Page 1

----------------------------------nРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, €ДНАЯТЕСЯ!--------------------------------~

ОРГАН

БРОВАРСЬКОГО

МІ.СЬКОІ

Газета виходить з

І

PA.lt

РАЯОННОІ

нвітня··

t7

МІСЬКОГО

рок.у

1937

БАХТА 2З J1!0ТОГО 1982 рону ВИПОВНЮ­ ЄТЬСЯ

р!ЧНИЦЯ

3

.'ІНЯ

ПОЧаТНу

абереження ві;.щовцають

відповіД!

на

Генера :rьної дянсьною

:'\XXVI

сес • ї

ООН

ра­

Асюtб .1еї

делегацією

на

чоді

Ніна

пре~ ­

наочною

з

агітацією,

· но приз М. З. Пнльтяй.

Водії

8

ють

ре3уJІьтатів

иаАІІі

. у_

аеїн.

роботу

В.1!-\СМ !-!іна Жеребець. За січень 1982 року від кожної з 24 корів. ЯІіі 'ВОна · д о г стядає; ко~tсо~Іо.жа одержа .1а llO - 495 кіло · грамів молоІіа. Середньодобовий надій на кожну норов у сю1адав 15,9 ні.lограма при пл!lні 15.3 :кі.lоrрама, ва.1овий 119 центн€ рів. О. УСИК,

бованц.і в у

.

партіЙНИХ

зустрічного плану.

('.'J'али

найбільшим

працювати

завдання

ще

вони nланують виконати внпус}(у продунції.

В.

начальник

\В·

з'їздіВ,

делеrе~­

ударН!І·К"

~ц ХІ п ·я тирічни. органі зу вати пона.з тематичних нінофіль .'-fіВ.

Н. НИЧИПОРУК , завJ.-уюча відділом проnаrан ­ дв J. агітації міськкому партії.

1 1в 8~

во д

ск.1а;:rу

першої

другої

-

входять

ДОЗВОЛН'В

ЦИМ

rr;Jaui

на

llepex izt

!іО .lеЮИБЗ:VІ на

.10·

перев(о' зєн­

~;раше.

-:.з

37

часу

«БровёІ.рА· у Сємнпо .т

ТОВСТЕНКО,

слюсарно-зварювального

дом XXVl з' їзд о м КПРС

i розви н у тих :rистопад'1 вим \1981 р . ) Плен у )JОМ

ЦІ{ І-\ЛРС . ви~аrає пере·

п .рибавsоІо· трудиrм:я

І{олентив

тваринюп;·. в

вищl

проти

п о назника

ві;щові;rноІ· о

На·

1,4 п~­

кі л uгра ;о.Іо . Гонча рс ни.

8 ,7 К

Ку,

фактором їх

Ольга

.lисенко.

Андріївна

!-\атерина

Салай,

Іван і вна

Дорія

Л>

Пав :tі·вна

Від

те~шів

М8И 'І'И

за

3600

рахунок

впровадження

На Знімках: ліворуч з

В.

-

2600

лІнІй

тисяч карбованці., .

бригадир зміни ді;Іьющі

М . .Александров;

техио;юrtчимх

рацІоналізаторських

:юво,11,у .

праворуч

-

одна

вариств

n.-

1

винахідників

раціона .1 і ;:;атор.jв .

Література:

сlіТБИдав

УнраЇНН ,

1981 ..

листопада.

nири .1 енnо

А.

11. ЕJёі-

.

за:rежнrь

яність

Ефимов

К.

техничесний

ви!іонанмя :зффективносrь

одинадцятої

п !'-

тирічки. а .й темпи даль- ства.

м ..

-

А.

Научно-

прогресс

R:

про из в-о~­

ЗкономИКd.

. '"""'',н~ . -. ·1981. -.·.·- ;. ·· шого· сощат,шr~н ........ .,. -Носо.1апов Б. В . П~р ного розвнтку . Яншо щ-1 творення на у ни у · бе Зn о с~· хоче~ІО ,

піднrес.1ював

то-

вариrіІ .rl . І . Брежнєв. yr:!-

Пl.lliHO

ІТРОС''ВаТИСЯ .і

в· n~

редню

пр о д уктивну

силу.

.К. ; т-во <<ЗнаННЯ"' }"РСР,

1981. ред. то слі·;:r с-твори ги д М і UНИ'Й, стій.І<ИЙ сп лп в ' у дченко l\1 . НауноіЗ!>о науки і виробництва . технічниИ прогрес ~.

"'""

нова

Пе~рrійні .

органи.

п .і! енсві

чення

r<о-

підприє~tств

прог р а:чи

р уч ної

сnоро-

прані .

м~­

лані:занїі та dБтоматнзаіlії вирооничил пр о цесів , до­ б н:rис я деяк о го пол і пш е н­ ня т сх н іно -сконом і чн :п показниr;іf> р об о ти га.~_,•. :зє•й наро::~но г(') господар­ ств а.

..] а:r ь шо:vІу підвищсиню результатнвності цієї ро­ боти сприяє nров е дення s наш і й ,Pecnyб.lilli у січчі --бе ре ~ ні цього рону оr­ вправадінення

нень

науни

у

досяг­

вироб.Н ' І­

нтво.

В

ХОд і ЄДИ·НОГО

:tітичноrо

П,1ану

.]НЯ ll-1·

. і нфоr>м:vвання

виконання

.:~ержаRно:·v

РІЧВІІТJ>у

роботу

печ е нню

науЮі

по

і

забе:3 -

поліпшення

затрат ручної nрані. ПО 1ЬHO !\I Y ви-користанню внробнич.1х

pailiORa .

і

вкла::~ень.

капіта.1ьннх

евороченню

з атрат

І

м .~­

вн ·

роб ничих втрат тощо. Важли•ІЮ, щоб ділона

еmективнос­

...:.. ~ Номуюсr І 98J. ,!\9 12.

~-країни». _ патон Б . Наука И уско. рение

техНІ-І<.Jе с к о го

гресса

в

на ро дн о м

пр о­

хо:зяй·

ств€ .· << Нлановое х.:>­ з яИство>>, 1981.- sr. '12. . Ткач е в В . Научно-те.t• ническ_ий прогресс и внед· р е ние про гре с с ивной тех­ ноло!'!'!-и. ,, Пл аІ-:ОВ'J е

хозя йсr во>> . 1Н81 , .N9 6. Чу.wа•rенко :VL. Атуа .lь­ ні проб .1е~ш при<:!іорення на у !і о во,технічн о го про­ грєсу. <<Під прап ор о.\1 .Jенініз:Vrу>> , 1981. Х9 11.

Козуб

В.

Ефективно

використов ув ати

вер-ета·

тн,

об.1а:шан·ня . ~Іашнн>І. ~шд nraп o p o :vr .'н: н~ НіЗ~fу>.>, 1981. Л9 19. Прискорювати в.прова.'!­

-

ження

досягнень

виробництво .

науки

(І з

а!ітиву вчених · і ничник і в Києва) .lЯНСЬІ>а

29

-

в и роб-­ ,, Ра·

]982.

УІ;раЇНа»,

с і чня . Тсхниче сrшй

у

збор і !3

прогресс

И ЗНОНО:VfИКа . <~"3!\ОН!>­ :1-ІИЧ€-СКаЯ газета~ . 198.1.,; .\~ 41 . .

О

роченню

фондів

високої

ті · і якості .

Р<Ідннські

господарськ і

нии .

ро:rи за даЧ

науки

в

реше­

ПЯТИ,1€ТХИ.

<< Соuиа.1истиче-ская стрия~. 1981, 31

--

иF..дУ"' ЛИ'!ІБ!t. ЯнушРвсьний А . На вістрі rrpoгJ)€<'. y . «1-і!f­

ївська

правда•,

1981, 18

.1ИП11Я.

«ШВИДКА» ПОСПІШАЄ ДО АВТОМОБІЛЯ

• nона,~

ТОНН ВИСОКО. RКіСИОЇ nродукції, З~КОНОМИ·

пропозицій і вдоскоиапеиь

фІт.трацtІ

одержати

технічних товариств

не тшьнн

СРСР С!'&В колектив МІfХолаївського r.1JHИOЗeMHQI'O 38JIOAY. МетаJJургн ЗобОв'язались

ко:v~со-

чо:чу

тt>р і альних

трудову вахту· иа честь 60-ріЧЧJІ ,утворення

орган ва дtй, на у!іо во

·багато в мунист», 1981, N2 12.

якості прrJд укuії , зНИЖЕ''і­ ню . втрат від бра~;у, сно­

ВАНІН,

І

.ІЮ .'!ЬСЬКИХ організацій

пр оф~пі :нювих.

вир .)бниuтвом

Трудівнини ферми робщпь все мож:швс .:\•lЯ того ~ щоб зимівля худоби пройш.та успішно. 1 ·\они гідно несуть - трудову вахту на честь 60-річчя утво­ рення Союзу РСР.

радгоспу.

ШЛО:\tу

працівник~.

впрова'д·

техніки.

А.

Б

ження найнов і ших наvІ\о· ная , техническая по ;1иТ•І· во - технічних роз робо :;. на партии на соврє:>~енном ~1 і uності і дина:>~і чності зтап€ !fОМ~ІУНІ-Істичес.кого зв' язн і в між наvкою т.а . строите :tьства. «HO!J..

Михайдицииа . Середньодобові надої по їх груІІа х тварин становлять 10-12 nілогрюtів мо .•юка.

АИспетчер

заsдаsь

к ожног о

· 17

науково

техні чного прогресу.

трудящих у вироонич ІХ ко .lсІпнвах необхідно г.пн­ боко nроача :rізувати снн

Василівна

навк-J..

хонкретних

досягнення << Київсьна правда>>, 1981,

прискорення

а вааове виробництв() його снаало

цеху заводу торг~велЬного машино­ будування іменІ XXVI з'Ізду КПРС.

На

ПІД.ВИШЄННЯ

JCTOTHOJ'O

,,яд у

Ііілогра : t.

. чо

ефективності суспі.1ЬНJП'ромова то 3а ри ша .1. !. го виробництва і no., l п- Брежнєва на П.l ену\11 шення ліюсті продукції. ЦІ-; НП РС Ні .l нс т опа.:а Головни:~І. вирішальню1 1981 року . _ <•Правда»,

Найвищих у . го с подарстві надо ї в -до 14 кi Jtu · гра~1ів мо.'тона добиваиься <.J .' І€ И цієі брига;щ оператор машинного доїння Анато.тій Микопайс•· вич Остап<.JV1<. У січні від 1\ОmІ:ЮЇ .з 30 .J a!ipiп .l . : ·

12441

ТРУДЯЩИХ

ведення енономіни на ін· . l\lатеріа.l І І А~\ V І з'їз1у rенсивннй ш лн х. розв>1т- I'l с 1І . к . П'> . '\ІР . РОЗ:Іі Л

організацій Київсь!іої о:S.1аст і. ~JдііІснюючи ко~f-

Надія

двомісячні зав·

аавдань, ПОСТі'ІВЛеННХ перед радянськwм наро ·

}' ці .~ому ко.:т€ктив автоба з и N~ :1 за с : ч е нь ІІєре­ ві·з· 5 тисяч тонн надплано ни х ~анпtж ів на рі -з ні будови об.1а С"І'і та Броваріцини. М, АНДРІИЧУК.

Щ€НКО ,

тру­

виконан :іЯ

:н'ктнви

Ударно ти•дЯТЬt:Я й іНІ.Іtі твариннини. Сt• р сд' них

...,

Успішне

завдань

по ту тНІ-ІХ

7

•: а.wоснн;:r і в.

J2

ІНФОРМУВАННЯ

х.ід і ·

НИХ корів ВіН од ертав ІЮ 415 Ki.'IOГjJIOiiB Щ) ,10Н<1,

ТИСЯ· нар-

винонали на

випере;:rтення .\1

праuі.

~ю.:Jо чнотоварної фе·ряи радгосп у імені Що)У~а. ні сере'дньодобов і надої по ror·noд apcr ьy на

,д.яться правофлангові брІ-І{'а;:rи і\11. Т. Ман-о .1ета і А. К nарет-никова, До першої рі _чниЦі XXVI з ' ї:3 ду НПРС даншt 'по

та:о.ш

в і йни,

ріоду ми-ну л ого року і становлять Jlepeд .у Змаганні веде бригада А.

місячне

:ІІета :ю:ннІу.

ЛЮТОГО В ОБЛАСТІ- ДЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО

ках.

н l ,10rpa~1a

свою цех.

З

Віr<шзюrної

Наполегливо

комітету ЛКСМ

У -зага.1ьні тру дов і з-добутни заводу вносить вaro:~-ry <.JaCTiiY і наш с :rюсарно-зварювалі?н и й ЯНИЙ аа січеНІ> ВИ\11 )-'СТИВ продукції на 450 ,6 чі 1\арбованнів , у тому числі на 6,6 тисячі

nроц е нтів .

:36ору

ІіУ."Іатури ..хонкурси творів щ:ю б оротьбу за · мир. У цей д е нь в K Jty бax і будинк·1х !іу.тьтуj)и , міста t району провеf'r,; .:; у стрічі ~ ветерана~Іи Ве.1ик :J ї

fі()"}{ОВО:\ІУ

3

До річниці з'їзду

ми

о•:>·

:\-'краіни .

декаду

по

черги 324 -.нвартирн_ого будинку трест у с :л ьбуд• у Броварах та дитячого садка

для кращої ~rолодої доярки раіrону, стала оператор маШинного доїння з радгос.пу <<Требухівський>.> '-!.1· ~ н

.1ютому

:tесанти

:'.іогтися внеоної продую· ивності

nерши·:>~ володарем ~.ришта.1евої вази пере­ :х!дного призу імені нашої землячки. Героя Со­ ціаJІ.І стичної ПраЦІ, бригадира . молочнотоварної q:Jep .\1и J\2 1 ра;tгоспу «Руttанівсьний» Марії Зах -1· р і в ни Пи:rьrяй, встановленоrо місьнкомо:>~ ЛКС:.\1 J,

У

про .\ІИС .nо·

·б у діве .:tьних

ні бvдіВ.Є,lЬНИХ ВантаЖів На буд іВНИЦТВО lB!iOBCbl\ ) Ї пrахофабрики у Бор-испі.'ТЬсь-но'-Іу районі , :Іруг·)·Ї

пере~ідного призу

nершу

До

!-\рА3ів , · до

Володарка

рахунон

ко ,т ентивах

!І~тодо~t.._~щад нрrо під:ряду .. Очо.1юють но ;; енrивt-І досвідчені шофери О. С. Не;:rосєка та В. :\1. С~·­

·

UЦорса.

lнструRтор міеькоrо

liO.leKTHBY

в

підприє .vrств,

У січн-і д;ві .бригади- автобази-М з пранюва.lи !І

рад-Госп(-- іменІ

'J(ПРС-в життя!

1сторичt-~е

рооництво•.

~шру

n_1 д р . а д

Зрост"і­

про

р оз мова ві;tбу лась

праЦюють на підряді і досягають

вяеfНШх

розnовісти

.Б- р и r а д н и й ·

11ередова

-

Рішення ХХVІз'їзду

Тема «Дос~rнення науки і техніки у вн ­

:~шру; 23 пют.ого перед nо~атн · •М р..--ІОоти у всіх l'py до вих колектч­ вах провести коротні збори, на

Жеребець

Ціна 2 коn.

т о к . ударної тру до во і Вахти :~ш Р .). Про нас ,т і;:r!іи · пров е дення Вах ­

до~ Вахти

молода доярка раі:fону. 1й вручЕ·

1982 . року • .

лютого

ганізацій мі ста Броварів . ].>ад­ го с пів ІJайону . повідомити місьІ> · районну 1\ОМісію на наст у пн;.,й день. В шко .1ах провести тру доР!

приурочен )Ю

ОБЛАСТІ

24

ги

оформити цехи. робоч! . міс:.Ія

-

17

У J( Р А Т Н Н,

знач€ння XXVI з'їзду НПРС. пр:) хід реалі з ації Програми мир у .мя 80 - х ронів, про завдання прихиль­ НИh"ів миру 1 ого Л осити про ло<.Jа·

вих

з ах о ди :

міні·стр О\1 за!іордонних справ това· ришем А. А. Гро.\1ико , під~умнн .візи-ту товариша :1. І. Брежнєва н

8

самовіданою

~ІИРУ і а!ітиві ;:; ації участі ТРУдЯШ•·с.: в ~tатеріа стьній nідтрюші РадЯ ! '· ,L:ЬНОГО фонду ~tиру , 23 ЛЮТОГО В чісrах 1 сел-ах нашої реслj'б;!Іі~:и Суде проводитись ударна трудовь Baxra :~шру. l\'Іlськраїіонна комJсtя сnриян ня Радянсько~·ІУ фонду .миру · ПР ' І· понує провести в цей д€н-ь- таі<і

Генерального

розгляд

люаи

за мир , з метою дальшої поnу· .тяризашї дJя д ьності прихильнині ;з

сенр€ таря UH НПРС , Го ,10ви Пр!О зидії Верховної Ра;:rи СРСР това­ риша Jl. І. Брежнє.ва нореспон-ден ту га зе ти <<Іlравда>> і реданu·: західнонімецького журналу «Шпі· re,lь >>, нові мирнt ініЦіативи. що

ви су'ну1 і

ПіJО

радянсьКі

нів і рішень XXVI з' ї ;:; ду КПРС._ Виражаючи побажання · rрудс• в нх но.lентивів, аІ\І'НВІСТl& руху

·роз.зброєння. ' Переконливим свідченням цьог с> є Звернення Верховної Ради СРСР <<до парламенrів і нарu;п.

світу»:

ІПіих

цею по перетво-ренню в жкття плн­

ження :11иру на зе~t.ті, за розря.з -ну м і жнародної напруженості, ,>а іП}JІі'ПИНеННЯ ГОННИ ОЗQрОЄНЬ, . За

Середа,

П А РТ І І

КИІВСЬКОІ

М.ИРУ

парrіі і уряду

миру

27 (5373)

його відповіді амерю;ан­ те .1 ек-омпанії Ен-бі·сі .

На турботу

бОТИ XXVl з'їзду Комуністичноі ,партИ Радянського Союзу, ЯІ\АЙ прийняв Врограму ~ІИРУ д.rrя 80-х рuкі в . КПРС 1 Радянський ур яд ведуть постійну боротьбу за збер"'­

КОМУНІСТИЧНОr

НАРОДНИХДЕПУТАТІВ

1

Бонн ськ1й

ро­

КОМІТЕТУ

Кіровоград. Вирушила найвіддаа :rеніші но.1-

у І'оспи

бригаДа

об .'!аС1'і

станції

виїзна

техні'і·

ного обс лу rовуванвя ав томобілів nанровського в і д і1 і ,, х а Юровоrрадської раJ\сі.1ЬГ О СПТехНіНИ. У г ос п Qда рствах До .!ІИН­ СЬІ\QГ(). Новгород!іівсьно. і Н.ОМШанНвською _..

ro

ііонів шини

вона nідготує м:!І' до роботи н.а веео

НЯНОМУ

ПОЛі.

У найближчі .дл! F rое­ подарства

вирушат ь

сім таких бригад. сового

Н«

600

виходу

в..

підготують

rруаовинів .

ще

До

ма-.

поле

во­

пона"1

81?.<\..ТАУЛ.


*

2 стор.

.лютого

17

t9i2

року

НОВЕ

Рішення

ЖИТТ· Я

_ __ 1

життя

10•.

1& для .

_-·хл

ВСІ . Х

Нра.єм вУrtлля 1 Mfl4- JЮ3Пдqиnься його ~орти

1

. ;п·ередо·вики

шоrо теnловозами Боро­ чорнозЄJИІ nід майб'утиtй шиловrрадсьи6rо заводу урожай, . І яскраву зепеш. імен і· Жовтневої револю­ бурякових по.'Іів, і золоті ції. У най(;кладніших илі­ плантацІї соняшнику ...

називають ДонеЦько­ мент. Црttдв!nровський еконо­ Дальшого. розвитку на.r.flчішй район, а іно;tі nро­ буде в районі машинобусто хлІбним Іt<~єr.t. І s ,!{уванtІя. Немає, мабуть . цьому є свій особJJиvий такоrо куточка нашої смисл. Бо район вироб· Батьківщини. д~ 6 не зна дяЄ t СХJІ16• Д.llff !!ромИс· .m, наприклад , тракторІ в Jtoaocтl. 1 щtє чимало хлі· з марною ХТЗ. ЗиаютL бг; так би JІіовити. насуш­ їх І в багатьох зарубіж-

матичиях умовах працю­ &-ротьба · за висоlіі ІJро­ ють потужні нременчуць­ жаї ·-тут ведетІ>сR з poilllfaиі НрАЗи. І це .1нше он­ x?м. 1 Напри-к.т1ад. ~аркіІ)е~Іі

штрихи

<mартрР­

та• др~тщо в країні за масштабами і рІвнем птю­ Jіоrо. Судіть самі: нг ньо­ ннх кр<Jї-НСІХ. За n'ятдг· :-.шслового розвитну (nіс­ rо nриnадає бІльше поло­ СЯ'Т років свого існуван-ня .- 1я Центральноrо) і. пер­ вини союзного видобут1-:v залtзиої t марганцее(Jї

руд;

близько

третини

заuод

випустив

::~івників

;::щя

се.ла

тру·

шого

понад

иа

Унра!ні

сноно-

мічного району.

t МJІИ. 750 тисяч машин. Та його багатогранне Енерг<Jнасиченому тракrо-. обличчя було б nеповнпм J$Иробництва стал! й прt:~­ рові T-150R напередодні без урахування енерге­ иату. ТіJІькн найбільший ХХVІ з'ХЗду НПРС булn тичної бази . · Скажімо , у районі Криворізький за­ присвоєно. ~ержавииіі споруджений у рони перлІзоруднJІй басейн · ~ає Знак якості. ших п'ятирічок знаменv.'l'.оварноУ руди в 1.3 раза Або взяти первеІЩя на- тий ДніПрогес довгий час бІльше, ніж США. Під ших п'ятирічок Новокра- був символом усієї нашої зерновими • тут зайнято маторський завод важко- електричної могутності. близько 7 мІльйонІв гек­ ro lоfашннобудування. Це Він 1 теnер вражає . У ми­ тарів рІллі, врожайність справжній «завод заво- нулій п'ятирічці його си­ яких рІк у рік зростає. дів». його комплекси гір- лу збІльшено до 1 ,5 мдн . Ве.лккі завдання стоять мичо-транспортного устат- нвт . Тут достроково за­ перед економікою району кування безперервної д1ї вершено будівЮІцтво най­ в· одинадцятій n'ятирІчn.І. продунтивністю 5 тне. більших у Європі Запо­ Особлива увага даль­ кубометрів грунту за го- різької і Вуrлеrірської !!Уrілля,

nонад

шому

-

третина

розвиткові

Дооба­

су, ЦЬОГО ОСНОВНОГО ПОСТа' '!альника nалива дпя єв­

дину

чудово

дували

себе

зарекомен-

у

велетенсь-

вуrlльних

басейнІв.

ДРЕС .

В

рс;зудьтаті

робництво

ви­

с.1еnтричної

в яни

за

рахунок

з гектара

тавські

повідь-

технологlУ.

ми

наnряма­ го

економічного

ального

редбачено , будІаRНЦтво.

цію

і

розвитку

соці­

тут

пе­

•nрискорити реконструк­

l технІчне nереозбро­

"tння nідприємств вугіль­ по! промисловості, збіль­ шити видобуток вугіллю>.

З~ П'ЛТЬ років

JJO

На

Старокраматорському квтч.

ше

у

ввести шахти

• ДовжансьRа.-І-\ а пі тальн а».

Це

машинобудівному заводі згадати, що імеНі Орджонікідзе впер- Вітчи зняної світовій практиці

всій

нашій

30

млрд.

ликоваrових

вагонів ,

що

му

до Вс :нrкої війни по

країні

відіjрпває ве.'!!fкі перспеквагоиобудування в нашій к-раїні,

доброю

ви;роб­

nідмогою

ра­

j

У

13

\

тут

3m.1!'BНi11'Чimit-

транспорт побачиJІЮ

R"РаУня OCRaJnefiO здебІль- · х.'оrібні

~ Як

і

JJiRH

свск;

рік вони рахунку

Радянської

Украї н и

та

бриrади:р ,

~не зви или

11ерш Через однщ.

гу ,lНТИ•> .

ко.1'"r з днем

народже ння.

1

Мноrо.1єт, Ніну

lІсrрівну

J-1у .1 і ш .

Звичайно. не все в и ходить так · г .l<цt; о . ь ува юrь труднощі ;1 матеріа.lа,ш, олсцоднrо''· н е :-.zає лотріб­ них

механі:з:\t і в.

при~tіром , цей об 'є нт . Як nрнк..1ад,

ЛідІЯ

Степанівна поназує н і ~ша-ту , де відбувається _ро;з.м• J­ ва.

каидид:а! re,~atl'IIIIIX..,

Справа

ьжс

";

в

rому ,

що

після

ІІjJовс.Іи uсзшщаюrй

штуnатурів - -r.fа;JtЯ.ри

обробітон

сті:Н

та

стелі

(до речі,- це" найбільrh · трудоміеткИй процес). І моn;~

на оуао б нj1;е фарбувап І, · та сантехКіnи і е.lеюри­ ки не поспішають, Ось і доведеться )ta .1нpcot після них , знову <<дататн» дірки у стінах. 1 це не nерши й

на турботу партії і _яецькому степу,· залвил:t

шення УМов їх nраЦі і по- шахта

~tехані.зм, За· 1981 процснц. На

по:з дu ров.1ення

rорі вну

. ВІюоІСИми баштаІІИ коп-•шахтарі pectryб- pt., ~ nt.цнamtcя в дo­

~яду rrpo постійне оолtп- про

1966 pOh-y.

шенко, Раїзу Іван і вну Граф , Раїсу Іванівну Вербу, Ва,lенrану І~азнмирівну Царюn, с·Іідію І ван івн у h:yтcpry, l\Іе .1анію В іюоршну Чуницьnу , Г а .1ину Гр~~­

Ударною працею В'І:Дrю-

вtдають

поча,'!а вона рое­

-

120.9

говорить

осі,,

,,.

бригади.

такі по;жії не забуваються. _ Тому й в а ж!-іо ВІіді .1 нти коr сх:ь J ~І<J .l itpiв. і Лі· дія Степанівна називає усіх: О .1ьrу Іван і в ну Ти~rю­

МіСТ.

;Ну-к,

чолові!\ ,

Власне знайо мі ми дсівно, з

-

стали

118JЮЧ­

• Л. J'CTifiJOIМ,

з6раm

справи

10

Ск і.'Іьнн років разом ----: і n;одно го t:ерйо зногu не­ rюро з у"ІіІf.НЯ. h:о.1н не~t ає бригадира , її J, усш­ хо~t зюtінює Марія АндріїІJІJа Пра;Зю!і . Дружба ,\13лярів не кінчається н .а _ роботі. Звичнюш вж~

зрошувальної системи ще щедрішими стануть йuro ниви і саЦt-І навf(ОJІО еві,..

і свіжЬс кошені

масиви,

одній обробку

Що ж сприяє внсок<Jопрщунтивній пр<шї! за все, _здоровиіі ~І і нроn:Іі~'Іат у нuпеюиві. ц-е і не звин:ш д ів чата відстаllатн одна від

ресnубліки, Дніrrроnетрогщнна забезnеч)'(: себе

.1fИХ

в

беЗІП іщану

і.нші.

На ДнІпропет-ровському Запорізьної АЕС, nерший дніпровської води і спо­ заводі метаЛургійного ус- снергоб.1СЖ ЯRої ;уrає ста­ рудшенилм ПриазовськоУ

І нарешті . в ел ика '!'а іНШІ загальною nотуж­ Ті доменної печі об' ємом Ністю · 24 млн; тонн на 5 тисЯч кубометрів, змсн- колективна нива району . piR. СтворюЮться нові _ тованої па Кри-вор-ізькому Якщо ми хоча б подумки ЗаВОДі. ОКІЩЄМО 1'ї ПОГЛЯ:{ОМ. Тf1 ІWЄТоди й засоби 5ИД()бу­ МеталурГіЙНому

про

-

та.:tургії імені · 60-р;іччя

ni·

найб!JІЬш областей

овочамя-. рибою, нm.nІ nродуктами.

~1аляра:.ш

вююнс;,­ маляр L3 чимало об'єнтів, де вони залиши ли свої <<автоrр<;· фи » : акушерськ ий корпус рай:r іна рні , б у дино!\ по ~у .11щі Гага.ріна, потужності заводу по рошr;ово ї :~>І •~­

.

з лишком про­

Одна з індуі:'J\ріальних .

говорю~о

з.1агоджений ли nлан и.а

йону станс атомна енер­ З приходом 'J ~ г~ика. У мнну.'JО;ІІУ ро­ нрай, особ.1иво в йоrо пів­ ці почато спорудження денну частину, великої

«Шахтарс~:,на ~ Ганбока"., таткування виrотов.JІено m п·і~ промнс,lовс наван­ ~самсонІвська - Західна» агрегати найбі.JІьшо\' у еві- таженпя в 198:3 році.

вання вуr!лдя без постій­ вої присутності людей ·v trnбoї. · ·

~тва _на

н-емало. коли цент~в.

зроблено . агрегат для про- лено її було 48 м.1рд . квтч. фІJІЮвантr боковяни ве- У недалекому майбутньо­

ДО .'!аду тивн розвитку

ДІЮЧИХ намічено високомеханізовані

близько

з

проводили

томнра і ЧернІгова . . Мабуть, оце · давН!> знайомст·во.. JН<і!-Іня хара-кте­ рів робітнІІнів і дозволяють бригаді працюв-ати як

зокрема, іНдУстрі­

альнІ

сере,1

Разом працюва.111 у Бl\ІУ-38 і ось вж е два р<>ки 1 СІ>МУ-6. А д,о цьоrо навча.1ися в учи .щ щах Жц­

одержують пол-

користовуючи всі його

дойм_и.

зустріаась вони

~' бригаді

-

буряків І

дніпропетровських хпібо­ робів свій ·_•nочерк»: ведення сі.'ІЬськоrоспода'рського виробництва. Ви­

кращою

-І ось сидимо з Лідією Степа нівною у' підсобІftй

німнаті,

хлібо­

буряководи.

будинку

з 1\Бартир, де с-тін і сте.1і.

роби Полтавської облас­ Ті. По 320 і більше цент­

нерів цукрових

т~сту <<Брова­

6

визнана

На будівельно:•ІУ майданчиnу 90-ква.ртирного жиr­

ний приріст урожаю зер­ на дає безвідвальний об ­ робІток грунту. який ши­ застосовують

монтажноt1> управліІm:R М

рипромжmлобуд• брвrад МІСТа ;· ·~·

.1ового

400 тисич тонн, а буря­ ків 450 тисяч. ·непога­

роко

Бригада маJІJІрів під керівництвом· Л . . с.; ПвJІВІІенко з спеціалізованого будlвельио.

І

ТНІЬІ<!і

промислової технології внесення добрив nлан~-­ ють підвищити ~х ефек­ тивність на 20-25 ·про­ центів і добитися щоріч­ ного збільшення зерна

ких кар'єрах Екібастузь- енергії тільки однієї За­ з?ільшили валову nrродуи­ частини краї­ кого і Rансько-Ачинсьно- nорізької областІ станови­ щю сільського госnодар­

роnейської ·НН. Осf{овними

' <<Невідомі>>

.- :

'

Jf'J

1 ~()Н()МІМ)_

Р»'~Ати mв-..ко

ви•п адон. cJo,tycь на багатьох об ' цпах цє ста.10 нщ..мою . А 3Відси низька як ість .

народженнн

~<Красиоармійськ:t

буту, Сьогодні nонад 110 Західна»- м 1. На 600бритад видобувають по тисячі І більШе тонн ву- метровій rJІИбині ведуть· '

Чт:ни брнгади . продовжує :Іід і я Сн:паюв­ на, на.\Іагаються працювати на совість. Не бу,ц щ€ до нас претензій .· Та й ді вУата позвиr;а шІ роб:-J ­

тuви, , Яt<і очодюють ус.:t~в- rо.'Іовннх

на <.: за.1ежить. ПрІпІ іро~1 , після <.:.lсюрн нів треба за,Іа;затн видовбані дірки у ст ін а х . І тут вже ва;к­ ю! підібрати но"1ір таn , щоб він не в і др із нявся в ~ 4

гілля на добу. А Ro,leк- ев роботи "'

лені шахтарі В. Г. Mvp-

зеН'Ко, М. Q Я и

М.

СкрипнИк,

по

маrіст~пей.

п)Юходні

ти,

транспортних

Горизонтальні і похи.Іі і

туиеn1, lfiC CJJiд прОКЛіl_: сти nрохІдивкам нов~1

т~лурrіл .

Усій

країні

вІ-

П заводи-фJІаІ'мани

на

Иі. Іх продукцІя то

сотень

бага-

марок

різновидів

rаді

.Відповідь бу.1а

І.

Д.

Гава­

передових

будівників

мо­

в

С!'У •донецЬІ(mаххопрохора• (зліва направо)

- .rrаиковий І. І. Шушко,

в

вадження

процесі в

т-я

чорних

т-r е талів

канструкшн

на

:з авод.J-

~удІвному І>О )Іб іна ті Л'РQ· ведс нІ робо ти по розш>~-

j>енню зае rосування нс зершrстого Нf

;;t•!~.

,

др:б·

перлітеое:-:­ виготов ;J t:Н, І .'і

~-

Ада;с

пр'J

не

ло :цо рови л ·-1

могдо

тращпись.

що

трест у, уnрав.піння змаганн і'! же заnитання:.t й

СБ!\ТУ-о

не

·

1\ращому

<Іверну:Іас ь

М.

Ф.

вони ·са мі лише

до

hІІ р;дн

днів

ноаек­

rrовідоми.1и

t-Іа<-Jа а ь­

та

зо два

п.ро Н.

l\·1.

то :11у дlJ­

тю1

обндва

nері вннюі. да.1и

на робо ту

J.' ВТН

ВІі<.:,lови:ш

тресту,

Я І\ Іjаіі~;рашу

ч ю1а.1о Нd­

c,l enт pнnl в,

с антсх ­

нін ів . ЯКі ;заВ аЖаЮ ТЬ рИТМі 'І НЇЙ , ВИ СОІ\ОПрО;t}ї-іІН ВН-ііJ праці бу;~ів с.1ьн и1>і в . _ Вон-и щи ро nобюnа.1н бригадІ не

:•даБатн

ти

її

й

завойован о ї

наДал·і.

п~_ршос т і ,

~І іцно

у трим увd ·

,

Що п;, ~о u и'х с~і в треба при!>днатися , а ле 11 яо­ vат ати, щоб у трес т і й у прав.1 і нн і у ваіІ>ні ше ста ­ DИ.lись до робі_тнинів. nік.тrува.1-ися п ро лоліпшею-rя r> оr::~.иі:заnії с.оц і алістнчноrо ;змагання.

Фо'!'о

Jl.

Самсонова.

.

{Фотохроніка

~-СПІUІНІ ВНПРОБ~В і\НН . П За vчастю науново ДОС,1і ДНИХ ІНСТИТУТІВ будіве.1ЬНИХ :ІІатер іа ;Jів і

Але

ріІ> ань

ВІ<' на

міста,

Разом з

прокату

зросте

радісною.

,

таn

оціику б ригад і і брнга диру.

i!oro

14-16. !ІрОЦЄНТЇВ, ЗНа'ІНО

н овосе.1ам1

на .1. ИСЯ про ц е . Оце тапа r ;r асн іст ь ;з\І аг аюія_~

·

об ·

Та к.

гетовоrо

же

Федя .

но збільшнти виробнн Ц'!'во ефективних вн діІ металопроJ уFшП .

J<;JBCi-м

в· управ.1інні не т іn ьк и

нинів .1і,lЬІІІщь

якІсть. В одинадцІІтій n'я­ тирічці . треба бу;tе знач­

nуск

ні

nере:чqгу в 1>3 таннм

про!'реснвннх

поліпшити

не

праці .

тиву

робкн мета лу дало змог~· значно

в Ян

.,

Впро

та

поясниш

все вц

А дівчата, -:- говорить бр!! І'ад нр, --- зв ич а : І­ ра ді. Така nодія ви маг а є ще бі .1 ьшого :завг.а-;--

нd

н.аро1

вип.чаннн

тресті.

-

доренко і Г. А. Кнрса ­ бJдовн шахти •Крас­ нов. Півтори норми щu­ ноармійськ-а Західна• аміни такий показник :м 1.

тИсячі та ін ­

rоспо.Jарс тві.

не

не

і .\1е н инішкіl!, а на в і ть І ное зrа.да.1и п ро н и х.

mнх найрізноманітніши х виробів, які шrrpoRo за ному

цього

ра;ю?УІ

цей фаІ\т у1 u.1лрн дізнашrся випадко во . Тепер г:t ­ з ета з nовідю1.1ення м про псре:-.10жц ів 3:\Іаган шt .1ежtпь у них разо:-1 з усі':\Іа дону~Іе!іrа~ш . Але .1 1

ріК.

На знімках: вrері-nро­ ПfЮХідІВІКИ

гаряченатаннх

· ст<>совуються

п;

іншюt

До pt!'Ii , запитую, як спрнйня;Jи у 6-ри­ її від:з.н а<-JеІ-ІНЯ я-1\ пере .\юn;ця зяа га ння .'

-

сталі.

і гнутих профlЛ!в, тнnоро:щірІв труб

А.1е

А.'І€

3розу~tі:ю uдн е : т аногu не повнІ-ІНО бути .

•Азовсталь>>. ~запоріж- хі~ 3-ro mахтопрохід­ тюк, П . А . Греков, Г . Ф. вої шахти ; внизу за­ сталь,., « Н{і)иворіжсталь>>, ВІDJІЬІЮrо упраuІння тре- Храновський, А- Я. Си­ rальннЦ. вІfrпяд ударної як! дають тепер більше половини 11rеталу в райо -

сеос в.до)Іа .

основн ого .

· . . nолесников та ін181, вже тривалий час да- . шахтк, простяrнуться на ють бі.иьm як по мі.1ьйо- 40 3 JІИшКом кІлометрів, В!f ТОІцt вугіл.JІя на рІn. ІІІrМІІ вІдправ.лятиметь~л ·Одва з провідних rалу- на коверхню 2 мt.льйон'н зей району . чорна ме- 100 твсJІ.'І 'J'I8IIII вyrln.lfл домі ,

я.к у

Кращі

одношарових ст інових .1 Я.U іЙНі Я І\ОС Т і ВИробШ'­ при.чішень. .JНИіі>\' Є пане.1ей .33 ~ісrь нерюt- ЧІfХ зитобетону. Вони п-р G - їх собіварті сть. Екон<'­ в ! . І .Jаоо ­ і~шл·н необхідні виnробv· :.tічннй сфент f'ання .і прийняті г <~Gн rттва.

Застосуr.анн-я ,- ерчнстоrо

~СІІ!У

по,JІіПШ~

JQ

сування

ви­

станп ­

FН ТЬ З тнсячі nарбован­ ці-в lt<i о;ІНіЙ )ІСІНС .1 і .

дрібн·•­ ІіЕ'J:':Jіто~­ renл<;)iJQC

нонннnн

-

PATA~-J-

Б . [10.1\ІГУІШЮ. rе.10вний технмоr.

Jl.

ПОб}' .. ТОВИКЇВ

е~ред

У райпе>бут·к о~Ібінаті пі.:tбит о під С)':\НШ СОl! і а.1іСТИЧНОГО ,> ,\І ВГсtН Н Я ·,а четвертий !\Варта,, мнну ..1ого рок~;-

:ІІайсr е рні IJO обс.1уг о Б уваняю кО!fоШо ,1ЄІ\С НО1-ІJ.jщІf:~Іа ,1ЬНІІХ ІІу НКТіВ І 1-іПП), ате .1ь !:: .'\<! 2 та .)~ 4 , 3Ч<ІЛШ НЯ ПрІІЙ~Іа.1 ЬНИЦ Ь l{[j 11 ОЧО­ ."ІИ.l І І Ось ~Іак з Рудн і , С. П нса­

•І\ращи ми серед бу~ию;ів побуту ви ;щані

но.1ентиен.

очо .1ювапі

1\у з ь~шч, Н. П . Турnіпю, Н.

Є.

r'.

Пr-р Р~! r> ;;;.!ІЮШ так'ІІЖ Е'4ііІ!-і<Ні і ,•1€J<'ТИВИ »eQ,l€soї. три-котажнеі

r.

'і:.

Юх ­

ТQю.

КІJ та

ІПИНКАРЕИК6,

р еНІ-і ()

І

11

;1 П ухівnн

грсбі ;:;. на•J<Ід!>ННІ(

та

Т.

К ов п аr;

11'>·

Н. ДРАН А, ІІИробиичого віАдіJІ:У

РІJJіпобущомбtиат~.


*

" JfiOtor~ 1982 року llfJB~ :жnтт• --------------~~,...--- --=---<---------------~~~---------- ·· ·

.З cтnJ).

Пілвищувати Пр,олуктивність .хулоDи і птиці! Пiдcy.Autu ~цiaлicmtt'tlfoгo змагання тваринників району у cittнi 1982 року е

Н·А НИХ РІВНЯТИСЯ! МААСТРи MAWitHнorO ДОJННА

Koмr.DІІOJІЬct.Jtct.llft.Жo.-IЖJnrй ~ Jtектив кропефермв радгоспу-~ом.

біваrу qKaJJИT.IUICЬKRJІ• \МеJІІ 5()• . річчя СРСР змаrавТЬСJІ з труді~· никамн ~рОJІеферми радrосву іме· ні Кірова. За мииулиіі рік вів 1111· йшов переможцем соціаліС'J'В'ІВоrо . змагання. виробивши 1'0ВН Ді<';ТИЧИОГО м'яса.

пока,~;

70

За ударний труд і успіхи у ВИ· конаннІ рІШень XXVI з'їзду 'r~ПРС цей колеJtтив иаrоро,~;ікений Пере­

· ·

Стронач Є. С. ( « ПJІоеківеький ») Шевченко В. І. («Русанівський » ) Жереб Г. М. (« П.'Іосківський»)

-хідним вимпелом ЦІ\ ВЛКСМ. На фото: першия секретар міськ·кому ЛКСМУ В . М. Рогач вручає вагороду секретарю комсо­ Nольської оргавізації Тетяні ПJ)41.

Боміно К. П. ( « Русанівський )) ) 'Тоnчt~нюн О. М. ( « П,1оСківськиИ»)

Tonixa

копець.

Фото

М.

Семкноrа~

Л. П. ( « Плоеківськин » )

.J48 54 і

n.

537 531

( « П.'Іосківськиіі » )

Прет",.ом СЇЧІttІ

1$82

ре~

мепека

І МІІСО·

,...,._...

$абрмкм раменv РІІ!ІІІзуааІtм:

ТіІаринині<И госnодарств району ють чим'hло ЗусИЛь д.1я успішиоІ"о

·

RJІ

продажу

У люто~1у

Іванчук Н. В. ( «Требухівський » )

Левкіаська К . М.

держаІІІ

цьоrо року

молока м'яса ЯЄЦЬ -

УДАРНИИ

-

4800 тонн, 1850 тонн,

16

Мі ,'ІЬЙОІ"';R

ТН('ЯЧ ШТуК.

900

( « Пл~rківrький.»)

ІІІ RО В І А А В Ь Н А. ПО РА ·

;) Н

118

5{}6

126

4'9'9 495 492.

119 119 118 119

481 477 47::1

J,

най­

Т<Ж. Як nока.зує .досвід :11ину.ш х років . надій п о таких групах п ~ -

ІІідтювіда.:Іьніший етаn утримання худоби. Від усnішного проведення

ре.вищує

зюІівлі

на

ти

залежить

'гва.ринників

результат

робо­

nро'І'JІГОМ . усЬОl'о

року .

усі~ю ві;щов.іда:Іьні<:тю ПіАі· йшди до цього серйозного екзаме: цу працівники цеху тваринництва радгос.пу <<Рус анівсьnИй>.>. За пе­ ріод зІш ів ..ті се редньодобові надої

:3

на корову зросли на два кілогра­ ми і станов.1яrь вісlм кілограмів,

або ти

на

nілограма біJІЬ.иіе про·

2,3

відловідиого

Щ>fО

показниІ\а _ мину­

року.

Таному росту продунrивності худоби передува ;Іа в~ .шка робота. Бул.и добре відрс..,юнrованІ '!'Ва· риюшцькі устроєна

приміщення. територія

NQ 1,

НQЇ фе}J'!\ш

ренанструнції

не

зазнав

кормоцех,

.бу,1а створена

-

благо­

~ю.'І очнотовар­

значІЮї а

голо!!.·

~tіцна нормо·

ва база. Перед nостановІ<а!О худо· би на зимово-стійл<>ве утримання цех тварин.ництва :\!ав у своєм у роз.л<Jрядженні 5250 то ян ·грубих кормів (у тому числі 2250 тоні-І

сіна).

1446'5

тон н

високоякісноrо

силосу, достатню кІ.1ьність трав'я­ ного борошна і конЦентратів. За

ВІtТрачанням

кормів

на.'І~годжен~

суворий нонтроль. Годуємо тварня БіДІПовідно до раціонів,

помісячних

і

Пе!ред зr :> ­

подє.nа;щих графіків.

довування;о..І

1-юр :о.tи

nроходять

~ша жують~"я ,

відпо відну

обробку ,

збагачуються :чі.нералькими

!ІОбаr. ­

:І!іі>

fюренеплоді·В.

В

замЖЖ>Сrі

3000 кі .1ограм і в мо:юка · соц і а:І lстнчно:...Іу ~ншганні

корову.

штучного редбачені

спеціалісти

придl.'Іяють

ImXY се.он~І<·

Ціі1Н :)·П.1ЄУІіННіЙ робоТі . У lfl'fHiШ· ньо .\.! у ропі п :r анує~ ІНtеет.и• 9 (!1':

оовне

стадо

· 30

nроцеfі-1-ів

пер81<:-

. :rи

но ряд зоотехнічних захо;tів, 30" І\>рема . моціон на свіжо:о.~у повітрІ.

к.о.

В цей час Т!Вари.н дода.11ково піДГ()-

зобов ' язалися

.надоїт и

кL1оrра.мів молока на корову

і

no 3000 кожну

фу­

fioro

виробити

зань,

!\атерина ФедосНвг:а

: І ннера

Трохимівна

Рrt-

над ійнюти п о:-.І ічника.ми ста· сн от а рі Ва силь Авра:vюв~·І

мех ані зато ри

нор ,чів

Павло

по

роздаванню

Павлови ч

Ше.вче;і­

соЦіа.lістичн их

кожному

оnератор у

сар по

·

ри

ремонту

А на толій

дої.'Іьної

Пав .1 ович

апарату ­

Ност<Ира.

Н а XXVI з' ї зді НПРС Гене­ ра .1ьний се кр е т а р ЦІ-; НПРС Л€он ід

І:тіч

Бре;.кнєв

НИ>Ц7•ВО ударни'І'І

назва в

фронтом

тварин ­ на

селі.

зобов ' я·

Цє з начить , що в нинішній п'.я­ тнр ічці тварнннІ\а\t п отрібно до-

машин -

бит ися з начного пі~внщення . ефе~: ­

5880 ТОІtН. Виходячи :з індивідУ· а.~ьних

лоїнн'1

но , П етро Ананійович Рябий, слю-

Серед працtвнинів цеху твЩ>ІП­ ництва розгорну.'Іося Jійове соціа.>іістичне зм агання. В другому році одинадцятої n'ятирічки вони

ражну

:ІІашинноrо

Хамб ф. Мнно:1а Сергійович , Міщен­

. довує.мо.

ІЮГО ДОЇННЯ ЩОДНЯ ДОВОД ЮІО заіJ­ даННЯ , nорівнюємо з досЯгнутими

тив нос т і

га.1уз і .

:Jб і.1 ьше ннл

вч ·

рОО Н ИЦТВ<і ТБ<.!рІІННИЦЬІіОЇ Ції . ТоNІу і н а!І·І по т ріб1іо

ПРОду!f шука ти

сяця нідбнваємо nідсуМІш роботи,

невиnор иста ні

вони-та ­

вІt-ЗІНачаємо

ки · ОЧеВІЦНі.

показниками,

стичного

У нінці. кожного мі­

переможц і в

ЗМ<JГаННЯ,

с'оuіа.nі­

Трнвалий час пеj)ш іrть у 311<\<.І ­

розцоюва ння Ііорів. знит е ння ял·>

. ганні

rтідвищен.ня

утримує

надоїв .

nо.'!еn т нв

ЕОЛіУНі -

стичн ої праuі. очо.1юв ан нй Ге роє :.1 Соціа лістичної Праці Марією За ­ ха рівною Пильтяй.

худоби ,

:збі.1ьшення

продажу

І.Ц()

державі

минув· від

бриf'аду У1\раїни

виробниц7ва

. .мо.1она

за

початк у

і

чзс,

зиl\tів;~;,

нагороджено

Почесною

:о.тіеькном у

Ko:o.tnaprlї

т.а

раіtвихон кому

подарунnо!\1

І'РОШОВОЮ

-

і

ці€·

те .'!е візором

nре.:о.·rією.

У ці з!fмові пні надої на nr,poв:v СТаНОВ.'ІЯТЬ 8 ,5 т:;j ,'!ОГра~а ~·1 .q91o'a ,

а

на

ііі·нець

вuсті .

по.1 ішн е ннл

-"!іСЯНFІ

ииі!ои nоставИJІ.и собі

за

хо•J е ться

незадо вільну

Барбон Н ; М. (і~ені I\ipona) Пасіна Г. С. (і:чені Кірова) Гора Г. М. ( « РусанівськИй » )

Яновенко С. А. (імt•ні І\ірова) Вавіnова В. А. ( « Авангард » )

Маnинко Н. В. (імені Кірова) Бсізwтанько О. О. (ЛПЗ « РУдНJР•)

НосtЖ В. П. ( « Аванrар~») Швачко В. М. ( « Авангар~ '> )

В. (ім~>ні Кірова) (і:чені Кір~ва) с- .lітківСЬRИ·Й») Г. ( « .'Іітківсь~ий»)

яність

снаJа1'И

п;ю

обелуговуван­

Враховуючи ті на ня ,

н а явні

можливос·

тва рнннш;ів радгос п у, мот· с под ів ати с я. що зобов'язан· в зя ті на др у гиіі рік одинад ­

ІІятої п ' ятирічН'н,

будуть успішн•1

в иконан і. ЦС' буде rіД1Ш М дарун . K~l\1 60-рі'rнnну Ю RЇ.'І Е'Ю СРСР.

··rе.ІІО8ННй

R. ВДОВИЧЕНКО.

зоотехіІ:\к

радгоспу.

10З

9'З·

83

359

351

83 86 84

з ,ts

129

346 338 336

69 81 71 83

33-t

~2

78.

331 329 326

76 78

323 . 321 319

72 16

31!1

(}4

311)

!14 64 64

Ру•а К. П. (« Авангард>> ) Ноаа11енно У. М. («Авангард»)

Крмеенно Н. Сніrмр М. Г. Hanic Р. в. Карацю6а Є.

11}6 124_._

378 368 35і

Олійникова М. І. (і:чен( Кі!)Ова)

316 31(; з 1: ~ зи·

, 2'9J 278

fi8

.,.:~

;)

~2

70

RТАWНМЦІ

~ ~->.

--">._

Пріs&ІІІІ!е.

--~

·'":! с:а

roemзoJ)ene

ІЕ:;; "' ~

жнт

оСі:ІІен: н ·

ня І ре:...юнту доїльної апарату~;r нра ц і вниха:~ш райсlльгосптехніии.

тваJіІН: .

мету до -

ян ос т і

Клименко М. К. (імені Кірова)

Буряк Г. П. (і'І!ені Іі.ірова) Литамненко І. Т. (імені Кірова) Сеnмк Г. Л. ( « Авангард >> ) Ка6ІЖець Г.•. (ПП3 « РУдНІІ») Андріященко Г. Д. ( « ~вангащ>>)

10"9 11З

442 415 396 386

(імені Кірщі3)

ня т ва рин, будівництва к апіта.l іо них су часних n[Ж:\Іі щень _ ·

Он рс:vю

· За. nідвищення продуктивност і

1'9

А

У першу чергу цv стос упьс.я питан н я під в нщення ефективнос ГJ

резе>рви

ВИШ УІіУЄ :о.ІО

резерви .

Н'О­

Ві

НИ'М

увагу

їх

Для мож>дн•лна у нас nередба·і~:­

гра'\Іів

В ел ику

Юрч енк о, ба.

СТІlіМУдИ.

грамотою .

тваринництва

нівна Тора.

т варин rte, :~о~атеріа.1ьпі

осіменіння додат.кові

оператори

утриму­

Віра Іванівна lll евчснко, Натерн­ на Па в.1івна Ботко, Гатша Ми ­

ного в1ну 'тваринниnа:-.1 і техніку

від про .:~унтивносrі на nожен літр ~10.1ока nаро ва од ержує rю 400 концентратів.

іоть

За виконання доведених Jавдань по доr,lяду за тешщя;о..Іи паруваль-

J<і'і·МИ.

Зар<із у раціон .1ійних корів входи-ть З кі.11оrрами сіН/і , 5 со.1оМ'И, 18 си.'!осу . Н> кілоrра·

сягти дев'ятиnі .lоrрнмовнх сере.ІІ ­ н ьо.доб о вих надої в. П ершість у

11'13 120

119 454 і!19 454. 99 446 11}7

Щиголь Р. І. (імІ'ні Кірова) Зимово~сrій.1овий перісіJ( -

78

460

n.

Киннмця К.

Р3

1:12

486

Федоренкосі О. І. ( « ПлІJсківсьІшЙ » ) Ента К. А. ( « П.1ІJскі всьІtиЙ ') ) Rщен11о М. І. ( << ТребпівсьІ\ИЙ » ) Остаn«4ук А. М. (і'оt~иі<·Щ{>f/1"3} · Дрмгинич А. ( << ТрrfіухівсІ;ІіІІЙ » ) Щмrоnь О. М. (і~ені І\ірова).

ФРОНТ

127 137 126 137 129

~?-·

487

Канун Л. В. ( ;< lJдоrківс ькиІі >> ) Онищенко В. С. ( « Плосківсьtшй ») БонІІаР Н ..М. ( « П.'!осківський >> ) Шеремет Н. В. ( « ТрrбухівсьІ\иЙ >> ) Рогач О. Г. ( « Трсбухіnський » ) Луцька О. Н. ( (< Тр еnухівеьrшй >> )

,,ізувати:

•яса 1947 тенк nрм ЗІІUанні 1900 тонн; іІсцJ. 19 МЇІІЬЙОНіі 320 ТМСІІЧ WTYH nрм ~Ні 18 мinІtiOнfs 500 ТМСІІЧ WTYf<. е '!'ІІІАРІІИИИЦТВО

і

радгоспи і птахофабрики району повинн і ре<l­

__;,

TIИtlr,

виробиицтва

молока,· м'яса, яєць.

4372 тмнм "'"' 38QІІНИі 47!0

-

планів

доклала· виконан.

1'29

a-t 5211

n. n. (((

ЦюрмІJСТа Плосківський » ) Миноnаснко О. Р. ( « Плосківський ,> ) Жере6ець Н. М. ( « ТребухівсьRІІЙ»)

3ARJ~HHЯ H.t ~1ЮТИЙ

СІЧІІІ

і16 lдl

Лесик СІ. І. ( « ПлосІ•івський»)

Гннпа В. М. ( « Пnоснівсьниіі») Строкач Г. А. («Пnосківсьним»)

1

!.46

58'!

555 518

Миронівсь~а Т. С. ( « Плосківськиіі») Доценко А. М. ( «П.1осківськиіі '> )

ПtRPAЦIOBAJI

60~ '

Реwнюк Т. М. ( « ПлосківсьІ\ИЙ')) Недашківська З. В. ( « Плосківський » )

Цюрмаста Н.

8

lj;j

113

5711 563

МмноnаЄнно Г. С. { « Плосківський »)

ф

68!1

66G

Панемаренка Т. В. (ППЗ «Ру,ря:-.) БореІнк Н. І. (Київсь~)

Вма!Нl О.

-Снn11рчук

./!. (ІіиївсЬІ~а) М. В. (ЦЦЗ « РЦІІЯ»)

Майборо•а С. М. (ППЗ « РУдНІ») СкероіагатІtне г. (ЛПЗ <(Py~~lr»)

n.

Мат10wно Н. В. (ППЗ « Рудн я») Куценко И. С .. (Київсь ка) Скnярчун В. В. (ПІtЗ « Рудня»)

Романенко Є. С. (Богданівська)

ДІМунківсьна Н. Ф. (])ог-'анівс»n) Кмри,чеммо Н. М.. {Боrда.нівсь&а.)

25,0 24,fJ 2.{,:? 24,1 2.( ,(1

24,1 ' 23,J 23,:) 22,8

22 ,0 20,5 20,0

~-;;-

"""' ~3

~~

:..~

26,2 6.12,0 5:27,0 81,2 66,9 21 ..1 1;)!),5

:) 71,0 61),6 .->34,1) НО,О

454.0


*

4 стор.

17 лютоrо 1982 ро~

НОВЕ

ЖИТТЯ

РОКИ І ДОЛІ

ФОТОЗНІМОК ПОКЛИКАВ У П _ОШУК . ' . .

.

. .

•'',~. --~~ "'·

ВЕЧОРНИЦІ Того

ні

зал

1 нах

Т.

ІJивішені

Г.

ми.

свяrновим .1уна JТ1~

ні,

Jіарядн і

n::::-

IS.05

круж.1яли

в

Ф.

танну.

1fi ..;o

Особ,1и·во спощ>баввсім мvзнчиий віно­

дан, Роман

1~.2ІJ Пkк'я

20.1111

пуснниками

~шнулих

ро­

R1в. І uьoro року в ,,юто­ му шко.1а ві;zкрила свої две:рі перед учювш мину­ М!х поко.1і нь . ПрилеrІ.1и ВОНИ З УСіХ !\\" ТОЧКіВ на·

шої неОСяжної Батьнівщн­ ви.

с~ред

rro

н~

бу.'Іи

і

Im(O.'!V

заІіі нчив

r~. не­

де.вно, а танож випускііІ'!· нн семирічни с. П.1осносо 1941 року . Дирентором

rе:\'tІfРІЧКИ

е. П .1осного був Янів Іс:l­ нович Да.виден:но, мYJ:RH.Ii, 4ороб ра .1юдина. В і н Ці:І­ ,1ЮБ

своє

життя

за

щасrя

нашого народу, за світле майбvтнє своїх вихован­

m:в . На ЗYC TJjj iЧ ІЩЮшений

н{>вича,

син

ОУ!І Ji·

Якова

БИТІУСКНИН

Іса­

1941

роь-у

~

Ten-ep _:tочки І. Д. Ди-. ченка 1 дружина Вен.іlа Оюрі:чівна часті ГОС'І'і Разом з сво1ми nодру­ шноли. Піонери розпові­ га-ми прове.'!а зо Червонпі дають ї:ч про свої сп.ра. Ар:о.rІї свого батьна Lвана ви , адж е nіонерська ;tру­ Дави;ювича Дяченка 1 ;кина ноrить і м ' я Ге ра!'! 1\-'Іарія Іванівна Во.1оха ...,.. Рад янсьноrо Сою:~ у І. · Д . ВИ1ІУСКНИUЯ 1941 рону . Дяче·нна. Зара;, учні шкrJ­ Доnомага,та ~Іатері догл-я­ _,и, юні с.1ідопити ведуть дати мо.'Іодших сестер і пошvк НОЕ>ИХ імен одно­ брата. чена.1а nовернен ні! се.1ьчан-героїв. з6и раю• ь батьна. Та в ЖGВТНі 1943 року при форсуванні

гур'!' ­

Дніпра · загинув , Іван ДJ­ ви;rович смертю хороб­ рих. І, три;маючи в ру"ах Грамоту про !J'РИСВОЄН'НЯ

Чн не в

плоснівчан

грі~ний д.1я в:тчи зни час.. . Спога.:rи ... сnогади . І ЗН()Бу пошую:r.

що

завтра

вати. ян батько. · шоб лія­ ка

смла

не

3Yrorлa

К.

пове;:>­

ДЯЧЕНКО,

·НУТИ страхітт я війни.

!Юдобудівноrо

комбінату

відбулнея змагання на перmість районної ради

ДСТ ~ко.-rос~ 3 rаидболу. Uього ра зу

на

турнІр

зу~о~іли

риtа

турн і р у

фав{J-

хисті . Ue. nринесло }м nролунав

збірну

орДена Труд-ового Ч ер воного Праnора ра;zгосп~·-

с ький•

свистон , користь

<< І\а.'!итян-

іме.ні

50-річчя

СРСР і номан ду радгос~т у

зі6ра.1ося 14 ко:.rан.:t . . нnі ~ велин адим ер с ь к н й•. ЩJ€дстав,1Я.1И нолеІіТИf!И Вони й · ста .1и .1ідера:.н-1 с+'Ііз'Нуль т у.рн сі.1ЬСЬКОГ<.;С· в свош груп і . Інш! дяі І!Іод.арсьни х під.приємсrв

і.

пут і~ки

на

За

правн.lащт

з~та-

rань н о:.1андн-суперниіlі буJІ'И розбиті на 4 групи, Б

к ожній

:-\

яких

зустрі·Іі

прсходн.1и за кр~товою сн-стемою в одне ко.1о. У

:и-яс.я ІЮГО

першій

гру· пі

О!<ТорпІаШ>>,

сьної

змага-

шан vва.1 ьнини ру1м ' яЧа із зав о.:~у Богда ні а-

. п1'ахо­

фабри.ки і радгоспу ГО.1і•всьний~.

« ГJ­

nісля

завершення

воrо

Сkоб.1ива напр~·женіс-:-ь шшува.'Іа на :>Іайданчику пІд час півфіна.'!ьних

часу

вано

..б:::з_о

Н І ЧИИНИН

10:10. ло надано

резуЛqТаТ

І\ома.ндам - · бу­ nраво п робити

подо.~а.'Іа

опlр

в ел ьниюі.

птахоФабрини,

pa J· Іюманди тресту «Бров~ На занінчення дода:.1, 1"QCCIY << Аванrар;z:. і Го- рисІльбу,:t• - 9 :'(', У дру- що 3 кожним роно.м ПJ· rолівсьної стрічноткац.':>- r:ому си.,ьна rан.:хбол!:>- пу.1ярність rан:~бо.1у Jroї фабршш. !{раша тех- на Дружина Семиnо,ж т в- серед жителів ~ricta 1 ра­

!fіЩ"отовка ;:tозво.'ІИШІ торгмашівцЯ'М обіrратt-І всіх суnернині·в 1 здобу-

.:1а,1а

- . 7:4.

rіоміт·но

гоголівцям

Фінальна гра

,._.и право виступати у фі- Cfl на

аа"лі .

nтахофабр!И(и зад- йону

пора3КИ

користь

·

зростає .

Свідчення цьому той факт. що в нинішньому сюtала- турнірі вояло участь 14 завод- команд·. тодІ

як у попе-

ських сnортсменів. Во>~и редні ро,ііи їх було лише

дещо несподівано

;іа- рі~ма-нІтиіше

атакува-

5-6.

і!ЄРШИ.'Іися nщ:дннни ,. _в ли, активнІШе ·шун али д.руrі й rруп!. Гандболісrи: . шл-яхів · :to воріт семиnо1 -;; '!'РЄ'С'І'У «Броварнсl.'!ьбуд~, ківці'Б, вда:ю діяли в аа-

НАША

'255020,

'АДРЕСА

. ...

І ТЕЛЕФОНИ:

Ї.. 6Р_ОВАРИ,

Кtefnwn~,

1"54.

Телефілом

та

Він. сам

.. аJ)С!'ІІА.

---.----------- ---

ІІЄJІАІІ'Юра

19-~st;

аіJІпоаіJІа .•ьІІо rо

коресnоІІJІ.ента

ви ­

Cv·

:zостав.1яє

товар и .

Маючи

досвід,

Ва­

силь Іванович у бі.lьшос­ ті . _випа:д:к. і в задо вqль н яє потреби

п окуп ц ів .

вра х·ов у ватИ

у~не

їх запити.

Найчаст і ше виїжджали до : ·твар(:fннннів прац і вн~­ ки

·

міського

товар,иства, то~арів на

бованuів.

сnоживЧого

. ян і nрода-.:jи 22 ти сяч І нао­

Допомогу

транспортом

їм

ад!У!іністраuії

м:

8

ють

костях йог о t:рило стає nід певним кут ом до вt­ сі n.1анера: п рава площи­ на від.водит~><: л вперед , а

ліва · --; назад. Це роби rь його схожим на ножиці . За рахунон uьо го коя­ n .1ану ють

збавитися

від

двох

надз вукових

сильного

заст.

раJІ.ІомовJІеоrкс

вІ.цf.ау

аарт\Івоrе

19-3·111;

І"І!СІІ'>· atцlm

19-4-67.

9

!4.;;о Зага,1ьна

15.20

вtІоОІ о

_.ioAoriR.

J(JI,

Основи

жа liw

і

По

do

дН\снkтІ>•.

добраніч,

д.іти!

сторіиках

.

попул•Раd будова» •

фі ..1 ьМ « Наша

8.35. 12. 10 9 . о.;, 11.05 9.35. 10.3.; 10 К·'·

Мамина шко.~1а . Іспансока мова.

ЗагаАьна

. бionorls.

о.

Поезія

Іо.о;. • ~ .1 0

Проо

коф'ева.

1(.411

1 ~ . 40

Фі з ика .

13.10. Мистецтво діа.JІоrн

14.40 Ф і.т ьм

кл.

9

актора.

про

ТРІІ

актор~.

з

суб титрамн

« Порт •.

15.50 17.30

Новини .

Муз. фі.1ьм

ною

І

iq.30

•Ти

менІ

веоо

насии .<tася».

Екр•н

ст уд ента-заочника.

курс. Хічія . Те ., еог ляд •КиТ вшина,.. В ечі рня •каз ка .

19.45 Вирішунься на місuі. ПеоІ ре.11.ача 2. с. Джf'р ела•. • Всесоюз ні змагання 3

20.30

стрибків

П е.ремоrи.

біоло гія .

РаАянсокоІ

nрава.

Новнни.

ФіJІЬ'<·кояцерт

іО

та.нuю•.

ДО

воду

на

пр >І~

«Комсомольска•

nравд а• .

21.00 21.35

Черівннки

у

газети

"·"·

.&еР-

кл.

8

t.~ •.)l)

18.00

«Час•.

Фі.tьм

«Люб І моУ•. служба.

22.4.; Довідко ва

22.55

ЕстрадинА

к_оицерт.

ВІДОМА ЗДАВАЧІВ

М'ЯСОПРОДУКТІВ У 1982 РОШ! Броварське

міськепоживтовариство

ПРОВАДИТЬ ОТОВАРЮВАННЯ КОМБІКОРМОМ

за зда ні ~·яс опродукти v магазині х~ 11 «С і.'!ьrосrіпрод у кти::~~, шо ~іститься у Б ро. варах по в у.1. Кірова, 10. Ви~аЧа КQ~tбікормів проволиться по noнe­ .li.l ках, вівторках, чеrвергах і п'ятниця~ з 9-ї до 13-ї години. ПравJtіRИІІ товариства.

. Броварській сер едній школі N2 5 потрібна секретар-др у карка. Дирекція.

по .

Ko.tei<THB 1tOCAiдROFO - rосnо4аР<:тва

не-

uії·

пітучиого

му«

з

·о.:і меиіин•

прнвn дv

цеитральио'і став­ (ІJІьгосптварин r,.нбоко су­

переJІ.часної

смерті

працівника

rосnо­

бянsокнм

пок! І-

да()<:тва

' ДЗЮБЕНКА

Миколи Карпnаичя співчуття с:ім'і і

ІІWС;ІОІІ..ІІ'ІОS ·· щире

noro. •Нова!J·· жизио~ вар~хоtо

'

-

• ГІ::tИRЬІ

С("Іветои

01)1'811

rоролскоrо

Комм у нІІстическоІІ

1511()-

комитета

ІТЗDТИJО

У•м - t"AAOЯR""'" R'JPO~·~h;X · .аеnутатов об .,"С'ТП .

.

Газета

L"<!J)e.!ly,

е.яходить у

П'!ІТНИЦІО

Та

'

вівт01)mс_

суботу.

ro.pon.c:JCnrn

J\ ftC"8C'KП"

------·--

2

иаро.&у.

13-. Іо В . Биков. творів. н . о.; АвтОІ· рафи

і

, 8.00 Гімнастика. 8.20 На vк ово

19.00

витра ttаин.я

tiJІ&eьaoro

мова..

Загалона

•Мі<І>и

~0.45 На

ра...,нtькоrо

Реаактор є: ФЕДЯА.

аІц\JІу

иввча.

рооітн ичі>І'о кяас у,

програма.

21.00 « Чаr » . 21.3> Темфі .• ом сОднофамІ>о ,, еuь• . 2 с~рfя . По !І акі~ ченні Новини. 11 3АГАЛ ЬНО(;ОІ03НА

18.011

11.40. 12.40

поради.

но~.

20.20

Географія. 7 кл . ПТУ . Сусnі ..ьствn­ зна вство : КПРС парtіА

і.

ре.аахтора.

•к

ПТУ .

nального.

сехретаРtІ,

мlt.~~:ooro

І

.

КuркснІ

19.00 А кт vа .•ьв а камера. 19.30 Tt•ltOГ JІЯJ( «ЗН і маеТ~Я

ПЕРЕДАЧІ

9.о ;;, 11 .\15 Німецька рік навчання.

недо­ І

І

9.3.;. !0.35 10.01; )' чиям

.1ітан:в

шуму

'!ому

в

ГУМЕНЮК.

У f: nо:rучени х Штатах Амери-ни проходять ви­ п робування надзвукового .1 ітака. На ве.1 ИКИХ швим­

sакіи-

не•.

«ЛІт­

l11ТАИ-«НОЖИЦІ»

ліnів

ЦТ

cnJ-

сСиянсьq

ПРОГРА МА Цl' І ПЕРЕдАЧІ НА КИІВ ТА ОБЛАСТЬ

•Оанофа>n-

І'Іо

хорового

18.зq J.І.кркова

.&іти!

НА КИfВ І ОБЛАСТЬ 8.00 Гімнасткка . 8.20 Наукоао попу .1 RРИИЙ фі.••м • Про море рукотвор­

8.3.>. 12. 1о

s'tц,:t

cПponaraiio

ПОАВір ' я ».

Новини.

аВт'}­

та

тмефі JІь мн.

.:ері я .

ПРОГРАМА

n ода ють

Новммм науки і техміми

струнтори

І

-

радгосп і в

«Гоіо.'Тівсьнай• нівсьІ-іий».

дент.

111· 4-47;

механізз ­

XXV I

те.нфіл•м

18.0U

11 ЗАГА.'ІЬНОСОіо3НА

v

січні товарів безnосере.lньо на робQчих :ц іс ц>І л І

економного

І. СУШКО, rромаадський кореспон­

ТЕЛЕФОНИ: жІfТТ!І

1'ИС.RЧ

70·

то.1ефіАоМ,

.•еuІ>•.

JІЗвіиочок.

11 .І. ії .

-

Любите.•ІІ.М

ву

Koqeprи.

іlобраніч,

!грJ­

заф~ео·

nоєд~Н!-(іВ . У першому з rандбо.1ьні пена.1ьті. Точ. Hlfx зо1 рна заводу «То;>::"- н і ше .ЇХ винонали бу;:tі­

:ні·чна, тактична і фізичца сьної

21.3.;

і .прода є.

матчі за третє м ! с­ це, де ЗУСТрі.'ІИСЯ « Не вд ~­ ХН>> півфіналів - rанд­ бо.'Іісти Гого .1ева І тре­ сту «Броварисі .1_ьбуд ...

заверша.1ьа і

Се;\-'!иnо.1нівської

:\1аш~>

«І..JЗ(».

ка.1а.

-:,·

організацій УІіста і райОJ- :\Іатчі здобули спортсмени ну.

(; портнвиі

21 .00

nрода:ІИ

А.

Актуалона камера. Виступае Перший OJI1'8· мн іІ оркестр Мініtтерс.таа ооQроим Со юзу РСР .

.. еняі

мкео -Соо­

YKPAfHCl>KOrO

Рішенн~

17.4>

Перевті •• ев-

Рішення ХХ V і з'їзду КПР С а JІ.ії . ТвариННІІ· цтвn удаrииіІ фронт. 18.00 Пісні Росії.

20.20 20.4->

живспі.1uі, кращою з·нано нрамниuю В .

Вони й ст·а .1 и чсмпіона~ш БроварІцини з ручного м'яча.

УРСР

На

закінченні

tвіті.

І..рібниіІ

КПРС

17.15

.ІUІІіноqоІ(.

Д.~JІ ЗРУЧНОСТІ ТВАРИННИКІВ RB

....,.

17.30

Будии­

серія .

lІ..ИСТ»,

Док .

!\іайже

ІІJNh:.

9

ПереJІ.а•а.

ФіА•М

тиста

у

І

Новини.

16.00 16. 10 16.30

ня • · з участю наро.аноrО ар­

крамниць, ян і є у райсn о­

рахунон був >Іа торr~Іа ші вuів .

м-· з.

ко­

•Шофер

майстрі в ·

По

rоАні

.1ітерат у ра.

док. те.1ефі,1оМ сМіето по ~1ум·яиих 3ірниuь».

торів nр;ш j внини ноопера­ тив.ної торгі в.lі. Серед .ч атирьох авто-

зрештою. і · усліх . !\оли судд івськрй

е(\раІІ.

18.30 19.00 19.30

1-(аРбованців

тецтв .

сПоеІWJІ

16.30

16.;;!;

«Сімейне

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Шкіл•ниА

ra · mкo­

багаторі'!Ний

перемогти

комбінатv

кор• мtсьБоrо ку п.іоиерів JIIIJ)iв.

К<>нuерт

один рей с •, с..Час• .

ПРОГРАМА

Діало г.

батьків. 16.00 Новини. 1 ~. 10 Ср ібнІІіі

цнк.1у

21 .00 21 .35

Те.1ефі.••м

Ук раїнська

12.0.;

іх

твариннянів

вчителька.

11.40

і~

Те.тефІлом

камера.

Фі.ІІьм~кrіt~церт

всІх.

~lо».

19.50

рнх · справ•.

з.а кІнчення НОННУ ОС ·H<l кращЦй в и шитий унра ­ ЇІJСЬкий РSІІJ ІІ ИІ\. Л. Jll'Иt:T~ HKU, . Т .. Д()ВГОП'ЯТА, чпеии студії •Юн­

настане

СПОРТ спортивному ЗалІ 38-

На

Актуа •.ьна

Ір а •

~ ...

у еві·

рево .'Іюцfї•.

11.10

. Відбу-вся

ра ;ю:-.1 із шно­

;ri .

Сна­

гоnо.~.

.1яра~rи поб ував І ось цей фотозніУІок. зроб,1ений v ШаС.1ИВИЙ ВИ·ПУСІ-<НИЙ ден-Ь 1941 року. І хто знав r .>-

!1\)tЧула, ЯНа Ве.'JИНа ГОР· .1ість наnовнЮЄ -п гру-_::rи-. Ж~nи, ян батьно , працю­

10.00 IO.:J5

Вер х ньою

Кінопроrрама.

д-•я

rB.05 ЛенінськиІІ університе1' · Мі ~1ьйОиів. 18.3.; Му ~'Іьтф і .1ьм·. IS.45 С ь оrодні у світі . 19.00 д<>к. . те .• ефі,lьм • nаша 40

MocKBt)IO». Пn

встанов . 1енм• . Bl.li.ROt!-!8

J5 ... rіччя

Во.:tьтою.

•Ро,зrр<>м

СооrоднІ .

фі.иь-

~о цtал...

ТюМенrької · області.

до

І і . З5 t:таАіои

б •.,І3Ьк:з . Ви:І(ОJІУ lfa

ф8.ШИСТСhkИХ

-

Док.

АИП.'ІО~~ТИЧНИХ мі ж сРС Р І

бутtІ

ПРОГРАМА УКРАІНСКОГО TEJIIO.&AЧEHHj(

ГарноЮ і роботящою rOOПOJH•HeiO В€ЧОРЛИІ.!Ь вилви,1ась . Оксана ,.'Іо~­

но.жнііі: осе,1і

батьнові зВаннЯ ГеРt'Я РадянсмюгG Союзу (по. см~рт~о ). Марія ІванІвна

Михайлівна

т·иаі8

і

ФІ-"оМ

д р узі в .

r~лебачеани

16.00 Відгукніться , сурмач(! 16.45 Вист у п художн іх І<О.!е8о 17.1;)

мn ..10JJ.MX.

кІtіч~ииІ

ч~.

ма·теріа .1и <!:,lітопису Ве­ .1иної Вітчи;зняної в ійни• .

На маиданчику -гандбопісти У

.яа

Яіfо-81!"1

А.JІ Р « и

~-

ка .. я.ни·м . tіерує вчн­ тельна російської м -:> ­ вИ та ..ііrера тури А .1і­ Да.вндеJМ<о.

ми

~1.00 сЧа<•.

21.37;

ля. Ії підrотува.1и ч.,·~­

В;не традиційними стс.­ аи в ПлосківсьнШ сере"1І!ІІ:й шно.1і зустрічі з ви­

Док .

н~

-

с ·тичних кра їн. I:J.:Jo Шахова шкоJ'!а.

С Щоб Ten.11"' П ів м с ~І•.

40-ріЧ'ІR

Hi1'11f~UЬkn JІІііісnк niA

Гого­

драматичного

До

Ркrаи.

к у .1ьтуь

Н о вини .

1~.50 · Екран

аrтаноа.nенк•

З.<1~1Е"к а

інституту

вини.

мова.

10-рІчч•

f'KOHOMft~IO. ·ш~ · бv.1n H;t

Заnа"' 'нта.1ася ПРА· сутнім І вистава .Іа

нн

rnсіАська

звір ят.

no . закінченні

ри . ·

14.10

(9.0., f. коИІ1Міка . ПОRИННО.

гу~юр~с­

М.

коась.ко1· о

RFІстаяtса hуратf но. I S . J ~ .rІю•.ина і закnи . 1~.4 5 Сьогодні у св іrі .

байки.

оповідаішям

твори

«Ч.ас»-. дітям про

Тмефі., ьм «Код<> Ііа на"" ва « Пів.а.енниИ rptм~> . '"'І серія. 10.3.'; К uн uерт сt· удеН1іВ Мое•

фольк .'Іnf'Jноп•· . акса:м6.1 ю Р~с n уб ліки Ні•·ер.

та С.ергІй Слюсар про­ ки ,

8_.00 8.4-5 9. 15

17.4.;

·!Орине;Їь

декдамува;,и

&.1111

nрограмі

лютоrо

1s

ЗАГ д.r\ЬНОСОІ03 НА ПРОГРАМА ЦТ

.ІJ.И П .'Іnматичиих віАНО(ИН між СРСР і НІrеріею . Knнu~rт

P'v·

САітлана

11рограма У

• Піс аІ

0

ЛІста.

Ії.2n до

чок наро:~них моти.вів у вююна·нні юної ба-.І­ дуристни Оксани Пу­ хи. )"чн і .lю.::r.\оІила Зі.

невІfЧ.

Музмч11а

юнацтва.

ф і.tьм

ЧЕТВЕР .

i'i.!'IOМ.f'TJ)ft».

дівчатка

м\сqі.

Бі.1аша».

.

cr<J-

весе.'Іі

О.

му3И•

1.20 Те,,ефі.1І>М "Кодова назва • П івдеtt ниЯ грім•. · І · сер ! !!. 10.20 K.•vo кіиnnоАорожей . По :Jак Ін tІt-ниі Новини . 14:-'10 Новини. 14 ..;о До~. UАефі_JІоМ сВажkІ

україНСЬJ-;і

.'Ioм

KЛRCИ'ItRO 'i

k K.

рушнию<-

ЛРОВО;t11 ,1И вечорннці .

с:я

vк­

семиІІ{,1асники

Ty-r

За

Пf)ПУJІЯрR6\'

на

r.

22-50 М)•••чяий

ПРОГРАМА ЦТ S.OO •Час•. , 8.4~ Зимові м• лодіТ. Ковкерт

о5-

красивими

JІІОТОГО

ЗАГА,ІJЬНОСОЮЗНА

сТі·

Виріш ується

ПереJІ&'Іа сМТста р~ стуть .І.JІЯ mo.n.eA~ . 20.30 ·Творчість кароJІів свІту. ~1.00 • Час• . 21 .35 Тмефі.•ьм •Кодом назза с ПІвJІеиниА грім • . ~ серІя. :?'l.4<J довіJІком СJІужба .

-

СЕРідА. . 17

ci.'In-

портрет'!

'І раїнсьт-;и:чи

'..

їда;rп,-

ШевченІ\а,

ра:~-ІЛені

'

;

шко 1и

н агаду вав хатин у . На

1 сьну

І

дня

середньої

1 ~2 8

Т&

....

В ШRО.!ІІ

.

-

,,, ..1. ~~~.,.

7КРАІВСЬКІ

І

Екран стуJІ.евта~за.очІІJІІ(8, Іt:УІ'С. Виша математика. Вечіро казко..

· 18.30 1 19.30 19.45

~%~~~'

Броварська ,Jt)ухарІМ ~иі.ськоrо o6JШo~irpaфl!І_i.it3By. :М. Бровари. ву.1. Киівсьха, Щ · Друх високий. Обсяг 1 друкований аркуш.

Ін.RеІ<е

Тираж 11.900,

61%4.

Зам. 6 76.

27 номер 1982 рік  

27 номер 1982 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you