Page 1

npo.Aemapi

BciX

1<,palH, edNallmecR/

OPrAH &POBAPCbKOro MICbKOro KOMITETY KOMVHICTHlfHOJ nAPTIT YKPAIHH, MICbKOJ PAROHHOl PAD. HAPOD.HHX D.EflYTATIB KHIBCbKOJ 06.nACTI

f aaeT&

IBXOAHT• I

17 -

KBiTBB

----- -

1937 poKy __....,__ -

N1 27 (5165)

CepeAO, 18 AIOTOro 1981 poKy e U.iHa 2 Kon.

G>

----- I

• 3aaepwyCTltCR 26·M TMHllllHb YlllP· HOT rpyaoeoi aaxTM Ha 'lllCTb XXVI 1'l311y HnPC. • «nnaH ,tlBOX MiCllldl IMHOHIHO! » Panopryc 3MiHa 1'RHn1tHMU1t ••6PMHM

PADOPTYIOTL npuolfJ.naerosi

THCJ111i

3 KOJKHHM .11.HCM, 'HIM 6JIHlK'IOIO CTaE BiJlCTaHb y 'laci JlO BeJlllKOi lcropll'IHOi no11.ii' I JKllTTi pa11.RH· CbKoro Hapo11.y, - aiJlKPHTT11 XXVI 3'i3Jly KnPC, TMM CHJlbHiwe nOBCIOJlHO BiJl'lyBa£TbCll BHCOKa Hanpyra rpyJloaoro i noJ1iTH'IHOro ni11.HeceHH11. «Pa· JlllHCbKi Jll0.11.H 3Hal0Tb: Tall!, }le napri11, TaM ycnix, raM nepeMora! ni11.KpecJ11oaae roaap11.u .TI. I. 6pe>KH£B Ha XXV 3'fa11.i KnPC. - Hapo.11. JlOBip11E naprii'. BiH tJiJIKOM ni11.rp11MyE H &Hyrpiw. HIO i 30BHiwHio noJ1iTHKy. I ue no,llecRTepn c11J111 naprii, E ,llJlll Hei A>KepeJIOM HeBH'!epnHoi eHeprii:t,

nepeBi3

HaiiearoMiWHii BHeCOK y JlOCTpOKO&e BHKOHaHHA couiaJlicTH'lHHX 30608 '113aff& Ha 'ICC Tb HacrynHoro tj>opyMy pa.aAHCbKMX KOMyHicria 3p06MJTH nepeMOJKUi JMaraHHA y IV KBapTaJli 1980 poKy npa·. uiaHHKM KaJ1HTRHCbKOro KOM6iKopMoaoro uaoJly: llo11aHOBO JlO nJlaHy BOHH BHnycrHJIH npoJlyKUii Ha 357 TMCR'I .. ap60BaHui1. . Ko.11eKT1tB Jiepeeoo6po6Horo KOM6iHary nepellR· k!!Haa Micll'lHe 3aBJlaHHA Ha 131 TMCR'ly Kap6oaaH!liB, JaBOJl n.11aCTMac - Ha 33 TMCll'li, 3a1011 TOP· roae.llbHOro MaWHH06yJlyBaHHll Ha 26 TMCll'l. 3Ha'IHO nepeKp11.1111 caoi n.11aHH A iJtwl nianpHEM· CT aa. 3po6HBUIH Jl06pHii no11aTOK y ci'IHi, y .nlOTOMy rpyaiBHHKH npOMHCJIOBOCTi JHa'IHO npHMHOlKH.~H ceo'i 3yc11 .~ .n11 . noacioaHo Ha MiTMHrax, 11Ki npox'J· aH.~H Ha 'leCTb XXVI 3'iuy KoMnapTii YKpaiHH, nepeJlOBi BHp06HH'IHHKH BHCJIOBJllOBaJTH CBOIO roTOBHicTb JlOKJlaCTH ycix cTapBHb i BMiHHll, wo6 VI 3 'j3.11. I( n PC JYCTpiTH JlOCTPOKOBHM BHKO· HaHHllM JlBOMicA'lHMX JaBJlaHb j TaKHM 'IHHOM JJ>O· 6HTH HaJTelKHHM BHeCOK y 3MiUHCHHA eK0HoMi1rn piaHoi 8ir'IH3HH i .11.BJlbWe niABHlllCHHll lKHTTEBOro piBHll paJIAHCbKOro HapoJly.

xx

I c.11010 npaaotj>J1aHro1Hx ne po3XOJ1HT&Cll 3 Ai· .10M. npo JlOCTpOKOBC 3HCpWeHHR JlBOMicll'IHOro 1a&llaHHll panopryaaJla KOMCOMOJlbCbKO·MOJIOD.i>KHa 1MiHa ll A33JlbHHUb cjla6pHKH 11epXH1>oro .llHTll'IOro rpHKOTalKy, llKOJO KepyE. KOMy11icr1<a B. M. €pMo· .rnua. llo 23 .11iororo ueil KoJ1eKr111 Jo6oa 'uyETbCA llHKOHaTH Kll3pT3JlbHHil n.11aH.

r.

3aeepmynbcA 26-ii THJKJleHb yupHoi rpyJlolloT aaxT11. CaMoai.11.JlaHo Hecyrb ii npaaoljl.11aHroai Hosoi n°RTHpi'IKH Ha JaBOJlaX nopOWKOBoi' Mera.11ypiii' iMeHi 60-pi11 1111 Paa11Hc1>Koi YKpaiHH, a.1110MiHie. qHx 6y11.ieeJ1hHHx KOHcrpyKUiii, nJ1acrMac, Topro· ae.~bHOro MaWHH06y.11.yaaHHll Ta iHWHX. HarxHeHi BeJJ H'IHHMH nepcneKTH&aMH J13JlbW'>· ro polKBiry PaJlAHCbKOi KpaiHH, KOJICKTHBH HaWHX 1.lBOlliB i lj>a6pHK rorylOTb riJlHi Tpyaoai ll3PYHKll 'i XVI 1'i:1aoai piaHoi KoMVHicTH'lHOi naprii I BOA· 'i0'1BC BHC.nOBJTIOIOTb CBOIO 'roTOBHicTb ycnimHO 8Ti· .1HTH a >KHTTA ii MYAPi HaKpec.11eHH11.

Tpy11oaa

N! 580

CyM.'liHHO rpy .URThCR Ha HaeaHTalf(eHHi I ni,11,ropraH· Ra paAoHKUt .lJ.omni nomaHi ,ll06pHB MeXaHi3aTOpH RH. B!1<rop leaHOBH'I Koc111<e BH'I I IBaH eropOBH'I HpHHa 3RiMKy: 811'1 . B!,11, HHX 3aCHilKeHHMH CMOBm. TIOJJhOBHMH rpacaMH M'l3Tb aBTOM06iJJi. no 80 TOHR ¢oro M. CeMHRora. opraHIKH npH aaenaHHi 47 nepenoeHKa

HoneHrH1y

PEHCH P0,~10110CTI

CB06'i

o. n.

per

napaMora

11jmna IMCOHY DUiHHy,

3MM8 npaut01 Ha IPOHlaM.

o. n.

BMh:neHo

o. n.

TOHH TpoH ClI<JPT Y€ ruocpep Barn.% lsaHOBH'I hopon;eBH'I . Ha 130-140 npou;eHrie BHKOH YIOTb ;ieHHi HOpMH MO.'IOJi Tpa1n opHCTH BIKTOp np011eHKO Ta BIKTOP HanycnH . npoTRrOM nepworo KBapTa.'ly Ha no.iui pa,11,rocny «3opR» ni;'.l MaH6yTHi nnaH· rau;l'i KOpMOBHX 6ypRKIB, OBO'liB 6y ne BHBe3eHo 45 THC.fl'! TOHH 110mHBH.

O. CH30HEHKO, ,aHcneT'lep pa,llrocuy •30pll» .

HaropoAa 3a HCTXHeHHY npa410 .llHJIMR y DYJlHHKY KYJJbTYPH aaso,l{y «Toprllfam• Bi,1{6yJJHCJI 36opH aKTHBY cneu;!aJJiJOBaHOl nepecyeHo'i MexaHlaoeaHoi' KOJIOHH .M 580, npHCBll'leHi pa):{icHiH noJlii' HaropoAlKeHHto KOJJeRTHBY nepexi)(HH.11 qepeoHKM npanopoM Pa.QM M!uicrp!a ~PCP I YKpnpocj>p&JlH Ta nepexiJlHHM 'IepBOHHltl npanopoM MICbKKOMy KoMnaprii' YKpaiHH, BHKOHROMiB MicbKOl Ta paitoRnoi' Pan Kapok HHX nenvrarie, Mlc&KKoMY .nKCMY. Ha'!a~&HHK HOJJOHH I. n. CaBiH po3nos i s npo rpyJOBi 3;'.(06yTKH. n .1aH ;ieCRTOi' n'RTHpi 'IKH KOJJeHTHB BHKOHaB 1 .'lHCTona;ia , a npo 3aaeprneHHR p i '!HOro y o6CR3i 1.927 TH C'll'l Hap6osaHuis nporn 1.600 THCl'l'I . ruo n.1attyea.1 oc:i . panoprysa.nH 1 a;oRTHR . Hanpy ifi,eHi 3as;iaHHR croR.rn nepeJ 6y;J i se.1hHHHa:vrn, cepeJ o6'£.HTiB o y.'IO 'IH\Ia.10 11~'C KOBHX . .-\.1e . HE':l BalfiaJO'IH Ha rpyJHOlil i. p'"16 i THHlrn. iHmeHepHo-rex-

Ii i 4H i nuau i BHHHH ta c.1y A{OORLU 3Y:lcl i.1H Tai< opraH i ;1ysaTH po6orv. mo He .:rnwe st11<0Ha.1H, a It nepe BH1<0Ham< . B3iiTi ao6os ' RJaHHR . Ocoo.1 Hso s1<c0Ke rp y ;i.1Be n !,lHeceHHll Bi,'.l'IVBa JJOCR y 'lerBeproMy 1<eapra,1i \!HH F IOfO poHy. CT.1aH 6yJ i B€.1hH0·\10HTaarnHX po6 1T BHI<OHa'1H Ha 116.7 nponeHTO , no _ pea.1i 3aui'i Ha 111 .8 rtpoueHra . L'i!J'.11! Qhoro :1aB)lRKH RHCOHi fi opraH i3oBaHOCTi' BHI<•lHaBl'hI< i li )ll! CUHTI.1iH i. Matl crepHOCT i y cix 'l.1eHi s K'l· .1e1<rnsy. Ue )f( JOno:11or.no ,l()CTPOKORO cnpasHTHCR 3 ni.is11u~eHH:v!H couia .nicrnqHH~rn :io60B R3aHHR:l<II". R:JRTH \ IH Ha 11ecTb XXVI 3'!:l.lY Hn PC . JBo:vr i cR'lHHfi 11.1aH 1981 POKY 3aseprnHTH JO 13 .1IOTOro. He :weHrn c1<c1aJHi i Ri ;i110B i ;la,1hH i 3as.:iaHHR croRTb nepP!! \IOHTalt\HHKa\IH y TIOTO'IHOMY pou i. 3an.1 aHOF!atta 3;ia•1a :11.1HHa i e.wsaropa y YepHiros i. e.1<' Rarop i R y PoBHO. rpe6iHf;aX Ta i HillHX . I. n . CaR \H B!!Cc10BHB ynesHeHiCTh . lllO Ko.1eKTHB ycnilllHO BHl<OHae;

LI>

0

.[(onoMora

0

3 aeJTHKHM llHnepe.n.lKeHHllM 11acy rpyJlHTbCA KO· 1CKTHB uexy XOJIO.llHJlbHHX KaMep upeeoo6po6Horo '<OM6iHary. 8 paxyHOK nepea3'13.11.i11c&K11x couiuicrn'IHHX 30lfoa .1133Hb BiH 111nycTHB HaJlnJlaHOBOi npo.11.yKuii' Ha 20 THCA 11 Kap6oaaHIJiB JaMicTb nepen6a'leHHX 12 THCll'I. 3pa3KH BHCOKOnpoJlyKTHllH'li npaui ryr noKaJYM>T& 6p11raaH, Ha 110.11i llKHX CTOllTb 'l,neHH KnPC M. I. Bac&KO Ta M. fpH· UHK.

aaHralHiB

poRR

• CnMH

3 TIO'laTl\Y pO!:<Y MexaHi· po6oTH aerepaH npan.I BB· saropH pa,arocny «3opR» ro6aaH M 2 CMoelH. BHBe3JIH noHa,U 15 THC.R'l TOHR opraRi'IHHX ,ll06pHB. 3o6o•'113aHH11, Rid 6epe Ha W:O.llH.R y no.IJe BHB03RTh ce6e CMOB>K. 3aBll<· no 700-900 TOHH llOlKH.llH BHRORY6 3 11ecr10. Ilopr· BH.

npartty•rn 03H3MeHyaaTM H3CTynHHH tj>opyM pa· JlllHCbKHX KOMyHicTiB, rpy11.oai KOJleKTHBH npOMHC· .10BHX ni.11.npHEMCTB, uexiB, 6p11ra11. i OKpeMi BH· po6HH'IHHKH 6poaapcbKoro paiioHy, 11K i rpy.11.11mi :vci€'i Hatuoi' Kpai'HH, 6paJ1H Ha ce6e ni.11.BH!llCHi CO· uiaJlicTH'IHi J0601 '11JaHHll, lllO noCJIYJKHJIO MoryrHiM iMnyJThCOM JI.Jiii He6y1aJ1oro p03Maxy couia.11iCTH'lHOro JMaraHH11 ni11. 11.eeiJoM «XX VI 3' i3.i1.y Kn PC 26 y.aapH11x rMJKHi•!• W11p0Ko Bnpoea.11.JKYIO'IH nepe11.0111ii llOCBi.a 110aaropi_a. B~WYKY.IO'IH HOBi . pe~epBH, npoRBJl.lllO'IH BHHaXIJlJ111BICTb I TBOp'ly IHllJl3THBy, TPYAOBI KO· .1eKTHBH, ycniWHO JaBe'pWHBWH BHpo6HH'ly nporp.lMy .11.ec11r.o i' n'11T11pi11K11, no-yaapHoMy polno'laJIH nepu111ii piK HOBOi n '11111pi'IKH. npo UC Kp3CHOMOB· HO CBill'13Tb nOKaJHHKH BHKOHaHHll nJlaHy 3a ci'leHb 1.981 poKy, lllO ny6J1iKy10TbCl1 Ha rperiil CTO· piHui Cboro11HituHbOro HOMepa Hawo'i ra3er11. Pa· \OM no Micry i paiittHy MiCR'IHMii nJ1aH nepeBHKO· HaHO 3 ycix OCHOBHHX noKaJHHKiB. I ue Jl3JIO MOlK· lllBiCTb BHp06HTH noHa}l 3aBJ13HHA pi3HOMaHiTHoi' ri poay1mii, roeapia KYJlbTypHo-no6yroaoro npHlH3· 'leHHA i npe.11.Meria UIHpOKor o lliKHTKY Ha 957 THCll'I i.;ap6oaaHt(iB i ai.11.npaBHTH ix 33MOBHHKaM Ta B roproae.11bHY MepeJKy Ha 623 THC1111i Kap6oea11uia.

roHH 38

HtJXHltOrO •MTR'IOrD TPMHOTBIHy.

HaM i 'leHy nporµaMY 11a neprnJ.ilt p i K i O,lHljaJURTY l1 °RTHp i 'IKY B Ui.'!o.~y. Ten no npHsiras 6y )li BP.11>HHKiB i:l 9H3Ha'lH0ll) nepe:11oroJO '!.1eH Honeri "i MiHci.'lb6y Jy pecny6ai1rn M. 0 . Py6aH . 480· opraHi· 3aa i lt sH6op10sa.1H TPH npanopH, i cepe.a nepeMoa;uis r i ;iRe Mi cu;e noci.na cnMH-580.

CTi;i ;ipylt(Hj on.Tieom npac y rH i x M . 0. Py6aH spy'IH B h'OJleKTHBY nepeXi!IHHt-i YepsoHHtl npannp Pa;rn M i Hicrpis YPCP i YKpnpocjlpa;iH, rpyni 1<pa!UHX 6y,~ i se .%HHK i B no· 11eCH i rpa\JOTH . ,lpynrt:l ceHperap \ticb,.; fiOMY 1-\o:vmapri'i YHpa'iHH A. ~1. <l>pon os :ia'rntaFI TeKCT nncraHOBH MiChKl\0MV napri'i, BHKOHI<OM ; B \l: iChHO'i ra patloHHOY Pa;i Hapo;iHHX .1envrar i ll , MkhHfiOM Y HOM C OMO~y np0 noncyJmeHHR CCT!\Hi-580 neprnoro \IiCllR y couia r1iC'Ttr'IH0;1o1 y :rna.raHH i cep2 11 opraHi3aU i H 6yJiBe.1bHHX \l iCTa i BPY'lHB H0.1E'HTHBY nepex iJHHlt tfepsoHHlt np:i· llO\'.l Mi ct:.KKOMY KoMnaprii'

03HMOMY

~·npa'iHH' SHhOHl\OMiB M!Ct.· HOY i patioHHOJ PaJ HapOJ· HHX Jen y rar i e Ta Mi CbKH::>MY .11-\CM)'. Jiepy!O'IHH rpecTOM «Y1<pe .1esarop~t.:1 H H ~1 o H· Talf<"' B. ~. IBe.1e3HRKOB noB i)lOMHB ,, !UO 3a TI!JCY~l­ KaMH rpy;iosoro cy nepHH· urea no rpecry Ko.1otia 3alttt;i,1a ;ipy re ;>.1 i cue i HaropOJllf<Y€TbCR 0o'leCH01') rpa \IOTOIO i rp oillOBOIO npeMiE:JO.

Y s i,1nos i;th Ha Ui no'!ecHi Haropo.'1 11 6p HrailHPli nepeiJ,OBHX OpHraJ r. 13. CT'RTH i 36RHues ra B. B. .J;eHHCOR BiJ] iMeH i cso'ix KO.'leHT HBi B :ianeBHHJJH npHcyrtt i x , Ulll It Hana .l!i npau10RaTHMYTb ~ HHCOKnM HaTXHf>HHR;\I. ill<0 3 lll<HaH· KpaI.QH \.IH Tp~ · JOl3H ~ IH 3JO· 6yrna:vrn :iycrp !rn s\Jr; p1nTR Han y nttoro XXVI 3'y3. .i v 1-\rIPC. A IHJTi '1 Bi;J 6y.1orn Bl il:itta'H?HHR i;paIUHX 3 Hpa!UHX po6 :rnrm i s . i HmeHepHo-rextti'lHHX npau i BHllH !B h1 spy'!ei c,iylf\6osu i s . Ho nottecH i rpa'lmra ra UiHH i no.ilapyHHH . JI.

WHHKAPEHKO.

OOJIIO

cnEUIA.nlCTH PAD..stTb mii

'!'aC Bi)lJTHr Hep iJKO Ha no.'!RX yrsopJOe:ThCR .1b0nosa Hi pKa . BoHa ;iaBJae: aHa'!HoY IllfiOJH nocisaM 03HMHX aepHORHX 1; y ,1hryp. Cr y niHb nourn o;.ia;eHHR poc,1HH 3ane;im rh Bl.II i'i' TORIUHHH , rnapy CHiry , ruo s1<pHBa€ Hi p1<y , xapaHrepy i rp11sa ,10c11 'fi :1a.1RraHHR (CYU i.1hHa 'Ill \licuRMH) roruo . Tai;, 11anpHHJJa):I. llOM i '!eHO, !UO npH 110HHOMY B~Jep : iaHH i pOC.1HH y .'I i,!l i BiJC YTHOCT i cH t roeoro liOKp11sy noc iBll l10IllHOj{lf\YIOTbCR Ha Bi Th JY)f(e cnao1<fDlH JIOP03aJm . Ile 3)'}10R.1eHo THM, U\0 .ii.a ~1ath1;e Henpo11111<.1HR11il ;prR ra3iB ( HllCHIO i Ryr.ne-. 11JO) i TH\! nepernHo;iiKaf; ·1op'l1a.1bH0,1y ra~oo6'1 i tty. 8HaCJ1i.lOK u;l>oro 3Ha'IHO ~RRlRYE:T~R MOP03(')CT ilt-

KiCJh 03HMHX HYJJbTYP · O;iHaK. RK!UO B .'Ii.a BMepaalOTh KopeHi i BY3.1H l<YIUiHHR , a Ha)l3€\1Ha 'lacr11Ha 3a,1urnaE:rhcR Ha nosirpi , poc.111Hu BHa<H· saJOTb 1<parue. 3a naHHMH LJepHlriBChI<Ol 06.T! aCHO'i Ci,'lh~hHOrocnonapchHO'i noC.1i.!IH0l CTaHuii'. npH 3a,1RraHHi np11reproY nhOiJ,OBOl HipKH. BKPl!TOi' wapo:-01 CH iry noHan 15 caHTHM€TP i ll , noc i BH 03HMOl nrneHH!l ; BHTpHMVIOTb 6.1H3hHO 4 ::teHa;i . a arn1a 5-6 ;:icKa,'1 . IlpH llhO.\l:Y 3Ha'IHO'i :iarn6e:Ii pOCJlliH He Bi J:-O! i 'lrt€TbCR. To\tY i npo110.aHrn noc i Ri R :i 1ry.1h'JyBaHHll \!€TOfO pyllHyBaHHR Hi PK ll Henou i.lhHO. Rmuo a; .1t:.OJflBa i; i pl' ;i ~e eKpHra cRirM1 locolJ.111so npH l!eJtHKRX Mopoaax)

ue B HOPOTKHl! nepiOJl :vroa<e npuasecTH .uo aHa 11· Horo 3PiJlll\eHHll POCJTHH . W:o6 noc,1a6HTH IllH!.!IJJHBY i"i ;ii!O, c.1 iJ1 npoeecr» cHiroaarpHMaHHl!. A;ime eino~10, !UO CHir Ha.ail!I:O 3aXHruar. nociBH Ri ll XOJ10JY . TipHTepry .'JhOAOBY Ki pHy, He BKPHTY a6o BKPHTY TOHHHM rnapoM CH i ry , . 3 110CHMHHRM MOP03iB Heo6Xi !1HO o6o;oi'R3KOBO 3pytiHyRaTH . Jl "1R Ui>Oro norpi6HO p03C i RTH 3 .1iTaI<iB a6o Ha:1e\1H11\m :iacooaMH :vr i HPpa.1hHi ;:io6p11sa (aMia'IH V l'(',1jTpy. fiaYHiT, <boccjJaTrn .1aH). Topcj)oKpHillHY 'IOPHY ~c :11mo po3HH.!1aJOTb rn of:po:rn11;ia'le:vi R no:i i •l .lH:lbh'O 2 TOHH Ha rei;ra!1 . TP\1Ha 11<1ra ropcj)OHPHillHH i :>eM.nJ J00P€ norm1Har. ren.'lose npoMi HHR COHtlR i

B raKRl! cnoci6 Harpi eas J1i;J , RKHI'l llO'IHiiaE: raHYTH i crae: nop11crn~1. noEiTpR Kparue npoHH1<ae: :ro poc.rnH , BCTaHOBJ110e:ThCR HOP· )!a.TJhHHli pelf<IDI JHX ~ !!I f!. Y nox>1ypy noron y po3cisaHHR :\I i HepanhHHX ;io6; PHB Ha llOC i Rax 03HM!IX liY JlbTYP 6 L1hill ecjJeHTllRHe B nop i BHl!HH i 3 o6po6fiOJO 11.:10ru Top<j:JOfiPHillKOIO a6o 'IOPHOIO 3€'1 n el0. )lo pe•1 i, 11ocis11 nrneH'ir1i 6 i. 1brne rrpn.1RTh Bi ;l . lhOJOBOl fi i pfiH. tt i";i; iKHTJ To\!Y po6orn no 3HHllleHHlO I<ipHH tteoox i JHo nposecrn s nepw y 'lepry .'la nmeHH'IHl!X '10.lRX.

B. KAJJ;AH LI.EBA, Ha'!aJJbRHK pal!oHHO'i .QeplRBBROl HAciHHe&Ol iHClleK·

ldY.


~ crop.

*

18 mo1oro 1981 poKy

HOBE )l(HTTSI

)' CJICTeMi nGJliTH'rHOro HllU.Hlf• Tl HOHOMiqHoi OCBltH----~----~-

CilJIJ.B MJ.ICTBPBOCTI I 3B.6.BL UiKOBMH eKcnep11tMeHT AiCTat cxaaAeHHJl nponarOHAMCTia o6AacTi 3a peK0MeHAanle10 U:K KUPC y Kidacwnl o6J1acTI ' nbOMY HaB'l8JlltHOMY ponl CTllOpellO excnepxMGRT8Jllt· 91 IDKOJIH nlitBH~eHHJI DOJIITll'IBOi ii eJ(OX()Ml'IHOi Dill· fOTOJJUI Ta npoq,eeUtJtOI Mdc'fepHOCTl npau;JBBHKlB c:IJQ.cJ>KOro r 'lOjlapcrp TtapJQUUQtiB, pl.'ll>HBKlB, itlex~aarop . CTaBHThCJI 111era uaft.lIR3HTR Ix BaB'IBH· BJI jlO YMOB npaKTH'IHOI l{lJIJihHOCTI ROlKHOro, BHKOpHC· TOBYJO'IB MOlKJIHllOCTI rOCJlOA!tPC:'l'B, llOCBlll uepeAOBH· Kin. C11!J11>HO 3 rpecraMR, ynpaanhoum cl.111>c1>Roro roeno.:.aperea oftJ1acrl . RO&cy,u.raRTH By,l\HHKY uoJil· TIAJIOi OCBlTH KHiac..-n: o6KOMY Ta MlCbKROMY nap· rlY poapo6HJIH cuenlaJlhRI liporpa111it, JIKHMK nepeafta'leHo KOMJIJJeKcmdt nl.llitlll llO tlfXOBBHHJI TPYlllBHHRlB ce.na.

HHX HlldJI. BiH po~potlHI! .!lOJ:laTKOBJdt IlJIAH. y ll!KO· My nepeA6aqeao re.MH l rmraH8.ll, 11eo6xia1d nJIJ! oanaltOMJleHHll napHHHH· 1ile. Ue I BHB'leHH.R ocHOB· ~HX noKyMeHTIB, nocraHOB UH KITPC y raJiy31 rea· pHHHHUTBa, mo BHfiWJIH B OCTaHHi Mic.RU!. I npo6Jie· MH eKOHOMiKH. A lllJlllXll rii.ttBHmeHHlll npotJ>eetfiHOl MalkrepHOCTl.

BamJinao raKoif\ re. mo Llo~pe 3ape1toMeHJ1YJamr c;e(le 1'aKl eJCcneJUfMeJ11'am.· B panrocnl BCTaHOBJieHO RI lllKoJIH B HamoMy paloat, llORR 3HUWJIH 1108HTR8· cnenla.10HI .llHi tt fO,!IHHH mUt elJ{ryK cnenianlcrlB ct.11J>C1>Roro rocnoAapcrea. J:IJIR po6orn eKcnepHMeH· TaJ)&HHX WKiJI. ]J.o 'IHT3H· pa.11y,ua BHCTal!Ka MeTonnqMHHyJioro rHinH.11 11 pan· HH JieKultt I npoeeJ{eHH.11 rocnl !MeHl IUopca BIA6ya- HoI JI!reparypH 4'.Ha .nono- cnle6ecln 3 TBaJ'HHHHKaMH nponaraH)lHCTaM 1 aanyqaJOT!>Cll C.R o6JiacHHl:f ceMIHap npo- Mory !ICI cneqla· naraHnHcTill IllKIJI nlnBH· CJIYXa"!aM eKcnepHMeHTaJIJ:.· JiicTH panrocny, ceKperap ~eHH.11 IlOJI\THqHo"i tt eKO· HHX WKIJI•' .ne eKcnOHYE:Tb- m1prittaoY opraH13anl'i. ro· HOMl•rnoY n!nroTOBKH TA cR JI!Teparypa. peKOMeH)la· JIOBa po61THH'IOro KOM!Te· npoipec\ttHo"i Maficrep8ocTI l{l"i cneulaJiierie AJIR Kom· TY. roJTOBa BHKOHKOMY TeapJiHliliKIB. Ha HhOMY uo"i Kareropli c-11yxaqis ci.11y,cy,Ko'i P&AH. HeonHopaplJibHHKiB, 3oeo 3 OCHOBHHX TeM BH· 6yJIH IIpHCYTHi nponaraH· TBaplflHHKiB, ;ItHCTH eKcnepHMeHraJibHHX Mexa~!aaropla. TaKi m BHC· crynae nHpeKrop pa.nrocny nmlJJ 3 6arary,ox panrocnte TaBKH oQ>opMJieHI .!lJIR BCiX M. C. A.naMKOBH'I. 1 KOJirocnie Hn"iacJ:.Ko"i 06- Il!Kln I ceMIHapis. RKi ni· Ocb i 11;1>oro pasy, Bill· IOTb y rocnoitapcTBI. Jiacrl. HpHBillH qeproae aaH.11rr.11 Il!CJIR 3aKIH'ICHHR o6ii:t· ,ZJ;HpeKTOp pa.nrocny I oroJiocHBillH nJiaH l:foro 3MIHH y 3a.11 KOHTOpH H&ol M. C. A.ztaMKOBH'l 03HaAo· npoaenenu.11. nponaran.ztHer MHB rocTefi 3 p03BHTKOM pa.arocny Ha ceoe: -qeprose C. A. Ilepexpecr na;i:taB rocnonapcTBa 3a poKH 10-'i 3aa.11rr.11 ai6paJinc.11 onepa- rnoeo M. C. Ai:taMKOBHqy no'iun.11. 3 nepil!oro IIHTBHHll 4'.03· BianoBIB Ha TOPH MaUJHHHoro n 'RwplqKH, po6oroJO mKoJIH HaliOMJ1CHH.ll 3ailHTaHHR. lZ1.eo;iorl'lHI Kepye: TBapHHHHKIB npau!BHHKH BiLtBlnaJIH Ka61· nlABHmeHH.11 non! TH'lHOi tt 3 nocraHoaoro UH HITPC I ~KOHOMl'luO"i nilffOTOBKH 1 HeT noJIITH'!HO'i OCBITH paaPa,11H Mialerpi!! CPCP rocny, ne 03HafioMHJIHcR 3 npoQ>eclltHo'i Mal:fcrepHocri «Ilpo ;ItO)l3TKOBi 3aXOjlH TBap1mHHKIB rOJIOBHHfi BfT· nl.zt6ipKaMH MareplaJI!B .ztJIR no 36IJibil!eHHIO BHpo6HH· nporraraHnncrle naprlliHo- Jl!KaP pal.{rocny lilteHi IUop- uTBa clJI1>C1>KorocnonaJJ· ca C . .t\. IlepexpecT. ro. KOMCOMOJibCbKOfO noJii· CbKO"i npo~KnH I! ocotllfTH'Htoro HaeqaHHR Ta eKO· 13inPaAJ-!O, !llO nponaraH· CTHX ninco6HHX rocnona.uAlicT TBOP'lO rrlniltwoe llO creax rJ)oMall.llH•. HOM1'lHOi'. OCBiTH. IIPHMlpHOI Oco()JIHBY yeary Bi.ztBl· peKOMCHZl.anift cnll!6ecl.Jx!f a Y !}>opMl itYBa'llB npHBepHyJia ueHT· nporpaMH eKcnepHMeHra.nt>· npacyrHIMH oneparopaMH

M&IDHHHoro .!lO"iHHR MHKO· Jia CYenaHOBH'I npoKt'IMeHryeaB OCHOBHI noJio>ReHHfl nocraHoBH . BIH oaaaAoMHB npHCYTHIX 3 ;ioroeopoM, .llRHl:f nlnroryea.10 rocno,qapcreo no Bl!KOHaHHJO na HOY nocraHOBH . !{y)f(e UlKa so npottI11Jia po3MOBa C. A. OepexpecTa 3 C.1yXa'!aM:I, npo11eneHa 3 MeTOJO IlOBTO· peHHH nonepe,qHbO"i TeMH« YMOl!H OTpHMaHHJI BHCO· KOJIKiCHOro MOJTOKa I KORT· poJTJ:. aa ttoro HKicTJO. Op raHl:iaql11 I rexHo.'loriH Ma· IllHHHoro ;io"iHHR KopiB». Y HlH aKTHBHY yqacry, y:i.R· .!JH npal{IBHHKH uexy TBaPHHHHll;TBa oneparopll Mail!HHHoro no"iHH.11 0. A. Canal:f. B . T. ropooett. 0 . A. BopoHa, no:vii'IHHKH 6pHrannpa M. H. I1rnn. H. JI. BacJOpa. IlponosmyJOqH :iaH.llTT.11, nponaraH· .!lUCT Y l!OXijfJJHBiA d>opM i. Ha KOHKpeTHHX npHKJianax 03F!al:foMHB c."!yxaqie 3 npo· cjllJiaKTHKOIO 3axeop10aaHh reapHH. YMiJJo nlACiHTO ni,ncyMK:J 33HRTT.ll. 00T\M eln6yJIOCJI o6ro· eopeHH.11 aaH.RTT.11 nponaraHnHcTaMH eRcnepHMeH· TaJ'lbHHX Il!td.'I l<HlBCbKOl 06.naerl.

A. H. Cyp.aceaKo 11 pan· rocny •.z:tHMepe&KHA> BHlll· fOpOjfCbHOro, l. r. IlaH'lfH· KO 3 K0•1rocny •!{py;n6a> BacHJibKIBcJ:.Koro. B. A. O.neHJOK :"! KOJirocny iMeH! "tJKaJTOBa JeaHKiBCJ:.Koro paAoHIB BHCJIOBHj]J.I OjfHOCTalt· HY llYMKY npo no6py opraHi3au!JO I npoeene1:1H.11 aa-

Hll!TT.11. 06H;U!!I aonoe\)!&'11. Bi.l!:!H&'IHJ1H l!OHH. BM\J'IO B<l.10jfil0Tb MeTOitHROIO, JHaJOTb 3anHTll CBOlX cJiy· xa'l!B. BMIJIO opiE:HTYIOTbC.R B MareplaJii. TlcHo noe'.R· :1y10ry, Horo ;i npaKTHqm1MH jf\JiaMH KOJieKTHBY. ' lxHJO itYMKY nlnrp11Mas i y;iaraJJbHllB CHa3aHe KOH· cyJIJ:.TaHr EynnHKY noJil· Tll'IHOl OCBiTH KHYBCbKHX o6KoMy I MiChKKOMY miprl"i A. c. Ilo6o'lne:HKo. B ul· .'IOMy . 3a3Ha'IHB BiH. :iaHHTTR npoJ:lIIJJJO Ha BHCOKOMY plBHI. 6yJIO 3M!CTOBHHM, lRHBllM . nponaraHAHCT AO· c.Rr nocraaJJeHo"i MeTH. B otlroaopeHHI aaHJITTJI eKcnepRMeHTaJlbHOl IIJHOJIH BHCTynHJTH raKO)f{ 'l.'leH 6IOpo MiCbRKOMY napTIL ceKperap ' naprittHoY opraH'.· ;ian!Y panrocny •Tpe6yxia· CbRHJ:l:>.> r. R. K1enKo, ceK· perap naprKOMy pa,qrocny iM. IUopca ' I. I. n.'IIOTa . Ha ceMIHapl 6y.'IH npH· cyrHi nponaraHnncr11 mK\JI u&oro THny 3 panrocnla Hau:roro pattoHy. BoH11 raKOlf< naJTH CBOIO TI03l!THBHY OUIHKY no6aqeHOMY I IlO'lyTOMy. MH BneeHeHl. mo nocsln KH.RlKH'laH CTaHe JM y npHronl yme B UboMy HaeqaJib· HOMY poul. a 3fO)lOM. RK nepen6a'lat:TJ:.C11. TaKa ¢opMa HaB"!aHH.R clJlbCbKHX rpynlBHHKiB CTaHe OCHOB· HOIO.

H. HH11HilOPYK, 30. K&tilReTOM ROJJIT· OCBiTH MiCbRKOMy KOM· napril YKpaiHB.

HYJ1bTOCBITHI nPAl!IBHMHM-B nOWYHY Y Hapa;xi HYJibTypHo-oc'BiTH.x npal.\iBHHKiB pattoHV B3RJTH yqacTb ceKperapi naprlttHHX opraHiaal.\ift pattrocn!B, ro.'IOBH BHKOH· ROMiB ciJibCbKHX Pa;l, RJ'ly6Hi Ta 6i6JiiOTeqH\ npaulBHHKH. Ilpo po60TY KYJihTOCBITHiX ;iaKJTa.lliB y 1980 poul poanoeia y no· noslni 3aai.;ly10qHtt pal:foH· HHM Bl;u:ti.'10111 KYJII>TYPH JI. <t>. ]J.exrnpeHKO. BlH 3a3HaqHB, mo HH· H!IIJHIA piK )!JI.II BCiX RYJihToci!liTHix npan!eHH· KIB 6yB poKOM reopqHx Il':l· myHiB. KJTy6H! ra 6i6JIIOTeqH\ ycraHOBH npoeeJIH Bi,!l'IYTHY po6ory B nep\O)l n:nroroBRH i a!naHa"leHHR 110-"i piqHHUi 3 .llH.11 Ha· B. I. JieHtHa. ponmeHHH Orn.11n KoJieKTHBie xyaom· HhOI caMO)li.llJ'lbHOCTI, npH· 3HaMeHHIA . CB.ll'IC'fmA l{itt ;:iarl, noKa3aB :iHatzRHA ;pier BHKOHaBCbKOi'. MaftcrepHOCTi, ;i6araqeHHR pe· nepryapy. Ilepe111omu! 83.IJ· JIH yqacTb B 3aHJIIO'IHOMY KOHUePT!. }3e.l1HKH!t iHTepec y ttK· Ta'!ll! BHKJIHKaJIH KHHlKKO• Bi BHCTaBKH. RKI BJiamT<>llYBaJIH 6i6JiioreKH, <t".rieH!Hi3M lnet!Ra 36p0H MiJihfiOHiB•, 4'.3 JI!· 'H!HHM B cepl{RX, 3 JieH!· HliM B ztiJiaX>, 4'.CTOPIHKH l!eJ'IHKoro mHrT.11>. B uen'!'· pa.iioH!ft 6!6Jiioreui nposeJieHo neHh 6!6Jilorpact>IY cJleHi~. 'lac, MR», •Bi'IHO lKl'il'BHl:f»; 'IHTal.\hKY KOHct>e· peim!IO «JieHIH i K!fHra>. roryiotzHCh no 35-pl'J11.11 IlepeMom Han <PamHCT· CbKHMH 3arap6HHKaMH v BeJm1<itt B!T'IH3HRHiit BIA· Hi, KYJibTnpanieHHHH oaftouy rrpoeeJIH 6araro qiKae11x 111acoanx 3axonls. BeJIHKOJO nonyJI.11pHlcno cepe1 MOJTOitl KOPHCTYIOTb· CH Be'IOPH «HlxTO He 33· 6y_TH~. H!mo He 3a6yro•. c!Jt lRHTTR nOllBRl'>.

•Ilo;a11Hr 6a?t>Ri• CHHaM y cnanlltliHY>Ha)loBro aa· naM'lfTru!}Tl>C.11 eettOPH Biiia· HyBaHHR CO.'l)laTCbHHX s41e; npoeeneHi a JiiroqKait t TpoemHHi. Bee 6iJihillOJO 110IIYJIRP· Hierro e pafioai HOPHCTY· JOTbC.11 ypo•rncri npoeonH IOF!3KIB ,llO JiaB PannHCh· KOi Apr.tit 3po6JieHO i qHll'laJIO npoTRfOM 011.JIRAY·KOHKypcy 3& apa;iKoae YTPHMaHHR Marep!aJibHo-rexHiqHo"i 6a3H aaKJia.ztlB .l<YJlbTYPH. Ix peMoHry, ecrerHqHoMy o<PoPMJieHHIO, 6JiaroYCTPOIO repHropil. IlpoaeJ{eHo Kan!TaJI1>Hl PCl\!OHTH B KJiy6HHX aa1rnanax JilroqoK, Po>KH!B, PomHla-2, Co6oJJiBKH, IlepI11orpaeaeaoto, ueHrpaJIJ:.Ho"f .IlHMHrposa, 6!6.11!0THH. 3a 1980 plK IIPH.n6al!o MY3H'IHHx !HcrpyMeHriB, M~JI!B Ra CYMY 25300 Kap6oeaHui•. 3 KYJihTcPoH· i:tiB paJ{rocnlB Ha npH· n6aHHJI KHHr. KOCTIOMIB, MYJH'IRHX IHCTPYMCHTill BH)l\JICHO 14950 Kaf)()oaanuie. AKrHsHo BKJiroqHJIHCR KYJihTnpaulBHHKH pattoHy B Ui)lfOTOBHY .!lO XXVI 3'la.llY HIIPC. llo6PHM 3aeni110111 11cix no6pHx crrpa11 C?aB noKa30BHA ycH'Hft mypHaJI ¢ 13 TOMBX JII. TOIJHCY IlOBIK He BMICT.llTh· C.IJ TBOl JlYMKH, TBOi'. ,Ill· Jia•, mo rrpoXOllHB HB 6a3i 3a3HMChKOro ciJihChKOro KJ'lytSy. qeproBOMY ct>opyMY KOMYHlCTiB 6yJIH npHCBll'lel'fl I ecraQ>era KY Jib· TypH, pattoHHHA orJI.llJI KO· JTeKTHBiB xy,nolKHboY caMO· .rtliui1>11ocr1. KoneKTHBH·neaa.11J1H ytJaCTh peMoJKul B o<SnacHOMY KYlllOBO~TY orJIR,lli 15 JIIOTOro B M. HHf:!!i. Ilop.Rit a ycnixaMH y ni· HJll>HoCTi K.TJyCiHHX j 616JI\O· T~HHX 38KJI8JliB ~ Pllll lcTOTf!HX Hel(OJI!Kill. 3oKpe·

Ma. Ha HR3&KOMY plJHI npa. UIOIOTh KYJihTOCBITHi 3a· nJianH cl.ii JiiroK, MoKpe1.\.11, EepBHl{i, 6y.zt11HKH KV·1bTYPll SornaHiBKH, Bo6pHKa. c,1i.ll aaaHa'lHTH, mo cJ:.oronHi KYJihToc•iTHi npau!BHHKH o;ztepJRylOTb He.llOCTaTHIO nono111ory 3 60KY paltOHHHX MeTOjfH'fHHX l.\eHrpla. Ilpo 11e roeopHJIH J:IRpeKrop KparnJIIBc1>Koi'. ICJIY6HoY l.\fHTpaJii30BaHor CHCTeMH M. rr. 3iH'lef!Ki::l, n0peKTOP ·spoeapChKOY l.\eHTpaJii30BaHO"i 6i6JJiO· Te'lHO"i CHCTfMH B. Ka· Ci'!, xynomHilt KeP!BHHK rorOJTiBCbKOro EYllHHKy KYJThTypH IO. IO. MHillK'J· pi3, roJioea pal:fKOMY npo<ti· cniJJKH npaulBHHKiB C!Jlb· CJ:.Horo rocnonapcraa B. M. MeMJ>YK A !Hml s11crynaK1q!. y po6oTi Hapa.nH B3.R!I yqacri. 3acryrrHHK roJIOBR nattaHHOHKOMY C. I. To•creHKO. Ha aapaJ!i oroJiomeRo TT!JICYMKH COll\!JIICTH'IHt'lr" a~iaraHH.11 cepen HY.'I&T· OCBiTH!X aaKJlaJilll pattoicy ;ia 1980 p!K . I1epeMo>Kne11t cepen KJ1y6H11x aaKJia)lil 'la:!saHo roroJJlac1>KH!t By.1HH0K KYJ'lbTYPH. npyre Mlcqe npHcy;i:tmeao 3a· 3HMC:&KOMY KJIYOOlll, rperf! P03)liJIHJ'IH JlJIOCK!llCJ.KHft BynHnoK Kyn&rypH 1 P:>· Jt<iecbHRtt KJiy6; cepen 6!6· .1ioreqHHX 33KJIA.lliB Ha nepmoMy MICitl BotiPHU1>· Ka 6t6JiiOTeKa-it>!J'llaJI USC, Ha !IPYrc1My HHRlKHUJ.Ka 6!6n!oreKa-it>inlan M 2, Ha rpeTMMY Bornaals· CJ:.Ka. YM wpY1JeHo BHMne· .1H, rP!MOTH. "KOHct>e-peaun Y'laCHHKH fJPHl:fHRJIH conian!CTH'IHI 306011' .R3aHH111 KYJil>TOC!!IT· Hix nPal.\IBHHKlll pattoff)I Ha 1981 nl!<.

r.

B. BYI'AH OBA,

l11cneRTOp JtyJ!ltTypll.

pabillll.11

CEMIHAP ATEICTIB BJ,!16yac11 <:eM!Hap Jte1tTopia·nelcr!11 i nPonaraH;IHCTIB rvprKiB «OCHOBH 11ayKoaoro a-Tel3Mp. Ploro opraHlayaaJJa :viichl\a opra· HiHUl.R TOBapHCTBa «3Half• IHI• .

}'qacHHKH ce:vi!Ha PY 06MiH.f!JIHCR nocBiDOM aHTH· pe.1ir!t1Ho"i nponaraH.!lH, o6roeopH .1H HanpHMH are"ic· Tll'IHO°i po60TH !fl IUIHiIUHbOMY erani. Oepe,ll npHCYTHbm .BR• crynHB qJieH penKo.'leriY mypHaJJV ¢Jf!O)IRHa I CBIT>. nHChMeHHHK ,n. <t>. Hpa· CH.l.lh!!lift.

11. BACHJJbeBA.

e

7 BJIOKHOT

nPonArAH,llRCTA

Kopacua CT&TTK • Penlr!AHHtt 81!C1'JI• MlaM: nonpaHHll npae Bi· pyIOqHx• TaK H83HBaE:TbCR CTaTTlf )lOijCHTa HR· lBCbKOro ;iepmyRiBCpcHreTY I. I. Epa>KHHKa e nep· !llOMY HOMepi EYpHa.11y « HayKa 11 peJIHrHll> aa !.\· p. Aerop poaKpHBH eyy.RICTb pe.J1lrl1raoro eRcrpeMlaMy .llK cycni.1&Ho-nc~ xo.1oriqHoro RBHma 6ypmyaaaoro cycniJJbCTBa. Ie· HyBaHHR UhOro llBH·IUa l'IY• MOBJieHe cneKy.1.Ruie:IO KJTf• pHKa.'lbHHX Kl.11 Ha poJqa• posaHOCTi .'!IO.!lel! y 4'.Uill· HOCTHX• KaniTaJJiCTR'IHOrO . cnocooy lflHTTR. I. I. Epa>1<· HHK HayKOBO noKasye:, mo 11 couiaJilcrn'IHOMY ey• cniJIJ:.cral l!Jlft eKcrpeMi3• MY a:iara.11i A peJilriltaoro aoKpeMa HeMae: coulaJ11>H·)• ro rpyHry. A c1 e 01<peMi B>r• llBH MOl!\YTD 6yTH. oco6:rn• BO B pe,1irH!HoMy cepen:>BHmi ceKT8HTCbKHX rpyrr €rOB!CTiB . n'RTHJleCRTHH• Hie , 6ann1crie-!HluiarnsHRKiB. Anop nepeKoHJIHBo llOo BO)lHTb, mo jlJIR BHXOBa!fe HR y elpyJOqnx npaaocei· ;tOMOCTI ee.1H1<e 3Ha'leHHll Mae: nponaraHna KoHcr..rTYl.\ii:\HRX IlOJIOJKeHb, 8 TO. MY 'lHCJil npo ceo6o,ny cGBicr!.

3Hl'IHO apocna e ConlulcTH1111iA Pecny6JI!nl B'nRaM aa poKH ,l\pyroi n'.llTHpi'IKH KiJI&RlcT,1> AHTJl'IR:X: )lO· mRlJl&RHX 38KJl&AiB. Tenep y KpaYHI UOH&)l 46 THCJl'I C&)lKIB I .RCeJI, JIK! Bi)lBl,l\ytoTb 6iJibm .RK 1.2 Mi.11&A0Hl1' M&.'leHl>KHX rpoMajlJIH pecny6JIIKH.

Ha

:tHh11ty: BllXOBBR!ll OllROro

a

llBU"lllX

caJlXI•

:Xa11011 •

(~xpOHh<a TAPC-PATAY)..

Ha

.

Ml CH Uh

Accj)a.,bro6etoHHHft ucx cnMJ<.508 TJ'ecTy cSpoH· p11ciJ1bl'iy.n>. po3TalI!Oll&HHii B c. 3111opHtiax, npoTllrOM 1980 poKy npamo11u J>HT· Mi•rno. UHM .uonoMilKHH\I rocno4apcrsoM Kepy€ JlO· CBiJlqeHHA KepiBHHIC ICOMyHiCT AHl!piA CrenaHOllJiti Kea11yK. I1pau1>0BHTi TaM •1IOJlH, 3H3l0Tb i !tpaBH.ihllO eKcnJ1yaryror1> rexHiKy. 3a ui.i11A piK He 6y.10 Hi 'JlHHOi" IlOJ!OMKH. A.1e .106pe A.nyn. we Ti.1h· KH 1111po6H11qi enpau. TyT Ha BllCOKOMY piBHi noeuueHa noniTHKO-BHXO!!Ha po6o· ra . Koi1rnoi cepe)l.H pery.111pHO npOBOAllTb no.11iTiH<!>op:11auil. PereJJbHO roryiorhc!I l!O Hnx KoMyHicr11 A. C. K11a11yK, M- B. He4iJJhKO, A. T. <f>i.ninow. XopownM ariTaMpoM npexoMeHJiywa11 eeOe I. I. rop6HK.

paHiwe

UHMH JIHllMH nill qae wi· THHry Ha qectb XXVI a'is4y KoMnaprii YKpalHH yci 11ncrynaroqi BHCJIOBHJIH OJ1110· CTal'IHe CXB8J1eHH!I i ni.nrpHM· Ky 30BHiWHbOi i BHYTPiWHbOl no.nirHKH KoMy11icrH'!Hnt naprii Pu11HChKoro Coio~y. po3nosi.,H npo ycnixH Ylllljl· HOi Repe113'iJ.niBCbKt'li rpy.no0oi eaxrn. Ha'laJJbHHK uexy A. C. KsatiyK 4onosi1 npo JIOCTPOKOlle 3aBeplI!eHHll ~­ :voiny TexHo.1oriqHoro 06.1a.11HaHHA i TOTOBHiCTb nexv JIO sttnycKy ac<!>aJ1&ry. · Haqa,!JbHHK cnMK-508 I. ll .•'leeKoaen& nn11J1xy111111 r<0::eKTHBY 38 A:oro cyMJliR· HY npauro. 3a re, 1110 eiH Ha ~fiCRllh paHiwe Bi.!lPeMOHTJ· eae yci arperarn i uex 11 ui.10My.

C. fYCAPYK. rpoM&JlClolUolA

.&ell"-

KOpecDOll•

Ha :vioIO JlYMKy, cran11 KOpl!CHa jf.1.11 RepiBHHHI!! 1 CJiyxaqiB rypT1dB «OCHOBll HayKoeoro arel3My», neR· ropis-are"icrie, IllHPOKoro Jneo.1oriqHoro a1<rHsy.

6. PHCOB, Keplsm cex1ttI upouara~H 11ayxoaoro arela· My Mlc1>110I opraRl3anlJ TOHPllCTBB •3HBllHJt•.

Alli MonoAl>KHOT

AYAMTOPIT IIpR MiCbKKOM[ KOMCQ• HOJIY ,nie: JieKTOPCbKa rpyna, ,ll-0 CKJia.ny .llKOY BXOllHTb ceKl.\i.R nponaraH,llH are'icrHqHnx aHaHb. OeHniro O'IOJIIOt: B'IHTeJih llleeqe'i• KiBCbHO"i cepenHoO'i lllH-Omt B. <t>. n,1exaHOB. MHHy.1!>ro poKy B MOJIO)li>RHHX ay· J{HTOpiRX 6y.i!o npoqHTaHO 11 ;JeK11iJ:I Ha aHTHPeJiirlA· Hi TeMll. BoHH BHHJTHKaJIK 3Ha'IHH!t iHrepec cJiyxaqia. y HHHiil!HbOMY poul nna· HyE:TbC.R aKTHBi3YB a TH ;ItiRJTLHiCTD ceKl.\i"f. poamH· PHTH Te:\laTH'tHHtt niana30H .TJeKl.\iH.


HOBE )l(HTTSI y

18

.'IIOTOro

1981

poicy

*

3

crop.

MIChKKOMI KOMnAPTU 'YKPAIHH. BHKOHKOMJ PAHOHHOJ PAllH HAPOZIHHX ,llEtt'YTATIB. PAHKOMI nPO«llCnIJIKH IlPAUIBHHKIB CIJlhC&Koro rocnOZIAPCTBA I MICbKKOMI KOMCOMOJI'Y YKPAIHH

HepexoacZ{i

3M&T&BBS.C nTaxocpaopHK pa'1oHy y 1980 pou.i

niACYMKH p060TH KOneKTMeie pa.n.rocnie Y 1980 poul KoJieKTHBH panrocnls nraxocpa6pHH pattoHy npnnlJIRJIH He· nocTaTHbO ysarn p03BHTKY TBapHHHHUTBa . •1111<slnaun nonymeHoro slncra· BIHH.R no Bllpo6HHUTBY I nponamy neplf\aRl npo;J.yKu!i' . 3 6oKy naprli%HHX I nporpcniJJW>BHX opraHlaault-i. KeplBHH His i cneulaJJlcrie rocnonapcTB Heaano· BIJibHO BeJjaC11 po6oTa no nlABHmeHHIO npo,11yHTllBHOCTI xy,110611. npaBHJlhHili opraHlaaulY ron!s,11 I yrpHMaHH.R MO· ·10'IHOro CTa,[la B YMOBaX JIITHIX ratio · pis. a TaHOlf\ aa aeplon HHHIWHbOl 3H· MIB.111. lllO HeraTllBHO IT03Ha'IHJJOC.R Ha BH!iOHaHH1 n.itaHIB I 3060B R3aHb. 83R· THX Ha 1980 plK. !lonymeHo TaKom He8H!iOHaHHR 3a8)lllHb no enpo6HHUTBY i npona;ny aep· Ha. OBO'IIB i KapTon,11. 8HaCJtiAOI\ UbO· ro Ha ponHorocno,11a pcbKllii n.11aH 1980 poHy no BHp06HHUTBY i npo.'!aiHy nepma81 l\fOJIOHa BHl\OHaHHH Ha 87 .5. 3epHll 21 .2. KapTonnt 32,2, 08060,3, cjJpyl\TiB I Rri,11 H8 'tlB 26.6 rrpoueHTa. nnaHH no 1mpo6HHursy 1 npo,11all<y M .Rca Ta R€1lb BHKOHaHi sl;i.nosi,11Ho Ha 102, 7 i 103, I npoueHTa. I ace m. HaBiTh aa cKJJaAHHX noronHHx YMOB, 'IHMa.10 rocno,11apcTB ,11oc.1trm1 HenoraHl!X llOK33HHKiB no BHpo6HHUTBY I npo,11amy ,11epmael npo;J,yKTIB TBap1rnHHUtBa. ITlABHIUeHHIO npO)lYKTHBHOCTI XYA06H . Y 3B .R3HY 3 UHM 6iopo M!CbK· HoMy HoMnapri'i YKpa!Hn, BllKOHKOM paitoHHoi Pa,1111 HaponHnx ilenyrarlB, paiiKOM npo<Pcni J1 f(ll npauiBHHKiB CiJih· 0

0

0

I I

I

chHoro rocno)lapcrsa i 6iopo :o.rtcbHl>~­ ""Y JTHCMY noctaHOBHJIH: IlepeMOlKlleM conlanlcTH'IHoro 3M&· raHHJI cepen rocnonapcra paAoHy no 36!JI&WeHHJO BHpol>HHllTBa I nponalKy 1epJKBB1 MOJIOHB BH3H8TH opneHa IKoateesoi Peaomonl'i panrocn «IlJiocKiBC&KHih (n11peKTOp n. ¢ . Roc1oxa , ceKperap napritiHoY opraHiaaull n . I. IToropl.11nJ;I' roJJoea po6i Tl\OMY <1>. r . lrHaTeHKO , ceKperap l\OMCOI'>fO;lbCbKO'i opraHiaaui'i 8. r . Hop'IeBH!!H). 3a nt.1cyMKaMn po6onr B 1980 poul 11.1aH no e11po6HllUTBY MO.!JOKa y llbOMY rocrronapcTBi BHKoHaHHH Ha 10;") npo•ieHrie. Pforo pea,1!3oeaHo Ha 107 TOHR · ·'i '. .:ihwe. Him y 1979 p. Ha 100 ra cl.'!hrocnyriAh s11po6m"f!o 2519 ueHrHepi8 Mo,10Ka, mo Ha 50 ueHTHepiB 61.'lhIIJe . HaponHorocno.nap· Him y 1979 poui. ChKHH n.r1aH npona;i;y fioro a11HoHaHo Ha 116,3 npoueHTa. )lepmasl peaJti :msaHo Ha 167 TOHH M0.10Ka 61.'lhlllC, Him noaaropiK . IlepeMOlKlleM coniaJIICTH'IHOrO 3M8· raHHJI cepen rocnonapeTB paAoKY u a61JI&meHHJI BHpolSHHllTBa I npo,!lamy nepmasl M'JICB BH3H8TH KO.'leKTHB panrocny-KoMISIHary «KaJIHTJIHCbKHH» iMeHi 50-p!'l'lll CPCP (.n11peKTOp B. n. Eopo;'.laii, ceKperap rrapTKOMY M. I. Hosa.11eub, roJIOBa po6!TKOMY r. TT. AKI· MOB , ceKpeTap KOMlrery KOMCOMOJIY B. B. MiIIIYK) . TpynlsHHKH UhOro rrinnpHtMcna Ha·

po)lHorocno)lapcbKHii mtaH no npo)la>Hy nepa;ael M l!ca BHK0Han11 Ha 100.6 npoueHra. Co6isaprlcrb on11oro ueHT· Hepa CBllHHHH 3Hl!meHn Ha 3 rrpoueHTH i CTaHOBHTh 96 Kp6. 99 Kon. IlepeMOlKl{eM COlllBJiiCTH'IHOrO 3MI· raHHll cepen nraxocl>al>pHK paAoey no al>IJibWeHHJO eupo6HRllTBa I npo)lamy Aep>KBBI Rt:llh BH3HaTH KOJieKTHB Ku!BCbKOY nraxo<PatipHKH (nnpeKTOP I. I. Xnio11Ka. cc!ipcrap napTKOMY M . M. Po3roHJOK, ro.1oea po6iTKOMY M. C. CHiuapyK. ceHperap KOMiTeTy KOMCO· Mo.1y B. 1\1. Ees3a). Ho.1eKTHB nraxocf1a6ptt!ill B!IKOHaB piqHe 3aB;1i\HHR no Bl!po6HHUTBY Rf:Ub Ha 10 I .8 rrpoue11ra . ho nponamy YX nepa;aei Ha I 04 . 1 rrpoueHTa . . nopiBH.RH() 3 1979 poKOM nponam nponyi;11il 3pic Ha 2.2 npoucH'ra. IlepeMomnem conlaJiicru11uoro 3M&· raHHR cepen rocno.napCTB paAoey no niABHII{eHHJO pO)llO'IOCTI rpyHTIB BH3RB· TH KoneKTHB opneHa JRoernesoi Peeo.IIJOll;l'i panrocny «IlJIOCKIBCbKHA•' l!KHH 8HKOHaB 3a8,'.laHHR 1980 POKY no BHBe· 3CHHIO I BHeceHHIO opraHi'IHIIX .no6p11s Ha 127 npoueHris. TioHaA aasnaHHI! RH('C('HO R rpyttr 14 TllC . TOHH opraHi· Kn . B poapax~'HKY Ha on11H reKrap 3a· rOTOB.'JCHO i 1meCC'HO 29.1 TOHHH noif\JIBH. Ko.'leKTHBaM nepeMOiRllRM conla· .11lcra11eoro 3MaraRR11 npacynmeeo nenexlnHI l:leDBOHI npanopa MicbKKOMY Komnaprll Yf\palHH, paitoHHol Panu Ha·

II pOHHCa1fOBiCTL -

BMKOHAHHSI nnAHY

ponHux nenytatls, paAKoMy npo<}>cnfJI· KH npanlBHHKIB c!JI&C&Koro rocnonapctsa 1 MICltKKOMy JIKCMY. BIA3HaqeHo xopowy po6ory Ko.;reKTHBIB panrocniB «ABaHrap)l•, lMeHl l{\posa, nJteMnraxo3aBOAY «PYUHR .. no e11po6HHUT8Y i npoi1amy µepmasi npollYKuil TBapnHHHUTBa y 1980 poui. j OcKiJibKH B 1980 poui He BHKOHaHl Hapo,11Horocno,11apcbKi rntaHH no nponamy nepmasl aepHa, oso'IiB. Hap10n.11i, nepexinHi lJepeoHI npanopl! 3a a6iJJh· illeHH.R nponalf{y UHX Bll)l!B c!JJbCbKO· rocnonapcbKOI npo)lyKuil s11piIIJeHo H.e npttcynmysarn. 3eepHyTo oco6,rney yeary napr i !.tHHX opraH13aurn. HepiBHllKiB P.RAY rocnonapCTB paHOHY Ha HeBHKOHaHH.R Her ponHorocnonapchKnx n.1aHiB 1980 poKy no npo,namy Mo:ioKa, M·.Rea. .RE:Uh, 3epHa, OBO'IiB, Kapron:ii, .r1oul.1lbHiCTb cnpRMy8aTH opraHi3aTOpCbKY po6ory Ha M06i.1113aU1!0 KOJJel\THBiB Ra BHKOHaHH.R nnaHos11x 3as.ciaHb I couiaJiic· Tll'!HJIX 3060s' .R3aHb 1981 po Ky . Eiopo MiChl\KoMy noMrraprl'i 'YKpa't· Hll, Bl!KOHKOM paHOHHOl Pa.nH Hapo;tr HHX )lenyratlB, npe3H)li.R paHKOMY npocpcnlJJHH npaui8HllKi8 c!JtbCbKOrO rocnonapcTea, MiChKKOM JlHCMY BH· uroeu.111 enes11eHiCTh y ro.v1y, mo KoJieKTl!BH pa,nrocnls i rrraxocpa6pHK patfoHy )lOKJJa)lyTh 3YCllJlb JlO ycniWHOro BHKOH8HHI! 3aB)laHb 1 coulaJilcrn<iHlfX 3060B .R38Hb 1981 poKy , rl,!IHO 31J" crpiHYTb XXVI 3''i3;t HITPC.

0

I I

0

ce.11y

C11J1ynacos11maM

npoMHCJID&JIMR nt11:npHIMCTHMR aa ci11eu11 1981 poKy (aa 11:amo111 Mlc1tKoro 1.H<}>opManllRO·OhHCJIIOBBJll>HOtO neHrpy 4ep>KCT8THCTHXH (B npo11;eHTBX)

Y

panrocnt «JliTKi8C1noHan pi'IKOJO ,,:'.lee> HOIO Ha )l€CRTl\H Ki.'lOMeTpll\ npocT.Rr.lHC.R np11pO)lHi JJY• HH, ;!le KOP.\l0Bllp06HH'IHH• HH mo.~iTa 3arOTOBJ1.R!OTlt AOCTilTHIO Ki.1bKiCTb ciF!a• my tt ci11a )l.1.1'1 rp0Ma,11c&• Koro T8apl!HHllUTBa. IlPHPOAHi .1ytt11, mo salt• J11a10Th n.1omy 2253 reKra· pH, ropiK 6y.10 rr!niHHB:ieHo MiHepa.'lbHH:1m no6pttsa• :vm 3 .1irai;a. A ocb naco• BHma n.ioll(elO 352 reKTa• PH pa)lrorntti :vrexaHi3aToo PH ninmtts,1ioiorh y ui AHi. Ha HOlf\HHH renrap BOHlf BHOCRTb no I 00 Kl.'Iorpa· MiB a30THl!X i <Poc<PopHH:1 ,1106pHB Ta no ·120 Ki.11orpa· MiB Ka.'litf HllX. Ha uii-i po6or! Bif{e si.rt3Ha'I11Jtttcl! TpaKTOPHCTH rpHropill IsaHOBH'I nor11· 6a, Bactt.1h Hup11nosrrq IOxuMeH!rn. !iOTpi 3 non'.)· .\loroio rrp1Prin1111x arpera· Tis P l\iJr-4r npn HOP:Vli 14 reKrapis 3a 3:11iHy sw>C.RTh :11inepa.1hHi ;io6puga Ha 16-17 reKrapax. Ha· BaHTameHHR npH'!eniB )l06· n11AaY111 6c3nepe6inHo 3a· 6e3neqye :1raumHirr Mex· .1onarn T.l-3 BiKrop IsaHOBH'I HiHITiH . B. BOJIO,ZJ;HMHPOB. KHH~

BaJ1

~ason nopowKoao1 Mera.iryprtr

Ca!TJtorexHl'IHHtf 3BBOA 3ason nJTacrMac llepcsoo6po6HHii KoMGIHaT 3aBOA 3aJil3o6eTORHI!X KOHCTpyxulft ,lloCJtiAHO·eKcnepHMCHTaJibHHtt 3aBO)l PeMoHTHO·MexaHl'IHHfi aason $a6pHKa 8CpXHbOl'O AHTJl'IOro TpHKO!iHiy JlpyKapHH 3aBOA aJtlOMiHif:BlrX 6yl(KOMCTpyK11;Ut UlttHOpeMOHTHllH 38801! :SHpo6HH'Ie nepeeoo6pot5H~ o6' 6AHBRRll ,.llocJI!,[IHO·eKcrrepHMeHTIJiaMHll: 3aBOA 6y)l!WHCTPYKUitt Xni6oaason Ilo6yTKOM6!Har ~aeon HecraHnaprHoro KOMY11iJ11>R6ro o6Jta)lHaHHI! 3aPon roprOBfJlbHOro MllllJHR06Y1lYllHHJ'I MOJ'!OK038BCA PaitoG'e,l{HaHH.A cCim.rocnrexRIKU foroJiiBCbK8 CTpi'IKOTKBllhKa cpa6pHl<a JIITHIBCbKB cpa6p11Ka xy,nomHiX BHpo61B tMeH! T. llieeqeHKa HaJtHT.RHChlmlf HOM61KopMoBHli aaBOJl 3aeon Mera;IOl\OHC'TPYHnUt IlpoMHCJioeicTi. PCC

r.

PaaOM DO MlCTy 1 paA011y

_

0

_tl>JP_JN1_1li"_n

_I

3a OCTiHHi pOKH nl.ll KeJJIBHl!l.(TB01\T BHKOHl\OMY MichKoI PanH HaPO.llHH:\ .nenyTaTlB a,llMiHICTpaTHB· lli opraHH, 6ynHmwynpa11J11HH.R, rpoMa;llChK! opraHi· aauil 'IHMa.'lo apo6HJIH no BT[JJeHHIO B >KHTT.11 ITOJIU· meHb nocTaHOBH UH I\oM· napri'i YKpa'iHH I Pa;nt MiH!CTPIB YPCP BiJl 20 JIJOToro 1973 poRy •IlPQ 38XOAH no ,!(3JlbWOMY no· CH.1eHHIO 6opOTh6H 3 OC0· 6aMH, .RH! YXHJJHIOTbC.R Bi)l cycnlJibHO·HOpHCHOl npanl Ta Be,l{yTb aHTHrpoMB)lCb· HHlt. napa3HTH'IHHfi cnoci6 }f(HTT.fl». l.JaCTliHY napMo'iJliB 83.RTO. Ha 06.rtiR, HanpaeJJeHo Ha po6ory Ha ni1tllPH€MCTBa i 8 ycTaH.1Bll Bpoeapie. 01tHaK npn po3r,'l.R;l; nHTaffHJI npo !5op<>Thtly :> A<lPMOY.llCTtlOM Ha aacl;'ti.' l·

101.5 100.1 101.5 110,7 103.5 101.4 103,3

100,8 100,0 105,1

100,1 100.e 103,7

IOi.O 171,7

100.0 101,9 107.1

100,0 101.0

nro11yx·

Pea.1

TlfBKiCTh

aani•

"l!•!li

101,3 100.9 100,7

102,5 100 ,2 101.5

107,5

lO!'J.6

100,0

103,2

l 0'1.1

101.5

100.7 102.1 103,3 102 .•5 100.1 102,0

100, 1

101.2 100.0 103,f!I

105.8 100.3 103,6

t00,7 101,3 106,.5

100 .0 102.0 110.0 100,0 102,9

100,0 102,4

100,J 103,7 100.3 97.4 100,5

Ha BHnpo6ysHoMy noJilroHl leaHo-ClipaHK!sc&Koro pe· MOHTHO·MexaHi'IHOro 38BOAY BeAYTbCll BHnpotiysaHHll arperaTy rexHl'IROro o6cnyroeyilaHHJI «ATU-9999rocHHTH». . BIH CTBopeHHA KOHCTpyKTOpaMH laaHO·$paHKIB· ChKOro .PlniaJiy 11;eHTPBJibHOrO AOCJli,l{HO·KOHCTpyKTOP· ChKoro I rexHoJiori'IHoro 6iopo ,ZJ;epmaeHoro BcecoioaHoco HBYKOBO·AOCJtlAHOrO TeXHOJIOrlqHoro iRCTHTYTY peMOHTY i eKcnnyarau;ii M8WHHHO·TPBKTOpHoro napKy, ArperaT BHKOpHcro•ysatHMeTbC.R )lJJJI nposeneHHH TeXRiqBHX OrJIJIAiB., oticJiyrOBYBBHHJI TpaKrople Ta IRIDHX ci.'lhCbKOrocno,napcbKHX MSWHH y UOJJbOBHX YMO·

aax.

Ilp~yKTHBHiCTb HOBOI MoneJil HQ

33 nponeHTH BR·

IQa nonepeAH&ol.

10!:!,5

100.B

113.4 100,0

110,5

109,3

100,0 118,8

101.6 107,7 100,7 100,3

104,4

103,2

103,3

Ha aHIMKy (aJI1ea nanpaao): TexHoJior MapocJiaB 6opyIQaK, aasiityro11Hi!: ceKropoM BacHJih BaHAmypa, mo«t>ep-eanpo6yeaq CTenaH Kerypa I Ha11aJ11tRHK texHl'IHoro ISropo MHKona MeJI&HR'IYK npoeon11r& sunpo6yeanHJ1 noaoro arperaty. cIJoro B. MurosH11a. (cf>oroxpoHiKa PATAY).

HoopAHHyBaTH 3YCHJIJIH H1 MICbKBHROHHOMY y lllii cnpaBi 6yJJO BHRBJ1eHO 'IH· M8JIO iCTOTHHX He)lO•liKiR. IlpaniBHHHlf Bin)l!,'ly BHyT· piwHlx cnpae, mnr.1osoeKcn.11yaTauiitHol HOHTOp!l M 1. MiChKoro BlJIAiJIY H1:1Yech1<oro o6nacHoro 6ID· po no npaueeJtawrysaHH!O, pan rpoMa)lCbKOCTi, nyHK· TiB oxopOHH npaBOllOPRtI· KY me He.nocraTHho npoetl· Jl.RTh po6oTy no BH.RBJieH· HJO i npaueenawryeaHHIO nopylllHHKiB HOPM couia,1iCTH'IHOro cniB>KHTTI!. A M!ChKHi:i wra6 ,no6posiJth· 1111x HaponHHX APYlKHH He· JIOO!liHIOE; MOiKnHBOCTeii oxopOHI:liB npaeonop.R)ll\Y 8 opr<>Hi3aull iH)lHBillY· a.1bHO·npo<Pi.1aKTl:!'IHOl pu· 6oTH 3 ABPM0l)l8Mlf Ta OCO· 6aMH ' mo 3JIOB1RHBalOTb cm1pTHHMH HanOl'l:ttH. CepA03HHM ynyineHHJ;:M

s tt 'l'e , mo npauieHH!iJj Bl):UliJIY BHyTpiwHiX cnpas He;l(OCTatHbO KOHTPO.'llOIOTb nose)liHKY oci6, HanpasneH11x Ha TPY!lOBJiam· TyBaHHR. HOJIH )f{ .napMO'.,!IH i norpan.'l.RJOTh y KO· .1eKTHBlf ni;llnpH6MCTB 1·a ycTaHOB, TO rpoMaAChn i opraHiaaui'i He aaKpi11J11<J· IOTb aa HHMll weQ:JlB :3 'l:HC· .1a nepe,110BHKiB BHPOOHH· UTBa, •rneHiB ,llH,ll.

oci6, Rl\i YXll.1RIOTbCR Bi.! cycnl,1bHO·KOPHCHOi npa· Ul. npe;icraBHHl\iB ML11u:"i 30608' !!3aHo Ha.'Iaro.nnrn 'IiTKl!H 3B .R30li 3 aJ~liH i · crpaulR:v111 ni)lnpHE::o.icrs ra KepiBHHKa:wn rpo~rnnchKl!x opraHiaaurn. 0

Y IlPKHH.RTOMY JIOKYMCH· Tl MiCbKBI!l\OHKOM 3060B P.· aae ~IiChKHi!: U!Ta6 llHll. BiA)li.11 HHi:BChKOro o6.1acHoro 6iopo no npaues.'law· y pirneHH!, npttfiH.RTOMY TyBaHHIO Hace,1CHHR. MICb· Ha CBO€MY 3aci)laHHi, Kl!tt BiAni.'I HapOJlHOi OCBi· ~t!CbKBHKOHKOM ao6oe'R3all TH, KepiBHH'HiB rpo~!a)lCb· KepiBHHUTBO MiCbKpafiBi,!I· 1mx DYHl\TiB OXOPOHH npaniny Mi.'liUil npoaHaJti3Y· sonop.R)ll\Y anTHBi3YBa ~H sarn craH 6oporh6H 3 :wcn.'1.'IR rr RllKOHaHHIO pi;iap~IOI)lCTBO~I. nHl!UTBO~.I IIJeHHR o6:JBHKOHKOMV i 3°.Rcysarn nplf'IHHH, m::i x~ 58! BU 8 rpyJIHR 1980 Ix nopo.nmyioTh. po11y « ripo norn.!JeHHR 6o3 MeToIO opraR!aaun POTh6H 3 .11apMOJ)lCTBOM >" K.OHTpomo

-

ITO!!elliRHOlO

0

o6JiaCTia.,

Pe,llaHTop 6. 4>El{JIH.

Tpecry « 6poaapHnpOMlKHrJ106y.ll»

HA nocrrn HY P060TY noTPl6Hl1 iHiKeHepH, rexHiKH 6y.liBe.lbHHX cneuia.lbHO• creii Ha nocaJI.H crapIUHX iHJKeHepia, iHJKeHepia, TeXHiKiB, norpi6Hi TaKO>K !l-fym1p11, TeCJ!Hpll, Ma.·rn pH, 6eTOHHHKH, TIJIHTO'IHHKH, CK . rnpi. Po6iTHHKH 6e3 cneuiaJibHocrei'! MOiKYTb 011ep· iKaTl! npo¢ecii"IHy ni.n:roTOBKY y HaB.43JlbHOMV 1<0\16iHari. · On.1ara npaui - ai.n:pll.ZJ.Ha. OmrnaKH 3a6~ nelJ)"IOTbCSl rypTOIKHTKOM i npOTIHCKO!O . Anpeca rpecry: M. BposapH, ayJJ . K11ia<:hKa, 290-A, aiJI.JI.i.1 1-;aJI.pia. A.llMiHiupauh1.

DpnJ1IHHll CROl'<MBCnl.•Klf

I 111fc11eaK0111 npo<!icniJIKM 5poupci.Ko"( pai'I· BHCJ109JllOIOTb cnfeqyTTA npauiBHHUI o. 0.

.t<.•tMMeRKO Ta 'ii

plJlHHM

I! 6ari.u

i

6JIMlbKMM 3 npHeo.ay c111epTi

DHJIHDEHKA O.ieKclll

O;reKcllloaHqa,


4

CTOp.

*

18 .1iororo 1981 por<y

ffOBE

~9~~=~~~~~~~~~==·-------------~~-

1

I I I I ! I I I I l I I

)l(HTT,SI

PeK.llaMHa cmopiHKa

Pa~ioTeJieei3iiiHHii

cepeic

Jl.1u1, Bae, 6poBapttaHu!

I1

1 I I 1 I I

3HA4HO nomnWHn1 no6YTOBE Q6CnYrOBYBAHHR

HACEJlEHHR.

361nbWHTH 06CRr PEAJ113AUn n06YTOBHX noc11Yr nPH6JlH3HO B 1,4-1,5 PA3A. nlJlBHl!lHTH RKICTb BHHOHAHHR 3AMOBJ1EHb

:i it II

II

I I I I

I HYnbTYPY 06CJ1YrDBYBAHHR.

i

(13 npoe1ny UK KrIPC ..10 XXVI 3°°i3.lY naptil «OCHOBHi Hanpsn!H couiaJ!bHOrO i el\OHOMitIHOro p03B!IT-

KY CPCP rrepioll. J.O

1981-1985 poKH i Ha 1990 poKy»).

Ha

HE AOPY\f.A"A.TE peMoansarn reneeiaop -

Epoeap!i, 6yJI&·

anapar -

sap 50-pi•mi B"1.KCM, 3. Te,1. 5-05-70.

~r· .llTaiire:

Aitpeca areJI&6:

I 11 11

"

M.

nocnYrH, lllO HA.QAIOTbCJI A TEnbe:

BcraHoa.:ieHHll re;1eauapal'YPH; TexHiqHa KOHCFlbTal.(ill a nHTal'lb o6c.JI'HOBYBUI~. ra e1tcn:1yarau.il pa;1iore.'leaiaihoi anaparypH; 3air<JaHHHii Ta Tep~liHOBHM peMOHT TeJieBiaopiB, i;tionpHib1aqis, MarHirorfJoHia; ~lo;:iepHiaar(ii:r re::iesi3iftHux anaparia; BcraHos.1eHHll iH,J,nsi;iyallbHHX aHreH ra ni;i;uno:eHHll Teilesiaopis ,:(0 aHTeH KO.JeKTHBHOro KOPllC)"BRHHJI; IIpoKar pa;iiore.1eai3if!Hoi anaparypH, scraHoBreHHll lOilO.IJiiKHl!X npncrpoiB, TpaHc(llopHTOPiB, ra6i.1iaaropis mrnvrm, romo; AfioHe~1eHTHe oiir.1yrosrsaHHll re.1eanaparrp11 . .DoKnaAHY po3noai11i. npo nocnyrM, AKI Hape . enearan1t£, l!Mtlihl Ha 1.1IA CTOPIHLd.

HOMY IlYHKTI IlPH ATE.JII:>6.

j II

I ~-,

11 I' I" 1.

!Il!P!-

PEMOHT TEJEBI30PIB Ti IHmoI IlOBYTOBOI IIEPEB~-BA€

P!,'.lIOTEXHIKH, mt!

1 THMlJACO-

BOMY KOPHCTYBAHHI f POMA~HH, BHK0Hl"6Tl>-

CI BE31IUTHO •

30BHIWHH AHTEHA

A mo, eyci)le, 3HOBY 110 sac xexaHiK B Hne-areJI!t6 IIPHXO.l;HB? - HR oaqHre. ,'.loseJIOCJI lelIKI HeCnpaBHi ,aeTa.· ,yj 3AMi HHTH. I CKi.'lbRH .lK ltOmTYBaB aeA peMOHT? Chr Kap6osaHn;is. I I A MHHY.JHll:? I ffiiCTb. I BHxOJIIITL, Moliere :o.mri nosa3lPRTH: y vog.. It 11 l!Y reaesiaopi KiHecKOll HOBrm BCTaHOBll:.1111 - Bi.H Ii 70 KapooBaHU,iB Komrys, i Be B3JIJIB atO;J,HOi ltOn:iiiKH.

I

~OCTABK!

TYPH 3 nrnRTY HPOKATY KJIIQHT1M I HA.SU.

1

,11

are.1b6 peMOHTYS ix 11 rapaHriezo.

lIOIIPHiiM.PI, E.'IEKTPOilPOfP!B!ll Y ITPOIAT-

I

1 li i

«xa.'lTYPHHKaM». la-

MOiltHA B3HTH HA IlPOKAT TE<iEBIBOP, P!-

I

~-

CKJia.)IHHft eneKrpoHEd

Hecne~ia.'licTaM,

.bme soaHimHa aHfeHa

iH,lJ;HBi,lJ;Y-

aJft.Horo .'lelt'l'HltHOtO

KOPHC-

Jlii? - Maro a60He:11e11r. liomrys BiH 12 Kap6osaHnis i .'las MeHi npaao npoTJ1ro;11 poxy 6es 6Y.'lhllROi 'lOlaTROBOJ n.1ani liOPHCTYBaTHCJI nornyra>,IH pa.il:oHHor-0 re.1eareab6. 1Iorpi6HHlt peMoHT - 6y;ih .uc-Ka! Heooxi;iHo aaMiHHTH ;tera.ii;,, RiHecRon? 3poom1Tb, i 3HOBY a; TaI\H B paxYHOR saprocri aooHeMeHTY. 311:oposo? 3.lOPOBO! - Ta ne me He see. AooHe:\feHr He ri.1hKH BHri.tIDI mrylia. Ue i 3PY4HO. lsi'li Ha pii.· ~iexaHiK a re.1earellb6 npoBO;J;HTb npolJ!iJaRTJfT{HlfM l')f.iTlll aooHOBaHoro re;rnsiaopa. · · E.eai;ornroBHo? - Tai;. -:- lipb1 rnro, 6eamiarHo s11RoHY6ThC.R rpaHenoprysaHHll Te.'JPsiaopa JO '!alkHpHi i Ha~a;r. · Hapemri, s.1acH11RH alioHP~IPHTill .11aIOTh npaso .. Ha nepmo<Jf'pr~Be RHlioHaH~ll rno1x :ia,1os.1eHb.

aa-Oeane-

TfB3HHff

qy6 .ll!CiCHY

Ha-

,:1iiHY po6ory re;ie;J:;Jll TllX, XTO IlPH;J,6a6 aooHeMeHT Bi;i:paay J1t nic,lJI JaKiHqeHH.ll CTPOKY aaBO;J,CbROi rapaHTil, nepr;(6a<Ja6rhCJJ 20-nponeHTHa aHH&Ka a aaprocri a'ooHe'.lleHTY npoTJ1roM poRY 3 ;(Hll iioro lii. - CRaiKiTb, 6y;ti, ·.1an\a, a60He~1eHT npo;ta6ThCJI ycbi:. · nn oaa;a6? - Hi. B.1acHHKa'IM a6oHe~l€HTY ~IOAl)'Th oyrn .rnme ri rpo'.lla;(llHH, l!Ri :11aIOTh cnpaBHi Tei!PBiaopH, i' .lO roro a; BlffOTOB.leHi He ni.'!bille ,lerJITH poKiB TOMY. - HCHo: 11 me Maio npas11 liopurrysarnrn a6oHeMeHTHH~I niirnyroeyBaHH11~1. a:te rpPiia nornima· • • 1 . m, oo. •rnry aaJHrnai>rhr11 Heoararn . ...i,KRYID, cyc1;iP,

Bi30Pa. !re.'!b6 npffftne 3a.MOB.'leHH.ll

1i

l,i

I

Ha

ecraaoB.;reHH.R 30saimHix aHreH.

I I

1

t..::~-:~:::~~:::. 1.:~~::~:::~~•iiiiiiiiii:ii:::~:::~~•••••••••••••-•~m•iiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiB&iBmaiiiimaiiiiiiiiii::::::::iiiiiij I Haw a

aApeca I renect>oHM:

T E.n E<l>O ff H: 1''4AKTOpa

255020,

EipoaapM, ayn. HHi1c1oKa, 154. M.

>KHTTR ~apcna,

19·4-4i:

IA-3-A2:

al11noai11~.1&H<>ro

KopecnoH.ri.eiiTa

npoMMCJIOBOCTf ••tHCTIR

.an. pe11a ktopa,

ceKpeTaP•.

Micneaoro

•111111.1~

pa11i0Moa.1•HH•

Mac<>aol po60TH

19-4-67.

•t1111t.1y

napTlftHoro

rt.1&c&Koro 19-~-18:

rocno· Bfl1Jll.iiB

. Hns.H1 ~.~

DCl\OJ

1KH3Hb-'

o

-

'.1HH!-.! rnpn;1n:nro C11Rt>TOi'! !H1rv>nH1:.1x ~lfPHCKO~

oprafl

ropow.1<oro

\(,,,,,, Hl!l'rrill'::'CKml

O~~~CTU.

6po·

ra3eTa

K0~11neTa

11.1\HHH YK· 1• \!?.1'nHHO!"O

H•rtvTaros

·

cepe.nv.

BHX011HTh V BIBTO!JOll1 n'RTHHUIO Ta cy6o1'f,

hllleKr. 51964.

Tnpa>K 12.160.

3a~1.

663.

#27 1981  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you