Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН,

РJКВИДАНН,л

ЄДНАйТЕСЯІ

ом

33-1

27 (3333)

ЧЕТВЕР

2 БЕРЕЗНЯ

1972 ОРГАН

БРОВАРСЬНОГО

МІСЬНОГО

НОМІТЕТУ

НОМУНІСТИЧНОІ

Ціна

ПАРТП УНРАІНИ. МІСЬНОІ ТА РАИОННОІ РАД

р.

коп.

2

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ НИІВСЬНОІ ОБЛАСТІ

У цк КП УкраІни, Раді МІнІстрІв УРСР і УкрпрОфраДі

оО-річчю СРСР-ГІДНУ ЗУСТРІЧ! ПІДВИЩЕНІ СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Неруючись

колективів заводів порошкової металургіУ,

ня»,

на честь 50-річчя утворення Союзу РСР

Величезие трудове і полі тич­

неПіднесення,-з я,ким трудящі

вІдаючи .на занли'f{ лафтИ озна,мен<~ва!Ги сла>В­ ний ювІлей НО,ВИl~И ід()іС'5Щ11-.··еIНН'.ЯI~И У 3jДlйсненні рішень ХХІУ З'ЇіЗДУ НПРС, з:wі;!~неН<нl мorут­ ностІЇ нашої бага,ТoQ:нац;lонЗJЛЬНОї соці,алістичіНОЇ

.1Іітну згуртованість партії і на­

ВіlтrчИ'зни, У розвиТlКУ еНQlномі,ни, НУЛЬ1'урного БYlдЬ&НИ,JЩfВа, ТF:сЦ~ище~·ні добробуту ТІРУДЯЩИХ. роrбі11НИКИ заrВQ~IIВ по,рошкОіВОЇ металlYlРГії, тор­ гового ~lаШИіНіоб,УіДу.вання та раідГОCJПУ «Плос­ кіl.БСI>lШЙ» ВЗЯЛИ ЇІlідвищеНl1 СОіЦіаліrСТИ~ІНі зо­ бов'яза,НIНЯ на 1972 ,рIIК і Р03ГO!lЩУЛИ ШИРО'r:е

роду, непо~ушну_~ружБУ1Бр~

наНЕ'Я.

8ИКОИУЮТЬ

накресленІ

новою

з'їздом

плани,

з

силою

демон­

струє

морально-політичну

єд­

ність нашого суспільства, моно­

терське спіВР0бітництво всіх на­

соцівлLClтичше ,з~.агаrНIНIЯ за доеТ,РOlюве ЇХ ВИrНrО­

РОДіВ- великоroРадянСьКОгоСО:

Робітники заводу

(3 Постанови ЦН НПРС «Про підготовку ДО 50-річчя утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік»).

,ріЧJНИЙ

ПЩlіН

по

порошковоJ металургіі

реаЛЇ 1 З3lції

'ПіРОдіj'lюції

ВИlко­

нати дю 28 nРУ(ДіНЯ, ре.аліlЗУlвати її <понад план на СУМУ 250 тисяч Н3ірбоВ<alНЦ\;В, ціщржати 40 ТИСЯЧ Н<liрбоваJl1Ц,ів лонаlДnлаіНоваго ПІРИ­ БУ11КУ; за раХУIНОН кращого IВИIНОРIЮТ.ання облщц:нан­ ,~:,я,

Останні приготування «і~оря», гаряче зу­

стріли Постанову ЦК ІШРС «Про 50-річчя утворення Сою~у Радян­ ських Соціалістичних Республік.» і готують

трудові подарунки

до

ювілею. Колектив механічної май­ стерні разом а трактористами за­

електрозварник П. Шматко, С.1JЮ­ сарі В. Шкарупа та І. Силко, то­ кар А. Левченко. ~' спішно прпво­ дить ремонт і регулювання палив­

~! ся техніка в ОСНОВНОМУ

по­

ставлена на лініЙl,у готовнnсті.

А. ВОЛОШИН, завіАУЮЧИЙ майстернею.

Щоб

був

кожним днем ми

СЯіГУ вироБНИIЦ1'в.а до 53 ПlроцеНТів, знизНlrИ втр~ти ВlіlД б,р.аrнrу поріlБ:НЯНО з ~инули:~ pOtКOМ на

;:)

наближення

весни-сонце

почи­

IплаіН по

ЦРQlДУrн,тивrНQс'ті

:х:.1Юl)Jрю:би кий»

використовують

мадження

них

ці погожі

р·аЦГ(JClПУ

дні

«Р}lсанівеь­ для

нагро­

органічних і мінераль­

добрив,

внесення ЇХ на по­ ле. На першому відділку добре

працює бригада комсомольця Ми~ коли Вожка. Вона вивозить щодня добрив більше, ніж передбачено планом. На 120 процентів вико­ нують денні завдання

трактори­

сти Петро Прима, Микола Соловей та Василь Рябий. Отже, земля одержує достатню кількість поживи, що дасть мож­

ЛИВ~СТЬ 'виростити lШСОКИЙ

УІІО­

ж,айв ювіm~й,нОІМУ ІРОІЦі.

В. СОЛОВЕЙ, робнор.

ВИНQна'ти

на

106 процеlнТliIВ, ДОіМОІ1ТI!iClЯ за рахунон цього ни, м,ат~р:іалJIВ, паЛИІва, еЛ'еlюТ\роеіН~ргlї і за ра.юУIНQК понаідплаlНОВОГО зниження соб1в'артос­ тІ 110Ва,рної ІІІРОДУlJ:ilЦії зекономити 300 тисяч нарбова,нців, зекономИlТИ Т<liJ:ЮЖ 260 тисяч кі­ ловат-годин ещщт1роенергН і 62 топни УіМОІВ­ ного

па'ЛИlва;

ІВ

перПюму ІІІЬВjpіIЧ'Чrі ВИГО110ВИТИ понад план 15 ,НОі:l1lплентІв ВУ:ЗЛlіIВ ! деталей Д'о комбайна НУФ-l,8 і С1Н,ре,бки до ЩТ<liНГОIlЮГО 'l1ранс;по:р­ 'З<liкiJНIЧИТИ реКОНr011РУ1ЮЦ:!Ю ЛИlВЗіРІНОГО цеху, 0Ір;гаНЇ l 3УlВати І оБЛаІДнати дільницю алюміlНі'є­ вого ЛШІ111Я дЛЯ това,рlв ШИlРОКОГО ВЖИТІку;

ОС,ВОЇ'ТИ ,вцр06ницФво НlРILТИХ KYI3o.в~B, борто­ ВИХ цричеП1llВ, павilлыйJ-:ll~~ для сільсь;ноГОСіПО­ д,арсыоїї ЦРОДУIН!Ц1 lї, холодилыиос :ПірилаlВiНЬВ та

IHJllIe; заlп,ров,аідИіТИ У виробництво 75 ,ра.ц!онал.!-· затQpсыихx ІІІРОІПіОіЗИіцLй з еКОНОІм!rЧ'нийVI ефек­

100 ТНlСЯЧ наlрбоваНЩliв,ввестив ~КСrПлу'а·

таlЦiЮ яаШlІІНообчИlCrJlЮВалЬІНУ

,вна,сліIДОК

б~режли:вого

станцію;

,ВИlнонзти роБOlТИ по блаІ;'ОУСІТ!РОЮ житло,вого .масиву на СІУІМУ 1 О тисяч ка,рбоВ<ІІJ:Щ!~.

Нолектвв радrоспу «ПлосківськнЙ.

ви~рач3JНIНЯ

зe.RОно­

590 тиоячкілова'Т"гсщИlН еЛelн,т;роонetргІ,У, 530 тонн УІМОВНОГО паЛИlва, 13 тонн ЧOlрних

,за:проваIДИТИ у виr робниц'І1ВО 120 .ра\ц!онЗлІ­ заторсЬіНИХ ПРОI!IОЗИЩU'Й з ріЧlНИІ~ еJ:ЮНО:VІIІч:~;им ефеJ:t'Г()~ 135 тисяч ка рБOlванlЦЇІВ , зда:ти в еш­ ПJJlуа!Гацrію житло,вий буідИIНОК на 3219 НlВад­

- зобов'язався:

по 40 ЦeJ:-;(J'IJIeIp1в б3ігаТQрjчних ТІРЗ.ІВ з reкrra­ ра. На. 100 1 rewr3ip!~ С1JIЬWНDГOClIЩЦia,рСьких У'Іі\щь QДepЖaти ПО 65 це;итне,рm М'бliCа 1 по 1160 цeн'1'Н~iв МOJюка та НЗ\ЦІОLТИRa фу,~аж-

1

ІНУ корову по змеroю

ностІ

3920

Н!ілогрaмilв;

дальшого

nPOMaдcЬiKoro

-

~ИЩffillНя

ЦродуіКlrив­

ТВз!рИИіНИIЩl1Ва

зarОТОВИJТИ

ра11НИХ ,м.е'І1рІІВ жшма в llp€1TЬOMY I~Вajрталі і ди­

11600 ТOНlH СОНОВИ:ТИХ норм:іIВ, в ТO~Y числі СИЛ1QlСУ в роз.рахуНіНУ на Оідну Н'ОІРОІВУ 11,7

тя.Чиit садок .на

тонни;

280

f{иїIвсыійй

місць

-

В

підшефнИlМ

птахофаБРИЦ'і

чemертом,у; і

заr6еlзпечити доаl1рокове ви~юнаlНlJ:IЯ зобов' я­

тИ'С,яч

закн'я по п,родажу ооновних ВИlДI!в сіль'смюгос­

ращгоспам

на Cj'l~y

п'ять

каlрбоваНlЦ~В;

'ПМД'Г'рИ:\I3JТИ ПОЧИН 'IlРYl~ЯЩИХ МОСilШИ і o.prraнrізовано провеоти 15 l\Iві~ня номунdСТИЧі~:ИЙ суБО11НИН, зароблені ноштивне,с,ти в фонlЦ де­ в'я.тої п"я.тирічки.

план по обсягу вир06НИЩJ.1Ва валової про­ ДУ'WЦЇЇ винонати до 20 nРУ\ДНЯ 1 ВИlробити по­ Еа,д план її на СУМУ 400 тиоЯ'Ч .ка,рбованцl'В; значню розшири.ти ви;р.обн иц:11В о , асортиcvюн,т Я,Н,:СТЬ товаріlВ наlРОДНОГО СПОЖИrВ3ІННЯ, всього

подаlрсыоїї п,РОДУIЩlії, зокрема .м'оса мол<жа 2190 ТаНІН, зерна -

140 ,ТОіН:Н, 1,50 т,<щн, 3580 тонн '

нартоплі 500 ТОНН, ов:очtв ЩО значно більше плану. Нолентиви за~од)і1В ПО\РОШКОВІОЇ меіталУ'РГlї,

т?р,roво:;о ,маШНlноБУЩ'УIВання і ,РаІДГОСПУ «Плос­

l\~,ВСЬ:j{ИИ»

за,Н'ЛИlнаЮТЬJЮJЮh11'ИВИ .цра~ислових

П'!~J]РіИ.€J~rcі~В,

бущов,

11раН1ОПОРТУ,

ЗіВ 'язку,

ро­

бl~IІШ1Ю1В Р~\Ц'ГОIСlпіlВ і ILТахофа,б,ри~ ШЩЮКО на­ СЛlщу;вати ІХ ПіРИlКлащ по збl,льшеJ-;IНЮ ВИіроб­ ництва~ро~ислової і іСііЛЬСЬ,НОІ10слодарсь;кої

ПРОЩ,YlНlЦll, ДОС11РОН!ОВО ВИlRОRa:ТИ державн! пла­

ни 1972 Р<ЩУ ! Гі,дно ЗJCl1рilrи 50-;Рі!ЧЧЯ у,твоСоюзу РСР. . .

рення

з

метою

дальшого

ВДОСКtr

налення змагання між областя­ ми rресшубл.llки ЦеН11Ральний НОМітет :КП України, Рада Мі­ ніс!ГріВ Українсько.ї РСР і Ук­ Іраї,нсыаa реС1п.УWІЖаIЕrська p~a професійних спілок постанови­ ли орrанізувати республікансь­

ке соціалістичне змаганни

між

областими УкраІни за досягнен, ня високих показників у комп­ лексному

розвитку

народного

господаретва областей. Підсумки змагання областей БУДУІТЬ пJЩJІЮДШ'ИIСЬ ЦН НП Ун­ раїни, Радою МіНі І Сll1рlВ УРСР ,і Укрпрофрадою по результатах роботи заріllН. Для відзначення

переМОЖЦів

У со.ціалістичному змаганні об­ ластей засновано перехідні Чер­ воні прапори Центрального Но­ Мітету :КП УкраїНИ, Ради Міні­ стр!в УкраїНСЬКо.ї РСР і Укра­ Ї~I>Н()I реlСщублhК<liИ'СЬіН!ОЇ ради професійних спілок. Області перемо.жЦі

соціалістичного.

зма­

гання будуть зано.ситись до pec~ публlканської Нниги пошани, Я'Rа заС;НОІВує,ться. Разо~з пере­ х!дним Червоним прапором об­ ласті вручається свідоцтво вста­ новлено.го.

зразка.

(РАТАУ),

mшПШПШ8llRlll8lUnllllllПІIRІІІІІШ ОПЕРАТИВНЕ ЗВЕДЕННЯ упраВJIіlН8Я сільського rосподарства <раАвнкон·кому про се,реАИьодобовиіі надІй МOJIока ,на 1[ОРО8У

ІВ ~руro~у році п"Я11ИР!IЧlКИ зі6,РarIlИ ПО 30 цe1нmкeplB зе,РНОВИrХ, ПО 150 кwpтoплі, 162 ~ ово"чЬв, 800 ЦeJ:rl1Нejрliв корене;плОД!В

нає пригрівати, у видолинках по­

теlшli струмки.

драІІ!!

ПРИРОСТУ ВИ:ПУ'СІНІУ црОДУil>Ції IJ-:'a 95 цроцентЬв; 'за6езпечИrТИ б~режливе витрачання сиро,вИ­

ПРОI\'~НіlЧIВ;.

іро!зробити і ВИІІ1Q1ТОВИIТИ 106 НОВИХ дослІДНИХ зразкі,в ВИlробіlВ, ОСІВОЇТИ СejріЙlне вир06ницТІВО фРИllщ1Й1~:ИХ ДlюкіlВ до 'І1ра'КТOlра Т-150; .

зобов' язалися:

відчуваємо

ТИICЯЧ

роблеНІ! I1роші внеСІТИ В фоНfД п'Я!ГИірlч.ки;

Робітники заводу торгового машинобудування

високий урожай 3

іНа 10 процентЬв;

Н3Ідати ДОПОМОіГУ

ної групи І. Юхименко.

виро­

\Щове/сти П1РИірЬс'т ПlРСЩУlhЩії за раХУIЕОК ЗJ)tr Clта.ння rПl!}Оі~У'НrТНlВlНlОсrт.і праці в загалЬіНО:WУ Dб­

МelталіlВ;

польових

віД:Jначаються

700

IпJ:дтрИіМати ПОЧИіН МООJ:tвичів Піро цроведен­ ня кому.нJrС'тичного суБQ'І1J:1l11на 15 НlВllmF.!я і за­

механізмів

до весняних

те~нології

суму

іп~Д'вищИ'ТИ ПРОДУIНТИIВіНі,сть праці ДРОТИ пла­ НУ 1972 рок,у на ОДИlн процент, а порІвняно

:VІИТИ

Особливо

і

на

!гом

веlРШУЄ О·СГГШНlні приготув'а:НlНЯ тракторів, зе~lЛеобробних машин і робіт.

теХlJiі,ки

ЛРОДУ;l\IЦП

бити понащ план 50 TOНlH з·аЛЇIЗНОГ·О ПОРОШНУ і 43 ТrOИНИ ви.робі.в І:з ~етаЛOlнеrраl~'і,Ни;

з 1970 РОКО:'І -

Механізатори, як і весь к.олек­ ТИJ~ радгоспу

УДОСі!юналення

фєї

каljJ:60ваіНіЦі,в;

T,~pa ТШ-З-А;

зобов' язалися:

юз~:

ВИrробити

ХХІV

«Про дальше поліпшення орга­ нізації соціалістичного. змаган­

ToproBoro машинобудування та радгоспу "ПJIОСКіВСЬКИЙ" ОБГОВОРИlВШИ Пост.аіН()~У ЦН :КПРС «Про Л'іlЦТОТOiВJКУ до 50,річчя уmвор~н;ня Союзу Ра­ ,lI)ЯlНСblКИХ СоціалІстичних РеСlпублlіl\» та вІдпо­

вимогами

з'їзду НПРС і ХХІУ з'їзду НП YKpaXHIJ, Постановою ЦН :КПРС

за

2t лютого 1972 року

Наз.а

госиодарСт.а

р а;д,І'ОСяи

. ~Л(JICкіIВіСl>roи'й» ~аrВОРИlI,b'КИЙ» "Ру:са.н';,в;ськи'Й» ЇІМ<'ІН:

Щорс.а

: меНI:1 Юрава «Ліrш.:вськиЙ»

« Кр.аСИJ]1;'ВlCЬКИlЙ» «Т,ре'БУ'Х:'ВС,ький» <<З,о:р ,Я»

« БоБР,Иlu,ЬКИIЙ» «Же'J).:L'ВСЬКИIЙ» «Г ()ГО.1,j,В,СrЬКИЙ»

,,3,аП.1а В,НИrЙ» «В<,ЛИ,КОДИlмерськи.Й» Птахофабрики

п,ylх:'вlcыиlйй

9;5 8,8 8,2 8,0 7,6 7,0 6,8 6,5 6,2 6,1 6,0 5,8 5,0

+1,2 +2,4 +0,1 +.1,1 +0,2 +2,7 +0,4 +9,6 +0,1 +0,9 +0,2 +0,7 +0,2 +,0,3 +0,1 +0,1 +0,6 -0,1 +0,1 +0,7 +0,1 +0,6 +0,2

4,8

+0,5

+0,1

плем-

пт а,хора(ЩГОGIП

КЗ.1И>ТЯЛIСЬіка Сем и'п олrкї:8іСЬК.а Плем,за,IЮД «Руtr:11І'Я » Бог д.аIН ;,вська,

И,.7

+4,0 9,4 +0,7 +0,2 8,5 +3,2 -{),]

8,5 +0,2 6,3 +1,3

+0,4

у міськкомі КП України Бюро міськкому :КП України розгляиуло на своєму засідан­ ні питання про іи!ціативу колективів заводу порошкової мета­

лургії, торгового машннобудування та радгоспу «Плосківс&кий»

по гідній зустрІчі 50-рІччя утворення Союзу РСР і ~остановнло схвалити ЇЇ.

Партійні оргаиізації промислових підпрнємств, будов, тран­ спорту, зв'язку, радгоспів, птахофабрик зобов'язано провеСТIf

збори тр.удящих, на яких обговорити і підтриматн ініціатив,­ робітннків заводів порошково! металургН, торгового машннобудування та радгоспу «Плоск1вський»

по достроковому виконан­

ню державннх планів і взятих зобов'язань другого року п'яти­ річки.

Редакції МіськрайонноІ газетн «Нове життв:»

та

місцевого

радіомовлення, реPJколегі'( багатотиражних і стінннх

газет зо­

бов'язано широко внсвітлювати

змаганни

хід соціалістичного

трудящих за гідну зустр.іч 50-річчя утворення ських Соціалістичних Республік.

Союзу

Радян­

Київ. Колектив заводу ~Вулкан» зобов'язався в ншUшньому році випустити понад план більше 30 тисяч квадратних метрів штучної шкіри.

На фото: передові робітники цеху штучних шкір В. І. гри­ ГОР'ЄВ і О. Я. ПОТАПЕНКО. Вони щодня виконуютЬ. змінні зав­ дання на 120 процентів. {Фотохроніка РАТАУ}.


Парr:l:Jtве

КЛЮЧІ ДО УСПІХУ Палітична рабата в масах завжди .байава, зла­ баденна, цілес.прямавана. н:;иття щаденна ставить пе­ ред нею наві і невідкладні

зуміло.,

що

терпить

великих

завдання,

пають періодично

які

виникають

у

ході !-;амуністичнога буді в­ ництаа. Ві'Д таго, як агітма­ сова робота зв'Яjза,Е:а з жит­ ТЯ:lI, настільки Юlїла дапома­ гає трудІвникам виконува'ТИ сваї зобов'язання на вироб­ ництві, в гро.мадських с!Пра­ вах залежить її дієвість, П результати. Партійний комітет радгос­ пу «Требухівський» спрюю­ вує нині свої зусилля на те, щпб підвищити ідейний рі­ вень політичної інформації, надати їй більше оператив­

і дієвості.

t:ocTi ній

При партій­

ОРГ\lн!,зації,

ле!Стиву,

};рім

створена

і

агітко­ активно.

діє Т1РУіпа ,ПОЛl"l1інфо.ірмато.рі,В. Вана внесла но.виЙ струміНь В агітаційну ро.бо.ту. В її склад! 20 чо.лавіК,наЙбільш підго.товлені

тео.ретично.

то.­

ваРИШі, які мають досвід по.­ літично.ї робо.ти. Група по.­ л.ітінфо.Р:\1атарів не ПіДМі,ЕЮЄ агітко.лективу, має сво.ї, чІт­ ко. о.креслені завдання і сво.є по.ле дінльно.сті.

Агітато.ри до.по.\lа,гають партійній о.ргані1зацlї роз'яс­ нюва,ти IПОЛ:IТИіКУ ,па'ртП і Уряду,вести <бо.ро.тьбу за вико.нання вирабничих пла­ Еів, З\llцнення трудо.во.ї циплІни, піДТРЮlувати го.нь

З:VІагання,

віни

передовий до.свід.

дис­ во.­

ІПОПУЛЯРИЗУ­

3ро-

В()иа

така

ро.бота

не

інтервалів.

ведеться

агітаторами

Іпавсякденно.

ПОЛіТінфо.рматори :Vlісяць. шу

висту-

-

двічі на

Висвітлюючи,

чергу,

в пер­

про.блеми загальнадержавно­ го або. :\Ііжнаро.дно.го. з!-:ачен­ вони т,існо. пав'язують їх

з

насущними

виробничих

завданнями

калектив.ів.

метою

3

Іпідвищення

розробив

щюш.

'С:Т'ОРОНУ

БОРЕЦЬ

політін­ якусь

oqP3IHOl !Теми.

на

Політ~нфо.Р:\ІаТ~РИ

дянсь/{ої вл:щи І.

М.

ро'звиток С.

вин за­

С.

ро.звито./{

МИ

Міжна.ро.ДНіЙ

В

останній

час

складена

інфо.рмато.рів

у

шу/{аємо.

інші

пропаганди рішень

пар-

ми.

і

ро.боти

ВИlправдовує

з

ви­

освіту,

про

гноблених

І

тільки

не

ською бібліоте/{ою ІВ. То.вс­

тен/{о

зро.била

тури,

о.гля.:l

мріяв:

що.

І.\Рочитати ,IІІРо. УКlраї'Ну. Недо.Л!КО:\1 у нашій роБОТі є те, що. поЛітінфо.рматори "'Іало

використовують

засоби і йдеться перш

нао.чні по­ про. ви/{о'

за

все,

зву­

апарату,ри. цю справу,

/{о.нтори

обла'Днати

на

агітма­

шину.

І.

і

лянському

себе така

парткому.

революційному ви­

ступі в Лохвиці, гуртує селян на боротьбу проти самодержав­

ОСАДЧИй,

заступник

життя.

lІерша російська революція. Привітавши її всім серцем, А. Тесленко бере участь у се­

В ці ідіні IполіТінфо.lрма,тори "'I(·TEII~Ho. ВJlВ'іаютьз ТРУ\д:'В­ IlИіНЮШ Пос<таlнаву ЦК НПРС «Про. ,Пll~готаВt/{,У ~'O 50-рі,Ччя утворення Ооюзу радіrR'сыихx Соц:ї'аліЮТИЧlЕНХ ~еспубліl/{».

людь­

молод!

недовге

ЛО в 1901-1904 роках. То­ ді ж пише свої перші вірші, оповідання.

рад­

період

робіТ

зара,і;1І

свої

Тож і пішов «3 сокирою та ціпом» на поденщину. Це бу­

встановити ву.зь­ /{інопро.ентори в

засіда:нь

своє

долю

гнаних.

Народився Архип Юхимович Тесленко 2 березня 1882 ро­ ку в селі Харківцях на Пол­ тавщині. 3нання здобув са­ мотужки, бо не вдалося закін­ чити навіть двокласноі школи, з якої його виключили за «вольнодумство і безбожність».

літера­

порею)мендувала,

кращу

та

все

весняно-літніх

сіЛЬСЬНО\IУ

запроваджуємо

фо.р:\ш

про

для

роки,

залі

Щоб політична іНфОР:llaція була діЙово.ю і охоплювала більшу частину Il3селення,

зав­

арені»

спа­

лах зірки. Син наймита мріЯЕ

куль­

l{овален/{о:

але

як у темну ніч

кінці зустрі'чі завї'дуюча СІЛЬ­

НЮlіче!-:'О f{о.плі,внові

l{JJJ'бі.

до.

яскраві,

віддав усі

Ф.

літературна короткі,

цього

Я.

рпстання,

частіше

про

й

В

ст.Уди,в

госпу,

ви/{ористо.вуємо місцевий ра­ діовузо.л та виступи політ­

-

у,/{,раїнської

ко"про.ею~ійно.ї Щоб по.ліпшити

»,

про

його

діяльність були

тури. З інфо.рмацією «УРСР на

технічні сібни/{и.

Ча,сто. виступають перед робітни/{а:\ш ра~госпу Іпо.літ­ інфо.рмато.ри І. П. Глад/{иЙ. Я. Ф. l{о.вален/{о., А. Голо­ вань. В. П. Kpaco.BCb-,а, І. М. l{о.в.басинськиЙ, А. Т. l{овба­ 'са та інші. Те:\lати/{а їх ви­ ступів ріI3НО:\lанітна. Во.Е'3

~

УРСР.

Мельничен/{о.

ще

«Іпрогалину

еКО}:lОміки

-

ДНЯ НАРОДЖЕННЯ А. Ю. ТБСЛЕННА)

Життя

на У/{рюНl,

l{ов-G3ІСИНСЬ/{ИЙ

HO:llY

І\ІО

3

наро.ду за встановлення ,~~­

Схід та його'­ «Загальне і пов­

виступають

о

(ДО 90-РIЧЧЯ

В. П. Красо.вська ро.ЗПОВІЛИ про. бо.ротьбу у/{раїнського

ВОlді, ,в аВТОГЗlрзж'і, у теIПЛИЧ­

данні

дань

кожен

висвіТЛЮЄ..

тер».

залов'нити

парт/{ому.

трудя­

га приділяється висвітленню пита.ЕЬ про. дружбу наро.дів

фо.рматори звітують на засі­

вlДПОВ,ідно

щну

ГОС'ПО.:lарстві, на тва­ ринницьких фер:\I3Х. Отже, частина людей, яка не пра­ l\ІОЄ ,на цихоб'€'ктах, по­ збавлена можливості спіл/{у­ ватися з по.літі.нфо.рматора­ ми, по.чути роз' ЯС,!-'ення важ­ ливих по.літичних ,по.дій. Щоб

тику вистуlП!В кожної секції, с~;ладено план"графі/{, в яко­ :\ІУ чіт/{а з азн:аче,г'о теми, 'пріІзвища політінФарматарів, ча'С і:\lісце ї,х ІВ ИIС1ТУ'!lу. Цра Іправедену робату по.літін­

Тут

ПИСЬМЕННИК­

деКіЛЬ­

з

Та/{, нещодавно У КЛУ'бі бу­ ла IПРОВl'lдelна 'Т3Іка З'У'С11р1'і на те:ну: «Україна в сІм'ї радянських республі/{-сес­

ВИЛО,

тема­

ЗУIС11ріЧtl

фОР'\ІаТОР

не роззброєння гарантія миру» - А. Є. Голованя, «Перс.пективи розвитку на­ шо.го. радго.Сlпу»-А. Д. Супруненна, «Но.ві Е'ародні обря­ ди. в життя» - А. Т. l{авба,си та Інших. Політінфарматори, я/{ пра­

інфармато.ри комунІсти П. П. Митьк,а, Б. В. Чаленко., А. Д. Супруненка, А. Г. l{о.вбаса.

ЯІН

інфо.Р:llаторів

тійних 'з'їздів, постанави лис­ то.падового ПленУ'МУ ЦН ~ПРС і грудневого Пленуму ЦК l{П України. Велика ува-­

«БШЮЬtШЙ про.блеми»,

діє­

ваЩіі ~деОЛОІ1іqнОІЇ Іробати у групі ПОЛітінформатарів про­ ведено спеціалізацію. Ства­ РВ!-.·а секцІї: внутрілолітичну, e!-;ОНО\lічну, культурно.го. ЖJtття і :Vlіжнарадну. Секції о.чалюють досвідчені політ­

ПаРТКО:\1

кох

нашо.ї країНИ у зв'язку з під­ го.тов/{о.ю до. 50-річчя утво.­ рення Союзу РСР. Ціо/{авими були, налри/{­ лад, виступи по.лІтінфо.Р:llато.­ pl:B І. П. Глад/{о.го. на тему:

найважливіші

ня,

фо.Р:l1а,

с'гва.

секретаря

В

цей

же

період

ство­

рює чимало оповідань, в яких продовжує

викривати

тельську

політику

критикує

гноби­

царизму,

лібераліВ-УІ'одовців

і ЧОРНОСО1'енців, таврує ганеб­ ну реакційну роль церкви.

ЯК тільки у пресі було опублікова­

но Постанову ЦК КПРС «Про підго­

ЛІЩО

товку до .'iO-річчя утворення Союзу Радянських СОljіалістичних Респуб­ лік», агітатори і nолітінфОРАщтори радгоспу іАІені Кірова зразу ж поча­ ли роз'яснювати трудівникам цей важливllй дОКУАІент. Вони доводять до свідОАlOсті кожного важливі наста­ нови партії, розповідають про те, як іде підготовка до свята. На фото: 8 центра;~Jній Ашtlстерні радгоС1/У під 'щс обідньої перерви. Бесіду проводить один з передових виробничників,

активний

партгрупорг ,иайстерні колайович яхна.

раніше

лохвицька

Тесленка

жандармерія внесла до чорного списку

«найзавзя­

тіших пропагандистів », то те­

пер на нього чека.'lИ ув' язнен­ НЯ, етапи, заслання. Два РОЮІ ііого тримали за гратами тюр­ МІ!, а потім відправили на за­

СLlа:няя

у

в,ЯТIСblКУ

губер.нію.

Повернувся додому в

агітатор,

ці

Анатолій Ми­

вкрай

рваним

1909

виснажений,

здоров' ям,

невиліков­

Тесленко знаходить СИЩІ,

щоб

ність, Учителі

а ПЕРЕДОВDКАМD Вчителі l{алині>ВіСbilЮЇ вось­ :\шрl'Чної школи о.рганізува­ ли для учні,в зу,стр'!'Ч з пере­

~овикаl:VШ

виробництва.

До

наlС зав.іТ.али в. о. го.лови ВИКОНІКОМУ сільсько.ї Ра,ди

А.

Т.

рони

Прюl3,

яка лона,д

очо.лювала

І,РИТОГО

грунту

бригаду в

«Ніра'СИлl!IВСЬ/{,J~Й», більшо.вин О. Ю. ЛИШНі

школи,

О. КУРЖІП.

у

:\lі!Сf>кій ,середній школі 1В':,ДОУ'ВіСIЯ се.мінар roлl:а первинНlИХ органJJмщlй Че,р­ воного . Хреста шкіл. На l;;ЬО­ ~IY були присуТН! також за­ ступнини директорів шкіiJJ

N'Q ,1

ло ,виховній ро.боті, старші л!онервожа'l'і і 'Іедичн! пра­

Щівники. ІІЗ до.llІовіДЯМИ перед ПРИlCут,нІ.МJf виступили го.ло.ва

Хреста

О. . [ Юрченко, го.ло. в а Ш/{'ільної секції Л'і,/{ар О. П. СВИРИД, лікарі М. М. Бо,рим­ ський, П. Г. До р.ош , Р. І. Yc,eє~o. С. ПИЛИПЕНКО.

о

2

стор.

Ф

Вжезараl3 дують

вони

дитячі

виховуються

сад/{и,

Їх,!-'Ї

учні.

де

на

нові

прийдешній

день.

З-пі~" ,пера ІПИСblме'l!Іника ви-

«Психо.ло-

наlПолег.;шва ро.бота не лише вчителів, а й батьнів. Тіль/{и в М'іц-

творів

гі,чні особливост,і дітей шкільного. ві/{у»

ВИСТУ-

йомилисяз учителями,

ному ав'яану

«В тюрмі», «В пазурях у .1JЮ-

пив

ШІЮЛИ

тей

доповіддю

май­

директо.р

О. Б. Левін. як

Про

яні!-·авчат.имуть

те,

сах.

Ось

у

Вчителі

пр.о.вели

нанчан.ня та як бать/{и

6утніми

ПОВИННlі

дапомагати

/{ами

ховній

рабо.ті,

їх

по.чат/{ових

го.тувати дитину до

зустрічі, школі У навчально.-ви-

бать/{ів.

про дійс­

Їх

вівза.вуч Ф. В. ПетPQB. Потім бать/{и позна-

Доброю

дити в шко.Л'1молодих

і ,минулої субо.ти відбулася та/{а зустріч. 3

світлий

розказую-

правду

націлюючи

класові битви за

ГОТ~(;lИО ІІЕРШОR.JІАСНИRІВ

віlдві­

традш~ієюстало прово-

старий Юхта, /{о.­

ЧеіРВОНОГО

приділяють особливу у ваlГУ під,го.то.вці ше­ ,стиліто/{ до. навчання.

за­

ВІАОУВСН свмlнар

РalЙікому

N'Q 1

llШОЛИ

бутні

нин,! рабітни/{и М. Сидоренно та П. ГрИі/{УИ, брига,дИіР ,ріль­ гичо.ї брИіГЩДИ ,ра'Д:ГОСIПУ «КрасилlвськиlЙ» Г. С. Нла-

сеюю.

редньої

23

радгоспі

вwпУt<Жники

почат/{о.sих

моральні

писати,

чи .1JЮДЯМ

класів Броварсько.ї се­

ро­

піді-

ною хворобою. Фізично слабий,

Фото. П. Теплюка.

3J"СТРIЧ

з

з

ді-

та/{о.ж

навчанні

результаТів

у

і

першо/{ласни-

,!-:Я.

зг.і:дно

о.

ус-

вихованні

,підростаючого.

навчально.ї 'програми.

розпо-

і

запо.рука

,пішних

сво.їми .маЙ-

заняття

-

сім'ї

/{ла-

ш/{оли

по/{олін-

ЧЕРНЕНКО,

середньої школи

дини»

.NV 1.

нових

том»,

визначних

«(Страчене

)

,

які

разом

нім доробком дО

вчителька Броварсько'і

Попереду f{о.п!т/{а

ходить ряд

«У

життя», з

поперед­

((3а

пашпор-

СХИ~ІІІика»,

ближнього»

«Любов

та інші),

вві-

йшли в ЗОіІОТИЙ фонд української дожовтневої літератури_

-·К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЕКсол;-ооА.В'МН~чиНКии ПЛАН ПІД.ПРИЄМСТВА ~~~~~H~o ~л:~~ів~л~~~~~~~ я/{

/{онкретні завда,г;ня підцриємства у гаЛУ3'і Йо,го. ви­ робничо.ї діяльно.сті, так j

Вся 6а,гаroстцроння діяль-

і .дільниць, шрогресивні про.-

лених

ніеть підприємств різних галузей народного госпо.дарств.а здlЙс.гюється у плано.-

ектні но.рми, а та/{о.ж матеріали, я/{і характеризують рівень т,ехнічно.ї озброєнос-

/{онтро.льних цифр, але також з договорів на по.став/{у продукції, виявленого лопи-

вому

Ті, нва,ліф1кації кадрі,В і т. д.

ту

ють

по.рядну.

-

Плани

бува-

перспективний і річ-

ний. Перший намічає напрям роботи заводу, фабри-

ки на тривалий період, розв'нзує ПИІТ,ання спеціаЛlі,зац!ї і кооперування, в,станОІВЛЮЄ

шляхи

використання

тальних

затрат,

,Ka:ni-

технічного.

Р,ічний

план

у формі теХПРОМфінпла.r-IУ, який являє собо.ю зведений

план вироБНИічо-т,ехнічної і фінансо.вої Д1яльності підприємства. Розробляється

в'ін на оенові пока,зників перспеюивного

плану.

про.,гресу. ОС,ЕОВо.ю ЙОГО ро.з-

тут

треба

РOlбки

при

ро.зробці

є

те~ні/{о"е/{ОНО:\lічні

с/{ладається

Однак

піднреслити, річ}:их

що.

планів

вищою

спожив.ачів,

ливої

органІзаціЄю

обсягу

реаліІзації

мож-

необхідні

для

їх

винонання

трудові, матеріальні, фінансо.ві ресурси і о.рганіааціЙнатехнічні з.аходи.

Дальший важливий роздJд

виробів,

. 'техшро.МФ:,Еіпла'ну -

це план

анал1 1 ЗУ д!нльності підприємпідвищення ефеюи.ВНОС1'lі вист;ва у звітному році. Церобницт,ва. В ньому нам!чаюзна.чно.ю мірою 'зу:\IОВЛЮЄ реальні,сть с/{ладе.ПfХ планів. Суть плану палнгае в то.-

ться захо.ди, зв'Я!зані з механі!зацією і авто.матизацією виробництва, еконо.мією ма-

му, що. В'ін повинен по/{аза-

теріал.ів, палива

ти не тільки те, що. підпри-

впровадженням

Є~~CTBo.

році,

технологі.ї,

план,

виробничих

на

має

я/{ий

зро.бити

у

с/{лаlДається

і

енергії,

про.:гр,е.сивної

вико.РИСТ'аНlлям фондів

та їнши-

..................................................................................•... рО!зрахунки виро.бничих мож-

виходять

не

'!',і льки з

пер-

ливостей іПЇДПРИЄl\lства, цехів

с'пе/{тивних IПланів і нстано,в-

але

й

перед.бачити

методи

засоби

і

виконання плано.вих

ми

захо.дами.

ся ,певні

Передбачають-

НQрматНlВИ

витрати ~

е

НОВЕ

ЖИТТЯ

Q

Четвер,

2

березия

1972

року

о

----~~-------------------------


!

ставлених

РЕНТАБЕАЬНІСТЬ

перед сільським

господарством,

треба нраще вино ристовувати

енономічні

піI10ЙМИ, завершити переведеННА всіх рад­ госпів на повний господарсьний роз раху-

ОСНОВА

~

3 СОЛДАТСЬКИМ ВОГНИКОМ

дЛА успішного розв'взаННА завдань, по­

------~---------------~--

нон.

.

~ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

(3 допов.;lді Г,олови Ращи М:,НЇіСТ,р,:в СРСР товариша О. М. Коси,roна

Jllа

ХХІУ з'їз:ді КПРС).

4~..."..~...".....~"...~

Стимули ефективності виробництва Дальше зростання гро:vщщського гослодар-

но з «ПоложеНRllМ про оплату праці ро5іТНИ-

ства в радгосюах багато в чому залежатиме від З~І'Щн-ення ДИСЦИlпліни. полЬпшення органіЗації і1раці. УДОС.конален'liЯ РОЗПО;1jілу доходlв.

ків раДIГОClПУ». ТраКТОРlfсти~машинlсти в ,рахуно,к грошової оплати одержують на один заробленwй карбованець по кілогра!му зерна на

ширшою З3істосування ПРИI-:ципів гос,проз,рахунку наголосив ХХІУ з'їзд КПРС. ()прав-

ді. ведення багатогалузевого радгос.пного гос-

весня.r:О'\<ІУ закритТі вологи, сівбі зернових культур, Clі, вбі кваДР8''!'но,гНіі ЗД()lВИ.ми сівал:ка\Ш 1 т. п . СЛОВО:'.l . на ВІС'1х основних роботах.у

,П,ldні,в, ,суча'с них фор.l'! ,і '\1eTOДliB

зерна на траКТ'0.риста 4 :vIашиюс!.а.

,іОда;РС:1'ва зараз не,МОЖЛm!е

без

КШlІкретних

рільницт,Ві. Але не більше

УіПравлі,RНЯ,

. ше'сти

..

застосування 1-:-айновіШОЇ систе:vIИ оплати праЦlі. \Jатеріального стимулювання робітнИ',,:ів. Gез врахування економічної ефективності ВПРО-

На· рахування індивіДуалм;ш основ.НОl. дода'\ікової, підвищеної і натураЛЬНОl опла~1І ,проводитьоСЯ на основі СЮІа!дених ДOГOBO~lВ

служба нашого радг,(юпу

щу весь вегетаційний період кул!>ту,ри, забез-

ВJ.lдження тlі'єї чи іншої фОР:\Ш роботи. За останні роки ди.ре\<,Ц ія та еlшr:Ю:\Іічна

«ПЛ:QIсківсьr.иЙ» ба-

ної оплати. видавати ДОДЗТWОВУ (Іпо акордних

НЯ 1пл ан, де пере;фачаєтьоСЯ: площа, яку заЙ:Vlе та чи інша культу,ра, урожайність, валовил

Фі,кавирощування он;ремих сіЛЬТ()ІClПКУЛЬТУ, Р. Робо, та ме.ханtзованих ланОІК (ВОПі виро-

l\ОЖ,I;ій щороку ДОВОДИТЬСЯ В'иробни'че завда.н-

збф продуlКЦЇЇ. Лі,:Vlіти затрат заробітної пла-

рахунками «AlгротеJQнIiЧНИХ пас,тюртLв».

Нас:vюжyrrь іЗaJпиrr'ати: що ж ~ають ДОГОІІЮри між дирекцією і ро6.іТНJi\КaJМИ? Ві,дповідь

впорядкова-

Іпроста. Ми домоглися

Il\ій оплаті праці р06іт:ників. ОстаНЕЯ стимулює ефентивне вико,ристання з,емлі і техн:l,ки. забе l 3lречує ВИІСОRУ ~Kli'CTЬ виконуваних робіт у

~:()ІР:vIа,:vIИ

і

-

СlЮєчас'ного обробіт:kу

гектара ко,РМОВИіХ бурякІІВ.

1.1--;;-1,15

У

мQЖ-

ro

набути пеВНИ\1, що вона вс,е зробwrь ' ЯК слід.

<ВРУЧНУ. І ще

по ..гос:по;щрсьіКИ.

розцін-

конання робіт. В них зазначається обсяг і СJ"РОІШ завершення роботи. ЯRЩО Hop.:Vla виконз'на на 120-150 процентів, додатково нарахивуєть'ся ПОЛОВИ,І-:а відрядного заробітку,

ви.щува,в 200 центнерів з геК'Та'ра. А в 1969 році. коли Вlперше запровадили договори, він ста'навив 741. торік і поза110,ріІ{ понад 10()0 центнер'ів. ці цифри говорять сам! за себе.

ПРОI\ент:,в

100

Важливе значеш'Я для збільшення

ЙОІ· О. За OICHO~y ж при ·нарахуванн·і додаткової

ОП:ІаТИ беруть<:я стро'ни винонання і які,сть ро-

ющтва рільничої продукuМ :l1ає

боти. Це-головне.

ний стан ko'p,bb-никі,в.

заОХО'lення.

Торін,

вироб-

:vIаreріальне

1\3:\1 У вигляді прю1Ї"Й видано бли:зько 15 тиспч нарбованфв. Ян пра,вило. в радгоспі ро.з-

раНЕЯ с'іна, кукурудзи на силос, зернових, о,во-

,роблнються \Е,акожний :рі,к У''\<ІОВИ 'со,ціаЛ:С'ГИ'I-

ІНД!lвідуаJlьне закрjlпле~:ня площ за робітшш а':IlИ ві'Д посІву КУЛЬТУРИ до збору врожаю та здачі продукції держа'Вlі стимулює дбайли-

'сівбі зернових, саді!-lні каРТОПЛlі, с.киртуванні СОЛО:vIи та багатьох інших. В основі преміальІЮЇ систем'и перевиконання норм виробіТ-

вий обробіток грунту. підвищує їх :llатеріаль-

ку і ВИ;С.QI{а я,кість . працІ.

чів тощо) за'провад'жено 'інше полиjjН~ННЯ. При У:І\Ові виконання вирабничої НОР:l1И і високІ й юшслі додаТКОlва оплата становить 20 про.цент1.в відрядної.

ну

заі нтересоваIНЇ::: ТЬ,

ЯКJість

роботи т'ощо.

дnІ в

роботи тракгористи-маши,н,істи

зво,Дить

одержу-

,куванні оплати праІ\і пі,дтверджують цей вис-

ють 60 процеНТlів відрядного заробітку, наступні десять 30. Для родіТНИКlів, ко'!'р! Jайнят'і на І{інно~руч'них роботах. РОЗ:vIір підвищеної опла11И встановлений на весь пері·од збира.r:ня і становить 15 процентів.

Н'GІЗОК. Наше пос'Т,j.йне цра.гнення ДОМОГТИСЯ толо, щоб В:іддача ножної Jюпі'Йни , за,н ладе,гюї у виробництво. була яко:vю.га більшою . Л. БОГУШ, головний економіст радгоспу «Плос-

Діє у нас сист.е~fа нату,ральної оплати зпід-

3,2-3,4

ру в М,ОЛО>Ці 3,6) і ЦЬО'МУ втри ча€ ПОіНіЦ

ДО

ТО'ГО,

ЩО

молоко

зда­

ми грошей.

кор,ів, а (!ста'ннє МО;lO'КО; як Biдo~

Ві,lСУ'Тlпі'сть

род,илки і пр.и.мі-мо,має ВИІСО'ІШИ ВJli'CT жиру. Не­

ще,нн,я Д,lЯ мо.тоrчюmів ПРИМУШУЄ СВО€ЧillсН'е ТРЮlати телят до ДВil',щятиде'нно-

· ~Ie_

«Безвідмовно

на

тракторних

станах

не

упорядкована техніка, не очищеиі від пожннвних реш-

працювати­

ток

ме техніка») під таким за­ головком був надрукований матеріал про хІд підготовки

два

зернові

комбайни

ханізаторів

ка.

Питання про хід підготов­ ки техНіки і зберігання її, як

першого

Факти

Обидва вторно

тощо.

машин до весняних польових

повідомив редакцію головний інженер радгоспу М. Овсієн­ но, обговорено на зборах ме­ відділ­

підтвердилися.

комбайни очнщені

СК-4

від

по­

пожнив-

них решток. Упорядковано й іншу техніку.

ДОІЇННЯ ПРИ:ЗВОДИТЬ ДО

«1П'еР'~ГОР(ШI(I.Я» ,

,\I.Q.TOKa.

ГО віку біля КО:РОБИ (на прив' я,зі У сі ці недоліки і п'риаведи до Іt}і,ля гщі'внwці). Доярка вип~ює тато, ЩО ТОБа'Рllість , мол·(}кз ни~ь­

.

ЙОІГО до 20~дeHHQoГ() 'l!fKY, а Ifері'і\- ка, ШWІ і гр,а,фі-к .пр()lдажу И-o.rо lіО те.ТЯ :Щ.lиша,ЄТЬСЯ біля ко'ро,ви жржа;ві не ВИКО'НУЄТІ>СЯ. і більше мі'сящя, п'ючи .неЗ'биране

Г. ЛІСОВЕНКО,

~H).TO' KO. ПО схемі ВИПОJpваНIНЯ БеЛИК і m"ре'витр'ат.и 4 5 - 65 кі.TOTl1a'liiB на .;ожн,е теля.

праці, в.ниця Центральної дослідної станції, кандидат біологіч'НИХ нау,к.

На іМIОЮ 'ДУІМКУ, Є ще ЛІДИН фак-

ківський».

робіт У радгоспі «Жердівсь­ кий») . йшлося Й про те, що

жирнаєті

ки,' ви:\j,тен,і по ,на.РЯДІУ. Щогр.j-

ППlIIDJIIIIDIІІШІШDlDllllПlIІІUDШIШШUШl

=============================================~lruP ирnи молока, п~ можо .1';!\вішвати. Не о/бхідн>о ПЁ;І.:ВИСЛl4АМНltаШUА

тільки на

250 кіло-

ють н'ес(!рто'ве, по ' нижчіи цьні і ха таїти, до,глядають оони ХУ'ДО­ при цьому втрачають :1н,а'Чні су- бу гі'рше, не ПOlвні,стю видо,юЮт.ь

Г.ос.прозрахуно,к сприяє за.гаЛl>НОМУ зростан-

І'Ю ГОі~'п одарсТ'ва, ДОіпомаlгає виявлнти недол:іни в госпо'да'l1юван.Ні. На,громаlДlжений певний досЕіlд У полі'пшенні економl,чної робити, впоряд-

пона'д три

3 лроце'НТО'~1 жиру (' ЗJліlко'виJi 'ПРОіЦеlнт жи­

неНЇІСТЬ I(ОIР'ЇІВ і примІщень при- і ЧОТWРИ групи ко'рі:)! доять ДОЯР~

ного , ЮlаІ'ання. передбачаєть'~ я винагО!рода за їх виr;онання. У нас З~ШГаІОТЬ'СЯ всі механ.ізоBaНli та рі Л,ЬJІИ 'ІІі ланки, б,риr.ЗіДIІ, ,робі'ТIНИhИ на ОI"'РЮШХ ви,дах робіт іВивезеП1і!:і добрИ'в,

Нр1:\1 основно,ї та додат,ко'вої оплати. за'провадили пі,двищену. з.ОКРeJ:vIа на збиранні зернових. ,каРТОПЛlі та інших культу.р. Перші десять

ЩІ}Д'НЯ' з;\ає

~олока

. TO~y не УКООl'Пле'ктО'ваю. :d'o.T,Ol\a Іна це>НfIlра,тьїd-О'М"J 'В. ЦJ.,,;.іЦТВ!, " ШJЮИ,зок'рема ДОЯРОК, П().l'їршує" ку, наеа'llперед, у тому, ЩО ~ай­ ться ДО'Г,ТЯД за кор.овами. 3аб!р'УД- же IiО,ЖНО'ГО ДНЯ '2':""3, а i.IJ:Q:\i

наlпринлаlД, робітни-

Такий П'Р'ИlНЦИIП діє, КОЛИ робіТНИКИ ПРaJ\Юють індивіщуально. На ГРУ,ПОВИХ роботах (зби-

ТОIfНИ

Ру'ч' на ПР,ЩЯ оатать()х від­ грамів молока. ІІрwчини :mиження што·вхує ві';\ р,об оти в твариніНИ-'

СТИ:VІулювання робітниr;ї'В з фонду :VІатеріального

велик.а скупче­ >По'дарствю

-

у ПРЮlііІЦеНIНЯХ Т"В<І' РИН" н-е­ ,\1J'статня кількість під'стило'чно,го MaT·ep.ia~lY, IнеЗЦО'ВІЛЬН'ИИ с.ан'Їта.р­

HflcH

Ih~kVIИ. Цодаl, кова :В ИlДає:ть'с'я і на O~IHo.вi а ко:рдХараК'Терним буде ТЗікий приклад. Ще п'ять Н!lХ lНа'Р:ЯIДIЇ,В, ЯlкіClJ{JlЩцаютЬ'С;я на Ш:ірі'оД BI-РОКі'В ТОМУ врожай кормових бурякІв не пере-

на 150 процентів і більше -

Голованя.

~T .р'ilДГOl(щі «Же'!>'ді'вськии» ві,д­ Нlіж чорн(}ряюі, на Tapa.ciBCbI\.Oтілм,и ЧОР;Нlо,рябі. OAt!FaJ: 'разу впадає в вічі ві'Дчтність 'ч ~lexaiHi/Ja.цi' Ї ТРУ;\Юlістких проце­ з ЦЬ,ОГО в,і'дділка " надХОДИТЬ МОД0сі'в на фер,м,і, аокре,ма кор,мор,о,з­ коз ПРОІЦе'нтом жиру 3,9-4,0, давання і гноєви.:\дде·ння. НаВІіть а ;! цеНТlРаДЬНЮlГо-дише 3-3,2. можяа С'ПQiсте'р.j! гати ДОіїння ко' рі'в Як бачИі~f(}, рі'JНИЦЯ ве.1ика. Го,с­

сlльгоarшультур, пмl'пшили якІсть ~обіт. а головне лік'ві,Дували зноос\lбку землі. . Якщо зараз у нас одна жМжа вс·е лі110 ДОI[',nяда,є по

ріЛЬНИЦ1'ві. і,снуIOЧ,и.:vш

фото П.

• молока-НИЗЬКІ

Гослро.з:раху'нков'е за'вда'ння базується на ДБОХ головних y,:vIOBax: високій урожайностІ

з

начальник інструментального цеху.

На фото: М. І. Семенюк за роботою.

щують картоллю та ку,ку,рУ'Д)ЗУ на силос) органіізо'ва!на у Віlltпові~Н()Істі з ВИ!l\10гами та роз-

відlпо.ві'ДНОС11і

взяте на другий рік дев'ятої п'ятиріЧКИ. "М. ДІДКІВСЬКИй,

jКирніеть і товарніет·ь

ти і ПРЯ:vIих затрат. в.становлюється план про-

Ос'новна заробі'!'на плата нараховується

нн

нарядах) . Тут обов"яI3КОВО в'раховується с:пеци-

дажу продукЦії держав\і.

і

лодий робіТНИК З честю виконує своє СОЦІаЛІстичне зобов язан­

.існуючими нормами і розцінками. ЩJlЬМ ОСНОВ-

гос:прозрахунку.

КУЛЬТУР

З вогником.

ція зоБО'в'~зується оплачувати працю .згLдно з

Бригади (ДВі tpalktopho-.ріЛЬНИ'lі. дв.! овоче-

Сlі ; lь с ькогосподарськи'х

Працює він по-солдатськи.

норми виробітку завжди виконує на 130-:-1.35 процентів; Мо­

ва йде про О'ВОЧі), про~аЖIУ .її де.ржав!. Дwре.к-

t'

на

витим і наполегливим.

.пенИ'Ти плано\зу урожаЙ~';іСТЬ з гвктара та ва:\овий збір ПРОДУІЩії (станда,ртної. якщо мо-

ЕШО"ЯДІ{ування систеlМИ опла:ти р06і1'НИК!IВ. працюють

за ці півроку роботи токарем ІОН показав себе ЗДІбним. працьо­

~Ііж дирекцією радгоспу і робіТНИ'КЮШ. РобlТНИК бере з.обов'язання обробляти певну "11.'10-

гато зробили для збільшення виробництва С:l'JlЬГОСі!lJпроду,кщії , IЗНИЖВНіІІ:Я її оСобі'вар'!'ості. ві і садова)

Зовсім недавно після закінчення служби' в Радянській мїі прийшов на 'завод пластмас. Микола Іванович~еменюк. Але

цeHTHeplВ

ЩIПИ

пр,сщент

ЖИ!>'НЮlСті

у

КРАІН АХ

СОЦІАЛІЗМ}'

м,ол()ка.

,Мож'на нав'е'сти хар.а,ктернИЙ щ}и­

к.ТЦ ПО дв'ох ві~:\.іJГюахрадIГО'СПУ з

О',lнако'ви.\lИ

}"маваЩJ: Y'l"римa.lIJlШl

j ffY.'jiB.Ti худо'би. По.ріі,1НИИ с' клад ста'да на центр,ально'му відд,і.1-

ку

ЧОIР'НОРJllбі'і СlL\lентзли, які

-

't\,ають

вищу

жwрність

МОЛ,ОКд,

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I

сировини, ва,

а

~1атерlалі,в,

також

ПGтреби

пали-за кредит . Тут же наводять-

встаНовлюються

піДПРИЄ~Іства

терІальних ресурсах. Са:vIостіЙ:НЮl

в

ма-

роздіЛО~1

є

план по фондах еКОНО'\<Іі'чного

СТІНlулюван.ня

:\1 а-

розрахунки

ДОХОДіВ

плуатації

і

кошторису

,видатк.Lв

по

ного гос,под.арства.

Нрі:\1

екс-

житло.во-комуналь-

перелlчеr:их,

план

ку

продукції.

пов'язу-

по 'ВИІПУС-

витратІ

мат'е-

ріальних ресурСі:в. з.ростанню продуктивнос~і праці та зни-

жеНЕЮ

со-б:.вартості про'дук-

снг

цент,ралL:юваних

тальних

вкладень.

капі-

введеН,Е:Я

,в дію IВИ,робничи'Х IІЮТ.ужнос-

тей

і

основних

К3І3НИКИ

фОНДів.

НОСО поста'чанНя. основні завдаJ"НЯ

ний роздІл, в якому наводяТЬ'СЯ 'затверджені у встанов-

чергу , повинні бути тісна пов'Я'занl 'з фінанса.~1И.

вої техніки. План підцриємст,ва-

і

леНО:l'!У

містить 'Іе тІльки розрахун-

ки фОН~і'в, але й нашториси витрачання кошт.і.в з цих фондІв.

Фіна,r:,совий

план

підпри-

Є':llства :\IЇ'СТИТЬ баланс доходів і видаткі'в. розрахую\И

НОР'\<Іативів оборотних НОШтів і ,плати за фонди. величини

СУ:\Ш

нео,бхlдно.го

прибутку.

кредиту

що

і

направ-

трати

порядну

сировини,

НОР:\Ш

ви-

:\fатеріалів

і наПіlвфаБРИІ-;ат.ів, нор!\1И ви-

ну

Більшість показників пларозробляється

са:vIИМИ

підприємствами.

Вищі

.ін-

по-

матеріально-теХНIЧ-

теріального заохочення, саЦіально-культу.рних заходів розвитку виробництвз). яки.й

має

приділяється

ван.ню розрахунків

цП. Вс! ці понаЗІІИКИ, у свою

БУДівницт,ва,

П;ДПРИЄ~Іства

увага

спеціаль-

житлового

(фOt:ди

ся

по

впровадженню

но-

це

кер.івництво до дії дЛЯ ВСЬО-

го

колективу.

І

найперший

обов' язок .ію·жного працl. вни-

трати пали.ва і енергетИ'чних ресу,рс.ів, оборотних коштів, НОР:vIативи якості, довгові,ч-

станції затве, рДЖУЮТЬ лише IПОЩI3НИКИ . 06снгу реалі:зацlі.'

ка -. актн:вно боротися за . його виконан:ня. І)РИМНОЖУ-

ності і надійноС'ті виробів.

IПродукцlї в дІючих оптових

ДУ. фабрики. шахти· 1 цим

Усі .роздІли теХПРО:\lфі, г,плану т, Іс.но зв'~зані. що пе-

ц,Ї'нах. П основної ЛО",lенклатури, фонду заробітної пла-

редбачає 'певну поСЛідовн:сть в їх ,розроБЦі. Так, їх зміст

,багато

в

чому

пока.ани.ками

визначається

випуску

іреа-

ти. сум прибутку І рентабельності, платежів у бюджет

асигнувань

1

вати

виробничі

уСПіхи заво-

ще більше змІцнювати еІ;аном.ічну мщуТНіСТь соц'іаліс.-

ТИЧI-:ОЇ дЕ\ржави. А. MAP'€HKO,

кандидат економічних

з нього.

наув.

....................................................................................... .1ЯЄТЬСЯ

на сплату процентів

Ліlзації

продукції.

Особлива

Встановлюються

також

об-

(РАТАУ).

РОС ,ійська

мова

вивчають

у

Четвер,

2

березня

1972

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

в

-

Е1 айпопу­

Монголії.

школа,х

та

Ії

і.нотиту­

тах. MO-НЮJ1l>сМ(а На:РО;дна Рес­ пу6Ліlка є членом Мlжнаро;дної а:со.ц.іац.п ВИІ~J\іада'Ч'!в росіЙІСЬКОї ~юви

та

Літ'е;ратури.

На . фото: викшщач роСdЙ!Ської ~ІОВИ Д. Церендулам веде УРОН

.

в .ра,д!офіJюваному класі школи 1 УлаJН-Батора.

},Q

(ФОТОХРОНі'ка

'

:\lOtва

лярніша

о

3

стор • •

ТАРС) .


Народним

1ІОХ'ОРС'Нlі гро<мад'сМ\Юго Пі)Р'Я.д­

дружинам­

hap-оД'ну ,дружину .евоl'О підlПРИ-

ма'с,

С'воє

три­

1іарщних.

[ff)РЯ;~У».

3Р()~;ІИ,

н.абули

ПРОJl!ва.I1dИ.

Люди :3 червоо!И.U ІWВ'·JlJзк.а­

ника.ммі.1іцИ чималу ,дОПО'могу,

RYPO'OGTY серед населення.

ра'х'()вують (}лп3ІЖО

ЖIliННИКІ:.в.

Понц

ками, .заГР'LiМаДіСМ'·~С·ТЮ,

50 на­

1500 850 3

дру­

них

т.ак і В

се.нх

ТіШJI\И спід&ними

нини IИllйпопул~рнішого в ресщубліцd ВИЩіУ спорту від ltарпз;т і

до.

ПриазОоВ'я

з

.неl'ерпі.НlЕіЯіМ

чекають на перші футбольні батал:ії.

,поза,ду

l1РИВОГИ

,!Ю~]П.'1е'Ю'УIВ3JНіНЯ

веде,ння, пеРВХQ;:(И, о.працюваНlНЯ нових та,wтичних ва:рі,антl,в, на-

,полегли:ві

тре.ну.ваIЕIНЯ

,М.

Iна'ГОjщ;\'же.ниЙ

«3а активну учаlС'ТЬ

8нут;р,ішніх

громадського

правового

ЇIІ3:СЬКИ:\1 «ДИІ!-;3І:VІО~ - і не ,тdль­ ки в розиг,Р3JШ'і ff\1y6Ka Нlраїни, але і в 11Уlрнliрін.а кубок єв.ро­ пейських чемпіо.нів.

ЇВ!СЬJШМ ДИНС!ім1ІвIЦЯіМ, .і д,еБЮl1С!іЕ"

СIПОРТlO:\lени, ~i захищали чеСіТЬ цих клуБJJв у ;:\шнулому сезоні.

TY,BaJВ. ЩаслНІВИХ ,м.а:тчlв ва"I, майстри ШКіряно.го. :.t'ячаl

1'Ові найвищої .пІіги дніпропетPOlВiC~KOМY «ДнJJпру~.

3а ТIР8.tдиц;іEJЮ, футболынйй ріlК по.ЧaJВ:СЯ З :РОЗИіг.рашу кубка

і «ЗОjYі» в

OCHOВlHOl:vIY надали

Отж,е, .велНlКИЙ футбол ст ар-

................................................................. С. БЄЛОВ. (РАТАУ).

Ві;зит Ніксона в кнр ;завершено

РУБЕа~Е1Jf

ЗА

чергуваТUА/еться

проясненнями

28

у

лютого

кнр

і

тань д,востОіРОНіНlIX В'і!дносин, Сіто.­ ро.'НИ обговорили тано.ж ІРМ

міжнарDiдНИХ ·цробле:\l.

Рй3lНИЩТIВО\1 том н,ї

рес длlя

n' яти­

nідвии~иться (в півден­ них областях до 8-13

Б.JIАRИТВИЙ

===== Е Н Р А Н==== Перша

2

(М.). (М.).

ІА.ОО ТелевізійнІ вісті. 16.00 Наша афіша. 16.05 На допомогу школІ. «Народ і Ба7ькІвщина в творчостІ

А. Малншка». 16.45 Російська мова. (М.). 17.ЗО - «Працею звеличені». (Дніпропетровськ). 17.45 Телевізійні

18.05 - Мультфільм «Алло, вас . 18.20 - ,Очима художника>. (Харків). 19.00 Ленінський універси­ тет мільйонів. (М.). 19.ао «Корисно і захоплююче». 19.45 ХудожнІй фільм «Днвна застава». 21.00 Про­ грама «Час». (М.). 21.ЗО Г. Мусре· пов. «Поема про любов». Внстава вісті. чуюІ»

театру ім. ТелевізІйнІ

М. Садовс.ко­ вістІ.

Друга

17.ЗО юиь».

18.10 -

-

Для (м.).

програма школярів. «Спортивна 18.00 - Новини. (М.).

Музичиа

О.

афІша.

(М.).

19.00 -

Телефільм «Актриса». 19.45 Творчий портрет солістки Л.вівського театру

опери та балету ім. І. Фраика В. Чай· ки. Л.вів. 20.15 Телефіл.м «Скиби

НЕПОС€ДО8.

20.30 - «На добра­ - Художній фільм капітан». 22.20 Кольорове

життя». (Львів). ніч. діТIІ!». 21.00

«Вдова і теЛЕ'бачення. (М.). 22.50 -

Пісні І. Дунаєвського. Новини. (М.).

П'ЯТИ ИЦЯ, Перша Новини.

9.3.0 -

«Ваша думка». Концерт. «Трн зустрічі в Пензі».

Вінницького го. 23.55 -

лi<r ч~р.ез ліс до КаЛИінівки. Тут еНТYl3іа'сти .аl1ітn:роб.,гу по­ клади живі квіти ДО ооеліlСка ВО'ЇIН'а,м-чекістам, які оо()j)OOIЯ­ ли КИЇ'В'сь'кі переправи в·О'Сеи,и 1941 ;РОКу.

БЕРЕЗНЯ

Новиии. (М.). 9.45 - Для школярів. «Читаючи сторіики приро· ДИ •• (М.). 10.15 Кольорове телеба· чення. Художній фІльм «Червоний на· "ет». (І серія). (М.). ІІ.ЗО «Інду· стрія океану.. М.). 12.00 - «Кннгар­ НЯ». (М.). 12.40 КOJ\ьорове телеба·

-

Великій поклали ~іНІКИ. Потім іх 'мшрШ}}УТ про­

nporpaMa

9.35 -

чення. 13.ЗО

вшану;вали

редньої добової темпера­ тури повітря через О гра­ дусів (на 5-7 днів піз­ ніше звичайнuх строків), а в південних областях

'tерез +5 градусів. На nівдеННО,ltу березі КриАIУ в кінці другої і третьої декад березня температу­ ра повітря підвищиться до 15-20 градусів теnла.

З. СКОТА РЕНКО, начальник Українсь­ кого бюро погоди.

Загальнона-

Сlнлаlде.но

ціональний Сіl1раЙік гtРНИlкіJВ про-

лярів.

3 БЕРЕЗИЯ nporpaMa (М.). 9.45-Ддя шко­ юних>. (М.). 10.1.5

«Маршрутами

Кольорове телебачення. Художній фільм «ЧЕ'рвоиий намет». (2 серія). ("1.). ІІ.ЗО Документальні фідьмн. (М.). 12.1.5 КО"1ьорове теЛЕ'бачення. Концерт. (М.). 13.00-«Три зустрІчі в Пензі. . (М.). 13.ао Телевізійні ві­ сті. 16.05 Наша афіша. 16.1D--«Піо­ нерський салют». (Л.вів). 16.40 «Те­ леекран пошани». (Донецьк). 17.40 ТелевізіЯиі вісті. 18.00 Кубок СРСР

-

з

футбола:

«Шахтар»

-'

«Динамо.

(Москва). 19.45 Художній телефільм «Літо в Бережках». (М.). 21.00 Про­ грама «Час». (М.). 21.ЗО Кольорове те.1ебачення. ТЕ'летеатр мініатюр «Три­ надцять стільцІв». (М.). 22.40 Укра­ їнс.ке кольорове телебачення. Естрад· ний коицерт. 23.10 ТелевІзійні вісті. Друга

11.ЗО

«Потоп». Теде· С. Тургенєв>. Навчальна програма. (М.). 17.00 РозповІді про професії. (М.). 17.ЗО­ Кольорове телебачеиня для дітей. «Приходь, казко!. (М.). 18.00 Нови­ ни. (М.). 18.10 Коицерт. (М.). 18.45 Документальиий телефільм «Америка: осіиь 71». (М.). 19.50 «Старт». (Хар­ ків). 20.30 - «На добраніч. дІти! •. 21.00 - ХудОЖНій фіЛ.М СУ день ве­ сілля». 22.10 А. Макайонок «Три­ ~унал». Вистава Полтавського театру ІМ. М. Гоголи.

-

спектакль.

Х.

програма

Бергер

16.20 -

-

гово.риться

В

«,серйозні

що.

і і

І І

ЗИІЦІЇЇ

:ряді

'lIИlтаlНЬ

ви,РI3IЗ.ах,

або сфо.,рі:\1улювали ЇХ не

шахтах. З

Я'СНИТИ

1947 po~y

ло.він ОіЦержали

понад

lПоложеНt1Я

ТРС!іЮШ та ка- лаєм не

'комюWl,ке.

,кО:\1юні,ке.

обговорювати Це

за-

;роз'яс-

ГОВОІрів заЛИШИ"11Ь1СіЯ в

ce~peT,i.

Яlвивши:

КО:\1юні­

Чжо.у Ень-'лаІЙ теж відмо.вився в.і,~ПОВlіда(l'И на запитання, за­ «Все

Ke~.

мі.оти,ть

одні,єї з еле,l(­

ТlРо.ста:НЦlій «МОІрнінг Ста,р».

'3\1іСіГУ-

03lнач13Є,

нИ'в Р. НІІОСОН, що З:\1іш пере-

СТlрай:карJJв піlДТIРИlмали т:ранс-

Iпо.IРШ-ИIИИ, М'о.,РЯlКИ, дон.ери, лі,зничнИlНИ ВеликобритаlНії.

ІНЬОГО і

Р. НіilОСОН с.ка'з13В журналі,с'там, що. він ДО:\1О1ВИВ!СЯ з Чжоу Ень­

,']iЦIТIBa.

родіТlни.кі.в біля

'зверну'лись дО

Чжоу Ень-лая з П,ро.,х13:ННЯі:\! роз'­

шli'СіТЬ З половино.ю тисяч шахТlарі.в загинуло., а 38 тисяч '10.-

(ТАРС).

І

Редактор Є. ФЕДЯН.

І ~-"""""""""""""I

БРОВАРСЬНОМУ':

.

І ПІДСОБНОМУ СІЛЬСЬНОМУ :: ГОСПОДАРСТВУ

! на постійну РОБОТУ!

РАйСПОЖИВСПlЛНИ

на постійну роботу потрібні:

І

в

за,гальних

СОНіа,

ТРАНСПОРТНІй НОНТОРІ БРОВАРСЬНОї 11,

в

забезtПечеНlНЮ безпени праці на

t . ............................................_ ............· . водії І,

а:\1~РИ'INIJНо."кит.аЙсь­

досИІТЬ ясно. багато нореспон­ дентіlВ, яні сушроводifГЬ Р. Нік

ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН БУХГАЛТЕР.

г

інте­

го ір1вня з!а:робі;ТІНОї плати, відОУТНОСТlі неоБXJіlДlНИХ заХСЩі,в по

На фото: пікети англійських

(РАТАУ).

с'тановл:ять

а В деяких пwт·а,гнях сто.рони виилали ово.ї o.~HOC'TOPOHHi по­

ти l1ЯіЖКИХ у,мов ПlРlащі, НИlзько.-

РЕДАКЦП ГАЗЕТИ «НОВЕ ЖИТТЯ»

па'м'ять заlГи6лих у Ві'fIЧПl3НЯlНіІЙ ВІйні -

lнженерн()-теХ'НtЧНlі n:раці,в'ники та слуЖl6()1вці TP~TY «БровафисіJJыtiдд »н'еЩі)ДallJlЮ про:вели лижний агітро­ Оіг по М'ісцях бойомї мави нашого ~ІЙОНУ. Воии старту­ вали Bi'~ 'п'аIМ'Я'І'lІ'иIta В. І. Ле­ IFrHY. Вrля обел,rска Слави

ЧЕТВЕР,

Пj}обігу

яlк

обох CI'I'OPiНl».

Іно.мююке

(Фото~ро.Нlіlн,а ТАРС). У't[(\J~НИКИ

і,

ДРОВelдено.

ОClнілЬІКИ ие

різке зниження тури повітря -

ЕНТУЗ ІАСТІВ

ке­

презщден­

США вста,новлено. поліtтич­

НОНТlа'КТИ

питаннях,

відділу

си з Атлантики, темпера­ тура повітря швидко

АГІТПРОБІГ

Між

і

США і ННР, а таlКОЖ в' інших

справ,

AIU Аtoрозами. В середині березня передбачається темпера­ до 12-

НИl1аю

вич~р;пНli і ,BЇiДB~IXI1i .РО3lмови що­ до. НQР:\1алl,зI3Ц'Й вііЦlНОСИН між

рай­

Після 25 березня на Україну почнуть надхо­ дити теплі повітряні А/а­

з

візит

США

Ні,нсо.на. ЯІК ВИJДНО З оцублri<JЮВalIЮГО а,:\1ериltа:НО·JКшгаЙсь.кого КО:\1юні­ ке, поряіД З оБГОВQреНJРЯМ пи­

тури збережуться на Ук­

nомірни-

заве,РШНlІЮЯ

IIfре:ЗЩЦeJнта

Р.

У

раїні до останньої денки .місяця.

КРИlВо­

-

Шпода'.рУНОR 3 xapKilВCblKOГO «Меroлlста», Севидов З «Rайрата», КОЗ.Нlнневич 3 дoн.eцыо.го «Ш·аXll13JРЯ». ФУ'DбоЛJКИ «ДніIПра»

жають го.лilв та перемо.г і кращій С'ільськіЙКО:\1і31нщі нраїНИбучаJцыюму «Колосу» з Терноп:і'ЛЬЩННИ, 1 п'Яlтиразо.вим чемnIoHa'M Ра~ЯlНlDЬн.ОГQ СОЮЗУ ии-

градусів морозу на більшій частині території України і до 5-10 гра­ дусів морозу на півдні республіки. Такі темпера­

ріод nОХА/ура погода з дощами, АtoКРUЛ! снігом і короткочасними відлига­

,комаН;Д

БіlЛЬШ Яік ,мільйон ЧОЛOlВі,l{ склаіЦИ. У зл:агоджений а.н- вда,ло. Але Ті, хто бачив, як :\1,айЖе чверть Yl(~ix, що зай- с,аімбль -КИЯіН влилися наJПаlдаю- ваЖ!ко lдОвоелося в ЗУClт!рі'Чі з ,маЮlfЬІСІЯ футбоJЮМ в R!paїHi, чий Ш.евчен\!ю з бакин'сыогоo донецыи:\1ии футБOJIliJClТaJМИ мос­ ТаІка числеНіНlа армІя любителів «Нефl'Чj~, IзахИІСІНИКИ Фоменко 'КОІ3ІСblКИМ дwна,мtвцЯі.'VI у друго.­ цієї при ІНІЗ. У'країНі. І ~::e тіль- з «Зорі», Жу:ков з ЖИТor.Iшрсь- МУ таЙ~1іі, НаІПев.но :вJ!ДЗlНачать ки м.аСОВ'ЇIС:11Ю х~рак.терниЙ наш НОГО «A1BTO:l-юбllЛ:іата». ГріЗНіі В3Р()'СЛИ!ЙКЛaJС, ЗібраНіСТь ·і тех­ фу:roОЛ. СЬОГЦЦНі уБОJLіваЛЬtНи- ЗJТ1а'Ці львJiв'яни Сl1аиуть ще не- ніЧJні'сть «ШШGТIа,ря~. Але го.­ ни 'кажуть паЛІКі наДУ'11Н1і слова беЗlпеЧіI-Jіши;ми для воротарїіВ з лаВНlі куБКОІВі _ НaJДИ y.н.paїIН'-:ЬKi евоїм ку:мира:м і чемпіонам, 63- таЮІіМИ ·анаЙlПераіМИ м'яча. як уболівальники зв'язують 3 ки­

17

сяця північніше терито­ рії України будуть швид­ ко neреміщуватись цик­ лони з Атлантики на се­ редню Волгу. В цей пе­

в

_

градусів тепла). В останній п'ятиденці відбудеться перехід се­

-

уll\lраr,нісыlхx

вихова,Нltя.

першій половині мі­

і

різыwІо. «-КривбаQУ~ 1 донецьного «ШаХІТаря~ с'клались не-

ВеЛИlюбритаll--Ія.

південних областях 15-20 А!іліметрів.

залах.

БАРТАШЕВИЧ,

член

відділу

ТУІ]уНlіру

У .кв,артеті У'~раїIН'СЬНИХ командмайlCiТР~В ,ЗЗ;Тlве:рджено бойов,і

НО:\lюг,і,ке.

ШИ)І у

АІи

в

ПOlЦУJIIЩJiНо.го

бер ез'н і будуть Biдoмd його пів­ Ф'11~;·аJL~ОТИ. Перші кубков1 ігри

.ЗУ'СИЛЛЯМИ

заступник .начальника

А/и. Місячна кількість опадів буде від 20 мілі­ .нетрів на заході до 35 ,ltіліА/етрів на сході, а в

цього

'району.

ханічних маЙlстерень В. І. Гон­ чарова, ЯКИЙ В 1969 р·(щі .пеlр­

J'

СРСР. Вже зl'г,рано ·перші ма:тч:

пере-

ків.

ві.1ЬНО'Ї на.іЮ;І'Н'О-Ї дружини ме­

Березень - перший А!і­ сяць весни. Він передба­ чається холодний і на більшості території рес­ публіки відносно сухиА!. Середньомісячна темпе­ ратура повітря 0-3 градуси морозу, що на один градус ниж'tе нор­

,клопоти

!(омаНід.

мо.жна ДО{:ЯІГТИ ,бажаlИИХ .на,слід­

r'd'

ме';lаллю

Прихиль-

яка

Нlтам поряд,ку іСIПQКОЮ Jl'К

MkTi,

Сер'ц актив·іlС'rів хочеть.ся на­ З'В'аТИ Я КО'ма,ндира д.о,(}ро­

раЙ<Оlні

.веш:а.

ПО.винна огод()сити бій ПОРУІШ-

кому'ніСТИКМtс,омолщі.

-

ФУl1'боЛЬНіа

ДО'СМТИ 'І1Ї.1ьки 3 Д()ІП0'cfJ0IГОЮ :\І.ас. От,же, ,слово .за дружинни-

ПР()ІВО;\ЯТЬ зна 'Іну лр(}фіJlа'ктич­

які

От І прийшла вона, дов'Гощдана

к:ої в.18ЩИ, В. І. ЛеніlН писаіВ, що У;Сlпіху в цій СП~'ві МОЖdlа

і сіЇл раЙ'о'ну, надаючи праці'в­

Нині в нашому ~йоні діє

МВНУЛOOfУ

'ЗJIочи.ltНЇJI!'N,

не~OJIік,ів у ЛЇК'ВЇlДщії пра'во<по­ рушень в перші роки РадЯJaCЬ-

ми чергують нав'ушщях 1IkTa

ДО'ОРО'в'ільних дружин,

в

Р!ОДіН'і др,),жини працюютьн.еаа­ ;1;()вільно. .А:наді,з'уючи причини

Д()iC'B~ДY б:о.ротІ>биз a:Н'IїlГpoMa;J;­ с.,кими

д.ружвн

Одінак у ша,с є й 3Ha1fHi не­ додіки. В РЯДlі ·сіл і ,на деяких пi:;щJoРИЄМlСТ1laХ доор!овільні на­

3а Ч<lJС СЗо,го юну,вання народні чисеЛЬНIО

Їх ак'l'Jml:НЇй ~ООjЮвіл&н-их

рОіЩ іЗМ'еНшила<сЬ В раіон4.

,1:РУЖИіНИ .орtГа'ніl3iщiifио 31іЩн,і­ ;ІН,

ремООil'11Ню-меха:нічно­

ЖWloі. 3а!1!ДiJ!КИ уча.СТі в роботі

19.59

ІЮКУ ЦК .liiIН~C та Рада Мінй'C'l'­ рів арср ЛРlJЙня:rи Пf)C'f.а'НОВУ «Про уЧ~сть ТРУДJfЩИХ .в охо­ ГРQмад'СШ(()ІГО

машинО'бу­

го, IН.~СТaJНIдаptJ\Н1OlГок,()мУ'НШІЬ.Н'О­ го о:БЛ:ІІДнаIllНJI, DМK-15 , МОО­ ЛЬ'QlВОЇ ф&IОРИКИ,сіл Дітки, К'а­ ЛИIll1вк.а, PyealНiiB, Р(JЖНИ, К'н.я-

Сьогодні дооровільні нар()дні

роні

ЩРГО'ВММIІОJlО

ДУіВ8.:1ШЯ,

на.ДЦJlТиріЧЧJl. 2бере3'Н,Я

що6ровільну

Ба'гато .кqpiИШfОГО зро-бл,е:и.о і ДР'У'ЖИlllИfкамиза:водів ПJlIіС'l'­

рок і в свЩ'кують

очолює

61:\1'ст.ва.

три н·адкить

і\:РУЖИНИ

ОZJ/,яд

КР. Він уже дваООД\ЦЯТЬ РОКів не,з~,йнно

Весну красить футбол

Спортивний

ІІІ класів,

І і

ПОТРІБНІ:

і І

Ісек,ретаор,

і і

'Шофери,

І

·. . . . . . . . . . . . . . . . .,

трактористи І, 11 класів,

::t t:раХIВНИК~Ка:сир. , АдмІнІстрацІя.

автослюсарі всіх розрядів,

І з-вертиwс,:Ч:і ~::~;~~~а:р:~ари, ВУд. ВОГУ'Н.СЬКОГО, 12.1-~;;:;~Н~;;А~;:н~й~'! учні водіїв ІІІ класу,

і

АдмІнІстрацІя.

ЛІ,нАРНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

................................................................~...-.:

СЕНРЕТ АР·ДІЛОВОД, САНПАР,ни,

і

і і

вугілля марки ГО, придатне для опалення котелень.

ЦІна ОIДніЕЇ ТаНІНИ

-

СЛЮСАРІ-САНТЕХНІНИ,

15 крб. 60 коп.

ГАРДЕРОБНИЦІ.

Наша ад'Іи~са: !l1. Бровари, вул. Дю,ШТ'Рова, 21. Ухати автоБУСО:\1 Ng 41 дозупин.ки «ВУ:Л. ФеДОРOl3а».

·_·_·_·_·_·_·_·_. . . . _._._._...

і

Звертатися на адресу: Бровари, вул. шевчен-! на, 14. Адмtиkтрація. м.

Адміністрація. o_o_._._.~,

I~...,.....,.....r""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~

«І.

НАША АДРЕСА:

255020.

м. БРОВАРИ, вул. Киї В'(:blка , 154.

~

Коммунистической

ТЕЛЕФОНИ: редактора віддіl.lв (lІартіАиого життя, ~

«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

СОВЕ'тов

-

партии

депутатов

орган Броварс!(ого горкома

украllны.

городского

трудящихся

КИЕ'вской

11.

районного

IН.lJ.EKC Газета у

области.

61964.

ВИХQДИТ.

вівторок.

четвер

І

суботу.

заст. редактора І боти), фотокореспоидента - 19-4_67, вІдповІдального сек­ промисловості, масової роретаря - 19-3-18, вІддІлу сільськ. господарства - 19-4-47.

-

19-3-82,

~~

1'іроаарська друкарня, Київської о.блаСТІ, вул. Київська,

~~

154.

Телефо.н

-

19-4-57.

Зам.

~118!

985-9005,

27 номер 1972 рік  

27 номер 1972 рік

Advertisement