Page 1

ПРl1дtmарJ .,Іх "patн. єднaiJ.теся/

Нерушима єдність

стпхаПОВЕОЬ Jl27 (1782)

Середа.

11

4

березна

БЛИСКУЧА

1959 ....ку.

Ціна

11

ПЕРЕМОГА

Село

наше

своє

одностайне

енергію

на

ної політичної активності й організованості. Во­

на вулицях і площах. Всюди грала музика, зву­

на

бриrада

чергу

самО'ВіддМlОЮ

пра-г­

ників по врожайності

працею

зернових летень до виборчої

на

урни, О. Г.

культур, картоплі, по надоях МО- Корнійко З тре{)ухівського кол­ лока на корову. Не було тако- гоcnу «Жовтень», Я буду бо­ го,

щоб відставали

у

вик()'нанні

своїх обов'язків перед державою,

РО'І'Ися за те, щоб дотримати сло­ во, яке дали,

-

ви,ко.нати зобо­

та і на виборах до Рад дільни- в'язання Jtолгоспу

на семирічку

ця наша завжди серед перших, за п'ять Інжів». що завершує

голосування.

Блискуча

перемога

блоку

ко­

З особливим піднесенням прой­ муністів і бе:mартійних окрилює шла виборча кампанія до Рад на радянських людей на нові трудові

Опанасівській виборчій дільниці подвиги в ім'я слави і м()гутнос;м 39 у нинішньому році. Натх­ 1'і Батьківщини. Вчора і позав­ нений

рішеннями чора. значна кількість робітникі,в

історичними

ХХІ з'їзду КПРС,робітничlfЙ ко-

Броварського заводу холодильни-

лектив ві,в,ділепня нещодаwо ут- ків, ливарпо-прокатного

за'воду,

вореного ра,цгоcnувідзначив під- раЙIlромкомбівату, ряду

промис-

гoroвKY

до

дня

трудових перем()г.

виоорів 1-1'0

рядом

чали

Яскраво,

бах і палацах

д'Ня переважна більшість виборців виконала свій громадянський обов'язок.

путатів трудящих

і

модіяльності.

світило

український

колективів

концерти

художньої

са­

• ••

Вибори до Верховних Рад і місцевих Рад девосьми союзних

за кандидаті'в бmжу

безпартійних

по-весняному

КУJlЬТУРИ відбулися

майстрів мистецтв і

1

відбулися республіках

-

березня ще у Ро,сійській Фе­

дерації, в Білорусії, Узбекистані, Казахстані, Молдавії, Латвії, Таджикистані і Туркменії.

'Народ

Всюди вибори

згурто­

ваність навколо Комуністичної партії, одностай­ не с~валення її внутрішньої і зовнішньої по­ літики, своє палке прагнення виконати і пере-

пройшли в обстановці

єдності

па;ртії і народу, при високій активності виборців.

(РАТАУ).

у Центральній вuборчій комісіЕ по вuборах до Верховної Ради Української РСР Відбулася чергаве засідання Центральної ви­ борчої комісії по виборах до Верховної Ради YKpaїHCJ,KOЇ РСР. Голова КОМІСН тов. К. Ф. Москалець повідомив про участь виборців у го­ лосуванні за

кандидатів

у

депутати

лосува'Нні 99,97 процента виборців, у Вінниць­ кій, Воmmській, Дніпропетровській, Дрог.обиць­ кіА, Кримській, Львівській, Одеській, Ровен­ ській, Сталінській, Станіславській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькifi та Чер­ каській абластях 99,99 процента виборців. Вибори д() Верховної Ради Української РСР

Верховної

Ради УРСР. Всюди вибори до Верховної Ради Українсь­ кої РСР розпочалися своєчасно і проходили ор­ ганізовано в повній Biд'IIOBiДHOCтi з «Положенням про вибори до Верховної Ради Української РСР». О 24 годині першого березня всі Дільничні ВИ­ борчікомі~ії оголосили подачу голосів закінченою і

приступили

до

вання.

підрахунку

наслідків

скрізь проходили при високій політичній і вироб­ ничій активності трудящих, викликаній істо­ ричними рішеннями ХХІ з'їзду Комуністичної

партії Радянського Союзу. Вони вилились у всенародне свято і були Jlск.равим проявом єдності

голосу-

Комуністичної партії, Радянського уряду і народу.

Майже всі виборці виконали овій громадянський Дані про підсумки виборів до Вер,ховної Ра()бов'язок. По місту Києву взяло участь у годи Української РСР будуть повідомлені в пресі. ---------4.~---------

Квартальний план

лових артілей райцентра, сс. Літ-

ПіДГОТОВКI ДО Декади українськоІ літератури

березня о ки, Готолів перевиконала вироб- виконано достроково

годині ранку серед виборцrв селІ. вже ме було жодного, який би не виконав свій гр()мадянський обов'язок.

9

ШСНІ.

сонце. В приміщеннях виборчих дільниць, в клу­

успішне

сказав, опуокаючи бю­

-

були

думками про БаТl>ківщину, про сла'Вну Ко­

калитянеького кол- тільки голосуванням, а у першу

ки добивалися найкращих по каз- ланах,

рити в жwrгя величну програму комуністичного

муністичну партію голосували гірники, металур­ ги, машинобудівники, лkоруби, трудівники сіль­ ського господарства України ДІОди найрізно­ манітніших професій і віку. Вже на дРУГУ годину

ми. До нинішнього року, коли здійснення грандіозних накрес­ тут розташована була КОЮІлекс- лень партії на семирічку. «Не госпу ім. Сталіна, його трудівни-

свято трудящих,

знову продемонстрував свою монолітну

КО, -невелике, але багате 110- нення м()білізувати всі свої сили ВО СВОЇМИ прекрасними традиція- і творчу

будів'Ництва, накреслену ХХІ з'їздом КПРС. В день всенародного свята багатолюдно було

комуністів

Опанасів, -виборці міста і села тим СЗіМИМ

говорить Микола Іванович Швач- виразили

Вибори всюди щюйшли 'в обстановці величез­

Дружним голосуванням

БЛОКУ КОМУНІСТІВ І БЕЗПАРТІЙНИХ -

~епутатів трудящих.

3

КОП.

15

народу

виконати завдання семирічки, успішно перетво­

торжествО'М радянської демократії.

Київської області

....

•••

1 березня на Україні відбулися вибори до Вер­ х()вноі Ради Української РСР і до місцевих Рад

ни вилились в радЇС'не

Орган Броварського районного комітету КомунІстичної партії Україн. та районної РаАИ Аепутатів ТРУАJlЩИХ

парт

" м. с тец т В а

Шд головува,нням С. В. Ч,ер- та 'l'Ворчих ооілок республіки до ничі норми. У радгоопах і кол-І Включившись у соціа~істиqне госпах сс. Княжичі, Богданівка, змагання за 'Виконання За1!дань ВОНе'Нка відбул()сь засідання Ор- Декади». Виступаючі поділились творчи­ Гоголів, Рожни темпи вивооки семирічного плану по виробницт­ ганізаційного Комітету по піД1ГОмісце'вих добрив під урожай пер- ву продуктів тваринництва за товці і проведенню Декади ук- ми пла,нами письменників, 'ком­

театрів, В раконі, ях і по всіх містах шого ро.ку семирічки вищі зараз, п'ять рокі'в, трудівники сільсько­ JXl,ЇHCbKOЇ літератури й мистецтва ПОЗИТQрів, lJ])ацівників ІІ м. Мо:<ж' в і. 06гмюрено допохіно, видавництв, розповіли про і селах Радянської України, ви- ніж у останні Д'Ні лютого. го господарства Хмельницької,

бори до Верховної Ради республі-

Вибори до Рад пройшли пов- Чернігівської, Львівської і Жито­

ки і місцевих Рад депутаті'в тру- сЮ'дно під знаком дальшого пО'си- мирської областей достроково ви­ дящих

відбулися

в

обстановці

лення

діяльності

органів

влади, ковали план першого

кварталу

відь

Міністра

'Тов.

Р.

В.

культури

Бабійчука

підготовки мистецьких

YPCP:ri

«Про

заходи, Jlкі намічено провести

хід дnя успішної підготовки до Де-

закладів \ кади.

(РАТАУ).

величезного патрі()ТИЧного піДJre- далl>Ш()ГО зміцнення зв'язків Рад з по здачі і продажу м'яса де:ржаві Океанський танкер спущено на воду сення, ?P~ виltJI~ЧНо ВИС~іЙ аК-І масами, ши~кого залуче_ння ~TPY. тивносТl І ()ргаю'зованОСТІнасе- дящих до Іх праКТИЧНОІ роооти. Колгоспи і колгоспники ЗакарКолекти'в Херсонського судно- молець України». Він оснащений ле'ння. О З-й годині дня переваж- Немає більш відповідальних обо- патської і Чернівецької оолас- будівного заводу за,кінчив будів- найновішими навігаційними при­ ладами, які дають змогу коман­ на tJJльшіеть виборців вже взяла в'язків для обранці'в народу, як тей достроково виконали план.

участь у голосуванні.

організаЦІЯ

мас на дострокове першого кварталу по заготівлях ництво І спустив на воду черго- ді водити судно в будь-яку помолока.

Трудящі Бj)O'Варщини, як і всі виконання семирічного плану.

раДЯRські люди,

()АНостаіно го-

Дружним гол~суваНіНЯМ, трудо-

J10сували за кандидатів непорym­

вими но.ГО блоку комуністів і безпар­ виборів тійних. Віддаючи голоси за своїх всі кра.щИХ синів і дочок, виборці ТИ1І

са1ПlМ

виразили

своє

однос­

рідної

Комуністичної

перемога~и трудящі

люди,

демонс.ууВали сВОЮ рідної

на

честь

району,

радянські

'I'In

таЙltе схвалення мудрої політики навкол(' своєї

метрів

п,ро- тут

.1.1.

Кривого Рога повідомляють:

для

шахтарів,

Комуністичної

металургrв,

буде введен() в експлуатацію 60

. 'ТИ'сяч

нових

багатонаціооальупевнено

квартир.

Крім

Із допомогою підnриємс'ІІВ

«К рив- І

. б УДИНКИ 3500 ТРУДЯЩИХ.

квартирНІ

зобов'язалися в першому собі

того,

одно-

поставлять

сіnьськогесП8дарськиіі

інститут

шований

в

приміщенні

одного

з

факультетів

цього інституту, що працював раніше в Дубля­ ральним планом навчальното містечка.

•••

Номитивна ХУДОЖНЯ

масовим тира­

риша М. С. Хрущова, виrолоше- жем.

(ТАРС).

літераторів

восьми

Сибірсьхих країв і ооластей, нариси, опО'Відання,

Сталінська область. За Ясинівському

Державне видавництво по- рах виборців Калінінськ()го вилітичної літератури випустило борчого округу міста Москви.

семи-

віллілення Спілки письменників РРФСР. В ній будуть представлені твори

семирічним

брошура 3 текстом ПРОІОВІ товариша М. С. ХРУЩОВА

книга «СиБІр у

річці» створюється з ініціативи Новосибірського

це запрошення

і висловив готовність відвідати НДР і ознайомитися з Лейпцігським

року на з60-

селення понад шість тисяч упо-

житла рядкованих

нах, і нових Jtорпусах спорудженого тут за гене­

ярмарком.

1959

б·

удt1!ельники ко>м Інату

ЛьвівськмМ

М. С. Хрущова відвідати і ознайомитися з весняним міжнародним .ярмарком в м. Лейпцігу.

лютого

сriльки,

переведено з міста в село Дубляни. Він розта­

Урнд Німецької Демократичної Республіки запросив товариша

24

збудова'но

квартири

Культурне життя

міжнародний ярмарок

ної

було

Б'

кваJ)'l'ИР загальною басбуд.)

М. С. ХРУЩОВ відвідає Лейпцігський

брошуру з тексто.м промови това- Брошуру видано

скільки

(РАТАУ).

тисяч І році семирічки передати під за­

750

-

за семиріЧЧJl за всю історію Кривого Рога.

блоку комуністів і безпартійних, іде до нових перемог комунізму.

Товариш М. С. Хрущов з вдячністю прийняв

площею

нові

оде ржа т ь

мільйон

3

згуртованість маШИІНООу~вників.

Віддаючи голоси за кандидатів »иіі радянський народ

сі ме й

1

партії та її ленінського Центральтії партії великого. JleHiHa, ного Комітету. Шд побід()носним PaДJlВCЬKOГO уряду, СПРJNIо.ваної на дальше зміцнеоння любимо.Ї прапором марксизму-ленінізму ба­ гатомільй~нний,

тисяч

60

танкер «КОМСО- ГОДУ.

ях десятки будинків споруджуються квадратних

пар­

Батьківщини.

І вий океанський

мічному

планом

заводі

на

коксохі­

перед-

бачено зростання випуску валовоі продукціі

на 68 процентів.

H~ ф~то: в цеху рек-

ТИфlкаЦll

сирого

6еНЗО-1

лу. ФОТО С. Гендельмана.

вірші.

На К:иївському заводі

• ••

ТРИНЗАЦІІть НОВИХ haykobo-доспlАНИХ

електроприладів

інстк-

туті;в. включаючи інститути радіофізики і елект­ роні ки, біохіlolії, п)маАобудування, електротех­

ніки, намічено оргuізувати IфO'l'JlГОМ 19591965 років у систеlolі Вірменської Академії науК.

.-

.

Таким чином, в АК&АЄlМIl будуть представлеНІ майже всі галузі суча.сної н&у1tи.

почато серійний випуск нових іономерів. Цей ПРИJlад застосовується

для

виз·

начення концентрації водневих іонів у водних розчинах кислот і лугів.

На фото: в цеху скла­ дання іономерів.

Фото

1<.

Шамшина.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

СереАа,

березня

4

року.

1959

Завжди з партіЄЮ!-ОДНОGтайний ГOJJOC виборців оо D ." • .,•.

1.1 •• 11 ••••11.1.1 ........1'.11.".'1:1

1.1'.1,.,1.11 •••• 11 ••

!

!

!

з повідомлення про підсумки

о

о

ОрrRuіаОПRНО,

УПЕРШЕ В ЖИТТІ

дружно

виборів до Броварської районної

Перше березня.

1959

І-го березня березня

2

1959

року

місія одержала від Окружних виборчих комісій повні відо­ до Броварської районної

Ради

депутатів трудящих, СК.1Іадені на підставі даних всіх Діль­ даними,

від усіх Дільничних виборчих

великим

піднесенням

го­

села спалахнули електричні вогні.

рів У Верховну і місцеві Ради депутатів

одяг, літні і молоді колгоспники,

слухала

інтелігенція почали прямувати до

д,ля

виборчої діЛbJниці.

ловне

6.

трудящих. вона

молодих

-

і

бесіди

виборців,

готувала

подарунки

Уважно

лекції

на

а

го­

виробничі

честь

всенарод­

ВключенірадіоприИмачі. По

ного свята. Гідно зустріла Єв­

селу урочисто лунає гімн Союзу

докія цей знаменний для себе

комісій, у виборах депутатів до Броварської райанної Ради

Радянських

день.

депутатів трудящих взяло участь

публік.

99,99

процента від загаль­

ного числа виборці'в.

і

безпартійних голосувало

99,98

процента

від загального

числа виборців, ЩО взяли участь в голосуванні.

Проти кандидатів у депутати голосувало

процента

0,02

районної

!

1959

Української РСР і

одержала

Топіха

1

На

-

року

життя,

бюлете'ні

-

каже

доярка

комплекеної

бригади

3

школи вона вирішила стати ро-

їх У виборчу yJ)IНy, вона сказа­

бітницею

ла:

текстильного піДnPИЄl\l-

з

що

нас

хвилину

ланка,

яку

я

заяв-

ства. Дарма, щО' далеко до фаб-

з

рики, але вона завжди серед пер­

не зобов'язання на перший рік семирічки. І години не пройшло, як понад 100 виборців виконал.u свій громадянський обов'язок. Але і після

ніК!оли марно не втрачає жодн()ї робочої хвилини. Це їй дало змоІ гу за короткий час стати t>днією з кращих (}бмотниць в цеху. Активна комсомолка бере

раНКу

очолюю,

не припиняєть­

людей. Об

абсолютна

годині

11

більшість

тру­

ли

По виборах у міську Раду прииняло участь в голосуван­

пр,оцецта загального числа зареєстрованих виборців.

за

цим

згуртованість

навколо

Як сюдно

і бе'зпар'l'ЇЙlНИХ.

!

.

гектарів.

75

І, наче продовжуючи розмову, ро6ітники радгоCJПУ груп~ми і по­ (}динці вже прямували до виuорчої він взяв у руки бюлетені, знову

дільниці. Настрій у всіх ур(}чис­

прочита·в імена кандидатів наро­

тий, діляться враженнями, думка­

ду і сказав:

славить

великого

виб()рні дні робота на парниках, але

це

тільки

початок

Нинішній рік особлИ'Вий

справи.

-

пер­

ший рік семиріЧItи. Нам треба за­ безпечИ'І'И набагато більший YJЮ­ жай,

ніж

земnях

-

т()рік,

на

КОЛГОcrIНИХ

понад 200 центнерів

коое вик(}нання кожного завдання

І. Малій,

Чтоб

счастью

радовались

становился

полной

НОВЬІЙ

люди

И светел Был наш каждый час, Вздохнув свободно Я

день,

голос

свой

отдал

8.

За вас, cьlHы и дочери народа,

грудью,

за вас. €запеико, робітник.

Я опускаю в урну бюллетень.

м.

Бровари.

Далекому

др у гу

я виріШИ1і нині листа написати,

до комунізму».

про райдужне щастя своє розказати.

Русанів.

живе профашистський закон,

Живу я За

в квітучій

Проте і на цей раз він, як і

в МИ1Іулі .роки, перший прийшов

на виборчу дільницю М

38, щоб

голосувати.

З задоволенням слухали молоді

кожним

Іван

днем

Якович,

все

як. з

-

кращим

стає

боі партії, яку

створив

великий

Сьогодні

Рад,

Республіці

сумлінну

за

мене, за щастя

иа

благо

з Москви

народу

нагороду.

своє

свій голос радянський народ віддає.

А що може бути дорожче на світі, ніж щире довір'я, любов'ю зігріте! Чи ж можеш ти там, за далеким кордоном, почути

про

мене

правдивеє

слово,

про думи мої, яснозорі, чудові,

наповнені Тобі ж буржуазні

духом

поваги, любові?

писаки в газетах

малюють помиями наші

портрети,

твій розум тверезий отруюють чадом, щоб ти не зміг завтра піти з нами рядом.

Та

світле

майбутнє

належить

тобі!

його ти здобудеш в тяжкій боротьбі. ЯК приклад для тебе

радянських

народів

-

Вітчизна моя,

братерська М.

Ленін. А. Петренко. с. Калита.

працю

недавно одержав

Івану Яковичу Скоку давн(} за

робітник.

с. Семиполки.

8ыlоровв

де й досі

Радянсь­ наше життя. За це велике cnаси­

к.ого' уряду.

день

До тебе, мій друже, за дальній кордон,

вибо}}ці його розповіді про важхе

і

ДмитреНКD, робітник.

колгоспної газети «ВпереА

у перших лавах борців за зраз­ ворить

Комуністичної партії

П.

Редколегія багатотиражної

МИ. Євтух Петрович Боровик - З дУмкою про успішне ви­ життя трудящих селян за царату, б.ригадир г(}р(}днь(}ї бригади роз­ конання взятого бригадою соціа­ перші роки Радянської влади на лістичного 3'обов'язання на пер­ повіда.в. селі, прО' те, як. заС1l00!аний був - Для кого весна незабаром, ший рік семирічки іду до вибор­ у селі колгосп. чt>Ї урни. Впе'внений, що наші а у нас, овоче'водів, вона вже - Приємно мені бачити, - го­ обранці, за яких голосую, будуть почалася. Дружно ішла у перед­

краше

Слово старого виdОРЦЯ 70.

сеМИРІЧКУ з

комуністів

в колгоспі щодня доглядаю телят. ~

кожному

вихованців

навчання.

год от года,

Чтоб

Рад депутатів

'.1.1.:''''.1'.''''''.''."., '.II.tl.·'.".". ,. 1.".11.".".11."•. '.'1:1

але на

народ

пісні, у

Ленrна, Комуністичну партію.

с.

було,

лунали радісні

!

!

По всіх виборчих округах до сільських Рад о'брано 689

Надварі ще темн(}

пройшов

яких

депутатів.

з думкою

свято,

!

взяли участь У голосуванні.

про

в

відда-

де'нь виборів. До пізньої ночі пов­

99,7

за її гідних

кандидатів блоку

і бе:mартіИиих.

Комуні- Чтоб Родина крепчала

готовність

справжнє

ну і палко любиму Комуністичну

партію,

лективу, у великій дружбі з кни­

свою

ного ХХІ з'їзду КПРС.

75

я з велик(}ю ра­

-

ня величних 'накреслень kторич­

депутатів.

a'~II.I'.".II.'I.II.II.n.II.II.II.".I,.lt.'t.,I.,

самим

ти всі сили боротьбі за здійснен-

взяли участь у голосува'нні.

Kt>MYHiCTiB

па,ртіі,

борах до Рад,

дістю і гордістю голосую за рід­

нерушимого

дем()нструючи

етичної

Всього за кандидаТів блоку камуністів і бе:mаIJiI'ЇИних голосувало 99,6 процента загального числа виборців, що

трудящих обрані кандидати БЛіОКУ

кандидатів

П,риймаючи вперше участь У ви­

участь у громадському житті ко­

варському району.

1 сільських

Фото і текст Г. Литовченка.

дісне життя. У цю ур'очисту для

блоJi,У комуністів і безпартійних,

MiCbKt>l

Під

ній партії за наше щасливе і ра­

ступному році заочне

до

Пиидюра

в(}на ска­

лосуванні. Всі, ЯК один, голосува­

ПО всіх округах

€.

радістю І гордістю

дівників села взяла участь у Г(1-

Всього за кандидатів бл(}ку комуністів і безпартійних гол(}сувал(} 99,8 процента загальног() числа виборців, що

безпартійних».

одна з кращих

-

татів трудящих одержані від міської і сільських виборчих' комісій повні BiIIoMom про наслідки голосування по вибо­ рах до міської і сіль~ьких Рад депутатів трудящих по Бро­

По 22 сільських Радах взяло участь у голо,суванні пvоцента загального числа зареєстрованих виборців.

і

фото:

колгоспу

«Більшовик». с. РОЖНИ, Євдокія ПИН-

колгоспу ім. Сталіна. Звер­

ся потік

По всіх виборчих округах до міської Ради обрано

за

кан­

Цей день запам'ятаю на все І час голосування.

гою. Адже її мрія почати у на­

99,5

-

людей

муністів

виборами до Вер­

-

цього на хвилину

Виконавчим комітетом Броварської районної Ради депу­

ні

сказа­

голос

Мені минуло 18 РО'Ісів. Я повнопра:вна громадянка нашоі честю виконає взяте соціалістич- ших на роботі і з першогt> ~ня квітучої Радянської Батьківщини.

про підсумки виборів

І-го березня

~

! !

кращих

свій

дидатів нерушимого блоку ко­

ЛЯЮ,

Броварського району

!

наших

що

віддала

ного свята

кожного

до міської та сільських Рад

! ! !

виборців,

«Я

приміщення вона

Друзі і товариші, що працюють Ще задовго до світанку Ларазом з дарисою Бєлінською на риса прийшла на Броварську ви- Як і всі трудівники села, фабриці, РОЗПt>відають: борчу дільницю М 8 і першою глибоко вдячна рідній Комуністич­ - По закіlнченні середньої одержала бюлетені. Опускаючи

безпартійних.

!

ла:

таючись до присутніх,

обрані депутати є кандидатами блоку комуністів

3 повідомлення

Минович Юр­

з

дільниці.

зала:

Ради по всіх округах Броварського району.

Всі

вітає

виборчої

зібралися, з днем радісного народ­

М

трудящих Української Броварської

палко

ланкових

РСР», розглянувши по кожному виборчому округу матеріали,

до

ченко

Х. І.

Броварська районна виборча комісія на підставі статті «Положення про вибори до обласних, районних, міських,

депутатів

Опанас

Першою

бюлетенів немає.

обраних

20

Він запрошує виборців до зал)'.

Відповідно до статті 99 «Положення про вибори до об­ ласних, районних, міських, сільських і селищних Рад де­ путатів трудящих Української РСР», визнаних недійсними

сільських і селищних Рад депутатів

ці М

місцевих Рад депутатів трудящих.

ванні.

зареєструвала

Виходячи

ховної Ради

від загального числа 'виборців, що взяли участь у голосу­

36

Соціалістичних Рес­

Голова виборчої комісії ді;IЬНИ­

По всіх виборчих округах за кандидатів блоку комуністів

.

3

Одягнуті у найкращий святковий

до

одержаними

СЬ()годні вперше при­

тувалась Є. Пиндюра до вибо­

Стрілка Г(1динника наблизилась

ничних виборчих комісій.

За

хви­

20

-

ймаю участь у виборах.

лин, а у вікнах майже всіх хат

року Броварська районна виборча ко­

мості про наСЛ!ДIШ виборів

дюра.

Ще до п'яти

годин ранку залишилось

Ради депутатІв тру дящих

о

сім'я. Горбатенко, вчитель.

м. Бровари.


Середа,

4

березня

року.

1959

СТАХАНО8ЕЦЬ

Виробництво моло"а в "олгоспах

ВИВЧАЄМО РІШЕННЯ

ХХІ З'ЇЗДУ КПРС зборах

говорено з'їзду

колгоспників

підсумки

КПРС.

ностайно схвалюють

села

од­

річний

план,

величні

на­

зокрема

В

гуртках

в

освіти

ро:точали вивчати матеріали з'їз­ ду

за

рекомендованою

ний інтерес rлухачів до навчання.

Княжицький

дуться

в

сільському

К. Бодуля які відбу­ господарст­

Нолгосп

парторганізації.

Заворичі.

•••

Шсля

об'єднання

37,0 34,3 30,9 23,0 21,8 20,1 33,4

Щорса

51

1/

- 63 -134

352 420 312 243 273 231 330

Останні 6істі 8

11

-

знач­

ко

і

+

Україна», стити по 300 центнерів овочів з то'нн місцевих кожного гектара. Виходячи з цьо­

60

Дарія

3ахарченко.

Поси­

ною ро'зсадою.

голови сівби інвентар. Викликає, проте,

колгоспу, комуніста О. Радька про тривогу те, що досі ще у майстер­

НЕЮ

підсумки позачергового ХХІ з'їзду ні Вроварської РТС не відре,мон-

КПРС.

Учасники П3Jртійних зб(}рів на-,

креслили заходи,

товані ~ванаших ТIWLктори.

спрямовані на

секретар Колгосп с.

ім.

парторганізації. Кірова,

РatНіше

В. Буnавка,

виконання семирічки за 5 років. І

І. Оксютенко,

виро-

кролів,

а школі організувати

кроле-

ініціативу учнів Гружчанськоі ферму. школи викликало в учасників

батьківських

зборів

УЧНі

великий

інтерес.

своїх

Виступаючі по цьому пи­ таll'НЮ ТТ. Хитр-ик, Кузьмик, fрикун,

«б» кла-

4

загонів. В, 3абережний,

Кирієнко, Теревський

учитель.

Середня

гаРЯ'Іе підтримали цей цінний

почин і заявили, що допомо-І

с.

школа,

В.-Димерка.

КОt/lГОСП

у Дмитровському районі,

3

Московської області,

стріли

величеЗНm&

натхненням

зу­

пташники

рі­

колгоспні

шення ХХІ з'їзду КПРС по даль-

з яким змагаемося

років. Одер­

«а» та

2

сів вже Пj}инесли кро·лів для

шому р·озвитку сільського госпо­

К(}Нференції:

«Шдсумки

б'ячий жир. І (ШР3JВИ зразу пішли Колгоспники села Тендиково на лад. Продуктивність ферми 'цінять трудолюбиві,сть Віри Іва­ Коноошьової, 11 гаряче цей час у неї не було відходів зростала день у день. І вже до ніlВНИ ЩУ'вала,

а

вкладала

молоднJIКa. Проте

турботлwвого члени

коли в телят­

хазяйськ(}го

ока.

І

ось, порадwвшись, правління кол­

ред­

го·спу

колегій стінних і багатотиражних газет, робсількори. Райком НП Уираїни.

вирішило

послати

на

дільницю В. І. КОНQlПльову.

Редакція газети «Стахановець».

ОГЛЯД АВТОТРАНСПОРТУ .

в

1957

кінця

РОку

від

кожної

прагнення не·втомно помножувати

несучки в колгоCIFi БУJЮ одер- багатств() рідного колгоспу. Тому вони і назвали Віру IBaHirвHY ХОфер,мою в колгоспі справи не жаН0 по 172 яйця. Ще кращого результату Віра своїм кандидатом в депутати ладились: там явно невистачал(}

ХХІ З'ЇЗДУ

реда,КТОРIІ,

душу

никувсе було гаразд, то з .пта­

КПРС і завдання робсількорів». запрошуються

всю

любиму справу. Не випадково за

рі'в.

ТЕХНІЧНИИ-

Коноп­

жуть дітям пр-идбати

Незабаром на дарства. У відповідь на них жуючи 20-денних телят, Віра сідала за книги. Колгосп ім. Сталіна, с. Руса­ Іванівна вирощувала Їх до шести­ фермі з'явились мінеральні кор- пташники вирішили одержати в нів. 3-обов'яза.ння нашої бритади місячног(} ·віку. І не просто виро­ ми, в мішанках - дріжджі, ри- цьому році вже по 180 яєць.

6 березня 1959 року о 10 годині ранку в районному Бу­ динку культури відбудеться районна КОНференція робсілько­

конференцію

8

директора

ГОРДИТЬСЯ

Іванівну

вона попрацювала

• • •

6 БЕРЕЗНЯ-РАЙОННА НОНФЕРЕНUІЯ РОБШЛЬНОРІВ

На

Віру

Повідомдення

школи т. Шкарбутька Н. про

кращу телятницю. На цій посаді

••

Порядок денний

з ІНІЦІАТИВИ БА ТЬНІВ

льову знали у на'с у колгоспі як

агроном.

на перший рік семирічки

Погреби.

зараз молодняком, що його приносять діти. На цьому фото ви бачите ученицю 5 «а» класу Таїсію Миронець (справа) і ученищv 5 «б» класу Ма· рію Олексеико, які після уроків годують кролів. Фото і текст М. Горбатеика.

UO.lt'lOCn't6

но ЗJЮсла первинна партійна ор­ люється робота на витотовленні Рання капуста вже вся po:miганізація. Цими днями відбулися торфо-перегніifних горшечків кірована. У 36 рамах посіяні по­ відкриті партійні збори, на яких, вже є 300 тисяч штук. мідори. Сіємо огірки. крім комуністів, було багато без­ О. Соловей, Повністю ГОТОІВИЙ до весняної партійних активістів. Всі з ува­ парниковоД.

гою вислухали ДОПСІВїдь

Між піонерами розгорнулося змагання за те, хто більше виростить кролів. Шкільна ферма поповнюється

І'і

го, я і мій напарник А. Соло'вей топлю і KYKYPY~y вивезли лан­ дали слово забезпечити бриrаду колгоспів­ ки, що ЇХ очолюють Ольга Тищен­ у достатній кількості виеокоякіс_

-

вчителі і учні.

ІІ!

- 70 -104 2 44 24

учнів ГружчаllСЬКОЇ школи знайшла га· у КІІяжицькій семиріЧl!ій школі. Буде і у нас своя кролеферма. твердо заявили

-

ІІ

2

добрив на к(}жен гектар під кар­

нашого і т})оєщанського

Ініціатива рячий відгук

«Червона

с. Гоголів. ПО

Колгосп ім. Кірова, с.

ім.

Богданівський Семиполківський По району

ві на кінець семирічки. В. Джежелlй, секретар

-

І

Великодимерський Світильнівський «Зоря»

в цьому семи­

річчі. О. Про'окурко, розповіли пр·о зміни,

+ 39 + 9 + І + 20 + 15

452 414 357 436 400 337 301 323 285 251

58,3 55,0 53,6 51,7 40,3 38,4 36,4 31,7 28,0 22,7

Бобрицький

охарактери­

зувала, як Р03виватиметься хіміч­ на промисловість

+

Назви радгоспів

Г. Шевченко, наприклад, у своє­ докладно

МИНУАоrо РОКУ

Пухівка, ім. Ватутіна Гоголів, «Червона Україна» Заворичі, ім. Кірова Мокрець, ім. l·го Травня

програмою.

Перші заняття показали величез­

му виступі

колгоспів

Русанів, ім. Сталіна Літки, ім. Калініна Рожни, «Більшовик» Зазим'я, «Шлях Ілліча» Требухів, «Жовтень» Погреби, ім. Кірова

тварин­

партійної

сіл

61Аьше менше

листопада.

7

березня РІзниц, проти

Назви

вирішили цього­

ництві, виконати до

1

за станом на

креслення партії на наступне се­

миріччя. Вони

кролеферму

-

об­

роботи ХХІ

Трудящі

Кожній школі

і радгоспах району

На партійних і комсомольських зборах,

з

цю

році.

.

вона

дні пр,оводила мна на фермі. А Бнечері,

тисячі несучок.

з

роботи,

пия'!-тва. І тому-то вся підготовІ проведення технічного огля-

Подубний

ду

чайній,

повинні

пройти

під

знаком:

. І ваЮIВНОЮ

одержала по

яєць від кожної

175

ве.рнувшись

в минулому дмитровсыtїї районної Ради.

Разом з Ганною

Цілі Качалкrною

ка

..

Іва'нівна добидася

-

.

f

Нема сумніву,

що Віра Іва-

.

ювна наше ДОВІР'Я виправдає.

І. Тихонцев,

із півтори

зоотехнік, заступник голови

колгоспу «Россия».

шофер Броварської

Про них окремо

РТС, після зупинки У бобрицькій побачив

поблизу

Далеченько від

групу

Алма.Ати до

ді вч·ат. Про те, з яким тоном він Калити, але Володимир Розсоха яким вручеНі талони «ВІДМlНник-' , . Товаришу шофер! шофер», понад 120. Вони заслу-' геть п яниць ВІД керма автома· вів з ними розмову, розповідає одержав звідти «подаруночок» документ, згідно якого він поз. - автомашину «Победа». І «по­ З І-го до 30 квітня - черговий жили честі бути громадськими шини! річиий технічний огляд автотранс­ порту:

вантажних

томашин, сок.

що

установам, заціям,

пам

і

легкових

мотоциклів,

Підлягають

шини,

і

мотоколя,

огляду

належать

ав­

як

ма­

державним

громадським

оргаиі­

підприємствам,

колгос­

радгоспам,

так

і

окремим

особам. повторювати,

лягає

Характерним представником шо. На суд громадськості

ферів-передовиків є Опанас Сер­ гійович Пономаренко, колишній шофер інкубаторної станціі, що нині працює у пожежній коман­ ді. Близько 20 років як за кер­ мом, але ніколи не знав аварій і поламок, простоїв через технічні

Товаришу шофер! Немає потре­ би

автоінспекторами.

у чому саме по­

підготовка

техогляду.

Кожен,

автомашини

до

у кого на

ру­

ках права водія, знайомий 3 ци­ ми вимогами. Машина, незалеж­ но від кілометражу, який вона

несправності

автомашини.

ЯК

громадський автоінспектор, він не­

примиренний вил

до

вуличного

по-хижаuьки ристання

порушників

руху,

до

ставиться

пра­

тих, до

хто

вико,

автотранспорту.

Всіх не перелічити у статті для

пройшла. повинна бути цілком газети, але ряд ще відмінниківсправна, та і зовнішній її вигляд шоферів хочу у даному разі має бути зразковим.

згадати.

Це

Петро

Сте-

-

Тікайтеl

Іде

Грикун...

І великодимерчани тікали хто куди, як тільки побачать здалека

бавлениlї

прав

шофера

на

пів.

року.

даруночок» цей

джерелом

систематичних

На рік позбавлено прав шофе- лок

на

додати,

«Г АЗ-69» з колишнього колгоспу

ні залізобетонних конструкцій.

рейсу пальним,

ім. Леніна, за кермом якого Іван

очах

нього

настільки

В

помутні-

Грикун. І недарма тікали, бо як ло, що збив карету швидкої доп'яний

-

йому

море

по

коліна.

Закінчив Грикун тим, що не· щодавно вщент розбив машину. Засвідчено це у відповідному документі і, разом з тим, він позбавлеНИlUІ прав шофера на 6 мі· сяців.

З цього ж, як кажуть, десятка Ватутіна.

Від сиву-

хи у нього очі настільки посоло·

наживи

з

До

цього слід

кожного

машину

від

Семипо-

разу,

для

коли

такого

він себе заправ­

денатуратом.

Подаруночок у Розсохи

зали-

помоги.

шився,

З непоганими оцінками повернувся з курсів підготовки шоферів Дмитро Кваша з русанівського колгоспу ім. Сталіна. Але знання на користь тільки твере· зій людині. Щождо Кваші, то

ним він поки що позбавлений на один рік. Хорошо, дуже хорошо, що у Броварах організована автотранс, портна хонтора. Погано тільки те, що головним інженером тут Ми-

але

права

користуватися

чарчина вже довела його до того, кита Максимович Гусак, який не·

і Василь Марченко з пухівського що він на півроку колгоспу ім.

що

заправлнв

ляв

рейсів

Чернігів.

ра Володимира Боровика, який нещодавно працював у майстеру

став для нього

неабиякої

прав

позбавлений щодавно

шофера.

вчинки

Повинен, раЗ0МЗ тим, сказати,

ня,

втратив за

15 днів

за

вироком

непристойні

для

виконан­

народного

суду,

панович Стасюк з го,голівського віли, що посеред білого дня заг- що у русанівському колгоспі це далеко не інженерних обов'язків. техогляду «на після». Починайте колгоспу «Червона Україна», Ма· нав спецмашину у таке тряске вже не перший випадок. Дуже Кому слід, треба подумати, чи його з перших днів березня. Ке­ кар Plосипович Ролюк Бровар- болото що без декількох пар І місце т. Гусаку на такій посаді? Не

залишайте

рівники

жуть

підготовку

автогосподарст'в

вам

у

цьому

до

допомо­

-

це

обов'язок.

Геть п'яниць від керма! Багатьма

справжніми

ського підсобного

г?сподарств~, крутор~·гих волів її не витягнути послабла тут дисципліна - райЛ!- звідти. Проте не за волами він шоферів.

їх Іван . Іванович PY~OMlН.

майстра­

карНі. По них слІД РІВНЯТИСЯ В І подався, а на ко..'lгоспний двір,

На жаль, таких і подібних до

тому, як треба доглядати маш~: щоб взяти іншу машину. Коли ж них фактів було за останній час иу, розумно, по·господарськи використовувати.

11

йому заборонили, то зробив спробу і на кулачки піти.

Але не секрет: не перевелися Дарма Марченко після того ще порушники трудової дисциплі- плакав, як мала дитина. Не докультури у труді і побуті славен ни серед водіїв автомашин. І ко- помогло! Він на рік позбавлений наш чисельний колектив шоферів жен такий прояв, Вllпадок аварій, права сісти за кермо автомашини. У той же приблизно час Петро у районі. Одних тільки трударів, поламки €, як правило, наслідком

ми своєї справи, людьми високої

серед

більше. Хочу звернутися до громадських організацій з пропози-

Наш район-

Лічені

приміський кілометрн

відділяють

Бровари від столиці квітучої Радянської України м. Києва. Це

цією: давайте посилимо боротьбу, зобов'язує нас, щоб у районі ропроти таких негідних явищ. КО- бота автотранспорту була завж· жен такий випадок слід винести ди на високому рівні.

на суд громадськості і найсуворіше осудити винних.

В. Титарчук,

старший державтоінспектор,


СеPlАа,

СТАХАНОВЕЦЬ

4

з редакційної ПОШТИ Зустріч

КІНОГЛЯДАЧІ ОБУРЕНІ

;і фронтовиками Цікаво пройшла у нас зу­ стрІч учнів з учасникамн Вели­ кої

ВітчизнянО'ї

дітьми

з

війни.

спогадами

Перед

виступив

жало багато

пу

Кірова

імені

Торчинського

села

району,

Шепель,

заслужено

вважають одним з кращих на Во­ лині.

До

понад

і

його

сільська

На

учасники

самодіяльності

тецька,

входять

ко.лгоспники

-

інтелігенція.

фото:

госпники

складу

чо.ловік

70

села

художньої

Шепель

(зліва направо)

Я.

Щурик

( ФотохроніКа

та

кол­

В. Кос­

І.

Калиш.

РАТАУ).

Фото

Г.

кажуть

престарілі

вує, як миряться з цим завідуюча

нотеатр.

мову.

такі рядки:

про діі розвідників у тилу во­ рога,

шум, що

про

влучний

кочуючих

вогонь

Івана

LЦo

Шн"о,

про­

-

-

героїч­

старшО'го

сержан­

Савчука,

який

свО'їм

тілом прикрив ворожу вогне­ ву тО'чку, чим забезпечив успіх усьО'му нашО'му підрозділу. За це

Савчуку

пО'смертно

при­

своєно висО'ке звання Героя Радянського СО'юзу. Гвардії старший лейтенант запасу Я. Кушка рО'зповів прО' сміливі дії танкістів, їх ініціа­ тиву і знахідливість в склад­ нІй БО'йО'вій обстановці. Учні

кадрів

мінометів.

Ніколи не забуду, В'Чинок

на­

подякували

кам

за

все те

вони

розповілн.

фронтО'ви­ цІкаве,

що

Починається

чоловік

віддав

піднявся

трапилось?

так

Нам 'відомо,

Кадри

а звуку немає.

З'Я'ВПil'CЯ звук, та І

такии

і передати важко.

ж

екрані є,

на

всього

що

питання

демонструванні

про кіно­

Потім Фільмів 06говорювалось Нl.'щодав­

кадри 3'НИкли.

протягом

недоліки в

сеансу.

но

на

засіданні

спілки

райкому

пра.ці'вників

проф-

культури.

рішення. А й казати-настрій глядачам Винесено КОНК»етне віз, як-то кажуть, і нині там. оо було зіпсовано. Група робітників. Різні з цього приводу баLЦo

лачки. нік

Хто

каже,

Філіпов

що

кудись

Ливарно-прокатний

кіномеха­

м.

відлучався

с.

3аворичі.

самодіяльнос­

Хорошо

ко.

Велике

виконав

враження на

робітни­

хор пісні про рідну Комуністичну ків радгоспу спр·авила масовість партію,ряд народних українсь­ художньої самодіяльності. Понад

50

ких і російських пісень. зустріли

дожнє читання,

своє

життя в боях проти німецько­

для читання

присутні

ху­

чоловік взяло участь у кон-

церті.

д. завідуючий

особливо уривок

з естради

с.

«Баба

Біnогуб,

нарО'ду:,.

доб­

люБО'в'ю

Горьковські

ДО'

рядкк

обрадували і О'КРИЛИ.1Н видат- і,

ного євреііського письменника, над.али йому

нО'вих

творчих

Оцінку

Горького

підставО'ю

можна

більшості

з

повнО'ю

до Шолома

творів

Алеііхема. ЯК багато тепла, щирості, людяності, любові до мас,

скажемо,

в

ро­

инткО'ю

письмениика

через

книги

проходить думка

про безсмертя народу, ПРО' пе­ ретворюючу і облагороджуючу

роль праці, ПрО' пО'требу иарО'­

дам різних національностей жити в мирі, згоді і дружБІ. Гуманність

і

демократизм

АлеАхема,

ШО'лома

ненависть

до експлуатації, пафос БО'роть­ за

щастя

-

народне

вс«:\

це давно зробило твО'рчість письменника дорогою і близь-

1 3 - - - - , кою мільйонам

людеА.

Ного

книги і CborOAHi спрнймаються

фашистських загарбників. Але

як обвннувальниіі акт прот~ і насильства, протн

гнО'блення

Іван .якавич Селик, коли Їм на­

встановила моїй дочці пенсію,

гадУЮТЬ про похилий вік.

яку вона

Другого березня минуло 100 років з дия нарО'дження Шо­

Дуня та

Не бажають наші шановні кол­

госпники сидіти

без діла. Як і

одержувала

регуляр­

допомога

нада.на

міськрадою.

Завдяки

у нас зараз свій НО8О'збудова­ ний

30

трудоднів.

увагу

подяку

щиру

вис­

рідній

звав

Вигурівщина).

*

м.

Середа:

"Два запитання" Ставила

"НЕЗВИЧАЙНІ ЗУСТРІЧІ" Цікаво

і

своєрідно

задумано

цю документальну кінокартину.

різні

роки

радянські

В

тей. ЯК в дальщому склалася до­ ля цих дітей, чи зиайшли вони свій у житті, чи здійснились

мрИ?

Автори

відповісти

фільму

глядачам

на

іх

вирішили ці

запи­

тання.

Через ниткою

весь

фільм

проходить

група

робітників

ської

сільради

повідомив,

що

вулиця буде радіофікована в цьо-

червоною

думка,

що

фільм

на

у

це увагу

«Сіль­

Броварах.

кою

ц.

назвою

р.

У

йшла

приміщенні,

заняття

ської

гуртка

ління

де

по

проходять іс­

повість

20.20 -

сільради),

вивченню

холодно.

рожнівського

Прав-

колгоспу

під

та-

«Більшовик» повідомило про вжи­

мова

про

те,

ті

заходи:

паливо

завезено.

!!HOВl книги

в бібліотеки району надійшла Гро,мадянка Г. М. Присяжнюк, І хатні речі та колис·ка, де лежала брошура УПРЗlвлїНня пожежної що ПJЮживає в с. Тарган, Воло- 10-иіrячна Ка.тя. Старші діти охорони Київської області «Про даJ>СЬКОГО району, зневажаючи притиснулись в кутки і благали

це забувати не можна». Брошура

JЮЗІювідає

про

заходами безпеки,

залишила в допомorти, та близько нікО'го не

фак- хаті чотирьох своіх дітей, а са-

де

було. ltінчиJЮСЬ тим, що малень­

ма пішла до магаЗИ1lа. Мати піш- ка Катя задохнулась 11 диму ... ла, а діти взяли сірники і, граюВ брошурі даються поради, що чись ними, підпалили на долівці слід зробити для того, щоб посолому. Від соломи загорілись жеж не було. Т»еба суворо дот-

наз­

«Мос­

ному, були про

мир.

слова

В.

телевізійна

постановка

грози»

п'єсою

сВесняні

за

Попова.

19.00 19.20 -

останцІ Bic~1 н(}вий

xpoНl­

кально-докумецтальний фільм «Мн почнцаємо велике семиріччя»; 19.40 - новий китайський худож­ ній кінофільм «МО'вчазна тайга.; 21.10 - кінонарос «Дочка Мало­ го

театру:..

Ре"актор С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ. КOJIективи

працівників

ре­

ної безпеки: курити тільки у від­

районної друкарні висловлю­ ють свО'е глибоке спІвчуття т. Умніковій €. Д. з привоltу

вала що

населенню

причиняв

про

те

передчасної смерті її чоловіка УМНlКОВА НикифО'ра Омеляновнча.

лихо,

пожежа.

Обов'язково

ПІ)(~читайте, това­

риші, цю брошуру. Прочитайте і

Максягіна Олена Іванівна, яка живе в с. Погреби, порушує

справу про розлучення з чолові­ розкажіть про неї своїм сусідам ком Максягіним Віктором Ми­ хайловичем, який живе в с. Мю­ знаіомим. О. Кисиnенко, ля-Кюля, Гатчинського району, голова міжрайради Доб­ Ленінградської області. ровільного протипожежного

ми­

І. Леніна

кіножурнали; 21.20 -

вати за димарями, класти сірни­

ру, і це прагнення привело їх до більшовиків. Перші хвилюючі

слова, які вони почули в Смоль­

народного

дакцІї газети «Стахановець:. і

грамадськість постіЙНо роз' ясню­

до

художника;

звіт

протипожеж­

правил

ють про мир. Але тимчасовий уряд продовжує війну, гинуть люди. І от два російських со.лда­ ТІІ вирушають з фронту в далеку дорогу в Пітер, щоб знайти правду._. Вони не мали яси их по­ літичних переконань, багато ЇХ понять і уявлень були наївні, але правди,

кінохро­

20.00-

хору Чернігівської фабрики пер­ винної обробки І)ОВНИ; 21.00 -

ведених для цього місцях, слідку­

року. Змучені ро­

до

молодого

творчий

(Москва);

ки подалі від дітей. Т»еба, щоб

прагнули

про

Четвер:

"ПРО ЦЕ ЗАБУВАТИ НЕ МОЖНА"

11

ками війни російські солдати мрі­

вони

вісті

мультиn.n.іка­

семирічку». Телевізійна ніка сНовини тижня»;

(с. Свиноїди, Рожнів­

дописі

фільм:..

... Осінь 1917

в

торії партії

"Все хорошо... але" січня

4

що

останні

19.00 19.20 -

фільм «Кицькин ДІм»; сДостроково виконаємО'

19.50 -

римуватись

під цією

кіностудія

иа­

таланови­

5 БЕРЕЗНЯ

"ЙШЛИ СОЛДАТИ"

випустила

звернуто

енерго»

ця

ти порушення правил пожежноі б не працювала радянська люди­ безпеки, що привели дО 3нИна, її праця почесна і приносить щення жител, хатнього майна ЇЙ радість. навіть до людських жертв. Художній

то

ційний

виступів

оператори

для дитячого кіножурналу від­ ображали на плівці багатьох ді­

шлях

їх

наших

І му році. Щодо електроосвітлення,

с. В.-Димерка. «Коли на нашій вулиці, .- питали вони, буде радіо і безперебійне електроосвіт­ лення?». Голова Великодимер-

ФФ<і>~<і>ФФФФ<і>Ф<і><і>Ф

з'їздІ

4 БЕРЕЗНЯ

Бровари.

Слідами

<і>

ПершО'му

письменннків

«надзвичайно

(Москва);

*

прогре­

Дивіться телепередачі

Ілліча»,

НА ЕКРАНАХ

<і>

Все

тим сатирнкО'м і гумористом».

3азим'я.

національ­

ворожнечу.

Комуністичній партії і Радян-

~<і><і>~Ф<і><і>~<і>~ФФФФ

вою

(с.

на

радянських

Р. Анісімова.

бригаJ\ИР·

с.

лавлюю

і

і

Алеl!хема.

ГорькиА

П,. Кузьменка.

допомогу

розпалює

чає цю дату, засвідчуючи свою пошану до пам'яті того, кО'го

СЬКОМу урядові.

Г. Барбон, Ко.лгосп «Шлях

За

лО'ма

Малюнок

будинок.

ХТО'

розбрат

сивне людство широко відзна­

«заєць:..

цьому

вони продовжують і зараз сумлін­

в цьому р(щі виробив панад

ниl!

Космічний

все своє трудове життя в артілі, но працювати. Кожен з них вже

тих,

но.

Велика

'!

віднести

Батьківщина не залишила на­ шу родину без уваги. Держава

Олексій МИТРОфанович

11

сил.

би

клубом.

Бобрик.

-----13

Вся вО'на іс­

славною,

мудрою

Червоною

великою і змістовн.ою про- І Параска і баба Палажка». Май­ гра.мою завітав до нас в село ко- стерно вів програму т. 3аскальхудожньої

ще раз скажу

-

такою і

були

мені дуже

мані «Мандрівні зорі», опові­ даннях з циклу «Тев'є МО'лоч­ ник:. або з циклу «Менахем­ Мендель»' Та хіба тільки тут?

3

лектив

листі

чудова "нига.

-

народних

завод,

Бровари.

Концерт всім сподобався

ті

РЕДКОЛЕГІЯ СТlННОІ ГАЗЕТИ «ВПЕРЕД:.. с. Жердова.

Мій

тут

В

«Книга

подобається,

ротною

19.00.

Тепло

колг()спники

цЬОго не легше. Нас тільки ди­

чик Мотл», перекладену на ро­ сійську

ректор кІнотеатру т. Шульган?

розпО'відь

ЩИРА ПОДЯКА

Хіба можна відпочивати?­

-

Але глядачам від

від О. М. ГОРЬКО'ГО', В якому Ашла мова про повість «Хлоп­

же

його

Сажнєва.

ім наша вдячність

напругу

криться

присутні

та

колгос­

елеКТJ>омережі.

низьку

на, її помічник т. Ящук та ди­

Г. Шило. З увагою слу­

хали

ний

Колектиь

на

В 1910 році Шолом Алейхем О'держав з острова Капрі лист

Зал переповнений. Але з перших

пасу

довжував т.

область.

ро(нтників.

силається

іі

"

райвідділом культури т. Широні­

-

самодіяльності

наших

поба­

3 дня народженнrz)

кіносеанс.

ших

Волинська

СТРf'ла»

Ми о.Рганізували культпохід у кі­

гвардії старший лейтенант за­

художньої

«Голубая

(до 100-рїч'tя

І

І,

Подивитись новий художній кі­ під час роботи, сам же Філіпов по­ нофільм

року.

1959

шолом АЛЕЙХЕМ

1

1

І

березня

4

Пров'одьте

вогнезахисну

обмазку

приМіщень!

Адреса редакції:

глиною

стель

тваринницьких

товариства.

М.

Бровари.

м. Бровари, Київської області, вул. Київська, N2

138.

Справа

ді

слухатиметься

в

нарсу­

І-ої дільниці Броварського ра­

йону.

---------------------------------Зам. 789-4550.

------------------------------~ Броварська районна друкарня Київського обласного управління культури.

27 номер 1959 рік  

27 номер 1959 рік

Advertisement