

JJPOAІ'JJI держ~tаl: MOJiQ,. . . . . 5.60 ТОRИ;

·

•'аеа ....., 21tl0 тонв; JISЦ. -.. Jl JІіJІЬЙОН 300 ТQСЯ Щ,

ВСІ ПОКАЗНИКИ ~еННJІМ '!'асу. noro n.~t'PЖ8110 "а

no,.,~.., р,оаnоч&І 'Іетвер·

tC. . t'OJ)iUІJ

~OJІЄJtTJI!I . l.of~llleeьJoJ . ,: . . втtхоtа~рики. Про ~ .

місящ.

тощщ бі.'Іьruе, ніж у січні минудоrQ року, 114

JCDUQU QIOЦJI~I М&ИОІ!ИХ ІІМ&ІПо І еоці~іе'f1111nих Іобо­

•'.ііа& ·~

ПоЦз!цща ро 9

· !.(;~.

вельну мережу

ц;· Ф. JtжуІІківська

.

, Bмpofнtmtвo ІУІНtчого . Шое.і

'I'Q

на

r.

М~ІІОЛ4Ів-.мо Ф't!ІОК К. Л.

Ji 3ЦJЧІІПМ Qt\Ц~ред-

' CtpQI(IJ'!

·

..

.,,

~ ·~

~ і~ ;~ ~=є о'" .. 0 -

~

dl

t:t=

i)(e.Ji

387

, ~2

lf.l

JOM

2~7

":'""З8

І.~

&$,0

Ім•m tP.piu~ ерср

~02

-9

10,5

-$2

9.1

93.6

295

о..;..74

•PYAHAJ/

~~

+22

$8$

.,.,..7а

8.4 ,~;· 1.6 92.8

IOt -29

+20

1.1

.j1

Кіровt

cAJiaJІrap.ІІ:t

nn:S

lq~ Шореа

~ІІі•Сь~'.ІJА:t «JoOp"uWІиA:t •Зор.-

~KpacІJ.!Iaet!кнJ:t с.Жtр4іJС:І>І(Іф

сВа...ожмнерсь~аА•

СЛітківський>

fГOroлi~~~-~lf~:t

імеиj

Мічуріна

cЗJJQPiflllt>K~A~

•ЗфrtJІІfкмі~~о

ЇN'1ІЇ J!olfY.,Іt•І

'aittOtJ!·кo$iбlttaт

a1s

232 219

НІ9

19~ f90

179 !78

+39

±q

+ lf +10 - 17 -20 +б

167 і 51

~5

if5

-7

І ао

НІ

+:і

+>10

•КаnитчиськиІ!»

itttнi 50- річчя СРСР

J-JІІІіЮ.ІІІІ ІІ!ф

КІІУ~ька n/.Ф 5роJІр~І>!.fИЙ ЛПР

Ctt~ІІп"'nldJtькa · fІІф

. 1141

'нйоQ · .

.....

. ...,.. ~

it

t.A

7.5

9~.2

м

e.f

ІОІ;f

5,8 5,7 5,4

93,11

94,0 88.7

&9.1

w ~о. з

'·'.а Qa,o j·i!

3••

-....,.

u

&!,7

....

СО:>.

ЮІ:

11

-13

*! 31

+15 -2 ...... J

14

н

+ІІІ

-!І

12

-.з

s9.e 2#

81,4

6,4

t:r"

ео

І

·~~nl• cft~l~b

551 553 551 550

537 537

536 531 529 r;'1g

528

511 510

Строка>J

-

300ТеХJІІ~

81

І\2

8f

9f Ііа

75 '78

-s

б

І

+10 "10 8 ±О

1

,.

..

Оа:-

.....

18

...... _, ...±О

'21

+$

+f

+Іt

+~

1()

Q 7

""!"'

;t;O

!!:О

+З +І

а•

""71

о.

- $

8

"8[0

+4

8

18

44 46

--

І

.....

-

585 +286 223 58

+11 +9 +І

18

19

ироццtа~

436

439 435 4S~

11.,~

fj~~

--

+2

+8

+Z

~1 ~о

:1:8

t;

о

:11

.•3:11

54,& 130,0

. !3,2·

13,3

1\9,3

.9.1

ІМ

128,,

12.$ 15.1

•м

32.1 38,8 39.~

38,8 36.6

...

2,2 41,11 44,4 35,2 60,5 60,0

З4,0

31,8 26,1 9,0

31,8 34,1 34.4 31.3 !7,8

-

au

-

Іі::

36,6

40.6 Зб.~

t.,

40,3

5З,Q 54,е

·

~реде~о

·r.

ЩЩQJJЬ О.

-

11.

Д. (!. менІ Юров.'ІІ.)

NJ,

ІІМ.~Іі\ Юrn~<a )

Ліtіаи:цеuо Q. Т, (І.м~нt :ИІгом) СЦQреИІ(О С, І. (ІМЄІі 1 НІроІ!а J

399

397 396

,92 377

39.г

НН!

1'05

100 1()4 Р2

96 96 95 9J'

83 119

103

=r s~

8fJ 74

74

36$

88

362

91)

361 357 354 353 350

349 346 :345 344

343 343 34 1

:onq

333 (j..;I:J

32g

~7

78 135

85 92 84

80 76

90

79 79

85 78

83

85

.,~

ПТАШНИЦІ

33,1

4 J .7 ~2.9

... .... &4;1

103

~

2§,6

4f,1

:25

374

372

С~р Л. П. (Кнlвсьиа) We-..ssa И. І. (НиІвська). ВцаІ О. д. (Ниrве~.ка) Ро-.... С. .L (:SOrnнUcьнa) Кеuщс Г. І. (ІЬІІsсьр)

Pq О. t . (КиУ•еька•

'J8.3

27.6

;.7 5 27. ~:

92,2

~У':а. м. .ю. .r.qorдa~\&ci~a.J . А. П. (Еоt:цанІвсьна)

t. f,

24...з.

341,0 222;7 '77.4 . 79,0 781,Q

24.3

(Щl3.. 1f~Д!іЯ~) ~3.6

~~9CJNPa U. Ф. (~rAIOitJІc~~-) ІІІШІUD С. 'М. (ІШ3 ос:РУАня•)

609.0

26.8

СумеВJ(о Г. О. (КиЬсьиа) .26,4 К~ ;J. ЩЦЗ сРу~ня•J 25.6 ПовомареВJ(о Н. В. (ППЗ •Рудня•) 24.6 С~чуа 11. Jl. шnз срудNЯ:t) 24,5

СкорабЩЇ'JІQ

845,0 1536,0 .) 19,0 99,0 94.6.{)

~Р !

JW.

7(,1

4t

8$

Моrальи- т. в. 1МЕщІ Щорса)

28,1 .

1 :1~

122 11 ~

375 374

В~2

ЯКовеJПСо С. А. (Імені Н!роаа ) Щмrоль Р. (ІмеІі t НІРQ!!а) P.orali Г. М. (ІменІ 60-річчя СРСР) СІШ2Р.~У!< ~- О. (Імені f!() ·рі ччя СРСР) РМІАИ'ИІІНО Н. М . . (ППЗ . cPyДll.ii:t) Хімич О. Д. (імені Щорса) Rравчtико В. Я. (Імеt~І Юрова) · j\HТOIQOK Р. (tменl 60-рІ~чя СРСР)

J.

415

372

Копuець М. С. (ППЗ .•Рудн.ІІ~)

n:~~ан у

KaaP'I'IIJ!Y

1J8

ios

(«Л•1ОскІІІсьцнй•}

· Єркіна Г. П. (~АваІJrард• ) Рад'аещсо Н. Є. ( «Ащцп'аРА• )

о о

"!'"'

2n 19

І

•1 є • • ... 5 r

~

..... t

.-е

~~і

+І .

5 4

бб

е

&

,•• .... .... - ±G • ~··;І -

...• •• ::• . .....

ч

n11u"' •

118 117

lЩ}

KJ'nplsmчyк к КорОтенко о. м.

Atiuyмou М'. Ц. ( «АtіанrаРд•)

32

107

1111

(<~Іlлосf{Івсьний•)

Ста~ннк М . І. (ІменІ Щрщщ) .Цитвиненке Г. (). (Імені }ііроІІа) Хмарук Л. А. (Імені Щорса) JtіпмеІІJtО М. R. (Імені :Юрова) З!ІJЮ.,ожець Т. Н. (Ім. 60-річчя Cl'CP) КочутенttО О. І. ( «Аванrар~•) КпеJІІt В. О. (Імені ВО-ріЧчЯ СРСР) ШJІJtJtЬ-.tІИa В. А. ( «Авінrаря•)

І!ІІХО-

12Т

132

462

459

(!менІ }{!рова) 1. (ІменІ Щорса)

121

4(!3

Левкlаська К, М.

ПасІіа Г. С. Назарчук JI.

128 112 112

ІН на

457 455 455 453

Осьмак В. С. ( « Плосніl\СЬІ!fІІl•)

115

131 13'1 132 131 130

483

4ё8

r. («ПJІОСИ!вський•І

11Ю

139 137 130 139 132

но

с4Є8

r. Ф . (<< п.~ОС Іtівськнtі~~ ) r. А ( ~ ПлосІо!tвсьtшй))) .

144

4f!B

494

(«ПЛРС!іІІ\СЬНІ!іі ~ ~

БeІJ'IYЖQjt Т. П. («;\f!&Hrapд•) ЦавnеІJІ'О Q. М. (ППЗ «Рудю!~) Годова110аа в. JJ. ОЧ~Ііl Щорса) БарбQІІ Н. ф. (імені Щpotta)

3 .. і.. І.&і! •j tl:, .. .•=~'": ;; fi ІtІ ІіІ ~~~ .::.. 1!!1 "2 ~-~ .: oJ ""' І. і і і {Із .... l~i .. .. ·+t!!"' .... ~ jf і~і І; іІі u о •є

5!14

Перката К. П. .( « ПлоскІr.с~нц}і»· l Ouano Н. :м. (І меІІі Щорса) · · Сrроцач Є. С. ( « ПлоскІвський•) Мпроніа~ка Т. С. ( «ПлоскІвсьниі1• }

ВИКОНАНІ~Я ПЛАІ-ІУ

572 572 57:Z 571 565 559

,ni1Qoaap 11. А. ( « ПлоскІІ!сьІщіі~~>) Тоцtха Л. :Ц. ( ~ Плосі<Івсьюrfі•) · ·

п. КАЛИНИЧЕНКО, toJI08HHЙ фабртtи.

514

(

f.

міі кормів . .

м'яса

578 574

с. « Плоснівськніі•~ ( « П.:юскtвський•)

X~p~tШQ 0 . ф,

На л;орощуІІанві ~Іо.'ІО,цf!яr;а nтиці" ,!(осяrн}·то зіfаЧІ!ОЇ екон о- ,

по

595

591

Фетуs Н. М. (ІменІ Щорса) f..\lf.!BEЩІ! IVJ, 1;:. ( « ПJ!ОСІіlВ. с ьтІі\•) Цтнц1J !\. (!щ~!' І Щррса)

SG 1 тисячу

тисяч штук і маІіже стіЛІ>ІПі ж понад зобов'пзання.

М. Ю. по

-

r ..

Напри-

періоду МИН)'.'ІОГО рОІ\У, ПОНЦ . план іх з~ацо ·1 мідьііон· 208

а еере.-нмму

а$.

дер:Jtаві.

щтук більше проти відnовідного

•u

tJ. несучку,

15,2

зобов'язання.

JІОЗВО.ШіІО :ща 'ІІІ О продаж nродукції

птахівництnа

RІL ,~!-у ІУР1tf·Несучку одер­ • • іе 20 !ЄЦЬ, а · nep~,цnai·. mцrmiiXf ~Oc•rJIJ іІіІ!,ЧИО Jtp&• .Щ.nтів. T•~t, С. t. J'oЛо а1,1 dц•

.

633

(

КJІад, JІєць · віднрав:нто в торго­

цокаанІіttа.

Jfl''fD& і Н. f. Ten.m1t -

nротц

Все че з~ідІJщити

., lll'fil . ,.., Щ. JІа 580 ТИСЖІІ

CІ"tpZ&Jta

-

ТР!ПІ!f

'І liui R П'І'&ІІІф&бІнщі ви­ Р~ЩІ. а ~~JOJiiІ , 771 f~СІ·

· ..-opiimiь.ro ·

ПРО1'И JІ.lаІІу і ІІа

24,1 -

,

бо!ІІ аа 1ІВВ!JІИІ місяць.

!fPeц'

34,6

.

'

~.qж.ще

на

688 654

Кравч~·к Г. П. («ПлоскІвський•) Строкач ,Л. 1\1. ( <<ПлоспІвський•) Цюрма~• П. Ц; («Пло скІіJськиі! » ) . ЦІQрмаста К. Г. ( <<ПлоскІвсьf(ИЙ:~>) ТорчпнсJІка С . Н. ( <<Плосківський •) Южпсова Н. С. ( « ПлоспІвсьний• Тоnчеmок О. М. (<~П лоскJ.всьІСИЙ») · БІ>хаи 1\1. м. (ІменІ Щорса) · Коротенко К. А. (~Плоскіцсьний>) А~аменко Г. І. (« Плоскlвс~ний•) Дя•єико В. в. «ЦлоскІцсь,оtfІ>) Жур,ааель М . О. (<< Гf.1осиівсь!(иі!•) Шевченко 1\1, ("' fl :ІQСКІрськиі\•)

ПЕРЕВИЩИЛИ

'mt

Шере(j м . («П.'!ОСКІВСЬЮН\1>) Jf.QЦ811ИЧУК 'f М . («ПЛОrН\ВСЬІ\ІІЙ>) Аре~ар Г. п << ПJJОСНі!!СЬІ:Иі\:~>) ДаюОа :t{. П. ('1!:1/ :,осківський•) СмкрІіова (). І. ( « ПлоскІвсІ>ІQіЙ>) Носок В. А . («Авангард•) Топ,wенюк В. А. ( <<ПлоскІвськнй11) Нєнаженко В. Г. (іменt Щорса) Коротенко К. А. ( «Пл6сNІвсьний t>) Скок М. Г. ( « П.~оснІвський•) Паник Г. Ю. ( «ПлоскІ вський:~>) БІ.~а О. В. ( ~'П .~оскІвсІ>шій»)

.. (

.

. rосподарства ~аАону

госnодарство

;!З ; о

22.0

78!;'()

74.5

437.Q

147,4


4

CТOJJ.- •'У<

14 ЛЮТОГО

19'~4- року

сН

Е

Ж·ИТТЯ» фf;~ьм

МАСИ! Відбулася з.tтио-нбор• конференція мtсЬКрайоRВОІ ор­ ганізації

ВеесоюзJІоrо ·_

вlльиоrо

товариства

Ні!-. ж.аль. є й·. таю органtзацп, де р~бота зводмься лише до· роз­

добр_о­

nоділу

кииrото­

своє

цlя

кинrи, активном~ і-і -викори­ ст_анню в ·кому'иlстичиомУ. _·вИхо-

ня суспільно-nолітичної,

технічноІ,

методичної, художньої_ літератури, а

також

заходіf,

:cпpm.JOIІtfl!l - _ на

підвищення ефектіпщос'{l - ,·ви"норн­ стання :книжно вих , фо~дівс біб.trі· отек для бІльш - повного ,задово­ лення запитів читачів.

Заслуговує

уваги

робота

пер­

·- нниrолюбlв

винної організації

за­

воду nорошнової метаJтурfі'і (rол<;>­

ва О, І. Тимофєєва), 250 Ії чле­ нів, об'єднаних в 12 цеховl(х ор­ ганізацІях, систематично: працюютЬ з тематичними nланами видавниц~:в. літературою минулих- _років ви­

дання. тут

Протягом

зВітноrо. nеріО.Ду

розповсюджено. літератури

на

суму. nонад 13 тися'!. j!~р(іованцJв. Члени nервинної органlз:щН бе· руть участь у масо~их . захоДах :_.. читацьких конференція;" .. тематі\'І· ІШХ вечорах, лlтepA:rvJ)я~x. вікто·

ринах, книжкових: iвc:ti'lti:!X._ ~'бліографічних оглЯдах. У .первинній

. 9:1?Г_!Ц1зації

вироб­

пичого деревосіІ~~.tо, ,М'·єднан•

r;я <<Броваримеблі'~> ·(голова .J! ... А. Пурик) на громадських засадах грацює народний книжковий ма· ГRзин, який розповсюдив лl't~P:i· тvри на 10 тисяч карбованців. В цехах створено .куточю~ .книt6• .r:юба, регулярно nРово.пяться: Ма• сов!

. заходи.

Добре nоставлена робооrа у nер­ винній організацІІ ремонтно-ме· ханічноrо заводу (голова Е .. С. Ре­ шетняк). Тут nрижилцся цінаві форми роботи .з КЩіГОІО, діє пере­ сувний книжковий :кіоск. За влас­ ною ситет

ініціативою

створено

універ­

·

товари­

ства :книголюбів міського· вІДді-!ІУ внутрішніх справ створена лИше півроку тому (толова:в. Т. Нурто­

ва), але вона вже має свій досвід.

Цікавою формою· роботи з книг">·

Люба ми стало вІдкритті!- . лекторію <<Виховати людину»; де' відбуваЄ­ ться знайомство з твора.!І1:11· соціо~

вчитися

по-ленlнсь·

ки~>, .У Всесоюзних оглядах-кон­ курсах, .проведення мlс·ячниR!в, тижнІв:; денад nропаганди 1 ро~­ ІІОJ!с!6Дження · літератури, зу<;.т.р_l­ .чей , з nисьменникамИ,. тематичних

ве~орів;

.

· ·· ' ·

' ·:

кш1щ ~ аІ{тор. nИсьменНик». зу­ стрІчІ з ветеранамИ пар.тП і.

вже

коУ

:ВlтчизющоІ·

війни,

виставни.

До Знаменннх·і nам'ятних дат •бу­

ли - організ6ваІ'!1 книжнов1

усцl

журналіr.

виставкИ;

'Активну участь взяли любителІ Fниrи .у мІсrінину, nр.исвячено~

65-рlЧчіо

. Ленінського ·.комсомолу. Одн1єю з важливих форм у· Jm·

бо!І'l з чит·ачами ~- лекційна nропа­ ганда_,. Велике значення добровІль­ не (І'Овариство книголюбів надає

tn1вробtтництву з ч.ленами СnІлки

nисьменників УРСР, працівника­ ми видавництв.. Останнім часом '!'акі Зустрічі відбулися з nоете­ сою Г. Чубач. артисткою Ниївсь­ ного театру російської ·драми іме· ні Л. Українки А, М. Роговцевою. У багатьох nервинних організа­ ціях було nрочитано лекції за те­ Матикою товариства книголюбів. Цікаво nроходить традиційне свято книги в кінотеатрі •Проме­ тей~. В ньому вз,:rли участь nонад 2,5 · тисячt :книголюбів. На свя.то

були

· запрошені

nисьменщши,

. nо­

РТИ. Праттювали кни!f{ковl_ кіоски. буфети. На закінЧення nровецено розиграш

.nередплатних

контакти

ня 4 Нриниця.~.

видань.

, .налагоджено

молодими студlйцями

з

лlтdб'єднан·

створеного при ре­

дакцlї мlсь!\рай<:>нної газети •Нове жиітя~>, якІ неодноразово висту­ nалії перед< трудlвнинами :міста.·· і сеЛа, учнЯми шкіл із своїми тво-

.

·

рами,

Хорошу

змІстОJtИУ

роt>·оту

nро­

водять nервинні орrаніз~ції КІоІ!'!:ГО· Іl!КО.'ІИ

.N'2 6

самі подал-и

СЕРЕДА, 15 ЛЮТОГО І ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА.

відремонтовано

примірНИКіВ

_8000 Партія, .

RНИЖОК.

ПРОГРАМА

Радянська .держава створц!Іи всі умови для того, щоб нн.ига_'доходцла до най61.1ьш шп­ щальна

роль

·:належить

бlб.!Іlоте·

У своєму вистуnі . завідуюча міською біблістеною С. С. Коро­ стова, яка взЯла участь . у обгово­ ренні дonqвlдl, розnовіЛа: про тісний контакт, Я!{ИЙ налаr 0 дже­

но _ з книг.олюбамИ, молодими ро­ бітниками, школярами. Так, в гур­ тожитну деревообробного комбІ­ нату стмрено :клуб любителів поезії ~Ритм•. Стало традиційним проведення Всесоюзного тижпя дитячої та юнацької літератури nід час весняних ш:кlJІьних канl­

Надовго

запам'ятався

кожного.· Док. фільми.

фонічний

nриклад

повсюдже~о

n-еріод

·

ліоне­

.11тератури

ГірсЬКОЛИЖНИЙ ~nорт. ЧО· ло вІки.

<

роз·

НИЙ 21 . u",ц0СkЧаДйСВ!_ЛЬ• ~ •

і

рlзноrо

методи-.

лійсьиих_

Іграх. Хокей: СРСР ~ збірна ·В n~pej)вl-22.35 СьогоднІ У С\ІЇТІ.

Збірна

ПРОГРАМА. УКРАІНСЬкОГО

ТЕЛЕіі4Ч~ННR

р()боти

10.00 10.20

НОВ8НН. Cnllfa·є . народна арти­ стка УРСР- Л. І0!1'Іеико. 10.35 ШкІльний ·екран 8 кл. Російська літератур~. церт.

цу

Українська

13.05 13.20

У nрийнятому . рішенні врах()ва·

ють

17.25

цtямц, в тому числі радгосnів, ·а також організувати навчання г,.,~ лів· nервинних організацій, уза­

18.00 18.30

якість

кл.

Лускуичи­

Хомсобуду-

Мй:Ійді•.

-

nporpa.

сnрава

кожного.

.

nоради.

2О.ЗО Шиоі•

І

час

ми.· nроnозиції. 20.45 На дабраніч,

21:00 21.45

•Час•.

23.00 23.25

Новини.

.

J:І.ІтнІ·

ТелефІльм еМИ. нижче

nідnисані ... ~.

цlнним•f

пробЛе-

2

c~l.s:.

Чемnіона'!' СРСР з баскетболу. ЧоJіовіки. ••динамо• (ТбІлІсі) - <Бу­

ІІОlІарун:ками.

обра­

дівельник•

(КиІв).

Токіо.

Нині

на

КАПІТАЛУ

СВІТ І

J'ІПонсЬких

·

ос'Л'(Івах

НА

8.00· ГІмнастика. 8:15 .док. телефІЛьм

проживав

нИх змушений .шукати джерел~ засобів' до tсвував­ ня. в Япоиlї немає заrаnиоиацlоиальноІ системи

ПеНСіЙР'QГО за.безnечеИНЯ; .а . КОМПаніЇ.- будЬ·Я:КИ~И засобами намагаЮтьсЯ: rіозоавИтись рd~·tиикlв ·mеля досягнення ЩІМИ 50.,.-.55 роі\ів. Одноразової допо­ моги, яку виплачують заміст~ _пенсії IJP~' ~вільнев­

-

иа

1 продуктн · одив-два

сЩкола в Лисячих Горках•. Теленарис. 14.35 о. Фадєєр. сРозrром•. 15.20 Новини.

харчувавня

роки. По-тім

ВеJІИКа маніфестація вt.цбуласв:. ·в Токіо, куди 3 усієї країни з•їхЦJІИся 'іІfСЯЧl лlтиlх ЩtоІІЦlв. • Вови вимагали від властей скоро'DІТи 'іоєRИі витр.ати, що

цоглииають асиrиувания на соцlальиl :потреби, ва_. даrи їм пенсLї,' зробити достуmdшою охоро'ву. · здо­

неру · м. батьна

Заст. ~дактора А. ВОЛОШUНЕНКО.

(ф'Оt()хронtка ТАРС"- РАТАУ). -

комитета

КоJіІМУИJісТИ<rе.ской. партни ·УкраинЬІ,

городеного и районноГо- Сс>ветt>в чІ'аро/1нЬІХ . деnу. татов Кне.вскоіt облас;ти .. (На: YИP!ii!RC.KQM, JUiьrк_e), ·Редактор "Е.' "ФЕДЯЙ.. . ::'азета вьІходит с 17 · аnреля 1937 tода. І{ни вьІХода; ·вторннк, .среда, nяr.Rнда, -су66ота,

JЩ:М.&'!:В/І!'атИ'Чна

фізи.

Школа.

· 17.0!) ~Зііх_!?n.іtенІ•. Передача . ~ -молодІ. 17 .4.5 _Еі(рак nошани~ VT, На. РИС:: .npP Г6,1'10ВНйГО ЗОй• <Zti~•чJia ··олІмnіада.

·техніКа tрМінківськоrо міжrо~цОдарс-ького . · n!Дпри­

,~~::;в

·

,

Г. л. Андрійч~·

18.00 18.30

старти надій. сМепоДІІ старого

19.00 19.30

Актуальна камера.

Ry•.

Муз.

сВІд

зам•

фІльм.

ІменІ

І'f(')FtолІиия•.

старшого В

nередаЧІ

.бере ~часть Герой Соціа­ лІстичиоі ПрацІ робІтник за­ Донченко. · 20.00 На здМутт~r Держав­ ' ·ної' лрем!І УРСР Ім. Т. Г. ШІ!І!ченка 1984 р(')ку. Роман Р.

Іванн_чуиа

•Четвертий

J;ІИМ!р•.

20.. 50-На дОбраніч, 2l.. QO •Час•.

дІти!

21А5. П., Маскаиь1: ссільсьиа честь•. Вистава ЛьвІвсь· кого академlчноrо теат­ РУ ·оnе!'и та бц:ету Ім. ів. Франка. 23.00 Новини. 2З.25 Чемnіонат СРСР з бас­ кетболу. -ЧоловІки. сЖаль­ г!рІс• (Каунас) •БУді• вельник•

(Київ).

Н ЗАtАЛЬНОСОІОЗНА

ПРОJ"РАМА НА

КИУВ.

ЦТ

ТА

І. ПЕРЕДАЧІ О&ЛАСТЬ

8.00.. r1Ь,Н$СТНКа. 8.15 Науково.· nоnулярний фільм · сПодвиr ГеннадіІІ Невельського•:

8:35, 9.35 ЗагалЬна бlологіа, 10 .кл. 9,0"5, ·12.ЗО Ісnанська. мова. 10.05 -Учням ·nтУ; ·Ест~тичне 10.35,- llAO. л. Толстой. сВій· . на І мир•. 9 ил; 11.05- Мамина ·школа. 12,~0. ПриІ)()дозна·в . ство.- 2 RІІ. lЗ.оо·.жнва ·лам',ІJть.:;•·: Пуа.· ЛІцистика _В()ЄН){ИХ. років. 13.50 · Фільм Із Субтитрамп •Золота

річка•.

nійс:ьких

Ігр!іх,

Гірська•

ли:!f(ний cn<;>p'r. Гігант· ський . слалфм. ЧоловІки.

19.00 ·-проГрама

Вій~онезькоІ

с,тудії· телеба'<іения.

диреКцІя. партІй.иа І nрофсnІіІІ~tіва оргаttІзацІі,

На знімку: учасиИха ма111фестіщlї· на· cтoJIJI'IJIJП

сНОВА.Я ЖИЗН.Ь• "7. ~рr,ан.; .1:\:РО~рс~о.го_ горо деко··

16,~1( :Р~,::чуб,ІІ!иаисьха

весь ноnе~І.Ів робІтників. paдrocny ..-жердіссьний• висn·овnюють глибоке· cnilt'!Yrti=l ГОЇІОJІК~му іН')І(е­

ров'я, що дорожчає букваmоио· на о'.Іах •.

го

"' 18.t'i0 НСЩІПІ•. 16:'.1.0 Срt~ІІК3 'Ц~~RйЧйК.

20.00 Вечірня ІfІазка. 16.00. Юноnрограма. 16.40 О. Кобилянська. сВов- 2n 2о· Л. БстХО!Іfн: Концерт :N9 5 дЛJ'І ф&ртеn!ано а чиха•. Вистава. оркестром. · 18.45 Народні мелодІУ. 21.00 •Час•. 19.00 СІ.тІьська rодина. 21.45 Фіш,~ сЩорс•. 20.00 Вечірня казка. Мульт- 23.40 НОВИН"

настає тяжкий 'nеріод пошуків хоч яхоїсЬ роботи.

вулицях.

•Гй'РИ·

сДйІ;!летбада•.

13.50

ні, в умовах безперервного зроставил ·цін в:а преА­ мети першої необхідності

-св1ті.

YKP.ATtte:ІtKOtO 1-ЕJt_Е&"дЧ•нн.я:

f1P().[PAMA

8.35, 9.З5 Ге!Зграфія. 7 кп-. 15 . 25 ТелефІльм · •Зннкнен· 1!11•. . . 9.05, 12.40 НІмецька мова. 17.00 ФІльм cBI.q;. RйЛИСКН-' 10.05 Учням ЦТУ. ФІзика. на все Ж\'JТТ я•· 10.35, 11.40 ІсторІя. 9 кл. 17.50 .Пррдовчл~;оч~·· програма В·. J. Ленін вождь - сnрава ио!$ного. )f{овтня. 18.20 .Док. філь~ <&О:rень 11.05 Сім'я І школа. . золоtі роги•. 12.10 ГеографІя, 5 кл. 18.30 На ·xiv зИ!мdвих ОлІм· 13.10 Чи sнаєш ·тн закон?

понад 10;6 мілt::йона ·чоловік старших· за 65 років. і за даними мІиlстерс:tва праці, . кожний друrЩt 3

виста'Іає літиlм лЮдям

кИІВ ТА ОІ>ЛАСТЬ

зонти

І!И!tйffаВЦІІ;І.

23.2.5 ·:G.ьоr(')дН[.~у

вихованнЯ:.

-ІІ ЗАГАЛІ,НОСОЮЗНА ПРОГRАМА· ЦТ І ЛЕРlЕДАЧІ

у

Олім~

rі!ІЩІЩіfх ІГ!'ІВХ. Хокей. З:бtр,н,а ЧССР. · - збІ'рна

воду сАрсе-нал•· тов А. я.

1_9.00 Актуальна Raatepa .. 19.30 сПерш! кроки експе­ . рнменту• .з циклу сСлово ;о~а І$а-ми... ·. ·

Активістів органlзd·

-ГмовоЮ nравління знов:у но О. Л. ДітІdвську.

9

сПІснІ сонячиого літ~·· Муз. фільм.

:кращих' книго·

нагороджено

екран.

м:

лІтература.

npo

·РАПО діє. Корне~!

·Учасники конфер~нціІ обра.тrи новий .склад правління 1 ·ревізій· ної комісії мlсЬкрайонноІ органі~ зації :книголюбів, . а також делега­ т1в ·.на обласну звітно-виборну

буЛо

ІлЛІча

Продоволь~а

ма

ленційноУ щюrtаганди.

цП

cMeтanYl)t•

16.25 сІ\Псто юностІ. , мЬльськ~на-АмурІ

організа­

конференцію.

сКазка

nапа­

сДивовижний свІт nри­ роди•. сБзйиал•. •Нова б\йГРаФІя Баскунчака•. 16.00 Новини.· 16.10 Срібний J:І.звІнй'ІйК.

но виявлені нед6ЛіJSИ. Зо;нрема. висловлені. на конференції nоба· жання: nосц.11ити зи'язки з мало­

на

аисаІІСб­

иа•. Вистава. Новини.

Унра'їнн О. С. Рачинська.

дйсвlд

Шкільний

11.40

риства книголюбів М. l't1. Глама­ зда і лентор мІ~"J:.кксму НомnартlІ

звернути _увагу

ку.ттьтури

заводу Імені Жданова.

12.10

ліОбів.

танцю•. НQИ·

народного

лю танцю свесиа•

Ниївсько1 облаrноУ opraнl~aцlt Всесоюзного Д()бровl.'Іьн"rо това­

гальнювати

<У в"хорІ

ll.JO

На конференцlІ були nрисутні І внетуnили заступник директора мvзею· ~нниrа~>, ч.11ен прав.tІlннЯ

nервинними

18.45 ·СьоrqднІ у .·свІті. 19.00 .:UiJ. XIV з){Мо-вих:

М&.і'І(),/!ІІХ

· ШвецІf.

·серед дітей 1 n1д,11lт:к1в присутнім розnовіли вчите.rтька мlrьної · се­ редньої школи ,N'Q 2 О. Г .. Віп:оn 1 голова nервинноУ орга·нl:>ац!ї УНИТ'QJТ!()б!В МуЗИЧНОЇ ШКОЛИ .N'2 2 М. О. Росмч. ·

численними

'118НВЦ. ь,

21,45 Щоденник О:ЛІмпіацй. 22,00 НіІ XIV· зн'мовнх ОлІм-

п~рвинних організацій; ннигоJіЮби­

· Про . форми

·Клас

Р'-'Ц

18.15 Наука І житtя. БІ!Щ~. 18,45 СьогоднІ у еjвітІ._ 2'1:QО-'сЧас•. -19.00 На XIV ЗИМйІ!ІІІХ Ол!М· 21 ..t5 •Щр,І!еіІин;. ОJ!ІмnІад:а. · лІйських Ігр_ах: .· Ф~rурне 22.00_ o:s - nІсне:ю . no життю. катання. СnортивнІ. танВ.с~с~Юі!іІий .. т~'еконіtурс

змісту, . попередніх років видання на суму. nонад 63 тисячі карбо­ ванців. _при - кнщ•арн1 . діє рада сnрИяння, ч.1енами якої є. гqлови

актИвlсти.

Чесь-

лійських іграх. Санний сnорт. Дв!йкн. Чомвt~tн.

.книгоЛю·

ними

оркестр

ної філармонП. 17'.20 На- XIV 3иМовиХ Олім· Шістнадцяти 1 rtіfІй:ЬкИі Іграх. старші•. 18..15 Л&іІн_сІ.иий уиІверси16.25 Новини. тет ·.мІльйоні.,. сТруД ......, 16.30" На XIV зимових· Ол!мсуС'цJ.1Щёті16 ..:. ·людин-а•.

.N'2 89 Ниївкниготоргу .Л. Л. Руса­

товариства

.школярІ.-

15.40 с ... До

· : Upo розвитон · книжкове! · .тор­

~а. звітний

9.20 Щоденник ОлІмnіади. 8.35 Оч~видне - неймовір. не. 9.35 ХудожнИt <р1льм •Ге-

15.30 г. Берліоз. •Римський 16.45 Новини. 16.50. Ша-.хова школа. карнавал•; в юrонує симР.Озр· e"u. нків.

рам. ранок ~всіМ до книг відкри­

о-рганізацій

ЦТ

8.20 ЩоДенник Олімnіади. 8.35 Умілі руни. йрІ'ій. сєдов•. 9.05 РосІйські ·nІСнІ у ви- 10·55 Новини. конан.нІ в. Пр01;ущевоJ. 11.00 На XIV зимових ?лІм9.35 Юнокомедія •Влизн 11 • пійсІ?ки'х Іграх; Лижний сnорт. Еста~ета 4х10 им. та:о. . 10.55 Новини. ЧолйІ!!Ки. овзанярський 11.00 на XIV зимових ОзіІмcno~-. 1500 м. ЧоловІки. 'й . Л . 14.30. НовИни. ш ських Іграх. нжний 14.50 ~КомуНІсти 80-х. Док. сnорт. Естафета. 4.)( 5 км. тела~Іwьмн сНа.....,дн",. Жінки. І{овзанярський ~ ... •• ...~ "" сnорт. 3000 м. Щінки. :деnу~т>-, •ЗавЖди бувай 14.30 Новини. здоІ)()вий:о. 14.5С П'ІІТИрічКа - . сnрава 15 . 45. ·в концертн(')Му зал! ~

нам.

нул.

ПР.ОГР.АМА 8.СО .Новини.

ЦТ

S.OO Новини;

ррких' мас читачІв: У" цьому вирl­

BM:tf· 611!.

<<:Книголюб».

стlнrазету

лікарнях~>

кІв~ка. Тут ведеться ·. регу.лярна робота nd. ·обслуговуванню 19· за­ нрtnлених · за магазином nервинних

любlв шкіл міста· і району. Так, наприклад, учні міської· середн_ьоІ

вдnусt:аіОть

ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА

В

:конференція

лагів, визначних педаrогів. вчених.

Акти·вістІІ

ЧЕ'f_ВЄІ'>, 16 ЛЮТОГО

берещливих.

читацька

вольча · П.рогрqма · ·.·~ справа всена­

. створено

<<книжкових

В 'КОJ-ІVному- заГонІ

_гl~Лl, роЗnовІла директоn магазину

родна:~. Те'МатичнИй вечJр; •В. Шу·

•ТІЛьки в

Го!•.

у гурт:ож·нтку. ··завод о­ комбІнату.. НаnРинJіад. •Продо­

телефільм.

~и-:~tолІ•. 5О и..,,.~wи.

актив·

проведено будівного

·

Док.

•Си­

-

то _nуть, книги нам знання дають~>.

'Нііька · ц'Ікавщс· .за~од.J.в , б~ло

Тісні

організація.

1

nрацювати

n

ні учасндни. оnерацп ~живи кни­

nонад

това}'Іи_ства книголюбів nостійно вдосМнаіІюють форми 1 методи rіроnата:ндистського арсеналу. Це ·участь у Всесоюзній молодіжній читацЬкій конференц!! •Жити.

органlзуваnи

Час­

ат.омохІд-

,_

лІотеки. Юні книголюби

моги Всесоюзного добров!лмщr.t:J ·товариства книгоЛюбів, Це, насамnеред, масова організація. благо­

потреб трудівників міста і села в книзі, яка. увібрала в себе му­ дрість- людської думки, активісти

силами

б!р.!

S:апітІ>яка•.

1

21.00 · сЧас•. 21.4is ТелефІЛьм

зби'рання -юшг для шкІльноУ біб­

nости

:культури.

Первинна

органlза•

власвир

обладнання.

го1читача. Д.rія більш nовного задоволення

:Все­

союзного добровідьного товари­ ства книголюбів нараховує .в. сво­ Іх рядах 5760 членіВ.'- які о!'Уєд­ нанl в 53 первинні органlзаціУ, зазначила у звітній доповіді ·го­ лова правління О. Л .. ДlтІdвська. В багатьох первинних органІзаціях ннигодюбів нагромад~ено nевний досвід роботи з книгою і :книго­ любами, в якому З/іачне місце за­ ймає ·пропаганда 1_ розnовсюджен­

первинна

мийного

рgдна .мета якоІ сприяти по­ лlш.tІенню пропаганди друкованих видань, ·доnомогти Ум знайти сво­

ваИиl ·трудящих_ в свlтJІІ рішеНь XXVI з'їзду КПРС та настуП­ вих Пленумів.

організація

існування

ГСНТ:Р

Тут. на)Іевне. забули статутuг вй­

ла шляхи піднесення ефектив­ иостІ роботи по -проuаrаидl

Мlсьнрайонна

nідвищеного

ПОПJ1ТУ .. З цlєІ причини ІІРііnинила

бів, яка іі:ІдбиJІа пі.цсумхJі зрОб1 леноrо за період з JІНПИJІ 1981 по лютнй 1984_ року, иакр~с.nн­

І

-

лІтератури

1

~ІІНа 20.2о •Я

-

.

Адреса·. редакцІУ: 255020. м. ЕРОВАРИ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ,

І

ВУЛ.- КИІВСЬКА. 154.

_Тел:ефолн: реІІ8$ТйР&,..,..-19-3-8;1; .застуnюща редакто:>ра, вІдділу napтlltиoro життя -"- 19-4-47; відnовідального сеиретаря, вІnділу сільського госnо;:~арства ..:.. 19·3·18;. коресnонр.ента місІіевоrо радіомомення · - -19·3·05; І!іВ.Діліs промисщо:вост1,- .nистіs .1 ,масово~ . роботи .

=

~~-.4-67,

:--

·

··

-

І.

Козакевичу

з· пsжаоду

·

~'Іерті

йоrо­

ІЛЛІ ГРИГ.ОР.DВИЧА.

Індекс 61.285. Прук ·11И:соішй-. · О~сяг І друкований аркуш. Тираж 12.582 і1рим!р1fвкИ:зам. 628. Бро·~;~арська друкарня -. Ки!еськоrо .обласного

.уnра.вління у сnравах яиztа_вництв. nоліграфtt І книжновоТ торr!влі. Адреса .!ІРУк"арн!: 255020, .м. Бровари КиївськоІ _9бласті, . s)·д. Київська, 154.

'І'е.nефон 19-4-37,

#27 1984