Page 1

СЕРЕДА, 3 КВІТНЯ 1996 РОКУ·

·8

r811 . . . . Іі•• tI 'а.... ІІІ. _ ГОЛОВНОГО

ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ Ввкоиав1JИЙ комітет міськоі Ради иародних де­ путатів OI'OJlOCВВ з 1 по зо квiТНJI Ц. р. традицій­ ний весввввй MicJl1JНВК по бnaroустрою, санітарній O1JJICТЦi та 03eJJeненню міста. Затверджено штаб

1J0JJ1 13 Петренком•.

по проведенню місачнвка на

заступником

I'OJJОВИ Міськради І. З. Активну Y1J8CТЬ 1. npоведеии1 м1C81JИВКa повиии1 В38ТИ кo.JIeКТВВИ ПРОИВCJIОВИХ підпривмств, орга­ Нізацій і установ, а також иаСeJJеннs, яким ре­ комендовано

провести

зaraJJЬНі

суботники

і

вико­

нати роботи згідно Із заходами по КОМПJIeRСНОМУ 6naroустрою иіста на 1996 рік. Про підсумки мicJl1JНВICa, ввІ

будуть

пІдведені

мІським штабом у третій декадІ КВ!TНJI, повідомnя­ тиметься у газетІ .Нове життя ••

ради буднвковвх 1 вуJlJl1JllИX комІтетів до всіх rpОМaдJШ м. Броварів ШановНі землякиl Нарешті й у 'наше ,міСто при­ йшла довгоочікувана весна. І хоча примхи природи не передбачуваНі, але поступово оголюються від снігу вулиці, прибудинкові територіІ, подвір'я, газони,

дитячі

майданчики,

де

за

зиму

накопичи­

лося тщмало см1Т'l'я та бруду. Аби позбутися таКоІ забрудненості й привести місто в належний

стан,

БИКОНКОМ

ПРИЙНJIв

рішення

благоустрою, Брова.Рw. Із

міСЬКОІ

Ради

про

власного

народних

проведення

озеленеННJ:I життєвого

та

депутатів

ти Хм завдання на день. Хоч надворі ще зимно, та роботи ·Б сільських ханізатори на ферму,

місячника

санітарної

дос8і.ду

ми

з

ніку.' Адже мине небага­ то часу і

очікувати

виділення

у

дружно

поле.

Та СергіЙ занепокоєний

Степанович нинішнім

справ

у

господар­

C'l'Вi. Ного як головного технолога поля турбує те, що восени мехакіза· тори зуміли піДняти ли­ ше 50 гeR'ТapiB зябу. Orже, майже весь клин ярових треба зорати на­ весні. А з техніною су­ тужно. Лише Кілька трак­ торів зможуть без ремон­ ту вийти в поле. А біль­ шість машин треба лаго­ дити. На жаль, немає ле­

запчастин із головним

рономом

ВВОдtlться

УСТРOSJIIIII, впорsдкованни, кpaCIIВIIII. це обов'я­ зок· не . JlИШе Koneктввlв підпрнємств, . установ 1 орrанізaцlй, комуиanьиих enyжб, радн ВУЛІІ'ІИИХ 1

.

броваР1Jан.

За

обов'язок

дорученням

кожиого

ради

новІ'

вуличних

ася

жим

нам

довroю.

дУ.е

.Чи

суворою

так це

на.

справді? А вкою буде весна? На ці запитаиия

всіх

.Бо, вий

нові,

єдині

областей,

тари.

еЛентро.

опалювального

близько

норми~

січні-лютому

-

а

в

нижче

відповідав l'OJJoвa Держ. KOмrlДpOMeтy Украіни

норми. Що ми не змогли

BJI1JeCJiaв

відсутність

в1длиг протя­

гом

тривалого

-'

ЛІПІНСЬКИИ.

Зима

справді

була

холодною і сніжнО'ю, але особливими ~рекордами. вона не відзначалася, на­ г~чи зимові пори

1986-1987 речі, ще ·25

рош. До вересня ми-

спроцнозувати,

такого

так

це

пе­

ріоду більше 55 діб. Особливо холодним БJВ

січень при норМі 6 градусів морозу ртутний стовп~ик

У

тримаВ'Ся

біля

середньому

парку,

як

нині,

хлібороби не пам'ятають. Хоч і раніше було .не­ лег~о, в

але

всі

основному

проблеми

вирішували­

ся.

анlroм.:

погодьтеся, рік

було

зустрічати

не

в

Но­

тумані

1

градУ-

розом.

-

Саме в

'Іастими

зв'ваку Із

cи1rопадами

ко­

тlnоса б дізнатися, BJI1JeCJlaBe Миколайовичу, 1JИ не

заrpоzyє

повІнню ках?

на

це

значною

наших рl'1-

Так, запаси СНігу ниНі в l,5-З рази пере­

шукає

ви­

хід. Є домовлеНіСТЬ про поставки дизпалива, бен-

для

-

для

танов

і

організацій

тис.

крб.

-

для

буде

ЗОО

тис.

запаси

.

Відомо, що гектар площі нас~ння

1

Особли­

снігові

в районах,

на кожен необхідно п'ять

'картоплі.

'Значить,

що

тонн

А це

господарст­

ву потрібно мати 500 тонн посівного матеріалу

Частина насіния картоп­ лі зберігається в .кага­ а

решту

планують

закупити в Немішаївсь'Ко­ му інституті картопляр­ ства.

входять

ячмІнь,

-

для

підприємств

-

леглих

і

до

вони

серелнього

на

Сіверському

ДОНЦі та його притоках, Річках Приазов'я, малих річках ПРИЧОРНОМОР'Я. Попередня оцінка май­ бутньоХ повені така: на бlnьш1й 1Jастви1 pl1JOK Украіни воиа буде базь­ кою до середНіх

рl1JИИХ

водо­ при-

багато­

відмІток.

Але

на'

окремих притоках Дніст­ ра, середнього' Дніпра,

гідРологам

прогнози

ня

ричах,

ма

рівня

поживемо

-

4

крб.

і

порядкуванні

буває

щодо

давати коливан­

води

дУже

якого

О'рганізацlй

ники

впевнені:

-

для населення

8

телефонні

надаються сплачу­

пІвторакратно­

му розмІрІ.

Г. ПОЛЯКОВА.

ЗмІНІ В піlЬГl1 обласної дер­ адміністрацІї

В. Д. Сінько

сво!м роз­

порядженням

від

ж

.БРОВАРИРАR­

в

січні

складно через зарегульо­ ваність наших рік каска­ дами ГЕС та штучних ВО'­ до

повені

випад­

слід

готу­

ватися.

І все-таки, якою ж

-

буде нинimив весна? - Довготривалі прог­

нози в гідрометеороло­ гії не практикуються ми можемо передбачити

з

більш-менш точною ві­

рогідНістю

погоду

1996

стосувалося

по­ надання населенню

оплату жит­

твердого

(Рідкого)

послуг,

скрапленого та

пічного

палива.

Отже,

тепер

«сlм'им,

що складаютьси пише з непрацездатних громадин та ОДJПIокнм непрацюю­ чим материм, зайнитим

доглядом за дІтьми до до­ ними

З-річного

вІку, нормативи ВІд однієІ

доходів

сотки

зменшуються

землІ

50

на

від­

сотків та встановлюються

ТЕЛЕКОМУ •.

ках

бе­

розпорядження,

що

рядку

газу,

5

ВНіс зміни до

прийнятого

сягненни

УСіх

не­

ки.

лово-комунальних

крб.

В

мине

ньому тепло пригріє вес­ няне сонечко, оживе ози­ мина, поле сповниться ГУркотом потужноУ техні­

придбання

досховищ.

обі­

багато часу і по-справж­

суБСИДіЙ на

крб.

в

пере­

господарство,

Хоч надворі ХОЛодно і іноді. землю ще покриває сніг, та сільські трудів­

року,

підприємств,

що

усі­

цяє вчасно і спавна фі­ нансувати основні вироб­ ничі процеси.

-

ТeJJефонlсткою,

су­

з

матеріально-технічни­

свого

розмовИ,

--

ми засобами, з фінанса­ ми. .правда, Міністерство внутрішніх справ, у під­

В МЕЖАХ УКРАІНИ:

установ,

скрізь,

буквально

резня ц. р.

для

на

Бо і в Завори­

як

тужно

все

тис.

12

для населення тис.

що. це записано

кажуть,

побачимо.

Голова

розмови

Дніпра, Десни. Вище нор­ ми

як

поки

овес,

ОБЛАСТІ:

1 хвиnину мІжМісь­

телефонноІ

годні

ЗначнІ

під

картоплю. Уже нині агро­ ном дбає про придбання отрутохімікатів для бо­ ротьби з колорадськими жуками, є запас гербіци-

Ютьси

го Бугу, Інгульця, Дніст­

ра.

розкидано

МіжмІські

во багато йогО' зосередже­ но в басейнах Ш·вденно­

норму.

і

Але

населення

-

асортименті.

Частину його

вивезено

АДМІНІСТРАЦІЯ

За

коІ

Іх вирощуватимуть

широкому

гною.

крб.;

інших

крб.

тури.

папері. А як буде наяву,

-

для бюджетних ус­

кормові

буряки. А ще в господар­ стві відведено площу 100

тонн

24 ·'тис.

танов і організацій 150 тис. крб.;

населенням

тисяч

тис.

тис.

си­

десять

інших' підпри~ організацій-

на

понад

крб.j

і

із

вирощуватимуть

жавної

бюджетних ус­

тис.

договорах

нрб.:

крб.:

кукурудзу

лос і зелений корм для худоби на площі 350 гек­ тарів. На 50 гектарах по

заплановано,

організацій

населення

посіяти

просо.

заплановано

торіУ молочнотоварної ферми лежить у буртах

Шд яровими культура­ ми в За'воричах буде зай­ нято З15 гектарів. Сюди

адміНістрація

того,

у

важко,

але

пшениця,

НріМ

гектарів під овочеві куль-.

тах,

гооподарства

яра

досвід одержання висо­ ких урожаХв Хї. На т~ри­

Не можу стверджува­ ти, що в .ЗаБОРИЦЬКО­ MY~ не посіють. Такого, впевнена, не буде. ЯК не

Сіверському Донці і, особливо, на Інгульці та ПіВденному Бузі паводок перевищуватиме 'звичайНі норми. Зазначу, що сьо­

-

вищують

картоплю

договірна

- 1 оо гектарів. Місцеві хлібороби мають хороший

по автоматицІ В МЕЖАХ

нас

під

Абонппата за корнсту­

мряці, а 'ЗІ снігом та мо­

перед­

площ

висаджувати

-

вводяться

приємно

сезону в листопаді-груд­

ні

До вес­

машинно-трак­

торного

2500

зв'язку

пораду,вала

бачали темпера~ ре­ для

вес­

дено

готовкою

ємств

фи на послуги

ІЕ"А 'АТІІ'ЄТ"'?

f

на

найбільше в районі· відве­

дtв.

для

сів. Ну і, звичайно, зима

ми

виходив

на

насіння кукуру­

ни механізатори завжди roту~алися добре, наДій­ но. І такого стану з під­

50

для

У.рl.фор..,

року

раз

непогані врожаХ.

700

зв'язку.

иулого

гордість села. них уже не

няне поле, орав, 'Засівав ниву, вирощував і збирав

електро­

но

м:·:\ ФЕДОРЕНКО.

П1cu тeпnих мииуnоl1J111iX 3ИІІ lIIIII1mиIi зда­

один

-

з 1 квітня поточного року по УкраІНі повсюд-

з

і буди:нкових комітетів

KO.ll8. . . ."

з

культур,

дзи і картоплі. До реЧі, в господарстві

ваИНJI . радIОТО'ІКОЮ:

пе­

редба1Jеиих пnаном проведеllJPl м1C81JИВКа. Будьмо· ж свідоlUlllll cвoro обов'JI3КY й зроб1ио наше місто - СіІО8РідНі ворота до стomщl Украіии- благо­

Це

М. Ф. Гатченко, П. но ПоЛіщу.к, Є. П. Біло­ шицький, О. М. Біба, С. М. Лукашенко. Ці хлі­ бороби Ножен

ярих

закупку

з АУМОЮ ПРО ХЛІБ

зао тис.

ва ПОСIУГИ

комітетІв.

BaRНJI телефонним апара­ том за місяць:

кованими. й заТИIlJIВИМ:И!і Тому рада вуJlJl1JllИX 1 будиикових комітетів 1 З8КJJВКа8 всіх броваР1Jаи від пенсІонерів до mкouplв вJдryкиyтися на зaкnик иіськввковкому

буДІІІІІСОВИХ

ганізаЦіями .на обмін на· сіння

Абонппата за корнсту­

Отже,

т.рифи

захоДіВ,

і

механізатори

ведення робіт по благоустрою 1 санітарНій очистці Щ(Ихось значних коштів. Сподіватися доводиться лише на ов1ДОМ1сть 1 ДООРО'ІИНнІсть людей, Ухнє бажання бачити рІдні Бровари· чистими, впоряд­

й взятн активну участь у рeanlзац11

аг­

хвилюються

досвідчені

про­

для

техніки.

Разом

до­

на

'вони

вирушать

іншоХ

очист.ки

знаємо:

возять корми лагодять тех­

Ціна

зину. Агрослужба уклала договір з потрібними ор­

Урожаі.96

трудівників вистачає. Ме_

багатьох

ню виробництва, збільшенню випуску й реаJIiЗaцlї продукціІ. Те ж саме, образно кажучи, стосується й нашого з вами спіЗJЬНОГО дому. . Порядок у місті, як і в усякому окремому бу­ динкові, залежить від дбайливого ставлення меш-· канЦ1в до комунального майна, від турботи про впорядкування, озеленення міста, наведення в ньому належного порядку й створення затишку. Сьогодні, коли тривав спад виробництва, а фі­ рнсовий стан трудових колективів є надзвичайно годі

механізатор~, щоб довес­

мешів, полиць для ремон­ ту плугів. Не вистачає

статок населенню та економічну Міць деРжaJВі дає лише напружена й копітка праця по удосконален­

,,"пруженим,

л·а при вихоДі Із контори. Він поспішав .на машин­ но-тракторний двір до

станом

Зверненм.

агроно­

ма Під<:обного господаРІ" ства МВС ~ЗаБорицьке~ С. С. Шreльмаха зустрі­

.Ni! 26 (8716)

11І"''"1

не

більше, ніж на тиждень.

субсидії

lІезалежно

розміру

загальної площі

житла, але не БІльше

від

15

кв. м в багаТОlІоверхових

будниках

та 30 кв. м В

індивідуальних на

сім'ю

будниках

понад

встанов_

лену санітарну норму.

.При ня на

про

вирІшенні иадаRНJI

житлову

якІй окремо проживають

питан­

субсидій

площу,

на

від батьків неповнолітНі

дlтн, у сукупному доходІ

Але, грунтуючись на ба­

врахОвується

гаторічних

соток доходів батьків, ви­

спостережен­

нях, ОЧікуємо, що весна цього року буде затяж­ ною.

Інтерв'ю

О.пекс1я ЖУРАВЛЯ.

також

від­

значений законодавством як обов'язковий на утрн­ мании тей •.

неПОВllолlТlllх

дІ­


СТОР..

2

Середа,

3

квіrня

року

1996

• • HOI • • • 71 ..

16 26 (8716)'

ДЕ1

я НЕ ЗJlАИОМИR 1з цим чоловіком І навіть не

знaJO Олександра

коп ПО1JНтав

нб однн Із

РодіОН08l1'1а в

MaTeplaJIН,

періодів його

що

оБJIJl1lIJJl.

Таким відповім одразу й

ЛJIе

ПРОJIНВaJOть світло

ІКНТТИ, в уоі

до

газетноі пуБJI1кaціі було непросто.

на війнІ й инн1 сущих днться

1JНTa1Jiв? чи правНJIЬно зрозумів Ті бiJIьmlсть коJIlllПИlx фронтовиків? Адже не секрет що вже

-.Y&V

доаснвати

чок із боку

сама згадка про B~ а уст нас, молод;п BIIКJIН­

віку

«Ім'я Т.

держави,

нам.

ЗJIllДНИХ

і

КJIНlJe нас

чекати

ке ще й

пода­

'

.

документи

'чуватися вони почали піс­

ля

того.

як

броварчанин

uленсандр

t'ОДіОИОВИЧ

}ванов

звертатися

почав

до голови коміСіХ У спра­ вах реаСНліТОВatiих при міськвиконкомові о. J1. Євдоченка із заявами про

необхідність нути

і

розгля.

не

t;;вдоченку

та

голові

«В

конце

за

местность

ской

области,

ченкові та Бровар~в М.

ори­

июля

года

одержавши Ім. людям"

1941

Смолен­

где

я про­

время лет.

мне

БЬІЛО

на

ких гу

Атлантического

на

(рыьюю

окопов)

в

составе

и ба­

Ьодительной Армии ( «~ВБ» У,краинское tiЬІзволительное ВоЙt'Jко).

бьІЛ

мая 1945 оовобожден

канскими

и

бьІЛ ВЬІВезен из города Лориент советскими офи­ церами в Советскую зону оккупации

в

район

гор.

Армии 1~ тро­ бригадой в со­

ставе

оккупациониыx

войск. В июие 1946 года я БЬІЛ арестован и осуждеи 11.09.1946 г. ВоеннЬІМ ТриБУІНалом І Гвардей­ екой механизированной Армии (солдатом которой я БЬІЛ) сроком на 10 лет лишения свобоДЬІ по ста­

тье

58-1

Хіба

na'1lpiOTiB

хлопчак.

зламався.

Але

ж,

судити зі

якщо

, ву

прокуратуру Генераль­ ної прокурату,ри РРФСР. Не подумайте, що це було просто: то з відпо­ відями з високих рос1й­ єьких інстанцій виходила затримка. то недбайли­ вий еПівробі11НИК ініціали перекрутив

...

І тільки в квітні

52740

roпольлаг.

що

архівну

лесопова­

тогда

ких

справу

кримІнальну

направлено

ськового

зачет8М.

военн1lIX

А. Гришнна, для

вирішення по суті у вій­ ськовий суд військової частини М 16666. А затим І ухвала вій­

существова~­

Находясь в составе ба­ тальйона УВВ 1ш в 'І(а­

1995

року комісія отримала відповідь прокурора від­ р)лу військово:': прокура­ тури військової частини

ле. 17 ноября 1954 года я БЬІЛ освобожден нз «Наргопольлага., пlя 233-3, осіюбожден до­ шим

Хіба.

мав

«б» УН РСФСР.

по

тоталі­

режиму?

.N'!!

срочно

одного

нога

за пребьшание в сОСтаве батальйона УВВ. ... СрокнаКазвния от­ БЬІВал в лагере Архан­ гельской области-.«Нар­ на

не

розтоптала

запити в різні інстанЦіХ - підрозділи СБУ, Упра­ вління Міністерства без­ пеки Російської Федера­ Ції по НурсьКіЙ, Смолен­ єt.кіЙ областях, Війеько-

ГРёдитц возле РИЗЬІ. где БЬІЛ ПРИЗВaIl в РЯДЬІ Со-, ветской фейной

бу­

спів заявника, злочинїи він не скоював. То чому й справді не може бути реабілітований? І заяві було дано хід. Із комісії ~ справах реа­ білітованих посипалися

года я амери­

войсками

знаними

То, може, розміркову­ ваJIИ вони. ТЦ.Н сталося і з о. Івановим. Не витри­

тальона У,краинскоИ ОСВО­

добре

мало колишніх воїнів гнило по сибірах тільки за те, що в силу обста­ вин якийсь час Хм дове­ лося побувати в полоні?

океа­

.

операциях

паЦії

гітлерівцями Смо­

ленщини,

о.

суду

частини

М 16666 иа.ційшла в Бровари. І яким же було здивування членів к:омі-

Запахло

де

Іванов.

боровся

проявами ,несправедли­

l'арного

бере­

траншей

заяву? чи lНе

KO'l1Pi

безжалісна

немец­

на

таку

із

машини,

раЬо­

возведении

укреплений

прокуророві В. ГарНіКУ,

лись і'З документом, що проливав світло на пове­ ДіНку о. Р. ІваlЮва в ро­ ки віЙНИ. Справді. на періGД оку­

лося

із

был ВЬІВезен немцами во Францию, где в районе города Лориен'1' (франц. JІ0РЬЯН)

справах

ли можливості тогочасної репресивної сталінської

Осенью 1943-го года я'

иазвание

в

сії в справах реабілітова­ них. кОЛИ ВОИИ о:анайомн­

щодня змуше:s:і СТРІКатися вості,

живал. БЬІЛа онкупирова­ на немецкими воЙсками.

Б то іо-ть

комісії

реабілітованих при міськ­ !Виконкомові о. Л. Євдо­

прокурор<і.

клсщ (подається гіналом):

учаС'fвовал.

14-го июля 1994 года». Що залиталося робити

ві Нроварів М. В. 1 :арні­ ку. Uсь fi короткий ви­

тал

'

'

Спочатку це були усні звертання, а потім з'ЯВN­ лася й письмова заява, адресована тому ж о. Jl.

,народився

йому ,виповни­

рокіВ,

16

він

Але не

із

ворогом,

як це робили ~OTHi тисяч його ровесникіВ, а в черв­ ні 1942 року (lдобров1JIь­

ио вступив

у

німецький

партизанський

загів,

в

«групу Шмідта., sкa ве­ ла боротьбу з радинськн­ ми партнзанами, а в rpyA-

ні

1942

року

перейшов

на CJIужбу в німецьку ар­

мію

в

батa.JIЬЙои

.ОСТ-

Ае прВЙНJIВ првСЗ­ на вірність німецько­

229.,

гу

му

складі

командуванню. цього

У

батаШоЙОНУ

Іванов IІОЮВав проти пар­

тизан1в і OxOPOНJIВ рІзно­ манітні об·вктн.... (піД­

креслеННЯМQЄ от

вам

і

В. Н.).

-

хлопчак

не­

І10внмітнійl Більше того. будУЧИ в 1945 році при­ Зl3ани~ до Радянської

АрміІ. о. Іванов, поБОЮ-, ючись відповідальності за співробітництво з' иім­ цями.

вирішив

зрадити

Батьківщині й перейти на сторону англійських віЙськ

разом з товаришем

по службі ДВОЙНИХ,кот­ рий був невдоволений своєю службою в радян­ ських Збройних Силах. 20 ,травня 1946 року Іванов і Двойних дезер­ тирували з арміІ й пере· йшли демаркаціЙну лі­ нію. 25 травня вони були за}римані англійськими військами і 28 травня 1946 року передані пред­ ставникам Радянських військ.

Таким

чином,

суд вій­

ськової частини М визначив:

-

16666

вирок у час­

тині засудження Іванова о. Р. за скоєння ЗЛОЧИНУ. передбачено ст. 58-1«6. І{І{ РРФСР залишити без змін; ~

остаточне

ня Іванову купності

о.

-

а.охожо

покаран­

нів визначитн шляхом по­ глинання

менш

суворого

покарання більш суво­ рим 1 О років поз6ав­

лення волі у виправно­ трудовому таБОРі з по­ збавлен~ям строком на

у

Іюнфіскаqiєю

правах рОКіВ. з

5

майна;

'Застосувати

ва о. Р. статті

до

Івано­

і

1

,

6

Ука­

зу ПрезидіІ ВерховноІ Ради СРСР від 17 верес­ ня 1955 року .Про ам­ ністію

радянських

грома­

дян, котрі СПівробітнича­ ли з окупантами в пері­ од Великоl ВітчизняноІ

віЙни

1941-1945

років):,

і вважати о. Р. Іванова звільненим з місць по­ збавлення вмі зі знят­ тям судимості з 17 ве­

Y1RраІнсь- , літератури

ТимофіЙович

березневому ському

во

засудженого

аа

святі

Шдписав

документ

було ставити крапку. Справедливість. якою б гіркою не була' вона для о. Іванова. восторжеству­ вала. Але не дає спокою одна думка. На що споДі­ вався цей 70-літній ни­ ні чоловік, затіваючи крим/їиальну тяганину зі СВІ?ЄЮ реабілітацією, при­ ховавши

при

цьому

окоє­

не? На роки, що мину­ ли? На старLння пам' я­ ті? Може, затьмарив йо­ го пам' ять блиск нагород на

грудях

справжніх

фРОНТОВИКіВ? Цього ніхто не

скаже.

Але не був і не ~TaHe о. Іванов повноправним

Ххнім побратимом; бl? мав

сім'і

і суддя вам Вог, власна совість. Але знайте одне:

правда, ЯКОЮ б гіркою й 1іеприємною вона не бу­ ла, не має здатності ржа­ ВіТИ ...:

В. НЕБРАТ.

злочи-

"Д_ХВУ ло"

те

для

нас

дорожчим.

він

ходив

ста8

все

Сілизьким

'1'а

рідним. бо. Пllиnучаючись до йоrоневмирУ!Цих рів,

щоразу

'11IQ-

відкриваемо

щось нове. переЙмаю'lИа. reнlальНістю

й

глибиною

МІська серер,ва: DIКOJIa

.NI 5

cпiJIьно З Інститу­

'fa' госводарського

права

створюють JIiцейввй ІШаС ФJиавсово-екоиомl1QI0r.o проф1.mo на 1996-1997 В8В'ІaJIЬВВЙ рік з метою підготовки до нав'.ПIIIWI у цьому іНс'ПІтутl.

У JIiцeйRому ~i ВВШlaда'ЬІМУТЬ IIP9в1днJ. спе­ ц1aJIiсти 1истнтуту.' еJCОВОм1кИ упрaвJIiННa та гос­ подарського права ...... црофесьри, доценти. 3ЩUUU1,

набуті ІІРО}'ЩОІІ

двох pqк1p

вавчaDIIJI,

Д03BOJIВTЬ ввпускввкам

Іспвц; У Ф1JIiв.

вузи

l'СІІ1шво СІШасти ~

екоиои1uоrо

"Ввпускнир, JDd

та

Фінансовоro

про­

усв1mВОСКЛадуть' випусКнІ

екзамевацlЙJd тести у JIiцейному масІ ва бaat. СШ

у травні 1898 року, будуть Р93а KOIIКJPC01Ii, беа ветувиих l8Ьтів аараховав1 до Інституту еко­

.NiI 5

иомlки, упрамlия к ТI[і rqeподареЬКQГО права.

HaJrIaввa в IнститутІ.,.-, ПJJaтне.

Прийом

АО

оЖйВають

,ки-матерІ. ці.

В

па­

жlнкн-страдни-

'

Зігрівали глядаЧів

серця юних

пІсні

на

слова

Тараса Ilpигоровича та улюблені унраІнські піСн!. поета

у

УЧ'Н18

неповноІ

ВИК0нанк!.

хору.

середньоі

школи.

А в шкілІоНИХ

стінах

цinий тиждень иродовжу­ шевченківське

свято. Проходили во кла­

сах

літературні

чнтаНJНЯ

шів, РalНКИ.

Тарас Григоровнч Шев­ ченко живе в Гоголеві, живе в юних серцях, ЯКІ. понесуть ш&вченківсыRй

вогонь, щоб передати Ао. го

нащадкам

СІВОЬІ.

о. КОЦЮБА,

його поезій. Знову й, знову в учllШ"

ВЧИТeJIька.

Не ••ируще

Тарасове сnо.о У ШеВЧе.Іікlвські дні у -районнрму Будинку куль­ ТУРН Відбущ:я конкурс «Шевчеикове CJIOВO.. В програМі конкурсу ~ чи­

тиву

ГоголLвськоІ

"01

~epeДliЬoY

непов­ школи,

який очолює ю. Ю. Миш­ коріз, що привіз иа кон...

курс J;lітературно-музич.иу компоЗИЦію за ',творами

'NIННЯ віршl8 поета, ви­ конання п1СЄИG на його IЙРШl, уривиlв з драма­ тнчних творів. Нонкурс

Т. Г. Шевчеика. Особлн­ во цікавим був маJIеиь­ кий солІст ан~амблю Же­

npодемонстру1і&В

ня

незга­

саючу любов молоді до великого І{обзаря 1 його безсмерт,~ого слова. Кращими читцями ви­ знані ОлекСій Комар&в­ СЬК}fЙ 'із Кал_ти. lаа Сом. Євген Горобецr. ig Требухова. ВІра ЖлобіН­

ська із Заворич. НаталІя Товстенко із В~Иl(ОХ Ди­ мерки. НаталіІІ Шевчен­ ко із ПухІвки.

Другі місця зайняли Роман НоБИЛЯКО8 із Руд­ ні. Світлана Пастуцrенко із ПУХіВКИ. Григорій Ве­ із

ТрабухОва.

Олег Листопад із Требу­ хова.

Третє

місце поділили

чиТЦІв

Чудових

п1д:-

Логвиненко.

Майже професійно зву­ ча9 ,спів ЮНИХ, бандУРИС­ ток 1з НнЯЖИ'l, Іри МОЙ­ сеєнко і Ірн Костенко, які вико~ували пісні иа вірші Т. Г. Шевченка.

Пренраону

дрз:ма:1

ЦlЮ 'І1ВОРІв Шевченка казали учні Вели мерськоІ неповноІ серед­ Н1о01. ПухlВСЬКОІ. Нали­ ТI'fИ~оУ. Плоск1JВCькоУ; Требу'хіВСькоу середніх та 'РощншськоІ 'lІеповноІ се­ ,еднIoOХшкlл. Гарно чи­

тали

вірші

Т.

Г.

Шев­

чевка тЗ/Нож юні деклама...

тори із Русанова, КНя­ жич, Заворич. Ансамбль дівча'l'ОК Із Рудні виконав жщrrівливу піоню сЯкби черевики •.

мені

Переможці ники

і

конкурсу

всі

учас­

одержали

готувала хер1вник літера­ typho-драмаТНЧНОІ студІІ

нагороди

із

с.

ноІ

культури

та

Студійц!

що

був

QpralНlSaTo­

с.

Требухова

Мельниченко. вибороли

перше

серед колективів ників

С.

місце

-

діжно1

відділу

моло-

політИRИ,

фlзич­

його

спорту,

ром.

учас­

В.

конкурсу.

ЗАБОЛОТДА,

зав.

відділом

молодіж­

ностайио було ПРИСУДЖе­

ИОУ

політики,

ФіЗИчної:

но

КУЛ!>тУРН

Перше місце та1ЮЖ од­ І

учнівськему

е

~(Щек-

та

СIlОРТУ.

••а.и ••а......

у сmаРШО","СНIІНI. з' явився ч,довий шанс стат. сmуденmа.Al8 n/lєсmllЖного ВУ" том економіки упрaJlJI1НВa

І

м'яті траrlчиі образи жш-

·ВіКТОРИНИ, конкурси в!.р:

Г:ригорович

між собою Таня КОНОН­ чук із ПУХівки і Світла­ на Лисенко із Княжич.

ІІРіИ­

ник..

по огла~сьkіЙ землі. про­

Тарас

державою,

чи

сценівни із поеми «Кате­

рина., «Наймична., ССОТ­

валося

лідченно

але

еЛі­

..

ЮНІ актори l(),гЬ кла­ су майстерно викoиanи lн­

березня.

12

за дУшею грІх, назйа якому зрада. І хоч Відбув він за це пока­ рання. і був прощений

йде йому хQч на схилі лІт прощення від пам' яті полеглих його ровесників і односельЦів із Смолен­ щини? Збираєтеся і далі боротися за уявну спра­ ведливість. Олександре РодіОновичу? Воля ваша

лея.!

eKab-:-

І хоч як плине час. все віддаляlOЧН нае від тих пам·ятних· днів. коли

сковв­

член в-1йськового СУдУ віЙСЬКОВОХ частИни N9 16666 ПОЛКОВНИК юс­ тиці! А. Сбоєв. У цій історіІ можна б

«В

середньоІ та неповноУ се·

редньоІ шкіл

Щ вlйськового ЗJIО1JНВY та за зраду Батьківщині, котрий не в жертвою по­ шТНIJНВХ репресій, визиа­ ти таким, що не підJIИ­

гав реаб1літацП (пІдкрес­ лення моє В. Н.).

ськС)му викоиа.нні ~вучать

його поеми .Сон., каз.. cCoтннrк.,

шевченкІв­

вольній. новій., яке від­ булося і в Сільському будинку культури. де зі­ бралися учиі ГоголmСЬКОІ

ресня 1955 РОКУі Іванова Олександра PoдiOHOВJl1la, обrpувтова~

Р. в су­

скоєних

ви­

Боголій на т.радицtйНому

питаНNЯ його реабі-

ЛlтаЦіХ.

СЩ)~МУ

Анатолій

""1111 I~ЕItJ'1

"СВll НЕ

відновити

справедливіс'l'Ь

у

ступі вчитель коІ мови та

права на аабутти.

І СТУПИТЬ СОВІСТЬ ПІА ного ВІННО, І СКАЖЕ:

Цієї шщки датуються ще 1~93 роком. А накопи­

над­

тому,' що він

наголос~

ЖИТВЙСЬКІ ІСТОРІІ ... Окремі

llIейч~нка

нцш Гоголtв «Оглав білохатий. навіки обезомертив своєю пое­ мою «Сотник.. - так

знову І зиову

часів, аби встановитн

Істори'ІНУ справедJIВВiсть. А ще ДJIВ того, щоб вІдкинути завІсу тавМНІІ'ІостІ Із долІ навІть одного Із представНИкІв того покол1нвв, бо в совісті немав

:в у бarатьох Із них роздраТУВaIIIIJI. Що, 'MOBJIВB

г.

roГОЛівчанам,

звнчайцо дороге й блнзь­

фронтовиків, кому дово­

в

повертатисв до тих rpізних

біЛь СJIННЬкоryбн, можете знатн про ті часн, а тнМ ше судити когось, вкщо й пороху не НІОхаШІ

Шевч •• ко в Orl108Ї

Але С!І серед них і Такі, хто сторінки свовІ долі

ПеРecJIlдyваJIН

смерті.в очі не ДВВВJIИСВ?

1

радо переховав бн в архівах забуття. Тому саме правда Історіі та ще пам'ять про невинно убівнних

п1дroтовкн

~~~. чи BНIUIJI1Je газетна статrи OIJlкyBaнy ре­

і

BOA1JHlu, IIOвlй"

із тнCJI1J і тиCJl1J .moдських доль.

ТІ, хто знав проЦІО ІсторіІО, в одни голос ра­ прнступити

"В сІ.."

однознаuо., Ні, ані

сумиlвавсв уратиоМу

хочеться· вірнтн, боштиме дlTaм І правнукам Ha~ mим правда Історіі. i'j,eI історіі, що СКJIадавться

ДНJIН: треба напнСа'l'Н. ЛJIе KOJIН навіть задум цей oeTaT01JНO,

ПОМИCJIом не

подвиry батьків І дідів иamиx. Але БOJIНТЬ на..

постав

о раз .moдинн, що 1JНМocь нпадувма герои (І ЧeJIО­ века в ФУТJIВpе •.

утверднвсв

ні

CJIOBOM,


сl'О.8Е

ЖНfТЯ• •

<..

На 80рl вашоl неза­ .пеЖНОС:Тl c.пJ.дом за во.пІ.ТІІВ8ІІВ 'J;1mв.пи ее. бе T8ВJIlIIJI, aAaвUOCb, 1JYAOВJllOl

ми: 1I0ryтНJI еКОВОВІІ. ащ. reОПо.п1твчне роз­ Taмr,yвaвнa у Аевтрl

трильйона

':ІОР.

ствах,

у

нашій

на

на жаль, дуже

так

дошкульно

б'є по кишеНІ

мІльйОНІв

трудящих.

иа

мене,

ПОЛJlгає,

най­

Як

ця криза перше,

у

швидкому

громадженні борroваності

-

годні

сьо­

за своІми обсягами

мати

зароб,іТноІ

-.якщо на

плати.

початок

1995 3,6

року вона становила

ЖИТТЯ 8 8QlТТII,

.пи

ве

воасвого

досить

1

два,

':І8СТО

коТО

пІдввдає

нав проб.пемв, в ТОІІУ пcW 1 поБУТОВІ ТО пра.пьиа lІашвна вийде а .І.І8АУ І

ТО

:хо.пОДИШtllllК

8а.

вапрваує.

Ще В8 ·тав

давно

а

цlЄ.1О проб.пемою відносно ппо бу.по еправвтись. Проте розваш ефери по.

~овоl'O"

обс:.пyrовуваниll

IUВ В1ІІВ

И8 сарпє

.пеrшеввю

Alre

по.

вашого

ЖИТТІІ.

еввте IІ1сце,

вв ГО.

ворвтьев,

иуCТID.I

не

працюють

Коло

на

замикається

розраховуються

од_

грудня

1;95

у листопаді

року

1994

впннно з ЖОВТНЯ

ро_

8У.

Статистика певною мі­ рою підтверджус цей вис­

тів

на

м'ясопродук­

продовольчих

8

ках усього на ще

не

рин­

вІдсотків

свідчить

про

те,

грошових

до­

тично немає.. Не внахо­ дить збуту й левоиа ча­ стка цивільної продукЦії, тому що аналогічні ім­ портні товари якщо й не якісиіші, то помітно· де­ шевші, зовні привабливі_

кіСТь

ходів

населення

тратами

суттєво

й

системи обертається ри­ зиковано значна кількість

готівки,

яка

життя

...

А тепер давайте

вольнити

платоспромож­

ний

ШЩЮКОГО

но більше місячного обо­ роту РОЗдР1бноІ торгівлі.

товаровиробник

може

повністю

пепит

над

спо­

переви­ доходів

витраТ8J."\І:И

та заощадженнями. Тіль­ ки у 1995 році ВОНб eКJIa­

ло 1779 трл. карбован­ ців, або 8,3 вІдсотка гро­ шовmc: дохоДів. Готівка і відносно, і абсолютно (у \МИнулорlЧіНОМУ жовтні) поверталася у офІцІЙНу економіку. Однак, у ли­

Отже, вих

доходів

могою яких підприємливі людн зможут. віДливати з пластмас та інших ма­

ноеті.

Зрештою,

часом

вона

діЯЛь­ останнім

перетворюєТJo­

ся на колективну,

бо за·­

теріалів фурнітуру, іг­ рашки і багато чого ін­ шого. Причому, замов­ лення можна робити в за­

велося брати помічників. Особливою рекламою своєІ продукціІ не зай_

гальних рисах,

Юрій

мається,

і

нІтні

стlл,ьки,

адже

ринви,

ковпаки

гаЗОВі

для

що

до­

різнома­

плити

на

знаходять

стійкий збут, бо вони ДОб-

здаєl'l'lО сво! ви-

газини міста та села. Во­ ни

ДОСИТЬ

швидко

розку­

повуют.ься.

Не сидять· на МІсці і двоє

майСТРів,

них

нерозлуч­

з дитинства

Друзів

11'ОР Федоринчук та Воло­ димир Ткаченко. За стар­ шого у майстерні, котра знаходиться му

у

вагончику

ринку,

Ігор.

почав том

невеличко­ тут

же,

на

він

першим

займатися

ремон_

ХОЛОДИJIьників

та

пральних машин. До ранного, ввічливого

ста­ мо­

лодого майстра пішли за­ МОВІVIки. Та стшьки, що довелося

шукати

поміч_

ника.

водостоки, витяжок

що

ХлОПЦі багато

у чому

не схожІ Ігор меткий, імпульсивний. Володимир

·же,

навпаки,- повшьний,

головне, на

замовник

ють

сиrуаЦії,

Хоча

зав­

бува­

КОJlИ

1

не

являються,

просять

віДремонту­

холоднльник.

За ві­

ровесник

штучним

пер.

у

прагненні одержати фі­ нансову підтримку за ра­ хунок або безоплатних коштів, або надзвичайно пільгових кредитів, зави-

110чинаєт.ься

не

ремонт,

замовник

а

влас­ рек()н­

вважає,

що

ми

повинні і далі обслугову­ вати Іх «фабрику . холо­ дy~. UЦo поробиш, ідемо по

район.

лах

йому

рівнів,

другому

За

колу.

спостереженнями

за

кількох

Вlдкриrо

пункrи

o.Jаююк

поuуrову

і

се­ при­

ІІІІДНОВJІЮЄ

техНІКУ

в

Щиро

НИКОВі Д.

пенсіонерами навіть у по­ недшок і середУ - дні,

по

допомогу.

такими

людьми

Са­

,.аа:..

3

повагою

милосердними,

виявилися

на­

чальник .мнхайло ОлексІ. ЙОВИЧ ТИмченко, голова профкому Андрій Івано­ вич Шевченко І весь ко­

лектив

І. РяБУСі, кот­

СІм'1І Рllбухв.

ЯК добре, КОЛи у скрут­ нутися

• БроваритеМGМ!!­

Звісно,

не всім, бо є Й такі, що

UЦасти вам, добрі лю­ диl

ну годину є до кого звер­

сИиІв-Иалита~.

матеріальиу і моральну підтримку своєму РОбіт-·

рому необхідно було зро­ бити складну операцію.

8АІЧІІ

ме

спасибі за

.1.0

пенсіонерІв

Хочу

подякувати водіям

пасажирського АТП~ I\Ш~f), кртПl праqю1ОТЬ ііа мар.рутl автобуСіВ

закривають

коли

ми

конних

двері

можемо

підставах

перед

на

за_

працювати

в

такому

1 ДJІЯ

броварчан. t\.оли ж по­ TPIUНI умови майстерНІ, то

надає

'l'ранспорrні

по­

слуги.

час спливе швидко, і во­ ни також постаріють, стануть немічними.

А чуйним, nюдяним во­ діям Віктору Михай­ ловичу Бобку, Григорію Васильовичу Мартинен_

ку,

Василю

Дмитровичу

Скибі та Ігорю Івановичу Костишину вІд УСІЄ!· ду. ів!

xc'fY

пОбажа'l'и мl.цне_

засадах

такі механізми взаємороз­

рахунків, ·які були б адекватними поточній си­ туації в економіці. Це, насамперед,

введення

і

про

Ігор рОЗПОВіСти

ту

котру

систему

СКИДОК,

встановлено

провадити

також·

нізм торгівлі вобов 'язаннями

мережі спеціалі­ зованих посередників. У кінцевому підсумку це повинно

призвести

на

основі

для

корпоратиза_

Дуже добре,

за­

і

фреон.

що

адміні­

у справах,

монтує

не

праЛЬНі

машини.

товариша. і

Знає,

ринку

Лише

Василь

і

виробничих.

Тепер стало дуже мод­

Хоча чіткого подшу ро­ боти між хлопцями .не­ має. До речі, Ігор най­ ближчим часом планує втратити цей привабли­ вий статус - жениться. Як бачимо, випередив свого

можли­

востей знижувати Ціну. Як ствеРДЖУЮТl> хлопці,

халтуру.

Аналогічні проблеми АJВОДИТЬСЯ розв'язувати і Володимиру, котрий ре­

що

сім'я

тут.

-

но

критикувати

молодь.

Мовлю!, і в тому вона не така,

як

ми,

і там

гірша.

В багатьох випадках мож­ на

погодити~я,

біЛЬШОСТі

але

хочеться

в

стати

на ї'і захист. Не вистачає

роботи на державних під­ приємствах

-

саме

мо­

лоді QргаНJіЗОВУЮТЬ свою справу, як зробили це Ігор та Володимир.

це

і солідні витрати, і нові клопоти. Тому розширює поле своєї діяльиості і

Нонад 20 років ДИ. каи~dИna ~dPddPd CdH.

ГО здоров'я, добра і ми­ ру, роботи без аварій і, звичайно, щастя. Велине вам спасибі за вашу доброту і повагу до літ­ ніх людей.

Л ..п. НІКОЛАЄВА, пенсіонерка.

Як

.

говориться,

хай

щастить.

р,,~и

На ІІІ-му пленумі ради оргаНlааЦії хи, праці

ветеранів вій­ та Sбрейних

:11

Il.IIіІЛ

н,роді

й обгово-·

рено питання «Про стан СОЦіального захисту вете­

ранів війни та праці в раЙОНі та завдання пер­ винних

ветеранських

ор­

гаНізаЦій по підготовці та святкуванню

51-1

річниці

Перемоги у Великій чизняній віЙні~.

Віт­

У роботі пленуму взя· участь

заступник

лови райради депутатів л.

з'н­

'JIIМd.lU

C"pTlВ

хоро.

РМІШХ

~d.tI:UIS.ІіМІИ

~... C'EHMJI

k.t':tI&Нd'lениJlltl,

'Ш;lНJUlvї та нуі се.lеlщії.·

~щ\уюrь

. око

СВОЇМИ

М'JlКuттю IlIMlA"!-'И

CMiligUM

l'lі'аtlТ ,СЩІЬ.

l'е!-,nулес,

СЬІ(і.

ВІТ.

O:SёlРj"UlЖ.

ВUЛОJSе Сl:~це, };икоаСі>КЩ·u,

В':'кl',

аа

СРО.t/мою,

lI:Шlctд­

uри:нн..JШНОЇ

СР"рМИ

СUJ:il'И

&il>, ЖV.llLа

«титр\).

та Ч.і!-'на

груша, Недмежа ЛiWа, xёl~aKTepНl ДО.dlИМ строnом з.:)еріганнн. А

. ню

чудові сорти

дітей

ЛаСУlU(а

-

СМОРодин.каl

длн

та

Плоди їх

неііе"шкого ро.>міру, С?ЛОДКі на смак, зібра­ IU у rpoHa червоного та Жовтого кольорів.

Рік у рік дають хоро­

ший ур;)жdЙ

невибаг.

ливі до погодних умов ранньостнглі

lVIoPKOBHi.

сорти

Альфа Понад

70

сортів 'Іудових томахІв нараховує ЇЇ колекцІя.

ГОМЕНЮR.

Сил заслухано

ли

ветеранІв

.11

Марманде.

М.

с. Семиполки.

П.енум

!'J.V\:AdJlc:НdU

.",.йІ,*..·l1~ ри"""А"О;­ И)і!d ииMЦ~oplВ. ~iI ці

~a

їх порадник

не за­ женуть

(;NJ.АI1И

це

з

-

J:jc.;J

НА

PU6Ml.t'..~,

також одна

пlд_

ПОМІДОРИ

страція ринку встановила помірну орендну плату,

Турпі'l'КО­

Ції, конкуренція працювала, от і

(;

l'ct

і

Васильович

продук­

Ді ... ао. Город.

водиться

директор

якістю

приватизації

КUЛЬОРuJd,

роль

за

та

ло, він не сонце, ВіЇХ 06і­ гріти не може, адже до­ частини,

до

зміни структури виробни­ цтва під контролем банків

НИJІ<lСН

паСНі

меха­

борговими зі ство­

ренням

пеНСІонерів, іноді й ре­ монт в кредит. Зрозумі­

.купувати

в

ДіЮ ефективного механіз­ му трансформаціІ фіНан­ сових зобов'язань у май­ нові, аж до банкрутства підприємств. Маємо за­

J:lи...~dd

Міг би

хлопців, окрім дуже ста­ рих, часто ламаються: і Іюві машини. Напевно, втрачеио державний конт­

Іхати

безплатно. Але нехай це буде на Іхній совІсті, бо

на

приємств. Уряд та Нац­ банк повинНі ввести в дію

.

-Велике вам

лише

включення механізмів са­ моорганізації роботи під­

ОlЛь­

шuсrі випадКІВ вдома у замовниКІВ. Старається

супутникам

струкція. Проходить мі­ сяць - другий - лама­ ється інша частина, але

.

насамперед,

П!.lhИIiЯl'НОМУ режимі

Буває так, що літні

Землі.

-

і,

правий.

не

купця

вони

прекрасно

сходяться

жди

тикувати

йти і до потенційного по­

реальному

стану речей дії. Вони ви­

кризи

Україні

У

ШІе

одниго

клопотів, починаємо прак­ товлення, а й встановлен_ ня наших вирdбів,' го­ ворить Мій співбесідник. - При цьому rapaнTYSMo якІсть як першого, так і другого. Починаємо ми

неадекватні

Хх

реальне

ж

в

на

шим

виго­

під­

штовхнуло

Розв'язання

неплатежів.

цриємєтв-боржників.

ком· він

UЦоб поменше у них було

роби тд реап1зацію у ма­

приємств, на

у ·СВіДОМОСТі

директорів

наслідками своїх

дій.

до

вати

осені.

лише

багатьох

за­

еконо­

проДукції

-

будинків, котрі були

не

що виникло

складала у загальному

люди

з

ефект економічиого Чор­ ~обиля. СпантеличеннЯ',

мічними

над

ції оборонного призначен­

терес

законсервоваНі

втрата

мислюючись

не

ня

воваім.

дач,

зрозуміло:

кіль­

працюючих,

ції

тому,

тих

користуватися

орган1-

виробництва,

рентабельності

повністю

прискорю­

буде

довго)

у таких обсягах устале­ ного споживача вироблю­ ваної продукції мала для 52-мільйонної . держави

в

продук­

дуже

її

зоерегт.и

іСНУЮЧУ

щення

ДОПОІІНЮЮТІ>

riристосу­

буДівництва

частка

ще

Тож

Так у чому ж тоді,

З настанням тепла у людей пробуджується ін­ до

не

грошо­

населення

сьогодні (і скоріш

(

все

попитом.

цілому не обмежував збут продукції в офіціЙному секторі, й тому він не мо­ же бути чиннцком . пла­ тіжноІ кризи.

один

-

у

іНДИВіДУальній

за

використання

і

обсяг

. розважливий,

того ж недорогі.

котрі

за

Вікторе Івановичу, при­ чина наших негараздів? - Минуле живе у «cьoгoднi~. За різними

року ми зно­ помітне зни-

досягається

ємо,

напрошується

висновок:

-,

Ії .

таємо до жерстянника В. М. БриніВа. Десяти_ літтями трудивt:я в.н на таких великих підприєм­

мовлеНІ>

до

ші. Тобто, більшість про­ дукції, що ми її виробля­

ринку. Ії обсяг (понад трл. крб. наприкінці грудня) складає приблиз­

Ш)fРОКОГО вжитку та знач­

не

ваНІ>,

заві­

будь-який

задо­

QфіціЙний

ють працю, І полегшують

Я" вас

в

може зірвати си­ на споживчому

но ДВі третини від місяч­ ного виробництва товарів

різноманітних

ВlрішуваТI

заощадження­

Тобто,

рахунок

в кому

ви­

ми 'за межами банківської

Ваші

npodlBl1

над

ціну

змін

ревищення

262

Останнє

ленню пресфврм, за допо­

На. n8Ш.Уmь

І "W6 року

реаліаацію

будь-яку без

зацію

-'- Не забувайте, цей розшир~ний споживчий лишається

обо­

ронного призначення прак"

момент туацію

незбалансеваним.

вача" на проДукцію

пе­

що цих грошей багато ...

ринок

був

стаБШьним.

яких про

тривалого

ротні,

вІн розгорнув справжнє підириєметво по виготов­

ма­

квітня

годі Й roворити, спроб за

ВнаСЛіДОК

НИНішнього ву lІідчули

ЛaDIТОВУВав вентиляцію. Відчуваючи у собі СИЛИ,­ вирішив спробувати себе

котрий

3

СереАа,

обсязі промислОвої про­ дукції "України до 60 від­ сотків. Сьогодні ж спожи­

кур­

він

практично

сільськогоспода р d ь к О І продукЦІІ на ПРОДОВОЛЬ-

ствах, як завод «Арсе­ нал., 512-й завод, де об­

Павлович,

продажу

стопаді-грудні

оцінками,

ВИГОтовиt:ь май­ ст.ер ю. п. КY'lьчицькиЙ. Зрозумшо, ЩО прожи­ ти, займаючись ЛИШt'\ цИМ вИ.цо~ діяльності, сім'! навіт.ь вІдмінного фахіВЦil

лює, і чеканИТІ>, вті­ лює загanьний задум у конкретну форму. СвоІми

ня

~(вуличного~

новок динамікою продажу

золотими руками віН уВіЧНЮЄ на граніті порт­ рети близьких та рідни" ороварчан, КБТРl піШЛIJ з

а

Отже, якісь гроші у людей є. Але ж 'зростан­

ження

су карбованця, хоча в ЛИ-

етопаді і грудні знов збш:ьшилася готівкова емісія. Саме тому у січні

ни мІста ОРГlJнізувалося п~ суті містечкС) май­ ~TpiB, де можна подолати багато ПОбутрвих пРОб_ лем, Приміро~ вр загу­

Отож

13.

на

-

населення

ціНц

06...,нв.Уюmь ?

було б важкувато..

а яєць

(споживчі

ва. 1 його а8Йllають май. етрЬВвті 1ццвв1дуa.пR. На ринку староІ части­

fleAoJl(jro

8 35, -

живача. -Виникає щення грошових

бу­

.или чи зламали КJIюч. lІ!Іого швнд~о і порівняно

там зріс в середньому на відсотків, молока на

збути свою ПРОдУкцію ... - І так воно, й не так. Річ у тім, що уповільнен­ ня інфJlЯЦіІ протягом 1995 року призвело до розширення споживчого ринку. Витрати населення у листопаді 1994 року були у реальному виміРІ

- 219,5 млрд. крб., або майже 1,5 млрд. дол. США. Зростакня йде не­

внутрішнього

ва.чового продукту (ВВП). GРQетал~ кредиторська заі6ргованість, а отже­ й заборговаИіСТI> щодо ви­

не

а

вже наблизилась до номі­ нального

чергу

1992 року - 100 від­ сотків) 176 млрд. крб" а"бо 584 МЛН. дол. США,

на­

яка

свою

не з· одним, бо не можуть

взаЄМНОІ за­ суб'ЄКТів

rocподарювання,

жалІ>,

склад.

взаєморозрахункІв.. Са­ ме з иею дуже тісно по­ в'язаиа невиuата зар­ що

у

поглинуло понад 30 від­ сотків виробленого ввп. - Так. Підприємства,

багато, почав вІн. Та 11 хотів би ЗУПИl!итись лише на одній з них на так званІй «платіЖ­ НІй кризІ., або «кризі

Шlат,

що

чих ринках 53-х міст УК­ раїни. За минулий рік продаж м'яса та птиці

-

нагромадження запасів товарно матеріальних ресурсів на підприєм-

ЛвевцьКRII.

Про6.пеМ

карбоваНЦіВ,

понад 60 трильйонів. До цього ще треба додати 1'1

прав.п1вВ1І НацlОН8щ,. ного банку }'"Jф(tlни ~

то вже на кінець року

сткову відповідь на це пнтаНIUI дає Інтерв'ю а P8ABВlCO\t.. l'O.I.IOВB

економІцІ,

erep..

І

А ••'8лыl І" терв 1ю

воаеll1в ~lTY. І рап­ '1011 ..:.... така безввxlдь. Так що ас СТІШОСЬ? Ча­

Віктором

28 (81716)

Вкавамі'lВII"Чарвабuь"? Можпва, ща й так...

перспектива.

ЄBPOllВ, третина

ом

го­

народних А. Вайс­

фельд, заступник голови райдержадмdні стр а Ц і ї В. О. Горенко, працівник міСЬКР8Йвійсь кк о мат у

М. М. Молочко.

І. З.Авелотнии.

Вирощувала насіинн

д~я себе, РОДИ'lів,

су.

СІДів, а тоді й для ВсІх

бажаючих.

А остаНИім часом Варвара Свиридівна

захопилась ням перцю

розведеи. солодкого,

огірків та Інших

ово.

':Іевих культур.

Жінка Мннулий

задоволена. рік був, НІС

кажуть~

DОмJдорний:

иасіНRII

вистачить.

Живе добра

1

пра.

Ц Ь 9вита жінка аа адре­ сою: 315100 Полтав. ська обл., Диканька, BY~. 4O-річ'lИ Жовтня,

26. Хто бажав nВ~TY­ ватись,

вкладайте

КОН.

верт із евоею адресою.

о.

ТКАЧЕНКО.

,


4 е'І'ОР... Середа, 3 квітня 1996 року

CJI О ІІ!

AHцiOHepa~1 банну "Відродження"

цП.

доведеться зачекати березня

15

року

1996

у м.

Ниєві відбулись збо­

ри

акціонерів

-

становище у бан­ ку на сьогоднішНій день скрутне. Але, працюючи

банку

«Відродження». На зборах були глянуті

нансове

в

роз­

Kaє

результати

ро­

шляхи

штат

ст аб іл ізацію; - вибори НОВОГО скла­ ду ревізіЙної комісії;

ються

перевибори

та

ЙОГО

гаются

фіЛії,

ради банку. З виступу гОЛови пран­ ління банку «Відроджен­ ня» Духоти ЮрІя Андрі­

став, на

розроблена програма

нада­

за

Р.,

1996

«з

в

мо­

змозі

приємців,

ли

«Відрод-

санаторів які

б

допомог­

фінансово.

всі

Департаменту

Санатори

якраз і Повиннї будуть викупляти наші з вами ак-

Л.

може

БЕРЕЗНя я знайшов

5 два

т ворчіСТh Ilиче в ЦЬQГО

разу

СТУ/.1.1і

члсни

«hРIlliИЦЯ"

ЖИ1'ТЯ»

ЗУСГРlЛись

літературно

при із

Aupary _

учнями

та

радість тут

вкладами

Броварської

СШ

гаючи

виховної

роботи

і

написав

про

Не

мація

ТОГ0

завітала

мною

справжній

шей.

ж

гу­

гро­

вещfКОЮ

Шролик

сльози

ДОБРО

Форма збеРіГання коштів

rpомадян: у

ініціативна варських

група

та

Київської

котрі

бро.

спuртсмеюв

гаНЇdувала лижну на ч.есть JlНжникlв

ра­

мрія

Тепер дочки

щО

зміг

roful:Y Кнєва

області,

зї

іЗ

змагань

(1

такому

ста­

й

тому

радісне

всі, хто

загублені

гроші

П

їх

власнику

-

радість

і

.І.

МЕРЖВИНСЬКИП. Бровари.

на

ліки

і

• •

посвідчення учасинка бойових

.NiI

06б930

-10

оерезня) З кращи. ми майстраМИ_JlНжника­ ми світу. На ороварській лнжні з У'lасннками '1емпіоиату інrерв'ю провів наш по.

заштатний Ікореспондент А. згурський. . Перше запитання орга­ нізатору команди Украї.

ни броварчанину Володи­ миру Зотову. - ВОЛОДІІмире, трохи

У Чемпіонаті взял~ участь 1150 учасників. На фяагштоках 1 О днів

l~идес\ЯТИRi чного

майоріли прапори країн Європи, Азії

25

відділило

та

Нокінена

Америки і серед них наш синьо-жовтий, рівний серед рівних.

вого

вже

в пер ше.

двічі

з

Полт'ави

змагався

від

Юхи

багаторазо­

-

чемпіона

Суомі.

Після Мальцева фіНішу­ вали ще ЗЗ учасники. Хочу вІдзначити, що всі члени нашої україн­ ської номанди на всіх ди­

На змаганннх. майстрів світу Україна виступала

Мальцев

Анато­

лія Мальцева на двадцят_ ці! Лише півтори секунди його

станціях показали свої кращі результати сезону.

з

Запитання

майстрами і не без уСПі­ ху в Італії та на Аляс­ ці. Але то одиночка.

Ковмеику

більш

Олександру ЩОДО

най.

хвилюючоІ

снтуа.

-

сНоав життяr ••II'I'. В"ІРО... мlо..1 Т8 р.I8. .01 Р • ., ••118.18.& .,1ІІ".!Іа. а.С.О8ВП. .оа_то IІІАІIQIJf r •• 8ТИ. Ip09IPCi>J[1 1110.. І •• йоа.. Р.в 8.РОрП "III)'fITI•. Р .... ПОР

г.І8Т.

.. y....en

••

dAn . .

'"КJ(fil

•..o.un

А" ап8"':

•• Ітп II1S1 . .усJбcrr•.

.UII.............rn. _ ........

_..

_ 0....ІІІІ1І CfIIJII8нa -

_а...

І'

8. HSBPAT.

.

а..

8ImI1IO

,

.

ІИQІ.

.....

"'.itClld"L

гонці

після росіянина .і фінна ме­

віку учасників, а також в естафетних гон­ ках 3 х 1 О км чолові­ КИ і 3 х 5 жінки. Друге місце у се­

96.

командою

У естафеТНій

ванням

офіційної інформацІї про ЧемпІонат майстрів світу.

А.

ціі.

І

ні естафету передав Ссщ­ тан Міннєбаєв зі словами «Ну, Сашко. Давай! Я передав

естафету

бийносу.

Він теж «дав»

нам вручили

Пере­

ме~алі.

.Пані Аня,

і

щовам

lІайбільше заважмо?

ВідсутНість пере_ иладача. Правда, зо два рази

мені

пощастило

траплялись

люди,

що

знали рос.іЙську. А ще мене, Галі Бекетової

у і

Саші Шмиголя був сла­ бенький інвентар. На та­ ких

лижах

їдеш,

а

далеко

купити

не

за­

пристойні

складно.

--

А ЩО допомагало?

-

Перш

стайність

за все,

нашої

одно-

команди,

tIривітність

господарів:

сауна,

-

ДУШОВі

Цілодо_

бово, чудове харчування, у кімнатах тепло і чисто, добре обладнана майстер_ ня для підготовки лиж.

8

березня

наші

подарували

мені

хлопці та

Галі

квіти і по дві туби дефі­ цитної лижної мазі. Галя посіла сьоме місце у жіночому

марафоні

зо км. Своіми враженнями про траси ділиться Олек. сандр Шмиголь, майстер спорту, JlНжник З най-

~ащинами

утрамбована

переїзду). Тел.

то

фільм про здоровий спОСІб життя, JПЩЙ

НуопjO «тягуни» до двох кілометрів, але ж і спус­

-

«шапки геть». на

На

ми

подолали

не

прогулянка.

дому

все

здавалося

лег­

ВХІД

шим.

Питання

ГаЛині

товій:

90

тисяч

новна

маса

людей

пішки

або

ж їздить

-

особисто його директору ТОНАРЮ Івану Нарповичу за матеріальну і моральну допомогу й підпримку У похюронах заслуженого ветерана підприємства БАБИЧ Раїси Гаврилівни_ РіДИІ та близькі покійна!.

жите­

Є міський транспорт автобуси. Проте ос­

велосипедах.

ходить

Для

на

щодня

тротуари,

чистяться.

міських лісах

Колектив

пішо­

ходів і велосипедистів спеціалЬНі

У

З

є

і

при­

висловлює

смертю

...,...0 fUU!V'"

І

~...ІІП

_n, ..сті.

.........,1I8IdI а

___ ......_ -

........... ....рТ......

."

І

t

І

. .со..

ро'"

и4-81:' ".ці.,

1-11-1•• f 1"

глибоко

колншнього

РfAIII'IОР

трасах.

АДРЕСА Р2дА11U11 811.2., bl'8CЬU ....кn. мо &ро..,., .У" ЬІаац ІI4. Т....... _ ..... - ....71' • aI.UI., CJ88I............... ...,. - ....11' ................ ClQn8P11 - 4-11-14; 8I.utallt 11_.............РС'П. _ 4....·n; 8pe_иll8OeТl

друкарні

CY~YЄ

еКОНОМІста

у

зВ'язк~ друкарНІ

ПЕЧЕРСЬКОJ Свlтяани МихаАяlвни щирі співчуття рідним і близькнм покііІної.

Колектив відкритого акціонерного товариства «Бровар_ ський шииоремонтний завод щнро сумує у зв'язку з смертю колишнього працівника заводу, учасника Великоі' Вітчизняної війнн ГУЛЯКЕВИЧА Кирила Купрlяиовича і ВИСЛОВЛЮЄ співчуття його рідним та близьким.

лижні траси .. Ввечері во­ ни . освітлені і фіННИ охоче там гуляють. Ми, напри­ клад, на місце старту до­ бирались на лижах по таких

Броварсьої

передчасиою

Які

нарізані

-

БЕЗПЛАТНИП.

-

ЩИРЕ СПАСИБІІ Глибоко вдячні адміністрації заводу пластмас та

Ваші враження від міста Куопіо_ - У Rуопіо мешкає

близько

допоможе життя. Ви І зберегти

Беке_

-

лів.

QII

До уваги слуха'liв будуть також запропонованІ леJЩlї по вирощуванню oвo'liв за методом все. світньо вlдомоrо доктора Джекоба МітJJaЙдера.

105 3

трасах

Це

вам розпочати нове, сповнене радостІ також дІзнаєтеся про те, як створити щасливу сім'ю.

таких

км.

прошує броварчан прослухати цикл духовних лек­ цій, якІ РОЗПО'lНуться У кінотеатрІ «Прометей. 6 квІтня о 19 rодШ. Щодня дeMOHCTpyвaТIIМeTЬCJl 20.хвилвинИЙ вІдео.

У

змаганнях

5.67..52, 5..45-73.

ЩОДНЯ О 19.00 ЦЕРКВА АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ

наші, навіть карпатські, траси, їм поступаються.

ки

недобудовану дачу з молодим садом (с. ЛІ. точки); - недобудований будииок (БІЛя княжицркого

ПіДготовка, супер,

перепаду висот,

Андрlй()­

.ПРОДАЄМО:

-

дорога шириною понад З метри, на ній три видав­ лені (не прорізані) лижні від старту до Фінішу.

Щодо

дій

25.ХІ.1985 р.,

П1ДПРИЄМСТВО виконує ремоитно.Ьудlвельнl роботи приватним особам І пІдприємствам. Тел.

більшим досвідом. - Фінни всі траси про­ клали в лісі. обробка снігу

вІд

видане на Ім'я КaпJI1ПIIIкова Олександра вича, ВВАЖАТИ НЕДІRCНИМ.

для двох.

м.

гроші

ВТРАЧЕНЕ

в Афrаиlсraиі за

Це

готувала

Незалежиості,

5.65-31.

речІ,

радійте разом з ним.

15

12

бул.

здійснює повний комплекс аудиторськоrо 06слуговув8IIIUI пІдприємств усіх форм власностІ; - запрошує иа роботу oyxrMTepiв зІ стажем не менше 3.х років. Наша адреса: Броварський Філlм «АналІтик Кредо., вул. faraplHa, 28, кімн. 107, 109. Тел.

знайде чи

8

одного

АУДИТОРСЬКА Ф1РМА «АНАЛІТИК.

сьогодні. Отож

(понад

-

ВіДЧУТ_

рий у лікарні, і вона при_

-

р.

Ні, довгий час ТЯжкО хво­

повертайте

батько лежить тяжко хво­

-

нвітня

ПРИВАТ.НЕ підприємство «.Виробничо.комерціЙ. на фірма «Мпура. оrолоmує про свою ліквІдаціЮ. Претензії приймаються ПРОТJП'ом 2.х мІсяцІв з ДIЦI, опублІкувания в rазетl. Телефон: 5..28.85.

зробити доб_

у

7

запитань

термінові року)

ро іншій людині. Я й сам перебував

до

Наша адРеса: м. Бровари, 6_Б, 5.45-73.

МеНі було дуже приєм­ ІЮ,

Во­

що

-

могла здійснитися.

тя добра не покидає мене

розцілу_

Виявляється,

нього. доброї

знахід_

вала_

- 96

1

1996

р.

1996

рів,

вдячності.

на .обняла мене

- Хто увійшов до команди_ОО? Ганна Товстуха, Олександр Шмиголь та Іван Бойко з Ниєва, Га­ лина Бекетова (Біла Цер_ ква), Олександр Новален­ ко {ВаСИЛhків) та я з Броварів, Ана:голій Маль· цев з Полтави, Салтан Міннєбаєв, Юрій Павлеf{­ ко, Іван Пере6іЙНіС та Володимир Шепелєв з Харкова. - На яких дистанціях змагмнсь? - На класичних: 5, 10, 15, 20 і 50 км з враху­

ор.

повернуJlНСЯ

ФіНЛЯНДії

свІ,у

з

першому

кварталі

4_01.63, 4-01-94.

ЧемпІонат

1 березня 1996 р.

до запитань 15 20 термінові від 6 місяЦів ДР 1 року 50 60 - термінові, більше 1 року 80 85 Про змІни процентних ставОк за валютииМи вкла.

ЛюБОВі

В очах жінки блища_

ли

мані тарного ліцею К Бальоха, М. Г. Овдієнко, вчи­ тель української мови та літератруи В. Москвич. Як :і в Налиті, семиполкІвчани також довго не відпускали Максима Лижова, задавали запитання. Наприкінці зустрічі усі бажаючі милувалися чудо­ вими роботами художниці С. Нлочко. Н. ГОМЕНЮК, О. ПЕЧУРА, учениця СемиполкJ.вської СШ.

сто ї т ь

повернув

Петрівні ку.

з

р.

-

дами

мо­ що

власник

Я з

кварталі

ого­

переконувала,

переді

за.

знахідку,

увечері

мене

1

у

1996

ЛЮДЯМ

ця

до

дорученням,

Форма

ДАРУЙТЕ

хаРЧі для

дня

Ng 1 О

Ниївського

що за­

її стан

лода жінка. Вся її інфор­

Друге «виїзне засідання», у Семиполках, було присвячене пам'яті Нобзаря. Тож саме цій темати­ ці і присвятили свої виступи А. Луценко, заступ­ з

на

вісив на ВИДlЮму місці.

дістю

директора

себе

вказав свою адрёсу і по­ Пізно

поезій.

ник

часу,

лошення

Максима Лижова, який готує ДО друку книжку сво­ їх

огорнула

уявив

за

rpомадян:

зберігання коштів

але

фінансові можливості.

ПРИЙНЯЛИ Лірику, з цікаВіСТЮ слухали розпОВіді, зокрема, про музей Л. Українки: у Колодяжному, де побували заВLДуюча бібЛіотекою ім. Ю. Смолича у КИєві О. Страшенко та їх земляк А. Луценко. Однак справжнім «цвяхом» програми став виступ учня

мене

я

губила гроші,

Ь. f'узія. Більшість із названих криничан вже ви­ Аали свої твори і подарували їх присУТнім. І хоча за вікнами ще господарювала зима, діТи тепло

однолітками

знахідки,

місце тієї особи,

haJIН­

тянської 'І'а LСМИПОЛювської середНІХ шкіЛ. ()ОИДві зусгріЧІ провела кершник літстудlЇ М. 1'. ()ВДІЄН­ КО, llроте вони різнилися за складом учасників. Так, у актовому залі КалИТЯНСЬКОї СШ радо зу­ СТРІЧaJlИ поетес V. Страшенко, В. hоваЛівську, А. 'l'оп.чіЙ, 11. Че.мериченко, поетів А. JІуценка, 1'. Іванюка, прозаїка Л_ Качковського, краєзнавця

перед

же

тривога:

«н()Ве

п~дагогаl\lИ

від

rолосу

Мnлосе/lдя

карбован_

право

ДО УВАГИ БРОВАРЧАнt Броварське вlддlления Укрсоцбанку повідомляє про змІни процентних ставок за карбованцевими

СЕРГЕЄВА.

ців. У першу мить відчув

мистецької

редакцІЇ газети

мільйони

передати

Вlреним у вІдділІ кадрІв .ВАТ.

з

Літературна вітал.D".

Na 26 (8716)

Документ, JIКИЙ посвІдчує ОСОбу. В разі неможливості участІ в зборах акЦіонер

ні аКЦіонери банку «Від­ родження», нам залиша_ ється Лише чекати ре­ зультатів роботи банку до 1 липня,

пІд-

_

на

фінансово-еко_

банківського нагляду НБУ Бондар Юрій Ми­ колайович. Тому, шанов_

липня

1

часом

доводиться.

ставник

намагатиметься

знайти

з

до

АНБ

ження»

санацlй­

Всі, хто придбав акції «Відродження», є власни-

йовича виявилось, що фі-

ним банком

за­

кризи і т. і ...

не

ближчим

АКЦІОНЕРИ ШИНОРЕМОНТНОГО ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ЗБОРИ 16 травня 1996 року відбудуться заrМьнl ,збори ВАТ «Броварський шиноремонтний завод •. Порядок денний: 1. Пlдсумки роботи ВАТ за 1995 рІк. 2. Перспектива роботи в 1996 роЦІ. 3. Різне. Збори вІдбудуться за адРесою: Бровари, ПРОМВУЗQЛ, шниоремонтний завод. Початок зборів о 15.Й годинІ. РеєстрацІя акціонерів з 9.00. З собою необхідно мати паспорт або Інший

номічний стан банку «Відродження!> на сьогод_ ні вважається кращим, ніж у деяких інших ко­ мерціЙf\ИХ банках Укра· ЇНИ!>,так висловився присутній на зборах пред_

акціонерів. Тому в час фінанаового оздоровлен_ ня, наданий НаціОналь-

Дома­

виходу

всього

банк

розра­

негаразди,

стіль_

диві­

жаль,

«Незважаючи

банку,

має

буде розрахуватися з бюджетом, не кажучи про

роз­

повернення

цього

він

продажу

лотка»

ліквідову­

них раНіше кредитів рахунок реалізації

голони

ля

його

працівників,

майна зараз

ки боргів, що навіть піс­

скорочено

продуються

не

але

шу­

одержання на

ховувати

ками

еконо­

щодо

поліпшення:

боти банку у 1995 році; - про ЙQГО фінансову

-

жорсткої

мії, праВління банку

питання:

про

реЖИМі

На

дендів,

)ІН Т'Т'"

8. ІІВВРАТ. СвіДОЦТВО страцію І(І

Друк

про державну реє­ но 17.

Іидекс

кований

61285.

високий,

Обсяг

аркуш.' Тнраж

Замовлення х. . •

·0

1

прим ірників .

1313.

дру_

4.253

#26 1996