Page 1

ЛРО.llгrарl всіх краін., єдflа{Jr,сяl

Весняна сівба

НЕДІЛЯ

1 }і

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА РАПРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15

го

господарства-очолити трудову активність

госпників

ТРАВ

... ІІ риємпо усвідомлювати, 3 І\ОЖНllМ роком збільшу еть­ ... пише кіномеханік - ордено­ В цьому році колгосп розся площа 6агаторічш:х трав. носсць Федір Худо.lеЙ,-ЩО і площу багаторічнпх ІІідсіяно по озпмині 270 гек- ширює моя скромна робота-показую­ трав. Посіяно 165 гсктарів ко­ тарів !,ОRЮШИНИ. ти колгоспникаl! кращі раднп­ нюшини. Встановлено добрий В. Рогач. ські кінофільмп - допомагаG догляд за посівами минулих Кuлгосп ім. Х РУЩО1ra. щувати високі ВРОіКаї, иіД:ВИ­ щувати свій культурний рі­ вень, зміЦШОВLtтп могутність па­ шої любимої БаТЬІ,івщшш. Я пишаюсь тпи,

що

за

ДОПОlllО­

РОЗСАДА НА ВСЮ

ПЛОЩУ

Парникова ланка бореться за вирощення в достатній кіль­ кості розсади овочів на всю площу. У 41 О парникових ра­ мах росте капуста, частина роз­

років. 3аборонували вже 160 сади вже розпікірована, в 144 ... гектарів конюшини, на частині рамах - помідори ,20 рамах - ре­ ... внесено мінеральні добрива. диска. Rолгосп ім. Молотова посіяв І. Топіха, Посіяно 2 гектари цибулі 228 гектарів багаторічних трав. пом.бухга,пера. та інших овочів. В. Гаценко. Колгосп ім. Сталіна.

'"

люпинізувати.

5

А. Проценко.

с. Русанів.

Колгосп ім. Маленкова, с. Світильне.

ГЕКТАРИ ЛЮПИНУ бу;щмо Сівбу його продовжуємо, як на

РАННІ ОВОЧІ­ КИЯНАМ

Посіялп перші зерно, так і зелене добриво.

В. ПищаЙ.

гектарів люпину

т. Філіпов. Ному вказують, що

на

зерно.

6

Кодгосп nБіЛЬЩОВIІК". с. Рожни.

колгоспів району

почали

здавати ранні свіжі овочі. 130 кілограмів зеленої цибулі від­

ЯРОВИЗУЄМО КАРТОПЛЮ

правив у овочеві магаsини данка Гаші Гришко, яка боIliдготовляють посадкову кар- Києва колгосп «Більшовик», реться за 5110 центнерів кар- топлю і інші ланкп колгоспу. с. Рожни, 180 кілограмів ци­ ді­

кінофільм, SlКllіі ЩН привіз в клуб броварського лісозаводу, не СЛІД демонструвати для тей, а він своє робить. Цьому

ділязі,

як він сам

ТОllлі на кожному гектарі, при- ПереБР1Н() вже понад 1ОО тонн. булі і щавлю - колгосп імені Хрущова, с. Требу.хів. Пл~с­ себе ступила до підготовки посадкоківськиit колгосп ІМ. денша ЕОГО ман'ріалу. Колгоспниці В. Лакевнко.

про

сказав, аби ВllРУЧІШ.

8

ТОІІІІ каРТОПЛі.

с. В-дllмсрка.

За прикладом зиатиоrо тракториста Івана Бунєєва Уважно читав кожен

нас І трактор по 1000 гектарів м'я- боку потурбувалось про відпо­

:1

тує кандидатську дисертацію про

нові методи селекційної На знімку: Г.

Ф.

Махоніна

за

роботою над дисертаці€ю.

Будови комунІзму -всенародна lJ.o

справа 5

Каховки прибуло

потужних

катерів. Річковики доставили на них із ЗапорІжжя велику партІю будівельного лісу. Судна вико­ ристовуватимуться

на

транспор~

та устаткування. Незабаром бу­ дівництво одержить ще 2 катери. річковий трамвай і кілька барж.

Не задоволені роботою кіно­ механіка в колгоспі ім. J\алі-

росШської МТС, r~pacHonapcb-

ський

вів на партiflнпх

Наслідуючи приклад алтаftців до(,'оroся, що

прохання

сюдп

прuсТ<1ВИЛИ

якусь, сумнівної якості, кіно­ ІШРТИНУ, що ніхто її ДИВDТПСЯ не хотів до кіВШІ.

llраці Іваш~ })унесва з l\1ало-

зекономити

роботи у

свинарстві.

4 тон- відні умови ДЛЯ високопродrк Р~ОТllЧ~ІІfi по~ин кращих меха- пи пального і мастила, 5 про- тивної робо1'И траКТОРИСТІВ. IIlзаторш краши - тракторну центів деРjІ.аВШІХ коштів, від- Тракторний вагончик обладнаБРИГаДУ Героя Соціалістич!!Ої пущеппх на ремонт. пий, в йому sатишно. ~YT. ра:

це

в центральних газетах про пат-' кої орапки,

Ярославська область. Лауреат Стадінської премії заслужений зоотехнік РРФСР старший селек­ ціонер Брейтовського дсржплем­ розплідника Г. Ф. Махоніна го­

відпгавлш: свіжу редиску. І. Бочка.

відібраЛIl і ноклал~ Я Р ОRиз у ва-j Колгосп ім. J[eHIHa.

3агальні збори колгосшшків ти колгоспу i~l. Сталіна, с. Руса­ нів, прuсили, щоо ПРИВrЗЛИ в село відомий раДЯllськпfi кіно-

фільм «Кубаuскис казаки». 3а­ мість ТОГО, щоб задовольнити

зразкове

с. Требухів.

гою кінофільмів пропагую гс­ С. ГОГО.lів. РОїчні ПОДВИГИ рцянських ЛІо­ дей, ВИХОВcLІШХ і ІІа тхненних ПЕРШІ нашпм мудрим вождем і вчи­ Всі супіщані землі тслем товаришем Сталіним. Не так, видно, любить свою почесну і відповідальну про­ фесію, не так розуміє її вели­ чезне значщшя кіномеханік

забезпечити

проведення сівби в усіх lюлгоспах.

коп.

МАСОВА СІВБА БАГАТОРІЧНИХ

-

виро­

механізаторів,

ПИЛЬНО СТЕЖИТИ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ

населення

села

і

КОЛ­

НЕ ПРОГАЯТИ НІ OДHI€Ї ГОДИНИ НА СІВБІ,

Поліпшити кіно­ обслужування

людям колгоспного

перша весняна

них і радянських організацій, спеціалістів сільсько­

р.

27 (722)

Ціна

це

-

сівба в укрупнених колгоспах. Справа честі партій­

КВІТНЯ

1951

ро«у

1951

І діоприИмач, годинник І

. ~раКТОРИСТrlI

не ПРИПУСТЛТ.Ь необхідні речі.

ШШl

Кожного дня

кого I\p~1I0. Провелп по цьому ЖОД~lOГО ПОрJшення агротехю- приставлятииуться ГLtзети «Ра­ піна, с. ЛіТJШ. Про це розпо­ пптанпю і впробничу нараду. ки І ра:30М 3 КОЛГОСПНИІ\ами дянська Україна», «Колгосп­ зборах голо-

шt

площі,

де не село»,

pafioHHa «Стахано­

туванні

будівельних

*

матеріалів

*

На початку ц~~гo року київзавод

.УкркабеJІЬ"

зобо­

в'язався в першому кварталі ВІІ­ конати піврічний план ВІІГОТОВ­ лення провода для великих будов комунізму. Свого слова колектив заводу додержав. Будовам відправленІ сотні кілометрів провода.

ва колгоспу т. l\[узпченко. 3 про ВЗ}lТтя тракторів Шl, соціа- працюватимемо, буде по 120 вець», а таКО;Б жу~па~и. Пр~­ колгоепу «;Зоря>', с. Кулаженці, пудів зернових, 250 центнерів чіпники в нас ПОСТІЙШ, ВИДі­ збереження, вклю­ пише т. l!аумеІШО, що BiRC лістичнс картоплі і 350 центнерів ово- лені возії води і пального, кучаємося у соціалістичне 3~llt­ близько півроку, як не при­ чів па кожному гектарі. ховарка. ДРОГОБИЧ. В лютому колекгання за максимальне вико­ Спільними зусиллями з кол­ тив механічної майстерні 5-го їжджала до них кінопе}еСУВІ\а.

***

Про всі ці неподобства знає зав. раfiвідділом І;інофікщії Т.

Романенко М., алс діІl0ВН

за­

ристання всіх

своїх

11:0жен з пас Гіере ,свіІі

машин.

Сьогодні}lИ виводимо

свої

тор і причіПIlиfi реманент до мемо за ПО~ОДШЙlИм графІКОМ.

його Ніl соціiLлістичне збере-І 800. гектарІВ ~рих зернових ходів ДЛЯ того, щоб їх ycy"yТIJ ження, :зобов'язуєтьсн ПИЛЬНО ПОСlfШО .в СТИС~І CTPOK~, ~ то­ не вживає. fiОllче потрібно Пt'берегти їх під час польових робіт му чисдl р.апНl. КОЛОСКОВІ З8.

реГЛSIllУТИ склад кіномеханіків і посилити серед нпх політич но- виховну роботу. Минулого року вс. В-Дпмер­ ці

методом

народної

будови

споруджено літнЇіі кінотеатр. В ряді інших побудовані но-

У своєму договорі па со- 3 -4, р?БОЧl ДНІ, якнайкра~е ціалістичне змагання з ріль- заку.ІЬПІВУЄМО 900 ~eKTapIВ

НИЧШdII ім.

БРИГа;І.ами

Хрущова

дати

па

ми

ві клуби, в останніх устатко-

_

15-сильниft

вико­

соціалістичних

зобов'язань.

М. Сом, бригадир тракторної бригади N2 2.

ТраІ{ТОРИСТИ:

О. Овдієнко,

з свого

по всіх наших селах були ство-

Інструмента.

Широко розгорнувшн змагання. робітники достроково виконаЛIІ замовлення.

-a~

Броварська МТС

ПЕРЕДТРАВНЕВЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ Колектив нашої

Рік навчання на курсах майстрІв

вані кінобудки. Потрібно, щоб

нафтопромислу одержав від буді­ вельникlв, Uимлянського водосхо­ внща волго-донського каналу за­ мовлення на 5 комплектів буро­ вих долот та іншого бурового

почесне

М. Оснач, У. Овдієнко,

М. Дем'яненко і Інші.

~ШНП І lI!ІІІИХ культур. Правління колгоспу

доможемося

своїх

колгоспу зябу, ~а.БОРОНУGМО посІВИ ози­

заПИСі1ЛИ

КОЖСН

госпниками

трак-І }Іашинп па ПОЛ~'. ПрацІО~~ТИ­ нання

промислової

артілі ім. Сталінської Консти­ туції звернувся до всіх членів

рослинництва І тваринництва

артілей «Облтекстильшвейпром­

рені можл~вос~і д~я демонстПершого квітня--кінець пеР-І тьох колгоспах району. R кол- мерки (керівник - агроном т. спілки!! З закликом mироко рування ~шофІЛьиlВ в закри- шого навчального року на три- госпах i~[. Леrlіна с. Жердова Галицький А.) ім. Будьонного с. розгорнути соціалістичне зма­

тих ПРИМlЩеннях. Почал~ся

роботи. ництва і тваринництва.

пр.ацюватп .бе'Ш?- \ ведені

середньо в поЛІ. Сюди І

в

кожному

СЛІД слід виявитп знання

приста~ляТІІ, з~ п.рик.лад?м кра- слухача курсів, його

На іс- ка,), іи.

Щорса,

с.

Княжичі ім. Ворошилова,

с.

міжнародного

Троєщина свята-Перше Травня.

Артіль зобов'язується: вико­ нати до 1 травня план друго­ колгоспі, с. Бобрик (зоотехнік т. Мат- Жданова, с. Красилівка (зоотех­ го кварталу на 40 процентів; кожного вієнко), ім. Молотова с. Гого- нік т. Карпець 1.),де навчання по дати продукціі 1-го сорту не уміння І лів (зоотехнік т. Дорош) і ряді ТеореТИ'lній частині учбової менше 93 цроцентів; піднести

ЧИМ. даЛІ, тим БІльше колгосп- пнтах, що повинні бути ниКІВ буде

Булав- Мокрець (агроном т. Шкож Н.) гання на честь

річних курсах майстрів роtJин- (викладач-агроном т.

.

ПО~ЬОВІ

про- (агроном т. Іщенко), ім. Сталіна (ст. зоотехнік т. Якнюнас В.),ім.

щих КІномехашюв, 1 ЮІІокар- застосувати на праІ~ТПІ\і одер- інших слухачі курсів успішно програми ще не закінчено. Тут продуктивність

тини.

Поліпшити

кіно06служ Jv-

вання населення - одно з бойо-

жані знання.

праці на 1О процентів; зекономити 50 кі­ 1 лограмів прядива від sменшен­ ня угарів; повністю механізу­

заСВОЇJИ матеріали за учбовою І своєчасно не були . вжиті за:

IliклуваНІІЯ пеnвинних пар- програмою і вже ,r

вих завдань, яке поставив лют- тit!ІШХ організацifi,

правліпь ристовують здобуті

зараз

КJIадаЧІВ вико- х о ди Я к Д о ви. ( . ' так

знання в окремих слухачІВ, яКl припус-

нев.о-березнсвиtl ІІлеНУ~І ЦК колгоспів і ЗОІ\реиа серliозна своїй практичній роботі по лап- кали зриви занять. Але і тут КЩб)У. Обов'язок колективу робота спеціалістів сільського ках, бригадах, на фермах.

працівнпків кінофікації по-біль- господарства забезпечили усшовицькому його ВИКОЩ1ТИ.

є можливість і слід обов'язко­

Гірше обстоять справи по во виконати учбову програму.

пішну роботу курсів в бага- колгоспах ім. Леніна с. В.-Ди-

Агроном П. МІХ'Д.

вати роботу в шпульному цеху. О. Лук'яненко,

П. Горбатовський, Р. Файман,

К. ТаРІН, Г. Харченко.


2

СТА

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

квітня

1

1951

роху.

ПАРТlfiНЕ ЖІІТТЯ u

Збори

раионного

U

паРТІИНОГО активу

29 березня в Броварах вІдбулися зборн РВАонного napTlilHoro активу. З доповіддю "Про пІдсумки лютнеВО-березневого Пленуму ЦК КП(б)У, пленуму КиТвського обкому КП(б)У І чергові завдання раilониоі партlilноТ організаціі" виступив секретар раilкому КП(б)У тов. Ратушниil м:. На зборах була глибоко проаналізована робота партlilноТ організаціі за час після звітно-виборних партзборІв і раАонної партіilноТ конференц!)'. Доповlдач і виступаючі тт. Музиченко Ф. (с. Літки), ГулніІ А. (с. Русанів), СанкІн Л. (Бобрицька МТС), Русканець Р. (с. В.-Димерка), Мехед П. (раilсільгоспвідділ), Ряliов П. (с. Плоске), Павловськиil В. (раilуповмінзаг), Лукашенко П. (с. БОбрик), Краснопуцькиil Ф. (раilпрокурор), Пищаil В. (с. Рожни), Коцевольськиil О. (Броварська МТС), Неliрат Є. (с. Семиполки), Чесноков В. (раilком ЛКСМУ), Криво шлик В. (раilКОМ КП(б)У) особливо докладно зупинилися на

на високому агротехнічному рівні провести весняt:у сівбу і всі наступні сільськогосподарсы."i робот", добитися в 1951 роцІ високого врожаю сільськогос­ подарських культур на всіil площІ посІву. В одностаilно прНilнятому рішенні зборІв партііІного активу записано: Вважати першочерговим завданиям всієї раАон, но'( партіilноТ організаціі боротьбу за дальше орга­ нізаціilно-господарське зміцнення колгоспів, повне використання всіх можливостеА для дальшого під­ несення і розвитку сільськогосподарського вироб­ ництва, підвищення врожаilності, збільшення пого­ лів'я і пlдвищеиня продуктивності громадського тваринництва, дострокове виконання всіх зоliов'я­ заиь перед державою. Зliори партІіІного активу висловили упевненість, щО трудящІ раilоиу, очолюванІ партііІНОЮ органіаа­ цією, широко розгорнуть боilове соціалістичне ама·

НОГО, ПОВНОГО РОЗГОРТАННЯ ВЕСНЯНИХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ. Пlдкреслвно було, що У нас є всі можливості, величезиl резерви для того, щоб У стислі строки і

перед великим вождем партН і народу товаришем Сталіним. Нижче подаємо уривки з двох виступів на зборах партактиву.

. .'.\ОСКІ\.\. ІІа фаБРlщі .rJaplI"{t'KafJ KO\lMy"a" працює ПРТОК стані пІдготовки колгоспів і МТС раilону дО НЕГАЙ- гання за успІшне виконання всіх своіх зобов'язань по6ро::і.:ыlI·')) то!3аР"С1ва СnрНШ!ІІН авіації. fJlшіі охоч(' відві.ll"10ТЬ

-----------------------------------------------------------------~---

-

виступу т. Гулого А.-секретаря парторганізаціТ колгоспу ім. Сталіна, с. Русанів) На звітно-виборних

парт· танній 'IaG, кан;щдата)!U в чле­ зборах ми викрили у себе ряд ни ВІШ(6). істотних недоліків У внутріпар· Всі наші l\оиупісТlI посі­ тійнifi і агітаційно-масовШ ро· дають авапгардну роль в 1\0.1боті. Головні 3 ІШХ такі: госпному виробництві. Прав:щ, не всі комуністи бу ЛІІ залуче­ був у пас випадок, коли ОДИН ні до активної участі у партій­ члсн .партії не повів себе на ному житті, не вели СlIсте)lа­ своШ роботі шt слід. Бюро Ті1 тичноІ роботи з безп<tртійнпи партittні збори поперрдили цьо­ го товариша і він виправив активом. Значна частина цих недолі­ свою поми.іІКУ. ків виправлена на~ш. Регу ляр­ ІіОЖС!l комуніет одеРіl,ав від но, за планом, ироходять засі­ партійної організації постійне дання бюро, закриті і відкриті доручення - агітатор, лектор, партійні збори. На них розгля­ керівник гуртка партittної ос­ даєио найважливіші питання з віти, член редколегії щоденної життн партійної організації і стінгазети. Крім того залучає-

110

колгоспу.

комуністів

до

ру вати КЬМСОВО.іІьською opгaH~ Зіщією, ра;щтп їtt як краще ор­

гапізовуваТll політосвіту, чль­ турпо-освітні заходи. Комуністи бувають на КОИСОМОЛЬСЬЮІХ, иолодіЖНllХ :Іборах, виступають на них доповідачами. Комсо­ мольськ,!, організація збільши­ лась і налі чус 85 КОМСОJrоль­ ців. 3росла їх авангардна роль на виробництві. Поліпшала після виборів і робота ради громадських пра­ цівниць. 3начна кількість жі­ ночого активу прийняла учаCТf,

у взаєиоперевірці договорів на

соціалістичне

змагання

між

підготовки ланками, бригадюш.

Всі 24 комуністи вчаться в партittНllХ зборів, проведення Поліпшення партittпо-пюігуртках партійно! освіти. Знач­ різних політично-господарських тичної роботи дає вже ПО}Іітні на частина безпартійних ста­ кампаній на селі. У нас стало наслідки. Ціном підготовленим хановців - колгоспників вив­ правидом:-за ВИ{JШtННЯ пар­ колгосп всчиає у весняну сів­ чають в гуртку, який ми орга­ тійного доручення КОМУ піст бу -у найвідповідальніший пе­ нізували, біографію товариша звітує на бюро, І1аРТШIlIlХ збо­ ріод боротьби за /3l1коrІаIШЯ Сталіна. П'ять слухачів цього рах. взятих нами :юбов'язань ш!, гуртка прийняті нами, за осПочали більш КОПКрСТНО ке- 1951 ріК.

------------------------------------

ПереБУДОБа партійної роботи (3

виотупу т. Музиченка Ф.-члена райкому КП(б)У, голови колгоопу ім. Калініна, с. Літки)

-3а час після укрупнення ІЮЛГОСПУ, щО збіглося У нас З періодом звітів і виборів партійпих органів, масмо в натій нартійнitt організації певве поліпшення в розстановці нартittних спл, підвищенні :Lвангардної ролі комуністів 11<1 виробництві, рості нолітпчної і трудової (tJIТивності колгоспників. Раніше в обох І{олгоснах села безпосередньо на виробпицтві працювало 7-8 комувістів. Тепер в рільничих бригадах, на тваринницьких фермах і інших роботах в

укруп-

неному колгоспі працююТІ, всі членів і It<lндидатів партії. ТісниЙ зв' язок комуністів з колгоспним виробництвом вже

27

:lараз дав нам :шачне пожвавЛСJШЛ всіх видів партіl1пої роботи. Регулярно, аІtтивно проХОДЯТ/, партіІ1пі зGори, заняття в гуртках партійної освіти, семінари агіТlіОлективу. Виробпи ча діллыlстьь lіОЖПОГО коМУllіста, пого робота пад підБIJЩСНПЯМ свого іде!tпого рівпя, як впконуr. парriflнс доручення-всі ці питання в нентрі уваги партіl1пої організації. В колгоспі та в селі у пас значні культурні сплп. Партi!lні організації колгоспу і серt';ЩЬОЇ ШІіОЛИ організували

!Іа зні~ІКУ: заннття по ВИВЧСНІІЮ парашута.

щодснну стінгазету, яю\. ВIIХО­ дить в 4 примірниках. 1ї з ВС­ ЛIlЧСЗІІИМ інтересом читаюТІ. КОЛГОСПlIШіП, і вона на;Щf: Н<1М дійову допомогу У боротьбі за зміцнення ТРУДОВОЇ ДИС/\И!ІліIШ, У розгортанні соціалістичного змагашJЯ. Ми розпочаЛlI весняні польо­ ві роботи і відповідно до ЦЬО' го партійна організація розетавила агітаторів по бригадах. Негаразд ще у нас з наочною агітацією ,але ми за день-два випраВlIМО цей IІс;юлік. Всю партittно-політичнуроботу спрп­

останпift

Щосереди мовуєио на те,

щоб

швП)що і

Позавчора відGулися збори (с. Красилівка), n-Іашевський (інструюор lіиrвського обкому активу коисомольської органі- В. (с. Пухівка), Барило Т. ЛКС~У).

~aцiї району. З доп.овіддю «Про (Брова ри), Rомпанець С. (с. Руд-

(pat!KoM ДKC~IY),

y~aCTЬ ~О~~СОМОЛЬЦІВ._ у

весня- НЯ), Бойняк А.

юй ПОСlВюй кампаНll))

~исту- Калюк В. (Бровари), ]шч

О·

Збори активу заКЛlІкали всіх

ві.1ЬНОГО товарпства

всіх но зросла Іtількість чд!'нів то­

СllрlІШIlIН

BapJICTB<t. Сьогодні І! прпміЩI'нні

рай­

авіації (ДТСАВ) відбу.шся звіт- паРТЮLбінету о !о годпні ран­ но-виборні збори. Створені но-

ві псрвпнні організанії І1рП Ч розпочне СВОЮ роботу 2 броваР('ЬКО~IУ - лісозаводі, гого- ра!tопна І,опференціл ДТСАВ. лівс~кitt промисловitt a.1~Ti.1i ім. І М. Іваницький. Сталшськоі КОНСТПТУЦIl. Знач-

rO.10Ba paїrкOMY ДТСАВ.

JIIICTll ДО РЕДАІЩІЇ НЕСУМЛІННЕ СТАВЛЕННЯ ДО СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ Якщо в колгоспі ім. Молотова, с. Гоголів, з січня по 25_березня надоєпо по 29.5 літрів молока па фур<tжну І,ОРОВУ, ТО В сусі;ЩЬО}IУ ім.Жданова,с. Rрасилівка, всього тіД/,I,Н ПО 109 літрів. В обох ПІІХ ItО.1госпах в зоотеХllіЮІ,-В Гоголеві т. 31ельIшчеlШО, в Красилівці -т. Нвор' ська, aJe прщююrь вови по різному-одпн с:умліIШО, друга - ні. Пе ВИДНО, щоб т. Яворська боролася за ліквідцію пеДОJlіків,' лкі с на ФСІНliLХ, з-~а чого продуктивнісТІ) худоби ІШ3Ька. Виробничі П.ШНИ по тваРИIlШIЦТВУ складені наспіх.

Худоба нс ПРОНУ~lrрована. lIриплід, по міснцях, НС

ві;\Пові-

дав записам реєстру парування маток. Акти на приплід ягнят оформляються не на З-й день після наРО:l,жепня, а в кінці мі­ снця. Теллт і поросят не ва­ а;ать і тому ПОРУШУЮТІ, правн­ ла про оплату теляТlШЦЯМ і свинаркаи за прпріст молодия­ ка у живitl вазі. ІІаведу ще один факт, який слід постаВІІТП у вину як т. НворськШ, так і правлінпю колгосп у в ці.l0МУ. На, птахофсрмі без всякої користі Ддя справи тримають заl1впх самців - 25 гусаків, 67 півнів, Ь2 сслезні. За 4 міснці на них витрачrно 1 тонну 200 кілограмів ~еРflа.

П. Хоменко,

зоотехнік раЙсl.1ьгоспвідді;fУ.

-----------------

КОНКРЕТНІ ЗАПИТАННЯ Коли буває тверезим і не ии - сиротами Ceprit!KOM і дю­ хуліганить Грицько Іванович бою .JІитвинеllкамп? IIlпло-паш агент по заготів­ Іншої думки бути ІІС 1І01IіС, лях сі.'Іьськогосподдреькпх про­ це справа прокурора. дуктів і З,L ЧІІЇ І,оmтп він щод­ Ч. Чуняк. с. КраСи:Іівка. ня пиячnть! На пашу думку про І\С по­ ВlІнен СI,азати ра.Йуповміпзаг. Чому загинуло 30 ягнят в

3.

С. Жер;\ова.

'"

Полозюк.

.

к?л~оспі ім. Кірова, с. Завори­ ЧІ, 1 куди

ПОДІЛИСЯ шкіри від

ІШХ?

ПО ЯКІ" статті карного ко­

СЛІДАМИ НАШИХ В газеті .Стахановець· був вмІ­ щений ЛИСТ про несвоєчасну при­

п1tttу паспортів Б. с. Плоске. Ви­ конком Р'lйради дспутатів ЩIIХ сповістив редаКЦіЮ,

вжиті заходи і

комеОМО.1ьців, всю молодь кол­ НСНІІЙ.

недолік

ВИСТУПlВ

лежить

конторі

• РаіізаГОТЖИВСII­

РОБина" і призначена Д.7Я техніч­ них цілей.

трудя­ що ним

цей

)'су-

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

1'tIазуркс- госпів і ~ПС рапону активно

"I1'C~IY) 3 включитися У .' (п ра ком. 0111\ І " е. соціалістичне змагання за усшшне проведенВ обговоренні доповіді ВЗЯ:JИ лснсь}\иft О. (ЛІС03~~0~), Тете- ІІЯ весняної сівби у СТIlслі строучасть тт. Сита Г. (с. Завори- РУК О. (Б~овари), І ойгель д. ки і на високому агротехніч­

чі), Сучок І. (Броварська ~lТC), (с. ТребухІВ), Волков В. (Бро- ному Пищаll Г. (с. Рожии),

по

Про N;C знають тільки saBiдJ'ЮЧПil фермою і встсаllітар тт. дексу будуть судити громадя­ в КЛУ(lі відбуваються лекції якісно провесТlI весняну сівбу, нина нашого села hузьюша Ро­ Андрух і Ткаченr\О, алс мов­ про поточни!t МО,Іент, на пау- весь КОМП.1екс польових робіт. мана за те, ЩО він дозволив чат/,. копі і літературні теми. У цьому запорYlШ високого собі зпущатисн над двома ;І,ітьА. Васильченко. Нещодавно ми організували врожаю. ----------------сі.1Lськи!t лекторitt.

Весняна сІвба-бойовий Іспит для комсомольцІв

пив секретар райкому ItП(б)У

'іаС

первинних оргаllіза ціях Добро-

------------------------------------

тов. Шульга І.

вивчають' па­

раШУIIl3М:

СьоrодНі-районна конференцІя ДТСАВ

Пlсnя звІтно-виборних партзdорlв (3

\!(;.10ді ВЗУТТtВfШIІ. Е.сз Бі.1рIlВУ ві;[ внробlIlщтва ВОШІ

рівні,

Сидо- вари), ІІазснок С. (голова рай- цього рОКУ

щоб

виростити

високнй сталінс!>­

ренко 1\1. (с. В-Димерка). Ма- ВИКОНІ\О~ІУ), Чесноков В. (рай- киіі урожай всіх сідьськогоспо· люга Г. (с. Плоске), Рогач П. ком .JKCjlY) і Васильченко И. !арських культур.

Під заГО.10ВКОМ .АНТllсанітарія" в газеті »Стахановець • від 25 бс­ резня був вміщений лист роБІт­ ника Броварської МТС т. Сунду­ ка І. про те. що

на

ст.

Бровари

лсжить на плаТфОР~Іі сі.1Ь. яка на-

.1СЖИТЬ раЙСПОЖl!вспі.щі. Перевір­ КОЮ встаНОВ."!ено. що сі.1Ь ця на-

з

1

І{вітня ПО селах району про­

вадиться суцільна провірка ЖИЛИХ

та господарських будІвель на предмет otJo fJЗКОВОГО окладного страхування. По всІх питаннях звертатися:

в се.lах-д!) уповнова­

женого Держстраху, в райцентрі­ у віддіЛ державного страхування, вул. Київська .Ni 196.

----------------------------------------------------------------------------------

Адрес редакції: м. Бровари. Київської області. вул. Кірова

----~~~----------~--------~-----БИ 07781 Броварська районна друкарня Киівсt>хого обласиого УПРJВЛівня в справах поліграфії та видавництва

Зам,

336-2510

27 номер 1951 рік  
27 номер 1951 рік  

27 номер 1951 рік

Advertisement