Page 1

ПРОЛЕТ АРІ ВСІХ КРАІН. €ДНАйТЕсяr

РІК ВИдАННЯ

32-1

27 (3179) ЧЕТВЕР

4 БЕРЕЗНЯ р.

1971 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАІІОIllЮl.'O КОМIТЕТ1' КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ ТА РАИОННОІ Р. . . . ДВПnАТJВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

КРОКИ РАдянсько1 НАУКИ Великий вклад

у розв я:~ання

<!иуаЛhНИХ IІроГі.I!'" суспільного ни~оfiНИЦТВ<l, ІІіДК'І)РСЛ ЮЄТІ, С JI 1\

проекті

Дирtктив

Ішре

по

ХХІ\"

новому

СРСР aKaД~MiK А. І. Bept,-в\Jo1сять свій вклад IІроекту Директив,

ван у систему збирання та обробки

іНформаl~іі для обліку, планування і управління всім

народним

господарством країни. І така си-

у виконання стема вже розробляється, заявив за ДОПОМОГОЮа·ка.демfк А. І. Верг. Вщювад­

;j'Ї:IДY 'засобів і методів кібернетики

та жуватись

вона

буде

поета!ПJН'О,

п'ятирічному

інших пауІС CТBope!f0 наукову мо-

протягом певного часу . Ефекти в­

П,lану, вносить радянська наука.

дель П'JlТlІрr.іюгопла,НУ розвитку

ні·сть СИІСтеми, за п-о.перещ'нLми ІІІід­

Досягнення

госпо~арєтва СРСР на 19711974 ...Н. Вчеві.орепонували

рахунками, буде дуже високою.

вчених

даJІИ

амогу

fJюв'язати багато науково-техніч-

Радянські вчені, як і

всі тру­

них завдань у промисловості, ' fI)iah8OЦIi рекомендації ЩОІІ;О посільському господарстві та інших ліпmении пропорцій розвитку галузях економіки. ПJ)8!fИсловості і CЇJIЬCЬKOГO госпоНаука в нашій краІНІ ста.1la дарства, раціональното викорипродуктивною силою . На кінець стання мате'ріальних і трудових

д.ящі нашої країни, готуються гідно зустріти з ' їзд партії. І не­ має сумніву в тому, ЩО вони порадують Батьківщину новими видатними науковими відкриття-

року число наукових праІ(і'ВНlfківв СРСР ста Н'О!В ИЛ<О блИl3ь11f1... 930 ТИlСЯЧ-IJI'риБШIl3НО чверть

ми.

197()

ресурсів. Тепер у країні .розробляється і впроваджується кілька сот вели-

дянською

наукою поставлено ве-

Автоматизовані

системи

уп­

:lИкі завД1J'Ння. Будуть здійснюватись великі програми досліджень у ядерній фізиці і IВЮОС~l{)с, і, в

равління - могутній засіб підви­ щення продуктивності праці, збільшення ефективності викори­

хімії і біології, суспільних та ін-

стання

ІІІ их науках.

зменшення рІзного роду втрат.

устаткування,

різкого

Спеf\іальний роздід проекту Застосування такої системи на ДИ'ре:ктив ,IJjРWCВJI1Чений ,вдоскон·а- московському заводі «Фрезер», ЛРІІНЮ управління ї

планування.

новій п'ятирічці буде продовжІ'нn розробку проблем технічної і нрикладної математики і кіберНРТИКИ , знайдуть широке застосу-

R

вання

автоматизовані

системи

управління (АСУ), еЛf~КТРОННОоі'числювальна техніка. - РаДЯНСblкіВ'Чені, - C'К<l13llB I;ОfJl'спон~ентові ТАРС голова Н1YKOBnї ради по комплексній пр.),ї_'Ірмі « Кїбе'рнетика» академії науо_

наприклад,

дає

підприємству

близько мільйона карбованців економії на рік. Тепер в апараті управлінн.я підприємства працює стільки ж людей, скіл-ьки ЇХ бу­

.'10

в

1966

році. А тим часом об­

сяг виробництва на заводі щороку зростає на 8-10 процентів. Нк підкреслюється в проекті

Ю. НОВОНШОНОВ, (ТАРС).

ПІД УРОЖАЙ КАРТОПЛІ

ликого

надають

значення

ве­

охопленню

трудящнх нашої країни газе­ тами,

журналами,

політичною

масово­

літературою.

ПеРВИННі партійні органі­ зації району проводять знач­ ну організаторську роботу по пропаганді і розповсю~­ женlUO періодичної літера­ тури. Так, на заводі по­ рошковоі металургії створе­ но

раду спрнянНJI по

розпов­

сюдженlUO періодичноі сн,

яку

очолює

член

пре­ парт­

кому т. Бузюн В. В. Завдя­ ки їй в мину лому році на підприємстві розповсюдже­

но

3675

примірників

перІо­

дичної: преси, в тому

130

газет «Правда»

примІрників налів.

числі

і

100

партійних

жур­

Заслуговує на увагу робо­ та

радн

по , розповсюдженню

пресн на заводі «Торгмаш» (голова ради комуніст т. Ба­ лашенко К. П.), ремонтно­ механічному заводІ, радгоспі

«Красилівський» Проте

. партійних

і іншнх.

в роБОТі окремих організацій по роз­

повсюдженню періодичної преси, зокрема журналів, є ряд значних недоліків. Це в першу

чергу

стосується пар­

тійних організацій гу, Центральної

зміштор­ дослідної

станці! штучного осіменіния сlльгосптварни, райоб'єднан­

ня .Сільгосптехніка», рад­ госпів «ЗавоРlЩькнй», «Жер­ дівськИй» і інших. З метою активlзаЦIІ роз­ повсюдження

газет,

журиа-

на своєму

мо­

локовозі поспішає на ферму.

ПоJiюбилася юна­ кові професія шо­ фера. Хоч нераз доводиться

долати

відстан.і 'в негоду, бездоріжжя, він все

ж

ся

захоплюєть­

своєю

тою,

робо­

по-господар­

:І>КИ

береже,

плуатує

екс­

машину.

За сумліннkть у роботі,

а'ктивність

громадському

житті комсомолець

Затягалов

удовисокої

нагороди

лі

-меда­

сЗа

доблесну

працю.

На

менування

озна­ 100-річ­

в проекті Д,арштив ХХІУ з'їз­ ду КПРС ~o 'п' ~иріЧJЮМУ ~ІЛ<ану

'ІЯ

Пе'р~баi1Jено ,різко ООільшити ви­

на:.. Комуністи Семиполківської ,птахофабрики нещодав,но виробничника кандидатом у члени КПРС .

роіХн'ИЦ'l1В' О М~ШІШ і .мЄ'JUliніз~'В ДЛЯ .eil1IbCMt'Oro ·I1ООПЩЗІРІСТМ. Хоті­ лось би, щоб Зр'ОІСJla і ПИ'l'OlМа ~a­ га .мamИІН та lІІеха:піамiJВ епеЦihurь~ н>() IlfЛЯРо6оти на ЗаІШ3J11НІП ~ осу­

з

,І\юлetКтИ'в

перШ>ОГО

~іl~іЛ'Ка

В.

народ­

І. Лені­

На фото: Г. ЗАТЯГАЛОВ.

прийняли

передового

фOlТQ В. По,,1CJIТlІ,ЯlКа.

ВИСОКІ НАГОРОДИ ВДНГ

IIPetН'ИХ земЛЯХ.

ращтоопу «Лїтк-івсЬІКИЙ» гаряче C'J(IБalЛЮ€ цей і'croрJfЧ:НИЙ ДОІКУMeнт,poowгь все .нообх:і(Щне, щоб В'і(Щ:JJИli1JИТИ Ірі& П<1lртіііних з'їщів 'ВIfOOКИМ в'рожа€іМ B'CI~X сіль:сь'Ко­ fIOOII~Д3іР'СIiКИХ ,ку.лЬТ}'lр. У цій де­ IOaJДIi бу;де поввїlcтю заооFНЧ~Н:О під­

дня

ження

ЧИJМало рщцгооп,і,в і пта,хофаб­ рик, а також пеРМОВИlкі,в соціа­ лістичного 3МaJГання Брова;рщи­

ІНИ ЩОРOlltу

єучаеШlІка,ми Вис­

таil~КИ п~ового досві;Ду

роДному

госrюда.рствь

За .досягнуті ,успіХи

Jj

В

па­

срср.

1'969 РОЦі

-

Калита ,Микола Миколайович :ветфеЛI>ДlШер ,радгоопу і,мені

Юрова.

Кабиш КатеРНІНа Максимівна

-

ПТ<ІІШНlЩЯ

lI:yJr;і,В 1 СЬ1ЮГО пле,м­

птахореПРDiдY·кroра .

Лобко

УJIJIна

Мойсеївна

в РОЗВИі1ЖУ с1лЬіСЬКОГО го,с,подар­

IптаlШНlЩЯ

ства

IптаіХОРeJпродуктора.

ГОЛOlВ<НИlй

КОМіТет

ВДНГ

ПуХі'В'СЬКОГО

Мироненко

СРСР Н(liГОРОДИІВ:

У JIJIна

плем-

Андріїв­

Дипломом першого ступеня:­ на - доярка :радгоспу «Велико­ Директив ХХІУ з'їзду ІШРС, ,roroвК'увс.іх TPaJКTOpiB та ЗefМле­ IДИім,ерсЬJКИ1Й» . РАДГОСП ІМЕНІ КІРОВА. о6рООних lМiМПИIf. Су:млі'ПlН) пра­ життя поста'ВИ~~ 3alDДаіlltlfя: 'СТ'ВtOIPи­ Млечко МарІя ІваиівнаЦЮІІОТЬ н-а .J>efМ'OOI'I'i меХМI>Y.Jaтори Дипломом третього ступеня­ 'свинарка раідгоаn:у ·і,меНlі KvpaBa. ти загально-державну автоматизоМ. ю.рч~нко. Г. ОмелЬі'ЧУК, М. Не- ПУХІВСЬКИИ ПЛЕМПТАХО­ Макаренко Катерииа Олек­

Газету і журнаЛ-КОЖНій сім'ї Комуністична партія і Ра­

а

Затяга­

стоєний

.

'і1РООа.

дянський уряд

Геннадій лов

2 011.

тільки-но

починає с.вітати,

у

'YJC'i 'x на УIК'О,ВИХ П'ращtВіН'ИlКФВ с:віту. ких автоматизованих систем для 'Значно ~рослаюіЛЬікість науiIWВи.х окремих підприємс'тв, міністерств, за K;ya~B, ,РО3ШИj»fВ'СЯ оt).сят до- відомств і цілих галу3@' госпосл'і1джень. дарств. У новому п' ятиріччі їх Проектом Директив перед ра- кількість значно зросте.

Ще

Цiпl,8

лів і I18COBO-ПOJUТJI1IJIоІ літе­ ратури

честь

серед I18СелеВВJI

на

з'lаду КПРС і

XXIV

з'IЗjQ" кп УкраІни в КнІ.ськlЙ 06Meтt з 5 БЕ­ РЕЗНЯ ПО 5 КВІТНЯ 1071 РОКУ ПРОВОДИТЬСЯ МІ­ СЯЧНИК ПРОПЛГАНДИ І РОЗПОВ~ЮДЖЕННЯ ПЕ­ РІОДИЧНИХ ВИД АН Ь. ПартіЙRIIМ, нJЮФeпlПО8lDt і

XXIV

жaJiкаlJ)ТО'ІШі, тmliКИ за остаНІні ОЩИН<II)ЩJI'Гь днів &ивезейн) в .поле

бу~о.,

керуючий вІддІлком.

ilведеннн

пів І птахофабрик, установ І

8РО ' сеРЄАвНі .вaдUt молока

шкіл слІд активно ВlUПOчн­ тись у проведеНИIІ мІСIІЧНИ­ ка, створнти спеціальні гру­

на K~ 8 радrocпaх

1 lrraxофа.брВках району

за

пн з найБІльш активних ви­

BiдatIвнв к І в

навчаввя, комунІстів

сомольців,

2

береЗИJl

1971

В будииках КУJlЬтури, пу­ бах, бібліотеках, кинаск08ИХ

:«!За'ВоР:~кИJЙ .. «'l)peБУХі'ВlCЬКИЙ» «J1і''!1ИІІВСЬЮt!Й »

тератури.

магазИlR8Х І шК'OJJ8Х CJI'lД про­

ри. ОсоБJIВ.У увагу потрібно звернути

на

пропаганду

І

розповсюджеВНJJ проекту Ди­ ректив XXIV з'Ізду КПРС, та матеріалІв ХХІV з'lзду КПРС І ХХІV з'ізду КП Ук­ раІни. А. МОРОЗ , завідуючий віддІлом про­ пагаиди І агlтацll рай­ КОМУ КП УкраІни.

Анастасія

КаЛИ­

Леон­

птаШНИIЦЯ Пу:ЮіВСЬНОГО

племптахDiPemРОДУ:К'l'о·ра.

,

«:Крас ИlЛ.і.вс I>КИlЙ» «3 ор,к»

«ЖемLвlcькИJЙ » «БОІЩ>ИlЦЬКИJЙ.

«:гогoJl!iIв<сыІ!й » iJмeНii Щ()})Са ,«:3а.плавНИ1Й. «Iвел.и.кодItме}>сыкй »

8;7 7,0 6,f) 6,4

6,2 6,.2 6,1 '

6,0 5,9 5,7 5,3 5,3 4,4 4,3

- -· -Птахофабрвки

,На.лwrJliНСЬІКа IПЛeмf3alБqД «.РУ'дНЯ» :п~ыкit ,",лем-

8,7 8,6

шахОреІ1рО1дУRТОР

7,5 5,3 5,2

еемииюлкLвcЬRа tБorда.иliIв<сыкa

вич

-

,Кірова.

директор рЗiДl'OOOу і'мені ПТaJШНИЩЯ

фабрики ..

.

HI;pOвa.. . ш..'Во

на

.:--.

.Катерина

Макарів-

Ка.лИ'Гя,нської

ДМрка Ка,лwМнcькоr пта-

хофalЩ>ИІЮІ.

' керуioчJfй 'ВlдAІлком «,русапїFicьarilй •.

пта·хо-

Р1ЩГООПУ

ФедорчукГаниа СергіІlliНа _

р06іт.нИЦіJt

iJIа.рRИ1КОrюго, rooпо-

Бронзовою медаллю І грошовою дарст.ва pCJlдГOOIly «БоБРИіЦЬНИ1Й». прем18JO:

Гайова Євдок1J1 Кузьмівна -

ФедореикоМикола КостJlИТИКОЛИІШН!Й

директор

племптахор.епро-

ХБРОJВYII Вар8ара АРХнпlJВна

.

Радгоспи

лі­

водити читaцьal. коиферевцlJ, зустріч~ трудящих з JJКСhlеи­ никами і журнllJIleтами, об­ ладиати виставки літерату­

-

~ .~. П.mmI8~ ~;::.oro

Іх «ПлоскLвcьки.й» ilМeHi К:1рова «lРуісaнililJcькИlй....

macobo-політичноІ

Марченко ті'івна

птamниця КалиrrяН'Сько'іl1'Тахо- нович -

господарств

роботу на широку пропаган­ ду перІодичних видань, особ­ лнво

року

Назвн

І ком­

СПРIІМУвати

сандрівна ПТaJШНИlЦЯ ТЯ.нської птахофабрИlКИ.

Срібною медаллю І грошовою Строкач Ганна AНТOHlвнa ,премlвю: .д'о~ка}>8.іДГОClПУ <;:ПЛОClкdВСЬПавтелеймовова ВІра Кап1-,кИ1Й». _ tob:8-.-СВИ'НaJрна рwоопу ім. ~ , Петро П88ІЦі88ВЧ --

Оперативне

траи­

спортввх оргаmзацlй, ра;АГОС­

робничникІв,

УДОСТООНі ВИlCОIШХ нагород ВДНГ СРСР ,робітники, опе:ціа­ л'іс'ти і к·ері:В<Ни.ки Г9'СПОДajРСТВ раtЙону:

білЬilIlе ~BO~ тlІСЯ'Ч тонн roрфо­ Золотою мед8JШЮ І грошовою Осипова Надія Миколаївка ·IQРнпrки. Шофери В. Герус, А. Ха'В­ премlвю: ~ВИlна,рка Р8.ідГОІСпу і.м,ені Юром. ро та інші ВИ'КО1Іують '11'0 J1iїJВто,ри­ Надія Павасівиа ПРУДIOlЙМНКОJlа Іванович Топіха дві ·норми. Иід ОВОЧlі Івивезено ланкова раідГООПУ «НлооИ'і,всь- неруоочиіЙ IвіД!ДlлIКОМ :ра~гоепу к НІЙ» . «Тр е1БУJЙIНС I>КИіЙ » • 1,800 тонн )\ОІіїіре. Чижик Олександр МихайлоПолях Орина Гриroрlmlа В. МЕХЕД,

комсомольським opraJd38ЦlSМ

підприємств,

РЕПРОДу,ктор.

Щоб 'виpoorwrивиоокИіЙ iRPO-

ва --'-. свинарка радrocпу !меаl ~ о Р;6б о о' 1т.1ИЩJI парн:икоіюго гос.по-

щ~~. ~__ ФеА......· МРсі'ва "~ о «Б06рИlЦЬ.на - о IЦ~ ~ . tIвHa' , .' , с1jpeбу- ЮfiЙХМ:"~ .....о - . м":"ln Андр Xd:JllCЬіКИ1Й..

laaDOrO Oara

Тропwfвна

IOBKRaGJКa раіДГООПУ iJмeJlli Кіро.ва. Куаввич Ольга Мuapblва IОВкнщрна радгоопу LмeиJ, К1.ро.в.а.

<п_п

СВИIНа,рка PaJДГOOOY;MeHi. Кірова.

ШеверуиГаниа Лазарівна-

nТaJШJНИІЦЯ ПухJ,нськOlГО плем,nта-. "орепроду.кТОіра.

КоВаленко У.....а Мвколаlвна lдОіЯірка фабрик".

птахо-

Катерина Андріїв-

pa:Aroony

доярка

Успіхом окрилеНі

ли:на

'ва,рич,

НеіЩОІда:ано .вБроварах IВl4ц6у­

Ми.ко.ла, ЯяБИlЙ, ЛеоlНіід Онищен­

ЛИСЬ

ftа'ЛИ'І'JП!1СЬКОЇ

Яиовеико на рова.

-

...........

!РaJЙон.ні

ЗіМ:а.гаіlolj!JI

лиж.ни­

«і-в. ,Команда

РajДГОСПУ

«Руса­

Ifliв'ськИІЙ. з.atЙНЯЛ'а 'l1pe'l'Є

У'СПlі-Х

зalбwпечили

місце.

ідоя!рка Га-

Люба

ЖУ'Н,

,і'мені Ю-

Галина Се.ме;нюк,

МИlНола

СОЛOlВ~й,

но тоа Микола lWаша. Ух ТlРеІН'у ­ ва'в офііцер запах:у Ф. Т. Р.яБИЙ. В. СОЛОВЕЯ, член ДТСААФ.


-',

Проев7' Дирев7'ИВ

з~ізду :КПРС-В масиl

XXZV

ВИВЧАЄМО. ОБговорюв.МО. СХВАЛЮЄМО

П'ятирічка-наша Всі мІюця У Троєщи,нсь,ному БУДИНІ I\.У КУЛЬТУІРИ з&Йняті . Тут сьогоДні В'.i;,:lil\'риті па'Р'т-НtНl зоорн раДlГО:)ПУ ';,мені Кірова, прис:в,нчені

Dбгов·оре.нню

проен-

ТУ ДИР'Є!\ТIfВ ХХІУ з'"Lзду КПРС на нову П'ЯТИj)іIЧКУ . ,3 Д(ХIO.в~дю ПО цьому пита·нню ВИ'СТУ:ІШВ ,секретар ,парткому jJu,~r'(.КЩ'у 1:1, 1 :лушаl\. Иінро\3tпоН,В П'рl> ОСНОіВlШ, заВідання ,НОВОі ' И ІІІ Нl'И , річ.не,го Н.1ан.у в ларо.,:{11,;':1-1), Г~I"IlOlдapC:Т:Bi, .У піДвищенНо! ,vruTep_a.;JbtH}r() ІДИ()РООУТУ і

с,прtва

piltHa

іо1;ан:нястоять ,перед раДГОIСПОМ у І будні зазиO\1lСЬКИХ тва,ри:Нtників, .,.1єв'ЯТ,;IЙ ,п'я:тир.;,чЦі, 7000 ТОІНН :зоотЄХНі:к П, БіЛOlкри.нИlцька та ,УІ ' ЯСil належить ВИIРООНlТИ 11ва- свинаlрка О, ТУ,РЛО ,РОЗПОВlіли р.и:нш~ка'м, Доярки ви,рішили на ІПРQ ,рубеж.і I3(jIЗИімч·а;н на пе.р­ li':,нець п'яти:рі''1КИ ,ВИЙТИ

на

чо-

ший

р;]{

навої

ІП'ЯТИР;ІЧНИ,

Го­

ТIТРіlТИ'СЯЧНИЙ рубіж ,по ,На:доях т.уючись rLAHO В~діз,на:чити на­ ,:VЮ.10Кd. Р,і,,1ЬНИКИ і меха.нrі,зат·о- CTYIТLHi ,З'ЇІЗДИ ла:рті:ї, свин~рки, Іри вирушили Ів похід за 25 ~оярки і тешrтниіЦі борються за це:нт;н:ерlв з,еРНQ,В.ИХ з гектара, Ів,елик,е і дешеве t!\ЮЛ<ЖО та М'Я­ .н ра,д:ГО,ОПі ,;\'!аІЄ .бути ·ВJвє,дeHa Всо, Ви!стушаюч:і ПОС"І1а:вили 'ВИІМО­ дію зраlЗlюва ,НРOl.1еф ерма на гу пере:;!, меХі!.Ніl3а,торами ді­ 1200 ,КРО.1 вматон, Ш~РОН[Н'О ;Ю:vI ,Пtіlдli'р.l'ПИТИ свої з060'в'лза,нРGlз:маху на,бере ГО-СПОlдарсь];е, !fЯ про мехаН;I.зацію ~PY\Д()MiCTну;']ьтур.не і ЖИТЛDве буд;вниlЦТ- ,них Іро,біт,

hY;IbTY}lHiJ,fO Р"ВНЯ життя наро-

ВО, l:ityще

~y; Л}lО те ,lJ.(іІ}н есення, з янш.! l-'~ННJCьк.і люди зу~Т'р;ли цеН uаJIСШВrJ;Й lіСТОРИ" lНМ1 .:tOKYMeHT,

ген'тар:,!> заБО'ЛОЧ,ЕШИtX земель, і]ша,н,YlЄТЬСЯ СІI!>ОрИIТИ ку ЛЬТ,J'ІРН~ :пас'ави:ща, Важли:вИlМЗаасодо,м

збо'ра,х ГОЛОІВНИІЙ БУХІГ,алте.р ра,дгос.пу Л, ВаСИIЛl>ченко. НClJше ІЗ3ІВlдаrЬНЯ, ска­

завт-

ти:вності праці Є ЗЩЦРОtВ3jДження

.в,сі таЛУізІ ~іt,1ЬСЬКОГО,QПOjдарсько­

раtШНШ день, "цОJ(Л3jДНО .ЗУ'ПИhИВ'-:Я ДUl110юда'! на за,в~\аНtН'ЯХ

нових форм планусваНІНЯ та екоНОІМ';ЧlН'ОГО 'СТИlмулюва:н-ня,

П·ЯТИРі'!,НИ ло

П'ЯТИlрічка наша 'ct!ijp<l!Ba. ця Ду!Мка ,пі!дкр-еслюва-

нрема тр.alКТQiРИ.l ко'мюаини" ,'еко-

вро .п tЯТИIР~Ч'КУ раАГО{)ПУ 1'0вори:в УС:ВQlI,И tдОП'Оlвідіі ди:рек-

,ласьв :зборі'в.

yoixBllcтymalx Ylча,СНИlкLf3 1:3 .центрі 'уваги б,J'ЛИ

НО:'.1И'ТИ Іпальне ,1 м.а.~ти.ло, IПlД~ИЩУlва:ти 'ПРDД,УЮ'ИlВ,ЮСТЬ прац;.

тор раlдЮОПУ О, ':lижик - - Минулу ,п'яти:ріЧКУ,-ві:дз,на'IНiВ Олек,са,н:др lVlи,ха'ЙлOtВИЧ,

IПИІТання ,СІlворе.н:ня ,M~ЦHOЇ ко:р:МО]ЮЇ б3іЗИ, мехаНІізація трудом~с'Т,ких робіт.

ЦЮ ДУІМНУ п,родовжив головний іНlж.ене;р р·а:дгоспу І. Осьма,к. На JЮНlкрет-них приклщцах

у' МИНУЛОМУ році, -

ві,н~ока:зaJВ різ.н~ ста~лен.ня до

,.ют нас

виклина.є ' у і

rop;JJJcTb

J

сільсьнсщу ,гос-

НО1Да:РС11ВУ.

-

ІЮJЖНОІГО

рад;,сть за

"YlИ викона, лщ я, к ~ :юбов'я-

Д3іЛf>ШОIГО

ОСYlш~но

7ОО-.8ОО

п~ви:щен.ня

лроlЦУК-

Важли,ні tІш'Тання

за'з Вlін, -

11І:1JД.н.яв на

добитись 'того, щоб

го :ВИРOlБНИІЦтва були рентабельНШ\Ш, ДЛЯ цього слід ефенп"врідна І но вИ'.к'ОРИIСТОВlувати те"'2'іку. зо-

-

ска-

зались, за чоти:ри рOtКИ_ Пере- зала ланкова Брова:рського від- теХ,НtJ,КИ механ.tзаторlВ, Віо',юна:но зашда,н.ня іПО ,в,и.роб- ді, л.ка М . .Бала.НJ]Jі, на, ми ВИ- тран:торИlСТ І, У'леще.н:к, о,

tНицт'в.у і \Здачі !державі т.варин-

ростили на

, КОЖНОІМУ

НИIЦl>кOtі ПРOJJiYl~Цtї, защу'ПіВ'Лі ХУ- :n6 центне.рї:в

~eKTapi

б~В у ми.ну.л{)(wу

БУРtЯків, Та це, ~ашиною

, СЮОЮ ~'ВО'ЄЮ

1~49,

геН1'а:рш,

а

ці. Jаl,ЮРУКОЮ ЦЬOlГO є ширOtКИ:Й

lЖа;Й цієї цінної но,рМОІВОїКУЛЬ-

шеВll;ДП'овщаЛЬНОСІ\J3а ,доруче-

І ' ан ня, праіЦЮ,

рами, І3IiIДПOlв'і;даючи на ,цей заклик,

що .Бо.наможе Lд~ти. ГОЛОВ\'\ІІЙ ветлilкар

ра.ЗО,ВО НЕІ!!! н

соц;, аЛісТИIЧНОГО

в~Дзнача,.тюсь і

ЗМ<L- ту.рИ'_ тут СЛОІВО за Iм, еханііЗа'то-

рух за кому,н1стwчну 1 :ООПОlда,рс'І'ВО неодно-

ВсесоlOO-

респуБЛ;l\аНСЬКИIМИ

':vrЄJCа.ніlза,тор широкого профілю

пе-Ві'ДІДі,лка

)j,

КРИС3lнов

заяви'в:

peX:,,],Hi-J':VІИ 'іерво.нИI:vrи п-раіПора-j «3ана,:vrиза'три,мки не буде_ Ми ми, 0)'.10 учаIСНИКО-М ВистаВК;І ,зроби,м'О все дЛЯ ЮГ0, щоб на-

досяrг нt"нь у

;.1,СІрСТВ' і L:Pl.!P,

ну справу, бра'ти з техн;ки БоСе,

jj':ДПО:Вj'даЛЬН'і

по,чесні зСІІН· І

печеНі н:oрмClJМИ»,

Р()і;JlПОtJ~jДRЮЧИ

ІВИІСТ,УЩ ,ЗaJПРОВ3jДЖе.нНІЮ

ДОІС:ві,ду

передовиків. Він П<>lДі'ЛИВ.ся вра­ женнЯіМИ BI!JД поііЗідКИ ДО Героя

Праці

М.

3,

ПИЛЬ'ТЯЙ і в ра~осп «Плоск·і,в-

.про

трудові СЬНИlЙ», де ІКН.рOlВці чимало

повчального

іЗЗіІюзичили ,і

корисно·

го ДЛЯ ,себе,

Конкретно,

НазбораlХ ;шла сеplЙоона 'роз­

• ПО-ДІЛОВОМУ

мова

Бата.т·(} нова.х PO :\ JSMI:'B ВИіКЛIІІ-:,ав пр,аеli:Т дирек:шв ХХІ\/ з'їз­ ду К,І Іре .по ·п 'ЯТИР'lIЧНОМ'УПЛЗIНУ

I\Зід:рі :ш, З,веРТЗ~ IЗ'СIІ т, аtКОЖ 'У'В,И' З !І,а !1ІіIдJВllщеНIН'Я КУЛЬТУРИ' зе:мле­

Р'Ш'IJИ"JЖУ

,ЗlМIЇцнеIННЯ

н!аРО\дIНЮlга

~о!ОподаіРСТ'Вd

нашої краlї'НИ у ТР'J'lді,вниlк:'в Боl'даIН::I~СUКОЇ пта('{lQIфз'БР'ИIКИ, Нещода:ВlНО ТУЧ В'i;L6у"шся Вlіtд;кр·иТ'і пщр'гLЇtіНI) збоРtИ, liJpб 'в и'слов и:т а св,ої ІДУМКИ, ' внести, кон,креllН1і 'п.ро­ rюзищМ, НІа, них 'П]р.иЙШ'1'0 ба['а1'О беЗіпар:тt)Й!Н,ИХ ,в И'роБЮIІЧН,Иlкtв,

ВИ1сту,паЮЧ'l' 'ІІоа зборах на,чаwlЬ­ НИtК цеху П, П, Юрtко, Т'р,а'ктор,и'СТ о, І, ТеІ!JI.1ЮК, rго,по[шИlїl 31г,РОНОIМ l'осп.Q;I,а;Р'Сllва О, М, Миките,НIIЮ та і· нщів.НCJlСltлИ .прапа3' IЩН .про га,зи­ ф:!К'<:ІIЦ)Ю фа,БРИIКИ, бур,:IВ'ІІоИlЦ1'ВО ~Ю~I,б'lк.ОРIМ-ОІВJ()ГО

зз,воду,

на'вча,ння

р'оl6ства

і тв,а,р,ин.н'IІIЦТВI3, еIКОіНЮIМI;lка

да,льше

ГOlСtпо\даtр,СТlва

ТОІЩО·,

ГОТУЮ'!И 'лiдJНIУ ауссгр,і'ч на ,сту!!­ іНИМ з'ї'здаtМ ПЩРl1і'ї, пrrаШ)llИIJШ ,ВІІ­ 'р", IІІИЛIt на ІО - ..'І!) ~1.Н!:'B ,раніше ,В'Зято'го :юБОlв',Яlза,НIН1,Я &ИJКОІН а'Т.1 lП ..lа,н

пеір!lЮГО

]\1В,а,рталу

ни,н,ішньо­

.0 POlКy п.о прю\да,жу ,Я(')J.J,Ь. де,ржа'в,і, При з,аlщаl!iНlі 4 ~ЇVJьйони шт'у,к, їх

у, же в'lдІп~,аI!З,lеIНО до столу Т'ptyL!l.Я­ ЩИХ Т:Р'И М':.1,blЙ,ClНИ ШЧ'ІК. Пта.х.о­ фаБРИ.ка,

ВИ[JtiJер;жа€

грзф~к

п:р'о-

НЕГОДА, парторганізації.

1_

секретар

про

широку

'!ІіРОІІІаха.НlДУ

проекту ДИірек~I'ИІВ, IПіднесеНlН~ ріlВоН:Я вих,о'вноїpolботи, Ці:кав.им досвідом 'з ЦЬОІГО ПРИ:В'МУ .поді­ ливс,я керівник а І1Ї1ТiRоле.ктwв У ПOlгреБСI>К()ІГО віlдlд!Ї,лка А, Пасі­

rченко,

Лектори,

прcmага,lfrДИlCТИ

і аігіт'аТОРИ нмі,,по ро.з',я,с:нюють ТРУІд!;,вни,каIМ села цей і,сторИlЧ­ .ни,Й 'докуме,нт, tмоо; лі,з,J'ЮТЬ їх нс! тіДНУЗУ1стріч ;-j"tЗДІв П<1jpТ\ї.

Своїми Д:УМКЗіМИ IПо,д.iJлились ,на зборах таlКОІЖ БРИІГ.ajДИір Троє­ IЩИНіськClГО відділка о. НОІВ'аЛЬ, свн.на рка Б,ро,варсыого ВЇJljДі,л­ ка В , ПаН'ТалеЙtмо.но.ва,_ зоотехнік

ПОО'ребсьнОІГО

вlmіt.1ша В.

Тка­

ченко та ce~peTa:p t!lа:РТОРГaJН:їза­

ції Б:РОlва,рсь:кОІГО г. Труба,

В:дJДі,л;ка

Збори одностайно схвалили ,проект Директив на нову п' яти­ plі ,чку і прий.няли СOlц;·алl-стнчн:l ,;-j·обов'я:зання на ,1:971 :рік,

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громаДСЬJlИЙ. коресцондент.

Говорять механІзатори Ah"Т'!mJHIO ,проЙ!шл,и

збори ме.ха­

,першoro IB~ДДl:VJIК а ;р.щд­ «Ру;сшнt.I~С'!іК'IІ'ір>, ВОНИ були

,1!1':lat]'()ipi::& ,ГЛ'ОПУ

,n РIНI(Jf!я'че,н:;, дИіре.l\1' ИіВ

,00БГОIВIОІреНIНоЮ

ХХІУ іЗ'ї::3іДУ

П'роекту

КПРС по

ІП' яrгИ:Р,:IЧН'ОІМ у ПVJ'аIНlУ, Учаfc'lШКИ' з,оорl :tв ,ГОІООр,или [І:РО ';\, :JЖДНІВ, :' за'НIД:a.lIІНIЯ, ЯIКlі' ·СТОЯТЬ пе­ 'ред IмехаН':'заroр,аIМИ': IПЇдlltищИіТИ І~;:ЮЖМІ I&Сlі.х юіVJНСЬІКОІГОlОпощаtp'сь­ 'І-: И Х :KYIJI1>TYP, ЗН'Иlзит И Їх ооБІ~В<31р­ т",сть,

,н·а

,paK:TarгH 'ПР'Н-КЛЗI.:t

паВIН.у

morгyж:н;іcrь ,Воиtко­

те'Х'Н1іlку . СтаtВИЛи,сь у ме.хаін" lзаrгqр,и А. ЛИСГОIJ­

'ЧеНІКО, В. Пе'Гp€lНIКо., І, Хаlмбф', П, РЯlБИlЙ т,аіIНіші, ЯIКlі УIQПІ)ШНІО ви­ ,J\':J:НУЮТ Ь

Партійна організація комбінату громадського ха,рчуван.ня нещо­ давно поповнила свої ряди. Кандидатами у члени КПРС прийнято кондитера Ніну ШВЕЦЬ, завідуючу виробництвом комбінату Мот­ рону ТКАЧЕНКО і секрета,ря комсомольської організації Катерину дрозд.

На фото: секретар партійної організації Ірина Михайлівна ЛОБ­ КО (друга зліва) проводить з новоприйняти'ми кандидатами в чле­ ни КПРС беі:ідупо проекту Директив_ Фото В. ПtООQlflll,Яtк а·.

Q

2

стор_

Q

о

Б.ЗЯТ'Ї

з,оБOlВ' ЯI3І3IН'НЯ,

На. з,оо,р,ах бу,)ю IПР'IІіЙ!Н'Я1'О ,нюве соці,аl.lі:tсп~чне :юоов',ЯіЗаіННя на 'пер­ ШИІЙР,:ІК дев'ятої П"Яl'lІірі;IЧІКIИ·. У' ці "щі· ,М И ПЮlси~ил.изаlГO'Г,llВJJЮ іМФсце­ IВ'И'ХДІО,qр,ИlВ, до ДОСЯroro беlре31НЯ за,ю:IН'ЧИlМО JJ1іiJ:'ОО1"ОІВЮУЮЄЇ теXlН1і­ ,КИ

ДіО

'веюн:яних

IПОJJ.ЮІ!tИIХ

робіrг,

М. КОВАЛЕНКО, бригадир

НОВЕ

тракторної бригади.

ЖИТТЯ

'ВИlзна,Ч'НОJ1{) ,опещі,аліста, заступника Г()JЮВИ Держпла­ ну ОPlСР М. п. І'усєва ко­

Q

~ЗіРСblЮЇ

П'РОідJ"~Ц;Ї

на

20-

22 процеитНl.

НLІКОЛИ ще план роз­ IRИТНlУ всіх гал.узей сільсько­ го гоаПОЩ3lрства не був та,к tдо.бре п.і,дкр;плениЙ у маl е­

Треіба IПtїідНести ~рожай!НJ'CTЬ У'Сіх ,КУЛЬТУІР, 1 зерно· :вих осorБЛИІВО. В нов.іЙ п'яти­ річці КОЛГООІІИ і РЗідrоспи мають наБЛlfIЗИТИСЯ до ВIРО­ жаlйності зернових 20 цент­ Hept:lв. І це 'в цілому '!ІО краї­ ні! Ол:'Д ЛJi'дJвищwrи ефектив­ HLCTb ТВ3jриннищт.ва, щOlб фер­ ІМИ ДаІВаJlИ ,в 1,3 -1,4 раза б:.лышe ЛРQДJ"IЩlії, .ніж ТеІІІер , ВИlК'QНання ці,єї IвелИlКОЇ

,ріа'лыомуy в!JДношенні,_

програми

СЗіме тане (j}{Ш\IДНIQсті і

пи РООПOlЧИ'нають, в.пев'не:ні у :в,еюпчroн.іЙ П'l!дтрwМЦі держа­

РelOПО<lfrДенти

опитали,

яка,

на.

його думюу, характерна особ­ ЛІ,;rв:[Сть

,радГQiCпу М. Понома.ренко ПРИСВЯТИІВ свій

,нарОідНО'МУ гоопо-І оші l'В'а:ри,н,и БУ'ЛИ :в;досталь забез- Соціал)~тич.ної

РИТМ сільської економіки

Так, вара­

ДООИ у JiCliC,елен.ня, Іпо ~рИ!бУТ- ,3ВИlЧ3іЙНО, ,не межа. МИ можемо М" С~ичаl]{ Ііі та,но,му ж T~aK­ нах : рок:ту .црОДУ'КТИВНОСТі пра- і: ПОВИНіні знСІІЧНО ПіДВИ:ЩИТИ вро- ТОРІ ТІЛЬК~ 443, ВИ~НОІВОК: БІЛЬ­ ро, змах

у дев'ятій п'ятирічці завод ЕТВ випускатиме багато НОВНХ вндів продукції. На фо'l'О: конструктор М. с. УЛИТЬКО працює иад проектом нового світильника_ Фото А. Нозака,

нооої

сі,льської

п'я­

ТИlрЙЧКИ,

l:нтенсифLКClJЦіЯ ПО ,всьо­ му фро.Н'ТУ, В'іIДПOtВ~в ві'Н, І ДО(ЦаВ:

заВIДа.нр,

ті,єю

,вlдчуття,моошт,абності

ПІОС'т~ВJl'ен·их

.пЄ/Р€Iд

Л Яlн.с"ЛВОМ , ,і лютної

їх

пар­

раjЦЯJн.ськwм

се ­

'водltочас

абсо­

.реаЛЩlості

IВIj;IЩ­

кає при читаннІ .проеlЦУ ди­

рек:тИІВ у'

ХХІУ

з',ЇtЗiдУ

КПРС,

ал е

,M~IC '!"IПf·Х

л аКО'Ніі.ЧlfI1Н1Х,

ВИ,

КОЛІ1ООПИ

IВ'CЬOlГO

і

Р<llЛгос­

нalpQДY.

ВЧИlтаlЙтесь у р.я;дКН про­ ~KTY Директи,в, Не тільки в роо,діJ:8ї', прwc.в!Яченому Clіль­ ському' гoanо;даРС'І1ВіУ, а й в :інших !да.ютыяя чіт·кі заіВдан­

RlІдка,х ЦЬОГО донумеНІТа чІт­ ,ко .uростeнqyЮТЬСЯТe.нJдеIЩі,ї ; п~екти:ви РООВИ'І'Ку сіlЛЬ­

ІНЯ IJіРOlNiИ'С;ЛОВОtсті, науно:вим IЗaJКЛЩЦaJМ, Mliilf~TePCTIBa;M та ЕI~ДСI:УI{:тваIМ розширяти й УІ;:{О· с.ко.налюва'ТИI і:НlдУіСтріальну

'CI>KOO енОIЮlМЇІІш.

б<ll3У РОI3JШТ,КlУ соЦ:ал'іс.тИ'ч'Ної

Ми.нула

п'mИlрічка

п 'ятирі\ЧІкою

була

економічної

'ре­

фQРМИ, ЯіШі з.наilИo lЮСиmrла ро,пь

гоопощарського

JGy.~,

IJXЦIlнрила

iНlXT b,нQJlt'CJCIIfi'!!

trrіідвиіциіІ'а

~pa­

самOC"l1iй­

lрз,дJI'OCnJ:в,

1'Wцi ативу

селян­

'C'l1Ba. ххilы з'tЬд O3iP'l'iї і на­ ,cTyi!Lai ПленYlМИ ЦК КПРС виробили Іва;ну

нау,ково-обrру:нто­

rroJtI,TИIКy tВ,r~i

сіЛь­

'ського го.спO\дЩ)C'rва. В· її ос­ ' НООl КYtPC на G~HY апе.ц!~ц1ю' і _ пoo.тrllдов;ну ,інтеисиф:JКalЦlЮ . коJи'ocпно­

IPatдlГ.oIOI1Н1O:ГO ,вwрQ6НИіЦl'8а. Ця lІіЩl'іти.На ~же, дала результа­ ти, Ос06лИlВО · яаКРaJВими бу­ ЛИ ВОІіН · В мкнулому ,році, іВ р;к лен.і:Н1СRtКОГQ кщілею, ЩО

зщве.ршив -

:восьму

п'яти­

рДЧlКУ, наш; коШОІСІЦИ j рад­ госпи з!qpали нaJtвищИІЙ за в'сю 'UСТQlрію К'раУ;ни :врожа'й ':зерна і бщвQIВ:НИ, Oбcяr про­ ду\Кlц!ї

dlльсыкго

ГОСIIЮДаа>­

ства ста1fОВИВ 85,8 міЛЬЯрДа кщрбcmCIJllфВ і 001льшився IПIРОТИ 1969 рOlюу ,на ,6,9 міль­ ярда }щplБOlва:нщ1в, або на 8,7 прощеlfта,

Все це СВі,дч,ення Т,ОГО, щО темпи

pDl3ВИ"l1КУ

економііКн., осоБЛИlІЮ сільсько­ го

ГО'СПiQда~оС'J1ва

Іі

зв'лзаних

з ШIJМ галу,зей, Вели'Ч€,зна мо­

гут:нбсть нашо,Ї ЄlКО;НQlмі,ки ви­ ](О'рИіСТОВУЄГЬ\СІЯ

дл'Я

ро..зв'я­

зatilня заВіда<пнл забезпе­ чити ВИI~о;кі Темпи зро'стання с,і'льськосО' 'Виробниц.тва,

Щюб .rех;н!ч,но

пе.р.еОlз6рої­

тн! ноurroспи. і рад:гос;nи, дати

Ї'М усе неоБХ)~е Д'ЛЯ інтен­ сиф:IКЩїУ НООК1ЮЇ гаoJl'Уз,і, дер­ жаlВa

Н3іправляє

на

село

;ве­

ЛИІЧЄlЗН! КОІШТИ 82,2 міль­ ЯАда КaJрбо:ваlНЦIlВ на. кшп.:'та­ ло'в:кладен,ня в 1,7 ра.з"

Сі:oJIьше, нІж ,У попере;Дн:,й п'я­ TlfPiRlЦi_ І{рЬм Toro, блИІЗЬКО 43 міЛЬЯlРДlі,в 'Kalp60,BaHIЦ~B ВИ­ тратять

на

цю

мету

колгос­

пи, Загальна сума ВКЛ<lIдВНЬ перевищить 120 м,іЛЬЯJАДЁВ Юllрбо;в3іНlців, що J!Ише )і а, 24 Мільярди менш,е, нІж qдер­ mаlЛО сільсыкe гоопОідаірС'ТВО

з 1918 ПО' 1969 рі'к, За ЦИіМИ! цифрами туж.на

суча.сна

-

по­

теХНІ:,ка,

доб·

,рИІва, Н~ЙНlQIвіше ycтa'TK~,BaH­ .ня, бу~івеЛЬІН:і матер.іали. За ,раки п'іЯТи.ріIЧlКИ КО:ЛJlOC'ПИ : ,раlДГoanи

сщержатьсТtі,Льки

с:ільсыtQ('ос-­

Те'XJніIRИ, скільки мають її те­

t!lО/Д8'РСЬ1\ОГО IвщюбнИіцт.ва 00C_OВIНO зporcтають_ Норис­

Пеір. М;'нераль:ннх доБРИIВ на 110"lа11ОК 197'5 P()iJ{y Я3jДXI()ІДIІ­

ТУЮЧИ'СЬ

~М'і:Н()JlOtгією

HOIМti'C'l'li'B,

ОРі'к

е.1\0можн:.а оказати, ЩО

CltМjДесятий

буя!

добрим

ПУСКООJl!М · ,ііМ. пу'ЛЬСOOol: ДЛЯ НО­ сlЛЬС1ffiОІ п'wrирl!ч:l\и_

,BolJ В

ній

p~НCf>Ke

. OOJI.я:нсТВО

ма,є ,роіЗВ~ати тн lВЄЛюri ЗaJ~аНlНЯ, $Ї ,не стояли пе­

рещ НИМ ще ніКОЛИ. Проект Ди;ректИ\В_ перещбач.ає з61.ль­ шити c-ереднЬІО~ЧНИіЙ orбcяг виробництва сtльсыltгоoltо--

Четвер,

4

бepe3IWI

1971

ТИil;lе

TOdH,

блиІзыоo 3!fЗJЧ'НО

7,2 м,ільЙоні.н більше,

'н,і,ж

бytдь"IЮJIИ ранfuше. ЗУСИIJJЛJlll\fИ па,рт;.І С11ВОІрено всі мЗIrepi&1ІЬ'К!. й оргаl}f,іза~ій­ ні п~()(ви длtЯ ТОГО, щоб дев'ята П'ЯIl'и:річка стала п'я­ ТItp1JчIКОІЮ :НОВОГО, Яlrісного n'1jДНeCеНlНЯ сільськосо госпо­ да.рства

о. ПАВЛОВ. (ТАРС).

року

Q


Вео.Ї

на яких МOJЖ,на tВиІхати ХІ1ба

•• 3уО .....1'і"'6

що 3 ~НI~. НООодllOjpaЗо­

но ДaJВa.JIи 3а$ВіКИ В .райОО'єд­ на,нНІЯ сСiJIЬІІ'ООПтeJtНі,ка., але гусениць, lЩ(. t d.1!tШИіХ запас­ них частин, ~lнeJ(aє.

ОСТАННІ ПРИГОТУВАННЯ

І.

оксll3а:ти,.

ЙQ8Н'l. петренко..

цеНТНЕ'рів зеленої маси

че:нко та ЇНl1lЇ 'IЙДПОIВіДШПЬНі товa.pиml onокmно опостері­ гають

по

ку ~ рива,

в

а тatшx J"MOBax бу­ ло B!.цpeМOНtoвa.нO 36 Тpшrто­

.p:Jв 'Ю

300

і

ПJ>а,К'Ти­

Пе'liренко,І. О. М!ilксимеlllКО, А. Ф . .ноломіЙ1чeJi'КО, О. Ф. lЮЛQlм,Щченко, І. П. Петрен­ ко, І. д. МaJ3iIЙ, Б. С. Теl'Я­ нич, д. В. ЛосИtк та баІГато ·і·ншИІХ. ВOlни l3акLIІІЧУЮТЬ ре­ !МШІТ рот3ІЦіlЙШOlГO Т,JЮЄ,POЗКИда:ча, ще і ще РаІЗ переl'ЛЯдають машНJRИ.

ведено дО' посі:в.них ~ОНДИфЙ кла,оу.

Велику

УВаІГ'у

ПРИrдіЛяють

:вирощенню ка.р-

тOtпліі. Перевірка пока;зала, що ,на'с і НІНИ х бульб є 1000

тонн, ЯlК і передбачено пла-

ном. Для

з~рнов НІЙ

OAIfH

каp:юnлоац,і та :д'ва

ні!3мі'В. оВіiдJзн:ачеН1і ·за ШВИlД­ КИ1Й і як'існий рем ант техніlКИ 'опеЩіаліlСТИ о. А. 3агЛИJнсь­ :КИ1Й, І. Я. Петренко, С. д.

НОО!ІІІН:ЯМ яриrx: 'Р3ІдГOOn ПОВнІстю за.бе3ІПе~·е.ниЙ, воно до-

к,няжичани

41 у

чотЩ)lf

,сортооновлення є

TeXiНliHa 11 .оСНОВНО'МУ Р:['ООТЬІСІЯ

:Н€Щогано.

Ось біля

'МWЙІСтерні

си,лосний комбalЙ-н.

збе-

Але ...

стоїть

його вlд-

.реМQlНТУВ"'nи!Та " ""..,. . T"'U "''' "~ з"'nИ """ ШИЛИ 'з Iн.ероов,антаакеКИlМJI

ска:тaJМИ і незн:ятою На

~ОСО'Ю.

тра:кТОірном,у Іста.ні ок.ре-

350 'ГО'НН сорту Сулев і· 200

IМівІДреМ();Н'ТQlВalНі машини не

ник А. ГОНlЧ3jренко ,добре І~бер:,мє Ка.}'JТОIПЛЮ. Цієї зес-

.не

ТО:НН Чаlрі.ВlНИц,і.

На:гаl1уваль-

ни вперше планують провес-

ти. о.ра:нку під картоплю без-

.

Б'щваль:нИlМ апос

об

го IпіlДГОТОІВЛЯЮТЬ

Д СІ:\І .. о' цьо-

'В:IД1П{)lв,і,дн'і

мехаНіl3МИ.

O~H3iK треба ,сказати, що З Н3JГРОМ3ІдженнЯlМ міоце:вих ~O'6pI!B .не нсе гар3JЗД. ПІд ЕJIр'ГClП.mo ШJ~р;.БНtо було .виВЮТИ Ш:іСТЬ тисяч ТОН:Н добрив, а є 4800, HeJДOiдa,HO п;д

УІПОPlЯДКОВ'3Jні, робочі части:ни

змащені.

Рейдова 'бри,гада: М. 1(0ЧVI· " е", IpoaiНtOHIHo.OO ,lІl'І1аібу «КОІМIСОМOJLЬіСЬІКОГО

нє: <будуються нові ВИlробнИЧі пр и.м іщення , впрова,д*уютьоя у вирOlбниц'DВО еЛЄІМенти нау­ кової о.ргаlНЇІ3ЗJЦії ПР3Jці. Трудаірі ВИ[llукують

пО'люванні

резе~и, ударно пращюють на пе,редз'ї::з,дівсь­

НИJЦТВО

сил<ЮНli .кOll6aAиИ', П'ЯТЬ ка,р­ T~, більше ста_ ,землеооробиих машин, ,Mexa~

за,готовляютьс.я доб­ .придбаНlі гербіциди.

першОІГО

це.

AJ1.e . А

К,У'НУ­

ходам ~ооять

ВРOlЖаї.в на

пом ПОВН'ИІМ

овочевих КУЛЬТУР ручн;у працю

МОЛ()lj{а

за

~YlRQК lПі~ВИlJЦенння щю­

дую-ивностL ху&Цоои, \3М]цнеНlНЯ кормової баІЗ1:І· і :меха.н.і!ЗацШ 'l1PУ\Цoмdcтких J>обіт. КОЖНИfI ПЕРЕДЗ'І.3ДЕВСЬКИЙ ДЕНЬ У ДАРННй, так вирішили IМОЛОДі ро6і11ниюt баіоовиmюго ~юМіб:lНа'ту. ПРИllшад по­ каауІОТЬ YJдаринки камунiliСТИJЧ:III()lї працІ, кlль­ І(·іеть яких невпИJННО з;роста.є. ВонИ ВИlCтулили 'іЩато.ра'МИ lДострOllЮВОГО виконаНlНІЯ кварт аль­ ЖJ('Q плану.

ноп lІІВеДеНЬ

-

НА ПРAlК·ТИЦІ.

ЗaJllРOnОНlyJВaЛИ

арганit3aщiІ

Двадцять НООО­

активісти

НОП фетроВОІ

первинн.ої

фЩри:ки.

Серед

пе,рПlOчеproв.их 3~ ВИI1JЧе1ШЯ передових метоДш .nраці., а:наЛ:і!з діючої системи пpeм.lю­ вання зі Ії ВІІ1ЛИІВ на nі<ДВИЩеІіНJI 1І!родуіКТВ&НОС­ 'І1і щращі 'та ІШСОС'1'l· п~ції.

КР1ПИТИ ОБОРОНН У МОГУТНІСТЬ. Збо­ ри Jl3lРТilЙiНО-іГОСПOlда.РСЬ1\ОГО' активу ОІбгоо!ОРНЛИ стап оборонно;масОІВОї :роботи В районі і за­ ХОДИ по ї'ї полiJпіШеНlНЮ. КолекТНООіМ, де доб-

Iк,іlЙТРУlдовій ,вахті.

ЗРОСТАЄ ТЕПЛИЧНЕ

Комсомолець син

Микола

мевко

-

роду.

ІЦе підлітком

Юхи-

хЛіборобського

навчився

водити трактора. Шість

років

працював механізатором у рідному cenl Плоске. ПотІм жив У Радянській Армії. конавшн

,прожекrl1qр'а», Н. І(РЕМІН-

перед Батьківщиною, вернувся у радг

СЯіч.і квадратних меч)Lв. AВtci теПЛИJЦі ві:ДДі,Л­ ,ка з3lЙМaiють 27,.5 тисячі К:В3ідрат,них метріз. Зн&ч.ну ПЛОЩУ за,критого грунту переlЗ<сдено на ел·ектрообіil1ріIВ.

МЕХАНІЗОВАНИй ЗАГІН ДІЄ. Колектив глиБJJвcЬ1ЮГО Iв;rдДіл:ка p.3iдгOClIl~ .,КооаровиіЦЬ­ ЮІЙ. вн.ріlШИВ WfiPОСТИТИIВ .цьому роЦі 3 кож­ ного гекта,ра по 250 це!nlreрів ПOlМ,ltцqp1в, 136

картоплі і [10 1:2 IцешнеріlВ н.ас.1,JШlШfШ ка­ пусти. Ударно працює IМехaнl3olЗ<МlИЙ зIII1LнНН­ Ні, .який щодня ВИlЮЗИТЬ на IIЮJIIЯ по 110 ТОНН то~нойових .l«)МП0C'IVJв'.

НЛВЧАЮТЬС.я 'l'.БАРКННИRИ. На соф:­

ЇіІЮЬІК'О-<БОplЦ3ІГ1ївсЬКОіМу&ЧМі_у?а'дгоспу <Сов­ ки.

Ojpг,аНДЗOlВ!ilНО

'J.1ВОРЧІ 3НІ.ТИ ВЧЕНИХ. На IIIЇ\ЩПРИЄМIСТ­

B~, ІВ p~, УСТЗiНlOlВa:X і ШКQJlах Р8!Йону вJ,цБУJlИ;СЯ тепліз~l З В"reНИІМИ СТОЛИJці. Трудящі з iHT·epocOlМ іОЛУх.али леКІЦІІІ цро ви­ з.начні ДOtОЯll'нен.ня іві'l'чи:з.НiЯlнаї науки і техніки. (Газета «ШJIЯХ до комунізму.).

священний

СЛУВн-

обов'язок

осп

він ПQі тепер

ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИНИ у ком.плексі агротехнічних заходів по догляду' за озими­ ною важли·ве місце належить

добри,ва мають бути добре по­ дрібнені та РQзкндані по всій п-лощі ,посіву озимини. Піджив­

весняному підживленню озимини. Воно має створити самі сприятли.ві умови для росту та

лення озимини треба провести в ранні строки на,п.рикінці зи­ ми, або на початку в&ни по таломерзлому або мерзлому ГРУНl'і. Гноївку та інші місцеві добри,ва слід вносити перед самим борону.ванням озимини. Важливо і те, щоб добрива по­ пали в грунт на початку від­ живлення та відростання рос­ лин. Строки внесення добрив дуже короткі, а тому слі,ll. ви­ користати в господарствах всі засоби їх механізованого ,вне­ сення. Найбільш продуктивним є проведення підживлення за допомогою літаків.

розвитку рослин.

Адже ж під

.шс зимівлі рослини втрачають

значну застбину поживних ре:

човин, що

ницы(R,' ІПРІЩ:ІВІНИ,К .реда1wціїрайгазети «Но.ве

тракторнстом. І{а фото: М.

живлення прискорює їх оживлення, сприяє кращому відрос-

Ж·И'ТТЯ».

ремоитує трактора. Фото А. п.. U'озаuа.

ЮХИМЕ НКО

ули

нагромаджеНІ

дО поча1'КУ зими. Весняне під-

танню та допомагає у формуванні

продуктивного

стою, що має надто

стебле-

важливе

:перевезе.ННі сіна. ПРИі'шна, безумовнО', nоважна,але ж Т('lпер ПОТРібно іп'ОtIюВtиити

фосфат, Я'кого треба вносити по 1-1,5 центнера, азотних добрив по 0,5-1,0 центнер та

тра.иСШО'РТСI:\І

каліЙ.них

:механіоонз>ну

6pwralдY ІВ. З3JГJJИНСЬКОГО і за

надо ЛУ'Ж Ifти

Л'іАНIІМIІ добривами. Ту ж GЗИмину, що виАW.lа із ЗИМИ в слабому стані, треба підживляти азотни,ми добривами. Крім м,інеральних, для під-

тра,нт.ори,- - -

ЖИВJJення

ск,ФЖИ'ТЬ'С~іЯ ,заВ:і,:І,УЮЧv.tЙ май· (:тер.н: ТИІ:\ІСфJЙ Іва.НОRИЧ Фе·

старі.,

опрацьовані

можна

використати

і м:ісцеві: гної.вку (3-4 тонни на гектар), пташи.ниЙ послід

д : РЄ'НІ{() , ~ :~можуть працю"атн. ШС::\І Т-74

0,3---,0,5 Перерослі

підживляти фосфорними та ка-

зеlмлео~робн.и.х машин вilдре:ІоIСНТОlВз:на :влаСНElМи. СИlла.:\І:: у СВ'С'ЇІЙ ма'Й-етерНі. не всі

на гектар.

та загущені посіви озимини слід

ХOtрсше гат.уютьс:я ДО' ,ВН-

Та

доб.ри.в по

центнера

XOI~y в Іполе .механ:затори. O~HOВtHa 'маса тракторl'В \

--

lПіlдllнmценню

ТБаіРИНaJМи.

зна'чення для одержання високого врожаю. Для весняного підживлення особливо ефективними є такі мінеральні добрива, як супер-

ТI:жд,еНЬ-.П.і'в'тора

наачания оо

н.ва.лlфі'к3lЦilї Т.БарНlНllЩ!КШ. Доярки, СКОТ3ірі, ме­ ХЗіКШаТОРИВИlВч.аІОТь 'cкnaдцy ДOlїльн,у устаНОЕ­ ку .,Iм.пулЬІС., пеРе\Дові іМ'е'ТО\ЦИ ДОГЛЯДУ з3.

с.вочі 500 ТШI:Н, а під .кукуРУІ~ЗУ -- 5000 'Тонн. Диtpект.)р ,рщ:~гос,пу І. О. Ба'сю]{ ПСН~.нює це тим, ЩО весь а'в'ТотрансtПорт буlВ :заЙНffТИЙ на

:пре:га'я,не.

Наlба-

пу «МічуріНlСЬКИ:Й~ ~ ,збіЛJ>шилаlСЬ на 4,5 ти­

працює на тваринницькій фермІ

'на{j:'НIНОЇ~Jj1С1пеlК:ЦН, М. ІВА-

МІСТЕЧКО.

га:то розширилась територ1я тепЛИЧНО"uІа1Р НИ кового ГООПОідаРС'l'.ва IпершOlГО в,ifДд;лкз радюс­

---------------------_..._----_.._----------------

ЛЕСНИК

СЬКА, н,аlчаJJIЬІ",ИК ,раIЙОНIIЮЇ

за­

БУДЕ ВЕЛИКЕ МОЛОКО. В МИIН:УЛО,МУ ро­ ці l'вз,РИНІНики .р~ос.пу «Восток» ОІД~ржали блИl3Ь1КО 500 тонн молока 6і,льше, ніЖ пла­ НУ,В«l'ЛОСЬ. На перше .мі,оце ВИJйшла Доярка, удwрник il\ОМ,УіНlіС'ТИЧIНОІЇ пращі, М. Вонтова. Ва­ .на. Iна'ДОї,ла в·ід кomНОї ;Кo.p<JIВИ 42·26 1tїiJl000pa­ м:Jв. Готуючи гLдHY зустріч ХХ,ІУ з'ііЗДУ мре, працііВИИКИ фе.рм виршиили з6ЇЛЬiIllити вироб­

-

гектарі'В сільськогоопО'­

100

Аобрива, ПЇідготовлеНОВИСОКQЯJкіlСНИЙ насінне­ ВИІЙ ,мarrе,ріал,в.ідреМОНl'юваоо теХіиLку. На­ ·оіннlЯ овочів IlщрLшено драокир~ти. На про­ м;'нить маШИІНІна.

СИlНЬ().~щ.вeoroрo:дmен.их то­ чил ~ .: ~a. IНіже~ по технЩl.6ез.пeкk ІВ. Г. Ки,ри­

ру,~зи; 500 цент:нерів НОР­ ма'ви'Х БУ,РЯlН:IВ на :КОЖНОМУ геікта,рі. ,л,гротех.Ніll<3 ВИlСакО'­ го IЕрО'жаю розроблена і ВО­ .на ,ВIПРОВ3ідJЖУЄ'ГЬСЯ

хо­

ної веиrВ.!iJlцilї. B1tц \диму

'і більше це.нтнер·1в ово­ КОjJ\.'\ю:добунна бригада

чtiв, Ф. Залоз,ного бореться за

особлиоо

, треба с.кaJЗa:ти., що і ,уМОВИ ДЛJI pOOo-rи ~. !Майстерні не­ ~ НlЄNa ЩЦПовїд­

.непога­

гектарі

. :свердл,

му році на кожні

,Дарських УГіДЬ виробила ПОН3ід 135 цен~ю~рlI3 м'яса. Тут відра:дні lПерапектИlВИ ,; на май~уr­

ких

ДОВИХ,'

М. Ли,сенка IВИlрощува'ТИIМУТЬ ВИСc.JШЙRражаЙ каРТОІПлl. брн:гщJ,И К Чист;но.ваї та М. 'Гt(ЗЧСНН() ~J·о<бов·я:з.алИlС,Я одер­ JЮЖНОІ:\ІУ

цен,'l1нери. :ВИlJЦИІМ, ніЖ .в ,минулому році, має бути ВРOlЖаlЙ авО!Чі,в. Для- забе3lпечення в,и:со'­

'16

28 .

леpotЖ.

КИЄВО.СВЯТОШИНСЬКИИ р АИОН ГАіВРИЛШЦІ НАБИРАЮТЬ ТЕМПИ. Мо­ ЛОіда ГащрИЛі,в'ська птахофаіб;рика в ювілейно­

шили ВИРОСТИ;ТИ на КОЖНОМУ геКТ.3ірі по 154

КрYJ'ля­

. _

ДО ~eт,piB 00,. _чкою He:3'~ ,Бpa;Jtує рl3аЛЬ­ ІНОІ.".О '~eН'Ta nлашок,

J{И Г. Олек,сенкз, Т. Фе,цо­ реЕ,].а, Й. Ма'Н'сшvюнка та

160

-

Kai~paнfmкa

но. ЧОТИІРИ меJCані,зова,Нlі лан­

жати .на

і

матеp!aJIамИ j IJнс·фу.м 8нтОм г IдСіДЗЄ тqЩloр CeprИl ДОрофl­

ГОТУ'ЄТЬСЯ.

т,реба

постачає иа,.с

ре ПОСТ3Jвлена підготовка МОЛОіді до служби в аРМ';Ї,ВРУlчеНі пеJ>е~іДНіі Червоні ПрЗЛЮрН і ГР3Jl\ЮТИ Miicыкомуy НПРС .і М~СЬК:ВИ:КОНlкому. (Газета «3а коммуннзм~).

Ви.вчаю-

ЧИ проект ДИlректИІВ на нову п' ятирLчку, тру­ :ді'ВННКИ ра(ДГОСпу «ltрасньLЙ луч~ нак'РОСЛЮ­ ють .нові рубежі в усіх ,галУ'3ЯХ еі·ЛЬСblКОГОС­ подареЬКОІГо. 'ВИlрООНИlцт,ва. КартоплІ Т,УТ ,вир і­

-<<Сi.J!lіІ'ООІІтехнlica. вкрай ,незадОВіЛьНо

Га.ловнИlЙ агроном ра,дгос­ пу і':\Іень Щорса Микола liв.а­ НСІВИ,Ч Ст.РИlгУ'Н разповіідає: ~ НalШ .колектив зобов 'я­ ззв,ся ві,~знаlЧl~ТИ рік партl,й­ нихз"Jj~дів IВИСОКИlМ в.рожа0:\1 в1сіх сіЛЬСhJюгаспода:рсь· ких культ:ур. До цього Й ре­ те.1ьна

ІЦОЛКОВСЬКИПРАПОН ЩЕдРІШИМ СТАНЕ ГЕКТАР.

(5-6 центнерів) та перегнійний сипець (4-5 тонн).

«Б.1УТ:»

IJ rуеешщі.

Перед

вн&енням

Практикою доведено, що прибавка від піДЖИ'ВJJення ста­ новить 3-4 центнери на гек­ тар1. Щоб своечасно ВlW(онати І(Ю важливу роботу по догля­ ду за озиминою, слід старанн() nW0ТY:BaTНCb до неі: . завезти

повну

потребу

м1неральних

добри.в, заготовити та зберег­ ти місцеві добриВа, пі,ll,l'отува­ ти вt:i машини, а тако. 8изна­ чити площі, на ИКRХ проводи­ тиметься підживлення. Застосу­ вання цього важливого агротех­

lіічного заходу допоможе збільшити

валові

збори

цінної

крема

культури -

зерна,

зо-

продовольчої

озимої пшениці.

В. КРЕМІНСЬКИй,

мінеральні

агроном.

1ІІІІІUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIШІІІІІІІІІІШlllUНІIІІIПІIПIПШШIIПШШIШIIIІПІIШIIШШПIllIUIllIUIНIIШIIПІІШШIUIUIIIІІIIШIIШШIІІIПIIІІIІШIШ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІІІІІПІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІШlllllllllllllltlШІІШПІІІllШІІUUІІІІ11111 у СИЛС\ідальному .цеху майстеРНі ,ра­ йонного О'б'Е1днан:ня «СіЛЬ['ОСlПтехніка» тепло і затишно. Біля OI!llHOJro. з тракто­ Р:'В. що стоя'ть іНа ПО'l'оковіlЙ лінії, .:зt.бра­ .1И,СЯ ,КЇIЛJ>ка чоло:вік

і

про

ЯКІСТЬ

трика Па:вла IВ'3JНОІВНl'Ча ПРИlмаченка бу-

U 'U

ГОJlОВНИИ критерІИ -~~,:~~,=;;оїт~~~~~~:ої«~~~~;;r ~~~е:и~~~ ло

Це .про я,к;,сть ремонту, ~ ІІЮЯІС­ нює старший іНtженер-т'СJCНoQ.ЛОГ Феодосій Ілліч ВаIСЬКО. НедЗJВН:О у нас npoвe­ деН0 масову рейдову IперМltІЖУ по !ЦЬО­ му :пита,нню, рєз:уль'та:ти 1Ї оБГОВQlрено на за'га.льнихз:бо,рах. Під чаlС :перевірки ,ви­ ЯІВИЛОСЬ, щО деК'ілька траlкторів були .не­ дсБРОЯlкіс.но ПQфарбаваНі, мали дефект" в ремонті. ТОіді ж ІЦУЛО Iви!рLшено :пLдiВИ­ КОІЖнаго ,робї1іНИ­

ка за я:юkть роботи.

Як видно, вн.несеlill:Я 'ЦbOil'O ПИТЗdflИЯ на широке обгов~енн:я .було н~рiJI()ю пО'требою, коли HWHilтb піолlЯ збоРі'В TaJ< довго не ,вляглися пристрасті. А це да.ло поштовх дО творчих ПOlШуЮв колективу,

пі,цвищення П:POlду!КТИ1В1ностl пращІ, БІль­ шої стаБІльності в ~ОСЯlІ1неннІ У'Сп1ху.

Чenep,

4

освоєно ,опосіб живлення

іПрЯІМЛЯІЧ, ЩОl3alМіонив

Колектив МЗ!ЙС'1'ерні 'вироБНИJЧе 331Вдан-

---

о

'.'

·

ЩОСЬ 'ШltЛко

ОIl Е' Р маються.

ЩИТИ .в:,дпО'відаЛЬНlі,сть

Висока

Л;фі:ков.ани:ми

СйІеlЦіа,л,і,стами.

Багато

пе-

Н:Я ІМИНУЛОГО 'palty 3,дilООНИtВ на 103 п,ро- І реДOlВИIКЇIВ івироБНИlЦтва працює без браценти, доореапраlВНВСЯ і з пл3lНОІМ ч,ет-: ку. Удз:рни,ки lюм:уніIСТИЧНОЇ IЦpaцl '1'0-

.веРТОІГО кварталу. Не lГitPШе працюють tpe!llОИТ,НіИІ(И І В ЦЬoм~poцi за о~чень : і ЛЮТИІЙ К3JПі'т.a.JIЬН() JlолаJI'О(джено 70' тракторів, кк перetдібачено ПЛalНОМ.

;кар Віта,лJй ДМИ11РОВИЧ Власенко, слюс.а,р по ремонту палИlВ'НОЇ aJПарarrУJ>И Петро Пе11ровичЗаі1к3!, rWЗQiеJJ.еН'11Іюзва:р.ник ВОЛОідимир ТИХО}LOOіНІ'Ч ,Вєлаось, шл1фу-

21кУм,ул.яТQР. Ц~

с,коротилозатрати чаlСУ,

ОіЩ3ідИТИ :кошти.

еле:КТР900-

ідОЗіВОЛИЛО

330-

Нолекти.ву ма:йс'терні ДОВ'ОДИТЬС,Я пере­

борювати Іприклад, НИ1Й цех, Сl1а;рілих

.в роБОТі. 'і· iдM,Jt! ТРУДНОІЩі. На­ дy~e IпереВ!ilнтаже.ниlЙ мехаlні'Ч­

у НЬОІМIУ ЧИІМаЛQi верС'таті,в за­ і спращьовани.х, Та й слуJRlбd

~ MaEJMo ХОРOlШі Iп~еRТИВИ і на бе- 'вальНlИК кол і нчаС'тих валі;в МИj{l()ла Паврезень, ~ каже і.НІж·енер-llЮнт,ролер І'ван лонич. ДроБИНКО, ел~ар~ерсТlЯННИlК ПaJВЛОВИlЧ ГлиНЯlНИlЙ. ФОНlД ремон'Ту Ва,л.ер;Й Максимович Бюн,цер, IСлюса,р

Jюстачан:н:я 'ча'стенько.не за6езпечу,є ПО'­ Ч>'ібнИоМИ lМатсріа:лаlМИ та заlПJча,сти.наIМИ. Це ж, у СВQЮ чергу, ча,с віІд :часу пОіРОіД­

да:н1Чику -

КаленченtКо та і'И[ll,і взяли на еебе по-

до зниження IЯКО'С11і ремонт,у.

ремонту,мтн l'РИ1ДЦЛТЬ lП'ять.

я,кості.

забaJРОМ механilзаrrорн

Безперечно, і берез:неве завдання, ,і В ціл()ІМ~ квартальне НОЛeJlUl'И'В ремОН'l\никЬв :зможе У'ООЇJШНО ВИ1ЮНати. Умови ДЛ'Я

:Велику ДОПОІМОІГУ 'в прискоренні реlМ.анту ІПОД~ТЬ 'раціо:шл,іl3alТОРИ! і В~HaХ;lДНИКИ. ТI'ЛЬКИ В НИШШНЬOlМУ сезоН! на

УіКомплекroвана в ОСНОВlЮМу ВИlCQlКОІі(іВ3-

деILН'Я. Пїlд к.еріВННЦ11ВОМ Lнженера-елен-

в нас доста'1'НllЙ, біля м.аЙетерн! н.ам3ІЙ- по 'ремонту Д'ВИlгу.Ні~ ГРИІГQр:іlЙlI3JвлавИlЧ OQPOIК

11Paктop1Jв

чекають

своеї черги. 3а i1lJlatНOМ ІМИ [lОВИ.НІНІ! від- чосне зооов'Яl3alННЯ _

роботи

бере.а

створеНі

1971 року

' хороші,

за.воюВarrи знаки

ж,ує шту!рмі'вIЩИНУ, що

,неминуче B~Дe

ПOlЧа'вIСЯ перший :веснЯlНИ1Й місяць. Не-

JCофа1брик

раlЙtО!!,У

радгоопЬв і ІПта­

ра3l~УД'ЯТЬ

ниви

М<llЙcrерия IПЩПРИ'ЄМlстві ВlПРОВ3J~ен:о цінне нововве-І добре ві,дреМОНТОІВЗІнl тра:кТQРИ.

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

о

Віід

ЗИlмоваї {ЩЛIЯlЧIКИ ме.талевИlМИ голосаlМИ ,ПО'ТУЖ1НИХ машин, РОI3lПОІЧн:уть польов; роБО'ти. А ІДЛЯ ЦЬО['О' потріlбні надійні,

П. ТЕПЛЮК

о

3

стор.

О


По-весняному

ЯlВЛЯ!ЄТЬСЯ Весна,красна . у ба,Р-j :ва,лиси .прилав.ки. з р:зномаНіТ­ ,ВИСТОіму Ylнра>ї,нськомувбранні ННlМ крамОІМ. ПраФВНИIКИ чаlЙної з х.л:60м -;сіллю навИlШИТО.му \. аблаl;l.,на,л и .в стаpj)ВИННОМУ сти­

ПРl'га,рнИlМ бj'В день мину,лої нєщ:лі. Вночі ще зима бу,ла во­ .10даркою .природи . І землю,: .1ерева , і БУlді'ВЛі 'вкрила пух­ f1і!!С ТШI с.ні,гом. А ра,но-вранці :\·:І<.І

обрію

,RИ.КОТИЛОСЯ

!І ре'шстс сонце

Н:ЖНО

і

РУШНИ1юВ'і. Вона привітала цри- ІЛі шинон, де

,с.утн'lх ІЗ по,ча:тком вес.ни першо- :ше.м, ри6'Я!чою ІГО рону нової п'lirтнрічни, жала З.НИТЯlЖНИIХ ус.піХ;'в· у а.l;·СТИЧНО,МУ :1<ма,га:нні на Н1l;С'ГУ.пних З'Ї3ідіlв КПРС і

чисте

по-весня.ному

всм,іJGНУЛОСЯ до людей.

R,рова,рчани

.'1іс,ся

вирушили

в і.дlзна'чaJТИ

С'RЯТО

зу,стрі,чі

на

сонце

ВСМІХНУ ЛОС.Я

уз-

в.lаlШтовували

3Імв·гання

ПОТl'м сцеНQЮ заволод,іЛи са_НОГО" сщ~рту, ..і!і1'Л

весни.

модіяльні

Со'сновИlЙ б1,р стояв каЗЮ),БО зача,рованиЙ. Орга.н:,за,тори овя­ та зазда,леГі'дЬ потурбувалися, щоб ТРу'Д'JШЦИ1м зробwrи BC€ не­ ОІБХ;lДне д'ЛlЯ чудово·говід,почи.н­ І,У. На іwпро·візаваНі Й cЦ€H'i по-

ну

митці,

I\ОіНіцертну

ЧШ"lало

яиі дмІН нели­

п:ро,гра'му.

ста.ра.н'ь

РОС 1 ИСl>КИХ

На

·і

чук

вітає

зу

!юго

пацька

зм;шторгу

т,]

З

'Вого.рі

з

шинкарка

-

відпускає

соціального

. 'ГиЧ'ної

:Jaut>:me'JeH 1IJ1

ла,Р'fJj,j.

В 19:~K Інщі :шкінчив lіI1ЇВ(:І,I;У педа'гогічну школу. Біlill>ШС ;(І"

вни­

ЄвгеніЯ Кле­

сяти років

гречаники.

ФоторemОlртаm А.

Тут вишп,у-

на

Федор­

весни;

ра ЙОИНIfМ від-

Народився У. С. ДЯЧf'нко У \:. СвітиIЛЬНОМУ. ,в 1929 році він ,вступив в члени ВЛ,КСМ, а :1 1940 р'о>юу - в рядах K~M'YIH1Ї'C-

Восна-нрасна

святом

іРОЦ\': жИ'Гтя

58

у ЛhЯН' Силович Дяченко.

лиж­

наталися

робітниця АнтонІна

-

:доклали

РёJЙ>СіПОЖИ'ВС П :.Т1(И.

ді J ltlМ

·тр:нках.

фото:

іПращівнини НОlмбіиа,ту ГPOMёJДCЬ­ харчу:в.ан:НоЯ,

.нулІ­

юшкою, ко,ооа­

поба- 'сою, сма,женою ПТИlцею та ріЗ­ 'СОці-I'IИМИ; наЛИВНaJМИ. честь Цілий день гра,ла ,музина. КОМ- ЛК;ЦИВ.()ССЛИЛИ:СЬ. СПОРТСМ€НИ

па,р'ті.ї У'кра,ї,НИ.

традиційне

з:оргували

Рапт~~, на

помер завідуючий

щшцювшв

І1:lосківси; о ї

Коза·на.

учите.l~'f

НІ' IIOHIIO C(,P ('.~1I 1,0 Ї

IJlI(OJIИ .

Ш~

ча,с

Велико,j

ВіrРЧЮНЯ!!IJЇ

ві,йни У.1ЬЯ.н СИДОІВИЧ пеjJе,IJу!Вil'В в е.ва·куац:іі, працював ГО,"О'В'ою 1,0.'1-

ГО~ІIllУ, а лоті!м І'олаво.ю

виконко­

'му сільськО>ї Рщди.

Піс.~я закінчення в 19-1:~ РОI\і юридичних курсів до 1%0 року працював помічником ПР()КУ Р О\1а району і прокурором.

в І НОК ДО ОБЕЛІСНА

іЗ

НапеРМОднl дНІ! РаДI!НСЬКОЇ Армії робітники і CJJужбовці фабри,кн Jiерхнюго дитячого трикотажу провели лижний пробіг Бровари -, Калиніовха. Вони взяли старт з цеНТРі! міста і рі.вною wерентою рину­ ЛИСЬ в ПУТЬ. С:rояла ЧУДQва по­ года.

Через

годи.ну

ЛИЖНИКИ

були в Калинівці. Вони покла­ ли

«Зоряна естафета» 'ВИIШИ'ну­

Пі:сЛІЯ ЖІ:IНoQIН ,3МaJГаlЛИlСЬ fЧ()ловlIIШ. На ДИlCТан­ ції 1 О Ікілом·етрі,в :розropцу Ла.СЬ rocTpa бороть­ ба м;жтрьома 'ГОН1ЩИн.ами В. Губсbl{И1М ,з ВелИ1КОЇ ДИ1мерки, І В. Ce:piГi€lН1KOIМ та В. Кон­ дparгO<ВiЦeM ІЗ ПОl1реб!lВ. На mеptIIJ!!ЙПОЛOlВИ1ні іЦ.ИlC'ТаlН1Ції Лі'Д.ерстRO IзахопИ1В ,в. СерІ1іє!Ию, оое

'ВООJИlСЬ в Є;ДИlному 'СТРОЮ lЩ~ред буіДИ1НКОIМ ра'Й­ IЮМ,у ,паIРТЇ'Ї. Г:р:уди ЮН1aJк!~В 11 'Д;і'в!tШ:Т ,прwнра­

ЙЮІГО переІ1наlВ В. Г,у!бськиЙ. ЧаlС переможця -зв Xlвили,н 12 'СЄ!КУ1НIд . .дРУ1l'е :міlCl~е 3 'резуль­

Нещодавно на околиці Броварі,в добровільні С'!ЮРТИІВІН; rI10ВaJРИlСТВ3J фА!ВalНГа;р,д», «КолQIC » та «Спаlртан» IJ1ровели /ЗМ,3JГ3Jння ЛИ1ЖlН'иН'іIВ. На УРОЧ'ИlСТСIМУ 'В'~ДН'рИ'ТТі «'ЗОpiirної .естафети» ('Гак були .наіЗВaJні IЗМaJГаІННJЯ) ,150 ЛИЖІНИlІ{ів

13

HOMa'НjД Іdіл

та IПЇlДПІРIЮМlC11В

м;іlста

шають ШН1Р()I~і· ,}{іУМ;aJЧЄlві СТРЇ'ч'ки З НМІИlCОМ «Зоряна естафета». В 'руіКaJХОПQРТСІМен;lВ­

лаМ'ЯТ,НИlка

В.

І.

Ле!1!:іНУ, '!J10ТЬМ 'ПРЯІмують

У

обеліска

,BepxHbnro

рики

трикотажу.

воїнам-

тє

ДО

районний Bi,~дi,l

-СПОР1'CJменаIМ радгоіСЦ,у

На ,СТаірТі ~і'Вlча'Та. ,воои IВЇіДThраlВЛЯЮТЬСЯ ІВ Iп"ЯТIfН;IЛOlМЄ'11РOlВИ!Й 'ПУ:ТЬ. :П€lріШОЮ :п,рнйшла ДО фін::шу робітнИ1ЦЯ заіНо,ду пла,с1'М.а;с 3. Вітер. ЛИ1ЖН1И1ця Іподол.ала IдИlCт.а;нщію іза 25 хвилин 25 'CeHYIНjД. 'ДРУіГе .мІіІОце ,зай:ня.ла Март Защу.'і 1з ШИ1Н()реМОН'l1НQlI'О IЗ3JНQдУ, а третє Л. ШНУРО

:РaJЙОННОО'О

соціа.l'ыІгоo

за­

ДЯЧeJIfКО.

дитячого

Г

1

рупа товарнш в.

страд,ннцьку долю, і мені роби­

ДОЧ ЦІ

лося

легwе».

Старwnкласни,ки пі,,ІІ.готували літературно-музичну компози­ цію «Досвітні вогні» та пвказа­ ли уривки з «Лісової пісні».

ПРОМЕТЕЯ

ПРИСВЯЧЕНИЙ

POJIb Лукаwа і Мавки вдало зі.гралн учні KBawa Микола та ДоцеltКО Єлизавета.

<:<Русаrн;IВСЬКИ!Й».

Присутні з ,великим задово­ лен·ням слухали вірші, п.рочи­ тані ЧJlенами літературного ГУР1'Ка. На закЇ'нчення вечора переможці конкурсів на кра­ ЩОСО декламатора, прозовий та ,поетичний твір, кращий «Лі­ тературний 'вісник», П.рисвяче­ ний славній дочці Прометея, одержаJlИ подарунки. Перwа

IK()IM;iJтe':mf"' .~лщих

іП'РИlз!ММЯ, ~Р"ЖS_. , · ~амlf.

ПРaJООРИ 'районних З~IQ, 8м.а.I1ЗJН'Ь ОП~ . но. До .нових Gj'IC'І1РіlЧa!t1 . ..' А. згурсыцIR.

суд,цв ЗІІ~ .

,іІЗ ІзалюдУ пл3Іс'l1мак:.

останніх ОЧО,lЮВ,Ш

річчя з дня на'родження Володи­ мира Ілліча Леніна». Чуйний товариш, сумлінний працівник, принциповий комуніст таким назавжди збережеться в нашій пам' яті У льяи Силови'!

,СПОРТИlВНи.х ТClМРИІС"І'1В ІВ . .tВj,~"~JЮдИі3

пеРВМОІЖіЦі'в

до

Нагороджений медалями «:tI доблесну працю у Великій Віт­ 'lИзняній війні 1941-1945 рр » та ювілейною медалю «3а доб.1ес­ Н'У!ПІРщю. На оона.менуваJDНЯ 1оо­

HOMaH:;J"HOM'y 'заЛі}{1У пе;р€IМО['Ли. n<WОШИiliв·

ГОЛQlва

і

Дяченко

безпечення.

ці. Др,у,ге ,м1і,с!це IДі,сталось іпла'СТ1\іа:'СlіIНЦНМ, тре­

М ісцязм.аlГalНЬ .

У. С.

,011101101111111111111111111111011111101118IUПnIIII ...1111О111111111111111

'СЄ!НУІНІД.

ПіlСЛЯ ,I\ІОIРО'l\КОЇ ,ПРНlві1'<ММЮЇ промови ,сенре­ Т3Іря 'ра!Йкам,у IШI,рl'Ї'Ї Л . •1. Ш,елест учаlСНИ'І{И 3L1\faJi'aIHb 'ПОК,ЛaJДаІОТЬ ЖИ1В1і Кlві1'И :до Піі~н:і,жmя

до

інструктор фізкультури фаб-

та1'ОМ 39 ХВИЛИН 58 ІСЄН'У1Н1Д :за;йня;в ,в. CeprnєH­ 'но, l'ретє В. KOHlД'pa:1101Heць 40 ХВИЛИН 12

жиВ<!Н'вітИ'.

вінок

чекістам. Хвилиною мовчання вwанува.!ІИ пам'ять загиблих. В. ЯСКЕВИЧ,

року

1960

днів

премія 'ПРИСУ\ll.Жена учню 8-А класу Гулому Григорію за Пl)ртрет Лесі Українки. Н. соро.КА, за.уч Русані,вськоі серед­ ньоі школи.

П ' ЯТНИЦЯ, Перша

5 БЕРЕЗНЯ

19.30 -

програма

11 .00 - Назустріч ХХІV з'їзду КПРС і ХХІV з'їзду КП України. Телефільм «Україна. Кроки п'ятирічки.. 5 серія «Ленін

ран.

і

класу.

8

ми».

Українська

12.10 -

Шкільний

11.35' -

література

«Шевченко і Телевізійні вісті.

16.40 -

для

ек·

учнів

березня.

«Час •.

(М.).

Gачення.

21.~0

21.00 Програма - Кольорове телє_

«Терем"теремок..

TaKiaДlI. нізійні

(М.).

-<

Казка «Ви

2~.2()

для

про

Щоденник

(СвеРДЛ()RСЬК).

Рози

-

ва·

Спар·

Тем·

вісті.

Н)()·річчя Люксембург).

СУБОТА,

програма

10.05 -

Новини. (М . ) . 10.15 Кольоро­ ве телебачення для дітей. «Приходь, казк(), (М . ). 10.50 Художній фільм «Пасажир з «Екватора • . (М.). 12.15 «Пушкіну». (М.) . 13.00- НовИf!И . (М.). 18.25 Наша афіша. 18.30«Всенародна ~права». 18.45 - Фільм· концерт «Увага 1 Починаємо конц е рт». 19.15 - .Павлиські казки.. (Кірово·

з

9.05 9.30 -

дня

народження

програма

Гімнастика

для

всіх.

(М.).

9.45 -

Новини. (М.). тей. «Сяє зірочка». наших мам». (М.). «Здоров'я (М.). «Жнли собі та, були

Для ді­ «ПОЗДОРОВЛ~ЕМО Передача Для малят. собі.. (Дніпро­

10.10 10.45 -

•.

петровськ). 11.05 Наша афіша. 11.10 - Теленарис «Мета життя •. (Харків). 11.25 - Екраи кіиолюбителя. 12.25Передача

вів).

для

13.00 шлях».

14.45 (М.).

14.40

(М.).

Народний

під (М.).

України».

села.

фільм

тел ебачення.

оркестру

17.00 17.30 -

телебачсння

нечко».

18.00 -

(М.).

телеуніверситет.

керуванням

ЛЬОРОRе

(Ль·

«Світ·

-Новини.

Кольорове

естрадного

радіо

ковського . нах

Художній

16.15 -(

Концерт ного

трудівннків

Всесоюз.

В.

«На

Людви­ меридіа_

Українське

для

Новини.

діт ей . (М.).

заціJO ~;~~§~~~~!III~ ПО,%(арсПв .

БЕРЕЗНЯ

6

Перша

лий

Друга

(До

сучасність» . На·

16.55 -

22.35 друзів •. 23.05 -

дорослих . ших

(М.).

то».

11"'.

КО­

«С()­

18.05 -

РеА8И'ОР

є. ФЕДИН.

~~:

- 8

-

16.35 -

ша афіша. «На ГОловннх на _ прямках п'ятирічки.. (Львів) .. Урочисте засідання і концерт, присвя, чені Міжиародному Жіночому дню

8

град). Концерт, присвяч е ний Міжнародному жіночому дню бе· резня. По закінченні передача .На добраніч, дітиІ» і художній фільм «Вбивство, яке ніколи не буде забу_

ціалlзму партії 33 завершення соціалістичної реконструкції народного господарства . Перем ога соціалізму в СРСР (І933 рр.)>>. Англійська мова.

19:>7

ВЧAlСНlО .

иеявної

функції .

функцій.

заданих

12.4.1

хі ll !!і

вищих

17.00 -

афіша. кін.

будь

В.

людиною».

18.00

(Ленінград). «ІЦов е чора

об

Анторський Фрадкіна

По ·

16.55 - ({аша Медведєв «Баран_

порядків».

~

вечір

Художній

Леся

господар».

ТАіJЮЖ

КАРТКИ

ПОЛЕГШУЄ

НЕ ВЩНЛАДАйТЕ ЦЕ НА ОСТАННІй ДЕНЬ .

живчої HoonepaцIЇ. АдмІRlстрaцlи.

фільм

19.30 -

к()мпозитора

20.30 -

«На

М.

добраніч,

діти 1». 20.45 сІ нтерклуб.. (Харків). 21.15 - Українське кольорове тслеба· ЧеflllЯ .

пош'ООвоr

Телеспектакль.

одинадцятій..

(М.) .

А

Сити"і ntn'ни IІОжна npм,.uти у всіх віААіnенНIІХ зв'IІ3ИУ, nИСТОНОШ, ніоснах «СОЮЗАРУН» та магазинах спо­

ДиференціюваНIІЯ

параметр!!чно .

ІІ!РОХОДЖЕННЯ

І ЛИСТА ДО АДРЕСАТА, ПРАЦЮ 3В'ЯЗіЮВЦ1В.

«ПаРТИСIІПЛ 11. Пасивний стан». математика. «Похідна оберие­ ної фу.нкції, складної функціі. Лога­ рифмічне диференціювання. Похідна

-Вища

3АВ'!АJCНЕ ПОЗДОRОВЛЕННЯ ' ГАРАНТУЄ

ШВИДКЕ

-

12.10 -

8 БЕРЕЗНЯ

. . , _•• cВmx . РІДНИХ ТА .зНАRОМИХ ЗА

Українка

-

«Камінний

Броварський райком КП Україии, виконком Броварської Ради депутатів трудящих, райком профспілки працівників

районної держуста­

!ЮВ з глибоким сумом сповіщають про передчасну смерть завідуючого райоиним Відділ()м СОI\іального забезпечення члена КПРС

ДЯЧЕНКА і

висловлюють співчуття

УJI~8НВ СНJlо_ича родині і близьким

покійного.

ТелеспектаКЛІ) .

ч ...........~.~ ................................ " . , .......................................~ ................................................

Колектив

НАША АДРЕСА: м. ВУ.,.

БРОВАРИ, КиїlІІСька,

61964.

-

ІНДЕКС виходить у вівторок. четвер І суботу.

«НОВАЯ ЖИЗНЬ. орган Броварекого районного комитета КП украииы 11 районного Совета депутатов трудящихся Киевской области.

154.

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділІв (p'apтiAHQro життя,

-

19-3-82, заст. редактора. промисловості, масової ро-

1 І

Газета

- 19-3·18,

відповідального сек­ г<>сподарства - 19-4-47.

...................................................................... ,..................................................................... Броаа;рська

.lliРУ'каrp.н,я,

Київської

обл.ЗС1'і.

ВУЛ.

Ки.івськ'а.

154.

Тe.лeфr1Iн

сповіщає

-

19-4-57.

3'3ІМ.

8411-7939.

..

з

про

завідуючого

- 19·4-67,

боти), фотокореспондента ретаря вІдділу сільськ.

раllонного

забезпечения

переАчасну

соц·

сумом смерть

відділом

ДЯЧЕНКА УJI~8иа СlІловича

висловлює сім'ї

відділу

глибоким

покійного.

глибоке

Адміністрація, партійна і спілкова організацІї сьомого

Київського

нічного вузла зв'язку ВИСЛОВЛЮЮТЬ глибоке співчуття старшому елек, тромеханіку Р. У. Матковській приводу тяжкої втрати смерт; її

-

співчуття

проф· цех\'

експлуатаціЙно,теХ.

батька ДЯЧЕНКА УJlЬ8на СИJlовича

27 номер 1971 рік  

27 номер 1971 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you