Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

KPAlН,

ЄДНАйТЕСЯ!

.NЬ

Турбота про зміну-справ~ спіnьна

27 (4547)

П'ЯТНИЦЯ

Днями опубліковано повідомлення про те, що Центральний Комітет Компартії Украіни схвалив ініціативу колективів титано­ магнієвого комбінату і заводу «Дніпроспецсталь» м. Запоріжжя, колгоспу імені Бузницького Миронівського району Київської об­ ласті щодо подання допомоги загальноосвітнім школам у дальшо­

17 ЛЮТОГО

1978 2

ЦІна

р. коп.

му вдосконаленні навчання, праці.

виховання учнів і

підготовки

їх до

Так, за всіма класа~ІИ підшефних шкід Запорізького титано­ магнієвого ко)!бінату закріплені колективні наставники брига­ ди, цехи, дільниці. Одна з головних турбот колективу зміц­ нення матеріальної бази цих учбових закладів. Ремонтуються вони також на кошти підприємства. Все це робиться в основному за

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

рахунок надпланових прибутків.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТЦ УКРАІНИ.

Колектив Запорізького електрометалургійного заводу «Дніпро­

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Всі сили, знання, досвід-на виконання завдань третього року п'ятирічки! *

Останній місяць ювілейного ро­

усі

ник

зобов'я­

залися перевиконувати виробничі норми не менш як на 5 процен­ тів при високій якості роботи. Підсумки казують,

щодеНlНОЇ

що

слово

у

IJ'Oботи

по­

нас

ро­

не

інших,

які

дільниці. він на

,ремонтно

- механіч­

,~ею

заслужив

великий

авторитет

У. това­

ришів по роботі.

На фото: О. і. ПАРХОМЕНКО. Фото М. Семинога.

... ...

Д. ЛЕБІДЬ, світлотехнічного

Шириться фронт робіт У паРНИJюво-теПЛИЧНіЙ бригаді

ці висіяно такоЖ насіНня по­

радгоспу

тури

мідоріВ.

«Жердівсь.lШЙ», М.

їх

останніми

в

нушку

теп­

логенераторами,

земля

них

розтала. Розсади ранньої капусти буде вир{)[Цено на зо гектарів ПЛОЩі. В розвод-

Вісті

Пензенському виробничому об'єднанні «Електромеханіка». Перші зразки нового приладу пройшли випробування на великих птахофабриках країни і дістали високу оцінку спеціалістів. Цьому виробові при­ своєно державний Знак якості. Прилад значно підвищує продуктивність праці. При

цьому додержується наЙТО'1ніше дозуваНН\І вакцини.

ТРАВИ,ВИПРОБУВАНІСПЕКОЮ І ХОЛОДОМ

якості

завершили

насіння

полі

в

вирощування

збирання

зеле­

багаторічних

господарства

Особливість нинішнього сезону

України.

-

широке

доносиому яблуневому саду, якого єв господарстві 64 гентари. На 40 гектарах літ­ ніх

і

ос.інніх

сортів

Номітет

України і Української

глянули

Імені 50-річчя РадянськоІ УкраІни

питання про увічнення

пам'яті видатного новатора ви­ роБНИЦ'І\Ва, зачинателя СОЦіа­

Таке почесне

лістичного змагання за досяг­ нення найвищої продуктивнос­ ті праці в роки перших п' яти-

носитиме

спорудити

Стаханову

Стаханові

сокої

Ми плануємо каЛlИНИМИ

добривами

мерзло-таломуг.руиту.

по Тран-

Т·ОРНl розкидачі підготовлені до роботи, добрива завезені.

все,

щоб

вирости­ уро­

М. ЛАВРІНЕНКО, агроном-садівник

рад­

центнерІВ додаткових кормів одержать колгоспи і радгоспи, зокрема, від впровад­ ження еспарцету «інгульського», виведено­ го вченими на дослідних полях Кіровоград­

ської області. За 'врожаєм зеленої маси він перевищив стандарт на 15 центнерів з гектара. Більше дає «інгульський» і сіна. Сорт стійкий проти низьких температур і посухи.

-

люцерна «краснодар­

ська рання». Переселившись на Україну, вона якнаЙКР~LЦе зарекомендувала себе на степових просторах Дніпропетровської об­ ласті. Гектар її посівів це 300 центне­ рів зеленої маси або 100 центнерів сіна.

СХОВИЩА ДОБРИВ Сховище на 10 тисяч тонн міиеральних добрив стало до ладу в ~олодечненському

визнаllні

характеризуються

не

лише

мовистими

ЯКІсними

ПОК!іЗНИ-

ками. Уже в третьому кварта. лі, напередодні сла'вlЮГО юві­ лею Кр.аїни Рад, було завер­

пам'ят­

шено

в місті

рІЧНу

Ш.~ILНЯ

Ворошиловградської

Цlll1НИМ

прог,раму

якості

виробів.

ди,окам

до

поліп­

Фрих­

тракторів

Т-I50 і Т-70С і автобуса ЛАЗ «Намі» присвоєно почеснНіЙ

п'ятикутник, а продукції. по­ над ІЗО видів першу кате­ горію

якості.

Сотні

робітників

нідзначили

знаменні дати вагомими трудо­ вими успіхами. 370 оорошко­

виків ДOCТPOtКOBO СП'Равилися 3 осоБИіСТИМИ дворічними плана­

технічному УЧИЛИЩУ .м 10 міста Тореза Донецької облас­ ті. Встановлено 26 стипендій імені о. г. Стаханова для кра­

ми, пі'втори тисячі удостоїлися з'вання «Уда,рник КО:М}lністич­ ної праці». Серед них фре­ зерувальник о. ю. Сеглюк з цеху N2 8, токарі г. Ф. Без­ углий 3 цеху N2 7 і В. К Бу­ зюн З цеху N2 4, печовий В. п.

них УЧИЛИЩ республіки. (РАТАУ).

пресувальниця г. В. Кульчиць­ ка з цеху Ng 2.

НаПітальна»

виробничого

об'­

щих

учnів

Западлоsський

професійно-техніч­

ни

1978

Радн,

року о

15

що

17

чотири

JIЮтого

годниі в ПРИМі­

скликання.

районному об'єднанні «Сільгосптехніка» в Мінській області. Воно оснащене конвейєр­ ними лініями, мостовими кранами з грей­ ферами. Вантажно-розвантажувальні робо­ ти повністю механізовано і автоматизова­

но. До кінця п'ятирічки в Білорусії міст­ кість нових прирейкових і глибинних схо­ вищ зросте на півмільйона тонн. Це значно

підвищить ефективність використання доб­ рив у колгоспах і радгоспах.

АВТОБУС-ХОЛОДИЛЬНИК Першу партію авторефрижераторів виго­ товлено на заводі

автомобільних запасних

частин у Баку. Під холодильники переоб­ ладнано автобуси, що випускаються в Пав­

JlОВСЬКУ. ~ашини швидко доставлять спо­ живачам Швидкопсувні продукти харчуван­

ня. В цьому році підприємство випустить сотні авторефрижераторів. (ТАРС

..... РАТАУ).

печового

«П'ятирічку

Украї­ В.

В.

-

за

намічають

но­

155 робітників зобо­

виконати' особисті

програми підвищеlШlЯ продук­ тивності праці до першої річ­ ,ниці нової Конституції СРСР. В. БОНДАРЕНКО,

щенні райониого Будннку KYJIЬ­ тури (вул. Київська, 235) від­ будеться шоста сесія міської Ради народних депутатів шіст­ надцятого

делегата

Компартії

роки!»,

sірубежі. в'язалися

N2 1,

виробництва,

старшого

Кузнєцова

цеху

почин

ХХУ з'їзду

Виконком Броварської місь­ кої Ради народних депутатів доводнть до відома депутатів міської

з

. Передовики

ПОВІДОМЛЕННЯ

Міськвиконком.

Тисячі

за

З:lI.обутки.

значними 'кільк!сними, а й про- І.

єднання «Нрасноармійськвугіл­ ля» і гірничому професійно­

госпу.

сортів.

металургії

Досягнення колективу заво­ ду

області.

напровесні

підживити дерева фосфорно­

нових

нї.дзнаки

трудо.ві

Пlдтримуючи

ти цього 'року ВИсокий жай фрукТів . .

трав

чорної

по­

Міні­

СРСР удостоїло його цієї ви­

дящих міста Надіївки Вороши­ ловградської області, 'Президія Верховної Ради Української РСР прийняла Указ про пере­ йменування міста Надіївки на місто Стаханов.

г.

віднині

заводу

металургії.

стерство

Враховуючи побажання ТР$­

Вирішено

ім'я

колектив

рошкової

річок, Героя СоціалістичноІ Праці Олексія Григоровича Стаханова.

ник о.

.,.~.."....,...."...,...

ОО ®rnJOO ОО ОО

Ном-

Рада Міні­ РСР роз­

саду.

республік

Друга новинка

яблунь

гілки вже обрізано, їх зразу ж зібрано спеціальною воло­ кушею і витягнуто за межі

Робиться

використання

Серійне виробництво напівавтоматичного ін'єктора для вакцинації птиці почалося в

трав

для

СОЮЗНИХ

НОВИЯ ІН'ЄКТОР

Перевірку

на

У наполегливій праці про­ водять зимовий час і робjт­ нини садової бригади. Понад 20 чоловік трудяться нині на обрі'зуванні гілок у пло-

теп­ в

буде вирости­

гектарів, вона ви­

розпочнеться ної цибулі.

,нещодавно

об~гр1ваються

кУЛЬ­

розсади на площу З' гектари, виготовляють торфо-пере­ гнійНі горщечки. Незабаром

лиці під плІвкою. НіЛЬRа та­ теплиць,

цієї

різні строки. Нолектив бригади прово­ дить й інші невідкладні ро­ боти ПО підготовЦі до весни. Жінки висіяли цибулю-чор­

днями

наркасні

90

'саджуватиметься

жінки почали пікірувати в торфо-перегнійНj горщечки ,і висаджувати

Розсаду

потрібно

ти на

Ігнатьєва.

Овочівнинизавершують ре­ монт парнинових рам і НОРО­ бі,в, приступили до вирощу­ вання розсади. У розвідній теплиЦі вже з'нвилися друж­ ні сходи сіянців ранньої ка­

вкритих,

Центральний партії стрів

...

~

Ім'я о. г. Стаханова присво­ єно шахті «Нрасноармійська­

яною Rерує г.

десятих класів під час

#..?'..,......,..,.~

но меморіальну дошку.

3РООТ АЄ ТРУДОВЕ НАПРУЖЕННЯ

ких

УВІЧНЕННЯ ПАМ'ЯТІ О. Г. СТАХАНОВА

На будинку адміністративно­ побутового комбінату шахти «Торезька» виробничогооб'єднання «Торезантрацит» , де о. Г. Стаханов працював в останні роки, буде встановле­

виконують

заводу.

пусти,

ро­

бітник

змінні норми на 115-120 процен­ тів і здають продукцію з першо­ го пред'явлення.

брнгаднр

pid-

не підприємство. Добросовісною nра­

Валентина Бобко, Віра Панченко, Ніна Костенко, Ольга Габрійчук багато

тальної Прийшов

повернувся на

зійдеться з ділом. Кожна робіТ-. ниця при .нормі 160 виготовляє ,в середньому. по 190-200 розсіюва­ чі,в до настільних світильників і торшерів. Найвищої продуктив­ ності добиваються склеювальниці

та

інструмен-

ний завод дев' ять років тому. Звід­ си був призваний на службу до лав Радянської Армії, після чого знову

соціалістичне

робітниці

- інструменталь-

сар

зяттям продовжуємо працювати і в нинішнь'ОМУ році. Прагнучи гід­ но відповkти на Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і

змагання,

но-виробничий комбінат, де учні шостих -

(РАТАУ) .

Олексіll Іванович Пархоменко­ досвідчений слю­

ку наша бригада завершила з пе­ ремогою в соціалістичному зма­ ганні. З таким же великим зав­

про

Кооперуючись з іншими підприємствами і колгоспами району

до кінця п'ятирічки тут намічено створити міжколгоспний навчаль~

... ...

ЯКОСТІ РОБОТИ

ВЛКСМ

Вже багато років трудівники' колгоспу імені Бузницького і пе­ дагогічні колективи двох місцевих шкіл об'єднують зусилля в про­ фесійній орієнтації учнів, вихованні у молоді любові до ПРОфесії хлібороба.

трудового семестру оволодіватимуть хліборобськими прОфесіями.

ПРИ ВИСОКІЙ

ЦК

спецсталь» допомагає обладнувати в підшефних школах навчально­ методичні кабінети по прОфесійній орієнтації учнів, оснащувати сучасним обладнанням шкільні майстерні.

керівник

~

вого

корпункту

«Но­

життя».

Ф

ШЛЯХОПРОВіД У СКИОИНі Спорудження шляхопроводу через

магістраль Ленінград

-

Київ розпочалося у населено­

му пункті Скибині. По мосто­ вому

переходу

довжиною

150

метрів продяже залізнична ко­

лія, я:ка протягнеться на ni,в­ нічний захід від Броварів. БудіlВельні роботи на важ­ ливому об'єкті ведуть робітни­ ки передової організації­ мостопоїзда .N'2 814. У третьо­ му році п'ятирічки "ВОНИ повин­ ні освоїти понад 250 тисяч карбованців капіталовкладень. Скибин,сl>КИЙ шляхопровід стане до ладу в 1979 ]Юці. Б. МЕЛЬНИК. начальник

номічного поїзда JIi

планово-еко­

вІдділу

814.

мосто­

1 ,


КУРС

acarr..

Парrlйве

Активно,

пройшли

ків

по-діло в о м У

збори

господарського

ки

партійно-

активу

стало

можливим

вмілому

керівниц т в у

партійної

заво­

орган і з а Ц і ї

ду торговельного машинобу­ дування. Партійне бюро,

ходом

цехові

система змагання від інди­ відуального до колективного

парторганізації,

яності

продукЦії

в

за­

ню

третьому

Особистим показують

Обов'язок кожного ко­ муніста, кожного виробнич­

прикладом

що

Минулий рік для торгма­ шівців був роком ударної праці по успішному здійс­ ненню напруженої виробни­

тиві.

в

Насамперед

- звати

членів

кладати зусиль, щоб продук­ ція виходила тільки високої якості.

вони

Безсумнівно, кожний учас­ ник активу сприйняв виступ товариша по роботі як зак­ лик розгорнути активну бо­ ротьбу за випуск товарів з державним Знаком якості.

колек­

коваля

Бо мину лий ріК не приніс торгмашівцям радісних змін у цій справі . Фронт робіТ розгорнуто широкий, але йо­

І. І. Ратушного, ливарника С. І. Туровця, бригадирів А. М . Бреуса, А. М. Остап­ ка. Добре трудяться і брига­ ди, очолювані М. Т. Кисі­ лем, Б. В. Петрашенком, О" М. Волковим. Ці колекти­

чої програми, виконанню підвищених соціалістичних

зобов'язань по гідній зу­ СТРІЧі славних ювілеїв­ вО-річчя Великого Жовтня і 60-річчя встановлення Ра­ дянської влади на Україні. Як результат самовідданої

ви

рапортували

про

го

вико­

ро

продукції на суму 460 ти­ сяч карбованців, ареалізо­ вано її на 177,З тисячі кар­ бованців .

не

проявило

наполегли­

колективу

на

підвищення

Складні

і

завдання

відповідальні

поставлені

колективо",

нинішній

І

ності

сення,

колективу.

яке

на

доповідач,

виступаючі говорили політичне і трудове

трудового

перед

підприємства

рік.

увага на тих недоліках, які були допущені в діяль-_

здобут-

в

ефеКТИВНОСТі та якості.

Приємно відзначити, що на зборах менше говорилось про успіхи (хоч вони й вагомі), а наголошувалась

виготовлено

втілення

вості, щоб спрямувати роБОту

кого Жовтня.

строкове виконання ріЧНОГО плану і взятих зобов'язань.

практичне

життя потребує ще великих зусиль багатьох служб заво­ ду. Якраз тут партійне бю-

нання плану двох років п' я­ тирічки ще напередодні святкування вО-річчя Вели­

праЦі всього колективу є до­

начальник

копродуктивно, .ритмічно, до­

треба на-

КПРС

сказав

заготівельного - цеху В. І. Шумай, працювати висо­

високопро­

народжуються

-

ника,

піднесен­

активності

зразки

«штурмівщини».

-

дуктивної праЦі, виступають застрільниками й організа­ торами всіх корисних справ,

активу.

Досягнення таких

чітка

робітників. Як завжди, на правому фланзі боротьби впевнено йдуть .комуністи.

тання були провідними У ви­ ступі директора підприєм­ ства І. Г. Агапова на зборах

завдання

і

значному

виробничої

до

супер-

Стабільна

сприяла

році п'ятирічки. Саме ці пи­

Понад

трудового

ництва.

водські технічні служби про­ аналізували підсумки діяль­ ності колективу за 1977 рік, використання резервіВ для дальшого підвищення ефек­ тивності виробництва і

Так, робітник цеху NQ 4 В. І. Колот сказав, що на заводі стала помітною тенденція

завдя­

і

розгортання

змагання в

Майже

соціалістичного

1978

чено

виготовити

ховано,

виготовити

Бу­

Нинішній

січневий план по випус­ валової продукції на

повну них

ударної праці

-

ділами

всього

ти

для

ліній,

управлінням,

з

виконують

спеці­

замовлення для КамАЗУ і

ВАЗу.

Продукція

ко:

тується більш країн світу.

газети

мета.1Jооб­

програМОВІВІ

альні

киян як в

експор­ тридцять

М. НОВАк.

«Нове жнттю>.

серед

токарних

напівавтоматів. Саме

автоматичних

робних

В. ТОВСТЕНКО, корпункту

і

ефективність таких галузей, як і приладобудування. Тут виготовляють також верста­

лективу .

член

багатошпиндель­

~Іашино-

вагомими

трудового

«гамму»

І пони значною мірою визначають

вико­

підкріплює­

конкретними,

київських

горизонтальних

- автоматів

102,7 процента, а по реалі­ зації товарів - на 104,1. Прагнення комуністів зробити 1978 рік роком ться

внесок

верстатобудівників у справу ме­ ханізації і автоматизації важко переоцінити. Завод єдине в країні підприємство, що випускає

яких вони працюють . Відрад­ но, що успішний старт взя­ то в третьому році п'ятиріч­ нав ку

країни

категорією якості.

Виступаючі М. 3. Воро­ пай, Л. І. Дубровський, І. А. Мельниченко доповіли учас­ никам зборів про перші тру­ дові здобутки колективів, у

заводу

lБ290

вивільнити

близько двадцяти тисяч чоловік! Обидві моделі атестовані вищою

торговель­

Колектив

умовно

в народному господарстві

них меблів високого гатунку на суму понад З мільйони карбованців.

ки.

висо­

випуск лише

1Б265 і

-

дозволить

-

де атестовано на 3нак якості ;,!О найменувань гірок, а в цілому до кінця року плану­ ється

що річний

двох з них

поліп­

шенню якості продукції.

при

вих моделей, які почав випуска­ ти Київський завод верстатів­ автоматів імені Горького. Підра­

торговель­

по

прискорюють

деталей

кій точності обробки верстати но­

ного обладнання на суму в мільйонів карбованців, вра­ ховуючи і випуск нових па­ вільйонів типу П-19, п-зо, кіоску БК-l. Великий обсяг

робіТ визначено

вдвічі

виготовлення

році.

Річним завданням передба­

про те підне­

викликав

ГараНТіЯ високої якості

праЦівників Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛНСМ про

ДОС'ЯГВЕМО вищих РУБЕЖІВ

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

-

Серед КО,\fсо,\юльсько-молодіжних бригад заводу торговель­ ного машинобудування неодноразово виходить переможцем соціалістичного змагання бригада машинолічильної станції,

де комсоргом Лідія Лінник.

За

третій

квартал

цього

року

колектив став правофланговим трудового суперництва. На фото: (справа наліво) Л. ЛІННИК, В. СИДОРЕНКО­ ВА. Н. МЕЛЬНИЧУК, В. КОЗИР, О. ІСАЄВА, Н. ДЕНИ­

СОВА під час обідньої перерви знайомляться з подіями днч. Фото Б. Удовиченка.

КЛИЧУТЬ новоБУДОВІ Не раз ми чуємо в розмові молодих людей слова про ро­ мантику, про великі новобудо­ ви. Багато наших земляків за

стрілецького тиру бюро місь­ кого комітету комсомолу ого­ лосило районними ударними бу­ довами.

комсомольськими путівками трудяться у багатьох куточках

Широка

рідної країни. Анатолій Піддяч­ ний та Микола Бельов на будівництві шахти «Довжан­ ська - Капі тальна» , Олександр Бабич та Ярослав Шопяк про­ кладають залізниці Тюмень­ Сургут- Уренгой, Володимир Герасименко та Віктор Дмит­

ренко споруджують

порт «Во­

СТОЧНЬіЙ».

року

Минулого

в

ком­

ювілейного для Ленінсь­

кого !юмс-омолу, року. Насампе­ ред, юнаки -і дівчата міста бра­ активну

участь

у

спо­

рудженні першого на Україні тепличного гідропонного комбі­ нату, який зводитиметься на те­ риторії нашого району. Цей об'єкт,

а

також

ПРОМІІСЛ.ОВИЙ чають

три

нових

комітету

великих

удар­

сомольських

РОГАЧ, ком­

організацій

холодильних

АРСР

машин,

визна­

вузлів

і

очисних

пунК'Тів, під'їзних доріг, С11ІlОрення єдиного джеР€.llа енерю- і теп­ лопостачання робить дешевшою загальну вартість будівництва на 3,5 міЛЬЙQНа карбо·ванців. І ще одну «вигодр передбачили про ­ іЖтувальники винесення будівництва n-ромвузла за межі міста: повітря на житлових маіСивах завжди буде чи,стим.

З

будіlВНИЦт.вом ВОЛЗЬІКото промислового вузла змінюються і со·

ціально-культурні

обриси

міста,

значно

розширюються

його

межі.

у місті з,водиться новий житловий район на 60 тисяч чолOlВlїк. Тут передбачено ма'ксимум вилод для населення: п'яти- і дев'ятиповер­ хові будинки, торговельнlІ'Й центр і їдальні, будинок побуту, дитя· чі комбі.натн, лікарні, будинок культури і музичні школи, CTaalioн, відкриється тролейбусне сполучеН!Ня. З заселенням нового району

чисельність жителі'В Волзь.к,

Волзька

подвоїться.

Л. КОНОРЕВ, кор. ТАРС.

Марійська АРСР.

Q

2

стор.

о

минулий

_рік

завдання

по

реаЛізаЦll

процента.

-

комунікацій,

працювати

Минулорічний план нашого виробничого управлLння ·газового ,господарства був досить напруженим. Але нолектив доклав максимум старань, щоб його виконати з найнращими показникамн. Загальну протяжність газопро­ воду з·більшено за рік на 2~,5 нілометра і за­ раз вона дорівнює 46З кілометри. Газифіко­ вано природним газом 2054 квартири, в то­ му числі 1498 У нашому місті та районі, у Бориспільському 556. Тепер ми обслуго­ вуємо природним га'30М лише у Броварах 12794 квартири і 7104 ква{>тири скрап­ За

агрегаті.в та мотореду:кторний, будівництво я.ких розгорнулося В минулому році. У цих новобудов визначальна особливість: всі тр!! заводи зво,дяться в рамках єдиного промислового вузла. Така промислова КОООЄ1рація вигід,н-а і для держави, і для підприємств.

Спорудження на принципі пайових внесків

ПРАВОФЛАНГОВИМ

природного газу виконали на ІІЗ процентів ' і знизили передбачені втрати на 7,2 процен­ та. Завдання по доходах виконали на 111,5

профіль МарійсЬ'Кої

Прагнення

-

леним.

мІськкому комсомолу.

Волзька

заводи:

комсомолу.

В.

СЛОВО

-який

Всесоюзною

завідуючий вІдділом

.

мі-ста

області,

яні бажають ста ти уча~нинами цієІ важливої новобудови, не­ обхідно звернутись до місьного

ЗМІНЮЄ

профіль

чекає

14 березня 1978 року в місті Києві розпочне . роботу ХХІІІ з'їзд комсомолу Укра­ їни. Прямо звідси буде урочи­ сто відправлено ударний загін імені ХХІІІ з'їзду ЛКСМ Ук­ раїни на будівництво ДІахт Донбасу. Юнакам і дівчатам,

будівництво І

Волзьк

вибору

ною комсомольською будовою.

нашої неосяжної Батьківщини. Чимало новобудов чекають молодих ентузіастів і цього

тимуть

Білгородській

оголошено

сомольська організаЦія райо­ ну направила понад зо моло­ дих трудівників на новобудови

1978,

карта

романтиків і за межами нашого району: на будовах заводу «АтоммаШ1> в Тюмені, шахт Донбасу. Розпочинається спо­ рудження Оскольського елек­ трометалургійного комбінату

о

Успішно здійснено план по капітальному будівництву і ремонту в обсязі 78 тисяч нар­ бованців. Зокрема було споруджено і здано в експлуатаЦію 8,9 кілометра .газопроводу . Це на 1,4 кілометра більше плану.

Працюючи

нансової

над

виконанням

програми,

найбільше старань но забезпечувати

наш

виробничо-фі­

нолектив

докладав

до того, щоб систематич­ безперебійне постачання

споживачів природним і скрапленим газом. Адже від того у великій мірі залежить рит­ мічна і ВИСОКОПРОдУктивна робота промисло­ вих підприємств і 6а-гатогалузевоro сільсьно­ господарського виробництва, '!\омунального господарства, служби побуту, а також підви­ щення добробуту усіх трудящих Міста і села.

Принагідно хочеться відзначити тих праців­ ників, яні доклали найбільше своїх старань у ВИКQнання річної програми. таних як Н. П.

Петрусь, Р. Я. Тяпкіна, Г. П . Руденко, Ф. П. Нороткова, О. П. Олефір, П. П. Лйп'явка, О, й. Грач, В. М. Короленко, К І. Ремизов­ ський, ~. А. Мойсе~нко, В. І. Семенов, Г. А.

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

П'ятниця,

17

краще

Способин, В. В. Рифа, І. О. Антоненко, С. Е. Нестерець,

Г. Ф.

Коломієць.

Приємно усвідомлювати, що- наші старання

одержали високу оцінну: бюро міськкому Компартії України та ВИКОНlVОМИ міської і ра­ йонної Рад народних депутатів за підсумка­ ·ми роботи у четвертому 'кварталі присудили перше

з

місце

серед

врученням

комунальних

перехідного

господарств

Червоного

[Jрапора

і занесенням на районнх Дошку пошани. Ця .нагорода вселила нам ще більшу впев­ неність .у свої сили. І ми почали третій рік десятої п'ятирічки з підвищеним ентузіазмом. Партійна, профс.пілкова організації, адміні­ страція .івесь колектив _роблять усе дЛЯ TQГO, щоб, як підкреслював у промові на -грудне­

вому Л. - І.

(1977

р.) Пленумі ЦН КПРС товариш Брежнєв, зберегти, GакрLпити трудовий

порив і

ритм ювілейного ,змата-ння.

мо працювати

завтра

Ми буде­

краще, ніж сьогодні.

Розробляючи плани і соціал:стИЧні в'язання на 1978 рік, ми загострили

зобо­ свою

увагу на тих ділянках роботи, де в минулому році допустили упущення і недоліни.

На

1978

рік пла.ном передбачено виконати

великий обсяг робіт, а саме: реалізувати

216

м:льйонів кубічних метрів природното газу і 1250 тонн скрапленого, розпочати будівни­ цтво виро-бничої бази, успішно ви.конати зав­ дання :по капітальному ремонту і ПРОфілак­ тиці, своєчасно підготувати газове господар­ ство до осінньо-зимової експлуатації. Обго­ ворюючи Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів

СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛКСМ про розгортан­ ня соціалістичного зма.гання, працівники на­ шого підприємства одностайно запевнили, що весь комплекс річної виробничо-фінаНСОВОJ ПРQГрамивиконають до 22 грудня 1978 року.

началыlиR зового

лютого

Л. ПОЖИВІЛОВ, внробничого управління га­

господарства.

1978

року.


ЗА РУБЕЖЕМ

ТОРГІВЛЯ 3 ПРИUІЛОМ

Техніка дnя тваринницьких ферм На

молочному

комплексі

радгоспу

«Жердівський»

Броварського району на Киівщіrnt почалап:рацюВ-атина.:

пІвавтоматична дoYnЬHa установка <І Ялинка » . Завдяки їй однн оператор встигає тепер доглядатН--вкілЬка разів більшу групу до 80-100 гOnів.-Це сорокова високо­ продуктивна установка, впроваджена в господарствах об~ ласті за час, якнй мннув з

початку

технічного

пере­

озброєння ферм.

На прохання кореспондента РАТАУ ці факти КОментує начальник відділу автотранспортного, сільськогосподарського і побутового

оснащення ферм. А всього виробництву запропоновано нині понад 730 технічних засобів, третина з яких автоматичної дії. Цей арсенал

машинобудування Держплану УРСР В. С. Євдощук.

дає змогу в основному вершити механізацію

Переведення тваринни-

-

цтва на промислову

фермах колгоспів та радгос-

основу

пів

здійснюється всезростаючими темпами, сказав Всеволод Степанович. - І за-

безпечується воно передусім впровадженням ми

машин,

нової

якої

в

«тамдем»,

та інші

лише

-

якась

частка

в

тварин­

Одне

з

завдань

господарств

в

продуктивності

1,5-2,5

раза

і

собіварто-

свідчить провідними

ферм. У нашій вже діє понад

ні

манітніших до

в одній і з лабораторій

БО-РІЧЧЯ

на

своє

прагнення

і

штучного

на дослідницька

осіменіння

робота

по

вели-

транс-

на десять мільярдів карбованців набагато більше,

на них працює.

СИЛ

й

вищить кількість народжуваних телят

устаткування,

час дослідження.

ФОТО М. Семинога.

виконання виробннчнх планів будівельиими оргаиізаціями

Відважні ва фровті-

Назви

В

електрослюсаря

Червоної Зірки, медаль «За бо· йові заслуги» та ряд інших бойових нагород і відзнак за ратні под,виги на фронтах В,е­

вахту на честь цієї знаменної дати і інші фронтовики. Висо­

ликої Вітчизняної війни. Він брав участь в запеклих боях за ,визволення ~iд ВОРОІГа Ро­

струментальному

стова,

на

Новоросійська,

k.авказі,

воював

у складі

ді З8-го гвардійського стрі­ лецького полку воював і на інших фронтах. Він нагород­ жений орденом Червоної Зір­ ки, медаля'ми «За бойові за­ слуги», «За оборону Сталін­ Пра­ града», «За визволення Ги» та іншими. Колишній фРОПТОІВИХ кілька рокі'в тому вийшов на пенсію, але всиді­ ти без діла не може - про­

військ

І-го та 4-го у.к,раїнських· фрон­ тів, звільняв зе~лі Поль­ щі і Чехословаччини. І всюди відважні бійці мінометної ро­ ти,

якою

щадно

він командува,в,. не­

громлячи

ЛЮТИіХ

Гlтле­

Рівців, несли ЛЮДЯМ довгожда­

ну

волю.

На

рахунку

очолю­

ваного ним бойового підрозді­ лу

багато

знищених

мінометних

гapM~T,

установок

та

довжує

ш­

своїми

шої військової техніки і живої сили

на передньому

краї.

невої

Ре.ВJ<)'Люції.

У

За

з

ветерана

дає «}tpyre е лек тро­

ВИСОКОЯКІсно,

пе.ревиконує

значно

норми.

ОдночаСНQ ветеран n,раці

бере

активну

в.ійни участь.в

лромадсько-ко,рисній

робоТІ.:

політінформатор, громадськии уповноважений по розпов~юд­ женню преси. Це завдяки иого

старанням

робітник!!,

рно-телtlічні службовці

інж~не:

праЦІВНИКИ

цеху

1

передплаТИ:1і1!

на НИlнішній рік 1100 ПРИМІр­ ників газет та журналів, що припадає в видання

на

працюю­

ЛОДИХ

чого.

Ударна

робота,

кретна

підприємства

-

житті це

кон­

ві.дповідь правофланго­

змагання,

соціалі,стичного

вносять

свою

вагому

частку праці в успішне втілен­ ня в життя рішень ХХУ з'їз­

ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ про розгортання соціалістичного змагання за виконання і пере­ виконання плану 1978 року. Іван Овсійович робить все для того, щоб зробити третій рік п'ятирічки роком ударної пра-

П'ятииця,

виробничників.

правофлангові

вого трудівника на Лист ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР,

о

о,рде­

Нині на за'воді трудитыяя близько 90 учасників ВелlLКОЇ Вітчизняної війни. Усі ВОЮІ

аКТИВіІІа

уча,сть 'в громадському цеху,

нагородами:

особистим прикладом запа­ люють на трудові подвиги мо­

оередньому по т,ри кожного

боЙо.вими

Сумлінно працюють і бездо­ ганно виконують свої обов'яз­ ки ветерани війни і праці ка­ валери бойових і трудових ор­ денів КОМУІністи Олексій Ники­ форович Анфімов, будівель­ ник Микола Андрійович Іва, ницький; лаборантка централь­ ної ЗЗlводської лабораторії Лю­ бов Василівна Ярмоленко та багато інших. І на якій би ро­ боті вони не були зайняті, всю­ ди сумлінно вихонують свої обов'язки, готують трудові да­ рунки Вітчизні на честь БО-річ­ чя Радянської Армії. Своїм

пршладам. І все ~iH робить на­ дійно,

не

вироб­

ном Слави третього ступеня, медаллю «За відвагу» та інши­ ми сяє на г-рудях орден Жовт­ невої Революції з силуетом лег-ендарної «Аврори».

заводу .lI.уже складна і відпо­ відальна робота: життю> точним

і вмінням

молодим

У слюсаря цеху N2 5 Івана Костянтиновича Лапуки порясЦ

ордена Жовт­

-

працювати,

ничникам.

сумлінну й самов-іддану пра­ цю удостоївся високої урядо­

вої нагороди

силами

поступається

ворога.

ЯК і в бою, так і на фРОIН­ ті мирної праці Іван Овсійович

_

невтомно

ду КПРС,. борються за те, щоб З'роби'Ги третій рік десятої п'я­ тирічки роком високої тивності виробництва і

ефек­ якості

роботи.

А.

17

JIIOТОГо

1978

ГАВРИЛЕНКО.

року.

ВМД

Разом по місту Трест «Броварнсільбуд» т.

ч.

100,0 103,2

100,0 100,0 91,0 116,4 90,5 108,5 65,2 123,5 100,0 100,0 99,8 86,9 57,7 85,7 90,0 100,0 100,0 98,2 103,3 102,3

106,2 142,3

106,2 142,3

100,0 115,1 . 54,3 99,5 98,6

100,0 97,3

110,4 100,0 102,4 132,8 90,7 108,5 65,2 107,5 100,0 56,0 98,0 85,2 52,4 85,2 109,2 83,9

ШВУ-50 СПМl{-580 ВМУ-35

В

ПМl{-7 ПМl{-8 ПМl{-9 ПМl{-24

СПМR-508 СПМl{-509 СПМl{-50З РВУ тресту «Укррадгоспрембуд» УпраВЛіННЯ механізації будівництва СПМl{ «Головтеплицятехобладнання» Управління механізації,

РВУ облмісцевпрому Разом по селу

19i',~

......................................... Разом по місту і району

tfiI~ HAhlllX fi!Wn'8 «НЕ

ДБАЮТЬ

ВІДТВОРЕННЯ

У

ПРО СТАДА»

кореспондеиції

рейдо­

вої бригади, надрукованій в газеті «Нове життя>.> 14 грудия 1977 року, були під­ дані критиці керівники рад­

госпу «РусаНівський>.> за до­ пущення недоліків

у органі­

зації зимівлі худоби. Зокре­ ма, в ній говорилося про не­ задовільне

лодняка

утрнмання

веJlИ.КОЇ

рогатої

ие­

доniків і поniпmення органі­ зації праці на фермах. М. П.

НОВЕ

покладеиими

дисципліни і поniпшення ке­ рівництва

колектнвами

ЖИТТЯ

тва­

ринників бригадирами ферм призначені комуністи І. І.

Соловей та І. С. Соловей. Було також вжнто термі­ нових заходів щодо розмі­ щення худоби. Все поголів'я поставлено

в

налагоджено

приміщеиня,

регулярну

водопостачання,

Вжито заходів для -якнай­

о

з

ху­

Г. П. МарКУЦі.

випраВJIення

справилнся

иа ннх обов'язками. З ме­ хою зміцнення виробиичої

ставку

Директор радгоспу О. Я. КУJlИ.К, секретар парткому І. П. Рябий та голова робіт­ кому профспілки П.Г. Со­ ловей повідомили редакції, що кореспондеицію було об­ говорено на партійних збо­ рах цеху тваринників. Ко­ муністи піддали гострій крн­ тиці недоniки в роботі иа­ чальннка цеху П. П. Коло­ мійця, зоотехніка-селекціо­ нера Г. Л. Нестеренко Та бригадирів по вирощуванню молодняка М .. п. Солов'я і

100,4

Соловей та Г. П. Маркуця звільнені з своїх посад, бо ие

мо­

доби, прнзначеного для від­ творення дійного стада.

швидшого

гостро

відсталих

А насправді? Насправді ви­ являється,

що

активізація

цих зв' язків продиктована не турботами Пекіна

про

міжнародної

благо

напру­

кормів,

до­

безперебійне видалення

гною.

ПІд керівннцтвом партій­ ної організації спеціалісти радгоспу розробили конкрет­

нt

заходи

поліпшення

від­

творення стада. З метою не­

допущеввя зниження надоїв від корів-первісток і якісно­ го формування маточного по­ гоniв'я у господарстві ство­

рено. бригади

дві по

спеціалізовані вирощуванню

племінних телиць, щоб мати можливість щорічно ремон­

тувати

дійне стадо

иа

30

процентів. Учні середньої школн взяли шефство иад вирощу­ ваииям молодняка. Уроки внробничого навчання прово­ дяться иа фермі, де дітн вчаться

Q

доглядати

представників

«спільного

англійська

газета

у

ринку»

«Таймс» і

французька «Еко» прямо зв'я­ зують

з

прагненням китайсь­

ких властей перешкодити роз­ виткові

ділового

співробітни­

цтва між Сходом і Заходом. Не випадково також і те, що укладення угоди Китаю з ЄЕС «збіглося» в часі з зон­ дажем китайців у ряді країн НАТО, які входять також і в ЄЕС, про можливості заку­ пок великих партій озброєнь. Навряд чи можна вважати ви­ падковою присутність

. ської

торговельної

китай-

де.'1егації

на чолі з міністром

зовніш­

ньої торгівлі Лі Цяном у дні недавнього

11

будівництва і автотранспорту Райшляхрембудуправління

,

якого

багато

галузей китайської економіки.

розрядці

ВЗВl{ ПМl{-5

член КПРС Ангель Нухимович Дегтяр, який був учасником Сталінг.радської битви, у скла­

зв' язки сучасного

женості. Дедалі частіші візити

Госпрозрахункова РВУ-4

коваль,

про

китайської економіки, а полі­ тикою жорстокої протидії

організаціІ!

ПМl{-15 Мостопоїзд-814 ПДВП-2

копроду.ктивно трудиться В ін­ цеху

року в'процеитах

1978

потребують

країни

ці і гідним трудовим дарун­ ком відзначити славне 60 ..річ-· чя Радянської Армії і Військо­ ,во-Морського Флоту. Сам,овіддано несуть ударну

енерго­

цеху заводу порошково;:' мета­ лу,ргії комуніста Івана Овсі· йовича Лисенка три ордеlНИ

у

використати

придбання

китайських

• • пере.ЦОВІ в ТРУДІ

всю

тепер

зовнішньо-економічні для

шого лабораита Віру ЛЕВЧЕНКО під

(РАТАУ).

району за січень

це

словах заявляють

тивних

ПОКАЗНИКИ

СРСР

як

кої рогатої худоби ведеться напруже-

ведення

ВИ~~О~~~~~КТ~:~~у Пі,.Одбачите стар-

ЗБРОПНИХ

них,

дери

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ДО

економічних

пок.lадаючи

роз-

про зручності для тих, хто

устаткування

за

і

ТИРЬОХ», нинішні пекінські лі­

Українсько-

го науково-дослідного інституту

примі-

а

з

Китаї прийнято, на «банду чо­

від

продуктивність,

акти­

Пекіна

капіталістичними

серйозних

вину

ки колгоспи і радгоспи одер-

соку

помітну

контактів

труднощів

роботу.

прибирання

лише

Визнаючи наявність у краї­

приготування і роздачі кормів

це

епізод, який

державами.

республіці 470 станцій,

операціях

сприяння».

що

про

візацію

плантації зародків від високопродуккорів-донорів до звичайних і мало продуктивних, що значио під-

машин і

сказати,

останній у часі

щень. Творці механізмів дбають не тільки про їх ви-

жать

найбільшого

Треба

кликані' допомагати служБИ «Сільгосптехніки>.>. На них тепер практично повністю покладається технічне обслуговув~1ННЯ устаткування

цю

в

л'ись наданням Пекіну «режи­ му

ефективно використовувати одержувані механізми. В цій справі тваринникам по-

які виконують

переговори

пейським Економічним Спів­ товариством (ЄЕС) зак.інчи­

найважливіших

ськогосподарському' районі. Нова техніка полегшить працю людини на найрізно-

Загалом за роки п'ятиріч-

комплекті машин і уста ткування, передбачених для

для

цію (з використанням автоматики) на великих тваринницьких підприємс т В а х.

значне зниження сті продукції.

установки

машин

Торговельні

Брюсселі між Китаєм і Євро­

ництва і кормовиробництва на суму близько 3 мільяр­ дів.

Іх створено в кожному сіль-

праці

«карусель»

доїльні

товлено

механіза-

збільшення

країні розраховане до кінця десятої п'ятирічки. «Ялин-

ка»,

і комплексну

Переозброєння галузі обіцяє

систе-

освоєння

зана

ніж У попередній п'ятирічці. Лише на Україні буде виго­

перебування в

Англії на

випробуваннях ви­

нищувача

«Харрієр»,

що

йо­

го збирається купити Пекін; підвищений інтерес китайсь­ ких

торговельних

ків

до

нень

у

представни­

французьких галузі

досяг­

ядерних до­

сліджень і радіоелектроніки; таємні за.купки спеціальних сортів япон\;ької сталі. Все це підтверджує незмінність кур­ су спадкоємців Мао на підго­ товку до війни.

Мілітаристська

спрямова-

ність зовнішньої політики Пе­ кіна зустрічає повне схвален­ ня і підтримку у представни­ ків

найреакційніших

кіл

За­

ходу.

Ну а китайська економіка? Розтрата і без того невели­ ких сурсів

валютно-фінансових країни

тайський

позбавляє

народ

використовувати

торгівлю

Д.тJЯ

ре­ ки-

можливості зовнішню

розв' язання

гострих проб.1Jем господарства і піднесення життєвого рівня

населення. Одне слово, в ру­ ках пекінських лідерів зовніш­ ньо-економічна

ретворює'J'ЬСЯ із

політика

пе­

засобу зміц­

нення міжнародного співробіт­ ництва в зброю,

спрямовану

проти сил миру і розрядки. С. СТОКЛЩЬКИП, оглядач ТАРС.

тварин.

Q

3

стор.

о


ЗА КАБІНЕТНОЮ СИСТЕМОЮ

На

листи

ВІДПОВІдає

Жителька мІста О. В. Пе­

про

ху:ванню

земельну реиту.

якщо

виплати

жавному

Згідно Ука­

тю

і

земельну

ренту,

має

вІйськового

округу.

20.45 К. т. сНа добраніч, дІти!. 21.00 Програма сЧас.. (М.). 21.30 К. т. Авторський концерт народного артиста

УРСР

тора П. МаЙбородн. - новини. ПРОГРАМА

НА

компози-

В перерві

ОБЛАСТЬ

8.10 Науково-популярний фільм. 8.40, 9.40 9 кл. Загальна БІологія.

«БіогеографІя й еволюцІя.. сНа батькІвщннІ Джека

9.10, 11.10

Лондона..

(М.).

10.10, 13.00 АнглІйська мова. 10.40, 11.40, 14.30 5 кл. В. «БілІє парус одинокий •• 12.10 Студентам-заочникам. . марксистсько-леlllнськоі ки.

«МІсце

І

роль

(М.). Катаєв. (М.). Основн

естетнмистецтва в

життІ суспІльства.. (М.).

13.30, 16.40 сЕкран - лІкарю". (М.!. 15.00 Для тих, хто вступае до ВУЗІВ. Математнка. сРоза'язання рацlональних

нерівностей..

(М.).

15.30 Сторінки творчостІ ОлексІя Тол16.20 ~TO:;: ~:-~~IKa. сЗначення лист17.45 17.55

ка.. (М.).

Юножурнал. Екран студента-заочника. 1 курС. ХІмІя. сВчення про електроднІ

потенцІали.

ХІмІчнІ

джерела

струму..

19.00 Науково-популярнІ фІльми. (М.). 19.30 «Пісня, романс, аальс.. 20.15 Вечірня казка, (М.). 20.30 «Київська о~бlта... 21.00 ДокументальнІ телефІльми.

1

..................................................................* КИlВСЬКИЯ ЗАВОД «АРСЕНАЛ» ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

ммсловоСтІ Г. С. Лlcиичий. Ш 18.00 сКомсомольська традицІя,. ахтарська юнь Донбасу. 19.00 К. т. ІнформацІйна програма сВістІ.. . 19.30 КІнопрограм а спо рlдиlй краінІ •• 20.00 Естрадний концерт. 20.45 сНа добранІч, дlти/. 21.00 Програма «Час.. (М.). 21.30 Художній фІльм сСкеля •• 23.00 ЧемпІонат СРСР з волейболу: сlскра. (Ворошиловград) _ СКІФ (КнТв). ЖІнки. По за кІнченнl _ к. т. Новини. 8.10

ПРОГРАМА

НА

ОБЛАСТЬ

Студентам-заочникам.

курс.

сЕлектричне

Фізика.

поле

куумl..

в

рувальники, штампувальники, зуборізники, стругальник~, електрики,

свердлильники,

ливарники,

шофери,слюсарІ-ремонтники,

С.7!юсарl-~антехніки,

слюса-

2

правила

І

формули

ІсторІІІ

за

ві'йськовий

,ll.иференцlю­ КПРС. сБо-

для

Основннй економІчний закон соціаnlзму.. 13.20 Науковий комунlзм. сЗакономlрностl переростання соцlаnlзму в комунІзм ••

·вчання у заводському технікумі, на інженерному факу ль­ теті ,Інституту, аспірантурі.

Характер

вlдаnьиlсть

роБІтникІв

І

отримання

житловоІ

, •..,.,...

метн

____

служ-

Кад­

Радистів.

про­

NQ 3.

СПРАВАХ ОБ'ЯВ

ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ

, ___ !!!___

__ПО __ТЕЛЕФОНУ _____19-3'-18. ______

ЗАПРОШУЄМО НА ЯРМАРОК

ярмаро}( по продажу промислових і продовольчих товарів.

У ярмарку вІзьмуть участь магазини міського спожив­ чого товариства І підприємства громадського харчування.

На ярмарку буде

Складно-пlДРЯ,ll.ll1

представлено

широкий

асортимент

швейних і трикотажних виробів, взуття, тканин, галан­ терейних виробів, а також кулінарних І кондитерських виробів.

••

19.00 ЧемпІонат світу з лижного спорту. Жlики. (.Іи.. _ндlll). 20.15 ВечІрня _аз ка. (М.). 20.30 К. т. сТиепресuуб •• 21.30 Художиlй телефІльм сМе~елик"

ВідДІЛУ

адресою:

Для кращоrо торговельного обслуговування праЦівНИ}(і~ тваринницьких ферм 18 лютого 1978 року об .11 ГОДИНІ біля ПРОМIJСЛОВОГО магазина с. Требухова ВІДбуде'tЬСЯ

не проходили". (М.)

звороти.

В

,вІдділ кадрів.

12,

до

за

.'

поло­

..............................,......................................

Ангnlйська мова. сГрупа перфектних часІв.. Німецька моаа § 8. Повторення теми сlифінlречення

діючого

'

Адмінkтрація.

для продовження на­

Адреса: м. НиІв-І0, вул. Московська,

17.55 Екран студента-заочника. 1 курс

тивні

згідно

На lІІідприємстві є можливість

БОацlв •• (М.). 15.00 ДЛR тих, хто вступає до вузів РосІйська мова. сРечення І сnовосполучення •• 15.30 Творчість Ч. ДІккенса. (М.). 16.15 ХудожнІй фІльм Із субтитрами сЦього ми

площі

характер р.оботи п~оц~нТlВ.

ПМК-5

вулок

жения.

працІ.

14.10 Радянське право. сДисциппрацІ І MaTeplaJIbHa Blдno-

лІна

рів

ВиЗ21

20-30

Звертатися

квиток, до­

ІндустрІалІзацІю краіни.. 12.30 Політична економІя соцІалІзму. сСуспlльна власність на засоби внробництва.

роз'їзн~й розміром

кументпІЮ освіТу.

соцlаnlстичиу

- електромонтажники

слюсарі

всіх розрядів. Оплата праці відрядна. плачується компенсація

Для оформлення на роботу необхідно мати такі доку­ паспорт, трудову книжк,у,

елек­

слюсарі-сантехніки, слюсарі-монтажники,

кож учнівські розмІром 75 крб. Підприємство запрошує .наро6оту також робітників­ будівельників: тесляріВ, мулярів, штукатурів, столярів, малярів, газоелектрозварникІв.

ва-

і

трозварники,

вчання видається оплата за виготовлену проДУкцію, а та­

Робітникам дозволяється вступати до заводського жит­ лооо-6удlвельного кооперативу або стати на квартоблік

11.35

ПОТР)БНІ: газоелектрозварники

До речІ, цими дрофеСІЯМНви можете оволодіти на за­ ·нодl. Строк навчання від 3 до 6 місяЦів. У період на­

менти:

партіІ

4Rиївспецсільгоспмоитаж»

НА ПОСТІПНУ РОБОТУ

рІ-жерстяники, заточники, коват, теРМіСТИ.

9.25 ФІлософІ... сПр.росуспІльство.. 10.20 Вища математика. 1 курс. сОсиовнl вання ••

Пересувній механізованій колоиі М 5 тресту

: :

автослюсаРі,

да І

ротьба

*** і

ЗАПРОШУЄ БРОВАРЧАН НА РОБОТУ 'ПІДПРИЄМСТВУ ПОТРІБНІ: оптики-шліфувцльники, шліфувальники, токарі, фрезе-

~

карпатського

про-

Редактор Є. ФЕДЯП.

.

~

мог.. ФІльм третІй - сШлях 19. 00 зкв.ерште. НЬі~Формацlйна програма ;ВlстІ». 19.30 К. т. «ХронІка наших днІв.. 20.00 Виступ зразкового духового оркестру Червонопрапорного При-

нафто-

катерів будуть обсЛУfовуввТR змагання. А верф на новому місці скоро почне ГОТУІІІати парусни­ ки до Олімпіади-80. За рішенням Міжнародного союзу парусного спорту, ЇЙ доручено БYlдіВіН ицт­ во всіх СYlден двох оліМ1Пі йс bIJ<liХ класів «Фінн» і

~

пере-

боротьби

по

центрпаруснorо спорту олімпійського села, бу­ дуються причали, поглиблюється гавань олімпій­ ської парусної регати 1980 року. Сімсот яхт і

.

І

«Радянська

УРСР

нафтохІмІчнІй

Нового іВИlГJIЯДУ набуває семикілометрова морська набережна, яка ПрOlДовжує вулицю Нар­ ва Маантее,ЩО веде в Пірита, до місця про­ ведення парусних гонок. До ігор вступить в дію телевізійна башта заIВВ.иш:ки 314 метрів. М. ІШОВ. (ТАРС).

"

Рокн

Шев-

І

учасникі'в і гостей регати, розширюються головні магістралі міста.

бухті

_

Україна.

Г.

МІністрів

переробнІй

управлІння

невеликій

I

ченка. Кінотрилогія

Т.

бере участь на-

Головного

Тут ІВ

стали корпуси нової верфі. Вона переїхала сю· ди через усе Mircтo із Пірита, де споруджується

I

ІменІ

Ради

передачІ

НОВИХ і Р~іКонструкція існуючих спортивних спо­

I

УРСР

В

ЧaJIЬИИК

Півострів Пальясар.

уча,Сі!ШlКИ

руд. Величезні роботи, що розгорнулися в сто­ лищі Естонії, надають новизни обрисам міста. Будується аеропорт, який в 1980 році прийме

цію, відому в усій К!раїІні:, парусниІКИ різних кла­ сів, пластикаві СПОРТlІІВні судна, водні л.ижі. Це так. Та все ж ...

!

премії

квартирн-му-

вони,

існує більше двадцяти років і давно дає ПРОДУК­

!

гільного машинобудування ІменІ О. Пархоменка. • Передача 5. 17. 30 ФІльм-концерт еХор народний.... ВНОІ Д 18.00 К. т. На здобуття ержа

драма-

Чкалова.

16.і5 К. т. Репортаж з

МИ..

адвокат

кореспон­ Талл.інськorо міськвиконко­ це' не ~ільки будіВlНИЦТВО

!

ву-

Ім.

зею Ульянових у КиєвІ. 16.45 сПіснІ юності •• Анто.. огlll молодlЖНОі пІснІ. Випуск 6. 17.15 К. т. сГалузь: досвІд, проб..е-

колективу

Ворошиловградського заводу

росІйського

театру

IliI!iМ таке 'ПОІВідомлення ~ іІІерф, скажуть

денту ТАРС голова му І,вар Калліон, -

_

Украі-

тичного

Знавцям паруОНіОІ'ОСПОРТУ може. здатися див­

'

портрет

лаівського

ДУillЗJННЯ.

"

15.00 сДоброго вам здоров'я •• 15.30 Концертний за.. сДружба". Виступае J(pасноярськиl ансамБJlЬ танцю Снбlру.

сРадянська

дав

ігор

.

За-

11.00 К. т. Новини. 11.15 Концерт фортепlаННОі музики. 11.40 ШкІльннй екран. 9 кл. ФІзика. «Електричний струм у вакуумІ.. 12.10 «Старти надІй.. СпортивнІ змагання школярІв. 15.50 «П'ятирІчка ефективностІ І якосIб.20 ~:. т. СпІває СофІя Ротару. ' 17.00 :~:ц' lальний

карбованців

«470». На них будуть виступати всі - наші і зарубіжні. - Підготовка до Олі,мпіади,- сказав

суднобу­

I

КвІти

стanе.л.ів Таллінської спортивного

!

репортаж..

верфі

!

«СуботнІ/І порlжжя.

13.00 сЗакон І МИ". 13.30 сЮт У чоботях.. Вистава Мико-

Iб.50 КіНОЖУРНaJI

70

Коисультації М. А. Броун.

_

••

10.00 Для ·дітеЙ. сМережнво танцю.. 10.30 К. т. Документальний телефІльм «ДнІпропетровськ..

ли-

місяць.

~

12.30

на

~

УТ

театру

Ім. MOCKOBCbJOЇ Ради. (21.00 Програма с Час.). МелодІі І ритми зарубlЖНОі ест­ ради. По закІнченнІ новинн. ПРОГРАМА УТ «Екран передового досвІду •. СпІває заслужена артистка УРСР Г. Дашак. К. т. Новнни. К. т. сГолосую за професІю •. ФІльм-концер..! «РосІйський романе

оформлені

при умові, коли ЇХ

-

перевищує

~

ПРОГРАМА

11.00 11.15 12.15

академІчного

Перші CYlд'H,a зійшли зі екопериментальної

!

перІод. Естрадна програма за участю артистів ориJ1иального жанру. По закІнченнІ новини.

бути

за-

роботі,

ТАЛЛІН ГОТУЄТЬСЯ ДО ОЛІМПІАДИ

:

3

10.00 10.30

можуть

від

основній

оклад на основній роботі не

вироб-

!

ЧемпІонат СРСР з хокею: сСпар­ так. сТрактор. (Челябlиськ).

22.35

на

бовці

від-

_

••

сЧорннй

на

незалежно

робітку

ше на одному міСЦі, а служ­

нада­

~

красуня

персонал,

від­

_

.. ча

зайняті

запитує О. Д. Пет­

-

ВІДПОВІДЬ: Так, це пра­

місяць.

~

сСпл

теollефlльм

які

.

балету

хлІб.. 8 серІя. Програма сЧас ••

цям,

"

до

ХудожнІй

положення

67

заро­

вильно. Тому що на роботу за сумісництвом робітники і молодший обслуговуючий

ються робітникам і службов­

.

враховується.

до

рова.

не випов­ вона ста­

76,

доплати

(ТаллІн).

МультфІльми сЧарlвнІ лlхтарикн., сДоБРННIІ Нlкlтич •• Новини. сОчевидне неймовІрне •• ПіснІ радянськнх композиторІв. О. Арбузов. «ВечІрнє свІтло •. Прем'єра фІльму-вистави Дер­ жавного

«Школа І життя.. БесІда. П. Чайковський. Сюїта з музи­

не

Пунктом

ст.

_

22.05

18.00 18.15 19.15 19.35

Фінал.

ня

це?

НЗоПу вказує, службов­

додаткові

згідно

I

21.00 21.30

одного·.

17.35

Щорічні пустки,

I

ментів. «Москва І москвичІ •. «один за всіх, всі за (Ленінград). Новнни. «Веселі нотки ••

кн

19.20

Інстру-

профСПіЛ­

I

18.00 18.15 18.30 19.00

народних

оркестр

чергові

!

16.50 17.20

Грає

на

кові відпустки, час додат ко­ воІ відпустки без збережен­

!

права».

16.20

16.15 17.00

право

І. Л. Чуєнко одер­

одержую

77 75

календарний

!

Радянськнм Союзом і Угорською Народною РеспублІкою. сУгор­ щина сьогоднІ.. Кінопрограма. 15.30 «Рідна прнрода •• 15.5О ,Основи Радянської державн І

І його команда •• с Рух без небезпеки •• ЧемпІонат СРСР з хокею: ЦСКА - сХlмік. (Воскресенськ). В пе­ рервІ тираж сСпортлото•. Програма сЗдоров'я •. ВсесоюзнІ змагання з тенІсу. мур

новить

_

мІж

сТи­

і

бітиої плати. Чи правильио

ТриваЛіСть

службовців, яким нилося 18 років,

який· надає

~

допомогу

дІтей

липня.

пустка тривалістю 15 робо­ чих днів. У робітникІв і

_

взаємну

д""

В стаж,

дру­

дружин

«Я працюю техробітни­ цею в медпункті с. Жердо­ ви на пІвставкн, а в опалю­ вальний період кочега­ ром при сільраді. Тут одер­ жую 70 карбованців. Я ие

28

надається

пожежних

Отже,

госпрозрахунко­

щороку

'

і

фІльм

зарахову­

ється в загальний 1 безпе­ рервний стаж, а також в стаж роботи за спецІаль­

ністю.

з

(членам

народних

жав. відпустку. правильно.

регламентується

"

ництво

13.30 14.00

ХудожнІй

відпустка

у

_

До 30-рlчч.. з ДН" підпнсання ./!,оговору про дружбу, сщвробіт­

12.10

Ця

цям

!

с Чориий

хліб.. 7 серІя. «Адресн МОЛОДНХ ••

дитині

!

Пар­

виповнення

року.

I

10.45 14.30

м.

до

21

ие

ви­

гро­

ін.).

Тому

відпустку

оплатити

статтями 75, 76 і УРСР. Стаття що робітникам і

'

9.20

Концерт днтячого хору дубіцн (ЧССР). Художній телефІльм

в1/{пустка

заробітноІ

~

Програма сЧас •• ~.35 Гімнастнка.

8.55

плати

декретну

ВІДПОВІДЬ:

_

8.00

додаткова

Збереження

закінчення.

відпустки

~

ЦТ

без

уі

вому БМУ. Моя профСDiJIRО­ ва відпустка складав 15 po~ бо1JИX днів. Чи правильио це? - запитує у газети І. Л. Чуєико.

e

ЛЮТОГО

ПРОГРАМА

ється

СУБОТА, 18 ЛЮТОГО ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Програма сЧас •• 8.35 ГІмнастика. 8.55 Документальний фільм сСурми над свІтом •. 9.25 ХудожнІй телефІльм сЧорний хлІб.. 8 серІя. 11.05 Музична програма сРанкова пошта •• 11.40 сБlльше хороших товарІв ••

і

жин,

тажииком

Відповідно

за

плачується,

із

віД­

заохочення

добрОВіЛЬНИх

.я працюю слюсарем-мои­

чи

як

поря­

додаткових

доручень

червня, а з

одержання

ВІДПОВІДЬ:

пусток

пояснює

77

надання

мадських

ПОТРібно

ст. 181 НЗоПу УРСР, жіНЦі, крім відпустки за вагітністю і родами, за ІІ заявою нада­

ху­

док

за вагІт­

починаючи

і

ненормованим

державних

чергову

I

17

П'ЯТНИЦЯ,

зlUlф:ує,

иа

Стаття

виплачується.

Т. М. Шульзі (якщо У від­ пустку йшла в одному році)

декретних 1 чи зберІгається трудовий стаж?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Програма короткометражних дожніх телефІльмІв. (М.). .!;J,овІдкова служба.

Воиа

право

з

робочим днем і ін.

конання

дня

26

відпустку

бітникам

від­

ністю і родами продовжу­ ється І після закінчення до­ .в;аткової, то допомога ви­

зиову в декре'1'lliй від­

пустці.

(Фотохроніка РАТАУ).

22.35

:-

ия

Фото В. Миговича.

21.30

декретиу

не

господарства

довгочасним стажем роботи на одному підприємстві, ро­

вагітніс­

період

Ноли ж відпустка

КВіТИJI, до роботи "повиниа була приступити Zl ЛИПИJI (рІк ие ВКВЗУЄТЬся).28 'Іерв­

На фото: вчителька н,імецької мови М. І. ШПАЧИНСЬКА про­

за

в

народного

що

ри. статті 5, пенсіонери не повинні платити податок з

в

водить зан,яття в лін,гафон,н,ому кабін,еті.

відпустка

юрист

ництві із шкідливими умова­ ми праЦі, в окремих галузях

стра­

зазначається,

надається

і

дер­

соціальному

допомога

Т. М. Шульга, жителька с. КаЛИТИ, писала, що пішла

вчан,н,я.

по

пустки без збереження заро­ бітної плати, то грошова

якщо в складі цієУсім'ї не­ має працездатних.

зан,яття провадяться за кабін,етн,ою системою. використовують сучасн,і техн,ічн,і засоби н,а­

призначення

допомоги

зу_ Президії ВерховноІ Ради СРСР вІд 10 квІтня 1942 р. «Про місцевІ податки і збо­ будІвель

Калуського район,у Викладачі широко

порядок

реверзєва запит~аяа, чи повИВН1 пеИСlоиер. спла'!У­ вати податок із будівель І

ВІДПОВІДЬ:

lван,о-Фран,ківськв область. В 1tOвій середн,ій школі села Голин,ь

...._...............................

..

Правлlния мІського споживчого товариства. '

~ .

.,.-----Но~;яоС'ж-:з;:~~:р::.lІ-:-ров;-рс;;;;~;;:;---_оС'....rл~:w~~:.r..-.I- -Т~Е~;Н~~::::р:-:~~:;:;::.;~::р;~~::и;,--~І с

"

КОМ м У IИстической партин украиl1ы' городского 8 райониого Совет'!в вародныx депутатов Киевской области.

., -

Газета

-.".~

- - -- -- --

выодитT -..,.~

...

ва

украинскОIІ

изые..

255020, 11.

ву...

БРОВАРИ, КиТвсьха.· ІМ.

п'ятницю І суботу. Обсяг 0.5 формату

масовоТ

газети

• .,..c*...::r"....:--..

--"""'~""'~~""#""'~~~~"'''''''''''~oC'~'

у вІвторок, середу,

вІдповІдального секре'l:ари. вІддІлу сІльського господарства. кореспон· мІсцевого рал,lомовленнв 19·3·18; вІддІлІв промисловостІ.

.. еита

роботн,

фотоltореСПОНJJ,ентв

I",.,.#,.,.,.,~.."..

.....

-

19·4·67.

~~~~.,....,::.,..."..,....,.~,..,.,.,...."..."....,.....,.~

Ін;:С 61964.~Б;;В;;ська д;укарня Київського облуправління в справах видавництв, Пf1ліграфіі І книжкової торгівлі, вул. Київська, ІМ.

...

сПравда" . .c-.,.-:J-.,.~..,.-.#

Зам. 792-11.360.

27 номер 1978 рік  

27 номер 1978 рік

27 номер 1978 рік  

27 номер 1978 рік

Advertisement