Page 1

ПРОЛЕТАРТ ВСІХ КРАІН, ЄДНАRТЕСЯ!

Фестиваль

СУБОТА

са•о.-Івльвоrо

лютого

Про розквіт народних та­ лантів. розкаже оголошений у ваШій країні Вс'есоюзний фе­ стиваль самодіяльної творчо­ сті трудящих. 13 JІЮтого вів

1975 Ціва 2

аиаrаппа:

р.

хоп.

Центрадьний Комітет КПРС,

Рада Міністрі.в СРСР, Всесоюз­ на Центральна Рада Професій­ них Спілок і Центральний Комі­

у Москві.

тет ВЛRСМ розглянули п і д­ сумки Всесоюзного соціа~істич·

Засобами . мистецтва фестиваль дасть моа.tливість яскраво по­ розкрити

ноrо змагання союзних

ГАЗЕТА ЗАСНОВАНА В 1935 РОЦІ

казати самовіддану працю ва~ роду-творця,

підсумки

15

мвстеgтва

JРОчисто відкрився

Підбито

.N9 27 (3931)

духов­

ні багатства нашого сучасника.

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАШИ,

(ТАРС).

і авто·

немних республік. країв і обла­ стей, міських район ів і міст, ра· йонів · і національних округів, nрацівників промисловості, бу­

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

дівництва

1

строкове

виконання

транспорту

господарсркого

за

до­

народно­

плану на

1974

ріК, працівників сільського Гос­

Трудова вахта вепииої Перемоrи *

*

Усnіх

За героя Дніпра

Натхнені Зверненням Цевтраль­ ного Комітету КПРС до nартії, д~

радянського народу, несучи т~у­ дову вахту на честь триддя!ИРІЧ· ч.я з дня nеремоги над юмеи.ь­

На фабриці верхньо-го ди­ '!'.11"10ГО

трикотаJЮІого

відбулися

*РИ. РІJЛИ

(1974

RПРС

відкритІ

Учасники рішення

р.)

ЦК

рів

що у від~

десятих, · добре

р.) Плену­

датково

дитячого

ниці

до

завдання

ЦІІ)&ати

вигото­

чотири

чотирирядні

картоплесаджалки ,

тонавантажувачі

топлі

було

та іншу реманент.

основі

аналізу

проведених

понад

в

600

усnіщно ви­

нову

ЦR КПРО

125-

ножну

вуючи грунТі

1000

поля,

наявність у ТИХ ЧИ іНШИХ

поживних

елементів,

речовин ,

витрату

за

рІк

кіJЮг.ра.мів від коро­

Даного СJІова иа.mІ мешканці

а

в

кіJІо­

їх.

Крім мінеральних доб-

з честю додержують. По иілограмі.в

для

врахо­

•Про ЗО­

робітницями,

му соціалістичному змаганн і визнані 1 нагор.оджен і перехід­

ними Червщшмн праnорами ЦК КПРС, Ради М іністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ: РРФСР, Українська РСР. Білоруська РСР, Узбецька РСР , Грузин­ ська РСР, Азербайджанська РСР, Молдавська РСР, Естон­ ська РСР, ряд автономнцх рес­

публік, ІЩ>аїв і областей, Моск­ ва

1

Ленінrрад.

ВизнанІ пе-реможцями

і на­

городжені перехідними Черво­ ними праnорами ЦК КПРС, Ра­

заносять

9 - 18

щодвя

на

ЗJ!И ВНИЙ ПУНКТ Дa1llfJIO Тимофі­ ЙОВИ Ч Соловей, Іван Михайло­ вич Ва-рич, ЛfОА]ІіШа Адамівна Артемчук, г~ РОМЩJО'ВИЧ г~ Jlelr(Jo. Н/арІювІА Тооі­ ха.

Беручи ·-аR'І!ІІВ1fУ""3''ІЗСТЬ у про­

дажу молока. всі індивtдуальві

здавці борюТься за те, щоб у першому піврі'іЧі здаm його на приймальний пункт ве менш як по 450 К'ілогра·мІв. І. ЮРЧЕНКО,

голова впопому •rІв!:ькоі сіпьськоі

" утатів ""~У":Чщпх .

Руса­ Ради

-

ранюх

огІ рКІВ

розсади.

qtрави

на­

яких

з молодими вон.а

с!льськоrо

промисловост і,

госnодарст ва,

будів·

иицтва .1 трансnорту ще вище піднесуть прапор всена.роцного

соціалістичного · змагання,

до­

К.'Іадуть усіх

сил і знань

для

да:строко.вого

в.иконання

зав­

дань 1975 р1жу і успішного за­ вер!ІІенвя дев'ято1 п 'ятирічки в

цілому.

(ТАРС) .

навчає.

ТІ>СЯ

за

викона нн я

вершальний бов'язання:

рік

в зятого

на

виростити

на

Радавсько­ анrdі:Ііеькі

за-

n'ятирічки

зо­

кожно·

му квад-ратному метрі закритого грунту 14 кілог рамів ранніх ово·

чів і здати їх в магазини до .~ИП!! Я.

10

П. ЖИГАЛО,

громадський хореспов,RевТ.

ранню

Завози­

вище, nеребираємо, за­ сипаємо

у

ящики

1

встановлюємо

у

визатор. До

moтoro

15

яро­

потрібно за графіком закласти 160 тонн,

уже є 190. До першо­ го березня буде заюІадено

на

ще

тони.

210

яровизацію

N2 1

13 JII<Yroro в Москву з офІ­ ційним візитом прnбув прем'єр­ мІністр Великобританії Гарольд Вільсон. Разом з ним прйбув

міністр закордонних справ і у справах співдружності Дщ. Кал­ лаген.

У той же день у Rремлі nо­

чалися переrовори між Гене­ ральвим секретарем ЦК ЮlРС

Л. І. Брежнєвим, членом Політ­ бюро ЦК КПРС, Головою Ра­ ди Міністрів СРСР О. М. Ко­ сигіним , членом Політбюро ЦК :НПРС, мінІстром закордонних справ СРСР А. А. Громико 1

прем'єр-міністро.м

за~ордонних справ

Великобри­

і у справах

співдружності Дж. Наллагенам.

ІЦоб ВМЄЖНО Підготува'm весь ЖИТЛОВИЙ фонд .Ц0 ЗИ!МОВОГО

пе-ріод.у, працівники житлово-ен.опяуатацh-ої кон:оори

переrовори

танії Г. Більсоном та міністром

М. ВЕРЕМІПЧУ'К, головний аrровом.

Пвреможеuь змагания-ЖЕК-1 на­

полеrАІІВо ПО'ІІрудилися протяrом усього 197 4 рои.у, Але н-ай­ більЦJИІt Обсяг робіТ було вииона.но у ч.етоортому кварталі. За.в­ дання _, капітальному ремонту здЇ'Йснено на 1.У7 ~. по поточноМу на 141,5 процента. ПеревИ1[0На.ІЮ '1\ЗІОеЖ 1МаІн ио збору харчових вІдходів . При завданні 120 тонв І-х Dl'AIIf)aвneиo на віАгод'івельний пуннт 134 тонни. Крім тоrо, ~ а!"ц­ інших n ока знІfКів.

За підсумка ми с он і:Jл ' стn чного змагання серед спорlдяеинх підnриємств Rиї вськ оі об:r ас т і н аш ко;Іек тив вийшов перемож­ цем завоював п t р ::· х ::;m-!н Ч ервоний п рапор обл асного жит­ лово-кому.нально r о упр~t :• . J : ! 'ІІ Я т а обно 'v!у п ро фсnІлки п.рацівни­ ків комуюи1ьного !'ocno ;:нl p c rнa і п е ршу грошову п рммію. Одержуючи цю нагоро іj у. н а ші пр аців ник и зап св~.ШІИ, що до ­ кладуть усіх зусиль . що б у завершальному ро ці п' яrи річки ;; ~

битися ще кращих у.с.піхіБ.

що працівнИІКИ

Так n арникаво-теnлична брига­

мо їх з буртів у ехо-

раДІНих успіхі.в і з

них округі в ; 752 колентини п ід­ приємств, виробничих об'єд­ :на.нь, будов, науков о-досл і дних та інших орган і зацій; 7 42 ко­ лективИ колгосnів, радгосп і в, міжгосЛодарських та інших сільськогосnодарських підп·риємств і органі зацій, науково· до :::лідннх занлад ів.

да радгосn у · сЗ ав орицький> боре­

рах. Для . цього ярови­ бульби.

насІН:ІЯ

ніх nомідорів разом

картоплю на ста гекта­

зуємо

.

для розсади ра.н-

Майстер теnдичної

тонн органічних. У цьому році виро­

щуватимемо

nлоща

виrон ки

рив, на кожний гектар під картоплю вносимо

30

внгоики

rоршечків nродовжу­ Ннми буде забезnе'U!На вся

с;нанн я

д.1 я

Фото В. Бендика.

нультуру,

кожного

для

гінцева розnікіровує розсаду ран­

ків:ь.

ми розробиJШ систему внесення добрив nід

вро­

висіяли

ставниця Мар і я Миколаївна 3вя·

річчя Перемоги радянсько1·о Н!lРОдУ у Велиній Вітчизня­ ній війні 1941-1945 ро­

інших показ-

nершого

відразу ж

ніх огірків . .йде nідгото!'ка д~ в~­ 1

тина Юдицька та Ганна Кат­ рушина . обговорюють поста­

в и.

грамів молсжа від кожної влас­ ної ко.рови і по 5 0 : -- тпr Яf ' ".;. :1 ·т~

з

І

депутат ІІ·!і<:ької Ради Вал ен­

Фа6рнrtа

зобов ' язал ися продати

вирішено продати

ДВ " ,У . Бi .l h!П r

пункти

агрохімлаборато р і є ю,

лишків продукті.в тваринництва.

Тоді

бункери сад­

rрунтів,

На початку лютоrо в ідбувся сход громадян сел·а Русанова . На ньому обговорено і п ідт ри­ мано заклик жителів Пухівки до всіх с іл ьських ТІРS"дівиик ів району про продаж державі

нинішньому році по

ав­

кар­

картоплесорту­

На

Додержують о

у

техніку,

АЕ РЖАВІ

л

nepo,

nомідор ів

тсrтична

Яровизуємо нартоплю

.АИWКИ ПРОДУКЦІІ

с

при­

зобов' яз а нь

а також техвіко-економічних

І ється.

На фото: ударники кому­ Іr!стичноІ праЦі Ольга Шу­ ляк, О.'Іьга Дешко, ЛюдмиJІа Бульба , Наталія Ткаченко, Ганна Бомштейн, бригадир,

одя'

наш

Ганна

Г. АНДРJЄНКО.

ко:мсомоЛ'Ь­

продукціt,

бухівський:~>.

1

насліду;вати

приносить успіхи.

вальні

шестирядні

закликаємо

виконують нсрми на 130 процент ів.

успІшно виконала січневий план по випуску і ре,алізацІї

жалок,

дві

дитячого

соцІаJІістичних

ШаЛЬНОМУ році .п'яти­ річки механізовані ланки радгоспу ~Тре-

тувади

при­

Широко ро згорнуте соціа­

на кож­

відремон­

в

було

робо'!"!

га Шу.ІJяк, Ганна :Н.атруои­ на та інші швидко і як існо виготовляють дитячий одяг,

лістичне змагання за достро­ кове .виконання г; двищених

з 650 гектарів 240 центнерів картсп­ лі . --- такий рубіж на­

уже

і

рики

моJІЬСько-молодіжної брига­ оР Om.ra Дешко. - Ми, комсомольnІ семи-

затори

Дніпра

. за 1943

клад.

КОМСО·

Механі­

m<ому

по

ЗО-річчя Пе­ Де!Ш{о і їУ

БoмiJf'teйt:t , Людмила Будь­ ба , · Натална Ткаttеюю . Оль­

ськ(!-мслодіжні бригади фаб­

ликій Вітчизняній в ~йнІ, за.-вла ва зборах роб ітни­

мітили ВЗЯТИ В завер­

посмертно

гу

Вітчизняній війні. - Заі!ершалЬ<ний рі'К де­ s'ятоУ п'ятирічки сп:впадає з визначною датою в життІ радлиського народу --- трид­ цА:тиріччям перемоги у Ве­

Ввростити

роЦі

виготовленню

кій

ному

Дяченка ,

Ініціатор змагання за

!Jt>tiP:Yгн

зем­

села

своєно високе звання Героя Радянського Союзу. .::Хаємо сJІово до Дня Пе:ремоги ви­ конати піврічне завдання · по

На зборах іШла мова та­ коЖ про підготовку і гідну зусrр!ч ЗО-річчя Перемоги радянського народу у Вели·

діJІЬНИЦі

нащого

вича

форсування

рахунок підвищення продук­ ТИ!Іності праці.

tіІвЄЙНОУ

аа ·

колгосttнЮ<а

-

-

да

гідну зустріч Р~ Оз!ьга

Красилівкп Андрія Васильо­

до­

вити 7000 одиниць. Цього буде досягнуто виключно за

ця

ВідміRИD трудиться ком­ сомодьеько-:молодіжна брига ­

--- Зобов'язується пра­

ляка

5000

одягу

продуктів

розсади на т.ри гектари раняіх. Розсада дружно зійШJJа . Зараз її Це.нтральний Rом ітет KfiPC, розnі~іровуют ь у nоживні горше· Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС чюr, виго'tовденї з торфоnерегній · 1 ЦК ВЛRСМ палко поздорови­ ної суміші з добавкою мі­ ли переможців у Всесою зно:vrу !іе~зльних добр ив . Іх уже є соцІалістичному змаганні 197 4 nа над двадщаь _тнсяч штук. ВиPORIY 1 висnовили впевнен ість , рабиицтво

ниць дИtiOt'oro одягу.

вих років, · яка, не шкодУючи

життя, безстраШно билася з заклвти·м •оРогом. під Час війни . . · Наша бригада: ко:мсом.мьці швейної діль­

го виконати план заверща.ль­

оnиниць

на

збирання

насіння

нииtв. Додатково до завдан­ ня BИfQT01ІJJeHO 1000 ОДИ·

знаємо про

ратні подви-ги · молоді сороко­

день раніше проти намічено­

замість

цибулі

Після

цl,nому. · На зборах схвалені пlдвнщені зобов'язання: на

1

у

Києва тридцять центне­

жаю цибулі

му ЦК КПРС ~еобхідно ус­ піПвІо виконати план 1975 Р<ЖУ- 1 д~в'ятої п'ятирічки в

воrо року

nа.р.ни­

заготівель

яку

конавши січневе завдання.

повідь . на заклик партії, По­ станову ЦК КПРС. Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 1 ЦИ ВЛКСМ та · рішення

(1974

б ригади,

відпРа·вив

магазини

партійноУ

організації. В усіх вИступах

rпУдвевого

колектив

і

землеробства і тваринництва. Переможцями у Всесоюзно­

ди МІністрів СРСР, ВЦРПС і очо­ лює комуніст, ветеран Великої · ЦК ВЛКСМ з грошовими пре­ Вітчизняної війни Федір Ілліч Ни­ міями 100 міст і міських ра­ йонів ; 230 рай-он ів і національ­ кифоров, виростив і

грудневого

бу.nа одна думка:

фашизмом,

ково-теnлич н ої

обгово­

Пленуму

завдання

1

ким

одяту

пз..ртійнt·

їх

.

ТеПЛИЧНИКІВ

подарства з·а зб ільшення вироб­

иицтва

М. ОЛЕКС!€.~·~~· нача.'Іьник ЖЕ •. ·_.

У центрі уваги були питання nоглиблення роз.рядки міжна­ родної напруженості , зміцнення

миру та безnекІJ вародів в Єв­

роп! і в усьому світі, розвитку мирного, рівноправного 1 вза­

єJІшвиrіднОоГО між ними.

Було

співробlтвицтва

niднpecJleRO

зuачеив'!f

К()ВС1'р~ної воо~дії Ра­ дянською СС>ЮЗу і Велико­

бр:вта.mt у ~з.в'язаияі цих зав-­

дань, sкі ма:ІОІІ"Ь історичне зна­

чення. Разом з тим, було вис­ JЮвлеие взаємне бажання дати новий і-мпульс розвиткові сnів-­ робітництва між Радянським Союзом і Велянобританією у полі-,ичній , торговельно-екаІІ:)­

мїчній та інших галузях. П<:р с r ~ вор и проходять у • ." о н ій і . нонструктивній обеfао!

;

з ці .

(ТАРС}.


П'ЯТИРІЧЦІ-УДАРНИЙ ФІНІШ! Ленінський комсомол нагромадив ба· гатий досвід по підвищенню трудовоІ активностІ молодІ. УдарнІ вахти, трудо·

широку

ві переклички. організація шкіл передо­ вого досвіду, соціа;~істичве змагання комсомольсько-молодІ~них коJІективів -- все це nоnовнило nрактику діяльнос·

Значними трудовими здобутк ами ознаменували комсомольці І молодь ви· значальний рік n'ятирічки. Понад 150 молодих виробничників достроково ви­ конали особисті n 'я тирічни. Усnішно ви­

Ті

номітет!в

юнанів

номсомолу

і дівчат на

що ві.

по мобілізаціУ

виконання держав·

nідтримку серед nрацюють в сільському

рішували

питання

аван­

них nланів І завдань.

гардної ролі

НомсомольцІ, вся молодь нашого ра· йону та міста з одностайним схвален· :вям, як бойову програму дІй, сприйня· ли рішення грудневого (1974 р. ) Пле­

цтві комітети комсомолу Гогол!вс ькоІ стрічкаткацької фабрики, за.водІв nо­ рошкової металургії, холодильник і в. тор­

завершального

ро·

серед комсомольців і молоді у

цІ перехідним городжено

завдань

достроково

завсршаль·

а

ного року І n'ятирічки в цілому та за гідну зустріч XXV з'їзду НПРС. Іх слово -- надоїти по 5220 кілограмів молока на корову , а валове виробницт· во його довести до 2610 тонн, Лише за рахунок

здачі

бригада

молока

збільшить

ства на суму ю<щіоfІальне

42

nершим

прибутки

тисячІ

госnодар­

Члени

молодіжної

до·

комсомолу,

і

нині

132

НАСЕЛЕННЯ

ЗРОСТУТЬ

реможцем

річну

Серед

колективів

в·ийшов

лект иви сфери шість завоював

nИW8ttl

НА

завдання

nрограму

тив!зації

екіпаж

СЬогоднІ

ними

f)Оботи,

загартувааня

обо в'язок

Похвальиl ли

ганні. щоб лозунг «П'ятирІч:цt -- ударний ф ініш І Все для трудовоr перемоги!• n рактично б:ув nеретворений у жнтти в

пе­

кожному тру довому колективі.

В. M~Cit:НIKU, завіДуЮЧИЙ ВіДдJ.JІОМ: КОМСОМО.іІЬСЬКНХ організацій міськкому коисомОJІУ.

Пер­ в зут-

цін­

КР ' щ!

rрамоти

rромадські

жувачІ

редан·

розповсюд­

преси:

апаратниця

цеху

залізних

ВО"У

порdшковоІ

порошків

за­

метапургІІ

О. В. Філіна, завідуюча бІб­ ліотекою

·

заводу

холодиль­

пикІв А. ., А. Пурик. секре· тар партійної органІзаціі

Київської птахофабрики Т. Е. Ігнатенко , листоноша

села Кю1жичі

М. Ф. Кас•

та tиtпt.

Наrру,1VПІм зиа'ІКом «Кра­

щому

зети

го

ra•

розповсюджувачу

«Прав:(а•

службовець

на'Городжена

шшwремонтно­

заводу Г.

О.

перен.є -ними

Пшенична,

календаряМІІ

«30-ріЧЧJІ

Перемоrн•,

спецtапьно

виnустипо

яКі

ввдав·

вицтво rазети «Правда~>, інженер заводу пороmковоУ

металургіі О. Н. Ав,фІмов І старmвй економіст фабрики верхвьоrо

дитячого

триво·

тажвого одягу Ф. І. Бойко. Г. ВАСИЛЕНКО.

МінськІ "Горизонти"

JJtt!Й·

визначити свою форму В СОUі::іЛЇСТИЧИО)f;у 3Ма·

на·

І

цlі газети <<Правда •> одержа·

коИІІІОі'о

комсомольеьsих

рік,

1975

подарунками

3

сонвеАєрІв

технІчІІоrо

орган ізацій участ і МОЛОДі

на

автоn ідnри­

обслугову.вання. колектив відділу

внутр!спі.'ІковоІ

члена сnілки.

комсомольсько­ трансnорту

хлоnця~.

· но-nол ітичного

ємст,ва 09034, очолений Олександром Ласточн іни м . Неnогано nрацювали молодіти! ко­

знаходить

РУБЕЖІ 1975-го

Го­

фабрики,

n ' ятир ічне

виконала

проценти.

молодіжних

місці.

РЕАЛЬНІ ДОХОДИ НА ДУШУ

ne·

ткаль

rрамотами

Безмежну відданІсть заnовітам ЛенІ· на , nартії юнаки й дLвчата продемон­ стрували на Всесоюз5иХ коЩ:омопь­ ських зборах, якІ нещодавно про&дІІЛИ. На цих зборах було ро~роблено чlt~y і обІ'рунтовану nрограму дій nервИ!ІffИХ орган ізацій. на ЗаверЦІальuй рlк п'яnt· річки , передбач~но шляхи да.ІіьПІОІ аа·

Ольга З інченко. Цей ко­

завершив

ка, 'Я!<а

Інtцtатива молодих доярок, схвалена на засіданнях бюро міського та обласного комітетів

колектив

стрІчкоткацької

того

жовтня 1974 рок у . Нращою серед молод\Ж}ІJ{Х колективів б удівельник ів стала бригада мулярів ПМН-8 тресту •Бровари·сільбуд~ ВоJІодимира Пол іщу­

ЗfSерну·

робочому

ніх вн рсбіrз ). З кожним дн.ем трудова Бахта Перемоги шириться серед моло­ дих робітників, які за nочином мосю::и­ чів nрацюють nід девізом • За себе і за

Тре1'ій рік перехідний

nідnриєм с тв

на

( заво;t nо рошУ.ової металургії), Ганни Васи .їьєвої (Літківська фабрика худож­

програ~1у.

13.

мального використання резервів вироб· кожному

річну

вже виконали свою

визнано

який очолює лектив

трудову вахту завершалцного року п ' я· тир!чки, перетворити його в рік макси·

на

ор·

промислових

реможцем

пись до всіх комсомольсько 7 молодіжних колективів Із закликом стати на ударну

иицтва

року .

1976

голівської

профе­

бригади

на­

завершили

комсомол ь ців

лективів

nідвищенню nол!­

ТRчного, загальноосвітнього та сійного рівня молодих доярок.

nрапо ром

комсомол ьську

вимnел ЦН ВЛНСМ завойо вує <о~<омсо­ мольська організація Ни~вської птахо­ фаб рики (с е кр етар комітету комсомолу :Мико.'Іа Розгонюк ) . · Серед комсомольсько-молодіжних ко­

зволить ще заощадити- 2600 центнерів кормових одиниць на суму 20 тисяч карбованців. У колективі накреслено заходи по дальшому

ро­

особисту п 'ятирічку і nрацюють в раху­

сортом

кормів

14

нок

карбованців, а

використання

Червоним

nервинну

організації виnереможців у

склад і О льги Зінченко (Гоголівсьна стр і чнат каць ка Фабрика ), Надії Нривець (радго с п <<Плоск івс ьккй• ), Миколи Роз· гонюк а (НиУвська nтахофабрика), · Во­ лодимира Жолуденка (радгосn-комбінат І'V!ені 50-р іччя СРСР) , Василя Гусєва

«Правда• rороджені

,громадські розІІов,сюджуІіачt , преси, листоношІ 1 працівин­ ки районноrо вузла зв' язку.

молока.

міської ко:о.Ісо;-.>ольської значена перша груnа

ганізаЦію Гоголівської стрічкоткацької фабр ики (секретар ком ітету ко~1сомолу Микола Таран). Усі дев'ять комсомоль­ сько-:vюлодіжних колективів Фаб р ики

у соціалістичне змагання за дострокове виконання планів І зобов'язань n'яти­ рІчки, вистуnила ІніЦіатором за до­ виконання

".,_

1974

кілограмів

5200

За активну участь в роз· повсюджевпl періодичних видань, зокрема газети

Х плщ1ум ЦR ВЛКСМ прийняв рі­ шенн я про змагання комсомо,lьців І мо· Jio;~! за право бути сфотографованим біля святині нашого народу прапору Перемоги . ЦієІ честі за nідсумками 1974 року удостоєні молоді робітники. які добились н айвиших результат і в у своїй галузі і достроково виконали зав­ дання n'ятирічного плану. Від кашоІ

ганізацій, 115 КОМСОМОJІЬСЬКО-МОЛОД!Ж­ НИХ колектив ів у минулому роцІ . За ус­ nіхи в організації дійового соцзмагання

ку дев'ятої п'ятирічки. Так, номсомоль· сько-молодІжна бригада М 1 молочно· товарної ферми радгосnу «Плоскlв·. ський• (бригадир Андрій Малюга, груп· комсорг Надія Нривець) , включи·вшись

строкове

по

виробни­

змагання серед всіх' комсомольських

і nочинання молодіжних колективів, он­ ремих виробничників no достроковому завдань

на

говельного машинобудування. фабрики верхнього дитячого трикотажу, Ниїв­ ської nтахофабрики та ряду Інших. Нещодавно бюро міськкому комсомо­ лу розглянуло підсумки соціалістичного

нуму ЦН НПРС, Звернення ЦН ІШРС по nартії, до радянського народу. Нра­ ще пІдтвердження цьому масовий трудовий героїзм, nатріотичнІ ІнІцІативи

завершенню

комсомольців

тя універмагу змішторгу Натерики Па· л!єнко. План товарообороту вик011tво на 115 nроцентів . За nІдсумками соцІаJІІстичнQrо ама· ГаННЯ серед КОМСОМОЛЬСЬКО•МОJіОJІІЖНИХ колективів доярок бюро r.tІськкому ком­ сомолу кращим визнало в !д о3('Ий вже колектив доярок радгоспу «Плосків­ ський», де надоєно вfд кожноУ корови

колективів, господарст­

підвищення

НАГОРОДИ КР !ЩИМ · РОЗПОВСЮДЖУВАЧАМ

мІнськоrо

об 'едн ання

пробв­

st•

с Горизонт•

ІіШ.ІИ nершІ те.І евІзори no.Іinweнof моде.•І « rоризонт-206•. Нови А ПІ»ІіІ· мач вІдзначаетьс" бІ.Іьш досконалоD

е.Іектричною

замінено зуо~ьтатІ,

схемою.

ІІОНТJ)8С7ВІШИМ, звуку.

8

Частину

о~амn

иаnІвnровІnниками. В Ре­ .юбражения стuо чІткІшим, ПОJІ\ПWR.ІМ:Я

цьому

пустить

300

розміром

екрІLв&

році

т~rсЯч

no

п\сn.

об'в.І1ИаИR8

нових

ВИ•

апаратів

дІ&rонuІ

61

s

сан•

тиметр.

(ТАРС).

півпроцанта

•Завдання по зростанню про­ дуктивності

праці

перевикона­

ти на 0,5 nроцента~ -- та к за· писано в зустрічному nлані ко­ лективу Хмельницького заводу транеформаторних nідстанцій

імені 50-річчя СРСР. Ці nі в­ І процента в кінцевому підсумку дадуть

майже на

nівмільйqна

кСІJрбованц!в додатковоІ продук­

ції. Це 400 надnланових комп­ леК'Гl!НJ!: трансформаторних !Jід· станцій nотужн!етю 400 юло­

вольт-амперів стільки, скіль­ ки планується їх заводові на квартал: Трансформатори та­ коУ серії Ідуть в основному для потреб сІльського господарст­

ТРУДОВИЙ

ва.

РО3ДРІ5НИR ТОВАРООБІГ СТАНОВИТИМЕ

Бороо-ьба за nідвищення про­ дуктиВ'Ності праЦі завжди пере· бувала і nеребуває в центрі уваги колективу підnриємства. Нап рикінці минулого року на заводі сто.ла до ладу нова по­ тскова JІінія по снлада-нню маг-

, ~!н)nроводів.

І

І

1:ерооудувала

Вона

техналогІю

і

ор­

.-,:,нізацІю праці при комплекта·

Ці'f ОСRОВНОГ'О

ВУЗJі'З. т.раясфор­

.~атора. Раніше кожен скJщ.­ ;rа.1ьюш робив 20 різних one' рацій.. Telie:p вія вИRонує -.·іль­ і .ки од~у, свою. Це да;ю змогу

1на іО процеm·і-в nіднести nро­ І дуктИ'Вн1сть праці робітнинів, зайнятих

на

складанн!

і

про мех<ИІізацію трудомістки х nроцесів , сполучення оnераЦій . ущільнеаня виробничих площ та про беЗJІіч інших питань , від яких залежить ефектив­ нk'JІь вЩ)Обеицтва. С. ШУМАХЕ!#,

УНІВЕРСИТ ЕТ

Cnpaвeдmma. визвольнВ:. боротьба . ·~

nершої у світ! моги

ОКУПЗВ:'І'd·

nce .t'ЮЕІі й во­

ві НЗСЄjІеНі І!уНКТіі, ра~ОНИ і OOitaCTi. . Ось

вже

1юзаду

Чернігівщина.

Зі

зvстрі чал я ·своУх

:kшишилась

спьозами

радості

довІ·о»;да»н,...::

~В1ЛЬнеиа

нз

Р.Р..звощtтелІв

трудящІ Лівобережної Ннївщнни. Хоч. з тмх пір минудо 8Же бідьше

Олександр

ДМИ'rрович

тридцяти р<Ж}В• але

Воробйов .

дооре

аа­

м ·ятає ті днL rюли вnерше cтyrrnв на сплюнд­

ровану фаwястами украінсьну землю. Навко­

ло одні згарища і руїни . Все це різким болем відлУнківал~--я у . tro.-o мо;юд<Jку сер­ ці, ЯКе КЛІПШJІО JИУЖНЬО<tО ВОЇНа ДО ПОМС'ІІИ

за тяжке людське горе й С't}'>а:І!tдання, до но­

вих ратних nодвh'!"ів в МІ. ' .іІ незалежності Ра­

дя исьІюї

І'ІА'СТАВИfІtПВ

am:-n

Вітчизни,

в

не sолі радю:~.r.:-ькі .nюдР.

Венде-

il'l'Я:

t:!!ободи

людства.

ft

ч:екмm nорятунку.

Почаися і'.елишffі 6! й <~а Дff.іиро-Славутич. З аnе:~ ;шй оііі . Не Ні'! · ~'Хі'ТЯ , а на смерть. І

оо'єд­

V!НМ ~1111'0СИJІ.а» Герой Соціалістичної Праці С. С. Вітченко. с:и досвщом роботи з молоддю .

в ийшди n•: Dc:-,н>f'ёli !!'\!Н і7;:, ші воїни . які. усnіш­

но форсу ;;~ !Шl<! ,t:>іЧК)', У>ЇЦ!іО за кріПИЛИСЯ На

в університеті nристуnили кілька сот ветеранів ЩН1!Jі.

2 crop.

ПіМЄІ(ЬКО-фаШ!іСТСЬКИl\r<І

І вНІ cмl;rnвo ЙІ:fІІО'В Ш:І сrрашанй бій. Попе­ реду був Київ_ Там 'J:·ом~.Jп;:ся у ф-аши~ькtй

~иків Ленінградського е.пектромашинобуді>вно rо

о

над

і!:ЯЮІ від фашистсиюі 'нечисті

11111· На аерtНОМу занятгі ~rеред слухачами внетуnив бригадир елю ·

• ..•.z•• -•

державіl з кож·

ми. Розгорr1увши широкий фронт н~ступаль­ ннх оnерацій, радР.нсьRі війсьRа могутніtі11 ударамн громюш ворога і день у день звіль­

кор. РАТАУ.

7Еііаерсuм wаставників відкрився в молАавському

Радяnсько1

ним днем наближалася все більше до nере­

.ви­

вільнити 22 чоловіка дл.я ін­ ших робіт. Потокева JІінія одне з багатьох новоаведен ь, що з'явилися в цехах п1дn,ри­ ємства. Тут постійflо дбають

(Фотохроніка РАТАУ}..

ФРОНТ ГЕРОЯ

докорінно

о

JЮвому nлацдармі. вдруге народився

І тут, ка ДніnрІ. вже син великого російського

народу :іВ. проявлену мужність ПіД час sиконання бойового завдання артилерист-роз­

вtдкn:с О. Д. Воробйов удостоївся найвищо­ оо звання Героя Радянського Союзу. ... ВІдгриміли останні боІ. Радянський ва­ род відсвяткував день Перем~и .. Це було ве­

лике

торжество

nеремоги

соЦ).аJ1lстичноrо

ду над капіталізмом І диктатурн

ла­

пролетаріа­

ту над фашизмом . ДемобіЛ!зувавшись з ряді~ Червоноі Ap1\lli, Олександр Дмитрович зуnи­ юmся у БрС>ва.рах. Сподобався йому цей край, nолюбилися люди. Ще у воон·ному пиtиталl nриnала йому до серця дlвчина-броварчан· ка, медична сестра Люба Гриценко. Вона по­ лонила ЙО!"о добротою своєї людської вдачі j Иlжнtстю жtночоІ душі. Одружилися. Стап. діJІИТИ навпіл і трудноЩі повоєннИх роюв. .а перші ра,цощL · Перші пО'ВООНІіІ роки проходwли у · праці иа-rхнеинlй ва відбудові народного госnодар. сrва й за.иІковуваннL ран вІйни. В пам'яті ще зрНR8Ли іюстаті його · бойових друзів-розвід­ ників, відтворювалися еnізоди заnеклих боїв. Бува)Іо, увечерІ ляже ва відnочинок пісЛя тяжкого трудовою дня,

і

сниться

йому,

що

він крадькома пробирається, у ворожий тм, щоб привести в штаб своєї частини cвimoro •язИка•.

. - --- --·------------------15 1975

НОВЕ

ЖИТТЯ

СубОта ,

яютого

року


Ниви

добрив

чекають

nідвищення врожайності всіх сільськогосподарських

п'ять

- головне за·вдання хліборобів нашого району. На завершаль­

автоцистерн.

працею

Сумлінною

вІдзначаються

радгоспів І птахофабрик у сво­ Іх ·соціалістичних зобов'язаннях записали

змінні

ний

рік п'ятирічки

це

в

ко:Лективм

перших

пунктах.

Для успішного виконання зо­ бов'язань у господарствах роз­ роблено необхідні заходи. Тру­ дівники полів розгорнули боро­ тьбу за високий урожай, · вико­

ристовуючи зимовий нагромадження

·1 1

грунт орган!ч·них

час

району

швидно

збільшуються, завезення їх Іде з

великим

випередженн.ffМ

гра­

фіна, квартальний план успіш­ но виконується. Тан, азотних за станом на 1О лютого в радгоспи 1 птахофабрики доставлено

в

мінеральних

ють проводити цю роботу . в ши­ роких масштабах. допомогу

на, «ЖердІвський», де добрива зберігаються у примітивних приміщеннях або просто неба. Добре організован.о зберіган­ ня І внесення мінеральних доб­ рив у грунт у радгоспах «Боб­ рицький», імені Докучаєва, «Л!тнівсьний)), !мен! Щорса, «Нрасилівс ь кий>>, <<Плосн!в­ ський•, <<І?усанівський», «Тре­ бухівсьюф~ . Біля складі·в чи

Запаси мінеральних добрив у

ztобрив. Погоди! умови дозволя­

Be..nmty

«Налитя!{ський», 1 імені МІчурІ­

завдання.

господарствах

для

внесення

ня добрив . Винятон становлять лише радгоспи «Заплавний:»,

шофери

Семен Вавулеико, Григорій Ва­ сюк. Василь Любенко, Віктор Шевченко, Микола ШитИй, які постійно перевиконують свої

'І'рудівни­

кам полів подають робітники ра.йоНіНоrо . об'єднання •С:ль­ rосптехніка•. Наші автомобі­ JІk:ти доставляють у радгоспи й nтахофабрики мінеральні доб­ рива та аміачну воду. Для цьо­

ня, але не скрІзь вони по-госnо­

Майже всІ господарства ма­ ють типовІ склади для збері-ган­

цять чотиритонних самоски;хІв і

культур

Усі радrосnи й птахофабрики забезnеченІ цистернамн дпя збе­ рігання аміачноІ води. Зараз є необхідні умови для П завезен­

1800 тонн при nлані 4200, фос­ форних 1760 тонн nри планІ 2800, калійних - 3080 тонн nри планІ 5800, складних доб­ рив-370 тонн nри плані 900. Всього мінеральних добрив за­ готовлено nонад 7 тксяч тонн,

на

полях

цих

господарств

що­

винорнстовуються.

у радгоспах •Заворнць­ •Заплавний•, «Требухів­

ський)), «Налитянсьний• не по­ спішають

стерни.

встановлювати

ци­

Ноли ж настане бездо­

ріжжя, до них неможливо буде

nід'їхати . Райоб'єднання сСІль· госптехнІка» не може тривалий

час зберігати вод.у в призаліз­ ничному складІ, отже, згадані господа·рства задиmатьс11 без неї.

грунтах,

користу­

Полтав-

щення

до

пІшного виконавня соціаJІ!стич­ них зобов'нзань трудівнmtІв nо­

різних

авіаланки

авj,апідприєм.ства, який Валентин Тимофійович

Жингалов, зобов'язався план

ми внесення добрив сІльсьногоеподарсьнІ на

ського очолює

її якнайрацІональп!·іnе, щоб створити доста'і'н!й запас. Це

буд.е запорукою значного пІдви­

під різ:ні нультури

КоАектив

Зима nеріод заготівлі доб­ рив. Тож nотрібно викорж:татн

денно можна бачити агрономів­ хіміків або бригадирІв по доб­ ривах. Вони нонтролюють нор­

ючись рекомендаціями по Іх рацІональному застосуванню.

або більше половини плану пер­ шого кварталу. Завезено також

дарському

Так, кий»,

врожайностІ

ськогосnодарських

всіх

7

строки

листопада, понад

робити

ус­

лів у завершальному році тирІчни.

і в кращі агротехнічні

сІль­

нультур,

1975

рrжу завершити з високою якістю

-

план об­

тисяч гектарів сільсько­

5

господарських площ, одержати 2 тисячі карбованців прибутків. За

n' я­

рахунок впровадження вдоско­ наленої сільгосп.апарсітури літаків для внесення мінеральних добрив підвищити продуктивність польо­ тів на 5 процентів. (ФотЄ'ХРоніка РАТАУ).

с. плинич,

аrроио• по добрnах раІов­ коrо об'єднавиІІ •Claroc:п­ 1280 тонн вапна при плані го постійно виділяється д.ванад-, 1500. <rexиtкa•. інших господарствах. ---!!!!!!!!!! ~!!!!!!~~е!!!!~~!!!!!! !!!!!!!! !!!!! !!!!!!!~~ ,!!!!!!!!!!!!!!!.!!·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~!!!!!!! !!!·!!! !!! !!!!!!~ !!!!! ~ !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!Н!!!!!!. . .!!ве!!!!!!!!!!!!!! ~!!!! !!!! ~ !! !!!! !! !! !!! !! !! !!!! !! !! !!! Тут добрива не залежуються . На жаль, такого не побачІfІІІ в

== =-

Механізатори

Щорічнии урожай садів

rотуються !JJІОВИИІІ:И еі.аьсььrо 1'8Cn&Ж&JI8D& ИовоІІІІМtицовськоrо paio8f Iet~cucьaei ебnс!і ~ бов'оапс• :а цьом:у році вироб­

ии~о аєрва

.-овести

ПerD !ОНИ, ЩО . В&

11

1.0 135,5

Уже тривалий період раА!'ОСП

'І'ІІСJІЧ 'І'ОНВ

сТребухівськнй• одерщує

бі-..е. иіа був · ~ераано в 197,( .-ї, зібра'І'И З КО&ІЮІ't re_. no 36,5 ~нера зе,ио­ ВІІІ, J .,.У чиев езимоі пшени­

ВаЛОВОМУ

мирноr

праЦі

но державІ

радянськ1{х

людей.

Із

·бо Ів на фронтах вІйки він виніс завмужиІ:сть, ве.іІіку си.іrу волі 1 віру в .. ~ а ЗBiJ'IЬKeRHt · :tеІІІЛі, ПОЛИТІЙ JІJОДСЬКОЮ іїІtDв 10 1 сльоза.ми, занвtrує щасливе життя.

І навіть JІай·

Jфацв .здаважася . йОму таною

вро

,

· ЯКісь

nростою,

там трудноЩі соромно було й

ти. РадІпа душа, що кожен трудовий ~ приносив новІ успІхи, нові плоди праці,

..

ІІИ&и ка п-ри'МВоЖення

народного

багат­

-...~ що ва .панах буйною зеленню врунилися

tмба .1 б~~о квітл.и ,сади. На згарищах здІй­ ~ .1 , ІІІ:ста І CeJia. Народжувалися новІ · ~~ІвіІнки прекрасного · номуніетичного

•:z;

••Щ'ПІьоrо.

~Т..ЄрДо сТавав ва ноги , мужвіов і набирався

~ іmаеК'І'Ив заводУ холодильників. Осиовне 'r,JIJPie ядро пІдnриємства - це колишні ики: · люди, гартовані вІй!tою. Всюди реважала важна фізична .nраця. І Олек­

сандр . ДМитрович . зам~слюється над тим ; ян

переіеІtаети т.рудомістку роботу на пnечі меха­ вtзмm, ян підвищити nродуктиВвість праці. І сmльно з партійною органі зацІєю, з !нженер­ ио-техн1'ПІимн чим

працLвнинами,

нолективом

боденні

почина.'!и

з

усJм

вирішува ти

робітни ­ ці

зло­

виробничІ проблеми періодv в!;:tб у;:~о­

ВІІ. підnриємства.

На завод починало на;:tхо;:tити но ве устатку­ 'ВЗВНЯ. Ставало працювати легше, і це поро:.~­ JRуВало веЛИRий ентузіазм. Нолент ив дільниці , яку очолив Герой Рад ян с ького Союзу О . Д. Воробйов, здобував перемогу за п е ремогою . А це означало, що І на т.рудовому фронт! він ~чився перемагати.

Нолишній фронтавин зарекомендував себ е тільки хорошим нер! вником колекти ву, але І добрим наставинном і вихователем · ~tолод ої

Re

робІтничо! зм.іни . .,О;:tин за вс іх . всі за одного• цей девіз тут став законом житт :1

1

працІ.

Молоде nідростаюче покоління, гово­ рить Олександр Дмитрович, пов инно бут и r!дним своїх батьків. Тану вимогу с та вить nеред нами НомунІетична партія. І ми, вете­ ранн війни і nраці , у своїй повсяк;:~ е нн : й роб о ­

-

Ті повинні ми ,

керуватися її мудрими

виховувати

нашу

молодь

волюційних тра диціях . у дусІ дянського

патріотизму,

на

настанова · кращих

ре ­

глибоного ра­

баrато

молод і

BPRMO з шкільноУ парти, з ·вищих і середніх технtчних закладІв. І перед ветер~нами під-

приеметва

постає

Субота,

завдання

оточити

нове

nо­

повнення велиною увагою, навчити вміло за­ стосовувати на практиці теоретичні знання, збагатити й:ого своїм · досвІдом, допомогти по­

любити обрану nрофесію, полюбити свій но­ лентив, своє nідприємство.

У сnІльнІй праці добре nІЗ'Наються людські характери, повністю рознри.ваються всі риси, проявnяється мужність, воля, вннахідлиа!сть і здІбнІсть. Багатьом своїм вихованцям кому­ ніст Воробйов дав реномендац!ю для вступу в ряди КПРС. І тепер з честю виправдовують велике дові·р'я начальник лісоnильно-при­

різочного цеху Борис МефодІйович Оксанич , головний технолог Володимир Норн\йовнч Са­ вицмшй, нонст.руктор Ігор Семенович Паневін та багато Інших.

Велику виховну роботу сан~р Дмитрович

І

ян

суду. Ба·гатьом доnоміг

проводить

засідатель

Олен­

народного

він стати на віРюІ'Й

шлях життя. А це вже велика бит.ві за· людину проти зла.

перемога

в

Знаючи його доброзичливість, чуйність, JitOJtИ часто звертаються і за допомогою, 1 за доб­ рими порадами. І він жодного разу Ні!КGМУ ще не вІдмовив. Надровій робІтницІ Ніні Ста­ хІви! Харченна довелося бу~tуватн дім. Доб­ р им помІ Чняном у цій сnразі став Олександ.р Дмитрович. Він nотурбувався, щоб з доn(}мо­ гою n~дприємст.ва завезли їй будівельні мате­

р : али, домовився з роб!тн mtам и , щоб у вjJІЬ­ ний в ід роботи час допомогли робі·тницІ сnо­ р у:хпти житло. В і дчу вши турботу колективу, ця

жінна

була

безмежно

вдячна

вс!М,

прийшов їй на nоміч, хто подарував

хто

ІІЙ .ра­

д іс ть І щастя.

... Ось так у nовс.яндещюму 21tt111"!'1 '18 праці минає вже т.ретє десятилmя. Р~­ сr,кий н арод наближається до велИІЮГо тор­

жества нувати

ЗО-річчя П е ремоги у ВеликІй Вh­

-

чи з нян ' й

війнІ . цю

Пnагне

дату

і

якна<А!<:раще нолектнв

о:таме­

суИІИRЬВQІ'6

цеху, яким керує колишиtй фро!m)ВИК О. Д . Воробйов . Працюючи під девtзом «>Бо­ йов у славу примн·ожи·мо слаюю т.рудовою» , ИО.'ІЄ КТИБ зобов'ЯЗаВСЯ ВИ'КОІІ9'!'11 аІОІО П'Я't'И­ р ; чку до Дня мІжнародної ео~8!РН'0С11 тр~я­ щнх Першого т.равня.

-

Олександр Дмитрович Воробйов бу.в n·раоо­ Ф-1анговим бійцем в бо~х за свободу й неза­ ,,ежність радянськоУ ВІТЧН'ЗНП. А теnер в!н звитяжно крокує 1 перших рядах иа фронт і м ирної п.раці. МарІJІ МАНДАН , rpeчa~JUII кореспондент .

інтернацІоналі зму.

На завод nриходить теnе р

ВИрООНИЦТВУ

ЇХ ,На

забезnечення

На фмІо:

15 moтoro 1875 року

8.

А. Ве,еС!ійев. Фмо А. Кевааа.

вання найпродунтющ ішої дере­ вн·ни моло·дих кільчаток.

тонни яблук.

2342

(30-40

СВОЮ чергу забезпеЧИТЬ форму-

процентї.в. Понад народногосnодарський nлан було прода-

· ·

·· ~н вік брався завзято.

на

сантиметрів) добре розвинуто­ го листнового апарату, що в

148

У8К ще довrо Олександр Дмит.рович почусолдатом...розвідником, яний, визво­ свою Ві'lчизну-м. ат.lр, пильно стоїть на і

спрямоване

дало мОЖJІнвІсть виконати nл;:jн чотирьох років п'ятирічки по

На фото> зби·ральна техн!.ка !КОІІJІГ()(Щу •Маяк• иа лІ:ніАці :ю­ JМІ району АО весняної сівбІJ, nб­ товності . ре6п песівів і збирання урожаю. Фото Г. ШевакІиа. (Фотохронінз РАТАУ). ••1!!18!111111!111111!!111111!!111111!!111111!!111111!!~~~!111!!!!111е!ІІІІІ!!!~~!І!!!!ІІ!!!!!!ІІ!!!!!!ІІ!!!!ІІІ!!!!ІІІ!!!ІІ!ІІ!!!!ІІ!!!!ІІ!!!!І!!!!ІІІ!!!!ІІІ!ІІІІІІ!!ІІІІІІ!~~!!!І!!!!!І!!!!!І!!~!!!е!!І!!!!~~!І!!!!ІІ!!!!!!ІІЇ

є

вання дерев, яке повинно бути

що-

рІчні сталі врожаї фруктІв, що нормального nриросту

ці • 40 це~m~еріІІ, виробиrв Зt ...т 'І'ОВВ моаоа і 6,9 orи­ e.d '1'01111 м '•са, що зна11во OiJiь­ JIIIe, кіа 'f JOIHYJІ())IJ }Юці. Всебічно rотуються мехаиізато­

f

<rнчна бороть6а з шн!днинами хворобами . Одним з найефентивніших сnособів подолання періодич· ності nлоданошення є обр ізу­

Якщо прирІст . на деревах не­

Торік урожай фрунтів .на ножному ~з 296 гектарів плодонос-

значний (менше 20 .сантюіер і в) або зовсім в ідсутн:й , слід за­

ного саду становив

стосувати

100

ценТtІе-

рів. У цьому році, :внлючнвшнсь у Всесоюзне ооціалІстичне змагання працівників сІль-

сьноrо

господарства,

са.,цові

бригади борються за

спеціальну

систему

обрізування , яка складається з відновлюючої І детальної. При вІдновлюючому обр ізув аннІ п ід

неврожайний р!н сильно прорід-

120-цент-

жують крону І вкорочують ске­

нерний урожай. Забезnечують успіх ве тlЛьни висока агротехніка, а t по-

лети! та нап івскелетн і гІлки на прирІст, який перший від кі·нця гілки має нормальну довжину

новому оргакізоJіаой асrляд за деревами, якИ)t JІОіІОмаrає допати пе.рІодичиkть плодОиошення. Дерева, jU() пподоносять періодичио, незВаіКаючи на щедрІсть в урожаЬ1 рони, да.ють протя·гом дІЮх років менше

(30-40 санти!І'Іетрів) , тобто на 2-3-річ.ну деревину . Омолоджувати гілки гострйм

сенатором над

ною нільчаткою,

добре розшне­

а nри відсут­

фрунті!J, кіж дерева цієУ ж по-

ності к!льчатки - на :х б ~J<І)В':1Ю обростаючою гілоЧкою. Шчн! r!лочки або к:дьчс:тrш. Пі'І ,1 я ··· и ­

ЩоріЧНИМ

ГіJП<И, ПОВИННі буТ И С ЩJ ПМ ОЕ~ Ні

роди і сорту

з помІранм,

аJІе ми

ПJІОДОИОШеtІНЯМ.

До

омо.'!оджуються

скелети!

того й nлоди дрtбніш! 1 гІрш! вгору або вбік. Діам~тр 3":'3:v на смак, нІж з дерев із pery- гілок повинен бути не б ' льше лярним плодоношенням. · На 1,5-2 санти~іЄТРl". 0:5 );:-у).'І аН ­

пра:нтнці nереноналися, ріодичне

вИІСнажує

що ne- ня nоЧинати з вер:с:ьої частини

плоданошення ,

дерева,

до передчасною відмирання.

ауже

крони.

призводить

rx

стгрlиня

Внорочуючи

УрожайНість молодих. дерев· невисона. вони пnодоіюсять помірно, але реrупярно з року в рік. З вІном: у дерев ріст гілок

різко

гі.'Іни

другого.

третього та ін и •их поря.ди : в. треба забезп е чити п :д поря::~хо­

1

Rаність їх основній гілцІ (після П вкорочення). Плодові г :лоч!ш в загущених м :сцях. крони про­ ріджують, за.1ІШІаючи на від­

У,ПОвільнюєтьсЯ, а l>І.lь· ш ь РУІІ•QК на riJrКax · перетворюється ва кв!тнові. Проте схи.'tЬіІі<:Ть ао nер!одичною nпо-

сті кільчатки зал ишають на в і,l­ стані 10-15 с а нтпмстр:в о;:tна

лежить не тІльки

юд , одної. а на ск.'!а ,:rни :о: ,

!ст

стані 20 - 25 с антюtетр ів одна.

б

дmюшення

nлодовн~

дерев

вІд

о:хної

та

в к о рочують на

'/3 їх загальної довжини. П ро­ .

за-

вІд Іх в!ку,

·

крJм

але й від nopoдJfнx І сортових того, Jі!Ир!зують If2- Ifз їх роз­ особливостей, вІд аоrnяду за галужень. Треба обов' я;жово ва­

садом, а також вlд нліматичних

1 погодних умов.

далити ус! сухі . xr.opl, пош> ~,!а~ н і, не;торсзsнауті та м а .1ап ро-

дуктивн І r :."J> и ' O!!Hop:·ur: п а rони, а Т<".нож з<Jй -:l гілки.

,

На й6Ільше перІодичність пладоношепня

проявляється

у

к іс-

точкових nорІд, а найс и .'Пон 'ше В н а ступн н :1 і пос.1'зуючі - у зерняткових, особ,1 иво в , Р?ЕИ ппс ІЮ:іИТІ с я дєт а :п,щ~. об-

я6Jrуиі

.

1 р _зуванн л,

·

як е

n J:нr:-aє

в

п rю-

І);.джувачн і та в ~: а рJчуванн : на

! .

Дерева починають пе-р о;:tич: Іfа сн.1ьних паг·~ н:в . 110 нлодоносити 1 в результат: Якщо в кр ен ! з' явил ися жи­ впnиву. Иа НИХ

НЄСПDИЯТЛИВИХ

фанторJв, ,У пе ршу , че ргу зи·мовнх морозJ.В та

Морозків. Дл.JІ

весняних

подол ання

при-

( « ВОВЧКИ» ).

новн: й гі лцІ

за.1ишат·и

ТО пl::t

жирові

лагони сере,1ньої сили ро.сту на

періодично-

СТі nлоданошення необхідно за-

рові nа ГОНИ

час прор!;з.н;ення крони н а Ос­

в Ідст ані

15

від одн ого.

!

сан ти м етрі·в- ·

З метою

один

перетво­

~осувати коМ'!'Ілекс заходів, ви- рення у n .rю;:юз ! г ілочки жиро­ Рlшальне значення з яннх м а - 1 вики вкоротити на в исоті ють : вибір місця, що наІtбі.'!Ь- 40 сантимет рів.

ше вІдповІдає

вимогам

даноІ І

породи , підбір сорт :в. якІ nлодооосять щорІчно, п і дбір в!дповідних пІдщеп, глибоке ону.ТJьту-рення rру.нту, правильний 10гляд за ним, обрІзування ;те· рев відповідно до їх бІологічиmr особливостей та система-

о

·

32-

За.с тосування таного сnособу

обр : зува ння сприяє ві дн овлен· ню н орма.1ьн о.го росту · церег, зг.1 аджує пе р :оди чність плодQ­ ношення, n ідвищує урожай­ н 'сть і як ість плоді·в . Л. КАПЛУН, агроиом-са.цtІІІІІІL

о

3

стор.

о


Перші кроки фестивалю линою мовчання вшановують при-~ по.пегсутні на мітингу пам'ять н&залежність і лих за свободу Батьківшини.

шим уроком. Саме це ставили со·

звідси гора», о:Ой, піду я до мли­ на», о:Світи, світи, місяцю» (солі­ стка Р. Симоненко) та «Соловуш­ ко» (слова і музика· П. Чайков-

бі за мету організатори, запрошуючи

сус-

ко~Іуністичного

у побудові

в струни

Удармо

1

- це школярі, юна зміна сьоні. Тож і фестиваль сільської хуяк•І?і І годнішніх трударів. вітають учассамодіяльності, дож.ньої Ради за рішенням провоJ.иться і Рс~лубліканУРСР Міністрів

у 1975-

ської ради профспілок 1976 роках, проходить ком 3С-річчя шизмо~І.

зна-

під

над

Пере:.~оги

:

«Вишизадушевна Ось звучить nоета-земляка слова ванка» на М. Сома, а за нею-«Іванку, Іван-

ку».

чається виконавська манера учасника художньої самодіяльності з

фа-

учасниця

розпочинає

Зазим.художньої самодіяльності ськоrо ' сільського клубу' В. Бон-

Пристрасно .~унають даревська. «Реквієма>> Р. Рождествснслова

Добре знають в районі активну учасницю аматорських концер­

•1 ективам радгоспу імені 1\ірова. з цієї На мітинту, що відбувся

кличуть до дії . І як елогад про минулу вііщу, npo 'іезСмертя под-

теп.1о вітали присутні, за хооошс дякували

ти iioro надано ca,iO'llЯ.'!b~rHI

rі'і:Ім'Я:ть, тів В. Приходько. І цього разу її

ко- ' ського. Вон~· - бурхають

нагоди в Троєщині, голова ор ган[заційного комітету по 'проведенню фестнвалю С. 1. Товстенко розповів про трудові досягнення колективів господарств району у виконанні за-вдань n'ятирічкн. про успіхи самодія.1 ьних митців . у ході nідготовки до фестивалю, гово-

виrу радянських людей -звучить пісня О. Александррва і В. Лебедєва-1\умача с:Священая вій·на». ,.На фені~с:-. хор _р'адгосnу імені !\:рова. У н~ому· ЗІбра.лося nонад сто любителів хорового співу. По-

рив він, зросла масовість, викоа:ІІаторів майстерність навська сі"1ьської сцени. в районі, зокрема, діє 264 гуртки, в яких бере \·часть близько 7 тисяч робітників, службовців , спеціалістів сі.%Придбано господарства . СЬКОГО ве.тику кількість спец і ального одf!гу, музичних інструментів. 1\ращі ко.тективи звітува.1и nеред трудящи~І-и Києва, виступаючи на Вив наставці nередового ·досвідv у УРСР, ро.:rному госпо.:<арстві парках та на відкритих майдан-

ветерани вій)-ІИ ряд з молоддю радГоспного і · nраці, сnеціалісти виробництва, орденоносці. Високу проде-. вИ-конавську майстерність мон·стрував цей колектив. <Балада про комуністів», «Пісня про Дніпро», «Журавлі», «Пісня про ЛеніНа» пройняті духом ВИ~ОКОГО nатріотизму. І чима,та заслуга в тому керівника хору В. 1\іящука, концерrмейпера К Палєєва. Окремо виконання хочеться сказати про народних пісень. Так, с:Сонце заходить:. на слова Т. Шевченка витриголоссі, також с:А

конано У відмllіному злагоджено звучали

концерту виходиш

nрикро

nоз)WШною 'продуманістю не від· таєдиний значилася. І де був uець в програмі концерту. !\ілька сл~в п-ро конфера.ж:. Кі­

опдесками виконання

могли

сцени

аматори

ровські

б

серед учас:­

своїх ведучих

ними слід задуматись, щоб не пов-

знайти

Варто майбутньому. в торитн вимогли-віше б ретельніше, було

ко.м­ ників літе-ратурІіо-музич.н~і позиції. На,вряд чи доцільно було

Основна

зубули я ·трань круто в'ється» стрінуті бурхлив~<ми опаеска:ми.

8 лютого фестнnаль вступив на зс~І.lЮ БроварщюІи. Право від.кри-

з

виконана досить старанно дівча­ тами із Зази,м'я, особливою ком·

репертуаром.

над

братися

тема

великий

-

ПО.!lВИГ

старшому

за цю- справу

.будинку

райо.нного

Він, на жаль, не був монолітни_ м., методисту

пі-сня «Там, де

раїнська наро!!,на

кламаційну частину проІіJ'ЗМИ JПІ• ше на його поезіях. Не побачили ми і танцювальІПІХ c:TponoTІtlfКi~ талантів кіровців.

попрацювати

Виконані О. Гринька. ню~ів фестивалю. Під звуки сур.м І Погребів і барабанів чеj>'Вrmога:н~тучна піо- ним пісня Петра з оnери М. Ли­ 1 сенка «Наталка-Полтавка» та укнерія вручає . гостям квіти.

Концерт

Безnеречно, Р. Рождественський

до зуяк необхідно готувати~я стрічі естафети фестивалю у своєм-у селі. Урочистість об<:таиоВІКи у поєд-

вражений, нехай окремими. а.те досить суттєвими, недоробка~Іи. Над

села

культури

будинку

республік.

натріотичноrо поет високого заnадають звучання-. його вірші глибоко в душу, Але навряд чи всю .11~_. доцільно було будувати

Та

банду-

Іх виконує анса~Ібль

та інших

Молдавії, Прибалтики

сnілки, культпрацівникtв з усього на нагоду мали району. Вони nрикладі кращих колекти-вів художньої самодіяльності nобачиrи,

нанні з доброю nідrото&кою викоІtа·вців мають створити атмосферу r::вяткоdості, патріотичної піднесеності. Усе це вда.тося кіровцям.

ансамблі, солісти, читці.

Троєщини (керівник С. Омельченвідзналіризмо~І ко). Глибоки-м

Хай чують по світу, А хто ми такії,

цятиріччя Перемоги радянсnкого народу у Великій Вітчизняній вій-

конавці:

ристок

Та вдармо в дзвінкії,

трид-

славне

зна~Іенує

nільства,

пред-

ставники усіх господарств Броварзал щини заnовнюють просторий сі.1пського будинку культури.

рік знаменних порік Він вінчає n'ятирічний етап

1975 дій .

гості,

вбрані

сільських

виконкомів

Рад і робітничих комітеті-в nроф-

Майорить nрапор, піднятий на 1 ського, соліст Л. Лизун). щоглі передовою свинаркою, учас- _ Сценою заволоділа молодь По­ будинку сільського самодіяльності· гребеького ницею художньої Є. Т. Селик. Факел фестивалю за- культури. Юнаки і дівчата вико­ комnо­ nалює аматор сільської сцени, го- нали музично-літературну лова виконкому Погреоської сіль- зицію с:Ніхто не забутий, ніщо не радян­ її Присвячено трудящих забуте» . депутаті-в ської Раді! І. М. Н€года. Фестиваль від.крито! ськи-м воїн:r.м-земля-кам. Один за одним змінюються ви• • •

Святково

голів

Вілор~.

сійських, nісні народів

т·ворчоrо

j)ідсутність

культу,ри.

радЯнського НІJрОду у Великій підходу до обО'В'я:жі.в ведучо~ Вітчизняній ~ійні ~.іноді губила-~ nеретворила конферанс у звичай.: Неnродуся в напЛІІ1Вl нt»teptв. до ·теми мані переходІ< від теми ча~ом (~твотноваіш : велК1\І настроєві контрасти. відобразити Реnертуар мав би г.ероізм усіх радянсЬІКих народів у боротьбі з фашизмом. Це було б

пісень <Мужчини» (музика Е.' Кал~ ~раво вияовлено, якби зі сцени мановсьІ<ого, слова В. G;o.novxiнa~ прозвучаJІН, крім :у«раі.н.сІ:ІКих і рота с:Білий танець» (музи-ка Д. Ту~ манова, _слова І. Шаферана). З усшхом n.ройшоо вистуn ае. «ДесняR.ка:. кального ансамблю

не оселошування настумих !Юме­ рів. Та ще й з великими ПОГІ'ЇІП­ ноетями у на:JВах пJ:Сень, іх ам~ р·іtв та виконавців. Урок п~ршоrо етаnу має ~ жити майбутньому. У добру nуть, фестиваль оіJІьських талантів!

Мпола ПОЛІЩУК.

е. ~

із Зазим'я (керівник Л. Ващен­ ко), інструментальноrо ан6а:мблІ0 Троєщинського буди'нку к.уль'і'ури, у супроводі яко-rо внетуnали солі­ А. Проксmенко, Пиж, Н. сти М. Грицун. У єдиному nориванні зві-вся: за.1, КО-'ІИ пролунали nерші акор­ ди nісні І. Дунає-вського с:Бзть­ ківщиио ти моя безкрая:.. Нею й було завершено концf4)т.

*

*

Фестиваль розnочав свій nохід по Броварщині. Свято у Троєщи­ перший його етаn . І цілком ні очевкдно, що він має стати і пер­

ВfтчuІІ•ноt 81& sаиuює учаснис Ве.Інкоі На sнl111tax: ІІі•ниІ ІІОІ'ОІІЬ І. М. НЕГОДА; самодІRJІьниА народний хор рацrоспу імен\ Кірова внк~ музика О. В. Ааес· пісню «СRкщеиа• аійнь (с.иова В. JІебедєаа-Кума•а, сандрова); ансамбаь сДесикнка• виконує пІаuо dOIIIII тоаариш, нам'ІІ1'8tі> (СJІоаа А. Беакоаа, музика В. Носова).

чиках столиці. фестивалю і гостей Учасників радгоспу теп"то · вітали директор

який

і~Іені Кірова О. М. Чижик,

розповів про успіхи госnодарства та в четвертому році n'ятирічки nеремоги трудові перші про учасник праці, 1975-го, ветеран бри­ війни Ве,1икої Вrтчизняної завідуючий га.:<ир Г. Ф. Коваль, відді,том nропаганди і агітації мі­

ського комітету партії М. К !\озій. звичаєм народни~І За добрим гостям nідносять хліб-сі ,ть на ви­ шитім рушни·ку. болю до десятиліття Через знаііошtй го.тос Левітана до.носнть каnі­ С.'Іова «Акту про військову гу,1яцію фашистської Німеччини».

Серця ветеранів вони наповнюють З ЦЮ!, ВЄ"1ІіКОЮ ра.:J:ЇСТЮ і. разО~! побратимів. бо"1ем за втрачених Юнь, що не знала страхіть вііши, берегти, як заповіт сприймає їх міцнити мир на землі. мимо пропливають Повільно схилених прапорів усіх n'ятнадця­ ти

ресnублік

і

гірлянди

корзини

квітів . Іх покладають до пам'ят­ ника загиблим односельцям. Хви-

15.30

ПОНЕДІЛОК,

ЛЮТОГО

17

Програма

ЦТ

9.00 Програма передач. 9.05 1\. т. Гімнастика. 9.20 Новини. 9.30 1\. т. Програма мультфіль­ «Висока

мів:

гірка»,

неймо-

вірне>>.

11.00 1\.

т.

«Клуб

\8.25 19.10

«Рекс­

актор:..

10.00 1\. т. «Очевидне -

17.00 17.30 \8.00 18.15

кіноподоро-

уково-популярних

14.35 «0.

Толстой.

портрет».

на-

фільмів.

12.15

«П'ятирічку

11.00

ги

11.40

передач.

Програма УТ Новини.

вистачить

всім».

Ф і зика « Ел ек, ваку умі і

екран». 9 класу.

«Шкільний для учнів тричний

струм

у

металах».

достроково!»

-

«Василь Твардовський. О. Тьоркін». Фільм-вистава те­ атру ім. Московської Ради .

грама

передачу

І. Андронников.

року>>.

ама: І. «Сnортивний щоденник»; 2. Чемпіонат СРСР з бас­ UKCA Чоловіки. кетбола. - «динамо» (Москва) . По про­ новини, закінченні -

Літературний

Веде

11.15 Вперше на телеекрані Документальний фільм «Доро-

21.00 Програма «Час» (М.). 21.30 1\. т. «Ваша думка». пр о гр 22.25 Спортивна

жей».

13.50 Пр.ограма передач. Пр о гр ама 13.55 К т.

Художній фільм «Гроза над Білою». (До 90-річчя з дня народження М. В. Фрунзе). «Мамина шкоJІа». К т. «Виставка Буратіно». Новини. сПори Мультфільм К т.

Художній

фі.тьм

«Ма шень-

19.00 19.30

Наша афіша. «Оце так Мицик».

20.45 21.00 21.30

ва

не

Програма

«Ро біт

21.qo

- . . ~с:::-;и::~-о::~в::.:::::о:.r- --~:л:;:;;;~~-·--~~::Ф::И: редактора І 1 Советов

аеnутатов

TDVliJ!ШRXCЯ

rородскоrо в районного Киевской

обJІаств.

Київ і область

1\·\узичний

функції». фільм <Одеський

оперний».

Інформаційний «День за Програма

випуск

днем».

р

т

о

п

і б в

1

-

ДОЯРКИ. Працівники

; І

ся

житлом.

забезnечую'І:Ь-

-

Дирекція.

=... ...........

.u..n . . . . .

ШеаченківськоJ

середньоУ

wке»JІИ

rлнбоке співчуттJІ висловлює П. Скоробагатьку s теJІю О. во•у смерті llt>ro матер!

ГаJІнни

науково-популяр-

sастуnиш редакто а р

ачк· nри-

Луківни.

Гшта ао•о.а~

. -"·· j

~~~~#~~~~~~~~~,~~~~~~~,~,~~~~~~~###~~4 - \9-4-47 - 19-3-82,

..

КокмуиистнческоІІ паvrнн Украяяьа.

Радrоспу «ГОІ'о.пtвеьквй•

курс.

границю

ни ча

честь>>

-

.. •• •• •• ••

•• •• •• •• ••

«Маяк». вечірні нови-

заводу

Вища мате«Нескінченно маді та нескінченно великі величини. Основні теореми про

19.30

РеJ;автор Є_ ФЕДЯИ.

з

студента-заочника.

Перший

18.00 Реклама . Оголошення. 18.30 «Правофланrові n'ятир ічки ... 20.45 Теленарис

на

мистецтв

ма тика.

О десьморяків. (О де-

·

перерві

. 18.05 Екран

ансамбль

nалацу

кого са).

майстрів

ни.

Х орео-

17.15 «Народні та.тантн» . графічний

в

Ля лько-

м ільяр;~; «П артій(Хер.сон).

життя>>.

ЯХ».

колективом

(Донецьк ).

вистава.

<Ан тра-

них фільмів. 2І.30 До ЗО-річчя Лepe!llf.III'L <Дружба. народжена в бо-

«На добраніч, діти!> Програма <Час». (М). «Мистецтво народу». З устріч

16.45 «За український \975 року». Тележурнал

програма

ЦИТ».

ка».

15.45 15.50

Інформаційна «Вісті:.. Художній фільм

255020 ' · 11. БРОВАРИ. ВУJІ Киівська 154

·

. секретаря, вІд.ІІМУ сІльського rосnодарства. коресnон·• вr.аповІдальноrо L 19-з- 18 радіомовлення _ місцевого nента 81 1 18 ПІЮИRСJІОВОСТ u JІ • Ф • 15 иасовоr оо оти.

отокооесnояnента

-

19-4-67,

~~~~~~~~~~~~~~·~,~~~~~~~,~~~~~~-~-,---

~--~~~#,

lНдЕкr 61964. Броварська n11vкарня К.иївськоrо облуправління в спnаваv аіІДавннцтв, поліграфіі і книжко.воі т~н:ів~, в-;л~КиІв.;);;>~І5.!

І

', ВІвторок, cepen. ІІІU"ницю

І cvбory.

~•-

..nt~~в.~ra•

Обсяr 0,5 Формаn

_..,.._3

3 ""' . . ·4 ~і j~·53.--

4

#27 1975  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you