Page 1

Пролетарі всіх країн, вАнаАтеСJI!

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІСЬКОІ

r....,. ВВХОАВТЬ 8

17 квІтн. 1937

року

КОМІТЕТУ

МІСЬКОГО

РААОННОІ

РАД

ф

НАРОДНИХ

Н.

27 (4959)

КИ,ВСЬКО,

П' ЯТНИЦЯ,

ЛЮТОГО

в ІМ'Я ЩАСТЯ Позавчора

в

гієнком.

Зустріч відирив

аитовом:(.

3алі місьиої сереДНЬОІ школи NQ 7 відбулася зу­

стрІч виборцІв ЗалІзнич­ ного виборчого округу М 28 з иандидатом у де­

лютого ц. р. в Бу- Герус, голова комІтету

тар партійної організапlУ радгоспу Імені МlчуріН1 М. Г. Пономаренно. В!н розповів про те висок~

Ради народних депутатІв редактnром г, ""Т" ,. Тfиїв­

ська правда~

В. Т. Зару­

дою.

Зустріч

відкрив

голова

мІськвиионному 1\1. Н. Фе­ сии. ДовІрена особа кан­ дитата кадрів

начальнии вІддіЛу виробничого деревообробного об'єднанн'! М. Ф. Кирии, вчителька шиоли NQ 7 Л. О. Яиовен­ ко, старший майстер об'­ сднання «Київоблтепломе­ режа. В. П. Стадников. редантор м!сьирайонної газети «Нове життя» Є. Н. Федяй, інженер рай­ сільгссптехн!ии Д. А. Ви­

лентивах

села

напередо-

їх

представнииІв у жавнl органи влади.

дящl

доручають

,"иразнииами

дер-

ТРУ-

На заиlнчення

дата

-

рnбlтнии

пу іменІ

раДГОI'-

l\1ічурlна М. Т.

д/)

зустрІч!

стрlлися Із нандидато:.l ~' депутати обласної Рада

ську д!яльнlсть.

народних

виви-

депутатІв заВІ· ДУЮЧИ~f віддІлом органІзацlйно-партійної роБОТfI

ступив В. Т. Заруда. Він ШИР0 ПОДЮ:УR;JR :jfj довl

Ниївсьного обно:vlУ Ko~!· парітї Унраїни О. Г. Га­

що ДОИЛ?-: сенком. щоб БУТtі головний

ДовІрена особ" зоотехнlИ Р<іД­

цьому влади.

органІ

дсржавнаї І органі:1ації молонозя RnH.V Г .. І. Кривошлии та !ншl

ПІсля заиlнчеНIІЯ семир!чноІ школи

- Окружна виборча комісія ЗахІдна­ го виборчого округу ~ 29 зареєстру­ ва.1а тов. Гасенна Олександра Геор­ гійовича иаидидатом у депутати НИЇВ­ сьиої обласної Ради народних депу"

заявив.

що

ВІдбулася зустрІч пра· цlвникІв заводу пласт ма,'

до

пропозицІї, побажання борцІв.

з

ВІІ­

каидидатом

Київської

'

диреитор Калинівсьиої редньої школи В. О.

Пройшла зустріч кандитата в депутати обласної Ради народних депутатІв по Налинlвсьиому виборчому оиругу ом 111

пу « Велююдимерсьиий" В. М. Селюка з вибория­ ми. Flого довІрена особа керівнии садІвничої брига­ ди В. В. Біран, сеиретар

помІчника

партиому

бригадира

са-

цього

господар­

cu61-

.1енок та іншІ розповІли про трудову І громадську дІяльність иандидата.

В.

М.

Селюи

подяиув:\в І

виборuям за виявлену честь І запевнив, що ви·

у

депутати

обласної Ради

народних депутатІв пре­ сувальницею нашого під. приємства ЛідІєю МихС1Й

лІв ною

ВИСОКА ЧЕСТЬ

Інду­

татів.

ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ НАРОДУ

~ Гасенио у своєму

виступі

Дніпродзержинсьиому

них депутатів.

шинІстом. іНЖ"IІРРОМ ня І\рментному заводІ в ~IICT! Дніпродзержинську.

виховаНfНI

гІдним високого зваНііЯ. госпу ІменІ Юрова А. М. иладе всіх старань до т,)пре'Дставниг;а НаРОДУ У і Снрипнии. сеиретар парт- го. щоб виионати наИiJЗI1.

Володимира

ВиборцІ ЗахІдного виборчого окру­

стрlаm;ІІОМУ технікум!. З 1956 по 1961 ріи, працював -ма­

ох;)­

на!lрlв .

О.

з

гу М 29 висунули Олександра Геор­ г!йовича Гасенка кандидатом у депу­ тати Київської обласної Ради народ­

:щатностl па рт\йних ОР'n­ нlзапlй області. добору. і

8

Олеисандр Георгійович Гасенио на­ родився 1938 року в місті Дніпро­ дзержинську Дніпропетровської об­ ластІ в сІм'ї службовця.

вчи'вСЯ , в

раитеризували дIЯЛЬНlrТ'.. иандидата в депутати. Й," го плодптворну рпботу е справІ підвищення бо~:­

розстановии

номсомолу

чя з дня народження Ілліча Леніна>.

На ~.)Jaro Вітчизни всебі 'ІНО

секретарем

рону завІдуючий відділом оргаНlзацlйно-партlйноІ роботи Київ­ ського обкому НомпартН УираІни. Тов. Гасенко О. Г. обирався деле­ гатом ХХУ з'їїзду НомпартІЇ УкраІ­ ни, вІн член бюро обкому партІї. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медаллю «За доблесну працю. На вІдзнану 1ОО - рІч­

довір·я.

виступаючІ

першим

райкому

1975

ко, яний тепло l1яиував іН

виявлене

обирався

сенретаря, заступник завІдуючого,

вибор­

вич чуйно ставився запитів трудящих.

їм. бу ги

шлях кандидата в депутатк, його трудову І громад-

Р'Я і запевнив, де вс!х зуси.1Ь,

Ковалеlt­

Багатьом

-

інтере.СІВ ви- перед виборпями висту­ борцІв, ~1ЮТЬ свої HaKJ- пив иандидат у депутаТІ-! зи . обласної Ради наРnДНI4Х Довірена особа ианди- депутатІв М. О. Сергlєч­

ВиборцІ ЗахІдного ві!­ борчого округу NQ 29 зу­

зустр!нутий на зустрічІ

ио.

член Кому­

-

З 1970 року Т08. Гасенко О. Г. !lа партІйнІЙ роботІ: завІдуючий органІ­ зацІйним вІддІлом ДИlпровсьиого рай­ кому КомпартlI Укра!ни мІста Киє­ ва, Інструктор вІддІлу організацІйно­ партІйноІ роботи, помІчник першого

Ми добре знаємо М. О. Сергієнна, сна­ зав на зустрічІ голон вииqнному БогданlвсьноУ

народних

С

Інститут.

-

І.

,""о '

ЛКСМУ. В 1966 році sакlКЧНВ заочно ДНlПропетровськиl хімІко-технолог! чний

району.

Ради

.. Рі.

мІста ДнlпродзеРЖJlНСЬК8. З 1965 рону вІн працював в апараті ЦК

ли про антивну виховну роботу, яну проводить Минола Олеисійови'! серед працlвнииlв трудових

Д.

Г.

ДНіПровського

днІ виборІв до BepXnBHf'Y цям нашОГО оиругу дово­ Ради УираїНСьиої РСР І дилося звертатися ді) місцевих Рад народн"х нього за допомогою І за~­ депутатів. Називаючи свп- жди Минола Олеисlйо­

соцький та !ншl виборнІ розпов!ли про життєвий

Тепло борцями,

О.

вич, молодий виборець Д. Г. Н1говсьний говори­

трудове І політичне пІд- сільської путати НиJ:ВСЬКОІ обласної несення, яие панує в кl)- депутатів

КОП.

2

ністичноІ партІІ PaДJlНCЬKOГO Союзу :5 1959 року. З 1961 по 1965 рІк тов, Гасенко

МалІй, а танож дирентор Семиполнlвсьної сере.:!­ ньої шноли' В. А. Мосн­

сеире- нолентивlв

И,

ЦІна

То•. Гасекко О. Г.

диниу нультури села Се- профспlлни Семиполнlн­ миполон пройшла зустрІч сьиоУ птахофабрини В. Г.

виборцІв з нандидатом у депутати КИЇВСЬНОї обласної Ради народних депутатів по СемиполнIВСЬНr)му виборчому онругу N2 117 головою винонн')му районної Ради наро.:!них депутатів М. О. сер.

року

1980

ГАСЕНКО ОЛЕКСАНДР ГЕОРГ~ОВИЧ

І ВІРНО СЛУЖИТИ ДЕРЖАВІ 13

15

J УКР А ОБЛАСТІ

Наші кандидати ~ депутати

ВИСОКЕ ДОВІР'Я НАРОДУ І

ПАР Т І

КОМУНІСТИЧНО'

ДЕПУТАТІВ

Брежнєвою.

ДовІрена особіі нанди· дата майсгер ПРt:'rnвого цеху М. В. ІНilдан p()~­ повів присутнім про ж<l' тєвий шлях.JТ М. 6new· нєвої.

ВиступаючІ

ступник

начал ·нин~

сиатертин новсьиий,

ЗіІ' цеху

В. О. Сим~­ ионтрояер вlд-

ділу

технІчного

нонтролю

Г. М. Нузнєцова, механІк ремонтно-механІчного це­ ху Л. М. Леванд()вськиl1

охарактеризували

v

вносить значний вклад виионання планів п'RТИ­ иолеитивом

заво_"у

в цілому. Уч сниии з1)1) рІв заиликали виборЦ1!! одностайно в!ддати св"у голоси

за

иандидата

у

де

путати Ниївської ()бmj('­ ної Ради народних депv-

М.

Брежнєву_

Виступивши на ЗУСТfJ'" чі. Л. М. Брежнєва п:>­

.

дяиувала

ЛІдІю оиругу

МихайлІ вну ян переДОI)У робітницю. ударницю ко­ мунІстичної працІ, ЯКіІ

рІчки

тат!в Л.

І

всІм

виборц'!].! висоие довір'))

за

запеннила,

мансимум

енергії,

що

ДОИЛН,'1!!

сил.

знань,

щоб

виправдаТ!f

ЙОГО.

Л. М. Брежнєва зустr!­ лася

танож з

lІиборцящt

ЛенIЮ'раДСЬИ(JГО виборчо­ го онругу М 30. по ЯИОМ}' вона балотується каНДИДа­ том у депутати обласноІ Ради. Б. ХАРЧЕНКО.

--------------------------------------------------------,-----------------------------------------

дlвничої

бригади

радгос- ства

Л.

В.

Слободянюи,

правдає

тів до плану_

У цих здобутках

19

"е­

-

лииа

3

заслуга колективІ ч пільниць, очолюваних B~­ чеславом Яковичем М.)­ мотом та Віктором Григ/)ровичем Лигуном. Вонн

ІJНМ успІшно .потрvдились на ПЄРЕВИКОНАН n монтаж! теплиць Налинlr.У

силадних

погодних

сьиої

овочевої

їх

довlр'я_

КВІТНЯ

переСУGНОЇ

меХ:1-

кий».

таж>. Але незважаючи на труднощі, иолеИТI1FJ добився значного перевинокання мІсячних З811-

Даиь,

виконаr робіТ на тисяч иарбованцlu, що становить 108 процен-

200

I1P~-

і

об.1асної

Ради

квіт­ суботник.

19

На мітингах і зборах, які прох~дять по

заревича личному господарстпl ності, працювати на зекономлених сировиЧорнобильської атомної ні, матеріалах, енергії. Колективи ГорьковелеитростаНПії.

З. КОВКРАК, старший економіст СПМК-2.

народних

депутатів

активно

готується

суботника,

до

проведення

присвяченого

110-й річниці з дня народження В. І. Ле­ ніна. Трудівники пі;J,приємства вирішили достроково

виконати

П.1ан чотирьох

міся­

Калитянці зобов'язалися ,J,O дня субот-

1j0 га

молока

-

тою

R8 корову. др),_ ПQрівняно ~ иін д.]_

торік.

В

імені Кірова «Авангард» імені Шорса Племзавод «Рудня»

«Пухівськнй» сЛ ітківський»

«Русанівськніі:о «30РЯ»

сотень

інших

під- ТЮІУТЬСЯ зробити «червону tуботу» днем

.

,.

«Бобриuькнй»

«Жердівськнй»

приємств країни намітили високі рубежі. найвищої продуктивності праЦІ І зиготови- .. 3~плавниli»

Вирішено відзначити день суботника ре- ти понад 500 тонн комбікормів Це наба- ~Ве~ико~име'р.:о

рад ПРОфспі.l0К на З~Ііну раніше приilнятої постанов!!

кордною продуктивністю праці.

23 лютого 1980

кілограмах).

«П.1Осківськиli:о «Требухівський»

депо, Таллінського машинобудівного заRОJY ДУІщіі. Всі трудівники комбінату намаг:\- «Красилівський" Лаурістіна,

гато б!.'Іьше завдання.

(ТАРС).

Г. АНДРІЄНКО.

,,,,доі

раАону на 14 JlЮТОГО и. р. (ПеРШІ графа над, 'є­

Київський місыIвиконком,' президії обласної і міської вирішюш, перенести робочу суботу "ону на 16 лютого 1980 рону,

про

ника освоїти потужності другої потокової «Гоrплівськн/І'»

ського автозаводу, Харківського тракторно- лінії в цеху преміксів. Це ДОЗВО.'1ить ЩIJго заводу, Кишинівського ЛОКЮІОТИВНОГО зміни виготовляти на ній по 75 тонн про-

імені та

господи рства

МОJlока у господарствах

hОJJектив КаJJИТЯНСЬКОГО комбікормового заводу

Радянські люди одностайно піДТРИМУЮТh комуністичного комуністичний

ОПЕРДТИВНІ ДДНІ упра8лlння сІльського

повною віддачею

будівеЛЬНИИlf всій країні, трудові колективи намічають ців заверша.'lЬНОГО року п'ятирічки і виго­ Олеисандра Л,,Друяна .у те ... - добитися в цей день найвищої продуктив- товити 2400 тонн комбіКОРJlів.

ПОВІДОМЛЕННЯ Виконком

3

підтримка

фаб' ию, ініціативу москвичів ~ провести «КраС I '-

По-ударному

нізованоІ колони .N9 ~ цювали тресту «ТеплицятеХ~ЮI'- дільниці

ЛЕНІНСЬКИА КОМУНІСТИЧНИП СУБОТНИК

Всенародна

умовах працювали в сі 'і- та у радгоспах нІ монтажники cneulaJlI- лівсьиий" ! «Бобриш.- ня Ленінський зованої

-

І ІмеНІ МIЧVРlна ..ЗввнриuьКиА» імені

Докучаєва

ПО району

12.7 10.9 110.4 9.9

8

-О,; -о І

8.З

-:.9

7.6 -14 7.1 -1.7 і,О

6.9

-1.0 -11;

6.7 -06 6.1 -І 5 5.9 -о З 5.9 -1 .0

5.8 -І 5 5.4 -0.1 5.3 -03 4.8 -о 2 4.8 -2.1 4.З -12 6,61

-О,tlЗ


..

*

2 ст.ор.

15

;lIЮТОГО

1980

ро ВИБОРИ

_ _ Р8Во!

:Ра. 1Jj(-

ДІя. Уся пеJ)eдви8орна р060та Пl'охо­ дять в обстановцІ l\1Оl'Y?НЬОro ТРУдО' вого І політичного пfднесення, викт;­ :наного пІдготовк"ю до святкуванНІ'! сновника

з

ди"

першо! у

народження

світІ

ної держави а.. і

~>1-

еоцl!лlсти'l­

1WiiJUt,

Від попередніх виборів до мІсце· вих Рад минулІ' TPOX~ біль:.щ ДВJХ з ПОЛОВНН6!6 рОКі •. НаПrJлеlЛИВО вт;, люючи в життя рішення XXV з'їзду RПРС І XXV з'їзду Компартії YKpa~­ !БИ, а такf)Ж HaOlfIUj~ Ua;JТійи~х :пленумІв, T~ _po~J\:!'

зрІС

випусн

тового

ПРОДУКЦІЇ

товарІІІ

значно

культурно-побу·

призначеиня

І

предметІв

шн­

рокого ВЖИТКУ. набагато rю.п!пшилас'l якІсть. У загаJ!hНОМУ оБСJlЗI вироблю­ ваної продукції 18,5 процента CK.l'lдають вироби :5 державним ЗнаК()~1 якостІ.

переходу,

Г.

нинішньо~'1У.

роЦІ

десятої

мlсь}(ого

в

СОЦlа:Іьно-енономічноrо розвит~ Mir. та на 1981-1985 роки. CTaHWb 111 ладу домобудІвний комБІнат, Jfo~t

:завершальному

п'ятир;чни

більш ПРИ:liНОiRИТИ на всІх дІлянках

що

Шевченка. намІчено

Щ(!

трудові здоБУТі\Н багатогалузевог,)

господарства.

Головним

норпуси

чи­

топадового

р.)

(1979

Пленуму

на

Існуючих пІдприємствах.

РCJsрахованим

СПОрТИIІНУ манеж,

нультури

ширення

мережІ

торгі8-

30нре­

рону

зв'язку

ма,

І

введено

ли на нюш

служби в дІю

дВІ

1176

місць басейнами,

номбінати місць.

а

середні

кожна з чотири

загальною в

побуту.

кІлькістю

мальовничому

броварсыігоo

лІсу

введення

пІонер­

ма,

тера­

норпусу.

До послуг трудящих вІдкрито H~ вий поштамт, зразковІ магазини

.Спорттовари.,

зроблено

по

1

намічено

тим,

телерадlfl­

350

ательє І цІлий ряд майстерень служ­ би сервІсу. У свІтлих І ПРОСТОРІІ."( примІщеннях дев'ятиповерхового бу· динку, що на вулицІ ГагарІна, роа­ містилися дитяча БІБлІотека та Істо­ РИfюкрає~навчий музей. Вlдкри.lиrн новІ автобусні лІнії, стали курсува­ ти ,!аршрутнl таliсl.

Чимало

товарів

здати

в

що

незабаром

річний

ювілей

збlm,-

ТЯТJtСЯ

ми повинні

гордитися

щО

ше,

нІж за

i\11CTO

КПРС

буде прийнятий новий

ску­

ній камері Bpo,a.J)tIoKO,'} ВО.lозабору, що біо1!~ села Пухівка. аоц не заме~­ зає. Навпаки. вона там вирує. Тут тру.!IІТЬ':Я l!О.lолази 5-го експеlll'­ ційного загону пі.'[l!ОЛНИ;<

примІщення

неними

розквІту

І

рІвня

народ-

Добре знають cep~.1" річковиків ~'країни і

буд».

СЬОГО.1ні на l!.Hi а!Еl камери nil1 семиметр ,.

брига.lира

вою

зів

TPY.lOBY

вахту

комуніст синський.

_

В

к.,ючі

ками.

ІІО.'[ОЛН

і

cnl1-

рухом

rpC':

за.1ВИЖКИ

штангою еаrою

500

добросовісну

гай­

уважно

за

міз.1КОЇ

з

ра

трудящих.

ціа.1ЬіШЙ ра 3

те.,.фен.

лунают~

_

Маііна!

хи.1іl'Ь

Ш,.аНFУ Іі:\'

Ше ... ще!

за

течіН1!

Команди ВО.1('-

•1аза

чітко приймає і дуl5.1юе КОМСОМ().1еЦI> Вік· тор Горобець. IІкиА СIо'­ Г!).1ні.

так

nepe5Yl1a~

би н"

МУ пункті

МОІНТИ К6И8Н!lНI'·

~Y!lO''''

В'н

JteЩО.1авно п&ве!,,,увся і)

.ІІав ВіЙСЬКОIІО

-

Ма"еьК!'­

ге Ф,'МV. n.е побув щш.

ф~сі~

·ВО.'lI'lЛIІJ!I.

Вирі­

шнв і піС.1Я е.'1УЖ~И зрижувати ііі. Нарешті. чіПМЯ8

тмьфє!,а

за

З!С~КІ. I'!Х

Ht ~a­

мектl'СІ.

IfllC3CHOr

ста{-

ТЩІ Цf>ХУ робtв .м

імеиt

фото: еозолз"н Гороб~ць (erovl

спецІалІстІв СТОЛJf1lRО~ автодорожного інституту. JПtі зaJtМ8ЛИСJl випробу­

ліворуч)

і

синськиА

(внизу).

В.

металурrlУ

во· рІччя РадянськоУ Ук. ра1JШ одержаll .добptl.

чу.

На Віктор

КОІІОУ

фрикціЙНИх ВВ­ заводу пораttr­

5

8.1~.

лоброзичлиеу

МИКОо1з

ПРК­

ВОЛОДИМИРОВ. Фото аетор:!..

'.RJlJlМ деТI"ей до мото­ пикла .чз. (ЧССР). ". випуск цих ІОварів а.р&l('

Boro

споживанни.

На тижня

початну поточногCl трудІвники цe~"y

серІйне

.Ч~·125".

нІв.

що

зокрема,

ЩомІсяця

вельну

ком ан.lИ

уверх

ЯК уже повIДОМЛJlJtо~ .Норому життІ., ко.,е.

телІв,

У

ПРИСИНЄloкого:

молоди~~

вироб­

.Ч3250.,

користує­

ться в нашІй країнІ ,иео­ ним попитом у мотолюби-

е!Іе­

раз

ЗРОСТЕ

щедро

продукцШ,

опускається

BC'~HOMeIiO

він

М8таnогаnаНТ8реl

боти й відпочинку siR ніКО.1И не t')увзе наоди,{­ ці. Люди помжають Ао­ за

HAPOДV

.ЧЗ-500.. РоБІтники зз­ безпечують ВИСОI\У якlС 1 ь

А ЗІІЄРХУ В приміще.'­ ле

прauю

ТОВАРИ -

до

ЗІ

б.1ИЗЬКJ

вниз.

ні,

ма1е­

.

Невипадково. піп. чзс ро·

го

рІдмо!

ЖНТТЄtlОіQ

ництво фрющlЙНИХ ДИСКіІ

е.1ектроТе.1ьфе­

П.1ав.!Іо

ВОДО.10-

Ветеран

.~eГK()Ї професії

енономlки

пІдвищення

розпочали

кілоrраміВ. що за .10-

помогою

БУ.1іве.1ЬНИМИ

ріалами. ие ВОЛОДИМІ7 Васильович Шрамко. Зз

рука ~

болти

Він

єтеріг:!.є

І%"ого

ко~еКТИ1У,

який р6езпечує

He~e

к.,асу м 0.'0.'[11 1\ Мико.1а при·

l1Pyroro

по.'!?·

пошани Го.1ОвріЧКОф.10f'і при Рці МініСТРІ!! ~·PCP.

і гі.lротехнічинх р06іт комl5інат.у с:УкрріЧК'J­

воли

..

чи( ~енні

народовлаДD.J1

ВИПУСК

передає секрети своєї d~'

ки. гра МаТИ. Ного пор;· рет вміщено на дош.t;

вlд:t1-

М. ФЕСИК. rОЛОIІ. викеJП(ОМУ місько! Рар ааРОАИИХ депуrаrі8.

оди­ з·їзг.1

наних

свідчать

поштового

естафету

Штчизни

нагоро.1жениЙ sн!кзи комуllістнчн~ї

праці».

-

дальшого

«Y.la РИИI<

загон~'.

.Г,,,"

приймуть люди високого ідейного t трудового гарту, безмежно вІддані справІ ленІНСЬ!ЮУ }{омунІСтичНОЇ пар­ ТІї, невтомно працюватимуть в Ім ~

І

го моста на дніпрі. M')~­ тажі деt:ятків .'!юкеР:8. Про якість POr\iT. БИК;)­ ветераном

магазини

ничого класу І трудовоУ ІнтеЛlгеНnl1. І трудящІ мІста можуть бути 8пе!!­

наше ~удується І молодіЄ.

XXV!

ораНЖI!РIlO

...... ЛЮТОГО дО мІська! Раn .. .. народних депутатІв буде обра. но 184 нращих представникіВ po~HT'

справ­

порозІ

.u-

полlНJrlнlну І дит"чу

спецІалізованІ

центр,

попередн! сторІччя.

Ось ми СТОІМО на надцятої п·ятирlчки. На

ГОТI!Ліо:J

лення.

вlдзначатимем() ТИ:Іі.

БУДУіНtж

місць,

1000

передбачено побудувати торгnвєльиий

жнього розквіту досягли нашІ Бром­ ри під зорею Радянської влади. Ли­ ше за повоєннІ РОf;И зроблено БІль­

б.lаго·

! ал·и м()р0311 кр !lC)'-{Ю Десну. Проте у прийом­

товщею

ка

товий одяг., .УнІверсам., «Дари л~­ HjB~. А уПриозерному мlкрораЙОltl

еliсплуатацlJO

мІста.

легкоатлеТ{fЧНI':\

шуться чотирнадцятиповерховІ КР;1. сеяl. Нв нижнІх поверхах тут РОЗ~І,"­

НОВИЙ ВОДОЗАБІР naHUHpelol

школи,

профтехучилище,

Тут поки що стоять дев'ЯТИПОllеРХОjl! бу~инки. У недалекому майбутн_ому в П архІтеюурний ансамбль ІІПИ...

наРОДНаГІ)

нашого

Meilll(a'{~

гарною буде вулиця 50 рІччя ВЛКСМ.

б.1ИЗЬКО 35 тисяч І\вадратних метріз ЖИТЛОВОЇ площІ (600 квартир), зd­ вершити будІвництво нової cepeДHЬ:;~ школи на 1568 місць на вулицІ Во:!­ з'єднання, двох дитячих садкІв 1 цІ· лого ряду інших об'єнтів. Нинішній рІк знаменний ще й

.

«Книги .. ,

виробництва.

випуску

тисяч

120

МlстС) ростиме вгору. Буде cnopyJ!" жено 35 нових будинкІв. ОсоблХ!'~

пlдвищеl f •

дальше

на

карню, будинок побуту, та ряд Інших примІщень.

споживання, підвищення їх якості, вдосконалення торгівлІ. побутовоlO обслуговування та неухильного зро­ стання добробуту трудящих. Зокре­

1120

нового

ефеliтивності

шення

куточ::у

відкрито

в дІю

ня

шко­

плаваш,­ дитячих

залиша€ться

дитЯlЧО'

виготоВJI5I'

цІв, передбачено спорудити 3 ШКОJtи, 11 дитячих саднІв, дитячу му:§.и~ І

ГО.10ВИ Президії Верховної РаДIІ СРСР товариша Л. І. Брежнєва. Важливим завданням нинішнього

Лі,

заводу по

Наше мІсто у недалекому майбут", ньому буде ще красивІшим. Зв .;.1Rорентованим генеральним n.llaHOM,

ЦІ';

розвнтну освІти, охоронч пІдвищення нультури, роз­ пІдприємств

верхнього

трикотажу,

----------~~~------------

Міцним

фабрики

го

ню теплиць І ряд Інших ПОТУЖНОСТ~lt

ном, трудящі міста спрямували всІ свої зусилля на виконання тих ·ЗВ1і­ дань, якІ випливають з рішень лис­

дальшого здоров'я,

певтичного

І\отажу Л. М. Рунова, Н. С. ПОМ8ЗОI;. швачка Т. К Миронець. Поряд з розвитком промисловостІ I3дійснюється широка програма Kall!-

У

Т.

КПРС, висновків І ПО.l0жень про МІ)­ ви Генера'lЬНОГО секретаря ЦК КПРС.

рахунок

TP!~­

пІдземного

Шlощі

рах спраВИ.10 новосілля 2884 сІм'ї. За цей період багато зроблено дл~

показують зразК1l "ВисокоякІсно! ПР:1ЦІ. ОкреМІ Із них достро}(ово вико­ !Нали особистІ п'ятнрІчнІ плани І вая­

дитячого

районІ

ГОТУIO'llИCЬ )1;"

щє! знаменноУ l!:одlУ, винQoJIМОМ MIC~ ноУ Ради народних депутатЬ працю", над розробкою перспективноl!Р план:!

рестораном,

заспІвувачами патрІОтичних починань,

верхнього

ИOfecn,,~ареЬ1tий плак.

ЩАСЛИВЕ МАЙБУТТЯ

у ЦИХ досягненнях є чималий вн(>­ сок народних обраl:lцlв. які по·удар­ ному трудяться на найважливіших ділянках виробництва, виступають

фабри}(и

першого

нинішній lІ'ятирІчцl дуже ве1Н­ Hf)ro розмаху набрало житлове бу­ дІвництво. За останнІ роки здано R е),"СПJtyатаЦlю 22 будинки, у тому ЧИС.1і 18 дев'ятиповерхових. У нових, добре б.1ЗГОУСТРОЄНИХ кваРТІІ-

сыійй табір .Журавка .. н! 280 мІсць. З метою поЛІпшення медичного обс.lуговування споруджено на riPO:l'вузлІ полІклІнІку, а центральну лІ­ карню розширено на 240 лlжон 3rt

ли новІ пІдвищенІ соціалІстичнІ зоБQ­ в'язання. Це старший печовий завод~' порошкової MeTaJIypriї ІменІ 60-рі'l­ чя Радянсько! України В. С. Гу­ сєв, в'яззльниці-чотириверстатницl

НІ и т т я-

устрою мІста. ОдИИМ1з важлuих адІйснених заходів в завершеМНЯ

У

тирічного плану соцtаJТьно-е1'rОНО:litчного розвитку СlИlго рідного міста.

промисJЮ~~

НАШ О

чергу ремонтно-механічного заводу 1 ряд потужиостей на заводах порош­ кової металургії і пластмас та інших підприємствах.

ep..pJ.i

Так. рlчня~ "l'иpJ.ст промисловогv виробництва проти 1976 рону абlm,­ шився на 17 пр<)~енТlв і складає 25 мІльй"нів 600 тиt.lЧ каl'50ванцIВ. ІІе­ ряд Із збіJtьшеИIІJlМ обсягу виробни­

ЖИТТЯ

таЛЬRоrо будlВИJlцтва. Введеио в дlІО меБJlевий цех ДОНу, завод аJП()МlиJє­ вих будІвельних конструкцІЙ, дру,'У

свій ваг"мIfЙ '.IфК. у .Ю\о*аіНЯ п·я··

цтва

НОВЕ

9К В І Т

paYHCЬнeJ......,. І .-це_ ~~ 2Іародних депутатІв це надзвича~­ но важлива гро~адсь1l0-lІОлітична по­

110-ї рlЧНlщl

року

перш(]го пі.1ЙОМУ 8'1.;tи. :riCTa.laCb отвору СТ<І­ ~eBoi 600Mi~iMeTpOB~: трубн. Ltя труба О]Н;ІМ

навити 40 .60.1тів. ПРИ'І')­ МУ монтаж об.lа.1нан!:~ ве.1еться ще й у CK"a~· НИХ Y~IOBax!

KiHцe~1 за~lурована в тонну стіну камери.

Отож. цю роботу в за· гоні .lовіри.1И наЙ.10СВі.І­ ченішим спеuіаліС1а~!.

ції

ШИ~І

5~­ ;Е·

(з ОГО.ЮБКОМ і сіт­

Сере.1

СУilка торкається ф.131" UfI Iру!Jи .Н(]]О.lа, з'о· HY€ їХ бала чи. LІя К"· ні?ка і ТРУ.10'lістка OГJf·

рахунку

.lО.1аЗНО~IУ костюмі. Tl'вариші пам'ятають: Ми.

раціSl

хаЙ.l0

ВИ;;ОНУЕ1ЬСЯ

ПРОТІ;'

гом двох З'lін. д..1же ti 1 З·Є.1нанні нео('\хі.1НО ВСТ а.

них

-

кою .'!.lЯ ри!Jозахистv) МЖИТЬ на .1ні фарвате­ ра ріки. Присинський р', бить одне ЗУСИ.l.1Я. і 3'1·

ВО.10.1азної хаЙ.l0

старши ІЗ

станції

ПаВ.108ИЧ

чук. На його

іже

М'"

торго­

нашого

цеху

викоиаа

один ПУНИТ соціалlСТИЧJl1{Je

забов'язань про ОСВСІ • єiplЯ серlЙJ!ОГО ВИРCJБИИ. цтва

товарІв

шир()Коrt\

ВЖИТИУ.

У 80-х рон ах наш З81'!ОZ{ нарощуватиме

3axa;J-

ВИПУС}( так З8аНОЇ ме1'ало­

ТРРОI!ОМУ

гаЛантереї. Планув1'ЬСJl ~ одинаДlIяті!t П'Jlтирlчцl t;lвести в дію спецlаJflзова­ !{иtl цех, який щорону Д3-

пона.1

Пав.1ОIІИЧ

найактивнішу

в

на.аходити­

ме 25 тисяч добротних, на;т1йних вироБІв. Таким чином, колектив

невпинно

')

тисяч го.1ин робти у В.'­

I5У.1іВНlштві

мережу

спортсме­

бїJ'!Р

участь на

МОСКОВСЬКе'-

ватиме

дл"

на бованцІВ.

Ba!lls

3

населення

то­

мІльйони ка})"

В. ПОПОВ, вa1цJIыQI:к lIe.JY ~ 5.


*____ __.

________________________________Н __О__ I_Е___ )К__и~Т~Т~я~____________________ II_лю_ · _~ ___1_9~_._~ __ ~___

з ~_О,

ТОРЖЕСТВО РАДЯНСЬКОї ДЕМОКРАТІї ТІ НІ,

хемо,

r

CnOJloxaaf!IIRtТN

~ коні, олин

IrpOJlажу _ержав.l JШ'В, чимало !!КНХ нинІ знач­

за олини nP<>.llухтЬ

seм~бства І но випереджають виробн;!­ rocno.:tap- чу програму. Так, право.

nро.л.ітають над -"Ревнім Го- тваРИН'Rицтва. У

тмевом, несучи

на плечах CT'В~ виховано

хороші кал·

ф.1ангова

соціалістичного

смїх витвори рук людс!;.· ри тваринник!!, механіЗ2lТО- змагання канди,дат у депу­ ких. Стають історією про- p.fB, KapTonJtltpiB. Бlльшlcгь тати районної Рали Hapa~. житі роки, а ми, СТУПИВШl! Л.епутатів нашої Рали, я"j них депутатів К. І . Рогн

на новий рубіж, ще часто трудяться на різних ділян- сьогодн:і трудиться в раху­

з~ртаємо

погляди

'J,!ИнулиА,

у

прагнемо

деі!:'

осми~-

ках '!иробниuт!!а,

JlИТИ свої трулові здобутки, с!!ої вчинки. hkO-1И зр~-

. бити

це нам буває нелег;{t'. і

соціально-культурн:,-

ro життя ro..leBa

трудівникі!! ГСІ·

ста.lОСЯ

змін, що

про

ти важко.

С

стіЛЬ1<d

всі

згада-

Наведу ЛИillе К ОДИК пр ик.1 Ц. За 1979 рі\( r&;xrocn «Гоголівськи!!:.

в

о

О

г

В

о

борців

І

жать ПРИК.lа,10М дд" товаришів по !'оботі. Так, у 1979 році Ч.lени бригади,

За

час, що

минув

краєзнавчого музею. За час, що МИНУВ ві.1 виб о рів, КО .1 е кти В амн зак.lад і в, установ, opг~-

му' нізац і й

ІІКУ ОЧОJ!Ю~ на;РОllниА обрг-

Гоголева

проведе ·

но значний обсяг робіт г.J б.,агоустрою, озелененн>v, санітарній очистці.

З кожниJ лнем

nOMiTfI,)

ЕСТАКАДА

віl яєць В . С. Стасько, на .nл"- зростає матеріальний рі5еЧЬ

конструкцію

МОЛОЧНОТОI!ЗР'

буряків.

l.іJlКУ. Нині

тут

два останні РОКИ і на стр;\{.

громадян

коткацькій

n.іоприЙмачі,

них фер~ на третьому ві:!-

створеВ1

роздоюваННЯ

"nрів на промис .,овіЙ OCH~,. ві . На цьому комплексі уж'!

зараз корів.

буд;!?-

ництво сільського історикt'.

щі по

д.'"

обеліск

газин, завершується

ьстан:ніх виборів до Рад, у rоcnо,прстві проведено рр-

)(()МІмекс

На п.10Щ!

наказами ви.

споруджено

перших покупців новий M~'

Л~ІІ ва.l0ВОЇ npo!lYKuiї на суму 4.946 тисяч карбовач. пі!!, то нинj ця цифра СКЛ!.

дає 6.1 оо тисяч.

одина.1·

с'1ави. Нещодавно приЙня.з

,_...:> __ ~, ,. .. _ ,,_.. сум.lінністю,

року

п'ятирічки.

Перемоги за

С.1ержав прибутк і в І мішйон 150 тис!!ч карБОВ2Інці~.

іхщCl у 1977 році вироБЛІІ. ЮТЬСR

третього

но центр села.

.

n

А

нок

цятоі

За участю лепутатів P~_ ди у Гогмеві б.1агоустроє-

ДОСТАТНУ

, у різних га.1)'ЗЯХ еКОНОМI'!иorо

!!ідзнач~.

,.___ #с . . _ _ _ _ _ _

роздоюються

11.200

80 гектарів

виростил.. центнер'і,в КОрМовиt

630

гоголівців . Нині в користуванні 250

шин,

. Помітні зміни ста.1ИСR ~.1 же Фабриuі.

У

19ї9

мотоцик.lів.

1160

в

ЇXHbO\fY автомО!'

кожному

На багатьох новобудовах мІста та райоиу З8J1ИШИЛИ С1!(lУ І>втографи робlтнИRН MOCTO~ поїзда .N2 814. Лише у минулому роцІ був зданий в експлуатацІю шляхопровІд до ~IB' ської ТЕц-в. Введено в дІю першнй пlдзем· ний перехІд.

ма;'і­

будинк,' темвізорп, p'l.-

-

г!зові

плит'!,

році виробництво ваЛОlltJі красиві !!Обротні меблі. проду:кції H~ иьому підприДИIIJIЮСЯ на щасливе І ]'іЕМСТlі у порівнянні 3 1977 можне життя моїх зем .1які".

І

ось

тепер

нове

Зав- ме залІзнична

- вони поспішають щоб вкластися у наМічені

ку

строки.

Л.

КО .'llя, яка

ШИНКАРЕНКО.

і душа

На ДРУГОМУ ві.1.1ілку ра '\. t~~ny споруджено комплексв Д .1Я сушіння зерна ГІ!

карбованців. У цехах фаri. рики встановлене сучасtiе теХНОJ!()fічне оБЛ8.1Н2ІН'ІЯ.

шого розвитку і добробу І' У країни, за !lкі ми ві.!.!!!!! ІІІ голоси на мину.1ИХ В!lбора~

каду по, вулицІ Кутузова. Бровари.

ВIІJ)Oбництва рошна. Д

ПОР!lЛ з ісиуючими виросли нові цехи і складські ПрІ!-

до Рад, успішно І!иконаli: . а значить і життя наше

мішеННI!.

етало ще кращим , ще ра.1 і с-

виконробом В. С. ' Сур- ли Р::Jботи сІчневі морози. під монтаж опор, забuван­ ков, виконробом М . Г. Ве· У піщані грунти важко НЯ nаль під фундаментu,

А новий житловиfl буD.И· нок і магазии, який еп:)·

нішим.

торний парк поповнився

потужною ці !міни -

• 010

!k!

но-

техніко.о. переко:{·

"и~е сві.1чення уваги наШ:'lі Ради. 2Ідмініrтраuіі пу до збільшення

pa:tro<:l!ир()j.

t

РУJ!.ЖУI!

фабрика,

ДОЗІ!СІ·

.щть nO!lHiwe за.1080ЛЬНЯ14 соціа.1ь.иі потреби трудіВН11.

~

__

~~~

П.lани дал.,-

чекають MOHTaif61 ники. Адже ця пора року - найсприятливіша для будівельникІв. І хоча до пуску об'єкту ще чим адо часу до лІта 1981 ро-­

роком ЗРОСJlО на 908 тис"ч

трав'яного бо· машинно,трак-

раліє.

приходу

дання

Л.

Г.

Добровольський. Бригаду монтажників очолює досвІдчений будІвельник, ветеран мостопоїзда М. Я. Киценюк . - Роботи на . цьому об ' єктl,- розповідає май стер Л. Ю. Добровольський, розпочали у груднІ минулого року. Вже забили 10 паль, вирили два І\отловани та Інше. 3араз пробурюємо свердловини, у березнІ приступимо до бітонування Фундаментів. - Якою ж вона буде, естакада?

елентрик,

т: м. 3аморей, 8. С. I\Іу:\­

I\i.rlOrpaMB За соснеlШМН І беРМ0-

продукту

і. ранІше

зеньких

було

пlщаче

tIоле, ще вІсім роКі. тому 11.ІІкрилася МЗЛЬ(')ВНИ'1j

Йано.рама

по вироБНИЦТIJ:!

С;Sfrнини

на

tll

осцовl.

БУJlI!l.

комбікормового заводу І меватора. ЧіткІ РЯДІ! J1~8rих, на чверть кіло.·

приміщень

фАбрики.

СilИНС­

Ведетенськз

ча­

ща водозбірника. Десятк>! filших

споруд .

цього

llIНН()(,rI

ХSРЧУВ анн н.

не побачищ під

ні

солемою

Н,І·

нІчим

С1-

від

кожен

який

їде

пасажиr,

задlзницею

з

Мсекви де Києва. І це не :міраж,

-

це

наша

ра­

не

жlJ1, нІ 3 вичного болота БІля свинарникІВ. Куди Й

Кзлитянський

радгосГо­

газ,

поділися

традиційиl

струменти.

«іН­

СJlИНIРКИ­

самої професії

-

свинар­

з станцією

На фото : вuконроб М.

ВЕЛІДЧЕНКО

l\

та монтаж.

го

водянf'

УІ

на

за-

експеримента.'1Ь-

заводу

ЛеонІд

-

естакада•

Фото М.

Семннога.

До р е чІ, Михайдо Яко-

вич

торговельно- йото

машинобудування,

продовжує

завданнями справлялись у строк. Заслуга в цьому, перш за все, членІв КОМНлеhСНОЇ бригади 1\1. Я. Ки· ценюка , яка бореться за присвоєння звання удар­ ної номуністичної . Михайле Яковичу, яний настрІй у бригади? - Добрий, Х.'10ПЦI у нас дружнІ, працьовитl. ВсІ . сповненІ рішимості здати об'єкт в експлуата· цlю з хорошою оцІнкою . Особливо вІдзначаються у роботІ Володимир йосипович Те.'Іега та l\1и~:ола Іванович Нагорний.

-

рацІонадІзатор.

рахунку

впреваджених

На

чимало

пропозицій.

Юліа- І на цьому об'єктІ брига·

нович . Снладається во.на з 20 прогонІв по 18 метрІв І 5 сантиметрІв НОЖНИЙ. Довжина 364 метри і 95 сантиметрІв, висота центральної частини БІльше семи метрІв. ПІд естакадою проходити-

дир та його товаришІ по роботІ творчо пІдходять до вирІшення багатьох ви­ робничих завдань. Так, будlве .1ЬНИКИ знайшли

свІй

спосІб

нопра та

заземлення

Інше.

... Незабаром

весна.

Ії

опалення, гаряча й холо;!­ на

вода,

свІТЛі,

кімнати. Для дІтей

вІдро, лопат., мІтла. Та Й збудовано

дянська дійснІсть.

ного

вlдрізняютьер

мІських:

Зводимо

-

МОЕлення

ОБРІЇ СЕЛА

Все це може побачити 3 'ВІкна

раДГОСПУ·КО:'1-

бінату споруджено HOВJI:1 ЖИТJIOВИЙ масив Із п'яти­ Й четириповерхових бу­ динкІв. Квартири в них

ПРОМИСЛОВІ

ПРОl\lИСдС>'

Висетнl

.111

метра,

Тут

тваринницьког~

)l.blll!lлексу

Не лише кІт,· технологія вl!­

робництва

'ВИМИ перелlСКЗIllИ, nо.БЛIi­ 'у . се .'1ища КМИТИ, там,

nрацІвнинlв

свинини.

Вражає кість, а й

завод

лІдченко, майстром Л. Ю. було забивати палl. Аде Із такою буде

Г. БАЧУРІН, rOJlOlla ІІИКОНКОМУ ГОГП· J1івськоі сІльської РаДІI "ародних депутатІІІ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

Шел~сr,

спорудити еста- зв'яже

Будівництво її веде дІльНе все гладко було у ни/С В. М. ЧЕРНЕЦЬКИF1 ниця N2 5, де старшим будlве.JIьникІв. Стримува- проводять розбuвку площ

сантехгідротех­ нік та баrате Інших . На підприємствІ чудові рий, оператори племфер· ми Г. д. Лемешко , В. С. виробничІ й побутовІ ум..,­ ПічкУР, оператори KpOJJr- ви. Є кІмната відпочинку, їдаю.­ dJерми А. Т. Гайова, Н. П. чеРЕОНИЙ куточок, ІіІвачк('J та інші. ЩеХВІІ­ ня, профl.'lакторlЙ тощо. ЗмІнився сам сільськи1 лини в радгеСПI,комбlнатl виробляється 25 - 25,f> побут трудІвникі!!. Д.' ІЯ

ВlткалоllЗ,

-

просторІ

І роБІТНИКів

школу·десяr~­ рІчку, дитячий комбlна'r,

адмІнІстративне· тут не існУЄ. Є зведене Jlr>мбlнат ІменІ 50 ' річчя ка центр Із СРСР вражає величчюit профеСіЯ oneJ)aTopa, який громадський 1800 годів службами культурно· п\)p~MaXOM. 108 тисяч сви­ ебслуговуе бутового призначення, ней на рІк така йо,о свиней на вІдгедІвлі. задом, hh-:;Що ж дає змогу однНі спортивним потуЖНіСТЬ. Щодня з 1\011-

Jейєра кеМП,1ексу вIДПР~Б­ Jtяють на м'''СОИОlrlБIНdr 35О (ОдІв свиней цііІУ ферму одного господаr-­

людинІ

с:.ТВі.

нІзацІя. Оператор з пульту уп­ равлІння натиском рУКИ на кнопку приво.)Щть

J40~f~CTiB К4

пІдсумками

тІльки

кожного

роб.1ЯЄТЬСЯ

в

екс,­

КалитІ

киянина

на Рік

ld.lограмlв м'яса.

вІ{'

7- g

Так, протягом минулог')

року

IЦIO~aB

радгосп,ко.мбі н а т

державІ

135013

численне

доглядати

поголlв'я?

тане

НО­

вітнятехніка, автомати­ зація й ко~шлексна мех,,­

дію

механізми,

дают.

но.рмк.

якІ

подають

v

роз·

во·

ду, включають освітле/!­ ЦJl{, гtДРQЗJlив, вент~ляЦlЮ,

~ОНН м'яса при зобов·яза· створЮЮТЬ м\нроклімат У Ві 13500 тонн. Щн одер­ свицарнику. На комплекс! працю.:: жав 5431 тисячу карБJ­ &анціВ . прибутку при зо­ БОв'язанні 5200 тися'!. Ваго::.!ИЙ вклад У спіЛІ>­ а'У

справу

~ри реат

\1РСР

М. І.

БнеСJ1И

опера­

цеху і!іДГОДіВдl лауДержавної преМІї

А.

Д.

М()Стевий,

О.

По суті, в КалитІ від­ булося стирання rpa'!1 МіЖ мІстом і селом. 3мl­ нився традиційний ук.'1С1Д

сІльського ЖИТТЯ. Тут, Л ... у дзеркалІ, вІдбиваються

l'рандіозні по

плани

КПРС

пІдвищенню матерlаль,

ного.

й

життя

культурного

plBII'1

радянського.

наро·

ду, розвитку людини, всІх її здІбностей і ТВОРЧt)Ї наснаги. у вІдповідь Н1

1104 РQбlТНИКИ І спецlалj· пІклування партії в Калн· СТИ. Характер ЇJr працІ д'" тІ проявляється маСОВІ\'1 морІяно відрІзняєТЬСЯ вІз рух т~орення, прагнення рооотипраuІIЦtИКlі! свИlЮ'

саМОlllдданою

промисловеї

лл'! своєї БатькІвщини.

d>еl'м.IМJ!lустрIЯ

BepneK'l, кl сІльськІ Г.

театром.

народил.~

т"',

профеСl1: Ін-

Ж6!f8р-мехаиІК,

праце~)

НаЛИТІ! змІцняти могутнІсть І ве­

onараіо.. І ,

r.

ПОЛЯКОВА.

ЦИФРИ І ФАКТИ

'Ізм

видано

книг.

1449598

* * ..

лення району, в тому ЧИСі лІ дорослого 77 про­ центІв І учнів - 10Q

ВсІ населенl пуннти та виробничІ дІлянки в p.t-

процентІв.

бtблї()·

і]rJнЄ'д е ння

!ШИП!

тек становив 1О 11 730 прнміРБнків. 74790 ЧИТJ-

ПРGцеНТів

сімей

ГЛЯДіВ літератури. Є8 ,:'}, леюивних обговореНq

* * *

у 1979 роцІ в райО;:1 Претягом минулого р.1; бібдіотrч· дІяло 92 БІБлІотеки, з ІОН йоні охоплені ку сІльські бібліот е ки ним обсдуговуванни~: 31 - шкільна, 8 - тех­ прове .1И 82 читацькі КО1''; нічних, 11 - префспі n· стацlонарнн:'<ш БІБлІотека­ ференцІї, 155 Літ е рту".; кових, 1 вІдомча І 41 ми та пункrами ВИДСІЧі І но,те~lаТIIЧНИХ в е Ч О РI5. централізованої б;6- пересувиа~lИ. 324 біб.1іографічні ОГ.1/!. л!отечної системи. КНШ}!­ БіблІотеки домогли!'ь дИ л;тер;пури. 346 п r r~­ новий

фонд

всІх

nроценrа

-

дО

та

всього

9 ,,)

74Л Н1Ісе-

нниг.


*

мор.

,. ..

.,.

НОВЕ

-.ВaJ. УAJIIIOII51Н1! o«tnacтl . . . . . 7Jl8дИцiйвllй ав!ОмобlJJЬИНЙ І(РОС на T811111teт1. браnll Мlхеевп. Напередодні­ uu. його Y"acНIIКB зустріJJИCSI: з ТИМИ, чиє lI8eJIfЬ ПfNI6, Семеном ДМІІТреllИ'lєм,

~ Jllr'J(

Амомеб1nь М&ІІ

nOJЮмк".

але

знайшоп

спортсмен

ЖИТТ"

Рязані. Старший Дмитрович старт

для

брат ПаВЛІ) Міхеєв дав учасників. щ.)

крос

прибули

Іни. п'ять

вони предстаВИЛl1 товариств і дванад·

цять

десяти

гоу·

із

міст

спортивних

кра­

колекти­

вів. Із сорока трьох УЧ'іС' никІв 7 майстрів СПО)J' ту і 23 кандидати в ;о.ш~­ стри.

У першому заїздІ cTajJтували Bo;:\lїB на машн­

28

нах ГАЗ-51. ЗІЛ-130. Ім

ГА3-53 j належа.l0

в радІатор його обійшов москвич Вячеслав Фед"­ Переможцем

у

кЛасІ

машин ЗІЛ-130 став май­ стер

спорту

представн~к

заводу ІменІ Лихачов;;. Вячеслав Федоров. дру­ гим був Олександр Ара­ пов Із спортивного клубу Уральського автомоторцо­ го

заводу.

гІв. кожний по 3.5 кlлu­ метра. НаПО.1ег ливо йшов до перемоги О.'1ександр Арапов.

спорту

міси('­

шістнадuять

кру­

вІстю

пересічною

билося

Навіть

коли

лобове

скло.

продовжував

незважаючи на чий вІтер. А.lе д'о

фІнІшу

ни

для

Pl):~­

Під

віoJ

представник

манди

мІсце міста

знвоюваJlа liомаНД<І Бариша. друге-·

Москви. третє

обпалюю­ незадовго

кандидата в маЙСТРIІ спорту Фред Хоффман із

час

ЗУПЮІ­

поповнення

води

П.l0ТНИК.

Куусальського заводу

Толья ..·· СПОjJ­

КО.1ективів

можцями

одне із задніх ко­ На другому і третьо­

в

новського

лІс. му ~!іСцях - однок.1уБНIІ­ ни Рубльова ЯнІв Лук'я­ нов і ВалерІй Карабанов. У районному Будинкv

колгоспу .УХТНіі"

Хрйн

тивних

високопрn­

-

низових трьох

пере­ к"асах

МаШИ!f~

нуль тури

нагороди

заводу.

-авторем­

тех·

С. МІХЕЬВ, пlдпоJIКОВНИК запасу. Бариш Ульяновсьної обл. Бровари.

рам вручили ми. брати Мlхеєви. У загальноко­ мандному залІку перше

перевернулася.

-

спортивно

ДЛЯ БЛАГА ЛЮДИНИ. В ІМ'Я ЛЮДИНИ

НОВИЙ УНІВЕРСАМ у Комінтернівському районі міста Харкова 1!J6!1~OBa. но новий універсам. площа торговеАьних !аАів яхого6Аизько двох тисяч квадратних метрів.

Нове

торговельне

підприємство

'Lм/1Hi В. О. Малишева.». На знімку: новий універсам..

Фото М. Тура. (ФотохронІка РАТАУ).

Ух друг -

по­

стійна її читачка. У ЇІ формулярІ до 100 прочи­ таних книг тІльки за ми­ нулий рік. Читає Роза ДаВИДівна зараз в оснnв­ ному

сучасну

людей.

порадник

3 часу заснування БІБ­ ліотеки Р. Д. Броун, ни­ пенсІонерка,

радянську

художню,

Шофер заводу .Торг­ маш:.> В. М. Теплюк Т'-1кож активний читач цент­

лІтературу.

97

книг в 1979 роцІ прочитала О. І. ,ЛебеДIf­ нець, телефОНІстка рай­ вузла зв·язку. Вона "'1\::1виться різноманІтною лІ­ тературою. а наЙбільшР.

характеру:

-

ності.

на

теЙ.

теми

Історич­

ну.

виховання

ралІзованої бібліотеки. У його фОР:-'Іулярl понсщ 120 книг різнопланового

дl-_

про життя славетних

по

спецІаль­

художня.

поеЗlil.

фантастика й Ін.

ЛІТЕР АТУР А ПО АТЕІЗМУ До бlбліотени кабінету полІтич­ но! освІти надійшли новІ книги:

К. Маркс І Ф.

релІгію •.

.Про В

цьому

боти К

EHГeJIЬC.

. вміщенІ

зБІрнику

Маркса

І

Ф.

Р')­

Енгельса.

в

яких викладаються їх погляди нз суть і походження релігіІ І на її

роль в класовому суспільствІ. В цнх роботах закладені теоретичнІ основи

пролетарського.

марксист­

ського атеїзму. Створений Марк­ сом і Енгельсом свІтогляд цlЛКОі\f виходить Із об'єктивних законо­ мірностей розвитку природи Ісу­ сл:І.льства,

повністю

данІ науни

1

спирається

ІІЗ

перебуває в корІнній

протилежностІ

з

релігією_

В. І. Ленін. сПро релігІю церкву •.

І

Збірник вилючає

творів

В.

матеріали Із

спадщини.

яні

І.

ЛенІна

ленІнська!

характеризують

по­

Л1ТИКу Комуністичної парт!І І со­ Цl'aлlстичної держави по вlдиошен­ ню до релІгії 1 реЛіГійних орга­ нІзацІй. що. розкривають суть' соцІальну роль релІгії. В ньому вмІщенІ також матерІали по кри­ тиці різних релІгійних направлень, ....,..,..".~..,.~

І

...

релігійної морал1. релІгійних спе­ куляцІй на ідеях спраБед.lивостt, свободи 1 рІвностІ. буржуазному І пролетарському розумІннІ свободн совІстІ.

ДІячІ

мІжнародного

роБІтничого

руху про релІГію І

церкву.

ВидатнІ діяч1 міжнародного ро­ бітничого руху А_ Бебель. В. ЛІб­ кнехт. Ф. Маринг. П. Лафарг, Ж. Гед, А. Лабриола приділяли велику

ня,

увагу

розвитку

питанням

І

походжен­

переборення

гії; виступали проти збро! духовного гніту

Іх пристраснІ

1

рішучІ

релі­

релігії як трудящи.<'

ВИСТУПlI

проти клерикалізму. що ввійшли у збірник. є хорошим прикладом атеїстичної пропаганди.

Питання наукового атеізму. Випуск 1-19. У цьому випусну мІстяться ма­ терІали з фІЛософських. соцlоло­ гіЧmfХ 1 історичних проблем на­ YKQBCfQ атеїзму І критики релlгlY. СпецІальний роздІл присвяченю1 теоріТ І практицІ атеїстичного БЛ­ ховання. В иьому узагальнює.ться досвІд партійного керівництва aI~­ їстичним вихованням.

Науковий атеїзм. В цьому підручнику в система­ тичній формl висвІтлено найваж­ ливІші проблеми наукового атеї'!­ му. дано довІдковий матеріал про сучасний стан рІзних релІгійних органІзацій. НастІльна книга атеїста . Це довІдкове виднння знай,)-

11.00 І 1.45

товарl._

12.15

абонеменr.

14.00

ХУАожн11І

15.05

Н.

17.00 18.00 18.45

l.ано-Франкlвс._ Інститу­ Стефанн ••. or ... A. Веа)"!иll -

І,

В.

ХІІІ

,JlМОВJlХ

м.lІстрl.

,бlрнl

фІн ..... •

Кilуб кIНОПОАороже •. МIЖН.РОАна п.норам •. усlеІ Аушl-. Зустр~

.ВІА

УТ

НОВННН .

км.

5

12.00

ЧОilовlкн.

«НевIАомиі!

"'ОСТО"-.

3

ЛАJlько.а 8иста.а 12.50 ДокументальнІ

мо.. оаl.

23.20

«EHeprl.

ПРОГРАМА УТ НО.8НIІ. Р."ко.нlІ ковцерт.

10.00 10.15 10.30

Олlмпlll.

Irpax. Хокей: - .бlриа

ПРОГРАМА

м"с:-

тецт. І .РТ8СТJI"НО' Но.нн".

ЗI!МОВИХ

opr •• Врое.рса......р..... J(о .... уВистичесКоlІ парт". )'враинw. I'Op8AC"ere • ра _ _,.

н.

ФІ", ....

творенн.'.

прист.нь

.Ор".,

•.

13.50 Се"о І ilЮАИ. Ме".нl,,,.,.· - професl. І пок"икан" •• Н. ХІІІ 'ВМО.ИХ Озlмпll· 14.35 ЕСТР.Анl ме"'ОАIТ. С."НХ Irp.x. Л .. жl. І КМ. 14.45 С",ава СОЛАатськ •. ЖIНК8. КО.'.НІІ 100 •• Ч .. 15.50 Інтерк .. уб. "о.lки 11 .18 .. И. 17.00 Му....тфlл .. Ми. 11.00 Доброrо •• м '.110ро.· •. 17.25 МО"'ОАI_н. про,., .... 12.30 Концерт 8OIU ... o-I"СТРУ· .ТРИКУТННІІ'. МО"ОАІ _ MeHT ..... Horo . .е•• б.... АРУЖ.Н . • КонтеИПОР"У38. 18.30 Концерт АУХО.ОТ МУI8,,8. II.М Пазlтр.. Но.1 наА..о ... ен· 19.00 АIІТУ • .lJЬИ. камера. н. Держ •• ноrо· муае.. у ..ра­ ІІ.ЗО Н. ЗАоБУТТА Дер .. а.нn' YHchKoro обра,от.ор"оrо м.­ премlТ УРСР Ім. Т. Г. Ше •• стецт.а. ..енка. Ю. Меllтус . • ЯРОСJl •• 13.40 СТУАІ. .30"'ОТ.. К"lО'Інк •• МУАрнlІ> , Виста.а Дон@ц .. 3устрl" а .ртнст.мн ЦИРКУ. Koro театру оп~ри т. б.~ 14.30 Закон І ми. дисчнп.. lн. .lJету. пр.цl. 20.45 На nобр.иl ... Аlти! 15.00 Поr".А У м.lбутн._ 21.00 Проrр.ма .Чао. стрІ.. МОоІіо..1 ... Днlпропет­ ПРОАо.жеННА ан<Тав8 po.ChK. s ".уре.том Дер­ 21.45.Яроца. МУАрнlІ._ В nе­ жа8НОТ премlТ УРСР про· рер.1 новини. фесором М. І. Г.СНІІО •• ПРОГР",МА НА 05ЛАСТЬ 11.00 Te.. eor".A 0311Iм ••т.с. кІ­ 1.00 Документ."ьнн. ТМ" НО». фl .... м .ч.с _ИТИ_. 17.00 КОМП.С ТУР.СТ.. У и.с • 11.45 Наша адрес. _ Ра •••• 'ОСТ.ІО Ю. О. Сен ке •• ". ськиll СОЮЗ. 18.00 Н. ХІ 11 ІНМО"И" о... lмпll10.30 ХУАо.ніА фlJlЬМ «Mu СЬКИ" Irp.". 61.т.. он. 20 к". wеиlt ..... 20.00 Актуальна ".мер •. 11.45 ФIJlЬМ-КОНЦ@РТ .Росllс"ки' 20.40 Н. ..обр.нl... ..Ітиl РОМ.ИС>. 21.00 Проrр.м. .Ч.С •. 21.45 ХУАожи11l тмефl .. ь .. 12.00 Вист..... Вур.тIН8. • АА·ЮТ.НТ Aoro npe80CXOJlH- 12.30 Дл. аас. бать,и . І 3.00)1 с.lтl таарин. те.. ьст.... 5 серl._ По ,.14.00 .Що? Де? Ко.. и? Те", ... кlн .. ениl 808ННIІ. вІкторин •. ПРОГРАМА НА 0МАСТЬ 15.10 ХудожнllІ телефl .... м .ПI81 9.00 Документа.... нl тиефl .... нІ Д"А оиучат ••

Jlективом

вчених

Інституту

науко­

висвітлюються теоретичнІ І мет::>­ дологlчнl проблеми стану релlгtI І церкви на сучасному етапІ. д~­ ється оцІнка нових ідеологічнИJС

проходять Б релігій

них органlзаulях, дослІджується роль реЛігlJ І церкви в політично­

му

І

культурному

житті.

ній боротьбі Ідей.

.,..,..... ..... ~

І

~.".,.~

в сучас­

...

16.20

СкрипковІ

18.00

Чемпlон.т

мlнlатюри_

IВ.М І. О"'ЬШ.НСhIlИЙ. -Та"l коротке AOBre жнтт... Тм .lJевнст •••• РоздІл 8 СП ... М·НТ"». кетбо"у:

СРСР

СКА

8

(КиУв)

..

ми.

20.15

До

1500-рlччи

ськl

Кнев..

КиТ..

• ГОРОА

аnреси.

BOJIIJOI

,ltRмира-.

21.00

Р.

Штраус.

поема

21.45

Снмфонl"Н8

,Дон-Кlхот

ХУАо.иlll

".ро.ан.

•.

телефІль..

С.Аиба..

3

«Зs. серl8.

!!!!!!!!!!"'!"'""'!'-----~.--~

Редактор

Є.

Н.

ФЕДЯR.

3 иагоди ДНЯ народження надсилаємо Ha~~ сердечніші сонячні вітання медсестрі ДИТЯЧn.o го садка ом 21 заводу порошкової металурrіl імені

60-річчя

Радянської

Украіни Л.

К.

ЛОГВИНЕНКО.

Щнро бажаємо

міцного

здоров'я,

щаСТІІ

довголіття. КО.llеКТИ8

працl8ників

---- --

дитсадка

16 21. . _~-------

,---,---

ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ ШкІльнІ роки у пам'ятІ кожної людини залиша. ються назавжди. Школа озброює знаннями І даІ першу путІвку в самостійну дорогу. КолишнІ учпt міської середньої школи N9 3 не забувають своєl школи. вчителів. однокласників. Вонн частІ УІ гостІ. Ми. учні 10 класу. Із гордІстю І заздрlСТ1О дивимося на них. Адже більшість юнакІв І дlвча1 стала висококваліфІкованими спецІалІстами І nl'M цює

А

в рІзних

16

галузях

лютого ми.

випускників

на

народного

господарства.

десятикласники.

традиційний

запрmпуємСІ

вечІр-зустрІч.

яки3і

відбудеться о 18-й годині в примІщеннІ школи. ДесхтиклаСRИКВ •

...

,#,.,..,ooC'..,..,..:'1'"~.,.C"

19-3-8.2: •• етуn"••• peA.~ -

....

~".~~~"""""'..#".,,~~

' ... -4.,. І

slдповIД.ЛЬR<>Г8 секретар.. ,lддl.IJУ сtл.ськоre I'8еll8а'РС:Т8'. "~118..

Броварська АРукарв.в киівсыtro облупр-ааліВ-В8 І СІЦ)8вах ВU8ВВИ1ІТв, полirрафli І к.ввЖХО80І торсі.....

б...

.Жа", .. rlрlс. (К.унас). 18.25 Документ",,,нl тмефl" ..

СОНЯ-.НІ ВІТАННЯ

4r,.~.".~.,.

ТЕЛЕФОНИ: реа8"ТОР· -

шко", ••

• Вступ •. 13.45 Е"р.н CTYAeht"-s.о,,ника. І. 2 ІІУРСН. AHrJllllc.lI. м')· .а. 1 курс. Нlмеч"к. мо••• 1&.45 І. Ольшанс.киll . • Т.ке ко­ ротке aOBre ІІ<НТТ... Те",,,· • ист.... РОІ.І.. 7 - «rocтІ •. 18.00 ХУАОJl<нll wuе.lз •• .Мнт. уа."I._ 19.05 ДокумеИТ.3.ИАIІ фl","М' 19.45 Чемпlон.т СРСР 8 б.е-

вого атеїзму АСН при ЦК КПРС.

процесІв. якІ

Ш.хо..

Н.Ш с.А. ІО.ЗО ХУАожн11 ФІ".... .В.т.ко COJlAaTa::t. 12.00 Р.ико.а пошт •• 12.30 ЛЮАИН. І '.КОН. 13.00 Путl •• а .. ..тт.. ДОІІУМент .... ьинІ те.ае.I", ...

особливостями сучасного бого­ слів·я. РелІгІя І церква на сучасному етапІ. В монографії. пІдготовленІй к<)­

НАША АllРЕ~А:

2МІІ2О.

МА.

9.3U 10.00

__

r.seт.

..II....

~

_~~::=::}:~-=:,::·:~~_~~:?g;:~~if~~~;:;;~:;::=:~::::::= ~n":.~ :=: 1uexc 61964.

-

Укр.Тнськl Н.РОАнl Пlс.', На ХІІІ знмови. O"IMI1'IIt. с.кнх Irpax. Санн. І(о •• ан"

о .. lмпll­

Irp.x.

Концерт

ХІІІ

.ВІ ...

серІ..

спlвробlтннками МОСК08С.К'" обilасноІ мl"lцIУ.

10 ОО 10.10 10.30

ма.

с.ких

кІоск.

телефl"ьм

поклик.. 7 с.оІА .емлl ••

Програма .Ч.со. На ХІ 11 анмо.и" 0,,1 ... пlАс.ких Irpax. 21.45 Хокей: збlрна СРСР ~ .бlрна По .. ьщl. 23.30 Новини.

JI~·

про "уаОЖ"Jlаlв. ВеJlецlанов. На ХІІІ ,имо.нх о .. lмпlll­ ськнх Irpax. Фlrурие а.т.,,· НА. П.РІІ. Коротк. nporp.-

22.00

Р.А ••'

21.00 21.30

РозповlАI

Проrрам • • ч.с>.

• По

АП.

О.

На

КIНОЖУРНII.1

КанаАН

20.00

21.00 21.43

пошта_.

ськнх

neAarorlQHOrO

Ю.

С&о

.ЗАороВ· ••. проrрама • Р ....

МУ'НЧНІ

НН. .На

Т:VИО8.

19.25

Програма

13.ЗО МУЗИЧННЙ

ЦУJlО'l.а.

or... A...

Вс..

РаАЯНСЬКОМ)

ському Сою.у •. 12.30 СI .. ьська 'ОJlнна.

nporpaM •. 17.25 О .. еВИАие неlмо.lрне. 18.25 Виступ .0К.... но·lнстру· MeHTa"IoHoro анс ... БJlIO «Гу·

по .. IТН"8иll

С.. ужу

кова

'"чиа

Koro

ЦeH~

IОзуl

16.М Пошта nporpaM8 .Ч.с •. 1&.40 з. .аШИМIІ лист.мн. Му­

мить читачів з широким колом пJt­ тань. які мають актуальне значен­ ня для теорії І практики науково­ го атеїзму: з вІронавчанням. КУЛЬ­ том і моральними принципами ос­ новних релігійних направлень. з

.g.,.~...:""'.....-? ... ,..,..,..,.~.,..,....,.~".~..,.O-~~~"...,....,~

.НОВАЯ ЖИЗНЬ,. -

10.00

Ф. Шопен. 13.15 ТезеlUlуб .Моец ........ 14.30 Но.ннн. 14.45 • Комора Соиц••. 13.4& МультфІльм «KOpo.lle.a Зубн. щlтк •••

ту Ім. 18.40 Наш

пІснІ

3,.

створено з {ніціати-

8и депутатської групи виробничого об'єднанн.я ~3aвoд

ні

хороших

росlllськоУ

союзноrо раJllо. 9.30 5УJlИЛЬНИК.

.СПОРТ30ТО •.

Му,нqниl

12.30

автомобільного

нІчного 1\.'1убу ДТСААФ міста Рязані І спорт клубу «АвІатор. мІста Тюмені.

приз('­

10.М 51J1ЬШ~ І 1.25 Тираж 11.40 Пое.I •.

ЦТ

р.льноrо те.llеба .. енн. І

ту_а'.

•1еТ!.10

К()­

ПОЄДИНОJ{.

на

РУ

ДJI. .ас. бат •• н. K08Ц~PT ансамБJlЮ пІснІ І танцю Лито.сьаоt РСР «Ле­

хІдних машинах УАЗ-46'), третя ГАЗ-69. ВА3-21-21 «Н;.!­ автомоБІлів ста.1JИ Ульяновського ва:l>. Гонку одразу очот'­ команда завод~-. ЛИ СПОРТОfени із То.'1ЬЯ"'­ автомобільного «Ухтті. ПРИЗОВі мІсця зайня:,и команди колгоспу Ураль­ ульяновцІ Олександр Тро­ на:l> і спортк"убу шин. Валерій Кузнєцо13. ського автомоторного за­ воду. ДругІ місця завоlOВолодимир 3вягін. ЧемпlОНО~f у К.1асі a'l- вали друга команда спорг­ томоБІлів ВАЗ-21-21 CNB клубу «ВАЗ" Із То.1ьятт1. Куусальського майстер спорту із ТО.1ЬЯТ­ команди ТреГI ті О.1еliсандр РуБЛЬі)В. автопідприємства. за колективами И0ГО машина прийшла ;;0 місця rblнішу. хоч на трасі вІ,1- четвертої команди У ль!!­

ров.

У нласl автомобілІ t! Г АЗ-51 І ГАЗ-53 основ­ на боротьба розгорнулася мІж СПОРТС~fенами з Ес­ тонії. Перше місце завою­ вав кандидат в майстг,и

пройти

виступили

ПРОГРАМА

8.00 ПРОГР.М. ..Ч.с •. 8.50 На ХІІІ 'ИМОВИХ o.. IMnll. ськнх Irpax. 9.05 Концерт АкаАемlчноrо "оо

A5BГД~II ••.

9.10 9.40 10. 10

ті. Серед На

(КИТ8)

СУ50ТА. 18 ЛЮТОГО ПРОГРАМА ЦТ 8.110 Проrр.м. с Ч.С •. 8.&9 Н. ХІІІ знмо.Их Озlмпlllських Irp.x.

НА ПРИЗ СІМЕЙНИХ ЕКІПАЖІВ щики

.ВУ.18eJI ...... - .Кие.. (Тu.. lи). ' •. 25 .1...M_KOHRetlT .Спl." В. Тlткlн •. 21.45 ХУАожн11І телефlл"м .За. .. арован. садиба.. Z <ерІ•• НЕД1J1Я. 17 лютого

НА ГОЛУБИХ [КРАНАХ

сили довести його до фІ· нішу. У нього другий ре· зультат. Третім ПРИЙШО!< Володимир Баранов !з

МelМНЦем Броварів, Фе~ром ДМВТp08~M; що IІрІІУхав з BOJlroгpa~a, І Памом Дмитро. IІlІ'Іем, JlRиIt Jlрбживає 11 сет Вов.ькому Ба­ PJreJoRoro р&lону. Про даJlЬШВЙ хІд свита муж· востІ Циьси в цІй кореспонденцlІ.

anlмy:

.У& І<иJас:ька.

164.

Зам.

985-11.830.

....,

#27 1980