Page 1

Пролетарі всіх

ПЛОДОТВОРНИЙ ВІЗИТ

краlн, єdнаіітеся!

СТОХППОВЕUЬ Орган Броварського районного комітету Комуністичної партії України та районної Ради депутатів трудящих Київської обJІасті

ПО 1 бЄОрез!НЯ ЛЮТОО'О ОРОР М>ін~Ьв Ради Го..шва М. С. Х'РУЩОІВ, JІJкий 'РООИІІ'Ь noізДJКу по К'роа.і'Нах Пі1В-д~нно-Ох·ід-

3 18

Н(}Ї Азії, перебУJВа1l в l'НД(}'НЄІЗіі.

РезуJІьтатИІ цьОІГо віJЗИТу ІВіДІО'Цражено у Опі!;~ЬІНі'Й РадЯІНсЬІКо-Іінщонеозійсь.кій '3аJІІВі, В Др}'ІГіЙ Ге!НеР3ЛЬІН'~И }'ІJ'ОД•Ї IJJPO еtКОІНОІМІtЧ'Не і

теос'Нічне

епі.в<ро6іІJ1НИІЦ'І'ІВО

ЗустрІч М. О. Хрущова

ПИ'Г.WЬ ПЇДІІ'ІНІІМаНІНЯ 3<1· ЗІа!!ІНJІ галЬІН~trо .ми·ру n~ з вмиааІІМи деорж<ІІSа;щt 3аходу пооипvні за•лу­ чатиеь ІК•раіни Азії і Африпш.

.на ра.діЯJІІІСЬІКо-tн-

Ошшяючись

дО'незійсЬІКИІХ вЩІНоі:инах, оои.щм держа19НІі дія·чі 3 ЗЩІ{О~ю.lеююІм ПіЛ&РОСJІИ;JИ, ЩО ці ІВі:дІНОеИ!НИ р()3'ВИ.ВЗІЮ1'Ь.СЯ на ОСНО~і 1JР'ИІІЩИ·-

з представниками

громадських органІзацІй Індонезії близЬІКо 60 ·пре:ц­

29 юотого

стмrнИІКі•в м<11сових (фІ'аm:ізацій Д.ж.аІКа:рти - •ро()Ібітничих, оееІЛ.mн­ МО•ЛО~ЖІІfІИХ, СЬІКИІХ, ЖЇ:НОЧІШС, КУЛЬ.ТWНИХ, а ТаJКОЖ оргаІНЇЗЩіЇ

між пів мизшогG епіІвіоо}'1Ва•НІНЯ. 3дій- вет~ruніІВ Р1''Ху !ІJІРИ'ХИ!.'ІЬНІІІК'ЇІв мw-

* Четвер, З березнн 1960 року. *Ціна 15 коn. СРСР і ІндоІнезією, а та,кож » СІнюючп .lЄІНінсЬІКі іде-і ~wrжби і РУ і ТОІВафИІС'І1Ва !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ уrмі ПJ>О КУ\:lЬТ}'іІ)Н е с:пі•Dро- ПDІЦСіJНІНЯ дО:nо;моrИІ к·раі!lІам, .sві ІJІВ '.1101\ЇІв Іщд1fнезіі

N! 27 (1934)

Під час пере.б}'1Валnня в Ін;цонезіі rла,ва Рад;яІІІіСЬІКGГо лтду М. С. Х:w·щ()ІВ ~бrово·РИІВ з П·реРе~пуІб.1~Ки Індонезії Ви<борці е. '11реб}"ІХЇІВ 3 УІВа•го.ю юvсе.леннтм,, 311ІЛУІЧен!Ня іх до вю- зидента:м с.1уасш:~и 311i•r е.в,ого по•слruнц:я до коюt•ННJІ ІНruміче<нИLх рі:ше:нь .маmь 0}1ІЩJІНо та іншими ін~донеозіісьдіяча.МІ~ пиpwйortшoi Ради: деп}"rатіІВ тр:уl){я- З}''Стрічі де•п}"І'атіІВ з вИібО'.РІЦJІІМИ, кИІми де1ржаІВІНИі~ІИ щих Федо·ра Де,мщцо.вича RІ}рній- ЗІвіти nеІJН!ІД щІІМИ,, ЯІКі зар.зз щю~ тан!Ня, що затчіпІt!ють роадЯ!НІСЬІКО\ і.пдоне.зіЙІсЬІКі !В:ід•Н()СИlНИ, а ТаJКІ>Ж про vo•бorry Х(}ДЯть в р·аІЙоні. ка. РоіШ'ОІвіда•юІЧИJ Пооа~чо:ра !ВідбУ'•lасіЯ 3'YC'l1JI~Ч 3 ~ГіЖН!І!РОДІІе стаІІО'ВИІЩе в ці.1{)1Яу. JJ'ЗЙІр•ади, ві•н ДОІК•.'Щ\'НО зушиниІВ-

ся, як в першОtму. ·році еес'ІП\1рІЇчІ!ІИ:КОН}18а'JІИК:Я НаJСТЗ!НООИ JJ<l!pтН і }"!{}КдУ, на<Каз вИ!бо,ІЩіІВ по Д&lЬ.Ш()МУ :POOO!wr.Ky ІІ'JЮМИІС•ТОООСті, піднесе.н:ню сі.1ь.сь.кого rо•спада•рІС'І'1Іа, ПО•'ІЇІПше·н:ню КУІдьrrуІ}JІНОпобуто•вwх У'-ТІІІОО! трудящwх р•аІ-

4tK

вИІборцJІІМи: д;e'llyrra1'a МJісЬІКоі Ра· ДИ • 6рИІГ&ДИ'JН1. БOJI;N)tП"y ~<ill.1ЯX LішІча» Г. И. ШвІЩака. Він розпоІВіm, mк ви:~шнуєтьс.я наказ вибо'J)оці'в по б:~шго:ус'f!РОЮ Вр001арів,

від

визво:шшпсь

6ітнищ'!1ВО ДІВО.Х ІК•РШЇІН.

ОРГАНІЗОВАНО ПРОВЕСТИ ЗВІТИ ДЕ ПУТ А ТІВ МІСЦЕВИХ РАД

:к&.тоніаІЛЬНОО'О булИІ

.mр.ма, наша Ба11ЬІК>іІвщшш nі.щюсада )'rG~Y про еКООІ()Міч:не і технічне с:иіlв-:РООі'ІІНИІЦ,mВо з Lнд0111езією. у ві.wп001jщності з ЦИ!М Ра-

~риіін.Я1!і

іК}1ЛЬТУ\РНИХ і ОРСР ГолОІНою Ради

Мrніе.тріІв СРСР М, С, Х:Р'УЩОІВИМ У палаці Нетаора. в ДжаІКа'J)Ті. ци:х орrанізащій іlі)•е,щст<VВншкІІІ пЩне~сли ГолОІВі Ради Mi1ik'l1P1в

JІІЯ!НСЬІІШЙ С()ЮЗ по~да.с:rь ІІН~(}не3іі :різні по•да·р}'ІНЮІІ на 3НаJК .щруж.би

дООЮІМ(}.rу в б"УІдЇ!ВНИЩ'ІUІі мета•lУ•Р· між наро'д8.ІЮІІ Fндо,незіі та РагLіних, х.Ьrі'Ч'НИХ заmодіІВ, те,к- дянеЬІкого Оою3у і іВДЯІЧ'НОІСТЇ за СТИІЛЬІІШ фабршt та іІНШИ!Х ІІІІРО· ві.3ит друЖІби й м·ИІJ}у М. С.

кислооих об'єктів. Із цією меrrою Хрущова 13 1-нд{)незію. МИІКиrrа СЩ>rійО'Вич за- надає )'1l)lmДІmi ЬндООІЄІЗіі кре-диrr ~

Дбаючи Щ>о зб/>.реження Га;ІЬ.НО'ГО МИ!J)У, Г.ІJаіВИ у•р,адіІВ сумі 250 Мі!JІЬ'ЙОІНІЇ1l &'Іер.и!Іt&'НСЬ· СРОР і .fur.дooeo3iї ІВі~знаJЧилш, що Kffi'{ додаорі!В на пі.ль.тоwш }'МОбудь-JDка незгода мdж деоржаmа:ми ва1Х. ОІЦНО'ЧііІtшО IIЇtJtlnиtarn:o угодУ ПОоВИІН!На ·ро.:m'JІJЗІ}lВатеь МІІІр!ІИJМИ ЩІО 'КУJ.'ІЬТ}'!Рне сІrівро6ітнИЩ'І1Во

IILlJІ:XOM сівби. ДЄ'ІІ}іГаІfам міськvшди офі- ОбиJ,ЩІа деІРЖІІІІ3НИІ.Х

ЯІК бр.ИJГсща ГО!І'}'Єтьея до. в.е.сІНЯ!НО'Ї за:со·бr.ми,

ХрущОІВ З<WШІИВ, ЩО ВіН Я'К JІІре'ДС'І'ШІІИІК РадансьІІюго 'ЛІяду і радя·нськnго Н<ІІJЮдУ пеореодасть ці пода'Р}1НІКИ ра!)ІЯІНtЬІКо~ 'На.'J)О'дооі й РаДJІІІІ-

ПеІреu'()ВОрЇів. між СРСР та І~DІНюівю, що пе- сЬІКому wщдОІВі. М. С. ХJрущоо дія.чі висдо- р·едбачає І>~m ДОСя:І1НЄІН1ІЯІМИ і ПОІПІJЮСИ'В предстаmюпкШІ оргаоні:за-

прИІВІітаІНня

М. д. Б()ЖJКу, ВИJИ наодію, що ніІіеr}',nІНа. нарада дія·ч&МИІ на}'!Ки, МИІСТец'І'tВа, оо01р- цій п~е-да.ти теmаі це•роу зana•cr '11РУДЯЩИМ Lндоне,зіі. r. І. МалwхіІНій і Г.1·8.ІВ }'\р!ЯІ,WЇ!В СРОР, США, АІНіМії ту, П~тних у.спіхіІВ, - го.во- :JВ'.ЯЗ!КЇ.ВіЦЯМ Візит М. С. ХР'}'Що!Ва: в Ін;цос·луокбоІВЦю і Фра:ІЩН в Парижі, а таокож нар1ьть т. RО'J)ніЙІКо, - дооmтпrея і Г. r. Апосто.'!о~у~

ЙОІНУ.

коJ:rоопнИІКи нашої еЇJіьгоопдJJ)'l'і·-1 М. М. Мо-.тr~чку и ~им буд& щю радНІ на наЙВ<ИЩ()М·У :р~вні, ЯІКі везію і n~ruнi ним 11а ПрезИІнею, :вжи- деwrом Су!каорно рад.ІИІ~Ь'Ко-іщолі «Жоівт~нь». 3ібраІJІо по- 19,2 що. і>'ООО1JіВ~ти СШ().Іім mrо~рц~ч. відб)'\!ІJ'1J'Ь'ея 3а. }'Т(),ДИ СJІІРИЯТИL'fУТЬ це!Нтн~ра ЗЄІJ)'НОІВИ:Х і 17 4 ЦеІНТ· &ни CYl'fJI]IНE? ВИІКОЩ'ЮТЬ ООІЙ &yrrь 'Коін!к•ре'J\НИ'Х заходів ,1\JІ!Я НеGЇЖ:ЬІЮі почесний (}бов .яоок.

&\tіЦНе'ННЯ

АІК!І'ИІ8НО І1ІРІЩ'ЮЄ депуrrат :місь- ня

нapoJІJJJв

і

іМИ!J}ІУ

J!іР'ЯІІ'У1ВаІН· Д1lІЛЬdІЮМf 'J)o.звmutO'Вi Дір}'"ЖАіИ М'ЇЖ

за!Грози

ІВЇ,Д

!Вій- обсwма к-раіІНа~ми і зхіцнепшшо ІІІЯ-

кої Ради іІНженеор заащду XO>JIO- ни. У.рщи СРСР і Lн,цоое- ру 8 усьо.м:у с;в.іті. диль·нИІКіm В . .R. СдЛ3ицЬІКий. ПJЮ· зП За:яїВИІЛИ ташож, що до розв'я~ислоІВа КООІЇоеЇЯ, ЯІКУ WІЇН ОіІ!ОЛЮЄ, о•р!ГаІНЇІЗ}"ІJІа~lа

пер·еІВЇ'РІКУ о:ВИІКОІНа•н-

(ТАРС).

ВІд'lзд М. с. Хрущова з ІндоиезІІ 1 бе·резІІ.ІІ з Джа:кruрти в Rll!J!ь­ KY'l'Тy .віДJбуоЛи· fGдОіВа Рщци Міні­ етріІВ ОРСР М. С. ХіJ)'УЩО!В ,j О•СО· би, ЯІКі ЙОГО С}1ІРJІОО!Од.а'ГЬ.

ня іВИJІ)()ІІ)НИІЧИ·Х і фінаІН•С•ОІВИІХ пл а-

На

aejp()JI'J)OІМ•i

вwеоІКИІХ ~н­

СЬІКШ rocтedi проІВQД~и ll'J)ЄISJІІ­

дe'llт Іщw~іі СУRІІІРНО, першНІЙ м1ві.с'J'l) Джушда , голова па·рла­ :мm-у Ca'JlN)IНO та інші офіці&JІЬ· ні осоои. М. С. Х!РущОІВ і ~<ІJJІоНО обІміТе.J1!JІИМИ

'ІІЯІЛИ!СЯ

DірйЩІl!JІЬІНИМИ

ЩJ!()ІМООаІМИ.

(ТАРС).

СТО ТРАКТОРНИХ БРИf АД ЗМАfАЮТЬСЯ 3 О. В. ПТАЛОВИМ У ЧерІК:~аос ВЇ(JІJб'}'ІЛа:сл облаJС· На на,рада

no

:комmlеfКІСlІій меІХатmа­

ціі ІВИІJЮЩУ'JІСІІН'НЯ Jt}'ІКУІР}'1д'ЗИ.

На

НііІРЦі ВИІСтуІІІПВ зн·атнИ!Й :Ме<ХаІНі·

•••

:tатор, JQВічі Ге'J)ОІіі СоціалосТИІЧІНоі

Пращі 0. В. ГіталоІВ. ВіІН ддЛ3 ІJ>JЩ 2 б~ЄІзня ГоІЛОІОО. Ради Mmict-- ці·нних ПfjPaJД ШJ •Меха~ізоІВаНОІМУ

.рів СРСР М. С. Хрущоо і особи,

ВИ·}ЮЩуmаІJІПЮ Ціt:Ї іК)'\'ІЬТ}'ІРИ•.

'J1РІІІК'І'О'р!ІИІХ брИІГ!ІJДИІрЇІВ Oro ІірШ'ад облас'І'і пW!wсади з тоо.

Літа'ЛО.ВИ'сі доrоо~ на сО'Ціа•1ЇоС'J1ИЧ­ .ке 3МаІГ8.ІН!НЯ. Вони Зf}бов' язалИІСя році ПО 40 ОІДЄор.жм'И ,в ЦМХ;\1'}'

Качанівська нафта Поча·;шся роботи

_...,_

ЖеtІііІ!Ю ~·афТОЩЮВЩ)', Я!КИЙ ·з'єд- ВИІЯІВдеІНО .нає еІ!до Качані'ВRУ" з заL1і~ниІЧ-

Про :sниження державних ро:sдрІбних цін на деякІ товари народноrо сnоживання МіоніС'J'ІІ)ів серви, ІКдІКао і ·кофе із ЗІГ)'Ще1ІЮІ За piшromrя.'ll Ра;~и; на ЗО пр&ц. СРСР з 1 березня 1960 р. зни- мо.lОІКОМ За.•рішеоюнЯ!МИ Ра~;~ ·Мі'НістJ>t11· со· жеІНо де!JІЖЗJВ'Ні роЗДJр1ftні ціни .1! З 1 береІЗНЯ Іj)оNЩ)'Іб\.'ІЇК еШ!ІК:"!'РИ'ШЇ ЮЗНИ.Х на. Се!ред,ІІЬОІМ'У: :на 20 проц., цьоrо рОІКу знижеІНо ташож ~ер­ швеіні ІМашиmи жа11ІНі раі3ІД'рі<б:ні ціни в середнь()­ на. га.рдИІННО·сіт·часте полwно -

на 23 rnp:aц., 'На ХУ'J1РЯНі ВИІJЮби З ШК1'1РGК сJ)ібІJІ:Ясто-чо•рних лиеиць на 20 пр(Щ., на: maі ле-сця нИІНи з нат}'ІралЬІНото ШО·В'КУ і на

і аWІТО·ОІЛіІВЦЇ Му: на аІВ'ООірУЧ'КИ - ua 20 Л!J}О!Ц., :на леза дл:я ·бю­ на 30 ІІро:ц., пеЧІІІИІХ бриТО!в на ' rruJ).\Io'нiї-шa 20 щюц., на ІГа­

оЩ)еМ!Ї ·ВИДИ 11КаІНИ·Н із ШТ}'JЧІН{)!ГО Лс1ІН'І'Є'J)еЙН.Ї

ВИ!])О!бИ:-ІІІЗ.

5

.Пj)ОЦ . ,

на 15 !DJIOIЦ., ·На фО'І'о- .на ма'J)І.'І~ла.д-на 18 ІІіРОЦ. шовку від цього ВИ!Го,1\а населе-wня до 30 апарати деЯІКИІХ М<l'РОІК nроц., на деЯІКі :марки радіОІІІJР·И!Й- знижеНІНя д~р.ж111вних рО.З.ІVР'ібниіх. мачі,в і ·J)}"ШНИЦЬ МНІСJІИ/.ВІСЬЕЩ!( -~ ЦЇ!Н В рО~ІЗ.ХУІНІКУ на рі•К СТШНОІВИ· моторолеІри тиІМе б.'ІИІЗЬІІЮ 2,5 ІМі'ЛЬІЯІР'да каір· •На 111р.ОІЦ., на 25 «ВJmta» - ІНа 18 ІРрОЩ., •На RОН· боІВ&ОЩіІВ,

3е'р!На іК}'ІКУ'J)'}"ДЗИ

ЦЄІН'іlНЄІРЇІв

(Р 'Т'' u) .

пі~готоІJЮt>.но іКJЇ'ЛЬІКа

ешсnлу&rщіі

.11 .11"'

СШеірДЛОВИН.

ною сталщією ОхтИІрІКа (С}~ЬІКа ======·t:r

(РАТАУ).

400

-Q====== заводі і·мені На Сталінському комсомолу Украіни за· 15·річчя вершено

склаІдання

в

першого

країні роторного екскаватора без­ п~ерв.ноі '.діЇ НІЗВИЧЗЙНОЇ nро~ук·

тивності.

людкна,

Одна

уnрав·

ЗМОЖе КОПаТИ Ї ВИКИ!даТИ ТИСЯЧу кубометрів груН· ту за годину з глибІf'Ни 17 мет· рів. У комплексі з відвалоу111о·

.1ЯЮЧИ' МаШНІНОЮ,

рюв:ачем,

що

·виготовляється

иа

заводd,

ar·

Ново-КJ>аматорсЬІJ<ому реrат

може

за

системою

транс·

портерів переносwrи rруит у від­ вали за сотні метрів. У другому році семирічки за·

ВОД ВИІГОТОВИТЬ 6 ТаКИХ КОМПЛек· сів землерийних машн.н.

На

та

цьо.го седа 350 цен"rnн~р.іІВ СИІ.'!ос·ноі мwси 3 •РОДОІІ!ИЩЄ НафrИ.• До КОЖ:ІШГО ГІ'ІК·1'ара ПОСЇІВу. Поіболизу

по СПО·РіУ'д- облаІСІІ'Ь).

фото:

роторний

екскаватор

на складальній nлощаАці.

Фото С. Гещельмана.

ТИСЯЧ КВАРТИР

-

ЗА ДВА · РОКИ В КазаХІСькій Рс.Р у 1960ро:ках бу\де зб}"-'DІВано за

1%1

раХ}lНО!К

:дерЖЗІ!ІНІІ~

ІКа'ІІ'ЇrІ'а.1О·

оеі•}І'

~ьООнів

вuшщцень яаі\Іж~

ква~атних метрів жиrrд&.І!ІОЇ пдо­ 3,4 мЇІ.ІJЬЙОІНа щі. RоріІм 'ro•ro, КіВад•роатних М:Є'І1J)і;в жиn.1а збудує за це-й с'І1J)Іок насе-лення МЇ·ст, !JJO· і ра:іІJГо:СІпіІв за біmничи·х се-.1ищ ДОПОМОГОю

63

Де'J}ЖдЛ3Н(}ГО

ТИСJJЧЇ

~JIЄA!Vl'Y.

С!ПО.РУ\д:ІJІ'Ь

і СЇJІЬ.С·ЬІК& 3araJoм трmJІЩі

JіJО'.,іFГОСПНИІКИ

rеІНЩія.

бJІДИІН.КЇІВ

інтмЇ· Іtазаос­

сталrу ощЄІРЖа.ть. за ці ~·ва. роки не ме'ПШ Я'К 40Q щся"І юва'РТІ!!Р· (ТА,РС).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

1/

Ити в ногу з життям

Огляд nреси IJ

В ,кіІПЦі МІfН}'ІДОГ() .J>O'KY бюро р.айк(]оч ІШ У,кrраіІНи заrеJІ}Uало баtrа.тотираЖтої :mіт р·е-):QКолеrгії rа·зети «За ВітчЖJНУ» (:rorOrJIЇ!Вeь« Чеr})оона УоораїЮІІЙ ко.:~тоСІп на» ) . Відзначаючи позшrиІJ!оне в р обОТ•і ІJ)е'.ДJ(ОЛеІГіЇ, бІОр() ІВКа38іЛО

ЧІТ88р, З 6ерезня

В кабінеті поJітичної освіти

33К.'ІИіК<lЄ ІВііІ/іСТ8tЮЧИІХ ПЇДТJІГН}'ТИСЯ

недо·лнш.

організації плоскІвського відділ«Зоря• П. Рябов, ка радгоспу середньої міської учителька школи .N1t 2 О. Дахно, керівник

гу

В ІКіІІЩ,Ї

3 ЖИ'І7ГЯ!V .

ІНО- даєтЬrСя в ма.теІ{)іаІJІа~:

ЙІІFла

6-шrато•т ирrаЖІКа

:МІІІН}"-

Goiroвr З11СТJ!'ЇЧ » ,

«Веrс:ні -

«ГО'І'f.ють тех­

телька О. Громак. Вони готу~ть лекції про життя І революцІйну діяльність В. І. Леніна.

механh», ЦЬОО'О нікУ», « Ко.жосrіний 'ІІОЧ:аІІ1Кf на ЛОtГО Поруч готуються до проведен­ в.и.с&киА 3а « , » механізатор Наш <• сиеТЩ>:іtшках її на роч· ня бесід у своїх колективах агІ­ баrатьо.х ін» стrоrатичн•а дР11К}'ПJ\1Шrея ~а.теріа- щ;~жаІі о.вочі.в холодильників заводу татори • Ш\1Х · J KO· В. Л/щук та В. Радзивіл, праців­ JH' IFPO ВИ!КО'НаJНІН!Я ·ВЗJІІГНІХ 1(. .Яхно. Для « За .ВЇ'І'чИІ'Ш У» органі'юІІі% ді­ ниця поліклініки r()СПО\1 і І\ <1:tГО• С П.НИ.КаL1Ш зобооІ'JІ,J)OtК}" ' семНІрічки. зань ne>pш(}ro DіlЬІГО'спшртіль одеrрока.ла HetnOI.Гaний щюж а>й зеrрtНОІВИ!Х, вmроrбmла 489 TOIHtH м'.mса і1 2400 тонн мо-

рекомен­

підготовлена

агІтаторІв

Й(JіВе .со·ціа·ліІстИ!ЧІІе ЗМІІІГЗІІІН:Я серішення література дована доІrо:маrа.є ім ред '!1ВаJ)ИІІІІН.ІІІКіrВ, партії і уряду, спогади про В. І. все нове, npoзrатрОІВщд·Ж}'.М'ГИ Леніна, добірка статей про nоїзд­ гресиJВІне . Таш, l\'1pyna JtО'дrос;п,іш­ в

Хрущова

С.

М.

ку

країни

!

! ! !

!

! !

! ! ! !

! !

!

! ! ! !

! !

!

!

!

! !

• і

! !

і

Десять рок-ів тому прийшла в промзрrіль ім .

І мЗІНн~ СІВНІНЄ'Й. В raзerri б}'!В ~ -

В ни'ItLmньo:wyt 'ІІОІЦЇ rо.rмівці 6орються :Ja >ет!Ш}1ДОІВИЙ врожай зе1JІНОІВИХ , 130 ЦеН'І'НЄі)ЇІв 1ta~-· Ji і 160 цен'ІІНf'РЇів ОІВО'ЧЇІВ 3 ІГе9t· та•ра , заtВнqю6ниЦ'І1ВО 75 цеН'І1Нерів це'Нт.не·~:ЇіВ моrдока м'я·са і 320

щеІНии про це дооt.~аДІний ~атерІ­ 8'.1 .. Вже ч:рез деtКІЛЬtКа ,JJJif!IВ од­

НО ІЗ Щ)НL'tІІіЩЄІІІЬ б)\10 ПЄ'J)е0б.1Зі];· наІJІо. Тепеср 300 сти-ней д~rля­ Оі;tна ·КМГ~wниц.я .

лає

році

семирічки.

І(абінет

політичної

гому

освІти

вечірнього

студентам

ленінізму,

на­

марксизму-

теорію

вивчаючим

Тут

університету.

XIV

спеціальність нз<>ула цювала рІЗ'ИQJJобочою, згодом Несvчи мзшин·у. чесзJІl:ІІІу т~ал,і, зараз обслуговув

! ! ! !

трудову взХ'!'у на честь 90-річчя з дня .народЖеRіІІЯ Володимира Ілліча ЛеніІІ'з, Гwннз ВJП(онуе змінн-і за!В­ дання на 150-180 процентів, підготовляючн сиІРови. ну

! ! ! ! ! ! !

для

і

цех.і~ ті:льки

суміжних

зобов'язалася дострокоою,

В0111з

якості

вЇідІмінноі

до 23

і

•! !

виконати

квітня,

!

! ! t

чотИJримісячний виробничий план.

з н ·ім к у :

н з

r.

о.

. . . ...... .,.•..•.,..,•.,... •.. •..•.. •.. •..•

Шеверун 3З роботою. Фото і т~кст В. Полотняка .

За

і

.•..•..•,.•,.•......,,.,,•.,•.,•.,•.,.,,.•!

і

,

передовиків

почином

стЗІНІПД ООJ:а1!1Ня

· &лe.кtl'lm заліmІиІч.Ноі

6J>·игади

коМ)'!Ні.стиmrої

одно.стайІW еООВ<аJІи­

в,ЗJІті зооіm'язаа!'Ня, ()црИІІІG цьо- ли nатріотНІЧ'!Іий почmr да.JІіmІИ!Ч­

допомогу самостійно

дав дІйову

! ! ! ! ! ! ! ! !

з'їзд у КП .(б)У ГаІІ'на Овс.ії:ВІнз Шев~ру.н. Сnершу пра­

лоrк а', що ста•нОІВиrrь віtдІп09і~но к ; в побуmаJІа. в а•]n'ЇіЛі Ї..'І. Ждано­ Аз/і, данІ '"ро хІд соціалістн'Пfо­ Бо~И·К 3 ІІЄ'рІІІИ'Х ~НЇІВ ДІW-11'00'0 праці. центнеtра на ва Чернtі,rіІвсЬtКої області. ;це в.ив- го змагання по 55,8 і 273,9 підпривмств, ра,ІІ.­ семИ!J}ІАки У'С·ПіІІІІІІо ІВИІК'ОІНУЄ _ ВобричаіНи J)ІОІКУ' 100 ГеІК'ГаJ)і•В }';Гідь. В ЦЬО'Х}" ПеtВ· ЧаJа. ~!ЄТОД бе:JС•Т31111КО:В'ОГО )1JЧ)И­ rоспІв і ·колrоспі·в району в дру­

На заслу·rа і бЗІГатотираЖІш.

j !

до ·ріпJ,ня ne.peдoomti.в. ! ЯJКі .вийшіІИІ за ! бататО'І'И!J>·ЗЖЦі в М);Іс:це Зна:ЧІНе сІВідчить: ! 2,5 ,МіІСЯ'ЦJІ, остwн· ні групи Семиполк/вської сільської ! J)e'.щtOOierriя за ДООІОМ!О!Гою ла.Р!І'~­ ~ід•водwгь.с.я . п])tгоrовці до сівби. Товариства .цля поширення по­ ! ! ДОІКІ.1а\ЩНО ~03П<mі­ літичних і наукових знань учи­ ЧИ!){ало :JP>O· бm.1a, що1б Саме про це rа.нізацfї

3.Wс т газет ,

J:l•"• tt•• ••н • "• " • "• "• •• ••• •• ••"•"• " •!

Ленінська трудова вахта

! ! !

! В.ІІІКОІН31Wtі у дають ~ООПООІОГУ ! В дні nідготовки до 90-річчя з ! Цьоому ПІІІШІу зжотЬв.1і JtQбJ)mв. В. І. Леніна ! народження дня ІІиrrа!fНю прио.вrя•Ч}1ЮТІ>СЯ ·пЄ'))е~о- посилився приплив ! відвідувачів ! доаmсіІв . до кабінету !К іtшжісrь .ві, :ша•чн·а освіти ! nолітичної ! ство­ Тут України. І<.П 1-і райкому Розповід аючи .пр.о 6І)ИІГ3ІДИ ро· ! ! ді·льнищ: , :JІКі :ВJКе ВИІКОІНЗ.'ІИ план рені всі необхідні умови для боти. Влаштовані книжкові вис­ ! &5-60 Blf.В~etHtHЯ· ДОбрИВ> на ! тавки, сnиски рекомендованої лі­

ІІІІЮЦеtНТ;ІВ, аВ'J'Gр. И ЛИІСТЇ!В., •1іОІНТ- тератури про життя і революціА­ ро.1Ьні пости вказ}'!ЮТь на nри­ ну діяльність Ілліча. 2-і бриrаІДи, чиІни :ві.lста1 в.аІННJІ Леніна, доОсь над творами працюлітературою о· чощеноі І. Шеmелея. В()на ІfИРИ nоміжною ниц~лtоrо і е Р.rк· ~аря naJJII'O'I)ra- ЗЗІЦ'\.З•НіНЇ 2100 ТОІНІН добрив ІВИІ­ ють пропагандист будкомбінату М. СергіввськиА, секретар парт­ ліRві(uвати ВЄ'З.:Іа в поле ті~'Іь:ки 837. Га.зета нi3a:цii . Д. Жо!ВТ}1ХУ У ВИС.В~ТЛеІННі На •рЯ)Д .Не>ДОl1і'І\і!В СОЦіа.'!ЇСТИ:ЧН'О.ГО ЗІ~J'аНІІІ\Я, іПDПУ­ і Щ изац іі п е:р ед оІВоrо д ()СІВ ід у ·ре~Ца.'КТО'ра Г. Lва­ зо бо;в 'я·3а:.1 о

~· ! ········································а

реку.

t960

пра­

постійно

М'У

9се

Зt&Стос}'ІВааrня нИІІtі.в ста·ІЩН Xai'ПfO'JIR'Н. На ви­

шюрше

пере-д~вих .мето:Ціs nращі - 6001- ро•бни.чій ІНа'J1181Ці, n()})ЩДиmmш:ь з Від1Jіпmі і 3,1VIrOЄHi НЗ(ВааtтаJІt}'ІВШЛЬ- ІОсЦЄ'ВИМИ іІІаІН1'а.ЖОІВЇДІІрrа.DнИІКа.перетЛЯІН)'ТО

ОІІІеІ])аЦіЇ, ми.,

Н0-іро3ВаІІІ'І'&Ж'У!ВrЗ.:.r'ІЬ'НЇ

ді.ючі

норми

ущіJІЬІНеІНі На/ВІ3ІНТаже1І'НJІ і т. д. проrстою ваrо:ніІв і введ~о 3Щ'ІЯКи цьооrу .п1J!()e'l'Oi !ВаJГОІІ.іІв ві , бі.лЬІПІ llJpOIГp;eeиtmІi.

ио-

бrurат()ТИІРЗЖJКИ цюють зв'яЗківці На С'Г()tріНІКа.х І<рнмець та СІІіJОІJ}ОЧЄІНЇ rЩЮТИІ HOJII.'(ИJ ІВ СЇ'ЧІНЇ на 3шлі00пmtиrки •нашої станції rnpo хЇ!Ц со­ В. Голоскевнч, службовцІ Ф. Бу­ 1 годИ'НУ, в ЛЮТООfІ)" - і!ІЗІ 1 ro:JВедеtІfІІІя в:\Ііщаютьея ще }1Гі:дь. За на 1ОО ,fefftTЗ\P'iІВ 11j)ЗІІ1ІІ'}"ТЬ СТ.ВntрИ'ГИ до..да'І1КОІВ!j ])е· ХІВИІЛПН. 18 ДИНУ пра­ між ЮІ'М'ЗrН!НJІ ціа:~істично.rо ~і б01рmься вищі 'ІІОІІ\39І!ИіКИ яло і М. НевмиржицькиА, С. Тов­ Не-о:бхіtДІНОО'О ПО~ОЖНJІІКа, ЗЄ!рІВJІ! бритади, ЛМІІІЩ, ІІ!р.аІЦЇІВІНИІКИ '11Ва- ЦЇВНИКЗ..'dИ ТВ8tРRІИІНІЦ'І1Ва, ЯJКі ГО­ стенко та ря.д Інших. ОрганІзо­ ЗІМШ'аНІНі ДЛЯ 1'раJНСІП()рrі'}1В8ІННЯ .ВМІrа.zіІВ rСОІl;іЗ.'ІЇІСТИ'ІНОІМ'f У ·і!Оід~'J)У'JІ'КИ на вано консультації. труJДові ОбнЗІJЮд}'1ВаІВІІІИ со- туютт. J>ИІН' НИІЦ'ІІВа .

r.

ЩІ)ОrС'І'а!ОО'ь ЛЗІВ1иJ ООІ>'Є'дОВИІКЇі!. Не- сеw:ІфЇі'ІКИ. &н.и ЗІВЄ/РІІf)VІJrеtЯ з ціа~;1і>етич:не зобов 'Я'3ЗІН' НЯ, ба:гато- честь 90-.річчя з дня Н(іІj)адже;н­ Завжди людно біля виставки: с·утчи JІеніж:~<ку Т])W;ОІВУ ІВах'І1)", п,р.охаrннJІім .цо Вrі~о~іднwх · оргатиrраЖІКа :в ·ко.ж.н&му НОІ!>І~і вие- ня В. І . ЛеІН·і•на, а також JІWГИ «50-річчя МІжнародного жіночо­ nrotaз:няu_t~ добилисІЯ ніоо.ці.й :mи~ .на 1960 І)ЇХ HOIJ!· внсОІКих 8 березня:., де е тво­ го дня .ВЇ11.1ЮЄ Х4д З~МаІОfЯ, ДOIПOL"rura~ про ПеІJ)ЄДОІВИЙ ДООВЇ!Ц. ЩЮС'І'ОЮ ІІМ'оні.в на 30 хmиВИІК()j)И•СТО·

іК•р.аЩе

КО;'ІіГОС·ІDННІК.Юf

В}'ІВаТИ ІJІіШІІВ}!ІЇ ре•зеІ])ВИ.

Газета

білЬІш

ста.;Jа

ІІ'РЄ\11.\ІЄ'І'-

ПОtВІНОК'ІЮВіНе но ВНСВЇ1'.1ЮООТИ комоепса1а, олгоспу, к · житrя читаємо: осіток а з· із У одній ВИІКСНУІОТЬ « По 200 ТОНН 1\ІLСЦЄІВИ·Х Д()брив НИ~:ів, JІІКі уGПіШЮJі :юбоm'яза·лиея вІWезти ЇЗДО!Ві 6·і рfштн:я ГР'У\дІНОООТ() П.'Іе.нуму ЦК

власть

Леніна:

«Советская

положение

женщинЬІ:.,

І.

В.

ри

и

сМеждународнЬІй

работ­

женщинам-работницам:.,

ииц:.·, сІ(

на

«Речь

,11.ень

І-м

Всеросаrйсхом

сое~е работииц 19 ноября 1918 Цеткін с3аветЬІ І(лари года•;

б&рються за досТІРОІКО­ Ленина женщинам всего мира:.: ПеІJІІПИNW у змrатан:ні RПРС брнrаJtИ . Любимова С. Т. с50-летие Межй;д)'І'І'Ь М . та.рЗІН, І. КrР}1К, П . ])ре- .ВР ЗІ\ІВершенІJІя і:еЮ!1рЇІІІІКІІІ.

~ і М. Жor.в·r}'tXa, ЯІкі ЩОtдн.я ви-, Хочетьея побажwrи ре.п:кмеrії, .на 120-130 ЩОО ~она J)rОЗШНІРИL'Іа .коло \дО!ПИК<rНУЮТЬ, .:HOVM}" с·уІВаі'І11!1,

11)ЮЦеН1'ІІВ » ·

нато:леrrшІіЮше

І

і::\І:ІЬІК(Уj)И

?іІ.а,дСІЖИЙ .КМГІ'JЮ'.lЬ ІІІІІІЦеННЯ

.В3Я1.1И

ПІJА ~-

ТИ'ЧНІІ1Х

ЗЗІМІТО'К

Д8'.1ЬШЄ' 'ІJЇЩ· ІІJОВ.іДОІ.'ІЛЯЛа

j)ОДЮЧО>СТі rГ/)}'!НТЇtВ,

І

:ПІРО

ЧИТаЧЇІВ.

женекого

РЄ3У':ІЬТЗІІ'И

Це Ще

дня:tt

та

літератури. Жінкиряд tншоі лектори, агітатори Броварів і сіл

до~и- району готуються

За !LP~:I~ДO•'d г,ре: біІНrІйв.ці~ •р.ещ-І в•а:Jаея діі?вості. ІЮ!іщених K1PИ­

KOt.1etrІJІ

дународного

лекцій

8-ro

і

проведення

На· бі:ІЬШе nі,~tніме аІЗrорИТЄІІ' ГЗІЗЄТИ.

за·в.ідуючз

М.

СИІГНа.ліст

В.

СицеІІІ!К(),

.

вruratp

Г)'3іі,

ЯІКИН

С. Горбенко,

заступних сехретзр 11

nарторгаНJізац.іі.

фИІСІВОЄІНО

БУДЕМО ПРА!JЮВАТИ ВЩ~у.лНІС.я ЗІ!d'І1Ні ОО()~И членіІв !JjE КРAljjE ІІІрОІМ-

Г&Г()ЛЇВСЬІІС{)Ї

ТЄЕІС'І'ИL'ІЬНОЇ

а1)11'ілі . J,з ЗІВЇТОІМ npo ПЇ;ДІСУМІКИ .&ІІ:РС, І!р3ІЦЇО!Ін.ІІІКИ ·ЗфТЇІЛЇ Н&ІІО· читання роботи за мину:Лий ~ .ВJІІС.ТУІІИІ! леглиmо удоокоонwпоооть ІИІ]Юбнидо Чі ІJРІОІЦЄІСИ, ВПJ)ООІt&~ЮТЬ МЄХІІІбесІд в дні го.101Ва а!р'І'ЇЛі М. Іtірооь,

Доо~ . і іІІJrетуnаючі

березня. Г.

Чеt})Говий no стаащн П. Б}'ІРJІК, rq ста~ий стрі:.'!ОЧіН.ІІІК П. Лоонешtо, JІИ!Н.

ЛУГОВА,

бі()л.іотекою.

~- Н'і!зацію. В цеосаос з'JІJВилис.я білЬІПІ

з:начили, що в nepmoxy році ее- дос.кона.'lі

!Верстати..

цента. Pimeм-JІN· 'КRІівсь:коі ООо'!- ІЮаqJ)ИІІіаІЛ, Х')"С'ЮК ТОЩ(),

Вивовном звітує перед депутатами

ОсаtовН'О і

МіИ'Р'ЇЧКИ RO/ЛetKII'ИID .ВИІ!t0t11'38 ІВ~ О>))ІГ.Ші:юваІНО МаtОІВИЙ ~ НО• робни.чИІЙ nл11111 11а 102,5 npo- вої продупщіі nіаtейних К(ЩЦ'І), На зб&рах

J111)10Мра,ци ІКО~'ІеtК1'И!ІІІУ вручЄІНо пе-

Ч~ний

вшмічеtні

ЗЗІХоди,

:ююрmrа, по ІА&льmій ~еха~нізаціі

црааzО'])

рехідний (Сесія район.н.оі Ради депутатів трудящих) і аІВтоматиsаціІ вщю6ниЩІ1Ва., що ПІ~ію. грошову ЯІКі 3мщruння, « зазначи.в: же - Якщо в 1958 ·роді, - від.Нк пр,;щюва:в ВWК&Н!КО~'І! раАо•ноорИЯТІІІМуть }1~пішно.му вшоо-nО"с.тажитгя в Пеtреmв&рюючи Кому;ністич.н&.\ІИ ;Пе'))е!Ц стшвшtrгь , . І Дуп т. ної Р8іди дещ--татЬв '11РУ·ДJІіІЦИІХ ІВ значиm дмутат зООов'яеаіНь, пеІj)ІІПОІ~У .році семИІрі·ЧІки, ЯJІШЙ ВИІІtо>НІК()~ .nрюmа,щиm лише іне'І'- на na!PI'itЯ і Р8І,!tІШ!еЬІКий l~д, зо- нову червнев>ОtГО Пл~ ЦК на.нню ВЗЯТJ'ИІХ !Го-тую~ Теtк•С>rИІJІЬІНиnш, дні У ці ВІК.lа.д в ніс у ВИіКо.нання ·ра.АО!НОІМ рупtтmвні Н>ЗІJ)аІДИ го•ліІв nосІІ'ій- бо~'ЯtJу;mь нас проJLВІJІЯІІ'И! ще С ()Ціа·лістиЧіІІИ!Х

:юбо.в 'яJаJНь,

ЯJК нш ко!І!Фсій, ТіІ в ЮfІН}'.lОМ}, році бідьше інЩіатиши

'ІІВО])ЧО.Сті, fFР<1Ц·ЇІВІ!мtіт ТО!JІГЇІВЛ і з ~та~~- чи трудооі подаруши

ІНа честь

1 з ~ня на.роджеН!НЯ В. І. ЗіРО·стала 3!К1'И•ІІІНЇ.СТЬ деnутrатів, у ІНЗС .ві:)Іібу.лиrея rК}1ЩОІВі ІН3:Р<І\ІІИ не З}'ІІІИІНЯТИІСЯ : на ДОСЯ'І1НУ'І'ОМ'f'». НИІКами :МЇСЦеІІ0 Ї ~ОІВО!Сті . 90-'f)Ііr'ЧЧЯ дня у день ПЄfJ}еіВmtоз Лені:на, на піде зуе'11JІіч тruка що Пе:вен, . тов внетуші у М!ісце З.начне вс ьоІГо рад:ян.сьrк ого а.ктmву,---.ці депуrrатіІВ сілЬІСЬІКИ·Х РС1ІД .

та

за- к&рtrеть. nиrrа'НІН!Я депУІГаТ Цуп д~тла)tН() зупи~о Х>&заІНа заіfняли докла.щно ІІіро заІХОДІІ труПО11})еб Мб)'І'І'О'ВИХ ДООЮЛеІН.НЯ ·ІРІЮМІИМОіНашОЇ 1рО'ботj Чеt}JГОtВЇЙ CetCii ·'J)a· НИВСJІ На:

інші .пИ1'МІІН'Я були

висІВітле,ні на

нують H~Jt IDI!1JIO{)i'I1Кy, ІВИП',О'rо:В-

.ПО ДМІЬІШОІМ'у ПО· ЛЯІОО'Ь П~цдуr!ЩіЮ SЇ:ДrМЙІІНQІЇ ЯІКО>С­

ДІРУІГО!ІІУ ІЮці семИІ))іЧІКи ЙОННО'Ї Рщци дІШ}'1]'аТЇ!В тР}'ІдJІ'щих. вості. Він ТРJІіОМІаuІЇ3уваs і)tі.вль- дІИЦИ'х. Він rовО'риm J1IJ)O 111едоліІки ліпmЄІННю roprimлi ІВ районі rово- ті. «·В ЮІВати fКІРЗІЩе, ніж У nerpшoЗа дОРУ'Чен:ням вmtо.н.ко~ його нісrrь :ряду п~rnpиe.'fC'l18 і проми.с- в ТОфіГівлі, ро:боті :ма·йстерень, в РИІВ ГО<.'ІООМ. IJi)aiiiJI'imя ~ЖиІІ- nрrац· піtд Ta.Jtиrx лоrзуrн;rІЛ" шиМ'У'» ~пітtи депутат т. Боін.япt О . roJ011ia т . Ме:хед П. звіТ}'!ВІw Il'J)O лови::< а1Лілей, ЯІКі .вmtМІалw шан бла.г()}'С'ІVОЇ .ра.йо.ІІJВого цmrnpa. ді.я..,1ЬІНіеть

•ВИ•К()ІНаІ&Ч()tГО

за 19.59 })іл>.

Всі, що ІВИІСТ}'ІІІ<l:і1И

а•ле

по асоrрти;меtНТу

Щ.каве ПИТа'Н'НJІ пі,іРІІВ ;дІфеf(-

в ООгоІІо-І за~иmиuпrеь :в бо·ргу пе~ ,~;erp- киМ В.

реШІі .цОІООІDід:і, від:mа·ч:али ·пе.вну жаІВою, допусТИJЛНІ . :Роботу, :mроІВе;'\е.ну ВИRОНІКОL\!ОІМ, П•РОдуnщіі.

сі.1ЬСЬІКНLW і місЬІКою Радами по

nі,цпри·рrобітників ІІІІООі~lізаціі працівників ємств і І)адІГОrСІПіІВ, ЛірО<МJrе:.:lОІВИХ a·prri..1e-й і .ко;ІJrооонm-

ШдвищеІШf:Ю

Депутат т. Фіда.тов

ко П. дООМЗ\111110

З)'ІІІИНИ'JІИІСь на ли; сло~о заІВе'J)mи:rи J)ІічниІЙ ІВИ-

·- Нас ч:wro пиrrають, - за- ~дичнООІ}" ООсЛfІГООІ}'ІВа1І!Ні пасе- .роонИЧИ1А .шtан по rВti·x поrк8І:JНиздорО"же.ння ЗНаЧИІВ ВЇІН, - Чt»Іу В8ШDЇ про- ЛеІІІН:Я і 'ЗаХОДаХ ПО ЙОО'О ІІЮrJІЇП· КЗіХ ДО 5 'гру'\д:НЯ.

Р&іІ{ .в бо- дузщіі не BИ!iVJIO ІВ ,раі01ні? ВЇ!)J.по- шеJНJНю. Діm.'ІЬІН•іrJrь Toory, що :наша. I'J)aiiпj.днесе.'ННJІ .сі-ль- відаю: -

J)IOi;li

r.

ЗМ&ГаІНІНЯ і ro- d}lfi'ЬICJI COIЦI'3UllCTИ'me ЯІКі даартілі, mр.а.ціВІНmКіІВ серед ЬваJНеnrт. про-д'У'!Щії т01р раЙІnрооmюм~і.нату т. Бабиць- ЛОІВІНиdі лікар ра.й~ну

1Пере$ИІ\ОІ:І'&r1И,

коміт~ по ва.'Іу і н.wіть

І

Па·р.тіJйна оргЗІНізація ОО})ІЯlІІ:о-

ВИІ&{)НrКІ»fУ рай&и- ВІУ~ в-.сю сІВою }ХJ'боту сеrрещ ко,ротьбі за даWІьmе Й piat DІШіІІа· JІrоtТИ'ВУ на rВИІКОіНІІІНіН:Я ЦЬО\І'О зав­ ~И· за Ради ної ТИІМ, ціка.вИ!l'Ь!Ся не ожизс.nіІЛіІtа п с. .ІІІрІИ1СtВіЯІІ ськоrrо госІП~да•рс'І'ІWІ. прийняла ДШ!fJJI. Хід соцj.алkтИJ'JНОN :JМа­ Сесм зщ~овільною. на кО!Ибі· наш . А ;sиJIO(~дЯQ'liO. NИ Щ() .М. Хаоон т. депутат овій BtroТ}'!I в сТЇІнній ВііН .розпооів Щ>О те, JІІК у .КО'л- пат хоже •црод31І'ИІ спожечій ,коо- ІЮЗГорнуте юіmеаmя, в JІКOOlf ви- rа!Шf.я ІВІЮВі'ІІ.'ІІООТЬІСJІ

пЩнес.ення проків .на далЬІШе CriiPliJIII'ИIМ'Y'I' га.з001і « ЧЕ'рвООІИІЙ '!1Кач». ми.слоІООСті і сі•1ьського господар- rocni і!м . Оrа.ліна впровадЖ)VІ'ЬСJІ перщіі Ч:И/МІа•ло ТОІВЗІр.ЇВ, Н'<і JІJКі у значені зах10ди, RКі М. Крук, Я\ уєm'ІІИІ!оо.rу ВИ!tQІН&ВІНю защtнь ве-JІИ'ІtИ!Й .П()ПИТ. поліпшення f'PY1!10tВe J'ІІРІІN·аНІНя 'ІІDЗфИІН, ве- насм6Н1ІЯ с11Ва. КонстаТ}-вали КПРС. член сеNИ'})ічки·. детЬІСЯ ЩціrОТОО!ІКа до сі~ИІ. І 'І'У'1' ІJ!})І()ІІІОІJІУЮ ()tргапі~ати: З}~·Ч дpyroro року орrанізаціАно-яасовоі рО'боти·.


Четвер, З березня

1960

року.

СТАХАНОВЕЦЬ

По-бойовому виконаємо о

о

о

рІшення

3

rpyдневоrо

Перевіряючи хід виконання зобов'язань МісJІІЦЬ тому ·наша брИІГа,да, перевіІрsшочи

'Р'ейдова ковоі І!аІ!НШ, JІКУ ОЧО.1ЮЄ хід вико- б001.

наІ!І'НЯ ВЗЯ'І'И.Х на

1960

рhк зобо-

роботі шарнИІКоJщщtв,

тва·рин-

в' кзань, внкроИ!ла ряд недміків

r

ників. ПО'вrорІ:fИЙ ре.йд, щюве.-енІІІЙ 'ЮІІ.ЧИ ІНІ."ЩОДІ(lВНО, <ПооtаЗМІ, ·JІ'Кі вжиmаютwя 3аходи до уосунення іВИЯВJІених :недміJкіІв.

Умови однакові-діІа рІзні до веwя­

Активно r<rrуютЬІСіЯ но-,подЬІОІВИХ

ІJ)О<біт

КОJLГОС1ШИІКИ

ОІВОЧеtвОЇ брИJГаДИ М 1 (бр·И!І'ЩЦИJр О. ЩИІГо:.lь). В біритаді nіІД оооче­

r.

Пленуму ЦК КПРС

Попереду-третій відділок

Бар· · ооли корм<~.м.и. Так, їздові

тр·а•КТ()])И

12 а!ВТОІМа<ШИіН,

3 пе·

nрич1памІf

ЩО!дЄІНІНО

за.Й!Няrі

3 РИ•ВІа }'' шта,белі >ІЮбітнищі •'ІМІ'ОІК на

Т. lta~iJIU!K, М. Бутри.v. ДО!бриmа ребоJІ!Ми. пЇJ\!Воооть сіно, а деякі я по~ на гною і то,рфу ;ВИ!ВОІЗЦі сечорозбрІІіЗКуmа'Чем. ПО'.lИВаЮ:Ть:ся 1 Ао.1е кидається у вічі оез- рОІJКрар;ають його. Ч·а-сто не виі Оснач С, Шофе-рНІ радгоспу. ·В січні шІа•ну-!rрафіка. 3гіД!Н'О (}Ї­ достащі rоспО'даrрність. Не-має ві\ЩІІОІІІЇ,Ц- конують наря:діІВ по при.'ІіпцеІНня для nїдго­ на на ф.е-рм·и їздові М. Карсиом, М. БаТИІНа ВІстИІгають зр01биrrи на і лют01.wу мід O}'l;lO• .ВІИJВеати 26 ного 2-3 ХfJоД.КИ бі:.шше, ніж іх тов.а­ тmс~ тонн .!(О<брив. ВНtВооеІНо то;вки ра~, сараЙ не відроем-окто­ д. Приходько. іJ>ИШі, 27 ТИСЯ'Ч . П1>іПЄІІJеду - '11РЄ'ТЇЙ В·а'НО . Ще В МИ1fуоло~у році па.р­ охо.]ЮНІJІЄ1'ЬІСЯ Неза.в;овілЬ"но АJ'Р()ном І. Орєхов :керу-є за­ ві:,rщі~о'Іооt (!Керуючий І . М.ЖJь), ~а нИІКовод П. Опи!ч~ 'fa ~рІfІ'а~ИІР сол~а у СІКИJ)ТаХ (ві~\цальНЗ.f'lЮ~О;ЦЖЄІІО ВпраІВНо IJOJfЯX JІІК()ГО fІ.Же першої (JВ()ЧЄ'ВОЇ бриJГади О. Щи­ ний Т. СуоботовС'ЬХИ!Й), ОособлИІВО готі.влею КОІМІІІостів . ПО .ЦООрИJВ TO<IJjH гні:й, м1щоб- 17 ТИСЯЧ ск.1адають торф, ПОб}"Д}'МТИ у 55 ква.рталі. голь :ЮбООJ'Я'ЗМІИІСЯ ,,., , ,.,, • ЗЄМ О'j)НОЇ fetКTap на TO.IrH 7-8 новий сара.й. Було іВиділено не­ Внаслідок н~о·ста'!1Ньоі роботи

•. •..•..•..•..•..•..•..•

.................

матеріал,

Ообхіднwй буді.вельший

о.цнак .вони ·нічмо ·Не зроби.1и.

..............

лі.

ветфе~ь.щшера В. Мельника в ви­ ПСІ!дки 3аІХ.ВорюваІння і нав.і1'ь за·

Ве;шІКу дmюмоту п~ають ІНІ!іИ і

парнИ:Кові гибе.л:і wмодняка. Складені у ~().рі .ві.цре­ .DООІИ всі Не гн:иооть. ра;.'ІИ Ч/ІІС ·іде. Для тосо, щоб з пер­ буде за.іІнJІІЮ вими ilt}'IJIЬ'!'YP8JМ'It змінилось що :Мало !.І:онто.вані. взвті иісsщів ВІ~ОН)'100ТИ ших 40 ГМ'І'&РЇІВ, n)д K}lty'!p}1;t3Y DЇ!Д· ЗаГОТЇJВ­ МаТ ИІГОТОоВ.:Н!ІНІІ.JІМ В • 3 і тре6а .&:rаІJІНя, зобов' соціалrсrИІ'ПfІ ведt>но 9 гектwрів і Jta'])'i'onлю

ЛІ'Ю •Т:Н@. Із 1000 .ІІІотрібних мат

10.

бе:течЄ'На, ооно очищене, доведе­ ПарнИІКО<ВОVJ;у . П. ОпичаІКуо сл~ не ДО ·ПОtfuшИІХ КІЩЦИЦЇЙ. 3аІКіН· І{ЄІІ'а!ЙНО ВіІ!ІЩНіmИТИ 'НЄ'ДОІЛ'ЇІІtн, !На·

причі:пкОО'о

iar- вести в nа.)ЛІИІКІЯВО!М'у тоспода·~aj ІН'<rлежний по:рядо·к.

воотароя.

nриrЩJІ;і м 2 (брИІГа·дИІР Тваринники працюють краще

~д'Ній

r.

Ба, рбО!н).

до Ц&вrо Ч&еу

T}'!l'

поб}'ІВа:ла у Рей.ц()ва. брИІГ~а не 'YІitO'MWieitTOtВaшi 2 ла:нки, .ду­ тваринншtів. Худоба і ООИ!Ні зи­ ДИ·(}ЦИШЛіна. МІУЮТЬ .в непоігаших }'ІМова.х. Ко­ же НИЗЬІ.Ка '11Р'УtдОІВа 'l1раіІtТ(}рИІ ЧаJСТО П•РОСТОЮЮТЬ З-За .nв в 2·61, свиней - 16·8, з них В~}"І1Н ості !ВШНІГаЖUІиІК'Ї.:в. & на.­ 1.2 2 ·Н'а ВОЇ:Д!ГО ДЇВJІЇ, слід&к,

sрИІВаегьея

ви­

.rpaфiat

Рацім СJtла,~tаєтЬІСJІ на. 15 ,11іб. ВО'ЗКИ РРИІВ на поом. ]]jри :юбо­ Dii)t'J)ax}'IШtи показують, що JWopв'JІЗаІJІlНі 5900 'І'О:НІН ВИІВе:rено ли­ мів, ЗОІtJUЄМа C.И!JIOoCf, ВИСТ&ЧИІІ'Ь ше 1460. Не к·раще тут і з ре­ до 1 травня, сіна ,.;__ до 1Q-15 монТ():.~: Ї!НІВЄ'НТЗІРJІ. ІJ.л}'tІ'ИІ, бОІJІО· ни, ІКУJІЬТИІВаrгори., ІВООИ

вихо­

до

ду в поле не підготовлені.

У nарниководів не все гаразд

тр&ВІНЯ.

За ста: ном на

25

""'е

ЛЮТО<ГО на-

аітr

В пер.mу 'Іеt))Г'У' щобРІООМо по-­ ля, на ЯІКИХ ])Оrо{ЇІСТJ\1.\1~ 3twртоіІІ­

ЛЮ, 0'001JЇ, 1t'УК УРУ'д3У. ВпевиrеІНі,

а;рті:,1і рооультаосіІІІ

ні пр3ІВЛЇІН1НЯ

В РО'ЗМ~і

гек.

о:рноої землі, як і зобОtВ'яза.лиея, ВИJВООе/МО.

В. Кудренко,

ПМЇJІШІІІІJІИ

роботу ляється, . що JІ'Є3}'!Льтати

ПЗІРНИІКОІВ(}Д

діІЛЬНИЩі

М

1 І могли б б}"І'И знаm~о

І! .ІІ.ІІ.ІІІ.ІІеtІ•ІІ.ІІ.ІІ•ІІ•ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.ІІ.fІ.ІІеІо.ІІе"е•

зазимського

Столяр

«Шлях

П.

Ілліча»

за·кінчнти

колгосnу

Фоrо і rекст

В.

Хід виробництва добрив

Щиголь

А.

.ремонт

никовнх рам на дільниці

N2

в колгосnах і радгосnах

пар·

раАону за станом на

1.

Полотняка.

За високий врожай кормових культур Торік кормодобувна бригада виростuа ному гектарі по

207

центнерів кормового буряка І 110

262

центнери

ще ма.ю

-

не внкориста.,н повністю на11вних резерІІіе.

В другому роцІ семирІчки зобов'ІІзалися виростити по 150 цент­ кормового буряка І 350 центнерів зеленої нерів картоплІ, 400 маси кукурудзи з іІ:ожного гектара;

ринництва. Доб'ємося високих .врожаїв

7500

ОсноВНИМ засобом сільськогос· подарського виробництва е, як! відомо, земля. ВЩ того, ·наскільки nродУJКтивно вона вшщристо-

на

цен'І'нерtв, КЗірТОnлі 70 центнеріаІ, Цу•Кіj>ОВИХ ка · - на 50-70 центнерів .

5

за рахунок

пІдвищення

ЗО-

Підвищення врожайності

І<алін'іна

ім.

ЗаоорИІЧі, ім. Юрова Пухіа!Іка,

ім.

ВатутЬна

87,4 7,1 82,5 8,4 67,5 5,9 64,З 5,1

Назви радгоспів

«СемиполюівСN<ИЙ»

104,6 4,3 100,4 8,3

сБобриЦЬІКІІ'А,. «Зоря,.

Імені

94,3 4,9 Щорса

82,9 5,4 77,:3 4,8 72,8 3,З

92,7 S,7 культи­

ЗНОВУ

саме полое не рідше одного разу вують або боронують. на три рок~~;. Норму іх збільшу-

гJЮє·земля­ Через 40--50 днів ни:А . компост можна в.носwrи nід зер­ до 20 1'011/fl: на гектар -

лю і кономі, до 20-30 ТОІіІІ Дуже чутли·ва до добрив КІуку- n.ід кукурудзу і до 20 тонн - нооі, технічні культури і картоп­ тебе гній, і я скажу тобі, який рудза. Як пі~~tтверджують досл·ідн nід ози'Мі кульrури. лю. На дУІМКУ аооадеМІіка Т. Д, колгоспів, ЛисеІ!а(а, така· кількість компос­ передови'Х Досвід Поліської дослdдJної станції, вне· ти господар,.,

на її місці в ·на·

середньому по зернових культу- єму с-кла.дІі всі необхоід,нІ поживні ступні роки. :яйдсн ясно, яке верах до 19-20 цеН11Нерів з гекта.- речовин·н д.'ІЯ кормального росту лкчезне ::.начен111я має розробка і сик:те· рослJШІ. Ці добрJШ.а впроваджеинІЯ nрІПІнльиоі в степових і і роз.витху ра, в тому числі органічних та до 23- nідвищують родючість, пміпшу· ми застосуваІНІНЯ JІІісостепових районах -

-

до Ють фізиЧ>ні ВJІаст11110сті, структу-

-

це кож

ру і ВОдіНИЙ режим rр)'ІНту, а. та-

наша цілина . Пї.днести її можІІІа nроведення ком· шJІЯХом лише

Травн•я

1-го

ЛіТІКи,

100,0 15,7

сВеJІJ!а(ОДИМерсЬИИ•Й»

го господарств.а. Недарма жуть: сПокажи, в якому ста.ні у

~а довести в І Н:і добрива спраці мають у сво· ВІІІрощуються

з гектара.

ім.

Іміча,.

«Богд.а НІЇіВсЬКИЙ»

С. ДОВГОДЬІ(О,

буряків ЮТЬ ДО 30-4() ТОН•Н Під КЗjрТОП-

Разом з тим орга.нічІІІі ·добри.ва сnрияють доброму рrови11Кові не '11ільюr тієї кул:ьтурн, nід яку їх вносять, а.1е й тих культур, що

поліських

Зазим'я,

пtдвищують :уро-1 sносять ~анічні добрива на те ЛИ'ВЗ•НІНЯ дJЇіЛЯІІІКу

жайн.ІІСТь гектара зернових на

пудів зерна. Це завдання може х<>ч би вони А були в достаmtій і повЮІіНо бyrn розв'язане голов· кількості:.. вис.новок . Це дуже важлІІІІИ'Й ним чином за рахунох дат-шого піJІІВншеН>ня арожаіІиості. В uall· Він виПливає з того, що органtч·

25 це~m~ері.в і в 16-18 центн~ів

З,Б

і~ .

По району

сенн.я 20 тонн r:ною nід зяб дає цриріст від 5,4 до 16,8 цен1111ера зерна· цієї культУІРи з гектара. А в лісостеповій зоні така ж кільКі'СТЬ оргаІНІіч•них добрив збі:льшує ВІрожай 3ерна кукурудзи на 16 -ЗО ценТ!Н'еріВ з гектара.

блІІйКчі роки її

103,6

Погреби,

«Шлях

бригад.ир.

Про З!ІІачен•ня органічних доб· рив академік Т. Д. ЛисеІ!ІІОО пише так: сДосв·Юд і практика, а також 6іолоrіЧ1На теорія rру111 то· во-го жи&~~ення рослин говорять, що не моЖІІІа ПОІ!іНІістю за•мінити о,ргамічнІі добрива мінеральними,

вується, у BeJІJ!a(iA мірі змежить економічинА стан колrоспіаІ .і рад· госnів, добробут народу. П~ед nрацівинками сільського республіІКн нашої господарс'NІа щороку ви· стоїть завда.Н>ня робляти не менш як 2,1 :міJІ'ьярда

ГоголІв, «Червона Україна»

Рожни, «Більшовик»

Мокрець,

І гною на поля виконують що-

с. Рожни..

7,4 5,4 19,1 11,8

тонн nоживного

цІ ланки НаталІї Ячник. Трудівники цих JІанок ПелагІя Карпенко, ЮрііІ Полоако, Ми-

І(мгосп «Більшо&иrк,.,

І(ірова

120,0 ll1,5 105,3 105,3

«Жовтень:.

Требухів,

інших кормІв для 11 ва-

закласти

силосу. Нагромадимо достатню кІлькІсть

Сталіна

ім.

Русаньв,

в середньому на кож­

кукурудзи на силос. Однак ми дійшли до висновку, що sробили

20 ~НІК лною

ДОБРИВА В СІВОfІИІНІ

1 березня

Назви сіJІ

:к.рщими,

ПіАвищувати культуру землеробства

«СемІІІПо.~mівськнА•.

Радгосп

роботи денне завдання на 130-150 процентів.

П. Оnич·аос, КОЛ!І'ІОІСПНИІЦі з ПЗJрНИ- .яооби ІК~іІв сІВоочасмо за.безпеqу-

агроном.

головний

з .-ояркМШІ mia- кола БоровІІК на доставцІ торфу

рЮі,щу. ДІЩО

тонн дnбрИІВ па r_ЄІКтар

13

що по

Три тиzні тому на na·pюmax становить на 100 ГЄІКТарш }'ІГІД'Ь І рення закріплених за ними nлощ. Ланка Марії Гудзь, яка вирощу­ . . Щоденний ватиме кукурудзу на 7 гектарах, дала слово внести на гектар не З'&ились по З.·5,8 цеwrнера сівба. •ІЮЗПО·ЧаЛ,'іЄЬ перші схощr розсади рааmьоі ка- •J1Рафік виробнищ'11В& ИОJЮЕа ви- менш stк по 60 тонн органічних добрив. За .внесення по 80 тонн пусти під 108 PiliМa.мJf'. Почали J\ООІ}'ІОО'ЬСІJІ. ВИІ))О6,1ено ,м'аса 36 1 добрив на кожен з 5 гектарів під .картоплю борються «олгоспни-

100

торфу.

· ваtrОрами

доє·но мо·лоха в с~., дНЬОІМ'У ....., культурн землеробс11ва, внесення якомога більше добрив. корІ() . 1 Серед лан()і( бригади розгорнулося змагання за краще удоб~·..-·: ' що · ІВК по 212 .RIIIJI""'"'""'If

Це!Іtl'НЄ'j)ЙВ :на JtOzнi пЖіруооти іі. .Шс.11! ооrов01)ення ·на зшсідІІІН- }'riJtЬ.

звfдти

Ми ВИІВе.3ІЛИ

тонrн з.а.rото.&леноrо ш.к&·

3000

Краще ВИК(@ІfСТОВ}"&аТИ ВІН}'Тріш­

поспішає

С.ІFраІ!ІИ в rо-

Гіtрше &бс-rояrrь

TO~фO'IIЇII(JL]H001tllC'I1Вa

р·О DЇІ11НИІКИ

«Вели:кое».

.'Jа.tІІКИ }'ІК~'ІП.1еКТ011Міj, ДО іІІИ<Х в наЯІІJНості є ЛІШІЄ' половина. 3 НЇ ре-зерви . РейАова бриrаАа: .цооеде<Ні площі в наТ}'ІJ)і. Зtідно 'ІІЛ'МІУ 1100 тоон -оргаnсічниІХ Д(}б­ ба;гатотиражноі Редколегія Потрібно 700. 3д.ІГО'ГОDJено РИІВ зобов'JІІЗаrнн~ на поля fW•ИІГадою соціалістичну сЗа газети rор­ то•рфо'"11Іер,еr.нійниос 50000 5000 ІВИІВООЄІ!іО ПОіІИШНО бути nрацю:.. •ВИІГотовле·но не nроте шечкіів, то!Нн органі"ІНИІХ добр.ИІВ. Вже на­ І(олгосп «Шлях Ілліча:., жодноІ!'о, бо ста.нОІК до цьото ча­ громаджено 3448 то·нн. с. Зази.м'я. Насіін:юrм бР·И!Гада. ПО•ВІНkтю за.­ су · не ві~еМО'НТОІІІІІІНИJЙ.

чуєтьм :ремон.т

о

о

ахтІt'Візують

мікробіолоrічні

Мі!нералwих

добрив з урах· ува;~~-

кям nруонтов()·ІКJІіматичнИ'Х умов і

j потреб

різних

рослин

у

пожив·

процеси, я~і відбуваються в ньо·/ НІ!'Х речовИ1!ах. без внесеяни дР- , Особливо велике . З<Начеиня му. Ось чому

плексу агротехнічних заходЬ~, ве· статньоі

кілЬ<Кості

QРГЗНdІІних ють

на малородю· н.алежнть доб,рив, особтmо в якому лика роль цравильному застосуванню орга- чих дерново-підзолистих і оnід· нічних добрив у полях сівозмін золених грунтах, не можна одерз Уfрахуванням rрунтово·кліматич- жати високих урожаїв. змежиrrь також А.ле врожай черrуваи!Ня і них особлИ'ВОСтеА сnособів і С'фОІСЇІВ культур. БаІГато колгоспів почи- від норми, иали боротьбу за. високу врожай- внесентни добрив nіід ту чи іншу

о.рганічні

добрИОІа

-

ма-

І'Иій

в раІІонах і .торфокомпости ПОJІІісся, де грунти бідніші . При ефекзволоженні достатньому добрив тут тиІІІІLість оргаІrічних але пенабагато пі.двищується, ріод їх дії nо;р~я·ио з лісостеповоІQ зоною з.иач110 коротший.

ність ссrме з оргакізації гнойово· ку.11ьтуру. Відомо, напрИ'КЛа:д, що Тому

передові

колгоспи

науково-доСJІідних тів діє краще, ніж 20 тонн доб­ і радгоспів пі:д'mІерджує, що ЗО- рого !'Ною. замадів 40 rонн орга•ноіЧJІИХ добрив на Г~удневиА Пленум ЦІ( І(ПРС гектар є ти'М обов'язковим МІіНіі· в.казаs на И'еобхоідиість зн•ачно муомом, який забезnечує -на д~· збільшити і полf.nшн.ти ВІІІКорю­ оово-піІдзолистих грунтах високі стання місцевих добрив. «Кож­ й стмі врожаї багаторічних 11)>ав ний колгосп і радгосп, - гово·

та інших кормових рослин. А це, в сІЮю чергу, робить rру.нт струк· ТJ'VІІ'И•М і багатим на пож~~~~mі ре­ човини. і nW!и· Збільшити кількість добрив щити якість органdчних можна і за рахунок приrоту1Ван­ ня

rноє·земляни.х компостів

за

сnособом, за•п·роnонаваним ака~~tе· міком Т. д. Лисенком. Для цьо· ro на конюшиа~ищі &ідеодИ'І'ЬСЯ ділstнха в 0,5 гектара. Веаною її зорюють на глибину 12-13 сан· ти метрів і ВИ'ВОЗять на неї 200 -300 тонн r:ною. До нього дода­ ють 20 тон.н фосфороного борош­ на,

а на дуже КИС"JІИХ гр}ІНтах і

вапна. Потім ЗО тонн молотого все це переорюють nрибЛ"Нз.но на 15 са·нтиметрів. Через глwбНІНу кожЮ 10 ДjНЇ·в діля·ику культИОІу­ обов'Я3Ков.о ють, а після дошу Після по· Полісся полНІВЗють. гноїІВкою.

Пленумі товариш М. С. риІВ на: повннен створити у Хрущов, себе сзоє.рідну фабрику добрН'ІІ, з6уду.вати

гноєсховища,

гноївJОО·

ком·nос· оргаиіз)'іІІати збі!рпнки, всіляких госпо· тування торфу, дарських вd:дходІів ... ». Тепер, коли в багатьох кол·ГОС· проведено пах і радгоспах уже ~руІfІ1Ьв, є можли· обслідування і впровість для розроблення вадження

у

ви.робництво

п;ра-

застосування системи ВНІІІ·ьн<>і органіч;них та мінерал11них доб· р.ив у полях сtвозміни. Доnомог­ повиюrі районні ти їм у цьому аг.рох.fмічні лабораторії, науково· спецоіалісти заклади, дослЇJІІНі сільського господарства.

І. Демиденко, голов'Ний агроном по добрІr·

аах Міяkтерс1'Ва

сільського

господарства УРСР.


4

СТАХАНОВЕЦЬ

............... По місту

.

.. ..

в

НОВИХ РЕКОРДІВ

*ЦІКАВІ

ЛИСТИ

ють

ЮТЬ

І

під-

1

1

о

!Г ШЦа ЧІІВ

:

ВИІК.l ИІК<ІІН И!И

Ще ТИІ)f, ЩО ІВ З:ІІІІJ'аИ!ИЯ·Х бе· :!

Р)''"ТЬ участь Пj)И;зеt(>И ПЄ'JЛПОСТі

11

обла:СІноrо доброІВілЬІного спор- І j ТИіВІНОГО гаірІ,:\ ))

ТОІВа:рИІС'ІUІ· а

'ГТ.

«.Аіван-

Іванчс· Н ІRО

В.,

жа· А . та їх· тооориші .

Ган-

:КОо:\ІІС()МО..'ІЬСЬІКОІГО

те ту

Ю. Чt>J)ІНиче,н;ка,

:

І

:1 ·/ '

І І

Учас,ншш

встаІНо•БИJ.lи

заводу ,

Абсолютним

1

оказат Alllj)elt'l'Oij)

чека.1И дшвно.

і :ВИІХО!ВІНОЇ ро6ІУrи у :пшrолах обох районі!в. - У вчwrе-лів Леmhі-сЬІКосо ра.йо.ну, - 31Ю­ биnt ві;н .вис'НО'.ВОІК, і у .вас, то,варИ!Ші броваю­ чІІІНи, Є ч~а.10 ПІ)В'Ч~ЛЬНОІГО. 06МОЇ<НЮЙТЄІСЬ ДО­ СВЇ~ОМ, допООІ.а,гайте о-дИtН о.дному. МоЖІНа не срІJнЇіВатиІСь, що шефсmво СТО.lИ:ЧНИL'< ШІКL1 над

Оffі1ООК&~ш

З}"СТ!)f.:Іи

ат.lОО'ИЮІ.

присутні

чеоопіОІНО·}І · nід-

-

ТЬСЯ •ПІі1/ІІН

ІКі'.'ЮІЦІ)&- і

270

РЄУ3Кажіть,

:

ста~1и К. Ка.- і

180 ІКЇІ.'ІОІГJ)tа.,. ІJ 202,5 1 СИІ.1ьч!'нІКо 222,5, І Циб}'і\Ь'СЬЮІJЙ 202,5

ІК і:~ O:Г.])IIll'la.

ПЄ'J)ое'можці натс,ро~~еоні гРамотами ,

А. Дуда, тренер .

.ЯІК

-

JtJ))"'ГO:ГO ;ро.ку СЄ!.'dИ­

-

Ko-ro

0;1ід JJІВажа.ти tс}'Ль­

Т}1J)'НОю ЛІО'ДІІІНОЮ1 ТаІКі та і1нші литІІІНJНdІ бу.'ІИ' задані на. че-рговому вечо~і за.nиrгань і в~ДІПоІВідt>й, яюІ!Й відб}"ВСЯ у сі·льСЬ!КОМ'У БудИІн­ ку ІК}':ІЬ'І11JШ . СеюрЄ'NІ.р :Па!J)­ тtин(}rо Д.

к<КІІітету

ЖQ1ІЩ'1Ха,

ІКол:rо,сnу

дИІроеІКтор

сt!Jре\Ц­

ньої шко~1и І. ~аоницЬІккй та інші ДаJ.lИ ВИЧЄІРПІНі ІВіДІПОВіді ·на вrі запwrа'!ІІІІя.

м. АндРіЄНКО,

Завод холодн.1ьників,

~

с.

О~оетайно nриймаються

~ви

ЧеtННJІ В~УІDСЯ RООіЦЄІ})Т •KOIJ!ettтmiІВ

ХУДОЖНЬОЇ

са•модіJІJІ~>~~ості нашого і ЛеІlrішЬІКосо ра.йОІНі·в. 3Ма.ГаІННЯ .ПОЧ31Л<ОСЯ, В добрий Чах:, ТОІВ&риші!

r

відваzа

ШИ!l друs~в?

ня .~юuа

-

від на­

'NІІКе за~питаІН­

часто ПОЧУ'J'W в.ід

Є, та в.і~ усі,х 3разу,

-

ві~повідаю їм.

Від кого ж тatt нt'ТеJІІПляче че'l\ають ли.сrів ·р&біт.нИІКИ нашої стаІЩіі?

•1ИСТ}'!ООНПЯ

Мова ЙДf про

з д.руз.wи-оолі~

;~:~и:.':~и н:т:д~;і Д:е~~

ліtки

сталщіі Серада П()оЛЬСЬ- .

Roi 'на.роДіІfоі

РесаJ111{іліІки та стан~іі ДорнеІІІ'rі Руму.нсЬІКоі

Народн{)Ї Реопубліаtи. Ось вже 6лизЬ!Ко

рОІКУ JІІК наші ко-

лепtтиви .регулярно ТЬСЯ

:ІІІІСТЗ,МИ,

ться досвід«А.'ІІ

ЩЮ

ДІІІЯМИ у Че1JІГООЮ•МУ

В

обмінюю.Я!КИХ

.

.ЦmJІ-

своєї роботИІ,

поm!ли п'ІJО ста:нціі

в

ДІР}"ЗJІМ

ywimнy з1nмomw.x

МИ

рlУ.і­

роооту умовах,

rьро те, як організували у ее-

бе ленінські чи'І'а!ІНЯ. 0JVНO.ча,с;но надkлали їм збі'РНИК «Ро.бітнИІКИ і се.1яни Ро-сіі mpo Леніна. Опо.rаJІ,и».

Rми у Киті прохоДИL1И

Д.ІІІі у.горсЬІКОЇ

КУ:ЛЬту>рИ на

у,краіні, поm~о.мили .нашим дpywm ·П.ро тоолу зустрtч ки-

.sш.ти .ціхчів wорсЬІКоі куль-

І!'у;ри, ПРО те, з .ІІІtИм інтере-

tOl'l ми, броваj)'Ч'а'НИ, дим. . 'й у ~И>СЬ СПеЦІа:JІЬ'НУ ТеЛеВІІJІ Н

Іnере.цаw.

1

"ВЕ ХОЧЕМО ТЕРПІТИ ТАКУ ЛЮДИНУ В СЕЛІ"

В листі пі:д такою назвою (сСтахановець:о іВід 12 січня ц. р.) гру;nа робітни-ків с. Жердо­ ва

писала

про

Б~уса .

про

нього

кий

суд.

хуліганство

Нещодавно розглядав

Бреус

на

суді

nросив

у громадськості і за­ що

поводитиметься

Суд огмосив

сувору

сцраву товарись­

дога'Ну

з

М . Бреу.

nоnер~жен­

-·-

Дивіться телепередачі З БЕРЕЗНЯ

! !

сПІд

!

11.00 -

телееізіА.ка

сНовини дня:о; 11,10 небом древніх пустель:о.

Науково-полуля.рни.й кінофtльм; сКрутІ сходи:о. ХудожІІ!іА

!

12.10 -

!

!

Іі

!

~

!

і

!

і і і і

' L.o, ,

Міцна д;ружба зав'язалась між nіо~а·ми нашого і Ма·

карі.вського районів. Початок їА було покладено nід час передачі макарvІЩ~rми обласJЮї естафети «Шляхами семи:·

На

.'ІІІіСТі Дt'·

(ТАРС) .

XIJ>OHUI:a

з ні м ку :

(зл і ва)

К}'ЛЬТ}'Р1іе

(Австрія).

Четвер:

разом

з

іиструктор райхому комсомолу актнвіста·ми

:розгляд,ае

альбом,

Фото М .

др у зями .

К. Хомич піднесений

Горбатевка .

!

!

!

і

ВrДІПо.віді не примуш}'ІО'І'ь соое до:в·го Чей\ІІТИ . ОсооЛІШі! цікwі лис-rи надхо,цять з Де~-

rмmi

рецепа. Пиmm вам іх JКІ~ійською · мовою, 3 радіtтю

наших друзів А·РУ'КУІОТЬtя в ·гаеета.х соціаJJістичних краіи:

чита,1и ~ми

9істочпсу про те,

відзначені

УJ)ЩОВІІІ1ІИ

DИСОЮІМИ

Иа!ГОІЮАUІИ,

0кJ)Є'М'і ЛИСТИ З ініці<а.ТИІВИ

Та.'К, ру.м:унсЬІКа rазета . «'Ві:Ль-

в ио:му

на. ~іл» іІІ'МІЇСТИJІ.\ наш 'ІІЄ.))ІІІИЙ ЛИСТ За:ЛЇІанRЧ.НИІКЗJ.М С'І'МЩЇЇ Дориешті. Дебрщеш:ь1\'а облаС·І\Іа rазета «ХаІ,цу Би­ rОІJ)і Н&nлоо·» теж надруху­

ІВІЗJJВ участь М. С. Хрущоо. Ос()обливу ра.Аість ВИІК'.'Іикала у

Ва.'Іа &ДИН З Лю:тіВ ХОЛЄ!КТИВ'}' наmоі стаІЩіі.

ЯІК 'І'РУNІЩі Уіl'О-JJІЩИ:ВИ і з:аліз-

.ничнИІКн

Де6реце.на пере-mо-

рюють в житrя ріmевня . VII

з'їзду ~во~і пavni,

наt авісТR>а: 15 кращих 1Ю-

бітник·ів

17

сощіurсТJf'Іних

.Д РуЖІНЄ

В. Матновсьнмй,

оригад ст. ДоорецеІН з:а пере·

~ory в соціалістичнІІІМу ЗІМа-

ЛИСТ)'Sа<!ІНJІ три-

Nв.

ПрОП<ІГЗНіЦИСТ.

ст.

Бро:вари.

кінофільм; 18.30 сНеходжени­ ми стежками:о, Науково -пооуля.р· ний фільм; 18.48 nередача для дітей сПовинА вперед!:о; 19.00 останні вістІ (Москва); 19.20 репортаж з інституту елек11розва­ рювання ім . Патон•а; 19.50 те· левізійн<І хроніка сНовини ,цня:о; 20.20 - сПодорож у світ елект­ роніки:о. Нау.ково - популя,рниА фільм; 20.55 -· «Здвиж ріка nовноводна:.. Спектамь Маха­ рі<ВСькоrо народного театру.

4 П'ятниця:

БЕРЕЗНЯ

11.00 -

телев.ізІАна

х.рон.іка сН001ини .Цня:о; 11.10 -

науково - поnуJІ·Я:рниА фільм; 12.00 ! - сСин ІрІстона:о, Новий худож· ! ! ній кЇ!Нофільм; 18.30 - сВ дея­ ! кому царсnІ:.. МультиІТ.ІІ!Ї!Каці.Rний і 19.00 - останні вістІ ! фільм; (МОСJ\!Ва); ! 19.20 еРішення

!

а -~············· ........,.......",

ЖП1'11Я С:ВЮЇХ ІКО.'ІеІКТИІВЇВ. ЦІЮІИ бJреЦеtІІСЬКИL\1

залізниЧІНІІ'КЇІВ.

-

'• 'j)О'ЗІІО'В~ ДЮО'ГЬ

знову за­

4 роки в місті .

сnравжньої бQротьби з хуліган· с111ом, мириться з фактами са­ могоноваріння.

а

рі•ІКИ».

Чи є що 110ве

акнй

j'

НЯ'М і · зобов'язав його ск·уnити свою црови,ну /Іірацею . Вистуnаю­ чі на суді ВІКазували, що .викон­ ком сільської Ради ·Не веде

і

ДрfЖНt; .JІИСТ!ВRННИ

вогонь,

Інсбруку

су

і

керівник курсів .

ський

скромно .

............,.,,.,..,.•,.•"•.. •.

Курси техніків радіовузлів

ві.ц·відають. Ки:-

місце по кількості очок і медалей. Вона везе з собою 21 медаль, тобто чет­ верту частину всіх медалей, у ТОМу ЧИСЛі 7 ЗО.ІІОТИХ 1 5 срібних і 9 бронзових. Опущено прапор олімпіади І гасне сСвященний:о олімпій­

(146,5)

nевн:ив,

·~===~~-

ротехні!КИ. Bwtи

ше

ПІРОбачення

і і і

}1,ЦОСІКОНа.1ЮЮТЬ с:воЇ наоЧНИі.'іІf fij}CiDHI!!КCIOIИ·. зІJаІН:Н:JІ в rад}'ІЗЇ радіо- та 1".1І'ІКТ· М. Maprynlc,

гань олімпійська команда Ра- І

М.

!

24 с:ІухаЧі

нази­

лижни­

АІІНсь~ого Союзу зайняла пер- І'

соціа.ліс-

Гоголj11.

fі'РИІ раЙІКОНТОрі ЗВ 'Я<ЗіКу пра- ЇІВtЬ'ІШЙ ТЄІ.1ЄUЄ'НТ-j) і лі'дСИ~'ІтІ~1Ь· ЦЮІЮТЬ ()б.ШСІНі МЇ<сЯЧіЙ'Ї •КПJІ!:И під­ ну ста,нцію. ВИЩеІRНЯ КІВ111.11іфЇ!ка>ціЇ Тt'ХіJfЇ'КЇІВ Ку·рси за•беІ'JпеЧ{'ІНі необхі~ими р.адіОВ}"Зді!В . Міні<сте!J)Ства ~з' яІЖу.

право

ками, ковзанярами, найкращи­ ми фігурІІстамн в світі. В результаті 10-денних зма­

ти•чного з.w.аІГа<ІІПJЯ шкі;.'І ооох ра:ЙОІН:ЇІВ. На закін­

службовець.

м . Бровари.

за

найсильнішими

~ejpi На.ШИІХ ПІІКЇЛ ЗЗІВЖДИ ГОСТИ!ІІіНО ВІД­

ХJІопці, пожежа! Поруч з нашо.ю Ш·колою в одному з будинків, внаслідок необережного поводження з керогазом, виникла nожежа. Не гаючи часу, учні під керівництвом вчительки В. Тро­ шкної ·Кннулис,ь рятувати речі. Діяли вони сміли·во і ві~д~~аж­ ttо. Особливо .відзначились учні П. Гриценко, В. Доридор, В. fрицен.ко, f. Цобко, П. Рог. Недивлячись на вогонь, вони виносили з кімнат домашні речІ. Незабаром на допомогу приішли водії автомашин. Спільними зусиJІлями ·nожежу було ліквідовано і врятовано будин<Ж. О. ОКСЮТЕНКО, начаJІЬНИК ЮДПД 8·рі•LНОЇ 1111(0ЛИ . с. Вигурі'вщина.

РЇЧКИ У Н8ІІІГОМ'}' ХМГОІСІІІі?

змагалися

Іі'j)И!ГЇ ,ц.1я ва.t, това,риші ІВЧИ'І'еяі ІJроtВаtрЩИІНи.

Сміливість

вИІКснує·

ни

ватися

.~ народІНОЇ осmти т. Та.рмr М.:

К. ДаВМАОІ.

ВІДПОВІДаЄМО

28 лютого в долині Окво Веллі закрились VIII Олімпій­ ські зимові іrри. Протяrом 1О днів 740 спортсменів 31 краї­

за'КІіІЮ'ІНі с.1001а заsі·дУЮЧоі ЛеІНі'!frьюtм 'Райвідді­

r.

.

рон у.

1960

світиться через

Б}'!))JWІШІWІІІ

сі•.1ЬСЬІКИNИ ДаСТЬ ПОЗИТИІВН,і 1)еЗ)''І;1ЬТаТИ .

.

Лl~НО·БСЬІІ1ИЙ -

В.

Це O}\le Д}'Же ~оЩ>е, -

-

ІІ!J)О·аІНЗ.1Ї9}1ВЗ!В у овоrй ДОІПО'Віді етан навчалЬІНої

Запитуйте-

міов, С. Rо,пецЬІКий ·-

r.

тов.

З)ІаІГ(ІJН·

иіІв. Чеt.'\ІІІІіооши .в с:воі-х оваrових кат·егорі.ІЯ.'{

ОС"вітm

Ми че-каємо від .наших дРt'}'Зів аікткв­

посі&юuкm і т. ,ц,

ПрИЄІМt11Ва СТ1\ІВ ТОіКа'р В. ffіІІІН· триборс11ва -

на~ро.цtноі

ноі ДОІПОМ{)ГИ і певні, ЩО ОД6І}ЖІІІ.'Ю ЇЇ.

'ІJ()боту В ЦіЙ IШtOJii, пр&КТИК)" sа~ОЧЄ<!ШІЯ у<JІНЇІВ, у ВИГОТО'В~1еtпІі 1Іа:оЧІНИ1Х мищ1аmву вчwrеліІВ

Че!І1КО. Й~ГО ПОіКаООІИ!К В е~і

1

-

·Пі'дК'І)ЄОСЛИВ у СІВОЄМу іВИСТfІП•і

ПО<J'1)-е'бсЬ!Коі ~осЬІМИІJ)ЇІІІІН>Ї ПІІКО'.JИ т. Па.січооко А. - В~верто кажучи, еьоrо!ЩІfіmню зуС'J1)іч ми

фапtТИJЧІНо

табіШІЦЮ з наЖІК о.і

П·Р}'ІС Є.

-

райЩц.цілом

3:l!J!ІіД}'ЮЧИЙ ШІКЇ"lЬІНШ.W ,віДДЇІJ'ІОІМ 00.1аСН'ОГО К()ІМітету Itll УІК.рruі;ни т. ЮрчеНІКо Ф. ІВСооічно

,рNіОІІJІЦ!ЇІв

20

поно<ВІІІВШИ

ВірІЮ,

-

зав~уючий

Шщ6ул3Іся

і бо-

І тер, І не без позитИІВІних !J)e.ня

Ty.r

Во.на ДОІІ\'Л3JІ)НО J)ООПОВЇЛа Illj}O На!ВЧаЛЬІНО ·ВИ,ХОВНf

почwнаmься. Носить ВО:Н ·а 'ВПеІІJІІ'ИЙ і ГОt11j)ИJЙ !i<!lj)aut •

ДООІftД«А." і з

ЩІ\0.11\іМИ ВІЮВа.рсМ(ОО'О })аЙОІНу,

КОМі·

ротьба

l зр ьтатіІВ.

ТаІК смІо ~и xoчe.!lfQ О'бмі!нюватись

,ро3~1Qm.1Я­

Цю Д}Му nродовжит1. диреІКто;р 78-і с·~:\­ ІНьоі ШІКО:ІИ деІНЇІНІС\ЖОСО . райооу CroremщQВa.

Па· р&,:~. Віта:JЬ>Не с.l о,во се,к'j)eTa!j)Я

]tр}'ЗЇ

Ж11В&'Іа т. Сем:mщова, 3 !ІПІNЯ СВОЇМ ДООВЇ~М.

)ІИ ОХ{)Че ДЇдИ!М<ООЯ

-

ЯІК C'l'Sp.i ~а:ЙО.!.tі ...

ЛеніжЬІко-то (1:~~. Києва.) районіІВ.

привмсmва з ваЖ!кої атлетиІКи. ·\

L'RТ~J)ec

НО'ві

Х1ВИ1.1ИІН

cetpifooнa , діло.оо tрООМЮ.Ва ПР'<> nе:рє-будо.ву ШЖ<О· .1И 1 ОD:ІІ'ЇН 1'\ОоС'.ВЇД>О<М, ,ІJОО.ЄМІНУ ДOtПQ'\I{}fY,

0пОорtrИJВІНИЙ зад замдУ пе-- /

'Іфи.'\Іаючи 11іtсннй :m'ЯООІК 3 ШIO).JJOIO МИІК. БорщаrШ.Ки, ІJІІ)()І,ЦООІ-

Зустріч учителів двох районів

Те<11..1а, по-спрЗJВЖНЬ«А.Іf}' ~ружна а~сфера пащшала .в ~ИІНУщ·· .не,ІІ;ЇіJІЮ у рай·о-н,Н().'\ІУ БудІfІІ· КУ ІК}'.lЬТ)'lрИ на З}'іС'llРІЧІ В'ЧИТt'.1і•В НаШОГО і

ре·ІЮІJІ.нений. Сьогодні тут -

l

та·нцюючи•х.

ПЇС~1Я ЗЗМ~11Че1НіІІ'Я ІВадЬІС}'

Першість заводу з важкої атпетики ШІІJошість

па!J)·И

березня

3

Закриття Олімnійських зимових Ігор

ДОБРИЙ ч А Ct -

в

Дехто зустрівся туТІСьо­ годІНі вne'j)QIIe. Та. вже ЧеІJ}еЗ Дt'KL1ЬJ\a

~P·r на

Сf.П]>ОJООДЇ Д}"Х'ОІВО·

ГО (}J)KЄC'I'j)y 1\'РfЖ•lЯ-

111

.

:JМа<Га!ІІНЯ

........... ..

району

-.-......-·...... . . . ._. ........................ .......... . ............... .l

Гості ~ стоJи.uі

*20

і

Четвер,

червневого Пленуму ЦК КПРС у діі:о. Передача сВчеиІ вироб· ництву:о; 19.40 телевізійна Х•роніка сНовини дня:о; 19.50 передача для молоді сЗапитуііте - ві.дповіJІ.аємо:о; 20.05 - кон-

І церт; 20.50 -

сСин

ІрІстоиа:..

Художній tсі.нофільм; 22.30 концерт духОІВого квінтету Ні­

мецької

Демократичної

Республі­

ки.

Ре~tактор

В. ПИНДЮРА.

Рябуха ТетЯІНа Василіз·на, яка живе в м . В,ровари, вул. ВорООІ· ськоrо, 29, порушує сnраву про розлучення з Рябухою Дмитром Іваиооичем, який жи·ве в м. Бро· вари, вул . Кірова, 90. Спра•ва слухати•метьсл в нарсу­ ді І· ї ділЬІНиці Бро.варського ра. йону.

~~~~----~~~~--~~----~--~ сСТАХАНОВЕЦ:. орrан Броварскоrо раІ!кома КП УкраинLІ и райсовета деnутатов тру.дІПЦихся. Гор. БроварЬІ, КиевекоА области. Адреса редакції: м. Бровари, Киї.вської області, вул. Київська, N~ 158.

------------------------~~ Б:ров~ька ~--~~ районна друкарня

об.'Іаоноrо управління культури.

Зам.

1155-3308

27 номер 1960 рік  
27 номер 1960 рік  

27 номер 1960 рік

Advertisement