Page 1

-======.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЙТЕСЯ!

nаш

П'ЯТНИЦЯ

Радянський автоматичний апарат ~<Луноход-2»

16

шення

Після

коп.

ВИДАННЯ 34-й

І

РАПОННОІ

РАД ДЕПVТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО! комсомоль­ колективу радгоспу «ПЛОСКів­ особлИlВО приємно,

ВИКЛИК ПРИЙМАЄМО

Нам, членам СЬІю-молощіЖного

ДОЯРQК ський», що

МОЛОДЬ

з

молочнотовар­

ної ферми радгоспу «Руоа­ н.івськиЙ», яна !Виступила з ЦіlННИlМ починанням sикона­ ти заSДaJННЯ ВИlрішального року п'ятирічки достроново, ,викликала тичне

на'с.на

соціал'Їс­

змагання.

Ми обговорили їх ініціати­ ву і пропо.зиЦію змагатися на КОМСОМОЛЬСЬ'КИХ зборах. Ко,ж­ на

доярка

ла

с;вої

ще

раз

перегляну­

можливості,

проана­

лі!зутвала роботу за мину лий рін, З тим, щоб виявити при-

ховані резерви збільшення вироБНИЦ11ва молона. КО'лек-

з

них

електротехніч­

виробів

у

нииіШИЬОМУ

році освоїв виробництво но­ вих, більш вдосконалених ламп в молочних плафонах. які дають м'яке світло. Вонн застосовуються для освітлен­ ня вулиць,

міщеиь

rромадських

тощо.

при­

Планом

пе­

редбачено випустити їх у 1973 році не менше 150 тн­ сяч

штук.

Нова продукція ється

великим

кілограмів

по

4400-4500

молока

від

,кож­

н'Ої ,корови, що на 640 кіло­ праМіі,в більше проти показ­ ників

'минулого .року.

Слова

наші

розходяться. перші

з

ділом

лрwніс

Ді:вчата

на­

'вико.нано.

Комсомольська група .взя­ ла під свій Інеослабний кон­ троль ДОТРИМaJНIНЯ раЦІіОНіВ годівлі ху доби, стежить за

іиші

користу­

попитом

не

держави.

освоїла нових

робництва

процес вн­ пере­

ламп

дова бриrада складальннків, якою керує партизанка Ве­

ликої Вітчизняної війни Ма­ рія Олександрівна Короroді­ на.

Ставши на трудову

вах­

ту на честь дня Радянської

115-120

процентів.

.1Ять

тваринників з пере;lОВИМ

д()свіДЮI,

новою

технікою,

ве­

трринарією.

а:шяття

тивно діли.1ИСЬ

Вони магає дої

свої",и

Ду",ка-

розпові.1И, що Їм до:по­ одержувати високі на­

)lОлока.

М. САПКО,

МИНУ.lого вівторка в;дбулось на тему:

«ЗГfПУСК

Техніку -

та

rоловний

зоотехнік рад­

землеробства і механізатори

тваринницт­ респуБЛіКИ

прагнуть швидко і якісно під­ готувати до виходу в поле сіль­

ськогосподарські машини. по

колгоспах

і

В ці­

радгоспах

України за станом на 1 люто­ го їх відремонтовано більш як 256 тисяч. КоефіЦіЄнт

торного пар;ку

готовності

-

0,80.

трак·

торного парку, тісних виробни­ чих зв'язків районних об'єднань з

колгоспа­

ми. В Одеській, Запорізькій, Донецькій та інших областях, наприклад,

спеЦіальна

стерні

почали

спеціалізуватися

на певній марЦі транторів. Створено необхідний обмінний фонд запасних частин. На жаль, не всюди так В ряді господарств коефіцієнт го­ товності

тракторного

парку

інженер-

ВИХ робіТ трактори, трудівники ланів водночас турбуються 'і про причіпні

машини

та

знаряддя.

Слід відзначити, що коефіцієнт готовності

культиваторів

уже

становить 0,96 проти 0,90 на цей час минулого року. За­ вершується

них сівалок.

ремонт

кукурудзя-

(РАТАУ).

дос:віду

роботи

з

першим

денкі

наукові

прилади.

Наприклад,

Такою

виділяється

дзеркало, здатне Івідбити ПРО\lінь світла строго в зворотному напрямку. А,ВТО1vlатика тримає поверхню ,відбивача У заданому напрямку. Для полегшення робіт з ло!{ації віlдби.вач за доло­ ~югою. сис~еми даТЧИ!(ів «відчуває» проміlНЬ лазера, що про­ ишов .lПОIВІДОМЛЯЄ про це на бортову радіостаНlЦію, а далі на Землю.

і\1ісяцеход дедалі більше віДД<lляєтьсявід .місця посадки. Попереду здіЙ.маються гори, мета ~'Іандрівки. Інформація лави­ НОЮ

надходить

в

,руки

учених.

Г. АЛЕКСЄЄВ, інженер. {ТАРС).

буде

ДАТИ ПРОДУКЦІІ БІЛЬШЕ, КРАЩШ: ЯКОСТІ, З МЕНШИМИ ТРУДОВИМИ ЗАТРАТАМИ

,виробни­

цт:во продукті!! 'тsаРИННИЦТіва.

В. ОСЬМАК, доярка,

rрупкомсорr.

ПlКlРУЄМО РОЗСАДУ На другому відділку 'рад­ гоепу «Лїтківськии» 'в пар ни­ ково-тепличному

господарстві

робота в РlУзпалі. Тисячу пар­ никових .рам уже забито зе~l­ лею і б;опаливом,в трьохстах рамах розпік;'рувана розсада

р&нньої капусти. Її вистачить на два гектари, як і передба­

чено

планом.

рування

Розпочато пікі­

розсади

Крім

ранніх

того,

вирощу'ватимемо

в

помі­

помідори плі'вкових

квадратних

4500

ці на 400 кв&дратних метрах. Підготовляєм о сім плівкових тешшць по 500 квадратних ",етрі'В кожна: установлено два теп.шгенератори, теплицівкри­ Бає",о

вою на

поднійною

п.1івкою.

пол;етилено­

Очолює роботи

парниково-'тепличному

гос­

подарстві Іван Григорович Ан­

тоненко. Колекти,в робить усе того, щоб успішно вико­ нати ;юбо'в' язання, яке вони 'БЗЯДИ, включившись У Все­ Д.1Я

змагання.

rоспу.

мості складаються у майстерні. Це скорочує строки ремонту. Якість робіт підвищилася у цьому роЦі ще й тому, що май­

'узагальнення

мІ,сяці

М. КАЦІОН,

нижчий від середньореспуБЛіГотуючи. до польозначною канського.

Успіхи ремонтників мірою обумовлені впроваджен­ ням нової форми технічного обслуговування машинно-трак­

«Сільгосптехніки»

,ДВа

УІРЯДУ ,піД:ВИЩУівати

і

Спочатку кожен із них ОБСЛУ-1 значного говував

-

тім

пО'

два-три

верстати,

по-

фуваЛЬНlІків- Кіровського очолювана

Героєм

86,4

ТІУнни молока,

36

заводу.~ І ВІІХ

Найбільше,

наприклад,

-

1349

ших

тракторів Ж<с

-

700

людино­

14

додатко­

«Кировец».

Л,НІВ

нинішньогО'

З

пер­

POKV

(jрига;1.а

;1.еllO ДО,'\аткО'ві резерви, розробле­ 110 НОВИЙ КО~lПлеКСIІИЙ П.1ан який

праuі на кожному робочому місці, ста.1а іІІіціпТОРОМ руху пі.'\ ,10зунгом "П'ятидснне завдання за чотири дні», в якому нині беруть участь більш як ЗАО тисяч робітників Ленінграда і об,1<Jсті. ПереХІД на б<Jгатовсрстатне 06слугО'вупання забезпеЧI1В !lОНllе ДВОЗМІНне за!)3I1таЖСІІНЯ YCTaT~yвання при ТІІІ же КІЛЬКОСТІ робlТ-

становку уст,пкування, механізо­ паllУ подачу заготовок" да.1ЬШС У.'\ОСКОН3.1СННЯ організації праці. У СВОЇХ НОВИХ зобов'язаннях иmі­ Фува,1ЬНИКИ заявили, що ЗМОЖУТЬ нраЦlОнати ІІа п'яти верстатах кожен, пі.'\німуть виробіток у по­ ріВНЯllllі .1 ~IIIНУ.1ИМ роком на 25 IIРОЦСlІтів, заб~зпечать відмінну ЯКІСТЬ ПРО'ДУКЦІІ і виконають річ­

ників. П'ятеро з них вже здоБУЛIІ

lІе завдання до

ІІИ

підвищення

право здавати

В3Я.1а вірний РИТМ, Наїі­

продуктивності передбачає ще раціона.%ІІіш'у роз­

продукцію,

МИН31О-

€.

На фото:

1 жовтня. І. Лебедєв з МО.10-

чи ВТК За два рОIШ дев'ятої п'ятирічки

;\ими робітниками Віктором Конєвим (.1іворуч) і Валерієм Коро-

бригада Є.

бовим.

І.

Лебедєва

добилася

(Фотохроніка ТАГС).

• • КІлограМІВ молока

ув:дпові;lЬ на заІШИК громадян села 3азим' я, схвалении ВИКОНКОМО'J раионної Ради депута:тів трудящих, вирішили продати по 500 КілограМів молока від кожної власної корови, в тому числі

в першому півріЧЧі штук ЯЄЦЬ,

-

по

250

кілограмів та по

50

тонни м' ясао,

Н& зборах одностайно БУ;ІО вирішено насліду­

тонн картоплі, знач­

вати приклад гр·омадян П. Ф. Сала" І. Г. Карпен­ ка, В. П. Захарченка, Г. П. Ячника, Г. І. Ярмо­ ленка, В. М. Мехед, які в цьому році уже про­ дали по 100 і бі.1ьше кілограмів молока. 3 358 в.lасників корів 132 'беруть УЧl'Jсть у про­

34

но перевиконавши доведені завдання.

тати М. І. ,М,ехед

як

Івановичем Лебедєвим, запропо"уваВШIІ особисті комплексні пла-

завдання на 1973 рік. На зборах відзначалось, що мешканці села 'торік ПРОlдали заготі'вельним 'тисячі штук яєць,

зниження трудових за­ бі.1ЬШ

Праці, членом ЦК КПРС Євгеном

Цими днями в будинку культури села Рожни відбулися загальні збори громадян, на якихобго­ ворено питання про підсумки з&купі'влі лишків сільськогосподаРСЬіКИХ продуктів в 1972 році і

17,1

-

днів. А це О'значає

СОЦІаЛІСТИЧНОI

500

орга.нізац;ям

трат

по чотири. Так бригада Ш,lі-

на лінійку готовності

державі зерна та інших продук­

лому

строку.

гірсько-матери­

бонах машини на пантографах розміщені дев'яте колесо і при­ ла~ для визначення Фізико-меха,'Н,ічних властивостей місячного І'РУНТУ. Під час зупинон спускається лопатеlво-конічний штамп і заглиблюється в грунт, спеціальний привід робить поворот. У науковому «багажі» є і астрофотометр безлінзовий еле,кт,рсжний телескоп, що 'ВИ:В'іаЄ світність неба. На «Лунохо­

віДПОВlідь ,комсомольфв і молоді на заклик Комуніс­ тичної партії і Радянсьного

союзне

Включившись у Всесоюзне на служба «Сільгосптехніки» соціалістичне змагання за збіль­ контролює графіК поставки ма­ шення виробництва і продажу шин на ремонт. Дефектні відо· тів ва,

раніше

на

до

ВИlнесена вбік штанга магнітометра, що служить для !Вивче~ня :уІагні тного поля Місяця. Питання про існування у Місяця та­ ІЮІ'О поля ще недостатньо вивчено. Знову jЦO єк·іпіроВlШ маши­ НИ входить <lbtomaT-ЄІ{сперт «Рифма» прила:д для Івизначен­ ня хіYVI'ЇЧНОГО скла,ду місячного грунту, який добре зарекомен­ дував себе у роботі. :\1ає бути :вивчена зона пєрехідного «мор­ ського» району J\Нсяця. у гі,рськиЙ. Тут можна буде визначити ріЗIНИЦЮ у ,властивостях грунтів двох раЙо:ніIВ. Для цього по

плану

:ІІетрах і в роз'водочній тепли­

'ІИ ;lОЯ\ЖИ Н. ;~веденюк, Г. Мушинська, Г. Москаленко.

знаИЮІ­

ся виконати

теПI1ИЦЯХ на

О. МЕЩЕРЯКОВ, роБRОР.

:~O

заняттях спе­

виконання

гектар;'в.

Г(};lівля ті.1ЬНИХ корів». Це ВИ­ І\.'ІИка.1() жваву P03'JOBY. Ак­

На

про

пері!ІЮГО ,пі:вріччя. ЗаВДaJННЯ року колектив зобов' язуєть­

Кіт, Галииа Бриrінець. Змін­ ні норми вони виконують на

ОСЬ уже ЧІУтири місяці в радоспі «Іtрасилівськии» пра­ цює З00школа. Ві,двідують її господарства

дозволить

червнязві­

дорів, яких висіяно для п'яти

Заняття проходять активно

;lОЯРОІ,.

т,вари.н,

,поча'І1КУ

А.рмії і Військово-Морськоrо Флоту, самовіддано працю­ ють усі 40 членів бриrади. Кращі з них Галина Мар­ ченко, Надія Леонова, Гали­ на Бандих, Павло Гнатович

тільки в нашій країні, але й за рубежем. Вона експорту-

ціалісти

на

тувати

не

ДіОїли по 350 :кілограмів мо­ лока :на цілий центнер більше запла:НОВaJНОГО. Зав­ дання лютого теж бу де пере­

та

ма!!ня

наПРЯIlШУ

ді-2» такса'мо, як на першій машині, встановлено ла,зерний ві;1бивач, виготовлений у Франції, Це оригінаЛl'>не складене

правильним 'раціональним іВИlкориста,ннямкорі:в. Це за­ безпечить правильний ро;3'ПО­ діл їх пі,д час зимового утри­ уже

Січень

успіхи.

Добре

масовим випvс­

завод

!році

чину

ком люміиесцентиих світиnь­ ників

зобов'НЗaJВСЯ одержати у

цьому

ватиметься в тропічній упа­ ковці в Іран, Індію, Туреч­

ОСВОЄНО ВИПУСК НОВИХ ПАМП Поряд

ТИВ

Пі,g.денно-схL;:(.Но:VIУ

вивчення

3аМі:нено

БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНOJ ПАРТІІ УКРАІНИ.

МІСЬКОІ

У

~paTe'Pa про­

«мі':яч.ним а,втомобілем» у конструкцію і метW\ику 'Нерування «Jlунохода-2» КОІНСТРУКТ9РИ вне:ли ряд удос<Коналень. Поліп­ шено, зокрема, телеві'зїйну систему керуван:ня: спереду, вище КОРПУСУ, розміщено трубку теле,візійlНОГО пристрою, що дає ЗYVIогу ,водію YVI'ісяцехо,да краще орієнтуватися в навнолишній обста,новцї. Нова система керування полегшує роботу машини і ,відкриває дщ:~аТ'КОВі можливості для єксперимеНТі,В.

РІ/{

UPfAH

рух

після завер­

13-меТРОIВОЛО

ІИВОГО масиву Тавр. Тільки за два дні апарат пройшов більш НІ; ~вакіЛОl\lетри. Попереду за курсом мj·сячний материн.

р.

1973 2

дослідження району ,поблизу

довжи.в

ЛЮТОГО

Ціва

коментар

"Луноход-2": шдях до flp

.N!! 27 (3529)

продали молока депу­

кілотрамів, Г. М. Ка-

биш 1144, робітник 'відділк&М. І. Приходь­ ко 1027 кілограмі,в. 28 індивідуальних гос­ подарств села продали від 500 до 1 ООО кілогра­ мів молока. В середньому кожний двір, що має у власно,му КІУристуванн'і корову, продав 247 кі­ лограмів молока.

дбаючи про створення більш повното достатку

продукті'в тваринництвао, мешканці

села Рожни

дажі молока держа'ві. ІІідтримуючи активність

громадян

с,ела Рож­

ни у продажі .'Іишків сільськогосп()дарської про­

дукції, ;щрекція радгоспу «ЛіткііВСЬКИЙ» 'Виріши­ ла

виділити

власникам корі,в

хороші випаси,

також ВИД8'Jзати сінокоси. Г. ЛИТОВЧЕНКО, rолова виконкому сільської Ради.

а


U В_8_-'Кв_т_тн ПОШУК КОЛЕКТИВУ П_з_рт_1В_ Заводобудівний номбінат одне з проВіДНИХ підприємств МІста. Нерідко його називають заводом заводів. І не безпідставно. Торін нолектив, готу·· ючись гідно відзначити 50-річний ювілей утворен­ !lЯ Союзу РСР, ,виробив 100 тисяч нубіЧНИХ метр.ів збірного залізобетону, яний вкладено в нові нор­ пуси Білоцернівсьного номбінату шин і гумоазбес­ тових виробів, Нонотопсьного компленсу підпри­ ємств, Чернігівсьного заводу автомобільних запас­ них частин, Ниївського заводу «Більшовин» та ба­ гатьох інших. Підприємство вперше вийшло на дав­ но накреслений рубіж, одержало 860 тисяч карбо­ :~a!lцi'L! прибутну. Для IЮ·!'.16інату це була трудова

ти ренонструнЦію п'ятого прольоту головного нор­ пусу, запровадити 3 установни з горизонтально-на­ правленими ноливаннями по ущільненню бетонної суміші, організувати випусн нової серії стінових панелей керамзитобетонних, проведення спеціа­ лізації. В розроблених і затверджених організа­ Ційно-технічних заходах передбачено поліпшення роботи постачальників, інженерно-технічних праЦів­ никіВ, служби управління тощо. Мова йде про те, щоб забезпечити злагоджену роботу всіх дільниць, бригад, змін, щоб спільними зусиллями домогтися поліпшення роботи всього підприємства. Доповідач зупинився і на недолінах, яких на жаль. ще не позбулися в колективі. Найхарантер­ ніші з них не завжди чітна роС50та служби по­ ,стачання, що призводить до перебоїв у забезпечен­ ні цементом, залізом, щебенем та іншими матеріа­ лами, низька трудова дисципліна в онремих брига­

l!epe~10гa.

іЦо іН спршшо подоланню недоліків? За рахуно!\ ЧОГО ДОСЯl'нуто збільшення ВИПУСНУ продукЦії? іЦо треба зробити для виконання програми третього, ви· рішального РОІ,У п'ятирічки? ці питання донлад­ но були висвітлені в доповіді головного інженера В. Д. Брегеди на відкритих партійних зборах піД­ приємства, які нещодавно відбулися. - Головним У доснгненні УСI1lіхі,в, - с'назав він, -був ТВОРЧИЙ .пошу!\ наЯ'ElfIИХ резе.рві,в для збіль-

дах,

минулому

роЦі

при

допомозі

раЦіоналізаторів

чих

нову технологію

Тан,

площах

головним чино:\!, за

рахунок

виготовлення за·

на тих же

підвищення

думки головного інженера слушні.

Номуніс­

вист~пили,

НПРС

вироб­

праЦі. Зрозуміло, це вимагатиме більш ста­ ранної роботи всього нолективу, посилення відпо відаЛЬ!Іості за доручену ділянку ножного номуніста -- робітника, бригадира, механІка чи інженера.

Цех славить передовиКІВ !Jядженні

К'О.1е!'ТИВУ

цеху

торговельного

і,Іені

50-річчя

робітників

устаткування

С()юзу

РСР.

Тут

кранівниця

доповнили

Г.

А.

змагання

~Ііж

БРIIJ'аДЮІИ, ді[lЬНИЦЮІИ і окре"и­ ~ІИ робітниками. Парт;йна і проф­

спілкова організації цеху доби­ ваються дієвості і гласності со­

партизаНСЬІЮЇ слави

та

Хатинь,

Литви,

Латвії

І(алінінград

міста,

Побачене

й

та

нуваннюпраМфланових дев'ятої

Пот;м булп оголошені підсумки у своїх нових бесідах роботи за січень. Переможцем

И:сця :іа столиками зайняли передовики 3~Іагання. У кожного

()ч()лює В. Пе,JJЮховська. Уй вру-

:! НИХ через 'П.1ече червона стрі·ч-

чеIlО

t;a з наІІИСО~І «Слава праці».

вел цеху.

В

урочистій обстановці до зал}- вно-

ситься прапор,

заводський ювілейний вручений цеху на вічне

зберігання.

у

перехідний

,lУмки

слові

начальник

присутніх

ВИ~І-

висловив

ціях,

в соціалістичному

змаганні

вирішального

сказав він,

н& че'стю

50-річчя Союзу РСР, нага-

РОКУ,-

в наших

-

на

виконати

'взяті

зобов' я­

Групі 'ПРЗJВОфлангових змагаІ!НЯ

за,вершальний рік І вручено

цінні

подарунки. Учні

праці ПІДВИЩИТИ' на G процентів, :іаводсь!(і самодіяльні артисти д~.. -

.---Гр~па радянських елек тротехніків і фіЗИКО-ХіМікї'В, очолювана

членом-кореспон­

громадський кореспондент.

тепло і світло центрує

со.нячні

М. С. Лидоренком, ла нову ефентивну

скеровує

їх

ну

для

.прямого

ня сонячної

ричну.

створи­ устан.ов-

перетн-орен­

енергії

Названо

в

її

елект-

«Фото­

вольтом».

Причина високої ефектив­ носТІі «Фотовольта» в номпактному у,пакуванні фо­ топеретворювачjв. Перебува­ ють .вонив

чарунках,

у

нож­

ній змонтовано по 250 фото­ елементів. Унладанням еле­ ментІв займаються високо­ продунтивні машини.

Q

2

стор.

Q

ти,

і

на

промеНі, дає

струм.

Потужні·сть «Фотовольта» залежить від розмірів. Є де­ сятиватні

установки

живлення телевізорів,

троп:риладів. Іх в:ага ри

кіло,грами.

ний

3

десятиметравим для

електроенергії ним

для

-

елен­

чоти­

Більш потуж­

«Фотовольт»

призначено

-

радіоприймачів. побутових

Н-l10

-

дзеркалом .постачання

опріснюваль­

установкам.

ось

ре­

роботу.

Регулярне

підведення

пі,д­

СУМ'І\іIВ соціалістичного змагання, заміна застаріло­ го облад.нгlННЯ новим, боротьба за економне витра­ Ч3!НIІЯ ма'Теріалів, змагаlННЯ між бригада'ми, зміна­ ми,

цехами

за

високопродукти,вне

винористаНIНЯ

обладнання .все Ц€ спрямоване на те, щоб кож­ НИЙ робітник мав м.оtЖливість не тіль'l\И виконува­ ти, а й переВИНОlнувати змінні норми. - Ноле:КТИIВ ,першого ФОРМУІВ3Лl>НОГО цеху,­ сказа,в .на зборах робіТНИ'l( А. В. Ва'раб3іНОВ, з велиним піднесенням зустріlВ По~т3іНОВУ ЦН НПРС, Ра,ди Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦН ВЛНСМ «Про розго.ртаННIЯ Всесоюзного соціалістичного змаган,ня

і

праЦівникі,в ва

за

промисловості,

ДОСТРОIІ{ОІве

транСІПОРТУ

'!ШНОІнаНIНЯ

і

будівницт­

наlрод,н.огосподарсь'н.ого

плану на 1973 ріІк». У в і'дПОВідь .на заклик ми зобов'язались план третього року п'ятирічни вико­ нати ДОСТРОНОІВО, до 26 грудня. Так 'l{.ожни.й виступ від робітника до дирен­ 'тора ІПРОЙНЯТИЙ одним :прагненням: не заспок.ою­ Iва'Тися

ДОСЯ 1 І1НУТИМ,

а

використат:и

наявні

резерви,

т,ворчий пошун для збільшеНIНЯ 'ВИПУС'l\у так необ­ хідної продунції, яку ченають Іновобудови другої черги Білоцерківсьног.о НСУМбінату шин і гумоазбес­

тових ви·робі·в, НИїlвськогом.отоци!Нлетного заIВСJ:ДУ. Норостенського заВОIДУ «Хіммаш» Житомирсь'l\ОЇ .області, підприємства міст,а Ніжина та бага'Тьох інших ІВ шести .областях респуБЛІіІНИ. Думка комуністів і безпартійних на зборах була однос'тай.ною

-

достраково

,вико,нати нанреслеllШЯ

третього року п'яТИРі'чки. На це й СПРЯМОВ3іний по­ шун

всього

колектин-у.

Є. ФЕДЯЙ.

про­ потім

лек­

Радянського

На фото:

центральний

мент меморіалу «Брест

теця-герой»,

який

Текст і фото А.

мону­ фор­

-

відвідали

3rYPCbKoro,

іМ СКОРЯЄТЬСЯ НЕБО У 110ЖНОГО міста своя трудова ,візитна .нартка, ClВОЯ гордість. Для Харкова це потужні турбіни, 'тракто.ри, двигуни. А ще 'С'учасні реантивлі"!1ани,

прослав-

ще

не

але

й

ною еИОlномічніс-тю,

в

бсльністю, ст'ру,ицієfO.

досноналіШОЮ

КОН­

братні соціалістичні нраїни Болгарію, Угорщину, НДР, Польщу, Чехослов-аччину, Юго-

кість понад дев'ятсот ніломет­ рів на ГОДИНУ. Літак оснащено 1ерО'нав~г:аЦійною системою, яка дозволяє здійснювати по­

На в

них 'із Ізах.опленням аеропортах Лондо-

пена,

льоти У складних них умовах.

Відня і л,Нl1вер-

Цюріха

і

Стокгольма,

Потужні 'lIювати

метеорологіч­

двигуни

Іпри

здатні

IпосадЦі

змі­

напря;м

Манчестера і Фран:нфурта-наМайні. Цією популярністю знамениті «ТУ» баlгато ,в чаму зобов'язані харКі'ВСЬНИМ аві,абуді-вникам.

(труменів висхідних газів. УI1ВО' рюється своєрі:дне «повітря.не гальмо», Яlке ,дає можливість скоротити ДОВЖИНУ ;пробіГу лі­ та.ка і поліпшити його. мане:вреність ·наземлі.

Першим реак'ТИlВНИМ пасажирсьним літаном, який одержав

Багато зроблено для зручностіі комфорту пасажирі.в у по­

путінh'У Ів життя, був

льоті.

з харкі-ВСІ>ІЮЮ

«ТУ-104»

марною.

Льотні

Двигуни,

«ТУ-134»

'наприклад,

на

і його мсщифLнаці-ях,

випробув:а!ння його ,почались ще в 1955, а Івже ,в насту.пному

розташоваlні ра,ніше, ,а у

році ОДИ:НЗ первенцLв здійснив '3арубіmне «турне» у Лон-

Це рі, зко зменшило шум у сало­ ні. В будь-яких УМОІвах Івліт­

не на Ікрилах, як х'востовій частині.

гуки

~aH, ,ВИКЛИЮ3JВШИ

його

захоплені ,ВіД-

ну і взим.ну, на дванадцятикіло­

нього НИЙ

харнів'яни ІВИПУСЖ

осв.оїли серій«ТУ-124»,

вої стоянни В ньому підт,ри­ мується постійна температура

меШК3інці,в.

Після І метровій висо'ті, :пLд час рейсо­

«ТУ-134» ... Останній з них, !Від-

НОВЕ ЖИТТЯ

1-

плюс 21 ІГрадус,

П'ятниця,

Т1ЛЬНИ

тих,

ЖИТТЯ

водить

розповідає

-

директор за,воду, лауреат Дер­ жаВ'ної премії L;PCP Б. О. Хох­ лов, розрахований на 80 па­ с3.жирів. Він розвиває швид­

слаlвію.

ЗРОБЛЕНО

НА УКРАІНІ

Х'ТО

на

дає

'завсЩі,

літ3іКИ

діти­

-

конструкторів,

на

їм

путівку

вперше

стартові

ви­

май­

данчики.

«ТУ-134»,

-

номфорта­

з МАРКОЮ:

Цей чудовиlЙ лайнер

значений Державною премією СРСР 1972 ро.ку, :відрізнГІЄТЬСЯ від своїх попередників підвище­

Ни.ні сріблясті .птахи з емблемою «ТУ» здійснюють .регулнрні рейси на п'нтдесяти радянсьних і З3'рубіжнихаВіаЛі'Ні-

на і Парижа,

фотоелемен­

установ.ка

,lюлектиlВ,

непорушній

народів

ДИВЛЯТЬСЯ

«Фотовольт» працює за звичайною схемою: невелике параБОЛічне дзернало кон­

дентом Ана-демії наук СРСР

сьorгадні

і

собівартість Іпродукції зни~ити на ли ,1:ІН учасник;в веЧО'ра тру:\()7 процент:в, проду.кцію випуска- вої С.lави концерт. ти лише доброї і в;:\мінної якосД. RАЦЕНЕЛЬСОН, ях. Ці літаки експортуються у

"фОТОВОЛЬТ" -

живе

Союзу.

п'ятир:чки: річний план викона- піднесли пере~~вим виро~нич,ни­ ні .пасажирснні ти до 20 грудня продуктивність ка':\! букети КВІТІВ. На заКіНчення лені «ТУ».

ті. У І\і дні широк() РОЗГОj1Т&ЄТЬ-

час

руках.

зання.

дав :шбо'в'я:зання, які взяв колек-

тив цеху

присвячених

дружбі

цеху В. А. К()реніченко говорив Отже, давайте працювати так, про обо'в' язок всіх членів колек- щоб ,порадувати рідну Б~тькі'вщи­ тиву закріпити успіхи, досягнуті ну но,вими у,спіхами в праці, з честь

використали

бригадир М. Коваль: - Доля виконання плану тре- n ропагандисти. тього,

ВСТУПНО:\!У

червоний

яку

а

інші

почуте

п·ятирічки.

пагандисти

малярів,

зупиниться,

Мінськ

-

столиці

ц;алістичного 'З~Іагання.

бригаду

кран

Недавно rpyna пропагандис­ тів системи політичної освіти з нашого району зробила подо­ рож по місцях бойової слави у поїзді «l(иївський nponaraHдист». Шлях її проліг через місто-фортецю Брест, місця

відБУЛИСff збори, присвячені вша­

ВИЗНі:'l!О

тан

яними

дить немалу

дапові,дача.

Васьковська

то

зуль'Тат СВіДОМОЇ оцінки робочого часу, що веде ,врешті-решт, до випусну надпланової продукції. Партійна організаЦія S цьому напрямну прово­

інше,

значно

згорить,

.

заклики,

Арматурний цех один із основних на номбіна­ ті. Від наслідків роботи його колективу залежить продуктивність формувальників. Тут уже згадувалось, -сказа'в елентрозварнин цього цеху В. М. Мас,ловсьний, що ін­ коли бу:вають простої через. Івідсутність арматури. - Та'к, бувають. А хто в цьому ,ВИННИЙ? Наш но­ лектив взяв висоні зобов'язання на 1973 рін і прагне їх 3. чес'Тю ВИКОlIувати. На жаль, .не все від

продунтив­

ся соціалістичне

та

катушка

ТурБОl1а про ціну робочої ХВИЛИНИ. ЯН важливо,

ків.

н()сті

у цей вечір Будинок культури ааводу «ТОРГ1Іаш» був у РО3ПО­

цехах

то

що нею пройняті 'ря.дові робітнини. «ЗМінну норму - на годину раніше страку», «П'яти,денку за чотири дні», «П'ятирічну ДОСТРОН()ВО» ОСЬ ті

ме­

виробни,

В

невиправдана

передових

-

іде...

Виконання плану ціЛНОМ залежить від нас С;:С~ІИХ. Ножному слід У роботу вкладати частинку СІJ()ГО серця, своєї душі, як говорив Л. І. Брежнєв в ;lоповіді на ювілейному засіданні в Москві. Далеко не всі однаново ставляться до виконання своїх обов'язків на роботі, тому й трапляються простої через :відсутнїстьто арма'Тури, то бе­ тонної суміші, Дивлюсь я вниз і бачу, скільки мар­ но втрачається робочих хвилин. А все через ту нерозпорядливість, захаращеність робочих місць, халатне ставлення до роботи деяких формувальни­

і

них метрів заЛізобетону. Приріст продукцЬ плану­ НИ<IИХ

впровадження

захаращеність

Я'ні

Член

повільне

до пере:витрати металу та інших матеріалів. Часто траlПЛЯЮТЬСЯ простої через .ріЗНQмані'т:ні дрібниці

сказала:

лізобетонних форм та інше. Багато нового внес,'!и в поліпшення організаЦії праці, підвищення її ефективності, нращі ,виробнич­ нини, НО"'1уНіСТИ В. І. Бордовський, Ш. М. Аране­ лян, С. М. Ястрсмський, депутат міСЬІЮЇ Ради де­ путатів трудящих І. А. Яр:vІИШ. У 1973 роЦі. сказав В. Д. Брегеда, нолектив l:о:.1бінату :юбов'язався виробити 107 тисяч кубіч­ сться одержати

праці,

площ

ти,

винахіДНИКіВ було автоматизовано беТОНОЗl\1Їшуваль­ ний вузол і ] О намер для пропарювання залізобе­ т()нних конструнЦій, встановлено резонансну вібро­ п.lОщадку 3 горизонтально-направлеНИl\IИ коливання .. 'Ш, запроваджено

змінах,

тодів

шення ВИПУСКУ проДунції, заСТО~УВаІШЯ передових методів праЦі, ініЦіаторами ЯКИХ здебільшого були І\омуністи, впровадження механізаЦії і автомати­ заЦії на ОСНОВНИХ ділянках виробництва .. Зокрема, в

нас залежить. НерLдко porбі'ТНИКИ цеху через JЗід­ СУШlість заліза необхіДlНИХ Іпрофілів змушені ВlШО­ РИСТОВУ'вати 'те, що є в наяв.НОС1:'lі. А це призводить

Разом з цим продовжуватимуться роботи по при­ Clкоре.НIНЮ технічного прогресу. Планується закінчи­

16

JJЮТОГО

1973

року

ОсО'бливо

ти,

-

сназаlВ

хочу на

відзначи­

закінчення

РО'а:vІОІВИ Борис ОлексійСIВIJЧ, робі'Т'НИКі,в-новаторі-В М. П. Че­ ховснного, А. Д. Потій, В. В. ПOlпова, Л. Л. Жиро,ва та ін­ ших, ,яні не лише Ві'ДМін'но пра­ цюють, а й стали надійними 'по­ м'їчниками у розв'язанні техно­ л.огічних і НОНСТРУНТИВНИХ проб­ лем. Але літа,к ще треба під­ няти .в небо, випробувати на по­ вітряних «вибоях». І в !Іас є ,ЮМУ

го

передати

шт'урв.ал

,ВИГОТQ.lВленого

ра. Серед них

-

Іна,ми

кожно­

лайне­

Ф. Ф. Доден­

ко, син IВідомого аlвіаконструн­ тора В. М, ПеТЛЯКОІва М. В.

ПетлЯlКОВ, А. І. Гришин ... Міль­ ЙОНИ кілометрів налітали вони ,Н :небі, сотні прославлених «ТУ» ,передали народному гос­ подарству

країни.

У третьому, вирішальному році п'ятирічни xapHLBcbKi літа­ 'НоБУДіВНИIКИ працюють під ,де­ візом: «Дамо проду,кції більше, ще кращої як.ості, при менших затратах! РічlНИЙ план до­ строново! ».

А. ПОТАПОВ, кор. РАТАУ.


ХЛіборобська

вдача

.

3 трави, що РОС.'Ш на :ІІежі, Панас

наказ

с.1УЖИТИ

радянсьь:о­

аж підстрибував від заДОВОіlення. НаВ'іть ста,вши на якусь колючболю. Дитячій ку, не відчував рцості не буд о меж ~ батько знuву взяв його 'з собою в поле. С)ІУЖКИ людських городів залиШИ.1ИСЬ пuзаду, потім HIl пагорбЧ ~ нерболози, а далі, такі не

:ІІУ народу, вірили, що не підве­ де. Велика ВіТЧИЗНЯН<t війна за­ стала його в Ленінгр.аді. Радян­ ські воїни разом зі всім народом віддавали си.1И і 'вміння, щоб пе­ ретворити м;сто в непристУ'ПНУ для ворога фортецю. І місто Ле­ ніна 'НИСТОЯJ10. В одному а боїв

з пі,Дlнесенням pe-МШІТі

нку

Плуги, тори

сі,валки

і вчас.но. в стінній

робництва

зашурхотіло

колосками.

Трудівники

роБСТІва

ря,

спалеНl, ЗРУИlІоваНl.

ДИЙ, що ледве тримала содомина, колосок, ПОК,ІЩВ його на велику >lОЗОЛИСТУ долоню і, накривши другою, почав розтирати, щось підраховувати. Потім зірвав друвислизнуло

HIl

землю.

Чоло

стару,.

крилось С:ІІУтком: ЗНОВУ до НОВО-' го не 'вистачить.

~ Жити

будемо! Усе

буде

;Іустрів

юрбу

т::-ких,

як

і

СЮІ,

Х.lllпчак:,в. Вони біг.1И і крича;ІИ: «Трактор іде, трактор їде!». По­

('.lілвавза нюш

Панас,

бо

.\уа;е хотілося побачити ~Іашину, про яку в ce.li так багато гово­ ІJII.1И і ш;ої він ще ніколи не ба­ чив. Диво-ди'вне, ПО.1е>!, на як(}­ "У ;Jібра.ilИСЬ >!алі і IЮllИXl;УJOЧИ,

сп·рі, грі'ЗНО

~Ііряючи

зе)!Лю

кої

господар-

Ишов ча,с. Невпізнанно зміни­ ЛОСЯ село Бобрик, тепер уже рад­

госпне. ЯКЩО в тридцяті роки на всю округу в 'Колишній Жерді'в­ трактор,

госпі

то

тепер

тільки

«БО'брицький»

вується

був в

Їх

і

один ра,д­

парк

Значне місце відведено пи­ танням ефективного вико­ го ставлення до неї. Тут слід назвати 'такі видання моно­ графічного характеру, як «ЗемеЛlші ресурси Україн­ ськоі РСР», «ЕРОД0 в а ні

обізнаності

ськогосподарських

Джерелом цих знань, порад­ ню~ом і помічником є книга.

по

В ній

акумулюються успіхи

інші.

наукн,

узагальнюється

Зважаючи на те, що од­ нією з головних передумов

дос­

землевпо.рядкуванню»

дальшого

розвитку

знакресленнями

жок,

році

присвячених

ливих праць,

lIУ,

бО

:тав,

що саме

ТЮІ повинна

діловою

порадою

допомагає

ЙОГО учн;в

і

"0.10-

вихованців стали

Поті)1 ДlИсна в;исыоваa служба. досвідченими механізаторами ..Та­ ІІроводжати

молодого

>!еханізато-

до аав Червоної Ap~liї при-І

Йш.ilИ р:дні, дру'зі, кері'вники кол-

цієї

шення

ги,

ка вже вдача у ветерана ПРIlЦl.

що :розповідають

рощування високих

М. ХОМИЧ,

кукурудзи,

У

куль­

громадськнй кореспондент.

гречки

і

плані

ка

зрошення

вели­

Чимало

проса,

культур а

сільськогосподарського "JtuроБНИЦ11ва: зниженню собі­ вартості продукції, зростан­

ню ПРОДУКТИВНОСТі праці, ріВ­ ня

рентабельносТli,

. RИКОРЦ­

станню резервів виробництва'.

Крім виробничої та науко­ вої літератури, буде видано кілька книжок,

розрахованих

на широке коло читачів. Це такі видання, нок «Сад, го­ род, пасіка», «Зелений "диво~

і

світ»,

в

«Спокій

у

рослин>)",

«Любительське рибальство на Україні», «Бджільництво».

ронах - два останні томи. Готується та­ кож до друку книга «Основи біологічного методу захисту

кольоровий

ви­

ню економічної ефе,ктиnнаСі'і

1974-1975

рослин».

питань

У тематичному плані чілlj'­ не місце відведено підвищен­

хвороб. У 1973 році вийде перший том фундаментально­ го видання «Шк'ідники сіль­ насаджень»,

вийде в з

сільськогоспода.рського

Велику увагу приділено за­ хисту рослин від ШК'іДНИКіВ і

лісових

році

робницт;ва.

осушення»,

ськогосподарських

на

механізації та електрИфікаЦії

ною>.

тощо.

кролів

книжок

наступному

па­

«Механізація ку льтуртехніч­ них робіт на осушених зем­ лях», «Комплексна механіза­ ція зрошення малих діля­

про .ви­

і

м'ясо» такий далеко не повний перелік книг, заплано­ ваних у цьому РОЗДіілі. З ве­ теринарії заслуговує на ува­ гу видання «Хвороби сви­ ней», «НОВі способи бороть­ би з яловістю кор.ів» та бага­ то інших.

видавниц т в а

та

вирощу.вання

«Вирощування

кни­

культурних

і

«Технологія ін­

промисловій основі», «Пле­ мінна робота з породами сви­ ней», «Вирощування бройле­ рів на промисловій основі»,

передбачено висвітлення до­ сягнень науки і передової практики з питань меліорації земель. Зокрема, вийдуть у світ такі книги, як «Економі­

урожаїв

ячменю,

лук

«Промис­

молока

відгодівлі худоБИ», «Вироб­ ництво вовни і ба;раНIfНИ на

совищ» та ряд інших видань.

тури, «Довідник по насінни­ цтву», де буде вміщено всі необхідні даНі з селекції, на­ сіннєзнавства й насінництва провідних сільськогосподар­ ських культур. Крім того, го­ туються ДО друку цікаві кни­

;~бути('я ііого мрія. І вона ційс- ДЮІ Х.lіборобЮI У роботі. Немало lIилася.

присвячених ви­

урожаїв

тенсивного

та

робничників «Довідник по кормовиробництву», «:Куку­ pyдзa на зелений корм і си­ лос», «Люцерна», «Поліп­

робництву зерна. Серед них «ПшеНИЦі УкраїНИ», в нкіЙ узагальнено нагромад­ жений досвід вирощування високих

ЯЛОВИЧИНИ»,

цьому пи­

Це написаний

становить

лове виробництво

в на­

дев'ять

овочів­

протваринниц­

тво і ветеринарію.

"тварин­

видавництво випустить

насамперед. випуск ряду важ­

про­

Великий розділ література

ництва і різкого піднесення його продуктивності є ство­ рення міцної кормової бази, ступному

з

цтва.

культур»,

ким колективом учених і ви­

зросло виро'бни-

Вийдуть книги

ництва, саді.вницт'ва та лісни,

грунти і продуктивність сіль­

танню.

сі,lьськогосподарської

баштанних iR.ультур і картоп­ лі», книга про клопів-черепа­ шок та боротьбу з ними.

ристання землі, господарсько­

від

ХХІУ з"їзду КПРС по даль­

J)ОГ,l3.1І0ВИЧ про початок двадця- ."\укції, 30Kpe)la овочів. тих років. Тоді ж У нього з::-роСтароч механізаторові Панасу JИ.lася мрія стати трактористо>!. Степановичу Богдановичу уже IlіС.1Я ;Jак!нченнн се)lИР:ЧКИ пі- ;Ja шістдесят, але він часто бу­ ШОВ працювати до свого КО.1ГОС- ває в полі. Особистим ПРИКЛ3!ДО'I,

ра

шому піднесенню сільського господарства, передбач а є,

Таl: агадує Панас Степанович' цтво

інститут

Всесоюзного

(Фотохроніка ТАРС).

а

ВИ'ІИ ГО.'10ВЮIИ діди, ~ яка сила. І ні роки значно

культур,

проектний

обчис.1юва.1ЬПО~!У центрі АСУ об'єднання «Сі.1ЬГОСП-

Т:;'КОЖ інших сільгоспмашин різ~ Ти ба! ~ похитували си- ного призначення. Лише за остан­

своічи веЛИКЮIИ кодеса>!и, суну:10 'Іста.lеве гро>!а;І.ДЯ!

сидосних

!3

«Сільськогосподарське ра· йонне плану,ваня», «Довідник

повідності

і

(ВНДПІАСУ)

ТРУДІвникам паНІВ

Цей план, складений у від­

КЮlбайнів Д:ІЯ збирання зернових, карто'Плі,

кваліфікаЦії,

управ.lіНlIЯ

від і творча праця мільйонів. Саме з цього виходили праЦівники видавни Ц т В а «Урожай», складаючи план випуску сільськогоспо да р­ ської літератури на 1973 рік.

нарахо­

ВеJ1И,КИЙ

85.

На фото:

з досягненнями науки і пере­ дової практики, досконалого володіння сучасною техніною і технологією виробництва.

'воїн &ктивно від-

сіДЬГОСШ,Юlуні

ВИlмагає

науково-дослідний

CIICTe~!

ТСХіlікІО> Московсьг;ої об.1асті.

сільського і'осподарства висо­

ство_

СЬКlИ

,пра­

опеЦіалістів, усіх праЦівникІв

:ІІагати ЙЮIУ, приносив о'бід, оновдювали землю, заліковували І чисту холо'днуводу З дерев'яної рани. Разом з односельчанами де­ колгоспне

підвела,

:надіЙно.

ефективност'Ї

вогу; намагався ще краще допо- згуртованість народна зігрівали і

мобідізований

вLдповідальний не

ІнтенсИфікаЦіЯ сільськогос­

Щедре сонце повоєнної весни,

Так ,lина.тІИ роки. Якось Панас будовував

при-

інвента­

подарського виробництва і підвищення його економічної

Хl10пчина до'бре розумі.в зміст мемо!

l;риниці.

Вони

Всесоюзний

об'С\IІRIІНН «Союзсі.1ЬГОСПТСХJIіl{;J» розробляє галузеві аВТОМі1ТИЗО­ вані СІІСТС\ІІІ П.lанування, об.lіl{У і Уllрав.lіння матеріально-технічним постачаНIІ5Ш сі.:ІЬСЬКОГО ГОСllодаРСТl1а. В інституті збирають і оброб· .1~IOTb інформаІLію :J,.lH всіх .13НОI{ га.1узеВIIХ АСУ, СТВОРЮЮТЬ уніфі­ ковану С!ІСТС,!У документів, РОЗР3ХОIJаних на безпосередню обробку 3~ ДОПО~ІОГОЮ оБЧ!lС.'lюва.1ЬНОЇ техніки. Вже розроб:lені і впроваджуються бі.1ЬШ як у 20 республіках і оБЛаСТЯХ аВ10~гаПIЗОВаllі системи управ.lіння матеріа.lьно-техніч­ НИ~і постачанням колгоспів і paJ,roclliB. Ці систем!! в майбутньому пві.1,lЮ1ЬСЯ IJ зага.1ЬНОСОЮЗНV АСУ «Сі.1ьгосптсхнікИ».

тому

підготу­

"Урожай"

добре, краще, ніж раніше, жити-

цих слів і розділяв ба1'ЬКОВУ три-

у

Москва.

і1втомаТІІЗОI1і1l1IІХ

ф_ НОВОХАЦЬКИй, механік Богданівської птахОфабрики.

'ПОсивілу, зігнуту

'по-. роками маТІР 'І ск&зав:

роЦі 'і

огляду

техніка

ви­

земле­

весни

до

цювала

хата, сто,їть землянка з єдиним віконцем, а 'в ній ма'тір. 3 сльо­ зами радості зустрічала вона си­ на, бідкалася: «І що ми, сину, робитиме~IО, як жити будемо?».

гий, розім'яв, і декілька зернин І Обняв

1973 .до

щоб

час

н:й сорочці, на два кроки зайшов бовдурами, обгорілі стовбури. На І у :JOлоте пдесо, зіР'вав обважні- дворищі, де була бllтьківська

проду.кті.в

,відмі:нно.

СТУІПИЛИ

ний іЗ;::'смаглий, у бід ій полотня- Височать пічища з закоптілими І

усвіДОМЛЮЮТІ,

збільшення

у

Івирішили

ватися

якісно

в праці

раз відзначався

в'ажливість

м.адські будівлі, осе.лі ко~госпн~-

Батько, худи'й, високий, обвітре- КІВ вщент

ку льтива­

пресі птахофабри­

~І:жками. ~laTpaca, і знову бої. 3 ними він Набравшись сили, сонце, на- д:йшов аж до ворожого лігва. решті, пі,днялося а-за обрію, дихПоверну'вся 'ноїн у свій рідний

;10110,

та

За ,ус.піхи

колектив не

захвилювалося БоiJрик і не В'пізнав його. ГРО-І

Володи­

Удо.венко.

в~дpeMOHTOBaHO

ки.

вітерець, і

спеціальна

очолює

Денисович

зви'клі тепер для нашого ока, пів- Панаса Степановича було ТЯЖКО десятини і десятини, відокре)ше- поранено. Довгі дні госпіТIlЛЮ. ні високими забур'яненими О'б- Лікарі вибороли життя воїна­

НУВ

«СІЛЬГОСПТЕХНІКИ»

працює на

техніки

мир

сільському господарству

сільськогосподар-

сь!юї

ланка,

-

СТВОРЮЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА АСУ

теХНІКУ

3емля llРОСИН~іІась... 3биваючи госну. l'uворИlІИ слова щирої по­ боси~1И ноженятами ХОІl0ДНУ росу дяки за CYM.ТJiHHY працю, давали чесно

Наука

Оглядають

П. ІВАНОВ, заступник головного

«Атлас

да'ктора

ре­

видавництва

«Урожай»_

шкідників і хвороб о.вочевих,

Виносна

ферма

Чи можливо, щоб двоє РОбіТ-І но, чималі, але ж і віддача га

ників справлялися з доглядом 800 тварин? Цілком - запев.няють співробітники Всеросійсько' го науково-дослідного і проект-! но-технологічного інституту ме-І ханізаЦії тваринництва, що роз· І робили проект нової відгоді І вельної площадки, яку можна побачити в селищі Прапор

Жовтня Московської області. І По суті це виносна ферма,

На птахофермі репродуктора, що вирощується

.N2 2

Пухівського племптахо­ розташована в селі Рожівці,

молодняк

для

поповнення

маточного

стада. Колектив птахівників ферми докладає зу­ силь, щоб племінні курочки відповідали всім зоотехнічним вимогам, мали хорошу вгодованість. Неабияких успіхів у цьому досягла пташниця

.

П'ятннця,

16

Марія фото.

Максимівна У

СОРОКА,

приміщенні,

де

яку

вона

ви

бачите

доглядає

курчат,

встановлено новітнє устаткування, майже всі робничі

процеси

тут

механізовані

й

на ви­

автомати-

зовані.

Фото П. Теплюка.

лютого

1973

року

яку можна поставити в степу на пасовищі. Вона розрахована на 800 одночасно відгодовуваних бичкіlВ. Тривалість відгодівлі чотири місяці. Виконання всіх операцій покладено на машини. Загальні капіталовкладеНІНЯ на таку ферму 73,3 тисячі карбованців. Кошти, звичай-

НОВЕ

життя

рантується велика. За ЧОТИрИ місяці т.варина збільшує у вазі на 120 кілограмів, тобто З3 день по кілограму. Затрати пра­ ці на центнер приросту ваги близько трьох людино-годин, ви­ трата КОРМ'ЇВ ~ вІсім центне· рів. Строк окупності близько року.

Передбачено

два

варіаНТI1

технології утримання і відГ(), дівлі тварин. Один для ПівдеJІ:

них зон (тут перевага відда-є1"Б~ ся цілорічній відгодівлі), дру-. гий ~ для районів, де взимку бувають 25-градусні морози і' де худобу доцільно утримувати на напіввідН'ритих площадках тільки вісім місяців. (ТАРС).

Q

3

стор.

Q


БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ Набінет фізики у Погребській середній ШКlолі ,відомий педаго­ гам усь'ого району сюди

ЗНОВУ ВАЛЮТНА ГАРЯЧКА На

захаді

знову вибухну­

Все

це

,ВіИклинає

ла валютна г.арячка. Як це вже не раз була в минула­ му, 'у воіх велииих фLнанса­ вих цент,рах ЗахіДнаї Євра­ пи, а також у Японії разг·ар­ НУЛIlfC!явелетенсьюі аперації 05міну америиансьиих дала­

дола'ра,

рів

вже не гос,подарі у власному

на

золата

чи

на

«Повені».

«Через

-

ми

захіДНОlНімецька

«Зюддойче

тверді­

хворобу

писала

,ДОМі».

німецьиі марии, французьиі і шв·еЙцарсьиі франки, ron-

Ще різніше висловилася з приводу цього близька до французького уряду газета «НасьЙон,? «:\lіЖlнародної ва"1ЮТНОЇ системи більше :не

гульдени.

Поні,дамле.ння, дять

з

ють

цих

що

надхо­

цeHTipїJB,

нагаду­

,воєнні

тією, що в

зведення.

За

звичайно, р!їзницею, іНих' йдеться не про

,вбитих

та

,пораі!!ених

і

на

якої

наміці нраїн. Зо.вні спробах

за,вдаєть,ся

багатьох

су,м

у

нуюча

західних

н'я

ще

у

лістичного

світу,

які, поряд і'з маютьс'я

у

гальних»

рою

«ре­

.капіта­ грошима,

золотом, лрий­

,всіх

пітаЛlЗМУ

ниць,

році

1944

,валютаю»

Я'К

,цраїнах

на­

одна,із

«,за­

розрахункавих

аrЦИ­

відтоді

3ІIІаЧНОЮ

н<Сзважаючи

не

нали BilН ,падешев­

шав щодозолата, ніхто і :ні­ ,не

погоджується

ти

американську

купува­

валюту

пер, у дні валютнаї кризи, влаС!Н'ИlКИ дала рів ладні від­ .дати їх за половинуофіцісй­ ІЮЇ фни, аби лиш знайшов­ ся лонупець цієї валюти, да­ Вір'я .до якаї Іпідірване. Але покупфв

дедалі

бов'язаНIНЯ приймати всупереч

свої

щоДо, нех(щовий

·своїм

власним

за­

вич. у їх 'перевазі :переконують найпростіші 'СІірифмеТИЧlloі IПї.драхунки. Застосування TexHiQ-

них зааобів навчання дазволяє еканомитилише на адному уро-

Підсумон уроку rpобить вчи-

пр.о

остаНЮШl досягнення ВІТЧИЗНЯ-, часу на чисто техНlЧНl потре­ них Фізиків, що працюють в би ідСМОІнстру,вання схем, цій галузі. Ножному вчителеві ,креслення тощо. Виграш від цього ,ку -

стає .білЬІШ наачнаю, но ли ,дада-

натися Ів 'матеріалі,

дає їм 'радість творчості, змогу

тиме сто двадцять чатири l'оди-

серйозне

,п'ять

х:вили,н.

Ця

знан'Ня

з

і їх міцні

попередніх

тем,

би мовити, лежить 'на 'поверхні.

'Ще більш важлИlВИМИ

є на

ста:влення до урону,

ня ,на пра.юиці,

прагнення до

перший пагляд незавжди по- самостійних пошукІв рішеl-LНЯ-

мостійної роботи.

санщровича одним 'з них стали І

ГУРТОН технічної

творчості т,а

~раїна,ми Е .ниніШНЬОМу році

му з розділу фіЗики «Елентри-. із

Іповинні

перего­

.на». УІРОН починається із питань

виготовленням

нори про реформу, перегляд ниніШньої міжнародної ва­

вчителя .про те, яку роль 181ді-

лаrдіlВДЛЯ попавнення набінету

розпочатися

системи. ДНЯМИ

Про

те,

А.

грає

електрина

Іданго

ченати

життя

як

американсь­

і, звичайно, не

повсякденні

захопленням

фізини,

працюють

знайомаго,

жителям села.

вчитель

ти

ВНЛЮЧИТИ

на

розминну

В

досягає

свої

здобутни

До того ж, юні

ме-

на

дошна,

перед

Іде

адно­

-

один

з ,при­

ставить

за,вда,ннн,

пасивними

яне

слухачами,

,учасни]{ами

пізнання.

І

для

урону

цього

пе­ зму­

ЦіЛНОМ Є

а

а]{­

процесу

органічним те,

що

учні

підх(щять да в и:веден.н я з пада­ ного м,а'теріалw самостійного ви­ снавну.

~ДО УВАГИ ЛЮБИТЕЛІВ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА

18

лютого о

10

годині ран­

ку в приміщенні редакції газети «Нове життя» відбу­ деться чергове заняття літе­ ратурної студії імені Дмит­ ра Чепурного.

Все більшого, розмаху набувають страйки італlИСЬКИХ трудящих

Запрошуємо всіх, хто про­ бує свої сили в прозі чи поезії, кого приваблює лі­

проти наступу підприємців на їх Жl!ттєві інтерес!!.

На фото: «Покінчити із ЗЛИДНЯМИ на півдні!», «В єдності наша перемога!» такі вимоги робітників Мілану. (Фотохроніка ТАРС).

тература.

РАДА СТУДІІ.

Понаrд ста лів

різних

відкрили

у

Мінера­

підземних

ила.даgих Полісся геолаги. Чудові ВОІНИ, камені-самоцві­ ти землі ук'раїнсьнаї. Чор­ ний, ян пі'вденна ні'ч, моріан, прозарий, немов джерельна вода, гірсьний хрусталь, тем­ ноліловий, як відблисни со­ нячних

ПРОІМеніlВ

у

ню пору,

аметист.

ні

]{расою

своєю

ти,

сма'РЮ1дові

надвечір­

Непавтор­ опали,

зростни,

ага­

ян­

тарні зерна. І серед них напрочуд прИ'ваБЛИБ.і ражеві й

голубі

топа'зи,

я]{і

ються ВИНЯТ'КОВОЮ

виД!іля­

чистатою,

міцністю, непавторними фар­ ма'ми, високими ювелірІним!! Я!юстями.

кіно. 13.05 репортаж з

«Пам'ятайте». Передача­ села Прудські Виселки.

Програма документальних Одеської студії телебачеиия. 16.00 Програма передач. 16.05«Наука сільському господарству». «Техиіка иа полях країни». 16.45 Для школярів. «До таємниць живої природя» Олімпіада з біології. 17.45

13.45

"JлеБаченнSI

програма-ЦТ

-

філЬМів

-

«ЗустрІчний план у дії:>. 18.00 Новиии. 18.10 «Товариш пісня». Ве­ де передачу В. Левашов. 19.00 «Світ соціалізму». 19.30 Кольорове телеба­

Інформаційна

21.00 «Час».

програма

Продовжеиня

21.30 -

фільму­

вистави

.

Співає народний артист СРСР В. Но­ рейка. (Передача з Вільнюса). 23.15 Новини. Програма передач.

і

255020. АДРЕСА:

М . КиІ БРОВАРИ1'54

вуn.

вська,

сомольські

чення. Концерт артистів балету. 19.50 О. Островськиіі та М. Соловйов. «Світить та не гріє». Фільм-вистава.

-

НАША

ша афіша. роду». 17.30

«Світить

сНОВАЯ ЖИЗНЬ»

І(оммуиистиq"ской

партии

-

та

не

гріє».

22.45 -

ня. тор

18.00 -

городского

.

господарства,

кореспондента

мІсцевого

8І1І&1'Ііі:.

Броварська

друкарня.

Київської

радlо-

для

на­

-

фільм «Самотність». (2 серія). 22.35Вечіриі новини. Програма передач.

и

раЙОIІНОГО

'

1I

ІНДЕКС

Г

азета

61964, виходить

у вl_торок, сереАУ, п'lІТИИЦЮ І субоТJ.

ТЕ.ІІЕФОНИ: peJl.aKTOpa 19-3-82, заступника ре- І мовлеиия - 19-3-18, вІдділІв дакторв 19-4-47, відповІдального секретаря, віддІлу роботи фотокореспондента _ cl.llьcькoro

«Товари

«Екран молодих». Ком­ традиції трудового змаган­ Музичний фільм «Компози­

Левко Мико.lаЙович Ревуцький». Реклама. Оголошеиия. 19.00Інформаційна програма «Вісті». 19.30 «Портрет митця.. (НаРОДЩIЙ ар­ тист УРСР С. Станкевич). 20.45«На добраніч, ді,и!» 21.00 Про­ грама «Час». (М). 21.30 Художній

оргаи БроваРСКОIО горкома

УкраинЬІ,

17.00 -

18.30 -

Советов депутатов трудящихся КиевскоЯ области.

промисловостІ,

М8совоl

19-4-67,

~~~Ш

області, вул.

Київська,

154.

Телефон

- 19-4-57.

О,

Відпо:відають біля

р

К

ДОШІШ

U

Г

овалевськии 1

щенко.

__

Вік-

У

алина

л,,-

Фата П. Теплюна.

g _ _ _ ..:> .... _ _ _ _ _ ..

Зам.

804-9752.

ви «Золате Палісся», «Лlка­ демін Ферем,аН», «Волинь». Наш чарівний намінь охоче беруть вітчизняні ювелірні фабрики, купують ФіРМИ Ан­ 'глії, Японії, та інших нраїн. Да недавнього, топази ви­ добували в нар'єрах: граніт­

ні' брили, розташовані цЯ'Ми,

вели

до

схід­

копалень,

де

патужні струмені вади вими­

'вали із шпарин

голубі

жовтувато".зелені

самацвіти.

Тепер тронні

же

найнавіші

прилади

гірнинам

та

елек­

допомагають

точна

ви:значити

місця з тапазавими друзами,

а стежни до них крі'зь земну Trвepдь проби:вають врубові машини еучаlСНОЇ конструк­ ції.

гранітні

ми веселки, ПОТРібна май­ стерніеть граНYlвальнинів, які

с]{еЛі,

перенидати

місця на мі,сце

сатні

з

тисяч

кубометріВ твердаї поради. І все це заради якихось гp~ 'МіВ, рідше кілограмів са­ нячна-.кристал~чної речавини, утваренаї тут мільйOlНИ ро­

ся і асабливі знахі\Цки.

програма-УТ

11.15 Те.lевізійні ВІСТІ. 11.35«Шкільний екран». Українська літе­ ратура для учнів 10 класу. сЯ. Га­ лан драматург». «Любов на сві­ танні». 12.15 - Телефільм .Справа життя». 13.00 -- Концерт. 16.55 На­

-

.

11

у наЙпотає.мніШих підзем­ них схаваннах зберігає при· рода сваї витвори. Щоб від­ найти їх, ДOlводитьея далати

кі'в тО'му. Правда, трапляють­

Друга

,вчить

1

БОЖК

ПОЛІСЬКІ САМОЦВІТИ

старто,м.

працюють

вчитель

учнями

О

рабату нкомога

Заданий ритм роботи потім під­ тримується весь час. Макси­ мально ВИНОірис,товується шніль-

КРАСИКОВ.

I.1JiШИХ.

На фото: І. О. Гречаний на

I'..:-_~,.

t бі\JIьше уч:ні,в. Це чимось схоже

ТИВНИ:vJИ

Лі­

щодня, на

уроці фіlЗИНИ в десятаму ]{ласі.

а любителі ніно навіть' то

Тан, починаючи від загального, Ніноа.матори зняли багато стр і- І ,..:-.... _ _ _ .... ____

не

Болдіні».

пOlШУ]{

громадський кореспондент.

над

самО'робних при-

,відповідей де,МQ,нстрували

ДОІЮДИТЬСЯ.

Виклад нОІВОГО МaJтеріалу йде в формі бесіди, що робить учні,в

ЛЮТОГО

любити

Дев'ятинлас'ники ВИlВчали те- гу,рто]{ ,ні наамащрі'в. Гурткі,вці

шує .поміркувати над рішенням.

в

Творчий

ШИlРОКО, тнорчо, >Дає навики са-

Іред

«Осінь

процеСІ 'урану.

праці учня, вчить його мислити ТИ з УЧНЯ'МИ. ДЛЯ Івана Олен- І що ЛЮбfoIТЬ фlЗИНУ,

і,н­

ричний нарис. 11.15 .Шахова шко­ ла». 11.45 «Запрошує концертна студія». Музика І. Дунаєвського І!

знання на

Високі вимоги сучасн.ої пед а- юше, юж cьorOДНl ась що ма,льно ,збільшити об'єм робо- гогі,ни стимулюють пошуки вчи- харантерне ,ДЛЯ Івана Олек­ ти, а стимулює інтенсивні'СТЬ телем додаткавих шляхів рабо- сандровича f1р.ечаног~, :вчител~:

ладами,

телебачения.

:набуті

з іншого

вчанН'я дозволяє ,не лише маltси-

нав.паltи,

шим».

9.30 - Програма передач. 9.35 - Но­ вини. 9.45 Кольорове телебачення для дітей. ,Злотоволоска». Казка. (Передача з Києва). 10.35 Кольорове

прантиці,

,мітні іпере:вaJГИ. З.аС'тосува.lJiНЯ табто те, чаго Jюче досягти в кажному кроці, бажання за.вт­ !Вчителем технічних ,засобів на- роботі ~южен учитель. p~ пра~ювати ,Kpa~e, ефектив­

час.lЮ три учні,

Перша

зас'Т'осувати

дО!пома­ ни. Але це той фант, що, так вміння застос,увати набуті зна'll- гає і .учителю, і iJ.IJ]нолярqм В

(ТАРС).

16

щщвійний: з одного ба­ робота у гуртку будить

цифра і вміНlНЯ учнiJВ ,вільно орієнту- Цінавість до предмету ІВ учнів,

ти, що рі'чна економія оСтанови-

відновлення

тересам.

П'ЯТНИЦЯ.

чок, ,яні доо.омагають на уроцІ,

наЙ-!ЗВіЛЬНЯЮЧИ учителя ~iд .витрати

цриємно ,побути на такаму ураЦі. Він обов'нзнова відзначить

ці

бутНіх :перего,ворів т.ані г ли­ бо:кі, що «досягнення угоди про ,валютну реформу почи­ нає здаватися :все віддалені­

зо­

техніЧНИХ

'На оз6роєння Іван Оле]{саНіДРО- TeJIb --:- .'розповідає

ний журнал «Бізнес уію>, незгсщи Мlі:Ж учаониками май­

США, товар

застосуваНіНЯ

собів ,навча'I-LН'Я. Саме ЇХ і Інзяв

ці.

У'казу~вав

ше, і це,lітральні банки за­ Хі'дноєвропейсь'ких країн змушені, виконуючи

без

збільшити свої 'BaEJHHi видат­ ки в новому бюджетному ро­

ЛЮТІНОЇ

мен­

техні­

го творцями. У досягненні цієї мети ,вчителerві важ]{о обійтися

труднощів».

але,

'втручалася

валися самі бути анти·вними йо­

змінена,

За домовленістю між ос­ >JIОВ,пими капітал'істичними

за

її афіційною ціною 38 доларі·в за унцію залота. Те­

т,аюІх

зменшити,

не

не­ куди

світі досягнень су­ науни і техні,ки, а готу­

часної

МИlру :на Ів'єтнамській землі, уряд США планує не 11іЛЬіIШ

На'віт'ь пІсля недавньаї зміни абмінного .курсу дола­ ра, або, як нажуть, його де­

де

на

'вла;J;НО

-

с,крізь життя,

снладному

ClЯ і Інаівіть З'ростетепер, бо,

мі­

знецінилися.

вальвації,

еНОlномічних

гос­

ка. І одне з голов'них завдань вчителя Фі,зи'!{исьогодні так озброїти учнів знаннями основ цієї нау]{и, щоб вони могли ,не лише ,вільно орієнтуватися в

Дефіцит, про яний згадує газета «НасьйоН», пов' яза­ ний а 'величез.ними непро­ дунтИ'вними 'витратами, котрі Сполучені Штати роблять за кордонам, переДУClім з ,витра­ тами на воєнні цілі. Цей де­ фіцит ,досяг аСТРОlНомічної :в<сличини під час ,війни у В'ЄТІнамі, ,але він збережеть­

щось нмійНiJше. Річ у тому, що америкаlнські долари, ви­ зервнаю

G

во­

НЯТЬСЯ, і, ,НaJвпа'КИ, є вс,і піД­ побоюватися ПОСИ.lен­ ста,ви

ло­

говорить

знаходимо та,ної області

має

коментарі.

не

-

праІва,

цьому

яні наринули дефіциту амерн­

система

має

пода'р кабінету Іван Олександ­ рович ГречаlНИЙ. Недарма ж ,наш час називають і'Ноді віком lІа'у:ки і техніки. Підтвердження

не:о.іає ЛЮДНИХ шансів на те, що ,наЛЮТІні ,!{ІРИ зи припи­

збаlВИТИСЯ їх, адержавши на­ томість «зелених паПірЦіІВ»

Зllаlні

не

юшського платіжного Gз­ лансу, спричиняють небаче­ ну нризу з 'найсерйознішими :наслідками. І доти, доки іс­

е.ио­

доларах

недавньому

Долари, ,внаслідок

це !виражається у 'власниюв велИ'ких

гроша вих

у

,пі,дкреслювала

-

не

про захоплені з боями міста, а про ,мільйонні збитии, яиих зазнають банки та ЦРОМИСЛО­ віи.ОМlпанії і про 'велику шкоду,

-

іlСНУЄ,

ЗА ТВОРЧІСТЬ У РОБОТІ

сучасний педагог, а фізик тим 'більше, працювати

ми

-

вчи­

У 'роБОТі. Інакше

ДНЯ­

газета

цайтунг»,

тут про­

наради

телів-фі.зинUв, прантичні ceMrHaри. ЗреШТIQЮ, тут просто ціка­ ІЮ ТИ~1, хто Іпрагне до творчості

з неприхо,вуваним

роздра'туванням

за досвідом,

водяться Іметодичні

невдоволення у нраїнах, які стали жертвами доларової

шу 'в а.rnюТ,у , таиу, яи західно­

ландсьиі

приїздять

глибоне

ро,зла'ві!дає зас'тупни]{

аа допо'могою Іструментів і

-

та

тринутнини

І1ранувальнаму

'3атанан,

Зара,з чується

технічних

наун Bel-LіаМіН Вулгаков, ІМИ знаlЙ!ШЛИ кристал топаза вагаю... 117 НілаграМіІВ! Ні­ чого паДібногО' світ ще не ба· чив.

В бага,тьох геологІчних ІІЮ­ лекціях Радянського Союзу збері!гаються монакристали топаіз'і'в, вИ!добутих на ЖИТО'­ мирщині. Ва ни Д'істали наз-

справжні

Щарону у

цеху

блИlЗЬ'JЮ

виroтов­

ста

тиеяч

таних кристалевих вставо'к да

голав­

кандидат

к'вадратИ'ки у

СOlНячні зірочни.

наго геалога ІршаВСbJIЮГО гір­ НИlчо-3ба,гачувальнаго камбі­ нату"

алма.зних ін­ перетворюють

звичайні нам',яні

ля€ться

IVільна раНіВ таму,

-

І все ж видобутий з землl камінь- це ще lНе самоцвіт. Щоб він за,грав усіма барва­

сережак,

кулонІв.

на комбінаті будівництr..а

закІн­ НО'ВОЇ

гра!нувально-ювелірНОї

фа б­

рини. В її цехах висо.каточні lПоліру.вальні, стати,

діятимуть

шліфувальні, гранильні

ультразвунові

вер­ уста­

навни.

А. ЯНУШЕВСЬКИй.

Редактор в. ФЕДЯЙ.

Колектив медпрацівників Бро~аРСЬ~Оl дитячої лікарні ВІІСЛОВ- І

лює

глибоке співчуття праЦІВНИЦІ лікарні Сердюк Любові Семенівні 3 приводу передчасної смерті її чоловіка

'-...................г.р.иг . .о.р.ія. .І.В.аН.о.В.И.ч.а....................~ У СПРАВАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19-3-18.

#27 1973