Page 1

Газета Броварських міської та районної рад, районної державно ·і адміністрації

Внходнть

з

17 квітнн 1937 року

Ng 26 ( 1 0043)

Про проІіnеми й wnнхи їх виріwеннн

І квітня- виконуючий обов'язки голови Броварської районної дер­ жавної адміністрації Олексій Дар­ мограй провів особистий прийом громадян . У своїх зверненнях жи­ телі району порушили nитання про приватизацію земельних діля­ нок,

7 квітня у районному будинку куль­ тури

відбулося зібрання районних

культпрацівників та бібліотекарів, людей, котрі, як мовиться, несуть культуру в маси. Проте, мета їхньо­ го зібрання була не такою вже радісною - болючим питанням стало зменшення розміру заробітної ІІЛати за останні два місяці. Нагадаємо, що бюджетом на нинішній рік передба­ чено переведення утримання біб­ ліотек на баланс сільських та селищ­ них рад . Після зміни балансо­ утримувача

цього

царства

книг

змінилися й розряди в тарифній сітці більшості бібліотекарів. Звичайно, в бік зменшення, що не могло не позна­ читись на заробітній платі. Ці та інші актуальні питання вирішували­ ся за участю заступника голови РДА В. Є. Шульги, начальника Броварсь­ кого міськрайонного управління юс­ тиції Т.М. Марійко та начальника відділу культури та туризму РДА Г.П. Унгуряну. П итання проведення двомісячн и­ ка благоустрою не могло не торкну­ тися і культпрацівників та бібліоте ­ карів. Довго розповідати, шо робиться після зими у наших насе ­ лених пунктах , не потрібно . Досить лише глянути на узбіччя доріг, яки­ ми щодня йдеш на роботу, не кажу­ чи вже про лісосмуги, яри, балки. Керіоники РДА та райради, їх зас ­ тупники проїхали населеними пунктами району, звернувши увагу й на будинки культури . клуби, бібл і отеки та територ ію дов кола них. Ця те ма була піднята Валенти­ ною Ш ульгою на початку зібрання. Вона зазначила, шо в деяких селах району суботники вже пройшли, в інши х- ще тільки відбудуться . Тож є час до кінця тижня nривести до на­ ,1еж ного стану заклад и

культури та

лри,1сглу територію: побітпи, по ­ садити дерева, ро збити клумби, аб и вони стали своє рідною візитівкою

села nоряд з с ільською (селищною) радою, школою та дитсадком.

Нині триває робота н ад nланами благоустрою та забудови кожного н аселе ного пункту району, статутом

сільської громади: "Ми (о Броварсь­ кому районі) йдемо , - сказала Ва ­ ле нтина Євгенівна, - до розбудови гро мадянського суспільства н а рівні громади ... Вибудовує мо нові відно­ сини громадІ!, влади і бізнесу, який туди приходить".

В . Є. Шульга коротко охарактери ­ зувала економ і 'ІНУ ситуацію в ра­ йоні , зазначивши, шо н а даний мо ­ жнт зведен ий бюджет району за І

квартал ви конано н а 96 відсотків. Тобто в своїй б ільшості бюджети сільських та селишних рад викону­ ються. заробітну плату люди отри ­

мують вчасно . Проте с итуація неп ­ роста, як і скрі з ь. Н а приклад , обласн ий бюджет за І ква ртал вико­ н ал и лише 5 районів . Тож рі к обіця є бут и nкрай напруженим і складним

з фінансової точки зору. Чи будуть нові проекти реалізовані нинішньо­ го року

-

сказати

вкрай складно.

"Там, де розпочали- закінчюю, а де не розпочали ... нсвідомо" - зазначи­

ла Вал ентина Євгеніївн а. Це сто­ еусться і будіониuтва будинків куль ­ тури, та~І, де вони передбачсні планом, і встановлення автономно ­ го оn<Llення в ни х та б і бліотеках. Злободенне nита ння розміру за­ робітної плати залишилось відкри ­

тим. Його розгляд перенесено на наступну нараду, проте В. Є. Ш ульга

пообіцял а сприяти якнайшвидшому його вирішенню. Хвилювали бібліо­ текарів і інші проблеми, з якими во­ ни звернулись до заступника головІ!

Броварської РДА й отримали ви­ черnн і відповіді. У ході нинішнього зібрання відбу­ лася ше одна зустріч - з на'Іальни­ ком Броварського міськрайонного

управління юстиції Т.М. Марійко. Тетяна Михайлівна доповіла про стан забезпеченості правовою літе ­ ратурою та хід проведення право­ освітньої роботи в бібліотечних зак­ ладах. Так, минулого року та за І квартал нинішнього спеціаліста :чи управління юстицїі було відвідано 14 бі бліотек. У кожній з них прово­ диться багато заходів, є й відпов ідно оформлені виставки, тематичні ку­ точки . Але, на жаль, з книжкового

розмаїття бібліотечного фонду лише 1.8 відсотка скл адає юридична літе ­ ратура . Окрім цього, те, шо є, старіс з кожним дн ем, адже мало не щоденно

вносяться

поnравки

до

чинного законодавства України . Цю ситуацію могла б змінити передпла­ та видань Міністерства юстиції Ук­ раїни. Вони надходять поштою з усіма змінами та доповненнями ста­ тей , і n ідш ивка завжд и є лравочин ­ ною . Тож бул о вирішено зве рнутись до сіпьських (селищних) голів з про­

ханн ям перепл атити такі вида ння для бібліотек, аби кожен громадя­ нин Броваршини був юридично гра­ мотним та освіченим. Ше було відмічено роботу Ка­ линівської, Калитя неької селиш ­ них , Кня ж иц ької, Же рд і вської сільс ьких б і бл іотек . Також в зв'я зку зі зміною підпорядкування , як ре­ комендація, проз вучала порада всім бібл іотека~! внести зміни у прав ила внутрішнього розпорядку та колдо­ говір , відповідно до Кодексу законів про nрацю.

Також Тетян а Михайл івн а підго ­ тувала о гляд нового в чинному зако ­

нодавстві та озн а йомила з но винка ­ ми присутніх. А ше - відповіла на всі запитання, які лежали в юридичній площині. Після цього н а н араді культпра цівників та бібліотекарів було обговорено суто внутрішні ро­ боч і моменти .

Світлана ОБОДОВСЬКА.

Субс:»ТQ,.

встановлення

доплати

до

пенсії, приватизацію гуртожитку, надання матеріальної допомоги. Керівник РДА дав відповідні до­ ручення нач альникам відділів та управлінь. 2 квітня - виконуючий обов'язки голови Броварської районної дер­ жавної адміністрації Олексій Дар­ мограй провів засідання ради з пи­ тань залучення інвестицій при Бро варській РДА. На порядок денний ради були вне сені наступ ні питання: будів­ ництво сміттєпереробного заводу на території Богданівської сільсь­ кої ради , розміщення цеху з ви­ робництв а заморожених наnів­ фабрикатів з листового тіста н а території с. Требухів, реконструкц і я старого приміщення Бог­ да нівської сільської ради, стан ос ­ воє ння інвестицій та перспективи розвитку "Промислового nарку". На засідання були запрошені зас­ тупник!! голови адміністрацїі, на­ 'Іальники управл інь. відділів , інспекц ій РДА, голови депутатсь­

1 1

квітня

Хроніка подій квітня в Будинку культури с. Літки відбулася творча зустріч драматичних колективів район у, приурочена до Міжнародного дня театру. Глядач і nереглянули вис­ ту nи драматичних колективів з

4-5

Літок, Літочок та виставу "Натал­ ка Полтавка" за участю самодіяль­ них артистів із Зазим'я . У творчій зустрічі колективів з населенням району взяла участь заступник го­

лови РдА Валентина Шульга. Того ж дня відбувся фестиваль "Мама, тато ія-спортивна сім'я" , а у Великій Димерці розпочалися змагання з футболу серед дитячо ­ юнацьких команд області.

відділу райдержадміністрації вис­ тупила начальник відділу Алла Жарова. Також під час наради розглядалось питання про роботу відділу зі звсрнення~tи громадян Броварської РДА. Toro ж дня - у малій залі райдср ­ жадм іні страu їі відбулося засідан ­

ких КО\Іісій, сільські та селищн і

ня робочої групи з опрацювання

невідклад них питань стосовно соці ально-економ і<Іного розвитку терито рі альних громад сіл Мок­ рець , Плоске, Погреби, Пухівка, Рожівка, Рожни, Рудня , Руса нів ,

локах з благоустрою територій та стал11 учасниками акції "Посади

своє дерево", яка роз почалася на Броварщині. До заходів долучи­ лись працівники підnриємств сіл та селищ нашого району, учнівсь­ ка молодь .

Завтра ми відзначатимемо 38му річницю з дня першого польоту людини в космос. І скільки б вона не опановувала багато в чому незвіда­ пий Всесвіт, дівпня ці завжди бу­ дуть оповиті таємничістю. І тільки з часом, зі збігом років, стане знаним широкому загалові все, із чим пов 'язаний кожен політ. Газетпий варіант оповідання із книги нашого земляка Миколи Наліса "Від Десни до Ішиму " з ко­ роткою, а й водночас багатознач­ ною назвою "12 квітня·~ - тому підтвердження. Те, що довелося

пережити і Миколі Володимирови­ чу, і його ровесникам, не можна просто читати

-

воно змушус за­

Jffислитися над сторінками іс­ торії. На сьогодні Микола Наліс на заслуженому відпочинку після ба­ гаторічної служби в правоохорон ­ них органах Броварщини. А ще - він автор кількох поетичних і прозових книг, активіст ветеранського ру­ ху. Пропонуємо читачам, хоч і в скороченому варіанті, фрагменти оповідання М.Наліса про події, пов 'язані з тим вікопомним подви­ гом людського розуму й талапту в далекому квітні 1961-го. ...0 шостій ранку нас розбудив начальник і наказав швидко зі ­ братися, поснідати, скласти в ре­ чові міш ки сухий пайок: по банці м'яс ної тушонки, згуще ного мо ­ лока, буханцю хліба і фляги з во ­ дою. Коли все було готове, в ін відкрив довгий я шик, де ми поба­ чили карабіни. Роздавши кожно­ му з н ас зброю, і попередньо за­ лисавши номери й прізвище власника в свій блокнот, начал ь. ник дістав із мішка по двадцять

· патронів - чотири обойми по п'ять

головами та керівникашt ко му ­ нальних підприємств. У ході роботи наради розгляда ­ лись наступні питання: про хід проведе ння бла гоустрою населе ­ них п у нктів ра й ону, звіт дирек­ торів комунальн их підпр11см ств

П ух і вської та Семиполківської сільських територіальних громад та Калинівської селишної тери­ торіальної громади "Про роботу КП з виконання заходів щодо проведення двом і ся чника благоу­ строю н аселених пунктів", про ви­ конання виробничо-фінансови х планів роботи Рожівського та Ве­ лико д имерського

квітня - Олексій Дармограй провів роз ширену апаратну нара­ ду за участю заступників голови РДА, нача льн иків управлінь , відпілів та служб РДА, керівників організацій та служб район у. З інформаці є ю про роботу архівного

6

голови .

4 - 5 КВіТНЯ - ВІІКОНУЮЧИЙ обов'язки голови РДА Олексій Дарм ограй. його заступники, працівники відділів, установ. служб адмін істрації і району взял и участь в сільських, селишних то­

рс:»к.у

2009

комунальних

підприємств ,

про

опалювального

сезону та

заве рш е ння першо­

чергові завдання керівників ко~І у ­ нальних підприємств з підготов ки

заходів стосовно організац їі робіт галузі в осінньо-зимовий період 2009-2010 років. про оздоровлен­ ня дітей району у 2009 роц і. З усіх питань бул и дан і в ідпов ідні дору­ чення та встановл ений термін їх виконання.

8 квітня - в \Іалій залі райдср­ жадм іні страuїі в ідбулося засідан­ ня робочої гру п и з опрацювання невід кладнІІх питань щодо соці ­ ально -еконо\І і 'І ного ро з шпку тс ­ риторіа.lьних грощш сіл Бобри к. Богданівк а, Жсрдова , За ворич і . Зазим'с, Кннжи ч і, Краси лівка . Кулажинці, Літк и, Літочки, С\tт .

Світильня, Семилолки, Требух ів , Ш евченковq та їх фінансового за­

Велика Димср ка . Ка.~инівка, Ка­ лита та їх фінансо во го забсзпе'Іен­ ня під головуоанн я м виконую ' ІОГо

безпечення. Засідання проводив ВИКОНУЮЧИЙ обов'яЗКИ ГОЛОВИ

обов'язки голови Дармограя .

Також 6 квітня Олексій Дармог­ рай та голова районної ради Юрій Кушніренко прове.rіи нараду­ семінар з сільськими, селишними

У роботі нарад и взяли уч аст ь заступник голови РДА Вал ентина Ш ул ьга, начальники управл ін ь. відділів та сл ужб РДА , керівники організацій та служб р а ііону .

адмініСТраціі Олексій Дармограй .

.

Р ДА

Олекс і я

КВІТНЯ штук у кожній, а потім новенькі в футлярі біноклі - 7 штук. Отри ­ мавши все це і перевіривши, nо­ чули й мету завдання, шо належа­ ло викон ати.

- За годину на вертольоті вас пе ­ рекинуть за 200 кілометрів від

''

толіт. Летіли бл изько години . А коли вертоліт, з робивши про ­ щальне коло, в ідле тів, ми зали ­ шилися одн і серед пісків. І хто м і г передба чити. шо з цього моменту розпочнеться в ідл і к ч асу між жит­ тям і сме ртю, і шо не всі повер ­

місця розташування. Там, де при­ землитесь, виберете зручне місце й займете "кругову оборону" по сек­ торах. Мета операції - спостере­ ження за "повітрям". На випадок поя ви будь- якого об'єкта, шо пот­ ралить у пол е зору, негайно nовідо мляти на базу. Н а зв'язку бу­

Не з волікаючи, витяrши й н ас т­ роївши біноклі, почали спостере ­ ження за повітрям і довколи ш ньою територією . Н аближався nолуде н ь . Ставало спе котно і тіні від барханів поступово зникли. Оскільки рівно о 13 - ій ми мали вийти н а зв'язок із

ду н . Особливу увагу звертати на

базою , то я да в ком анду Степано н і

nояву

налаштовуватися на х вилю й пере ­ давати, шо у нас в<.;е сnок і йно, про­

окремого

парашута,

шо

спускається ... У кого є які питання: - Я к довго вестимемо спостере­ ження ? - запитав я. - Це не від мене залежить . У всякому разі вас на кінець дн я зн імуть . - Навіщо нам зброя? - за питав Сергій. - У згаданому квадраті вести спостереження будете тільки ви це за планом кер івн иків усі єї опе ­ рації. Але можуть виникнути не­ передбачувані ситуації. Десь за барханом може причаїтися люди ­ на чи група людей, шо виконува­ тиме з авд ання іншо го плану. Н априклад, захоплення чи зни­ щення об'єкта, що нас цікавить. Ви не повинні цього допустити ні в якому разі. Після цього ми піШJІи за коман ­ д иром до ангарів, поблизу яких стоя в уже готов ий до зльоту ве р -

нуться додому.

довжуємо

вести

спостереження .

Степ ан відкрив кришку радіос­ танцїі, поклацав тумблерами, але вона на пра!lювала . Степ ан по ч ав в ідк ривати бо кову стін ку радіое ­ танцїі, де м а в з наход итися бло к живлення . Але батаре й там не ви ­

явилося . У мене с пину взяло мо ­ розом. Де ж батареї? Як спов істи­ ти про н аше становище '? Вирішили, шо. б удемо продо вжу ­ ват и спостереже ння, адже кома н ­

дир і пілот знають, де ми з н аход и ­ мося, і ввеч е рі н ас звідси зн ім ут ь . Обідал и по ч ерз і , н е припиняю ­ чи спостереження. Ч астину кон ­ сервів і хліба я вирішив nрибере г­ ти на всяк випадок і склав у речовий мішок окремо . На гори­ зонті й у пов ітряному просторі Закінчення на стор.

2


Закінчення. Початок на стор.

... 12

1

нічого підозрілого не було. А спе­ ка посилювалася. Страшенно хотілося пити, але воду ми берег­ ли. У кожного залишалося ж тіль­ ки по півфляги. Коли сонце почало сідати, по­ дув вітерець. Але не такий уже спекотний, як опівдні . Дихати стало легше. Приблизно в кіло­ метрі від стоянки я помітив табу­ нець диких кіз. Це сайга - степова антилопа. Тварини не рухались, а повернувши голови в наш бік, уважно розглядали порушників їх вікового спокою . Темніло швидко. Ставало хо­ лодніше. До нас так ніхто й не

KBI:THR

не знаючи скільки днів провели в оточенні барханів під пекельним сонцем пустелі. Починались га­ люцинації. Але я вперто вів спос­ тереження, сподіваючись побачи-. ти щось схоже на людину. Те, що побачив, видалося міражем, як це вже траплялося. За півкілометра від нас ішов караван із сорока верблюдів. Ні, це вже не міраж! Караван наближався . Узяв ка­ рабін і вистрелив . Караван зупи­ нився. Не полишаючи зброї, скільки мав сил, побіг до нього. Чоловік, що вів караван, у білій чалмі й смугастому халаті крик­ нув щось у мій бік, та мова його була мені незрозумілою, тому я у

11

вологі від ночі шинелі. На сніда­ нок з'їли банку консервів і дві банки згущеного молока. Запили двома ковтками води . Ми ще роз­ раховували: сьогодні нас обов'яз­ ково знімуть. Але ... Як глибоко помилялися

...

День минув, як і попередній, несли службу. Запасів продуктів мізер . Вирішили так: коли до кінця дня за нами не прилетять, з'їмо за вечерею банку тушонки і згущеного молока. Вечеря буде й обідом. Води ж залишалася одна фляга . Але пити хочеться все сильніше й сильніше . Я запропо­ нував потерпіти ще один день.

УТ-1

06 .00 "Доброго ранку! " 06.00 Ранкова молитва 06.05 , 08.35 Православний календар

06 .10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.10, 08.10 Сnорт 06 .20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.25, 06.30 , 07 .25, 08.30 Подіі очима майбутнього 06 .55, 07 .55 Кредит довіри 07. 15 Ера бізнесу 07 .30 Рейтингова nанорама 08.15 Енергопанорама ~8 . 45 Ранкові nоради ~9 . 00 Анонс передач 39 .05 Новини 09.20 Діл о вий світ 09.30 Погода J9.40 Експерти доз вілля 10.10 Ви хідні nо-українськи 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Жипя триває .. 11 .50 Ситуація 12.00 Новини 12.1О Діловий світ

12.20

ВІВТОРОК

14

КВітн~

УТ-1 Jб.ОО "Доброго ранку'" )6 .00 Ра нкова молитва )6 .05 , 08 .35 Православний календар

)6.10, 07 .00, 08.00 Новини )6.15, 07.10, 08.10 Сnорт )6 .20 Аграрна країна J6 .25, 07.20, 08.25 Погода J6.30, 07.25, 08.30 Подіі очима майбутнього )6.55 , 07.55 Кредит довіри

)7 15 Ера бізнесу )7 .35 Буд . майданчик )8 .15 Рейтингова nанорама )840 Pivot Point J8.45 Ранкові поради )9 .00 Анонс nередач )9 .05 Новини J9.20 Діловий світ J9.30 Погода J9.40 "Поnередження" 10.50 Сл ужба розшуку дітей 1.00 Жипя триває .. 1.50 Ситуація 2.00 Новини 2.1 О Діловий світ

Разом з одним із військових зали­ шилися чекати прильоту санітар­ ного вертольота , аби забрати тру­ пи товаришів. Доки чекали, військовий розповів , що 12 квітня в СРСР було запущено в космос корабель з людиною на борту - це Юрій Олексійович Га гарін , і щ о він повинен був приземлитися десь у районі нашого спостере­ ження, але приземлився набагато

далі . Розповів також, шо такі гру­ пи, як наша, були ро з кидані по всьому південному Казахстан у і з завданням

кіз, що помітив раніше. Її визна­

чив за кількістю - вісім тварин бу­ ло тоді й тепер. Схопив карабін, прицілився й вистрілив у найбіль­ шу, як здалося, тварину. Відстань була метрів триста. Коза , в яку стріляв, підстрибнула , і впавши, скотилася схилом бархан а . При­ несли вбиту козу хвилин через де­ сять. Куля потрапила "під лопат­ ку". Тепер із голоду не помремо у нас є м ' ясо. Вирішили смажити козу над вогнишем . Пахощі м'яса розтікалися, здається, всією пус­ телею, адже на барханах з'явилися шакали, що голодно завивали .

Тулеген - один із нашої групи порадив: рештки від кози треба віднести якнайдалі й закопати, бо від шакалів не буде спокою . Через півгодини від місць, де зас ипали піском нутрощі кози, у нічній темряві почулося чавкання - ша-

серце·

07.00, 08 .00, 09.00 , 17.00, 19.30, 22.30 тсн 07.05 "Клуб Міккі-Мауса· 07.45, 15.30 "Шість кадрів " 08 .05 Tj c " Район БеверліХіллз"

09.05, 20.15 Т/с 1О. 1О, 17.20 Т jc

" Руда" "Повернен-

ня Мухтара"

12.05, 18.25 Т/с " Єрм о л о ви" 13.10 Концерт Задорнова 16.00 Tj c " Усі жінки· відьми " 19.25 " Погода " 21.15 Т/с "Маргоша " 23.00 "Проспорт" ІНТЕР 06.00 д/п "Оаза мумій"

золотих

07.00, 08 .00, 09.00, 12.00, 17.30 Новини 07.10, 08 .10 "Ранок з Інте­ ром"

09.10 Tjc "СІльська ко медія " 10.10 Х/Ф "Римується з коханням"

рет

Далі буде .. . , Кено і

"Місце зустрічі" не буває"

12.10 13.40 15.50

12.20 Погода 12.30 Український вимір 13.00 М/Ф "Велика книга" 13.35 Автоакадемія 14.05 Здоров'я 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.30 Служба розшуку дітей 15.40 Tj c "Джин у домі" 16.10 Індиго 16.40 Tjc " Злочин з багатьма невідомими "

17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Україн ський вимір 18.50 Анонс nередач 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.50 Погода 20.00 "Спокуса владою" 21.00 Новини 21 .30 Діловий світ 21.40 Світ сnорту 21.55 Погода 22.05 Громадська варта 22.25 Право на захист 22.50 Прес - анонс

06 .10, 07.00, 08.00 06 .15, 07.10, 08.10

контрактом"

1+1 11 . 20Т/с "Циганське

06.15 ,

Новини Сnорт

22.55 23.00

17.40 "Чекай на мене" 19.00 Т jc "Територія краси" 20.00 "Подробиці" 20.30 Т j c "Обручка" 21.30 Tj c "Доярка з Хаца­ nетівки-2" 22.20 "Фантастичні історіГ

1+1 06.1 О Служба розшуку дітей 06.15, 11.30 Т/с "Циганське

08.00, 18.00, 22.00 Новини 08 .15 Х/Ф "Чорний квадрат" 11.40 Х/Ф "Ягуар" 13.50 Х/ф їравесті" 15.50 Хjф "Інше обличчя" 18.10, 22.20 Tj c "Доктор

ІСТV 06.10, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09 .00 Погода 06.25, 08.35 300 секjгод 06 .35 Світанок 07.00 , 11 .25 "Леся+Рома" 07. 45, 08.45 Факти . Ранах

07. 55, 08.55 , 12.55, 19. 15 Спорт

08.05, 13.00 Каламбур 09.05 "День залежності". Х/Ф

10.55, 15.55 Про-Zікаве.uа 12.00 Козирне життя 12.45 Факти . День 13.30 "Код аnохаліпси су" . Х/Ф 16.30 'Таєм ни ці слідства" . Tj c 17.35 "Опери". Tj c 18.45 Факти . Вечір 19.25 НадзвичаЙНІ НОВИНИ 19.55 "Убивча сила" . Tjc 21.00 "Морськ і дияволи" .

серце"

07.00, 08.00 , 09.00, 17.00, 19.30, 22.30 тсн 07.05 "Клуб Міккі Мауса " 07.45, 15.40 "Шість кадрів " 08.05 "Караоке на майдані" 09.20, 20.15 Tjc "Руда" 10.20, 17.20 Tjc "Повернення Мухтара"

12.30, 18 25 Т j c "Єрмолови" 13.30 Tj c "Район Беверлі

09.10 Tj c "Головний калібр " 10.10, 20.30 Т/с "Обручка " 11.00, 19.00 Tj c "Територія краси" 12.10 "Знак якосп"

13.00 Tjc хання"

" Район Мелроуз" "Всі жінки - відь-

ми

19.25 "Погода" 21 .15 Tj c "Маргоша" 23.00 "Проспорт" ІНТЕР "Вирішальні битви"

06.00 07 ОО, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з їнте­ ром"

06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 06.30, 07.25, 0820 Подіі очима майбутнього Кредит довіри

06.55, 07.55

з

Хацаnетівки-2"

"Судові с прави" "Ключовий момент" "Подробиці" д/п " П'ять смертей академІка Корольова "

17.00 18.00 20.00 22.20

Хіллз "

14.30 Т/с 16.05 Т jc

ІСТV

06 .00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08.35 зао секjгод 06.35 Світанок 07.00 , 10.10 "Леся+Рома " 07.45 , 08.45 Факти . Ранок 07.55 , 08 .55 , 12.55 , 19.15 Спорт

08 05, 13.00 09 05, 17.40 10.50, 15.55

Хаус" ·у nошуках істини"

19.10 20.05 21 .00

"Рос ійські сенсаці,-

Т/с "Кулагін та nартнери"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Tj c "Солдати-12 " 06.50, 07.1 О , 07.35 , 08.40 " Підйом

06.55, 15.20 Т/с "Друзі" 07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Швидкість-2" 11.35, 19.25 Т/с "Кадети " 12.35 Tjc "Смальхов" 13.30, 19.00 Реnортер " Весел і мелодї,13.35 "Бетмен " 13.50 11 25 . 16 .30

12.45 Факти. День 13.45, 19.55 "Убивча 14.55 , 21 .00

07.15 Ера бізнесу 08.30 " Корnорація Сімба" 08.40 Pivot Point 08.45 Ранкові nоради 09.00 Анонс nередач

"Щасливі

разом

19.15 22.10

Сnортреnортер Х/ф "Дочка генерала"

УКРАЇНА

06.00 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Поді' 06.45, 17.30 Погода 06.50, 17.35 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 08.05 Зірки гумору 08.30 Зоряні зустрічі з Ал· лою Крутою

09.00, 14.50 Tjc

"Безмов-

ний свідок-2 "

10.00 Життєві сенсаціі 11.00 Грошові хвилини 12.00 Tj c " Колись nрийде кохання"

13.00 Х/ф "Любка" 15.15 Т/с "Злочин

Факти. Пщсумок дня СТБ

06 .00 Т/ с Трейс у вогні" 06 .45 Tj c Вікна-Новини 07. 00 , 08.10 " БІзнес" 07.05 Tjc " В она наnи сала в б ивс тво "

08.00 , 18.00 , 22.00 Новини 08 .1 5 Х/Ф "АварІя - дочка мента

10.55 "Російські сенсаціІ11 .50 "Паралельний світ" 12.50 "Битва екстрасенсів " 13.55 "Док . детектив" 14.35, 21.30 Tj c "Кулагін і 15.10 Tj c ·комісар Рекс" 17.00 ·у nошуках nригод" 18.10, 22.20 Т/с "Доктор 09 .05, 12.00 Новини 09.20 Діловий світ 09.30 Прес-анонс 09 35 Погода 09.40 "Спокуса владою"

пинив караван . Він- затриманиЙ і

перевозив контрабандну зброю в якусь іншу країну . "Так ось шо було в мішках, приторочених до спин верблюдів" , - подумав я. У виявленні й затрим а нні кр упних контрабандистів мені , виходить теж довелося відіграти своєрідну роль. Але ж люди, котрі супровод­ жували караван, не залишили нас

у біді, допомогли,

суддя

Хаус" "Правила життя" "Рос ій с ькі сенсаці,-

НОВИЙ КАНАЛ

14.00- Профілактика 14.00, 19.00 Реnортер 14.05 Mj c " Вес елі мелодії" 14.20 М /с "Пщлітки-титани" 14.40 , 16. 15 Teen Time 14.45 Tj c ·л,ззі Макгуайр" 15.30 Т/с "Друз і" 16.20, 20 .15 Tj c "Ранетки" 17. 15 Т j c " Відчайдушні до­

До

могосnодарки"

"Щасливі разом" 19.15 Сnортреnортер 19.20 Погода 19.25 Tj c "Кадети" 22.10 Х/Ф "Побачення із ЗІркою"

18.00, 21 .10 Tj c

УКРАЇНА

06.30 , 17.00, 19.00 Подіі 06.40, 17.25, 19.25 Сnорт 06 .45, 17.30 Погода 06.50, 17.35 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 08.05 Tj c "Чоловіки не nлачуть "

10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Життя триває ... 11.50 Ситуація 12.10 Діловий світ 12.20 Погода

чим могли , і

дали інформацію в ефір . Як тут

бути? З ОДНОГО боку - ЗЛО , а З іншого - добро. Спробуй, розбе­ рися .

У Семипалатинську нас чекала "швидка" . Усіх п'ятьо х, що зали­ шилися з групи , відправили в л ікарню, де лікували й відгодов у ­ вали. А мені в той ч ас бул о всього

20

років ... Микола НАШ С.

кохання"

19.30 Шустер Live 20.20 Tjc "Злочин

буде

розкрито" Х/Ф "Погані хлоnці "

21.15

5 КАНАЛ 06 .00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 13.20, 15.15, 18.35, 22.50 " Погода на курортах·

06 .30 "Ранок з 5-им " 09 оо . 10.00, 11 .00, 12.00, 13.00 , 14.00, 15.00, 16 ОО, 17.00 , 18.00 , 20.30 " Час новин " 09.15, 22.15 " Біз нес-час" 09.25, 17.20 "Погода в Ук­ раїні"

09.30 "Автоnілот-новини" 09.45, 11.20, 16.10, 17.50. 19.15 " Погода у світі" 10.30, 11 .30, 12.30, 13 .30 "Прес-конференціГ " Погода в Україні" 14.20 їранс. тиждень· 14.35 "5 елемент· 15.20, 16.20 "Майдан"

12.20, 21.50

буде

розкрито"

16.10 Федеральний 17.25, 19.25 Сnорт " Колись 18.10

сила" .

"Морські дия-

nартнери·

Каламбур "Опери " . Tjc Про-Zікаве.uа

могосnодарки"

18.00,21 .15 Tj c

19.10 20.10

воли ". Т/с 18.45 Факти . Вечір 19.25 Надзвич айні новини 22.00 Жипя без nравил

22.45

14.05 М /с "Підлітки-титани " 14.35, 16.15 Teen Time 14.40 Т/с "Ліззі Макгуайр" 16.20, 20 .15 Tj c "Ранетки" 17.10 Tj c " Відчайдушні до-

" Таємниці

слідства" Т/с

т;с

"Зачароване ко-

14.00 Tj c "Громови " 15.00 Т j c "Павутиння" 16.00, 21.30 Tj c "Доярка

СТБ

06.45 Т/с Вікна-Новини 07.00 , 08.10 "Бізнес +" 07.05 Т j c "Вона наnисала вбивство "

т

Трійка , Кено , Максима Підсумки

року. Два охоронці зняли з верблюда бурдюк літрів на п ' ятдесят і, під­ нісши до мене, поклали на спину, ближче до голови. Але як тільки вони опустили бурдюк, я одразу ж упав на пісок. -Да ть1 совсем плёх , - сказав по­ водир ламаною російською і дав команду двом нукерам взяти бур­ дюк і віднести в табір. Як тільки ті поклали його й вузлик з пе­ репічками й оглянули табір, то одразу ж закивали головами , ніби шкодуючи за побаченим , підняли руки до неба й прошепотіли відо­ му лише їм молитву. ... Стрекіт вертолітний ми почу­ ли лише по обіді. Почали стріляти з карабінів, але вертоліт відлетів так же швидко, як і з'явився. Тіль­ ки через годину з'явився знову. Але не сів, а завис над табором. З нього скинули посилку, в якій знайшли аптечку, консерви, фля-

22.05, 23 .00 Свобода слова 22.45 Факти. Підсумок дня

приземлення

На моє запитання , як нас вия­ вили, військовий відповів, що відповідні служби засікли в цьому районі радіопереговори, в яких один одному розповідав, як ти зу­

- 12 квітня 1961

карабінів. Ми перебували ніби у вакуумі,

виявити

космонавта.

в перший день нашого чергування

кали до них дісталися. Так минули ніч і наступний день , і ще, і ще ... Кози, звикнув­ ши до появи людини, вже не боя­ лися нас і підходили до табору зовсім близько. З чергової жертви ми зціджували кров і пили потро­ ху. Вона хоч на якийсь час тамува­ ла спрагу. Але це був самообман . Ми просто отруювали організм. У двох почалися різкі болі в шлунку й пронос. Допомогти їм було нічим. Я зрозумів, що це дизен­ терія , і жити їм лишилося недов­ го. Так і сталося. На сьомий чи восьмий день (ми уже збилися з ліку) один за одним помирають Степан і Сергій. Звідкілясь на­ летіла ціла хмара мух. Тіла дове­ лося закопати неподалік від табо­ ру, щоб шакали їх не дістали. Уночі вони кружляли довкола н ас, але відганяли їх пострілами з

Оглядаючи через бінокль барха­ ни, побачив знову ту ж зграйку

календар

УТ- 1 "Доброго ранку'"

рез яку й трапилися вс і наші біди.

адже я не знав про те, що сталося

06 .00 Ранкова молитва 06.05, 08.25 Православний 6.00

спеціальній люльці , повантажили все майно, в тім числі й рацію, че­

-О! Рус .. , рус .. , карашо, космос, Гагарин, космос, - і вказував пальцем на небо . Мені було бай­ дуже все: і космос, і прізвище Га­ гарін, яку назвалалюдина в чалмі,

12.30 Український вимір 13.00 М/Ф "Варавва" 13.55 Здоров'я 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.30 Служба розшуку дітей 15.40 Т j c "Джин у домі" 16.10 Індиго 16.45 Крок до зірок 17.25 Вікно в Америку 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 18.50 Анонс nередач 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.50 Погода 20.00 "Поnередження" 21 .00 Новини 21 .25 Діловий світ 21 .35 Світ сnорту 21.50 Погода 21.55 д/ф "Краповий бе22.25 22.55 23.00

ація. Хворих підняли на борт· в

відповідь закричав сам: - Я росіянин . Там мої товариші помирають! - і показав рукою в напрямку табору. - Води, дайте води!

прилетів, і, очевидно, доведеться ночувати серед пісків. Хтось зап­

ропонував іти пішки. Але куди? Де ця база? І скільки до неї кіло­ метрів? Окрім того, ніхто не давав наказу на самовільне залишення місця дислокації. Запас консервів я вирішив витрачати економно. Було всього чотири бляшанки консервів по 800 грамів кожна . Одну з них вирішили з'їсти за ве­ черею . Решту - залишити на завт­ ра (все може статися) . Так само обійшлися і з водою. Злили все з фляг і виявилося й близько двох літрів. Ніч пройшла в холоді під голодне завивання шакалів. .. . Настав ранок ІЗ - го квітня . Знову пригріло сонце і висушило

гу з водою й записку : "Координа­

ти ваші знаємо. Чекайте вечора". Ось і знову стрекіт вертольота. По драбині з мотузка д о нас спус­ тилися два санітари і двоє війсь­ кових . А потім почалася еваку­

17.30

18.20 " Час економіки " 18.45 " Київський час" 19.00, 22 ОО "Час новин" 19.20 "Новий час" 21 .00 "Ч а с" 22 .25 "Вели ка n олітика " ТОНІС

06.00 Кл уб 700 06.25 Як це робиться? 06.55, 20.00 Сnостереж е н ня за тваринами

СильнІ

07.20 , 18 .40

світу

сього

07.40 "СвІт" 08.00, 21 .1О

Х іт-nар ад ди-

ки х тварин

09.00, 16.00 За сім морів 10.15, 16.30 Гучні відкриття 11.30 Рейс 24 12.05 Школа ремонту 13.00 П о гляд у майбутнє 15.00 П'ятий вим і р 15.30 " Життя " 17. 30 Чудернацькі світи 18.30 , 20.30 "24 години" 19.00 Виклик дикій nрироді 21.00 "Бізнес" 21.05 Погода 22 .10 Реальність чи тастика

10.00, 19.30 Шусте р Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Tj c " Колись прийде кохання "

13.00 Х/Ф "Любка" 15.15, 20.20 Tjc

"Злочин

буде розкрито ·

16.10 Федеральний суддя 21.15 Х/Ф "Година nік "

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час сnорту" 06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 18.35, 22.50 " Погода на курортах·

06 .30 " Ранок з 5-м · 09.00, 10.00, 11 .00 , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 , 23.00 "Час новин"

09 .15, 22.15 "Бізнес - час · 09 .25, 12.20, 14.20, 17.20, 21 .50, 23.50 "Погода в Україні"

09.30 "Автоnілот-новини" 09.45, 11.20, 16.20, 17.50, 19.15 "Погода у світі" 10.30, 11.30, 12.30 " Прес12.30 Український вимір 13.00 Служба розшуку дітей · 13.15 Фольк-musіс 14.15 Далі буде 14.50 Ситуація

конфе ренціі"

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.30 " Не nерший nогляд" 16.30 "Мотор-ТБ" 17.30 "Особливо небезпечно" 18.20 "Час економіки" 18.45 "К иївський час" 19.00 , 22.00 "Час новин " 19. 20 " Новий час" 21 .00 · час " 22.25 "Народний контроль" ТОНІС Профіnактика 14.00 Спецпроект 14.30 П'ятий вимір 15.30 "Життя "

16.00 За с ім м орів 16.30 Прогулянки світом 17.30 Чудернацькі світи 18.30, 20.30 "24 години" 18.40 Сильні світу сього 19.00 Виклик диюй nрироді 20.00 Спостереження за тваринами

21 .00 21 .05 21 .10 22.1 О

"Бізнес " Погода

Парад диких тварин Реальність чи фан-

тастика

15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.30 Служба розшуку дітей 15.40 Т/с "Джин у домі" .


3

Субота, 11 квітня 2009 року 16.10 Індиго 16.40 Tjc "Злочин

з багатьма невідомими" 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18. 15 Погода 18.25 Український вимір 18.50 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Батьки і діти" 21 .ОО Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Погода 22.05 Відкрита ЗОН 22.35 Прес-анонс 22.45 Мегзлот 22.50 Лото, Трійка, Кено 2З.ОО Підсумки

1+1 06.10 Служба розшуку дітей 06.15, 11.ЗО Т/с "Циганське серце"

ЧЕТВЕР.·

16

··

квітня

УТ-1 06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.25 Православний календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.10, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 06.З0, 07.25, 08.20 ПодіІ очима майбутнього довіри

06.55, 07.55 Кредит 07.15 Ера бізнесу 07.40 Ера якості

08.ЗО "Корnорація Сімба" 08.40 Pivot Роіпt 08.45 Ранкові поради 09.00 Анонс передач 09.05 Новини 09.20 Діловий світ 09.ЗО Прес-анонс

09.З5 Погода 09.40 "Батьки і діти" 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Жипя триває ... 11.50 Ситуація 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ

.П'ЯТНИЦ~ . 17. квітня .•.··••·· · УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку'" Об.ОО Ранкова молитва 06.05, 08.25 Православний календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 07.10, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна країна Об.25, 07.20, 08.15 Погода 06.З0, 07.25, 08.20 ПодіІ очима майбутнього

06.55, 07.55 Кредит довіри 07. 15 Ера бізнесу 07.З5 Буд. майданчик

08.ЗО "Корпорація Сімба"

08.40 Pivot Роіпt 08.45 РанковІ поради 09.00 Анонс передач 09.05, 12.00, 15.00 Новини 09.20 Діловий світ 09.ЗО Прес-анонс

09.З5, 12.20 Погода 09.40 "Знайдемо вихід" 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Жипя триває .. 11.50 СитуацІя 12.10 Діловий світ 12.ЗО Український вимір

СУБОТА квітня

18

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 Шлях до святині 06.45 Фільм фестивалю Покров 08.10 Світ православ'я 08.ЗО Крок до зірок 09.00 Анонс передач 09.05 Прес-анонс 09.10 Погода 09.20 Доки батьки сnлять 09.40 д/с "Нові святилища" 10.10 Хто в домі хазяїн? 10.40 Ексnерти дозвілля 11.10 Вихідні по-українськи

11.30 Одкровення з нагоди 12.00 Погода 12.05 Кордон держави 12.25 Творчий вечір М. Стеф'юк 13.ЗО д/Ф "М. Приймаченко"

14.00 14.35

Наша nісня Книга.uа

НЕдІЛЯ квітня

19

УТ-1 Ранкова молитва Шлях до святині Об.40 Фільм фестивалю Покров 07.35 На гостину до Івана Поповича

06.00 06.05

Сільський час Укравтоконтинент Вільна гавань Анонс передач Погода ВЕЛИКОДНІ БОГОСЛУЖІННЯ 11.30 д/ф "Via Dolorosa" 12.20 Погода 12.25 М/Ф "Велика книГа" 12.55 М/Ф "Обітниця Пас-

07.55 08.20 08.40 09.00 09.05 09.10

хи"

13.50

д/ф "Світло Христо­

вого Воскресіння" 14.20 "Околиця"

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30 тсн 07.05 "Клуб Міккі-Мауса" 07.45. 15.35 "Шість кадрів" 08.05, 1З.25 Т jc "Район Бе-

Т/с "Зачароване ко-

"Руда" "Повернен-

ня Мухтара"

12.25. 18.25 Т jc "Єрмолови" 14.25 Т/с "Район Мелроуз" 16.05 Т/с "Всі жінки- відьми" 19.25 "Погода" 21.15 Т/с "Маргоша" 23.00 "Проспорт"

Т/с з

17.00 "Судові справи" 18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 22.20 д/п "Алла Пугачова" ІСТV

06.00 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.1 О, 08.10 "Ранок з Інте-

06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25 Погода 06.30 300 секjгод 06.35 Світанок. 07.00 "Леся+Рома·. Tjc 07.45 Факти. Ранок 07.55, 12.55, 19.15 Спорт З 08.00 до 12.45 на ка­

ром" 09.10 Т/с "Головний калібр" 10.10, 20.30 Tjc "Обручка" 11.00, 19.00 Tjc їериторія краси" 12.10 "Знак якості"

налі ведуться профі­ лактичні роботи 12.45 Факти. День 13.00 Каламбур 13.40, 19.55 "Убивча сила". Т/с 14.50, 21.00 "Морські дия-

12.20 12.30

23.00

ІНТЕР "Вирішальні битви"

Погода Український вимір 1З.ОО Служба розшуку дітей 1З.10 Хай щастить 1З.40 Кіно.uа 14.10 Книга.uа 15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.30 Служба розшуку дітей 15.40 Tjc "Джин у домі" 16.10 Індиго 16.40 Т/с "Злочин з багатьма невідомими". 17.50 Ситуація 18.00 Новини 18.15 Погода 18.25 Український вимір 18.50 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Знайдемо вихід" 21.00 Новини 21.30 Діловий світ 21.40 Світ сnорту 21.55 Погода 22.10 Резус-конфлікт 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Макси­ ма

13.00 Служба розшуку дітей 13.15 Наша nісня 13.55 "Надвечір'я" 14.25 Темний силует 14.50 Ситуація 15.15 Діловий світ 15.25 Погода 15.ЗО Служба розшуку дітей 15.40 Т jc "Джин у домі" Пазли Т/с "Злочин з багатьма невідомими" 18.00 Новини

16.05 16.40

Погода Український вимір Футбол. "Арсенал" "Іллічівець •

18.15 18.25 18.55

19.45 21.00

Діловий світ Новини

21.ЗО Діловий світ Світ спорту

21.40 21.55 22.10 22.45 22.55

Погода

Автоакадемія Прес-анонс Трійка, Кено 2З.ОО, 00.00 Підсумки

1+1 06.10 Служба розшуку дітей 06.15, 11.ЗО Т jc "Циганське серце"

Кіно.uа Футбол. "Ворскла" "Металіст" 16.50 Погода 18.05 Х/Ф "Воскресіння" 19.05 Погода 19.15 Х/Ф "Наша люба бабуся" 21.00 Новини 21.20 Світ сnорту 21.35 Погода 21.45 Фольк-musіс 22.45 Мегзлот 22.50 "Лото", 'Трійка", "Кено"

15.20 15.55

1+1 06.10

"Обітування Великод-

ня"

07.00 07.55 09.05 10.20

"Без табу" "Караоке на майдані"

воли". Т/с Про-Zікаве.uа їаємниці слідства".

15.55 16.30

хання"

Хацапетівки-2"

верлі Хіллз"

09.20, 20.15 Т/с 10.20, 17.20 Tjc

13.00

14.00 Т/с "ГромовИ"' 15.00 Т/с "Павутиння" 16.00, 21.30 Т/с "Доярка

Підсумки

17.30 "Опери". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні НОВИНИ 22.00 12 шахраїв України 22.45 Факти. Підсумок дня СТБ

06.00 Тjc "Грейс у вогні" 06.45 Т jc Вікна-Новини 07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05 Tjc "Вона написала

06. 1О Служба розшуку дітей 06.15, 11.30 Т/с "Циганське серце"

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30, 22.30 тсн 07.05 "Клуб Міккі-Мауса" 07.45, 15.35 "Шість кадРів" 08.05, 13.30 Т/с "Район Бе"Руда" "Повернен-

ня Мухтара" 12.25, 18.25 Т jc "Єрмолови" 14.25 Т/с "Район Мелроуз" 16.05 Т jc "Всі жінки - відьми" 19.25 "Погода" 21.15 Т/с "Маргоша" 2З.ОО "Проспорт" ІНТЕР

06.00 "Вирішальні битви" 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером

09.10 Т/с "Головний калібр" 10.10 Т/с "Обручка" 11.00 Т/с їериторія краси" 12. 1О "Знак якості" 13.00 Т/с "Зачароване ко07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.30 тсн 07.05 "Клуб Міккі-Мауса" 07.45, 15.35 "Шість кадрів" 08.05, 1З.30 Т/с "Район Беверлі-Хіллз"

09.20, 20.15 Т /С 10.20, 17.20 Т/с

"Руда" "Повернен-

ня Мухтара"

12.30, 18.25 Т/с "Єрмолови" 14.25 Т/с "Район Мелроуз" 16.05 Tjc "Всі жінки- відьми" 19.25 "Погода" 21.20 Т/с "Маргоша" 22.25 "Наша Russia" ІНТЕР "Вирішальні битви"

06.00 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новини 07.10, 08.10 "Ранок з Інтером"

09.10 Т/с "Головний калібр" 10.10 Т/с "Обручка". 11.00, 19.00 Tjc їериторія 12.10 13.00

"Знак якості" Т/с "Зачароване ко­

хання

14.00 Т/с 15.00 Т/с 13.05 1З.45

"Громови" "Павутиння"

"Катастрофи" Х/Ф "Я.. рахую:

два, три ... 15.50, 16.35 Т/с

"Моя nрек-

расна няня

"Криве дзеркало" 19.ЗО тсн 20.00 їанцюю для тебе" 22.45 Х/Ф "Продавщиця"

17.05

ІНТЕР д/п "Палац Клеоnатри" "Свобода на Інтері" "У Городку" "Картата nо тата" "Квадратний метр" Х/Ф "Біле сонце nустелі" 14.00 "Сходження благо-

06.20 07.10 10.10 10.40 11.30 12.10

датного вогню"

"Доярка з Хацапетівки" 17.00 "Судові справи" 18.00 "Ключовий момент" 19.20 Футбол. "Динамо" "ПСЖ" (Франція) 21.30 "Подробиці" ІСТV

06.00 Факти Об. 15, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00 Погода 06.ЗО, 08.35 300 секjгод 06.З5 Світанок. 07.00, 10.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.15 Спорт

08.05, 13.00 Каламбур 09.05, 17.30 "Опери". Т/с 10.55, 15.50 Про-Zікаве.uа 11.30, 16.30 "Таємниці слідства". Tjc 12.45 Факти. День 13.40, 19.55 "Убивча си­ ла".Т/с 14.50, 21.00 "Морські дия­ воли". Tjc 18.45 Факти. Вечір

16.00

Т/с "Доярка з Хаца-

петівки"

18.00 "Ключовий момент" 20.00 "Подробиці" 20.30 Т/с "Обручка" 21.30 "Свобода на Інтері" ІСТV

06.10, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.25, 08.35 ЗОО секjгод 06.35 Світанок 07.00, 10.10 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55., 08.55, 12.55, 19.15 Сnорт

08.05, 13.00 Каламбур 09.05 "Опери". Т/с 10.50, 15.50 Про-Zікаве.uа 11.ЗО їаємниці слідства".

Т/с

12.45 Факти. День 13.40, 19.55 "Убивча "Морські

Х/ф

"Вокзал

ІСТV

06.20 Погода 06.25 "На ім'я Барон". Т/с 09.20 Жипя без правил 10.00 Спецрозслідування 10.45 Анекдоти 11.10 "Леся+Рома". Т/с 11.45 Квартирне питання 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 1З.ОО "Убивча сила". Т/с 14.00 "Чотири таксисти і пес". Х/ф 16.10 "Зіткнення з безоднею". Х/ф 18.45 Факти. Підсумок дня

19.00 21.05

"Скелелазка". Х/Ф

"Костолом". Х/ф

14.50 БлаговІсник 15.20 Аудієнція 15.55 Футбол. "Чорноморець" - ФК "Львів" 16.50 Погода 18.00 Діловий світ. Тиждень 18.45 Погода 19.00 д/Ф "Чудеса Ісуса" 20.05 д/Ф "У пошуках ре-

12.00 "Танцюю для тебе" 14.45, 22.20 "Світське жит­

06.45

1+1 06.З5 Х/Ф "Три ніндзя" 08.25 М/Ф "Улюблений прибулець 09.05 "Лото-Забава" 10.00 Tjc "Не краса по-аме­ риканськи" 11.00 "Караоке на майдані"

"За двома зайця­

ми"

17.ЗО Х/ф "В очікуванні ди­ ва" тсн Хjф "Гойдалки"

19.30 20.20

ІНТЕР 05.ЗО д/n "Битва за Біблію" 06.30 "Сходження благодатного вогню" 07.ЗО "Найрозумніший" 09.10 "Городок" 10.00 "Україно, вставай!" 10.30 Х/ф "Артистка" 12.20 До ювілею А. Пугачової "Вибране" 14.20 Х/Ф "Жіноча власність" 16.10 "Вечірній квартал" 18.00 Хjф "Прощена неділя" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Х/ф "Адмираль"

для

двох"

09.00 "Їмо вдома"

ального Ісуса" "Культурний фронт" д/Ф ·у пошуках реального Ісуса" 22.15 Наш футбол 22.50 Погода 22.55 Трійка, Кено, Максима 2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

дияволи".

16.25 "Робін Гуд". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.10 Добрі новини 19.25 Надзвичайні новини 21.05 Максимум в Україні

20.ЗО "Місце зустрічі"

21.00 21.25

сила".

Т/с

14.50

15.00 д/п "Битва за Біблію" 16.20 "Найрозумніший" 18.00 "Позаочі" 18.50 Т jc "Сільська комедія" 20.00 "Подробиці"

15.45 Х/ф

15.25

Т/с

"Друзі"

07.30,08.30, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Побачення із зіркою"

19.25 22.00 22.45

14.00 Т/с "Громови" 15.00 Т/с "Павутиння". 16.00, 22.00, 2З.ОО Tjc

"Хто там?" М/с "Мої друзі Тигрик та Вінні" 10.45 М/ф "Улюблений прибулець" 11.10 Х/ф 'Три ніндзя"

тя

12.55,

могосподарки" 18.00, 21.15 Т/с "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 22.10 Х/Ф "Вищий бал"

Новини

22.10 раз,

"Підйом"

06.55,

Партнери" 15.10 Т/с "Комісар Рекс" 17.00 "У пошуках пригод" 18.10, 22.20 Tjc "Доктор Хаус"

Вікна-

Tjc

краси

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати" 06.50, 07.10, 07.35, 08.40

08.15 - 12.45 профілактика! 12.45 "Слідство вели" 13.55 "Док. детектив" 14.35, 21.30 Т/с "Кулагін та

вбивство"

08.00, 18.00, 22.00

верлі-Хіллз"

09.20, 20.15 Т jc 10.20, 17.20 Т/с

УКРАЇНА

"Зіркове жипя" "Слідство вели"

11.00, 19.25 Т/с "Кадети" 12.05 Tjc "Смальков" 13.30, 19.00 Репортер 13.35 М/с "Веселі мелоді1~ 13.55 Mjc "Бетмен" 14.10 Mjc "Підлітки-титани" 14.40, 1.6.15 Teen Time 14.45 Т/с "Ліззі Макrуайр" 16.20, 20.15 Т/с "Ранетки" 17.15 Т/с "Відчайдуш>tі до-

хання"

1+1

19.10 20.15

СТБ "Улюблені мjф" 07.ЗО "Еники-беники" 08.00 ·у пошуках nригод"

05.55

СТБ 06.45 Т/с Вікна-Новини 07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05 Tjc "Вона написала вбивство" 08.00, 18.00, 22.00 Новини 08. 15 Х/Ф "Дорога додому" 10.40 "Зіркове жипя" 11.45 "Фантастичні історіі' 12.40 "Слідство вели" 13.40 "Док. детектив" 14.25, 21.30 Т jc "Кулагін та · партнери" 14.55 Т/с "Комісар Рекс"

17.00 "У nошуках пригод" 18.10, 22.20 Tjc "Доктор Хаус"

19.10 20.15

"Моя правда." "Сщдство вели"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Т/с "Солдати 06.45, 07.10, 07.З5, 08.40 "Підйом"

08.00, 17.50, 22.00 Новини 08.15 Х/Ф "За сірниками" 10.55 "Моя правда" 12.00 "Нез'ясов>Іо, але факт" 12.55 "Слідство вели" 13.55 "Док. детектив" 14.35 "Кулагін та партнери" 15.10 Т/с "Комісар Рекс" 17.10 "ВусоЛапоХвіст" 18.00 Х/Ф "Висота" 20.00 "Україна має талант!" 22.20 Х/Ф "П'ятий елемент" НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Tjc "Солдати-12" 06.45, 07.10, 07.35, 08.40 "Підйом"

06.55, 12.50, 15.30 Tjc "Друзі" 07.30, 08.30, 19.20 Погода 09.00, 1З.35 М/с "Веселі мелодіІ~

09.10

Х/Ф "Де моя тачка,

чуваче?"

10.05 10.50 12.45 13.30

"ВусоЛаnоХвіст"

"Улюблені мjф" "Веселий концерт" Х/ф Тра у чотири руки" 15.40 "Україна має талант'" 18.00 "Історіі кохання" 19.00 Х/ф "Висота" 22.00 "Зіркове жипя"

НОВИЙ КАНАЛ

пес". Х/Ф 16.40 "Скелелазка". Х/ф 18.45 Факти тижня 19.30 "Лиса нянька". Х/Ф 21.25 "Конго·. Х/Ф СТБ "Улюблені м/ф" ·у пошуках пригод" Мух­

тар!" 12.25 "Нез'Rсовно, але факт" 13.25 "У пошуках істини"

буде розкрито

Федеральний су;щн 21.ЗО Футбол "Пuі;·у· "Манчестер ІОн .11 еІ-(·

16.10

5

КАНАЛ

06.00 Програма персдіl'і 06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час сnорту 06.25, 10.20. 1З.20. 15 20, ІЗ.ЗО, 19.00 Реnортер 13.З5 М/с "Веселі мелоді1" 1З.50 Міс "Бетмен"

14.05

М/с "ПідлІтки-титани"

14.З5,

16.20 Teen T1me

14.40 Т/с "ЛіззІ Макгуайр" 14.55 Tjc "Ханна Монтана" 16.25, 20.15 Т с "Ронетки" 17 ..15 Tjc "Відч.зйцуІІІНІ домогосподарки

18.05, 21.15

Т1с

·щасливі

разом"

19.15 22.10

Х/ф "Де чуваче?"

моя тачка.

06.00, 05.45 Мультфільми 06.ЗО, 17.00, 19.00 Поді' 06.40, 17.25, 19.25 Сnорт 06.45, 17.ЗО Погода 06.50, 17.З5 Критична точка 07.ЗО Срібний апельсин "Чоловіки не пла-

08.05 Tjc чуть".

09.00, 14.50 Tjc

"Безмов-

ний свідок ..

nрий11.е коханнs:І

1З.ОО ВечІр з М. Галкіним

1б.20 Т/с "Ранетки" 17.15 Tjc "Відчайдушні домогосподарки

18.00 Tjc "Щасливі разом" 19.15 Спортрепортер 19.ЗО Гордістькраіни Тільки правда?

22.05

УКРАЇНА

06.00

Мультфільми

06.З0, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.40, 17.20, 19.25 Спорт 06.45, 17.25 Погода 06.50, 17.З5 Критична точка 07.ЗО Срібний аnельсин

08.05 Т jc

"Чоловіки не пла-

чуть

ний свідок"

10.00, 21.25 Шустер Live 11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.10 Т/с "Колись прийде кохання"

ІЗ.ОО Х/ф "Година пік" Х/ф "Форрест Гамп"

УКРАЇНА

05.00 Шустер LІ'Je 09.00, 19.00 ПодІІ 09.25 Cnopr 09.ЗО Погода 09.З5 Срібний апет,гин

11.00

Х/ф ·мал~,,-,,;::.не~сІ·

1З.15 Зірки Г)ІМОру 14.10 Х;ф "Кут лю11"

дим" 09.З5 Будинок, закритий на

19.ЗО "ДвІ ЗІрки"

22.00

14.25 15.25 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 22.10

"Слідство вели" "Док.детектив" "Правила жипя" За "Вікнами" "Паралельний світ" "Битва екстрасенсів" Х/Ф "Криза Віри" Х/Ф "Будемо на "ти"

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 Х/Ф "Форрест Гамп" 07.55 М/ф "Ноїв Ковчег" 09.25 Запитайте у лікаря 10.00 Руйнівники міфів-4 10.55 Х/ф "Домашній арешт"

Шоуманія 1З.ЗО Ексклюзив 14.10 Аналіз крові 14.45 Зіркові драми 15.35 INFO-ШOK 16.30 Х/ф "Поїздка до Америки" 18.50 Хjф "Король Артур" 21.30 Хто nроти блондинок? 22.40 "Файна Юкрайна"

12.55

Х/ф "ПрООСJЧЕсІНЯ"

Жипєв' сенсасі·"

5

"5-й елемент"

18.20 "Час економіки" 18.45 "Киівr.>,кий час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.20 "Новий час 21.00 "Час" 22.25 "Резонанс" ТО НІС "Злочин буде розкрито" 16.10 Федеральний суддя 21.З5 Футбол. Кубок УЄФА. "Марсель" (Франція)

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.01 "Час-Тайм· 06. 15, 07.05 "Час Об.25, 08.20. 10 20. 2n 15.20, 22.50 "Погода НіІ курортах"

·АЛ

Об.ОО Прогр"'"" передач

06.01 "Час-Тайм" 06.15 "Час спорту" 06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 18.З5 "Погода на курор­ тах

Об.ЗО "Ранок з 5-м оо. 10.00, 11.00, 12.00, ІЗ.ОО, 14.00, 15.00, 16 оо. 17.00, 18.00, 20.ЗО "Час новин" 09.15 "Бізнес-час"

09 25, 12.20. 14.20, 17.20 "Погода в Україні"

09.30 "АвтоnІлот-новини" 09.45, 11 20. Іб.20, 17.50, 19. 15 "Погода у СВІТІ 10 ЗО. ІІ.ЗО, 12.ЗО "Прес-

КАНАЛ Програма передач "Час-Тайм"

5

06.00 06.01 06. 15, 07.05 "Час спорту" 06.25, 08.20, 10.20, ІЗ.20, 15.20, 18.15, 22.50 "По­ года на курортах" 06.30 "Своїми очима" 06.45, 08.10 їема тижня"

07.25, 07.50, 21.05 Погода 07.ЗО, 18.40 Сильні свІту сього

07.55, 21.10

Хіт-nарад ди­

ких тварин

09.00, 16.00 За СІМ морІв 10.15. 17.30 ЧудернацькІ СВІТИ

11.50 12.05 1З.ОО 15.00

Служба розшуку д;тей Школа ремонту

Погляд у майбутнє П'ятий вимір

15.ЗО "Жипя" 16.ЗО Проrулянки світом

19.00 21.00 22.1 О

Виклик природі "БІзнес" Реальність

чи

фан­

18.45 19.00 19.20 21.00 21.40

"Киівськи• час" "Час новин" "Новий час" "Час" "Я так думаю"

06.00 Клуб 700 06.25, ІІ.ЗО, 14.45

Як

це

робиться?

06.40, 20.00

Спостережен­

ня за тваринами

20.ЗО

07.10. 18.30,

"24

го-

07.25, 07.50, 21.05 Погода 07.ЗО, 18.40 Сильні світу сього

Хіт-парад ди-

07.55, 21.10

ких тварин

09.00 За сім морів 10.15, 17.З0 Чудер1113ЦЬКІ СВІТИ 11.50 Служба розшуку дітей 12.05 Школа ремонту 1З.ОО Погляд у майбутнє

15.00

П'ятий вимір

15.ЗО "Жипя"

19.00 Виклик дикій природІ 21.00 24 години. "Бізнес" 22.10 Реальність чи фан-

15.15, 20.20 Tjc

19.00, 22.00 "Час новин" 19.20 "Новий час" 21.00 "Час" 22.25 "Територія закону"

"Злочин

буде розкрито·

16.1 О 19.30

Федеральний сумя Щиросердне визнання

5

За сім морів 16.ЗО Прогулянки світом

тастика

ТОНІС

КАНАЛ

Об.ОО Програма передач Об.О І "Час-Тайм" Об.15 "Час спорту"

Об25. 10 20, 1З.20, 15.20, 18.З5, 22.50 "Погода на курортах" 06.ЗО "Ранок з 5-м"

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00. 14.00, 15 ОО, Іб.ОО, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 09.15, 22.15 "Бізнес-час" 09.25, 12 20, 14.20, 17.20, 21.50 "Погода в Украіні" 09.ЗО "Автопілот-новини"

09.45, 11.20. 1б.20, 17.50, 19.15 "Погода у світі" 1О.ЗО, 11.30, 12.30 "Прес"5

06.00 Клуб 700 06.25, 11.З0, 14.45

Як UE робиться? Об 40, 20.00 Сnостереженн\.1 за тваринами

07 10, 18.ЗО "24 години" 07.25, 07.50. 21.05 Погода 07.ЗО, 18.40 Сильні свІту сього

елемент"

Хіт-парад ди­

07.55, 21.10

ких тварин

09.00 За сім морів 10.15, 17.ЗО Чудернацькі світи Школа ремонту

12.05 1З.ОО 15.00

Погляд у майбутнє П'ятий вимір

15.ЗО "Жипя"

16.00

конференціГ 13.ЗО, 14.ЗО

За сім морів

І б. ЗО Проrулянки світом

15.ЗО "Своїми очима"

19.00

І6.ЗО "На межі"

20.ЗО Головне питання 20.55 "Бізнес"

17.ЗО "Феєрія мандрів" "Час економіки" "Київський час"

18.20 18.45

22.1 О

07.00. 07.ЗО, 08.00, 09.00, І 0.00, 11.00, 12.00, ІЗ.ОО. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18 ОО, 19.00, 21.00 "Час но­

18.20 18.45

вин

07 20. 09.20, 12.20. 14.15, 17.20, 21.50 "Погода в Укра.Іні"

07.З5,

08.50, 22.15

"Бізнес-

час

07.50 "Новобудова" 08 ЗО "БІстро- ТБ" 09.40 "Сво·Іми очима 09.55. 11.20, 1б.20, 17.50, 19.15 "Погода у СВІТІ 10.30 "Не nерший погляд ІІ.ЗО "Автопілот-тест

11 45

12 13

"Технопарк"

ЗО "Драйв"

"Арсенал

17.ЗО "Час за Гринвічем"

06.55 ·зверни увагу 07 ОО, 07 ЗО, 08 ОО, 09 ОО, 1000. 11.00, 1200, ІЗ ОО, 14.00, 15 ОО, 1600, 1700, 1800, 19.00 "Час новин 07.20, 09.15. 12.45, 14.15, 17.20, 21.50 "Погода в Україні" 07.З5, 08.50,

22.15

"Бізнес-

час" 07.50 "Зодчий" 08.ЗО "Бістро-ТБ" 08.45 "Огляд nреси" 09.20 "Вікно в Америку 09.40 "Улюблена робота"

09.55, 10.55, 16.20, 17.50, 19.20 "Погода у світі" 10.ЗО "Феєрія мандрів"

11.10, 12.20 "5

копійок"

13.ЗО "Мотор-ТБ"

14.25 14.40

"Страва Від шефа"

Тра дол'

15.ЗО "ХронІКа тижня

16.ЗО "VІР-стажер

Виклик дикій природІ

Реальність

чи

фан­

тастика

"Народний контроль" "Ки1вський час" 19.ЗО "5 копійок" 21.20 "Велика поЛІтика"

22.00 22.25

"Час новин "На межІ"

ТО НІС

06.00

Спецnроект Об.25 Як це робиться?

Об 55 07.25

Головне питання

Погода 07.ЗО Чудернацькі світи

09.00 Родина від "А" до "Я" 10.00 Школа ремонту 11.00 За СІМ морів 11 ЗО, 22.05 Світські ХрОНІКИ

12.00, 22.40

Обличчя з обк­

ладинки

ЗО "Вnеред, на ОлІмn'"

"Гра долі"

Пісня року Подіі Спорт Погода 09.З5 Срібний апельсин 11.00 Х/Ф "Пробачення" 13.00 "Дві зірки" 15.ЗО Зоряні зустрічІ 15.55 Футбол. Прем'єр Ліга. "Металург" - "Шахтар" 18.00, 19.ЗО Х/ф "Мамо, я кіллера люблю" 19.00 Подіі тижня 21.30 Щиросердне визнання 22.20 Футбольний уік-енд

го­

16.00

"Страва Від шефа"

УКРАЇНА

20.30 "24

15.ЗО "Феєрія мандрів" 16.ЗО "Драйв" 17.ЗО "Резонанс" 18.20 "Час економіки"

14.40 16 ЗО

06.00, 07.00 06.ЗО, 09.00 06.50, 09.25 06.55, 09.30

ЗО,

дини

конференціІ' 1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент

06.45, 08.10, 09.25. 19.20 "Зверни увагу"

07.10, 18

дини

14 25

"Тема тижня"

Спостере;..;сн­

ня за тваринами

ТО НІС КІ

06.ЗО "Час економІКИ'

06.55, 15.30

ся?

06.40, 20.00

"Шахта І

5

700

ІІ.ЗО Як це робин.­

тастика

15.15, 20.20 Tjc

ЩирОСС>сі.ІНС НИ.<НіJІІІІН

16.00 17.10

14.30

ЗО "Зверни уваrу"

ЗО "Арсенал" 17.ЗО "482"

Т/с "Безмов-

09.00, 14.50

22.15

15 16

09

УКРАЇНА

Х/ф "Літній будиночок" 07.ЗО Х/ф "Померти моло­

10.25 Зіркові драми 11. 1О Ін,.Уіція 12.05 Хто проти блондинок? 13.10 Гіnноз 14.05 "Файна Юкрайна" 15.10 Тільки nравда? 16.00 Tjc "Щасливі разом" 17.55 Х/Ф "Нетямущі" 19.55 Х/Ф "Поїздка до Аме­

конференц;!

ІЗ.ЗО.

Спортреnортер

06.05

ремонт

ОS.ЗО "АвтопІлот-новини"

прийде кохання

13.00 Вечір з М ГалКІним 15.15. 20.20 Tjc "Злочин

10.55 TJc "Кадети" 12.00 Т/с "ДІБДД та ін." ІЗ.ЗО, 19.00 Репортер 13.55 М/с "Бетмен" 14.15 Mjc "Підлітки-титани" 14.40, 16.15 Teen Time 14.45 Т(с "Ханна Монтана"

писала вбивство"

"Час новин"

09 45. 11.20. 1б 20. 17.50. 19 15 "Погода у світі" 10.30. 11 ЗО. І2.ЗО "Прес-

Ти не повіриш! Факти. Підсумок дня 2З.ОО Голі та смішні

СТБ 06.45 Т jc Вікна-Новини 07.00, 08.10 "Бізнес" 07.05, 01.20 Tjc "Вона на-

12.00, 13.00. 14.00. 15.00, 16.00, 1700. 1800, 20ЗО. 2З.ОО

ний СВІДОК 2" 10.00, 19.ЗО Шустер Live 11.00 ГрошовІ хвилини 12.00, 18.10 Т.с "Колись

Т/с

Об.ОО Клуб

06.25,

"Безмов-

чуть··

09.00. 14.50

10.00, 19.З0 Шустер L1ve 11.00 Грошові хвилини 12.00. 18.10 Т;с "Колись

21.45 22.45

"Погода на

курортах

06.ЗО "Ранок з 5-им 09 ОО. 1000, 11.00,

09 15, 22.15 "Бізнес-час" 09 25. 12.20, 14.20, 17.20. 21 50 "Погода в Україні

06.50, 12.55, 15.20 Т/с "Друзі" 07.ЗО, 08.ЗО, 19.20 Погода 09.00 Х/Ф "Кобра 11" 11.00, 19.25 Tjc "Кадети" 12.05 Т/с "Смальков"

рики"

ІСТV "Зіткнення з безоднею". Х/ф 09.05 Квартирне питання 10.00 Ти не nовіриш! 10.55 Козирне жипя 11.30 Чудо-люди 12.00 12 шахраїв України 12.45 Факти. Світ 12.55, 19.25 Спорт 13.00 Каламбур 1З.40 "Чотири таксисти і

06.10 08.00 09.00 "Їмо вдома" 10.50 Х/Ф "До мене,

Надзвичайні новини Спецрозслідування Факти. Підсумок дия

22.50

18.З5,

06.00, 05.45 Мультфільми 06.30, 17.00, 19 ОО Под'' 06.40, 17.25. 19.25 Спорт 06.45, 17.ЗО Погода 06.50, 17.З5 Критична точка 07.30 Срібний апельсин 08.05 Т jc ··чоловіки не пла-

12.ЗО Х/Ф "Весна 14.ЗО, 19.00 Досліджуючи БІбЛІю Іб.40 Зелена варта 17.00 Святі місця Єрусаліма 18.00 Святий Грааль 17.ЗО "Не nерший погляд

18 20

'Транс. тиждень

18.З5 "На межІ"

19.ЗО "Майдан" "Час: підсумки"

21.00 22.00

"Час новин

ТОНІС

07.00, 12.50 М/ф "Варрава" 07.45 Як це робиться? 08.00 Родина від "А" до "Я" 08.ЗО За сім морів

09.00 Обличчя з обкладинки 09 25, 22.05 Світські ХрОНІКИ

10.00 10.45 11.50

Школа ремонту Міф "Дива Ісуса"

М;ф "ОбІтниця Пасхи

ІЗ.50. 18.00 Досщджуючи БібЛІЮ 15.40 СвятІ МІСЦЯ Єрусалима,

16.35 Рейс 24 17.05 Святий Грааль 21 ОО Впскрес'""" 22 40 Тижд~н~· моди

r

І

, 1


'ZJШ[;X:)3!JJ~C::ШJШ Ш[;Х:)~ ІЛІ ~(!JШШW<Щ СШІІ~Ш(;}Ш 0(j)00CII[;)C3lliШ0tf [;)~ ~Ш<!}>0[}}1liJ)7<3

Створено «rарячу» теnефонну nіні10 Відпові д но до доручення Прем'єр-міністра України в Міністерстві nрац і та соціальної політики України створено "ГА­ РЯЧУ ТЕЛЕФОННУ ЛІНІЮ" з· nитань виплати заробітної пла­ ти, дзвінки на яку можна здій­ снювати ( з 9.00 до 21.00 у робочі дні) безкоштовно зі стаціонар­ них телефонів за номерами :

Від щирого серця, простими словами,

Сьогодні тебе ми вітаєм з роками. Ти їх не рахуй, хоч їх вже сімдесят,

Нехай же їх буде зав)ІЩи вісімнадцять.

Бажаєм здоров'я й добра на роки, Любов 'ю і щастям життя нехай квітне,

Щоб ще ювілей зустрічав ти столітній! Хай очі не бачать суму, А щастя межі не має,

8-800-507-30-90; 8-044-287-1230;

Хай в серці живе добро, Здоров'я не покидає.

З любов'ю та повагою

В Головному управлінні праці та соціального захисту населен ­

-

ня Київс ької облдержадмініст-

о

сь і почалося! Ні, не ?итва на Чудському озерІ,

а

...

чемпіонат Броваршини з · футболу. І слово "битва" вжито в даному ви падку аж ніяк не випад­ ково, бо ж минулорічна першість дає всі п ідстави стверджувати: се­

зо н цьогорічний буде напрочуд напружен им . І насампсред у пси­ хологічному план і, бо коли амбіції й благі наміри стикаються з ор­ ган ізаці є ю гри і майстерними діями, годі очікувати справжнього

спортивного двобою суперників, а на стадіон і йде "рубка" . Припини­ ти 'й, на жаль, і арбітрам не завжди вдається. Кому- кому, а їм інколи просто не по заздриш.

Перший тур турніру за звання най сильн ішої

команди

району

"урожайним" не назве ш. Сімнад­ цять забитих м'ячів у зустрічах су­ перн и ків - не так уже й багато . й більше. Але ліде ри , а во-

ш~

ruJ 11 r~~1 ]: ащ;.,: 11:n Tenep

уже 3АТІо

"виховус" тещу~

А невістка

-

свекруху

В останньому березневому номері " Нового життя" вже наводився факт побиття жінкою з Рудні свого ... зятя, після чого останній, отримавши тілесні ушкодження, змушений був звернутися із заявою до міліції. П одібна історія минулого тижня

повторилася в П)'Хівuі . Тільки роля­ ми учасники цього, далеко не безне­ винного, дійства помінялися. Тепер уже зять - 38 7 річний Олександр Р-в так "відгамселив" рідну тещу, яка вже восьмий десяток розміняла, що та з тілесними ушкодженнями була госпіталізована до відділення

політравми лікарні

N2 17

міста

08.04.2009 року о 15 год. 45 хв. в ПДПЧ - 10 м . Бровари надійшло повідомлен ня про зад имленн я в приватн ій житлов ій квартирі за адресою: м . Бровари вул . Мета­ лургів, 11 , кв. 16. В результаті по­ жежі пошкоджено мебл і , закоп­

чено стіни та стелю . Отримав оп і ки обличчя та верхніх кін ­ цівок власник квартири . Він був н а правлений

до

прийм ального

в і дд іл ення Бро ва рськоі ЦРЛ . З битки ста н овлять ор і є нто вно 2000 грн. Врято ва но домашнє м ай но та будинок ор і єнтовн о на су~1у 200 тис грн . Причин а по ­ жежі - необереж не поводження з вогн е м при палінні цигарок влас ­ ником квартири.

року о 02 год . 17 хв. над ійшл о пов ідомлення про за­ горан н я в гос пода рчому будинку за адресою : с. Зазим'є, вул . Луго­ ва, 3. Ви 'і здом на м і сце встанов ­ лено : будинок 2 - поверховий, 6 х 5 м. 2007 року забудов и , 1 -ий по­ ве рх цегляний , 2- ий - дс-

07.04.2009

критrя

.. новЕ

ЖИПН•

-

ни, переконаний, від амбіцій не відмовляться - погрсбівuі й ди­ мерці зали шилися вірними соб і , розгро мив ши відповідно фут­ больні друж ини Заворич 5:0 та Ш евченкового ("Сокіл") - 3:0. Н а м 'яч менше погребівців і біл ьше димерці в - 4:0 спромоглися заби ­ ти

броварчани

у

ворота

кра­

силівців . Ппосківчани на виїзді посту пил ися семиполкінцям 0: І. Ще три зустрічі: Требухів -Рудня, Богдані нка - Калинівка та Ш ев­ че нк ова ("Локомотив") - Т а ­ расівка завер шилис я з нічийни:-.1 результатом.

За переб ігом останнього зі зга ­ даних поє д инків пощастило спостерігати н а власні очі . Та ­ расівці - бронзові призери ~ІИ н у­ лорічного 'Іемпіонату хоча й ви­ бороли нічию, але далася вона їм аж ніяк не просто. Тільки са-

Києва . Чи надовго? Час покаже . Так само, як і суд "с воє слово" скаже, якого зятеві -розб ишаці не уникну­ ти , бо за рукоприкладство доведеть­ ся відповісти . Як , до речі, й бровар•шнці Олесі Г-і , котра в пориві гн і ву завдала тілесного ушкодження своїй свек­ русі. Ну й часи настали! Воістину вже в моральну прірву скачуємося , коли близькі люди п іднімають руку один на одного!

да.. иа

enone•

тривас

Із настанням весни, коли власники садово-дачних ділянок все частіше навідуються на свої городи й до

осель, помітно зменшWІася кількість крадіжок у садових товариства . Але...

Ні-ні, та й проскочить у міліцейських зведеннях тривожне повідомлення про подібний злочин. покрі вля ш гнем зни ­ щено 2 -и й поверх будинку, пош­ коджено стіни та персстінки І -го поверху . Збитки становлят ь

ор і є нтовн о

5000

грн . Врятовано

домашнє ~І айно та поряд розта­

шова ні будинки орі є нтовно на суму 300 тис грн . Пр ичина по ­ жежі

-

коротке замкне ння с.lскт­

ромережі .

07.04.2009 року о ОО год . 02 хв. н адійшло повідомлення про за­ горання в житловому будинку за адресо ю : с. Св ітильня, вул . Ки ­ ївсь ка, 26. Виїздом н а місце вста ­ новл ено: буди нок знаходиться на бала н сі Світильнянеької сільра ­ ди, одноповерховий, 10 х 8 м, 191 О року забудов и , стіни і п е рек­ на, опалення пічне. В огнем зни ­ щено покриття ж и тлового бу ­ динку, по ш кодже но покриття на

вс ій площі , сті ни та п е ре стінки бvдинкv . Збитки становлять

орієнтовно 1500 грн. Врятовано пор яд

розташований будинок орієнтовно на суму 150 тис грн .

П ричина пожежі - коротке замк ­ нення електромережі .

АДРЕСА:

газета Б рова рс ьки х

з

нього

поч иналася

навала шев­

'Іенківських футболістів, надійно перейшов п ід контроль госпо­ дар і в. І тіл ьки фінальний свисток судді врятував команду Тарасінки від другого голу . Наступний тур обіцяє бути ще напруженішим. У одному із дво ­ боїв зійдуться я вн і лідери - пог­ реб і в ці й диме рці. Рудияни "екза ­ менуватимуть" завор ич ан, котрі зуміли пробитис я до чвертьф ін а­ лу кубка району . Тарасівці прий­ м атимуть "Сокіл" і з Шевченково­ го - но вач ка чемпі онаті вського турніру. Будут ь се нсаuїїІ Без ни х

у футболі не обходиться . За те й люби мо цю гру . Володимир НЕБРАТ.

Лише на лічені дні залишив без нагляду свій дачний будинок у Бог­ ланівці киянин Олександр К-ко. Та й цього було достатньо, аби там "по­ хазяйнували " непрохані тості - вик­ рали болгарку й бензопилу імпорт­ ного виробниuтва. На додачу ще й алюмінієві ложки та виделки прихо­ пили . Та біс із ни ми- тими видел ка­ ми . А от інструменту шкода, бо обійшовся він у чималу копійку. Дещо більше пощастило киянці Олені М-й . Злодії також навідалися до їі оселі. Але, видно, щось їх нас­ торожило , і вони зн иктt , нічого не nрихопивши. Тільки двері вхідні

18.00): 8-800-500-39-20. Контакт-ц е нтр Пенсійного фонду , у робоч і дні з 9.00- І 8.00:

тань п о шуку та nідбору роботи, .

інформацію про соціальні пос- ! луги служби зай нятості можна. , звернувшись

За повідомленнями Броварського міського відІ:Uлу (з обслуговуванням м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС Украіни в Киівській області. Броварський базовий

міськ­

райцентр зайнятості запрошує

всіх бажаючих взяти участь в Ярмарку вакансій, який відбу­

До Броварського базового !

міськрайонного центру зайня- 1

тості- у робочі дні з

6-63-35.

прийом громадян у Семиполківській сільській раді заступник голов и •.,.

райдержадміністрацїі

Воnодимирови .. Луценко.

lrop

ь;;~fН~І;$;,'WЖ'"*Іі;~ІЩ~:·!''і:Щm@Р:1;<1~ІЩ~!ті:;'ffі~ІіЩ"<!'і".1'і%іl1::::і1С@ШІ,іЮіW;М&.:іііо~й'І%:<:•і%:~і:.::~~:::::%Ц:;~j:=й:'АЧ·+::m~::-::::~::·=·:~'~'< 17 квітня 2009 р. з 14.00 до 16.00 буде п роводити прямий телефонний

зв'язок

з

населенням

квітня

2009

адресою:

Кірова,

року у

м.

13-00

до

Красовського,

21 квітня телефонний

З

буде

проводити

Бровари,

Броварський базовий міськрайцентр зайня · нтноі посади державного службовця

ro11oaнoro сnеціаІІіста аІмі11у HOAOHHR СОЦЇОІІІоНИХ nОСІІуr

3

2009

р. з 10.00 до 12.00 буде проводити nрями й •· зв'язок з населенням Ки'Івської област і ~ерший

при йом

громадян у Руднянській сільській раді заступник голови •

райдержадм іністрації Ваnентина Євrеніївна Wynьra .

~~=:::·;:~= === :.::,~:;,:,:~,::~/:;~.,..,. ::м:::::::=;'і:=~======~дій~' · :~=:====··· :

ВАТ "ІМУ-5" nовідомn•Е, що черrові JаrаJІьні 36ори акціонерів І від6удутьс• 29 трави• 2009 року о 15 rод. в nриміщенні ВАТ "ІМУ-5" за адресо10: м. Іровари, вуJІ. Пороwкова, 2. ~~ Реєстрація акціонерів з 14 до 15 год. 29.05. 2009р. в приміщенні ВАТ "БМУ-5 "'. _

ПОРЯДОК ДЕННИИ : Звіт правлі ння про результати фінансово - госп одарської діяль-

діяльності за

ревірки

ності за 2004-2008р . р . та осноані напрямки діяльності товариства на

сіі товариства .

2.

Звіт

діяльності за

ревірки

5. ревізійної комісіі

з

пе-

12 квітня 2008 року о 12.00 1і

~ відбудеться засідання літера­ !~ турно-мистецької

асоціації

!І "Пролісок·· за адресою: вул. !! гагаріна, 11 (салон "Вікна"). -~ Керівник В. Лобушко.

l:.~~"'~':•.iiot'>>'-''""""""'"';";,.;.,;;..,""~''"m'x'<·•CJ%~·rm~i:Ф".i\~r~~;j

КОД УДППЗ "Укрпошта" за адресою:

м.

Бровари, вул.Гагаріна, 20 буде проходити ··день Передплатника··. В ході проведення цієї акціі всі ба­ жаю чі будуть мати мо жливість зустрітися та надати свої пропозицїі, а також зауваж е ння

редакцій

пр едставникам

місцевих періодичних ви -

дань.

Адміністрація ЦПЗ N! 9, м. Бровари.

nрацеаІІааuтуаанн• АТ3Т "Ритм" аакуnоаус ВРХ

та коиеіі sa •исокими ~Імами. Тел: 8 (096) 324- 80-58, 8 (095 )

285 - 29- 08.8 (05 0) 448- 17- 48.

Правління ВАТ "" БМУ-5'" .

29 квітня 2009 року в приміщенні П огребської сільської ради Броварсь­ кого району Київської об ­ ласті , вул. Кал ініна, 9, бу ­ дуть проведе ні громадськ і слухання з приводу обго ­ ворення плану детальної ! забудови масивів " Поло - 1 ми" та "Висока" І Броварська міська

гаНІзація

ПРОС.ЯПОВА

"Ветерани

op-l Ук- і

раїни" та фольклорний гурт І

"Світлиця·· запрошують усіх і пенсіонерів, ветеранів пра- : ці,__інвалідів ~а зустріч з ук­ раІнською пІснею н а Ве- · ликдень, 19.04.2009 року о 14.00 у Парк Перемоги ("Ракушка") та на розвилку до пам'ятника Т.Г. Шевчен­ Іку - 20.04.2009 р, о 14.00. ~; Втрачене пенсійне лосвідчення серіі ААІ N~ 172519, видане УПФУ у Броварському район 10.09.2001 на ім'я Корніичук Ніни Михаипі в ни

вважати недійсним .

$1 Втрачене лосвідчення ветерана військово спужби серія АА N~ 11 5350, ви,цане Броварськи~

мі с ьквІйсь ккоматом 6 . 12 .2 005р . на І м ' : Козловського Воподимира Петровича , вважан недійсним .

';; Втрачене посвідч ення ветерана nраці , сері ' АА N~11 2994, в1-1дане УП та СЗН у Броварсько м районі на ім я Пінчук Упяни Пипилівни , вва жа тІ недійсним .

Київська обл., м. Бровари, бульв . Незалежності, 2 . Друк офсетни й .

Редактор:

бухrалтерія. nрийом оголошень

e·mall:

Вибори член і в н а глядової ра-

ди ВАТ "БМУ-5" .

фінансово - господарської

:'~·#(;(#.,.:X.W~-;4;:~~:t"'i~~\:~+~~;:~,;y~g;~~t.J:i~~*-'~1;:

й

Об сяг

4-23 -26.

• За · 'rочнісn анкладених фвкrів в.Щповідвє ва!Ор•

• =' лнСТУіtанн• з .,.,твчаМн · ~ На сторінКах газетИ~ • З. fН"іот. реклам>t •Ідf!овІІUІm.нІо_т• несе ре~·~·~•·

1 друкован ий

аркуш .

Відцруковано в ЗАТ

·" Броварська друкарня".

newlife@meta.ua

РеДвкція не завжди поділяє позицію авторів.

3

17 Дн і

f

та висновків ревізійноїкомісіі з пе-

2009р .

·

2008р.р .

фін ансово - господарської 2004 - 2008р.р . 4. Вибори голови п р авління, членів правління та ревізійної комі­

1.

Вимоги: громадянин України, в іком до 45 років , ос віта вища, е кономічна . Ста ж роботи у де ржа вній службі не м енше 1 року . Досконале володіння ПК , віл ьн е володіння державною м овою . Додатков а інформа ція щодо основних функціонал ьних обов'язків, розміру та умов о nлати nра ці н адається за адре ­ сою : м. Бровари , вул. Кірова , 92, те­ лефон дпв довідок 6-63-35. Зая ви nодавати nротя гом місяця з дня оn ублі кув ання оголо шення .

2004 -

З . Затвердження звіту пр авл інн я

4-03-76. 4-21-34; nромисловості і соціальних питань, відnощдальноrо секретаря 4-04-81 ; листів і масової роботи 4-02-92;

Бро варські міська і районна ради, районна

громадя н

10-06.

(посада тимчасова).

07400,

при йом

j!с, ;,;"''•',;;;,;;;.;.,,.,""'""'"ю'"' '"'"""""'"''""''"''""""""'''"'"'''~"""''""""" '"'"'''~''""'"'"""' :=:ж.:~: : -:=".,.;.,: ;-<.:<.:,~<::.:<: : .: ·і: . ~ =.;: ·:::':::-::=·==~~=·:.>": : :.щ:-:і~.:w~,,. · 21 квітн• 2009 р . з 10.00 до 11 .00 буде проводити ви'ізн ий ·.

вул.

тості оголошує конкурс на заміщення вака·

виїз ний

заступник голови Київської облдержадміні стра ції ВІктор Михайnови .. Вакараw за телефонами : 286-84-11; 286-

15-00

92.

заступник ;

заступник міського голови Воnодимир Воnодимировн .. ,: Руденко. )!:tн:1z'3:Uіvnt-;м::і+Е ОХ'Х;іїій:rtі!ШШИІП%%ШІКШ:!/ІІН:і!!іійіІІІй!ШЮЩіЕК'ІЕХ:-ІІ·:.·.::·::":І:Н',: : О:і>••:!.:ісс:,'}/:і''?І:''''.ІЩ:І%і'І'.:,,.

року у фойє цент­

ру зайнятості з за

2009

зайнятос~

обл асті

:))•і:':::•:::z~і:'"::W!fі"%іЩ'Иt:~і:;;Щ~і@1:ій:щ"::щv,то~ЩіjІ;!:\і'ЩІ:І::я::.щт:ї::/:::же<;:::і:;,;:;,:;,-д}:•щ:ю:,·: : .. , ... :::·: ТЩ'І:::;:щ:.:;:•::\•!:{:іN .... " 20 квітня 2009р. з 16.00 в гімназії ім. С.Олій ника за адресою вул . .·,

21 квітня 2009 року в поштовому залі Центру поштового зв'язку N2 9

квітня

Київсь кої

голови Київської облдержадміністрації Ростисnав Мико- і nайови.. Єрема за телефонами: 286-84-11; 286-10-06.

1 0-00 до 12-00 та Ярмарку nрофесій , який відбудеться 24

центру

8.00- І 7.00, yj

п'ятницю - до 16.00: 8-(294)f

!П \:\\ІЩ\tоб1\ііїП't~Юй#Ж'іІІ::Ойіі!ій-ПИ'Ч1ШйПЄ'!іі,ШК:Щ%:Щ:::;,•:;::::ііП::Н:ШіШІЯ'.Jі"<}';:;)Д:: •:::·•·•::t:ii.i': ··· :::::::::•:,::;::і.і''йШ!і/:::•: і•··••••· 16 квітня 2009 р. з 10.00 до 11.00 буде проводити ви·ізний

До уваrи мешканців м. Іровари та &роварськоrо райоиуІ

23

фойє

1

9.00- 18.00 , у п 'ятницю до І6.45: 1~. 8-800-50-50-600.

ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК, ВИЇЗНИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

з

деться

до · Держа.вного

центру зайнятості у робочі д ні з

пошкодили.

ir

держадміністрація.

длsr ві,цомчої переf.Іплатн -:-. §.12ІЩ•..

Крі м того у Міністерстві праці д іє "гаряча л інія" з п енсійн их питань (у робочі дні з 9.00-

І

8-8оо-5оо-7-53о. І Отримати консультації з пи- ~­

Відділи: громадсько-nолітичного жиnя

СПІВЗАСНОВ НИКИ · колекти в редакціі газети,

12. 1997 р .

мовідданість гостей дозволила у другом у таймі відстояти рівнова­ гу , бо останні 45 хвилин вони просто провалили . Центр поля , а

риття дерев'яні, покрівл я шифер­

районн ої держа вної адміністра цїі.

КІ N9 259 вЩ 10. ІІЩЄІtС 35064,

8-(294)5-45-47;5-62-08.

У двобої зійдуться лідери

міської та район ної рад,

Свілоцтво лоо пеожавну оеєстацію

рації: звертатись у робочі дні з 9.00 до 18.00, у п'ятницю - до І 6.45: 8(044)206-74-88. В Уnравлінні праці та соціаль­ ного захисту населення Бро­ варської райдержадміністрації : звертатись у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п ' ятницю до 16.00:

виходу:

середа. субота.

Зам.

561

ТИр~ж

710. лрим .

#26 2009  
#26 2009  
Advertisement