Page 1

СУБОТА

1 квітня

2000 р. N!! 26 (9125)

Виходить з 17 1937

квітня року

·

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

ГІРКО про це говорити,

лексної ревізії виконання

але мусимо визнати: сьогодні

бюджету та використання бюджетних коштів в устано­ вах та організаціях, що фінансуються з районного бюджету, виступив завідую­ чий фінансовим відділом райдержадміністрації А.Г. Круковський. У його виступі було зроблено аналіз стану дотримання фінансової дис­

реальність вирішення яких

би то проблем не було економічних, соціальних і навіть моральних оцінюєть­

ся через площину наявності

Конституційний Суд України 27 бе­ резня ухвалив, що Всеукраїнський ре­ ферендум за народною ініціативою, проголошений Указом Президента від 15 січня 2000 року, може бути прове­ дений відповідно до чинного законо­ давства. Щоправда, перше і шосте пи­ тання бюлетенів щодо висловлення недовіри Верховній Раді та можли­ вості прийняття Конституцїі на Всеук­ раїнському референдумі судді визна­ ли неконституційними. Отже, 16 квітня ми відповідатиме­ мо на чотири запитання - обмеження депутатської недоторканності, скоро­ чення кількості народних депутатів у Верховній Раді, формування в Україні двопалатного

парламенту,

можли­

вості Президента припинити повнова­ ження парламенту, якщо Верховна Рада протягом місяця не змогла сформувати парламентську більшість

або не затвердила протягом·трьох місяців Державний бюджет. Рішення Конституційного Суду не підлягає оскарженню.

Київської обласної організації ндп до жителів столичної області Дорогі земляки! Київська обласна організація Народно-демократичної партіі, що має свої осередки майже в усіх районах та містах Київщини, на своїй VII конференціі підсумувала ро­ боту за 1999 рік. Вплив організаціі НДП на суспіль­ но-політичне життя столичної області відчутний і закономірний, адже діє вона за принципом: злагода, взаємо­

розуміння і допомога людям. На рахунку членів НДП багато кон­ кретних справ, які позитивно вплива­ ють на життя громадян Київщини: ак­ тивна участь у створенні Всеукраїн­ ського об'єднання демократичних сил "Злагода" та його місцевих осередків, змістовна робота під час виборів Пре­ зидента України, зокрема завдяки консолідацїі представників блоку полі­ тичних партій "Наш вибір- Леонід Куч­ ма", напрацювання нових законопро­ ектів щодо важливих питань податко­ вої політики, благодійна допомога ве­ теранам війни, праці та інвалідам усіх категорій. Делегати конференцїі всебічно об­ говорили ситуацію в нашій партії, їі можливу дієву допомогу у вирішенні соціально-економічних проблем жит­ тя України. Проаналізувавши досвід співробітництва під час президент­ ських виборів, ми пропонуємо подаль­ шу консолідацію демократичних, ре­ форматорських сил з метою реалізаціі передвиборної програми Президента України Л.Д.Кучми та підготовки до наступних парламентських виборів. Тільки потужним виборчим блоком ми забезпечимо безповоротну перемо­ гу курсу незалежності, демократі!, ста­ лого соціально-економічного розвит­ ку нашої держави. Підтримуючи ініціативу Київської міської Координаційної ради блоку політичних партій "Наш вибір- Леонід Кучма" щодо створення громадсько­ го об'єднання "Києве мій", ми звер­ таємося до державницько-патріотич­

них сил області з ініціативою створен­ ня об'єднання обласних осередків громадських організацій та політичних партій "Демократична Київщина", ос­ новним завдання якого має стати ко­

ординація діяльності задля розв'язан­ ня актуальних питань життя Київщи­ ни.

Гасло НДП "Людина-Родина-Доб­ робут-Україна" визначає зміст робо­ ти партії. Якщо ці слова знаходять відгук у вашому серці- будемо разом!

районної рад, районної державної адміністраціі

для цього коштів. Їх же, як відомо, бракує. І нестача ця

пояснюється багатьма фак­ торами - як об'єктивного, так і суб'єктивного характе­ ру. Тому-то всілякої підтри)І­

ципліни, називалися конк-

порядок ден­

їхньому користуванні, а та­

"Про проведення

кож у власності окре~шх гро­

місячника благоустрою насе­

мадян. Звісно, робота ця має

населення,

лених пунктів району". Він

бути проду~Іаною і чітко

турботу про які райдержад­ міністрація вважає одним із

не тільки проаналізував сані­

організованою, а плата

мірною.

найголовніших своїх завдань.

тарно-епіде~Ііологічну ситуа­ цію на Броварщині, але й

Саме такий підхід спостерігається і в пунктах рішення,

особливу увагу акцентував на питаннях організаційного

тілося б акцентувати увагу. Маю на увазі озеленення те­

прийнятого на засіданні ко­

характеру - створенні на місцях штабів з проведення місячника, залученні до

риторії району. Якщо ще

треба в коштах. При цьому, звісно, не повинні утискува­ тися інтереси соціально зне­

включеного в

долених верств

легії. Що ж до іншого розгляну-

ний,-

-

по­

І ще на одному моменті хо­

1015 років тому на фоні фіктив­

но

насаджених

тисяч,

де­

сятків тисяч дерев і кущів,

ки заслуговують керівники трудових колективів якої б форми власності вони не були, котрі регулярно і в по­ вному обсязі розраховують­ ся з бюджетами різних рівнів.

насправді кілька сотень їх і садилося, то останні~! часом

про цю справу на місцях просто забули. І причина не

тільки в нестачі коштів. Ско­ ріше в іншому - небажанні і господарників, і директорів

Усвідомлюючи це, райдер­ жадміністрація та державна податкова інспекція і вирі­ шили стимулювати сумлінність окремих платників податків. І першими серед тих, кого відзначено за значний внесок у виконання надходжень до бюджету, стали підприємства "КокаКо ла" та ВАТ "Комбінат "Тепличний". На минулому засіданні колегії при голові райдержадміністрації Л.А. Вайсфельд вручив їх представникам завідуючій міжнародним відділом підприємства "Кока-Кола" Н.М. Гордієнко та голові правління ВАТ "Комбінат "Тепличний" В.І.Чернишенку почесні грамоти райдержадміністрації та державної податкової інспекції. Подібні акції, наголосив він, проводитимуться і в майбутньому. А надалі засідання колегії

при витрачанні бюджетних коштів. При цьому Анатолій Гри­ горович підкреслив: ревізія дозволила побачити ряд вузь­ ких місць у діяльності різних служб, а також сільських рад. І після цього самокри­ тично визнав, що й райфінвідділ теж не завжди проявляв належну вимог­ ливїсть до цих керівників. Проведена ревізія, підкрес­ лив він, має стати для всіх своєрідним уроком. А тому з їі результатів будуть зроб­ лені відповідні висновки. Причому, доволі жорсткі. ас­ кільки бюджет району на 2000-й рік обіцяє бути ще на­ пруженішим, вимога ставиться так: кожна копійка,

стю відзначалася доповідь

ний

проходило у звичному ре-

кожна гривня повинні сиря­

першого

заступника голови

інфор~Іацію, органи влади

жимі. Першим з інформацією про результати комп-

мовунатись саме туди, де відчувається найбільша пo-

райдержадміністрації А.Т. Косенка з третього питання,

вивезення техніку, що є у

шкіл,

і

селищних

та

сільських рад обтяжувати ретні приклади порушень ви­ мог чинного законодавства

того питання, в якому йшло­ ся про виконання в районі Указу Президента України від З гру дня 1999 року N21529-99 "Про невідкладні

участі в ньому трудових ко­

заходи

дороги.

щодо

прискорення

лективів, шкіл, ліквідації сти­ хійних сміттєзвалищ, у які перетворилися лісосмуги, бе­ реги річок, озер, польові

реформування аграрного сектора економіки", то до

У розв'язанні останньої проблеми особлива роль

цієї проблеми редакція пла­ нує повернутися в публіка­ ціях наступних номерів. Ска­

відводиться районному ком­

жу тільки, що, на думку го­

ники просто неспроможні

лови ад.чіністрації Л.А.Вайс­ фельда, у цьому плані зроб­ лено багато, але то тільки по­ чаток, адже реформування АПК переслідує важливу мету - відродити аграрний

охопити всі населені пункти.

бінату комунальних під­ приємств. Але його праців­

Тож чи на краще було б, щоб селищні, сільські ради, залу­

чивши до цього школярів, провели опитування жителів.

му цілісність сільгосппід­

І при цьому дізналися, скільки упродовж місяця чи кварталу на їхніх обійстях накопичується сміття і

приємств.

скільки люди можуть спла­

сектор на основі приватної

власності, зберігши при цьо­

Всебічністю й виважені-

чувати за його централізова­ вивіз.

культур, овочів і картоплі. По-різному вирішувалися ці питан­ ня в господарствах. Одні справлялися з проблемами сьогодення в більшій мірі, інші в меншій. Це звичайно залежало від вміння керівника працювати у су­ часних ринкових відносинах. Якщо говорити про наявність насіння для весняної сівби, то протягом осені і зими господарства засипали в достатній кількості насіння ярих зернових і зер­ нобобових власного виробництва. Так

або 77% до плану засипки. Некондицій­ ного насіння, яке не відповідає держав­ ним стандартам, у районі 3960 цент­ нерів, а саме - некондиційне по ехо­ жості - 3675 цн., по бур'янах - 285 цит. Якщо насіння некондиційне по схо­ жості потрібно замінити десь і це по­ требує значних затрат, то некондицій­ не насіння по бур'янах треба просто почистити на зерноочисних машинах. Це в першу чергу стосується агрофірми "Лан" і радгосrту-комбінату "Калитянський". У питанні підвищення якості насіння ярих зернових і зернобобових нам потрібно багато попрацювати. Мабуть, всі

при плані по району засипки насіння ярих зернових І 6209 фактично засипа­ но І 6566 цит. Але якщо аналізувати в розрізі господарств, то такі господар­ ства, як КСП "Мічуріна", "Богданів­ ське", "Пухівське", "Літківське", зовсім не мають насіння ярих зернових. Мож­ ливо, нинішнє керівництво планує цієї весни засіяти всю землю кормовими овочевими та технічними культурами, насіння яких потрібно зач11ити? На це запитання керівникам КСП потрібно відповісти в районній адміністрації най­ ближчим часом. Який стан з підготовкою насіння до посівних кондицій? Станом на 15 бе­ резня 2000 року Броварський район має 12506 центнерів кондиційного насіння,

ІАІІІ.І.І<

............... .................................................... ·.·,·,·, ... ..•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•.•,•,•,·,•.·,•,·,• ..... .. ··········· .,.,•,· ······························ .....,. ··············-~·······.

знають, що від хорошого насіння мож­

на чекати хорошого врожаю. Яке на­ сіння, таке і коріння

району. У лісосмугах, придо­ рожніх с~Іугах часто-густо побачиш пеньки, а от посад­

жених дерев на рідкість мало. Тож яку спадщину за­ л.ишаємо нащадкам? При ситуації, за якої жи­ ве~ю, ці питання, на жаль,

відійшли на другий план. А бути такого не

повинно.

Тому нинішній місячник бла­ гоустрою, санітарної очист­

ки та озеленення, який пла­ 28 берез­

нується провести з

ня по ЗО квітня ц.р., і має стати відправною точкою

відродження добрих тра­ дицій, коли людям було не­ байдуже, в яких

вони

YJ'IOBax

живуть. Цю ж мету ~шють

переслідувати

і районні служби, віД яких залежить вирішення згаданих питань.

Володимир НЕБРАТ.

~~~~~~~~~

зими, рNюнтував трактори і причіпний

інвентар, запасався паливно-мастильни­ ми матеріалами і готував насіння ярих зернових, зернобобових, кормових

таку

Проїдьте сьогодні дорогами

могли б залучити до такого

mmm:{t]iiJ3І[ІШJJI3!fm11illJ.lr.fU:J\!Qi:I!) ВЕСНА 2000 року ввійде в історію українського хлібороба як початок нової ери господарювання на землі. Здійснилась віковічна мрія селянина бути господарем землі, на якій він працює. Адже приватна власність на землю - найпрогресивніша. За Гі законами живе й працює весь світ. Принцип: "Від кожного по можливості - кожному по потребі", придуманий колишніми комуніетичними лідерами, себе не виправдав і, як показало життя, був шкідливий для суспільства. Сьогодні селянин повинен починати з нуля, майже так, як після революції 1917 року. Через декілька днів розпачнеться перший екзамен для нових влас­ ників землі - весняні польові роботи. До них селянин готувався протягом

Маючи

себе зайвими турботами.

-

говорить народ­

на мудрість. У господарствах району на

сьогодні є лише 4256 центнерів насіння високих репродукцій, або 26% до пла­ ну. Із ЗІ господарств району 15 не ма­ ють жодного кілограма насіння високих

репродукцій. ІНІІІими словами, сіють, об­ разно кажучи, "сміттям" і одержують

те ж саме. Без органічних і мінераль­ них добрив, посіявши неякісним на­ сінням, доброго урожаю не очікувати. У минулому році 8 господарств району одержали врожай зернових нижче 10 центнерів. Тоді. як ДПЗ "Плосківський" - 44,4 центнера, агрофірма "Лан" 30,5, ТОВ "Плакся" - 24, І цит. Потрібно ретельно займатися сортозаміною і сор­ топоновленням. Насіння не слід завозити звідкілясь невідомої селекції і реп­ родукції, а вирощувати самому. Адже всім відомо, що завезене насіння доро­ го коштує. Потрібно купляти елітне на­ сіння, закладати насінники і мати своє високоякісне насіння. На жаль, половина керівників господарств району цього не розуміють. Зараз я не буду на­ зивати їх прізвища, залишимо це на

потім. Придбали елітного насіння мя закладки насінників лише колишні аг­ рофірма "Дар" (Жердова), КСП "Тре­ бухівське", ТОВ "Плакся", АТ "Рудня". Хочеться сказати, що займатись на­ сінництвом економічно вигідно, особ­ ливо насінництвом багаторічних трав. Адже І тонна насіння люцерни коштує 9 тис. гривень, а І тонна насіння злако­ вих багаторічних трав коштує 7 тис. гри­ вень. Вигідно займатись насінням пи­ воварного ячменю і насінням соняшни­

ка. Воно завжди користується попитом в необмеженій кількості. По прита­ манній структурі посівних площ в райо­ ні буде засіяно 920 га кукурудзи на зер­ но і 4710 га кукурудзи на силос і зеле­ ний корм. Для цього потрібно 2160 цнт. насіння кукурудзи. На сЬОГО,\Ні с в гос­ подарствах району 1951 цнт., не виста­ чає 209 цнт. А в господарствах Велико­ димерського альянсу, КСП "Заворичі", "Заплавний" немае жодного кілограма насіння кукурудзи. А коли ж воно буде? Не вистачає в окремих господарствах

насіння пізніх овочів. Хоч вашІ с од­ ним із резервів надходження коштів у касу.

Користуючись нагодою, хочеться по­ відомити керівників, що на державні

насіннєві інспекції покладаються більш відповідальні завдання з покращення

контролю в насінництві країни. Рішен­ ням Верховної Ради і за приписо~І Пре­

зидента України Л.Д.Кучми прийнятий Закон "Про відповідальність громадян і посадових осіб за порушення порядку та умов ведення насінництва". Це зна­ чить, що за порушення державних стан­

дартів у веденні насінництва головні державні інспектори мають право Нd­

кладати штрафи на громадян до чоти­ рьох неоподаткованих міні~Іумів до­

ходів, а на посадових осіб

-

до п'ят­

надцяти неоподаткованих мінімумів.

Цей закон діє на всіх незалежно від форм власності. Ось такі новини. Хоті­ лося, щоб у нашому районі не було по­ рушень у веденні насінництва. Григорій ГОЛЕЦЬ, начальник Броварської державної насіннєвої інспекції.

міського голови від

27-03-2000

р.

N2 31

"Про проведення місячника з благоустрою, санітарної- очистки та озеленення міста Бровари" З метою виконання комплексу робіт з благоустрою, санітарної очистки та озеленення міста у весняний період 2000 року та керуючись ст.42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 1. Оголосити з 25 березня по 25 травня 2000 року місячник благоустрою, санітарної очистки та озеле­ нення міста. 2. Затвердити склад штабу по координації робіт з благоустрою, санітарної очистки та озеленення міста: Гонтарєв П.В. - заступник міського голови, на­ чальник штабу. Степанов В.Г.- начальник виробничого управлі­ ння комунального господарства, заступник началь­

ника штабу. ЧЛЕНИ ШТАБУ: Сидоренко 1.0. - генеральний директор вироб­ ничого управління з ремонту та експлуатації житло­ вого фонду. Куделя О. І. -головний архітектор міста.

Прокопенко В.А.

-

головний лікар санепідстанЦІ-ї.

Середнюк Р.І.- головний спеціаліст з питань екології управління економіки міської ради.

Балінський В. О. - начальник віРділу дільничних інспекторів Броварського міського віРділу ГУ МВС України в Київській області. емердов І.П. -начальник спец.вімілу з контро­ лю за станом благоустрою міста. Чемериченко Н.М. - завідуюча віРділом промис­ ловості та соціальних питань редакції газети "Нове життя". Федоренко М.К. - голова ради вуличних та бу­ динкових комітетів. З. Засідання штабу з проведення місячника прово­ дити щотижня в понеділок о 14-й годині. 4. Керівникам підприємств, організацій та установ міста забезпечити проведення місячника та виконання робіт згідно із заходами з комплексного благоуст­ рою міста. 5. Рекомендувати керівникам підприємств, органі­ зацій, установ, головам вуличних та будинкових комі­

тетів провести загальні суботники з З 1 березня

2000

року.

6.

Міському штабу з проведення місячника в третій

декаді травня підвести підсумки виконання робіт з благоустрою, санітарної очистки та озеленення міста. 7. Контроль за підготовкою та виконанням робіт покласти на заступника міського голови П.В.Гонта­ рєва.

Міський голова

І.З.ПЕТРЕНКО.


1.04 15.00 15.20 "5". 7.00 Док. серіал "Наполеон Бонапарт". 1 с. 17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал "Вітер у спину". 19.50 Футбол від "УТН". 20.20 Милосердя. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Питання дня. 21.45 Світ спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.10 Футбол. Ліга чемпіонів. 2З.10 Хіт-2000. 2З.20 Нова колекція. 2З.55 ТРК "Ера" представляє: "Доброї ночі, Україно!".

дРУГИЙ КАНАЛ УТ

10.05 10.1 О

УТ-2 Хіт-2000. Чемпіонат світу з фігур­

ного катання.

11. 1О

Д. с. "Повітряний репор­ таж". 11.55 Основи.

12.25 Серіал "Небезпека на морі". 1, 2 серіі. 1З.1 О Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000.

14.00 Осв. канал. Тв. М.Лисен­ ка. Ф.Достоєвський. •Злочин та кара•.

КАНАЛ "1+1" 07.00, 08.45 Сніданок з "1+1". 08.00 Серіал "Загадкова леді•. 09.20 Містечко. 1б.ОО СВ-2000. 1б.ЗО Серіал •Баффі- винищу­ вачка вампірів". 17.20 Серіал •Знову шалена Сьюзан•. 18.00 "Імперія кіно• представ­ ляє. Худ.фільм "Вокзал для злочинців". 1 с. 19.ЗО тсн. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 "Імперія кіно" представ­ ляє. Худ. фільм "Чужі сни•.

22.00 Старі та нові "Маски". 22.ЗО Прем'єра серіалу "Пово­ рот ключа". 1 с. 2З.20 Ситуація. 2З.З5 "Особливий погляд" з М.Вереснем. 00.10 тсн. ОО.ЗО С. "Цілком таємно". 1 с.

друснЙ КАНАЛ УТ

"ІНТЕР" Новини. Інтерспорт. Прогноз погоди. Класна компанія. 07.ЗО Жипя тварин. 08.00 Новини. 08.05 Інтерспорт. 08.10 Серіал "Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Уік-енд. 09.40 Серіал "Тінь та світло". 10.25 Елка і кореші. 10.З5 Худ. фільм "Найпривабливіша і найчарівніша". 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Мультфільм. 12.ЗО Мелорама. 1З.ОО-18.00 Прогр. обласних та регіональних телекомпаній. 18.00 Новини. 18.1 О Серіал ·Дика Роза". 18.40 Худ. фільм ·я крокую по Москві". 20.00 Інформаційна програма "Подробиці". "Час". 20.50 Минуле. 20.55 Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21.1 О Худ. фільм "Змушений убивати". 22.40 Ток-шоу "Акули пера". 2З.ЗО Вчасно. 2З.50 Подробиці. Підсумки дня. 00.00 Серіал "Метод Крекера". 00.55 Прогноз погоди. КДРТРК 1З.О5 Київські новини. 1З.20 Крихітка. 1З.40 Шлягер представляє. 14.ЗО Правочин. 15.15 Пам'ять. 15.З5 Скуднення за методикою Смєлова.

07.00 07.10 07.15 07.20

15.45

Пульс.

1б.ОО На ранковому прийомі. 1б.40 Серіал "Людина моря". 17.ЗО За київським часом. ЗО-й КАНАЛ "ТЕr" 07.25 Спаси і сохрани. 07.ЗО Мед. тижневик "З6,6". 08.00 Християнська програма.

•ки'fВ"

08.ЗО СТН. Тижневик.

08.55 Дзвони Києва. 09.00 Чорний квадрат. "ТЕr" 09.ЗО Колисковадля хору. Ч. 1. 10.ЗО Тема з варіаціями. М.Де­ дюра і оркестр Національної філармоніі України. 11.10 Маленькі історіі "Арт-обстрілу". 11.ЗО Кіно вчора і завJІЩи. 12.00 Х. ф. "Салам, Бомбей!". 1З.50 Степ-урок.

•киrв•

14.00 Парламентський вісник. 14.45 Формула долі. 15.00 Х. фільм "Трактористи-2". "ТЕr" 1б.ЗО Ім'я. Д.Бабаєв. 17.ЗО Архітектура-2000. 18.00 Трансфор ма. 18.ЗО Серіал "Історія кохання". 19.20 Шотландські горці. 19.50 З5 хвилин_р.жазу. "КИІВ" 20.ЗО стн. 20.55 Дзвони Києва.

21.00 Антресолька. 21.15 Чому і як? 21.ЗО Вісті. 22.00 Музика на каналі "ТЕТ". 22.15 Міські новини.

"КИfВ"

22.ЗО стн. 22.40 Київські ділові новини. 22.50 Худ. фільм "Свонн•. ОО.ЗО Музичний маршрут. 01.00 Комп'ютер •Х•. н;п 07.00 Територія А. 08.00 Візит. Марракеш. Ч. З. 08.ЗО На 7-му небі. В .Пилипчук. 09.00 Серіал "Готель•. 10.50, 11.45, 12.ЗОТелемагазин

"Eiite ltalia". 11.00 Серіал "Чарльз ів

клопіт". 11.ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин.

Вітражі. Мультфільми. 1З.ОО Шлягер року. 14.20 Серіал "Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин. 15.50 М.с. "Роккі і Бульвінкль". 1б.15 Мультсеріал "Вуді Вудпеккер і його друзі". 1б.З5 Мультсеріал "Космічні рятувальники". 17.00 Серіал "Чарльзів клопіт". 17.25 Серіал "Роки МОЛОДіІ~. 18.20 Серіал "Команда "А". 19.20 Серіал "Альф".

12.00 12.40

19.50 Х. фільм "Ні кроку назад". 21.40 Всеукраїнський телеконкурс "Міс Теле-шанс•. 21.45 Серіал "Шовкові тенета". 22.50 АТ "Оболонь" представ­ ляє. Футбол. Англійська прем'єр-ліга. Огляд матчів. 2З.50 Територія А. 00.50 Голос "Перемоги".

~

07.05 Програми "Біз-ТБ". 07.50 "Вікна". Спорт. 08.20 Бізнес-студія. 09.05 Серіал "Селеста". 10.00 "Вікна" у світ. 10.ЗО, 1З.25, 1б.10Телемагазин "ІДЕЕА - студіо". 10.50 Італійський футбол. Серія "А". Огляд матчів туру. Цен­ тральний матч туру. 1З.45 Серіал • Ле кс". 14.З5 Мультсеріал "Чарівник". 15.00 М.с. "Черепашки нінзя". 15.25 Програми "Біз-ТБ". 1б.ОО "Вікна•. Новини. 1б.З5 Програми "Біз-ТБ". 18.00 Серіал "Селеста". 19.00 "Вікна". Новини. 19.З5 Худ. фільм "Михайло Ло­ моносов". 20.40 "Вікна". Бізнес. 21.00Док. фільм "Грузія: по той бік війни". 21.ЗО "Вікна". Новини. 21.45 Худ.фільм "Не спійманий -не злодій". 2З.ЗО "Вікна•. Новини. 2З.50 Музика на СТБ.

НОВИЙКАНАЛ Об.ЗО, 07.20, 08.20 Підйом. 07.00 М.с. "Інопланетяни".

07.З5 Серіал "Луіза Фернанда". 10.00 Худ.фільм "Тільки в мюзик-холі". 11.1 О, 12.50 Тетянин полудень. 11.25 Худ. фільм "Два Федори". 1З.10 Серіал "Луіза Фернанда". 14.00 Репортер. 14.15 Худ. фільм "Хаги-Траггер". 15.40 Мультфільм. 15.50 М.с. "Інопланетяни". 1б.15 Мультсеріал "Вершники драконів". 1б.40 Худ.фільм "Ненсі Дрю і хлопці Харди". 1 с. 17.10 Серіал "Горець-б". 18.00 Худ.фільм "Небесні лас­ тівки". 1 с. 19.00 Репортер. 19.20 Худ.фільм "Чи не послати нам гінця?". 21.10Худ.фільм "Джекі Браун•. 2З.ОО Репортер.Темадня. 2З.20 Х.ф. "Пан оформлювач•.

Н11і.

05.00 Сьогодні вранці. 05.15, 07.10 Спорт, погода. 05.20, Об.15 Кримінал. 05.З5, Об.50 Великі гроші.

05.50, 07.15, 1б.ЗО Про запас. Об.20 Карданний вал. Об.З5 Мультфільм. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Серіал ·вона написала убивство". 09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.00, 18,00, 21.00 Сьогодні. 09.25 Вчора в "Підсумках". 10.45 Ляльки. 11.ЗО Старий телевізgр. 1З.ЗО Кримінал. Щире зізнання. 1З.55 Серіал "Вулиці розбитих ліхтарів-2". 15.З5 Футбольний клуб. 1б.40 Серіал "Клієнт". 17.40 Кримінал. 18.40 Герой ді:JЯ. · 19.00 Серіал "Ії звали Нікіта". 19.50 Цілком таємно. 21.45Двоє. 22.З5 Сьогоднячко. 2З.15 Сьогодні опівночі. 2З.40 Антропологія. 00.15 "Футбольний клуб".

•=tїТU\Т!ШТ' Об.О5 ТРК "Ера" представляє: "Доброго ранку, Україно!". 09.00 7 днів. 09.50 Футбол від "УТН". 10.20 Мультфільм. 1О.ЗО Бути жінкою. 11.00УТН. Ранок. 11.20 Пригорща. 12.20 Док.серіал "Океан з Джоном Стоунменом•. 1 с. 12.50 Закон є закон. 1З.15-14.00 Національна ака­ демія наук України. Елект­ ронна комп'ютерна газета

"Все-всім".

15.00 УТН. День. 15.20 Студія "5". 17.00 Док.серіал "Наполеон Бонапарт". 2 с. 17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал "Вітер у спину". 19.50 Захист. 20.10 Нова колекція. 20.ЗО Щоденник сесіі Верховної Ради України. 20.40 Вечірня казка. 21.00УТН. Панорама. 21.25 Питання дня. 21.З5 Футбольний вечір на Першому Національному. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. "Реал" (Мадрид, Іспанія) "Манчестер Юнайтед" (Ан­ глія). У перерві - 22.25 Ак­ цент В. Лапікури. 2З.40 Хіт-2000. 2З.50 Футбольний вечір на Першому Національному. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. "Порту" (Португалія) -"Бава­ рія" (Мюнхен, Німеччина).

ДРУГИЙ КАНАЛ УТ УТ-2

10.05 Хіт-2000. 1О. 1О Док. серіал "Повітряний репортаж". 11.15 Худ. фільм "Останній довід королів". 1 с. 12.25 Серіал "Небезпека на морі". З, 4 с. 1З.10 Незайві руки. 1З.З0Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000.

14.00 Освітній канал. Марко Вовчок. •Інститутка•. \.Кот­ ляревський. "Наталка Пол­ тавка". КАНАЛ "1+1" 07.00, 08.45 Сніданок з "1+1". 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал "Загадкова леді". 09.1 О Серіал "Поворот ключа". 1 с. 10.00-1б.ОО Програми УТ-2. 1б.ОО Старі та нові "Маски". 1б.ЗО Серіал "Район Мелроуз•. 17.20 Серіал ·знову шалена Сьюзен". 17.50 "Імперія кіно" представ­ ляє. Худ. фільм "Безвихідне становище". 19.ЗОТСН. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 "Імперія кіно" представляє. Худ. фільм • Літак летить до Росіі". 21.45 Гумористична програма "Золотий гусак". 22.20 Серіал "Поворот ключа•. 2с. 2З.10 Ситуація. 2З.25 "Особливий погляд" з М. Вереснем. оо.оотсн. 00.20 Серіал "Цілком таємно". 2с.

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ "ІНТЕР"

07.00 Новини. 07.1 О Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05\нтерспорт.

08.1 О Серіал "Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.1 О Сім'я від А до Я. 09.20 Домострой. 09.З5 Серіал "Тінь та світло". 10.20 Вчасно. 1 О.З5 Худ. фільм "Хрестоносці". 1 с. 12.00 Новини. 12.05\нтерспорт. 12.15 Мультфільм. 12.ЗО нло. 1З.ОО-1 8.00 Програми облас­ них та регіональних теле­ компаній. 18.00 Новини. 18.10 Серіал "Дика Роза". 18.45 Відгадай мелодію. 19.10 Серіал "Пасифік Палісадес". 20.00 ІнформацІ\1на програма "Подробиці". "Час". 20.50 Минуле. 20.55\нтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21. 1О Худ. фільм "Експерт". 22.40 Серіал "Вторгнення на Землю". 5с. 2З.З5 Подробиці. Підсумки дня. 2З.45 Серіал "Метод Крекера". 00.45 Як це було. Пожежа в готелі "Ленінград". 1991 р. 01.20 Серіал "Арлісс". 01.45 Прогноз погоди. КДРТРК 1З.ОО Анонс. 1З.О5 Київські новини. 1З.20 Хіт-базар. 1З.55Інтер'єр. 14.25 Молодіжна телевізійна служба. 15.00 Оплески, оплески. 15.З5 Солодке жипя. 1б.О5 Недільні зустрічі. 1б.40 Серіал "Людина моря". 17.ЗО За київським часом. ЗО-й КАНАЛ "ТЕТ" Об. 55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07. 15 Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християнська програма.

"КИfВ"

08.ЗОСТН.

08.55 Дзвони Києва. 09.00 Серіал "Милістю Божою".

09.ЗО Споживач. 09.40 Комп'ютер "Х". 09.55 Збережемо здоров'я. 1О. 1О Формула долі.

10.25 Київ класичний. 10.40 Етюди. 1.\жакевич.

Худ. фільм "Свонн" (з субтитрами). "ТЕТ" 12.ЗО Магічні ландшафти. 1З.ОО Серіал "Історія кохання". 14.00 Степ-урок. 14.10 Балет- любов моя. Т.Бо­

10.55

ровик.

14.40 Нове кіно. 15.1 О Худ. фільм

"Біля самого

синього моря".

•киrв•

16.ЗОСТН.

16.45 Дитяче коло. 17.05 Музична мозаїка. 17.10 Все про податки. 17.25 Киянин. 17.55 Лакмус жипя. 18.15 Худ. фільм "Небеса об­ ітовані". 20.ЗОСТН. 20.55 Дзвони Києва.

''ТЕТ"

21.00 Антресолька. 21. 15 Музика на каналі

"ТЕТ". 21.ЗОВісті. 22.00 Влада факту. 22.15 Міські новини. 22.ЗО Худ. фільм "Небеса у вогні". ОО. 1О Худ. фільм "Чорний Лис". О 1. 1О Серіал "Історія кохання".

ІІПУ

07.00 Територія А. 08.00 "Час "Ч". Військовий те­ лежурнал.

08.ЗО Економічний вісник. Худ.фільм •Ні кроку на­

09.00

зад•.

10.50, 11.45, 12.ЗО Телемага­ зин "Eiite ltalia". 11.00 Серіал "Чарльзів клопіт". 11.ЗО, 1З.50Сократ-Свінг. Телемагазин.

12.00 Територія А. 12.40 Мультфільми. 1З.ОО Шлягер - бо шлягер. 14.20 Серіал "Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа. ТУ-магазин.

15.50 Мультсеріал "Роккі і Бульвінкль •. 16.15 Мультсеріал "Вуді Вудпеккер і його друзі".

1б.З5 Мультсеріал "Каспер".

17.00 Серіал "Чарльзів клопіт". 17.25 Серіал "РОКИ МОЛОДіІ~. 18.15 Міс Телешанс. 18.20 Серіал "Команда "А". 19.20 Серіал ·дльф". 19.50 Худ. фільм "Вбивство у Чайна-Лейк". 21.ЗО Худ. фільм "Вершник Високих Рівн ин". 2З.20 Док. фільм. 2З.50 Територія А. 00.50 З любов'ю.

~

Об.55 Програма передач. 07.05 Програми "Біз-ТБ". 07.50 "Вікна". Бізнес. 08.10 Серіал "Кувалда". 08.40 "Вікна", новини. 09.05 Серіал "Селеста". 10.00 Док.фільм "Анатомія катастроф". • 1О.ЗО, 1З.ОО, 16.1 О Телемага­ зин "ІДЕЕА-студіо". 10.50 Програми "Біз-ТБ". 1З.25 Худ. фільм "Михайло Ло­ моносов". 14.З5 Мультсеріал "Чарівник". 15.00 Мультсеріал "Черепашки нінзя". 15.25 Програми "Біз-ТБ". 1б.ОО "Вікна". Новини. 16.З5 Програми "Біз-ТБ". 18.00 Серіал "Селеста". 19.00 "Вікна". Новини. 19.З5 Худ.фільм "Михайло Ломоносов". 20.40 "Вікна". Бізнес. 21.00 Клуб "Білий папуга". 21.ЗО "Вікна". Новини. 21.45 Худ.фільм "Тільки ме­ ртвий спить спокійно". 2З.25 "Вікна". Новини. 2З.45 Музика на СТБ. 06.ЗО,

НОВИЙКАНАЛ 07.20, 08.20 Підйом.

Мультсеріал "Вершники драконів". 07.З5 Серіал "Луіза Фернан­ да". 10.00 Худ.фільм "Небесні ла­ стівки". 1 с. 11.00, 12.45 Тетянин полудень. 11.15 Худ. фільм "Шумний день 11 • 1З.10 Серіал "Луіза Фернан­ да". 14.00 Репортер. 14.15 Худ.фільм "Чи не посла­ ти нам гінця?". 15.50 "Зх4". Найкумедніше домашнє відео. 16.20 Мультсеріал "Іноплане­ тяни". 16.45 Мультсеріал "Вершники драконів". 17.10 Серіал "Горець-б". 18.00 Худ.фільм "Небесні ла­ стівки". 2 с. 19.00 Репортер. 19.20 Новий зір із клінікою "Оп­ тимед". 19.25 Худ.фільм "Розбірна в Бронксі". 21.15 Худ. фільм "Змієлов". 2З.ОО Репортер.Тема дня. 23.20 Серіал "Голод". 2З.50 Телефон довіри.

07.00

l::lili.

05.00 Сьогодні вранці. 05.15, 07.10 Спорт, погода. 5.20, б.15 Кримінал. 05.З5, 06.50 Великі гроші. 05.50, 07.15, 16.ЗОЛро запас. 06.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 07.45 Цікаве кіно. 07.55 Цілком таємно. Інфор­ мація для роздумів. 09.00, 11.00, 1з.оо, 15.00, 18,00, 21.00 Сьогодні. 09.25 Незалежне розслідуван­ ня з М.Ніколаєвим.

10.15 Подорожі натураліста. 10.45 "Фитиль•. 11.ЗО Старий телевізор. 1З.ЗО "Підсумок" з В.Шендеро­ вичем.

1З.50

В нашу гавань заходили кораблі. 15.З5 Серіал "Лоіс та Кларк. Нові пригоди супермена". 16.40 Серіал "Клієнт". 17.40 Кримінал. 18.З5 Герой дІ:JЯ. 18.55 Серіал "Ії звали Нікіта". 19.45 "Президент всія Русі". Фільм із циклу "Новітня істо­ рія". 21.З5 Футбол. Ліга чемпіонів. 1/4фіналу. 2З.З5 Сьогодні опівночі. 00.00 Антропологія.

20.50 Право 21.00 Минуле. 21.05 Інтерспорт. 21.10 Прогноз погоди. 21.20 Худ. фільм "Відступник". 2З.20 ПодробицІ. Підсумки дня. 2З.ЗО С. "Вторпнення на Землю•.

00.20 Серіал "Метод Крекера•. О 1. 15 Серіал • Арлісс•. 01.45 Прогноз погоди. КДРТРК Київські новини. 1З.20 Хіт-базар. 1З.55 Док.фільм "Відблиск давніх скарбів". 14.15 Крила. 14.50 Естафета. 15.05 Ще раз про ожиріння. 15.15 Пам'ять. 15.З5 Київ діловий ..

1З.О5

16.05 Люди і долі. \.Козловсь­

~ 06.00 Анонс. 06.05 ТРК "Ера"

представляє. "Доброго ранку, Україно!". Захист. Мультфільм. 09.ЗО Серіал "Вітер у спину". 10.20 Нова колекція. 10.40 Наш дім. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Футбол на Першому На­ ціональному. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. 12.20 Док.серіал "Океан з Джо­ ном Стоунменом•. 2 с. 12.50 Закон є закон. 1З.15-14.00 Національна ака­ демія наук України. Елект­ ронна комп'ютерна газета "Все-всім". 15.00 УТН. День. 15.20 Студія "5". 17.00Док.серіал "Наполеон Бонапарт". З с. 17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал "Вітер у спину". 19.50 Автосапієнс. 20.20 С\аssіс-прем'єр пред­ ставляє музику Альфреда Шнітке. 20.ЗО Щоденник сесіі верховної Ради України. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.25 Питання дня. 21.З5 Футбольний вечір на Пер­ шому Національному. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. "Челсі" (Лондон, Англія) "Барселона" (Іспанія). У пе­ рерві - 22.25 Акцент В. Лапі­

09.00 09.20

кури.

2З.40 Хіт-2000. 2З.50 Футбольний вечір на Пер­ шому Національному. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. "Ва­ ленсія" (Іспанія) - "Лаціо"

(Рим, Італt;;. дРУГИ~КАНАЛ УТ

УТ-2 10.05 Хіт-2000. 10.1 О Док. серіал "Повітряний репортаж". 10.55 Худ. телефільм "Останній довід королів". 2 с. 12.15 Серіал "Небезпека на морі". 5 с. 12.40 Сільський час. 1З.ЗО Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Осв. канал. М.Хвильовий. "Мати•. Урок французької мови N218. Нова сучасна си­ стема освіти. 12 кл. Українсь­ ка література. Хрестоматія. КАНАЛ "1+1" 07.00, 08.45 Сніданок з •1+1•. 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал "Загадкова леді". 09.1 О Серіал "Поворот ключа•. 2с. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Фонтан-клуб. 1б.ЗО Серіал •Район Мелроуз•. 17.20 Серіал •Знову шалена Сьюзен•. 17.45 •Імперія кіно• представ­ ляє. Худ.фільм •Безвихідне становище-2•. 19.ЗО тсн. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 "Імперія кіно•. Худ. фільм "Роман з андро"ідом".

Повне мамаду. С. "Поворот ключа•. З с. 2З.О5 Ситуація. 2З.20 "Особливий погляд" з М.Вереснем. 2З.55 ТСН. 00.15 Серіал "Цілком таємно". З с.

21.35 22.1 О

rpmй КАНАЛ УТ "ІНТЕР"

07.00 Новини. 07. 1О Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05 Інтерспорт. 08.1 О Серіал "Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Супутник "Планети Здоров'я".

09.40 Серіал "Тінь та світло". 10.20 Смачно з Б. Бурдою. 10.45 Х. ф. "Хрестоносці". 2 с. 12.00 Новини. 12.05\нтерспорт. N-кілометр. Авт. пр. Е.Рязанова "Ба­ бине літо•. С.Крючкова. 1З.ОО-18.00 Прог. обласних та регіональних телекомпаній. 18.00 Новини. 18.10 Серіал "Дика Роза". 18.З5 З легким паром! В гостях у М.Євдокимова. 19.05 С. "Пасифік Палісадес". 19.50 Національна лотерея. 20.00 Інформаційна програма "Подробиці". "Час".

12.15 12.25

кий. 16.40 Серіал "Людина моря•. 17.30 За київським часом. 30-йКАНАЛ "ТЕr" 06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07. 15 Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християнq_ька програма. "КИІВ" 08.ЗО стн. 08.55 Дзвони Києва. 09.00 Серіал "Милістю Божою". "ТЕr" 09.ЗО Міжнародний рейтинг ·золота Фортуна". Ч.З. 10.З5 Контакт. 11.05 З5 хвилин джазу. 11.40 Театр на долонях. 12.1 ОХ. фільм "Небеса у вогні".

•киrв•

14.00 Кіноколо. 14.10 Музична мозаїка. 14.15 Худ. фільм "Небеса обіто­ вані" (з субтитрами). "ТЕr" 16.ЗО Степ-урок. 16.40 Фішка. 17.10 Циркова валіза. 17.40 Я- пам'ятник собі. Ю.Ільєнко.

18.ЗО Серіал "Історія кохання". 19.20 Лавка старожитностей. 19.55 Розповіді стар. пліткаря. •кИів•

20.ЗО стн. 20.55 Дзвони Києва. "ТЕr" 21.00 Антресолька. 21.15 Вікна, що ми обираємо. 21.30 Вісті.

22.00 Щоденник Йоріка. 22.15 Міські новини. •кИfВ•

22.ЗО стн. 22.40 Київські ділові новини. 22.50 Х. ф. "СпИІ:Іа до спини". ОО. ЗО Чорний квадрат. 01.00 Молодіжна телеслужба. 01.ЗО Комп'ютер ·х·. н;п 07.00 Територія А. 08.00 Вітражі. 08.30 Перехрестя. 09.00 Худ.фільм "Вершник Ви­ соких Рівнин". 10.40 "Руст", або Стороннім вхід заборонено. 10.50, 11.45, 12.30Телемагазин

"Eiite ltalia". 11.00 Серіал "Чарльзів

клопіт". 11.ЗО, 1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин.

12.00 На всі сторони. 12.40 Мультфільми. 13.00 Худ.фільм "Жінки пустелі". 1З.25 Ноїв ковчег пливе.

14.20 Серіал "Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа. ТV-магазин. 15.50 М.с. "Роккі і Бульвінкль". 16.15 Мультсеріал "Вуді Вудпеккер і його друзі". 16.З5 Мультсеріал "Джимі- сулерхробак". 17.00 Серіал "Чарльзів клопіт". 17.25 Серіал "Роки МОЛОДіІ~. 18.20 Серіал ·команда "А". 19.10 Міс Телешанс. 19.20 Серіал "Альф". 19.50 Худ. фільм "Чарлі Варрік". 21.45 Худ. фільм "Печать зла•. 2З.ЗО НАК "Нафтогаз України· повідомляє, роз'яснює, по­ лереджає

...

2З.50 ТериторІя А. ·час ·ч·.

00.50

СПі.

16.00 "Вікна". Новини. 16.10 Телемаг. "ІДЕА-студіо•. 16.З5 Програми "Біз-ТБ".

18.00 Серіал "Селеста". 19.00 "Вікна". Новини. 19.З5 Х.ф. "Михайло Ломоносов". "Вікна•. Бізнес. Випадковий свідок. 21.ЗО "Вікна". Новини. 21.45 Х.фільм "Біле страхіття". 2З.25 "Вікна". Новини. 2З.45 Музика на СТБ.

20.40 21.00

Об.ЗО,

НОВИЙКАНАЛ 07.20, 08.20 Підйом.

М.с. "Інопланетяни". 07.З5 Серіал • Луіза Фернанда". 10.00 Худ.фільм "Небесні ластівки". 2 с. 11.00, 12.45 Тетянин полудень. 11.20 Худ.фільм •у глухомані, що стріляє". 1З.10 Серіал "ЛуізаФернанда". 14.00 Репортер. 14.15 Худ. фільм "Змієлов". 15.45 Мультфільм. 1б.10 М.с. "Інопланетяни". 16.З5 Мультсеріал "Вершники драконів". 17.00 Серіал "Горець-Б". 17.50 Худ. фільм "І знову Аніс кін". 1 с. 19.00 Репортер. 19.20 Х .ф. "Приватний детектив, або Операція "Кооперація". 21.05 Здоровий сон від "Венето". 21.15 Х.ф. "Кімната Марвіна". 2З.ОО Репортер. Тема дня. 2З.20 Худ.фільм "Рятівник•.

07.00

05.15, 07.10 , погода. 05.20, 06.15 Кримінал. 06.50 Великі гроші. 05.50, 07.15, 16.ЗО Про запас. 06.20 Карданний вал. 05.З5,

06.З5 Мультфільм. "Президент всія Русі". Ф. із циклу "Новітня історія".

07.45

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18,00, 21.00 Сьогодні. 09.25 Щоденник Ліги чемпіонів. 10.10 Герой дня без краватки. 10.40 Середовище. 11. ЗО "Старий телевізор" зга­ дує: "Невідома війна".

1З.ЗО Худ.фільм "Чужа дружина ... і чоловік під ліжком".

14.45 "Фитиль". 15.З5 Серіал "Лоіс та Кларк. Нові пригоди супермена". Серіал "Клієнт". Кримінал. 18.З5 Герой дня. 18.55 Серіал."Іі звали Нікіта". 19.45 "Президент всія Русі". Ф. із циклу "Новітня історія". 21.З5 Футбол. Ліга чемпіон. 1/4 фіналу. 2З.З5 Сьогодні опівночі. 00.00 Антропологія.

16.40 17.40

ЧЕТВЕР, б

1lЕРШИЙ КАНАЛ УТ

06.05 ТРК "Ера" представляє: •Доброго ранку, Україно! •. 09.00 Автосапієнс. 09.ЗО Серіал "Вітер у спину". 09.20 Мультфільм. 1О.ЗО Не все так погано. 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Футбол на Першому На­ ціональному. Ліга чемпіонів. Чвертьфінал. 12.20 Док.серіал "Океан з Джо­ ном Стоунменом•. З с. 12.50 Закон є закон. 13.15-14.00 Національна ака­ демія наук України. Елект­ ронна. комп'ютерна газета "Все-всім". 15.00 УТН. День. 15.20 Студія "5". 17.00Д.с. "Наполеон Бонапарт". 17.55 Закон є закон. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.50 Серіал "Вітер у спину". 19.45 Перший Національний представляє Всеукраїнську акцію "Золота фортуна". Ч. 1. 20.ЗО Щоденник сесіі ВРУ. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Питання дня. 21.45 Світ спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.10 Х.фільм "Кур" єр на схід". 2З.45 Хіт-2000. 00.00 ТРК "Ера" представляє: "Доброї ночі, Україно!".

ДРУГИЙ КАНАЛ УТ

10.05 10.1 О

УТ-2 Хіт-2000. Док. серіал "Повітряний

репортаж•. "Останній довід королів". З с. 12.10Діалог зі Сфінксом. 12.40 Хто в домі хазяїн? 1З.10 Мультфільм.

11.00 Худ. телефільм

1З.ЗО Діловий канал.

13.55 Хіт-2000. 14.00 Освітній

канал. Світи близькі, світи далекі ... По­ дорож країною Дракона. Ки­ тай. Передача 2. Барвистий світ папуг. Остап Вишня. "Вишневі усмішки". КАНАЛ "1+1" 07.00, 08.45 Сніданок з "1+1". 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал "Загадкова леді". 09.10 С. "Поворот ключа". З с. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Парк автом. періоду. 1б.ЗО Серіал "Район Мелроуз". 17.20 С. "Знову шалена Сьюзен". 18.05 "Імп!!рія кіно". Худ. фільм "Московське кохання•. 19.ЗО тсн. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 "Імперія кіно• представляє. Худ. фjльм "Тато•. 22.00 Табу. 22.40 С. ·поворот ключа". 4 с. 2З.ЗО Ситуація. 23.45 Монологи. М. Попович. 00.20 тсн. 00.40 С. "ЦіЛ!5ОМ таємно•. 4 с. ТРЕТІИ КАНАЛ УТ "ІНТЕР" 07.00 Новини. 07.10 Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05 Інтерспорт. 08.10 Серіал "Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.10 Мультфільм. 09.З5 Сім'я від А до Я. 09.45 Серіал "Тінь та світло". 10.40 Х. ф. "Світла особистість". 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Прокинься і співай! 13.00-18.00 Про гр. обласних та регіональних телекомпаній. 18.00 Новини. 18.1 О Серіал •Дика Роза". 18.З5 Прем'єра. Знайди свою любов у програмі "Сьоме по­ чуття". 19.15 С. ·пасифік Палісадес". 20.00 Інформаційна програма "Подробиці". "Час". 20.50 Минуле. 20.55 \нтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21.10 Худ.фільм "Російська співачка". 2З.10 Док. детектив "На прицілі - президент". 2З.40 Подробиці. Підсумки дня.


2З.50 Серіал "Метод Крекера". Серіал "Арлісс". 01.З5 Прогноз погоди. КДРТРК 1З.05 Київські НОВИНИ.

00.45

1З.20 Хіт-базар.

13.55 Світ освіти. 14.20 Соя відома і невідома. 14.З5 П'ятиріччя Товариства захисту тварин "SOS". 15.15 Не панський маєток. 15.З5 Острів скарбів. 16.05 Родом з України. 16.40 Серіал "Людина моря". 17.ЗО За київським часом. 30-йКАНАЛ "ТЕТ" 07.10 Спаси і сохрани. 07.15 Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християнська програма.

"КИІВ"

08.ЗО СТН. 08.55 Дзвони Києва. 09.00 Серіал "Милістю Божою". 09.ЗО Комп'ютер "Х". 09.45 Українське жіноцтво. 10.15 Світ. Україна. Київ. 1О.З5 Музичний маршрут. 11.05 Худ. фільм "Близнюки". "ТЕТ" 12.ЗО Мед. тижневик "З6,6". 1З.ОО Серіал "Історія кохання". 1З.50 Степ-урок. 14.00 Решето. "Пірата Бенд". 15.05 Худ. фільм "Трактористи". "КИІВ" 16.ЗО стн. 16.45 Нон-стоп рандеву. 17.05 Усмішка. А.Демчук. 17.15 Створи себе. 17.З5 Київ класичний. 17.50 В.Щербачов представляє. 18.20 Столиця. 18.З5 Худ. фільм "Кру"Із". 20.ЗО СТН. 20.55 Дзвони Києва.

"ТЕТ''

21.00 Антресолька. 21.15 Двірцеві таємниці.

Моло-

да Катерина.

21.ЗО Вісті. 22.00 Шк. бізн. В. Песоцького. 22.15 Міські новини. 22.ЗО Худ. фільм "На зв"язку". 00.05 Худ. фільм "Чорний Лис".

01.05 Серіал "Історія кохання". lШJl. 07.00 Територія А. 08.00 Економічний вісник. 08.ЗО Візит. 09.00 Худ. фільм "Чарлі Варрік". 10.50, 11.45.12.З0Телемагазин

"Eiite ltalia". 11.00 Серіал "Чарльз ів клопіт". 11.30, 1З.50 Сократ-Свінг. Телемагазин.

12.00 Модний час. 12.40 Мультфільми. 1З.ОО Майстри ілюзіону.

.J14.20 Серіал "Соколине гніздо". --. 15.20 Телемедіа. 1V-магазин. 15.50 Мультсеріал "Роккі і Бульвінкль". 16.15 Мультсеріал "Вуді Вудпеккер і його друзі". 16.З5 Мультсеріал "Каспер". 17.00 Серіал "Чарльзів клопіт". 17.25 Серіал "Роки МОЛОДЇІ~. 18.20 Серіал "Команда "А". 19.20 Серіал "Альф". 19.50 Х. ф. "Донор невідомий". 21.25 Міс Телешанс. 21.ЗО Худ. фільм "Придурок". 2З.10 Док. фільм "Істоти". 2З.50 Територія А. 00.50 В.Щербачов представляє.

!Ші.

07.05 Програми "Біз- ТБ". 07.50 "Вікна". Бізнес. 08.1 О Випадковий свідок. 08.40 "Вікна". Новини. 09.05 Серіал "Селеста". 10.00 Маппет-шоу. 10.20, 1З.ОО, 16.10 Телемагазин "ІДЕ Ед - студіо". 10.50 Програми "Біз- ТБ". 1З.25 Худ.фільм "Михайло Ломоносов". 14.З5 Мультсеріал "Чарівник". 15.00 М.с. "Черепашки нінзя". 15.25 Програми "БіЗ-ТБ". 16.00 "Вікна". Новини. 16.З5 Програми "Біз- ТБ". 18.00 Серіал "Селеста". 19.00 "Вікна". Новини. 19.З5 Худ.фільм "Михайло Ломоносов". 20.40 "Вікна". Бізнес. 21.00 Клуб "Білий папуга". 21.ЗО "Вікна". Новини. 21.45 Х.ф. "Смертельний де­ серт". 2З.15 "Вікна". Новини.

23.35

Музика на СТБ.

НОВИЙКАНАЛ

Об.ЗО, 07.20, 08.20 Підйом. 07.00 М.с. "Інопланетяни". 07.35 Серіал "Лу"іза Фернанда". 10.00 Х.ф. "Ізнову Аніскін". 1 с. 11.15,12.45 Тетянин полудень.

11.ЗО Х.фільм "На чужому святі". 13.10 Серіал "Луїза Фернанда". 14.00 Репортер. 14.15 Х.ф. "Приватний детектив ..-лбо Операція "Кооперація". -r5.55 "3х4". Найкумедніше домашнє відео. 16.20 Мультфільм. 16.ЗО М.с "Інопланетяни". 16.55 Серіал "Горець-б". 17.50 Х.ф. "Ізнову Аніскін". 2 с. 19.00 Репортер. 19.20 Новий зір із клінікою "Оптимед". 19.25 Х.ф. "Китайський сервіз". 21.10 Здоровий сон від "Венето". 21.15 Х.фільм "Вона прекрасна". 23.00 Репортер.Тема дня. 2З.20 Серіал "Голод". 23.50 Живий звук.

Н11і. 05.00 Сьогодні вранці. 05.15, 07.10 Спорт, погода. 05.20, 06 ..15 Кримінал. 05.35, 06.50 Великі гроші. 05.50, 07.15, 16.ЗО Про запас.

06.20 Карданний вал. 06.З5 Мультфільм. 07.45 "Президент всія Русі". Ф. із циклу "Новітня історія".

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18,00, 21.00 Сьогодні. 09.25 Щоденник Ліги чемпіонів. 1О. 15 Без рецепта. 10.45 "Фитиль". 11.30 "Старий телевізор" зга­ дує: "Невідома війна". 13.30 Худ. фільм "Інспектор ДАІ". 15 .З5 Серіал "Лоіс та Кларк. Нові пригоди супермена". 16.40 Серіал "Клієнт". 17.40 Кримінал. 18.35 Герой дня. 18.55 Телегра "0, щасливчик'" 19.40 "Президент всія Русі". Ф. із циклу "Новітня історія". 21.45 Екстремальні ситуаціі. 22.35 Сьогоднячко. 23.15 Сьогодні опівночі. 23.40 Худ.фільм "Біле весілля".

П'ЯТНИЦЯ,

7

nЕРШИЙ КАНАЛ УТ 06.05 ТРК "Ера" представляє: "Доброго ранку, Україно!". 09.00 Нова колекція. 09.ЗО Серіал "Вітер у спину". 10.ЗО Мед. тижневик "З6,6". 11.00 УТН. Ранок. 11.20 Док. серіал "Океан з Джо­ ном Стоунмен ом". 12.15 Закон є закон. 1З.15-14.00 Національна ака­ демія наук України. Електронна комп'ютерна газета "Все-всім". 15.00 УТН. День. 15.20 Студія "5". 17.00 Перший Національний представляє: Всеукраїнський благодійний фестиваль "Чор­ номорські ігри". Ч. 1. 17.ЗО Надвечір'я. 18.00 УТН. Вечір. 18.20 Саме той. 18.45 Хіт-2000. 18.~Серіал "Вітер у спину". 19.50 Погляд у світ. 20.20 СІаssіс-прем'єр представляє твори А.Дворжака. 20.ЗО Щоденник сесїі ВРУ. 20.40 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21 .40 Питання дня.

21.45 Світ спорту. 22.00 Акцент В. Лапікури. 22.10 Перший Національний

представляє Всеукраїнську акцію "Золота фортуна". Ч. 2. 22.45 Студія "5"-М. Частина 2. 00.00 Хіт-2000. 00.15 ТРК "Ера" представляє: "Доброї ночі, Україно!".

дРУГ'НЙ КАНАЛ УТ УТ-2

10.05 Хіт-2000. 1О. 1О Док. фільм "Богородиця". 10.50 Худ. телефільм "Останній довід королів". 4 с. 12.05Додня народження видат­ ного українського вченого­ славіста. Телефільм "Іларіон Свєнціцький. У поході віків". 12.З5 Відкриваємо Біблію. 1З.ОО Мультфільми. 1З.ЗО Діловий канал. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Осв. к. Оповід. О'Генрі. 14.ЗО Право. КАНАЛ "1+1" 07.00, 08.45 Сніданок з "1+1 ". 07.05 Ситуація. 08.00 Серіал "Загадкова леді". 09.1 О С. "Поворот ключа". 4 с. 10.00-16.00 Програми УТ-2. 16.00 Золотий гусак. 16.ЗО Серіал "Шпигунські ігри". 17.20 Серіал "Сміливець". 18. 1О "Імперія кіно•. Худ. фільм "Сутичка в Гонконзі". 19.ЗО тсн. 19.50 Проспорт-новини. 20.00 С. "Нові пригоди ментів". 21.05 "Імперія кіно". Худ. фільм "Зона злочинності". 22.50 Фонтан-клуб. 2З.20 Ситуація. 2З.ЗО тсн. 2З.50 Чемпіонат Північноєвро­ пейської баскетбольної ліги.

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ "ІНТЕР"

07.00 Новини. 07.10 Інтерспорт. 07.15 Прогноз погоди. 07.20 Від і до. 08.00 Новини. 08.05 Інтерспорт. 08.10 Серіал "Ніжна отрута". 09.00 Новини. 09.05 Прогноз погоди. 09.1 О Джентльмен-шоу. 09.40 Серіал "Тінь та світло". 1О.ЗО Домострой. 10.45 Худ. фільм "Матері, доньки та коханці". 12.00 Новини. 12.05 Інтерспорт. 12.15 Мультфільм. 12.ЗО Телевізійний центр моди.

1З.GО- 18.00 Прогр. обл. та регіональних телекомпаній. 18.00 Новини. 18.10 Серіал "Дика Роза". 18.50 Елка і кореші. 19.00 Поле чудес. 20.00 Інформаційна програма "Подробиці". "Час".

20.50 Минуле. 20.55 Інтерспорт. 21.00 Прогноз погоди. 21. 1О Х. фільм "Зло під сонцем". 2З.1 О Нещодавно. Програма Л. Парфьонова. 00.05 Подробиці. Підсумки дня. 00.15 ГРТ: п'ять років- перший. 01.00 Після опівночі. 01.45 Казки для дорослих з Ка­ тею Виноградовою. 02.05 Прогноз погоди.

13.05

КДРТРК Київські новини.

1З.20 На своїй землі. 1З.40 Шлягер представляє. 14.ЗО Док. фільм. 14.40 Рецепти здоров'я. 14.50 Автографи. 15.20 Домашній доктор. 15.45 Київські мініатюри. 16.05 Конкурент. 16.40 Серіал "Людина моря". 17. ЗО За київським часом. 30-йКАНАЛ "ТЕТ" 06.55 Спаси і сохрани. 07.00 Міські новини. 07.15 Антресолька. 07.ЗО Вісті. 08.00 Християнська програма.

"КИІВ"

08.ЗО стн. 08.55 Дзвони Києва. 09.00 Серіал "Милістю Божою". "ТЕТ" 09.ЗО Х. ф. "Багата наречена". 11.00 Діти Голохвастова, або

fіенефіс на двох.

12.1 О Худ. фільм "На зв"язку". 1З.50 Степ-урок. "КИІВ" 14.00 Кіногороскоп. 14.20 Етюди. "Шевченко на Приорці". 14.З5 Худ. фільм "Круїз". "ТЕТ" 16.ЗО Світ Аліси. 17.10 Х. ф. "Перша рукавичка". 18.30 Серіал "Історія кохання". 19.20 Мій Ермітаж. 19.55 Таємниці портретного

фойє. M.~k~·r~~в. Ч. 2. 20.ЗО стн. 20.55 Дзвони Києва. "ТЕТ" 21 .ОО Антресолька. 21.15 Інформація для роздумів. 21.30 Вісті. 22.00 Чому та як. 22.15 Міські НОВИНИ.

"КИІВ"

22.30 СТН. 22.40 Київські ділові новини. 22.50 Худ. фільм "Телефон". 00.35 Нічний канал. 02.35 Комп'ютер "Х". lШJl. 07. ОО Територія А. 08.00 НАК "Нафтогаз України" повідомляє, роз'яснює, по­ переджає

...

08.10 На всі сторони. 08.30 Територія А. 09.00 Худ. фільм "Придурок". 10.50, 11.45, 12.ЗОТелемагазин "Eiite ltalia". 11.00 Серіал "Чарльз ів клопіт". 11.ЗО, 13.50 Сократ-Свінг. Те­ лемагазин.

12.00 На сьомому небі. В.Пилипчук.

12.40 Мультфільми. 13.00 Територія А. 14.20 Серіал "Соколине гніздо". 15.20 Телемедіа. 1V-магазин. 15.50 М.с. "Роккі і Бульвінкль". 16.15 Мультсеріал "Вуді Вудпеккері його друзі". 16.35 Мультсеріал "Космічні рятувальники". 17.00 Серіал "Чарльзів клопіт". 17.25 Серіал "Роки МОЛОДіІ~. 18.20 Серіал "Команда "А". 19.20 Серіал "Альф". 19.50 Х.ф. "З розрахунку на всіх". 21.25 Х. фільм "Жінки пустелі". 21.45 Серіал "Шовкові тенета". 22.45 Міс Телешанс.

22.50 С. "Таємниці Нью-Йорка". 23.50 Територія А. 00.50 Док. серіал "Остання адреса".

07.05 Програми "Біз- ТБ". 07.50 "Вікна". Бізнес. 08.10 Клуб "Білий папуга". 08.40 "Вікна". Новини. 09.05 Серіал "Селеста". 10.00 Імпреза. 10.ЗО, 13.00, 16.10Телемагазин "ІДЕЕА - студіо". 10.50 Програми "Біз-ТБ". 13.25Х.ф. "Михайло Ломоносов". 14.30 Для дітей. Фільм-казка "Підмінена королева". 16.00 "Вікна". Новини. 16.35 Програми "Біз-ТБ". 18.00 Серіал "Селеста". 19.00 "Вікна". Новини. 19.ЗО "Вікна". Спорт. 19.40 Х.ф. "Повітряні пірати". 21.00 Док. фільм "Найбільші катастрофи Америки". 21.ЗО Х.ф. "Вчорашня мішень". 22.55 Прем'єра програми "Нічна драматургія". 23.45 "Вікна". Новини.

НОВИЙКАНАЛ

06.30, 07.20, 08.20 Підйом. 07.00 М.с. "Інопланетяни". 07.35 Серіал "Лу"іза Фернанда". 10.00 Худ. фільм "І знову Аніскін". 2 с. 11.1 О Тетянин полудень. 11.35 Х.ф. "До мене, Мухтаре!". 12.50 "Оранта" захистить і збереже.

13.1 О Серіал "Лу"іза Фернанда". 14.00 Репортер. 14.15 Х.ф. "Китайський сервіз". 15.50 Мультфільми. 16.30 М.с. "Інопланетяни". 1б.55 Мультсеріал "Вершники драконів•. 17.20 Худ.фільм "Ненсі Дрю і хлопці Харді". 2 с. 17.50 Худ.фільм "І знову Аніскін". 2 с. 19,00 Репортер. 19.20 Х.фільм "Гра зі смертю". 20.55 Здоровий сон від "Венето". 21.05 Х.ф. "Конан-руйнівник". 23.00 Репортер.Тема дня. 23.20 Х.ф. •у гонитві за Еммі". НТБ 05.15, 07.10 Спорт, погода. 05.20, 06.15 Кримінал. 05.35, 06.50 Великі гроші. 05.50, 07.15, 16.30 Про запас.

06.20

Карданний вал.

07.45

На ранковому прийомі. 30-йКАНАЛ "ТЕТ" 07.25 Сnаси і сохрани. 07.ЗО Вісті. 08.00 Антресолька. 08.15 Міські новини.

08.20

06.З5 Мультфільм.

"Президент всія Русі". Ф.

із циклу "Новітня історія".

09.00, 11.00, 1З.ОО, 15.00, 18.00, 21.00 Сьогодні. 09.25 Екстремальні ситуації. 1О. 15 Служба порятунку. 10.40 "Схід- захід". Фільм.

"КИІВ"

08.ЗО СТН.

11.ЗО "Старий телевізор" згадує: "Невідома війна". 13.30 Худ. фільм "Вусатий нянь". 15.35 Серіал "Лоіс та Кларк. Нові пригоди супермена". 16.40 Серіал "КлІєнт". 17.40 Кримінал. 18.З5 Герой дня. 18.55 Незалежне розслідування з М.Ніколаєвим. 19.40 "Президент всія Русі". 21.40 Професія- репортер. 22.00 Кримінальна Росія. 22.З5 Х.ф. "Подвійна підозра". 00.25 Теніс. Кубок Девіса. Збірна Іспаніі - Збірна Росіі.

08.55 М.с. "Казки вулиці Брока". 09.25 Худ. фільм "Норт". 11.00 Музичний маршрут.

СУБОТА, В

16.ЗО стн. 16.45 Серіал "Собачий дім". 17.15 Економічний вісник. 17.45 Паломництво у Святу Землю. 1 серія - "Храм Гро­ бу Господня". 18. 15 Створи себе. 18.З5 Парламентський вісник. 19.20 Киянин. 19.50 Чорний квадрат. 20.20 Кіноколо. 20.ЗО СТН. 20.55 Дзвони Киє~а. "ТЕf" 21.00 Спати пора. 21.15 Нове кіно. 21.45 Міські новини. 22.00 Худ. фільм "Дві дуелі". 00.10 Фішка. 00.40 Худ. фільм "Чорний Лис".

nЕРШИН КАНАЛ УТ 07.ЗО ТРК "Ера" представляє: "Доброго ранку, Україно 1 ". 09.00 В ГОСТЯХ у ДрЬОМИ. 09.ЗО Зірки, на сцену! 10.00 Пригорща. 11.00 Погляд у світ. 11.30 Док. серіал "Океан з Джо-_ ном Стоунмен ом". 12.00 УТН. День. 12.20 Принцеса цирку. 13.20 Надвечір'я. 1З.50 Нова колекція. 14.25 Альманах "Основи". 15.00 УТН. День. 15.20 Не все так погано.

15.50 Реліквіі і храми України. 16.00 СІаssіс-прем'єр пред-

ставляє Муніципальний ка­ мерний хор "Київ". 16.ЗО Всесвітній спортивний ог­ ляд "Gillette". 17.00 Футбол. Ліга чемпіонів. Огляд матчів. 17.10 Бал чемпіонів. 18.00 УТН. Вечір. 18.25 Хіт-2000. 19.00 Прогулянка з "Акцентом" і не без моралі. 19.15 Х. ф. "Американська нянька". 20.50 Вечірня казка. 21.00 УТН. Панорама. 21.40 Світ спорту. 22.00 Телефортуна. 22.35 Хіт-2000. 2З.З5 1-й Національний пред­ ставляє Всеукраїнську акцію "Золота фортуна". Частина З. 00.25 ТРК "Ера" представляє:

"Доброїно~і. Україно'"· дРУГНН КАНАЛ УТ УТ-2

10.05 Сімейна кухня. 10.20 Хіт-новини-2000. 10.50 Відеофільм "Чиста

"КИІВ"

lШJl.

Шлягер- бо шлягер. Голос "Перемоги". 08.ЗО Майстри ілюзіону. 09.ЗО З любов'ю. 10.00 Економічний вісник. 10.ЗО Док. фільм. 11.00 Модний час. 11.ЗО На всі сторони. 12. ОО Перехрестя. 12.40 Мультфільми. 1З.ОО Шлягер року. 14.00 В.Щербачов представляє. 14,40 НАК "Нафтогаз Укра·Іни" повідомляє, роз'яснює, попе­ реджає ... 15.00 Сократ-Свінг. Телемаг. 15.05 Теле медіа. 1V-магазин.

15.З5 С. "Мандрівний лицар". 16.ЗО Мультсеріал "Потворна сила". 16.55 АТ "Оболонь" представ­ ляє. Футбол. Англійська прем'єр-ліга. Центральний матч туру.

вода

для столиці".

11.20 Зірки твої, Києве. 11.50 Мультфільм. 12.05 Банк ідей. 12.З5 Надзвичайна ситуація. 1З.О5 Милосердя. 13.25 Хіт-2000. 13.30 Референдум-2000. 14.00 Блок гр. телебачення. КАНАЛ "1+1" 07.00 Парк автомоб. періоду. 07.40 Як стати зіркою. 08.15 М.с. "Назад у майбутнє". 08.45 Повне мамаду. 09.15 СВ-2000. 10.00-14.00 Програми УТ-2. 15.00 С. "Нові пригоди супермена". 15.50 Серіал "Конан". 16.40 Як стати зіркою. 17.05 С. "Нові пригоди ментів". 18.05 Серіал "Коломбо". 19.25 ТСН. 19.45 "Імперія кіно" представ­ ляє. Худ. фільм "Помста". 21.55 Містечко. 22.25 "Кінопристрасті" пред­ ставляють. Худ. фільм "Жах на вулиці В'язів-6". 2З.55 Серіал "Поліцейські з Лос­ Анджелеса".

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ

"ІНТЕР" Прогноз погоди. Програма для маленьких "Вулиця Сезам". 09.З5 С. "Пригоди лісового пат­ руля". 10.00 Програма для дітей "Сім бід - один одвіт". 1О. 15 Ранкова зірка. 10.50 Ранкова пошта. 11.25 НЛО. 11.55 Смак. 12.10 Прем'єра програми "Таємниці історіІ'. 12.ЗО Не час. 12.45 Фан-клуб. 13.15 Музичний під'їзд. 1З.35 Життя тварин. 14.05 Спорт-тайм. 14.ЗО Серіал "Земля: останній конфлікт- 2". 15.15 Мультазбука . 15.40 С. "Ті, що біжать пагорбами". 16.05 Шукаю тебе! 16.40 З днем народження, ГРТІ 18.05 Нові одеські оповідання. 18.ЗО Прем'єра-2000. Худ. фільм "Кадриль". 19.50 Національна лотерея. 20.00 Інф. пр. "Подробиці". 20.15 N-кілометр. 20.25 Авт. пр. С. Доренка. 21.20 Прогноз погоди. 21.30 Х.фільм "Контрабандист". 22.50 Чит. заново Г.Хазанова. 23.20 Худ. фільм "Бос мафіІ'. 00.55 Казки для дорослих з Катею Виноградовою. 01.15 Прогноз погоди. КДРТРК 08.00 Світло душі. 08.1 О Сучасна ділова жінка. Т.Міженіна.

09.05 09.1 О

11.ЗО Усмішка. А.Демчук. 11.40 Док. серіал "Від Галапа­ госів до Калахарі". 12.10 Світ. Україна. Київ. "ТЕТ" 12.ЗО Гармонія краси. 1З.ОО Світ людини. Медицина. 1З.25 Атлетик-ревю. 1З.55 Колискова для хору. Ч.2. 14.55 Фільм-концерт "Два дні з ... "Uriah Неер". 15.55 Програма О.Басилашвілі "Зі стелі".

07.00 08.00

С. "Молодість Геракла". 19.ЗО С. "Чудернацька наука". Серіал "Альф". 20.ЗО Худ. фільм "Марні". 22.40 Х.фільм "Море кохання".

19.00 19.55

rn

Програми "Біз-ТБ". 09.ЗО "Вікна". Новини. 10.00 Маппет-шоу. 1 О.ЗО, 12.00 Телемагазин "ІДЕЕА - студіо". 11.00 Серіал "Солті". 11.ЗО "Білий папуга". 12.ЗО Мультсеріал "Сімпсони". 12.55 Програми "Біз- ТБ". 15.00 Худ. фільм "Стань і йди". 17.30 "Вікна" у світ. 18.00 Серіал "Еллі Макбіл". 19.00 "Вікна". Новини. 19.15 Випадковий свідок. 19.45 Серіал "Перша хвиля". 21.25 Х.ф. "Фарінеллі-кастрат". 2З.ЗО Футбол. Англійська прем'єр-ліг<!_. НОВИНКАНАЛ 08.00 М.с. "Мольєрі-сімо". 08.ЗО Мультсеріал "Небесні танцюристи". 09.00 С. "Пригоди Ширлі Холмс". 10.00 "Зх4". Найкумедніше дрмашнє відео. 10.ЗО Здор. сон від "Венето". 1О.З5 Х.фільм "Золотоволоска". 12.05 Мультфільми. 12.40 Худ.фільм "Синдбад і каліф Багдада". 14.20 Х.фільм "Жінка для всіх". 15.40 Репортер. 15.55 Худ. фільм "Стережись ав­ томобіля". 17.ЗО Телегра "Університет мільйонів". 18.00 Серіал "Графиня деМон­ соро". 19.00 Репортер. 19.15 Новий зір із клінікою "Оп­ ти мед". 19.20 Худ.фільм "Російський бізнес". 20.40 Худ.фільм "Чотири кімна­ ти". 22.20 Худ.фільм "Крик". ОО. 1О Худ. фільм "Оголені дівча­ та". НТБ 06.55 Анонс дня.

08.05

07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 18,00, 21.00 Сьогодні. 07.15 "Президент всія Русі". Заключна серія. Серіал "Міго - інопланетянин". 08.50 Мультфільм. 09.15 Кримінал. Щире зізнання. 09.40 Зрозумій мене. 10.10 Телегра "0, щасливчик 1 " 11.25 Великі гроші. 11.55 Худ.фільм "Шельменко­ денщик". 1З.35 В нашу гавань заходили кораблі. 14.40 Свідок сторіччя. 15.30 Професія- репортер. 15.50 Без рецепта. 16.20 Дог-шоу "Я та мій соба­ ка".

08.25

--

Серіал "Вона написала убивство". 18.З5 Один день. 19.05 Телегра "О, щасливчик'" 19.50 Серіал "Вулиці розбитих ліхтарів-2". 21.45 Серіал "Джеймс Бонд агент 007". 00.05 Теніс. Кубок Девіса. Збірна Іспанїі- Збірна Росіі.

16.50

НЕДІЛЯ,

8

nЕРШИЙ КАНАЛ УТ 07.ЗО ТРК "Ера" представляє:

"Доброго ранку, Україно!". Укрспортлото. "Весняна рапсодія". Все­ український фестиваль дитя­ чої творчості. Концертна про­ грама. Ч. З. 09.ЗО Шоу самотніх холостяків. 10.00 Наше військо. 1О.ЗО Телефортуна. 11.05 Хто в домі хазяїн?

08.55 09.00

11.ЗО Мед. тижневик •З6,6". УТН. День. Сільський час. 1З.15 "Саме той" про себе. 1З.40 Клуб "Суперкниги".

12.00 12.20 14.00 14.45 15.00 15.10

М.ф. на замовлення.

Пр. для дітей "Каланча". УТН. День. Наш дім. 15.ЗО Перехрестя. 16.00 Футбол. "Ретро Ліга". 17.ЗО Точка на карті. 18.00 УТН. Вечір. 18.15 Хіт-2000. 18.20 Сім днів спорту. 19.15 Бути жінкою. 19.40 Док.серіал "Світ дикої природи". 20.1 О Перший Національний представляє ·акцію "Криш­ талевий лелека". 20.40 Вечірня казка. 21.00 7 днів. 22.00 Метрополітен Топ-мо­ дель.

22.ЗО Худ. фільм "Найважливіша персона". 00.25 Хіт-2000. 00.40 ТРК "Ера" представляє: "Доброї ночі, Україно 1 ".

дРУГИЙ КАНАЛ УТ УТ-2

10.05 Хіт-2000. 1О. 1О Реальний сектор. 10.40 Клуб-700. 11.10 Зірки, на сцену! 11.40 Людина і закон. 12.10 Яхад. 12.40 Мультфільм. 12.55 Казна. 1З.25 Відкриваємо Біблію. 1З.55 Хіт-2000. 14.00 Бокс. Чемпіонат України. КАНАЛ "1+1" 07.00 Худ.фільм "Літак летить до РосіІ'. 08.40 Гумористична програма "Золотий гусак". 09.15 Лото-забава. 10.00-15.00 Програми УТ.2. 15.00 Парк автомобільного періоду. 15.ЗО Серіал "Геркулес". 16.25 "Імперія кіно". Худ.фільм "Операція "Ікс". 18.15 Серіал "Коломбо". 19.50 "Імперія кіно" пред­ ставляє. Худ. фільм "Великий переполох у малому Китаі'. 21.З5 Великі перегони. 21.50 Епіцентр. 22.40 С. "Таємний агент Нікіта". 23.30 "Своє кіно" представляє. Худ.фільм "Околиця".

ТРЕТІЙ КАНАЛ УТ "ІНТЕР"

09.05 Прогноз погоди. 09.1 О Зоряна година. 09.35 Прокинься і співай! 10.20 Уік-енд. 10.50 Смачно з Б. Бурдою. 11.15 Доки всі вдома. 11.40 Караоке на майдані. 12.00 Мелорама. 12.ЗО Телевізійний центр моди. 1З.ОО Підводна одіссея команди Кусто. "Світ без сонця". Ч. 2.

1З.40 Планета Здоров'я.

14.10 Сміхопанорама. 14.40 Серіал "Найтмен-2". 15.25 Брейн-ринг. 16.15 Худ. фільм "Зорро". 18.10 КВН. Якось в Америці. 20.00 Інформаційно-аналітична програма "Подробиці тижня".

20.40 Прогноз погоди. 20.50 Джентльмен-шоу. 21.20 Худ.фільм "Нікуди бігти". 22.55 Інтерспорт. 2З.ОО С. "Матриця- пошук істини". 2З.50 Імперія футболу. ОО. 20 Міс Україна-2000. 01.00 Казки для дорослих з Ка­ тею Виноградовою. 01.20 Прогноз погоди. КДРТРК 08.00 Інтер'єр. 08. ЗО Недільні зустрічі. ЗО-й КАНАЛ "ТЕТ"

14.З5 Паломництво у Святу Землю. 2 с. "Храмова Гора". 15.05 Три кити. 15.ЗО Лакмус життя. 15.50 Споживач. 16.00 Серіал "Собачий дім". "ТЕТ''

таємниці. Моло­ да Катерина. 17.ЗО Джаз-степ-танц-клас' 18.00 Х. ф."Тривожний рейс

771 ... ". 19.З5 Маленькі історїІ "Арт­

обстрілу". 20.00 Розпов. старого пліткаря.

"КИЇВ"

20.ЗО СТН.Тижневик. 20.55 Дзвони Києва. "ТЕТ" 21.00 Спати пора. 21 .15 Чому та як.

21 .ЗО Фестиваль акторської пісні ім.А.Миронова.

"КИЇВ" 22.ЗО СТН. Спорт. Тижневик.

22.45 Х. фільм "Смерть у кіно". 00.10 С. "Обережно: еротика 1 ". 00.25 Київські мініатюри. 00.55 Молодіжна телеслужба. 01.25 Кіногороскоп. 01.45 Комп'ютер "Х". ІСТV Шлягер року. Це твій день! 08.ЗО Світ людей. Медицина. 09.00 Модний час. 09.ЗО На сьомому небі. О. Сумська. 10.00 Територія А. 10.ЗО Фант-лото "Бінго". 11.00 Родом з Украіни. 11.ЗО Візит. 12.00 Вітражі. 12.40 Мультфільми. 1З.ОО Шлягер - бо шлягер. 14.00 Ноів ковчег пливе. 14.40 Мультфільм. 14.50 Сократ-Свінг. Телемага-

07.00 08.00

зин.

14.55 Телемедіа. 1V-магазин. 15.25 "Час "Ч". 15.55 АТ "Оболонь" пред­ ставляє. Футбол. Чемпіонат ІталЇІ. Серія А. 18.00 Серіал "Команда Ман­ дрівного лицаря". 19 ОО Серіал "Молодість Геракла". 19.ЗО С. "Чудернацька наука". 19.55 Серіал "Альф". 20.ЗО Худ. фільм "Джуніор". 22.25 Серіал "Поліція Маямі. Відділ моралі".

kfR.

Програми "Біз-ТБ". 09.ЗО, 12.05 Телемагазин

08.05

"ІДЕЕА- студіо". Імпреза. 10.ЗО Серіал "Перша хвиля". 12.20 Вернісаж. 12.30 Програми "Біз-ТБ". 14.ЗО "Вікна". Спорт. 15.00 "Прощавай, ХХ століття". Концерт О.Дольського. 2 ч. 15.55 Худ.фільм "Кур"єр на

10.00

схід". 17.ЗО Ні пухуні пера. 18.00 ~ок. фільм "10 років, ЯКІ .... 1 С. 19.00 Бізнес-студія. 19.40 Худ.фільм "Москіти". 21.20 М.ф. для дорослих. 21.ЗО Італійський футбол. С. "А". Центр. матч туру. У перерві 22.20 "Вікна". Новини. 2З.20 Італійський чемпіонат. Ог­ ляд матчів.

НОВИЙКАНАЛ 08.00 М.с. "Мольєрісім о". 08.30 Мультсеріал "Небесні танцюристи".

09.00 10.00

С."Пригоди Ширлі Холмс". "Зх4". Найкумедніше до­

машнє відео.

1О.ЗО

Давайте поговоримо про

сезони моди.

10.45, 12.10 Світ інд. кіно. 12.05 Здоровий сон від "Венето". 12.55 Спитайте у лікаря. 1З.10 Мультфільми.

14.00 Репортер. 14.15 Х.ф. "Щасливий невдаха". 15.40 Х.ф. "Убити з інтригqю". 17 .ЗО Телегра "Університет мільйонів".

18.00 С. "Графиня де Монсоро". 19.00 Реnортер. 19.15 Х.ф. "Домашній арешт". 21.05 Х.фільм "Гарматне ядро". 22.40 Худ. фільм "Інтимний щоденник". НТБ

07.00, 09.00, 11.00, 15.00, Сьо­ годні.

07.15 Серіал "Вулиці розбитих ліхтарів-2".

08.1 О 09.15

Телегра "О, щасливчик!" Телегра "Ключі від форту

Байяр". 11.ЗО Служба порятунку. Подорожі натураліста. 12.ЗО "Полундра". Сімейна гра. 1З.ОО Худ.фільм "Якось двадцять років потому. 14.25 "Жіночий погляд" О .Пушкіної. 15.25 Великі батьки. 16.00 Д.серіал "Холодна війна".

"КИІВ"

08.ЗО стн. Брока".

16.50

Серіал "Вона написала

"ТЕТ"

убивство".

09.ЗО Худ. фільм "Дві дуелі". 11 .40 35 хвилин джазу. 12.15 Таємниці портретного фойє. М.Булгаков. Ч. 2. 12.45 Мій Ермітаж. 1З.15 Архітектура-2000. 1З.45 Влада факту.

18.00 Підсумки.

"КИЇВ"

14.00 Дзвони Києва.

-----~~~-

.

16.ЗО Ім'я. В. Горянський.

17.15 Двірцеві

12.00

07.00 Спаси і сохрани. 07.05 Міські новини. 07.20 Антресолька. 08.00 Це надпр~родно' 08.55 Дитяче коло. 09.15 М.с. "Казки вулиці

14.05 Збережемо здоров'я. 14.20 Формула долі.

19.З5 Ляльки.

19.50 Серіал "Вулиці розбитих ліхтарів-2".

20.50 "Підсумок" з В.Шендеро­ вичем.

21.15 Худ.фільм "Викриття". 2З.З5 Теніс. Кубок Девіса. Збірна Іспаніі- Збірна Росіі.


....: ~Коnnектин Центра зnектросв11зи N2 1 -~ Киевской обnасной дирекции «Укртелеком» сердечно поздравл11ет начальника Валентина Анатолиевича ГАЮКАс 50-nетиемІ Желаем Вам в работе вдохновепия, В кругу семьи - тепла и добротьt, Среди друзей - большого уважепия И в жизпи сбьtвшейся мечтьt. От всей души с поклопом и любовью Мьt Вам желаем долгих, долгих лет, Вольшого счастья и прекраспого здоровья, Хороших дел и трудовьtх побед!

С уважением - коллектив ЦЗС ~ N2 1 г.БроварьІ, г.СлавутьІч. t?

До уваги акціонерів ВАТ «Броварський завод будівельних конструкцій» Відкрите акціонерне товариство «Броварський завод будівельних конструкцій» повідомляє своїх акціонерів, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 травня 2000 року о 12 годині в актовому залі ВАТ «Броварський ЗБК» за адре­ сою: м.Бровари, Промвузол, вулJ!орошкова, 2. ПОРЯДОК ДЕН НИИ: 1. Звіт правління про підсумки фінансово-гос­ подарської діяльності товариства за 1999 рік та основні напрямки роботи у 2000 році. 2. Звіт ревізійної комісіі. З. Звіт спостережної ради. 4. Різне. Реєстрація учасників з 9.00 до 11.45 у nри­ міщенні актового залу. При реєстрації акціонеру треба пред'явити документ, що засвідчує особу, і сертифікат акцій. Особа, якій надано право представляти інте­ реси акціонера, повиннна також nред'явити офор­

Пропонується до продажу на при­ людних торгах арештоване майно: Нежитлове приміщення (коптильний цех) с.Гоголів, вул.Жовтнева, 82 - за­ гальна площа 200м.кв., стартова ціна реалізації - 201 09грн., реєстраційний внесок - 17грн., застава для участІ у прилюдних торгах - 5% від початкової

ціни вноситься на р/р

на ціна сплачується протягом

ПРОШУ ВІдГУКНУТИСЯ самотню порядну жінку, поєднати

з

свою

котрою готовий подальшу

долю.

Коротко про себе: колишній військовИй, нині - пенсіонер. Погоджуся на переїзд до майбутньої дружини. З пропозиціями звертатися за тел.: 5-49-85 (Володимир Григорович).

Іхати з Києва від станціі метро «Лісова» авто­ бусом (маршрут N2 330) до кінцевої зупинки.

····················m•ІІQ•••··~~~~q~~lf!!PI;·····. заnрошує на роботу :

ПОЗНАЙОМЛЮСЯ з душевною, ла­ гідною, охайною жінкою 50-55 р., не схильною до повноти, без поганих зви­ чок, згодною на переїзд. Бажане фото.

Про себе: 167-78-62, самостійний, без поганих звичок, хазяїн, добропо­ рядний. Подробиці в листі.

ПРОДАЮТЬСЯ Тел.:

ТД «Ліза», вул.Гагаріна, 16. М-н «Базис", вул. М.Лагунової, 20. Дрібнооптовий м-н, вул. Оліймпійська, 7а. ТЦ «Зелений папуга>>, вул.Кірова, 88.

відкритий складський майданчик з під'їзними шляхами. Купимо металопрокат: -труби;

lwlil•J!Yr1t•І"#i•lfi!Щ;J:t] З-кімнатну при­ ватизовану квартиру з усіма зручностями в м.Острі (2-й поверх, балкон, кухня і ванна облицьовані плиткою, сонячний бік, центр, є телефон, гараж) на 1-кімнатну або будинок у Києві чи передмісті. Адреса: 17044, Чернігівська обл., м.Остер, ву­ л.Б.Хмельницького, 69, кв. б (Микола Костянтино­ вич). Тел.: В (04646) 3-37·73.

-арматуру;

балку, швелер; -рейки Р-43, Р-50, Р-65, КР- 70 та ін.; - залізничні кріплення. Контактні телефони: 6-22-99,

-

запчастини

(недорого) до автомобіля ссАуді-80».

flill1[!'~~~~~~~~!ilis1))

гірничого інженера-механіка; інженера-шахтобудівельника; гірничого інженера-енергетика; інженера з обладнання.

Візьмемо в довгострокову оренду

Звертатися: Броварський р-н, с.Мок­ рець, вул.Торгова, 86, Вагущенко В.О.

5-15-64. Адреса: м.Бровари, вул.Київська, 2-й поверх.

4-05-11.

Ш•Jffjll:t,]:ieiІIЦ•J!fr1X!] однокімнатну

290,

готельку у м.Бровари- 30/18/5,5 у п'я­ типоверховому будинку, 5-й поверх. Ціна 4,5 тис. у.о. Тел.: 6-52-48.

Постановою арбітражного суду Киї­ вської області від 02.08.99 р. справа N234/12б-99 ТОВ •Орбіта-культтовари» визнано банкрутом.

Відкрите акціонерне товариство ссБро­ варський дослідно-експериментальний завод» повідомляє про проведення чер­

Ліквідаційна комісія продає майно цьо­ го підприємства, а саме:

гових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26 травня 2000 року о 15-й годині за адресою: 07400, Київська обл., м.Бровари, вуn.Кутузова, 6. ~

Оціноч·

N2

Найменування

Кількість

на

майна

(штук)

вартість

ПОРЯДОК ДЕННИИ: Звіт правління про результати фінансо­ во-господарської діяльності за 1999 рік та основні напрямки діяльності на 2000 рік. 2. Звіт ревізійної комісії. Затвердження

1.

(грн,)

1.

2

Касовий апарат

402,36

«Ера·1 01"

2.

звіту.

1 комплект 569,65

Апаратура

З. Затвердження річного звіту та балансу підприємства за 1999 рік. 4. Вибори голови правління. 5. Різне. *' Реєстрація учасників зборів 26 травня з 12-1 години. При собі мати документ, що по­ свідчує особу, а представникам акціонерів­ паспорт та доручення, оформлене згідно з

сигналізації «Централь» ~::Іііі":'rй~І половина будинку у с.Шевченкове (ст. Бобрик). Житлова площа 4З кв.м. Земельна ділянка О, 12га. Є колодязь, сарай. Довідки за тел.: 4-23·26 (у робо· чий час).

n Р.ОДАються .. ав-.;чмобілі: ~гдЗ·б9~~ розукомnлектоваfіий; .

заnчастини;

«УАЗ-469~~. ·новЕ

Тел.: 4-23•~6;

5-21·71.

З.

Шафа

1

198,10

4.

Палатка

1

232,00

5.

М'який куточок

1

105,00

та інші побутові, господарські і канцелярські товари в кількості 57 найменувань з оціночною вартістю 2939,93 грн. Прилюдні торги відбудуться 05.04.2000 року з 10-о·І до 12-ої у приміщенні магазину «Культ­ товари" за адресою: м.Бровари, бульв. Незалеж· ності, 6.

життя·

Броварськuх

міської

ma

раА, раІіОІПІОЇ Аержавної

СПІВЗАСНОВНИКИ:

ААРЕСА:

ра(~"~іонноі'\І·•·······

.

7

•) .. ··••·····

1if

07400,

і

бухгалтерія; npuuoм оголошень

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. інАекс 61285

соuіальнuх

+

+ + +

Іі Загублене посвідченя «Ветеран праці» А lV N2 від 29.05.1996р., видане Броварським відцілом соціального захисту населення на ім'я

459075

КУЗЬМІНО.І Варвари Андріївни, вважати недійсним.

сільського госnоАарсmва

міська і раОонна

раОонна

Телефон для довідок: 5-31-92 в Броварах. Правління ВАТ «Броварський ДЕЗ».

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

реАакuії газеmu, Броварські

paAu,

чинним законодаством.

numaнь,

лuсmів

і

4-02-92;

масової poбomu

Jlистування з читачами

4-04-81;

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Правила охорони ліній зв'язку визнача­

ють порядок забезпечення, збереження ка­ бельних, радіорелейних і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення Мінзв'яз­ ку, інших відомств і поширюються на лінїІ та споруди зв'язку різних форм власності, що експлуатуються або проектуються. Умови виконання робіт у межах охорон-

них зон кабельних-і повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення

-

рядок проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та

проводового мовлення і обов'язкові для всіх підприємств, установ, організацій, незалежно від відомчої приналежності та форми власності, а також громадян, які виконують будь-які роботи в охоронних зонах. Підприємства, установи, організації та громадяни, які виконують земляні роботи в охоронній зоні підземних кабельних ліній зв'язку, зобов'язані до початку робіт вик­ ликати представника вузла електрозв'язку та отримати ордер на земляні роботи для в~значення точного місця знаходження

підземних кабелів та інших споруд кабель­ них ліній при роботі в мІсті за тел.: 5-21-21, на території району- тел.: 067. Адміністрація ЦЕЗ N2 1 КОД •Укртелеком»,

1•1!•7!'-J?Mt•: шини, АЗС бjу (ємкість м , блок-пункт- 1 шт.). Тел.: 4-05-00, 4-11-37.

25

Іфl•ШМJІбудинок у селі Гоголів: де­ рев'яний, обкладений цеглою, веран­ да цегляна, газ природний, сарай де­ рев'яний, погріб, літня кухня, колодязь, садок, 25 соток городу, асфальтована дорога до самого двору.

Тел.;

5-73-16.

Іфl•l!fфІjШ'Хїі;Іготелька ~ез п_осеред­ ників по бульв.НезалежностІ, 5-и поверх 9-поверхового будинку. З5/17 /9. Тел.: 5-66-23 (після 18.00). •:~ КП «Бровариміськсвітло» реорганізується шля­

хом його приєднання до Броварського виробничо­ го управління комунального господарства.

Втрачене свідоцтво на nраво підnриємницької діяльності від 26.02.1999р. N25487, видане Б~ варським міськвиконкомом на ім'я ЗАХАРЧЕНКА Ана­ толія Івановича, вважати недійсним. Колектив ПМК-15 глибоко сумує з nриво,gу nе­ редчасної смерті зав.складом НЕСТЕРОВОІ Ніни Степанівни й висловлює щирІ сnІвчуття рщним та

близьким покійної.

1

oфcemнuu.

друкованuu

уnравління у сnравах

ma

І

f

І

аркуш.

npecu

інформаuії Кuївської

облдержадмінісmраuії.

.

-,....

визначають по­

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ"

4-23-26.

За точність викладених фактів відповідає автор.

19.03.99р. «Про виконання постанови NQ135 Кабінету міністрів України від 29.01.96 р. «Про затвердження Правил охорони ліній зв'язку», центр електрозв'язку NQ 1 КОД «Укртелеком» доводить до відома підприємств, організацій, установ та насе­ лення міста і району вимоги щодо відпові­ дальності за пошкодження ліній зв'язку та умови проведення робіт у межах охорон­ них зон кабельних і повітряних ліній зв'язку та проводового радіомовпення.

Обсяг

nромuсловосmі

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

З початком весняних земляних робіт та згідно з розпорядженням Броварської рай­ держадміністрації за NQ 64 від 9.03.99р. і Броварської міської ради за NQ 25 від

друк

2.

Ре.&акmор: 4-03-76. Засmупнuк ре.&акmора: 4-21-34. ВіААілu:

колекmuв

робо­

Прилюдні торги відбудуться 17.04.2000р. о 10.00 за адресою: м.Бровари, вул.Кірова, 16. Організатор прилюдних торгів: СДП «Укрспецюст>>, м.Київ, вул.М.Коцю­ бинського, 12, к. 421, т. 224-15-45. Стя­ гувач: фізичні особи по заробітній платні. Боржник: КСП «Оболонь" с.Гоголів.

Довідки за адресою: 07400, м.Бровари, Ки· ївська обл., «Промвузол», вул .Порошкова, 2. Jелефон: 8-/04494/ 5-44-00, 5-44-05.

-

чих днів після проведення прилюдних торгів. Кінцевий термін прийняття заяв - З дні до дати проведення прилюдних торгів. З майном можна ознайомитися через організатора прилюдних торгів СДП «Укрспецюст>>.

млене належним чином доручення.

1'1:~

26002000855001

в АКБ «Надра», МФО З2097З. Купівель­

ВІДПОВІдАЛЬНІСТЬ ЗА

ПОШКОДЖЕННЯ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ

Зам. Тираж

1З97

2155

прим.

#26 2000  
#26 2000  
Advertisement