Page 1

СУБОТА

23 березня

2002 р. N!! 26 (9328)

Виходить

17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

ОЖИВАІОТЬ ІОІРИЦЬКІПОЯІ

Зі святом вас. nрацівники кvnьтvри та аматори народноrо мистецтва! Від імені Броварської міської ради та її виконавчого ко­

цюють п'ят ь закладів культури та

інші машини. Маємо неnогані сходи озимих культур, розnовідає Василь Іванович. - Цими днями при­ стуnимо до їх nідживлення. На кожен гектар ози­ мої пшениці внесемо по 1 центнеру аміачної селі­

-

Хлібороби ТОВ "Бобрицьке" одними з nерших

вання броварчан.

торним і розмаїтим світuм рідної культури, створювати умови для творчої саморсалізації людини.

ки виступам на престижних обласних, республіканських і

У культосвітніх закладах району сьогодні працюють ч у­

і'Ііжнародних конкурсах багатьох наших творчих колекти­

йні, доброзичливі, висококваліфіковані працівники ку­

вів. Постійним явищем у культурному житті і'І іста стали

льтури, аматори народного і'ІИстецтва, котрі, Н Рзважаю ­ чи на життсві труднощі, гідно і чесно виконують свою високу місію.

і'ІИСТРЦТВО І'І ви збсріга сТl' і примнuжустс наші культурні

Від щирого серця бажасмо вам і'Ііцного здоров' я, вели­

надбання, зм іцнюстс ОС ІІОВИ духuвrюсті громадян.

кого людського і родишюго щастя, ІІсІТХН l'ІІІІЯ І3 роботі і

Бажаю ІJаі'І щас ли1юї долі, і'ІИру, тпорчої насн аг и , добро­

професійного задuволе шІя від Н С'Ї.

буту і дuстатку паши м рuдинам.

жаю.

50

лля на відродження народних традицій та естетичне вихо­

Висловлюю ваі'І щиру подяку за ІІ<пхнеІшу прац ю. Св оїі'І

підготовлений грунт вже лягло кондиційне насін­ ня вівса на nлощі 60 гектарів. До речі, місцеві ме­ ханізатори тут мають великий досвід роботи. І на власному досвіді вони nереконалися, що ранні nо­ сіви ярових зернових культур дають nрибавку вро­

курудзу на силос і на

Саме вам випала велика честь плекати життсдайні на­ ціональні традиції, знайомити співвітчизникіп з нспuв­

виставки творів проф ес ійних та самодіяльних художників.

У добре

ранніх зернових культур на всій nлощі за 8-10 ро­ бочих днів. НинішІ-J.ього року дещо розширені nлощі nід ку­ курудзу. Гі вирощуватимуть на 350 гектарах . За­ везено високоврожайний сорт насіння " колектив­ ний". На nлощі 300 гектарів вирощуватимуть ку­

ного мистецтва!

Місто Бровари відом е на Київщині і за її межами завдя ­

три .

агрегатами хлібороби nланують nровести сівбу

28 клубних форм ува нь.

рьох тисяч дітей та дорослих, котрі спрямовують свої зуси ­

дити

Для сівби ярових своєчасно nідготовлено nосі­ вний матеріал. Насіння nеревірене вдержавній на­ сіннєвій інсnекцїі . Все воно кондиційне. Таким чином, зерновий клин у госnодарстві буде дове­ дено до 800 гектарів, у тому числі озимі займа­ ють 460 гектарів, а на решті nлощ будуть nосіяні ярові . Хлібороби роблять все для того, щоб на ко­ жному гектарі зібрати в середньому по 22 цент­ нери зерна, у тому числі озимої nшениці - по ЗО центнерів. Під урожай нинішнього року nосіяно озиму nшеницю кращих сортів "циганка", "київсь­ ка-7 ", "nоліська-90 ". На nідготовці nлощ до сівби ярових культур nра­ цюють три трактори. Механізатор В . М . Кравчен­ ко щодня закриває вологу на nлощі nонад 40 гек­ тарів при нормі 28 гектарів. На боронування nа­ совища сумлінно трудиться П.І. Смик . Головний агроном з вдячністю називає механі­ заторів В.К . Рогозіна , Г.М. Накалюжного, С . В. Ба­ рабаша, котрі входять до складу загону родючос­ ті грунтів. Зранку і допізна вони вивозять і розки ­ дають по nолях nід майбутній урожай місцеві до­ брива. - Чим більше їх внесемо в грунт, тим кращі Щодня каже В.І. Дідик . матимемо врожаї, механізатори вивозять на nоле до 300 тонн орга­ нічної nоживи. До механізованоі ланки сівачів входять досвід­ чені механізатори А.Ф. Лилик, П.І. Смик. Трьома

том- Днем працівників культури та аматорів народ­

У художній самодіяльності міста займається більше чоти­

весняне nоле, а ремонтники nродовжують лаго­

шю .

району щиро і сердечно вітають вас з професійним свя­

сок у процес розвитку Броварів. Сьогодні у нас плідн о пра­

лем Івановичем Дідиком ми зустрілися на маши­ нно-тракторному дворі. Зранку тут уже киnить ро­ бота . Гудуть тракторні двигуни, стукотять різні аг­ регати . Механізатори виводять nотужну техніку на

Одночасно механізатори боронують nлощі ози­ мих жита і пшениці, а також багаторічних трав. Такий агрозахід дає прибавку врожаю 1,5-2 цен­ тнери на кожному гектарі. Адже шляхом борону­ вання закривається волога в грунті, знищуються бур'яни . Цього року у госnодарств і вирощуватимуть ко­ рмові буряки на nлощі 35 гектарів. Механізова­ ний загін вивозить і розкидає органічні добрива - в середньому по 70 тонн на кожен гектар. Восени було nіднято зяб на nлощі 500 гектарів. Це значно полегшує nідготовку nлощ до сівби яро­ вих культур. Заnлановано дещо розширити маси­ ви nід зерновими . Так, ячмінь вирощуватимуть на nлощі близько 200 гектарів, овес - 150 гектарів, вику - 20 гектарів. Крім того , на nлощі 80 гекта­ рів буде засіяно кормовою вико-вівсяною суміш­

нна рада від імені трудових колективів і усіх жителів

Заклади культури нашого міста роблять свій гідний вне­

З головним агрономом ТОВ "Бобрицьке" Васи­

у районі почали сівбу ярових культур.

Броварські районна державна адміністрація та райо­

мітету щиро вітаю вас зі святом!

З пuв а гuю

міський голuва

1.3.

ПЕТРЕНКО.

Голова райдержадм іністрації

Голова райради

Л.А. ВАЙСФЕЛЬД.

Л.В. СЛОБОДЯНЮК.

УЛЬТУРА- 110 сума ус іх пилів лія­ К льності звичаїн, нірувань. А ще -

Вершиною хорео граф ічно го 'tистецтпа ансамблю <<Галатея» і балетмейстера На­

спосіб життя особистості, що визначасть­ ся соціальним оточешrя 'ч . Сr,оголні ~rи

талії Лисохчари стали пср е~юги в облас­ ІІО~ІУ конкурсі <<Дебют», триу;чфальні ви­

втретє вілзначаою Всеукраїнський день працівників культури та аматорів нарол­

ступи в Палаці кулr,тури <<Україна». ПрРд­ с тавляти наше і'tісто у святкува нні 70-річ ­

ного чистецтва. Пройшов рік і хочеть ся полілитися з бровdрчанdми нашичи здо-

чя

броварчан та гостей ~ rіста. Пронсj\ено 80 екскурс ій, які відвілали близькu б тисяч літей. Б уло організонано і пропедєно вис­ тавки: «Ой, ралуйся :зо~tлоІ», << Історія Ук­ раїни у ви:нrачних постатя х», «УкраїнСJ,­ «Мистецтво жипоnису»,

ка вишиванк а» ,

КиївсІ,кої області було ІІаІ\аІІо прапо

«Мистецтно приро;\И» та <<Плане та гучо­

і народпочу інстр}"Іонта-

РУ"· Велику сететич ну насололу олержа-

cai'te << Галатсї»

Персчо-

ли при сутн і ніл ~rалюнкіn ти приро­

га ~ІИ. У закладах кулr.тури чіста пра­

лних КО~!ПОЗИІ(іЙ учІІіН ХУ,\LІЖІІіХ СТ)'­ ЛіЙ Володичира Драгани та Лснка Во­ слили, по с терів російс ьких і україн­ сІ,ких ХУДО ЖНИК і В-Пl'РСЛВИЖІІИК!fJ, кu,шо зифй Григорія l'vlиpoнerrкa та

бутК<ІМИ, ДОСЯГНСННЯ~!И ТіІ

цюс 195 чол овік . Упролопж 2001-го року було пронl'лено 420 різномані­ тних культурно-чистеr(r,ки х і 'юло­

Аіжrrих захолів, які nілпілало близr,­ ко сотні тисяч бpon<Jp •rarr Ті! гос тей ІІіJІІІОГО міста. На І(l'ІІТР<І Л І,НіЙ в

місько~r у

кулІ,турІІо"Іу

CI\l'IIi,

І\l'Іrтрі

ЩО& JНИПR 6VDO КРАСИВИМ лr,но:чу шrс<Jмблю школи :-1истецтп. На nис­

т<шці було пролетавлево художні роботи виховаІІІІіВ никладача rпк ол и ~tИСТt'І\ТП

їнського козаr1тва, «З любоп'ю і шаною до Кuбзаря», вечори, присвячсні Міжна­

Олни Ларіонової.

родrю~ІУ жіночо~ІУ лmо 8 Березня- «Ж і­ нок прекрасних і~Іl'ІІі1» та « Каналери зап­ рошують». Найулюблеrr і шими спятами стали Донь Перемоги, ДоІJІ, Незалежпості

чайна"

України, День міста, ле разuч з тпорчими колсктивd~ІИ беруть участь мешканф й го­

РЛСІ\І,", :злuбув

міста.

Постійни~tи

стали

Ми горлимося

вокалr,нин луетом "По­

у склалі Вікторії Зотопої та В'яче­

сла ва Купріснка, який :зай пяп І міСІ\t' па Міжнаролному конкурсі "Мелолія 1\ПОХ сс­

11

<< Пер сПL' ­

" Ч срно па

рута

-

~tут, Заслуженого артисти України Ан<Jто­ лія

і

Бурдейrrого

його

Учні шкіл естетичного виховаш rя зай­

сuх. Щиро лякусмо за плілву працю вик­

ладача~! О.В. Анлрсєвій , С.О . Фадссвій, Н.П. Вралій , І.В . Сучкопій, Т.М. Сердюк,

<< І ОО»

-

Вилентину Грабов'як . усіх са ­

:чодіялr ,них а ;читорів СІ\l'ІІИ. Дякусмu всі~r ПрdІІінника:ч кулr,тури та іІ~ІіІТОра~І НарОІ\ІІОГО ~1ИСТL'І\ТВ<І ЧіСТ<! і ра­ Йону за їх безкорисну, с,І~rо віману пра­

І\Ю, ЯКd налас ЛЮДЯ:Ч Л)'ІІІL'ПНИЙ СПОКіЙ, 131пр екрасного.

пиховус

С.В. Пархо ~r спко, Р .В. Копитіній , Л.М. Па­ rпслссній, Н.О. Оксюті, НЛ. БіЛJ,сІ,кій, ІЛ.

лчуття

Дем'янику, Т.П. Чорній, С.А. Хача1уровій. С.Ю. Шибаrюній, Н.О. ПL• тренко.

ІІаролу та рілrюго краюІ

Значну роботу в культурному і

оспіт­

сько го клубу, якими ксруютr, полружжя

пuлить БроварсJ,кий крас:m<Jпчий музей.

Віктор і Марина Дмитренки.

Протягом року ~tyJcй

вілrзілало

8

мололе

по­

коління в /\,УСі патріотизчу, любові до свого Баж,tс~t()

uci;vr

чіцrюго :злоров' я, щ<tстя і

нових творчих зле тів!

ньочу жиrrі нашого >tіста й району про­

лует та ансаі\tбль ло~ tри ст і н «Кур аж » ~t і­

«Любич», Любов

<<СЛОН-М», лирсктора кулІ,турного I\l'HT-

py

няли призові :-1ісця на обласних конкур­

ло» з'явились нові : духuвий оркес тр МКЦ « Промет ей», гурт наро дної ~ t узики « Н а добро», вокальний dнса~tблr, «Б ропарчаrю­ чк<І>>, яки:чи керуюп, Михийло Прулчен­ ко, Валерій Жос, Ніна Ніколаєнко. Від­ інструментальпий криттяі\t року стали -

ніти ко:чполпuри і поетесу Наталію Баг­

;чову, керівникіn гурткіп, <tртистів тоатру

-

2001 ".

« Псреnе с ­

Віміл кулr,тури ~tісІ,коі рали nітас з пр о ­

фесійним сnятом споіх колег 1 німілу ос­

до на­

раїнсr,кого конкурсу

кими, як «Мальва» , «Престиж», «Череви­

БОНІ\іlр>і

<<Мальовнича наша Україна ».

Шу:чопську, Галину Васюк, Налію Халаі­

ролу". Вікторія стаЛ<J псре1\ІОЖІ\Nt Вссук­

Поруч з уже віАо~ІИ~tи колоктив,J~Іи, Тd­

і'v'ІИ КОЛ И

варського ХУІ\ОЖ НИК<І

місце в обласно~tу кон­

курсі сі~rсй-ерудитіп "Віл роІ\у

зустрі•rі

ко!чанд КВК. конкурси « ПопелюнІ ка» та «Клуб капітаніп», фсстипа лі «Пові р у себе» і «Сп<Jлах нової зірки», які пронолятІ,ся за ПіІ\тримки міського голови І .З. Пстрсrrка .

чки», «Барвінок», « Елелr,п сйс»,

рикатуристи Валима Ш L•нчонки, ви­ шивок учасни щ, ансачблю

сло». Нині в ;vtузої Аіс внетапка бро-

«Промстой» тралиційни~tи стали: Ію­ ворічні ранки мя дітей, « Різлвяні :Jустрі­ чі», Дет, Захисника Вітчи з ни, Деш, укра­

сті

Остапа Пасіки , робіт хуложника ка­

Микола ШЕВЕР, : JаПіАуючий вімілоч кулнур и

тиоРr

:-tісr,кої рали.

гектарах на зелений корм.

У сільгосnnідnриємстві утримується чимале ста­ до великої рогатої худоби. Щороку для неї загото­ вляють вдосталь кормів. На зимово-стійловий nеріод для кожної умовної голови ВРХ заnланова­ но nриnасти 1,5-2 тонни сіна, 4-5 тонн кормових буряків, 5-6 тонн силосу. Крім того, дирекція зав­ жди дбає і про худобу, яка утримується в nриват­ ному секторі. Ось уже 35 років Василь Іванович Дідик зустрі­ чає весну на бобрицьких nолях. Настав час іти на заслужений відnочинок, але він не уявляє свого

тиж"

робництво nшениці і ячменю,- говорить В . І. Ді­ дик . Саме таке зерно хочуть одержувати люди за земельні і майнові nаї. А ще хочемо вирощувати цукрові буряки, щоб видавати людям цукор.

робіт . Щоб щедро заврожаїлася нива.

Галина ПОЛЯКОВА.

за гальнонаціuн ал ь­

ся наша броварчанка, юна балерина Мілена Сидорова. Ця видатна нагорода цілком заслужена. Адже творчий шлях 15-річної Мілени спра­ вді тріуJІ.нjJальний. Вона ста­ багатьох ла переі'южцем престижних Міжнародних конкур сів. Першою сходин­ кою до пизнання був 111 Мі­

шні nоля, контролює, доnомагає, вимагає, щоб нива засівалася хлібом і добром. -Директор Станіслав Григорович Малюга nо­ ставив nеред хліборобами завдання збільшити ви ­

У ці весняні дні оживають бобрицькі nоля. Ме­ ханізатори разом зі своїми керівниками nосnіша­ ють своєчасно і якісно nровести весь комnлекс

!V

"Люди на програми вої року- 200 І". Цісї ви со кої на­ городи в номінації "Юний талант року-2001" удостоїла­

жипя без цих щоденних трудових будн і в, без лю­ дей, з котрими nліч - о-nліч щодня в nолі, там, де завжди йде битва за врожаї. У ці дні, як і колись в молодості, він на велосиnеді об 'їжджає навколи­

...

РОКУ-

11 ЯІОДИНА

жнародний конкурс "Фуете Артску

2000" (срібна недаль,

16 бере з ня у Національно­

звання лаурсат<І), далі- пе­

му палаці культури "Украї­ на" на центральній сцені де­ ржави відбулося вручення пр еспремій "Прометей -

ремог а у Всеукраїнському

конк ур с і "Рипrи часу", що проходи в у • Львові, видатна п е рснога у Москві на ІХ Мі-

2001''!

жвародному конкурсі арти­

нагородою юну балL' рИІІУ по­

стіп балt:ту та хореографії

i l'r.

:здuро вип нарuдний депутат

(брон зопа ме­

України O.!vl. ІЩl'ІІКО. Звu­ рушl'ні і ща сливі :\'Іілєна та її 1\Іаі'!а Нінель 1\'Іикuл,!Ївна

Г.

У ланової

даль, зва ння лаурР ата) , чис­

ленні призи від Товариства любитслів балету, преси,

щиро

дякують

за

ува гу

та

1\\іжнародно­

привітання, а також вис\ов­

му конкурсі "Фуете Арте­

люють Сl'рДРЧНУ ІJДЯЧІІіСТЬ міській влад і та й голові І. З

"Гран-п рі" у

lV

ку-2001", і нарешті, прести­ жний "Prix dc Lausanne" в

Міжнародному конкурсі у Шп ей царії, а також призи глядацьких симпатій телеба­ чення Швейцарії, та перше м ісц е у Міжнародному кон­ курсі "Юність балету", який нещодавно проходип у На­ ціональній uпері України. Прямо у залі після пручL·­ ШІЯ прt:мії "Людина року 2001" Мілену привітали :Jе­ мляки,

а

також

з

високою

П етре нку за по ст ійну від r·римку

Та

ДОПО]\ІОГУ

В

ІІОІЗД ­

КаХ на конкурси.

Сердечно вітаою тєбС' , Мі­

лснu! Хай яскр<шо сяс зірке! твоєї долі, хай щедро палах ­ котить лРгєндарне: пол ум' я Прометея, до якого ти NJлу­ чилася перш ою у JJJ тисячu­ літті завдяки таланту і вели­ кій праці!

Надія ГА.l\1АЛІЙ.


23.03

Ne26(932BJ ПОНЕДІЛОК,

25 березня УТ-1 Об.ОО •доброго ранку, Украї­ но!»

Об.О5 Околиця Об.ЗО, 07.00, 07.30, ов.оо Но­ вини

06.35, 07.10, ОВ.10 Погода Об.37, 07.15, 07.35, 08.15 Спорт

06.40, 07.40 Огляд преси 06.50, 07.50 Hi-Tech 08.25 Економіст 08.45 Смачний ранок 09.00 Споконвічні істини 09.05, 22.55 Телеслужба розшуку

09.10Х/Ф 10.25 Український романс 11 . 1О д/с ·Казки лісу•

11.35, 15.15 Mjc 12.00 д/с •Країна СВЯТ» 13 ОО, 21.50д/ф 13.20 Ретроальбом 13.21 Немеркнучі зірки 14.00, 16.50 Закон є закон 15.10 Абетка безпеки 15.40 Студія •5• 16.20 Концерт 17. 15 Надзвичайна ситуація 18.25 Милосердя 18.50 Простір-бізнес-простір 19.00, 20.00 Вибори-2002 19.30 Саме Той 20.40 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.30 Питання дня 21.35 Світ спорту 23.00 •Підсумки" 23.25 •Доброї ночі, Україно'• 00.05 Т jc «Сімнадцять миттєвостей весни•, 1Ос. УТ-2 07 .ОО Сніданок з •1 + 1• 07.30 Tjc •Повна безпека•, 2с. 08.30 Сніданок з" 1 + 1• 09.10 •Без табу• з О. Герасим'юк

10.05 Т/ф 11.05 У світі добрих новин 11.35 Зірки, на сцену! 12.15 Х/Ф 13.25 Діловий канал. Тиждень 14.00 Tfc •Прибулець•, бе. 14.40 Т/с «Район Сансет•, 498с. 15.30 тсн 15.45 Т/с •Зоряні дороги•, 10с. •Агентство Т jc 1б.40 •Місячне світло•, 5с. 17.35 Т/с •Район Беверлі Хіллз•, 110с. 1В.ЗО Tjc ·Москоаські вікна•,

12.35 Сократ-Свінг 12.55 •Влада факту• 13.10 Т/с •Місце злочину: Франкфурт•

14.40 •ІDЕЕА-студіо• 15.10 •Ім'я• 15.40 Закон є закон 1б.ОО Сократ-Свінг 1б.15 Т/Ф •Н. Н. Петренковідданість добру• 16.30СТН 1б.50 Все про податки 17.10 Х/Ф •діти Дон-Кіхота• 18.40 Док. фільм 19.00 Вибори-2002 20.00 Дозвольте запитати 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.30 стн 20.50 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 20.55 Глобальні поради 21.00 Вибори-2002 21.30 •Вісті ТИЖНЯ» 22.25 Погода 22.30 •З ніг на голову• 22.50 •Музичний інтервал• 23.10 Х/Ф •Смертельне прощання•

00.45

•Пісні нашої юності•,

1ч.

7 КАНАЛ 10.05 •Казка лірника Сашка• 1О. 15 •Глобальні поради• 10.25 Tjc •Легенда про Вільгельма Телля•, 10с.

11.25 •Сократ-Свінг• 11.35 Музика на 1VТ 11.45 •Сократ-Свінг• 12.05 Торгінформ 12.20 •Добрі НОВИНИ• 12.30 Новини Європи 17.05 Торгінформ 17.20 •ДОбрі НОВИНИ» 17.30 Нім. мова •AIIes Gute!•, 4 вип. -18.00 Грації від ·Гравісу• 18.20 Торгінформ 1В.40 •Ноосфера• 19.00 ·Заглянь у майбутнє• 19.10 Клініка •Чоловіче здоров'я•

•Шлях до успіху• 19.З0 •М-СТИЛЬ» 20.00 Торгінформ 20.15 •Заглянь у майбутнє• 20.30 •Зоряна дорога• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради•

19.15

21.ЗО •Ой, під вишнею, під черешнею•. Теледебати 2З.20 •Киянам- гідне життя•

•Сходинки до сла­ ви•, 9с. 22.15 Урочиста церемонія вручення найвищої наго­ роди в кінематографіч­ ному світі •Оскар• 00.00 •Парк автомобільного періоду• ОО.ЗОТСН

ІСТV 05.40 Т jc •Приватний детектив Магнум• Об.35 "Гаряча сімка" Об.45 •Факти• 06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с •Сімба- цар звірів• 07 .ЗО М/с •Вуді Вудпеккер і його друзі• 07.45 •Факти• 07.55 Погода 08.00 •Плюс/Мінус• ОВ.15 Т jc •Приватна міліція• 08.45 ·Факти• 08.55 Погода 09.00 Tjc •Рятувальний пат­ руль «Гаваї• 09.55 Т/с ·Мілагрос•, 190с.

УТ-З

10.00, 11.00, 12.00, 14.00,

5с. 19.ЗОТСН

20.00 •ТСН•. Проспорт 20.10 Т/с •Критичний стан•, 1с.

21 . 15 Т jc

07.00 Новини 07.10 •Народна платформа• 07.15 •Сnорт-тайм· ОВ.ОО Новини ОВ. 15 Погода ОВ.20 Хjф •Поліцейський із Беверлі Хіллз-2• 09.00 Новини 10,15 Х/ф •Золотий гусак• 11.30 Т jc •Алондра• 12.00 Новини 12. 15 Т jc •Заборонена жінка• 13.00 За київським часом 13.15 Т/с •Сnрави сімейні•, 15с. 13.45 •Шлягер• представляє

...

1)

14.35 Телеслужба розшуку 14.45 ·Курорт у місті• 15.00 •У міліцію - про­ фесіоналами•

15.20 Мед. центр •довіра• 15.30 •Особистість•. Телеза­ мальовка про Г. І. Бонда­ ренка

15.50 На ранковому прийомі 16.35 Лікар Р. Довженко 16.40 Tjc •Життя спочатку•, ВВс. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 18.00 Новини

1В.10 •Чекай на мене•

19.10 Ток-шоу •Моя сім'я• 20.00 •Подробиці• 20.45 Кримінал-шоу •Афера• 21.35 •Народна платформа• 21.40 Tjc •УВС• 22.45 •Кримінал• 23.25 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час•

00.00 •Народна платформа• 00.05 •Телефортуна• 00.45 Погода ТЕТ 07.05 Мультфільми 07.35 •Магія КіНО» ОВ.ОО Християнська програма ОВ.30 СТН-тижневик ОВ.55 Глобальні поради

09.00 •Чорний квадрат• 09.30 Телепресклуб 10.15 Уроки історіі 10.25 •Київ класичний• 10.45 Майстер-клас

вини

10.50 Tjc

•Чорна nерлина•.

65с. 11.45 Т jc •Приватний детектив Магнум• 12.45 •Факти• 13.00 Х/Ф •Найкращий друг• 14.55 Т/с •Школа моделей• 15.20 М/с •Вуді Вудпеккері його друзі• 15.25 М/с •Сімба- цар звірів• 15.55 М/с •Черепашки­ ніндзя»

16.20

М/с •Справжні монст­

РИ•

16.50

М/с •Сnравжнє життя

Рок ко»

17.15 Mjc 17.40 Т jc

•Джинджер• •Квантовий стри-

бок•

18.45 •Факти• 19.1 О Нейтральна

смуга

19.З5 Погода 19.50 Х/Ф •Повітряні рейнджери•

21.45 •докладно• 22.35 Погода 22.40 Х/Ф •Убивство на ріці• 00.30 ДКТ представляє. •Світ Computera• 00.50 "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ Підйом Об.ЗО Репортер Об.З5 Підйом Об.50 • Телепузики• 07.20 Підйом 07.30 Реnортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с •КітПес•, бОс. 08.15Підйом ОВ.ЗО Репортер ОВ.35 Підйом 08.40 Знай наших ОВ .50 Підйом 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.15 Мультфільм 09.35 Х/Ф •У бій ідуть одні

06.25

•старики•

11.10 •ЖіНОЧИЙ ПОГЛЯД• 11.45 •Напередодні. 19бб• 12.45 Т/с •Місце зустрічі для

підприємців 11.05 •Споживач•

Х/Ф •Пригоди Тома Сейєра і Гекльберрі Фінна•, 1с. 12.30 Закон є закон

11.15

1В.ОО ·Факти•. Гарячі но­

змінити не можна•, 1с.

14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.20 т;с •Кете і пес•, 15с. 14.50 М/с •Нік і Перрі•, 24с. 15.20 М/с •Пеппі Довгаnанчоха•, 1Вс.

і Джеррі•, 1с. 1б.20 М/с •Друппі-детектив•,

15.55 М/с •Том 1с.

1б.40 М/с •Норман Нормал•, 1с. 17.10 Т(с •Баффі- знищувачка вамnірів-11•, Вс. 18.05 Т/с •Клоун• 19.00 Реnортер 19.25 Погода 19.30 Т/с •ДИКИЙ ЯНГОЛ• 20.55 Х/ф •Проnажа свідка• 22.ЗО Репортер 22.55 Погода 23.10 Х/Ф •Кікбоксер-З• О 1.00 •Напередодні. 19бб• О 1.30 Реnортер О 1.40 Телеслужба розшуку

О 1.45 •Село Глуківка• 02.00 Спорт. огляд •Жіллетт• СТБ Прогноз погоди

07.00 07.05 Астрологічний nрогноз 07.10 •BIZ-ТV• 08.00 Бізнес-студія ОВ.40 Стан •neXt• 09.00 •Вікна у світ• 09.30 •Ви nрактично здорові• 10.35 Х/ф •Горянин• 12.40 Х/Ф •Сnокуса• 14.30 ·Вікна. Новини• 14.50 ·BIZ-ТV• 1б.25 д/ф •Зелена Україна• 1б.40 Т(с •Кохання, що іскриться.• 17.25 ·Вікна. Кримінал• 17 .З5 Т jc •Пристрасті по­ італійськи•

1В.1 О •Вікна. Столиця• 1В.20 Т ;с· •Пристрасті по­ Новини•. Спорт.

Погода •Кримські історіі•. •Курорт• 19.45 Т jc •Сп рут• 20.55 Х/Ф •Після сексу• 22.50 •Вікна. Бізнес• 23.10 Передвиборні теледе­ бати. •Партія, панове!• 23.50 Італійський футбол. Серія •А•. Огляд матчів

19.40 д/ф

туру

О 1. 05 •Автостиль• О 1.25 Астрологічний nрогноз ВІВТОРОК,

26 березня УТ-1 Об.ОО •доброго ранку, Украї­ но!»

Об.О5 Околиця

06.30, 07.00, 07.30,

ОВ.ОО Но­

вини

Об.З5, 07.10, ОВ.10 Погода Об.37, 07.15, 07.35, ОВ.15 Спорт Об.40, 07.40 Огляд преси Об.50, 07.50 Автоновини ОВ.25 Економіст ОВ.45 Смачний ранок 09.00 Споконвічні істини

09.05 Х/Ф 10.15, 13.00д/ф 11.10, 15.15 Mjc 11.35 Концерт 12.00 Д/с· «Денні,

розкажи

мені»

13.35 Ретроальбом 13.40 Немеркнучі зірки 14.05, 1б.50 Закон є закон 15.1 О Абетка безпеки 15.40 Студія ·5· 15.55 Казнадержави 1б.20 Концерт

Яценко 1В.25 Енергетичне поле 19.00, 20.00 Вибори-2002 19.ЗО Саме Той ... 20.40 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.ЗО Питання дня 21 .З5 Футбол 2З.ОО •Підсумки• 23.25 •доброі ночі, Україно!• 00.05 Т/с •Сімнадцять миттєвостей весни•, 11с.

17.15 Співає О.

07 .ОО 07 .ЗО

УТ-2 Сніданок з • 1 + 1• Т (с ·Критичний стан•,

1с.

ОВ.ЗО Сніданок з • 1 + 1• 09.10 т;с •Московські вікна•, 5с.

1В.ЗО Tjc •Московські вікна" 10.05 Концерт 11.20 Модний час 12.00 Перехрестя 12.40 Х/Ф 14.00 Т(с •Прибулець•, 7с. 14.40 Т/с •Район Сансет•, 499с. 15.ЗОТСН' 15.45 Т(с •Зоряні ШЛЯХИ•, 11с. 1б.40 Т/с •Красуня Джек, кра­ сунчик Джил•, 29с.

09.10,

17.З5 Т/с •Район Беверлі Хіллз•, 111с. 1В.ЗО Т jc «Московські вікна•, бе. 19.ЗОТСН 20.00 Tjc •Критичний стан•. 2с. 21.05 Т/с •Сходинки до сла­ ви", 10с. 22.05 Вибори-2002. Передвиборні дебати

23.00 ТСН 2З.ЗО Телеслужба •Ситуація• 23.45 Нічний інтелект. клуб

•Остання барикада• ОО.ЗО Телеслужба •Ситуація" УТ-З Новини

07.00 07.15 •Народна платформа• 07.25 •Мелорама• 08.00 Новини ОВ.20 Т/с •УВС· 09.00 Новини

09.30 •Вікенд•

1З.ОО За київським часом 1З.15 Т/с ·Сnрави сімейні•, 1бс. 13.45 •Хіт-базар• 14.20 Молодіжна телеслужба 14.50 Творчий вечір І. Стратія •Янгол мій•, 1ч. 15.З5 •Інтер'єр• 15.50 Мед. центр •довіра• 15.55 •Недільні зустрічі• 16.35 Лікар Р. Довженко 1б.40 Т jc •Життя спочатку•, 89с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 1В.ОО Новини 18.10 •Народна платформа• 18.15 Т/с •Земля кохання• 19.10 •Велике прання• 20.00 •Подробиці• 20.45Ігрове шоу ·Слабка ланка•)

21.45 •Народна платформа• 21.50Т/с ·УВС•, бе. 22.55 •Камера сміху• 2З.40 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час• ОО. 15 •Народна платформа•

00.20 Х/ф •На переломі дня• 01.55 Погода 02.00 Tjc •Загін сnеціального nризначення•

ТЕТ

07.00 •Вісті тижні• 07.55 Погода 08.00 Християнська програма 08.ЗО стн

італійськи»

19.00 •Вікна.

10.05 Х/ф •Каnітан Нема• 11.30 т;с •Алондра· 12.00 Новини 12.15 Т/с •Заборонена жінка•

08.50 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 08.55 Глобальні поради 09.00 Т (с •І завтра кохання• 09.30 Закон є закон 09.35 •Планета Боулінг• 10.05 •ІDЕЕА-студіо• 10.40 •Ім'я•. Б. Стуnка, Зч. 11.10 Вистава •Осінні скриnки•

12.35 Сократ-Свінг 12.50 •Архітектурна галерея• 13.10 Закон є закон 1З.15 •І все-таки романс ... • 1З.40 Закон є закон 13.45 Сократ-Свінг 14.00 Київські ділові новини 14.15 Економічний вісник 14.45 ·Бард-салон" 15.1 О Х/Ф •Діти Дон-Кіхота• 1б.40 «Всесвіт по імені Гщон•, 2ч. 17.20 Мультфільм 17.30 .. зі стелі• 18.00 •Мій Ермітаж• 18.30 .. земля і небо Києва• 19.00 •Зворотний зв'язок• 20.00 Т/ф •Н. Н. Петренко відданість добру• 20.ЗОСТН 20.50 •П'ять ХВИЛИН• 20.55 Глобальні поради 21.00 •Команда + ТУ• 21.ЗО ·Вісті• 21.55 Погода 22.00 •Мас-медіа• 22.05 •З ніг на голову• 2З.ОО стн 2З.1 О Новини з вітрини 2З. 15 Київські ділові новини 2З.25 •Звичайне чудо• •Червоний 23.40 Х/Ф світанок»

О 1.ЗО Молодіжна телеслужба КАНАЛ 09.05 Вистава •Без ... кінцева подорож•, 1ч. 1О.ЗО Новини Європи 11 .ОО Торгінформ 11.ЗО •Саме Той· про себе 12.00 <Доживемо до понеділка• 12.30 Торгінформ 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ• 17.30 Телегра •Наш острів• 18.20 •Заглянь у майбутнє• 1В.ЗО •Актуально- нагально• 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.45 •Заглянь у майбутнє" 20.00 Торгінформ 20.20 «Добрі НОВИНИ» 20.30 "Амазонка" перемагає

7

час»

•Портрет сучасника•. М. Поживанов 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ 22.00 •Престиж• 22.15 Світ здоров'я- •Бі-Київ• 22 .ЗО •Актуально - нагально" 2З.ОО Молодіжний канал .м ..

20.45

ІСТV Т (с •Приватний детектив Магнум• Об.З5 "Гаряча сімка" 06.45 •Факти• Об.55 М/с •Сімба - цар звірів• 07.ЗО М/с ·Вуді Вудnеккер і його друзі• 07.45 ·Факти" 07.55 Погода 08.00 •Плюс/Мінус• 08. 15 М/с •Джинджер• ОВ.45 ·Факти• ОВ.55 Погода 09.00 Tjc •Квантовий стри­ бок• 09.55 Т(с •Мілагрос•, 191с.

05.40

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 •Факти•. Гарячі но­ вини

Т/с ·Чорна перлина•, 6бс. 11.45 Tjc •Приватний детек­ тив Магнум• 12.45 •Факти• 13.00 Х/Ф •Повітряні рейн­

10.50

джери•

14.45 Т/с •Школа моделей• 15.15 Мjс •Вуді Вудnеккері його друзі•

15.25 М/с •Сімба- цар звірів• 15.55 М/с •Черепашки­ ніндзя• 1б.20 Mjc •Справжні монст­ ри•

М/с •Сnравжнє життя Рокко• 17.15 Tjc •Кенан і Кел• 17.40 т;с ·Квантовий стрибок• 18.45 •Факти• 19.10 Погода 19.20 Х/ф •Вірус Х: подих смерті• 21. 1ОТ jc •Сnрави Кепських• 21.45 •докладно• 22.35 Погода 22.40 Х/Ф •Страж• ОО.ЗО Футбольний огляд чемnіонату Іспаніі 01.00 Телецентр моди 01.25 "Гаряча сімка"

16.50

НОВИЙ КАНАЛ 06.25 Підйом 06.ЗО Репортер Об.35 Підйом 06.50 •Телепузики• 07.20 Підйом 07.ЗО Реnортер. Бізнес 07.З5 Підйом 07.45 М/с •Том і Джеррі•, 1с. 08.10 Підйом ОВ.ЗО Реnортер ОВ.35 Підйом 08.40 Знай наших ОВ.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09. 15 Мультфільм 09.40 Т jc «Кобра• 10.25 Т/с ·КітПес•, 15с. 11.00 Т/с •Клоун•

11.50 .. тет~нин полудень• 12.40 Т/с •Місце зустрічі змінити не можна•, 2с. 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес .. хауз фіт" 14.20 Т/с «КітПес•, 16с. 14.50 М/с "Еік і Перрі•, 25с. 15.20 М/с •Пеппі ДовгаПан-

чоха", 19с.

15.55 М/с «Том і Джеррі .. , 2с. 1б.20 М/с ..друппі-детектив•, 2с.

16.40 М/с

"Норман Нормал•.

2с.

"Баффі- знищувачка вампірів-11•, 9с.

17.10 Т/с

1В. 05 т(с •Клоун" 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Т jc •ДИКИЙ ЯНГОЛ» 20.45 Х/Ф •Компаньйон• 22.30 Репортер 22.55 Погода 2З.10 Х/Ф •Розплата•

00.50 Репортер 01.05 Х/Ф •Зелений фургон•, 1с. 02. 15 Зона ночі ОЗ.20 Т/с •Кобра• 04.05 Х/Ф •Розплата• 05.З5 Т (с •Сімейні узи•

СТБ т;с •Пристрасті по-

07.00

італійськи»

ОВ.ОО ·Вікна. Бізнес• прогноз ОВ.25 Прогноз погоди ОВ.ЗО •Імпреза• 09.00 •Вікна. Столиця• 09.10 Астрологічний прогноз 09.15 Прогноз погоди 09.50 Т jc •Сn рут• 11.10 Медіа-клуб 12.00 •Маски-шоу• 12.40 Х/ф •Після сексу• 14.30 •Вікна. Новини• 14.50 «BIZ- ТУ• 1б.25 д/Ф •Зелена Україна• 1б.40 Т/с •Кохання, що іскрИТЬСЯ» 17.25 «Вікна. Кримінал• 17.35 Т/с •Пристрасті по­ італійськи• 1В.10 ·Вікна. Столиця• 18.20 Т (с •Пристрасті по­

08.20 Астрологічний

італійськи»

19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 д/ф •Кримські історіі•. •Милосердя• 19.45 т;с ·Спрут• 20.55 Баскетбол NEBL. МБК •Одеса• - ·Фенербахче• (Туреччина). 1 і 2 періоди 22.00 •Вікна. Бізнес• 22.30 Баскетбол NEBL. МБК •Одеса• - ·Фенербахче• (Туреччина). З і 4 періоди 23.10 Передвиборні теледебати. •Партія, панове!• 23.50 Х/Ф •Бал у Віденській опері•, 1с. О 1.00 Астрологічний прогноз СЕРЕДА, березня

27

УТ-1 Об.ОО •доброго ранку, Украї­ но!»

Об.О5 Околиця Об.ЗО, 07.00, 07.ЗО, ОВ.ОО Но­ вини

Об.З5, 07.10, ОВ.10 Погода Об.З7, 07.15, 07.З5, 08.15 Сnорт Об.40, 07.40 Огляд преси Об .50 Домашній адвокат ОВ .25 Економіст ОВ.45 Смачний ранок 09.00 Споконвічні істини

09.05 Х/Ф 10.10 Казнадержави 10.40 Стара колекція 11. 15 Абетка безпеки 11.20, 15.15 М/с 11.45, 14.00 Телеслужба роз­ шуку

12.00

Д/с •денні, поясни

мені» 1З.ООд/ф

20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини

01.05 Х/Ф •Зелений фургон•,

13.20 Ретроальбом 13.20 Немеркнучі зірки 14.10, 16.50 Закон є закон 15.40 Студія •5• 16.20 Крок до зірок 17.10 Концерт

20.ЗО стн 20.50 •П'ять ХВИЛИН• 20.55 Глобальні поради 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті· 21.55 •Мас-медіа• 22.00 Т/ф •Прояви характер• 22. 1О •З ніг на голову• 22.ЗО •дворцеві таємниці• 2З.О5 Х/ф •Гірка правда• 00.35 •Пісні нашої юності•, 2ч.

02.20 Зона ночі 03.20 Т/с •Кобра" 04.05 Х/Ф •Прикрий мене• 05.З5 Т jc •Сімейні узи•

17.40д/с 18.10 Маршрут ХХІ 1В.30 Експосвіт 19.00, 20.00 Вибори-2002 19.30 Саме Той

20.40 Вечірня казка 20.50 Вечірня молитва 20.55 Мегалот 21.ЗО Питання дня

21.35 Футбол 23.00 •Підсумки• 2З.25 •доброї ночі, Україно!•

00.05 Т/с •Сімнадцять миттєвостей весни•, 12с. УТ-2 07.00 Сніданок з •1 + 1· 07.30 Tjc •Критичний стан•, 2с. 08.ЗО Сніданок з •1 + 1• 09.1 О Т/с •Московські вікна•, бе. 10.05 Від сузір'я 10.З5 Простір-бізнес-простір 11.10д/ф 11.45 Сільська година 12.45 Х/Ф 14.00Т/с •Прибулець•, Вс. 14.40 Т/с •Район Сансет•. 500с. 15.ЗО тсн 15.45 Tjc •Зоряні дороги•, 12с. 1б.40Т/с •Красуня Джек, кра­ сунчик Джіл•, ЗОс. 17.З5 Т(с •Район Беверлі Хіллз•, 112с. 1В.ЗО Tjc •Московські вікна•, 7с. 19.ЗОТСН 20.00 Tjc •Критичний стан•, Зс. 21.05 Т/с •Сходинки до сла­ ви•, 11с. 22.05 Дискусія •Навколо •піару• 2З.40ТСН 00.1 О Телеслужба •Ситуація• 00.25 Телеслужба розшуку ОО.ЗО Нічний інтелект. клуб •Остання барикада• 01.15 Телеслужба ·Ситуація• УТ-З 07.00 Новини 07.15 ·Народна платформа• 07.20 •Планета Здоров'я• ОВ.ОО Новини ОВ.15 Погода ОВ.20 Т/с •УВС• 09.00 Новини 09.30 ·Кримінал•

10.05 Х/Ф •Капітан Немо• 11.25 Т(с •Алондра• 12.00 Новини. 12.15 Т/с •Заборонена жінка».

1З.ОО За київським часом 1З.15 Т/с •Сnрави сімейні•, 17с. 1З.45 Муз. час 14.20 Телеслужба розшуку 14.25 Творчий вечір І. Стратія •Янгол мій•, 2ч. 15.10 •Київ театральний• 15.ЗО •Київ діловий• 16.00 Мед. центр •довіра• 1б.О5 •Люди і долі• 1б.З5 •Вісник здоров'я• 1б.40 Т/с •Життя спочатку•, 9Ос. 17.25 Торговий ряд 17.30 За київським часом 1В.ОО Новини 18.1 О •Народна платформа• 1В.15 Т/с •Земля кохання• 19.05 •Велике nрання• 19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці• 20.45 ·Кохання з першого погляду•

21 .35 •Народна платформа• 21.40 Х/Ф •Сnецназ. Зламана стріла•

22.45 •Божевільний світ• 23.35 •Народна платформа• 23.40 •Подробиці>. Підсумки дня. Нічний «Час»

00.15 Х/Ф .. куль турний герой• 00.40 Х/Ф •Четвертий поверх• 02.15 Погода 02.20 Tjc •Загін спеціального призначення•

ТЕТ Мультфільми •Вісті• Погода ОВ.ОО Християнська програма 08.ЗОСТН 0В.50 •П'ять ХВИЛИН•

07.05 07 .ЗО 07.55

08.55 Глобальні поради 09.00 Т jc •І завтра кохання• 09.30 «Звичайне чудо• 09.45 Молодіжна телеслужба 10.20 ·Золота Фортуна• 11.20 Х/Ф •Пригоди Тома Сейєра і Гекльберрі Фінна•, 2с. 12.ЗО Закон є закон 12.40 ·Зворотній зв'язок• 1З.30 •ІDЕЕА-студіо• 14.00 •Ім'я•. А. Каменкава 14.40 Сократ-Свінг 14.55 •Команда +ТУ" 15.25 Мультфільм 15 .З5 Закон є закон 15.45 Сократ-Свінг 1б.ОО Закон є закон 16.15 Т/Ф •М. М. Петренковідданість добру• 1б.ЗОСТН 1б.50 •Шлях до успіху• 17.10 Х/ф •Шалені гроші• 1В.45 •Звичайне чудо• 19.00 Вибори-2002

·20.00 Дозвольте заnитати

2с.

7 КАНАЛ 09.00 •Хліб наш насущний• 09.30 ·Киянам- гідне життя• 10.00 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні nоради• 10.30 Т /с •Легенда про Вільгельма Телля•, 11с. 11.ЗО •Моя зірка•. І. Делієв 12.00 •Сократ-Свінг• 12.10 Музика на 1VТ 12.30 •Сократ-Свінг• 12.40 Музика на 1VТ 12.45 •Сократ-Свінг .. 17.00 Мовна вітальня 17.ЗО Музика на 1VТ 18.00 •Один на один з ... • 18 .ЗО Музика на 1VТ 18.40 •Один на один з ... • 19.1 О Музика на 1VТ 19.20 •Один на один з ... • 20.10 •Киянам- гідне життя• 20.35 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.20 •Глобальні поради• 21.30 ·Ой, nід вишнею, під черешнею•. Теледебати 23.20 Кабачок •Щас споем!• 00.15 Молодіжна телеслужба

05.40

ІСТV Т/с •Приватний детек-

тив Магнум ..

09.1s'Прогноз погоди

09.50 Т/с •Сnрут• 11.00 Х/ф •Бал у

Віденській опері•, 1с. 12.ЗО Х/Ф •Ніч питань• 14.ЗО •Вікна. Новини• 14.50 •BIZ-ТV• 1б.25 д/ф •Зелена Україна• 1б.40 Т/с •Кохання, що іскриться• 17.25 •Вікна. Кримінал• 17 .З5 Т /с •Пристрасті по­ італійськи• 18.10 ·Вікна. Столиця• 1В.20 Tjc •Пристрасті по­ італійськи» 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 д/Ф •Кримські історіі•. •Сиваш-1• 19.45 Т/С •Сп рут• 21.00 Х/Ф •Відлік від моря• 22.50 ·Вікна. Бізнес• 2З.10 Передвиборні теледе­ бати. •Партія, панове!• 23.50 Х/Ф •Бал у Віденській опері•, 2с. 01.00 Астрологічний nрогноз ЧЕТВЕР, березня

28

УТ-1 Об.ОО •доброго ранку, Украї­ но!»

Об.35 "Гаряча сімка"

06.45 "Факти• Об. 55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с •Сімба- цар звірів• 07.30 Mjc .. вуді Вудпеккер і його друзі•

Об.О5 Околиця Об.ЗО, 07.00, 07.30,

08.00 Но­

вини

06.35, 07.10, 08.10 Погода Об.З7, 07.15, 07.35, 08.15 Спорт Об.40, 07.40 Огляд преси Об.50, 07.50 Hi-Tech Об.55 Домашній адвокат ОВ.25 Економіст

07.45 •Факти• 07.55 Погода 08.00 •Плюс/Мінус• ОВ.15 Т jc •Ке нон і Кел• ОВ.45 •Факти• ОВ.55 Погода

Т/с •Квантовий стри­ бок• 09.55 Tjc •Мілагрос•, 192с.

09.00

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 •Факти•. Гарячі но­ вини

Т/с •Чорна nерлина", б7с. 11.45 Т/с •Приватний детек­ тив Магнум• 12.45 •Факти• 13.00 Х/Ф ·Вірус Х: подих смерті• 14.45 Т/с •Школа моделей• 15.10 Mjc •Вуді Вудпеккері його друзі• 15.25 М/с •Сімба- цар звірів• 15.55 Mjc •Черепашки­ ніндзя• t6.20 М/с •Сnравжні монст­

10.50

ри•

1б.50 М/с •Сnравжнє життя Рокко• 17.15 Т/с •Кенон і Кел• 17.40 Т/с •Квантовий стрибок• 18.45 •Факти• 19.10 Погода 19.20 Х/Ф «Самозванка• 21.05 Т jc •Сnрави Кепських" 21.45 •докладно• 22.З5 Погода

22.40 Х/Ф •Нічний вогонь• 00.45 ДКТ nредставляє. •Світ Computera• 01.1 О Нейтральна смуга 01.35 "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ Об.25 Підйом Об.ЗО Реnортер 06.35 Підйом Об.50 • Телеnузики• 07.20 Підйом

07 .ЗО Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 Мjс •Том і Джеррі•, 08.10 Підйом

СТБ Т/с •Пристрасті поіталійськи• 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний прогноз 08.25 Прогноз погоди 08.З0 •АВТОСТИЛЬ» 09.00 •Вікна. Столиця• 09.10 Астрологічний nрогноз

07.00

08.45 Смачний ранок 09.00 Іконні істини 09.45 Не все так погано ... 09.40 м;с 10.10, 13.00, 1З.30д/ф 11.00, 22.00 Футбол 1З.20 Ретроальбом

14.05, 1б.50 Закон є закон 15.15 М/с •Книга джунглів• 15.40 Студія •5• 16.10 Концерт 1б.40 М/Ф

17.10 Таємниці

успіху

17.30д/с

18.05 Резонанс 18.25 У світі добрих новин 19.00, 20.00 Вибори-2002 19.30 Саме Той 20.40 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.30 Питання дня 21 .З5 Світ сnорту 23 .ОО •Підсумки• 2З.25 •доброї ночі, Україно!•

07.00

УТ-2 Сніданок з •1

+ 1•

07.ЗО Т/с •Критичний стан•, Зс. 08.ЗО Сніданок з • 1 + 1• 09.10 Tjc •Московські вікна•, 7с. 10.05 Концерт 11.1 О Абетка безпеки 11.20 Дитяча лінія 11.40д/ф

12.10 Крок до зірок 12.50 Хто в домі хазяин? 13.25 д/ф 14.00 Tjc •Прибулець•, 9с. 14.40 Tjc •Район Сансет•, 502с. 15.30ТСН •Зоряні ШЛЯХИ•, 13с. 1б.40 Т/с •Красуня Джек, кра­ сунчик Джил•, 31с. 17.35 Т/с •Район Беверлі Хіллз•, 113с. 18.ЗО Т jc •Московські вікна•, Вс. 19.ЗОТСН 20.00 Т/с •Критичний стан•, 4с. 21.05 т;с •Сходинки до сла­ ви•, 12с. 22.05 Вибори-2002. Передвиборні дебати 23.00 тсн 2З.ЗО Телеслужба •Ситуація• 2З.45 Нічний інтелект. клуб •Остання барикада• ОО.ЗО Телеслужба •Ситуація•

15.45 Tjc

2с.

ОВ.ЗО Реnортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 rlідйом 09.00 Київський реnортер 09.05 Підйом 09.15Мультфільм 09.40 Т (с •Кобра• 10.25 Т/с •Кете і пес•, 1бс. 11 .ОО Т jc •Клоун .. 11 .55 • Тетянин полудень• 12.45 Т/с ·Місце зустрічі змінити не можна•, Зс. 14. ОО Репортер 14.10 Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.20 т;с •Кете і пес•, 17с. 14.50 М/с •Нік і Перрі•, 2бс. 15.20 М/с •Пenni Довгапанчоха•, 20с. 15.55 Мjс •Том і Джеррі•, Зс. 1б.20 м;с •Друппі-детектив•, Зс. 16.40 Мjс •Норман Нормал• 17.10 Т/с •Баффі- знищувачка вампірів-11•, 10с.

18.05 Т/с •Клоун• 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.З0 Т/С •ДиКИЙ ЯНГОЛ»

20.45 Х/Ф •Вавілон-5· 22.ЗО Реnортер 22.55 Погода

23.00 Х/Ф •Прикрий мене• 00.50 Реnортер 01.00 Телеслужба розшуку

УТ·З

07.00 Новини 07. 15 •Народна платформа• 07.25 •Камера сміху• 08.00 Новини 08.20 ·Велике прання• 09.00 Новини 09.20 •Кохання з першого погляду•

10.05 •Родина від А до Я• 10.15 Х/Ф •Капітан Нема• 11.25 Т/с •Алондра• 12.00 Новини 12.15 Т/с ·Заборонена жінка• 1З.ОО За київським часом 1З.15 Т/с •Сnрави сімейні•, 1Вс. 13.45 •Хіт-базар• 14.25 •Родом з України•. І Кваша 14.55 •Курорт у місті"


Ng26(9328)

23.03

15.05 •Оnлески,

оплески ... • 15.З5 •Архимісто•

15.55

19.00, 20.00 Вибори-2002

15.50 Мед. центр •довіра• 15.55 Програма для дітей

16.25 Mjc

•Карусель• 16.20 ·Особистість•. Телеза­ мальовка про Г. І. Бонда­

М/с •Сnравжнє життя Рокко• 17.15 Т/с ·Кенон і Кел• 17.40 Т jc •Квантовий стрибок• 18.45 •Факти• 19.10 Погода 19.20 Х/ф •Мета- президент• 21. 1О Тjc •Справи Кепських• 21.45 •докладно• 22.З5 Погода 22.40 Х/Ф •Вісім мільйонів

20.40 Вечірня казка 20.55 Вечірня молитва 21.25 Питання дня

ренка

16.40 Tjc

•Життя спочатку•,

91с.

17.25 Торговий ряд 17 .ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 •Народна платформа• 18. 15 Т/С •Земля кохання• 19.10 •Велике прання• 20.00 •Подробиці• 20.45Ігрове шоу ·Слабка ланка•

21 .45 •Народна платформа• 21.50 Х/Ф •Спецназ. Засідка• 22.55 Клуб •Золотий гусак• 2З .40 •Народна платформа• 23.45 •Подробиці•. Підсумки дня. Нічний •Час• 00.20 Х/ф •У розшуку• О 1.55 Погода 02.00 Т jc •Загін спеціального призначення•

07.05

ТЕТ Мультфільм

07.ЗО •Вісті• 07.55 Погода 08.00 Християнська програма 08.ЗОСТН 08.50 •П'ять ХВИЛИН• 08.55 Глобальні поради 09.00 Tjc •І завтра любов• 09.ЗО Закон є закон 09.З5 •Століття Російського музею•

10.00 •ІDЕЕА-студіо• 10.ЗО Х/Ф •Щорс• 12.З5 Сократ-Свінг 1З.ОО Закон є закон 1З.О5 Сократ-Свінг 1З.20 •Безсмертні скарби Украіни• 1З. 50 Закон є закон 14.00 Київські ділові новини 14.15 •Звичайне чудо• 14.ЗО •Ква-Кваша•

15.00 Х/Ф

•Шалені гроші• 16.ЗО •Ім'я•. В. Горянський 17 .ЗО Т /Ф •день восьмий. Печерський Деркач•

18.00 •душа до душі• 18.25 ·З5 хвилин джазу• 19.00 Вибори-2002 20.00 Т/Ф •Н. Н. Петренко відданість добру• 20.ЗОСТН 20.50 •П'ять ХВИЛИН• 20.55 Глобальні поради 21.00 •Архітектурна галерея• 21.25 Погода 21.30 •Вісті• 21.55 •Мас-медіа• 22.00 •З НіГ на ГОЛОВУ• 22.10 Клуб •Здоров'я• 2З.ООСТН 2З.1 О Новини з вітрини 2З.15 Київські ділові новини 2З.25 •Зустрінемося ввечері• 2З.50 •Звичайне чудо• 00.10 Х/Ф •Жили два брати• О 1.40 Художній блок •Pro-Art•

7 КАНАЛ 09.05 Вистава •Без .. кінечна подорож•, 2ч. 10.ЗО Торгінформ 11.00 •Хіт-базар• 12.10Торгінформ 12.40 Тележурнал •Тиждень•. Телекомпанія •Німецька ХВИЛЯ»

•Портрет сучасника•. М. Поживанов 17.05 Торгінформ 17.15 •Нам потрібно жити для добра• 17.25 «Добрі НОВИНИ» 17.ЗО •Заглянь у майбутнє• 17.40 ·Ексклюзив •М• 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.ЗО •Актуально- нагально• 19.00 •Стимул• 19.15 Торгінформ 19.З5 •ділові люди• 19.50 •Заглянь у майбутнє• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.ЗО •Мелодром• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 ·Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ 22.00 •Престиж• 22.10 •Ваше здоров'я• 22.ЗО •Актуально- нагально• 23.10 •діалоги• 23.40 Молодіжний канал •М•

12.50

ІСТV 05.40 Т jc •Приватний детектив Магнум• 06.З5 "Гаряча сімка" 06.45 •Факти• 06.55 М/с •Сімба- цар звірів• 07 .ЗО М/с •Вуді Вудпеккер і його друзі• 07.45 •Факти• 07.55 Погода

08.00 •Плюс/Мінус• 08.15 Т/с •Кенон і Кел• 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т jc •Квантовий стри­ бок•

09.55 Tfc •Мілагрос•, 193с. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 18.00 •Факти•. Гарячі но­ вини

10.50 Tfc •Чорна перлина•, 68с.

11.45 Tjc •Приватний детектив Магнум•

12.45 •Факти• 13.00 Х/Ф •Самозванка• 14.45 Т/с •Школа моделей• 15.10 Mjc •Вуді Вудпеккер

і його друзі• 15.25 М/с •Сімба- цар звірій•

М/с •Черепашки­ ніндзя• •Справжні монст­

ри•

16.50

способів померти•

01.00 Муз.

програма •М-фай­

ли•

01.25 •Особливі nрикмети• 01.45 "Гаряча сімка" НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом Об.ЗО Репортер 06.З5 Підйом 06.50 • Телепузики• 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес 07.35 Підйом 07.45 М/с •Том і Джеррі•, 3с. 08.10 Підйом 08.30 Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.15 Мультфільм

09.35 т jc ·Кобра• 10.20 Т/с •КітПес•, 17с. 10.55 Тjc •Клоун• 11.45 • Тетянин полудень• 12.40 Т /с •Місце зустрічі змінити не можна•, 4с. 14.00 Репортер 14.10Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.20 Т/с •КітПес•, 18с. 14.50 Mjc •Картуш•, 1с. 15.20 М/с •Пеппі ДовгаПанчоха•, 21с. 15.55 М/с •Том і Джеррі•, 4с. 16.20 М/с ·Друппі-детектив•, 4с. 16.40 М/с •Норман Нормал•, 4с.

17.10 Т/с ·Баффі- знищувачка вампірів-11•, 11 с. 18.05 Т/с •Клоун• 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.30 Tjc •ДИКИЙ ЯНГОЛ» 20.55 Х/Ф •Постріл в упор• 22.ЗО Репортер

22.55 Погода 2З.ОО Х/Ф •Вдалині від дому•

00.45 Репортер 01.00 Х/ф •дежа вю• 02.45 Зона ночі

21.ЗО Диканька

22.20 В ніч на суботу 2З .40 •Підсумки• 00.1 О •Погляд• УТ-2

07.00 Сніданок з •1 + 1• 07.ЗО Tjc •Критичний стан•, 4с. 08.ЗО Сніданок з •1 + 1• 09.10 Т/с •Московські вікна•, Вс. 10.05д/ф 10.ЗО Естрадна прем'єр-ліга 11.05д/ф 11 .40 Абетка безпеки

11.50Х/Ф 1З.25 Право 14.00 Tjc •Прибулець•, 10с. 14.50 •Парк автомобільного nеріоду• 15.ЗОТСН 15.45 Т/с •Зоряні дороги•, 14с. 16.ЗОТ/с •Красуня Джек, кра­ сунчик Джіл•, 32с. 17.20 Т jc •Район Беверлі ХіЛЛЗ», 114с. 18.15 Супершоу •Останній американський герой• 19.15 •Великі перегони• 19.ЗО тсн 20.00 Tfc •Критичний стан•, 5с. 21. 1О •Прихована камера• 22.05 Спортивне шоу •Бога­ тирські ігри•. Україна Росія. 1-й двобій 2З.ЗОТСН 00.00 Телеслужба •Ситуація• ОО. 15 Телеслужба розшуку

00.20 Х/ф •Просто кров• 02.00 Телеслужба •Ситуація• УТ-З 07.00 Новини 07.15 •Народна платформа• 07.25 •Смачно• з Б. Бурдою 08.00 Новини 08.20 Х/Ф ·Спецназ. Злама­ на стріла• 09.00 Новини 09.25 Ігрове шоу •Слабка ланка•

10.20 ·Сім'я від А до Я• 10.30 Клуб •Золотий гусак• 11.05 Т ;с •Алондра• 12.00 Новини 12.15 Т/с ·Заборонена жінка• 13.00 За київським часом 1З.15 Т/с •Сnрави сімейні•, 19с. • •Шлягер• представ-

13.45

ляє

ОЗ.45 т;с •Кобра• 04.ЗО Х/Ф •Небесний тихохід• 05.З5 Тjc •Сімейні узи• СТБ Т/с •Пристрасті поіталійськи• 08.00 •Вікна. Бізнес•

07.00

08.20 Астрологічний прогноз 08.25 Прогноз погоди 08 .ЗО д/ф •дорога до дому• 09.00 •Вікна. Столиця• 09.10Астрологічний прогноз

09.15 Прогноз погоди 09.50 Т /С •Сп рут• 11.05 Х/ф •Бал у Віденській опері•, 2с. 12.ЗО Х/Ф •Відлік від моря• 14.ЗО •Вікна. Новини•

14.50 •BIZ·1V• 16.25 д/Ф •Зелена Україна• 16.40 Т/с •Кохання, що іскриться• 17.25 ·Вікна. Кримінал• 17.З5 Т/с •Пристрасті по­ італійськи•

18.10 ·Вікна. Столиця• 18.20 Т jc •Пристрасті

19.ЗОСамеТой

по­

італійськи• Новини•. Спорт. Погода 19.40 д/ф •Кримські історіі•. •Сиваш-2• 19.45 Т/С •Сп рут• 21.05 Х/ф •Темні води• 22.50 •Вікна. Бізнес• 2З.1 О Передвиборні теледе­ бати. •Партія, nанове!• 2З.50 Х/Ф •Бал у Віденській опері•, Зс. О 1.00 Астрологічний nрогноз

19.00 •Вікна.

П'ЯТНИЦЯ, березня

29

УТ-1 06.00 •доброго ранку, Украї­ но!» 06.05 о~олиця Об.ЗО, 07.00, 07.ЗО, 08.00 Но­ вини

06.З5, 07.1 О, 08.1 О Погода 06.З7, 07.15, 07.З5, 08.15 Спорт 06.40, 07.40 Огляд преси 08.25 Економіст 08.45 Смачний ранок 09.00 Споконвічні істини 09.05 Класік-прем'єр 09.З5М/ф 09.45Х/Ф 11.15 Світ поезіі 11.25 Обранці муз 12.00 Д/с •денні, поясни мені» 1З.ОО, 1З.20д/ф 1З.40 Фільм-концерт 14.00 Телеслужба розшуку. 14.10, 16.50 Закон є закон

15.15 М/с •Книга джУНглів• 15.40 Студія •5• 16.20 Майстра кіно 17.15 Регіон (Схід) 17.35 Грін-Зона 17.55 Вечір 18.25 Ольга Крюкова пред­ ставЛяє ...

... »

14.20 •Крила• 14.50 •Конкурент• 15.25 •Естафета• 15.45 Телеслужба розшуку 15.50 •Ділові люди•. М. Сенченко

16.05 •Автографи• Ю. Вере­ соцького

16.40 Tfc

•Життя спочатку•,

92с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.10 •Народна платформа• 18.15 Tjc •Земля кохання• 19.10 Капітал-шоу •Поле чудес•

20.00 •Подробиці• 20.45 Весняні ігри •Що? Де? Коли?• 21.55 •Народна платформа• 22.00 Х/Ф •Спецназ. Клинок• 2З .20 •Народна платформа• 2З.25 •Подробиці•. Підсумки дня

2З.45 Концерт •Брати Кара­ мазови• і друзі• ОО. З5 Погода 00.40Tjc •Загін спеціального призначення•

ТЕТ

07.00 Мультфільми 07 .ЗО •Вісті• 07.55 Погода 08.00 Християнська програма 08.30СТН

08.50 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 08.55 Глобальні поради 09.00 Т jc •І завтра кохання• 09.30 •Звичайне чудо• 09.50 •Киянин• 1О .20 •Золота Фортуна• 11.20 Х/ф •Пригоди Тома Сойєра і Гекльберрі Фінна•, Зс. 12.ЗО Закон є закон 12.45 •ІDЕЕА-студіо• 13. 15 Х/ф •Світлий ШЛЯХ• 14.50 •ІDЕЕА-студіо• 15.05 Мультфільм 15.1 О Закон є закон 15.15 •Той самий Гарін• 16.05 Сократ-Свінг 16.20 Закон є закон 16.ЗОСТН

16.50 •Золота Фортуна• 17.55 ·Чорний квадрат• 18.25 Х/Ф •дівчина з гітарою• 20.00 Дозвольте запитати 20.15 Вечірня казка 20.25 Новини з вітрини 20.ЗОСТН

20.50 •П'ЯТЬ ХВИЛИН• 20.55 Глобальні поради 21.00 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті•

21.55 •Мас-медіа• 22.05 •З ніг на голову• 22.20 д/с •Дзеркало історіі• 2З.ОО т ;с ·Місце злочину: Франкфурт• ОО. ЗО •Решето•

7 КАНАЛ 09.00 •Хліб наш насущний• 09.05 Музика на 1VТ 10.00 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради• 10.30 Tjc •Легенда про Вільгельма Телля•, 10с. 11.ЗО •Сократ-Свінг•

11.40 Музика на 1VТ 11.50 •Сократ-Свінг• 12.00 Музика на 1VТ 17.00 Мовна вітальня 17.25 •Аптека для душі• 18.00 •Один на один з ... • 18.ЗО Музика на 1VТ 19.00 •Один на один з ... • 20.10 •КИянам- гідне життя• 20.З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ» 21.00СІТ 21.15 Музика 21.20 •Глобальні поради• 21.ЗО •Ой, під вишнею, під черешнею•. Теледебати 23.10 •В ГОСТЯХ у Дмитра Го-· рдона•. М. Ульянов 00.1 О •Полтарьов-Джаз•. •джазовий -brotherz•. Рок-н-рол ІСТV •Приватний детектив Магнум• 06.З5 "Гаряча сімка" 06.45 •Факти•

05.40 Т/с

06.55 Телеслужба розшуку 07.00 М/с •Сімба- цар звірів• 07 .ЗО Mjc •Вуді Вудnеккер і його друзі•

07.45 •Факти• 07.55 Погода 08.00 •Плюс/Мінус• 08.15 Tjc •Кенон і Кел• 08.45 •Факти• 08.55 Погода 09.00 Т/с •Квантовий стри­ бок•

09.55 Т jc •Мілагрос•, 194с. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 17.00, 18.00 •Факти•. Га­ рячі новини 10.50 Т/с •Чорна перлина•, 69с. 11.45 Tjc •Приватний детектив Магнум• 12.45 •Факти• 1З.ОО Х/Ф ·Мета- президент• 14.45 Т jc •Школа моделей• 15.15 Mjc •Вуді Вудnеккері його друзі• 15.З5 М/с •Сімба- цар звірів•

16.05 Х/Ф ·Мій братик- Бейб• 17.40 Тjc •Квантовий стрибок•

18.45 •Факти• 19.1 О •Особливі прикмети• 19.35 Погода 19.45 Х/Ф •rіЬгоня• 21.45 •Факти• 22.05 Погода 22.20 •Ми обираємо!• 23.20 Тележурнал •Кентавр• 2З.45 Х/Ф •Між ніг•

01.50 "Гаряча сімка" 02.00 Х/Ф •Портрет

при-

страсті•

03.ЗО Т/с •АлЬФ•

03.50 Х/ф 05.00 Х/Ф

•ДИКИЙ ПЛЯЖ» ·Між ніг·

НОВИЙ КАНАЛ

06.25 Підйом 06.ЗО Репортер 06.З5 Підйом 06.50 • Телепузики• 07.20 Підйом 07.ЗО Репортер. Бізнес

07.35 Підйом 07.45 М/с •Том і Джеррі•, 4с. 08.10 Підйом 08.ЗО Репортер 08.З5 Підйом 08.40 Знай наших 08.50 Підйом 09.00 Київський репортер 09.05 Підйом 09.25 Тjc •Кобра• 10.10 Tfc •Кете і пес•, 18с. 10.45 Тjc •Клоун• 11.40 • Тетянин nолудень• 12.25 Т/с ·Місце зустрічі змінити не можна•, 5с. 14.00 Репортер 14.10 Дом. фітнес •Хауз фіт• 14.20 Т/с ·Кете і пес•, 19с. 14.50 Mjc •Картуш•, 2с. 15.20 Mjc •Пеппі Довгапанчоха»

16.00 Мjс •Том і Джеррі•, 5с. 16.20 М/с •Друnпі-детектив•, 5с.

16.40 М/с

•Норман Нормал•,

5с. 17.10 Т jc •Баффі - знищувачка вампірів-11•, 12с. 18.05 Т jc •Пума•, 4с. 19.00 Репортер

19.25 Погода 19.40 Аншлаг! Аншлаг! 20.45 Х/Ф •Операція •И• і інші nригоди Шурика•

22.30 Репортер 22.50 Погода 22.55 Діалог 2З.10 Х/ф •Погані СНИ• 00.55 Телеслужба розшуку 01.00 •Якобз• представляє зірок •Червоной рути• 01.10 Зона ночі 02.1 О •Бівіс і Баттхед• 02.З5 т;с •Кобра• ОЗ.20 Х/ф •Машина• 04.50 Tjc •Пума•, 4с. 05.З5 Тjc •Сімейні узи• 06.25 Х/Ф ·Золотий ключик•

07.00

СТБ т;с •Пристрасті по-

італійськи•

08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 Астрологічний прогноз 08.25 ПрОГНОЗ ПОГОДИ 08.30 д/ф ·Мазстро• 09.00 •Вікна. Столиця• 09.10 Астрологічний прогноз

09.15 Прогноз погоди 09.50 Т/С •Сn рут• 11 .1О Х/Ф •Бал у Віденській опері•, 3с.

12.20 д/ф •Зелена Укра'іна• 12.35 Х/ф •Темні води• 14.ЗО •Вікна. Новини•

14.50 "BIZ-1V• 16.25 Tjc •Поліцейські-вертолітники~'. 9с. •Вікна. Кримінал• 17.З5 Клуб "Білий папуга• 18.10 •Вікна. Столиця• 18.20 Клуб "Білий паnуга• 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.40 д/ф •Кримські історіі•. •Слово і справа• 19.45 Tjc •Космічні рейндже­ ри•, 5с. 20.50 Х/Ф •Жандарм і жанда­

17.25

рметки•

22.40 •Маски-шоу• 2З.10 Передвиборні теледе­ бати. •Партія, панове!• 2З.50 Х/Ф •Недоторкані•

02.10 Астрологічний прогноз СУБОТА, ЗО березня УТ-1

06.00 Музика на каналі •ЕРА• Об.ЗО Тjc •Сімнадцять миттє­ востей весни•, 9-10с. О7.З5, 10.05, 17.50, 19.40 х; ф 09.00 В ГОСТЯХ у ДрЬОМИ 09.ЗО Зірки, на сцену! 11.20 Подорож в дитинство

11.45 М/Ф 12.00 Створи себе 12.20 Від сузір'я до сузір'я 12.40 Театральна афіша 1З.ОО, 13.ЗО Театр 13.25 Ретроальбом 14.00 Не все так погано ... 14.ЗО Класик-прем'р 15.00, 19.00, 21.00 Новини 15.10, 21.30, 22.50 Погода

15.15

Портрет

жінки

в

інтер'єрі

15.40 Регіон 16.00Спорт 16.ЗО Особливі прикмети. В. Литвин 17. 1О Реліквіі і храми Украіни 17.20 Світ. Огляд

19.10 Вікно в Америку 20.50 Мегалот 21.З5 Світ спорту 21 .45 Стара колекція 22.00 Моя професія 22.45 Телеслужба розшуку

2З.ОО Х/Ф "Біг", 1-2с. УТ-2 •Парк автомобільного періоду• 07.ЗО Х/Ф •Сватання на Гончарівці• 09.00 ·Медовий місяць• 10.00 Пенсійна реформа 10.40 Польова пошта пам'яті 11.20 Надзвичайна ситуація 12 .ОО Чітко і ясно 12.З5 Милосердя 1З.ОО Вибори-2002 1З .ЗО Людина і закон 14.00 Mjc •Король-лев. Тімон і Пумба", 11с. 14.ЗО М/с .. дладдін•, 11с.

07.00

15.00 Т jc

•Уокер

- техаський

рейнджер•, 109с. •Прогулянки з динозаврами•, бе. 16.40 Х/Ф •12 стільців• 19.30ТСН 20.00 •Медовий місяць• 21.05 КВК. Російська ліга. Фестиваль команд КІВІН2002уСочі 2З .ЗО Х/Ф "Від заходу до світанку•

16.00 д/с

УТ-З

07.00 За

київським часом 07.З5 •духовний купол України»

07.55 •Ліки майбутнього• 08.10 Торговий ряд 08.15 На ранковому прийомі 09.00 Погода 09.05 ·Городок• 09.45 •Бадьорого ранку!• 10.ЗО Дефіцит-шоу •Хто крайній?• 10.55 •Смачно• з Б. Бурдою 11.ЗО •Не може бути!• 11.55 •Планета тварин• 1З.05 Х/Ф •Кор.оль мавn• 15.50 Ітелект-шоу LG "Еврика•

16.45 Х/Ф •Спецназ. Засідка» 17.50 •Сміхопанорама• 18.20 Х/ф •Переплутані спадкоємці• 19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці• 20.ЗО •N-кілометр• 20.50 •Городок• 21.30 Т jc •Ростов-тато• 22.40 Х/Ф .. місія на Марс• 00.40 Х/Ф •Людина, що занадто багато знала• 02.45 Погода ТЕТ

07 .ОО •Вісті• 07.25 Погода 07.ЗО •Київський регіон•

08.00 Християнська програма ов.зостн

08.50 •П'ять ХВИЛИН» 08.55 Глобальні поради 09. ОО •Створи себе• 09.ЗО д/с •дзеркало історіІ• 10.00 Телеенциклопедія 10.20 Сократ-Свінг 10.45 Клуб •Здоров'я• 11.05 •ІDЕЕА-студіо• 11.З5 •Решето• 12.50 •Право• 1З. 25 • Влада фактр 14.00 Чемпіонат України з баскетболу

15.40 •Спочатку було слово• 16.00 Економічний вісник 16.З5 •Ім'я•. В. Машкоа 17.ЗО •Влада факту• 18.05 •Жінка на всі 1ОО?» 19.00 Т/с •Партнери•, 1с. 20.00 •Кути манежу• 20.ЗОСТН 20.55 Глобальні поради 21.00 •З ніг на голову• 21.10 •Музичний інтервал• 21.25 Погода 21.ЗО •Вісті" 22.10 •Це модно'• 22.ЗОСТН 22.40 Новини з вітрини 22.45 Уроки історіі 22.55 •Шлях до успіху• 2З.10 •Бард-салон•

2З.З5 Х/Ф •Мистецтво Ша­ оліня. Змія і Журавель• О 1. 1О •Ексклюзив М·

7 КАНАЛ 09.05 Музика на 1VТ 10.00 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради• 10.25 Музика на 1VТ 10.50 •Сократ-Свінг• 11. 15 Молодіжна телеслужба 11.45 Світ науки 12.00 •Один на один з ... • 12.45 Музика на 1VТ 1З.ОО •Один на один з ... " 1З.ЗО Остеохондроз- хворобасторіччя на один з. • 15.ЗО •Моя зірка• 16.ЗО ·Ескулаn• 17.00 •Один на один з ... • 18.00 •Ескулап• 18.30 ·Четвертий вимір• 19.00 Фільм-концерт •Ганна Рєзнікова• 20.15 Музика на 1VТ 20 .З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 ·Глобальні поради• 21.45 •В ГОСТЯХ у Дмитра Гордона•. І. Алегрова 22.45 Музика на 1VТ 2З. 15 •Полтарєв-Джаз•. •Джанкой brotherz•. Рок­

14.00 •Один

н-рол

ІСТV

07.00 •Перехрестя• 07.З5 Погода 07.40 т;с •Квантовий стри­ бок• 08.ЗО Погода 08.35 М/с •Вуді Вудпеккер і його друзі• 09.10 Tjc •Легенда про Загу­ блене місто• 09.45 Т jc •Чудесна наука•

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 •Факти•. Гарячі новини Х/ф •Шофер на один рейс• 12.45 •Факти" 1З.ОО Мультфільми 1З.20 Tjc •Вашингтон. Округ Колумбія• 14.05 Т jc •детективне агент-

10.10

ство \(Місячне світло»

15.05 Х/Ф •Погоня• 16.45 Т jc •Альф• 17. 15 Т /С •ВИСОКа ХВИЛЯ• 18.05 Телегра .. галопом

по

Іспаніі. Центральний матч туру

Х/Ф •Портрет при-

страсті•

•Кентавр•

02.З5 Т jc ·Війни майбутньо­ го•

ОЗ.20 Х/Ф •Заграва на світанку• 05.15 Х/Ф •Шофер на один рейс•

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 Мультфільми 08.00 Mjc •дикі Тонбери•, 16с. 08.25 М/с •Боб Губко•, 12с. 09.00 М/с •Пуччіні", 26с. 09.25 Tfc .. nлем'я-11•, 18с. 10.00 •З х 4>•. Найкумедніше домашнє відео 10.40 Дом. фітнес •Хауз фіт• 10.50 Посміхніться, вас знімають! 11.20 Т jc •Нові пригоди сімейки Аддамс•, 16с. 11.50 Х/ф ·Семеро розбійників• 1З.25 Репортер 1З.З5 Погода 13.50 Х/Ф ·Оnерація •И• і інші пригоди Шурика• 15.ЗО Х/Ф •Невловимі месни­ ки•

Футбол. Англійська прем'єр-ліга. •Лідз• •Манчестер Юнайтед". В перерві: Футбольний ОГЛЯД •ГОЛ!• 19.00 Репортер 19.20 Погода

16.55

19 .ЗО Х/Ф •Відьми• 21.15 Х/Ф •Вулкан• 2З. 15 Т jc •Латинський

коха-

нець•, 4с. 00.20 Х/Ф •Влада• 02.15 •Бівіс і Баттхед• 02.40 Зона ночі 03.З5 Х/Ф •Вулкан• 05.15 Х/ф •Цирк• СТБ Астрологічний прогноз

07.00 07.05 •BIZ-1V• 08.50 •Імпреза• 09.20 •домовик•

17.ЗО д/ф ·Дорога до дому• 18.00 Т/с .. загін особливого призначення•, 4с. 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 19.15 Х/ф •Прибулці-2. Кори­ дори часу•

21.40 Х/ф •П'ятий елемент• 00.15 Т jc •Загін особливого призначення•, 4с. О 1.20 Астрологічний прогноз НЕДІЛЯ,

31

березня УТ-1

06.00 Музика на каналі "ЕРА• 06.15 Т jc •Сімнадцять миттє­ востей весни•, 11с.

07.20 Околиця 07.50 Т/с • Сімнадцять

миттєвостей весни», 12с. 09.00 Клуб Суперкниги 09 .ЗО Крок до зірок 10.00 Наше військо 10.30, 19.10 Х/Ф 11.З5 Хто в домі хазяїн? 12.00 Сільська година 12.50 Модний час 1З.20 Формула З6,6о

13.50 Дитяча лінія 14.05 Мультфільм

на замов-

лення

15.00, 19.00 Новини 15.10 .. саме Той• про себе 16.00 Перехрестя 16.ЗО Хроніка ХХ століття 17.05 Концерт 18.00 Спорт 18.ЗО Ток-ринг 20.50 Вечірня казка

20.55 Вечірня молитва 21.00 Панорама 21.45 Погода 22.00 Футбол. Ліга чемпіонів. Тижневий огляд 2З.ОО Ніч після виборів. Підсумки, аналіз, комен­ тарі

УТ-2 07 .ОО Бокс по-справжньому. Л. Дорін- Р. Г. Балбі 07.50 .. nерше побачення• 08.20 •Прихована камера•

09.10 •Лото-забава• УТ-2

10.00 Моя професія 10.50 Реальний сектор 11.25 Резонанс 11.55 Нехай везе 12.ЗО Бізнес по правилах

1З. 05 Диканька 14.00 Mjc •Король-лев. Тімон і Пумба•, 12с.

14.ЗО М/сз •Аладцін•, 12с. •Прогулянки з динозаврами•, бе.

Є арапах•

01.50 Тележурнал 02.10 Т jc •Альф"

рметки»

14.40 ·Маски-шоу• 15.1 О .. новація• 15.20 Х/Ф ·Недоторкані•

15.00 д/с

18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •дев'ять ярдів• 21.00 Шоу О. Степаненко 21.55 •Насправді• 22.25 Футбол. Чемпіонат 00.15

09.З5 •Комп'ютерна манія• •Лабораторія малого бізнесу• 10.00 Tjc •Космічні рейндже­ ри•, 5с. 11.00 Т/с •Поліцейські-вер­ толітники•, 9с. 12.00 Клуб •Білий папуга• 12.50 Х/Ф •Жандарм і жанда-

09.50

15.40 КВК. Українська ліга 17. 1О Х/Ф •Бетмен назавжди• 19.25 Х/Ф •день Незалежності»

22.00 •Ніч

вибору• УТ-З

07.00 •З любов'ю• 07.ЗО •На своїй землі• 08.00 •Недільні зустрічі» 08.40 Торговий ряд

08.45 •Інтер'єр• 09.00 Погода 09.05 •Телефортуна" 09.40 •Прокинься і співай'· 1О.ЗО ·Вікенд• 11.1 О •Караоке на майдані• 11.45 •Показуха• 12.25 •Мелорама» 1З.ОО •Планета Здоров'я• ·Покемон• 1З.55 т;с .. ростра-тато•, 2с. 15.05 Весняні ігри •Що? Де? Коли?· 16.20 Х/Ф .. спецназ. Клинок• 17.25 Х/ф •Поліцейський з Беверлі Хіллз-З• 19.20 •джентльмен-шоу• 20.00 •Подробиці ТИЖНЯ• 20.15 ·Точка відліку•. Вибори-2002

13.ЗО Mjc

ТЕТ

07 .ОО •Мій цирк• 07.25 •Вісті• 07.55 Погода 08.00 Християнська програма 08.ЗО стн

08.55 Глобальні поради 09.00 •Ква-Кваша• 09.25 Х/Ф ·Каштанка» 1О .ЗО Уроки історіі 10.40 •Київ класичний• 11.00 Художній блок •Pro-Art• 12.00 •Київські мініатюри• 12.45 •Ім'я• 1З.15 Сократ-Свінг

1З.З5 ·Людина і закон• 14.10 •дітвора• 14.50 Телеенциклопедія 15.1 О ·З5 хвилин джазу• 15.45 Блеф-клуб 16.ЗО .. стн-спорт. Щотижне­ вик»

Чемпіонат України з баскетболу 18.ЗО •Споживач• 18.45 •Зустрінемося ввечері• 19.15 Телепресклуб 20.00 •Киянин• 20.30 СТН-тижневик 20.55 Глобальні поради 21.00 Футбол. Чемпіонат України. •динамо•- •Кри­ вбас•

16.55

22.50 •Планета Боулінг• 2З. 15 •Музичний інтервал» 23.35 Х/Ф •дванадцята ніч• 01.15 ·З5 хвилин джазу• 7 КАНАЛ 09.05 Граціі від •Гравісу• 09.ЗО Торгінформ

09.50 •Шлягери ХХ сторіччя• 11.00 •Шлях до успіху» 11.15 •Ексклюзив •М" 12.00 •Зоряна дорога" 12.ЗО •Амазонка" перемагає час•

12.45 Торгінформ 1З.ОО •В. Єгоров, О.

Суханов. Триптих", 1ч. 1З.ЗО ГрацїІ від •Гравісу•

14.00 Торгінформ 14.20 •Добрі НОВИНИ• 14.ЗО • Тинди-Ринди• 15.00 •Шлях до успіху" 15. 15 •Лікування хребта• 15.ЗО •доживемо до понеділка• 16. ОО Торгінформ 16.ЗО •Саме Той• про себе 17.00 •Шлягер" представляє ... » 18.00 •Киноекспрес• 18.15 •ділові люди•

18.ЗО Торгінформ

18.50 "Добрі НОВИНИ» 19.00 •Заглянь у майбутнє• 19.15 •Ваше здоров'я• 19 .ЗО Телегра •Наш острів• 20.20 Світ здоров'я- •Бі-Київ• 20.35 •Заглянь у майбутнє• 20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21.15 ·Казка лірника Сашка• 21.25 ·Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ

22.00 •Інновація• 22.15 .. вікно в містику• 22.45 •Шлях до успіху" 2З.ОО •Хіт-базар• ІСТV 07.ЗО Мультфільм

07.40 Погода 07.45 Т/с .. висока

хвиля»

08.З5 Погода

М/с ·Вуді Вудпеккер і його друзі" 08.55 Tjc ·Легенда про Загу­ блене місто•

08.40

09.25 т;с ·Чудесна 09.55 Х/Ф •Жив та

наука•

був один

король•

10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00 •Факти". Га­ рячі новини

11.45 Телецентр моди 12.15 т;с .. nриватна міліція• 12.45 •Факти• 1З.ОО Мультфільм 1З.30 Телегра •Галопом по Європах" 14.05 Шоу О. Степаненко 14.55 Х/Ф •дев'ять ярдів" 16.40 Т jc •Альф• 17.20 Tjc •ВИСОКа ХВИЛЯ• 18.05 •Вгадай і Ко• 18.45 •Факти• 19.00 Інформ.-аналіт. щоти­ жневик •Свобода слова• 20.00 ·Ми вибираємо!• Теле­ марафон

НОВИЙ КАНАЛ

07.45 ·Церква Христова• 08.00 М/с •дикі Тонбери•, 17с. М/с •Боб Губко•, 1Зс. М/с •Пітер у Країні чу­

08.30 09.00

дес•, 1с.

09.25 Tjc •Плем'я-11•, 19с. 10.00 •З х 4•. Найкумедніше домашнє відео

1О .45 Світ індійського кіно 12.05 Запитайте в доктора 12.30 Світ індійського кіно 14.00 Репортер 14.10 Погода 14.20 Х/ф •ВідьМИ» 16.05 Х/Ф ·Острів скарбів" 17.45 Спецрепортер 18.10 Т/с •Рятувальники•, 10с.

19.00 Репортер 19.40 Х/Ф •Індіана Джонс у пошуках загубленого ко­ вчега»

22.00 Репортер 2З.ОО Т/с •Латинський коха­ нець", 5с. ОО. ОО Репортер 01.00 Англійська прем'єрліга. Огляд 01.20 Х/Ф ·Острів скарбів» 02.50 Світ індійського кіно

05.15 Х/Ф

•Першокласниця•

СТБ

07.00 Астрологічний прогноз 07.05 •Прописи" 07.З5 ·BIZ-1V• 09.1 О •Ви практично здорові• 09.ЗО •Ні nyxy ні пера!• 09.50 .. лабораторія малого бізнесу•

10.00 Х/Ф •Прибулці-2.

Кори-

дори часу"

12.20 •Вікна у світ• 12.50 •М-стиль• 1З.20 •BIZ·ТV" ·Ні пухуні пера!• 15.ЗО •Вікна•. Спецвипуск. Вибори-2002 15.55 Італійський футбол.

15. 1О

Серія •А" ... ювентус• ·Лаціо•

-

18.00 •АВТОСТИЛЬ• 18.20 Х/Ф •П'ятий елемент• 20.50 •Вікна•. Спецвиnуск. Вибори-2002

21.20 Х/Ф •Мурахи

в штанях• 2З.ОО •Вікна•. Спецвипуск. Вибори-2002 2З.30 Х/ф •Кохання Свана• 01.50 •Вікна•. Спецвипуск. Вибори-2002


Ne26 (9328)

23.03

Ql.;

І~ІЩ'ІQ

МОЯОДІЖНІ новини

СЯАВНОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ

році вчителем математики.

акція вшанування трудових династій Київщини "Славному роду нема переводу", присвячена 70-річчю Київської області. Більше ЗО кращих труда-

Любов до цієї науки поступовозародилась в душі ·Ії доньки, нашої мами, Зінаїди Михайлівни Гончаренко (пізніше Іващенко), яка після закінчення 10 класів встуnила до Черкаського педінституту на фізико-математичний факультет. У 1969 році Зінаїда Михайлівна вчителювала в нашому районі, а з 1970 року- у

вих династій Київщини зібралися на білоцерківській землі і були відзначені Почесними грамотами голови

облдержадміністрацїІ. А. Засухи та цінними подарунками.

влада

ред ЇІ. колишніх учнів чима-

Броварів визнала достойною бути присутніми на цьому святі. Головою вчительськоїдинастіі Гончаренків- Теллюків по праву називають Поліну

ЛО ДОСТОЙНИХ ЛЮДеЙ, КОТрі й зараз продовжують спіл-

родину

виконавча

увагу, за чудове свято, спо-

Броварській школі NQЗ. Се-

Приємно, що саме нашу

внене високих почуттів, до-

бра і любові до людей, котрі віддають своє життя чесній праці і служінню своїй краІн і.

куватися з нею, з теплотою

згадують шкільні роки. Сьогодні родинну справу продовжують дочки Зінаїди

'::)

ВАСИЛЬОВИЧА

очистити організм від шлаків, позбутися зайвої ваги, пройти курс масажу.

об'єднання "Криниця". Запрошую­ ться всі бажаючі.

лtu вітаємо.

Щоб сонце і .юрі плекали тепло,

ШАНОВНИЙ ДРУЖЕ! Спортивно-оздоровчий комплекс "Старко"

Використайте свій шанс в оздоровленні організму. Наша адреса: м. Бровари, вул. Незалежності, 14-Б (тери­ торія ПТУ-4). Консультації за телеФонами:

ЗАПРОШУЄ ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВІДКРИТИХ ЗМАГАННЯХ З ПЛАВАННЯ СЕРЕД ВЕТЕРАНІВ "ГРАКИ ПРИЛЕТІЛИ".

5-02-86, 6-21-20.

Щоб завжrJи зrJоров'я у тебе було. Щоб смутку не .Jнав ти. ми просилю в rJoлi, Добра тобі, любий, .Jдоров'я доволі, Бо люrJям rJля щастя багато нr> треба: Сімейного .Jarnuшкy й мирного неба! JR'uвu до віку усім нам на втіху!

Вікові групи учасників змагань:

Ліцензія Мінохорони здоров'я року.

-

N230644-IOP від 28.01.2000

6РОВАРСЬИИЙ6А30ВИЙ МІСЬИРАЙЦЕНТР 3АЙННТОСТІ

сестри, племінники.

до до

40 50

років; років;

від і старше. Змагання проходитимуть

ся з 12.00, розминка о початок змагань- о 15.00.

НА nОСАДУ ДEP..NCABHOFO CЛY..NCSOBЦR

Мама, син, дружина, брат,

від

25 41 51

24

бе­

резня в басейні "Купава". Реєстра­ ція учасників змагань розпочнеть­

КОНКУРС

oronOWYE

від

14.00,

Програма змагань: м вільний стиль (жінки, чоло­ віки);.

- 50

- спеціаліста І категорї( відцілу надання соціальних послуг населе­ нню- на період декретноІ· відпус­

- 50 м брас (жінки, - 50 м батерфляй

тки.

- 50 м на спині (жінки, - 200 м ком.плавання

чоловіки);

(жінки, чолові-

ки);

на посаду спеціаліста І кате­ горі( відділу статистики, монітори­ нгу та прогнозування - на період вагітності та пологів. Вимоги: громадянин УкраІ·ни, освіта вища, за фахом еконо­ міст, досвід роботи, вміння пра­ цювати на ПК, вільне володіння

-

чоловіки); (жінки, чо-

ловіки);

- 400

м вільний стиль (жінки, чо­

м. Бровари, вул. Кірова,

КОМІСІЇ 3 ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА

ФОНДОВОfО РИНКУ В м. КИЕВІ

ТА КИЇВСЬКІЙ О&ЛАСТІ

НАГАДУЄ КЕРІВНИКАМ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

ЕМІТЕНТІВ ОБЛІГАЦІЙ,

-

що відкриті акціонерні товарист­ ва(емітенти)- nрофесійні учасни­ ки ринку цінних паперів (юридичні особи, які здійснюють професійну діяльність з торгівлі цінними папе­ рами, депозитарну діяльність, ро­ зрахунково-клірінгову діяльність, діяльність з управління цінними паперами, діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, діяльність з організації торгівлі на ринку цінних папе­ рів),комерційні банки, страхові ко­ мпаніІ. та підприємства

-

емітен­

ти облігацій подають звіти до цен­ трального апарату КомісіІ·, всі інші відкриті акціонерні товариства, які не зазначені вище, подають звіти до територіального управління Ко­ місї(. Звіт вважається поданим своє­ часно, якщо він прийнятий Комісі­ єю в термін д.о ЗО квітня включно. За ненадання, несвоєчасне на­ дання або надання завідомо недо­ стовірно!· інформації емітент несе відповідальність відповідно до За­ кону України <>Про державне регу­ лювання ринку цінних паперів в

Довідки за тел.:

92.

-обладнані

... ,.,.,_.,, ..

...

"НОВЕ

міської

СПІВЗАСНОВНИКИ: міська

ma

raзema

'Ji' РЕ.ААК

колекmuв

paAu,

раСюнна

і .......•.·.

N 259 10. 12. 1997р. інАекс

від

н·Е.SРА.Т

·.··.····

61285

ОР

~OAQ.tt.~мup

Свідоцтво про державну

кі

ААРЕСА:

.····

раЇІонної

АержаАмінісmраuія. реєстрацію

тати Украіни Наталія Михайлі­ вна Вітренко і Володимир Ро­ манович Марченко nроводять зустріч з виборцями виборчо­ го округу N297. Зустріч відбудеться 26 березня о 15 годині в Броварському міському культурному центрі "Прометей".

Запрошуються всі бажаючі.

ДО ВІДОМА СІПЬСЬИИХ РАд,

ОРrАНІ3АЦІЙ ТА НАСШЕННRІ

Організація реалізує в необмеженій кількості дрова для

опалення, переважно дубові (горбилі, рейки, обрізки) та дрова для камінів, саун.

Тел.:

5-65-20, 5-50-01.

TEPMIHQBO ПРОДАЄТЬСЯ ЦЕГЛЯНИИ ТЕПЛИИ ГАРАЖ (погріб, яма). Кооператив "Металург". Довідки за тел.: 6-37-17. Н Власником комунального підприємства "Пролісок" є ТОВ "ЛЕОН-СІ", яке прийняло рі­ шення про його реорганізацію шляхом приєд­ нання до ТОВ "ЛЕОН-СІ". Всі майнові права та обов'язки комунального підприємства "Пролі­ сок" переходять до ТОВ "ЛЕОН-СІ".

і-: Втрачений сертифікат на землю серія КВ виданий КСП "Кіровське" на ім'я ЯЧНИК Уляни Михайлівни, вважити недійсним.

N20170390,

Н Втрачене посвідчення учасника війни В-ІІІ N2744499, видане 09.06.1999р. Броварським ві­ дділом соціального захисrу населення на ім'я СИЛЕНОК Катерини Миколаівни, вважати не­ дійсним.

висловлюють глибоке співчупя рідним та близьким nокійної.

ннн до мережі Інтернет з різноманітними варіантами oliniкv

газеmu, Броварські

і раСюнна

виборчого "Блоку

класів Надіі Романівни КОРНІЄНКО і

5-02-86. ПОСПІШАЙТЕ!

рад, раЇІонної Аержавної аАмінісmраuїі. реАакuії

Лідери

НаталїІ. Вітренко" народні деnу­

Інтернет-провайдер ІІІіРАВОПОРТІІ нада& nocnvrи з підкnюqе- ~~~

життя·-

Броварськuх

Галина ЛИЗОГУБ. с. Велика Димерка.

інформацію від Броварської міськради та баrато інших повідомлень із жипя Броварщини. Надсилайте ваші листи на нашу скриньку: newlife@brovary.kiev.ua

,1'4

PROVIO[R

Віра СЕВЕРИНА, Світлана ВЕРСТЮК,

Броварську міськрайонну rазету «НОВЕ ЖИТТЯJJ віднині можна читати в електронному виrляді на сайті комnанії <<6PABOПOPTJJ www.brovary.kiev.ua, де можна знайти

~ ~\.

ІКПR"П

ємо міцного здоров'я, ща-

стя та усіляких гараздів.

Адміністрація, профком, педагогіч­ ний колектив спеціалізованої школи N25 глибоко сумують з приводу пере­ дчасної смерті вчительки початкових

Тел. для довідок:

Довідки за тел.: 5-90-54 (р.), 97-4-92- з 8.00 до 17.00.

Від усього серця дякуємо своїй рятівниці і бажа-

помірні ціни;

група вихідного дня. Ми чекаємо вас за адре­ сою: м. Бровари, вул. Неза­ лежності, 14-Б (територія ПТУ-4).

Оплата праці- за домовленістю.

на благо людей.

жкої втрати - смерті дружини Єлиза­ вети Іванівни БІЛОКІНЬ.

класи;

-

на nрактиці й доброта допомагають їй працювати

Броварські районна державна адмі­ ністрація та районна рада висловлю· ють щире співчуття голові районної ради ветеранів війни та праці Павлу Опанасовичу БІЛОКОНЮ з приводу тя­

досвідчені ви­

сококваліфіко­ вані фахівці;

6-68-85.

застосовувати свої знання

Н Втрачене посвідчення дитини, потерпілої внаслідокаварііна ЧАЕС, серії :·д" за N2SЗПО6, видане на ім'я САРЖИНСЬКОІ Аліни Валеріів­ ни, вважати недійсним.

Запрошуємо на курси водіїв транспортних засобів категорії "В":

-

Доценко. Не лише великий

досвід роботи в галузі охорони здоров'я, а й уміння

Юлія НИПОРКА, секретар координаційної студентської ради міста.

6-63-35.

Тел. для довідок:

димерської дільничної лікарні Галині Миколаївні

звагами та подарунками.

Заяви подавати не пізніше 25 квітня 2002 року за адресою:

спеціалістів зі складання і монтажу алюмінієвих і стальних конструкцій: - інженерів-конструкторів; - слюсарів монтажно-складальних робіт; - монтажників-висотників.

Саме ця риса характеру найбільше притаманна лікареві-терапевту Велико-

су "Гранд", де на закоханих чекав сюрприз- "Столик на двох", люб'язно наданий спонсорами. Танцювальна музика, сучасне освітлення, смачні страви, танці в колі друзів та приємні розмови що може бути кращим в такий святковий вечір? Ну а для тих, хто живе за принципом: "Тяжко nрацюю - весело гуляю", у вищих навчальних закладах пройшли святкові дискотеки з ро-

6 КВІТНЯ 2002 РОКУ В МКЦ "ПРОМЕТЕЙ" ВІД&УДПЬСЯ ВИСТАВИ дпЯ ДІТЕЙ "ТЕJІЕПУ3ИКИ". ПОЧАТОК О 11.00, 13.00.

украІНСЬКОЮ МОВОЮ.

JІІОДЯНІСТЬ

до розважального комплек-

Україні".

ловіки).

ВДЯЧНІ ЗА

сnравах сім'ї та молоді Броварської міської ради, а паріпереможниці- Сергію і Тетяні - вручили запрошення

УПРАІnІННІ ДЕРЖАВНОЇ

11

'f'U1tU1fЯ

J

У неділю. 24 березня 2002 року, у міському клубі (вул. Гагаріна, 6), о 13.00 відбудеться чергове засі­

голодування,

Довюго віку й щастя бажаємо,

"(К"і.

дання літературно-мистецького

ОЛЕКСІЯ

Усією родиною тебе

.і.

сJаІІrОШ!JС

ПРОПОНУЄ пройти курс лікувального

Дорогий наш Олексію!

чувальні призи від відділу у

вчителька.

У зв'язку з початком великого посту

КОМАРА!

ки конкурсу отримали заохо-

Віра ТЕПЛЮК,

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ВІРА"

Вітаємо з 50-річчям від дня народження

Нещодавно студентська молодь nідготувала та провела низку заходів. Зокрема, в Броварському представництві відкритого Міжнародного університету розвитку людини "Україна" відбувся конкурс "Серця двох", присвячений Дню закоханих. Свято відбулося в найкращих традиціях романтичнопатріотичного духу справжнього студентства. Тут були танці, пісні, освідчення в коханні і ще багато цікавого. Усі пари зачарували глядачів своєю привабливістю, артистичністю, інтелектом, гумором та фантазією. Але ж, як і в кожному конкурсі, необхідно було визначити найкращу з них. Усі учасни-

Михайлівни: я, Віра Владиславівна Теnлюк, також вчитель математики спеціалізовано·і школи NQ5 (педагогічний стаж 20 років) та Людмила Владиславівна Зубченко, вчитель фізичного виховання ЗОШ NQ1Q (педагогічний стаж 23 роки). Трудова династія Гончаренків-Теплюків щиро вдячна міському голові І.З. Петрен ку, відділу у справах сім'ї та молоді (завідуючий М.В. Загуменний) за високу оцінку нашої діяльності, за

Арсеївну Гончаренко, яка розпочала свою трудову діяльність у далекому 1940

Наприкінці лютого в Білій Церкві, в чудовому клубі "Зілліон", відбулася обласна

.·.·.·········.. ·.

07400,

соuіальнuх

сільського rocnoAapcmвa numaнь,

лuсmів

І

4-02-92;

масової poбomu

nромuсловосmі

Редакція не завжди поділяє позицію авторів . За точність викладених фактів відповідає автор. Листування з читачами За

-

на сторінках zазети.

зміст реклами відповідальність несе рекламодавець .

Друк oфcemнuu.

НОМЕР 1-{АБРАНО

І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ UEHTPI •НОВОГО ЖІ'ІПЯ•

4-04-81;

4-23-26.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

+ + + +

2.

Редактор: 4-03-76. Заступнuк редактора: 4-21-34. ВіААілu:

і

Київська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

1 1

Обсяг

І

д.рукованuu

ВіААруковано

в

з П квіJпця Ані

1937 р.

вuх.оду:

сере.&.а, субоmа.

ЗАТ

"БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" управління у справах

Газета BUXOAUГI'1b

аркуш.

npecu

інформаuії Київської облАержаАмінісmраuїі.

ma

Зам.

1138

Тираж 2З55 nрим.

#26 2002